You are on page 1of 232

MIEJSCE MOJEGO

MIOSIERDZIA
I ODPOCZYNKU

Suga Boa
Kunegunda Siwiec
(18761955)

MIEJSCE
MOJEGO
MIOSIERDZIA
I ODPOCZYNKU
Nadprzyrodzone owiecenia
Kunegundy Siwiec ze Stryszawy
zanotowane przez
ks. Bronisawa Bartkowskiego
Wydanie III

WYDAWNICTWO KARMELITW BOSYCH

Copyright by Franciszka Bartkowska


Copyright by Helena Faustyna Staczyk
Copyright by Wydawnictwo Karmelitw Bosych,
Krakw 2008
Opracowanie tekstu: Helena Faustyna Staczyk
Konsultacja: Krzysztof Czerwionka CR
Fotograe: Piotr Hensel OCD
Okadka & dtp: Pawe Matyjewicz
Obrazy na okadce:
Jezus Miosierny mal. Wadysaw Front
portret Kundusi Siwiec mal. Zoa Kocot
Imprimi potest:
o. Albert Wach OCD, prowincja
Krakw, 14.05.2008 r.
nr 363/08
Reimprimatur:
Kazimierz Nycz, wik. gen.
Krakw, 21.03.1995 r.
nr 667/95
Wydawnictwo Karmelitw Bosych
31-222 Krakw, ul. Z. Glogera 5
tel. 012-416-85-00, 012-416-85-01
fax 012-416-85-02
ZAPRASZAMY DO KSIGARNI INTERNETOWEJ
www.wkb.krakow.pl www.karmel.pl
e-mail: wydawnictwo@wkb.krakow.pl
wydawnictwo@karmel.pl

ISBN 978-83-7305-310-6

SOWO POSTULATORA
W PROCESIE BEATYFIKACYJNYM

W 1995 roku Wydawnictwo Karmelitw Bosych w Krakowie opublikowao Nadprzyrodzone owiecenia Suebnicy
Boej Kunegundy Siwiec, zanotowane przez jej kierownika
duchowego ks. Bronisawa Bartkowskiego. Ksika otrzymaa wymowny tytu Miejsce mojego miosierdzia i odpoczynku
zaczerpnity z tyche Nadprzyrodzonych owiece, w ktrych
Pan Jezus kilkakrotnie da sysze Kunegundzie, e serce
jej samej, a nadto miejsce, w ktrym ya, wybra na miejsce swojego miosierdzia i odpoczynku, z ktrego pragnie
na ca ludzko wylewa zdroje swego miosierdzia i czyni cuda mioci.
Ksika, poddana przed wydaniem cenzurze kocielnej
i opatrzona w imieniu krakowskiej Kurii Metropolitalnej
imprimatur ks. bp. Kazimierza Nycza, wczesnego wikariusza generalnego archidiecezji krakowskiej, wzbudzia zainteresowanie wielu osb w rnorodnych rodowiskach
eklezjalnych. Staa si ona rdem poznania osoby, przesania i sawy witoci Kunegundy, czonkini wieckiego Zakonu Karmelitw Bosych, zmarej 40 lat wczeniej, w 1955
roku, w podbeskidzkiej rodzinnej wiosce.
Ju w rok po ukazaniu si ksiki, Pierwszy Oglnopolski Kongres wieckiego Zakonu Karmelitw Bosych zaleca
podjcie stara o wyniesienie do chway otarzy wieckiej

karmelitanki Kunegundy Siwiec ze Stryszawy. 23 maja


1998 roku odbya si pierwsza pielgrzymka sympatykw Kunegundy do jej grobu w Stryszawie, podczas ktrej powoano do istnienia Towarzystwo Przyjaci Kunegundy Siwiec.
W czerwcu biecego [2008] roku pielgrzymka do grobu Suebnicy Boej w Stryszawie oraz do Siwcwki odbdzie si
ju po raz jedenasty. Pielgrzymki te, zwane oglnopolskimi,
organizowane najczciej w trzeci sobot czerwca kadego
roku, stay si ju tradycj. Z roku na rok zjeda na Podbeskidzie coraz wiksza rzesza wiernych nie tylko z kraju, ale
i z zagranicy.
Obok wielu innych inicjatyw, staraniem Towarzystwa,
a take wieckiego Zakonu Karmelitw Bosych, zorganizowano 12 maja 2006 roku sesj naukow o Suebnicy Boej
w Karmelitaskim Instytucie Duchowoci w Krakowie. Referaty przedstawione na sesji prezentoway przede wszystkim
rne aspekty duchowej drogi Kunegundy na podstawie jej
Nadprzyrodzonych owiece. Prelegenci podkrelali, e przesanie Kunegundy zawiera szczegln aktualno dla wspczesnego czowieka, bdc niejako symbioz drogi duchowego
dziecictwa w. Teresy od Dziecitka Jezus i przesania Boego miosierdzia w. Faustyny Kowalskiej.
Ponadto treci ksiki stay si przedmiotem naukowych
bada i napisania rozpraw przez ks. dr. Stanisawa Grnika
w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, dr. Piotra Marcelego Strojeckiego OCDS w Uniwersytecie Kardynaa Stefana
Wyszyskiego w Warszawie i mgr Haliny Wisieckiej-Wiczalik w Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocawiu.
Ukazay si take reeksje powstae na podstawie Nadprzyrodzonych owiece o. prof. dr. hab. Jerzego Gogoli OCD, s. Im-

6

makulaty J. Adamskiej OCD, o. Bartomieja Kucharskiego


OCD i innych autorw.
Pozytywne oddziaywanie Nadprzyrodzonych owiece Kunegundy na czytelnikw, a nade wszystko coraz bardziej szerzca si sawa witoci jej ycia, skonia Towarzystwo
Przyjaci Kunegundy Siwiec do podjcia stara o formalne
wszczcie procesu zmierzajcego do wyniesienia teje Suebnicy Boej do chway otarzy. Starania te popara Krakowska Prowincja Karmelitw Bosych. 21 grudnia 2007
roku arcybiskup krakowski ks. kard. Stanisaw Dziwisz, dokona otwarcia jej procesu beatykacyjnego.
Jako postulator w procesie beatykacyjnym Suebnicy
Boej Kunegundy Siwiec wyraam rado z faktu, e Wydawnictwo Karmelitw Bosych dokonuje wznowienia wydania jej Nadprzyrodzonych owiece. Wyraam za to wdziczno
promotorom tej inicjatywy, tj. Towarzystwu Przyjaci Kunegundy Siwiec z jego Zarzdem i z pani Helen Staczyk
niezmordowan promotork sawy witoci Suebnicy
Boej. Sdz, e to kolejne wydanie Miejsca mojego miosierdzia i odpoczynku przysuy si do jeszcze wikszego oddziaywania duchowego przesania naszej Kandydatki do chway
otarzy na ycie wielu osb, ktre zagbi si w lektur tej
ksiki.
Z zapisanych przez spowiednika rozmw Suebnicy Boej z Panem Jezusem i witymi, wynika bowiem jednoznacznie, e ustawicznie kierowaa si ona gbok wiar i arliw
mioci Boga oraz bliniego, ywic rwnoczenie teologaln nadziej osignicia ycia wiecznego w Bogu. Wzrastaa
w tych cnotach z dnia na dzie pod kierownictwem samego Pana Jezusa i Jego Matki, dc do cisego zjednoczenia

7

z Bogiem. Rwnoczenie podejmowaa praktyk pozostaych


cnt ewangelicznych, szczeglnie prostoty, cichoci i pokory, a nadto cierpliwoci, oderwania si od siebie i od spraw
tego wiata. Bya bez reszty oddana Bogu i trosce o zbawienie wasne i blinich. Kady, kto zagbi si w lekturze jej
Nadprzyrodzonych owiece spotka si na ich kartach z czytelnym wiadectwem o piknie gbokiego ycia duchowego na
usugach zbawczych Jezusa Chrystusa w Jego Kociele.
o. dr Szczepan T. Prakiewicz OCD

Krakw, 18 maja 2008 r.,


w Uroczysto Przenajwitszej Trjcy

8

WPROWADZENIE
DO PIERWSZEGO WYDANIA

ddajc do rk Czytelnika t ksik, wypeniam przyrzeczenie zoone Bogu w 1987 r. Czuj si jedynie
nieudolnym narzdziem w Jego rkach. W sposb prawie
dowcipny odpowiedzia bowiem Bg na moje twierdzenie,
e ,,dzi witych nie ma, a jeeli s, to uka mi Boe cho
jednego. Pan usysza mj gos i z ca hojnoci prowadzi
mnie teraz od witego do witego.
Kilkuletnia medytacja rozmw Pana Jezusa z Kundusi
Siwiec i spisywanie wiadectw osb znajcych j sprawiy,
e zachwyciam si Ma droyn mioci, za Pan cakowicie odmieni rwnie moje ycie, wprowadzajc mnie
na t droyn.
Sowa wdzicznoci kieruj do wszystkich, ktrzy mnie
wspierali modlitw, yczliwoci, rad, zacht i uczyli porusza si w nieznanej mi dotd dziedzinie mistyki.
Dzikuj wszystkim kapanom i siostrom zakonnym,
ktrzy suyli mi nieocenion pomoc w pracy nad redakcj ksiki. Szczeglna wdziczno naley si ojcom: Joachimowi Barowi OFM, Otto Filkowi OCD, Sebastianowi
Ruszczyckiemu OCD, siostrze Marii Immakulacie Adamskiej OCD, ks. Krzysztofowi Czerwionce CR oraz Siostrom Zmartwychwstankom z Domu w Siwcwce.
Osobno pragn podzikowa Pani Franciszce Bartkowskiej, ktra upowania mnie do opublikowania notatek

9

swojego brata, ks. Bronisawa Bartkowskiego, kierownika


duchownego Kundusi Siwiec.
Wiele lat czekay sowa Pana Jezusa na druk, a zebraa si grupa osb. Oni uwierzyli tym sowom i dziki ich
oarnoci mona t ksik wyda. Zbyt duga jest lista
osb, by j tu wyszczeglnia. Niechaj wic Pan, ktry zna
ich imiona, odpaci im askami.
Wydawca zrezygnowa z wczenia do pierwszego
wydania biograi Kundusi Siwiec, ktra bdzie wydana
w osobnym opracowaniu, uwaajc, e wstp ks. Bronisawa Bartkowskiego jest dostateczn informacj o tej, ktrej
serce Pan Jezus wybra na Miejsce swojego odpoczynku
i miosierdzia. Szanujc wol ks. B. Bartkowskiego pozostawiono chropowatoci stylu, poprawiajc jedynie bdy
maszynowe. W nawiasach kwadratowych dodano od redakcji sowa uzupeniajce, a to w celu atwiejszego zrozumienia tekstu1. Jeeli czasami zatrzyma czytelnika jakie
z pozoru niejasne sformuowanie tzn., e Pan chce mu odsoni jaki gbszy sens.
Miejsce mojego miosierdzia i odpoczynku to ksika ukazujca niepojt mio Zbawiciela do grzesznika, ktry
kroczc drog dziecictwa duchowego, moe doj do wielkiego zjednoczenia z Jezusem.
Kiedy czyta si sercem sowa, ktrymi Pan Jezus zwraca si do prostej, wiejskiej kobiety, analfabetki wychowanej w dymnej chacie, w przepiknej scenerii Beskidu
Makowieckiego, cisn si na usta sowa modlitwy Pana Jezusa: Wysawiam Ci, Ojcze, Panie nieba i ziemi, e za1

Do przypisw przeniesiono wyjte z tekstw wyjanienia i uzupenienia ks. B. Bartkowskiego. Pozostae przypisy pochodz od redakcji, co
zaznaczono skrtem (przyp. red.).

 10 

krye te rzeczy przed mdrymi i roztropnymi, a objawie


je prostaczkom... (Mt 11,25).
Panie bogosaw tym, ktrzy przyczynili si do wydania tej ksiki, jak i tym, ktrzy wezm j do rki, aby ich
serca stay si dla Ciebie miejscem miosierdzia i odpoczynku.
Marzec 1995
Helena Faustyna Staczyk

 11 

SOWO WSTPNE
KIEROWNIKA DUCHOWEGO

rzynastego padziernika 1937 r. wysiadem z pocigu


w Suchej na trasie Krakw Zakopane, by std gralsk furk dosta si do Stryszawy. Siostry Zmartwychwstanki zaproponoway mi objcie funkcji kapelaskich
przy ich kaplicy. Poniewa miaem do dyspozycji miesiczny urlop zdrowotny i... ptno w kieszeni, wic chtnie przyjem propozycj. Niby ta Stryszawa zaczyna si
niedaleko Suchej, jakie 2 km od stacji, ale tylko zaczyna,
bo potem, beskidzkim zwyczajem, cignie si dobrych 12
kilometrw. A mj nowy punkt oparcia, wg relacji wonicy, znajduje si prawie przy kocu trasy.
Ruszylimy wic w nieznane. Tych stron nie znaem,
wic rozgldaem si ciekawie, dokd mnie wioz. Najpierw kilka mil gocicem w kierunku ywca, potem skrt
w lewo i jeszcze 6 km wyboist, pen zakrtw, wiejsk
drog. Jeszcze jeden zakrt w lewo, pod gr, i wreszcie
furka stana przed duym, drewnianym domem. Po dwu
godzinach jazdy bylimy na miejscu.
Beskid ywiecki posiada wiele piknych zaktkw, ale
chyba niewiele dorwnuje piknem temu osiedlu stryszawskiemu, ktre zwie si Siwcwk, a ktrego punkt centralny stanowi Zakad Sistr Zmartwychwstanek z kaplic
witej Teresy od Dziecitka Jezus.

 13 

Sama Siwcwka ley jakby w rodku amteatru zoonego z gr. Ze wszystkich stron, ze wschodu i z zachodu,
z poudnia i od pnocy, okalaj j gry, o ktrych Gustaw
Morcinek wyraa si, e narodziy si z umiechu Pana
Boga.
Gry zielone a po szczyty ciemn zieleni lasw i jasn zieleni pl i pastwisk. Gry, ktre jakim ciepym krgiem otoczyy Siwcwk, tworzc z niej zaciszny zaktek,
w ktrym jest przytulnie i ciekawie.
A w samym rodku Siwcwki zakad ze stylow kaplic. Do niej przenis si cay naturalny urok Siwcwki,
tyle, e si wysublimowa, wypeni pogodnym tchnieniem nadprzyrodzonoci. Przesada?... Sugestia?... Moe.
Na dowd jednak, e to nie tylko moje wraenie, przytocz tu urywek listu, pisanego z dalekiej Kanady. Pisze osoba, ktra spdzia kilka tygodni w Siwcwce: ,,Tak sobie
marzyam, e na staro przytul si do Sistr i nie tylko ja, ale i moi znajomi, by mie pod bokiem t cudown
kapliczk. Taki tam spokj, zdawao mi si, i tak te mwi moim znajomym, e w tej kaplicy Chrystus Pan odpoczywa. Piszca te sowa instynktownie odgada, o czym
przed kilku laty sam Pan Jezus zapewnia Kundusi: t o
j e s t m i e j s c e mo j e go o d po c z y n k u i mo j e go m i o s i e rd z i a .
W takim to miejscu, wrd takiego otoczenia, spotkaa
mnie osobliwa przygoda mojego ycia kapaskiego, ktrej
na imi KUNDUSIA.
Ale zanim przejd do zamierzonego tematu, chc ,,da
wiadectwo prawdzie. Nie wiem, ile osb doznao na tym
miejscu Miosierdzia Boego. To s Jego, Jezusowe sprawy. To jednak wiem: jam tego miosierdzia dozna i dlatego

 14 

to moje wstpne sowo chc jednoczenie uczyni aktem


uwielbienia i podzikowania.
Ile razy w brewiarzu czytam sowa: abscondit me in abscondito tabernaculi sui; ukry mnie w gbi swego przybytku (Ps 27, 5), i te drugie: ipse liberavit me de lagueo venantium
et a verbo aspero; On sam ci wyzwoli z side myliwego
i od zgubnego sowa (Ps 91, 3), ogarnia mnie wzruszenie.
Sowa te dosownie speniy si na mnie. Nie doznaem cudownego uzdrowienia, nie. Mj pobyt na urlopie zdrowotnym zamieni si z terminowego na bezterminowy.
Przysza II wojna wiatowa. Gestapo czynio za mn
poszukiwania na mojej ostatniej placwce duszpasterskiej
i w domu rodzinnym, ale Pan ukry mnie w gbi przybytku swojego... i oszczdzi tego, czego doznali inni.
Zna uzna, em za saby by na takie prby. Okaza miosierdzie, wic Mu dzikuj. A przy tym uczyni mnie
wiadkiem swych zamierze i pragnie udzielanych duszy prostej, bardzo Go miujcej; wic o tym z kolei zamierzam pisa.
Zostawszy wic kapelanem na Siwcwce, zaczem powoli poznawa histori kaplicy i ludzi, ktrzy si do tego
przyczynili. Kaplica przy zakadzie powstaa w roku 1929.
Zanim jednak stana, bya przez dugie lata marzeniem
i upragnieniem ludzi prostych a pobonych, ktrzy uwaali, i najlepszy uytek ze swego majtku zrobi wtedy,
gdy go przeznacz na budow domu dla sistr zakonnych,
a przy tym domu stanie kaplica. A w kaplicy zamieszka
najlepszy GO ten, ktry sam prosi o gocin w domu Zacheusza i ktry by gociem u przyjaci rodzestwa
z Betanii: Marty, Marii i azarza.

 15 

Tu w Siwcwce te byo rodzestwo. W tym czasie,


kiedy przyjechaem do Stryszawy, w starym, gralskim,
drewnianym domu yo ich take troje, jak tam w Betanii
dwie siostry: Zoa i Kunegunda, i brat Micha.
Z licznej, bo 3 chopcw i 7 dziewczt liczcej rodziny,
3 siostry wyszy za m, reszta yjc razem i doywajc
przewanie pnego wieku, opuszczaa ten dom dopiero
wtedy, kiedy przyszo przenie si ,,in aeterna tabernacula; do wiecznych przybytkw. Wprawdzie Dziadek (tak
oglnie nazywano ojca tej gromadki, bo by starym, najstarszym gazd w osiedlu, niewiele brakowao mu do setki: gdy umiera mia 96 lat), ot Dziadek podobno nie by
zadowolony ze starokawalerstwa i staropaniestwa swych
dzieci, ale ostatecznie ani do eniaczki, ani do zampjcia nie zmusza. Gazdowa sobie w owej dymnej chacie
(komin w niej jest wymysem nowszej daty), a nad t chat
i duszami jej mieszkacw gazdowa Bg. Bo wiara w Boga, w Jego prawdy i prawa, bya te podstaw caej lozoi
yciowej i miar postpowania. Nie wspominam o matce,
bo nie udao mi si zdoby jakich szczegw jej ycia.
Matka 10-ciorga dzieci na pewno zasugiwaaby na to, by
o niej napisa grub ksik, ale czyny takich matek sam
Bg zapisuje w swoich ksigach, a tu na ziemi trzyma je
w ukryciu i ludzkim zapomnieniu.
Wrd dziewczt najmodsz bya Kunegunda, po tutejszemu Kundusia, a poniewa na osiedlu, w ssiedztwie
byo kilka osb noszcych to samo imi, wic pniej, gdy
przybyo jej lat, nazywano j Starsz Kundusi. Stryszawianie, bez wzgldu na wiek mwi do siebie po imieniu.
Chcc si dowiedzie ich nazwisk, trzeba pyta jak si
piszecie. Kundusia, a do 21 roku ycia bya sobie zwyk, mod, wiejsk dziewczyn, niczym niernic si od

 16 

rwieniczek. Pracowaa przy gospodarstwie, a w niedziel czy w dni witeczne lubia w towarzystwie pogwarzy,
pobawi si, potaczy.
W roku 1896 zjecha z misjami ojciec Bernard ubieski, redemptorysta, sawny kulawy misjonarz. Na kazania jego szy tumy. Wrd nich znalaza si te Kundusia.
Wtedy to nastpia decydujca chwila w jej yciu. Postanowia powici si na wyczn sub Bogu. W najgbszym sowa tego znaczeniu, ile razy bowiem syszy si
okrelenie: Wyczna suba Bogu, tyle razy staj przed
wyobrani mury klasztorne, habit czy sutanna. A przecie
ycie zakonne jest tylko pewn form suby Bogu. Duch
suby Boej polega na chtnym, cakowitym i miosnym
podporzdkowaniu swej woli woli Boej, na szukaniu jedynie upodoba Boych. Polega na tym, by serce podzielone pomidzy wiat i Boga, jednym miosnym aktem objo
Boga i wszystko, co Boe. By nie szukao ju nic innego.
Taka wrcia z owych misji Kundusia i taka pozostaa
do koca ycia. Ziarno sowa Boego pado na ziemi dobr i urodzajn, zaczo przynosi owoc stokrotny.
W czym si to objawiao? Ot z gry musz zaznaczy, e w yciu Kundusi nie byo nic z nadzwyczajnoci,
bo nawet w gos wewntrzny (o ktrym na nastpnych
stronach) nie jest, moim zdaniem, czym nadzwyczajnym.
Jest raczej spenieniem obietnicy Jezusowej: Kto Mnie
miuje, tego umiuje Ojciec mj, a rwnie Ja bd go miowa i s i eb i e s a m e go mu ob j aw i (J 14, 21). Bd
sucha tego, co mwi we m n i e Pa n (por. Ps 84, 9).
Moe to tylko brak skupienia, zbytni niepokj i troska
o bardzo wiele sprawiaj, e nie syszymy, co mwi w nas
Pan, tak jak Go syszaa w sobie wita Teresa od Dziecitka Jezus, wtedy, gdy do niej przemawia.

 17 

Nadzwyczajna bya jedynie wierno i czujno, z jak


i Kundusia odpowiadaa na kade poruszenie aski Boej.
To nadawao warto czynnociom pozornie mao wartym,
tak pospolitym. Piknie powiedziaa pewna matka: Chc
Boga wielbi kad wypran pieluszk mojego dziecka.
Co z tego ducha, tego wewntrznego usposobienia
byo w Kundusi; Omnis gloria eius... ab intus; caa chwaa jej
od wewntrz (por. Ps 45, 14).
Najtrudniej jest pisa o rzeczach prostych, tak by ukaza ca ich wielko. Szczeglnie wtedy, gdy chodzi o rzeczy duchowe. Co bymy wiedzieli o witej Teresie od
Dziecitka Jezus, gdyby nie jej Dzieje duszy, w ktrych
ona sama bezwiednie odsania nam swoj wielko? Czy
w ogle moliwe jest, w martwych literach i ciasnych, nieudolnych zdaniach mowy ludzkiej zamkn istotn yw
tre ducha ludzkiego, niepowtarzaln warto tego, co si
nazywa ywy czowiek? Czy najpikniejszy opis wiosny,
rwna si samej wionie? Pikno duszy raczej wyczuwa
si w bezporednim obcowaniu. Wszelki opis jest ju tylko
stygnc, jeli nie zastyg law.
Nieraz mamy pretensje do piszcych ywoty witych
czy witobliwych osb, mniej lub wicej suszne, e daj
martwe opisy. Jednak umiejtno przedstawienia powtrzenia bez reszty caego ycia byaby wikszym cudem
ni wskrzeszenie umarego. Najlepsze ywoty witych to
te, ktre wici napisali o sobie: w. Augustyn w swoich
Wyznaniach, obie wite Teresy. Ale i te dzieje s tylko portretem w sowie, a nie yw twarz.
Jeli mimo wszystko, czytajc jaki ywot, czujemy oywienie umysu i poruszenie serca, to tylko dlatego i mocen jest Pan, w martw law przela swe ciepo i wiato,

 18 

bymy przy nich mogli ogrza swe serce i wyostrzy swj


wzrok duchowy.
W prostej, wiejskiej kobiecie, wyczuwali wszyscy, ktrzy si z ni zetknli, jakie gbokie ycie wewntrzne.
ycie zjednoczone z Bogiem. Kiedy dzi, po jej mierci szukam przykadu prawdziwej, niesfaszowanej, a penej, naturalnej pobonoci, przed oczyma staje mi posta
KUNDUSI.
ya Jezusem. Dosownie. I tak jako bezporednio, na
co dzie, e a dziwne si wydaje, e mona swj stosunek
z Bogiem tak prosto, ufnie po dziecicemu uoy. Bogosawiona jeste, ie uwierzya (por. k 1, 45). Te sowa
wyrzeczone do Maryi przez w. Elbiet, w pewnym sensie mona odnie i do Kundusi. Wszystko wiedziaa i rozstrzygaa w duchu wiary.
Nie byo w niej dwch ludzi tego co raz kieruje si
Ewangeli, a drugi raz woli zaufa wasnym racjom. Wola
Boa to bya jedyna racja, jak uznawaa. To co poznawaa jako wol Bo, przyjmowaa natychmiast, bez targowania si z Bogiem. I dlatego nigdy nie tracia pokoju
i pogody ducha. Nawet wtedy, kiedy od roku 1948 Bg nawiedzi j bardzo cikimi cierpieniami zycznymi.
S ludzie, ktrzy si nie starzej, choby mieli i 80 lat
(ktrych doya Kundusia). Jest w nich wieczna wieo
aski, ktra si nie znudzia, nie spowszedniaa, nie zblaka. Bya zawsze dzieckiem. A to jest przecie warunek autentycznej przynalenoci do krlestwa, to znak, e si jest
nie tylko w sowach dzieckiem Boga, ktry jest wieczny,
ale nie stary.
miem twierdzi, e Kundusia nigdy nie bya stara;
mimo 80 lat nieznane jej byy objawy starzenia si du-

 19 

chowego, zawsze w niej bya wieo, entuzjazm dla


wszystkiego co dobre, ufno niemal naiwno dziecka.
Chwalebna naiwno czowieka, ktry mimo przykrych
dowiadcze yciowych nie traci wiary w drugiego czowieka, wiary w dobro, cho nieraz gboko schowane.
Instynktownie czuli to proci ludzie i szli do niej ze
sprawami najintymniejszymi, z prob o pomoc w rachunku sumienia z caego ycia, i to nie tylko tzw. pobone babki, ale rne wygi wiejskie, mdrale, chopi zamknici
w sobie, a honorni.
Kiedy, po kazaniu, w ktrym mwiem o yczliwoci,
moga Kundusia wyda sama o sobie pikne wiadectwo,
powiedziaa: Nie przypominam sobie, abym bya dla kogo nieyczliwa. S ludzie, co staraj si by yczliwi dla innych,
w Kundusi byo to instynktowne, wrodzone, nie wynik rozumowania, postanowie, ale jaka naturalna cz skadowa jej istoty. Moe nie powiem za duo, jeli nazw to
charyzmatem. Bya yczliw ilustracj tego, co jej powiedzia Pan Jezus: Dzieci mae nie ucz si kocha, ale kochaj.
Zreszt wszystko co powyej napisaem, czy nie jest
wynikiem jednej, istotnej rzeczy ro z wo j em a s k i ,
wiernoci!
Te, nieraz zawie sprawy dotyczce aski i tego wszystkiego co jej towarzyszy, dziaania Ducha w. jake cudownie wygldaj, gdy je ujrzymy nie poprzez uczone,
suche traktaty teologiczne, ale ywo zrealizowane w czowieku, w ktrym wzrastay tak naturalnie, jak z maego
ziarnka rozrasta si potna grska joda czy wierk.
W duszy Kundusi tak wanie wzrastaa aska: naturalnie, pod tchnieniem Ducha Boego. Nic tam nie byo

 20 

sztucznego, cieplarnianego, ksikowego, nic na pokaz. Dlatego, z ca swobod moga mwi o askach, jakich jej Bg
udzieli. Bo od dawna nauczya si odrnia wasn ndz i niedostateczno od dziaania Boego, ktremu zawdziczaa wszystko. Kochajc prawd, w kadej chwili
zdawaa sobie spraw z tego, e za ask Boga jestem
tym, czym jestem (1 Kor 15, 10). Niehamowana w swoim
rozwoju, opierajc si na staej wiernoci, moga aska rozrasta si w niej i wyda obcie te wszystkie owoce duchowe, jakie asce towarzysz. Trzeba by osobnego opisu, by
da obraz owych cnt kardynalnych: roztropnoci, sprawiedliwoci, mstwa, umiaru, jakie cechoway postpowanie
Kundusi. Nie tylko one. Owa gboka mdro, jak podziwiano u Kundusi, miaa rdo w dziaaniu daru Ducha
w. Nie leay odogiem i inne dary. Wystarczyo zobaczy
jak Kundusia robi znak krzya w., by w tym namaszczeniu, z jakim to czynia wyczu dziaanie owocu daru, ktry kae z pietyzmem odnosi si do wszystkiego, co jest
Boe. O, taka pobono, jak u Kundusi, to rozumiem!,
takie wiadectwo wydaa o niej prosta, wiejska kobieta,
jej ssiadka. U Kundusi bya naturalna pobono, podsycana nie tyle mnoeniem wicze, naboestw, modlitw
itp. form zewntrznych (cho rzecz naturalna, musiaa si
i w nich objawia), co oparciem na wspdziaaniu z tym
darem, ktry si nazywa d a rem pobo n o c i .
Z tego rda czerpaa swe soki, swe natchnienia. Nic
dziwnego: jak artysta muzyk z czasem dochodzi do takiego opanowania instrumentu, i ten staje si jedynie narzdziem rozpiewanej duszy, i dusza gra, nie czujc oporw
materii tak i w Kundusi mg Duch w. swobodnie rozwin sw dziaalno, bo ona nie stawiaa oporw. Stale
wsppracujc z Duchem w. moga te zakosztowa sod-

 21 

kich Jego owocw. Owych owocw, ktre w. Pawe wymienia w licie do Galatw: A owocem Ducha w. jest:
mio, wesele, pokj, cierpliwo, cicho, wiara, skromno, wstrzemiliwo, czysto (5, 22).
Od padziernika 1948 r. dla Kundusi rozpoczyna si
okres cierpie, ktry trwa bdzie a do jej mierci.
W dniu witej Teresy od Dziecitka Jezus (3 padziernika 1948 r.) Kundusia po raz ostatni bya w kaplicy,
uczestniczc we Mszy witej.
Ju przedtem skarya si na dotkliwy bl w kolanie, teraz jednak ten bl staje si tak dotkliwy, e trudno jej si
porusza. Miejsce bolesne zaczyna puchn, zjawiaj si
te obrzki na rce. Kundusia zmuszona jest pooy si
do ka, ktrego ju nie opuci a do mierci. Za oe boleci staje si coraz bardziej drzewem krzyowym. Boleci
wzmagaj si, dochodzi do tego, e najmniejsze dotknicie
wywouje atak blu tak dotkliwy, e Kundusia, cho mna i cierpliwa zawsze, nie moe si powstrzyma od krzykw. Przez p roku ley tylko na jednym boku i tak sypia,
a raczej drzemie, bo ble nie pozwalaj spa ani obrci
si na drugi bok. Wszelkie rodki lekarskie i prby leczenia zawodz. Bg widzc jej ochotn wol cierpienia, jakby
si ba utraci okazji do ratowania dusz, wic nie szczdzi
jej cierpie wiedzc, e ona je nie tylko przyjmie cierpliwie, ale i ochotnie. Gdy pytana czy to przez domownikw,
czy znajomych, mwia o swoich cierpieniach, zawsze potem pytaa z pewnym zakopotaniem swego spowiednika:
Czy ja czasem przez to nie marnuj cierpie?. Nie skarya si. Pytana, o swoich cierpieniach mwia z prostot,
cho niechtnie. Dwa lata przed mierci grulica, ktra
zaatakowaa koci, najprawdopodobniej teraz przerzucia

 22 

si na organy wewntrzne. Nastpuj wyczerpujce krwotoki wewntrzne, jednoczenie wzmaga si bezsenno.


I przy tym wszystkim Kundusia zachowuje niezmcon
pogod ducha.
Poza atakami silnych blw, z twarzy jej nie schodzi wyraz pokoju i pogodny umiech. I ona, wydawaoby si, sama
tak bardzo potrzebujca pociechy, pociesza z ca gorcoci swego yczliwego serca tych, co do niej przychodz
ze swymi maymi i wielkimi strapieniami.
Moc jej jest Jezus. Kiedy zwierzya si spowiednikowi: Dziwi si, jak ludzie mog cho na chwil radzi sobie bez
Jezusa. Bez Niego czuabym si niezdolna znie choby najmniejszej przeciwnoci!
Nic dziwnego, e Jezus nieustannie podtrzymywa j na
duchu, sam w niej cierpic.
W 1942 r., kiedy rozesza si pogoska, e hitlerowcy
starych i nieproduktywnych ludzi maj po prostu likwidowa w owicimskich krematoriach, Kundusia uczynia akt oary, jeliby i j to miao spotka. Wtedy usyszaa
od Jezusa te sowa: ...mierci mczeskiej ci nie dam, przy
mierci dam ci wicej cierpie, z Matk moj wyjd na twe
spotkanie.
Przy mierci dam ci wicej cierpie. O, by tych cierpie ogromny kielich i pia go przez 7 lat, przykuta do oa.
W tych cierpieniach daa wiadectwo, e zawsze bya i jest
gotowa do penienia wszelkiej woli Boej.
Umara 27 czerwca 1955 r. w dniu, w ktrym Koci
obchodzi wito Matki Boej Nieustajcej Pomocy. Umczone cierpieniem ciao lego wreszcie na zasuony spoczynek, w skromnej, niczym niernicej si od innych,
mogile na stryszawskim cmentarzu. A dusza? ...ufam, e

 23 

oglda ju twarz w twarz Tego, ktrego tu na ziemi tak


bardzo kochaa, ktremu tak wiernie suya. Kochaa Jezusa, a kochajc Jego, nie moga nie ukocha Jego SPRAWY. yjc w tak cisym zjednoczeniu z Nim, odgada
Jego bosk trosk. Jego boski niepokj. Ta sprawa, to ta
sama, ktra sprowadzia Jezusa na ziemi, zaprowadzia
na Kalwari, ktra kae Jego Matce Najwitszej zjawi
si w Lourdes, w La Salette, w Fatimie. S p r awa r a t o wa n i a n i e m i e r t el ny ch d u s z . Bg nie chce mierci grzesznika, chce zbawienia ludzkiego. Ta wola Boga jest
bardzo na serio. Dla jej zrealizowania nie oszczdzi niczego, nawet wasnego Syna (Rz 8, 32), jak stwierdza Pismo
w., i szuka dusz, ktre by M u pom a ga y w zrealizowaniu tej wielkiej s p r aw y. Bo ludzko ma by zbawiana nie
tylko przez Tego, ktry jest Gow, ale i przez nas, ktrzy
jestemy czonkami (ciaa).
Gdy Bg znajdzie dusz, ktra zrozumie to znaczenie
i dobrowolnie zgosi si do wsppracy, ju jej nie wypuci z rk. Tak bardzo miuje zbawienie dusz, e tej swojej
wsppracowniczce nie usunie kielicha, choby o to bagaa, przeraona nieraz (wielkoci) krzya. Jeli chcemy
wiedzie, czy Bg kocha dusze grzesznikw, popatrzmy na
cierpienia tych, ktrych Bg wezwa do wsppracy nad
zbawieniem dusz. Jaki gwat musi sam Sobie zadawa, by
tak ciko dowiadcza wanie tych, co s Mu wierni, co
Go kochaj.
Do tych wybranych dusz wsppracujcych naleaa
i Kundusia. Modlitw, cierpieniami, oarami, staraa si
pomaga Temu, ktry trawiony nieugaszonym pragnieniem ratowania dusz, nieustannie j przynagla, upomina,
by nie ustawaa, e teraz czas niwa, e nie czas odpoczywa, e na odpoczynek przeznaczona jest caa wieczno.

 24 

M i e j s c e mo j e go m i o s i e rd z i a i o d po c z y n k u tak nazywa Jezus to miejsce, w ktrym ya Kundusia. Tabernakulum jest na to, by przebywajcy w nim Jezus
mg stamtd przyj do ywego tabernakulum serca
ludzkiego. I to jest ostatni etap i ostateczny cel Jego drogi do czowieka.
Chc odpoczywa w sercu twoim mwi Jezus do
Kundusi i wyjania: Koci buduje si stopniowo, tak
i uwicenie stopniowo wzrasta co ty czynisz przez poszczeglne czyny, z tego mam chwa. Cementem czcym poszczeglne cegieki jest mio. To bu d owa n i e
t wo j e z o f i a r i m i o c i s t a n i e s i ko c i o em
dl a i n ny ch d u s z , w k t r y ch Ja z a m i e s z k a m .
To jest take ostateczny i gwny cel niniejszych notatek, aby ci, co je bd czyta, sami stawali si coraz wicej
m i e j s c em m i o s i e rd z i a i o d po c z y n k u Je z u s o we go.

 25 

GOS WEWNTRZNY,
PRBA, ZNAK

1942 r., w pierwszej jego poowie: dnia i miesica nie pamitam dokadnie, Kundusia rozmawiaa z jedn z sistr zmartwychwstanek o spowiedzi. Midzy
innymi siostra tumaczy Kundusi, e staemu spowiednikowi naley wyzna swoje wiksze czy mniejsze przewinienia, ale take przedstawi cay stan duszy, wewntrzne
trudnoci, jak i owiecenia Boe. Z ca prostot Kundusia
wyznaje, e tego dotychczas nie czynia. Przy najbliszej
okazji zwierza mi si jako swojemu spowiednikowi, e czsto, szczeglnie po Komunii w., syszy w sobie gos Pana
Jezusa, przemawiajcego do niej. e dotychczas o tym nic
nie mwia, bo nie wiedziaa, i naley o tym powiedzie
spowiednikowi. W pierwszej chwili byem tym wyznaniem troch zaskoczony. Tak na wszelki wypadek zaczem
wertowa Zarys teologii ascetycznej i mistycznej Tanquereya
i Dziea witej Teresy od Jezusa, by na podstawie ich dowiadcze w tej materii urobi sobie jasne zdanie o caej
sprawie. Od piciu lat zbyt dobrze znaem Kundusi, abym
mia j posdzi o jak halucynacj czy egzaltacj. Bya
zbyt rozsdna i zrwnowaona duchowo, a przy tym pokorna, by na tej drodze miaa szuka jakiego zainteresowania
swoj osob.
Zajem wobec caej sprawy postaw raczej: ani przyjmowa bezkrytycznie, ani z miejsca nie zaprzecza i od-

 27 

rzuca. Przypomnia mi si Gamaliel i jego zdanie: Jeeli


od ludzi pochodzi ta myl czy sprawa, wniwecz si obrci, jeeli jednak od Boga pochodzi, nie zdoacie jej zniweczy (Dz 5, 3839).
Poniewa poza umiejtnoci czytania, z caej sztuki
pisania opanowaa jedynie to, e umiaa si podpisa, sam
zaczem robi notatki z jej wypowiedzi, zdajc sobie spraw z tego, e ostateczna opinia o charakterze i treci tych
wypowiedzi nie do mnie naley. Staraem si jedynie wiernie i dosownie notowa te zdania, ktre Kundusia podawaa jako wewntrzne syszenie. Wikszo zda tej mowy
wewntrznej, przez teologw zwanej locutio interna, pochodzi od Jezusa, ale s te i zdania Matki Boej, witego Jzefa, witej Teresy Wielkiej, witej Teresy od Dziecitka
Jezus, witego Jana od Krzya, witej Katarzyny. W sumie
przez 13 lat, od 1942 do 1955 r., zebrao si tych notatek
okoo 100 stron maszynopisu.
Kiedy, dwa lata po mierci Kundusi, w 1957 r. przyjecha na wypoczynek do Stryszawy ks. biskup Kowalski,
ordynariusz chemiski i jednoczenie mj ordynariusz,
poprosiem go, by raczy przejrze notatki i wyda o nich
swj sd. Orzek, e nie tylko nie znajduje w nich nic takiego, co by byo contra dem et mores, przeciw wierze i obyczajom, ale e zawieraj wiele piknych i gbokich myli.
Dla mnie opinia ta miaa wielk wag, bo przecie wiadomo, jak atwo na tym terenie o zudzenie, a nawet o naruszenie czystoci wiary.
W tym miejscu wypadaoby moe szerzej omwi spraw tak zwanych prywatnych objawie. Wol jednak ograniczy si do stwierdzenia, e Koci uznaje moliwo
takich objawie. W konkretnych wypadkach jest bardzo
ostrony w osdzaniu ich charakteru i pochodzenia.

 28 

Naturalnie, tre takich prywatnych objawie w niczym


nie moe si sprzeciwia Objawieniu Boemu i prawdom
w tyme Objawieniu zawartym.
Poniewa Bg dajc pewne objawienia prywatne, ma
zawsze na celu jakie dobro, wic i prawdziwe objawienia
winny nie sob, jako skutek, takie dobro jak: wzrost mioci, pokory, pogody ducha i pokoju serca, cierpliwoci, umiowania krzya. Tanquerey piszc o tej kwestii w swoim
Zarysie teologii ascetycznej i mistycznej mwi, e Bg
nie mnoy cudw bez powodu. Osoby obdarzonej t ask
nie darzy darem nieomylnoci. Wic do objawie w istocie swej prawdziwych, mog si wkra pewne bdne interpretacje. Klasycznym przykadem jest w. Joanna dArc.
Wiemy, ile nie tylko na jej wasnym yciu, ale i na losach
Francji zawayy gosy, ktre syszaa. Kiedy Anglicy j
uwizili i skazali na spalenie, gosy poleciy jej zda si
we wszystkim na Jezusa i zapewniay, e bdzie wybawiona
wielkim zwycistwem. Sdzia, e tym zwycistwem bdzie uwolnienie jej z wizienia. Jednak, to zwycistwo miao by zwycistwem witoci przez mier mczesk.
Te oglne uwagi uwaaem za potrzebne, by lepiej stao si zrozumiae zdarzenie z 1943 r. Jest to rok szalejcej
na wiecie wojny, rok ucisku dla Polakw, jednoczenie rok
budzcych si nadziei na ryche wyzwolenie: Quando Marcus Pascha dabit, Polonia triumphabit! (Gdy w. Marek da nam
Wielkanoc, Polska zatryumfuje), gosio stare powiedzenie.
W tym roku wito w. Marka miao si zbiec z uroczystoci Zmartwychwstania Paskiego. A nu wanie speni si owa przepowiednia? Niepomny na upomnienie Pana
Jezusa dane Apostoom: ,,Nie wasza to rzecz zna czasy
i chwile, ktre Ojciec ustali sw wadz (Dz 1, 7), zapytaem Kundusi, czy ma jakie zapewnienia co do losw

 29 

wojny i losw Polski. Odpowiedziaa mi z pewnym wahaniem, e tak si jej zdawao, cho nie jest cakiem pewna,
jakoby koniec wojny mia nastpi w Wielkim Tygodniu.
Nadszed wreszcie w Wielki Tydzie i min, a wojna
toczya si nadal. Wprawdzie co do innych wypowiedzi
Kundusi byem spokojny, widziaem bowiem dobre owoce
jakie one przynosiy, jak rosa w niej szczeglnie gorliwo
w modlitwie i oarach, by pomaga Jezusowi w ratowaniu
zagroonych dusz sam jednak wypadek nasun mi myl,
by warto wypowiedzi (a przez rok zebrao si ich sporo) podda pewnej prbie. Powiedziaem wic do Kundusi: Jeli to rzeczywicie Bg przemawia, to On zna take
moje myli i pragnienia. Wobec tego prosz, aby speni to,
co tylko Jemu i mnie jest znane. Chodzio mi o nawrcenie i wyspowiadanie si pewnego grzesznika, ktry ju od
kilku lat nie spowiada si. Stawiaem take warunek, by
spowied odbya si 3 maja. Kundusia nic nie wiedzc ani
o treci, ani o terminie, modlia si gorco o spenienie mojego pragnienia.
Nadszed dzie 3 maja. Po naboestwie zasiadem do
konfesjonau. Patrz, a tu pod chrkiem stoi w grzesznik.
Ludzie powoli poczli opuszcza kaplic, a on wtedy wsta
i zamiast skierowa si do wyjcia podszed do konfesjonau. Otrzymaem odpowied.
Kiedy w pniejszym ju czasie Kundusia wrcia do
sprawy wielkotygodniowej, otrzymaa (od Pana Jezusa)
wyjanienie: nie uprzedzaj mowy mojej swoimi mylami. W tej samej sprawie otrzymaa Kundusia pouczenie,
ktre zanotowaem pod dat 19 maja 1943 r. Ot na prob o objawienie woli Boej, czy Jezus chce, by Go pyta
o losy wojny, brak odpowiedzi. Wtedy Kundusia zwraca
si (z pytaniem) do Matki Boej i otrzymuje tak odpo-

 30 

wied: Crko moja, nie smu si, bo jutro bdziesz miaa odpowied, zanij spokojnie. Na drugi dzie rano (Pan
Jezus powiedzia): Dziecko moje, to ci nie jest potrzebne
do zbawienia. Zajmij si tylko miowaniem Mnie i zbawianiem dusz. Dzieci mae nie rozmawiaj z ojcem o takich
rzeczach. Zajmuj si mow rozweselajc ojca. Id droyn obran przeze Mnie, a rozpoczt niedawno przez moj
oblubienic Teres [od Dziecitka Jezus]. Ta droyna mioci najwicej Mi si podoba. Terenia wstawia si za tob,
by t droyn sza.
KUNDUSIA odesza, ale SPRAWA pozostaa.
Jelim si zdecydowa te przez 13 lat czynione notatki wyda w rce innych, to gwnie dlatego, e moe po
przeczytaniu ich co z tego ognia, zapalonego przez Jezusa,
przejdzie w dusze czytajcych. A woanie Jezusa o wspprac, o ratunek dla tego, co na ziemi najwicej ukocha,
dla dusz niemiertelnych, znajdzie ywe echo w sercach
niezasklepiajcych si jedynie do sprawy wasnego zbawienia.
Notatki podaj chronologicznie, kolejno tak jak je robiem.
Wszelkie usterki stylistyczne i lingwistyczne zostawia
si umylnie, by przekaza tekst notatek dosownie.
Tak co do przytaczanych faktw, jak i wyrae nie zamierzam w czymkolwiek uprzedza orzeczenia Kocioa witego, ktrego zdaniu, zgodnie z dekretem papiea
Urbana VIII, we wszystkim si poddaj.
ks. Bronisaw Bartkowski
kapelan

 31 

MIEJSCE MOJEGO
MIOSIERDZIA I ODPOCZYNKU
ROK 1942

Pan Jezus: Pragn udziela miosierdzia. Ono z krzya pynie. Z mioci pynie miosierdzie. Mio wzgardzon
oaruj Ojcu Przedwiecznemu, aby wyprosi miosierdzie Boe. I zy moje oaruj Ojcu niebieskiemu przez
Matk moj dla wyjednania miosierdzia. Wiele, duo
dusz mona zbawi przez to. Swoje krzye i cierpienia
cz z mioci moj. Rado mi sprawia takie oarowanie mioci wzgardzonej i wynagradza. Oddaem ci
Serce moje, by Mnie moim Sercem kochaa.
w. Teresa od Dziecitka Jezus (3 padziernika): Siostro
moja, wielk ask znalaza u Pana. Pan Bg przygotowa dla ciebie wielkie aski.
Kundusia: Co si we mnie Panu Jezusowi spodobao?
w. Teresa od Dziecitka Jezus: Mio twoja ku Bogu
i blinim.
Pan Jezus: Crko moja najmilsza, schowaj Mnie do serca
swego przed grzesznikami.

