You are on page 1of 8

CZYTAJ OBOWIZKOWO

od 2006 r.

Fot. UM Kdzierzyn

Pierwsza bezpatna gazeta w regionie

Kdzierzyn-Kole, Racibrz, Kunia Raciborska, Rudy, Pietrowice Wielkie, Krzyanowice, Chaupki, Krzanowice, Wodzisaw lski, Pszw, Rydutowy, Radlin

DWUTYGODNIK

Zote Gody
w Kdzierzynie

rok X, nr 4 (181)

25 lutego 2015

Odznaczenia za wsplnie spdzone p wieku odebrali


Regina i Henryk Dytkowiczowie, Krystyna i Andrzej Gdkowie, Klara i Zygmunt Gsiorowscy, Marianna i Franciszek Kolasowie, Lucylla i Jzef Piwowarczykowie, Maria i
Tadeusz Sarneccy oraz Cecylia i Werner Szymaczkowie.

ISSN: 2080-3664

Galeria zdj na:

kdzierzyn-kole inwestycje

kdzierzyn-kole - policja

Fot. Urzd Marszakowski

Edukacja i rynek pracy musz i w parze.


leszek iwulski

R E K L A M A

Autoryzowany partner:

Na spotkaniu w Urzdzie Marszakowskim rozmawiano o kluczowych dla rozwoju caego


wojewdztwa pomysach nad powizaniem sektora edukacji i rynku pracy.
i Wsppracy Zagranicznej. Ma ono by pokosiem
wsppracy starostwa z samorzdem wojewdzkim w
projekcie Wsparcie ksztacenia zawodowego w kluczowych dla regionu branach.
Zadanie to obok powiatu
kdzierzyskiego ma realizowa jeszcze 9 innych powiatw.
Projekt ma na celu
przede wszystkim stworzenie nowoczesnej bazy edukacyjnej, ktra odpowiadaaby na realne potrzeby
lokalnego rynku pracy. Std
podstawowe zadania przeznaczone do zrealizowania
to: unowoczenienie bazy
ksztacenia praktycznego,
koordynacja oferty eduka-

cyjnej oraz kreowanie specjalizacji branowych. Projekt znalaz si na licie


przedsiwzi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego dla wojewdztwa opolskiego na lata
2014 2020. Odpowiada
on na potrzeby zarysowane w celu tematycznym nr
10 tego dokumentu, czyli
w inwestowanie w edukacj, umiejtnoci i uczenie
si przez cae ycie. Start
projektu zaplanowano na
2006r., przy czym podpisanie dokumentw, ktre
umoliwi jego realizacj
poprzedziy szerokie konsultacje spoeczne sigajce a
2013r. Urzd Marszakowski oszacowa, e wykonanie

tego zadania bdzie kosztowa ponad 6,5 miliona euro.


Dziki realizacji programu,
ma zosta przebudowane 14
szk, a 20 placwek doczeka si nowego wyposaenia.
Projekt obejmie ponad 6200
osb. W udzielonym wywiadzie radiowym marszaek
wojewdztwa Andrzej Bua
powiedzia: - W 5 powiatach
w wojewdztwie bezrobocie
spado ju poniej 9proc.
Coraz czciej przedsibiorcy mwi nam, e potrzebuj nowych miejsc do pracy.
I trzeba wsucha si w ich
potrzeby. W lad za rozmow z przedsibiorcami musz i projekty zwizane
ze zmian funkcjonowania
szkolnictwa zawodowego.

