แบบฝกหัดหนวยการเรียนรูที่ 3

เรื่อง การบัญชีเกี่ยวกับเงินลงทุนชั่วคราว
ตอนที่ 1 จงอธิบายมาพอสังเขป
1. เงินลงทุน หมายถึง
2. หลักทรัพยในความตองการของตลาด หมายถึง
3. หลักทรัพยเพื่อคา หมายถึง
4. หลักทรัพยเผื่อขาย หมายถึง
5. มูลคายุติธรรม หมายถึง
6. ณ.วันที่กิจการไดมาซึ่งเงินลงทุนกิจการตองปฏิบัติอยางไร
7. ตนทุนของเงินลงทุน หมายถึง
8. หลักปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับเงินลงทุนชัว่ คราวมีหลักเกณฑในการพิจารณาอยางไร
9. หลักปฏิบัติทางบัญชีในการโอนเปลี่ยนจากตราสารหนี้เปนหลักทรัพยเผื่อขายจะ
บันทึกอยางไร
10. หลักปฏิบัติทางบัญชีในการโอนหลักทรัพยเผื่อขายไปเปนหลักทรัพยเพือ่ คาจะบันทึก
อยางไร

ตอนที่ 2 จัดทําลงในแบบฟอรมบัญชีใหที่ถูกตอง

ขอ 1. ตอไปนี้เปนขอมูลของบริษัทเงินทุน จํากัด
25x1 ม.ค. 1 ซื้อหลักทรัพยเพื่อคาของบริษัทไทยวา จํากัด จํานวน 1,000 หุนในราคา
หุนละ 100 บาท
มี.ค. 1 ซื้อหลักทรัพยเพื่อคาของบริษัทใบทอง จํากัดจํานวน 2,000 หุน ในราคา
หุนละ 102 บาท
พ.ค. 1 ซื้อหลักทรัพยเพื่อคาของบริษัททุนไทย จํากัด จํานวน 2,000 หุน ในราคา
หุนละ 105 บาท
มิ.ย. 1 ขายหุน ในบริษัทไทยวา จํากัด ทั้งหมดในราคาหุน ละ 106 บาท
ก.ค. 1 ขายหุน ในบริษัททุนไทย จํากัด จํานวน 1,200 หุน ราคาหุนละ 110 บาท
ส.ค. 1 ขายหุนที่เหลือทั้งหมดโดยหุนบริษัทใบทอง จํากัดในราคาหุนละ 112 บาท
หุนบริษัททุนไทย จํากัด ในราคาหุนละ 104 บาท
ใหทํา บันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป
ขอ 2. ตอไปนี้เปนขอมูลของบริษัทไทยเงินทุน จํากัด
25x1 ก.ย. 1 ซื้อหลักทรัพยเผื่อขายมูลคา 105,000 บาท
ธ.ค.31 ราคาตลาดในวันนี้มมี ูลคา 104,000 บาท
25x2 ก.พ. 1 ขายหลักทรัพยไปทั้งหมดในราคา 107,000 บาท
ใหทํา บันทึกรายการในสมุดรายวันทัว่ ไป
ขอ 3. ตอไปนี้เปนรายการเกี่ยวกับหลักทรัพยของบริษทั พาณิชย จํากัด
25x1 ก.พ. 1 ซื้อหลักทรัพยเพื่อคาของบริษัทเอก จํากัด จํานวน 2,000 หุน
ในราคาหุนละ 100 บาท เสียคาใชจายในการซื้อ 1,000 บาท
มี.ค. 1 ซื้อหลักทรัพยเพื่อคาของบริษัทเอก จํากัด จํานวน 3,000 หุน ในราคา
หุนละ 102 บาท
พ.ค. 1 ขายหลักทรัพยเพือ่ คาของบริษัทเอก จํากัดจํานวน 2,500 หุน ในราคา
หุนละ 106 บาท เสียคาใชจายในการขาย 800 บาท
ก.ค. 1 นําหุนที่เหลือไปโอนเปลี่ยนเปนหลักทรัพยเผื่อขายในวันนั้นราคา
ยุติธรรมของหลักทรัพยเผื่อขายมีราคาหุนละ 104 บาท
25x1 ต.ค. 1 ซื้อหลักทรัพยเผื่อขายจากบริษัทโท จํากัด มูลคา 105,000 บาท
ธ.ค. 31 ราคาตลาดหุนของบริษัทโท จํากัด วันนี้มีราคาเทากับ 102,500 บาท
25x2 ก.พ. 1 ขายหลักทรัพยเผื่อขายของบริษัทโทไปทั้งหมดในราคา 104,000 บาท
ใหทํา บันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป
ขอ 4. ตอไปนี้เปนขอมูลเกีย่ วกับเงินลงทุนชั่วคราวของบริษัทหลักทรัพยไทยจํากัด

25x1
จํานวนหุน
ราคาตลาด/หุน
ม.ค. 1 ซื้อหลักทรัพยเพือ่ คา – A
1,000
108
ก.พ. 1 ซื้อหลักทรัพยเพื่อคา – A
2,000
105
มี.ค. 1 ซื้อหลักทรัพยเผื่อขาย – B
1,200
106
เม.ย. 1 ซื้อหลักทรัพยเผื่อขาย – B
1,800
108
พ.ค. 1 ขายหลักทรัพยเพือ่ คา – A
1,200
105
มิ.ย. 1 ขายหลักทรัพยเผือ่ ขาย - B
1,500
109
ใหทํา 1. คํานวณหลักทรัพยเพื่อคาคงเหลือ – A มีราคาเทาใด
2. คํานวณหลักทรัพยเผื่อขายคงเหลือ – B มีราคาเทาใด
3. แสดงรายการหลักทรัพยเพื่อคาและหลักทรัพยเผื่อขายในงบดุล (บางสวน)
31 ธันวาคม 25x1
4. บันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป
ขอ 5. ตอไปนี้เปนรายการเกี่ยวกับเงินลงทุนชั่วคราวของบริษัทรวมกัน จํากัด
25x1 มี.ค. 1 ซื้อหลักทรัพยเพื่อคาของบริษัทมิตร จํากัด จํานวน 2,000 หุน
ในราคาหุนละ 102 บาท
เม.ย. 1 ซื้อหลักทรัพยเผื่อขายของบริษัทมัยรา จํากัด จํานวน 1,800 หุน
ในราคาหุนละ 104 บาท
พ.ค. 1 โอนหลักทรัพยเผื่อขายของบริษัทมัยรา จํากัด เปนหลักทรัพยเพื่อคา
จํานวน 1,000 หุน ราคามูลคายุติธรรมหุนละ 103 บาท
ส.ค. 1 กิจการขายหลักทรัพยเพื่อคาของบริษัทมิตร จํากัด ไปจํานวน
1,200 หุน ในราคาหุนละ 109 บาท เสียคาใชจายในการขาย 500 บาท
ใหทํา 1. บันทึกรายการในสมุดรายวันทัว่ ไป
2. จัดทํางบดุลบางสวน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x1

Related Interests