You are on page 1of 9

predrag

todorović
aladinov duh
15. 3. — 19. 4. 2014.

aladinov duh
predraga todorovića
antun maračić
Izložba Predraga Todorovića u Galeriji Forum sastoji se od dva strukturalna elementa, odnosno od četiri izloška: tri crteža/slike na pocinčanom limu i velikog objekta
nastalog na licu mjesta, zmijolike forme
varirajuće debljine, koja bogato meandrirajući prizemljem i katom čini markantnu
dominantu unutar galerijskog prostora.
Iako u konačnom izgledu i dojmu izložbe
priključeni dvodimenzionalni izlošci nesumnjivo korespondiraju kao suvisli vizualni sastavni dio, čineći organski i komplementarno nadopunjujuću komponentu
decentno riješenog ambijenta, oni služe i
kao predmeti za mogućnost uvida u porijeklo velike središnje skulpture/instalacije,
kao neka vrsta didaktičkog materijala. Naime, objekt koji kružeći prelazi iz prizemlja
na kat galerije i obrnuto, debljajući prema
sredini i tanjeći se poput zmije prema svojim krajevima, trodimenzionalni je prijevod
spomenutih plošnih izložaka.
Nakon ranih radova od kraja 1980-ih nadalje (1990. Todorović završava studij Likovnih umjetnosti na Pedagoškom fakultetu u Rijeci) bliskih (neo)informelnom

slikarstvu, u kojima njeguje materičnost
boje uz upotrebu neslikarskih materijala, pri čemu, barem u naznaci, iskoračuje
i u treću dimenziju - koristi gips, žicu, staklo, inkorporira različite sitnije predmete umjetnik pribjegava i ‘atipičnim’ izletima u
narativne, ma koliko minimalne instalacije. Izvodi ih u poliesteru, staklu, olovu i ready-made materijalima, ponekad uz upotrebu zvuka, a potom i ironično tretiranu
amblemsku ikonografiju suvremenog industrijskog i političkog okružja.
Ipak, bez obzira što ti različiti, naizgled inkopatibilni, katkad ‘primijenjenoumjetnički’ pristupi u njegovu radu i sinkrono egzistiraju, Todorović se izgleda prvenstveno
problemski ukotvio u produkciji svojih gustih ‘mazo-mantričkih’ crteža izvedenih na
različitim podlogama u različitim materijalima (ugljen, flomasteri-markeri, akrilik...).
Riječ je o sustavnim, dugotrajnim, sitnim
potezima izvedenim crtežima, o rojevima
kružnih, valovitih, spiralnih poteza-zareza,
o vrtložnim nakupinama koje izviru iz različitih točaka površine, međusobno se završno prožimajući u zasićenom tkanju plohe papira, šperploče, daske...
3

Posljednjih godina Todorović koristi metalne površine koje prekriva tušem, a potom oštrim predmetima urezuje navedeni
tip crteža. Te guste crtačke ispune cjelokupnih podloga nastaju upornim radom,
pri čemu, čini se, izostaje preliminarni plan
konačnog izgleda, koji se formira spontano automatistički kao posljedica mentalnog stanja u vremenu djelovanja, stanja emocija i smjerova misli koje se preko
crteža specifičnim ritmom reflektiraju na
površini. Takvu aktivnost istodobno bismo mogli atribuirati kao svojevrsni vid
težnje neutilitarnom, utopijskom djelovanju, kao ‘prijepis’ vlastitog vremena, kao
oblik terapije ili pokušaja panične potvrde vlastite prisutnosti u svijetu, kao način
molitve-’iskupljenja’ ili kao medijski karakterističnu praksu mantre kojom se teži inducirati vlastita duhovna esencija, odnosno biće tako nastalog produkta.
Dakako, formalno gledajući, u ovim Todorovićevim radovima možemo evocirati i oblike primarnog, elementarnog slikarstva iz sedamdesetih godina. No za razliku
od suhih temeljnih zahvata koji analiziraju
samu podlogu, materijal i proces nastanka