kasy dla kadego


Bingo XL
Klasyka
gatunku

Dwjka nastolatkw prbowaa za pomoc omu i


tasaka obrabowa wpatomat.
Dwjce nastolatkw zamarzya si modo rodem z
amerykaskich filmw sensacyjnych. On i ona postanowili
szybko i niezbyt legalnie dorobi si duych pienidzy. rdem gotwki mia by wpatomat na ulicy Jana Pawa II.
W nocy z rody na czwartek
osiemnastoletni chopak i jego
dziewitnastoletnia wybranka wybrali si wieczorem na
skok i za pomoc omu oraz
tasaka postanowili dobra
si do upragnionej gotwki. Samego wamania dokona chopak, gdy tymczasem
dziewczyna staa na wiecy.
Niestety dla parki domorosych rzezimieszkw dziewczyna sabo spisaa si w roli
czujki. Dopiero w ostatniej
chwili zorientowaa si, e gdy
jej chopak obrabia wpatomat w ich kierunku zblia si
radiowz. Zorientowawszy si
w sytuacji oboje zaczli ucieka, ale funkcjonariusze nie
dali im zbyt wielkich szans.
W chwili obecnej Bonnie i
Clyde znajduj si w areszcie. Za prb wamania do
wpatomatu jemu grozi 10
lat wizienia. Podobny wyrok

om i tasak narzdzia
wspczesnego wamywacza czy kreatywnej
modziey?
grozi rwnie jej za pomocnictwo w tym procederze. Kdzierzyska policja donosi, e
bynajmniej nie bya to pierwsza prba wejcia nastolatka
na ciek kariery przestpczej. Ju wczeniej mia on
na sumieniu prb wamu
do bankomatu i paczkomatu.
Do bankomatu prbowa wama si jeszcze tej samej nocy.
Paczkomat mia obrobi kilka dni wczeniej. Jego upem
pado wtedy 100 z.
l

pawowiczki - nieruchomoci

baza w Chrstach
na sprzeda
Rusza przetarg na sprzeda nieruchomoci w
Chrstach w gminie Pawowiczki.
Powiat zamierza sprzeda lokale, w ktrych moe
si znale firma usugowa.
Wszystko bdzie zaleao od
przyszego waciciela, poniewa moliwoci jest wiele. - S
tam dwie hale, ktre mona
wykorzysta pod ktem warsztatu samochodowego, s te
pomieszczenia biurowe, ktre
mog suy jako miejsca ob-

Mobile HS EJ

Najmniejsza
na rynku

Fot. KPP Kdzierzyn - Kole

Bonnie i Clyde
atakuj wpatomat

Innowacyjny powiat
W dzisiejszych czasach,
by region mg szczyci si
bogactwem swoich mieszkacw, by mg chwali
si duymi inwestycjami,
nie wystarczy ju, e na jego terenie zlokalizowany
jest przemys. Na naszych
oczach padaj kolejni niegdysiejsi tytani gospodarki. Jedno potknicie i nawet
najwiksi z atwoci mog
wylecie z gry. Przetrwanie gwarantuje umiejtno
dostosowania si. Gospodarka musi by wraliwa
na zmiany otoczenia. Musi
by innowacyjna. Dlatego
te regiony, ktrym zaley
na wsparciu rodzimej gospodarki poszukuj narzdzi gwarantujcych dalszy
rozwj i dopyw moliwoci
kreowania innowacyjnoci.
Po rozwizania tego typu sign rwnie powiat
kdzierzysko kozielski,
ktry chce, by na jego terenie powstao Centrum Nowoczesnych Technologii.
Wnioski, ktre umoliwiyby
wykonanie Centrum Technologii maj zosta zoone w Urzdzie Marszakowskim do koca padziernika
tego roku. W zamierzeniach
projekt ten ma by zwizany z dobudow pawilonu na
osiedlu Azoty i z zakupem
nowych urzdze. W ubiegym tygodniu przedstawiciele starostwa uczestniczyli
w spotkaniu z przedstawicielami Urzdu Marszakowskiego. Ze strony starostwa
kdzierzyskiego wzili w
nim udzia wicestarosta Jzef Gisman, dyrektor Powiatowego Zespou Owiaty Aurelia Stpie, szef Centrum
Ksztacenia Praktycznego
i Ustawicznego Ireneusz
Winiewski oraz Piotr Kramarz, kierownik Wydziau Rozwoju Gospodarczego

