You are on page 1of 12

BALAYANG ELEMENTARY SCHOOL

November 3, 2014
Monday
Layunin: Natutukoy ang
mga karapatang maaaring
ibigay ng mag-anak
References:
Teachers Guide: pp. 65
Learners Materials Used:
Textbooks pp. 162-163

Remark s:
No. of Learners within the
Mastery Level: _______
No. of Learners who need
remediation/reinforcement
s__________________________
Other Activities:

November 4, 2014
Tuesday
Layunin: Natutukoy ang
mga karapatang
maaaring ibigay ng maganak

November 5, 2014
Wednesday
Layunin: Natutukoy ang
mga karapatang
maaaring ibigay ng maganak

November 6, 2014
Thursday
Layunin: Natutukoy ang
mga karapatang
maaaring ibigay ng maganak

References:
Teachers Guide: pp. 65
Learners Materials Used:
Textbooks pp. 163

References:
Teachers Guide: pp. 66
Learners Materials Used:
Textbooks pp. 164

References:
Teachers Guide: pp. 67
Learners Materials Used:
Textbooks pp. 165

Remark s:
No. of Learners within the
Mastery Level: _______
No. of Learners who need
remediation/reinforcemen
ts__________________

Remark s:
No. of Learners within the
Mastery Level: _______
No. of Learners who need
remediation/reinforcemen
ts______________________

Remark s:
No. of Learners within the
Mastery Level: _______
No. of Learners who need
remediation/reinforcemen
ts________________________
__

Other Activities:

Other Activities:

November 7, 2014
Friday
Layunin:
Lingguhang Pgtataya
References:
Teachers Guide: pp. 67
Learners Materials Used:
Textbooks pp. 166

Remark s:
No. of Learners within the
Mastery Level: _______
No. of Learners who need
remediation/reinforcemen
ts_________________-___
Other Activities:

Other Activities:
DAILY LOG OF LESSON PLAN
EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO 2
Third Quarter

BALAYANG ELEMENTARY SCHOOL


DAILY LOG OF LESSON
Edukasyon sa Pagpapakatao 2
Third Quarter

November 10, 2014


Monday
Layunin: Naipahahayag
ang kasiyahan sa
karapatang tinatamasa

November 11, 2014


Tuesday
Layunin: Naipahahayag
ang kasiyahan sa
karapatang tinatamasa

November 12, 2014


Wednesday
Layunin: Naipahahayag
ang kasiyahan sa
karapatang tinatamasa

November 13, 2014


Thursday
Layunin: Naipahahayag
ang kasiyahan sa
karapatang tinatamasa

References:
Teachers Guide: pp. 68
Learners Materials Used:
Textbooks pp. 167

References:
Teachers Guide: pp. 68
Learners Materials Used:
Textbooks pp. 168-171

References:
Teachers Guide: pp. 69
Learners Materials Used:
Textbooks pp. 172

References:
Teachers Guide: pp. 70
Learners Materials Used:
Textbooks pp. 173

Remark s:
No. of Learners within the
Mastery Level: _______

Remark s:
No. of Learners within the
Mastery Level: _______
No. of Learners who need
remediation/reinforcements
__________________

Remark s:
No. of Learners within the
Mastery Level: _______
No. of Learners who need
remediation/reinforcements
______________________

Remark s:
No. of Learners within the
Mastery Level: _______
No. of Learners who need
remediation/reinforcements
__________________________

Remark s:
No. of Learners within the
Mastery Level: _______
No. of Learners who need
remediation/reinforcements
_______________

Other
Other Activities_____________ Activities_____________
____________________________ ____________________________
________________________
________________________

Other
Activities_____________
____________________________
________________________

Other
Activities_____________
____________________________
________________________

Other
Activities_____________
____________________________
________________________

No. of Learners who need


remediation/reinforcements
____________________________

November 14, 2014


Friday
Layunin:
Lingguhang Pgtataya
References:
Teachers Guide: pp. 70
Learners Materials Used:
Textbooks pp. 173-174

BALAYANG ELEMENTARY SCHOOL


DAILY LOG OF LESSON PLAN
EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO 2
Third Quarter
November 17, 2014
Monday

November 18, 2014


Tuesday

November 19, 2014


Wednesday

November 20, 2014


Thursday

November 21, 2014


Friday

Layunin: Naipahahayag
ang kasiyahan sa
karapatang tinatamasa.