 33 

Crko moja, jeste sam saboci. Patrz na wol


twoj. Kochaj Mnie. Saboci tw nie wyrzdzasz mi
krzywdy. Kochaj Mnie za tych, co oddali si na moj
sub, a s Mi niewdziczni.
Kundusia ma wtpliwoci co do gosu i dzieli si tym.
Pan Jezus: Czemu wtpisz? Ja ciebie nigdy nie zwodz.
Kundusia: Jestem na wszystko gotowa, nawet na mczestwo.
Pan Jezus: mierci mczeskiej ci nie dam, przy mierci dam wicej cierpie. Z Matk moj wyjd na twoje spotkanie.
Kundusia prosi, aby wzi jej serce, a da swoje.
Pan Jezus: Crko moja. Ja ci daj nie tylko Serce, ale oddaj ci si cay z bstwem i czowieczestwem. Przy
wszystkich twoich modlitwach powinna pamita
o spowiedniku. Potrzebuje on stale aski do wykonywania obowizkw.
Kundusia prosi o mczestwo.
Pan Jezus: Dzieci maych nie karze si ciko. Rozmylaj
o mej dobroci.

Matka Boa (I sobota miesica): Nie martw si crko moja,


bo Syn mj bdzie mwi do ciebie wielkie tajemnice.
Przygotuj si na to, spenij to, czego Syn mj od ciebie
da, a spenisz wol Najwyszego.

 34 

Kundusia ma pewne trudnoci z otoczeniem, ale stara si po Boemu je znosi.


Pan Jezus: Trudnociami swoimi rado Mi sprawiasz.
Z tymi, co ci je zadaj obchod si uprzejmie, a ta
druga oara mia Mi bdzie. Nie tylko rado Mi
sprawiasz, ale i chwa Mi oddajesz. Wielk ask znalaza, ktra od ciebie odjta nie bdzie.

Matka Boa: Crko moja, bd bogosawiona, bo wielk


ask znalaza u Pana, nie bdzie ci ona odjta. Bd
wierna Synowi i posuszna gosowi Jego. Nie ustawaj
w modlitwach za grzesznikw, konajcych i za ca
ludzko. O wiele pro dla siebie i dla blinich.

Kundusia modlia si za osob cierpic.


Pan Jezus: Niech trwa mnie w dobrym usposobieniu,
cierpliwoci i pokorze. Niech umiuje swe cierpienie,
bo w tym podstawa pokoju.
Crko moja, gdyby ty wiedziaa jak bardzo ci kocham! Jakby ty jedna istniaa. Bybym gotw na nowo
wycierpie za ciebie to, com wycierpia, gdyby tego
byo potrzeba.
Kto ze znajomych martwi si o sprawy rodzinne i prosi Kundusi
o modlitw.
Matka Boa: Czemu si martwi? Ja mog przecie u Syna
sprawi, by zgoda i pokj zapanoway w jego rodzinie.

 35 

Pan Jezus: Pro za grzesznikw, ktrzy Mi grzechami swoimi bole sprawiaj. Wynagradzaj Mi swoj wiernoci. Bo mioci moj gardz grzesznicy, odrzucaj
i depcz moje przykazania, krzywdy wyrzdzaj mojemu Kocioowi.
Mio moja wzgardzona, gdyby bya potrzeba, cierpiabym za kad dusz z osobna to, com wycierpia.
Polecaj potrzeby duszy i nawet ciaa wszystkich kapanw i Ojca witego Mdl si za Polsk, za wrogw.
Chc, aby prosia i czekam z askami na proby twoje. Crko moja, al mi dusz, ktre gin na wieki i id
na potpienie. Pom Mi ratowa i zbawia przez modlitw i oary, by mojemu pragnieniu zado uczyni.
Umiowaem tak grzesznikw, e cierpiaem do ostatniej kropli krwi. Mdl si (przypomnienie czciej powtarzane przyp. ks. B. B.) za grzesznikw o ich nawrcenia,
pro o miosierdzie, oarujc Krew Najwitsz Ojcu
Przedwiecznemu: za konajcych, za pogan, za cay rodzaj ludzki, za Koci w. o rychy tryumf, za duchowiestwo, o przypieszenie pokoju, za strapionych
i smutnych, za wszystkich, ktrzy si polecili modlitwom twoim, za spowiednika. Mdl si i czy oary,
ile moesz i cz z moj Oar.
Rozkosz sprawiaj Mi dusze wierne. Mnie oddane. Ja
podzielam si z nimi moj radoci.
Grzesznicy bole Mi sprawiaj. Cho al Mi, zmuszony jestem ich kara.
Std moesz pozna jak bardzo miuj grzesznikw,
e gotw jestem za kad dusz z osobna cierpie, jeliby tego byo potrzeba.

 36 

Miuj tych, ktrzy Mnie miuj. Moich wybranych nie


inn drog prowadz jak t, ktr sam przeszedem.

wita Teresa Wielka (15 padziernika): Crko moja. Pan


Jezus z ciebie zadowolony, bd wierna. Pan Jezus gotuje ci wielkie aski w niebie2.

Pan Jezus: Jak bardzo pragn zbawienia dusz moich. Oaruj Krew Przenajwitsz i Serce moje, zy wylane
na ziemi i doczaj swoje mody i oary za grzesznikw. Oaruj to Ojcu Przedwiecznemu i nie zapomnij
o moim pragnieniu. Czsto zwracaj si do mojej obecnoci w tobie.
Crko moja, gdyby wiedziaa jak Mnie to boli, e tak
jest wzgardzona przez grzesznikw mio moja. Jak
mao jest takich dusz, ktre by kochay Mnie mioci
czyst. Przynajmniej ty, crko moja, kochaj Mnie za
tych, co wzgardzili mioci moj. Chc odpoczywa
w sercu twoim. Wynagradzaj za nich swoj mioci
wiernoci. Mw czsto: Mj Jezu, kocham Ciebie.
Kundusia: Czy nale do dusz, ktre kochaj Ci mioci czyst?
Pan Jezus: Naleysz. Bez pokory praca owocw nie przynosi.
Crko moja, jak Mnie to boli, e mieszkam wrd ludzi, a oni odwracaj si ode Mnie. Mdl si za nich.
2

Kundusia bya siostr wieckiego Zakonu Karmelitaskiego, dawniej:


III Zakonu Karmelitaskiego.

 37 

Bd cierpliwa, agodna, uprzejma wobec wszystkich.


Ja jestem zawsze z tob. Z tob si modl, pracuj,
cierpi i zawsze z tob pozostaj. Bd bogosawiona crko moja. Bd spokojna i wicz si w pokorze
i cierpliwoci. W cnocie cierpliwoci wicz si zawsze,
bo cierpliwo daje jak najgbszy pokj.
Crko moja, wiele umiowaa i wiele ci si odpuszcza. Mdl si za konajcych i za cay wiat, oaruj
Krew Przenajwitsz Ojcu Przedwiecznemu. Niech
twj spowiednik czciej oaruje Krew moj za konajcych i za cay wiat.
Mile spoczywaj oczy moje na duszach, ktre stoj
pod sztandarem krzya z mioci mnie, wytrwale,
radonie. Takich dusz jest jednak niewiele. Wielu do
krzya, ktry Ja daj, dodaje swj wasny, i ten staje si
utrapieniem.
W czasie tych sw Kundusia odczuwa wielk mio do krzya
i ch znoszenia cierpie.
Pan Jezus: Dziel si z duszami wybranymi krzyami,
skarbami moimi.
W trudnociach wspycia z ludmi Pan Jezus radzi Kundusi stosowa powiedzenie w. Teresy Wielkiej albo cierpie, albo
umrze.
Pan Jezus: Tobie dam ask alu za grzechy, aby moga
opakiwa grzechy swoje i innych, i caego wiata.
Rozbrajaj bl mj przez czste zwracanie si przez
akty mioci: Je z u ko ch a m C i . N i e ch b d z i e
u w i el b i one i m i B o ga .

 38 

Pamitaj o obecnoci Boej i zwracaj si z wynagrodzeniem. Wicej nawet, zwracaj si za tych, o ktrych
mylisz, e s ci nieprzychylni.
Dzikuj ci za mio, jak masz dla sug moich.
Rozkosz znajduj w sercu twoim, raduj si. Wstrzymuj si od wielomwstwa.

Kundusia odczuwa jednoczenie wielk rado i swobod duszy,


i sodycz. Trwa to przez kilka dni.
Matka Boa: Rado mi sprawia, e dzieci moje zwracaj
si z probami o ratunek, czcz mnie coraz wicej. Ale
i za tych wstawiam si, ktrzy gardz mioci moj.
Mdl si ze mn za cay wiat i doczaj oary i cierpienia swoje do cierpie mojego Syna i tak oaruj
Ojcu Przedwiecznemu. Syn mj pragnie takich oar.
Mdl si za kapanw o gorliwo w subie Boej.

Pan Jezus: Wiksza w tym mio, e si wierzy, cho nie


widzi mnie ywego.
Im bdziesz pokorniejsza, tym wicej ask zdobdziesz dla siebie i dla drugich.
Nie ma niebezpieczestwa dla was. Tu obraem sobie
niebo. Jak do rzeczywistego nieba nie moe si wcisn nieprzyjaciel, tak i tu aden wam nie zaszkodzi3.
3

Zapewnienie to otrzymuje Kundusia w czasie II wojny wiatowej, gdy


Stryszawianom wczonym terytorialnie i administracyjnie do Rzeszy wci grozio niebezpieczestwo wysiedlenia lub wywiezienia do
obozw zagady, jak te likwidacja domu Sistr Zmartwychwstanek
i zamknicie kaplicy.

 39 

Tu, w tym maym niebie, znajduj odpoczynek. Crko moja, dla ciebie to czyni. Dla innych dusz bybym
i gdzie indziej, ale tu dla ciebie.
Pan Jezus: Ufno zupena daje spokj, niezupena niepokj.
Kundusia prosi o znak nadzwyczajny.
Pan Jezus: Teraz nie ma potrzeby. Daj wtedy, gdy grozi
cierpienie lub przeladowanie.
Jestem sam prawd, omyli nie mog.
Powiedz spowiednikowi, aby by cakiem spokojny
o nasz rozmow.
Chc, aby stale czya si ze Mn, aby nie zamcaa tej cznoci przez myli niepotrzebne i przez zbytnie oddawanie si zajciom zewntrznym. Chc z tob
rozmawia.
Do modlitwy dodawaj modlitw za kapanw, duo Mi
mog bowiem przynie chway albo duo szkodzi.
Wielu wezwanych, a mao wybranych. Z wybranych
choby jedna dusza duo chway przynie Mi moe.
Wicej ni wielka liczba dusz ozibych. Bo ile moe
uratowa dusz grzesznych i z czyca wyzwoli. Pragn, aby ty bya jedn z tych dusz wybranych.
Dziecko moje, w niebie mam przygotowane dla ciebie wielkie skarby. Nie dam duo od ciebie, ale tego,
czego pragn, przestrzegaj pilnie... Chc od ciebie dobrej woli i pilnego czuwania nad sob. Zlej na ciebie
obte aski.

 40 

Matka Boa: Bd pokorna. Bd bardzo pokorna. Znalaza miosierdzie Boe, za twoj prob dostpi go
i inni. Pro o aski dla spowiednika. Szczeglnie o mio, jakiej Bg od niego wymaga.

Pan Jezus: Co chcesz bym ci uczyni?


Kundusia prosi o rne aski, rwnie i o to, aby Pan Jezus podda proby.
Pan Jezus: Pro o pokor dla kapanw. Ufaj, bo wszystko mog. Chc nadal z tob rozmawia. Na to ci dowiadczyem, aby Mi wicej ufaa i umocnia si
w wierze. Nie tylko moj crk jeste, ale i oblubienic. Ze skarbami moimi do ciebie przychodz. Skarbami, jakie ci daj, podziel si z innymi.
Pro za tych, ktrzy Mi su: rozkosz moj jest dawa im aski. aski mam przygotowane, ale chc, aby
o nie proszono.
Bd cierpliwa, bd nagrod twoj.
Kundusia prosi o zdrowie dla kogo.
Pan Jezus: Zdrowia cakowitego mu nie dam, bo to byoby
ze szkod dla niego.
Oddawaj Mi hod w sercu swoim. Dzi cz si z tob w twoim domu.
Kundusia doznaje ask i pociech.
Skadaj Mi hod przez pokor, cierpliwo, agodno,
przez mio, i chod przede Mn w prostocie.

 41 

Pan Jezus (napomina Kundusi): Bd ci sdzi z aktw


oarowania Krwi Przenajwitszej za dusze. Moesz
duo pomc w zbawieniu dusz. al Mi dusz gincych,
a duo ich ginie. Jaka z tego moja bole! Jakie okruciestwa dziej si w walkach!
Pro o co chcesz, a dam ci, twoje proby wysuchuj. Pragn staego zczenia si z tob. Nie powinna
si zajmowa rzeczami zewntrznymi, przemijajcymi, nie odrywaj myli swoich ode Mnie.
Wsta crko moja, bo dzi pocz si z tob w moim
domu. (Nie byo wiadomo, czy bdzie odprawiona Msza w.,
gdy ksidz by chory).
Wybraem ci spord wielu za oblubienic, a jako oblubienica moja bd Mi wierna i kochaj za tych, ktrzy mnie nie chc zna i gardz moj mioci.
Nie z godnoci ci sdzi bd, ale z tego jak ona bya
wykonywana.
Chc spoczywa w sercu twoim.
Daem mu krzy (o pewnej osobie przyp. ks. B. B.), aby
go wielkimi askami wzbogaci. Swoich wybranych
najpierw nawiedzam krzyami, a potem wielkimi askami.
Jak mao jest kapanw ,,miernych4.

Matka Boa: Crko moja, pilnie wykonuj yczenia Syna


mojego. Czsto zwracaj si do obecnoci Boej, z probami za grzesznikw o zbawienie dusz. Skadaj oary
ile moesz, wynagradzaj krzywdy wyrzdzone przez
4

Mierny, tzn. nie skaniajcy si ku naturalnym popdom, zachowujcy


umiar. Skromny.

 42 

grzesznikw. Bd pokorna, uprzejma, agodna, cierpliwa. Syn coraz czciej bdzie przemawia do ciebie.
Bd wierna w wykonywaniu ycze mojego Syna.

Pan Jezus: Ja ciebie bd sdzi wedle ycia i wedle spowiedzi.


Daem ci spowiednika, to czy co ci on powie, bd
wierna w wykonywaniu jego polece, ktre on ci daje.
Gdyby wiedziaa, crko moja, jak ci kocham, z Matk moj Najmilsz i caym niebem, jake by si radowaa i speniaaby z radoci wszystko czego pragn
dla ciebie.
To j e s t mo j e n a j w i k s z e p r a g n i en i e, a by
M i pom a ga a w z b aw i a n i u d u s z i w y n a g r a d z a a M i k r z y w d y, w y r z d z a ne p r z e z
g r z e s z n i k w, w t y m ok a e s z M i m i o
n a j w i k s z .
Pragn, aby w prostocie serca i z mioci ponosia
mae oary w cierpieniach z radoci.
Oddaj ci si na wasno z moimi skarbami, aby
nimi rozporzdzaa dla drugich.
Cierpliwo i agodno cz si z pokor.
Zachowaj umys wolny od ciekawych myli wiata.

Matka Boa: Ile razy zwrcisz si do Syna, On gotw ci


w kadej chwili udzieli rady.

 43 

Pan Jezus: Na swj sposb ujmuj krzywdy, jakie tu znajduj5. Przeszkadzaj, ile moesz, zu. Udziel ci aski
alu. Pragn, by Mnie miowaa mioci czu (serdeczn przyp. ks. B. B.). Mao jest takich dusz, ktre
by mnie kochay mioci czu, nawet w zgromadzeniach tak eskich, jak i mskich, a jeszcze mniej na
wiecie.
Tylko niektre dusze w mioci czuej dzikuj Mi za
skarby krzye. Inne martwi si krzyami, utrudniaj sobie jego noszenie i zmniejszaj zasugi.
Crko moja, gdyby wiedziaa, jak wiat jest wzburzony i ile dusz ginie! Mdl si za wiat cay. Bd wkada na ciebie cierpienia, aby je czya z moimi i tak
pomagaa ratowa dusze.
Ja ciebie wezm do mojej ojczyzny, a sam pozostan
w twojej ojczynie6.
Kocham Ojcw od mojego Zmartwychwstania.

5
6

Od mieszkacw Siwcwki.
Dom Sistr Zmartwychwstanek i kaplica zbudowane s na gruncie
podarowanym Siostrom przez Kundusi i jej rodzestwo. Mona te
domniemywa, e Pan Jezus mwi o ojcowinie Kundusi (przyp. red.).

 44 

ROK 1943

Pan Jezus: Gdy Mi kto odda na wasno serce i wol,


wtedy pilnie czuwa naley, by wykona to, co jest ku
spenieniu woli Boej. Gdyby ci kto da drog rzecz
na wasno, a potem chcia odebra, byoby to niewaciwe. Tak samo, kto odda Mi serce i wol, powinien trwa w tym oddaniu i czuwa nad nim.
Kundusia z powodu saboci odmawia raniec nie w kaplicy, ale
w domu.
Pan Jezus: Wicej Mi si podoba ta modlitwa ni u tych,
co na klczkach przede Mn Stary Rok kocz.
Kundusia arliwie i z wiar prosi o aski dla pewnej osoby mwic: choby mnie zabi, ufam, e dla Twojej chway wysuchasz mnie.
Pan Jezus: Speni i zapewniam ci, e dla twojej proby
i takiej ufnoci, wysucham ci.
Mdl si za wrogw mojego Kocioa. Gdyby wiedziaa, jak mnie to boli, co oni czyni z Kocioem!
Pocieszaj Serce moje odmawiajc sobie nawet rzeczy
dozwolonych. Chc odpoczywa w sercu twoim. Dusze oddane Mi rozbrajaj mj bl przez odmawianie
aktw: Je z u m j , ko ch a m C i ! N i e ch b d z i e
B g u w i el b i ony !

 45 

Matka Boa: Syn mj jest z ciebie zadowolony, coraz wicej


ask bdzie ci udziela. Bd Mu wdziczna, a przez
wdziczno zasugiwa bdziesz na nowe aski.

Pan Jezus: Udzielam ci aski alu za grzechy swoje, cudze.


Mdl si za kapanw, bo niektrzy w cierpieniu trac
ufno do Mnie7. Mdl si take za tych, co mi bluni, zorzecz i przeklinaj, wpadaj w rozpacz i ycie
sobie odbieraj. Jak oni zadaj mi bole! Wynagradzaj mi te zniewagi i pocieszaj Serce moje. Ja bardzo
pragn oar od dusz Mi oddanych, oar choby najmniejszych. Sam stan si nagrod dla tych, co Mi
oary czyni bd.
Swoich wybranych wpierw nawiedzam krzyami, saboci, ale to dowd mojej mioci, wikszych ask potem udzielam. Tak czyni z moimi wybranymi.
Miej serce zawsze swobodne i spokojne, bo Ja patrz
na twoje pragnienia, na mio, jak masz dla Mnie.
Nie krpuj si niczym wobec Mnie. Za pragnienia,
choby nie wykonane, wynagrodz ci. Tyle czy, ile
moesz i jak moesz.
Dziecica ufno skania Mnie do litoci w stosunku
do tych, za ktrych si prosi. Taka ufno sprawia Mi
rado.
Przez modlitwy i cierpienia czcisz Mnie i Matk moj
Najmilsz. Przez modlitwy i oary rado sprawiasz
Mnie i caemu niebu. Wielu grzesznikom udzielam

Rok 1943 by okresem wielkich aresztowa i wywzek Polakw do niemieckich obozw koncentracyjnych.

 46 

odpuszczenia grzechw przez twoje modlitwy i oary.


I wielu kapanom udzielam ask na twoj prob.
Ja ciebie wybraem na oblubienic. Moim majtkiem
s dusze. Bd pilna w gromadzeniu mojego majtku;
tym okaesz Mi najwiksz mio. Czuwaj nad tym,
czego Ja pragn nad zbawieniem dusz.
Jak bardzo mnie to boli, e gin dusze! Dziej si
ogromne okruciestwa; skadaj oary, choby najmniejsze!
Przychodz do ciebie, by ci posili Ciaem i Krwi
moj Najwitsz. Chc odpoczywa w sercu twoim.
Dziel si z blinimi swoim szczciem, mw im o mojej dobroci, mioci, miosierdziu.
Bd bardzo pokorna, im pokorniejsza bdziesz, tym
wicej obsypi ci askami.
Pomnoyem wiar twoj, by bya jak wiara dziecka.
Ufaj Mi, dziecko moje, pomnoyem ci wiar, aby
ufaa, e wysuchana bdzie modlitwa twoja i aby
w modlitwie nie ustawaa.
Bd pokorna miej pokor serca i pokor ducha, czynic dobrze, uwaa naley, e si nic nie czyni. Na podobiestwo dzieci, ktre kochajc rodzicw, o tym nie
myl i nie zdaj sobie z tego sprawy.
Sabociami twoimi nie jestem zasmucony, bd jednak pilna w tym, czego dam od ciebie. Pro, o wiele
pro!
Kundusia pyta, o co prosi.
Pan Jezus: pro o aski dla kapanw, o pokor i gorliwo
dla nich. Mw: Je z u c i chy i S e rc a poko r ne go,

 47 

u k s z t a t u j s e rc a k a p a n w we dl e S e rc a
Two j e go.
Pilnuj modlitw i choby najmniejszej oary za grzesznikw. Przez to udzielam ci wielu ask dla potrzebujcych.
Nie zajmuj si sprawami wiata, a pilnuj moich pragnie, a Ja obdarza ci bd askami bez miary. Gdy
to uczynisz, speniajc moj wol. Ja twoj spenia
bd.

Matka Boa: Od dnia dzisiejszego do Wielkiej Nocy odmawiaj dziesitk Raca o Zmartwychwstaniu Syna
mojego, na intencj pokoju w Europie i na caym
wiecie8.

Kundusia skary si na wasn ndz.


Pan Jezus: Patrz na twoj pokor, prostot i pragnienia, a twoj nieudolno zastpi wasnymi zasugami. Przyozdobi serce twoje moj mioci, bo chc
w nim odpoczywa. Bd bogosawiona, bo wielk
ask znalaza. Pilnuj moich polece.
Rado sprawia Mnie i mojej Najmilszej Matce, e
przyja Komuni wit, by wynagrodzi Sercu Matki mojej. Co chcesz, abym ci uczyni? Pro, a wszystko
ci dam. Pro przez Matk moj Najmilsz i z Matk
moj.
8

Wezwanie takie usyszaa Kundusia 2 lutego 1943 r. w dniu, w ktrym


zdecydoway si losy bitwy pod Stalingradem, a z ni losy II wojny
wiatowej.

 48 

Kundusia na tak zacht prosi o odpuszczenie grzechw, o niewinno, o pokj, o nawrcenie grzesznikw, za spowiednika
i innych kapanw, polecajc ich potrzeby duszy i ciaa.
Matka Boa9: Objam opiek ca ludzko, ale wikszo
ludzkoci sama wydalia si z mojej opieki i posza na
bezdroa, gdzie ginie. Jake mnie to boli! Tych, ktrzy mnie kochaj, otoczyam jeszcze cilejsz opiek
i ci s najbliej mnie.
Ty masz serce czyste, bd pilna w czuwaniu nad
mow.

wity Jzef (19 marca): Dziecko moje, mj Wychowanek


wybra ci na oblubienic swoj. Tak ci ukocha, e
dla ciebie jednej gotw tu pozosta, by Mu wynagradzaa za tych, co gardz Jego mioci, by bya Mu
wdziczna, odpacajc mioci za mio.
Kapani wraz ze mn bior [czynny] udzia w piastowaniu Jezusa szafujc askami. Gdy oni s w ucisku,
Jezus jeszcze cilej czy si z nimi.

Pan Jezus (Zwiastowanie NMP 25 marca): Crko moja, czcij


dzi i pocieszaj Matk moj i wynagradzaj krzywdy
Jej wyrzdzone. Wzywaj J czsto. Gdzie Ja jestem,
tam jest i moja Matka obok Mnie. Mdl si przez
Matk moj i z Ni. Pro o wiele.

Matka Boa przemwia z okazji oarowania ludzkoci Jej Niepokalanemu Sercu.

 49 

Matka Boa: Twoje serce jest maym niebem dla mojego


Syna. Odpoczywa w nim. Pocieszaj Go. Wynagradzaj
i czsto zwracaj si z prob za grzesznikw, o ich nawrcenie.
Kundusia pyta Matk Bo w jakich cnotach ma si wiczy.
Matka Boa: W cierpliwoci, pokorze i mioci. Mdl si
za ssiadw.
Pan Jezus (czsto zachca Kundusi): Taka jest moja wola,
mdl si o aski dla wybranych dusz. Rado Mi sprawia, gdy mog dawa, jednak trzeba prosi.
Strata dusz bole Mi sprawia, gdy lec w przepa.
Niczego nie zaniedbuj, co by mogo pomc w zbawianiu dusz. Tym okaesz Mi najwiksz mio.
Spokj nie polega na tym, by nie doznawa utrapie,
krzyw. Dopki dusza jest zczona z ciaem, bdzie
doznawa przej. Spokj zaley od mioci.
Pod postaci chleba przebywam jako wizie i czekam z askami, a mao kto przychodzi prosi o nie.
Ty przychod prosi o aski dla siebie i innych, przychod nawet w porze popoudniowej10.
al Mi dusz, ktre lec w przepa. Tylko niektre
zwracaj si do mnie. Pro o miosierdzie dla nich,
dla tych biednych moich grzesznikw. Pocieszaj Serce moje przez wierno, przez rne akty. Bo jeden akt
z mioci ku Mnie wypowiedziany, rado Mi spra10

W kaplicy witej Teresy Msze w. odprawiano rano. Pan Jezus zachca, by przychodzi do Niego w rnych porach dnia (przyp. red.).

 50 

wia i poytek przynosi Kocioowi. Bd pilna w zbawianiu dusz. Mao jest dusz, ktre by skaday oary.
S takie, ktre si wystrzegaj grzechu, ale mao jest
takich, ktre starayby si o mae oary, ktre Mnie
sprawiaj rado, a dla dusz s bardzo poyteczne, dla
ich nawrcenia.
Ile dusz nawrcisz przez modlitwy i oary, tyle stopni
chway otrzymasz w niebie. Twoje szczcie, e tego
nie widzisz; gdyby widziaa, umaraby z zachwytu.
Jeszcze przez pewien czas bdziesz potrzebna na ziemi, potem zabior ci do mojej ojczyzny, a sam pozostan nadal w twojej.
Cho przed wojn byo duo kapanw, wielu byo
niedbaych o dobro dusz; cho teraz bdzie mniej,
bd gorliwi i wicej dusz nawrc.
Nie zajmuj si sprawami, ktre do ciebie nie nale. Tylko tym si zajmuj, co by suyo ku zbawianiu
dusz. Tym gbszy pokj otrzymasz, im mniej zajmowa si bdziesz sprawami przejciowymi. Zewntrznymi sprawami zajmuj si o tyle, o ile trzeba. Myl
o Mnie, a Ja bd myla o twoich potrzebach.
Kundusia prosi o pokor.
Pan Jezus: Gdy bdziesz cierpliwa, cicha, agodna, to i pokorna bdziesz. aski, ktre odbierasz, oddaj Mi. Ty
tylko narzdziem, a sama nic nie masz.
Pan Jezus (Matki Boej Bolesnej 16 kwietnia)11: W dniu dzisiejszym wynagradzaj krzywd, wyrzdzon Matce
11

Wwczas obchodzono to wito w pitek przed Niedziel Palmow,


obecnie 15 wrzenia (przyp. red.).

 51 

mej Najmilszej. Odmw koronk do Matki Boej Bolesnej. W tym dniu czsto J wzywaj i pocieszaj.
Pragn zbawienia kadej duszy. Przyjmuj czsto komuni duchow, na wynagrodzenie krzywd przez
grzesznikw Mi zadanych. Chc spoczywa w sercu twoim. Czsto wzywaj Mnie przez akty strzeliste.
Moja mio jest wzgardzona przez grzesznikw i nad
tym bolej.
Crko moja, nawiedziem ci chorob, a przez to, e
przyja j spokojnie, oczyciem dusz twoj i jeszcze pikniejszym blaskiem przyozdobiem niewinno twoj. Dopomoga Mi w zbawianiu dusz przez
t chorob.
Rado Mi sprawia rozmowa z tob. Sabo twoja
Mi nie przeszkadza, a wiele rzeczy mam do rozmowy.
W kadej chwili jestem gotw mwi do ciebie, gdyby si do Mnie zwrcia.
Kady dzie traktuj, jakby by ostatnim [w twoim yciu], czy postpy w gorliwoci, tak w sprawach zbawienia duszy swej, jak i blinich.

Matka Boa (3 maja): Przyszed czas na powstanie Polski. Ja bd Krlow, a Syn mj bdzie obwoany Krlem12.

Pan Jezus: Dam ci krzy, a przez przyjcie go w spokoju, pomoesz Mi w zbawianiu dusz. Bd cierpliwa.
Udziel ci wikszych ask po tym krzyu.
12

Tak samo powiedziaa Matka Boa do Kundusi 9 maja w 1943 r.

 52 

[Zapowied spenia si w najblisz noc due boleci w lewym boku].


Gdy cakowicie oderwiesz si od spraw doczesnych,
kade ttno serca bdzie Mi oddawa mio. Wszystko, cokolwiek bdziesz czyni, zamieni si w mio.
Polska bdzie moim krlestwem. Bdzie wielka, bdzie
dobra i rado Mi sprawia bdzie.
Crko moja, spoczywaj w Sercu moim, bo Ja w twoim
odpoczywam. Speniaj moj wol, a Ja twoj spenia bd, tu na ziemi i w niebie. Ufaj Mi, bo wszystko mog.
Kundusia prosi o odpuszczenie grzechw.
Pan Jezus: Odpuszczam ci grzechy, szat niewinnoci
masz przywrcon13.
Kundusia prosi o ask dla domownikw.
Pan Jezus: Nie wszystkim jednakowych ask udzielam, ale
wedug wsppracy.
Kundusia prosi o pokj i o tryumf Kocioa witego.
Pan Jezus: Pokj bdzie niedugo. W tych, co kieruj wojn, wzbudzam pragnienie do zawarcia pokoju.
Ile razy przychodz do ciebie z ciaem, dusz i bstwem, tyle razy otrzymujesz pomnoenie mioci,
13

Tekstu nie naley rozumie w tym sensie, e Kundusia uzyskaa odpuszczenie grzechw bezporednio od Pana Jezusa, czyli bez spowiedzi.
Wyranie wskazuj na to teksty pniejsze (np. s. 57, w. 10g.) (przyp.
red.).

 53 

aby szerzya mio. Z radoci przyjmuj przykroci


i Mnie je oaruj, a przemieni si w mio. Z mioci
dla Mnie przyjmuj je, a zado uczynisz pragnieniu
mojemu.
Daem ludziom atwy sposb suenia Mi, wymagam
dobrej woli i zaparcia si siebie. Ludzie wzgardzili
tym sposobem i oddaj si wystpkom i marnociom
wiata14.
Mao jest dusz, ktre by kochay Mnie mioci czu. Pragn zbawienia wszystkich dusz, bo za wszystkie
tak okrutnie cierpiaem. Czsto oaruj Ojcu Przedwiecznemu Krew moj za grzesznikw. Choby ci
przyszo inne modlitwy pozostawi, tego aktu nie zaniedbuj. Moje zy wylane te oaruj.
A czy to jak najczciej. Gdy to czyni bdziesz,
spenisz moj wol, a Ja twoj spenia bd.
[16 maja] Mdl si za tych, co walcz na morzu i za tych
co walcz po stronie dobrych, aby mieli moc i si.
Patrz na twoje pragnienie i twoje wysiki. Mio Mi
jest mieszka w duszach prostych. wiczc si w mioci czuej, uwielbiasz dobro moj.
Gdyby saboci nie odczuwaa, mogaby atwo popa w dum i pewno siebie, a wtedy mogaby
Mnie wydali ze swego serca.
Nad tym pracuj, aby si nie poddawaa ciekawoci
dopytujc u ludzi, ktrzy nic nie wiedz, bo to osabia w asce i wprowadza zamt w duszy. Mnie si rad
o wszystko, bo wszystko mog i bd ze wszystkiego
14

Gos Pana Jezusa by peen smutku i alu.

 54 

zadowolona i spokojna, a przez to zoysz Mi mi


oar.
Matka Boa: Gdy ywisz ufno, e proba twa bdzie wysuchana, ju ask otrzymujesz przez tw ufno.
O tyle wicej kapan jest miowany ode mnie i Syna
mojego, o ile wysza jest godno kapastwa nad innymi ludmi. To mio niepojta dla rozumu ludzkiego; zobaczy si j dopiero w niebie i ogrom jej
w zachwyt porwie na ca wieczno.
Pan Jezus: W chwili konsekracji staj si jedno z kapanem
i w mioci na rwni. Dusza niewinna tak jest pikna
i ubstwiana, i mia Sercu mojemu, e zachwycam si
ni i oczy moje mile na niej spoczywaj.
Jak mao jest ludzi, ktrzy by Mnie znali, a jeszcze
mniej, co by Mnie kochali. Ty przynajmniej kochaj
Mnie mioci dziecic, a ja ci za to bogosawi
bd.
Matka Boa Poredniczka Wszystkich ask (31 maja):
W dniu dzisiejszym udzielam ask dla caej ludzkoci,
szczeglnie dla wiernych i ich jeszcze cilejsz opiek otaczam. W dniu dzisiejszym wzywam ci, aby jak
najwicej modlia si za wszystkich ludzi. Wielu askami ci obdarz.
Kundusia wyraa al, e miesic maj Ju si zakoczy.
Matka Boa: Nie tylko w maju, ale w kadym innym dniu
moesz Mnie uczci.

 55 

Zachowaj umys wolny i nie uprzedzaj swoimi mylami, a rozmowa z moim Synem jak i ze mn bdzie
nadal [trwaa].
Na co Syn mj si nie zgadza, tego i ja uczyni nie
mog.

Pan Jezus: Bardzo pragn zbawienia dusz. Pragnienie to


zaspokoi mog te dusze, ktre przez modlitwy, cierpienia i oary uczyni wszystko, by Mi pomc zbawia dusze. Takie dusze speniaj moj wol, kochaj
Mnie i Ja odpac im mioci. Takich dusz jest jednak mao.
Kundusia przygotowuje si do spowiedzi.
Matka Boa: Grzechy masz odpuszczone, id w spokoju
i wyznaj swoje winy, a Syn mj obdarzy ci wielu askami.

Pan Jezus: Grzechy ci odpuciem, bo jestem Bogiem mioci.

Matka Boa: Mj Syn dowiadcza ci w pokorze. Bd


spokojna i nie smu si tym.

Kundusia pyta jak postpowa wobec ssiada.


Pan Jezus: Odwied strapionego i mdl si za niego, a tak
rozmawiaj jakby nic nie zaszo, a tym go uspokoisz.

 56 

Kundusia rozwaa co czyni, by kocha tak jak pragnie tego


Jezus.
Pan Jezus: Crko moja, bd cierpliwa i pokorna. Ile tylko moesz skadaj Mi oary i cierpliwie zno krzye.
Niedbalstwa w tym unikaj. Braki swoje Mnie oddaj,
a Ja je zastpi moj mioci. Niedbalstwa nie wkada za niemono15.
Czuwaj nad ciekawoci, a w rozmowach zachowaj
roztropno.
Kundusia odprawia rekolekcje miesiczne i otrzymuje od Pana
Jezusa wskazwki16.
Pan Jezus: Rozwaaj mio moj com uczyni dla ciebie
od bka a po krzy. Ukochaem ci, zanim bya na
wiecie. Myl o tobie. Myl o Mnie, uprzytomnij sobie, e Ja wykonuj przez ciebie twoje czynnoci. Rozmawiaj ze Mn dziecko moje. N i emo l i w y m j e s t ,
a by n i g d y my l o d e M n i e n i e o d ch o d z i ,
a l e u p r z y t om n i j s ob i e, t e c z y n n o c i t we
p r z e z e M n i e w y konu j e s z , j e s t e mo i m n a r z d z i em .
Mdl si za cae duchowiestwo, o gorliwo w mojej
subie, o zbawienie caego wiata.
W czuwaniu nad sob bdziesz Mi nieustann oar,
tym wynagradza Mi bdziesz za innych.

15

16

Nie zasania si niemonoci tam, gdzie chodzi o opieszao i lenistwo zyczne czy duchowe lub niedbalstwo (przyp. red.).
Kundusia jako czonek III Zakonu Karmelitaskiego w Wadowicach
w okrelone dni kadego miesica jedzia na jednodniowe skupienie
i comiesiczn spowied do Ojcw Karmelitw Bosych (przyp. red).

 57 

Przygotowane s dla ciebie wielkie aski, ale przed


tym przechodzi bdziesz cierpienia wewntrzne i zyczne. Trwaj w nich mnie i spokojnie.
Podzikuj Mi za aski, przez to uwielbiasz dobro
moj. Dzikuj za siebie i za wszystkich ludzi.
Przyszedem do ciebie ze wszystkimi moimi skarbami, aby nimi rozporzdzaa i innych zbliaa do Mnie
przez agodno i uprzejmo. Bd z tob wsppracowa i bogosawi ci bd.
Kundusia po Komunii w. odczua ogie mioci.
Pan Jezus: Daj ci dowd mojej mioci, aby Mi wicej
ufaa i mnie trwaa w wysikach. Mgbym ci udzieli ask [wszystkich] naraz, ale chc, aby robia wysiki. Tym dajesz Mi mono udzielania [ask], a rado
Mi sprawiasz swymi wysikami.
Crko moja, bez wtpienia kocham ciebie. Wszystko mog, ufaj Mi dziecic ufnoci. Bd pokorna.
Zwracaj si myl do obecnoci mojej w sercu twoim. Ja pragn pomaga ci w twojej pracy i w wysikach. Daj ci codziennie drobne okazje do wysikw.
Bd pilna. Jeli z radoci przyjmowa bdziesz to,
co przykre i trudne, to ta oara w mio si obrci.
Taki akt oary rado Mi sprawia i w niebie wysuguje ci nowy stopie chway. Bd ze wszystkiego zadowolona, bo w tym jest spokj. Bd spokojna, bo Ja
jestem Bogiem pokoju.
Kundusia przeprasza za swoje i cudze winy.

 58 

Pan Jezus: Gdy przepraszasz za grzesznikw, koisz mj


bl i sprawiasz rado Sercu mojemu.
al Mi ludzi, ktrych musz kara17. Niektrzy si nawracaj, a inni gin przeklinajc [Mnie]. Wynagradzaj
Mi za te krzywdy.
Przez przeamywanie mioci wasnej18 czowiek
si uwica. Nie usuwam od razu caej mioci wasnej, bo w przeamywaniu si czowiek ma okazj do
uwicenia. Przeamywanie to jest dla Mnie oar
bardzo mi.
Kundusia prosi o pogod.
Pan Jezus: Choby by deszcz, na dowiadczenie twej
ufnoci i mioci, to nie upadaj na duchu. Nie myl
o pogodzie, a o grzesznikach. Te dowiadczenia s dla
twego dobra.

Kundusia prosi o objawienie woli Boej, czy Pan Jezus chce, by Go


pyta o losy wojny. Brak odpowiedzi. Wtedy Kundusia zwraca
si do Matki Boej z tym pytaniem.
Matka Boa: Nie smu si crko moja, bo jutro bdziesz
miaa odpowied. Zanij spokojnie.

17

18

Musz kara nie oznacza czystego wymiaru sprawiedliwoci: karanie


dla karania, ale dla poprawy ku zbawieniu (zob. s. 90, w. 14d.) (przyp.
red.).
Przeamywanie natury tu przeamywanie mioci wasnej, tzn. wasnej woli i natury.

 59 

Pan Jezus (na drugi dzie rano): Dziecko moje, to nie jest
ci potrzebne do zbawienia. Zajmij si tylko miowaniem Mnie i zbawianiem dusz. Dzieci mae nie rozmawiaj z ojcem o takich rzeczach. Zajmuj si mow
uweselajc ojca. Id droyn obran przeze Mnie,
a rozpoczt niedawno przez moj oblubienic Tereni. Ta droyna mioci najwicej Mi si podoba. Terenia wstawia si za tob by t droyn sza.
Bd Mi wiern i pokorn. Gdy rozmylasz o mojej
mioci, rado tym Mi sprawiasz i jednoczysz si cilej ze Mn, a Ja z tob. Ludzie moj mioci gardz.
Ty Mi za nich wynagradzaj wiernoci swoj. wicz
si w cierpliwoci, bo wtedy utrzymasz si w pokoju.
Dziecko moje, wybraem ci i przeznaczyem do rzeczy
wyszych, skd mam wiksz chwa i rado, to jest,
eby Mnie kochaa, zbawiaa Mi dusze i zdobywaa mio coraz wiksz. I zdobya j na ziemi w caej
peni, a zatwierdzona by w niej bya na wieki i promieniowaa ni w niebie. Jeste dusz ma i prost,
a takie dusze kocham bardzo, dlatego przeznaczyem
ci do wyszych rzeczy.
Pozostan tu dla ciebie, [tak] jak dla ciebie [tu] przyszedem, by kochaa Mnie za tych, co gardz m mioci i nie chc Mnie kocha. Cho zabior ci do
siebie, w twej ojcowinie pozostan i chwa bd
mia std, bo ty ojcowizn oarowaa na chwa moj.
Bdzie si tu odprawia wicej Mszy w.
wicz si w ufnoci dziecicej. Pomnoyem ci j.
Dzieci o nic si nie troszcz i nie smuc niczym, nie
zajmuj si przyszoci. Zajte s kochaniem ojca.
Doczesnymi sprawami zajmuj si jedynie o tyle, o ile

 60 

to jest twoim obowizkiem. Ja myl o tym, czego ci


trzeba, a ty dziecic ufnoci ufaj. Pilnuj dobrego
uycia czasu na ziemi, aby mio w peni posi.
Pomnoyem ci dzi mio, pokor i cierpliwo.
Kiedy nie odczuwasz nawet mioci, dajesz Mi j
przez modlitwy, oary, trwanie w dobrym. Kiedy ci
si zdaje, em daleko od ciebie, wtedy jestem najbliej. Zachowaj swobod w duszy, unikaj skrpowania,
bo wszystko, co czynisz, bdziesz czyni z mioci.
W mio zamieni si kade uderzenie serca. Unikaj
napicia w aktach mioci. Patrz na twoj wol, na
usposobienie i wedle tego sdzi ci bd.
Mdl si za Ojca witego, bo pogrony jest w cierpieniach, mdl si o mstwo i wytrwanie.
Pracuj w mojej winnicy i nie odpoczywaj. Z pracy
[swej] przez wieki cae cieszy si bdziesz.
Crko moja, mw z blinimi o mioci, jakiej od nich
pragn. Pragn by kochanym, chc, by Mi mioci odpacali za moj mio. Ty Mi wynagradzaj za mio
wzgardzon. Pro dla blinich o mio, aby j pojli.
Z jak radoci przychodz do ciebie w Komunii
witej. Do dusz, ktre mnie pragn kocha, z radoci przychodz do ich serc.
Chc, aby ze Mn jednoczya si jak najczciej.
Chc przemienia ci w Siebie. Pamitaj o obecnoci
mojej.

