You are on page 1of 2

CONTOH SURAT PEMBERITAHUAN KEPADA IBU BAPA / PENJAGA

KETIDAKHADIRAN AKTIVITI KOKURIKULUM
Sekolah Kebangsaan Bukit Pantai,
Jalan Chanderai,Bangsar,
59100 Kuala Lumpur .
:____________

Rujukan Tuan
Rujukan Kami

:____________
__________________________
__________________________
__________________________
Tarikh:_______________
Tuan / Puan,
PEMBERITAHUAN KETIDAKHADIRAN AKTIVITI KOKURIKULUM KALI
KE______
Saya diarah untuk memaklumkan bahawa anak / jagaan tuan
________________________ dari
Kelas _______________________________________ telah tidak menghadiri aktiviti
Persatuan / Kelab/Unit Beruniform ______________________ pada
_________________________.
2.
Sila maklumkan kepada pihak sekolah dengan menggunakan lampiran yang
disertakan atau berhubung terus dengan Guru Besar / Penolong Kanan Kokurikulum
seberapa segera.
3.
Mengikut Seksyen 130 Akta Pendidikan 1996 Peraturan (4) dalam Warta
Kerajaan bertarikh 21 Mei 1998 P.U. (A) 196 pelaksanaan kokurikulum sekolah,anak /
jagaan tuan boleh digugurkan daripada menjadi ahli Unit Beruniform,Persatuan/Kelab
serta Sukan/Permainan dan tidak layak menerima sijil kokurikulum
4.
Untuk makluman pihak tuan,penglibatan anak / jagaan dalam aktiviti
kokurikulum adalah penting sebagai prasyarat kemasukan ke Sekolah Berasrama penuh
atau Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA)
Sekian,terima kasih
“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”
Saya yang menurut perintah,
______________________