You are on page 1of 3

Regulamin Sprzeday Premiowej iKonto z premi 100z

( zwany dalej Regulaminem)

I. ORGANIZATOR
1. Organizatorem Sprzeday Premiowej iKonto z premi 100z jest BNP Paribas Bank Polska
SA z siedzib w Warszawie, adres: ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa, zarejestrowany w Sdzie
Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydzia Gospodarczy KRS pod numerem 6421,
NIP: 676-007-83-01, kapita zakadowy 1 532 886 878,90 z w caoci wpacony, zwany
w dalszej czci niniejszego Regulaminu Bankiem.

II. CZAS TRWANIA SPRZEDAY PREMIOWEJ


1. Sprzeda Premiowa promujca otwarcie iKonta w BNP Paribas Banku Polska S.A. trwa
od 17.02.2015 r. do 31.05.2015 r.

III. UCZESTNICY SPRZEDAY PREMIOWEJ


1. Uczestnikami Sprzeday Premiowej (zwanymi dalej Uczestnikami) mog by penoletnie
osoby fizyczne, posiadajce pen zdolno do czynnoci prawnych, posiadajce
obywatelstwo polskie oraz miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
ktre speni warunki okrelone w Regulaminie.
2. Uczestnikami nie mog by:
a) pracownicy Banku,
b) klienci Banku ktre na dzie rozpoczcia Sprzeday Premiowej s posiadaczami
lub wspposiadaczami dowolnego konta osobistego w Banku,
c) osoby ktre w okresie od 01.10.2014 r. do 16.02.2015 r. byy posiadaczami
lub wspposiadaczami dowolnego konta osobistego w Banku.
3. Uczestnik zobowizuje si do przestrzegania zasad okrelonych w Regulaminie.

IV. ZASADY UCZESTNICTWA W SPRZEDAY PREMIOWEJ


1. Uczestnik nabywa prawo do nagrody w wysokoci 100 z (zwanej dalej: Premi), jeli speni
cznie nastpujce warunki:
a) od 17.02.2015 r. do 31.03.2015 r.:
i) kliknie w internetowy baner reklamowy Banku na dowolnej stronie internetowej
z wizerunkiem 100 z premii i informacj o Sprzeday Premiowej,
ii) wypeni wniosek o otwarcie iKonta w BNP Paribas Bank Polska SA wraz z kart debetow
do konta MasterCard (znajdujcy si w domenie http://www.ikonto.pl), na ktry zostanie
przekierowany po klikniciu w baner okrelony w ppkt i,

iii) dokona przelewu identyfikujcego oraz aktywacji iKonta stosownie do treci Regulaminu
rachunkw dla klientw indywidualnych w BNP Paribas Banku Polska SA, Regulaminu
wydawania i uywania kart debetowych i przedpaconych dla Klientw indywidualnych
w BNP Paribas Banku Polska SA oraz warunkami okrelonymi w umowie o iKonto
(Multiproduktowa Umowa Bankowa).
b) do 31.05.2015 r.:
i) wykona patno lub patnoci bezgotwkowe kart debetow MasterCard debit wydan
do konta na kwot minimum 1000 z.
ii) Przez patno rozumie si transakcje w Internecie oraz w tradycyjnych punktach
sprzeday. Przy obliczaniu kwoty dokonanych patnoci nie bd brane pod uwag patnoci
anulowane oraz transakcje bankomatowe, przelewy z konta oraz patnoci dokonane
w punktach posiadajcych MCC (Merchant Category Code):
- rwny 7995, okrelajcy kasyna oraz zakady bukmacherskie i im podobne,
- rwny 8999 okrelajcy profesjonalne usugi, nieklasyfikowane pod innymi kodami MCC,
o ile patno zidentyfikowana jest jako zagraniczna (country code inny ni Polska),
- rwny 4111, okrelajcy m.in. usugi transportowe,
- rwny 6012, okrelajcy instytucje finansowe,
- rwny 6211, okrelajcy brokerw ubezpieczeniowych,
- rwny 6051, okrelajcy przekazy pienine w instytucjach finansowych,
- rwny 4829, okrelajcy internetowe przekazy pienine.
c) do 15.06.2015 r. utrzyma aktywne, tj. niezamknite iKonto.
d) nie zoy sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w celach
marketingowych, o ktrym mowa w art. 32 ust 1 pkt 8 ustawy o ochronie danych osobowych.
2. Jeden Uczestnik moe sam zaoy tylko jedno iKonto BNP Paribas Banku Polska SA.

V. ZASADY PRZYZNAWANIA PREMII


1. Kademu Uczestnikowi, ktra speni warunki Sprzeday Premiowej opisane w dziale IV
Regulaminu, Bank przyznaje Premi.
2. Kademu Uczestnikowi przysuguje jedna Premia w caym okresie trwania Sprzeday
Premiowej.
3. Wypata Premii nastpi na aktywne, tj. niezamknite iKonto Uczestnika zaoone w Sprzeday
Premiowej, dnia 15.06.2015 r.
4. Warto Premii w Sprzeday Premiowej podlega zwolnieniu od podatku dochodowego
od osb fizycznych na podstawie przepisu art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.
o podatku dochodowym od osb fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z pn.
zm.)

VI. REKLAMACJE
1. Reklamacje mog by zgaszane listownie na adres: BNP Paribas Bank Polska SA, ul. Suwak 3,
02-676 Warszawa, telefonicznie pod numerem 0-801 322 322 lub w dowolnym oddziale
Banku oraz poprzez kanay elektroniczne. Bank rozpatruje reklamacje niezwocznie,
nie pniej jednak ni w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji.

2. Reklamacje powinny zawiera imi, nazwisko, dokadny adres do korespondencji Uczestnika,


numer PESEL, jak rwnie wskazanie nieprawidowoci objtej reklamacj.

VII. DOSTPNO
1. Niniejszy Regulamin jest dostpny na stronie internetowej www.bnpparibas.pl.

VIII. POSTANOWIENIA KOCOWE


1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem maj zastosowanie postanowienia:
a) Regulaminu rachunkw dla klientw indywidualnych w BNP Paribas Banku Polska SA,
b) Regulaminu wydawania i uywania kart debetowych i przedpaconych dla Klientw
indywidualnych w BNP Paribas Banku Polska SA,
c) Regulaminu Promocji Money-back dla posiadaczy kart debetowych wydanych przez BNP
Paribas Bank Polska SA do rachunku iKonto -Konta Dobrze Dobranego otwartego przez
Internet,
d) postanowienia okrelone w umowie o iKonto (Multiproduktowa Umowa Bankowa).
3. Regulamin Sprzeday Premiowej wchodzi w ycie z dniem 17.02.2015 r.
4. Organem sprawujcym nadzr nad dziaalnoci Banku jest Komisja Nadzoru Finansowego,
Plac Powstacw Warszawy 1, 00-950 Warszawa. Spory pomidzy Uczestnikiem
a Organizatorem mog by rozstrzygane polubownie przed Arbitrem Bankowym przy Zwizku
Bankw Polskich, o ile warto przedmiotu sporu nie jest wysza ni 8000 z.
5. Uczestnik moe zwrci si o bezpatn pomoc prawn do Miejskich lub Powiatowych
Rzecznikw Konsumenta.
6. Bank jako administrator danych w rozumieniu art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z pn. zm.) informuje,
e bdzie przetwarza dane osobowe Uczestnikw w celu realizacji Sprzeday Premiowej.
Uczestnikom przysuguje prawo dostpu do danych oraz prawo ich poprawiania. Przekazanie
danych Bankowi nastpuje dobrowolnie.