You are on page 1of 12

Bahagian A

Jawab semua soalan


1. a) Nyatakan maksud nurseri
.........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
b) Berikan dua jenis nurseri di Malaysia
i)........................................................................................................................................
ii)......................................................................................................................................
c) Nyatakan dua struktur dalam nurseri
i)........................................................................................................................................
ii)......................................................................................................................................
( Skor : 5)
2.

Pemangkasan ialah membuang sebahagian daripada tumuhan dengan cara


yang teratur berasaskan pengetahuan mengenai pertumbuhan tanaman.
Nyatakan lima tujuan melakukan kerja pemangkasan.
(i)

........................................................................................................................

(ii)

........................................................................................................................

(iii)

.......................................................................................................................

(iv)

.......................................................................................................................

(v)

........................................................................................................................
[Skor : 5]

[Lihat sebelah
SULIT

3.

Lengkapkan Jadual 1 di bawah dengan mencadangkan jenis tumbuhan yang


sesuai.

Jenis Pembiakan

Contoh Tumbuhan

Pembiakan menggunakan keratan urat


daun.
Pembiakan menggunakan keratan lai
daun.
Pembiakan menggunakan keratan batang
Pembiakan menggunakan tunas daun

Jadual 1
[Skor : 5]

Bunga Raya (Hibiscus sp),


Pokok Lidah Jin (Sansevira trifasciata)
Daun Setawar (Bryophyllum spp)
Resam Batu (Begonia spp)
Honeysuckle (Lornicera spp)
Pokok Pinang Raja

[Lihat sebelah
SULIT

Rajah 1
4.

Senaraikan lima langkah membiak tumbuhan hiasan dalam Rajah 1 secara


keratan daun.
Langkah 1 : ___________________________________________________
Langkah 2 : ___________________________________________________
Langkah 3 : ___________________________________________________
Langkah 4 : ___________________________________________________
Langkah 5 : ___________________________________________________
[Skor : 5]

[Lihat sebelah
SULIT

Rajah 2
5. Rajah 2 menunjukkan salah satu jenis pembiakan tumbuhan hiasan secara seks.
Berdasarkan Rajah 2, jawab soalan-soalan berikut:
a) Nyatakan nisbah campuran medium semaian yang baik.

b) Nyatakan dua kekurangan menggunakan jenis pembiakan ini


(i)
..........................................................................................................................
.........................................................................................................................................
(ii).....................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
c) Nyatakan dua kelebihan menggunakan jenis pembiakan ini.
(i)
.......................................................................................................................
(ii).....................................................................................................
..........................................................................................................................................
( Skor : 5)

[Lihat sebelah
SULIT

6.Kesuburan dan keindahan tanaman hiasan sering diancam oleh serangan pelbagai
jenis perosak.
(a) Berikan tiga contoh perosak yang biasa menyerang tumbuhan hiasan.
(i) ..
(ii) .
(iii) .........................................................................
(b) Nyatakan tanda-tanda serangan oleh bakteria pada pokok bunga hiasan.
(i)
(ii)
[skor: 5]
7. Lukiskan simbol yang sesuai di dalam kotak yang disediakan
di bawah

Pokok Teduh

Pokok Renek

Palma

Rumput Turf

Siar Kaki
[Skor : 5]

[Lihat sebelah
SULIT

8. Lukiskan simbol yang sesuai di dalam kotak yang disediakan di bawah.

Batu bata

Jubin

Batu Kelikir

Konkrit

Kayu

[skor: 5]

[Lihat sebelah
SULIT

Rajah 3
9. Rajah 3 menunjukkan satu kerusi simen ferro. Dengan berdasarkan rajah 4, jawab
soalan-soalan berikut.
a) Berikan 3 jenis bahan asas yang digunakan dalam simen ferro
i) ..
ii) .
iii)
b) Nyatakan 2 kelebihan simen ferro
i) ..
ii) .
[skor:5]

[Lihat sebelah
SULIT

Rajah 4
10. Rajah 4 menunjukkan sebuah model landskap yang pernah anda bina. Senaraikan
lima langkah membina komponen X dalam model tersebut.
i) .
ii) .
iii)
iv)
v)
[skor: 5]

[Lihat sebelah
SULIT

Bahagian B
Jawab semua soalan
11. Anda ingin membiak pokok bunga kertas dengan menggunakan teknik pembiakan
secara tut. Huraikan kaedah pemilihan dan penyediaan dahan tumbuhan hiasan
tersebut.
[Skor: 10]

10

[Lihat sebelah
SULIT

12. Anda ingin membina taman mini pada sudut halaman rumah anda. Lakar sebuah
pelan induk berasaskan idea anda tentang taman mini tersebut. Lakarkan
sekurang-kurangnya lima tumbuhan atau elemen dalam pelan tersebut.
[skor: 10]

RUMAH

11

[Lihat sebelah
SULIT

13. Sekolah anda mempunyai nurseri yang digunakan untuk kerja-kerja amali pelajar.
Dalam nurseri ini mempunyai pelbagai jenis tumbuhan hiasan dan pelbagai
bentuk. Terangkan lima kerja-kerja penyelenggaraan yang perlu dilakukan pada
tumbuhan hiasan tersebut.
( Skor : 10)

12

[Lihat sebelah
SULIT

Bahagian C
Jawab semua soalan
14. Sebagai seorang pereka bentuk landskap, anda mesti mengetahui proses reka
bentuk landskap bermula dengan penerimaan projek sehinggalah kepada
penyerahan semula projek kepada pemilik. Nyatakan apakah yang dimaksudkan
dengan inventori tapak dan terangkan kerja-kerja inventori yang terlibat.
[skor:10]

15. Sebagai usahawan nurseri, anda mendapati tabung pensil simen ferro mendapat
sambutan yang baik di kalangan masyarakat. Huraikan langkah-langkah kerja
untuk menghasilkan 100 buah tabung pensil simen ferro bagi memenuhi keperluan
di kalangan masyarakat.
[skor: 10]

KERTAS SOALAN TAMAT

13

[Lihat sebelah
SULIT