GazetaInformator.pl

sugi klientw. Na zewntrz z


kolei jest duy plac informuje Arkadiusz Kry, dyrektor
Powiatowego Zarzdu Drg.
Wedug miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wsi Chrsty, nieruchomo pooona jest na terenie
obiektw produkcyjnych, skadw i magazynw. Do zabudowy dojedziemy od ulicy Gwnej. Cena wywoawcza wynosi
225 tys. z netto.
p

Neo EJ Plus

Do intensywnej
eksploatacji
Kdzierzyn-Kole, ul. W. Planetorza 9/2, 77 482 67 47
Racibrz, ul. Klasztorna 12, softib.pl, tel. 32 415 98 18

2 Wiadomoci

25 lutego 2015, nr 4 (181)

kdzierzyn-kole samorzd

Subregion mwi za siebie


Fot. Urzd Miasta Kdzierzyn-Kole

Za nami II konferencja powicona funkcjonowaniu subregionu kdzierzysko-kozielskiego.


leszek iwulski

Subregion wedug definicji


to teren mniejszy od regionu,
wyrniajcy si od obszarw go
okalajcych pewnymi cechami
np. geograficznymi lub przyrodniczymi. Kdzierzyn Kole jest
stolic takiego subregionu. Jako
taki moe on przyjmowa rol
lidera wielu projektw, ktrych
celem jest rozwj caego regionu.
W nowoczesnych koncepcjach
zarzdzania istnieje tendencja
do pojmowania samorzdu wanie w kategoriach wikszej caoci. W tym kontekcie zawrotn
karier robi traktowanie miasta
jako caoci funkcjonalnej. Samorzdowcy, ktrzy preferuj
ten typ mylenia s zdania, e
zadania przypisane urzdowi,
nie mog koczy si jedynie na
rogatkach miasta. Podobnym
zagadnieniom powicona bya
druga konferencja subregionu
kdzierzysko kozielskiego.
Na spotkaniu w hotelu Hugo w Sawicicach zjawi si
pierwszy garnitur politykw z
regionu. Przybya m.in. posanka Brygida Kolenda abu, senator Aleksander wieykowski,

Konferencje dotyczc spraw Subregionu otworzyo


przemwienie prezydent Sabiny Nowosielskiej.
marszaek wojewdztwa opolskiego Andrzej Bua oraz liczna
delegacja z Urzdu Marszakowskiego. Sympozjum powiecono
projektowi pod nazw Zintegrowane podejcie terytorialne
szans rozwoju Kdzierzysko
Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego .
Miasto Kdzierzyn jest liderem
projektu, a wrd partnerw
mona znale m.in. powiat kdzierzysko kozielski, powiat
strzelecki oraz gminy Ujazd,
Strzelce Opolskie, Reska Wie,
Zawadzkie, Lenic, Polsk Ce-

rekiew, czy Bieraw.


Przygotowanie projektu zostao bardzo wysoko ocenione
przez Ministerstwo Rozwoju
Regionalnego. Spord 78 podobnych przedsiwzi kdzierzyski wniosek uplasowa si w
pierwszej dziesitce. Zintegrowane podejcie terytorialne ma
na celu wykorzystanie specyficznych dla danego regionu moliwoci (np. w przypadku Kdzierzyna blisko duego przemysu
chemicznego, ssiedztwo Odry)
Spotkanie otworzya prezydent
Kdzierzyna Sabina Nowosiel-

ska. Wystpienia kolejnych prelegentw powicone byy informacjom o samym subregionie,


moliwoci pozyskiwania rodkw z Unii Europejskiej, wsppracy na styku biznesu, nauki
i samorzdu terytorialnego.
Szczeglnie mocno podkrelano,
jak due pole do popisu otwieraj przed samorzdem rozmaite fundusze. Na temat rodkw
zewntrznych mwi podczas
konferencji Jacek Sztyler specjalista ds. pozyskiwania rodkw pomocowych. O rodkach
moliwych do uzyskania z RPO
mwia rwnie Karina Bedrunka, ktra w opolskim Urzdzie
Marszakowskim peni funkcj
dyrektora Koordynacji Programw Operacyjnych. Podczas
swojego wystpienia dyrektor
podkrelaa, e subregion jest
przygotowany na partycypacj
w rodkach przewidzianych w
nowej perspektywie finansowej. W opinii Bedrunki jednak
korzystanie ze rodkw pomocowych uzalenione jest od dobrego przygotowania wnioskw
oraz racjonalnego szacowania
wartoci wskanikw w realizowanych projektach.