slike, kod ovog autora evidentan je naglasak na draži pa i dekorativnom učinku materijala, kao što je i primisao na predstavljačke, izvanmedijske sadržaje (ma koliko
u vrlo stiliziranom obliku) također paralelno prisutna. Autor je, primjerice, analogiju teksturi i ritmu svojih crteža pronašao
u gustim i ljeskavim formacijama jata riba
koje se u munjevitim, čudesno sinkroniziranim skupnim pokretima, nepredvidivom
dinamikom i promjenama smjerova gibaju, kruže i vrtlože ispod površine mora. Istina, iako je autor nerijetko i eksplicite slikao motiv riba, snimao ih videokamerom
ili tek na različite načine aludirao na njihove forme, njegovi radovi su daleko od trivijalne ilustracije te biološke vrste i žive skupne prirodne pojave. Naime, ovdje je riječ
više o prepoznavanju i komparaciji, o vizualizaciji podudarnih struktura i dinamike apstraktnih kategorija poput ritma emocija ili misli.

prostornoj adiciji i ‘trikotaži’, autorov crtež
oprostoriti, učiniti skulpturom, a istodobno rezultirati novom dimenzijom asocijativnosti. Osim jatu riba, koje sad promiče
zračnom šupljinom galerije, umjetnik je u
novoj, prostornoj formi pronašao i mogućnost prispodobe eteričnog fluida, duhovne supstance odnosno, doslovce, duha Aladinovog duha iz davne orijentalne priče.
Riječima samog autora:

Te se apstraktne kategorije inkarniraju u
različitim materijalima koje Todorović posebnom senzibilnošću bogato varira, inducirajući u svakom sredstvu i podlozi različiti učinak i vibraciju. Rad na limovima
primjerice, shodno prirodi materijala, uključuje u konačnici i iluziju treće dimenzije, svojevrsne op-art učinke koji se izmjenjuju položajem promatrača u odnosu na
izložak, odnosno djelovanjem i promjenama svjetla. Ta iluzija prostornosti odnosno dinamizam promjene statičnog crteža potakla je umjetnika da, doslovce, svoj
crtež pretoči u treću dimenziju. Tako je,
kao adekvat, pandan liniji odnosno zarezu na plohi, pronašao ready-made predmet, plastičnu slamku koja će u svojoj

Ova difuzna galerijska instalacija, ma koliko markantno okupirala prostor, uključuje dakle i ideju blokiranog energetskog
naboja, supstance koja tek iščekuje svoju kreativnu akciju realizacije čina-želje. Naime, iako djeluje kao oslobođena i
prostorno izdašno razvedena forma, prema autorovom tumačenju, unutrašnjost
galerije postaje metafora boce s duhom,
oklopa bića koji onemogućuje oplodnju
zarobljene duhovnosti. Time se dodatno
komprimira, odnosno obogaćuje značenje prezentiranog oblika, koji istodobno
drastično manifestira i razvija svoju protežnost te, paradoksalno, trpi osporenost
razmahivanja svog potencijala.

Unutarnji prostor galerije doživljavam kao
svoj unutarnji prostor (unutar grudnog
koša ili unutar svijesti, ili unutar i blizu nekog mog centra), kojeg još uvijek dovoljno,
i iznova, ne poznajem.
Doživljaj Bića koje unutra huči među zidovima, i koje se ovdje materijaliziralo pomoću srebrno-sivih slamčica,  u  stalnoj je
metamorfozi od Svemoćnog (Aladinovog)
Duha do zarobljenog, sputanog  Duha, koji
kao da se ne može probiti na svjetlo dana.

No ako zanemarimo spomenutu sugestiju metaforičkog značaja središnjeg eksponata, u izložbenom smislu Todorovićev
nastup jedan je od onih koji naglašavaju prostornu činjenicu izlagačkog mjesta,
nadilazeći tako tradicionalni odnos prema
galeriji kao kontejneru za artefakte koji su
izvan relacije s neposrednim kontekstom.
Njegova izložba poprima tako značaj jedne u nizu kreativnih programskih inačica
koje doprinose dobrodošlom naglašavanju i osvještenju prostora, odnosno svih
karakteristika i posebnosti same Galerije
kao medija prezentacije žive suvremene
umjetnosti.

Aladinov duh, 2014., skulptura-instalacija; postav izložbe |
Aladdin’s Genie, 2014, sculptural installation; exhibition layout
4

5

the aladdin’s genie
of predrag todorović
antun maračić
The Predrag Todorović exhibition in the
Forum Gallery comprises two structural
elements and four exhibits: three drawings/paintings on galvanized metal sheeting and a large object created on the spot,
a serpentine form of varying thicknesses that in its lavish meanders around the
ground floor and the upstairs makes a
strikingly dominant feature within the gallery space.
Although in the ultimate appearance and
impression of the exhibition the two-dimensional exhibits involved undoubtedly correspond as a coherent visual component part, constituting an organic and
complementarily supplementary component of a befittingly handled environment, they also serve as objects allowing
an insight into the origin of the large central sculpture/installation, didactic material, as it were. For the object that circling
around moves from ground floor to first
floor and back again, thickening in the
centre and attenuating like a snake at its
ends is a three dimensional translation of
the flat exhibits mentioned above.

Aladinov duh, 2014., skulptura-instalacija (detalj) |
Aladdin’s Genie, 2014, sculptural installation (detail)

6

After Todorović’s early works from the end
of the 1980s onwards (in 1990 he graduated from the fine arts course at the Education Faculty in Rijeka), close to neo-Art
Informel painting, in which he cultivated
the materiality of painting along with the
use of non-painterly materials, employing
plaster, wire, glass and incorporating various small-scale objects and adumbrating
at least a move into the third dimension,
the artist later resorted to atypical excursions into narrative installations, however
minimal, done in polyester, glass, lead and
ready-made materials with the occasional
use of sound, then to an ironically treated
emblematic iconography of the contemporary industrial and political setting.
Still, irrespective of synchronous existence of these different and apparently incompatible approaches, sometimes
even coming into the realm of applied art,
Todorović seems primarily have to settled problem-wise in the production of
his dense ‘maso-mantric’ drawings done
on various supports in diverse materials
(charcoal, marker pen, acrylic...). Here
7

there are systematic, long-lasting, drawings made in little strokes, swarms of circular and undulating, spiral strokes-scorings, spiral agglomerations that well out of
the different points of the surface, interfusing at the end in a saturated weave of
the surface of the paper, plywood or panel.
In recent years Todorović has used metal surfaces he covers with ink, into which
with sharp objects he then inscribes the
type of drawing mentioned. These crowded drawn fills of whole surfaces are created with persevering labour, in which, it
seems, there is no preliminary plan for the
final appearance, which is formed spontaneously and automatically, as a consequence of his mental state at the time of
the work, the state of his emotions and directions of thought that are reflected on
the surface in a specific rhythm by the
drawing. We might describe this kind of
activity at the same time as a kind of form
of aspiration to an non-utilitarian utopian
action, a transcript of his own time, a form
of therapy or an attempt at a panicky confirmation of his own presence in the world;

Polje, 1. - 20. kolovoza, 2013. pocinčani lim, crni tuš, grebano grafičkom iglom |

Aladinov duh, 2014., skulptura-instalacija; postav izložbe |

Field, August 1-20, 2013, galvanised sheet metal, black ink, scratched with a with a dry point needle