Layunin: Naipahahayag
ang kasiyahan sa
karapatang tinatamasa.

Layunin: Naipahahayag
ang kasiyahan sa
karapatang tinatamasa.

Layunin: Naipahahayag
ang kasiyahan sa
karapatang tinatamasa.

Layunin:
Lingguhang Pgtataya
References:
Teachers Guide: pp. 73
Learners Materials Used:
Textbooks pp. 180

References:
Teachers Guide: pp. 71
Learners Materials Used:
Textbooks pp. 173-175

References:
Teachers Guide: pp. 71-72
Learners Materials Used:
Textbooks pp. 176-177

References:
Teachers Guide: pp. 72
Learners Materials Used:
Textbooks pp. 177

References:
Teachers Guide: pp. 72
Learners Materials Used:
Textbooks pp. 178-179

Remarks:
No. of Learners within the
Mastery Level: _______

Remarks:
No. of Learners within the
Mastery Level: _______
No. of Learners who need
remediation/reinforcement
s__________________

Remarks:
No. of Learners within the
Mastery Level: _______
No. of Learners who need
remediation/reinforcement
s______________________

Remarks:
No. of Learners within the
Mastery Level: _______
No. of Learners who need
remediation/reinforcement
s__________________________

Remarks:
No. of Learners within the
Mastery Level: _______
No. of Learners who need
remediation/reinforcements
_________________-___

Other
Activities_____________
___________________________
_________________________

Other
Activities_____________
___________________________
_________________________

Other
Activities_____________
___________________________
_________________________

Other
Activities_____________
____________________________
________________________

No. of Learners who need


remediation/reinforcement
s__________________________
_
Other
Activities_____________
___________________________
_________________________

BALAYANG ELEMENTARY SCHOOL


DAILY LOG OF LESSON PLAN
EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO 2
Third Quarter
November 24, 2014
Monday
Layunin: Natutukoy ang
ibat ibang paraan upang
mapanatili ang kalinisan at

November 25, 2014


Tuesday
Layunin: Natutukoy ang
ibat ibang paraan upang
mapanatili ang kalinisan at

November 26, 2014


Wednesday
Layunin: Natutukoy ang
ibat ibang paraan upang
mapanatili ang kalinisan at

November 27, 2014


Thursday
Layunin: Natutukoy ang
ibat ibang paraan upang
mapanatili ang kalinisan at

November 28, 2014


Friday
Layunin:
Lingguhang Pgtataya

kaayusan sa pamayanan
at bansa sa pamamagitan
ng pagsunod sa mga
babalang pantrapiko.

kaayusan sa pamayanan
at bansa sa pamamagitan
ng pagsunod sa mga
babalang pantrapiko.

kaayusan sa pamayanan at
bansa sa pamamagitan ng
pagsunod sa mga
babalang pantrapiko.

kaayusan sa pamayanan at
bansa sa pamamagitan ng
pagsunod sa mga babalang
pantrapiko.

References:
Teachers Guide: pp. 74
Learners Materials Used:
Textbooks pp. 180

References:
Teachers Guide: pp. 74
Learners Materials Used:
Textbooks pp. 181-182

References:
Teachers Guide: pp. 75
Learners Materials Used:
Textbooks pp. 183-184

References:
Teachers Guide: pp. 75
Learners Materials Used:
Textbooks pp. 184

Remark s:
No. of Learners within the
Mastery Level: _______
No. of Learners who need
remediation/reinforcement
s__________________

Remark s:
No. of Learners within the
Mastery Level: _______
No. of Learners who need
remediation/reinforcement
s______________________