Matka Boa: Dzikuj Bogu za wszystkie aski i dobrodziejstwa, udzielone wszystkim ludziom.

 61 

Pan Jezus: Przychodz do twego serca, uwielbiam w nim


Boga Ojca i dzikuj Mu, i prosz za tob. Nie bj si
o swoj nieudolno, bo ja zastpuj twoj nieudolno. Tak wnikam w dusz i ciao, e twoje czynnoci
przemieniaj si.
Pragn si z tob jednoczy przez oary. Jestem dla
ciebie oar w kadej chwili, chc, aby i ty bya dla
Mnie oar w kadej chwili. Udzielibym ci mioci
najwyszej w jednej chwili, ale chc, by j zdobywaa
przez oar. W tej mioci jest mio bliniego. Przez
tw oar udzielam ask dla drugich.
Ufaj Mi, bo wszystko mog. Zapominasz o mojej obecnoci w twym sercu i dlatego wpadasz w rne wasne
skonnoci. Bd pilna w pamici na moj obecno,
a znajdziesz spokj i swobod.
Tak ci umiowaem, e co miaem najlepszego, daem
ci. Oddaem ci si z dusz, z ciaem i bstwem. Pomnoyem moj mio, aby miowaa blinich moj
mioci. Zatapiaj si w mioci mojej, bo jestem Mioci. Ukochaem ci z niebem caym, daem ci Matk moj za matk.

Matka Boa: Kto mnie ukocha, przyjdzie do niego Syn


mj Najmilszy i ja z Nim.
Mdl si o zbawienie caego wiata. Najwaniejsz
modlitw jest o f i a rowa K rew S y n a mo j e go
O j c u N i eb i e s k i emu z a z b aw i en i e ro d z a j u
l u d z k i e go. Wiele dusz moesz zbawi i tym rado
sprawisz Synowi mojemu, bo chwali Go bd te dusze przez cae wieki. Dostpia wielkiego szczcia,
ktrego na ziemi nikt nie zrozumie.

 62 

Pan Jezus: Pragn jednoczy si z tob, a przez to zjednoczenie ze Mn i przeze Mnie, oaruj Krew moj Najdrosz za wiat cay.
Crko moja, oywiaj mio, a Ja ci aski dodam, aby
Mnie kochaa mioci gorc. Nie zaniedbuj si
w tym, ale czsto i oywiaj. Niektre dusze wielk bole Mi zadaj, przyjmujc Mnie niegodnie.
Kundusia prosi o odpuszczenie jej grzechw.
Pan Jezus: Grzechy ci odpuciem, a ile razy upadniesz,
tyle razy ci odpuszczam. Moj radoci jest odpuszcza ci grzechy. Jeste radoci Serca mojego. We Mnie
ufaj, wiesz, e Ja wszystko mog. Nawiedzam ci sabociami, by bya cich oar dla Mnie. Czy oary
choby najdrobniejsze, skadaj [je] w oerze modlitwy.
Raduj si z tego, e obecnie wielu si nawraca. Jedni czyni to przycinici cierpieniami i trwog, wrd
nich wielu onierzy, inni z radosnego przeczucia, e
wkrtce bdzie koniec. Tych jednak jest mniej.
Krocz drog mioci do Mnie, a nie zatrzymuj si na
niepotrzebnych mylach i rozmowach. Bd wolnego umysu, a nie obciaj si troskami ciaa; miej serce wolne, bo chc, aby si jak najczciej czya ze
Mn.
Crko moja, umartwiaj si. Umartwienie daje si do
przezwycienia si i do cierpienia, i do oar.
Nie obawiaj si. Wiksza jest zasuga, jeli si robi
[co] z wiary i ufnoci, ni gdyby to cudem byo powiadczone.
Ja tego pragn, by Mnie z caego serca i caej duszy miowaa. Wtedy ju nie bdziesz miaa wasnej

 63 

woli, ale bdziesz spenia moj wol i ni bdziesz si


uwica.
Chod przede Mn w prostocie serca.
Przychodz do twego serca nie tylko, by spoczywa
w nim, ale te rozkosz w nim znale. Niepokj zamiewa mieszkanie serca. Ta k i e d u s z e r a d o
M i s p r aw i a j , k t re s z aw s z e we s o e
i s poko j ne. Z takimi duszami jednocz si.
Gdyby wiedziaa, jak mioci ci kocham, utonaby z radoci w tej mioci. Mioci tej nie zdoasz
poj. Mio ta zaley od tego, jak ty Mnie kocha
bdziesz.
Moimi skarbami: krzyami, dziel si z duszami.
Z uprzywilejowanymi dziel si tym najcenniejszym
skarbem dla ich dobra. Grzesznikom zsyam [krzye] na to, by ich naprowadzi na drog zbawienia. Jedni krzy przyjmuj, drudzy wpadaj w rozpacz. Ten
skarb naley ceni i przyjmowa radonie, za to dusza bdzie miaa zawsze spokj. Dzikuj za krzy. Na
sdzie ostatecznym, gdy zobaczysz krzy, wdziczna
Mi bdziesz z radoci, e na ziemi dzieliem si z tob
krzyem.

Matka Boa: Mdl si o nawrcenie grzesznikw, oarujc K rew Na j w i t s z S y n a mo j e go i Je go


z y, i mo j e bol e c i i z y. Przez to moesz wielk ilo dusz uratowa od mk piekielnych, bo to jest
najcenniejszy skarb.
Jak pikno duszy ciga moje upodobanie, tak grzech
odwraca mnie od niej. Miosierdzie Boe wchania
grzechy. W nim grzechy gasn.

 64 

Matka Boa (Matki Boej Bolesnej, 15 wrzenia): Mdl si za


tych, co wyruszaj do walki, pro o si i moc dla nich.
Syn mj tego chce, bogosawi im z Synem moim
i pjd z nimi. Zwyci!19.

Pan Jezus: Upadki twoje gin w miosierdziu moim jak


kropla wody rzucona na ognisko. Jak al zczony jest
z mocnym postanowieniem [poprawy], tak mio
moja zczona [jest] z miosierdziem. Mio wasna
przygasza pomienie mioci. Zdobywajc si na oary i zwycistwa nad sob czowiek szerzy coraz wiksz mio.
Pragn, aby jak najczciej jednoczya si ze Mn.
Nie tylko teraz, ale w kadej chwili moesz Mnie prosi o aski dla siebie i [dla] innych.
Skoro oddaa Mi si na wasno, serce swoje i wol,
Ja mog robi z tob co tylko bd chcia, jako ze swoj wasnoci.
To bd robi, z czego bd mia wiksz chwa. Bd
tak na ziemi, jakby ci nie byo. Speniaj wol moj.
Bdziesz j spenia przeze Mnie, i tak coraz cilej
bd si jednoczy z tob. Wol moj yj i ukochaj j,
a ona ci uwici.
Kundusia pyta, w jakiej intencji powinna odprawi rekolekcje.
Pan Jezus: Ja bd kierownikiem twoim. Udzielam ci wielkich ask. Zamiast rozmyla, czy akty mioci, oa19

Matka Boa nie doznaje obecnie boleci zycznych, ale pragnie zbawienia dusz i wstawia si za nimi. Jednak strat dusz i krzywd Bogu
wyrzdzon odczuwa na sposb cierpie duchowych.

 65 

rowujc za zbawienie wiata krew moj wylan i zy,


bo to jest najcenniejsza modlitwa, najwicej moesz
przez ni dusz zbawi.
Ukochaj mj krzy, bo z krzya spyno i spywa zbawienie.

Matka Boa: Crko moja, spokojnie przyja [to], co Syn


mj wybra jako lepsze (rekolekcje nie doszy do skutku ze
wzgldu na chorob). Bd spokojna, tak postpuj nadal,
bo Syn mj bdzie dawa [to], co lepsze. Nie uprzedzaj wasn wol woli Syna mojego. Usiuj to czyni,
co Syn mj ci przeznaczy. Rad si Go we wszystkim i bd zadowolona ze wszystkiego, a tak spenisz
wol Najwyszego.
Bd pilna w posuszestwie. Czy do domu Syn mj
przyle ci zastpc swego [w czasie choroby], czy to
w konfesjonale, tak czy, jak ci rozkae. Pilnie przestrzegaj posuszestwa. Zrb mocne postanowienie, e
pracowa bdziesz usilnie nad tym, by przyjmowa, co
Syn mj uzna za lepsze dla chway swojej, a twojego
poytku.
Pragnienie twoje bdzie spenione, dojdziesz do szczytu gry mioci.

Kundusia prosi o mio doskona.


Pan Jezus: Udzielam ci tej mioci i gotw jestem udziela, ale i od ciebie zaley, od wsppracy z askami.
To samo i inni otrzymaj, jeli bd wsppracowa
[z ask].

 66 

[Z naciskiem]: To mocne postanowienie uczy, e modli si bdziesz za grzesznikw i kapanw. To twoje


zadanie.
Kundusia prosi o pokj (28 wrzenia 1943 r.).
Pan Jezus: Pokj ju bdzie nastpowa. Wrg, ktry by
twardy jak kamie, przychyla si do zgody z Ameryk
i Angli. Z broni upadaj20. Pokj ma nastpi w miesicu powiconym Matce mojej Najmilszej21.
Wol moj jest i bdzie, e Siostry [Zmartwychwstanki] tu pozostan. Gdyby je usunito, byoby to z ich
krzywd.
Chc, aby Mnie kochaa moim Sercem. Gdy to czyni bdziesz, zaywa bdziesz gbokiego pokoju. Ja
jestem Bogiem pokoju.
Gdyby wiedziaa, ile dusz zgino w tej chwili, gdy
jeste w mojej obecnoci! Mdl si duo, cz cierpienia swoje z moimi, aby pomc jak najwicej dusz zdobywa. Ja bd nagrod twoj.

wita Teresa od Dziecitka Jezus: Siostro moja, to wykonuj (modlitwa i oary za grzesznikowi kapanw; przyp.
ks. B. B.), a spenisz wol Bo. I czyni bdziesz postpy na drodze mioci.

Pan Jezus: Duo cierpi od grzesznikw i [od] tych, co


si powicili na moj sub, przez to, e s obojt20
21

Znaczyo to, e Niemcom zaczo brakowa broni (przyp. red.).


Zakoczenie II wojny wiatowej nastpio w miesicu powiconym
Maryi 9 maja 1945 r. (przyp. red).

 67 

ni i gnuni. Wicej [cierpie] mam od nich ni od


grzesznikw. Jedna dusza wierna sw wiernoci wynagradza Mi za tysice obojtnych.
Dzikuj ci za to, e otworzya dzieciom oczy na
prawd, bo one wyrzdzay obraz Trjcy Przenajwitszej.
Udziel ci aski pragnienia kochania Mnie i zbawiania
dusz. To pragnienie samo ju podoba Mi si. Patrz nie
na wielo dokonanych uczynkw, ale na serce, mio
i pragnienie. Za to nagradzam przez wieczno ca
i na ziemi. Ze wzgldu na tych, ktrzy Mnie miuj,
ocal tych, ktrzy s wrogami moimi.
Dusza, majca ufno dziecic, mia jest Bogu.
Crko moja, wielu prosi Mnie o aski. Pragn ich
udzieli, ale nie wszyscy pracuj z ask i niezupenie
oddaj Mi si, dlatego powstrzymuj niektre aski, bo
kto Mi si odda cakowicie, tego darz askami. Takiej
duszy udzielam aski w caej peni.
Mdl si, bo nie tylko ci wysuchuj, ale przez to
uwielbiasz Trjc Przenajwitsz.
Znalazem odpoczynek w duszy twojej. W niektrych
duszach mieszkam, ale wypoczynku nie mam.
Matka Boa (Macierzystwa NMP): Wziam pod cis
opiek twj dom i Zakad. Nie miejcie obawy o nic
niebezpiecznego, bom jest wasz matk. Do mnie
udajcie si we wszystkich potrzebach. Jestem matk
wszystkich i tych, co Mnie nie kochaj i wypraszam
im aski22.
22

Zakad Naukowo-Wychowawczy pod wezwaniem w. Teresy od

 68 

Mdl si duo, a duo ask otrzymasz dla siebie i innych. Za cay wiat si mdl. O bogosawiestwo pro
i dzikuj. Miejcie ufno dziecic.
Nie martw si tym, e zapominasz co, ale pilnuj, aby
wykonywaa to, czego Syn mj da od ciebie. Twoj
nieudolno Syn mj zastpi swymi zasugami.
Daam ci Syna mojego za oblubieca.

Pan Jezus: Crko moja, obraem tron w krlowaniu w sercu twoim, jakby w niebie. Przychodz z moimi skarbami, aby nimi dzielia si z innymi. Nie zasypiaj
z nimi. Daj ci [je] jak crce krlewskiej.
Crko moja, miej yw wiar i yj ni oraz ufnoci
bezgraniczn. Ufaj, bo wszystko mog. Ile Mi ufa bdziesz, tyle bdziesz otrzymywa. Cho jeszcze nie
prosisz, to za pragnienie twoje ju otrzymujesz. Twoje
pragnienie zmusza Mnie do udzielania [ci] ask. Przez
ufno zaznasz staego pokoju duszy.

Kundusia prosi o mio tak, jakiej Pan Jezus pragnie.


Pan Jezus: Tak dusz niewinn i pokorn, ubstwiam
i czyni podobn do Siebie. Coraz cilej jednocz si
z tak dusz i obsypuj askami.

Dziecitka Jezus prowadzony by w domu Sistr Zmartwychwstanek


w Stryszawie-Siwcwce. Uczono w nim wiejskie dziewczta ze Stryszawy i okolic: higieny osobistej, szycia, haftu i gospodarstwa domowego
(przyp. red.).

 69 

Matka Boa: Crko moja, moja wybranko. Gdy czysz si


w Komunii w. z moim Synem, wtedy Trjca Przenajwitsza jest uwielbiona w sercu twoim. Bg Ojciec
bogosawi, Syn wielbi Ojca, a Duch wity darzy ci
askami. Jaka to uroczysto odbywa si w duszy!
Tajemnica to niepojta dla rozumu ludzkiego. Jake
ty szczliwa!

Pan Jezus: Tak wielkiej krzywdy doznaj od grzesznikw!


Mio moja jest wzgardzona, a pragn zbawienia kadej duszy. Wynagradzaj mioci czyst, nieskalan.
Ci kapani, ktrzy pozostan po wojnie, bd odczuwa moj opiek. Bd pracowa gorliwie i zadoczyni memu pragnieniu.
We wszystkim opieraj si na miosierdziu Boym.
Tych, ktrzy przychodz do Mnie w Najwitszym
Sakramencie, z probami, z utsknieniem i pragnieniem, wysuchuj i mie Mi s ich proby. Tych, ktrzy
ze zwyczaju przychodz, darz askami, ale nie w tym
stopniu, co tych, ktrzy przychodz z utsknieniem.
Mioci mojej dla ludzi adne piro ludzkie nie opisze.
W godzin mierci pozna dusza, jak mioci j ukochaem.
Dusze w niebie s szczliwe, ale nie mog ju cierpie i zbiera zasug. Natomiast przebywajc na ziemi
maj jeszcze czas na zbieranie zasug.
(I pitek miesica): Rozmylaj dzi o mioci mojej ku
tobie i twojej do Mnie. Pragn cilejszego zjednoczenia si z tob, a w tym za mao jeszcze czuwasz i zaniedbujesz si.

 70 

(I sobota miesica): Kiedy Mi oddaa serce na wasno, [Ja] w nim krluj i znajduj odpoczynek. Bd
Mi posuszna i wykonuj, co ci ka. Pragn upodobni
ciebie do Siebie. Chc jednoczy si z tob.
Co mam najdroszego, tym dziel si z moimi wybranymi i uprzywilejowanymi: dziel si cierpieniami
moimi skarbami.
Wsta, crko moja, bo siostra ju idzie dzwoni23.
Kundusia prosi o odjcie skonnoci do upadkw.
Pan Jezus: Mgbym to uczyni, ale dla twego dobra i dla
oary, i wikszej zasugi we wspomaganiu w zbawianiu
dusz, nie uczyni tego.
W duszach prostych a pokornych znajduj upodobanie.
wicz si w cierpliwoci i uprzejmoci. Pokora czy
si z cierpliwoci. No godo prostoty serca.
Kundusia ali si, e nie wie, o co prosi.
Pan Jezus: Miej wiar yw i ufno dziecic, a przede
wszystkim mio. W tych cnotach dojdziesz do najwyszej witoci. Gboki pokj daj duszom, ktre
s pokorne i cierpliwe. Dziecko moje, zachowaj spokj.
[Spokj] nie na tym polega, aby nie doznawa przej
i trudnoci, jakimi nawiedzam dusze wybrane, ale spokj zachowaj w mioci i cierpliwoci.
Pragn, aby kady kapan by gorliwy, cierpliwy i pokorny, a mao jest takich.

23

Kaplica w. Teresy od Dziecitka Jezus znajduje si w odlegoci kilkudziesiciu metrw od domu Kundusi (przyp. red).

 71 

Pragnienie coraz wikszego miowania Mnie sprawia


Mi wielk rado, bo taka dusza jest ju w moich objciach. Takie dusze mam w szczeglniejszej mojej
opiece. askami je darz, bo ich usposobienie i wola,
i duch podobaj Mi si.
Kundusia ali si: Nie umiem prosi.
Pan Jezus: Oddaj Mi serce w zupenoci , a napeni je askami, chc jednak, aby o nie prosia.
N i e n a l e y p r z e j mowa s i p r z e s z o c i
a n i p r z y s z o c i , bo t o t wo r z y n i epok j . Ja
mam odpoczynek w sercu gboko spokojnym. Zajmowanie si przejciami przygnbia dusz. Wiele rzeczy
bd ci mwi, ale bd bardzo pokorna. Ufaj Mi, bo
wszystko mog.
Gdyby wiedziaa, jak ci kocham, dusza twoja nie
zniosaby tego i opucia ciao. Tak ci kocham jak
tych, co s ju ze Mn. Jak prawd jest, e wieczno
jest nieskoczona, tak i to prawd, e kilku nigdy nie
wygra24.
Bd mojego usposobienia, a wtedy wszystko zmienia si bdzie w mio, cokolwiek czyni bdziesz.
Taka dusza rozkosz Mi sprawia, a Ja jej daj odczu
rado i rozkosz.

24

W czasie II wojny wiatowej Niemcy, Wochy i Japonia tworzyy blok


pastw Osi. By to blok agresywny, zmierzajcy do podbicia caego
wiata. Przewaay tendencje rasistowskie (faszyzm). Pod nazw kilku ukryta jest nazwa agresorw. W Siwcwce znajdowaa si placwka Stray Granicznej, gdy naleaa ona do tzw. Rzeszy. Za sowo nie
wygra, grozia mier (przyp. red.).

 72 

Masz dan pikno duszy. Ufaj Mi, a nie zawiod ci,


bom B o g i em m i o c i i p r aw d y.
Obierz sobie Matk moj Najmilsz jakby rodzon
i we wszystkim do Niej si zwracaj. Rozmawiaj z Ni
i w wikszej mioci do Niej yj ni dotd. askami
obdarowana bdziesz i doznasz gbokiego pokoju. Bo
Ona jest wszystkim dla wszystkich. yj z Ni w zjednoczeniu.
Gorliwo, ktra pynie z czuej mioci [do Mnie],
jest z Boga. [Gorliwo] pynca z nerww, zmysowa,
nie jest prawdziwa.
Dowiadczam dusze Mnie oddane, jak ktrej potrzeba.
Oblubienica ziemska stara si spenia yczenia oblubieca, wykonuje je z radoci i tym sprawia mu zadowolenie. Tak powinna postpowa oblubienica moja.
Dusze niewinne pocigaj Mnie ku sobie swoj niewinnoci, w nich odpoczywam. Do ciebie pociga
Mnie twoje usposobienie, ktre zczone jest z moim.

 73 

ROK 1944

Pan Jezus: Zgodne z Moj wol kad tw prob wysuchuj, a co nie jest zgodne inn ask daj, potrzebniejsz do zbawienia, ale kadej proby wysuchuj.
Mdl si o miosierdzie, bo due okruciestwa si
dziej.
Bd spokojna, pokorna, agodna, cierpliwa i uczynna
dla blinich. W takiej duszy chtnie odpoczywam.
Kundusia prosi o ask mioci, jak miaa w. Teresa.
Pan Jezus: Udzielam ci tej aski i pragn udziela coraz
wicej ask. Jak ona Mi si oddaa w zupenoci i pracowaa tak nad sob, e nie zaleaa od siebie i nie stawiaa przeszkd, tak i tobie udzielam i mog udziela,
jeli nie bdziesz stawia przeszkd.
Z mojej mioci i dobroci wypywa miosierdzie moje.
Crko moja, pragn udzieli ci ask coraz wicej, bo
std wiksz mam chwa, im wicej ask udzielam.
Mam Serce otwarte dla ciebie, czerp dla siebie i innych, ile chcesz jako ze zdroju.
Co czyni si w sprawach Boych, naley to czyni
z gorliwej mioci, a nie ze zwyczaju.
Chc, aby czciej oddawaa Mi chwa.
Kundusia: przez co mam to czyni?

 74 

Pan Jezus: Przez modlitw, dobre myli, przez rozmow


o Mnie, przez duchow Komuni w., Msz w., przez
oary choby najmniejsze i cierpienia.
W tej chwili, w ktrej rozmawiam z tob, jedni gin
blunic, inni w przeraeniu. Mdl si za grzesznikw.
Dowiadczam ich dla ich dobra, a oni Mnie przeklinaj.
Wynagradzaj Mi aktami: Je z u m j , ko ch a m C i .
Mdl si wiele za moich biednych grzesznikw.
Daj ci gboki pokj duszy, staraj si go zachowa,
bd zadowolona ze wszystkiego, co ci daj. Niezadowolenie mci pokj, a Ja mog przemawia tylko
w pokoju, a wtedy rozumie bdziesz moga Moje tajemnice. Unikaj niepotrzebnych rozmw i myli. Tak
Mnie kochaj, aby ycie twoje byo jednym aktem mioci. Wtedy wszystko co czyni bdziesz, w mio
si przemienia bdzie. Wtedy, kiedy zechcesz, bd
z tob rozmawia. Bd mi wierna.
Kundusia wczenie rano wzbudzia w sobie al za grzechy.
Pan Jezus: Grzechy masz odpuszczone, wiele ask ci udziel
w sakramencie pokuty. Przez Mego zastpc udziel ci
tych ask, ktre w jego rce zoyem. Bd spokojna.
Dziecko moje, pracuj w winnicy mojej i pilnuj mojego
i twojego czasu, bo std mam chwa. Bd radoci
Serca mojego, a Ja bd radoci twojego i tak wzajemnie si kochajmy. Gdyby ty wiedziaa, jak Mnie boli,
e gardz [moj] mioci i oddalaj si ode Mnie. Ty
Mi za nich wynagradzaj.

 75 

Matka Boa: Sprawiasz mi rado tym, e umiesz spenia


wol Syna mojego. Tak bardzo ci miuj! I Syn mj
miuje ci z caym niebem. Bd Mu wierna, bo za oblubienic ci wybra. Syn mj i ja bogosawimy tobie
w kadej chwili. Zapewniam ci zbawienie twoje.

Pan Jezus: Z dusz, ktra si zbliy do Mnie w spokoju


i ufnoci, cz si, pomimo jej bdw, cile. Jam Bogiem pokoju. Niepokoje s sprawami szataskimi.
Gdy przyjdziesz do nieba, zobaczysz miejsca puste.
Za jeden akt alu, mioci mona si zbawi, a przecie duo dusz idzie na potpienie pomimo atwego
sposobu [zbawienia]. Za wzgard mojej niepojtej mioci jest w piekle kara niepojta. Pragn takich dusz,
ktre by zapeniay miejsca puste w niebie.
Kundusia ali si, e nie umie kocha Pana Jezusa, e ma za mao
okazji do suchania sowa Boego.
Pan Jezus : [Kochanie] nie od sw zaley, ale od mioci.
Kt moe ci lepiej ode Mnie zapewni o mojej mioci.
Bd spokojna, jestem z tob.
Kundusia odczuwa w tym momencie uspokojenie w duszy.
Tak czy, jak e si oarowaa i uczyni ci podobn
do Mnie.
Kundusia ali si, e nie wypenia wszystkiego.

 76 

Pan Jezus: yciem twoim rado Mi sprawiasz. Patrz


na twoje pragnienia, na tw mio, a nie na mnogo
uczynkw twoich. I tak wynagrodz ci za pragnienia,
jakby za uczynki. Bd spokojna, bo Bogiem pokoju
jestem i w sercu twym spoczywam.
Na rwni z dziatkami, kocham dusze proste, malekie, pokorne. W takich duszach znajduj upodobanie.
W wielkich i uczonych nie znajduj tak miego odpoczynku, ale kocham ich i jestem w ich sercach.
Saboci twoje gin w mioci jak iskry, ulatujce
z ognia.

Matka Boa: ze zami bagam Syna mojego, aby powstrzyma niezliczone kary wymuszone na sprawiedliwoci
przez grzechy.

Pan Jezus: Bdcie spokojni, bo nie bdzie tu adnego niebezpieczestwa25. Tu bdzie miejsce mojego miosierdzia. Wielu [tu] nawraca si bdzie, ktrzy bd si
zblia do mnie.
Nie oddawaj si zbytnio czytaniu, ale cz si czsto ze mn. Pragn, aby mnie kochaa z caej duszy
i udzielam ci aski do takiego kochania mnie.
Kundusia prosi: Naucz mnie tego!

25

Niemcy wysiedlali mieszkacw Stryszawy, dochodziy wieci, e bd


wysiedla i w osiedlu Siwcwka, a starych ludzi wywioz do obozw
koncentracyjnych. Mieszkacy yli w cigym lku (przyp. red).

 77 

Pan Jezus: Speniaj wol moj, a Ja twoj spenia bd


i tak bdzie wzajemna mio.
Kundusia prosi o przelanie mioci z Serca Jezusowego do jej serca.
Pan Jezus: Ja j przelewam, ale tylko niekiedy daj ci to
odczu, aby si nie przywizaa do tego. Chc ksztatowa serce twoje na wzr mojego.
Kundusia prosi o zjednoczenie.
Matka Boa: Bdziesz zjednoczona z Synem moim, ale
speniaj wol Jego i pocz twoj wol z Jego [wol],
wtedy jednoczy si bdziesz z Nim.

Pan Jezus (roda Popielcowa): Dziecko moje, umartwiaj


w pocie ciao twoje, czuwaj nad mow, nad suchem
i dozwolonych rzeczy odmawiaj sobie. Nie pomijaj
najmniejszej oary, bo Ja tak bardzo pragn od dusz
Mi oddanych oar. Wiele si mdl za grzesznikw,
pogan i innowiercw. Wszystko to czy z mioci ku
Mnie, a sprawisz Mi rado, sobie za zaskarbisz due
zasugi.
Tego pragn, aby Mi ufaa. Ufno wspiera wiar, wiara ufno, a pokj gboki jest fundamentem wiary i ufnoci. Mio jest wiatem i utwierdzeniem w wierze
i ufnoci. Ufaj Mi dziecko kochane i wierz, e z tob
wsplnie pracuj, modl si, cierpi. Bd zawsze spokojna i zadowolona ze wszystkiego. Bd bogosawiona.

 78 

Kundusia prosi, by Pan Jezus wyrzuci z jej serca wszystko to, co


si Jemu nie podoba.
Pan Jezus: Udzielam ci tej aski, e coraz wicej Mnie bdziesz kocha, ale braki natury zostawi, aby miaa
okazj do przeamywania si, bo to Mi si podoba, ta
walka ze sob. Saboci i braki zastpuj moj mioci i miosierdziem.
Kundusia wyraa al, e musi odej z kaplicy od Pana Jezusa.
Pan Jezus: Jestem z tob i w sercu twoim26. Pjd z tob.
Tabernakulum jest moj siedzib, ale w sercu twoim znajduj rado. W Najwitszym Sakramencie
mieszkam pod postaci chleba, a w sercu twoim przez
wszechmoc moj z Ojcem i Duchem witym, a gdzie
Ja jestem, tam jest i Matka moja.
Kundusia odczuwa obecno Pana Jezusa w sercu.
Pan Jezus: Na to daj ci odczu moj obecno, aby Mi
ufaa i zawsze bya spokojna. Twoja ufno jest jakby
drzwiami do Serca mojego. Czerp ze rda mioci
Serca mojego, kiedy i ile chcesz. Skarby moje daj ci
jako oblubienicy, masz wolny dostp do nich.
Pom mi ratowa dusze czy to przez modlitwy, czy
przez cierpienia, ile tylko moesz, niczego nie zaniedbuj; tw nieudolno zastpi moimi zasugami.

26

Tekst sprawia wraenie jakoby Bg zamieszkiwa w duszy tylko przez


wszechmoc. O tym, e zamieszkuje w duszy jak w tabernakulum, take przez ask mwi np. na stronach: s. 95, w. 12d, s. 121, w. 16d.

 79 

Kundusia: Gdybym wiedziaa, e moja modlitwa [jest] wysuchana.


Pan Jezus: Tyle razy mwiem ci, e modlitwa twoja mia
Mi i wysuchana [jest]. Dla dusz, ktre Mi si oddaj
w zupenoci, nie mam granic w askach. Nie tylko s
Mi mie, ale rozbrajaj mj bl i gniew. Potra z ndzy uczyni najwiksz wito.
Kundusia chce wzi na siebie pewne zgryzoty i niepokoje pewnej
osoby, cho z obaw wobec wasnej ndzy.
Pan Jezus: Gdyby chciaa, mgbym to spuci na ciebie. Owa osoba nie moe zrozumie, na czym polega mio moja, dlatego nieraz usuwam ask od niej.
Nie zgadzam si na to, aby ty to wzia na siebie, bo
spokj w twej duszy umila Mi odpoczynek w niej.
A w niepokoju dusza nie rozumie, co do niej przemawiam. Mdl si za t osob.
Kierownikiem twoim bd, a daem ci zastpc mego,
aby bya wierna, bo tym samym i Mnie wierna bdziesz. Bo My jedno jestemy. Nie zawiodem ci i nie
zawiod.
Dz i e cko mo j e z aw s z e m i e j s wobo d d u ch a ,
bo n a t en i e s p r aw i oby, e p r z e s t awa a by t r wa w go r l i wo c i , m c z y oby c i t o
i nu d z i o, i mo g a by u s t a . Tak mnie kochaj
jak umiesz. A Ja zadowolony z ciebie jestem. Bo dzieci
nie myl o tym, jak rodzicw kocha, ale jak umiej,
tak kochaj i rodzice s zadowoleni. Nie mcz umysu
nateniem. Patrz na twoj wol i serce twoje.
Kundusia ali si: Nie umiem prosi ani kocha.

 80 

Pan Jezus: Dziecko moje. Ja t ndz askami obdarzam,


radoci to jest moj i urabiam tak [dusz] wedle mojej woli. Ale bd pokorna i bardzo pokorna.
Nagradzaj Mi za mio wzgardzon. Tak pragn
zbawienia dusz, bo k a d a [ d u s z a ] j e s t mo i m
t ch n i en i em i m a w r c i d o M n i e. ycie oddaem za dusze i wycierpiaem okrutne mki. Moj
pociech w mce byo to, e dusze bd korzysta
z Mki i na wieki [bd] Mnie miowa. Dusza, ktra idzie na potpienie, wzgardziwszy mioci, bl Mi
zadaje. Twa dusza bya ju przy Mce mojej pociech,
e Mnie bdziesz kocha i za tych, co gardz mioci
moj.
Gdyby wiedziaa, crko moja, jak pragn zbawienia
kadej duszy, to by wszystko czynia, co moliwe, aby
zadouczyni memu pragnieniu. Moesz Mi dopomc.
Mio moja i dobro s rdem miosierdzia, a bogosawiona dusza, ktra miosierdzie otrzymuje i kieruje si miosierdziem. Szczliwa taka dusza. Trzeba
mie wyrozumiao dla bdw wszystkich ludzi. Ja
sdzi bd kadego wedug jego pojcia, a nie wedle
sdw ludzkich.
Kundusia: Skoro Pan Jezus przychodzi z ciaem i dusz, i bstwem, a wic i z cnotami, prosi Go o cnoty pokory i cierpliwoci.
Pan Jezus: Udzielam ci ask i pomnaa je bd, i dodawa
nowych; ufaj Mi, bo wszystko mog.
Wicej dusz nawrci si przykadem ni porywcz
gorliwoci.

 81 

(Niedziela Palmowa): Czytaj w Ksidze Mioci o mioci, jak was umiowaem. Ksig t to ycie moje
i moja mio. Z drugiej strony, w drugiej ksidze,
o niewdzicznoci ludzkiej czytaj. Za nich wynagradzaj, za grzesznikw gardzcych mioci moj. Ju
tu bdziesz obdarzona szczciem pokoju, jakiego
grzesznicy nie maj, a w niebie Ja bd nagrod twoj.
Powinna by zawsze spokojna i zagbia si w tym
pokoju, bo otrzymaa wielk ask, ktra nie bdzie
odjta od ciebie.
Kundusia prosi, aby odjta jej bya mio wasna, bo moe si
ona ukrywa i Kundusia jej nie widzi.
Pan Jezus: Nie uczyni tego, bo krzywd bym ci uczyni. Dziecko moje, to jest moj radoci najwiksz,
e si zapierasz siebie i z tego mam chwa. To cige
przezwycianie mioci wasnej jest radoci moj,
gdyby od tego bya wolna, nie miaaby zasug, a Ja
chway.
Ja jestem Mioci przez ciebie i z tob pracuj. Zatapiaj si w mioci mojej, a tak nie bdziesz odczuwa
przeciwnoci.
Kundusia odczuwa obecno Jezusa w swoim sercu.
Pan Jezus: Na to daj ci odczu obecno moj w twoim sercu, aby si umacniaa w wierze i ufnoci, i tak
w pokoju pozostawaa.
Crko moja, nawiedzam ci cierpieniem, bo przyjmujc je z ochot mio tym wiksz Mi okazujesz.
Wtedy pacisz Mi mioci za moj mio. Bo prze-

 82 

cie cz si cilej z dusz. Potokiem ask obdarz


ci za przyjmowanie cierpie.
(Wielki Pitek): W Mce mojej pociech Mi byo to, e
znajd si dusze, ktre Mnie bd kocha. Podwjnie
cierpi od grzesznikw: nad strat ich dusz i nad tym,
e nie korzystaj z moich cierpie. Mdl si i czy jak
najwicej oar, by ratowa dusze.
(Wielkanoc): Crko moja, winszuj ci radoci, jakiej zaznasz w niebie, bez koca. Ta rado rozpocznie ci si
od chwili skonania, rozstania duszy i ciaa, staniesz si
na wieki moj oblubienic.
Dzieci dobre, gdy widz, i rodzicom dzieje si krzywda, przeszkadzaj jej, broni rodzicw. Dziecko, kochajce Mnie, stara si przeszkadza, ile moe, krzywdzie
mojej.
Duszom, ktre nie wspbolej ze Mn nie udzielam
ask nadzwyczajnych, jak udzielam tym, co pocieszaj Serce moje za grzesznikw.
Dziecko moje, zapewniaem ci tyle razy, e zostan
z wami, wic nie suchaj ludzkich wieci.
Wiara jest zczona z ufnoci, a mio jest ogniwem
czcym wiar z ufnoci. Docza si do tego cnota
mstwa.
Kundusia oaruje Panu Jezusowi ciao i dusz i prosi, aby kierowa wszystkim.
Pan Jezus: Kiedy Mi si oddajesz, to nie naleysz ju do
siebie, ale do Mnie. Wic piln bd w wykonywaniu
tego, czego od ciebie dam. Kiedy daje si co komu,
to mu si tego nie odbiera.

 83 

Kady kapan jest przeznaczony do grona dusz uprzywilejowanych, ale zaley to od tego, czy spenia to, co
do dusz uprzywilejowanych naley.
Dziecko moje, jestem Bogiem mioci i pokoju. Odpoczynek znajduj w takiej duszy, ktra zachowa spokj,
a zamt jest Mi niemiy. Pokj nie na tym polega, eby
nie doznawa przeciwnoci, pokj zaley od mioci,
wiernoci i cierpliwoci.
Pragn zbawienia kadej duszy, a ktry grzesznik zwrci si do Mnie przez al i pragnienie spowiedzi oraz
miowania Mnie, w tej chwili grzechy odpuszczam
i uczyni go witym i do Serca przytulam. A c dopiero mwi o mioci dla dusz, ktre Mnie miuj
dziecic mioci. Nie mam granic w udzielaniu ask.
Saboci i upadki codzienne nikn w mej mioci.
Kundusia pyta: jaki powinien by spowiednik?
Pan Jezus: Wicej ma si kierowa miosierdziem ni
sprawiedliwoci. Cel sprawiedliwoci do Mnie naley, std w konfesjonale wicej miosierdziem ma si
kierowa. Gdzie potrzeba, trzeba wykona sd wedle
sprawiedliwoci.
W mioci jest zarodek gbokiego pokoju.

Matka Boa: Dziecko moje najmilsze, pragniesz miowa


Syna mojego za innych, ktrzy ogrom mioci Jego
odrzucaj. Tym pragnieniem umilasz w sercu swoim pobyt Syna mojego, bo On tak pragnie zbawienia
kadej duszy. Im wiksza mio, tym wikszy bl zadany przez wzgard tej mioci. Zawsze jestem z to-

 84 

b, a gdzie ja, tam jest i Syn mj. Bd bogosawiona


dziecino moja.
Pan Jezus: Ty wiesz jak ci miuj i ile ask otrzymujesz,
ale tego nie wiesz, jakie aski w przyszoci otrzymasz, bo gdyby wiedziaa, serce pkoby ci z nadmiaru radoci. Bd pokorna, bd bardzo pokorna, bo
im pokorniejsza dusza, tym wiksz rado Mi sprawia i takiej duszy ask udzielam bez miary. Na kadym kroku wicz si w cierpliwoci, a tym samym
przez cierpliwo w pokorze, a pokj duszy w tym
znajdziesz.
cz si z dusz i budz w niej pragnienie cierpienia, a dusza, ktra tym pragnieniom si oddaje, sprawia Mi rado i t radoci znw si dziel z dusz.
Jedno z ni jestemy.
Rozwaaj dobro moj, mio moj, com uczyni dla
ciebie. Nie do, em cierpia dla ciebie, ale udzielam ci ask w kadej chwili. Odwzajemniaj Mi mioci. B d s k ru pu l a t n a c o d o w y z y s k i wa n i a
c z a s u , bo wiele moesz pomc w zbawianiu i ratowaniu dusz. Ponawiaj czsto intencj, e chcesz wszystko czyni z mioci. Skoro obraa drog dziecictwa
i oddajesz Mi si na wasno, to zupenie bd zdana na wol moj i to czy, czym Ja, jako wasnoci
moj chc pokierowa. Miej usposobienie w ufnoci
jako dziecko. P i l n b d w mo dl i t w i e, bo t y m
u w i el b i a s z d ob ro mo j .
Czuwaj nad tym, by skada choby najmniejsze oary. Dziecko szczliwe si czuje i bezpieczne, i spokojne w objciach matki. O nic si nie lka, gdy jest na

 85 

onie rodzicw. Ciebie mam zawsze w objciach, bd


zawsze spokojna, niczego si nie lkaj, bo bezpieczna jest pod moj opiek. Miuj Mnie dziecic mioci, bo takich dusz mam mao, co by Mnie jak dzieci
kochay.
Gdy przychodz do ciebie z czowieczestwem i bstwem, na wasno ci si oddaj z moimi skarbami.
Pomnaam twoj mio, ufno, daj ci gboki pokj duszy. Jeste szczliwa tu na ziemi i na wieki bdziesz. Dziel si twoj szczliwoci z drugimi.
Kundusia w tym momencie odczuwa szczliwo i bogo.
Pan Jezus: Daj ci to odczu w twoich zmysach.
W maym niebie, w sercu twoim obraem Sobie mieszkanie. Rozpalam w sercu twym ogie mioci i w niej
nikn twe saboci i uomnoci.

Kundusia przez dwa dni nie syszy gosu Pana Jezusa.


Matka Boa: Przyjmij spokojnie to dowiadczenie; [bd
spokojna] wtedy, gdy Jezus daje ci t ask, czy te, gdy
nie daje.
Pan Jezus: Matka moja i bya, i jest, i bdzie Krlow Polski!
Matka Boa: Polacy dlatego tak dzielnie si bij, e czcz
mnie, a ja upraszam im u Syna mojego odwag i dzielno27.
27

II Korpus Polski w dniach 1119 maja 1944 roku po cikich walkach


zdoby silnie umocnione przez Niemcw wzgrze Monte Cassino we

 86 

Pan Jezus: Staj na otarzu jako Porednik. Nie do, e


cierpiaem na krzyu, ale staj na otarzu, by oarowa si Ojcu niebieskiemu przez mego zastpc [kapana] i tak skadam Ojcu niebieskiemu oar i tym
sprawiam [Mu] rado. Im dusza odprawiajcego [kapana] niewinniejsza, tym wiksza chwaa Ojca niebieskiego.
(Wniebowstpienie Paskie): Czciej przeno si myl
do nieba i myl o mioci jak was umiowaem, niebo
wam przygotowaem i na wieki tam szczliwi bdziecie. Wspomnienie na to ma by bodcem do mioci
i do pracy dla nieba.
Pragn zbawia wszystkich grzesznikw. Co do dusz
wybranych, oddanych Mi, mam pragnienie udzielania im jak najwicej ask. Te dusze zadoczyni temu
pragnieniu, ktre wynagradzaj za tych, co odrzucaj
moj mio. Z tego zadouczynienia mam rado.
Kundusia skada akt cakowitego oarowania si Jezusowi.
Pan Jezus: Tym oddaniem sprawiasz Mi rado. Twoje
serce chc urabia wedle mojej woli. Bd ci udziela
coraz wicej wiata, pomno mio i pokor. Sam
urabiam serce twoje, abym mg znale w nim miy
odpoczynek. Ze wszystkich stron zadaj Mi bole,
krzywd Mi wyrzdzaj, niech wic w twoim sercu
mam odpoczynek. Przeze Mnie i ze Mn bdziesz
wykonywa wszystkie oary i cierpienia. Poczone
Woszech, ktre byo kluczow pozycj obronn tzw. Linii Gustawa
(przyp. red.).

 87 

z moj Oar sprawiaj [Mi] rado. Pomoesz Mi


wielce do zbawiania dusz. Reszty sam dokonam. Bd
ci bogosawi na kadym kroku.
Jak ojciec musi kara wystpne dzieci, aby si poprawiy, tak i Ja musz kara i karz, aby na drog zbawienia naprowadzi. Z mioci wic to czyni. Bole Mi
zadaj ludzie zym yciem.
Bd cierpliwa. Udzielam ci mstwa w cierpieniu,
aby w przeciwnociach, jakimi ci nawiedzam, bya
cierpliwa.
Nie tylko Mnie pro, ale chc, aby rozmawiaa ze
Mn, kiedykolwiek chcesz. Rad si o wszystko, mw
o mioci mojej. Gdyby ze [swoim] gociem nie rozmawiaa, nie byby zadowolony, tak i Ja chc, aby ze
Mn rozmawiaa.
Duszy, ktra Mnie miuje samolubn mioci, gotowym udziela ask, ale ona je odrzuca.
Kundusia prosi o chleb powszedni dla Sistr Zmartwychwstanek.
Pan Jezus: Udziel im go, bo one myl o Mnie, a Ja o nich
myl.
(Zielone witki): Kundusia prosi o peni darw Ducha witego.
Pan Jezus: Wylej w caej peni dary moje na dusze, ktre
Mi si w zupenoci oddaj i serca maj oprnione.
Radoci moj jest udziela tych darw.
Raduj si, bo kocham ci z caym niebem. Bd pociech Serca mojego. Daem ci sprbowa ma czstk
mojego blu, jakiego doznaj od grzesznikw. Cze-

 88 

kam z miosierdziem, a oni oddalaj si i gardz. Im


duej czekam, tym wicej podwajaj moj bole. Ty,
dziecko moje, wynagradzaj, jednocz si w Komunii
duchownej, a bdziesz pociech Serca mojego.
Kundusia oaruje si Jezusowi ze [swymi] sabociami i skonnociami.
Pan Jezus: Sabociami Mnie nie zasmucasz. Gdy dzieci
kochaj rodzicw, to rodzice nie zraaj si sabociami swoich dzieci. W poczuciu saboci mieci si pokora, a do pokornych tym wicej si zniam.

Matka Boa: Rozmow tw z moim Synem bierz powanie, a nie poddawaj si wtpliwociom, bo dzieci mae,
o co prosz i co maj obiecane od rodzicw, w to nie
wtpi i nie maj obaw.

Pan Jezus: Skoro obraa drog dziecictwa i idziesz ni do


Mnie, to miej wiar i nie wtp w to, o co prosisz i co
syszysz. Pomno ci mio i ufno dziecic a miej
wiar dziecic, ta wiara umocni ufno, mio i pokj.
Przez sakrament pokuty i sowa absolucji28 upikszam
szat niewinnoci, jest jakby zanurzona w mojej Krwi
Najwitszej. Gdyby ludzie wiedzieli, jakich ask doznaj [oprcz odpuszczenia grzechw] szczeglnie ci,
ktrzy s Mi wierni.