Aladdin’s Genie, 2014, sculptural installation; exhibition layout

8

9

a manner of redemptive prayer or a media-wise characteristic practice of a mantra with which the aspiration is to induce
his own spiritual essence, the being of a
product so created.
Of course, looked at formally, we might
find that these works of Todorović evoke
the forms of primary, elementary painting
of the seventies; but unlike those dry, fundamental operations that analyse just the
support, the material and the process of
creation of a painting, in this artist there is
a clear emphasis on the charms and the
decorative effect of the material, as there
is a subdued consideration of the representative, extra-media content (if in very
stylised form) also present in parallel. The
artist has, for example, found an analogy to the texture and rhythm of his drawings in the dense shimmery formations of
a shoal of fish that in lightning-fast, amazingly synchronised collective movements,
with unpredictable dynamics and changes of direction shift, circle and spiral below
the surface of the sea. Indeed, although
the author has sometimes explicitly painted fish motifs, shot them with video camera and alluded to their forms in various
ways, his works are far from being a trivial illustration of the species and live collective natural phenomenon. This is more
about recognition and comparison, the
visualisation of correlated structures and
the dynamics of abstract categories like
the rhythm of emotions or thoughts.
These abstract categories are incarnated
in the diverse materials that, with his special sensitivity, Todorović richly varies, in-

ducing in each means and support a different effect and vibration. His work on sheet
metal, for example, according to the nature of the material, includes ultimately
an illusion of the third dimension, a kind
of Op Art effect, changing with the position of the observer vis-à-vis the exhibit, or
the effects and changes of the light. This
illusion of spatiality or the dynamism of
change of a static drawing prompted the
artist literally to transmit his drawing into
the third dimension. And so, as an equivalent, a match to the line or the score on the
surface, he found a ready-made object,
a plastic straw that in his spatial addition
and knitting will be spatialised by the author’s drawing, made into sculpture, and
at the same time result in a new associative dimension. Apart from the shoal of fish
that now slip through the air cavity of the
gallery, the artist in the new, spatial form
has found the possibility of a parallelism
for the ethereal fluid, of the spiritual substance or literally of the spirit – the spirit or
genie of Aladdin from the ancient oriental tale. In the words of the author himself:
I experience the inner space of the gallery
like my own inner space (within the ribcage
or within the consciousness, or inside and
close to some centre of mine), which I still,
once again, do not know well enough.
Experience of the Being that roars and
rushes among the walls inside (and that
here has been materialised with the help
of the silver-grey straws), is in constant
metamorphosis, from the Omnipotent Genie of Aladdin to the captured, trammelled
Spirit that cannot seem to be able to break
through to the light of day.
This diffused gallery installation, howev-

10

er dramatically it has occupied the space,
includes, then, the idea of a blocked energy charge, a substance that is still in
waiting for its creative action in the implementation of the deed and the desire. Although it appears to be a liberated and
a spatially thoroughly intricate form, according to the author’s interpretation, the
interior of the gallery has become a metaphor for the lamp or bottle with the genie,
the hardened carapace of the being that
makes impossible the fecundation of the
imprisoned spirituality. This additionally
compresses, or enriches, the signification
of the form presented, which at the same
time drastically manifests and develops its
extension and, paradoxically, has to suffer the deceleration of the flourishing of its
own potential. But if we ignore the suggestion mentioned of the metaphorical significance of the central exhibit, in an exhibition sense, Todorović’s appearance is one
of those that aim to bring out the spatial
fact of the venue, surmounting the traditional attitude to gallery as container of artefacts that are devoid of any relationship
with the immediate context.
His exhibition thus takes on the meaning
of one of a number of creative programme
versions that contribute to a welcome emphasis on and understanding of the space,
that is, of all the characteristics and special features of the Gallery itself as a medium for the presentation of living contemporary art.

