1

BAØI THÖÙ 354 CAÙC CUOÄC THAÊM VIEÁNG CUÛA CHUÙA + Tieàn nguyeän: Xem laïi baøi tröôùc TÌNH TRAÏNG CHUÙA THAÊM VIEÁNG CAÙC TÔNG ÑOÀ Chuùa Gieâsu ñeán thaêm caùc tông ñoà trong caùc ñieàu kieän sau ñaây: a. Beà ngoaøi Ngaøi thöôøng ñeå maëc caùc oâng moät mình. Tuy nhieân Ngaøi vaãn luoân hieän dieän beân caïnh ñeå quan saùt, theo doõi vaø giuùp ñôõ caùc coâng vieäc hoï laøm haèng ngaøy Ngaøi ít khi toû mình ra. Ñoái vôùi chuùng ta cuõng theá, chính loøng tin ñaõ maëc khaûi cho chuùng ta bieát söï coù maët thöôøng xuyeân cuûa Ngaøi, vaø ôn thaùnh Ngaøi hoaït ñoäng lieân læ. b. Ñoâi luùc Ngaøi hieån hieän baèng xöông baèng thòt tröôùc maët caùc Toâng Ñoà. Coù ñieàu nhöõng dòp nhö theá thì thaät hieám hoi vaø ngaén nguûi nhöng chính vì theá maø voâ cuøng quí baùu. Vôùi chuùng ta cuõng vaäy. Caûm thöùc saâu xa veà söï hieän dieän cuûa Ngaøi laø moät hoàng aân ñeán baát chôït vaø mau qua. Do ñoù ñieàu quan troïng laø phaûi bieát lôïi duïng nhöõng giaây phuùt haïnh phuùc aáy, vì sau naøy cuõng nhö caùc Toâng Ñoà, Chuùa Gieâsu coù theå hoaøn toaøn khoâng toû mình ra cho chuùng ta moät caùch khaû giaùc ñaâu. c. Ñoái vôùi caùc Toâng Ñoà, nhöõng laàn hieän ra ñoù ñaõ ñem laïi coâng hieäu kyø dieäu. Trong nhöõng luùc aáy, caùc oâng laõnh nhaän söù maïng rieâng do Ngaøi uyû thaùc: ‘Cha Thaày sai Thaày theá naøo, thì Thaày cuõng sai caùc con nhö vaäy.’ (Ga 20, 22). Caùc oâng cuõng nhaän laõnh quyeàn daïy doã, ban pheùp thaùnh taåy vaø tha thöù toäi loãi (Ga 20, 23), ñöôïc nhöõng aùnh saùng sieâu nhieân ñeå laõnh hoäi thaáu ñaùo yù nghóa Kinh Thaùnh vaø caùc lôøi tieân tri (Ga 24, 27), vaø cuoái cuøng laø ñöôøng höôùng cho hoaït ñoäng toâng đoà. Cuõng theá, nhöõng luùc Chuùa Gieâsu ñeán thaêm vieáng linh hoàn chuùng ta laø nhöõng giaây phuùt haïnh phuùc, ñoàng thôøi nhaân dòp naøy Ngaøi cuõng noùi cho chuùng ta bieát ôn thieân trieäu vaø ñònh meänh cuûa chuùng ta tuy ôû naác thang thaáp hôn. Luùc ñoù, nôi moãi ngöôøi chuùng ta, nhieàu cuoäc giao tieáp maät thieát vôùi Chuùa Cöùu Theá ñöôïc thöïc hieän khaû dó ñuû söùc soi saùng vaø öôùp ñöôïm höông thôm cho caû cuoäc ñôøi.

