Aflevering 13

Opgave 1)
Om en ny dug, der er 2,0 m lang og 1,1 m bred, oplyses, at dugens areal ved første vask vil krympe 5,0 %, og at længden og bredden reduceres med x% . Opstil en ligning, som x skal opfylde.

Opgave 2)
Det radioaktive stof strontium 90 henfalder, s˚ der efter 1 ˚ er forsvundet a ar 2,45% af stoffet. Et laboratorium indkøber 7 g af stoffet i 2004. Bestem, hvor mange gram der er tilbage efter 2 ˚ ar. Indfør passende betegnelser, og opskriv et matematisk udtryk, der beskriver, hvor mange gram radioaktivt stof, der vil være tilbage efter et givet antal ˚ ar. Bestem, hvor mange ˚ der g˚ før der er mindre end 1 g tilbage af ar ar, stoffet.

Opgave 3)
En trekant ABC er indskrevet i et kvadrat med sidelængden 1, som vist p˚ a figuren.

Opstil en forskrift for arealet af trekanten som funktion af x. Bestem den værdi af x, der giver trekanten det største areal.

1

Opgave 4)

Figuren viser gavlen af en parabelformet hal. Indlæg p˚ passende vis gavlen i et koordinatsystem, og angiv en fora skrift for parablen. I gavlen skal indsættes en rektangulær port. Bestem den højest mulige port, der kan indsættes, n˚ bredden af ar porten skal være 3 m, og bestem bredden af den bredest mulige port, der kan indsættes i gavlen, n˚ portens højde skal være 3,5 m. ar

Opgave 5)

En kasse med kvadratisk bund med sidelængden x, m˚ i cm, og højden h, alt m˚ i cm, er lavet af et materiale A til siderne og et materiale B til l˚ og alt ag bund. Prisen for materiale A er 2 kr. pr. cm2, og prisen for materiale B er 3 kr. pr. cm2. Opstil et regneudtryk for udgiften til materialeforbruget til kassen udtrykt ved x og h. Prisen for materialerne til kassen m˚ højst være 100 kr. a Opstil et regneudtryk for h og kassens rumfang V(x) som funktion af x, n˚ udgiften til materialeforbruget er 100 kr. ar Bestem den værdi af x, der giver kassen det størst mulige rumfang, n˚ udgiften til materialeforbruget er 100 kr. ar

2

Opgave 6)
En funktion f er bestemt ved f (x) = ex − 2x Skits´r grafen for f, og benyt differentialregning til at argumentere for e grafens forløb. Grafen for f, koordinatsystemets akser og linjen med ligningen x = k afgrænser en punktmængde Mk , der har et areal. Bestem de værdier af k, for hvilke arealet af Mk er 4

Opgave 7)
En funktion f er bestemt ved f (x) = 3x2 − 21x + 30 Bestem den stamfunktion til f, hvis graf g˚ gennem punktet P(5,10). ar

Opgave 8)
For den tid T (minutter), der g˚ mellem, at en bil og den nærmest følar gende bil passerer et bestemt sted p˚ en bestemt motorvej, gælder følgende: a Sandsynligheden for, at T ligger i tidsintervallet [1;3], er arealet af den punktmængde, der afgrænses af førsteaksen, linjerne med ligningerne x=1 og x= 3 samt grafen for funktionen f (x) = 6e−6x Bestem sandsynligheden for, at T ligger i [1;3].

Opgave 9)
To funktioner f og g er givet ved f (x) = √ 13 − x2 , − 13 ≤ x ≤ 3 √ g(x) = 10 − 2x , 3 ≤ x ≤

Grafen for f, koordinatsystemets førsteakse og linjen med ligningen x = 3 afgrænser en punktmængde M, der har et areal. Bestem arealet af punktmængden M. Graferne for de to funktioner og førsteaksen afgrænser en punktmængde N. Bestem rumfanget af det omdrejningslegeme, der fremkommer, n˚ ar ◦ om førsteaksen. punktmængden N drejes 360 3

5.008 A

Kugle: Radius R Rumfang: V # 4 $R 3 3

Kegle: Grundfladeradius r Sidelinie s Højde h Krumme overflade: O # $ rs Rumfang: V # 1 $ r 2 h 3

Der skal laves en ny skulptur i Odense i anledningen af H. C. Andersens 200 års fødselsdag. Skulpturen skal være et symbol på forfatterens eventyr ''Toppen og bolden'', og den konstrueres som en kegle med en grundfladeradius r og højden h og med en kugle, der har en radius på 0,5 meter. ''Bolden'' findes allerede, og keglen skal konstrueres således, at den har samme rumfang som kuglen. a) Gør rede for, at funktionen O (r ) # $ " r 2 ! $ " r "

1 ! r2 , 4 4"r

beskriver keglens overfladeareal, som funktion af keglens radius. Skulpturen skal forgyldes, og man ønsker derfor at konstruere keglen, så overfladen bliver så lille som mulig. b) Bestem den radius, der gør keglens overfladeareal mindst mulig, og bestem den tilsvarende højde for keglen.

29