You are on page 1of 8

1.

Ispitivanje konstrukcije probnim opterećenjem
Ispitivanje konstrukcije probnim opterećenjemvrši se u skaldu sa
standardom:
Standard JUS U.M1.047
Predmet pravilnika
Primjenjuje se na sve konstrukcije od armiranog i prednapetog betona,
čelika, drveta i drugih materijala (staklo, plastika) od kojih se izvode
nosive konstrukcije;
Ispitivanje statičkog djelovanja sila na konstrukcije i konstrukcijske
elemente;
Ispitivanja gotovih konstrukcija i konstrukcijskih elemenata na samoj
građevini;
Područje primjene
Obvezno za konstrukcije za koje je to predviđeno propisima za beton i
armirani beton i prednapetibeton kao i propisima za čelične i drvene
konstrukcije.
Mogu se ispitivati i konstrukcije za koje postoji sumnja u pogledu njihove
nosivosti, krutosti, trajnosti, koje su sanirane i za koje je nosivost
nepoznata.
Postupak ispitivanja
Priprema za ispitivanje
- Uvid u projektnu dokumentaciju i dokumentaciju o ispitivanju
materijala te izrada programa ispitivanja;
Opterećenje
- položaj opterećenja pri statičkom opterećivanju mora odgovarati
najnepovoljnijem u projektu ili mora davati približno jednake
unutarnje sile u karakterističnim presjecima;
- pokusno statičko opterećenje mora odgovarati nedostajućem
stalnom i ukupnom pokretnom najnepovoljnijem opterećenju prema
projektu (svi parcijalni koeficijenti sigurnosti za opterećenje uzima
se da su jednaki 1,0);
- opterećenje pri ispitivanju do sloma mora odgovarati opterećenju
kojim se postiže slom ili jednom od kriterija kojim se definira slom
konstrukcije;
- brzina gibanja pokretnog dinamičkog opterećenja treba postupno
povećavati do najveće brzine predviđene projektom.
Režim ispitivanja

između pojedinih koraka mjere se pomaci i deformacije a idući se korak nanosi tek nakon stabilizacije prethodnog koraka.. .ako su izmjereni progibina mjestima najvećih utjecaja manji ili jednaki proračunskim progibimapod pokusnim kratkotrajnim opterećenjem. detaljni pregled. lokalnih defekata kao i sloma konstrukcije.smatra se da je došlo do prestanka prirasta pomaka i deformacija ako su u periodu od 5 minmanji od 15% prethodnog prirasta za isti vremenski period ili manji od pogreške mjernog instrumenta. ovog pravilnika. . . promatranje konstrukcije nakon rasterećenja. opterećivanje do najvećeg predviđenog opterećenja. .pokusno opterećenje i opterećenje do sloma ne smije se izvoditi na betonskim konstrukcijama čija je starost manja od 28 dana. .nakon nanošenja najvećeg predviđenog pokusnog opterećenja. Ocjena rezultata ispitivanja Konstrukcija izložena pokusnom opterećenju zadovoljava uvjete za tehnički ispravnu konstrukciju: . pojave i širenja pukotina. promatranje ponašanja pod opterećenjem. njihovih širina.ako su izmjereni zaostali progibinakon 16h od rasterećenja manji od: 15% najvećih izmjerenih progiba (čelične i spregnute konstrukcije) 20% najvećih izmjerenih progiba (prednapete konstrukcije) 25% najvećih izmjerenih progiba (armiranobetonske konstrukcije) . .promatranje konstrukcije nakon rasterećenja traje 16h (4h) odnosno toliko dugo dok se ne ispune uvjeti iz točke 5.pri ispitivanju do sloma se promatranje u fazi rasterećenja može izostaviti. . .promatranje ponašanja konstrukcije uključuje promatranje pomaka i deformacija. kutova zaokreta.detaljni pregled i snimak konstrukcije.kod čeličnih konstrukcija s vijcima najveće pokusno opterećenje treba ponoviti barem jednom kako bi se dobio uvid u veličinu popuštanja spojeva. .konstrukcija se pokusnim opterećivanjem opterećuje u najmanje 4 jednaka koraka do predviđenog nivoa opterećenja dok u postupku ispitivanja do sloma takvih koraka mora biti najmanje 10. rasterećenje. ono na konstrukciji mora ostati najmanje 16 h za sve konstrukcije osim čeličnih gdje treba stajati barem 4 h (u tom se periodu konstrukcija pregledava najmanje 4 puta) .

