Gmultimèdia

rau

Projecte de composició digital
Jaume Villarreal Quintana

PRA

composició digital

3

COMPOSICIÓ DIGITAL

PRÀCTICA - 3a part

Encàrrec
>

El client ha encarrega un producte audiovisual amb els següents requeriments:
• format: clip promocional d’un article tecnològic amb finalitat educatives
• canal: web corporatiu
• durada: màxim de 90 segons
• recursos econòmics: limitats
• estil: visualment dinàmic, conceptualment clar i planer.

Recursos compositius

efectes sonors

>

S’ha optat per la combinació de tres elements: locució, base musical i efectes sonors.

S’ha donat prioritat a la locució, clara i pausada, per sobre de la resta de formes auditives.

text

>

S’ha emprat de manera testimonial i sempre amb finalitats informatives i organitzatives.

S’ha incorporat amb una intenció formal i integrant-lo plenament en la intencionalitat de la composició, tant a nivell estètic com metafòric.

efectes visuals

>

S’ha treballat sobre biblioteques de clipart lliures, editant les formes quan ha estat necessari.

L’ús d’icones i formes de traç simple ha afavorit una lectura ràpida, intuïtiva i evocadora.
-2Grau en Multimèdia

COMPOSICIÓ DIGITAL

PRÀCTICA - 3a part

composició

>

Els elements formals s’han distribuït harmònicament, prenent el punt central com a eix compositiu de gravetat.

S’ha emprat una paleta cromàtica constrastada, basada en l’ús majoritari del blanci el negre. L’ús
de color ha estat molt mesurat i sempre integrat en els paràmetres cromàtics de la composició
per tal d’oferir un contrast òptim.

S’ha evitat la sobrecàrrega d’elements.

ús de la metàfora

>

Tots els elements descrits fins ara convergeixen en una mateixa finalitat compositiva: crear un
discurs metafòricament sòlid.

La combinació de formes audiovisuals i el ritme propi de la presentació reforça el sentit de la
locució alhora que atorga a l’usuari diferents nivells de lectura.

conclusió

>

El resulat final s’aproxima força a la composició imaginada en un primer moment. Bo i que sempre
hi ha detalls millorables, s’ha intentat ser molt curós per crear un discurs audiovisual coherent i amb
un ritme ajustat. La pretensió no ha estat altra que aconseguir que qualsevol element s’integrés coherentment i de manera natural, oferint un missatge entenedor i suggerent, ajustat a les necessitats
del client i a les demandes del públic objectiu.

enllaç

>

https://vimeo.com/114821636

-3Grau en Multimèdia

COMPOSICIÓ DIGITAL

PRÀCTICA - 1a part

Sobre les imatges
>
Els clip han estat emprats acollint-se al dret de cita, a l’ampara de l’article 32 del text de la Llei de
Propietat Intel·lectual (TRLPI) segons el Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d’abril.

No es permet un ús comercial de l’obra original ni de les possibles obres derivades,
la distribució de les quals s’ha de fer amb una llicència igual a la que regula l’obra original.
-4Grau en Multimèdia