You are on page 1of 33

‫הולי בלק קסנדרה קלייר‬

‫ספר ‪ I‬בסדרת מגיסטריום‬
‫מאנגלית‪ :‬יעל אכמון‬

‫כנרת‪ ,‬זמורה־ביתן — מוציאים לאור‬

7

‫הולי בלק‪ ,‬קסנדרה קלייר‬

‫‪8‬‬

‫מבחן הברזל‬

‫‪9‬‬

‫הולי בלק‪ ,‬קסנדרה קלייר‬

‫‪10‬‬

‫מבחן הברזל‬

‫‪11‬‬

12

‫מבחן הברזל‬

‫‪13‬‬

‫הולי בלק‪ ,‬קסנדרה קלייר‬

‫‪14‬‬

‫מבחן הברזל‬

‫‪15‬‬

‫הולי בלק‪ ,‬קסנדרה קלייר‬

‫‪16‬‬

‫מבחן הברזל‬

‫‪17‬‬

‫הולי בלק‪ ,‬קסנדרה קלייר‬

‫‪18‬‬

‫מבחן הברזל‬

‫‪19‬‬

‫הולי בלק‪ ,‬קסנדרה קלייר‬

‫‪20‬‬

‫מבחן הברזל‬

‫‪21‬‬

22

‫מבחן הברזל‬

‫‪23‬‬

‫הולי בלק‪ ,‬קסנדרה קלייר‬

‫‪24‬‬

‫מבחן הברזל‬

‫‪25‬‬

‫הולי בלק‪ ,‬קסנדרה קלייר‬

‫‪26‬‬

‫מבחן הברזל‬

‫‪27‬‬

‫הולי בלק‪ ,‬קסנדרה קלייר‬

‫‪28‬‬

‫מבחן הברזל‬

‫‪29‬‬

‫הולי בלק‪ ,‬קסנדרה קלייר‬

‫‪30‬‬

‫מבחן הברזל‬

‫‪31‬‬

‫הולי בלק‪ ,‬קסנדרה קלייר‬

‫‪32‬‬

‫מבחן הברזל‬

‫‪33‬‬

‫הולי בלק‪ ,‬קסנדרה קלייר‬

‫‪34‬‬

‫מבחן הברזל‬

‫‪35‬‬

‫הולי בלק‪ ,‬קסנדרה קלייר‬

‫‪36‬‬

‫מבחן הברזל‬

‫‪37‬‬