28

Absolucja, tzn. odpuszczenie grzechw w sakramencie pojednania


(przyp. red).

 89 

We wszystkich sprawach duchowych dziaa Duch


wity. Przez Niego udzielam skarbw moich. Przez
moj wszechmoc zamieszkuj w sercu czowieka. Patrz na usposobienie czowieka, na jego pragnienie.
Uwicam tak dusz, bo nie patrz na ilo uczynkw, ale na dobr wol, usposobienie i wtedy udzielam
ask ku uwiceniu. We wasnej woli kryje si mio
wasna.
Nie tylko wolno nam czci Trjc Przenajwitsz, ale
te trzy osoby zamieszkuj w sercu czowieka i [z nim]
dziel si skarbami swoimi.
Dusza, wynagradzajca za gardzcych ask i mioci, rado Mi sprawia.
Kundusia czy wasne pragnienia z pragnieniami Pana Jezusa.
Pan Jezus: Tym rado Mi sprawia, e czysz pragnienia
wasne z moimi. Udzielam ci tych ask, ktrych pragnem udzieli tym, co m mioci gardz. Ty Mi
bdziesz wynagradza i tym spenisz wol moj i zadouczynisz pragnieniu memu, eby Mnie wszyscy
kochali i zbawieni byli.
Kundusia oarowuje Panu Jezusowi wasn sabo, nico.
Pan Jezus: Gdy serce jest oprnione z mioci wasnej,
napeniam je askami. Nie naleysz ju wtedy do siebie, ale do Mnie i bdziesz ode Mnie zalena. Dam ci
gboki pokj. Dobry onierz walczy ochoczo i wdz
[jest] z niego zadowolony, a z tego co nie walczy, wdz
nie jest zadowolony. Walka i zwycianie siebie sprawia Mi rado, miuj tak dusz.

 90 

Dziecko, ktre Mi si w zupenoci oddao, niech si


niczego nie boi, bo jest w objciach moich. Bo i dziecko w objciach ojca czuje si bezpieczne.
Pukam do serc ludzkich, do kadego. Czekam, e
otworz i wpuszcz Mnie do wntrza. Jaka rado
dla Mnie i caego nieba, gdy taka dusza otworzy serce
swoje na moje przyjcie!
Bd ci nawiedza przeciwnociami. Dam ci moje
Serce na wasno, ze wszystkimi skarbami: dobroci
i mioci. Bdziesz Mnie kocha moim Sercem.
Przeciwnoci, ktrymi ci nawiedz, zno z radoci.
Przez twoje pragnienia, w objciach moich unosi ci
bd na szczyt gry mioci.

Matka Boa: Staraj si przyozdobi cnotami serce swoje,


dla Syna mojego, ku Jego radoci. To bd jakby kwiaty dla Niego. W zaparciu si bdzie i oara, i cnota.
Pozostan [tu] z wami z radoci. Bogosawi wam
bd i pozostaniecie pod moj opiek.

Pan Jezus: W tym rado Mi sprawiasz, gdy wiele modli


si bdziesz za grzesznikw.
Kundusia oaruje wito i doskonao Jezusa na dopenienie
brakw dusz czycowych, a szczeglnie krewnych.
Pan Jezus: Nie tylko dopeniam duszom ich braki cnt, ale
i twoje braki i nieudolnoci. We Francji karmelitanki
probami wspomagaj do zwycistwa...
Kundusia ali si Panu Jezusowi na swoj sabo.

 91 

Pan Jezus: Nie chc od ciebie nic innego, jak tylko aby
Mi pacia mioci za mio. Rodzice nie wymagaj od sabych dzieci nic, a szczeglniejsz jeszcze troskliwoci je otaczaj. Tak i Ja. Im sabsz si czujesz,
tym wicej ask udzielam i wiksz otaczam opiek
i w objciach moich unosz. Nigdy nie wyrwnasz
tej mioci, jak Ja miuj. Wobec mej mioci wasza
jest zawsze saba. Wasn moj mioci umacniam
[dusz] i daj [jej] si. Rodzice nie patrz na sabo
dziecka. Jestem zadowolony [twoim] pragnieniem
i usposobieniem.
Z radoci zno, czym ci nawiedza bd, a bdziesz
postpowa w mioci. Gdy to uczynisz, okaesz Mi
tym mio. To jest dowd mej mioci, i cierpienia ci
daj.
Wiara umacnia ufno. Miej wiar.
Czsto oaruj krew i zy moje Ojcu Przedwiecznemu;
przez to moesz duo dusz uratowa.
Oblubienic moj jeste, a Ja twoim Oblubiecem.
Skarby moje daj ci, aby si nimi dzielia z innymi.
Daj ci odczu obecno moj i pokj gboki, jakiego
bezboni nie znaj i nie doznaj go.
Matka Boa (Na wie o zastosowaniu przez Niemcw nowej
broni V1): Nie masz wynalazkw nad moc i si Syna
mojego. Duo dusz, nawet codziennie, zyska moesz
Synowi mojemu, jeli modli si bdziesz przeze mnie
do Niego.
Pan Jezus (Przenajwitszej Krwi Pana Jezusa): Wiedz, e do
ostatniej kropli wylaem krew dla zbawienia ludzkoci.

 92 

Tak was umiowaem, aby wszystkich zbawi i uszczliwi. Jak Mnie to boli, e moj mioci tak gardz.
Ja tak bardzo pragn zbawienia wszystkich, ty zadouczynisz memu pragnieniu, gdy sta bdziesz pod
krzyem, zbiera bdziesz krew moj wylan, a ponawian w kadej chwili, w kadej sekundzie we Mszy
witej. Wylewa j moesz na dusze moje przez
oarowanie jej Ojcu Przedwiecznemu. Za kadym
oarowaniem dusze grzesznikw od pieka moesz
wybawi. Swoje cierpienia cz z moj Oar, w ten
sposb moesz zado czyni pragnieniom moim i rado Mi sprawia bdziesz. Takich dusz czuych mam
mao, ktre by czuy ze Mn bole moj.
Udzielam ci ask do umiowania cierpie. Gdy bdziesz miowaa cierpienia i przeciwnoci. Mnie bdziesz miowa. Ze Mn i przeze Mnie bdziesz
miowa blinich swoich. Bogosawi ci bd.
Rodzice miuj najbardziej dzieci najmniejsze. Im dusza mniejsza, tym wicej j miuj i tym wicej ask
jej udzielam. Dusze mae posiadaj moj pokor; tej
aski pokory [Ja] im udzielam.
Kundusia oaruje Panu Jezusowi serce, dusz oraz wasne skonnoci.
Pan Jezus: Gdy podaruje si komu jak podart sukni,
obdarowany tak j naprawi, e bdzie jak nowa. Ja dusz tw naprawi moimi zasugami i mioci i pikniejsz si stanie. Gdy przychodz do serca, ubogacam
dusz. Moje skarby staj si jej wasnoci daj jej
prawo i wolno, aby si z innymi dzielia.

 93 

(29 VI 1944 r.) Ojciec w. zaufa Mi, a ufno czyni


cuda. Teraz cieszy si i wielbi moje miosierdzie i dobro moj. I z otoczeniem dzikuje Mi, e ocaliem
Rzym bez szkd.
Na wieki cieszy si bdziesz ze Mn za to, e obecnie
bolejesz nad tym, co Mi grzesznicy [cierpie] zadaj.
Serce przyozdobione kwiatami: pokory, uprzejmoci
i cierpliwoci, umila Mi pobyt w duszy.

Matka Boa: Ty nie naleysz do dusz pysznych. Syn mj


bowiem przemawia tylko do dusz pokornych i nadal do
ciebie bdzie przemawia. Proby twoje s wysuchiwane, mdl si, a nie ustawaj, bo wiele moesz uprosi
dla siebie i dla innych.

Pan Jezus: Oddaj ci si na wasno: bstwo moje, ciao moje. Serce moje ze wszystkimi skarbami i z krzyem. W mioci wzajemnej zamieniasz ycie swoje
i zjednoczeni jestemy w jedno. Krzy, ktry mam,
jest godem mojej mioci, z niego czerp skarby dla
siebie i innych. Nie sama bdziesz pracowa, ale ze
Mn i przeze Mnie, przez cierpienia tak mie, najmilsze Sercu mojemu.
Krzy bdzie radoci twoj, gdy go ujrzysz na sdzie
[ostatecznym]. Ci, co go niechtnie nios, tylko wlok
za sob lka si bd krzya. Gdy staniesz na progu
wiecznoci, krzy zostanie ci odjty, a otrzymasz palm zwycistwa. Bogosawi ci bd w kadej chwili.
Jestem twoim Bogiem pokoju. Pokora daje ci si do
cierpliwoci, umacnia w ufnoci. Szczcie dusza znaj-

 94 

dzie w pokoju. Tobie dana jest ta aska. Jake ten pokj


jednych buduje, innym czyni wyrzuty sumienia.
W zaparciu [si] samego siebie jest mio oarna,
ktr mona zbawia dusze.
Rozwaaj moj mio i ludzk niewdziczno. Niewdziczno spotyka Mnie od wikszoci, nawet od
tych, co si Mi oddali na sub. Ty wynagradzaj Mi
wiernoci.
W y ro z u m i a o n a b d y i s a bo c i ro n i e
z m i o c i dl a l u d z i i z t y m w i k s z l i t o c i po chy l a s i b d z i e n a d n d z l u d z k . Ja k m a t k a po chy l a s i n a d d z i e ck i em
s a by m , k t re w p a d o w b o t o i z m i o c i
pom a ga pow s t a , t a k i [ c z ow i ek ] w y ro z u m i a y.

Matka Boa: Jestem matk piknej mioci dla moich wybranych dzieci, a dla grzesznikw matk miosierdzia.
Przyozdabiam dzieci moje mioci i innymi cnotami,
aby mojemu Synowi mio byo w ich sercach.

Kundusia prosi, ,,aby sam Pan Jezus sta si jej wiatoci, skoro jest sam ndz.
Pan Jezus: Przychodz w Komunii w. i cz si z dusz,
cho nie zawsze to odczuwasz. cz si tak cile, e
w twoim sercu zostaj przez moj wszechmoc i wielbi Ojca Przedwiecznego przez ciebie i z tob, a ty
wielbisz przeze Mnie Ojca i tak jedno jestemy, i tak
upodabniam ci do Siebie. Przeze Mnie wszystko czy-

 95 

nisz. W tabernakulum ludzie Mnie wielbi, w sercu


twoim sam wielbi Ojca z tob i przez ciebie, a ty to
czynisz ze Mn i przeze Mnie.
Jake pragn zbawienia dusz, nie dlatego, eby M i t o
by o po t r z eb ne d o s z c z c i a , a l e dl a t e go,
em dl a n i ch t y l e w y c i e r p i a , p r a g n j e
u s z c z l i w i a .
Starannie przygotuj si do spowiedzi. W tym sakramencie zanurzam niejako we krwi mojej szat niewinnoci, odnawiam i upikszam j. Poza tym i innych
ask udzielam. W Komunii w. cz si tak cile, jak
jedno s promienie soneczne i soce.
Daj ci odczu Moj obecno, ale gdy krzyem ci
nawiedzam, tak samo cz si z tob.
Przez twoje pragnienie [mioci zbawiania dusz]29 mio twoja upodabnia si do mojej i jedno si stajemy.

Kundusia po przyjciu Komunii w. oarowuje Matce Najwitszej Dziecitko Jezus z tym, by je Kundusi zwrcia.
Matka Boa: Syna mojego masz zawsze w sercu, a dzielisz
si ze mn mioci.

Pan Jezus: Podzielia si mioci z Matk moj, dlatego


przez wieczno ca dzieli si bd z tob szczliwoci moj i ju tu na ziemi si dziel.
Skorom ci wzi za oblubienic, oddaj ci si na wasno ze wszystkimi przymiotami, z miosierdziem
29

Pragnienie zbawiania dusz.

 96 

i bstwem, i cile jednocz si z tob. I niebo moje


jest twoim.
Niczym si nie niepokj. Cho odczuwasz jakie
przejcia, nie tra pokoju. Chc, aby w nim trwaa.
Do takich [dusz] przemawiam, ktre s zupenie spokojne. Schowaj Mnie do serca twego przed grzesznikami, bo okrutny bl Mi zadaj.
Dziecko moje, bd roztropna, czuwaj nad sob, nie
dopytuj si zbytnio ludzi, bo to wywouje niepokj.
Tak si zachowuj, jakby na ziemi bya ty i Ja. Chc
twego spokoju. Czego si przypadkiem dowiesz od ludzi, mw o tym ze Mn, a Ja ci powiem, ale nie dopytuj si. Z oar z takich rozmw i czuwaj nad
dotrzymywaniem.
Jeli upadniesz ze saboci, a uczynisz akt alu, wtedy
jeszcze wiksz mam z tego chwa.
Ukochaem ci mioci czynn i niepojt, na kadym kroku udzielam ci ask i nic innego nie pragn,
jeno by Mi pacono gorc, oarn, czu [mioci].
Moja mio dla wybranych [osb] niepojta jest rozumowi ludzkiemu.
Polska zakwitnie pod berem Matki mojej i wyda
witych przez prac moich zastpcw i mody dusz
wybranych.
Pragn zbawia wszystkie dusze. Darz askami dusze
Mi oddane, unosz [je] w objciach. Tak bardzo miuj dusze, e gotw jestem cierpie za kad z osobna
to, com wycierpia za ca ludzko.
Kochaj Mnie mioci oarn, przeciwnoci zno
w spokoju: one s przeciwne tobie, ale Mnie s mie,
bo Ja w kadej chwili jestem oar dla ciebie, wic i ty

 97 

cz swoj oar z moj. Nawiedzenia zno z radoci,


a zaskarbisz sobie zasugi i dla siebie, i dla innych,
a std chwa mie bdziesz. Ze wszystkiego bd zadowolona.
Moje pragnienie zbawienia dusz w porwnaniu z Mk moj jest tak wielkie, e przewysza mk ciaa
[mojego]. A gdy znajdzie si dusza, ktra pomaga Mi
zbawia dusze, zadoczyni memu pragnieniu.
Jak ziemscy ludzie dbaj i troszcz si o skarby przejciowe, tak oblubienica moja powinna stara si o mj
majtek, o dusze niemiertelne.
Gdzie Ja jestem, tam i Matka moja.
Kundusia prosi o pokor.
Pan Jezus: Ukochaj wasn nico oraz sabo, a cokolwiek otrzymujesz (ode Mnie) oddawaj Mi z powrotem
z dzikczynieniem. Darzy ci bd askami wielkimi.
Suga rzeczy pana nie uwaa za swoje, ale wierny jest
i otrzymuje nagrod poza nalen zapat. Bd wierna w subie mojej.
Mam staranie o kade; nawet najmniejsze stworzenie przestaoby istnie, gdybym go nie podtrzymywa.
A szczeglne staranie mam nad duszami Mi oddanymi. W objciach moich je nosz. M i u j e s z M n i e,
g d y j e s t e c i e r pl i wa w p r z e c i w n o c i a ch ,
mo dl i s z s i , c z y n i s z o f i a r y.
Czuwaj, bo skonna jeste do zajmowania si rzeczami
zewntrznymi i atwo przez to stajesz si obojtn.
Tsknota za Mn pociga Mnie do ciebie i cz si
przez ni jak najcilej. Jak dzieci tskni za obecnoci rodzicw, tak twoja tsknota pociga Mnie.

 98 

Moja mio pokrywa twoj mio wasn. Zapieraj


si sama siebie, bo to jest oara, ktr Mi skadasz.
Zachowaj zupeny spokj.

Kundusia prosi o opiek Matk Bo.


Matka Boa: Jestem matk wszystkich dzieci, jestem matk miosierdzia. Szczeglnie dla tych, ktrzy mnie miuj. Dla nich jestem i na wieki pozostan matk
Wszelkie pokuty, cierpienia, modlitwy nie wyrwnaj
wartoci jednej oary Mszy w.

Pan Jezus (o jednej chorej siostrze): Dowiadczyem j, by


odnowia ycie wewntrzne; wrci do zdrowia.
Tw nieudolno zastpuj wasnymi zasugami. Jeliby byo lenistwo, to ono przeszkadzaoby w wiernoci.
Kundusia oaruje Panu Jezusowi wasne serce, by mc Go kocha Jego sercem.
Pan Jezus: Nie tylko wtedy ksztatuj twoje serce, kiedy si
cz w Komunii w., ale i wtedy, gdy ci cierpieniami i krzyami nawiedzam. Widziaa na obrazie moje
Serce okolone cierniami i krzyem. Tak, gdy ksztatuj serce na wzr mojego, nawiedzam je cierpieniami.
A jak na obrazie z Serca wydobywaj si pomienie,
tak [w sercu] zapalam mio, a z niej wypywaj inne
cnoty: cierpliwo, agodno, pokora, uprzejmo.
(Podwyszenie Krzya witego 14 wrzenia): Umiowaem
krzy i ycie na nim pooyem. Krzyem dziel si

 99 

z moimi wybranymi. To jest najwikszy skarb i szczcie: przyj krzy, tak go umiowa, jak Ja go umiowaem. Takie dusze obdarz nadzwyczajnymi askami.
Niesienie krzya jest przeciwne naturze, ale przezwycienie si jest Mi mie i rado Mi sprawia. Dlatego
wybranych nawiedzam krzyami. Cierpienia znoszone
z radoci, sprawiaj Mi rado. Przez cierpienia mona ze Mn wspodkupywa dusze. Ca ludzko nawiedzam [nimi] nawet bez proby. Wol moj jednak
jest, by prosi o ask znoszenia krzya z radoci.
Nie podzikowaa Mi za to, e ci wybraem do
wsppracy z kapanami nad zbawieniem dusz, za to
szczcie, e wsppracujesz w mojej winnicy przez
modlitwy, oary i cierpienia. Bd pilna w tej pracy.
Szczliwa jeste i bdziesz na wieki za t wspprac.

Matka Boa (Matki Boej Bolesnej 15 wrzenia): Przez cae


ycie, jak i mj Syn, szam drog cierpienia, ale nie
traciam pokoju i radoci wewntrznej. Syn mj nie
moe prowadzi dusz wybranych inn drog, jak tylko
t, ktr sam przeszed.

Kundusia: Niestety, w moim yciu nie speniam tego, na co si


oddaj.
Pan Jezus: To jest za mao wol oddawa, a nie wykonywa w caoci. Tyle razy pouczaem ci, w czym zawiera si wola moja. To wykonuj, czego dam od
ciebie, z mioci do Mnie, a wtedy wykonasz wol
moj i uwica si bdziesz coraz wicej, bom Ja go-

 100 

tw udziela ci ask i udzielam. Coraz milsz Mi stawa si bdziesz.


(Po nieporozumieniu z pewn osob): Bd spokojna zupenie i id drog raz obran. Bo niepokj i zamt
ciga jakby magnesem myli mciwe, niepotrzebne.
Pokj zamcony moe przynie szkod duszy i ciau. Staraj si wic wraca do pokoju i opanowa niepokj.

wita Teresa od Dziecitka Jezus (3 padziernika): Siostro moja, bd spokojna. Ja doznaam aski z miosierdzia Boego. Bya mi dana aska nadzwyczajna:
miaam wzr z miosierdzia Boego, z mojego Oblubieca. Odzwierciedlaam Go moim yciem i cnotami. Potnie byam wspierana ask do penienia cnt,
do oar i cierpie i dlatego atwo mi byo je wykonywa. Kadej duszy, ktra pragnie i droyn mioci,
gotw jest Bg udzieli ask z dobroci i miosierdzia
swojego i udziela ich z radoci. Staraj si sprawia
Sercu Jezusowemu coraz wiksz rado.
Mie s Jezusowi modlitwy, ale milsze cierpienia, bo
wtedy dusza, ktra z radoci cierpi, upodabnia si do
swego Oblubieca i cile si z Nim jednoczy. Dlatego doznaam tak miego przyjcia i upodobniam si
do mego Oblubieca, e umiowaam cierpienia; yam w zaparciu si samej siebie. Przez umiowanie
cierpie wyniszcza si mio wasna, a o ile wyniszczy si mio wasna, o tyle wicej udzieli Bg mioci swojej i ona wzrasta. Nadzwyczajnych ask udzieli
Pan Jezus w wykonywaniu oar. Jak szczliwa ta du-

 101 

sza, ktra na ziemi umiowaa cierpienia; na kadym


kroku Jezus jej bogosawi.
Kundusia wyraa yczenie, by umie naladowa w. Tereni.
wita Teresa od Dziecitka Jezus: W trudnociach, jakie
przechodzisz, bd zawsze spokojna, jakby nic nie zaszo, bo w twoim sercu Pan Jezus odpoczywa. Kady
czowiek, ktry chce zasn, pragnie spokoju. Pan Jezus w duszy spokojnej jakby zasypia.
Siostro moja, ty mi pomoesz kocha Oblubieca
naszego, gdy pjdziesz drog wskazan ci z dobroci
i miosierdzia Boego, przeze mnie, a ja ci pomaga
bd kocha Pana Jezusa i wspiera ci bd moimi
probami.
Siostro moja ukochana, jeste krlow, bo ci wybra
Pan Jezus na oblubienic swoj. Droga, ktr idziesz,
jest drog krlewsk. Idc ni na pewno trasz do
Chrystusa Krla. Droga ta dostpna jest dla kadej
duszy.

Pan Jezus: Przyozdabiaj serce swe cnotami. Ja sam je przyozdobi, ale kwiatami przez ciebie podanymi. Ja im
dodam barwy zasug moich i mioci. I zachwyca si
bd tymi kwiatami z niebem caym.
Dusza znoszca z heroizmem cierpienia jest cudem
mojej mioci. Mstwo w cierpieniach jest podpor
pokoju. Pokora jest podstaw, a mstwo podpor cnt.
Ufno jest wzmocnieniem, a mio si, ktra czy
jakby ogniwem wszystkie inne cnoty.

 102 

Tobie okazaem miosierdzie wiksze ni Tereni, bo


przeduam ci ycie!
Zado czynisz memu pragnieniu, kiedy pragniesz
zbawienia dusz, a kiedy przepraszasz za grzesznikw, koisz mj bl i kochasz Mnie mioci czu. Jak,
kiedy dzieci dobre przepraszaj za inne dzieci, koj
bl i gniew ojca, tak i ci, ktrzy Mnie przepraszaj za
grzesznikw, koj mj bl.

Matka Boa (uroczysto Macierzystwa Matki Boej): Matka ziemska ma rado z dzieci dobrych, a ze sprawiaj jej bl. Dobre dzieci rozbrajaj bl, jakiego doznaje
z postpowania zych dzieci.
Kto jest pod moj opiek, nigdy nie bdzie w niebezpieczestwie.

Pan Jezus: Nie pojmujesz mojej mioci. Gdyby cho


cz zrozumiaa, co dla ciebie uczyniem i wycierpiaem! Nie do na tym, em wycierpia tyle i ycie pooy, ale pozostaem z wami i pozostaj dniem
i noc. Zabijaj Mnie w duszy, gdy niegodnie [Mnie]
przyjmuj, a jednak znosz to dla mioci. W Komunii
w. oddaj siebie, a we Mszy w. skadam oar z mioci dla ciebie, dla jednej duszy stworzybym niebo.

wita Teresa od Jezusa (15 padziernika): Dziecko Boe,


speniaj wol Bo i kochaj Jezusa z caego serca. Pilnuj tego, by wierna bya twemu Oblubiecowi. Pilnuj
tego, czego da od ciebie. Bo gdyby tylko suchaa,

 103 

co mwi, a nie speniaa, nie byby zadowolony. Wiele


si mdl za grzesznikw, bo to jest w naszej regule30.
Mdl si i czy oary za kapanw, by byli gorliwi
o chwa Bo. Z mioci Jezusowej mdl si i czy
oary i skadaj je Sercu Jezusowemu. Z oar tych
i cierpie ju za ycia twego i po mierci bdzie Jezus
przez Matk swoj udziela ask rnym duszom.
Co to za gospodyni, ktra nie stara si o przysporzenie
majtku? Schodzi na ndz. Ty staraj si przysporzy
zasug Jezusowi, bo niejako Jego gospodyni.
Ze wszystkiego bd zadowolona, zachowuj spokj
i swobod ducha, bo przez to pocigniesz i innych do
spokoju. Bd wesoego oblicza, a szatan nie bdzie
mia do ciebie dostpu. On wie, e masz na duszy podobiestwo Boe, gdy widzi tw twarz weso; trzyma
si z daleka i lka si takiej duszy, bo na jej twarzy ju
widzi wyryte podobiestwo Boe. Gdy dusza [jest]
smutna i przygnbiona, szatan ma wikszy do niej dostp, zamt i niepokj w niej sprawuje. Radoci swoj rado sprawiasz Jezusowi.

Pan Jezus: Ja jestem Mioci i zapalam ogie mioci


w twoim sercu. Kto we Mnie mieszka, to i Ja [mieszkam] w nim, a mio moja jest si i moc do wykonywania dobrych uczynkw i cnt. Twoja mio
wykonuje cnoty mioci ze Mnie wzit. Std mam
chwa i to rado Mi sprawia.

30

Naszej regule, tzn. karmelitaskiej. Kundusia bya w III Zakonie Karmelitaskim, nosia imi zakonne Teresa od Dziecitka Jezus (przyp.
red.).

 104 

Mao jest dusz, w ktrych miabym odpoczynek. Przez


to znajduj w duszy odpoczynek, i spokojnie znosi przeciwnoci. Ona za mnie cierpi, a Ja spoczywam
i to Mi daje spokj. Moja Matka za ma rado z mego
spoczynku.
Dzikuj mojemu Ojcu Przedwiecznemu, e Mnie
posa na ziemi, em przyj ludzkie ciao. A teraz
w duszach, z ktrymi si cz, na nowo ponawiam
odkupienie. Owe dusze przez cierpienia, modlitwy
i oary pomagaj Mi dusze zbawia.
(Niedziela Misyjna): To, e pragniesz by wiern, ju
jest wiernoci. Im dusza mniej udolna, im ndzniejsza, a pragnie Mnie kocha, tym wicej ask jej daj.
Moj radoci jest udziela jak najwicej ask duszy
nieudolnej.
Kundusia prosi o wiato do poznania Pana Jezusa i siebie.
Pan Jezus: Przychodz do ciebie, do twego serca. W Komunii w. przynosz wszystkie cnoty i wiato i udzielam go. Oywiam wiar, ufno i przez ciebie, i z tob
wykonuj cnoty. W trudnociach i przeciwnociach
zatajam si niejako przed tob, zdajesz si by opuszczona, ale wtedy Ja jestem najbliej ciebie. Wtedy,
gdy si zwyciysz, rado Mi sprawiasz i dusz sw
uwicasz. Wtedy okazujesz Mi mio oarn. Gdyby ulegaa swej samolubnej woli, wtedy odmawiaaby Mi mioci tak dla Mnie miej.
Jak Ja wynagradza bd za kad oar i kade zwycistwo! Gdyby czowiek nie odczuwa przeciwnoci,
krzywda by mu si dziaa, bo pozbawiony byby mioci oarnej.

 105 

Szczliwy [ten], kto jest pod moj opiek, bo adnemu niebezpieczestwu nie ulegnie; gotw jestem cud
uczyni! Ani dziecko adne nie jest tak bezpieczne
w objciach ojca, jak bezpieczny jest ten, co w mojej
jest opiece. Pragn, by dosza do szczytu Gry mioci. Oddaj si na wasno moj w zupenoci. W spokoju i radoci znie powinna wszystko, co na ciebie
przychodzi, dla sprawienia radoci Sercu mojemu. Tej
aski wejcia na szczyty nie wszyscy dostpuj, jedynie ci, co Mi si w zupenoci oddaj.
Patrz na lamp, ktra pali si przed tabernakulum31.
Tak dusza wyniszcza si, gdy yje w zaparciu si samej siebie, w zaparciu swej woli i w zwycianiu samej siebie.

Kundusia oddaje po Komunii w. Dziecitko Jezus Matce Najwitszej z prob, by Je [potem] zwrcia Kundusi do miowania.
Matka Boa: Oddaje ci Je, we Je na Oblubieca i Brata,
bd Mu wierna, winszuj ci mojej radoci, jakiej doznaj, gdy mi Je oddajesz. Pro o co chcesz, a dane ci
bdzie.
Kundusia prosi o odpuszczenie grzechw.
Matka Boa: Tego dostpia i masz szat niewinnoci, dlatego proby twe s wysuchiwane i mie Sercu Syna
mojego.
31

W kaplicy w. Teresy przed tabernakulum palia si lampka oliwna


(przyp. red.).

 106 

Koci ustanowi dla mnie miesice maj i padziernik, ale mio moja nigdy si nie koczy, cho koczy
si czas.

Pan Jezus: Daleko milej Mi przebywa w sercu twoim ni


w kielichu, bo w sercu twoim mog dziaa przez ciebie dla mojej chway. Kielich jest tylko moj siedzib.
Miujesz Mnie, gdy czynnoci twe wykonujesz z mioci ku Mnie. Miujesz tak we wszystkich stworzeniach
jak i w cierpieniach. Pragnienie miowania Mnie Ja ci
daj, a pragnienia wynagradzam, jakby byy wykonane. Ile moesz, czy z mioci dla Mnie, a twe braki
moj mioci pokryj i mio nasza zawsze bdzie
wyrwnana. Daj ci pokj, a pokj daje szczliwo.
Mio sprawia, e dusza jest cierpliwa. Bd bardzo
pokorna, bo tylko dusze pokorne maj pierwszestwo
i dostp do ask.

 107 

ROK 1945

Pan Jezus: Szczliwe te dusze, ktre wybieram do mojego


dziea zdobywania dusz. Wszystkie dusze ukochaem
i za wszystkie jednako cierpiaem, niektre wybraem
sobie przed wiekami. Do dziea mego wybieram sobie
dusze czyste. W czasie mych cierpie, tak okrutnych,
ju wtedy rado Mi sprawiay dusze, o ktrych wiedziaem, e bd Mi wdziczne za cierpienia. Tak i teraz, te dusze czyste i wierne, sprawiaj Mi rado sw
wiernoci, pocieszaj Serce moje i wynagradzaj za
grzesznikw. Znajduj w nich odpoczynek.
Rodzice kochaj swe dzieci, ale maj takie, ktre im
postpkami swoimi sprawiaj wyjtkow rado. Takie szczeglnie miuj. Tak i Ja dla dusz Mi wiernych
mam aski nadzwyczajne i radoci moj jest udziela
im ask. Takich dusz jest jednak mao.
Miej dusz pokorn i kochaj mioci czyst, a wszystko otrzymasz, o co Mnie prosi bdziesz, bo prb twoich nie tylko wysuchuj, ale s Mi mie. Pro o wiele,
dla siebie i innych. Udzielam ci i takich ask, o ktre
nie prosisz, ale jeli potrzebne ci, otrzymujesz.
W rozmowie ze Mn nie uprzedzaj Mnie swoimi mylami, ale rozwaaj i bd powolna w czasie rozmowy,
uwaaj, co mwi.

 108 

W subie mojej, cokolwiek czynisz: czy pracujesz,


czy si modlisz, czy cierpisz to wszystko s uczynki. Bd spokojna, to s czyny. Cokolwiek czynisz dla
bliniego, to s czyny.
Zawsze zachowuj pokj w duszy, bo do takich dusz
przemawiam, co staraj si by zawsze spokojne. Jestem Bogiem pokoju!
Zaleysz ode Mnie. Nie tylko ty sama, ale i wszystko, czego ci udzielam: aski i dobrodziejstwa. Kada
chwila czasu ode Mnie dana. Do ciebie naley wykonywa, czego od ciebie wymagam. Gdyby eglarz nie
kierowa odzi, utonaby w falach. Tak i Ja jestem
twoim sternikiem. We wszystkim Mnie suchaj i wykonuj [to], czego od ciebie dam, a tak dojdziesz do
swego celu.
Dziecko moje, im mniejsz stawa si bdziesz, tym
milsz Mi bdziesz i wicej podoba si bdziesz.
Rodzice kochaj wszystkie dzieci, ale najmniejsze
sprawiaj najwicej radoci. Dlatego ufno zwie si
dziecic, e jak dziecko ufa rodzicom, tak dusza, ktra Mi ufa, rado Mi tym sprawia i mam w niej upodobanie. Naley wierzy w ufno dziecic.
Mdl si przez zasugi moje, [przez] krew i zy moje.
W ten sposb wielu duszom pomoesz. Oddalaj Mnie od siebie i gardz moj mioci, a Ja wrd
nich mieszkam. Ty Mi wynagradza bdziesz przez
tw mio. cz si ze Mn w komunii duchownej,
a sprawisz Mi rado.
Bd spokojna i innych uspokajaj, bo z wami jestem
i nadal pozostan. To j e s t m i e j s c e mo j e go m i -

 109 

o s i e rd z i a , grzesznicy tu nawraca si bd32.


Oblubieniec ziemski cieszy si, gdy oblubienica odgaduje jego pragnienia. Moimi skarbami s aski, a majtkiem dusze. W tym bd pilna, by wyprasza aski
dla wiernych i grzesznikw. K t o u f a , t en w i e r z y
pow i n i en .
Jeste nicoci, ale Ja jestem wszystkim i wszystko
mog. Mog to uczyni, e wiat cay zbawi mog.
Czy co moesz, a taka bd, jakby nic nie uczynia.
Chc mie w sercu twoim otarz mioci i odpoczynek.
Mdl si duo za niewiernych i wiernych. Bo wierni,
Mi oddani, nie wszyscy kochaj Mnie mioci czu.
S dusze Mi oddane, ktre tylko strzeg si grzechw
cikich. I za nich mdl si.
Pilnuj czasu na ziemi, bo od chwili yciowej zaley
wieczno. Im wicej mioci zaskarbisz [sobie] na
ziemi, tym wiksz mioci kocha Mnie bdziesz
w niebie. Przez mio oddajesz Mi chwa.
Brakami i uomnociami twymi nie zasmucasz Mnie,
ale zasmuciaby nieufnoci.
Moje Serce otwarte w kadej chwili. Jak krlowa ma
zawsze [dostp] do krla, tak i ty, oblubienica moja,
masz dostp w kadej chwili do Serca mojego. Czerp
z Niego dla siebie i innych. Pragniesz poczenia ze
Mn, ale bez porwnania jest twoje pragnienie wobec
mojego. Przez twe pragnienie, pragnienie miowania
Mnie, coraz wicej Mnie miujesz. Twe pragnienia
ju s prob i udzielam ask, bo jestem pocignity
tw mioci do udzielania ask.
32

Mowa o Siwcwce, osiedlu Stryszawy (przyp. red.).

 110 

Czsto oaruj Ojcu niebieskiemu Krew m Najwitsz. Przez ten akt wielu, bardzo wielu duszom moesz
pomc.
Najmniejsz ask ce wicej ni wiat cay, bo wiat
zniknie, a aska na wieki trwa bdzie.
Nie tylko Siebie oddaj ci w Komunii w., ale i skarby
moich cierpie. S one nieocenione. Kapani nimi szafuj, ale tobie przydzielam je na wasno, aby z nimi,
czc wasne cierpienia, zbawiaa wiele dusz. Korzystaj z moich cierpie i zasug Mki.
Bogosawieni, ktrzy suchaj sowa Boego i strzeg go. Co to znaczy, dziecko moje? Strzec sowa mojego, znaczy w czyn wprowadza [to], co ode Mnie
syszysz, aby sowo moje owoc przynosio. Pilnuj tego.
Bogosawi bd duszy, ktra tak czyni, jak syszy. Ze
Mn i przeze Mnie wykonywa [wszystko] bdzie.

Matka Boa (Zwiastowanie NMP 25 marca): Jakie dobrodziejstwa Bg wywiadczy, e Sowo ciaem si stao.
Nie mniejsze ono, kiedy na sowo kapana Bg zstpuje znowu! Tak samo, gdy w Komunii w. czy si
z czowiekiem!

Pan Jezus (Wielki Czwartek): Gdyby wiedziaa, jak pragn


zbawienia dusz! Okrutne cierpienia zniosem i ycie
oddaem, aby Mnie miowano. Gdyby byo potrzeba,
gotw bybym za jedn dusz to wycierpie, co wycierpiaem. Twoj mioci oraz wiernoci wynagradzaj Mi za niewdzicznych.

 111 

(Uroczysto Zmartwychwstania Paskiego): Przez piew


Alleluja sprawia Mi dusza rado, ale poprzez czyny
z mioci sprawia Mi stale Alleluja i tym wiksza dla
Mnie chwaa i rado, bo czyny te s dla zbawienia
dusz. Dzieci dobre, ktre kochaj, nie tylko same nie
wyrzdzaj ojcu swojemu przykroci, ale go broni,
aby ojciec od innych ich nie dozna, i przepraszaj
go za innych. Nie do na tym, e dusze kochajce
Mnie nie wyrzdzaj Mi przykroci, ale nad tym bolej gdy inni sprawiaj Mi bole, przepraszaj za innych. Te dusze sprawiaj Mi rado. Takim duszom
bogosawi.
P r z e z c i e r pl i wo i u p r z e j mo wobec blinich dusza zdobywa pokj i gbok pokor. Gotw jestem takiej duszy udzieli ask o jakiekolwiek prosi
Mnie bdzie.
N i e p a t r z n a k s z t a t y c i a a , ale na wol i pragnienia. Wikszych ask udzielam duszy nieudolnej,
radoci moj [jest] obdarza tak dusz askami. Pragnienia oraz dobra wola s d u s z d ob r y ch c z y n w, reszty Ja dokonuj.
Kundusia prosi o mio tak, jak miaa w. Teresa od Dziecitka
Jezus.
Pan Jezus: Opieraj si na mstwie. Pragn dusz pokornych,
abym mg im udziela jak najwicej ask. Jak kupiec
oferujcy towary pragnie nabywcw i smuci si, gdy
nie ma nabywcw, gdy nikt lub mao kupuj, tak i Ja
pragn udziela ask, uwica i upodabnia do Siebie. Ci, co gardz moimi askami, udaremniaj moje
trudy, moje cierpienia.

 112 

Mj pokj nie polega na tym, aby nie doznawa przeciwnoci.


(Niedziela Przewodnia): Daj ci pokj gboki, opierajcy si na ufnoci i cierpliwoci. Szczliwe dusze,
ktre ode Mnie pokj otrzymuj. Pokojem moim takie
dusze dziel si z innymi, bo z ich twarzy ju [wida
pokj] i ich widok uspokaja innych. Niezboni nigdy
nie zaznaj pokoju.
Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie, a przez Ducha
w. daj pocztek kadej dobrej sprawie. Szczliwoci sw udziela si Trjca w. przez Ducha w.
Saboci i upadki gin w mioci jak iskry, ktre prdko gin. Ogie waniejszy od iskier. W twojej tsknocie za Mn gin twe upadki.

wity Jzef (wito jego Opieki): Jestem strem Kocioa i tego zakadu, a Bg Wszechmogcy opiekunem.
Szczeglnie jestem strem dusz niewinnych.

Pan Jezus: Przynosz ze sob krzy, bo z niego wypyno


i wypywa zbawienie. Przez znoszenie cierpienia dusze sprawiaj Mi rado i okazuj Mi najwiksz mio. Naturze ludzkiej [jest] to trudne, ale przez nie
podwajam mio. Podwjna mio: w oerze i zaparciu si siebie. Gdyby wiedziaa, jak rado sprawiasz Mi cierpieniami swoimi, pragnaby duo
cierpie dla Mnie. Radoci, ktr mam z cierpie duszy, dziel si z dusz, a ta znw z radoci znosi swoje cierpienia.

 113 

Bogosawieni pokj czynicy. Miej zawsze i wszdzie


pokj. Dziecko moje, ufaj Mi, bo jestem sam prawd
i omyli nie mog nikogo. Daem ci mj pokj, nie zamcaj go brakiem ufnoci i sabociami swoimi. Bd
zawsze zadowolona ze wszystkiego.
Jake pragn udziela ask moim wybranym. Gdy kto
pragnie Mnie kocha coraz wicej, jak Mi rado
sprawia! Wtedy daje Mi mono udzielania aski, zado czyni memu pragnieniu, spenia moj wol.
Wszystko, czego ci udzielam i czym ci nawiedzam,
oddawaj Mi z powrotem, a gdy Mi to oarujesz, udoskonal moimi zasugami. Wszystkim, co Mi oddajesz,
tym chwa Mi oddajesz, uwielbiasz dobro i miosierdzie moje, Ja za nowymi askami obdarowuj tw
dusz.
Udzielam ci poznania rbka mojej mioci. Gdybym
ci da pozna ca moj mio, to [twoja] dusza nie
zniosaby tego ogromu i opuciaby ciao. Gdy moja
mio i duszy miujcej zejd si, a dusza oprze si
na Mnie, tak [jej] daj si do wykonywania cnt,
znoszenia cierpie, e si [jedno] stajemy i dwigamy
wiat cay.
Miaem Apostow i uczni o rnych usposobieniach,
a wszystkich kochaem. witemu Janowi na mej piersi spocz [pozwalaem] i tajemnice mu powierzaem:
on niczym si nie gorszy.
Dziel si z niektrymi duszami moim miosierdziem
i przez nie szerz i szerzy bd miosierdzie moje.
Tu j e s t m i e j s c e mo j e go m i o s i e rd z i a . Przypomina bd miosierdzie, jakie okazaem w czasie
wojny i w ten sposb udowodni moje miosierdzie

 114 

oraz pociga bd na drog zbawienia i inne dusze.


Dla ciebie, aby ci da dowd mojej mioci, ocaliem
to miejsce, a nawet ca para.

Matka Boa: Ja strzeg twego serca, jak bka, w ktrym


byo Dzieci Boe, aby Synowi memu by miy w nim
odpoczynek.

Pan Jezus: Uczyniem ci wielkie rzeczy, niepojte rozumowi ludzkiemu. Wielk rzecz [jest] ogrom mioci,
dobroci i miosierdzia mojego. Mao dusz takich, bym
mg w nich zoy ogrom mioci tak, jak tego pragn, gdyby nie stawiay oporu. Pragn dusze owadn mioci. Czy ty pojmujesz to, e Ja przychodz
do ciebie z bstwem i czowieczestwem? Przychodz
dlatego, bo kocham dusze i pragn jedynie, by Mi mioci za mio pacono.
Chc, aby ze Mn rozmawiaa nie tylko podczas Komunii w., ale i wrd dnia. Jeste oblubienic moj
i krlow. A jak ziemskiemu oblubiecowi sprawia rado rozmowa z oblubienic, tak dla Mnie rozkosz
[jest] rozmowa z tob.
Kundusia: Co bdzie, gdy spowiednik odjedzie?33.

33

Spowiednikiem i kierownikiem duchownym Kundusi by ks. Bronisaw


Bartkowski. Po zakoczeniu II wojny wiatowej zosta on wezwany do
macierzystej diecezji pelpliskiej, w ktrej w czasie wojny wymordowano wielu kapanw. Odczuwano wic brak ksiy (przyp. red.).

 115 

Pan Jezus: Pjdziesz do jego nastpcy; w sercu zachowaj


wskazwki, ktre ci dawa pierwszy, bo zna twoj dusz. Ja jestem twoim przewodnikiem, a wskazwki dawa ci bd przez spowiednika.
(Wniebowstpienie Paskie): Bogosawi ci m doni
wszechmocn zawsze, tak we dnie jak i w nocy. To bogosawiestwo przynosi owoc stokrotny. Moi zastpcy bogosawi znakiem mojego krzya na zewntrz,
bo przez krzy wysuyem bogosawiestwo. Wol
moj jest, aby prosia o bogosawiestwo, bo przez
proby uwielbiona jest dobro moja i miosierdzie
i std mam chwa, a proba rado Mi sprawia.
Kundusia prosi, by moga Jezusa kocha Jego Sercem.
Pan Jezus: Twoje serce jest moim, a moje twoim. Przez
ciebie uwielbiam Boga Ojca, a ty przeze Mnie i tak
wzajemnie si miujemy. Ja jestem szczliwy w Ojcu, a Ojciec we Mnie i szczliwoci Mi nie brak, ale
mio Mnie wabi do kochania dusz i pragn by nawzajem miowany. Pragn miowa i by miowanym.
A ludzie odpychaj t mio od siebie, a nawet dusze
Mi oddane s obojtne na szczliwo, ktr im pragn da i ju tu na ziemi zapocztkowa. Rzadkie to
niestety dusze, ktre mog uszczliwia, ktre przyjmuj to moje uszczliwienie.
Pragn kad dusz owieci wiatem moim. Pragn
by miowany od stworze, bom za to cierpienia i ycie da, by Mnie kochano. [Grzesznicy] gardz moj
mioci i moim wiatem i id za ciemnociami i tak
gin w nich. To boli!