<< GazetaInformator.pl

komentarz na gorco
Dariusz Kantor
pracownik UM
w Kdzierzynie - Kolu
Subregion KdzierzyskoKozielski to teren obejmujcy
swoim zasigiem wszystkie gminy powiatu kdzierzysko-kozielskiego oraz niektre gminy
pooone w powiecie strzeleckim. Subregionem nazywamy
te partnerstwo skupiajce wymienione wyej gminy i powiaty.
Celem subregionu jest wzmocnienie m.in. powiza transportowych, sektora edukacji,
zdrowia, bezpieczestwa, by
poprawi komfort ycia jego
mieszkacw. Czsto zdarza
si przecie, e mieszkacy Kdzierzyna-Kola pracuj np. w
Strzelcach Opolskich. Jest te
spora grupa osb z pobliskich
wiosek, ktre pracuj lub ucz
si w naszym miecie. Planowanie rozwoju subregionu wie si
z wyjciem poza tradycyjne granice administracyjne gmin. Tak
strategi promuje obecnie Unia
Europejska. Bardzo wana jest w
rwnie kooperacja z podmiotami gospodarczymi, naukowymi
i organizacjami pozarzdowymi. Pozwala to podej do problemw mieszkacw w sposb
bardziej przemylany i kompleksowy.

Co wane gminy i powiaty


nie powinny ze sob konkurowa
o zasoby znajdujce si w granicach subregionu. Wiksze korzyci uzyskaj ze wsppracy ni rywalizacji, co pozwoli wykorzysta
take ich potencja. Dodatkowym
plusem jest wytworzenie si wizi
pomidzy gminami oraz co rwnie wane, wzajemnego szacunku. Nie bez znaczenia jest fakt, e
subregion jako cao ma moliwo pozyskania wikszych
rodkw zewntrznych na inwestycje, ni kada z gmin osobno. eby mc sign po rodki
pozabudetowe trzeba by przygotowanym dokumentacyjnie.
Subregion zleci ju opracowanie
dokumentacji na modernizacj
szpitali w Kdzierzynie-Kolu i
Strzelcach Opolskich. Tworzone
s audyty energetyczne. Przygotowywane s take przetargi na
dokumentacj remontu drg powiatowych. Ogoszono ju przetargi na opracowanie programw
funkcjonalno-uytkowych dla
uzbrojenia terenw inwestycyjnych, koncepcji cieek rowerowych i planu gospodarki niskoemisyjnej. Lutowa konferencja
bya znakomit okazj do tego,
by zaprezentowa jak w praktyce
dziaa Subregion i jakie drzemi
w nim jeszcze moliwoci.

kdzierzyn-kole - historia

Kdzierzyn dla onierzy Wykltych


1 marca obchodzimy Narodowy Dzie onierzy Wykltych. wito to ustanowi parlament w 2011r. Data 1 marca
nie jest przypadkowa. Tego
dnia w 1951r. w wizieniu na
Mokotowie strzaem w ty gowy zamordowano przywdcw
IV Zarzdu Zrzeszenia Wolno i Niezawiso - ukasza
Cieplickiego i jego towarzyszy.
Historycy terminem onierze wyklci okrelaj przede
wszystkim konspiratorw walczcych w szeregach formacji Wolno i Niezawiso, ale
trzeba pamita, e z narzucon
przez Moskw wadzami walczyy rwnie inne formacje narodowe. Jest to dzie pamici
po onierzach podziemia walczcych jeszcze po zakoczeniu
II Wojny wiatowej z narzucon przez porzdek jataski
wadz komunistyczn. Wadza ta po brutalnym zdawieniu dziaalnoci konspiracyjnej
i walki zbrojnej partyzantki antykomunistycznej postanowia
zatrze po tych ludziach nawet
pami. Std przez kilkadziesit

Redakcja:
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12,
tel. 32 414 90 30, 502 21 31 22,

Fot. Z archiwum Bogusawa Rogowskiego

Pod koniec lat 40. w kozielskiej bursie katowano onierzy podziemia.