4 3 0.2 2 0. projekt konstrukcije se mora ponovno analizirati i predložiti odgovarajuće mjere. ili do 60% za drvene i konstrukcije od plastičnih materijala.Konstrukcija izložena ispitivanju do sloma zadovoljava uvjete za tehnički ispravnu konstrukciju: Izvještaj o ispitivanju .5% od izmjerenih za čelične konstrukcije. uporabljenim instrumentima.Pri ponovljenom opterećivanju zaostali progibine smiju biti veći od 7.8 10 2. .0 Moslonca Mpolja Reakcija kNm kNm kN Ugib u sredini mm . podatke o mjerenjima tijekom ispitivanja.0 6 1. .ako je širina izmjerenih pukotina kod armiranobetonskih konstrukcija za projektna opterećenja manja od dozvoljene veličine. a zaostali progibiiznose do 40% izmjerenih za čelične i spregnute konstrukcije. pokusno se opterećivanje mora ponoviti. 12. 10% za prednapetebetonske konstrukcije. .4 8 1. . usporednu teorijskihimjerenih veličina i zaključak o ponašanju konstrukcije u smislu stavaka danih u prethodnoj točki Korak Opterećenje opterećenja kN/m2 1 0.Sadrži sve relevantne podatke o ispitivanoj konstrukciji.6 9 1.8 5 1.30% najvećih izmjerenih progiba (drvene konstrukcije) 40% najvećih izmjerenih progiba (konstrukcije od plastičnih materijala). 15% za drvene i 20% za konstrukcije od plastičnih materijala .ako se veličina izmjerenih progibamože ocijeniti kao takva da ne utječe na funkcionalnost i estetski izgled konstrukcije.Ukoliko su veličine zaostalih progibaveće od navedenih u prethodnim točkama.5% za armiranobetonske konstrukcije. potrebne teorijske prorarčune. do 50% za konstrukcije od armiranog i prednapetogbetona. postupku ispitivanja.Ukoliko uvjet o veličini zaostalih progibaiz prethodne točke nije zadovoljen. .6 4 0.2 7 1.

Propisanu marku betona .Obrada neležućih površina tijela naknadnim sječenjem sloja za iuravnjavanje . Oprema za vađenje uzoraka Za vađenje i sječenje uzoraka koristi se specijalna oprema napravljena posebno u tu svrhu.Sastav betona . koja po pravilu imaju oblik cilindra.Mjerenje mase i dimenzijabetonskih tijela.M1.020 Izvještaj o ispitivanju Ovaj izvještaj mora da sadrži sledeće podatke: .2. a mora biti veći dva puta od max zrna agregata.Tablica mjerenih uticaja na konstrukciji 2. Min prečnik je 56mm. Ispitivanje uzoraka betona izvađenih na konstruktivnim elementima objekta Ispitivanje zoraka betona izvađenih na konstruktivnim elementima objekta vrsi se u skladu sa: Standard JUS U.M1. čija je visina jednaka dvostrukoj vrijednosti prečnika.Oznake konstruktivnih elemenata iz kojih su izvađeni uzorci .Mjesto vađenja uzorka očvrslog betona iz konstrukcije (šematski prikaz) .Naziv konstrukcije . Priprema za ispitivanje Obuhvata sledeće: .Datum ugrađivanja betona .Sjecenje betonskih tijela na propisane dimenzije . kao i određivanje zapreminske mase uzorka Određivanje čvrstoće Određivanje čvrstoće pri pritisku vrši se prema standardu JUS U.040 Ovim standardom se utvrđuje pritisna čvrstoća betonskih tijela od očvrslog betona. važno je napomenuti da ne smije doci do narušavanja strukture betonskih uzoraka pri vađenju i sječenju uzorka.Oblik i dimenzije uzorka .Zapreminsku masu . a koja je navedena u tačci 6.