Aladinov duh, 2014., skulptura-instalacija; postav izložbe |
Aladdin’s Genie, 2014, sculptural installation; exhibition layout

11

biografija

al prizes and commendations. His works are kept in numerous private collections at home and abroad, in the

· Rijeka, Muzej moderne i suvremene umjetnosti , Mali
salon, Magnetičnost crtanja (White Noise)

Predrag Todorović je rođen 1966. u Drvaru. Diplomirao

holdings of the Museum of Modern and Contempo-

· Rijeka, Galerija HDLUR-a Juraj Klović

je Likovne umjetnosti, izborni kolegij slikarstvo, na Pe-

rary Art in Rijeka, in graphic collections of the the Mu-

· Labin, Gradska galerija Labin, crteži

dagoškom fakultetu u Rijeci 1990. godine (prof. Kseni-

seum of Contemporary Art in Zagreb and the National

· Zagreb, galerija Ramasutra, crteži

ja Mogin). U kustoskim selekcijama iz zemlje i inozem-

and University Library in Zagreb. He is a member of the

2005.

Croatian Association of Independent Artists.

· Dubrovnik, Lazareti, Galerija Otok, crteži

stva radovi su mu predstavljali suvremenu hrvatsku

· Rijeka, Palach, Galerija OK, Devedesete

likovnu scenu  u Italiji, Njemačkoj, Finskoj, Egiptu, Mađarskoj i Makedoniji. Od 2000. do 2006. godine radio je

kontakt | contact

2003.

kao profesor u Školi za primijenjenu umjetnost u Rijeci.

tel: +385 (0)95 910 99 63

· Labin, Galerija Downtown, crteži

Volontirao je kao predsjednik HDLU-a Rijeka 2003. i

e-mail: srijeda@gmail.com

· Rijeka, MMC Palach, Galerija OK, Crni ciklus (asfal-

2004. godine. Kao viši umjetnički suradnik predavao je

www: predragtodorovic.com

ti, crteži)
· Rijeka, HKD na Sušaku, ambijentalna instalacija Slu-

slikarstvo na Akademiji primijenjenih umjetnosti u Rijeci 2009. i 2010. Od 2006. g. živi i radi u Zagrebu. Do

samostalne izložbe (izbor) |

čajni posjetitelji (instalacija ponovljena u Modernoj ga-

sad je izlagao na 36 samostalnih izložbi te na brojnim

individual exhibitions (selection)

leriji u sklopu tribine o kulturnoj strategiji Rijeke, Jav-

skupnim, žiriranim i selektiranim izložbama u Hrvatskoj

ni prostori u kulturi)

i inozemstvu. Dobitnik je nekoliko nagrada i priznanja.

2014.

2000.

Radovi mu se nalaze u brojnim privatnim zbirkama u

· Zagreb, Galerija Forum, Aladinov duh

· Rijeka, Art klub Gal, ambijentalna instalacija, Poljubac

zemlji i inozemstvu, u fundusu Muzeja moderne i suvre-

2013.

1998.

mene umjetnosti u Rijeci te u grafičkim zbirkama Mu-

· Koprivnica, Muzej Grada Koprivnice - Galerija Kopriv-

· Rijeka, Galerija Gal - Žgabucin, 100 DEM

zeja suvremene umjetnosti Zagreb i Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu. Član je Hrvatske zajednice
samostalnih umjetnika.

biography

· Rijeka, Galerija Juraj Klović, Veliko u malom, s Marja-

nica, Polje - Matrica
· Rovinj, Zavičajni muzej grada Rovinja, Galerija Sv.

nom Blažinom i Damirom Božićem Pištom
1997.

Toma, Polje - Matrica
· Rijeka, MMSU, Polje - Matrica

· Rijeka, Palach-Galerija Kružna, ambijentalna instalacija

2012.

· Neuss (Njemačka) Stadtbibliothek, s Majom Franko-

· Zagreb, Galerija GRETA, Dvadeset dana ili osluškiva-

vić i Melitom S. Staničić
· Rijeka, Galerija Filodrammatica, Prolazne metamor-

Predrag Todorović was born in 1966 in Drvar. He took

nje neobjavljenog

his BFA, painting major, at the Education Faculty in

2011.

foze (mogu se pretvoriti u bilo što kad god to poželim)

Rijeka in 1990 (class of Ksenija Mogin). In curatorial

· Rab, Galerija Knežev dvor, Emanacije crtežom

1996.

selections from at home and abroad, his works have

· Pula, MMC Luka, galerija ANEX, Nakupine

· Split, Muzejski prostor, s M. Sorola-Staničić i Đaninom

represented contemporary Croatian art scene in Ita-

2010.

ly, Germany, Finland, Egypt, Hungary and Macedonia.

