Gmultimèdia

rau

Jaume Villarreal Quintana

PAC1

integració digital de continguts

INTEGRACIÓ DIGITAL DE CONTINGUTS

1

Dibuixeu un diagrama amb tots els elements que intervenen en el procés de con-

PAC1

>

versió d’una senyal d’àudio analògica a un
fitxer digital.

-2Grau en Multimèdia

INTEGRACIÓ DIGITAL DE CONTINGUTS

2
[PAS 1]

PAC1

A partir de l’esquema de la pregunta anterior, anomeneu els factors a tindre en compte en cada un dels passos que heu anomenat.

>

-3Grau en Multimèdia

INTEGRACIÓ DIGITAL DE CONTINGUTS

[PAS 2]

PAC1

>

-4Grau en Multimèdia

INTEGRACIÓ DIGITAL DE CONTINGUTS

[PAS 3]

PAC1

>

-5Grau en Multimèdia

INTEGRACIÓ DIGITAL DE CONTINGUTS

[PAS 4]

PAC1

>

-6Grau en Multimèdia

INTEGRACIÓ DIGITAL DE CONTINGUTS

3

Expliqueu què són i per a què serveixen els
filtres de shelving.
Hi ha alguna alternativa per obtindre els
mateixos resultats?

PAC1

>
A diferència d’un equalitzador, que permet a l’usuari emfatitzar o atenuar de manera intuïtiva unes
bandes de freqüència respecte d’altres, un filtre és un sistema que deixa passar una determinada
banda de freqüències per eliminar-ne d’altres.
Qualsevol tipus de filtre està format per tres elements:
1. la banda de pas: estableix el guany unitat
2. la banda atenuada: correspon al guany 0.
3. banda de transició: estableix el nivell de modulació entre la banda de pas i la banda
atenuada.
Per altra banda, cal tenir en compte que ells filtres poden ser de dos tipus:
1. passabaix: deixa passar només la part baixa de la freqüència, obviants els components
que superen la freqüència establerta com a límit.
2. passaalt: deixa passar només la part alta de la freqüència, obviant els components que
queden per sota de la freqüència establerta com a límit.
Finalment, s’ha de tenir present que els filtres es poden combinar entre ells per assolir diferents
efectes. Aquestes combinacions poden ser:
1. en sèrie: un filtre actua a continuació del precedent. El resultat final és el producte de
cada un dels efectes del filtre
2. en paral·lel: cada filtre actua directament sobre el senyal rebut. El resultat final és el
producte de la suma dels efectes de cada filtre.

filtre passaalt
-7Grau en Multimèdia

filtre passabaix

INTEGRACIÓ DIGITAL DE CONTINGUTS

PAC1

Aquestes prèvies ajuden entendre amb més claredat què és i com funciona un filtre de shelving.
El filtre de shelving o filtre de prestatgeria és un component que disposa dels següents elements:

dues bandes de pas: la banda de freqüències baixes i la banda de freqüències altes.

una banda de transició: modula el pas entre la banda baixa i la banda alta.

A diferència d’un filtre normal, el filtre de shelving atorga el control a l’usuari, que podrà actuar
sobre qualsevol dels tres paràmetres que integren el component. D’aquesta manera, un filtre de
shelving és un component que es troba a mig camí entre un filtre normal i un equalitzador.
Donada la seva naturalesa, un shelving es podria configurar de manera alternativa com una combinació en paral·lel d’un filtre passabaix i un filtre passaalt, on cadascun d’aquests actuaria com a
bandes de pas, mentre que el guany actuaria com a banda de transició entre ambdòs filtres.

estructura d’un filtre shelving

-8Grau en Multimèdia

INTEGRACIÓ DIGITAL DE CONTINGUTS

4

Característiques principals dels equalitzadors paramètrics.
Comenteu les diferències que tenen respecte els equalitzadors gràfics.

PAC1

>
Un equalitzador paramètric es composa d’un filtre paramètric que permet a l’usuari controlar tres
paràmetres:

el guany (G)

la freqüència central (fc)

l’amplada de banda (W), controlada pel factor de qualitat (Q).

Aquests tipus d’equalitzadors generen corbes en forma de campana, que varien de forma en funció del valor que adopta el paràmetre G:

si el guany és positiu adopten forma de campana no invertida

si el guany és nul no hi ha cap tipus d’alteració del senyal

si el guany és negatiu adopten forma de campana invertida

Tal i com s’ha comentat amb anterioritat, l’amplada de banda del filtre s’estableix a partir del factor
de qualitat. A diferència del que es podria pensar, el factor de qualitat no té res a veure amb la major o menor qualitat que presenti un senyal. La seva funció no és altra que la de mesurar l’amplada
de banda del filtre, que s’estableix a partir de la següent fòrmula: Q = fc/W.
Per altra banda, també cal observar que, malgrat que la campana de la corba no perdi la seva
forma mentre la fc es desplaça sobre l’eix horitzontal, això no significa que l’amplada de banda no
variï. Cal recordar en aquest punt que l’eix de freqüències segueix una progressió logarítmica, fet
que provoca que a una mateixa amplada de corba li corresponguin diferents amplades de banda,
sempre en funció de la posició que ocupi sobre l’eix.

-9Grau en Multimèdia

INTEGRACIÓ DIGITAL DE CONTINGUTS

PAC1

Com alternativa als equalitzadors paramètrics trobem els equalitzadors gràfics. A diferència dels
primers, els equalitzadors gràfics atorguen a l’usuari una gran flexibilitat gràcies al seu ús altament
intuïtiu. El seu funcionament és motl senzill: l’usuari disposa d’una sèria de controladors que actuen sobre tota la banda de freqüències del senyal. Aquests controladors permeten modular el
guany que se li atorga a cada component de la banda, fet que dóna cop a resultat múltiples corbes
d’equalització amb resultats diferents.

Diferents configuracions
de l’equalitzador d’iTunes
- 10 Grau en Multimèdia

COMPOSICIÓ DIGITAL

PRÀCTICA - 1a part

Sobre les imatges
>

Les imatges de l’activitat 1 i 2 han estat realitzades per l’autor. La resta han estat emprades acollint-se
al dret de cita, a l’ampara de l’article 32 del text de la Llei de Propietat Intel·lectual (TRLPI) segons el
Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d’abril.

No es permet un ús comercial de l’obra original ni de les possibles obres derivades,
la distribució de les quals s’ha de fer amb una llicència igual a la que regula l’obra original.
- 11 Grau en Multimèdia