2

HOAØN CAÛNH CHUÙA THAÊM VIEÁNG TAÂM HOÀN Chuùa cuõng ñeán thaêm vieáng taâm hoàn ta nhö Ngaøi ñaõ thaêm vieáng caùc Toâng Ñoà. a. Tröôùc heát laø vaøo luùc trôøi toái, luùc maø caûnh vaät hoaøn toaøn yeân laëng nghæ ngôi, luùc maø tröôùc maét chuùng ta hình nhö vaïn vaät ñeàu bieán vaéng. Boùng ñeâm laøm lu môø söï vaät ñeå chuùng ta thaáy raèng aùnh saùng chieáu soi khieán vaïn vaät röïc rôõ ñoù khoâng thuoäc veà vaïn vaät. Vaø nhö theá chuùng ta môùi nhaän xeùt söï vaät ñuùng nhö thöïc traïng cuûa noù: khoâng coøn veû quyeán ruõ vaø neùt ñeïp vay muôïn nöõa. Boùng ñeâm noùi leân hình aûnh töø boû vaø ñöa laïi phuùt giaây hoài taâm beân trong. b. Thöù ñeán caùc cöûa ra vaøo phaûi ñoùng laïi. Nhö theá moïi cöûa ngoõ giaùc quan beân trong beân ngoaøi ñeàu phaûi kheùp kín ñeå caét ñöùt moïi lieân laïc ngoaïi giôùi. Giaùc quan beân ngoaøi nhö con maét, loã tai, mieäng, löôõi. Giaùc quan beân trong nhö trí töôûng töôïng, söï hoài nieäm. Neáp soáng thaân thieát vôùi Chuùa Gieâsu caàn ñeán caûnh sa maïc vaø söï thinh laëng beân trong nhö vaäy ñoù. Giaây phuùt thaân maät ñoøi hoûi phaùi laùnh xa ñaùm ñoâng. Chæ moät mình ta vôùi taâm hoàn thong dong khoâng vaán vöông hay baän taâm gì. Taát caû saüng saøng chôø Ngaøi. c. Sau heát laø vieäc sôï ngöôøi Do Thaùi, hay ñuùng hôn laø sôï keû thuø ñòch. Moãi neáp soáng ñeàu coù moät ñieåm yeáu rieâng. Coù leõ ñoù laø veát thöông cuûa taâm hoàn saün saøng toaùc ra neáu Chuùa Gieâsu khoâng ñeán vieáng thaêm ñeå chöõa trò hay khích leä trong cuoäc chieán ñaáu. Thaùi ñoä lo sôï coù söùc cöùu roãi naøy thöïc laø moät hoàng aân Chuùa ban. Noù phaûi nung naáu moïi öôùc voïng thaùnh thieän cuûa chuùng ta ñeå nao nöùc ñoùn chôø Chuùa ñeán vieáng thaêm nôi baøn röôùc leã. Dù Ngaøi khoâng thöôøng xuyeân ñeán thaêm chuùng ta, thì chuùng ta ñöøng coù ñoå loãi: + Cho coâng aên vieäc laøm quaù baän roän, vì Chuùa Gieâsu luoân coù theå hieän dieän ôû moïi ôû moïi coâng vieäc chuùng ta laøm, trong moïi baän bòu chuùn g ta lo laéng luùc chuùng ta quaêng löôùi cuõng nhö luùc chuùng ta nghæ ngôi. + Cho nhöõn g ngang traùi vaø choáng ñoái chuùng ta gaëp phaûi + Cho söï thieáu vaéng giuùp ñôõ beân ngoaøi. + Cho caùc laàm loãi rieâng cuûa chuùng ta Caùc Toâng Ñoà ngaøy xöa cuõng laø nhöõng ngöôøi baát toaøn vaø thieáu loøng trung thaønh Ñieàu coù theå boå tuùc cho moïi baát toaøn cuûa chuùng ta chính laø tình yeâu thaân thaät vaø phoù thaùc. Tình yeâu cuûa chuùng ta laø chöa phoù thaùc ñuû, khi chuùng ta ñi vaøo laàm
3

laãn, vaø söï laàm laãn naøy thöôøng laïi hay xaûy ra trong suoát ñôøi soáng. Chuùng ta chöa tin töôûng ñuû vaøo tình yeâu cuûa Chuùa ñoái vôùi chuùng ta. Chuùng ta cuõng chö a xaùc tín ñuû ôû tình yeâu chuùng ta ñoái vôùi Ngaøi. Caùc Toâng Ñoà laø nhöõng ngöôøi coù loøng tin saét ñaù: ‘Vaø chuùng ta chuùng ta haõy tin vaøo loøng Thieân Chuùa yêu meán chuùng ta.’ Caùc oâng ñaõ tin vaøo Ngaøi, vaø caùc oâng ñöôïc bieán ñoåi caùch laï luøng.

CAÙC HIEÄU QUAÛ CUÛA VIEÄC THAÊM VIEÁNG Ñaây laø nhöõng hieäu quaû ñaùng chuù yù nhaát: Nieàm an bình ñeán trong taâm hoàn töø ñoù naûy sinh loøng tin yeâu tín thaùc Söï hieän dieän cuûa Chuùa Gieâsu ñuû ñeå hình thaønh caùc hieäu quaû ñoù ‘Bình an cho caùc con! Pax vobis’ – ‘Thaày ñaây, caùc con ñöøng sôï! Nolite timer, Ego sum!’ Nghòch laïi vôùi nieàm an bình laø söï roái loaïn taâm hoàn, nao nöùc vôùi nhöõn g öôùc voïng vaø haønh ñoäng, nhöng laïi lo laéng vì phaûi ñöông ñaàu vôùi nhieàu trôû ngaïi töùc giaän tröôùc nhöõng gì caûn ngaên chuùng ta thöïc hieän söù maïng. Buoàn böïc vì coâng vieäc quaù beà boän. Nieàm an bình thì traùi haún theá, ñoù laø ñöùc aùi ñoái vôùi tha nhaân cuõng nhö vôùi chính mình. An bình laø chaáp nhaän con ngöôøi cuûa mình vôùi taát caû moïi noãi khoán khoå, laø chòu ñöïng caùc sôû ñoaûn, chaäm treã vaø baát haûo maø Chuùa laøm ngô ñeå xaûy ra. An bình laø chaáp nhaän tha nhaân, luoân nhìn nhöõng khía caïnh thieän haûo cuûa anh em ñeå coù ñöôïc caûm töôûng toát veà ho.ï Tröôøng hôïp khoâng theå laøm theá ñöôïc vì loãi laàm cuûa hoï sôø sôø tröôùc maét, hoï cuõng laø con caùi Thieân Chuùa, laø chi theå trong nhieäm theå Chuùa Kitoââ. An bình laø chaáp nhaän moïi thaùnh yù Chuùa qua caùc bieán coá, cöïc nhoïc thaát baïi. An bình laø luoân bình tónh ñeå bieát vöôït leân treân moïi söï vieäc xaûy tôùi trong cuoäc soáng. An bình laø bieát dòu daøng khi phaûi ra leänh hay höôùng daãn caùc yù muoán tha nhaân veà chaân lyù. An bình laø yeâu meán tình traïng thaáp heøn cuûa mình, laø khoan dung cho nhöõng loãi laàm nhoû nhaët, nhöõng voâ taøi baát löïc vaø khuynh höôùng töï nhieân höôùng veà ñaøng xaáu. An bình thieát yeáu nhaát heä taïi thaùi ñoä töø boû hoaøn toaøn, trong tinh thaàn phoù thaùc vaø hieáu thaûo tröôùc thaùnh yù voâ cuøng hoaøn haûo cuûa Thieân Chuùa Thaùnh yù Chuùa phaûi laø söï thoaûi maùi vaø öôùc voïng cuûa taâm hoàn chuùng ta.
4