Tadeusz Wierny za walk o woln Polsk


zosta skazany na 12 lat wizienia
lat podrczniki historii milczay
na temat onierzy WiN, ktrzy
toczyli nierwn walk z Urzdem Bezpieczestwa Publicznego, wspieranym czsto przez
regularne wojsko.
Dzisiaj, po 50 latach zapomnienia wyklci upominaj
si o pami. Tak jest rwnie
w Kdzierzynie Kolu, gdzie
miasto i powiat postanowiy
wsplnie uczci pami o antykomunistycznej partyzant-

ce. wito bdzie obchodzone


w kozielskiej Bursie przy ulicy
Piastowskiej, gdzie po II wojnie wiatowej miecia si katownia Urzdu Bezpieczestwa
Publicznego. W tym miejscu
funkcjonariusze bezpieki torturowali czonkw kozielskiego oddziau Wolno i Niezawiso. Na porzdku dziennym
byo bicie i ponianie winiw.
Czonkw ruchu oporu poddawano wielogodzinnym prze-

Redaktor naczelny: Ireneusz Burek

Wydawca:
Raciborskie Media
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12
www.raciborskiemedia.pl
biuro@raciborskiemedia.pl
ISSN: 2080-3664

Zesp redakcyjny:
Paulina Krupiska, Pawe Strzelczyk, Krystian Niewrzo,
Anna Zganiacz, Leszek Iwulski, Magdalena Kubina,
Janusz Nowak, Radosaw Szabliski, Robert Hoszycki,

Biura:
44-300 Wodzisaw, ul. Zamkowa 4,
47-200 Kdzierzyn-Kole
ul. W. Planetorza 9/2
W S P P R A C A

Skad: Bartomiej Mielnik

Druk: PolskaPresse.Sp. z o. o.
Sosnowiec

Dzia marketingu:
Barbara Frydryk: 509 381 263
barbara.frydryk@raciborskiemedia.pl
Marzena Ruczaj: 533 362 362
marzena.ruczaj@raciborskiemedia.pl

Nakad: 10 000 egz.

Dominika Szczyrba: 797 593 747


dominika.szczyrba@gazetainformator.pl

Wszystkie prawa autorskie do opracowa


graficznych i reklam zastrzeone.

R E D A K C Y J N A

Pierwszy
portal w regionie

suchaniom. Komunistycznym
oprawcom szczeglne upodobao si karmienie winiw
solonymi ledziami. Pniej
nie podawano im wody. Przesuchania prowadzono w godzinach nocnych. Zazwyczaj winiowie odpowiadali na pytania
ubekw stojc. Czasami kazano
im siada na odwrconym do
gry taborecie, tak by noga od
krzeseka wpijaa si w odbyt.
Organizator uroczystoci
upamitniajcych losy onierzy Wykltych, Kolanin,
Bogusaw Rogowski powiedzia nam: - Czonkowie WiN
w wojewdztwie opolskim w
przewaajcej czci wywodzili
si ze rodowisk AK, ktrzy nie
ujawnili si po 1945r. Nie byo
w tym nic dziwnego, poniewa
w wielu przypadkach byli Kresowiakami i doskonale zdawali
sobie spraw z tego, jak potraktuje ich po tym akcie wadza
radziecka. - Dzisiaj pami po
tych ludziach stara si wanie
Rogowski. To wanie on jest
inicjatorem wmurowania w budynek kozielskiej Bursy tablicy
upamitniajcej bohaterw
podziemia. O to, by ponownie
Wyklci pojawili si na nowo
w wiadomoci historycznej
mieszkacw miasta walczy
on ju od 30 lat. Obchody bd
miay bardzo uroczysty charakter. Rozpoczn si msz wit
w intencji Wykltych, nastpnie zebrani przemaszeruj pod
budynek Bursy. Przemarszowi
bdzie towarzyszy orkiestra
oraz kompania reprezentacyjna
Wojska Polskiego. Po zamontowaniu tablicy odbdzie si apel
pamici.
l