Remark s:
No. of Learners within the
Mastery Level: _______
No. of Learners who need
remediation/reinforcement
s__________________________

Remark s:
No. of Learners within the
Mastery Level: _______
No. of Learners who need
remediation/reinforcements
_________________-___

Other
Activities_____________
___________________________
_________________________

Other
Activities_____________
___________________________
_________________________

Other
Activities_____________
___________________________
_________________________

Other
Activities_____________
____________________________
________________________

Remark s:
No. of Learners within the
Mastery Level: _______
No. of Learners who need
remediation/reinforcement
s__________________________
_
Other
Activities_____________
___________________________
_________________________

References:
Teachers Guide: pp. 76
Learners Materials Used:
Textbooks pp. 185

BALAYANG ELEMENTARY SCHOOL


DAILY LOG OF LESSON PLAN
EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO 2
Third Quarter
December 1, 2014
Monday
Layunin: Natutukoy ang
ibat ibang paraan upang
mapanatili ang
kalinisan at kaayusan sa
pamayanan at bansa sa

December 2, 2014
Tuesday
Layunin: Natutukoy ang
ibat ibang paraan upang
mapanatili ang
kalinisan at kaayusan sa
pamayanan at bansa sa

December 3, 2014
Wednesday
Layunin: Natutukoy ang
ibat ibang paraan upang
mapanatili ang
kalinisan at kaayusan sa
pamayanan at bansa sa

December 4, 2014
Thursday
Layunin: Natutukoy ang
ibat ibang paraan upang
mapanatili ang
kalinisan at kaayusan sa
pamayanan at bansa sa

December 5, 2014
Friday
Layunin:
Lingguhang Pgtataya
References:
Teachers Guide: pp. 79

pamamagitan ng wastong
pagtatapon ng basura.

pamamagitan ng wastong
pagtatapon ng basura.

pamamagitan ng wastong
pagtatapon ng basura.

pamamagitan ng wastong
pagtatapon ng basura.

References:
Teachers Guide: pp. 77
Learners Materials Used:
Textbooks pp. 186

References:
Teachers Guide: pp. 77
Learners Materials Used:
Textbooks pp. 186

References:
Teachers Guide: pp. 78
Learners Materials Used:
Textbooks pp. 187-189

References:
Teachers Guide: pp. 77
Learners Materials Used:
Textbooks pp. 190-192

Remark s:
No. of Learners within the
Mastery Level: _______
No. of Learners who need
remediation/reinforcement
s__________________

Remark s:
No. of Learners within the
Mastery Level: _______
No. of Learners who need
remediation/reinforcement
s______________________

Remark s:
No. of Learners within the
Mastery Level: _______
No. of Learners who need
remediation/reinforcement
s__________________________

Remark s:
No. of Learners within the
Mastery Level: _______
No. of Learners who need
remediation/reinforcements
_________________-___

Other
Activities_____________
___________________________
_________________________

Other
Activities_____________
___________________________
_________________________

Other
Activities_____________
___________________________
_________________________

Other
Activities_____________
____________________________
________________________

Remark s:
No. of Learners within the
Mastery Level: _______
No. of Learners who need
remediation/reinforcement
s__________________________
_
Other
Activities_____________
___________________________
_________________________

Learners Materials Used:


Textbooks pp. 193

BALAYANG ELEMENTARY SCHOOL


DAILY LOG OF LESSON PLAN
EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO 2
Third Quarter
December 8, 2014
Monday
Layunin: Natutukoy ang
ibat ibang paraan upang
mapanatili ang kalinisan at
kaayusan sa pamayanan
at bansa sa pamamagitan
ng pagtatanim ng halaman
sa paligid.

December 9, 2014
Tuesday
Layunin: Natutukoy ang
ibat ibang paraan upang
mapanatili ang kalinisan at
kaayusan sa pamayanan
at bansa sa pamamagitan
ng pagtatanim ng halaman
sa paligid.