· Budimpešta, Galerija mađarskog nacionalnog teatra

From 2000 to 2006 he taught at the Applied Art School
in Rijeka. He was volunteer president of the Croatian

Božićem
· Zagreb, Galerija proširenih medija, crteži
· Rijeka, Otvoreni krug, (ex kavana Sarajevo), projekt s

Zikkurat, Sedam postaja (Seven Stations)
· Zagreb, Galerija Matice Hrvatske, ambijentalna insta-

Ervinom Jahićem, Galaktička Baba Roga

Artists Association (HDLU) in Rijeka in 2003 and 2004.

lacija Mir / Nemir

1995.

Then, with the grade of senior art associate he taught

2009.

· Rijeka, stubište Moderne galerije, Krug

painting at the academy of Applied Art in Rijeka in 2009

· Zagreb, Galerija Canvas, crteži i grafička mapa Spek-

· Rijeka, Galerija Juraj Klović, Jutro

and 2010. Since 2006 he has lived and worked in Za-

tar / Specter

1994.
· Rim, DDT CLUB

Aladinov duh, 2014., izložba, pogled s ulice |

greb. To date he has shown his work at 36 individual

2008.

Aladdin’s Genie, 2014, exhibition, view from the street

exhibitions and at numerous collective, juried and se-

· Zagreb, Galerija Kontura, Pet slika iz Gorskog Kotara

1993.

lected shows at home and abroad. He has won sever-

2006.

· Rijeka, Mali salon

12

13

skupne izložbe (izbor) |
collective exhibition (selection)
2013.
· Beč, Galerie Michaela Stock, SILENT WORK
· Rovinj, Zavičajni muzej grada Rovinja, Likovna kolonija Rovinj 2013.
· Zagreb, MSU, NAGRADA@MSU.HR
2012.
· Pula, Tu smo
· Zagreb, HDLU, 6. hrvatski trijenale grafike, Iluzija u um-

1996. New York, The Pollock-Krasner Foundation -

Galerija Forum, Teslina 16, Zagreb

tisak | printing

· Zagreb, 25. Salon mladih

Grant, financial fund (1996. - 1997.)

tel. 01 4810 710

Intergrafika, Zagreb

1997.

1994. Piran, XXIX International Ex tempore - Grand Prix

gf@kic.hr

kacijski kod slike

· Novigrad, Galerija Rigo, s Jasnom Šikanja, Melitom S.

Tiskano u Hrvatskoj, 2014. |
izloženi radovi

Staničić i Larom Badurinom
Staničić i Larom Badurinom
· Rijeka, Mala galerija - Trsat, s J. Šikanja, Melitom S.
Staničić i Damirom B. Pištom
· Torino, paviljoni Cavallerizze, Biennale mladih stvara-

Printed in Croatia, 2014
izdavač | publisher

· Rovinj, Zavičajni muzej, s Jasnom Šikanja, Melitom S.
Polje, srpanj i kolovoz, 2012., pocinčani lim, crni tuš,

Kulturno informativni centar

naklada | edition

grebano grafičkom iglom, 100 x 200 cm

Preradovićeva 5, Zagreb

150

Polje, 1. - 20. kolovoza, 2013., pocinčani lim, crni tuš,

tel. 01 4810 714

grebano grafičkom iglom, 80 x 100 cm

www.kic.hr

Polje, veljača, 2014., pocinčani lim, crni tuš, grebano

laca Europe i Mediterana

__________

za izdavača | for the publisher

jetnosti

· Split, Dioklecijanovi podrumi, Vedri riječki duh

grafičkom iglom, 60 x 80 cm

2011.