komentarz na gorco
Dariusz Malinowski
historyk
Narodowy Dzie onierzy
Wykltych zosta uznany przez
parlament za wito pastwowe. Dziki temu lepiej ni dotychczas moemy przyjrze si
naszej powojennej historii. To
spojrzenie obejmuje rwnie
walk tych, ktrzy nie pogodzili
si werdyktem mocarstw dotyczcych losu Polski po drugiej
wojnie wiatowej. Ludzie ci nie
pogodzili si do koca z narzuconym Polakom przez Stalina porzdkiem, ktry oznacza
zniewolenie caego spoeczestwa na p wieku. Przez kilkadziesit lat komunistyczna
propaganda staraa si przekona spoeczestwo, e bohaterowie podziemia to agenci obcych mocarstw, faszyci, albo
zwykli bandyci. U rde walki
Wykltych sta fasz. Komunici po objciu wadzy zaproponowali, by onierze podziemia si ujawnili. Obiecywano
im amnesti. Gdy cz bojownikw antyhitlerowskiej partyzantki zdecydowaa si na ten
krok nastpiy aresztowania,

procesy pokazowe, egzekucje.


Tym, ktrzy powicili si walce z niemieckim okupantom w
podzice zaproponowano kul
w gow albo wieloletnie wizienie. W czasie przesucha i tortur zmuszano ich, by wydawali
przyjaci z partyzantki. W tej
sytuacji onierzom podziemiapozosta jedynie zbrojny opr.
Dzisiaj musimy przypomina
o tym spoeczestwu. Powtarzane przez wiele lat kamstwa
zdoay czciowo zapuci korzenie. Dlatego niezwykle wane jest, by prawda o tamtych
czasach trafiaa do szk, by organizowano uroczyste obchody.
Inscenizacje, rekonstrukcje historyczne to wszystko sprawia,
e zwaszcza modemu czowiekowi w przystpny sposb
przedstawia si realia tamtych
dni i sylwetki bohaterw. Dziki temu mog oni zapozna si z
etosem onierzy podziemia. W
sieci znajduje si wiele informacji na te tematy, ale najpierw temu modemu czowiekowi trzeba to pokaza. Narodowy Dzie
onierzy wykltych moim zdaniem do tego nas przybliy.

GazetaInformator.pl >>

kdzierzyn kole ekologia

kdzierzyn-kole - komunikacja

Fot. Starostwo Powiatowe w Kdzierzynie-Kolu

Szpital walczy
z cukrzyc

W ramach akcji profilaktycznej SP-ZOZ, jej uczestnicy zjedli


specjalnie przygotowane przez dietetyka niadanie. Byy
jarzyny, owoce i wszystko to, co powinno si znajdowa na
naszych talerzach, a niestety nie zawsze na nich goci.
powinna obfitowa w wiee
warzywa i owoce. Niepokojcym sygnaem, ktry powinien skoni do pjcia do
lekarza jest nadmierne pragnienie. Ale pojawiaj si
te zmiany skrne, chudnicie oraz zaburzenia widzenia
dodaje Agnieszka Mykietyn. Nasz szpital promuje
dziaania projakociowe. Zaczynamy od ankiet satysfakcji pacjenta, a koczymy na
organizowanych przez nas
akcjach zaznaczya Katarzyna Wantua, penomocnik dyrektora ds. systemu jakoci w
szpitalu. Kolejna akcja bdzie
dotyczya problemu otyoci.
p

region - zdrowie

Ptasia grypa
znw grona
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kdzierzynie
wyda ostrzeenie.
Na terenie Europy (Holandia, Niemcy, Wielka
Brytania) w ostatnim czasie stwierdzono kilkanacie
ognisk grypy ptakw. Wirus
H5N8 wyizolowany zosta
rwnie od ptakw dzikich
na terenie Niemiec i Holandii. W zwizku z powyszym

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kdzierzynie zwraca uwag na konieczno


wzmoenia w tym zakresie
czujnoci przez producentw
drobiu zarwno utrzymujcych drb w warunkach
fermowych jak i osb utrzymujcych ptaki w chowie
przydomowym.
ps

w skrcie

W domu kultury Kole zorganizowano


spotkanie dotyczce niskiej emisji.
Fot. archiwum portalu gazetainformator.pl

bi to w bardzo ciekawy sposb - jeli pojazd porusza si


z dozwolon prdkoci to na
tablicy zobaczymy umiechnit buk. Jeli przekroczymy prdko to zmieni
si ona na smutn. Tablica
ma take inn funkcj. Liczy przejedajce obok niej
pojazdy. Dziki temu mona
sprawdzi natenie ruchu w
miecie.

kdzierzyn-kole - zdrowie

Nowy projekt edukacyjny


lecznicy w Kdzierzynie.
Za nami pierwsza w tym
roku akcja profilaktyczna
szpitala w Kdzierzynie-Kolu. Tym razem postanowiono
zwrci uwag na problem
cukrzycy. W kozielskim szpitalu cukrzyca rozpoznawana
jest u coraz wikszej iloci
osb. Tylko na oddziale wewntrznym od 10 do 20 proc.
pacjentw zmaga si z t chorob. To choroba cywilizacyjna zwizana ze zym odywianiem, siedzcym trybem
ycia przyznaje Agnieszka
Mykietyn, lekarka ze szpitalnej poradni specjalistycznej i
dodaje, e najlepiej je mniej
za to czciej, a nasza dieta

region

Trzeba chroni atmosfer

Tablica zmierzy
prdko
Ma informowa kierowcw o przekroczeniu
prdkoci.
Na ulicy Kozielskiej w
Kdzierzynie zainstalowano
wietln tablic, ktra mierzy prdko zbliajcych si
do niej aut. Tablica ma zastpi fotoradary, na uytkowanie ktrych tutejsza
Stra Miejsca nie otrzymaa
zezwolenia. wietlne tablice
tylko informuj kierowcw o
przekroczeniu prdkoci. Ro-

Wiadomoci 3

25 lutego 2015, nr 4 (181)

leszek iwulski

Zjawisko niskiej emisji


jest raczej charakterystyczne dla zurbanizowanych obszarw Grnego lska, ale
zatruwa ycie mieszkacw
w caej Polsce. Naukowcy uwaaj, e w przypadku Polski problem w duej
mierze wie si z uywaniem paliwa o zej charakterystyce. Ludzie pal w piecach wglem gorszej jakoci
(lub rozmaitymi mieciami), poniewa nie sta ich
na wysokogatunkowy wgiel typu eko-groszek lub
orzech. Niska emisja jest
zjawiskiem niezwykle szkodliwym dla zdrowia. Wywouje szereg chorb ukadu
oddechowego, w tym astm,
czy przewleke obturacyjne
zapalenia puc. Jednak niska emisja atakuje nie tylko nasze puca. Naukowcy twierdz, e odpowiada
ona za pogorszenie si stanu zdrowia rwnie w sferze ukadu krenia, czy u
kobiet w ciy. Do walki z
tym zjawiskiem wczy si
KdzierzynKole.
Miasto, jak wiele innych
w naszym kraju, opracowuje
plan gospodarki niskoemisyjnej, ktrego gwnym
zadaniem jest wskazanie
kierunkw i dziaa, jakie
powinny zosta podjte,
by walczy z cichym zabjc, czyli nisk emisj. W
planie wskazano nie tylko narzdzia, ktre trzeba
zastosowa, by zwikszy
efektywno walki o czyste
powietrze (monta nowych,
bardziej wydajnych kotw,
stosowanie alternatywnych,
odnawialnych rde ener-