December 10, 2014


Wednesday
Layunin: Natutukoy ang
ibat ibang paraan upang
mapanatili ang kalinisan at
kaayusan sa pamayanan at
bansa sa pamamagitan ng
pagtatanim ng halaman sa
paligid.

December 11, 2014


Thursday
Layunin: Natutukoy ang
ibat ibang paraan upang
mapanatili ang kalinisan at
kaayusan sa pamayanan at
bansa sa pamamagitan ng
pagtatanim ng halaman sa
paligid.

December 12, 2014


Friday
Layunin:
Lingguhang Pgtataya
References:
Teachers Guide: pp. 82
Learners Materials Used:
Textbooks pp. 200

References:
Teachers Guide: pp. 80
Learners Materials Used:
Textbooks pp. 194

References:
Teachers Guide: pp. 80
Learners Materials Used:
Textbooks pp. 195

References:
Teachers Guide: pp. 80-81
Learners Materials Used:
Textbooks pp. 196-197

References:
Teachers Guide: pp. 81
Learners Materials Used:
Textbooks pp. 198-199

Remark s:
No. of Learners within the
Mastery Level: _______

Remark s:
No. of Learners within the
Mastery Level: _______
No. of Learners who need
remediation/reinforcement
s__________________

Remark s:
No. of Learners within the
Mastery Level: _______
No. of Learners who need
remediation/reinforcement
s______________________

Remark s:
No. of Learners within the
Mastery Level: _______
No. of Learners who need
remediation/reinforcement
s__________________________

Remark s:
No. of Learners within the
Mastery Level: _______
No. of Learners who need
remediation/reinforcements
_________________-___

Other
Activities_____________
___________________________
_________________________

Other
Activities_____________
___________________________
_________________________

Other
Activities_____________
___________________________
_________________________

Other
Activities_____________
____________________________
________________________

No. of Learners who need


remediation/reinforcement
s__________________________
_
Other
Activities_____________
___________________________
_________________________

BALAYANG ELEMENTARY SCHOOL


DAILY LOG OF LESSON PLAN
EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO 2
Third Quarter
December 15, 2014
Monday
Layunin: Ang mga magaaral ay nakikiisa sa
anumang programa ng
paaralan na makatutulong
sa pagpapanatili ng
kalinisan at kaayusan sa
pamayanan at bansa.

December 16, 2014


Tuesday
Layunin: Ang mga magaaral ay nakikiisa sa
anumang programa ng
paaralan na makatutulong
sa pagpapanatili ng
kalinisan at kaayusan sa
pamayanan at bansa.

December 17, 2014


Wednesday
Layunin: Ang mga magaaral ay nakikiisa sa
anumang programa ng
paaralan na makatutulong
sa pagpapanatili ng
kalinisan at kaayusan sa
pamayanan at bansa.

December 18, 2014


Thursday
Layunin: Ang mga magaaral ay nakikiisa sa
anumang programa ng
paaralan na makatutulong
sa pagpapanatili ng
kalinisan at kaayusan sa
pamayanan at bansa.

References:

References:

References:

References:

December 19, 2014


Friday
Layunin:
Christmas Party

Teachers Guide: pp. 83


Learners Materials Used:
Textbooks pp. 201-202
Remark s:
No. of Learners within the
Mastery Level: _______
No. of Learners who need
remediation/reinforcement
s__________________________
_
Other
Activities_____________
___________________________
_________________________

Teachers Guide: pp. 83-84


Learners Materials Used:
Textbooks pp. 202-203

Teachers Guide: pp. 84


Learners Materials Used:
Textbooks pp. 205-207

Teachers Guide: pp. 84-85


Learners Materials Used:
Textbooks pp. 208-209

Remark s:
No. of Learners within the
Mastery Level: _______
No. of Learners who need
remediation/reinforcement
s__________________

Remark s:
No. of Learners within the
Mastery Level: _______
No. of Learners who need
remediation/reinforcement
s______________________