 116 

(Zesanie Ducha witego): Daem ci dary Ducha mojego, a przede wszystkim namaciem ci moj mioci.
Nawet zmysom twoim daj kosztowa szczcia niebieskiego ju tu na ziemi, by kochaa Mnie mioci
dziecic i ufaa Mi. Jestem Bogiem mioci. Przez
Ducha w. udzielam ask, Duch w. zaczyna w duszy
czyny dobre i do Mnie aski wracaj.
Kundusia doznaje w tym czasie przey, o ktrych spowiednikowi tak mwi: Oddech staje si jaki lekki, swobodny, a w sercu
nastaje stan sodyczy, bogoci, odpoczynku, nic si nie mwi
i nic o sobie nie wie.
Pan Jezus: Prostota i szczero s to cnoty dziecice, ktre
wabi Mnie do udzielania ask. Jak dziecko w prostocie prosi, a ojciec z radoci udziela mu [to], o co prosi, tak i Mnie tak si ta cnota podoba, e wabi Mnie do
duszy, ktra ma prostot.
Jest wiele dusz, ktre naduywaj ask moich i sakramentw. Ty Mi wynagradzaj za tych, co ask naduywaj.
Kundusia prosi o mio, jak miaa w. Teresa od Dziecitka
Jezus.
Pan Jezus: Ja ci nie mniej od niej i innych witych kocham, a nawet wicej udzielam ci miosierdzia, przeduam ci ycie. Tak miuj ci, e do ciebie sam
przyszedem i zamieszkuj [z tob], gdy w. Tereni
wezwaem do klasztoru. Przez ciebie pragn szerzy
chwa moj. Pragn, aby dusze pocigaa do Mnie
i tak szerzya mio moj i innych do niej pocigaa.

 117 

Na stryszawskie pola spad grad: Grad nie by kar. Gdy


owieczki chodz po manowcach, pasterz spdza je lask na dobr drog. Jako dobry pasterz uywam laski,
by owieczki spdzi na drog przykaza. Z mioci,
a nie dla kary to uczyniem.
Starczy ci powici dwie lub trzy godziny na modlitwy o nawrcenie grzesznikw, o gorliwo dla kapanw. Twa sabo znana Mi jest i twa nieudolno,
ale Ja patrz na twe usposobienie, a nie na ilo twych
uczynkw, i na to, jak Mnie mioci kochasz.
Rodzice nie czekaj na to, co i ile mae dzieci zrobi,
ale jak mioci ich kochaj. Wszystko rb z mioci
dla Mnie, wtedy wszystko, co czyni bdziesz, zamieni si w mio. Dusza twa i serce zamieni si w sam
mio.
a d en eb r a k n i e w y c i ga t a k rk i o k awa ek ch l eb a , j a k Ja w y c i ga m r c e d o d u s z
w y b r a ny ch po o f i a r y, ch o by n a j m n i e j s z e, a t o p r a g n i en i e z a s pok a j a k a d a o f i a r a , ch o by n a j m n i e j s z a . Przez oary zbawiam
dusze. Mog ci uwici w jednej chwili, ale przeamywanie si twoje jest dla Mnie oar i za to [ci] wynagradzam.

 118 

ROK 1946

Pan Jezus: Umiowaem rodzaj ludzki mioci, rozumowi ludzkiemu niepojt. Przyszedem na ziemi z tym
pragnieniem, aby pozyska mio. Poniosem okrutne
cierpienia na duszy i na ciele. ycie oddaem za moich grzesznikw, dla nich ustanowiem Najwitszy
Sakrament. Wszystko z mioci ku duszom, aby cilej czy si z nimi w Komunii w. Ogromnie pragn
mioci ludzkiej, a jaka bole w sercu, gdy grzesznicy mioci gardz, odpacaj niewdzicznoci! Ty
wynagradzaj Mi swoj wiernoci i mioci oarn.
Trzej krlowie tym Mi rado sprawili, e oarowali Mi swe serca. Daleko wiksz rado sprawiaj Mi
kapani dobrzy, ktrzy Mi swe serca oaruj na wasno. Wysi oni [godnoci] od krlw, bo s moimi
zastpcami. Serca ich, oddane Mi, urabiam wedle Serca mojego, ubstwiam swoim Sercem, e jedno si
stajemy. Takie serce jest ttnem Serca mojego. Takich
kapanw jest niewielu. Udzielam im ask bez granic!
Jestem Krlem krlw, a krlowie pozostaj w mojej
obecnoci jako proci ludzie, za kapani s moimi zastpcami. Takich [kapanw] darz ask pokory gbokiej i innymi cnotami. Ich dusze s szczliwe ju
tu na ziemi. Niech si strzeg, nawet najmniejszego
zgorszenia!

 119 

Kundusia prosi o odpuszczenie grzechw.


Pan Jezus: Krwi moj oczyciem i bstwem moim upikszyem dusz twoj, aby bya podobna do mojej i tak
cile zczona, e jedno si stajemy.

Matka Boa: Pilnie przestrzegaj i wykonuj, co Syn mj do


ciebie mwi. Sprawia Mu rozkosz rozmowa z dusz.
Czsto si do Niego zwracaj i szukaj porady. Wtedy
rozbrajasz bl Jezusa, jaki ma od dusz obojtnych.

Pan Jezus: Duszom pokornym otwieram przepaci mej


mioci.
Ja jestem wasnoci twoj, a ty moj. Czy moe by
wiksze nadto szczcie? Ode Mnie zaleysz, jako
wasno moja do siebie nie naleysz. Wszystko czego ci udzielam, czy cierpienia, czy pociechy, wszystko
ode Mnie jest i tak to przyjmuj. Ze wszystkiego bd
zadowolona. Wiem, co ci potrzebne i to ci daj.
Kochaj Mnie, bo nie patrz na wielko czynw, ale na
mio jak Mnie kochasz. Rodzice kochaj swe dzieci nie patrzc na ich czyny i nie dajc wielkich czynw od nich. S zadowoleni, e dzieci ich kochaj.
Jestem Krlem wszystkich krlw, a ty jeste moj
krlow i jako taka masz prawo do skarbw moich,
moesz nimi rozporzdza, ile i kiedy zechcesz, dla
siebie i dla innych. Czy ile moesz, a Ja ci wspomagam i bd wspomaga. Zasugami moimi wyrwnywa bd twoje braki, zastpi tw nieudolno.

 120 

Twoja sabo nie przeszkadza mioci, bo tylko upr


by przeszkadza.
Dusza zdolna czy nie zdolna to dla Mnie nie stanowi rnicy, bo Ja jestem wszystkim, sam monoci
mog dusz niezdoln przyozdobi cnotami, pokor,
niewinnoci tak, e staje Mi si coraz milsza. Jak rodzice przyozdabiaj dzieci nowymi sukienkami i to
sprawia im rado, tak i Ja przyozdabiam dusz i coraz milsz Mi si staje.
Kochaj Mnie, ale nie tylko Mnie samego, ale i cierpienia, jakie ci daj.
Mog w jednej chwili usun mio wasn, ale ona
jest niejako materiaem do oary. Cige wysilanie si,
jest oar. Jak onierz za walk otrzymuje odznaczenie, tak i oara z siebie bdzie wynagrodzona; mona
ni dusze zbawia. Zwycianie si od czowieka zaley, a Ja aski dodaj.
Z mioci dla ciebie daem ci miosierdzie, aby i ty
szerzya miosierdzie. Pokora i ufno to jakby dwie
siostry, a mio jest matk wszystkich innych cnt.
Dusz pokorn bardzo kocham i rozkosz moj jest
rozmawia z ni. Nieustannie przyozdabiam j askami, nawet cudownymi.
Taka jest potga mioci mojej i twojej, e gdy si razem zejd, dwigniemy wiat cay.
Daem ci miosierdzie, to jest najcenniejszy mj skarb,
wypywajcy z mej mioci i dobroci. Jak niepojta rozumowi jest mio, tak i niepojte jest miosierdzie.
Bo ono [jest] nie wyczerpane jak morze. Dziel si z innymi moim miosierdziem. Kapani s przewodnikami mojego miosierdzia.

 121 

Wszystkie wasze zasugi Matka Najwitsza skada


do swego skarbca i rozdziela na cay wiat.
Dziecko, [gdy jest] w objciach rodzicw, nie myli
o niebezpieczestwie, ale rodzice za nie myl.
Z nieprzyjacimi tak naley si obchodzi, jakby nic
nie zaszo; za nich jeszcze wicej naley si modli.
Dusza zachowujca pokj jest zawsze gotowa na gos
mj. Przez jedno zwycistwo, odniesione w pokusach,
wicej sprawiasz Mi radoci i zasug sobie zbierasz, ni
przez kilka lat wiczenia si w cnotach; bo przez zwycistwo to wyrastaj takie lilie, e Sercu mojemu sprawiaj rado i niebu wo, a dla Kocioa s podpor.
Wszystko czynisz, gdy miujesz Mnie mioci czyst wynagradzasz za innych, wielbisz moj dobro,
miosierdzie, zachowujesz cierpliwo, agodno. Daem ci ducha mojego i przeze zjednoczeni jestemy
ze sob, czy pamitasz o Mnie, czy te nie. Cho dzieci nie myl o rodzicach, jednak zawsze s kochane
przez rodzicw.
Nigdy mojej mioci nie przewyszysz, choby Mnie
kochaa z caego serca. To wobec mojej mioci nieograniczonej jest jakby kropla puszczona do morza,
ale poniewa ta kropla zczona jest z morzem mojej
mioci, staje si dziedziczk moich zasug i mojego
nieba.
Przyjem winy ludzkie i w Ogrjcu nie bybym znis
tego ciaru, tylko Bstwo moje wsparo Mnie w zniesieniu tego ciaru. Razem widziaem grzechy i cierpienia, i to Mnie przygnbiao, a pociech moj byy
te dusze, ktre Mnie miowa bd przez cae wieki. I twoja [dusza] wrd nich bya. Bardzo cierpi

 122 

od grzesznikw, ty wynagradzaj za nich i moj bole


rozbrajaj mioci. Rodzice doznaj rozbrojenia swego
smutku od dzieci, gdy widz, e dzieci ich kochaj.
Nie wysilaj si na sowa, bo nie tylko przez sowa czysz si ze Mn, ale zczona ze Mn jeste i przez
akt woli twojej, przez twoje usposobienie cz si
z tob.

Matka Boa: Zawsze jestem z tob z najmilszym Synem


moim. Gdzie ja jestem i Syn mj, tam s [te] i anioowie.

Pan Jezus: Bd maleka i staraj si by coraz mniejsz,


i bd pokorna. Darzy ci bd coraz wikszymi askami. Rodzice [bowiem] kochaj [wszystkie] dzieci,
ale najukochaszym jest najmniejsze dziecko; tak i ty
staraj si by tak malek. Wtedy w ramionach moich ci ponios, dojdziesz na szczyt gry mioci, bo Ja
ci unosi bd i w jednej chwili uwici ci mog.
Ufaj Mi i kochaj dziecic mioci, bo takich dusz
pragn, ale mam ich mao. Duo [jest] takich, ktrzy
strzeg si grzechw, ale nie takich, co [Mnie] kochaj mioci dziecic. S oni podobni do dorosych,
ktrzy nie bij rodzicw, ale nie kochaj ich mioci
czu, dziecic. Umilaj Mi mj odpoczynek w sercu
twoim swoj malekoci.
Daj ci cnoty: prostot, ufno i pokor. Do ciebie naley, by je wykonywa. Wiara ma im przodowa, mio dziecica oywia wszystkie te cnoty, bo czym

 123 

dusza dla ciaa, tym mio dla wszystkich cnt. Ona


je orzewia, jak rosa kwiaty, dajc im wzrost.

wity Jzef (19 marca): Jak szczliwi [s] kapani, ktrzy


wykonuj czynnoci, jakie Ja wykonywaem na ziemi.

Kundusia oddaje si w przepa mioci Jezusa.


Pan Jezus: W takiej mioci utoniesz jakby w morzu. Czowiek toncy myli tylko o morzu. A ty? Tonc w mioci, nie powinna ju o niczym z rzeczy wiatowych
myle.
Stan si twoj witoci, ale ty sta si Moj oar,
bo Ja jestem twoj Oar w kadej chwili i stan si
twoj nagrod. Nikt cakowicie nie pojmie mojej mioci ani na ziemi, ani w niebie. Jak dziecko nie moe
maymi rczkami obj rodzicw, ale to mu wystarczy,
tak i rozum za may jest, aby obj mio moj. Wedle twojego pojcia bd ci udziela poznania mojej
mioci. Jak dziecko tskni za rodzicami, gdy ich nie
widzi, tak i ty tskni powinna. Jake pragn by kochanym!
Kundusia prosi o choby iskierk mioci.
Pan Jezus: Nie tylko iskierki ci udzielam, ale caego mego
miosierdzia i mioci w caej peni zasug i Siebie samego. Bstwo oddaj na wasno twoj. Czerp z zasug, kiedy i ile chcesz, dla siebie i dla innych. Bez
ciebie stworzyem ci, ale bez ciebie nie zbawi ci.
Z twojej strony, choby iskierk mioci musisz do-

 124 

czy do moich zasug, do niewyczerpanego mojego


miosierdzia. Nie patrz na sabo twoj, bo dziecko
najmniejsze, najwiksz rado sprawia rodzicom. Nie
wymagaj od niego zdolnoci, ale sam widok dziecka
sprawia im rado i to, e ich kocha. Po mierci Koci
czerpie z zasug takiej duszy. Moimi zasugami ozdabiam dusz twoj i sam widok twojej duszy sprawia Mi
rado. Czy ile moesz i co moesz. Ja jestem zawsze
z tob, tylko zachowaj gboki spokj i swobod.
Kundusia skary si, e nie postpuje.
Pan Jezus: Postpujesz, gdy pragniesz miowa, gdy cierpliwie znosisz przeciwnoci, kiedy tsknisz za Mn.
Dzieci rosn, a nie wiedz o tym.
Przez twoje proby uwielbione s: miosierdzie moje
i dobro moja. Wiele udzielam ci bez twoich prb, bo
wiem czego ci potrzeba. Myl o tobie. Nie patrz na
wielko twoich czynw, ale na twe pragnienie i [twoj] mio. Tego pragnij, czego Ja pragn, bo przez to
pragnienie osigasz [to], czego w czynach nie dokonasz.

Kundusia prosi, by ycie [jej] byo jednym aktem mioci zczonym z Jezusem i Matk Bo.
Matka Boa: Akt mioci doskonaej ma by wykonany
w czynie. Wtedy, choby nie mylaa o tym, zawsze
jeste zjednoczona z Synem moim Najmilszym, czy
mylisz, czy te nie mylisz o tym. Jake pikna jest
dusza w takim akcie mioci i mia Sercu mojemu.

 125 

Jestem matk caej ludzkoci i od wiekw wybran.


Kocham wszystkich, ca ludzko. Jednak nie wszystkich jednak mioci. Tych, ktrzy s wierni Synowi
mojemu, otaczam szczegln mioci. Rodzice ziemscy kochaj wszystkie dzieci, ale wicej te, ktre nie
czyni im przykroci, darz je wikszymi darami. Dusze wierne uprzywilejowane s askami. Dusze takie
doznaj mojej czuej opieki, a i rodzina takich dusz
doznaje szczeglnej opieki.
Gdzie jest Syn mj, tam i ja jestem!

Pan Jezus: Gdy si oddajesz na wasno moj, powinna Mi odda nie tylko dusz i ciao, ale i zdanie swoje. Tak dusz urabiam jako swoj wasno. Powinna
[ona] pozby si wszelkiego przywizania do jakiegokolwiek stworzenia, bo inaczej nie moe by mowy
o cakowitym oddaniu. Gdy taka dusza oaruje swoje
cierpienia z moimi cierpieniami, moe zbawi miliony
dusz. Takiej duszy bogosawi i bogosawi bd na
zawsze. Zalubiam dusz w Komunii w. i chc, aby oblubienica bya ozdobiona cnotami mioci, cierpliwoci, agodnoci i innymi. Gdyby oblubienica ziemska
przywizaa si do kogo innego, sprawiaby oblubiecowi przykro. Tak i dusza, gdy si do czego przywie, sprawia przykro Mnie. Pragn by miowany
czyst i niepokalan mioci. Dla takich dusz nie
mam granic mioci. Dana ci jest aska miowania
Mnie mioci i ufnoci dziecic. Nie czy zamtu w dziecicej mioci i ufnoci, bo by Mi przykro
uczynia.

 126 

Bd spokojna, a dam ci rad przez twego spowiednika. Rad si w potrzebach i wtpliwociach. Nie
uprzedzaj Mnie, ale z rozwag bierz gos Boy.
(Przemienienie Paskie 6 sierpnia): Pragn, aby kapani
zmienili si na gorliwych, katolicy li w gorliwych, poganie by weszli na drog zbawienia, a caa ludzko, aby
si przemienia i aby tu na ziemi zapocztkowao si
niebo. To pragnienie trapi i moj Matk. Temu pragnieniu mog zado uczyni kapani i dusze wybrane. Pokornych kapanw przemieniam w samego Siebie, bo
Mnie naladuj. Przez pokor staj si jakby maymi
dziatkami. Tylko z tymi kapanami stajemy si jedno.
Pragn, by dusze sobie powierzone prowadzili drog
mioci, ktr przypomniaem przez moj oblubienic,
ma Tereni. To droga najatwiejsza i najkrtsza.
Najwikszym z dobrych uczynkw jest mio. Sercu
mojemu jest [ona] najmilsza, z mioci bowiem cierpiaem i umarem. Dusze, ktre maj mio, pocigane s do dobrych czynw; s [one] cierpliwe i mne
w cierpieniach i oarach, w modlitwach i zwycianiu samych siebie. Id moimi ladami i s wspodkupicielami dusz. Jednocz si z nimi tak, e jedno si
stajemy. Dusze takie sprawiaj Mi rado i rozkosz.
Miuj swoich blinich, a podwjn maj mio, gdy
miuj nieprzyjaci. Zapieraj si samych siebie i ta
oara z siebie jest mioci podwjn.

Matka Boa: Twoj nieudolno mj Syn zastpuje swoimi


zasugami. Zadowolony jest z ciebie, ale gdy mylisz
o sobie, wtedy nie jest zadowolony. Takie zaniedbanie
Syn mj przebacza po akcie alu. Oddaj ci Syna mo-

 127 

jego na twoj wasno. Jeste nasz krlow i oblubienic. Jako taka, masz na wasno skarby mojego
Syna i skarbami tymi moesz dysponowa. Bd wierna mojemu Synowi, pilna w korzystaniu z zasug, by
jak najwicej dusz zbawi.

Kundusia prosi o coraz wiksz mio i postp w mioci.


Pan Jezus: Czy tak jak czynisz. Nie myl ani o przeszoci, ani o przyszoci i nie tra czasu na mylenie
o przeszoci czy przyszoci, bo to czyni zamt i moe sta si przeszkod w postpowaniu naprzd. Nie
jeste sama, ale zawsze ze Mn i Matk m Najmilsz.
Podrujcy, dcy naprzd nie wraca do miejsca
wyjcia, bo nie doszedby do celu. Dzieci nie myl
ani o przyszoci, ani o przeszoci, jeno myl jak kocha rodzicw i by od nich kochanymi. Tak i ciebie
niech zajmuje tylko to, aby Mi si podoba moga we
wszystkich tych czynnociach. cz si jak najczciej
ze Mn, bo przez to zjednoczenie jedno si stajemy
i jestemy jednego ducha.
Matka Boa (assumptio)34: Ile razy odnawiasz lub paniestwa, tyle razy na nowo zalubiasz mego Syna. Za
kadym razem oddajesz Mu chwa i nowy stopie
w niebie wysugujesz. Bd wierna i pilna w modach, proszc o aski dla siebie i innych. Wiele moesz uprosi dla siebie i innych, bo mia jest mojemu
Synowi twoja modlitwa.
34

Assumptio oddanie si, lubowanie (przyp. red.).

 128 

Pan Jezus: Oddaj ci si na wasno, a ty jeste moj wasnoci. Co jest moim, to i twoim. Niebo i Matka Najwitsza, i ziemia, wszystko jest twoje. Uczyniem ci
dziedziczk nieba. Jak ziemska oblubienica ma prawo
do tego, co jest [wasnoci] oblubieca, tak i tobie daem prawo do zasug moich. Moesz czerpa z nich
dla siebie i innych. Bd bardzo pokorna. Patrz na
twoje usposobienie i intencj, bd spokojna. Uczynki
twe speniaj z mioci.
Oara i mio, to jest jedno. W oerze i mioci
streszcza si ycie czowieka. Mio zapocztkowuje
wszystkie cnoty i wszystkie oary. Mio daje mstwo
w niesieniu oar. Ona daje si do wyjcia z siebie, z mioci wasnej. W przeciwnociach daje si. Do szczytu
gry mioci dojdzie dusza, gdy bdzie miowaa cierpienie i ze wszystkiego bdzie zadowolona, czymkolwiek j nawiedz. Oboplna wtedy mio czy dusz
ze Mn. Ona jest zadowolona i Ja jestem z niej zadowolony, Ja jestem jej rozkosz, a ona Moj.
Nie martw si ani nie lkaj si, ale zawsze zachowaj
spokj, bo zawsze jestem z tob z Matk m Najmilsz. Kochaj Mnie, zawsze myl o tobie. Jake pragn
by kochanym! Jeste moj oblubienic. Jak rozkosz sprawiaj Mi moje oblubienice, gdy Mnie kochaj mioci gorc, gdy daj Mi okazj do udzielania
ask! Anioowie, cho s Mi mili, nie sprawiaj Mi tej
rozkoszy, co dusze niewinne i czyste, bo w nich widz moje podobiestwo, mj obraz. Mio m pragn
na nie wylewa. Jake mao takich dusz! Jake mczy
Mnie pragnienie zbawiania dusz! Bo moje miosierdzie jako morze niewyczerpane, zawarte jest w Sercu moim. Choby byo tyle dusz, ile jest lici, ziaren

 129 

piasku, nigdy by nie wyczerpay miosierdzia mego


w Sercu moim.
Duo jest dusz obojtnych, su Mi z obojtnoci,
one nie zbliaj si po skarby miosierdzia. Dla wiernych [dusz] gotw jestem cuda czyni. Matk moj
tak samo mczy pragnienie zbawiania dusz.
Mdl si duo za pogan i innowiercw. Jednako cierpiaem za nich, jak i za wierzcych. Niczego nie zaniedbuj
w tej sprawie. Mdl si duo o zgod rzdzcych.

wita Teresa od Dziecitka Jezus: Pro nie tylko Mnie,


ale Pana Jezusa i Matk Najwitsz, bo twa modlitwa
mia i wysuchiwana jest. Raduj si, bo znalaza wielk ask, ktra nigdy od ciebie odjta nie bdzie.

Pan Jezus: Daem ci miosierdzie, szerz wic je i czy miosierdzie. Gdy bdziesz czyni miosierdzie, zado
czyni bdziesz memu pragnieniu. Kiedy przeszkodzisz grzechowi, to miosierdzie dla Mnie uczynisz.
Gdy czyni bdziesz w yciu sprawiedliwo, bdziesz Mi z powrotem oddawa miosierdzie.
Czy moj wol. Wol moj jest, by umiowaa cierpienia. Krzye, ktrymi ci nawiedzam, tul do serca
jak najwiksze skarby. To ci daj, co [jest] najlepsze na
ziemi do zdobycia najwikszej mioci. W moim krzyu s wszystkie cnoty, wszystkie czynnoci i wszystkie oary, jakie bdziesz zdobywa dla zbawienia
swojego i innych dusz. Gdy to wszystko czyni bdziesz z mioci dla Mnie, [wtedy] bdziesz wstpowa w moje lady i bdziesz wspodkupicielk dusz.

 130 

Na drodze krzya wicej postpisz w mioci w miesicu, ni inne dusze za dziesi lat, ktre wykonuj
cnoty, a nie maj zamiowania do cierpienia, ktre s
obojtne w umiowaniu krzya. Na sdzie Boym, dusze cieszy si bd i bd na wieki mie znamiona35
cierpie swoich. Szczciem jest, e jako twj Bg jestem w twym sercu z Matk m Najmilsz i pokj [ci]
daj, jakiego wiat da nie moe, bo jestem Bogiem.
Na ziemi nie ma wikszego szczcia. To jest zapocztkowanie nieba.

Matka Boa: Pociech w moich cierpieniach byo to, e te


cierpienia byy na zbawienie dusz. Daleko wicej cierpi nad strat dusz; s one pozbawione skutkw cierpie Syna mojego i moich. Widz podobiestwo Syna
mego na wieki w piekle.

Pan Jezus: Daem ci skarby, oaruj jak najczciej krew


moj, zy wylane Ojcu niebieskiemu. Wielk liczb
dusz tym zbawisz. Skarby te daem ci na wasno.
Jak Mnie mczy pragnienie zbawiania dusz! Gdybym
ci da czstk tego pragnienia, pozbawioby ci to ycia. Zado czy temu pragnieniu przez modlitwy,
cierpienia, bo choby to bya najmniejsza oara z mioci, czy j.
(Oarowanie Polski Niepokalanemu Sercu NMP): Cze
oddaj Matce mojej. Najwicej uciesz Matk moj,

35

Znamiona cierpie rany cierpie (przyp. red.).

 131 

gdy naladowa bd Jej cnoty. To bdzie rado dla


Mnie i dla Niej.
Uwielbiaj ze Mn i przeze Mnie dobro moj, miosierdzie i mio. Przez twe proby uwielbiasz dobro
i miosierdzie Boe nie tylko w sowach, ale i przez
wszystkie czynnoci, oary, ktre wykonujesz z mioci dla Mnie. Bd owiana mioci. By owianym mioci, to znaczy duchem moim. Bo wtedy wszystko
zamienia si w mio. Chwa Bogu moesz oddawa
w kadej chwili.
Kundusia : Obiecuj wykonywa Twoj wol, a czyni swoj.
Pan Jezus: W spokoju i z radoci wykonuj wszystko z mioci dla Mnie. Mae dzieci czynnoci swe speniaj
w spokoju i z radoci.
Kundusia: Jak [mam] spenia Twoj wol, gdy tego nie umiem?
Pan Jezus: Kiedy pracujesz nad zwycianiem samej siebie, we wszystkich trudnociach, jakimi ci nawiedzam i nawiedza bd, wtedy speniasz moj wol
i czynisz postpy w mioci mojej. Bo to jest mio
oarna.
Nie zamcaj pokoju mojego i swojego, bo Ja [tylko] do
dusz spokojnych przemawiam. Jak nie mona si przegldn w wodzie zmconej, tak i Ja nie mog przemawia do dusz zamconych. Jestem Bogiem pokoju
i chc, aby zawsze bya spokojna. Tego pilnuj.
Cierpienia zesane przeze Mnie, s dowodem mej mioci, a kto je przyjmuje z radoci, ten odpaca Mi
mioci za m mio.

 132 

Matka Boa Racowa: Jeste nasz mioci, a my twoj. Niech ta myl krzepi ci w twoich przejciach, e ty
jeste mioci Boga, a Bg jest mioci twoj. Miuj
Go i bd Mu wierna.

Pan Jezus: W niebie ju nie ma adnego niepokoju. Twoje


serce jest moim niebem, oddalaj wic od siebie wszelki niepokj i zamt. W tym drugim, maym niebie
w sercu, niech panuje spokj.
Dzi przemwi do ciebie przez moj wybran.

wita Teresa od Dziecitka Jezus: Wiele tracisz na tym,


e zajmujesz si rzeczami przemijajcymi. Nie zajmuj umysu rzeczami doczesnymi. Moesz czy si
czsto z Panem Jezusem, bo w tej mioci i cznoci
upodabniasz si do swego Oblubieca. I w tym duchu wszystko czy, aby Mu si coraz milsz stawa.
Miej umys wolny i swobodny, aby serce napeni coraz wicej mioci.

Kundusia prosi o mio podobn do w. Teresy.


Pan Jezus: Okazaem ci wiksze miosierdzie ni jej, bo
daj ci dusze ycie, aby zdobya mio coraz wiksz. ycie czowieka jest cudem mej aski z mego miosierdzia. Gdy dusza opuci ciao, to trzeba cudu, aby
je znw zczy. I to jest cudem mego miosierdzia,
e zczona [z ciaem], moe zdobywa skarby przez
cierpienia i oary.

 133 

Kundusia pyta: Co mam czyni, by prowadzi ycie z mioci?


Pan Jezus: Cokolwiek czynisz, modlisz si czy cierpisz, yjesz w cierpliwoci, do blinich odnosisz si z agodnoci, czysz si ze Mn w Komunii w. yjesz
mioci. W wykonaniu tego wszystkiego pamitaj,
by czyni z mioci, przejta duchem Boym, a bdziesz ya mioci.
Kundusia: Co robi, skoro nie umiem tego czyni, co wici
czynili?
Pan Jezus: Dziecko moje, kochaj Mnie. Rodzice nie wymagaj niczego od dzieci, a jednak kochaj te malestwa
wicej ni dorosych. Dzieci nie mylc tym, co im
potrzeba, bo rodzice im to daj. Tak i ty, gdy bdziesz
Mnie kocha mioci dziecic, nie tylko otrzymasz
to, o co prosisz, ale i to, o co nie prosisz, a o czym
wiem, e jest ci potrzebne. Miej ufno dziecic, bo
Ja wszystko mog.
Kundusia modli si o ask spowiedzi przed mierci dla doktora . z Poznania36.
Pan Jezus: Udziel mu tej aski. Rozwaaj mio moj i dobro, i wasn nico, a wtedy upokorzysz si. Przez t
pokor zgromadzisz wiele ask, bo duszom pokornym
udzielam ask bez granic.

36

Dr ., ku strapieniu caej rodziny, nie chcia si wyspowiada przed


mierci. Kundusia modlia si o ask spowiedzi; krtko przed mierci wyspowiada si i z wielk pogod ducha zszed z tego wiata.

 134 

wita Teresa od Dziecitka Jezus: Ani anioowie nie oddaj tej czci, jak Bg przez tak dusz oddaje Trjcy Przenajwitszej. Bo dusza upodobniona jest do
duszy Pana Jezusa, w cznoci z Nim staj si jedno.
Pan Jezus i dusza.

Kundusia oarowuje Matce Boej Pana Jezusa, ku Jej czci i radoci, bo nic innego nie mam mwi ale jednoczenie prosi,
by Matka Boa z Nim przysza do serca Kundusi i pielgnowaa Jezusa w jej sercu.
Matka Boa: Dziecko moje, gdzie Syn mj, tam i ja jestem.
Obecna jestem przez wszechmoc Bo. On jest Bogiem twoim. Bogosawiona jeste po wszystkie czasy i na wieki.

Kundusia: ywi w sobie pragnienie kochania, a nie umiem


kocha.
Pan Jezus: Nie patrz na umiejtno, ale na mio twoj,
bo u maych kochajcych dzieci [rodzice] patrz na prostot i szczero, a nie na umiejtno. Dzieci nie myl
o tym, jakby kocha, ale kochaj w szczeroci i prostocie. Rodzice nie wymagaj [od nich] nadzwyczajnoci.
Dziecica mio, oto, co im sprawia rado!
Tak i ty kochaj Mnie w swej mioci, jak umiesz i jak
potrasz, zawsze w spokoju, z mioci do Mnie, wykonuj wszystkie twe czynnoci, a nie obawiaj si, e
nie umiesz Mnie kocha. Dziecica mio jest prosta
i szczera, bez obaw i niepokojw. Nie wymagam nad-

 135 

zwyczajnoci, ale prostoty; bd zadowolony z mioci dziecicej.


Kundusia prosi o cnoty.
Pan Jezus: Oddaj ci si na wasno ze wszystkimi cnotami Serca mojego i ze wszystkimi moimi skarbami.
Mio twoj, ktr masz ode Mnie, pomnaam. Przebstwiam tw dusz. Skarby, ktre wysuyem mk
moj i mierci, daj ci na wasno. Jako czowiek,
przyjem cierpienia, a moje bstwo nie znieczulao
cierpie. Kiedy ciebie nawiedzam cierpieniami, m i o mo j a , ro z l a n a w t wo i m s e rc u , d a j e c i
s i y w cierpieniu. To jednoczy Mnie z dusz czowieka, tak e w mioci nastpuje przebstwienie
cierpie i oar, i jedno si stajemy. To jest krlewska
droga. Taka mio doprowadzi do szczytu gry mioci. Im wicej udzielam mioci, tym wicej krzyy
i cierpie. Dla takiej duszy gotw jestem cuda czyni
i czyni. O to chodzi, aby umiowa nawiedzenie Boe,
wol Bo. Dusza poznaje, e nic z siebie nie ma, e
[wszystko] wykonuje ze Mn i moj Matk. Taka dusza zado czyni pragnieniom moim. Bogosawi jej
w kadej chwili i w kadej chwili mam z niej chwa.
Matka Najwitsza przechowuje wszystkie jej zasugi,
oddaje je Bogu, a przez Ni Bg oddaje je Kocioowi.
Dziecko moje, twoje cierpienia, w porwnaniu z moimi cierpieniami, mona nazwa raczej pieszczot,
a nie cierpieniami.
(W tym samym czasie Kundusia odczuwa w duszy wasn
mao, nico wasnych cierpie w porwnaniu z mioci
i cierpieniami Jezusa).

 136 

Jake moesz wzbogaci ze rda Serca mojego siebie


i innych! Wspieram ci w kadej chwili, sama nie pracujesz, ale ze Mn!
(Niedziela Misyjna): Mdl si nie tylko za misjonarzy,
pogan i innowiercw, ale za proboszczw i duszpasterzy, bo oni maj te same obowizki [co misjonarze].
Oaruj moj krew i moje zy; ponawiaj to czsto, bo
przez to moesz wiele dusz zbawi.

Kundusia mwi o sobie: pragn kocha Pana Jezusa tak, jak On


sam tego pragnie i zbawia Mu dusze; taka jest moja zasada ycia.
wita Teresa Wielka (15 padziernika): Oblubienica ziemska stara si przypodoba oblubiecowi. Bd wierna swemu Oblubiecowi i speniaj Jego wol. Staraj
si spenieniem Jego woli zadowoli Go. Staraj si
o mio, cierpliwo, mstwo w cierpieniu. Cierpliwo i mstwo razem miej i zwyciaj si. Zawsze
miej pokj w duszy i pogod, swobod i weso twarz,
a wszystko to czy dla przypodobania si Oblubiecowi. Wtedy bdzie zadowolony nasz Oblubieniec, jeli
zawsze bdziesz wiern Jego woli.
Pan Jezus: Wiele pro za ludzko, aby wesza na drog
zbawienia, bo ogromn bole Mi zadaje przez zepsucie i zgorszenie.
Kundusia prosi o odpuszczenie grzechw.
Pan Jezus: Dostpujesz odpuszczenia grzechw w chwili,
gdy upadniesz, a przeprosisz. Szata niewinnoci jest

 137 

ci dana i upikszona w sakramencie pokuty i Komunii


w. upikszam j moj Krwi Najdrosz.
(Uroczysto Chrystusa Krla): Kapani s krlami mojego Krlestwa. Majtkiem ich s dusze. Mdl si za
kapanw, bo oni sprawuj mj urzd, s jakby kielichami, z ktrych krew moj wylewaj na dusze. Mdl
si, aby urzd sprawowali z wielk pokor i w mioci.
Przez okrutne cierpienia wysuyem zasugi krwi
mojej.
Krlowa przez zalubiny z krlem ma prawo do majtku krlewskiego. Przez czenie si ze Mn w Komunii w. otrzymujesz na wasno moje zasugi,
moje skarby. Daj ci prawo do wszystkich moich skarbw. Moesz z nich czerpa dla innych i dla siebie,
ile chcesz i kiedy chcesz. Przez moje zasugi i mio
jedno si stajemy w cznoci. W sercu masz zapocztkowane niebo na ziemi, a w niebie szczciu nie
bdzie koca. Jako ziemska oblubienica krla stara si
we wszystkim mu przypodoba i w tym jest pilna, tak
ty pilnuj czasu na ziemi, nie zajmuj umysu sprawami niepotrzebnymi, ale staraj si zdoby jak najwicej mioci i jak najwicej dusz, by moga zdoby jak
najwicej mojego majtku dusz moich, a tym zadowolisz moje pragnienie.
Cierpienia, jakimi ci nawiedzam, nale do skarbw moich. Ponoszone z mioci dla Mnie i zczone
z moimi [cierpieniami] staj si dowodem najwyszej mioci. W tym okaesz Mi najwysz mio, e
zniesiesz cierpienia z radoci. atwiej [jest] wykonywa inne cnoty. Gdy krl ma jakie strapienie, krlowa
przeywa je razem z nim. Razem przeywaj smutki

 138 

i radoci. Daj ci odczu rado moj. Bole i cierpienia podzielaj ze Mn i wstpuj w moje lady. Podzielaj ze Mn i pracuj w mojej winnicy, bd bardzo
pilna i wierna, a Ja bd nagrod twoj. Nie sama pracujesz, ale ze Mn i moj ask. Jestem twoim kierownikiem. Mnie si rad, co i jak masz wykonywa, a Ja
wspomog ci ask, i [wszystko] przeze Mnie wykonywa bdziesz, a Ja przez ciebie.
Mio jest sternikiem, ktry przejdzie przez najwiksze
nawanice.
Penij moj wol, jak Ja peniem wol Ojca mego.
Kundusia: Chc odpoczywa w Sercu Twoim!
Pan Jezus: Odpoczywasz w Sercu moim, a Ja bd odpoczywa w twoim. Ty radoci moj i Matki mej. Daj
ci mio moj, wszystkie uczynki twoje niech tchn
mioci moj. Dajc ci moj mio, wszystko ci daem, bo mio jest jakby dusz innych cnt. Cierpliwo i mstwo id w parze, a mio nimi kieruje. Jest
tak potna, e potra pieko zamkn, a niebo otworzy. Mio moja i twoja, te dwie potgi s tak silne,
e, ufaj i wierz, mog podwign cay wiat. Tak samo
mio moja i kapana. W tym zjednoczeniu si ze Mn
i w mioci, Bogu oddajesz nieustann chwa.
Dzi i zawsze, czsto rozwaaj o mioci mojej. Przez
mio daj ci prawo do wszystkich moich skarbw;
do miosierdzia, dobroci i wszystkich moich zasug.
Patrz na mae dziatki, jak one kochaj. Nic innego ich
nie obchodzi, jeno rodzice, przejte s kochaniem rodzicw. Tak i ciebie niech nic nie obchodzi na ziemi,

 139 

bd tylko ,,ty i Ja i wykonuj wszystkie czynnoci


z mioci ku Mnie.
Nie wymagam wielkich czynw i pokut, jakie inni
wici penili. Pracuj tyle, ile moesz. Bd pilna
w czuwaniu nad sob, bo jeste mioci moj, a Ja twoj i te dwie mioci wystarcz sobie. Zajmuj si swoimi obowizkami, a nie troszcz si o to, co si dzieje
na wiecie.
O cokolwiek prosi bdziesz, otrzymasz, ale miej ufno dziecic i wierz.
Przez akt alu odnawia si, a przez spowied i Komuni w. upiksza si szata niewinnoci. Szata lubna jest pajczyn w porwnaniu z piknoci duszy
ozdobionej cnotami; upodabniam tak dusz do samego Siebie.

Kundusia prosi o mdro.


wita Katarzyna: Siostro kochana, dana ci mdro, tylko j praktykuj. Wybieraj to, co jest lepsze, Panu Bogu
milsze i tak czy, a zdobdziesz przez to wiksz mdro. W prostocie serca suchaj, co przemwi do ciebie Pan i to staraj si jak najlepiej wykonywa. Do
Boga przemawiaj jak dziecko w prostocie; w prostocie i w pokoju wykonuj [wszystko].

Kundusia prosi wit Teres od Dziecitka Jezus: aby wyprosia


ask, by Pan Bg nie zabiera jej wczeniej ze wiata, dopki nie osignie mioci w stopniu, jaki jest moliwy [do zdobycia] na wiecie.

 140 

wita Teresa od Dziecitka Jezus: Siostro moja najmilsza, choby ya setki lat na ziemi, to pozostaniesz
nicoci, a Pan Bg wszystkim. On moe sprawi, e
w jednej chwili znajdziesz si na szczytach mioci!

Kundusia prosi o mio podobn do mioci w. Jana od Krzya.


wity Jan od Krzya: Siostro i przyjaciko moja, wielk
ask znalaza, a z ask wielkich dana jest ta, e przesza cierpienia, ale jeszcze wiele przejdziesz.

Pan Jezus: Nie dasz rady speni czynw witego Jana


od Krzya, ale przez pragnienia je spenisz. Zdobdziesz mio tak, jak on przez kochanie Mnie mioci dziecic. A moesz zdoby jeszcze wiksz.
Dzieci najmniejsze s najwicej kochane przez rodzicw, cho nie wykonuj takich czynw jak starsze
dzieci. Tak i ty, przez kochanie Mnie moesz zdoby
najwiksz mio.

wity Jan od Krzya: Bd bardzo cierpliwa i miej wielk pokor.

Matka Boa (o kim, kto cierpi na depresj psychiczn): Nie


obraa smutkiem Syna mojego, bo i On przechodzi
w swym yciu smutki. Gdyby si podda przygnbieniu, to nabraby wstrtu do pracy i zniechcaby si do
ycia, a przez to zamt robiby w duszy i traci pokj.

 141 

Pan Jezus: Czytanie ksiek [nie jest zabronione], ale


w miar, bo zbytnie rozczytywanie si mogoby
sprowadzi obojtno i odsuwanie si ode Mnie.

wity Jan od Krzya: Pro o wiele, bo dane ci bdzie.

Kundusia prosi w. Katarzyn o mdro dla prowadzcych ukady pokojowe.


wita Katarzyna: Wrd obradujcych mao jest takich,
ktrzy by kierowali si mdroci z gry. Wikszo
[z nich] kieruje si mdroci wiatow i dlatego nie
mog si pogodzi, i dlatego tyle nieporozumie.

Pan Jezus: y mioci, to znaczy kocha Mnie tak, jak


Ja pragn by kochany. Przez mio sprawisz rado
najwiksz Mnie i caemu niebu. Bd pilna w miowaniu. Nie masz przeszkody, by y mioci, bo Ja
zawsze jestem z tob i pozostan do koca ycia.
Kundusia prosi wit Teres od Dziecitka Jezus o wstawiennictwo.
Pan Jezus: Dziecko moje, twoja modlitwa te (jest) wysuchana. Wicej mioci moesz Mi okaza przez oary,
bo dana ci ta chwila na ziemi. Jest to jakby twe niwo, gdzie moesz zebra wicej zasug. Pragn twej
oary, choby najmniejszej. Staraj si by najmniejsz. Im bdziesz mniejsz na ziemi, tym wiksz bdziesz w krlestwie moim.

 142 

Kundusia skary si na brak skupienia, nieudolno, nie wzbudzanie czystej intencji.


Pan Jezus: To zaley od twego usposobienia, dobrej woli.
Mae dzieci, cho nie mwi o swej mioci, kochaj.
Zjednoczenie zaley od ducha, od woli dobrej, a nie
od sw.
Kundusia skary si, e Polska jest w rkach obcych (komunistycznych).
Pan Jezus: Pozornie jestecie w ich rku, ale rzeczywicie
jestecie w moich objciach. Jak dziecko bezpieczne jest w objciach ojca lub matki, tak c wam si
moe sta, gdy jestecie w moich objciach? Ufaj Mi,
dziecko moje. Im wicej ufa bdziesz, tym wicej
otrzymywa bdziesz ask. Ufaj i wierz. Obie te cnoty jednocz si.
Nie wysilaj si na wzniose myli, bo dzieci mae ich
nie posiadaj, a jednak s najwicej kochane przez rodzicw. Pozosta w pokoju i swobodzie, bo moja mio zastpi twoje braki i nieudolno.

Matka Boa: Jestem matk piknej mioci, kocham wszystkie dzieci, zlecone mi przez Syna, lecz nie wszystkie
jednak mioci. Mioci szczegln otaczam te, ktre mnie czcz i kochaj. Pod moj opiek s bezpieczne
w niebezpieczestwach ziemskich.
Mdl si za cay wiat, kapanw, pogan, innowiercw, za dusze w czycu [cierpice]. Pro o wiele, bo
[wszystko] moesz otrzyma. Przez proby uwielbiasz
miosierdzie, dobro i mio Bo. Przez proby spra-

 143 

wiasz rado [mojemu] Synowi, bo Jego radoci [jest]


udziela ask.

Pan Jezus: W sercu twym uczyniem wieczernik (wieczerz


przyp. ks. B. B.). Rozkosz sprawia Mi ta uczta, w twych
postpkach bdzie dalszy cig tej uczty.
Kundusia prosi o postp w mioci, co godzin i co dzie.
Pan Jezus: Dam ci t ask. Chc, aby Mi odpacaa mioci za mio. Przyjmij z radoci [te] dowiadczenia i nawiedzenia. Cokolwiek odbierasz, ufaj, e to ode
Mnie pochodzi, a co ty czyni bdziesz to i Ja wykonuj, wic uznaj sw nico. Wiedz, e woda nie zatrzymuje si na pagrkach, tylko spywa na dolin. T
dolin jest pokora, unienie. W pokorze bdzie przygotowanie do otrzymania ask.

Matka Boa: Uczynimy w twoim sercu Nazaret. Gdzie jest


mj Syn, tam i ja jestem. Gdy do Niego si zwracasz,
pamitaj i do mnie si zwrci. Wszystkie czynnoci
wsplnie wykonujemy i wykonywa bdziemy.