· Kairo, galerija Ekhnaton, 9. Nacionalni salon mladih

Aladinov duh, skulptura-instalacija u prostoru Galerije,

Goran Matović

izložbu omogućili | the exhibition

· Kumanovo (Narodni muzej), Skoplje, Bitola, Strumi-

1996.

plastične slamke, termoljepilo, ribarski najlon, udice

v.d. ravnatelja KIC-a

has been made possible by

exhibits

urednik | editor

ca, Balkanski crtež

· Piran, Obalne galerije, XXXI Mednarodni Ex tempore

2008.

1995.

· Pula, Tu smo, izložba za MSU Istre

· Osijek, Izložbena dvorana Waldinger, Suvremeni riječ-

2007.

Gradski ured za obrazovanje, kulturu i šport, Zagreb |
Antun Maračić
Field, July and August, 2012, galvanised sheet me-

ki umjetnici…

· Zagreb, 42. Zagrebački salon

· Zagreb, Galerija Arterija, Suvremeni riječki umjetnici…

tal, black ink, scratched with a dry point needle, 100

predgovor | preface

2006.

· Rijeka, Moderna galerija, Biennale mladih - Umjetnici

x 200 cm

Antun Maračić

· Sarajevo, Izložba članova HDLU-a Rijeka
· Rijeka, Galerija Kortil, Igra, koncepcijska izložba Kritičar bira
· Rovinj, Zavičajni muzej grada Rovinja, Likovna kolonija Rovinj 2006
2005.
· Rijeka/Čakovec Galerija Kortil, Sublimno-neprikazi-

Field, August, February, 2014, galvanised sheet me-

europskog Mediterana
1994.

tal, black ink, scratched with a with a dry point needle,

lektura | proof reading

· Piran, Obalne galerije, XIX Međunarodni Ex tempore

60 x 80 cm

Siniša Labrović

1993.

Field, August 1-20, 2013, galvanised sheet metal,

· Zagreb, Umjetnički paviljon, 14. zagrebačka izložba
crteža
· Split, Umjetnički salon, III. salon sakralne umjetnosti

black ink, scratched with a with a dry point needle,

prijevod | translation

80 x 100 cm

Graham McMaster

Aladdin’s Genie, sculptural installation in the space of

vo-ekstatično

· Piran, Obalne galerije, XXVIII. Međunarodni Ex tempore

the Gallery, plastic drinking straws, thermal adhesive,

postav izložbe | exhibition set up

2002.

1992.

fishing line, hooks

Predrag Todorović

· Russi-(Ravenna), Museo dell’ Arredo Contemporaneo,

· Zagreb, Gliptoteka, 23. Salon mladih

tehnički postav | technical set up

Appunti sull’ arte contemporanea Croata 2001.
· Rijeka, Moderna galerija, 15. međunarodna izložba crteža
· Rijeka, Mali salon, Crtež nasuprot metodi

pohvale i nagrade (izbor) |

Vanja Babić

commendations & prizes
(selection)

fotografije | photographs
Tomislav Turković

2000.
2013. Rovinj, Zavičajni muzej, Likovna kolonija Rovinj

Branimir Baković (naslovnica | cover page),

2013. Prva otkupna nagrada

Antun Maračić (unutarnja stranica korica |

· Pula, Ready-made in Croatia

2002. Rijeka, 56. godišnja izložba članova ( HDLUR-a),

inside of the cover page)

1998.

Crtež, grafika - Godišnja nagrada HDLUR-a

· Rijeka, Galerija Kortil, Izložba Grupe mladih

2001. Rijeka, 15. International Drawing Exibition - Po-

grafičko oblikovanje | design

· Rijeka, Mali salon, Materija kao strukturalni i komuni-

hvala žirija

Tomislav Turković, www.tTom.info

· Rijeka, Galerija Kortil, Ready-made in Croatia, S umjetnicima na kavi

14

City office for education, culture and sport, Zagreb