You are on page 1of 1

Återgivande

F-1

2-3

Förklarande

Instruerande

Kort med frågeord,
tidsord.
Foton.

Högläsning- samtal om
Muntliga beskrivningar
kronologisk ordning.
av olika slag.
När? Vilka? Vad? Varför?

Intervjuer

Orienteringproblemlösning.
E-bok.
Fokusera orientering och
beskrivning av
huvudperson och
utveckla komplikationer
och lösningar.

Tankekartor, Sexfältare,
opersonlig.
Sorteringsövningar för
att
förstå klassificeringar.
Informationssökning
som
stöttas av enkla frågor.

Labbrapport- följer en
mall-Gemensamt i år 2.
Enkel rapport i år 3.
Hypotes-lär sig vad
begreppet innebär.
Genomförande, resultat,
Mattesagor,
Problemlösning

Recept.
Spela spel/lekinstruktioner
Appar.
Förstå målet med
instruktioner med hjälp
av rubriken och ett antal
kronologiskt ordnade
steg.

Texters struktur (No)
med rubrik.
Utvecklar
rapportskrivandet!
Orsak leder till en
konsekvens.
Mattesagor.
Problemlösning.

Spela spel och kunna
skriva en instruktion till
ett spel.
Anvisningar.
Labbrapporter.
Kompletterar med bilder
och diagram.

Styckeindelning- Tydlig
språklig struktur, kända
bedömningskriterier
Preteritum-mentala
processer, evaluerande
Språk- Dialog.
Utveckla miljö och
personbeskrivningar
(gestaltning,begreppskar
tor) Samla
kunskap om ämnet
Utveckla kamratrespons
med hjälp av
responspenna.

Dramatisera

Fritids

Beskrivande
rapport

Enkla undersökningar/
experiment ,tillsammans
i klass. tex så frönordna
händelser som förklarar
fenomen med hjälp av
bilder, ord och
meningar.

Preteritum!
variera tidsord, utveckla
evaluerande språket.
Strukturen- tydlig
styckeindelning.

4-5

Narrativ

Klassifikation,
styckeindelning.
Relationella processer
(är,har, finns)
Presens.
Expertord.
Historiska.
rapporterpreteritum.
Objektivt hållna
rapporttema.
Hypertema.
Underrubriker.

Argumenterande

Responser

Spela spel!
Instruktioner i korta och
få steg. Enkla anvisningar
med hjälp av en bild.
Kronologiskt
instruerande bilder

Kunna förklara/
berätta
varför man tycker
som
man gör.

Muntliga boksamtal

Ta ställning för eller
emot.
Uttrycka en åsikt.
Presenteras för
argumenterande
texter
och muntliga
argumentationer.

Skriftlig bokrecension
(författare, titel,
handling,omdöme)
Respons på e-böcker
eller andra texter

Spela spel.
Baka-skriva recept.

Texters struktur med
rubrik, åsikt,
argument
och förstärkning av
åsikt.
År 4: Skriv om kända
ämnen.
År 5: Argumentera
muntligt och skriftligt
utifrån ett inläst
ämne.
Delta muntligt i
debatt.
Förbereda sig med
argument och
motargument.

Utveckla omdömetge exempel från
texten

G
E
N
R
E
P
E
D
A
G
O
G
I
K