Pan Jezus: Grzesznicy nawet nie trac wiary i prdzej si


dwign, ni dusze, ktre nie chc panowa nad sob
i dlatego s nieszczliwe. onierze, ktrzy walcz,
otrzymuj odznaczenia i nagrody. Dusze, ktre walcz, otrzymuj ode Mnie rne nagrody w postaci
cnt np. pokory. Dusza, ktra zwycia si, bywa ze
Mn jednoczona przez mio. Dusza obdarzona a-

 144 

sk, jest przyobleczona moim bstwem i dlatego porwnanie nawet ze socem jest sabe.
Przychodz do serca twego, aby odpocz, tobie za
daj odpoczynek w Sercu moim. Pragn dusz, w ktrych znalazbym odpoczynek, a jak mao ich znajduj!
Sam w sobie jestem szczliwy, wic chc si dzieli
szczciem z duszami ju tu na ziemi. Pragn dawa
szczcie, jakiego wiat da nie moe. Ani jele rde,
ani w upale cienia nikt tak nie pragnie, jak Ja pragn
udziela mioci i by miowanym.
Z otoczeniem i blinimi zachowaj anielskie obejcie, to
znaczy zachowuj si wobec nich agodnie, uprzejmie.
Bd wolna od spraw ziemskich i wiatowych, miej
serce wolne, a zwracaj si do mej mioci. W pracach
swoich i posugach, w skupieniu ducha, bdziesz zawsze zjednoczona ze Mn.
(Przed spowiedzi): Id, wyznaj swe winy, a Ja obdarz
ci tak wielkimi askami, jak wielki jest ten sakrament.
Ty, dziecko moje, jak najczciej dzikuj Mi i uwielbiaj moje miosierdzie, dzikuj za wszystkich ludzi,
a przez to sprawisz Mi rado wielk. Tym bdziesz
pociesza Serce moje tak bardzo zasmucone przez
grzesznikw.
Przyszedem ogie rzuci na ziemi i pragn wszystkie serca zapali t mioci. Nie wszyscy jednak
przyjmuj moj mio. Wzgardzili moj mioci,
moim pragnieniem. Pragn, aby Mnie kochali z caego
serca, bo Ja w caoci oddaem si na cierpienia, wic
i caej mioci pragn. Jake Mnie boli wzgarda tej mi-

 145 

oci! Tak mao mam dusz, ktre by Mnie tak kochay,


jak tego pragn! Ty wynagradzaj Mi swoj mioci.
Przez dzikczynienie za aski sprawia Mi si tak rado, jak rodzicom sprawia rado dzikowanie i tulenie si do nich dziecka. Z radoci udzielam ask dla
dzikczynienia.
Kundusia prosi o mio dziecic.
Pan Jezus: Daem ci t ask i dawa bd. Jake pragn
by kochanym tak wanie mioci! Umilasz Mi pobyt w sercu twoim, miujc Mnie tak wanie mioci. Rado Mi sprawiasz mioci dziecic i pragn,
aby jak najwicej kochano Mnie mioci dziecic;
bo te dusze najwicej kochaj, ktre Mnie kochaj mioci dziecic. Jak rodzice kochaj najwicej mae
dziateczki i ciesz si najwicej z ich mioci, a pieszczoty tych malestw rozpraszaj smutek rodzicw, tak
i ty, gdy kochasz Mnie tak mioci, rozbrajasz bl
zadany Mi przez grzesznikw.
Ze wszystkiego bd zawsze zadowolona, z cierpie
czy ask. Oddajc ci si na wasno, oddaj ci moj
dusz, a przez poczenie si mej duszy ubstwionej
z twoj, jedno si stajemy. Dusz Mi oddan przemieniam w samego Siebie. Przyszedem do ciebie,
aby w twym sercu odda si tobie na wasno. Ty jeste moj wasnoci, a Ja twoj. Pielgnowa ci bd
w Sercu moim, a ty Mnie pielgnuj w sercu twoim.
Pielgnowa Mnie bdziesz twoj mioci.
Gdy wicej osb zejdzie si na modlitwie, to Ja i Ojciec przychodzimy do nich. Z jeszcze wiksz radoci przychodzimy do duszy niewinnej i czystej!

 146 

Uwielbiam Ojca mego przez t dusz, ona uwielbia


przeze Mnie Ojca mego.
Serce twoje jest Betlejem, a jak tam bya rado z mego przyjcia, cho to byo chwilowo, tak i w sercu
twym zawsze pozostaj z Matk m Najmilsz.
Przyszedem, aby nowy ogie zapali w sercu twym
dla mej chway, a twej radoci. Pomnaam tw mio
i upikszam szat niewinnoci. Przez uwielbienie
w duszy, rozbrajam gniew Ojca, spowodowany przez
grzesznikw.
(30 grudnia): Jutro udziel ci wielkich ask!
U Kundusi w duszy wielkie odczucie Obecnoci Boej, wielkie odczucie mioci i bogoci. Trudno w takim stanie o szczegowe akty (przyp. ks. B. B.).

 147 

ROK 1947

Pan Jezus: Szczciem jest to, e zakryem moje bstwo


przed waszymi oczyma, bo gdybym cho czstk mojego bstwa okaza, to nawet najczystsza dusza nie
miaaby si zbliy [do Mnie]. Gdyby kto ujrza nawet iskierk mojego majestatu, padby nieprzytomny.
Znam twoj ndz, ale nie patrz na tw umiejtno,
ale na wol, na mio tw, a moja mio wyrwna tw
nico. Radoci moj jest dusz nieudoln przerobi
na arcydzieo. Wiksz radoci jest wyrobi co z nicoci, ni z czego. Do Mnie naley uwica ci, bo
przychodz do ciebie ze wszystkimi cnotami i pomnaam [twoje] cnoty wlane. Do ciebie naley wykonywa
te cnoty, czyli praktykowa.
Wicej kocham dusze nieudolne, bo one si upokarzaj w swej nieudolnoci, a Ja mam rozkosz z rozmowy
z nimi.
Kundusia: Co mam oarowa?
Pan Jezus: Oaruj Mi serce czyste. Trzej Krlowie byli
ze Mn chwil, a ty masz wiksze szczcie, bo cz
si z tob w Komunii w. Wiksza w tym moja mio.
Dobrze Mi w kaplicy, ale w sercu mam osobisty spoczynek.

 148 

Kocham ca ludzko, cho niejednak mioci.


D u s z e pow i n ny m i e p r a g n i en i e ko ch a n i a
m n i e. S takie dusze, ale od wielu dusz mio moja
[jest] wzgardzona. Jednak cen zapaciem za kad
dusz, pragn by kochanym od wszystkich. Przepraszajc Mnie, twoj mioci wynagradzaj za tych, co
wzgardzili moj mioci. Zagniewanego ojca i gotowego do karania rozbraja dziecko swoimi przeprosinami i probami. Za tych przepraszaj, co Mi si oddaj
na sub, ale okazuj Mi niewdziczno.
Ufaj, bo ci wspomog. Mdl si za pogan, innowiercw, a szczeglnie za kapanw o gorliwo.

Matka Boa: Syn mj znosi witokradztwa z mioci dla


wybranych, by mc dla nich pozosta. Nie zawsze bdziesz miaa odczucie obecnoci Boej, bo atwo ulegaby lenistwu i to byoby dla ciebie niebezpieczne.

Pan Jezus: Nawiedzajc ci cierpieniem, daj ci dowd


mej mioci; jeli przyjmujesz je z radoci, wtedy ty
dajesz dowd twej mioci.
Oddaj ci si na wasno, a ty jeste wasnoci moj.
Chobym ci da wiat cay, a nie Siebie, nie miaaby
szczcia i pokoju. Ale e Ja ci si oddaj na wasno,
to jest szczciem twoim; to zjednoczenie moje z tw
dusz. Rozkosz znajduj w duszy twojej, jak i w tych
duszach, ktre Mi si oddaj na wasno. Coraz cilej jednocz si z tob. Przez cise zjednoczenie
wzrasta mio. Kiedy przychodz do twego serca,
o s a b i a m s k on n o c i , a l e n i e w y n i s z c z a m ,

 149 

ch o c i a m g by m , j e dn a k z o s t aw i a m c i j e
j a ko ok a z j d o p r z e z w y c i a n i a s i dl a
mo j e j ch wa y, a t wo j e go d ob r a .
Do duszy uznajcej sw ndz przychodz z rozkosz,
bo mog obdarzy j askami najwikszymi. Prawd
jest, co si uznaje ze swej ndzy, a to jest pokora, bo
pokora jest prawd.
Mio twoja jest jakby kropl rzucon do morza.
Choby si wysilaa, nie jeste zdolna ani ty, ani adne stworzenie ukocha Mnie tak, jak Ja ukochaem.
Dzieci mae kochaj rodzicw, ale choby si wysilay,
nie zdoaj kocha rodzicw tak, jak je rodzice kochaj. Rodzice jednak s zadowoleni z dziecicej mioci.
Kiedy przychodz do ciebie, przychodz z moim miosierdziem. Miosierdzie jest zczone z mioci, bo
z niej wypywa. Pragn, aby przeze Mnie szerzya
moje miosierdzie, a Ja przez ciebie szerzy je bd.
Pragn, aby Mnie kochaa gorc mioci, bo wtedy
szerzy bdziesz moje miosierdzie. Kochaj Mnie mioci dziecic, bo prb maych dzieci wysuchuje
si chtnie. Pro o wiele, bo twe proby s wysuchane i mie Mi. Twoja proba pobudza Mnie do litoci.
Pro, o co chcesz, a otrzymasz.
Zawsze zachowuj spokj i rado, bo kocham dusze
wesoe. Stawaj si coraz mniejsz. Bo im mniejsza bdziesz, tym bdziesz Mi milsz.

wity Pawe: Siostro, kiedy doznaa przykroci, otrzymaa te pomnoenie mioci, ktra zachowana ci
bdzie na wieki. Szerz mio, bo Pan Jezus da ci wadz nad swoimi skarbami. Szerzy mio, to znaczy

 150 

zbawia dusze przez modlitw i mio oarn. Bo


zdobyte dusze bd kochay Pana Jezusa przez cae
wieki. Bd wierna i pilna. Przez gorc mio moesz zdoby wiele skarbw. Bo mio obojtna, nawet
dugoletnia, mniej zyska ni gorca w krtkim czasie. Mio gorca dodaje mstwa w przeciwnociach,
prowadzi do wzrostu mioci.

Matka Boa: Od wiekw Bg ci umiowa tak, e wyda swego Syna na cierpienia, aby za Jego cierpienia
kupi twoj mio. Nie poprzesta na niej, ale nawet
polubi ci jako oblubienic. Da ci prawo do swoich
skarbw i zasug, eby nimi szafowaa jak oblubienica wierna.

Pan Jezus: Jestem z tob zawsze, o ile ty nie oddalasz si


ode Mnie. Pozosta przy mojej asce.

Matka Boa: Dana mi jest wszelka wadza na niebie i na


ziemi37. Jeden akt woli czowieka, grzesznika, starczy,
abym mu wyjednaa u Syna mojego miosierdzie. Pan
Jezus udziela daru mdroci przez Ducha witego,
przez dar ten dusza nabiera zamiowania do rzeczy
niebieskich, Boych, a odwraca si od ziemskich.
37

Sw tych nie naley oczywicie rozumie jakby wadza Matki Boej, Krlowej nieba i ziemi, bya jak wadz odrbn i niezalen od
wadzy Pana Jezusa. Matka Boa bowiem jest Poredniczk wszystkich ask, wszystkie czynnoci wsplnie wykonujemy i wykonywa
bdziemy jak to Ona sama powiedziaa do Kundusi (zob. s. 109, w.
13g) (przyp. red.).

 151 

Gdzie [jest] Syn mj, tam i ja jestem. W niebie jestem


z ciaem i dusz, przez wszechmoc Bo jestem wszdzie. Gdzie wiato soneczne, tam i nieodczny cie,
tak i ja.
We Mszy w. rzeczywicie ponawia si Oara mego
Syna jak na Kalwarii, tylko e dzieje si to przez Ducha witego w sposb duchowy i bezkrwawy. Tak
samo jest z moj obecnoci; zjawiam si w sposb
duchowy, ale rzeczywisty.
Czynisz postpy w mioci. Dana ci jest czsteczka
pragnienia miowania, jednak bez porwnania wiksze jest pragnienie Syna mojego. On bowiem askami ci obdarowuje i ksztatuje na swoje podobiestwo,
jako oblubienic swoj.

Pan Jezus: Mio daje si do wszystkich czynnoci. Rado sprawia Mi si przez proby i radonie udzielam
o co si Mnie prosi. Mojej mioci, jak kocham ndz ludzk, nikt z ludzi nie pojmie. Jake pragn obdarowywa askami, ale moja mio jest wzgardzona.
Jak Mnie to boli! Nie do, e wolno stworzeniu Mnie
kocha, ale Ja pragn by kochanym od wszystkich.
Szczliwa jeste, gdy Mnie moesz kocha na ziemi. Jestem twoim Bogiem i moesz mie niebo na ziemi. Nawet anioowie w niebie nie cz si tak cile
ze Mn, jak Ja cz si [z tob], dajc ci na wasno
moje ciao, dusz i bstwo.
W niebie wici otoczeni s moj wiatoci. Uwielbiaj i czcz Mnie, a na ziemi z dusz cz si tak
cile, e jedno stanowimy. Uwielbiaj Mnie nie tylko
sowami, ale kad chwil ycia. Cokolwiek czynisz

 152 

z mioci ku Mnie, przez wszystko Mnie uwielbiasz


i chwa [Mi] oddajesz.
yj z uwag, bo gdy si czowiek modli bez uwagi, nie
ma owocu; tak i ycie czowieka bez uwagi, zmarnowane jest. Czy daj ci odczuwa moj mio i obecno,
czy te nie, jednak mioci kocham ci. Kocham ci
coraz wiksz mioci.
Gdy czyj dusz uratujesz i zbawisz, wicej zyskasz
ni wiat, bo Ja nie za wiat cierpiaem, ale za dusze.
Nawet najmniejsze oary tak bardzo ceni, bo za nie
mona zbawi dusze.
Roztropno jest konieczna, bez niej moe by duo
upadkw i niepokojw, bo umartwianie idzie w parze
z roztropnoci.
Nie patrz na wielko czynw, ale na mio. Twoje pragnienie kochania Mnie zmusza Mnie do coraz
wikszej mioci ku tobie. Wedle tego sdzi ci bd.
Kundusia: Pragn kocha i by kochan jak wita Teresa od
Dziecitka Jezus.
Pan Jezus: Nawet wicej okazaem ci miosierdzia, bo potroiem ci ycie na ziemi38.
W tabernakulum czekam na mio, lecz lepiej Mi
w sercu czowieka, bo mog dziaa przez dusze,
w ktrych przebywam. czno ze Mn, nie tylko
w Komunii w., ale i w yciu, jest bardzo uwicajca.
Jedno si wtedy staj z dusz, pomnaam mio, ubstwiam j.
38

Kundusia ma 72 lata, a w. Teresa od Dziecitka Jezus miaa 24 lata,


gdy umara.

 153 

Niech twoje ycie bdzie aktem mioci, aktem uwielbienia, aktem wynagradzania i zbawiania dusz. Wtedy, cokolwiek czyni bdziesz, zamienia si bdzie
w mio. Pragn dusz o takim usposobieniu. Mie
dziecko, udzielam ci coraz wikszej mioci. I d z i e s z
d ro y n d z i e c i c t wa d u ch owe go. C h c i a by m i p r a g n, a by d ro ga , k t r w y t y c z y em p r z e z mo j w y b r a n k w. Te re s , s t a a
s i d ro g c a e j l u d z ko c i , bo j e s t t o d ro ga
n a j p ro s t s z a i n a j k r t s z a d o n i eb a . Dopom
Mi swoimi modami, aby ludzko na t droyn wesza. Ja k d z i e cko w i e r z y , j a k d z i e cko u f a ,
j a k on o ko ch a ! To j e s t owa d ro y n a !
Kroczenie t drog sprawia Mi najwiksz rado.
Mae dzieci w objciach swoich rodzicw czuj si
bezpieczne, niczego si nie lkaj, a najwicej ciesz
rodzicw swoim kochaniem. Dz i e c i n i e s k a r a ne a n i s d z one. Ta k i d u s z e d z i e c i c e n i e
b d k a r a ne i w poko j u b d p r z e ch o d z i
n a d ru g i w i a t . Jak mae dzieci, zajte rodzicami,
nic wiat nie obchodzi, tak i dusze dziecice powinny unika prnej ciekawoci, tego, co si na wiecie
dzieje. Powinny spokojnie spoczywa w moich objciach i przyjmowa to, co daj.
Nie sama pracujesz, ale z moj ask.
Kundusia prosi o najwiksz mio.
Pan Jezus: Moesz Mnie ukocha najwysz mioci, bo
jestem twoim Bogiem i mog w jednej chwili posun do szczytw mio twoj, ale ty czy co moesz,
a Ja zawsze zastpi twoj nieudolno moj mioci.

 154 

Nieustannie przelewam moj mio do twojego serca,


bo twoje serce jest moim, a moje jest sercem twoim.
Czy odczuwasz, czy nie odczuwasz, jeste w cznoci
z moj mioci. Czy doznajesz strapie i cierpisz, czy
cokolwiek czynisz, moja mio przelewa si do twojego serca. Tak stajemy si jedno, dusz twoj upodabniam do mojej. Do twej mioci przyczam si z ca
potg i si tak, e moemy wiat dwign.
Kundusia: Czym mogabym si podoba?
Pan Jezus: Przez cierpienia znoszone z radoci!
Kundusia prosi, aby Jezus sta si jej witoci.
Pan Jezus: Byem, jestem i pozostan twoj witoci, bo,
gdy przychodz do ciebie, przychodz ze witoci.
Chod przede Mn w prostocie i pokorze serca.
Kundusia: Co bdziemy robi?
Pan Jezus: Bdziemy walczy i przez or modlitwy i przez
wysiki, a zwyciymy!
Wyniosem ci do najwyszej mioci, ponad wszystko. To znaczy utrapienia i krzye bd nikn, jak gin
iskry w powietrzu, a pozostanie gboki pokj w duszy. Czowiek ukazuje Mi mio przez wysilanie si.
Taka oara jest Mi mia, choby to bya najdrobniejsza rzecz, wszystko zamienia si w mio.
Moja Matka [i] za tymi si wstawia, ktrzy Jej nie prosz. Jest wspodkupicielk przez swoje cierpienia.
Niech si potrzebujcy do Niej i do Mnie zwracaj!

 155 

Widzisz jak okrutnie cierpi nad strat moich dusz;


ty wynagradzaj Mi za zbrodnie mordowania nienarodzonych.
Przez cierpienia, oary i modlitwy, poczone z moimi, tworzy si zdrj [bank] ask, z ktrego czerpie si
miosierdzie dla grzesznikw.
Kiedy modliem si w Ogrjcu, widziaem wszystkie
zbrodnie i one wyciskay Mi krwawy pot ze zdrowego
ciaa. Widziaem jednak i dusze, ktre korzysta bd
z moich cierpie. Cierpienia s najdroszymi skarbami,
za ktre ca ludzko kupi mona.
Mdl si o zbawienie caego wiata, oaruj Krew Najwitsz za zbawienie grzesznikw.

Matka Boa: Potga, ktra ci si oddaje w skarbach Jezusa,


jest tak wielka, e przez ni dusze si nawracaj i Jezus cuda czyni. Cierpienia [twoje], poczone z cierpieniami Jezusa, potguj mio.

wity Jzef (19 marca): Szczliwi kapani, e mog powtrzy ycie, cierpienie i zmartwychwstanie Pana
Jezusa. Wiksze to szczcie ni moje. Pan Bg kocha
wszystkich kapanw, ale s tacy, ktrzy [s] uprzywilejowani. Z nimi Pan Jezus cilej si czy, oni wiksz oddaj [Mu] chwa i wiksze otrzymuj aski.
Szczciem dla kapanw, e nie widz swymi oczyma
swojej godnoci, tak jest [ona] niepojta, e cae niebo
zachwyca.

 156 

Pan Jezus: W cierpieniach mojej Mki pocieszay Mnie


dusze, ktre bd z tych cierpie korzysta. al mi
dusz, ktre id na potpienie.

Matka Boa: Trzy Osoby Boskie s szczliwe w swej


cznoci, a gdy dusza czy si z Jezusem w Komunii w., wtedy uczestniczy w szczliwoci boskiej.
Gdyby ci by dany cay wiat i wicej, nie posiadaby
[jeszcze] tego szczcia, ktre Bg daje. wiat jest znikomy, a ta szczliwo jest wieczna.

Pan Jezus: Dziecko moje, przykro Mi nawiedza ciebie


krzyami i cierpieniami, czyni to jednak dla twojego dobra i mojej wikszej chway. Szedem t sam
drog. Gdyby bya wiksza chwaa i dobro w tym, e
usunbym cierpienia, uczynibym to w jednej chwili.
Jeli cierpienia przyjmuje si z radoci i dzikuje [za
nie], tym si Mi rado sprawia, bo przykro mam
ju w tym, e nawiedzam dusz [cierpieniem]. Dusz
takich mam ma liczb.
P r z e z c i e r p i en i a z d oby wa s i d u s z e, ok a z u j e s i n a j w i k s z m i o i d u o a s k
mo n a s ob i e z a s k a r b i .
Jest duo dusz, ktre Mi su, ale cierpie nie przyjmuj. Duo ask przez to trac [takich], jakie s zwizane z cierpieniami. Wiesz, e bez mojej woli nie
spadnie wos z gowy, dlaczego si mczysz i martwisz? Jestem twoj wasnoci, a ty moj. Wic pozwl, ebym czyni ze [swoj] wasnoci co Mi si
podoba. Bogosawi ci wszdzie i zawsze.

 157 

Kundusia prosi o zamian serc.


Pan Jezus: Nie tylko Serce, ale bstwo, dusz i moje ciao oddaj ci.
Kundusia skary si na wasn nieudolno.
Pan Jezus: Dziecko moje, patrz tak na twoj wol jak na
usposobienie. Co innego jest kocha Mnie dziecic
mioci. Dzieci nie s karane, prawo ich nie karze.
Nieustannie uwielbiajmy Ojca mojego. Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie, za Duch wity jest cznikiem
Naszym i przez Niego udzielane s wszystkie aski.
Dziecko moje, jak najczciej odnawiaj oddanie si na
wasno moj, bo przez to otrzymujesz pomnoenie
mioci, wszystkich innych cnt. Dusz urabiam na
swj wzr, jako moj wasno. Coraz cilej cz si
z dusz. Duszom daj si pozna czciowo, jednym
wicej, drugim mniej. Gdybym udzieli si w caoci,
dusza nie przetrzymaaby aru tej mioci.
Mae dzieci maj ograniczony rozum i czstk swoj
kochaj, a jednak [rodzice] s zadowoleni. Caoci mojej mioci rozum ludzki nie pojmie nawet w niebie.
Cae wieki bdzie j poznawa.
Wiedz, e jestem Bogiem pokoju. Przestrzegaj danego ci pokoju, jak renicy oka. Pok j n i e n a t y m
pol e ga , a by n i e o d c z u wa p r z e c i w n o c i ,
a l e op a r t y j e s t n a m i o c i i z n i e j w y p y wa . Pokj polega na pokorze i cierpliwoci, a wypywa
z mioci. Ochron pokoju jest mstwo. Niczego si nie
lkaj, bo zawsze jestem z tob. Czynnoci twe, przeze
Mnie i ze Mn wykonujesz, zawsze i wszdzie.

 158 

Udzielam ci coraz wikszej mioci. Pragn, aby


si stawaa coraz milsza Sercu memu. Pragn mioci coraz wikszej, bo w mioci streszcza si cae
ycie, mio obejmuje wszystkie czynnoci. Czynnoci te, wykonywane z mioci dla Mnie, zamieniaj si w mio. Bd pilna w miowaniu Mnie. Chc
paci mioci za mio i nie pozwol si przewyszy w mioci. Pamitaj, e cierpienia id z mioci
w parze. Im wiksza mio, tym wiksze cierpienie.
Rodzice daj dzieciom nawet to, o co nie prosz tak
i ty otrzymujesz wiele, cho o to nie prosisz. Nie myl
o ziemskich rzeczach. Zostaw ziemskie rzeczy ziemi,
a ty myl o Mnie. Ja myl o twoich potrzebach, nawet
[o potrzebach] ciaa.

wity Jzef: Powierzona mi jest opieka nad Kocioem.


Opiekuj si nie tylko Kocioem zewntrznym, ale
poszczeglnymi kocioami wewntrznymi, mistycznymi. Za kade odniesione zwycistwo bdziesz cae
wieki wicej Boga miowa.
Kundusia prosi Pana Jezusa, aby pozosta w niej jak w tabernakulum, aby moga przez Niego miowa Trjc Przenajwitsz i zbawia dusze.
Pan Jezus: Tego pragn! Takich dusz pragn, aby [wanie] tak urzdziy swoje ycie. A wtedy zadouczyni memu pragnieniu i dla takich dusz gotw jestem
cuda czyni. M i o j e s t s t r a n i c z k i k i e row n i c z k w s z y s t k i ch cn t . M i o j e s t
s poko j em , a l e n i e b e z c z y n ny m w y po c z y n -

 159 

k i em . Pobu d z a d o cn t , j e s t j a k wa h a d o
w z e ga r z e, k t re pobu d z a m e ch a n i z m z e ga row y, pobu d z a d o m s t w, d o o f i a r. Jest jak
woda rzeki, ktra nie staje, ale stale si posuwa.
Jestem Krlem, twoim Mistrzem, Oblubiecem, Mdroci, Radoci i Rozkosz. Jestem twoim wszystkim.
Co jest moje, jest te i twoje. Jeste moj wasnoci.
Moesz moimi skarbami rozporzdza jako krlowa
i jako oblubienica. Stajemy si jedno przez cise zjednoczenie. Jak dobra krlowa stara si pomnoy majtek krla, tak moim majtkiem s dusze, ktre ty pilnie
staraj si zbawia.
W tabernakulum jestem winiem mioci. W sercu
mionika mam odpoczynek i rozkosz, czego nie znajduj w pustym tabernakulum, a Matka moja cieszy si
z tego mego odpoczynku i rozkoszy. Cae niebo, ktre
patrzy na Mnie, cieszy si moj radoci.
Za kade zwycistwo [nad sob] cae wieki bdziesz
Boga wicej miowa. Pozosta zawsze w spokoju.
Kundusia prosi o wielk wito dla przypodobania si Panu
Jezusowi.
Pan Jezus: Dziecko moje, jak wierzysz, tak ci si stanie. Ile
razy przychodz do ciebie w Komunii w., tyle razy
uksztatowuj serce w mioci, cierpliwoci, agodnoci, pokorze. Twoje serce staje si moim, a moje twoim, i tak wsplnie wszystkie czynnoci wykonujemy,
wszystkie oary, a przez to moje ubstwienie wszystkie te czynnoci zamieniaj si w mio moj. Przez
takie zjednoczenie stajemy si jednoci.

 160 

Daj ci moj mio a do sytoci. Nasycaj si ni i zatapiaj si w niej. Daj ci zakosztowa czstki mojej
szczliwoci.
Kundusia dowiadcza w tym czasie ywego odczucia Mioci
i szczliwoci Jezusa (przyp. ks. B. B.).
Moja mio jest nieograniczona, a czy si ze stworzeniem ograniczonym. Moj mio zdobyem przez
oary, przez cierpienia, bo mio musi by udowodniona w czynie, w oerze. Tajemnica mioci pynie z krzya. Mio swoj naley udowadnia oar
i krzyem. Mio znieczula cierpienia, bo mio sprawia w duszy rado, rozkosz, umiowanie cierpie.
Uwielbiasz Mnie nie tylko przez modlitwy, ale i przez
kady czyn z mioci wykonany, przez to oddajesz
[Mi] chwa.

Kundusia pyta: Co czyni, aby si Matce Boej przypodoba?


Matka Boa: Speniaj wol Syna mego i czy pilnie to, co
Syn rozkazuje, a tym sprawisz mi rado i wykonasz
moj wol.

Pan Jezus: Sam kocham Siebie przez ciebie, bo ty we Mnie


jeste, a Ja w tobie. Z twej strony czy, ile moesz, bo
dziaalno o tyle jest wiksza, o ile ty [wikszy] wysiek czynisz. Patrz na twoje usposobienie, wol, twoj mio, a to Mi wystarczy.
Daj ci pokj, jakiego wiat da nie moe. To nie znaczy, aby nie doznawaa przeciwnoci. Istot pokoju

 161 

jest zjednoczenie cise ze Mn. Wtedy z tej mioci


wypywaj inne cnoty: cierpliwo, agodno, uprzejmo i inne. Niepokj, dbajcy o zbawienie dusz, nie
niszczy pokoju prawdziwego.
Udzielam ci promyka mioci, a ju niewiele wiesz
o sobie; gdybym ci da cao, na popi spalioby si
[twoje] serce. Ten promyk wystarczy ci, bo pod promykiem tak samo cay jestem tu, jak i w Komunii w.
jestem cay pod najmniejsz czsteczk. Choby cae
ycie rozmylaa o mioci, nie zbadaaby jej nawet
i przez cae wieki, bo mio moja jest nieograniczona
i niepojta stworzeniu.
Na ziemi dusza szczliwa jest tym, e moe si czy
w Komunii w. wici w niebie nie mog czyni tego,
co moe dusza na ziemi przez moje dziaanie i wykorzystanie czasu. Moe szerzy chwa moj i zbawia
dusze, moe by wspodkupicielk dusz i sprawia
Mi rado w kadej chwili.
Mdl si, nawet wicej za nieprzyjaci ni za przyjaci, bo wiksz ci ask wywiadczaj dajc okazj do
wikszej mioci.
Im mniejsz stawa si bdziesz, tym wiksz wit bdziesz, a im bdziesz pokorniejsz, tym bdziesz
mniejsz. Idziesz drog dziecictwa, staraj si, ile moesz, postpowa; jak dzieci nie maj wielkich obowizkw, ktrych by wykonywa nie mogy, jednak
miowane s wicej ni dzieci dorose, tak i ty, skoro
idziesz drog mioci dziecicej, id spokojnie, bo patrze bd na mio twoj. Mdl si wiele o to, aby
i inne dusze weszy na drog mioci dziecicej, tego
pragn.

 162 

Sprawiedliwo moja domaga si karania, ale dusze


wierne powstrzymuj sprawiedliwo moj, rozbrajaj mj bl.
Kundusia prosi, aby [jej] ycie byo jednym aktem mioci.
Pan Jezus: Patrz na wzr najmniejszych dzieci; kochaj rodzicw i nawzajem s kochane, tak jakby dla nich nic
innego nie istniao na wiecie. Tak i ty kochaj Mnie
mioci dziecic, aby ci nic nie obchodzio, co si
dzieje na wiecie. Tak yj jakby na wiecie nic wicej
nie byo, tylko Ja i ty. Przez ciebie bd uwielbia Ojca
mojego, bo Ojciec jest we Mnie, a Ja w Nim.
Wspiera ci bd w kadej chwili ask. Ze Mn
i przeze Mnie wykonywa bdziesz wszystkie sprawy.
Wszystkie Trzy Osoby Boskie s szczliwe, a swoim
szczciem podzielaj si z duszami czystymi i niewinnymi. Takie dusze rozkosz Nam sprawiaj. W sercu takiej duszy mieszkamy i udzielamy jej szczcia
ju tu na ziemi.
Gdyby wiedziaa, ile cierpi za grzesznikw! cz
si jak najczciej w duchownej komunii, aby pocieszaa Serce moje. Przez wierno bdziesz rozbraja
mj bl.
Kundusia pyta: Co czyni z niejasnociami w gosie wewntrznym?
Pan Jezus: Co dotd czynia, czy dalej i bd spokojna.
W niepokoju mogaby upa. Pragn ci udziela i bd udziela coraz wikszych ask. Bd wierna, a im
pokorniejsz bdziesz, tym milsz bdziesz Sercu mojemu.

 163 

Matka Boa: Syn mj bdzie udziela coraz wikszych


ask, bo tego pragnie. Myl wasn nieraz uprzedzasz
gos Boy, wic bd powolna.
Kundusia pyta: Co czyni, aby wynagrodzi [Bogu] krzywd i dusz zbawi?
Pan Jezus: To czy, co dotd czynia. Okrutnie cierpi od
grzesznikw. Jedna, niegodnie przyjta Komunia w.
wicej Mi sprawia boleci, ni trzy godziny konania,
bo cierpienie [moje] jest bez skutku. Pocieszaj Serce
moje, tak bardzo zasmucane przez grzesznikw, wiernoci.
Kundusia pyta: Co czyni dla zdobycia coraz wikszej mioci ?
Pan Jezus: Speniaj wol moj. Zachowaj nie tylko przykazania, ale wol moj jest, aby si uwicaa coraz
wicej przez przyjmowanie z radoci przeciwnoci,
wtedy pokochasz Mnie mioci oarn, czynn i zadouczynisz memu pragnieniu. Pragn, aby dusza
dosza do najwyszej mioci na ziemi. Czerp z mego
Serca i z mej mioci mstwo i wychodzenie z siebie.
Kundusia pyta: Co czyni, aby si sta ma ?
Pan Jezus: Trwaj w prostocie dziecka. Ile moesz, czy.
A w prostocie bd tak, jakby nic nie czynia. Jak
dziecko.
Kundusia pyta: W czym si dowiadcza? W czym winni dowiadcza si kapani, a w czym wierni?

 164 

Pan Jezus: Dowiadczaj si w mioci i cnotach. Kapani


niech si dowiadczaj w moim urzdowaniu, w gorliwoci i sprawiedliwoci. Jak zastpca cesarza ma si
dowiadcza w sprawiedliwoci, tak i kapani.
Wierni niech si dowiadczaj w skromnoci, by nie
dawali zgorszenia. Modzie, by nie ulegaa rozpucie.
Jestem dziaalnoci jak jestem mioci. W mioci
i cznoci wytwarza si jedno pomidzy dusz a Bogiem. Jestem dziaalnoci, ty za jeste wykonaniem
tej dziaalnoci. Do ciebie naley wysiek i praca.
Kundusia pyta, przez co dojdzie do cisego zjednoczenia?
Pan Jezus: Dojdziesz przez maleko i pokor. Pracuj wci nad wychodzeniem z siebie, na tym polega
maleko. Nie naleysz do siebie, ale do Mnie. Ode
Mnie zawsze jeste zalena. Jak dziecko, ktre zawsze
zaley od rodzicw. Niech ci nic nie obchodzi, co si
na wiecie dzieje, ale pilnuj wasnego uwicenia.
Tym wicej doznasz cierpie. Im wicej bdziesz si
staraa jednoczy ze Mn. Przyjmuj z radoci dowiadczenia. To, co czynisz, jest malek drobin wobec mej mioci. Pragn jednak, by pacia mioci
za mio. W t ru dn o c i a ch w j e dny m dn i u
w i c e j po s t p i s z , n i p r z e z c a e l a t a s p d z one w poko j u .

Matka Boa: Duo si mdl za siebie i za innych. Bd


posuszna Synowi mojemu, a koron otrzymasz za
wierno. Bd posuszna spowiednikowi, bo za to
posuszestwo bdziesz miaa oddzieln koron. Za

 165 

wykonywanie, a nie za suchanie sw Boych jest nagroda! Ile jest w twej mocy, czy.
Kundusia prosi, aby reszta [jej] ycia staa si jednym aktem:
uwielbienia, dzikczynienia i zadouczynienia.
Pan Jezus: Ja stan si twoim wynagrodzeniem i zadouczynieniem, ale przez ciebie.
Gdyby wiedziaa, jak pragn kad dusz obdarzy
peni ask! Dusze gardz tym moim pragnieniem,
tym bole moja wiksza! Mao [jest] takich dusz,
ktre by chciay w zupenoci korzysta z moich ask.
Moja mio, tak wielka, niewyczerpana jak morze,
starczyaby na kilka wiatw i nie wyczerpaaby si
ani moja dobro, ani miosierdzie. Ogromu mej mioci i miosierdzia nie pojmie aden rozum ludzki.
Nie tylko cierpiaem, ale z mioci dla dusz zostaem
w Najwitszym Sakramencie. Sprawia Mi rozkosz
darzenie askami.

Matka Boa: Najbliej Serca mojego s mi dusze wierne,


a Matk jestem wszystkich. Bd mi wierna, a nieustannie bdziesz obdarowywana askami.
W najwikszym stopniu osigniesz mio przez zatapianie si w mioci. W tym zjednoczeniu tak cile
czysz si z Synem, e jedno si stajecie. Cokolwiek
czyni bdziesz, przemieni si w mio. Cierpienie
zniesiesz z mstwem, a wiat i co si na nim dzieje nie
bdzie ci obchodzi. Jezus pragnie mioci oboplnej,
okazuje si j przez oary i cierpienia. Mio bliniego ma si okazywa w czynach.

 166 

Pan Jezus: Wszystkie dusze jednako s Mi drogie. Dobre dziecko, ktre miuje ojca, nie dopuszcza, aby inni
wyrzdzili przykro ojcu i przeszkadza temu. Tak
i przeszkadza naley wszelkiej obrazie Ojca niebieskiego. Przez cierpienia zdobywa si dla Mnie dusze.
Mio ku Mnie polega na usposobieniu. Jeli kto
pragnie Mnie kocha, ten ju miuje.
Kundusia przeywa pewne zmartwienie.
Pan Jezus: Nie martw si, zachowaj spokj, bo jestem zawsze z tob. Sam sprawi, e uo si sprawy. Dowiadczam ci cierpieniami, bo pragn udziela ci coraz wicej ask.

Matka Boa Bolesna: Bolej nad strat dusz idcych na


potpienie. Druga bole to obraza wyrzdzana Synowi mojemu. Te dwie boleci przejmuj Serce moje.

Pan Jezus: Nie lkaj si, gdy nawiedz ci cierpieniami,


bo przez cierpienia okaesz Mi najwiksz mio.
Dam ci przez to okazj do zdobycia najwikszej mioci, jak na ziemi osign mona. Przez cierpienia
oddajesz Mi najwiksz chwa i sobie na cae wieki
rado przygotowujesz. Staraj si zdoby jak najliczniejsze zasugi, bo one bd przynosi owoc Kocioowi. Oara i modlitwa maj i w parze. Modlitwa jest
atwiejsza, w cierpieniu jest wikszy wysiek, ale im
trudniejsza oara, tym Mi milsza. Pragn oar i rk po nie wycigam, bo za cen oar dusze zbawiam.
Tym okae si mio najwiksz. Bardzo pragn zba-

 167 

wienia kadej duszy, a czynic oar, zadouczynisz


memu pragnieniu.
Kiedy ci si zdaje w cierpieniu, e n a j d a l e j o d e
M n i e, Ja j e s t em n a j bl i e j ; t a k s i c z
z t ob , e j e dn o s i s t a j emy.
Pragn dusz, ktre by Mnie kochay mioci czu
i oarn.
Kundusia prosi o ask ycia oarnego.
Pan Jezus: Jestem mony, bd wic twoim drogowskazem.
Jestem Bogiem pokoju. To nie znaczy, aby nie doznawa przeciwnoci, ale w czasie nawiedzenia [trzeba]
czyni wysiki i zachowa spokj duszy.

Matka Boa: Pamitaj o mnie i zwracaj si do mnie, bom


zawsze z tob.

Pan Jezus: Zatapiaj si w gbiach mioci mojej, w Sercu


moim. Gdy si zatapia bdziesz, to wszystkie marnoci tego wiata gin bd tak, jak ld ginie od soca.
Bo mio jest niezgbiona i nieskoczona. Tak pozostaniemy w yciu nadprzyrodzonym, Ja i ty, a ycie
doczesne ginie w gbinach mioci. Mio nieskoczona, niepojta jest dla rozumu ludzkiego.
Matka moja pocza z Ducha witego i sowo ciaem
si stao. To samo dzieje si we Mszy w. Sowa kapana s jakby tchnieniem i przez dziaanie Ducha witego to si dzieje.

 168 

I Ja oddaj ci si na wasno. Oddaj [ci] na wasno


zasugi. Gdybym ci odda wiat cay, a Siebie ci nie
odda, byaby w wielkiej ndzy, choby miaa wiat.
Oddaj ci na wasno niebo. Pomnaam w twej duszy mio, pokor, uprzejmo, cierpliwo, bo jako
moj oblubienic przyozdabiam ci moimi cnotami
i upodobaniem do Siebie.
Kundusia pyta co czyni, bo pragnie doj do najwyszej mioci.
Pan Jezus: Kochaj mnie dziecic mioci, bo na tej drodze zdobdziesz najwiksz wito. Bo droyna
dziecicej mioci jest drog najkrtsz i najatwiejsz. Pragn, aby wszyscy na t drog weszli.
Patrz na mae dzieci, jak one kochaj rodzicw i nawzajem s kochane, cho nie myl stale o rodzicach,
ale maj usposobienie ku rodzicom. Dziecica mio
polega na dobrej woli kochania rodzicw. Droyna mioci dziecicej jest drog krlewsk. W przeciwiestwach naley zapiera si siebie, a w tym zaparciu
si jest mio. Naley skada drobne oary z tego,
co przyjemne i po kwiatach tych oar kroczy razem
ze Mn. P i l n i e n a l e y c z u wa n a d d rob i a z ga m i y c i a , a z d ru g i e j s t rony z a ch owa
s wobo d d u ch a i pok j . Mio pobudza do tych
oar, a cnota mstwa wspiera, aby trwa w tych cnotach. Mio wszystkie te uczynki oywia i daje zapa.

wita Teresa od Dziecitka Jezus (50-lecie mierci w. Teresy): Prosz o ask dla wszystkich kapanw, aby dusze
prowadzili droyn mioci.

 169 

Kundusia prosi o zupene grzechw odpuszczenie.


Pan Jezus: Masz zupene odpuszczenie grzechw i otrzymujesz upikszenie szaty niewinnoci, ktr zanurzam w mojej krwi. Jeste moj Mari, ktra obraa
najlepsz czstk.
Kundusia prosi o wito.
Pan Jezus: Bd dobrej woli i miuj cierpienie oraz nieprzyjaci i czy im dobrze, mdl si nawet wicej [za
nich] ni za przyjaci.

Anio Str (2 padziernika): Przyjaciko moja, czy oary


z mowy, mw ksztatownie. Dane mi jest pisa wszystkie czyny i skonnoci. Powstrzymuj niepotrzebne
sowa, a znw mw sowa dobre, gdy bdzie okazja.
Mowy niepoyteczne notowane s [bowiem] po stronie upadkw i skonnoci.

wita Teresa od Dziecitka Jezus: Siostro najmilsza,


z radoci bie droyn mioci. Tak jest pikna. Bg
woli maleko ni wielkie czyny. Drobne oary s
wielkimi klejnotami tak, e dusze za nie kupi mona. Wiele, miliony dusz mona za nie kupowa. Droyna ta atwa jest do zbawienia. To, co najtrudniejsze,
zadouczynienie sprawiedliwoci Boej, speni Pan
Jezus przez krzy, a teraz ju tylko czerpa naley. Potrzeba tylko dobrej woli, a jednym aktem alu mona
wito zyska. Sprawia si rado Bogu przez ycie
oarne i tak atwe. Pan Jezus pragnie takich dusz i ta-

 170 

kich oar. Choby wiatw byo tyle, ile lici na drzewach lub ziaren piasku, nie wyczerpi gbin zasug
Pana Jezusa. Jest to bezdenne morze. Ludzie wiatowi
we dnie i w nocy myl o bogactwach, a jednak pozostaj ubogimi. Gdyby nawet mniej ni o ziemskie, starali si o dobra wieczne, jakeby si bogatymi stali.
Gdy dusza zupenie odda si, wtedy Jezus prowadzi
j i darzy askami. Rodzice najwicej starania maj
o najmniejsze dzieci. Dusze o dziecicym usposobieniu s otoczone szczeglniejsz mioci przez Pana
Jezusa i s Jego radoci.

Pan Jezus: Jak jestem twoim Bogiem pokoju, tak i twoim Bogiem witoci. Moja wito jest twoj witoci.
Kundusia przedstawia Panu Jezusowi sw wasn nieudolno.
Pan Jezus: Nie patrz na twoj nieudolno, ale na mio,
jak pragniesz Mnie kocha, bo moj radoci jest
ksztatowa nieudolno na mj wzr. Artysta cieszy
si, gdy z marnego materiau uda mu si stworzy arcydzieo.

wita Teresa od Dziecitka Jezus: Siostro najmilsza,


nasz oblubieniec nie patrzy na nieudolno, ale na mio, z jak pragniesz kocha. Dziecko najmniejsze
i najnieudolniejsze najwicej jest kochane. Szczliwa, e dany ci jest czas na ziemi, e moesz okazywa mio przez oary, cierpienia i modlitwy. Niebo
nosisz w sercu swoim, bo tego samego Jezusa masz

 171 

w sercu, ktry jest w niebie. Z radoci czy oary, dopki jeste na ziemi, w niebie nie czas na oary,
w niebie istnieje AMEN.

Pan Jezus: Odbierasz wielkie aski, ale wpierw ci dowiadcz cierpieniami i przeciwnociami, bo tak
czyni z wybranymi, e przez przeciwnoci daj im
okazj do odbierania ask. Nie lkaj si, bom zawsze
z tob. Gdy si ma przyozdobi pokj, to si go najpierw oczyszcza i bieli. Tak i Ja czyni z dusz. onierz bywa wynagradzany po zwycistwie.

Matka Boa: Polubi ci mj Syn za oblubienic na wieki,


bd Mu wierna, bo On zawsze ci wierny. Wielk ask znalaza, ktra nie bdzie nigdy odjta od ciebie.
Pro o co chcesz, a wszystko otrzymasz.