ÑAËC TÍNH VIEÄC CHUÙA ÑEÁN THAÊM Trong moïi luùc, Chuùa Gieâsu vaãn luoân laø chòu ñoùng ñinh: a. Ngaøi toû cho caùc Toâng Ñoà thaáy caùc thöông tích nôi baøn tay vaø caïnh söôøn Ngaøi Taïi sao vaäy? + Vì nhôø caùc daáu tích vaø hình aûnh ñau khoå aáy, ngöôøi ta môùi nhaän ñöôïc moät Chuùa Cöùu Thế. Caùc veát thöông ñoù noùi leân khía caïnh thieát yeáu cuûa dung maïo Ngaøi. Ngaøi giöõ nhöõng thöông tích vinh quang aáy cho ñeán maõi maõi, caû khi veà Trôøi. Khoâng coù Chuùa Gieâsu naøo khaùc ngoaøi Chuùa Gieâsu chòu ñoùng ñinh. + Vaø nhôø caùc daáu chöùng ñoù maø ngöôøi ta nhaän ra ñöôïc luùc Ngaøi vieáng thaêm. Giaû nhö trong nhöõng giaây phuùt chuùng ta ñöôïc an uûi maø thaáy thieáu vaéng caùc chöùng tích aáy, thì bieát ñaâu nhöõng an uûi ñoù chæ laø aûo töôûng thoâi. b. Ngaøi ñeán thaêm vieáng chuùng ta khoâng phaûi ñeå caát thaäp giaù khoûi chuùng ta maø traùi laïi Ngaøi giuùp chuùng ta bieát choïn löïa vaø yeâu meán thaäp giaù. Noi göông thaùnh Phaoloâ chuùng ta cuõng phaûi mang nôi thaân xaùc vaø linh hoàn chuùng ta nhöõng thöông tích cuûa Chuùa Gieâsu: ‘Toâi mang treân thaân xaùc toâi nhöõng thöông tích cuûa Chuùa Gieâsu’ (Gal 6, 17). + Coù ñoâi baøn tay bò ñoùng ñinh laø töôïng tröng cho thaùi ñoä voâ vò lôïi vaø töø boû maø chuùng ta phaûi coù khi ñöùng tröôùc cuûa caûi ñôøi naøy, cuõng nhö khi tieáp xuùc vôùi caùc taâm hoàn chuùng ta coù boån phaän gaày döïng hay höôùng daãn. + Coù ñoâi baøn chaân chòu ñoùng ñinh laø töôïng tröng cho tinh thaàn vaâng lôøi cho vieäc haï mình. + Coù caïnh söôøn bò ñaâm thuûng vaø bò thöông tích ñeán cheát, cheát söï soáng töï nhieân, nhöng ñöôïc ñôøi soáng môùi, ñôøi soáng phuïc sinh. Caïnh söôøn môû ra ñeå ñoùn nhaän traùi tim Chuùa Gieâsu, ñeå cuøng giao höôûng söï ñau khoã vôùi Chuùa Gieâsu. Nhìn vaøo baûn thaân ñeå kieåm điểm ñôøi soáng, roài baøy toû taâm tình xöùng hôïp, vaø tìm ñieàu doác quyeát cho taâm hoàn. ‘Bình an cho caùc con caùc con ñöøng sôï: Thaày ñaây maø!’ – ‘Laïy Chuùa, xin ñeán thaêm vieáng chuùng con vaø mang ñeán cho chuùng con ôn cöùu roãi cuûa Chuùa.’ ---------oOo---------

5

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful