ONDERNEMER 11

3E GELDERLANDER ZATERDAG 21 FEBRUARI 2015

. Ronald Migo

I Hein van der Pasch

I Karin van Willigen

. Michiel Smits

I Chris Doomernik

I Marcel Hielkema

Werkloosheid

Dialoog

Daadkracht

Expertise

Zorginnovatie Initiatief

Uit een ING-onderzoek

Subsidiegeldmoet naargoede projecten. Eenmooi

We kunnenFoodValley
rond Wageningen UR en

Bij de uitdagingen van onze
tijd komen bnderwerpen

Mijnverwachtingvoor de

blijkt dat acht o'p de tien
consumenten zich nauwe-

voorbeeld komt uit de

HealthValleyrond deRad-

lijks zorgenmakenoverde

Duits-Nederiandse Kennis-

baud Universiteit Nijme-

alliantie Rijn-Waal: MindAffect. Dit bedrijfontwikkelt dialoogsoftware voor
bijvoorbeeld ALS-patienten, en het kan ook gebruikt wardenbij het leren
vantalen. Dankzij nieuw

gen laten uitgroeien tot de

onderzoek en extra fmancien bereikt MindAfFecteen

ken. De groei van de economie en banenvraagt om
daadkrachten vooral de wil

ideeen voor arbeidsbemid-

concreet maatschappelijk effeet. Een goed voorbeeld

delingzijndaaromnodig.

van subsidie die werkt.

ring te klimmen.

deflatie. Ofde 6omiljard
euro die de Europese Centrale Bank nu in de econo-

mie pompt de oplossing is?
Consumenten kunnen dan

uitgavengaanuitstellen.
Van hen denkt 78 procent
dat de werkloosheid het
grootste nsico vormt voor

economischegroei. Nieuwe

3aroiiic'

absolute top van de kennis-

als health, food en energy

steeds terug. Nu zijn er ver-

schillenderegio'sin Neder-

naast investeren food &

economic, als we bereid

zijnsamente werkenen

dereen die zich met zorgin-

maar er is slechts een regio

veren, investeren en oplossingen ontwikkelen voor

waarexpertisebestaatin al-

ziet

Ie drie onderwerpen, en

nogbelangrijker,decombinatie van de drie. Dit biedt
enorme kansenvoor onze

keuzes te maken.

Barometer

ziet de zon weer
schijnen.

Vrijwel zonder uitzondering zien de ledenvan het
panel de toekomst op economisch gebied met vertrouwen tegemoet.
NXP meldt uitstekende
omzetten' over 2014 en de

. Henk Berg

Centrum
Een leven lang fit in een wereld vol obesitas. Daar zit
business in. Met de WTJR
als centrum van de wereld

ophetgebiedvanfood &
health,magdezeregiozich
gelukkig prijzen. Maar halen we er ook genoeg werk
uit? Vanuitde overheid lig-

heakh-bedrijven, die veel
van hun personeel vragen,
in fitnessfaciliteitenen gezonde kantines. Deze trend

zien we ook terugkomen in
bedrijfsverzamelgebouwen.

Bedrijf

RoyTillman

Chemische bouwstof-

7, 8-7,8

fen

Henk Berg

OSG

7, 2-7,2

Ronald Migo
Antoine Driessen

oud directeur KvK

7, 1-7,0

Rabobank

7, 2-7,2

Theo Lemmen

Ondernemerscafe
DTZ Zadelhoff

7, 3-7,2
8,0-8,0

Mercator Incubator
VNO-NCW

7, 5-7,5
6, 8-6,9

Radboud Universiteit

7, 2-7,3

Lindus

7,4-7,2

WeeghelDoppenberg 7,0-6,9
Kamps

health, food en energy
goud in handen.

Puntje van zorg blijft na-

Bart van Meer

OKA

7,0-6,5

Guido Dierick

NXP

8,0-8,0

OostNV
Health Valley

6, 5-6,9
7, 0-7,5

Karinvan Willigen

tuurlijk wel de werkloosheid. Vandaar dat Ronald
Migo pleit voor nieuwe

Chris Doomernik

ideeen hierover.