Kundusia prosi o udzielenie jej cnt.


Pan Jezus: Pomnaam twoje cnoty przez moje przyjcie,
a do ciebie naley rozwija je. Nad tym pracuj. Nie
sama pracujesz, ale Ja z tob i tak wsplnie pracujemy.
Daj ci mio, a ona jest dusz wszystkich cnt i czynw. Jako Ja przyjem ludzkie ciao, tak cz moje
czowieczestwo i bstwo z dusz i przez to stajemy
si jednoci, przez to ubstwienie. Im cilejsze zjednoczenie, tym wiksza mio i przez to uwielbiam
Ojca niebieskiego, przez ciebie, a ty przeze Mnie tak
wsplnie oddajemy chwa Ojcu niebieskiemu i uwielbiamy Trjc Przenajwitsz. W kadym cierpieniu

 172 

i w kadej czynnoci Bg jest uwielbiony. Jeli intencj uczynisz, choby o tym nie mylaa, w kadej
chwili uwielbiamy Boga. Nasycaj si moj mioci,
bo anioowie oddaj cze i chwa, ale czowiek zczony z Bstwem kocha mioci czynn, a anioowie
jako duchy szczere, ale za nich nie cierpiaem.

Kundusia skada yczenia Wszystkim witym 1 listopada.


Gos witych: Jake szczliwa ju na ziemi. My uywamy radoci w niebie, ale ty moesz czynn mioci, przez cierpienia i oary, sprawia rado Panu
Jezusowi i kocha Go mioci czynn.

Pan Jezus: Pragn twoich cierpie, bo przez nie mog zbawia dusze i dopenia mojego odkupienia, a nawet
mog przez nie zbawia tych, co ci cierpienia zadaj. Nie lkaj si niczego, bom zawsze z tob, pozosta
w pokoju. Nie poddawaj si niepokojom, bo jestem
Bogiem pokoju.
O b e cn a ch w i l a n a l e y d o c i eb i e, z a p r z y s z y d z i e d o M n i e n a l e y i po c o s i
m c z y n i epo t r z eb ny m s t r a ch em , gdy Ja
wszystko mog. Ufaj Mi i bd zadowolona ze wszystkiego, co ci daj.
Kundusia wyraa pragnienie, aby ycie byo jednym aktem mioci.
Pan Jezus: Czy to samo, co czynisz, ale czy w gorcej
mioci, w zjednoczeniu ze Mn. Im cilej zjedno-

 173 

czysz si ze Mn, tym wicej w mioci wzroniesz.


Niech zewntrzne czynnoci nie oddalaj ci ode
Mnie, od mej obecnoci wewntrz. Gdy tak czyni bdziesz, bdziesz wzrasta w coraz wikszej mioci.

wity Jan od Krzya: Czy, co ci twj Mistrz i Oblubieniec powiedzia. Najwicej przypodobasz si Bogu
przez modlitwy i cierpienia. [Swoje] cierpienia pocz
z cierpieniami Mistrza. Jake wielk chwa oddawa
bdziesz i zyskasz chwa. Idc z Mistrzem, staniesz
si wspodkupicielk dusz i tym sprawisz najwiksz
rado Oblubiecowi. Dusz zjednoczon z Bogiem
cae niebo si cieszy i z ni uwielbia Boga. Gdybym
mg wrci na ziemi, obrabym t sam drog modlitw i cierpienie, bo to s skarby nieocenione. Nawzajem skadam ci yczenie aski, jaka ci dana ju na
ziemi, e moesz kocha Pana Jezusa mioci czynn,
a ja Go kocham [mioci] chwalebn. Umiuj cierpienia, a tym si najwicej przypodobasz swemu Oblubiecowi.

Pan Jezus: Bd pilna w wykonywaniu tego, co mwi,


i czuwaj. To, e przemawiam do ciebie, jest ask. Ale
to ci uwici, e czynem dokonywa bdziesz tego,
czego od ciebie dam. Bd wierna w czuwaniu. Wykonuj to przez swego spowiednika. O blinich mw
mao i roztropnie, aby nie byo zej sawy.
Sta si malek, a im mniejsz bdziesz i pokorniejsz, tym milsz bdziesz. Takie dusze kocham i cuda
dla nich czyni.

 174 

Kundusia pyta: Jak sta si malek?


Pan Jezus: Zwyciaj siebie, wychod z siebie i zapominaj o sobie. To zwycistwo uczyni ci malek, ono
bdzie oar dla Mnie. Chod przede Mn w prostocie i prawdzie. Chc ci wzbogaci moimi skarbami.
Twj Oblubieniec jest bogaty, wic chc, aby i oblubienica bya bogat. Przychodz do ciebie z potg
wszechmoc i powiceniem. Chc si z tob tymi
skarbami podzieli, aby ci upodobni do samego Siebie. Nie dam wielkich czynw, jeno mioci, bo od
maych dzieci rodzice nie wymagaj wielkich czynw,
ale mioci. Wasza mio nigdy nie dorwna mojej, ale zczona z moj, staje si wielk i wzbogacon w moje cnoty. Do ciebie naley rozwija te cnoty
z moj pomoc. Udzielam bogactwa, a nigdy Mi nie
ubywa. adna dusza swoim rozumem nie pojmie moich nieskoczonych bogactw.
Kundusia prosi o ask stania si wit, a poniewa jest sam
ndz, prosi, by Pan Jezus sta si jej witoci.
Pan Jezus: Oddaj ci si ze wszystkim, a wic i ze witoci. Jestem twym Bogiem witoci, jak i pokoju.
Wszystko, co posiadam, twoim jest, bo Ja jestem twoj wasnoci, a ty moj. W zjednoczeniu stajemy si
jednoci. W tych sowach ,,twoim jestem, zawiera
si tajemnica, jakiej nie pojmie aden ludzki rozum.

wita Katarzyna: Siostro moja, proby twoje s wysuchiwane i mie Bogu. Mdl si wiele i pomagaj Kocioowi, bo jest jakby urzdniczk u krla i urzdniczk

 175 

spraw Boych. Mdl si duo za pogan, innowiercw


i nie zapominaj o duszach w czycu.
Pan Jezus: Pragn od ciebie wzajemnej mioci. Moj mio poznasz w godzin mierci i bdziesz poznawa
przez wieki, a cakowicie [jej] nigdy nie pojmiesz.
Gdy twa maa mio poczona jest z moimi zasugami, staje si wielk. Czy, ile moesz, aby Mi si odwzajemnia. Tego pragn od ciebie. Jak pragn mioci
ludzkiej! Bl sprawiaj Mi wzgard mej mioci i miosierdzia! Bd pociech Serca mojego i wynagradzaj
Mi! Na takie dusze bez granic zlewam moje aski. We
Mszy w. ponawiam to samo Odkupienie. Z zastpc,
z kapanem jedno si stajemy.
Kochaj Mnie samego, bo aski, ktrych udzielam, s
z dobroci mojej. Dziecko kocha rodzicw nie dla zabawek, ale dla nich samych. Tak i ty kochaj Mnie mioci dziecic, bo nie patrz na uczynki, ale na mio
twoj.
C z a s d a ny j e s t m a l u c z k i , w i c n a l e y ko r z y s t a , bo [ c z ow i ek ] po s t aw i ony j e s t p r z y
mo r z u a s k . Naley wic czerpa, ile tylko si da.
Kundusia oddaje si Panu Jezusowi na wasno.
Pan Jezus: Nie bdziesz zalee od siebie, ale ode Mnie
zalee bdziesz.
Przyszedem do ciebie, aby przez ciebie czyni wol
Ojca mego, a ty czy [wol] moj. Z Ojcem jedno jestemy. Wol moj jest, by wykonywaa moje rozkazy i rozkazy spowiednika, bo My jedno jestemy. [On]
pragnie tego, czego i Ja pragn.

 176 

Kundusia oddaje Dziecitko Jezus ku czci i radoci Matki Boej


z prob o zwrcenie pniej.
Matka Boa: Przyjd z Nim do serca twego i pielgnowa Go bd w sercu twoim. Ty za opiekuj si Nami
i bd wdziczna. A jak? Bd wierna w wykonywaniu tego, czego Syn mj da od ciebie.

Pan Jezus: Trjca Przenajwitsza podziela si z dusz sw


szczliwoci. Przez Ducha witego nastpuje czno Trjcy Przenajwitszej z dusz. Ubstwienie
duszy pociga za sob czno z moj moc tak, e
przez tak dusz cuda czyni. Z tej szczliwoci wypywa wesele ducha i pokj gboki.
Daj pewnym kapanom zdrowie, bo w niemocy swej
nie wytrwaliby. Natomiast dusze uprzywilejowane
prowadz drog moj.
Wol moj jest, by wci ujarzmia swoj wol i i za
wol Bo, a przeciw [wasnej] naturze. To poczone
jest z trudnociami i z oar, ale przez nie mona zebra duo zasug. To czy, czego Ja chc, a zapomnij
o sobie.
Sta si malek, bo im mniejsz si staniesz, tym
wiksz wit si staniesz. Bd bardzo pokorn. Czy, ile moesz, ale tak bd, jakby nic nie
czynia. Mae dzieci nie myl sobie, ale o tym, jak
kocha rodzicw. To j e s t poko r a , i c z y n i b d z i e s z j a k by n i c n i e c z y n i a . Wszystko masz
ode Mnie. Za siebie i za innych okazuj wdziczno
i uwielbienie Boga.

 177 

Jak drzewo jest jedno, a z niego wyrastaj trzy konary,


tak trzy Osoby Boskie s w jednoci i [s] jednym Bogiem. aski rozdzielane s za spraw Ducha witego.
Dusza przez chrzest jest tak wszczepiona za spraw
Ducha witego, i stanowi jakby czwart osob.
Do dziecictwa duchowego dojdziesz przez wiar gbok i [przez] ufno. Tak dusz trzymam w moich
objciach i jest bezpieczna.
Odpuszczone masz wszystkie grzechy, nawet kar ci
odpuszczam, bo ci miuj.
Kada chwila ycia jest ask i na kad chwil udzielam ask. Przyjdzie ostatnia chwila, gdzie musiabym
cud czyni, by ci przywrci ycie.
Kundusia, ktra prawie nigdy nie jest sama, mwi, e wolaaby
by na puszczy.
Pan Jezus: Wol , e j e s t e w r d l u d z i , bo chc,
by im mwia o mojej mioci i tak na drog zbawienia [ich] pocigaa. Puszcz [dla ciebie] niech bdzie,
eby miaa umys wolny od zgieku wiatowego i tak
si ze Mn czya i rozmawiaa. Z im wiksz tsknot i pragnieniem oddasz si mioci, tym wiksz
rado Mi sprawisz i tym cilej zjednocz si z tob.
Jako wasno urabiam ci na mj wzr. Zawsze odpoczywaj na mym Sercu i myl o Mnie, bo Ja zawsze
myl o tobie.
Z mioci dla ciebie staem si ma dziecin, ukryem
sw potg, majestat i moc, by ty, siostro moja, staa
si malek. W tej mojej malekoci ukryta jest potga mojej mioci i moja wszechmoc. Ukryj si w nicestwie i pokorze. Przyniosem ci koron cierniow, aby

 178 

Mnie naladowaa i w niebie bya ukoronowan. By


na mj wzr, jako oblubienica i siostra, nosia cierniow koron. Dopuszczam na ciebie cierpienia i przeciwnoci, przyjmuj je cierpliwie i z radoci, bo za to
obdarz ci wielkimi askami.
Adwent: Przez modlitwy, cierpienia i umartwienia
przygotuj si na moje przyjcie, bo obdaruj ci nowymi askami, cho i teraz jestem w twojej duszy.

 179 

ROK 1948

Pan Jezus: W sercu twoim napisane jest moje Imi. I Moje Imi miej zawsze w mylach i na ustach, bo przez
moje Imi wszystko zwyciysz. W moim Imieniu
dusze wybrane cuda czyni. W moim Imieniu kapani
wykonuj wszystkie czynnoci. Dziewice bd piewa pieni o moim Imieniu.
Twoje szczcie, em si ukry w maej hostii. Gdybym
si nie by utai, nie odwayaby si nigdy przystpi
do Mnie, przestaaby y.
Zachowuj w sercu twoim to, co do ciebie mwi. Ja
jestem twoim kierownikiem, gotw jestem w kadej
chwili do ciebie przemwi.
Godno moich krlw [kapanw] jest tak wielka, jak
rnica pomidzy niebem, a ziemi. Przy kadej Mszy
w. dobrego kapana koronuj krlewsk koron i tak
w koronie chway skada Oar.
Pragn witoci [dla] wszystkich ludzi. Gdyby okazali Mi tylko dobr wol, reszty Ja dokonam.
Kundusia pyta, czym moe odpaci za mio Pana Jezusa.
Pan Jezus: Oddaj Mi sam siebie w zupenoci wraz z ndz twoj, tak jak Ja ci si oddaj. Ja ci wzbogac moimi zasugami. Bd Mi wiern, bom Ja zawsze wierny
tobie. Do pilnoci, by by wiern. Pilnoci musisz

 180 

dokada do ziemskich spraw, to tym bardziej dokadaj do spraw niebieskich, by moga w caej peni zaskarbi sobie skarby niebieskie i nic nie utracia.
Daj ci dugie ycie, by za czyny twe moga kupowa
dusze. A za to Ja sam stan si nagrod twoj.
Kundusia: Panie, ponad Siebie nic wicej da mi nie moesz!
Pan Jezus: Tak, ale udzielam ci ponad to i ask. Bd Mi
wdziczna, dzikuj i uwielbiaj, miuj i wynagradzaj
memu Sercu, tak bardzo zranionemu. Dzieci swoim
kochaniem rozbrajaj bl i zmartwienia rodzicw. Tak
samo czy i [ty] w dziecicej twej mioci.
Kundusia martwi si, czy si nie udzi, bo niepewna jest co do
gosw.
Pan Jezus: Nic si nie lkaj, nawet twoje wasne myli s
ode Mnie, bo sama nic nie moesz.
K t o M n i e m i u j e m i o c i p r aw d z i w , t en
i bl i n i ch m i u j e. Bo w blinich jest moje podobiestwo. Nie zraaj si niewdzicznoci doznawan
od blinich. Pomnij, e w blinich jest moje podobiestwo, a atwiej ci bdzie znie przeciwnoci od nich.
Na to je dopuszczam, aby okazywaa mio oarn,
bo takiej pragn. Mio oarna rado Mi sprawia.
Nawet bdziesz pragn cierpie i przeciwnoci.
Nikt nie pojmie mioci, jak Ja miuj dusze, bo rozum ludzki [jest] ograniczony, a mio nieograniczona. Choby wiat zapeniony by ksigami o mioci,
nie opisaby tej mioci. W Komunii w. nastpuje takie zjednoczenie, e przemieniam niejako dusz
w samego Siebie. P r z e z Komu n i w i t po -

 181 

w s t r z y mu j s p r aw i e dl i wo i z a m i en i a m
j w m i o s i e rd z i e. W Sercu moim czerp mio
i nasycaj si ni, bo mio Serca mego [jest] tak wielka, e choby wszystkie licie i ziarnka piasku zamieniy si w dusze, nie wyczerpi tej mioci. Pozosta
oparta na moim Sercu. Dziecko czuje si szczliwe
i bezpieczne w objciach rodzicw, tak i ty winna si
czu bezpieczna i szczliwa w moich objciach.
Cierpienia i oary, cho s z siebie mae, [lecz] poczone z moimi staj si wielkimi. Dusza dziaa przeze
Mnie, a Ja przez ni.
Jeste moj mioci, a Ja twoj. Czego chcesz?
Kundusia prosi o zupene odpuszczenie jej grzechw, o szat niewinnoci i o ogie mioci.
Pan Jezus: Wszystko mog, ale nie tylko mog, ale i pragn
udziela skarbw moich, bo moje serce jest przepenione mioci i pragn, aby kada dusza wzbogacia si moimi skarbami. Nie tylko pragn nawrcenia
grzesznikw, ale i udzielania ask.
Dziecko moje, czy oarujesz zasugi, czy zy, czy krew
moj, wszystko jednak ma cen, za wszystko mona
dusze kupowa.
Udzielajc ci aski odpocznienia, daj ci si mioci
tak, e ciao twoje [to] odczuwa. Sia zyczna wyniszcza si, a duch bywa wzmocniony. Ciao odczuwa lekko, nawet w oddechu. Ciko ciaa zmniejsza si.
Im bardziej stajesz si unicestwiona, tym stajesz si
pokorniejsza, bo pokora jest prawd. Im pokorniejsz
staniesz si, tym wicej ask udziela ci bd. Wszyst-

 182 

ko, co masz, ze Mnie masz. Im mniejsz bdziesz, tym


wiksz wit bdziesz.
Kundusia oarowuje Dziecitko Jezus za zbawienie wiata i swoje oraz ku uczczeniu Trjcy Przenajwitszej i Matki Boej.
Matka Boa: Tym oarowaniem sprawia Bogu i mnie rado. Mj Syn zapaci ci wieczn mioci. Ju tu na
ziemi rozkosz sprawia ci bdzie.
Za spraw Ducha witego bywaj udzielane duszy aski. Za Jego spraw Sowo ciaem si stao. Kiedy kapan mwi sowa konsekracji, znw, za spraw Ducha
witego, nastpuje przemienienie w Ciao i Krew Pana
Jezusa. Czowiek uwielbia Boga przez wszystkie czynnoci, bo Duch wity czyni to z nim i przez niego.

Pan Jezus: Ty oddajesz Mi dusz, ciao, serce. A Ja oddaj ci si z bstwem i czowieczestwem, z wszystkimi moimi przymiotami, moj potg i z wszystkimi
moimi skarbami. Takie jedno nawiedzenie w Komunii
w. tak bardzo wzbogaca dusz, a c dopiero, gdy to
czenie si jest czste! dam maleko, chc mioci
za mio. Mio niech bdzie czua i gorca. Nie patrz na umiejtnoci, ale na dobr wol, pragnienie, na
prostot i pokor. Mio wyrwna wszelk nieudolno i zastpi [j]. Zrobiem porwnanie, rozwaaj je.
Chc, aby Mnie kochano mioci czyst niepokalan,
gorc i czu. Takich dusz mam mao. A Ja tak pragn
udziela ask kadej duszy.
Daj ci dostp do moich skarbw. Z tej krynicy Serca
mojego moesz czerpa, ile zechcesz, bo Ja tego pra-

 183 

gn. Pamitaj, aby tym wicej si pilnowaa i wierna


[Mi] bya, bo moesz wzbogaci duo dusz i wasn.
Znam twoje saboci i upadki, nie z tego bd ci sdzi, ale z tego jak korzystasz z moich ask. Tak pragn zbawienia dusz, a mao mam takich, co by Mi
pomagali w zbawianiu dusz. Dobre dziecko rozbraja smutek ojca. I ty bd pociech Serca mego. Zawsze bdziesz mie spokj, gdy tak czyni bdziesz.
Nie sama czyni bdziesz, ale ze Mn i staniesz si
wspodkupicielk dusz.
Co Mi powiesz, dziecko moje?
Kundusia: Nie umiem Ci prosi, ale Ty wiesz, czego mi potrzeba.
Pan Jezus: Najwiksz mio okazuj ci w tym, e oddaj ci si na wasno, a inne aski oddaj, bo c
moe by wikszego nad t ask, e sam si oddaj?
Za moj mio odpacaj Mi mioci. Udowadniam
moj mio czynem. Chc, aby i ty twoj mio
czynem udowadniaa. Mio czynna ma si objawia
w oarach, w cierpieniach. adne czynnoci nie bd
przeszkadza ci w czeniu si ze Mn. Kochaj Mnie
mioci czu i czynn. Mio czua ma si objawia
w wynagradzaniu i pocieszaniu mojego Serca. Bd
pociech Serca mojego. Nie brak Mi szczliwoci, ale
pragnienie moje, by zbawia dusze, jest tak wielkie, e
nie ma sw na okrelenie. To pragnienie mona zaspokaja mioci czu i czynn.
Nie lkaj si niczego, bo jestem zawsze i pozostan.
Bogosawi ci w kadej chwili i w niebie bogosawion bdziesz, bo zapisana w ksidze ywota. Sprawiasz Mi rado na ziemi, to i cieszy si bdziesz ze
Mn na wieki.

 184 

Kundusia prosi o mio Pana Jezusa ponad wszystko.


Pan Jezus: Dziecko moje, nad mio nie ma nic wyszego, ona wyrwnuje wszystkie braki. Kiedy wszystko
czyni bdziesz z mioci, czynnoci te w mio si
przemienia, ycie stanie si jednym aktem mioci.
Nie patrz na wielko czynw, ale na mio.
(Uroczysto Zmartwychwstania Paskiego): Wnijd crko
do wesela Pana twego i Oblubieca! [Kundusia na te sowa
odczuwa rado i bogo niebiask].
Zawiod ci na puszcz i mwi bd o tajemnicach
mioci mojej. Czy wiesz, co to znaczy ,,na puszcz?
To znaczy nie tylko przebywa w samotnoci, ale e
i przy zajciach swoich mona pozosta ,,na puszczy.
cz si jak najczciej ze Mn, a nie zajmuj si tym,
co do ciebie nie naley. Miej serce wolne od spraw zewntrznych. Oddaj ci Serce moje, jest wasnoci
twoj, a twoje Moj. W tym zjednoczeniu mio si
potguje. Im mio gortsza, tym cilejsze ze Mn
zjednoczenie. Im mio wiksza, tym mstwo wiksze. Mstwo w cierpieniach i przeciwnociach daje
nawet pragnienie cierpie. To jest najwiksza mio.
Nawet naley dzikowa Bogu za ten skarb.
Najwiksz rozkosz sprawi Mi mio dziecica, bo
jak ojcu dobre dzieci s rozkosz i radoci, tak samo
i Mnie rado sprawia mio dziecica. Taka mio
wabi Mnie do serc.
Moje pragnienie, aby Mnie miowano, jest bez porwnania wiksze od twojego. ycie stanie si jednym
aktem uwielbienia i mioci, gdy czowiek wszystko
czyni z mioci w mioci. Wtedy przeze Mnie do-

 185 

konuje si uwielbienie Ojca we dnie i w nocy. To si


dzieje za spraw Ducha witego.

Matka Boa: Pamitaj, by bya pilna w sprawach, ktrych


Syn mj da od ciebie. Bd tak wierna, jak Syn mj
jest wierny tobie. Bd wierna w oarach, w drobnych
rzeczach, w oarowaniu zasug Pana Jezusa, bo skarb
ten dany ci na wasno. Mdl si za pogan, innowiercw, za wiat cay.

Pan Jezus: Stworzenia wydzieraj si z moich obj, id na


bezdroa i gin. Tak bardzo pragn zbawienia dusz!
Od wielu kapanw wicej cierpi, ni od grzesznikw.
W Ogrjcu pociech byy Mi dusze miujce Mnie.
Tak i dzi takie dusze s Mi pociech [przez] swe modlitwy, sw wierno.
Kundusia pyta: Co czyni, aby ycie stao si aktem mioci?
Pan Jezus: Czy nadal to, co czynisz. Droga, ktr ci prowadz, jest najbezpieczniejsza.

Bg Ojciec: W tobie znalazem upodobanie. Nie tylko


w Synu moim, [lecz i] w duszach czystych i niewinnych znajduj upodobanie.
Pan Jezus: Ojciec jest we Mnie, a Ja w Nim. Dusza doczona jest do szczliwoci Trzech Osb [Boskich]. To
si dzieje za spraw Ducha witego. Gdzie jest Trze-

 186 

cia Osoba, tam jest i Ojciec, i Syn. Dziaalno Trzech


Osb ujawnia si szczeglnie w duszy wiernej. Przez
dziaanie Ducha witego dusza ma uatwion dziaalno, bo ju nie sama wykonuje.
W Nazarecie prace moje, Matki Boej i witego Jzefa byy jednym aktem uwielbienia. Czowiek uwielbia
Boga nie tylko przez modlitwy, ale [przez] wszystkie
czynnoci wykonywane z mioci.
W Komunii w. oddaj ci Serce moje na wasno, nie
tylko Serce, ale i dusz m, bstwo z moimi przymiotami. Dusza nie pozna tej mioci, jak [jej] okazuj,
czc si w Komunii w. Dusza nie zgbi tej tajemnicy [przez] ca wieczno. Tajemnica ta dzieje si
przez dziaanie Ducha witego, ale w cznoci z Ojcem i Synem. Przez dusz uwielbiam Boga Ojca, a Ja
jestem uwielbiony w Ojcu. Wiksz Mi [ona] rado
sprawia ni anioowie w niebie. Gdy dusza oddaje Mi
si na wasno, urabiam j wedle mego upodobania
i zalena jest ode Mnie.
Dusza, czynica oary z modlitwy i cierpienia skada
je do skarbca Serca mej Matki. Pozostaj one wasnoci Kocioa, a za spraw Ducha witego Koci
udziela z tego skarbca.

Matka Boa: Zawsze z tob pozostaj, cho maj si koczy. Niech twoje ycie zawsze bdzie majem. Przyjdzie dzie ostatni, a wtedy, oby moga powiedzie:
,,wykonaam wszystko.

 187 

Pan Jezus: Nie martw si, e nie pamitasz sw. Pragn


by wykonywaa co pamitasz. Waniejsze jest wykonywanie, a nie spamitanie sw. Wykonuj ile moesz,
a Ja dopeni reszty.
(Uroczysto Najwitszego Serca Pana Jezusa): Grzesznicy przeszywaj wczni moje Serce przez zgorszenia.
Nie tylko moje, ale i Serce mojej Matki przeszywaj nowymi mieczami. Gdyby nie oara Mszy w.
i maa liczba dusz, ktre Mnie kochaj! Dla nich powstrzymuj zagad wiata! Miosierdzie moje jest jak
morze niewyczerpane. One powstrzymuj sprawiedliwo Bo. Pragn by kochanym od wszystkich ludzi. Za t odrobin mioci zapaciem bardzo drogo,
bo krwi moj i yciem. Bd oar dla Mnie, jak Ja
jestem w kadej chwili [oar] dla ciebie. Cho twoja mio jest malek wobec mojej bezgranicznej, ale
znajduj w niej upodobanie. Tak mioci miuj dusze, jak Ojciec miuje Mnie i jak miuj si Osoby
Trjcy Przenajwitszej. Milsza nam mio duszy ni
aniow, bo za ni, a nie za aniow krew wylaem. Dusz, oddajc Mi si, obdarzam askami bez granic!
W Komunii w. zalubiam dusz za kadym przyjciem jej. Staj si twym Panem, Krlem, Mistrzem,
twe cnoty pomnaam moimi. Jak najczciej ponawiaj
oddawanie si Mnie. Udzielanie ask sprawia Mi rado. Uwielbiajc Boga przez zjednoczenie, szerzy si
chwa Bo.
Znalazem triumf i rado w sercu twoim. Moj radoci bd si dzieli z tob. W godzin mierci polubi ci na wieki.

 188 

Matka Boa: Gdzie w duszy mieszka Trjca Przenajwitsza, tam, za spraw Ducha witego, i ja jestem. Syn
mj udziela ask przeze mnie.

Pan Jezus: Im dusza wicej za Mn tskni i pragnie Mnie


kocha mioci gorc, tym cilej cz si z t dusz. Mioci, jak Trjca Przenajwitsza kocha dusz
czyst i niewinn, rozum ludzki nie pojmie. Tylko Bg
moe poj Boga i bosk mio.
Polubiam ci, jako oblubienic Sobie, a wesele trwa
bdzie ca wieczno. Niebo cae cieszy si z tej mioci i zalubin.

Matka Boa: Jak w Nazarecie opiekowaam si Jezusem,


tak i teraz opiekuj si dusz, co oddaa si Bogu.

Pan Jezus: Co tylko jest zgodne z moj mioci, dam ci.


Przez cierpienia zdobdziesz najwiksz mio.
Nie tylko przyjmuj, ale i pragn tego, aby dusze oddaway si na [moj] wasno. Bo i Ja oddaj si na
wasno, teraz i na wieki. C moe by wikszego
nad mio jednoczc! Spenia bdziesz wol moj,
a Ja twoj spenia bd. W kadej chwili jestem dla
ciebie oar. Chc, aby i ty bya moj oar, to znaczy, cokolwiek czyni bdziesz z mioci, twoje znoszenie przeciwnoci i cierpie, zwycianie si, jest
dla Mnie oar bardzo mi.
Moim dobrodziejstwem jest to, e daj ci czas na ziemi, bo od tego zalee bdzie caa wieczno. Pilnuj

 189 

kadej chwili, aby moga wykorzysta czas i wzbogaci dusz. Tak moesz doj do najwyszej mioci,
jak mona zdoby na ziemi. Kiedy opucisz ziemi,
ujrzysz, jak droga jest kada chwila ycia na ziemi.
(wito Najdroszej Krwi Pana Jezusa Chrystusa): Moja
Krew Najdrosza jest woaniem gosu mojego do duszy! Jak wielki jest skarb mojej Krwi Najdroszej!
Droszy nad wszystkie najlepsze czyny, bo przez ni
oczyszczam dusze w sakramencie pokuty i w innych
sakramentach. Moja Krew oczyszcza i upiksza dusze. Jest jakby morzem niewyczerpanym. Mona J
w kadej chwili oarowa za swoje i dusz zbawienie.
Zado czyni za dusze w czycu, przejednywa sprawiedliwo Bo. W kadej sekundzie przelewam j
w oerze Mszy witej i przejednywam gniew Boy
i wyjednywam miosierdzie grzesznikom. Do tego
morza trzeba doczy cho kropl swoich cierpie
tak poczona z zasugami moimi, ile moe zbawi
dusz! Z duszami wybranymi dziel si cierpieniami.
Wtedy dusza okazuje mio czynn i oarn, gdy
znosi cierpienia cierpliwie, a nawet z radoci.

wity Pawe: Cierpienia, poniesione na ziemi, s kropl


w porwnaniu z rozkosz wieczn. Gdybym mg
wrci na ziemi, mki piekielne gotowym znosi
przez cae ycie. Jake warto cierpie na ziemi!

 190 

ROK 1949

Pan Jezus: Dziecko moje, gdyby wiedziaa jak ci kocham


i jak pragn mioci moich wybranych! Wiksz rado sprawiaj Mi wybrani ni anioowie, bo anioowie
nie maj dusz odkupionych krwi moj.
Pragn, aby dusze wybrane mioway Mnie mioci, jak Ja pragn by kochany. Nie dlatego, aby Mi
potrzebne byo do mojego szczcia, ale Ja pragn
uszczliwia i dzieli si szczliwoci, jak Ja mam
w Ojcu, a Ojciec we Mnie i w Duchu witym. Pragnem uszczliwienia dusz, tu na ziemi i na wieki
w niebie. Pragn, aby Mi dusze wybrane wynagradzay za mio m deptan przez grzesznikw. Moje pragnienia poczone s z blem, spowodowanym przez
pogard grzesznikw.
Oddaj Mi si nie tylko w sowach, ale i w rzeczywistoci. Dla dusz, ktre Mi si oddaj na wasno, jestem
ich nagrod, bowiem oddaj si im z dusz, bstwem,
potg i moimi skarbami. Nawet przez jedn tak dusz mog wylewa miosierdzie na ca ludzko i cuda
mej mioci mog przez ni czyni. Dusz tak ubstwiam mym bstwem i potg. Jestem mioci, a taka dusza staje si narzdziem mego miosierdzia.
Nawet najmniejsze oary s pomocne do zbawienia
dusz i pomnoenia chway Boej. Taka dusza jest jak-

 191 

by przybrana jako czwarta do Trzech Osb Trjcy


Przenajwitszej, jest pociech moj. Takich dusz pragn jak najwicej, bo jedna dusza wicej chway przynosi, ni innych tysice.
Zwracaj si czsto do Mnie, bo go nie byby zadowolony, gdyby z nim mao mwi. Rozmowa z duszami
sprawia Mi rado. Rad si Mnie we wszystkim.
Crko moja, miuj tych, ktrzy Mnie miuj i pragn
by miowany mioci czyst niepokalan oarn.
Dusze takie wynosz ponad cay wiat i na te dusze
wylewam mio, ktr inni gardz. Tak wielk i coraz wiksz wylewam na nie mio, bowiem sprawiaj
Mi rado i rozbrajaj sprawiedliwo moj, ktra jest
wymierzona przeciw grzesznikom. Moje miosierdzie
przez nie wylewam na ludzko ca. Dobre dziecko
rozbraja bl ojca, jaki mu zadaj dzieci niedobre. Tak
dusz kocham, jakby sama jedna bya na ziemi.
Zawsze zachowuj spokj, bo Ja jestem Bogiem pokoju,
a w ten sposb, e ze wszystkiego powinna by zadowolona. Z tego zadowolenia rodzi si spokj.
Czy to, co dotd czynisz. Patrz nie na ilo czynw,
ale na mio twoj. Twa mio wabi Mnie ku tobie.

Matka Boa: Mdl si duo za grzesznikw i pogan, i wiat


cay, bowiem zagroony jest sprawiedliwoci, a miosierdzie powstrzymuje t sprawiedliwo.

Pan Jezus: Masz pragnienie czy si ze Mn, ale moje


pragnienie czenia si z tob jest bez porwnania
wiksze! Najwiksz mioci odwzajemniasz Mi si

 192 

przez cierpienia, gdy je przyjmujesz z radoci, czc


z moimi cierpieniami. Sprawiasz Mi tym rado i [oddajesz] chwa, bo przez cierpienia i oary uratujesz
wiele dusz od pieka, a dusze te chwa oddawa Mi
bd przez wieki. Im trudniejsza oara, tym milsza
dla Mnie. Nie zdajesz sobie sprawy z tego, co czynisz
i co czyni bdziesz.
Po mierci bdziesz szafowa askami przez Matk
moj do koca wiata. Bdziesz pomaga Kocioowi
i duszom. Powiedz to spowiednikowi spokojnie i odwanie: com wybra dla Siebie, tym dziel si z wybranymi, to jest drog cierpie. To s skarby moje
najdrosze. W Komunii w. przychodz dzieli si
moimi skarbami. Za kadym razem stajesz si bogatsz. Daj ci nie tylko kropl mojej Krwi, cho jedna
kropla wicej jest warta nili wiele wiatw.
Dziel si z innymi szczciem swoim, mw im o mojej dobroci, mioci i miosierdziu, bo tym rado Mi
sprawiasz. Zachcaj do pokoju.
Bd pociech Serca mojego, a Ja stan si nagrod
twoj. Zdobywaj mio w stopniu moliwie najwyszym, a w niebie cae wieki cieszy si bdziesz.

Matka Boa: Bd bardzo pokorna, bo Syn mj ma upodobanie tylko w duszach pokornych.

Pan Jezus: Wiernoci wynagradzaj za tych, co gardz


moj mioci.
Walczcy onierz otrzymuje odznaczenie i za walk,
i za zwycistwo. Mog uwici w jednej chwili, ale

 193 

za kade przezwycianie si bdzie osobna nagroda.


Przez zwycistwa dusza staje si bogatsza.
Ile razy przychodz do ciebie w Komunii w., tyle
razy polubiam ci, a w godzin mierci polubi ci
na wieki.
Wybieram dusz, ktra Mi si oddaje na wasno
i urabiam j na swoje podobiestwo. Nawiedzam j
cierpieniami i przeciwnociami, aby Mi pomagaa
w przedueniu mego odkupywania dusz. Dla ciebie
jestem oar w kadej chwili i chc, by i ty kochaa
Mnie mioci czu i oarn, a wtedy bdzie to mio wzajemna. W zjednoczeniu ze Mn jest moc i sia, wtedy przez zasugi moje mona pomaga duszom.
Przez tak dusz wybran uwielbiam Ojca, a z tego
uwielbienia pynie chwaa Boa.
W Sakramencie Otarza pozostaj jako wizie mioci, ale wiksz rado sprawia Mi mieszkanie
w duszy, bo mog przez ni dziaa. I to sprawia Mi
wiksz rado ni anioowie. Przybraem serce ludzkie, bym mg kocha sercem ojcowskim. Pamitaj, e
wiara i ufno id w parze, a mio daje si. Dla ciebie staem si czowiekiem i cierpiaem, ustanowiem
Najwitszy Sakrament i oar Mszy w. Dla ciebie
stworzyem ziemi, daem ci ciao i poczyem z dusz na to, aby dusza wzbogacaa si przez ciao. Zapieranie si siebie i zwycianie si, oto jest mio
oarna!
Daem ci Matk moj za matk, a co jest moim, to
wszystko jest twoim. Podzielam si z tob moim szczciem, jakim si ciesz w Ojcu i Duchu witym. Kapanom zostawiem moje zasugi; jako Bg uczyniem

 194 

te zasugi nieskoczonymi. Kapani rozdzielaj je za


spraw Ducha witego. Na ziemi dusza powinna tryumfowa w cierpieniach i dowiadczeniach. Jest wielu kapanw, ktrzy obrcili si przeciwko Mnie to
moja podwjna bole. Moja Matka pacze krwawymi
zami nad strat dusz.

Matka Boa: Miej wielk ufno w zasugi Syna mojego,


bo przez nie moesz zbawia wiat, w nich jest Boa
dobro, mio i miosierdzie.

Pan Jezus: Popatrz okiem wiary na wiat, a ujrzysz, e jedna dusza wicej jest warta ni nie jeden, ale tysic
wiatw. Bd bardzo pilna w zbawianiu dusz, bo tym
najwiksz rado sprawisz Mi.
Pokora wabi Mnie ku tobie, bo przez pokor cz si
z dusz. Dziel si z tob Moj szczliwoci, jak
jestem szczliwy w Ojcu moim i Duchu witym,
dziel si take Moimi cierpieniami, bo one s wielkimi skarbami i przez nie sprawiasz Mi rado. Poczone z moimi pomagaj w zbawianiu dusz. S dla
mojego Kocioa wielk pomoc, a sprawiaj rado
nie tylko Mnie i Matce mojej, ale i caemu niebu i duszom w czycu cierpicym. Dopki jeste na ziemi,
masz niwa zasug: moesz zdobywa w caej peni
mio. W niebie tym wiksza chwaa i tym lepsze poznanie Mnie bd twoim udziaem.
Kundusia prosi o ask, aby w niczym nie obraa Boga.

 195 

Pan Jezus: Dopuszczam na ciebie upadki, ale Mnie nie


zasmucasz nimi. Bez nich mogaby wpa w zarozumiao. Upokarzajc si po upadku, zyskujesz
nowe aski. Wszystkie aski id przez krzy. Wszystkie czynnoci i poczynania kapaskie przez krzy si
poczynaj. Miosierdzie wysuone na krzyu, teraz
przez Ducha witego spywa z krzya.
Kundusia pyta, jak y, by y w obecnoci Boej.
Pan Jezus: Patrz na twoj wol i usposobienie. W usposobieniu jest czno midzy nami. Nie patrz na ilo
uczynkw i sw, ale na dobr wol i na twe usposobienie. Jestemy jednym duchem. Z tej cznoci
wypywa chwaa Boa. Cokolwiek czynimy, czynimy przez Ducha witego, na chwa Ojca, a Ojciec
jest we Mnie. Ja wszystko wykonuj przez ciebie, a ty
w Duchu witym we Mnie.
Pragniesz by wielk wit?! uczyni ci tak, ale
bd Mi wiern, jak przystoi na moj oblubienic.
Szerz moj mio przez oary i cierpienia, przez zaparcie si samej siebie. Patrz na wit Tereni. Zwyciajc si na kadym kroku, szerzysz mio. wita
Teresa za nic si miaa. Zaskarbia skarby, za ktre
dusze si kupuje. Gdy Mi si oddaa na oar, nie
oszczdzaem jej cierpie, ale za to pomagaa wiatu caemu. Jak pszczoa z kadego kwiatu zbiera mid,
tak dusza wierna z kadego cierpienia robi zapas [dla
siebie] i jeszcze dla innych. Koci bdzie czerpa
z jej zasug.
Kundusia prosi o ogie mioci w sercu Ojca witego.

 196 

Pan Jezus: Dopuszczam na niego przeciwnoci, a on


z radoci je przyjmuje, przez to nawracaj si innowiercy. [On] szerzy mio nie tylko sowem, ale
i cierpieniem.
Kundusia prosi, by Pan Jezus pozosta w jej sercu jak w tabernakulum.
Pan Jezus: Zawsze jestem z tob. Milej Mi w sercu twoim ni w tabernakulum. Tabernakulum jest moim tronem, ale przebywajc w duszy, mog w kadej chwili
oddawa chwa Ojcu przez ni, a ona przeze Mnie.
Z dusz oddan Mi podzielam si moj szczliwoci
jak jestem szczliwy w Ojcu i w Duchu witym.
Gdy przyjd sdzi, przyjd w powietrzu z krzyem.
Wybrani stan po prawicy w ciaach uwielbionych
i bd upojeni szczciem, e si dzielili ze Mn krzyem. Grzesznicy bd na ziemi i std pjd na potpienie.
wita Teresa od Dziecitka Jezus: Pan Jezus jest z ciebie zadowolony. Mdl si duo za grzesznikw i kapanw. Jake jeste szczliw, e moesz si czy
z tym samym Jezusem, na ktrego ja patrz, e moesz
Go kocha mioci oarn! Korzystaj jak najwicej
z zasug Pana Jezusa. Moje drobne oary, zanurzone w zasugach Pana Jezusa miay ogromn warto.
Zdaje si jakby [Pan Jezus] nie mg zbawia dusz bez
tych oar dusz czystych i oarnych.

Pan Jezus: Zawsze jestem z tob. W tabernakulum jestem


pod postaci chleba, bo inaczej nie mgbym by.

 197 

W duszy znika posta [chleba] i pozostaj z Ojcem


w Duchu witym w sercu czowieka. W Komunii
w. tak cile cz si z dusz, e w niej oddaj chwa Bogu Ojcu. Jestem uwielbiony i [przez] wynagradzanie za grzesznikw.
Moja mio do duszy jest tak wielka, e cae wieki
[dusza bdzie] j poznawa i nie zgbi jej. Patrz na
dusz jak na drogi skarb. K t o d z i k u j e z a c i e rp i en i a , w i c e j M i r a d o c i s p r aw i a , n i
g d y by s p e n i d u o d ob r y ch u c z y n k w.
W takiej duszy mam odpoczynek, dusza taka pomaga
zbawia dusze, pomaga Kocioowi i duszom w czycu cierpicym.
Nawiedz ci wikszymi cierpieniami, ale nie lkaj si,
bowiem zawsze jestem z tob i wsplnie z tob pracuj i wynagradzam.

Matka Boa: Stae zwycianie si jest oar, ktra uwica dusz. Bg mgby odj trudnoci.

Pan Jezus: Wiesz jak ci miuj, jak chc mioci paci za


mio. Daj ci cierpienia, aby bya oar dla Mnie,
jak Ja jestem dla ciebie. Wiele pomagasz Mi w zbawianiu dusz. Pragn dusz oarnych, one sprawiaj Mi rado, bo pomagaj Mi w dwiganiu krzya.
Bd ci bogosawi przez wszystkie dni twego ycia.
Mw czsto Wielbi dusza moja Pana.... Przez cierpienia jednocz si z tob, e jedno si stajemy.
Kundusia przystpuje do spowiedzi i Komunii w. jubileuszowej.

 198 

Pan Jezus: Polubiam ci teraz i na wieki. Sprawiasz Mi


rozkosz i jeste moj pociech, nie lkaj si niczego,
bo stale jeste w objciach moich, jak dziecko w objciach ojca.
Im bdziesz wiksz wit, tym wiksza dla Mnie
chwaa! Mog ci uczyni najwiksz wit, ufaj Mi,
bo Ja wszystko mog.
Kundusia pyta, co czyni, aby przypodoba si Panu Jezusowi?
Pan Jezus: cz si ze Mn jak najczciej w Komunii
duchownej, a przez to wzrasta bdziesz i w mioci,
i utrzymywa ducha w skupieniu.
Mdl si duo za moich kapanw i za tych, co zeszli z drogi zbawienia i walcz ze Mn i Kocioem.
Wyrzdzaj Mi wielk przykro, bo ich kocham mioci ojcowsk, pragn ich zbawienia, ich dusze kupiem krwi Jak Mnie to boli! Przez dusze oddane Mi
wynagradzam, a one przeze Mnie, Ojcu. Przez takie
dusze szerzy bd Moje miosierdzie nawet na cay
wiat, i bd czyni cuda. Tu j e s t m i e j s c e m e go
s po c z y n k u i s t d s z e r z y b d mo j e m i o s i e rd z i e n a w i a t c a y.
Kundusia, na mocy lubu posuszestwa, na polecenie swojego
spowiednika prosi Pana Jezusa o pewn ask.
Pan Jezus: O g rom n i e c en i d ob rowol ne po s u s z e s t wo, ch t ne i n i ew y mu s z one, bo t o
j e s t k l u c z d o i n ny ch a s k 39.

39

Pan Jezus wyraa yczenie, by to zapisa.

