You are on page 1of 1

Categoria Semàntica Morfologia sintaxi

Substantiu Fa referència a éssers Variables en genere i Nucli de SN


vius, objectes o idees. nombre
adjectiu Indica qualitats o Variable en genere i CN/Atribut
característiques nombre
article Indica si l'element que Variable en genere i Determinant
l'acompanya es conegut nombre
o desconegut
Pronom personal Adopta el significat del Variable en genere i Substitueix el SN
nom que substitueix nombre
verb Indica una acció o un Variable en nombre, Nucli del SV
estat persona, temps, mode,
veu i en aspecte
adverbi Matisa el significat del invariable CC
verb, d'un adjectiu o
d'un altre adverbi
proposició No te significat invariable Uneix entre mots
conjunció No te significat invariable Uneix entre
proposicions
Interjecció Partícules exclamatives invariable Independent
que expresen sorpresa,
temor, dubte,...

You might also like