I Theo Lemmen

I Esther Mirjam Sent

I Antoine Driessen

ICuido Dierick

I Henk Dekker

Revolutie

Onzekerheid

Exportgroei

Overtroffen

Pessimisme

De huizenmarkt blijft aantrekken, maar de werkloosheidin de regio baartnog

De economic groeit, de

Voor 2015 zal de economie

NXPheeft in 2014de eigen

Ikbenwatpessimistischer.

sneller groeien door een
aantrekkendeexport en
meer consumptie. Dankzij

en recordomzetten gerealiseerd. Binnenonze snel

zorgen.Deretailblijft kwakkelen. De lage olieprijs

brengtooknietiedereen
tot juichen. Oude normen
en waardenlijken passe.
Volgensmanagementgoe-

maatregelen, maar die be-

roe MargaHoekwordthet
tijd om mensenalswaarde

perkende echteonderne-

genergenoegstimulerings-

de regio aan en zorgt zo

voor werkgelegenheid. Daar-

Naam

Michiel Smits
Hein van der Pasch
Marcel Hielkema
Esther-Mirjam Sent
Henk Dekker
Eline Koers

consument gaat weer
meer uitgeven. De regio
heeft met de sectoren

trekt bedrijven van buiten

novatie bezig houdt.

^

f^'f^

de zon " eer schijinn
^ et Barometerpanel

Wageningen werkt met
Ede samenaande FoodVal-

sen om hun innovatie goed
te laten aansluitenop de
zorgprakrijk. Het event is
ookdit jaarweereencentraIe ontmoeringsplekvoor ie-

onderwerpen bezighouden,

ci pa rcl

voor food & health? In deze
regio op twee mameren.

ley Society. Dit initiatief

ondernemers samen inno-

ombij elkaaroverde schut-

Welke rol speelt vastgoed

Vereeniging. Dit jaar met
als thema Where health
leads innovation. Dit biedt
ondernemers mooie kan-

land die zich ook met deze

centra in de wereld, waarin

maatschappelijkevraagstuk-

komende maandenis heel
positief. De lente start met
eenbruisend HealthValley
Event, op 18maartin De

koopkracht stijgt en werkzoekendenvinden weer

eenbaan.Erwordt gemvesteerd in onderwijs, zorg
wordt eindelijk in de buurt

georganiseerdenhuizen

degoedkopeeuro zalde export toenemen. De maakindustrieblijft groeien.Deda-

verwachtingenovertroffen
groeiendeSecurity& ConnectivityBusinesswerdde
groei met name aangejaagd

De Oekraine staat in brand
en de Grieken willen hun

leningennietmeerterugbetalen. Het is door al deze onzekerheden bijna niet meer

mogelijk om een redelijke

economischevoorspelling
te doen. Op zich gaat het

wardenweer verkocht en

lende inflatie stimuleert be-

door de Mobile Transac-

verbouwd. Zo lijkt de economie op orde te komen en
heeft het ervan weg dat de

stedingenvanhuishou-

dons (contactloosbetalen)
en de invoering van nieuwe

nu met de BV Nederland

koopbereidheid, die de afgelopen maanden stabiel

bankpassenmet chipin de
VS en China. Het resultaat
stemt vooral tevreden om-

nog de goede kant uit maar
dit kan door deomstandigheden hiervoor genoemd

dat de fabriekin Nijmegen

drastisch veranderen. Ook

dens. Daarnaastzullen de

voor een onderneming aan

verzorgingsstaatklaaris

mer en maken het andere
ondernemers misschien

te merken. Overdertigjaar
zal blijken datwe nu een re-

voor de toekomst. Onzeker-

bfeef, en het herstel op de

heidblijft echterals donke-

waning-enarbeidsmarkt

ookwel te gemakkelijk. Het
investeringsklimaat is goed.

volutie beleven in ons ecoAomisehdenken.

re wolk boven de weg omftoeg hangen.

tiegroei

bijdragen aan de consump2015.

wezenlijkheeftbijgedragen
aandeprima 6mzet

het spookvandeflarieis
nogsteedsdiulwezig.