You are on page 1of 1

Categoria Semàntica Morfologia sintaxi

Substantiu Fa referència a éssers Variables en genere i Nucli de SN


vius, objectes o idees. nombre
adjectiu Indica qualitats o Variable en genere i CN/Atribut
característiques nombre
article Indica si l'element que Variable en genere i Determinant
l'acompanya es conegut nombre
o desconegut
Pronom personal Adopta el significat del Variable en genere i Substitueix el SN
nom que substitueix nombre
verb Indica una acció o un Variable en nombre, Nucli del SV
estat persona, temps, mode,
veu i en aspecte
adverbi Matisa el significat del invariable CC
verb, d'un adjectiu o
d'un altre adverbi
proposició No te significat invariable Uneix entre mots
conjunció No te significat invariable Uneix entre
proposicions
Interjecció Partícules exclamatives invariable Independent
que expresen sorpresa,
temor, dubte,...

Rate