Remark s:
No. of Learners within the
Mastery Level: _______
No. of Learners who need
remediation/reinforcement
s__________________________

Remark s:
No. of Learners within the
Mastery Level: _______
No. of Learners who need
remediation/reinforcements
_________________-___

Other
Activities_____________
___________________________
_________________________

Other
Activities_____________
___________________________
_________________________

Other
Activities_____________
___________________________
_________________________

Other
Activities_____________
____________________________
________________________

BALAYANG ELEMENTARY SCHOOL


DAILY LOG OF LESSON PLAN
EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO 2
Third Quarter
January 5, 2015
Monday
Layunin:
Ang mga mag-aaral ay
nakikiisa sa anumang
programa ng pamayanan
na makatutulong sa
pagpapanatili ng
kalinisan at kaayusan sa
pamayanan at bansa.

January 6, 2015
Tuesday
Layunin:
Ang mga mag-aaral ay
nakikiisa sa anumang
programa ng pamayanan
na makatutulong sa
pagpapanatili ng
kalinisan at kaayusan sa
pamayanan at bansa.

January 7, 2015
Wednesday
Layunin:
Ang mga mag-aaral ay
nakikiisa sa anumang
programa ng pamayanan
na makatutulong sa
pagpapanatili ng
kalinisan at kaayusan sa
pamayanan at bansa.

January 8, 2015
Thursday
Layunin:
Ang mga mag-aaral ay
nakikiisa sa anumang
programa ng pamayanan
na makatutulong sa
pagpapanatili ng
kalinisan at kaayusan sa
pamayanan at bansa.

References:

References:

References:

References:

January 9, 2015
Friday
Layunin:
Lingguhang Pgtataya
References:
Teachers Guide: pp. 88
Learners Materials Used:
Textbooks pp. 221

Teachers Guide: pp. 86


Learners Materials Used:
Textbooks pp. 210-2012
Remark s:
No. of Learners within the
Mastery Level: _______
No. of Learners who need
remediation/reinforcement
s__________________________
_
Other
Activities_____________
___________________________
_________________________

Teachers Guide: pp. 86-87


Learners Materials Used:
Textbooks pp. 212-213

Teachers Guide: pp. 86


Learners Materials Used:
Textbooks pp. 213-216

Teachers Guide: pp. 86


Learners Materials Used:
Textbooks pp. 217-220

Remark s:
No. of Learners within the
Mastery Level: _______
No. of Learners who need
remediation/reinforcement
s__________________

Remark s:
No. of Learners within the
Mastery Level: _______
No. of Learners who need
remediation/reinforcement
s______________________

Remark s:
No. of Learners within the
Mastery Level: _______
No. of Learners who need
remediation/reinforcement
s__________________________

Remark s:
No. of Learners within the
Mastery Level: _______
No. of Learners who need
remediation/reinforcements
_________________-___

Other
Activities_____________
___________________________
_________________________

Other
Activities_____________
___________________________
_________________________

Other
Activities_____________
___________________________
_________________________

Other
Activities_____________
____________________________
________________________

BALAYANG ELEMENTARY SCHOOL


DAILY LOG OF LESSON PLAN
EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO 2
Third Quarter
January 12, 2015
Monday
Layunin: Naipakikita ang
pagiging ehemplo ng
kapayapaan

January 13, 2015


Tuesday
Layunin: Naipakikita ang
pagiging ehemplo ng
kapayapaan

January 14, 2015


Wednesday
Layunin: Naipakikita ang
pagiging ehemplo ng
kapayapaan

January 15, 2015


Thursday
Layunin: Naipakikita ang
pagiging ehemplo ng
kapayapaan

References:
Teachers Guide: pp. 89
Learners Materials Used:
Textbooks pp. 222-223

References:
Teachers Guide: pp. 89
Learners Materials Used:
Textbooks pp. 223-225

References:
Teachers Guide: pp. 90
Learners Materials Used:
Textbooks pp. 225-226