3.... Ispitivanje uzoraka armaturnog čelika Da bi se došlo do samih uzoraka betonskog čelika kao i njihova kasnija obrada potrebno je iz same konstrukcije uzeti reprezentativne uzorke istih. To se radi ''Šlicanjem''.. Epruveta Oblik Oblik i mjere uzorka zavise od oblika i mjera metalnog proizvoda. a čiji oblik moze biti kvadratnog.Vizuelnu ocjenu uzorka Br. Po pravilu izrađuje se rezanjem uzoraka. Utvrđivanje kvaliteta betonskog čelika biti će sprovedeno po važećim standardima... kao u ovom slučaju se mogu ispitivati bez mašinske obrade. bez njenog utvrđivanja kvalitete i stanja koristiti uređaj „Profometar'' – a koji je naveden u stavci 6.. Profili konstantnog presjeka.. presovanjem ili livenjem.. Dok će se za sam položaj armature.... a radi određivanja jedne ili više mahaničkih karakteristika. Mašinski obrađena epruveta .... Standard JUS C.. gredama i naravno stubovima na mjestim max uticaja u istim.. odnosno skidanjem zaštitnog sloja betona u pločama..A4...Čvrstoću na pritisak . po pravilu do prekida.. pravougaonog..2. Dimenzije Zapremina Masa Zapreminska Sila Površina Čvrstoća uzorka h/d težina loma 1 2 3 Srednja vrijednost:..002 – Mehanička ispitivanja metala statička ispitivanja: ispitivanje na zatezanje Predmet standarda Ovim standardom se utvrđuje zatezna čvrstoća pri statičkom opterećenju Princip Epruveta se statički opterećuje zatezanjem. okruglog i sl.

...011....... Krajevi epruvete imaju oblik pogodan za pričvšćenje u mašini za ispitivanje....011 Napomena Za potrebe ispitivanja fizičko-mehaničkih svojstava opeke iz nosivih zidova objekta potrebno je uztie pet uzoraka opeke.... Ispitivanje uzoraka opeke Ispitivanje fizičko-mehaničkih svojstava opeke i maltera ugrađenih u nosive zidove Vrši se prema standardu JUS B...............................Određuje se zatezna čvrstoća ......... Ispitivanje izvršiti u laboratoriju u skladu sa važećim JUS standardima...Određuje se procentualno suženje poprečnog presjeka 4..D1..Epruveta je dobivena mašinskom obradom i ima prelaznu krivinu između krajeva za pričvršćenje i paralelne dužine. ako oni imaju različite mjere....Procentualno izduženje poslije kidanja .. B.. Neobrađena epruveta Ako je epruveta proizvoda koji nije obrađen slobodna dužina između krajeva za pričvršćenje mora da bude dovoljna za nanošenje niza mjernih znački na pogodnom rastojanju.. .. DATUM ISPITIVANJA: . Postupak ispitivanja Ispitivanje vršiti na temperaturi 10-35°C Važno je obratiti pažnju na pričvršćenje epruvete....................... ISPITIVANJE PREMA STANDARDIMA: REZULTATI ISPITIVANJA: B..011 ....D1...... Određuje se: .... zajedno sa malterom koji služi kao vezivno sredstvo..Određuje se napon pri ukupnom izduženju ......Konvencionalni napon tečenja ... Rezultati ispitivanja daju se u nastavku: DATUM UZIMANJA UZORKA: .........D8.......

klasu PROSJEK NOSIVOST UPIJANJE VODE Uzo.odstup anje za I.DIMENZIJE Uzora Dužina mm k I II Širina mm I Visina mm II I 1 290 130 70 2 290 130 70 3 290 130 70 4 290 130 70 5 290 130 70 Težina  g g/cm3 II Dozv.Dimenzije Rak Širi na cm Duži na cm Površina m2 Sila MN Čvr - Uzo - sto ća rak MPa 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 PROSJEK Težina Suhi g Zasiće ni g PROSJEK Upije no vode g % .

... u smislu da li sama opeka zadovoljava uslove standarda JUS B..... ............. DEJSTVO SOLI (opis nastalih promjena) : .........................D1....... pravilnost uglova............................. OTPORNOST NA MRAZ (opis nastalih promjena): ...............................................011........... a odnosi se na dimenzije opeke................ODSTUPANJE OD RAVNOSTI POVRŠINE: ................... DEJSTVO KREČA (opis nastalih promjena): ................. kao i marke opeke......... odstupanje od ravnosti ploha..... ODSTUPANJE OD PRAVOG UGLA: ......................... MIŠLJENJE O UPOTREBLJIVOSTI: dati ocjenu ispitanih uzoraka opeke.......... OKRNJENOST IVICA I ROGLJEVA: ......................................... ravnost ivica..............