 199 

Kundusia prosi o popraw zdrowia na tyle, by mc uczestniczy


we Mszy w. i adorowa Pana Jezusa w tabernakulum.
Pan Jezus: W tabernakulum jestem pod postaci chleba,
a w tobie przez moj wszechmoc przebywam stale.
Zwracaj si do Mnie przebywajcego w sercu twoim.
Cierpieniami pomagasz Mi zbawia dusze. Twoje
cierpienia przeduaj i uzupeniaj moj mk. Jeste
ze Mn zjednoczona, jeste wasnoci moj, a Ja twoj. Ty speniasz wol moj, a Ja spenia bd twoj.
Serce moje przeszyte jest boleci nawet od wybranych, kapanw. Stali si moimi wrogami i walcz ze
Mn. Mdl si, aby wrcili na drog zbawienia. Jestem Ojcem wszystkich, ale jako Ojciec sprawiedliwy
zwrc si do nich, dopuszczajc przeladowania i innymi karami dowiadczajc.
Wynagradzaj Mi, bo jeste wybrank moj. Cierpi
razem z tob, nie lkaj si niczego40.

40

Kundusia od wielu lat cierpiaa na owrzodzenie staww. Od padziernika 1948 r. choroba rozwina si, uniemoliwiajc chodzenie i poruszanie si. Sdzono, e jest to grulica, by to jednak rak koci z pniejszymi przerzutami na organa wewntrzne. Kundusia zostaa
unieruchomiona w ku i do mierci ju go nie opucia (przyp. red.).

 200 

ROK 1950

Pan Jezus: Tak ci miuj, jak gdyby bya sama jedna na


ziemi. Jak Ja okazaem najwiksz mio przez cierpienie, tak [ty] okaesz Mi najwiksz mio przez
cierpienia, poczone z moimi. Wtedy najcilej jednocz si z tob. Jak Ojciec jest zczony ze Mn
i z Duchem witym, tak dusza jednoczy si w tej mioci przez cierpienia. Oddaje w kadej chwili chwa Bogu, a Ja dokonuj w niej cudw mioci, bo przez
t dusz szerz moje miosierdzie na cay wiat. Cae
niebo cieszy si z tej chway, jak ma Bg z tej duszy.
Zbawiam wiele dusz przez tak dusz.
Co jest moim, jest i twoim, a wic i miosierdzie moje.
Gdzie Ja jestem, tam i Matka moja [jest] ze Mn, daj
ci J na wasno. Przez ciebie speniam wol Ojca
mojego.
Nie tylko proba twoja bywa wysuchana, ale jest
[ona] rwnie uwielbieniem Boga. Dusza oarna wicej przynosi chway i radoci, ni tysice takich, ktre strzeg si grzechw, ale nie kochaj Mnie mioci
oarn. Miosierdzie moje jest bez granic. Tu w y b r a em m i e j s c e mo j e go s po c z y n k u i s t d
s z e r z y b d m i o s i e rd z i e. Krzywdy ci, dziecko moje, nie zrobi, bo ojciec, ktry kocha dzieci, nie
zawsze daje dzieciom to, o co prosz, ale to, co lepsze
i poyteczniejsze. Tak i Ja tobie daj to, przez co osi-

 201 

gniesz najwiksz mio. Pragn dusz kochajcych


Mnie mioci oarn.
Raduj si, bo znalaza ask, ktra od ciebie nigdy nie
bdzie odjta. Bogosawi bdziesz t chwil, w ktrej
zdobya chwa na ziemi. Moich wybranych dowiadczam cierpieniami, aby Mi przez cierpienia, poczone
z moimi, wyjednywali miosierdzie dla tych, co odstpili ode Mnie. Cierpi z duszami oarnymi.
Otrzymasz koron chway w niebie. Jak jestem szczliwy w Ojcu i Duchu witym, to t szczliwoci
podzielam si z tob. Im wicej cierpisz, tym wiksz rado Mi sprawiasz. W sercu twoim obraem
tron, aby z tego tronu szerzy miosierdzie, i to na cay
wiat, bo jestem potg.
Ile pragniesz dusz zbawi, tyle moesz zbawi. Moje
serce zawsze jest dla ciebie otwarte. Zwracaj si
i czerp z niego dla siebie i innych, nawet dla wiata caego. Gdyby wiedziaa, jak pragn zbawienia grzesznikw! A oni gardz i oddalaj si. Wynagradzaj za
nich. Kocham nawet tych, co walcz ze Mn i Kocioem. Pragn ich zbawienia. Wypraszaj dla nich miosierdzie moje.

Matka Boa (3 maja 1950): Nie obawiaj si ani nie lkaj niczego. Wiele moesz pomc Polsce.

Pan Jezus: Mw z innymi o mojej mioci i pragnieniu zbawiania dusz i o wiecznoci nigdy si nie koczcej.
Jestem w twoim sercu i krluj w nim. Dusze, ktre
oddaj Mi si na wasno jako wasnoci kieruj.

 202 

Mgbym wyniszczy skonnoci do zego, ale je [tylko] osabiam, bo przez zwycianie si dusza kocha
Mnie mioci oarn i uwica si.

Matka Boa Wspomoenie Wiernych: Opiekuj si duszami, ktre s oddane mojemu Synowi. Opiekuj si
jak moim Synem w Nazarecie, a to sprawia Mu wielk rado.

Kundusia prosi o wytrwanie w mioci i o szczliw mier.


Pan Jezus: Twoja mier bdzie upieniem, jak dziecko
usypia w ramionach ojca lub matki.
Upodobaem sobie w tobie pokor. Pokornych kocham
i do nich si zniam. Ty masz dar mego Serca. Bd
jak dzieci. Gdy robi co dobrego, nie myl o tym.
Mae dzieci nie ucz si kocha, a jednak kochaj i s
kochane. Rado mi sprawia dziecica mio.
Bd cierpliwa i cierpienia zno nie tylko cierpliwie,
ale i z radoci, bo podzielam si z tob najwikszymi bogactwami. Cierpieniem, znoszonym z radoci,
okaesz Mi najwiksz mio. Wtedy paci bdziesz
mioci za mio. Pocieszasz moje Serce tak bardzo
zasmucone przez grzesznikw, a nawet przez moich
wybranych. Cierpisz nie sama, ale Ja wsplnie z tob
cierpi i pracuj. Dusze oarne sprawiaj rado caemu niebu.
W Komunii w. zalubiam ci jako oblubienic, za
w godzin mierci zalubi ci na wieki.

 203 

Ja i mj Ojciec niebieski umiowalimy ci. Ojciec mj


znalaz w tobie upodobanie. W sercu twoim obralimy
mieszkanie, tron dla Siebie przez Ducha witego. Ja
przez ciebie, a ty przeze Mnie oddajemy chwa Ojcu
przez Ducha witego. Bo przez cierpienia, czy przez
cokolwiek innego, uczynionego z mioci do Mnie,
nawet przez posiek, przez to nieustannie oddajemy
chwa Ojcu, nawet cae niebo cieszy si z tego. Szerzymy miosierdzie Boe. My przez ciebie, a ty przez
Nas i to na cay wiat, bo nie sama cierpisz i pracujesz,
ale Ja z tob. Z tob podzielam nasz szczliwo, raduj si, bo wielk ask znalaza u Pana swojego. Gdyby wiedziaa, jak rado sprawiasz Mi przez twoje
cierpienia, poczone z moimi! Przez cierpienia jeste
wspodkupicielk dusz moich. Nad t wikszej mioci Mi nie okaesz, jak gdy przez cierpienia pomagasz
Mi zbawia dusze. Przez to i dla siebie zdobdziesz
chwa na wieki. Dziel si [z tob] najdroszym skarbem, cierpieniem, cho [to] trudne, ale im trudniejsze,
tym milsze mojemu Sercu. Jeste oar dla Mnie, a Ja
dla ciebie. Jak mao mam dusz oarnych.

Matka Boa (Uroczysto Wniebowzicia NMP): Jake jeste


szczliwa, udarowana bogactwami mego Syna. Bd
wierna memu Synowi najmilszemu. Wybra ci na oblubienic, daje ci skarby najdrosze, bo ci oddaje na
wasno, w zjednoczeniu ze Sob, jednego ducha.
Penij Jego wol.
Wiedz, e tak jeste umiowana przez Syna i przeze
mnie, e nawet kary, zasuone przez grzesznikw, oddala Syn mj [z mioci] dla ciebie. Korzystaj z zasug

 204 

Jezusa, danych ci dla uwicenia wasnego i grzesznikw. Zasugi te to potga.

Pan Jezus: Co jest moim, to wszystko jest i twoim, a co


twoje, to jest i moje. Serce moje otwarte jest dla ciebie
w kadej chwili. Moesz z Niego czerpa miosierdzie
moje w kadej chwili dla grzesznikw, dla caej ludzkoci. Czy to przez oarowanie mojej krwi Ojcu mojemu. Dane ci, e do woli, ile chcesz, moesz czerpa,
a tym zado czyni bdziesz mojemu pragnieniu. Jak
na krzyu, tak i teraz pragn zbawienia dusz. Czynic
to, sprawia bdziesz rado memu Sercu.
Najwiksz rado Mi sprawisz i jak najwiksz okaesz mio, gdy pomoesz Mi dusze zbawia. Ja stan
si twoj nagrod, a ty bdziesz moj chwa. Potga
moja czyni cuda przez dusze wybrane. Przez takie dusze bd czyni cuda i szerzy miosierdzie.
Jak tu na ziemi przyjmujemy Pana Jezusa i kady jest
zadowolony, tak i w niebie kada wybrana dusza bdzie zjednoczona w Bogu. Matka Boa przez wszechmoc Bo jest zawsze w niebie i nieba nie opuszcza,
cho objawia si [na ziemi] ludziom41.

Matka Boa: Bd wierna Synowi mojemu, bo bardzo ci


kocha. Zjednoczona jeste w jedno, std bd dosko-

41

Nie ustalono, kto wypowiedzia zdanie zaczynajce si od sw: ,,Jak


tu na ziemi przyjmujemy Pana Jezusa... do sw ...cho objawia si
ludziom (przyp. red.).

 205 

naa i speniaj wol Syna mojego. Uwicisz si przez


to. Umartwiaj twoj prn ciekawo, niech ci nie
obchodz wieci wiatowe. To zaparcie si siebie bdzie oar dla Pana Jezusa.

Pan Jezus: Ja jestem oar dla ciebie w kadej chwili, a ciebie obraem jako oar dla Siebie. Takiej wzajemnej
mioci pragn od dusz przeze Mnie wybranych.
adna matka ani aden ojciec nie dorwna mojej mioci. Im wiksz mio zdobdziesz, tym wiksz
chwa Mi oddasz. Mioci, jak miuj dusze, przez
cae wieki dusza nie pozna, bo rozum jej jest ograniczony.
Dusza przez jedn Komuni w. otrzymuje tyle bogactw; oddaj si jej z wszystkimi moimi skarbami.
Nie tylko ciao, ale i dusz, i bstwo, i zasugi oddaj
duszy na wasno. Przez t dusz czyni cuda miosierdzia mojego. Dzi pragn zbawienia dusz tak samo,
jak pragnem na krzyu, woajc ,,Pragn. Jeli czynisz, co moesz, by pomaga zbawia [dusze], zado
czynisz memu pragnieniu, bo jestemy jednego ducha.
Nie przemczaj ducha mwieniem, bo patrz na mio i usposobienie. Mae dziecko kocha ojca i ojciec
jest zadowolony z dziecka, cho ono mao mwi.
Rad si Mnie we wszystkim, bo to sprawia Mi rado.
Nie zwaam na sabo, ale na mio. Dopuszczam
sabo, by uchroni od zarozumiaoci. Przychodz
do ciebie w mojej wiatoci, by da pozna co [jest]
dobre, a co ze, aby czynia [to] co dobre i przez to
sprawiaa Mi rado. Kto chodzi w ciemnoci, ten bdzi i ginie.

 206 

Niektrym duszom objawiam si w postaci czowieczestwa, ale nigdy w caoci mego majestatu, bo adna dusza tego by nie zniosa. Dlatego majestat ukryem
pod postaci chleba, aby ludzie mieli do Mnie dostp.
Uczyniem to z mioci dla ludzi, dla ich dobra. Boja Boa jest warowni mioci i pokory. C i , c o n i e
c z u wa j n a d bo j a n i B o , z a t r a c a j w i a r i mo g z g i n n a w i ek i . To dotyczy take
kapanw.
Kundusia pyta, co czyni, by tak ukocha Jezusa, jak On sam tego
pragnie.
Matka Boa: Speniaj wol Syna mojego, a tym si uwicisz. Staraj si by Mu wiern jak On ci jest wierny.
Ze zjednoczenia z Jezusem wypywa mio wzajemna. W tym zjednoczeniu i skupieniu, cokolwiek dusza
czyni, zamienia si w mio; w kocu sama dusza zamienia si w mio.
Naley bardzo ceni czas na ziemi. Z kadej chwili
korzystaj, by jak najwicej zebra zasug dla chway
Boej.
Bd cierpliwa, raduj si z tego, czym bywasz nawiedzana i ze wszystkiego bd zadowolona. Gdyby
wiedziaa, ile jest w tym szczcia, gdy tak czynisz,
byaby Bogu wdziczna za cierpienia.

wita Teresa od Jezusa: Pan Jezus jest z ciebie zadowolony. Gdyby mi byo dane wrci na ziemi, zajabym twoje miejsce. Mio oarna sprawia Bogu
wielk rado.

 207 

Matka Boa: Staraj si oddawa Panu Jezusowi jako oary,


nawet rzeczy dozwolone, np. ciekawo rzeczy wiatowych. Te drobne oary s tak cenne, e mona nimi
dusze zbawia. Dzikuj ci za to, e zado czynisz
pragnieniom mego Syna. Mdl si duo za kapanw,
ktrzy zeszli z dobrej drogi, a za to, e pragniesz ich
nawrcenia, dzikuj ci.

wita Teresa od Dziecitka Jezus (Dzie witych Karmelu): I ty moesz uprosi aski u Boga. Bogu spodobao
si przeze mnie zaprowadzi droyn mioci dziecicej. Nawe t b i c z owa n i a i pok u t y n i e d o r w n a j m i o c i d z i e c i c e j . Ciebie Bg prowadzi
drog ufnoci dziecicej. Nie zbaczaj [z niej] przez
obawy czy brak ufnoci. Na tej drodze zdobdziesz
najwiksz mio. Pan Jezus kocha wszystkie dusze,
ale najwicej okazuje mioci tym, co krocz droyn
mioci. Tak jak ojciec najwicej mioci okazuje najmniejszym dziatkom, bo one rozbrajaj jego bl i s
pociech dla jego serca, cho i starsze kocha.

Pan Jezus: Mgbym dusz uwici w jednej chwili, ale


pragn wsppracy z ask, aby mio bya wsplna.
Urabiam dusze na swoje podobiestwo. Dusza bez aski nic nie moe, ale chodzi o [jej] wspprac z ask.
Jak obraz nie jest zasug pdzla, ale duszy malarza,
tak i ja urabiam [dusz] na moje podobiestwo.
Dusza zczona ze Mn w Komunii w. moe wiele dusz zbawi. Z ni i przez ni oddaj nieustannie
chwa Ojcu. Nawet po mierci Koci ma pomoc ze

 208 

skarbw takiej duszy. Taka dusza przynosi rado niebu, a ulg duszom w czycu.
Umiuj mj Krzy, bo Ja umiowaem, a oblubienica powinna czyni to co Oblubieniec. Im wiksza twa
mio, tym wiksz chwa oddajesz Ojcu, a Ja przez
ciebie.
Nie zwaam na sabo, ale na usposobienie, wol i mio, jak kto Mnie kocha. S a bo c i w t e j m i o c i g i n j a k i s k r y w pow i e t r z u . Zawsze
zachowuj spokj, bo jestem Bogiem pokoju.
Przez moj wszechmoc przebywam w sercu twoim, cho nie pod takimi postaciami, jak przez moj
wszechmoc jestem w tabernakulum. O nic si nie
martw, bo zawsze jestem z tob, a kt moe by przeciw Mnie?

Kundusia pyta, co ma czyni, aby si przypodoba Panu Jezusowi?


Matka Boa: Czy, co czynisz, tylko z mioci. Jak dziecko czuje si bezpieczne w objciach ojca, tak ty zatapiaj si w mioci, jakby zasypiaa w objciach ojca.
Jeste szczliwa, crko moja, bo jeste w objciach
Boga samego, Krla krlw. Niczego si nie obawiaj,
bo zawsze zczona z Bogiem, zachowaj pokj, ktry ci dany, pokj ktrego wiat da nie moe, bo go
nie posiada. Bg wybra w twoim sercu jakby tron
i w nim mieszka majestat Boy. Gdyby wiedziaa jak
ci Bg umiowa, jake by si cieszya z tego, co Bg
ci daje! Daje ci swoje skarby najwiksze. Nie pojmujesz nawet czstki tej mioci, jak Bg ci umiowa.
Rozum czowieka jest ograniczony, a Bg [jest] nie-

 209 

ograniczony i dlatego czowiek tylko czciowo pojmie mio Boga. W niebie przez wieki pojmowa
bdzie i nigdy nie pojmie nieograniczonej mioci Boga i Jego miosierdzia. Gdyby wiedziaa, jak
chwa oddajesz Bogu przez [swoje] cierpienia, oary i trudnoci i rado sprawiasz Trjcy Przenajwitszej! Pozosta zawsze wierna swojemu Oblubiecowi
[za to], e ci wybra dla Swej chway. Jako Syn mj
umiowa krzy i ucaowa go, przyjmujc na Siebie,
tak i ty najwiksz mio okaesz przez oar cierpie, bo przez ni osigniesz najwiksz mio i zbawisz najwicej dusz.
Dla Kocioa pozostawisz zasugi swoich oar, a Bg
bdzie cudami stwierdza to swoje miosierdzie i szerzy bdzie to miosierdzie przez dusze Mu oddane.
Dzikuj ci, e zado czynisz Synowi mojemu przez
twoje pragnienia i przez modlitwy. Pro Syna mojego
w czasie Komunii w., a wszystko otrzymasz.
W godzin mierci Bg polubi ci na wieki, bdziesz
Jego oblubienic i krlow. W godzin mierci ujrzysz,
ile dusz zbawia.
Bg wybiera niektre dusze dla swej oary, ale tylko
niektre.

 210 

ROK 1951

Pan Jezus: Przez nieustanne zjednoczenie oddajemy chwa Ojcu w Duchu witym. Przez to uwielbiamy Boga,
skadamy dzikczynienie i wynagradzamy krzywd
wyrzdzon przez grzesznikw. O! Jak zranione jest
Serce moje przez grzesznikw! Przynajmniej ty bd
moj pociech. W sercu twoim znajduj odpoczynek,
ale przemawiaj do Mnie czciej, bo [tym] rado Mi
sprawiasz. Jak mae dzieci rozmawiaj z rodzicami
i tym rozbrajaj ich bl, tak i ty czy.
Przyszedem do ciebie z moim krzyem, pom Mi
go nie, bo przez krzy dusze zbawiam, tak i ty przez
krzy pom Mi zbawia dusze. Przez to osigniesz
najwiksz mio, a Mnie sprawisz najwiksz rado. Umiuj krzy, bo Ja go umiowaem. Jake pragn zbawi kad dusz! Kada tyle warta, ile moja
krew. Czy zado mojemu pragnieniu. Pragn zbawi
kad dusz.
Zastanawiaj si nad mioci, jak ci umiowaem
i kim Ja jestem, a kim ty! Ty stworzeniem, a Ja Bogiem. Choby wysilaa si do najwikszej mioci,
nie dorwnasz mojej. Jeste zapisana w ksidze ywota w niebie.

 211 

wity Jzef: Raduj si, bo Bg obra ci dla Siebie jako


oar. Jezus jest dla ciebie w kadej chwili oar.
Bd cierpliwa, a nawet z radoci zno cierpienia, bo
to skarby najwiksze, jakimi Bg podziela si z tob.

Pan Jezus: Miuj Mnie dziecic mioci, ufaj jak dziecko, wierz jak dziecko, bo tym Mi rado sprawiasz. Jak
dziecko o niczym innym nie myli tylko o miowaniu rodzicw, a ojciec myli o jego potrzebach, tak i ty
[czy] jakby nic innego na wiecie nie istniao, tylko
Ja i ty. Dziecko kochajce swoj mioci rozbraja bl
rodzicw; tak mio dziecica rozbraja bl, zadawany
Mi przez grzesznikw.
Dusza, zjednoczona ze Mn, sprawia Bogu Ojcu
wicej radoci, ni piewy anielskie. Ojciec ma
upodobanie w takiej duszy, a Ojciec jest we Mnie.
Bg jest mioci, a Duch wity zapala mio. Jedno jestemy.
Grzesznicy wyrzdzaj Mi przykro, bo pragn zbawienia ich dusz. Ty bd pociech Serca mojego, tak
bardzo zasmuconego. Czy zado mojemu pragnieniu [swoj] mioci. Duszy, zjednoczonej ze Mn,
daj pokj. Dusza, ktrej daj mj pokj, [jest] szczliwa i wielce wzbogacona. Gdyby trzeba byo, przez
tak dusz gotw jestem cuda czyni. Bezboni nigdy
nie zaznaj mojego pokoju.
Tak pragn zbawienia dusz! Bd pociech Serca mojego, pom Mi zbawia dusze przez twoje cierpienia, modlitwy i twoje oary. Bo ty jeste moj krlow
i jako taka, przez moje zasugi, moesz zdobywa jak
najwicej dusz, wyrywajc je pieku, nie tylko po kil-

 212 

ka dusz, ale m i l i on a m i , oarowujc moje zasugi,


krew i zy. W kadej chwili oddajemy Bogu chwa
przez Ducha witego. Jak Mi rado sprawiasz
czynic tak!
W przeciwnociach dusza twoja uwica si. yj
w zjednoczeniu ze Mn. Gdyby wiedziaa, jak jeste umiowana od mego Ojca i przeze Mnie w Duchu witym, jakeby radowao si serce twoje. Staraj
si by pokorn i ma, bo ma dziecina sprawia rado rodzicom. Jeste w moich objciach i sprawiasz
Mi rado. Im pokorniejsz staniesz si, tym bdziesz
milsz Sercu mojemu. Za jedno cierpienie zniesione
w mioci ku Mnie cae wieki bdziesz Mnie kocha.
Bd dowiadcza grzesznikw, aby wrcili na drog
zbawienia, a sprawiedliwych bd umacnia.
Raduj si, bo wielk ask znalaza, ktra nigdy nie
bdzie od ciebie odjta. Co czynisz, czy nadal z mioci ku Mnie. Ojciec mj niebieski znalaz w tobie
upodobanie. Ty przeze Mnie, a Ja przez ciebie oddajemy Bogu chwa przez Ducha witego. Gdyby wiedziaa jak jeste umiowana, przestaaby y! Imi
twoje [jest] zapisane w ksigach ywota.
Kochaj Mnie mioci dziecic! O, jake pragn, aby
wszystkie dusze kochay Mnie mioci dziecic! Ojcem jestem i [dlatego] pragn mioci dziecicej, bo
dzieci najmniejsze s najmilsze rodzicom. Ufaj Mi jak
dziecko, wierz jak dziecko i kochaj Mnie jak dziecko!
Od dzieci nie wymaga si wielkich czynw, bo starczy
ich czysta mio. Tym najwiksz mio Mi okaesz
i najwicej dusz zbawimy.

 213 

M i e j s wobo d i pok j w d u s z y, bo Ja n i e
t y l e w y m a ga m w y s i l en i a , i l e poko j u ,
i n i e t y l e z wa a m n a c z y ny, i l e n a m i o
i u s po s ob i en i e. Zachowaj pokj, bo Ja jestem Bogiem pokoju. Pozosta w zjednoczeniu ze Mn.
Tym sprawiasz Mi wielk rado, e kochasz Matk
moj Najwitsz.
M i o s i e rd z i e mo j e, a n i e rk a k a r z c a d a j e
l u d z i om d o w i a d c z en i a , [ w t y m c el u ] , a by
z b k a ne d z i e c i n aw r c i y s i !
Ojciec mj znalaz w tobie upodobanie, sprawiasz
wielk rado Ojcu mojemu.

(Powicenie Narodu Polskiego Sercu Jezusowemu): Sam bd


twoim przygotowaniem. Przez kade poczenie si [ze
Mn] w Komunii w. polubiam ci na oblubienic.
Dzikuj ci za to, e wiele pomoga Mi przez swoje pragnienia, cierpienia i modlitwy. Ciesz si i raduj
szczciem, jakie tu zapocztkowaem na ziemi, na
wieki z rodzicami i rodzestwem cieszy si bdziesz.
Jako Ja jestem szczliwy w Ojcu i Duchu witym,
tak ty tym szczciem cieszy si bdziesz. Cierpieniami oraz przeciwnociami nawiedzam ci dla twego dobra. Mgbym ci uwici w jednej chwili, ale
chc, aby Mnie kochaa zaparciem si siebie i zdobya jak najwicej zasug, i dosza do samego szczytu gry mioci.
Dusze oddane Mi otrzymuj aski, dla ktrych nie
mam granic. Moje Serce jest otwarte, czerp z niego skarby i dla innych. Ono si nigdy nie wyczerpie.

 214 

Two j t eol o g i n i e ch b d z i e w i a r a , n a d z i e j a i m i o .
Pragn udziela ask. Pragn zbawienia kadej duszy, byleby pragna miowa Mnie, przytulam tak
dusz do Siebie i udzielam aski przebaczenia. Przez
dusz zjednoczon ze Mn szerz miosierdzie
i przez ni oddaj chwa Bogu. W niebie bdziesz
koronowana moj chwa. W niebie ju nie bdzie
mioci oarnej.
Ufaj Mi, e jestem w sercu twoim, a l e n i e d a j c i
o d c z u wa mo j e j ob e cn o c i , a by n i e w p a d a w n i eb e z p i e c z e s t wo z a d owol en i a z e
s i eb i e.
Rado Mi sprawiasz, e kochasz Mnie mioci do
Boga i do bliniego. Bez mioci bliniego nie bybym
zadowolony.
Moich wybranych prowadz moimi ladami. Cierpieniami odkupiem dusz i ladami moimi prowadz wybranych moich, bo przez cierpienia oka Mi
mio najwiksz. Przez cierpienia i mody zdobd
mio i zbawi najwiksz liczb dusz. Dusze oarne i oddajce Mi si na wasno, okazuj Mi najwiksz mio i s dla Mnie oar. Ty naleysz do
dusz oarnych. Dusze oarne pac Mi mioci za
mio. Takich dusz pragn, ale mam ich ma liczb.
Pragn mioci wzajemnej, a mio wzajemna daje
zadowolenie.
Umiuj cierpienie. Ucaowaem krzy, tak i ty umiuj
cierpienia, ktrymi ci nawiedzam dla twojego dobra
i dla mej chway.

 215 

LATA 19521955

Pan Jezus: Jestem Bogiem pokoju. Wierz Mi i ufaj Mi


dziecko moje, bo nie zawiodem ci i nie zawiod. Jestem Bogiem sprawiedliwoci. Kt moe by przeciwko Mnie?
Tu wybraem miejsce mojego spoczynku i std szerzy
bd moje miosierdzie na wiat cay przez moich wybranych, a moje miosierdzie potwierdza bd nawet
cudami. I pozostan tu do koca ycia ludzkoci!
Nie obawiaj si ani nie lkaj. Raduj si moj szczliwoci i podzielaj si t radoci z innymi. W sercu
twoim zamieszkujemy z Ojcem przez Ducha witego. Nie przejmuj si wieciami tego wiata, bo Ja daem
ci pokj, jakiego wiat da nie moe. Miej umys wolny
od wieci wiatowych, bo one nios ci niepokj.
Mae dziecko swoimi probami sprawia rado, cho
ojciec wie, czego dziecku trzeba. Twoimi probami rado Mi sprawisz, chc, aby Mnie prosia. Jestem dla
ciebie wszystkim! Mnie ufaj i zawsze bd spokojna.
D o w i a d c z en i a w i c e j s mo i m m i o s i e rd z i em n i k a r , aby grzesznicy wrcili na drog
zbawienia. Bo i oni kupieni s moj krwi.
C innego masz czyni nad to, co czynisz? Nadal
czy to, co czynisz, a bdziesz Mi si podoba. Kochaj Mnie mioci dziecic, bo jestem twoim Oj-

 216 

cem. Myl o twoich potrzebach, duszy i ciaa. A ty


myl o Mnie i kochaj Mnie. Miej umys swobodny.
Nie zajmuj si wieciami wiata, bo to rodzi niepokj.
wiat nie daje pokoju, ale Ja ci go daj, bo jestem twoim Bogiem pokoju.
Z Matk moj najmilsz zawsze jestemy z tob,
a kt moe by przeciw Nam? W twoim sercu obralimy Nazaret. Obraem mieszkanie w sercu twoim, aby
w nim odpocz przed grzesznikami, ktrzy Mi zadaj okrutne rany. Mioci dziecic wynagradzaj Mi
za nich. Pragn zbawienia tych, ktrych odkupiem
krwi moj. Pocieszaj Serce moje. Przez twoje cierpienia i modlitwy pomagasz Mi zbawi dusze i tym
rado Mi sprawiasz. a l M i c i eb i e, e c i e rp i s z , a l e c i e r p i en i a t wo j e z c z one z mo i m i z b aw i a j d u s z e.
To, co przecierpiaa, wobec tego co ci czeka w wiecznoci, jest jednym mrugniciem oka. A w wiecznoci
radowa si bdziesz bez koca, [wraz] ze swoimi rodzicami i rodzestwem. Ju tu na ziemi ciesz si radoci, jak w niebie cieszy si bdziesz.
Pragn dusz oarnych, a tak jest ich mao! Duo mam
dusz takich, co si strzeg grzechw cikich, ale nie
daj Mi mioci oarnej. Jedna dusza oarna wicej
Mi sprawia radoci ni tysice strzegcych si grzechu. Je jestem twoj oar w kadej chwili, wic i ty
bd moj oar w kadej chwili. Tylko mio wzajemna daje zadowolenie.
Czy nadal to, co czynisz dotd. C moesz czyni
nad to, co czynisz? Ja i Ojciec niebieski mamy upodobanie w twoim usposobieniu. Bd cierpliwa i raduj

 217 

si swoj szczliwoci, jak otrzymaa ode Mnie.


Jeste nad wszystk ziemi wywyszona i otrzymasz
w niebie koron chway. Jeste wzbogacona moimi
skarbami i tak zjednoczona ze Mn, e jedno jestemy. Nie miej obawy o nic, bo zawsze z tob jestem
i pozostan.
Zachowaj pokj, ktry ci daj. Jestem dla ciebie
wszystkim, czego wic miaaby si martwi i smuci? Myl o tobie i twoich potrzebach, nie tylko duszy, ale i ciaa. Dzikuj ci za to, e czcisz Matk moj.
Ona i Ja bardzo ciebie kochamy tak, jakby sama jedna
bya na ziemi. Znajduj rozkosz w twoim sercu.
Nie obawiaj si o jakie niebezpieczestwo, bo Ja tu
pozostan w twojej ojcowinie do koca ycia ludzkoci, a ciebie wezm do mojej ojczyzny. Ja tu pozostan i std szerzy bd moje miosierdzie na cay wiat
przez dusze przeze Mnie wybrane.
Przez cierpienia i [ich] pragnienia pomagasz Mi zbawia dusze. Nad t mio nie moesz okaza Mi
wikszej. Ja dowiodem mioci cierpieniami, tak i ty
czynisz i czy nadal. Tym [coraz] wicej podoba Mi
si bdziesz i coraz wicej ask udziela ci bd. Podzielaj si Moimi skarbami z twoimi blinimi i tak
nieustannie bdziemy oddawa chwa Bogu.
Bd bogosawiona teraz i na zawsze, twj dom i domownicy, twoi krewni. I im bogosawi.
Ufaj jak dziecko i wierz jak dziecko. Przyjmuj to,
czym ci nawiedzam z radoci i bd zadowolona ze
wszystkiego, co ci daj. Ciesz si swoj szczliwoci
zapocztkowan tu na ziemi.

 218 

Dusze wybrane prowadz swoimi ladami. Jakom Ja


cierpia i przez cierpienia odkupi dusze, tak dusze
oarne t sam drog prowadz. W godzin mierci zobaczysz, ile dusz pomoga Mi zbawi. Po d z i e l a m s i z t ob k r z y em , a w n i eb i e mo j a
ch wa a t wo j b d z i e. B d z i e s z u ko ron o wa n a ch wa .

Matka Boa: Bd wierna Synowi mojemu i wykonuj to,


co ci mwi. Twoje proby s nie tylko wysuchane, ale
rado nimi sprawiasz. Syn mj znalaz upodobanie
w twoich probach. Znalaza ask wielk u swego
Pana, ktra od ciebie nie bdzie nigdy odjta.

Pan Jezus: Nie lkaj si niczego ani si [nie] obawiaj, bo


[Ja] stale jestem i pozostan z tob.
Od zaoenia wiata przygotowana ci korona chway.
[Twoja] rado nigdy si nie skoczy.
Gdyby wiedziaa jak ci kocham, to twoja dusza odczyaby si od ciaa.
Sprawiasz Mi rado, wybranko moja, w twoim sercu
sprawiasz Mi rado. Przez nasze zjednoczenie w mioci jedno si stajemy.
Uczynki, cierpienia, modlitwy wykonujesz przeze
Mnie, a Ja przez ciebie. Bd bogosawiona, crko
moja, tu na ziemi i na wieki bdziesz bogosawiona.
Oddajesz [Mi] si na wasno, a Ja tobie oddaj si na
wasno. Co jest moim, to i twoim, a co [jest] twoje,
to i moje. Naszym zjednoczeniem nieustannie uwielbiamy Ojca.

 219 

Przez twoje pragnienie mioci cierpienia zbawiamy


dusze. Tym zado czynisz memu pragnieniu zbawiania dusz. Bardzo wiele dusz pomagasz Mi zbawia.
U f a j M i i w i e r z M i , c o m w i , bo j e s t em
s a m p r aw d n i emo g c s i my l i !
M y l o M n i e, bo Ja my l o t ob i e !
Je dn o c z s i i ro z m aw i a j z e M n , bo t e go
p r a g n o d c i eb i e !

***
Na tych sowach kocz si zapiski ksidza Bronisawa Bartkowskiego, kierownika duchownego Kunegundy Siwiec, notujcego jej rozmowy z Panem
Jezusem i witymi.

 220 

MODLITWA
O WYNIESIENIE DO CHWAY OTARZY
SUEBNICY BOEJ
KUNEGUNDY SIWIEC (18761955)

jcze Przedwieczny, ktry swoj wszechmoc okazujesz najbardziej przez przebaczenie, mio
i miosierdzie, dziki Ci skadamy za aski udzielone Kunegundzie Siwiec i prosimy Ci, racz wywyszy t, ktra odrzucia wiat, aby odpowiedzie na Twoje wezwanie
mioci. Spraw, aby zostaa wyniesiona do chway otarzy, by blask jej cnt przywieca nam w yciu ku Twojej
chwale. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

(Imprimatur: ks. kard. Stanisaw Dziwisz,


Krakw, dnia 23.04.2008, nr 1075)

 221 

NOWENNA
ZA PRZYCZYN SUEBNICY BOEJ
KUNEGUNDY SIWIEC (18761955)

Jezu, ktry pobudzie swoj suebnic Kunegund Siwiec do wielkiej ewangelicznej mioci i nauczye j kroczy ma drog duchowego dziecictwa,
pokornie Ci prosz, jeli to jest zgodne z Twoj wol,
aby udzieli mi aski. Nie jestem godzien (godna)
otrzyma tego od Twojego miosierdzia, dlatego uciekam
si do wstawiennictwa Twej pokornej suebnicy Kunegundy, w nadziei, e zechcesz nagrodzi jej oarn mio
poprzez wysuchanie proby zanoszonej za jej wstawiennictwem. Amen.
Ojcze nasz..., Zdrowa Maryjo..., Chwaa Ojcu...

(Imprimatur: ks. kard. Stanisaw Dziwisz,


Krakw, dnia 23.04.2008, nr 1075)

O askach otrzymywanych za przyczyn Suebnicy Boej


Kunegundy Siwiec prosimy informowa:
Biuro Postulatorskie
Krakowskiej Prowincji Karmelitw Bosych
ul. Rakowicka 18 skr. poczt. 546 30960 Krakw
Na powyszy adres lub na konto bankowe
nr 52 1240 2294 1111 0010 1313 1433
mona te przesya oary na koszta procesu beatykacyjnego

 222 

KSIDZ
BRONISAW BARTKOWSKI

Urodzi si 31 grudnia 1907 roku w Grudzidzu, w wielodzietnej rodzinie (14 dzieci, z ktrych 6 zmaro w dziecistwie) Leona i Franciszki z domu Skuza. W 1925 r.
ukoczy gimnazjum w Chemnie. Potem z powodu choroby pucnej leczy si okoo roku w Poznaniu.
W latach 19271932 studiowa w seminarium duchownym w Pelplinie i tam 17 grudnia 1932 r. otrzyma wicenia kapaskie. 26 grudnia 1932 r. odprawi Msz wit
prymicyjn w Lidzbarku Welskim, gdzie zamieszkali jego
rodzice.
W latach 19331936 by wikarym w paraach: Grzno, Grabowo Kocierskie i Lipusz. Trudne warunki lokalowe w jakich pracowa i zamieszkiwa, doprowadziy
do pogorszenia si stanu zdrowia. Czste przezibienia
w kocowym efekcie wywoay przewleke zapalenie nerwu trjdzielnego.
Wiosn 1937 roku ks. bp St. Maciej Okoniewski udzieli
mu urlopu zdrowotnego, doradzajc, by na pewien czas podj obowizki kapelana przy jakim klasztorze na Podkarpaciu. Leczy si wtedy w Bukowinie Tatrzaskiej, gdzie
dowiedzia si o wolnej kapelanii w Stryszawie-Siwcwce u Sistr Zmartwychwstanek. 13 padziernika przyje-

 223 

Ks. Bronisaw Bartkowski (19071986)


kapelan Sitr Zmartwychwstanek w Stryszawie,
kierownik duchowy Kundusi

da do Stryszawy i obejmuje kapelani, najpierw na jeden


miesic, a pniej na duej.
W Stryszawie poznaje Kundusi Siwiec, wspfundatork klasztoru Sistr Zmartwychwstanek w owym czasie
prowadzcych Zakad Naukowo-Badawczy. Zostaje jej staym spowiednikiem.
II wojna wiatowa zastaje go w Stryszawie-Siwcwce,
podczas gdy Niemcy poszukuj go w archidiecezji chemiskiej i u rodzicw w Lidzbarku Welskim.
W 1942 r. Kundusia Siwiec zwierza si ksidzu ze swoich ask syszenia gosu Pana Jezusa, szczeglnie po Komunii w. Od tego roku ksidz zostaje jej kierownikiem
duchownym. Poniewa ona bya niepimienna, ksidz notowa przekazywane przez ni rozmowy, okrywajc je a
do jej mierci tajemnic, nakazujc rwnie Kundusi cise milczenie w tej kwestii.
Po zakoczeniu wojny zosta wezwany do swojej archidiecezji, gdzie odczuwano wielki brak kapanw, ktrych Niemcy wymordowali. Wrci jako administrator do
parai w Lipuszu. Po procznym pobycie ponownie zachorowa. Wtedy otrzyma na czas nieograniczony urlop
zdrowotny i wrci na stae jako kapelan do Sistr Zmartwychwstanek w Stryszawie-Siwcwce.
W 1946 r. do Stryszawy, do domu Sistr Zmartwychwstanek przyjecha biskup lubelski, ks. Stefan Wyszyski,
pniejszy prymas Polski. Od tego roku datuje si przyja
ksidza Bronisawa Bartkowskiego z Wielkim Prymasem,
wyraajca si wymian korespondencji, czstymi odwiedzinami w czasie jego pniejszego, ju jako prymasa Polski, pobytu wypoczynkowego w Stryszawie.

 225 

27 czerwca 1955 r. umara Kundusia. Po pogrzebie


ksidz ujawni siostrom i niektrym kapanom przebywajcym u sistr na wypoczynku owiecenia i aski, jakich
doznawaa za ycia Kundusia.
W 1957 r., uporzdkowawszy zapiski, nada im tytu
Miejsce mojego miosierdzia i odpoczynku i przekaza je do
przeczytania i zaopiniowania przebywajcemu na wypoczynku u Sistr Zmartwychwstanek w Stryszawie-Siwcwce ks. biskupowi diecezji chemiskiej, Kazimierzowi
Kowalskiemu. Uzyskawszy ustn aprobat, przekaza je do
medytacji Siostrom Zmartwychwstankom. Przekaza rwnie jeden komplet maszynopisu ks. prymasowi Stefanowi
Wyszyskiemu.
W 1968 r. nosi si z zamiarem powrotu do swojej diecezji, ale gdy na wysane w tej sprawie pytanie do ojca Pio,
jaka jest wola Boa, otrzyma odpowied ,,pozosta gdzie
jeste pozosta w Stryszawie.
W domu Sistr Zmartwychwstanek w Stryszawie-Siwcwce przebywa jako kapelan 46 lat i peni jednoczenie
posug kapask dla mieszkacw Siwcwki i innych
siedlisk Stryszawy oraz otacza opiek dzieci z Domu
Dziecka, prowadzonym przez siostry do 1963 r. Lubi dzieci, okazywa im wiele troski i przywizania. Wielokrotnie
jadc na urlop do rodzicw, zabiera po kilkoro dzieci, by
zapoznawa je z yciem rodzinnym, pokaza morze, jeziora; organizowa im rwnie rne wycieczki oraz przedstawienia. Dla uatrakcyjnienia ich ycia w Domu Dziecka
wykorzystywa swoje umiejtnoci gry na rnych instrumentach. Kade dziecko koczce 18 rok ycia i opuszczajce Dom Dziecka otrzymywao od ksidza kodr,
poduszk i walizk, oraz bogosawiestwo na samodzielne ycie.

 226 

By kapanem gbokiej wiary, bardzo gorliwym, doskonaym spowiednikiem i kierownikiem dusz, oczytanym
i wci pogbiajcym swoj wiedz i wiar. By muzykalny, gra na skrzypcach, fortepianie i akordeonie, zna par
jzykw krajw zachodnich i prowadzi oywion korespondencj z zaprzyjanionymi kapanami w kraju i za
granic.
Ostatni Msz w. odprawi w drugi dzie wit Wielkiej Nocy w 1986 r. Krzy swojej choroby nosi od 1932 r.
Zmar 22 lipca 1986 roku opatrzony sakramentem chorych przez ks. praata Jerzego Zalewskiego, proboszcza katedry w. Jana Chrzciciela w Warszawie, przebywajcego
chwilowo w Stryszawie. Doczesne szcztki ksidza zostay
zoone na cmentarzu w Lidzbarku Welskim. W uroczystociach pogrzebowych, ktre odbyy si 26 lipca 1986
r., uczestniczyli kapani ze wszystkich parai, w ktrych
pracowa oraz kilkunastu innych. Koncelebrze przewodniczy ks. biskup Zygfryd Kowalski, sufragan chemiski,
ktry wygosi sowo poegnalne nad grobem. W czasie
Mszy w. aobnej sylwetk ksidza nakreli jego dugoletni przyjaciel, ks. praat Jzef Bigus z Banina.
Ci z mieszkacw Stryszawy, ktrych by kierownikiem
duchownym i spowiednikiem, mwi: ,,By to kapan gorliwy, sumienny, doskonay znawca dusz, bardzo pomagajcy
w yciu i trudnociach duchowych, doskonay spowiednik.
Kapan konfesjonau. Mona go byo w nim zasta ju na
godzin przed Msz w., pniej znw wraca do konfesjonau. By kapanem sumienia. Wielu ubogich otrzymywao od niego pomoc nansow, niektrzy systematyczn
i sta, o ktrej zakazywa mwi komukolwiek.

 227 

Odznacza si wielk czci do Matki Boej; z racem


nigdy si nie rozstawa.
Stryszawa 1991 r.
Helena Faustyna Staczyk

Opracowano na podstawie wspomnie: siostry ksidza Franciszki Bartkowskiej, ks. praata Henryka Znamirowskiego, ks. praata Jzefa Bigusa, mieszkacw
Stryszawy i Sistr Zmartwychwstanek, ktrym skadam za pomoc serdeczne Bg zapa.

W tym domu w Siwcwce urodzia si,


ya i zmara Kundusia Siwiec

Na progu rodzinnego domu od lewej:


Micha Siwiec, Hanusia Leniak, Zoa Siwiec, Kundusia Siwiec

Stryszawa. Koci i cmentarz paraalny

Stryszawa Siwcwka.
Kaplica pw. w. Teresy od Dziecitka Jezus
przy klasztorze Sistr Zmartwychwstanek

Otarz gwny w kaplicy pw. w. Teresy od Dziecitka Jezus


przy klasztorze Sistr Zmartwychwstanek

SPIS TRECI

Sowo postulatora w procesie beatykacyjnym . . . . . . . . 5


Wprowadzenie do pierwszego wydania . . . . . . . . . . . . . . . .
9
Sowo wstpne kierownika duchowego . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Gos wewntrzny, prba, znak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Miejsce mojego miosierdzia i odpoczynku
Rok 1942 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rok 1943 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rok 1944 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rok 1945 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rok 1946 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rok 1947 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rok 1948 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rok 1949 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rok 1950 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rok 1951 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rok 19521955 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33
45
74
108
119
148
180
191
201
211
216

Modlitwa o wyniesienie do chway otarzy Suebnicy


Boej Kunegundy Siwiec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221
Nowenna za przyczyn Suebnicy Boej
Kunegundy Siwiec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222
Biograa ks. Bronisawa Bartkowskiego . . . . . . . . . . . . . . . . 223