References:
Teachers Guide: pp. 90
Learners Materials Used:
Textbooks pp. 227

Remark s:
No. of Learners within the
Mastery Level: _______

Remark s:
No. of Learners within the
Mastery Level: _______
No. of Learners who need

Remark s:
No. of Learners within the
Mastery Level: _______
No. of Learners who need

Remark s:
No. of Learners within the
Mastery Level: _______
No. of Learners who need

January 16, 2015


Friday
Layunin:
Lingguhang Pgtataya
References:
Teachers Guide: pp. 90
Learners Materials Used:
Textbooks pp. 228
Remark s:
No. of Learners within the
Mastery Level: _______
No. of Learners who need

No. of Learners who need


remediation/reinforcement
s__________________________
_
Other
Activities_____________
___________________________
_________________________

remediation/reinforcement
s__________________

remediation/reinforcement
s______________________

remediation/reinforcement
s__________________________

remediation/reinforcements
_________________-___

Other
Activities_____________
___________________________
_________________________

Other
Activities_____________
___________________________
_________________________

Other
Activities_____________
___________________________
_________________________

Other
Activities_____________
____________________________
________________________

BALAYANG ELEMENTARY SCHOOL


DAILY LOG OF LESSON PLAN
EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO 2
Third Quarter
January 19, 2015
Monday
Layunin:

January 20, 2015


Tuesday
Layunin:
Review

January 21, 2015


Wednesday
Layunin:
Review

Pangyunit na Pagsusulit

January 22, 2015


Thursday
Layunin:
Ikalawang Markahang
Pagsusulit

January 23, 2015


Friday

Remark s:
No. of Learners within the

Remark s:
No. of Learners within the
Mastery Level: _______

Remark s:
No. of Learners within the
Mastery Level: _______

Remark s:
No. of Learners within the
Mastery Level: _______

Remark s:
No. of Learners within the
Mastery Level: _______

Mastery Level: _______


No. of Learners who need
remediation/reinforcement
s__________________________
_
Other
Activities_____________
___________________________
_________________________

No. of Learners who need


remediation/reinforcement
s__________________

No. of Learners who need


remediation/reinforcement
s______________________

No. of Learners who need


remediation/reinforcement
s__________________________

No. of Learners who need


remediation/reinforcements
_________________-___

Other
Activities_____________
___________________________
_________________________

Other
Activities_____________
___________________________
_________________________

Other
Activities_____________
___________________________
_________________________

Other
Activities_____________
____________________________
________________________

BALAYANG ELEMENTARY SCHOOL


DAILY LOG OF LESSON PLAN
EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO 2
Fourth Quarter
January 26, 2015
Monday
References:
Teachers Guide: pp.
Learners Materials Used:
Textbooks pp.
Remark s:
No. of Learners within the
Mastery Level: _______
No. of Learners who need
remediation/reinforcement
s__________________________
_

January 27, 2015


Tuesday

January 28, 2015


Wednesday

January 29, 2015


Thursday

January 30, 2015


Friday

References:
Teachers Guide: pp.
Learners Materials Used:
Textbooks pp.

References:
Teachers Guide: pp.
Learners Materials Used:
Textbooks pp.

References:
Teachers Guide: pp.
Learners Materials Used:
Textbooks pp. 60-61

References:
Teachers Guide: pp.
Learners Materials Used:
Textbooks pp.

Remark s:
No. of Learners within the
Mastery Level: _______
No. of Learners who need
remediation/reinforcement
s__________________

Remark s:
No. of Learners within the
Mastery Level: _______
No. of Learners who need
remediation/reinforcement
s______________________

Remark s:
No. of Learners within the
Mastery Level: _______
No. of Learners who need
remediation/reinforcement
s__________________________

Remark s:
No. of Learners within the
Mastery Level: _______
No. of Learners who need
remediation/reinforcements
_________________-___

Other
Activities_____________
___________________________

Other
Activities_____________
___________________________

Other
Activities_____________
___________________________

Other
Activities_____________
____________________________

Other
Activities_____________
___________________________
_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

________________________