To wanie zwyke kominy ze zwykych domkw s w naszym


kraju rdem wystpowania niskiej emisji.
gii, termomodernizacje rnego rodzaju obiektw). W
dokumencie zawarto ponadto wskazwki dotyczce tego, jak uzyska finansowanie do tych dziaa.
Jest on niezbdny, by mc
si stara np. o rodki pochodzce z Wojewdzkiego
lub Narodowego Funduszu
Ochrony rodowiska.
Std w pitek, 20 lutego w Domu Kultury Kole odbyo si zebranie powicone konsultacji tego
planu. Urzd Miasta wskazuje, e istotnymi jego elementami s: opracowanie
baz danych, aktualizacja
programu Zaoe do planu zaopatrzenia w ciepo,
energi elektryczn i paliwa
gazowe miasta KdzierzynKole. W ramach projektu,
dla miejskich urzdnikw, a

take pracownikw spek


komunalnych i jednostek
organizacyjnych zorganizowane odbd si szkolenia z zakresu walki z nisk
emisj. rodki na ten cel
pochodz z Programu Operacyjnego Infrastruktura
i rodowisko. Bez wtpienia impulsem, ktry moe
skoni do jeszcze wikszej
intensyfikacji walki z nisk
emisj (chocia miasto nie
ma si w tej sprawie czego
wstydzi gmina uzyskaa wyrnienie w ramach
projektu misja emisja)
s ostatnie wyniki badania
powietrza opublikowanym
na stronie starostwa, gdzie
znalaza si informacja o
moliwoci dobowego przekroczenia stenia pyu zawieszonego PM 10.

kdzierzyn-kole - policja

Wytropi wamywacza
17-latek skrad mienie o
wartoci 2 tys. z.
W czwartek, 12 lutego dyurny kdzierzyskiej
Policji zosta poinformowany o wamaniu, ktre miao
miejsce na terenie jednej z
firm w Gminie Bierawa. Na
miejsce natychmiast zostali
skierowani funkcjonariusze

z psem tropicym. Po 8 kilometrach tropienia przez zanieone pola doprowadzi


funkcjonariuszy do domu
17-latka. Mundurowi ustalili, e sprawca wama si do
kontenera z ktrego skrad
elementy metalowe warte 2
tys. z. Nastpnie sprzeda je
na jednym z lokalnych sku-

pw zomu. Cz skradzionego mienia zostaa odzyskana. 17-latek usysza ju


zarzuty. Bdzie odpowiada
przed sdem jak osoba dorosa. Za ten czyn grozi mu
nawet do 10 lat pozbawienia
wolnoci.
a

kdzierzyn-kole - biznes

Kurs na biznes
Na Blachowni powsta
inkubator przedsibiorczoci.
Inkubatory przedsibiorczoci to szczeglny sposb
na to, by w danej miejscowoci promowa mod na
wasny biznes. Czsto przybieraj one posta pomieszcze biurowych z dostpem
do internetu, z zapewnionymi mediami. Czasami
oprcz infrastruktury w
ramach inkubatora przedsibiorczoci dziaa jeszcze
punkt informacyjny. Taki inkubator ruszy w K-

dzierzynie Kolu. Pomys


bynajmniej nie jest nowy.
Uchwaa w sprawie powstania w Kdzierzynie takiej instytucji zostaa podjta jeszcze w poprzedniej kadencji
rady miasta. Inkubator powstaje dziki wsplnym staraniom magistratu oraz Kdzierzysko Kozielskiego
Parku Technologicznego.
Siedziba inkubatora to budynek przy ul. Szkolnej na
Blachowni. Modzi przedsibiorcy maj do dyspozycji 24 biura o powierzchni od 12 do 40 metrw kw.

Bd one wynajmowane na
bardzo preferencyjnych zasadach czynszowych. Firmy,
ktre bd chtne by otworzy tam swoje podwoje,
znajd tam rwnie fachowe
doradztwo prawne, podatkowe, finansowe i rachunkowe. Koszt utworzenia nowej Mekki dla startujcych
przedsibiorcw wynis 3,6
miliona z. Milion dorzucia
Unia Europejska. Inkubator
zosta oficjalnie otwarty 25
lutego.
l

Poar kompresowni
11 jednostek stray poarnej
walczyo z poarem kompresorowni w jednym z zakadw produkcyjnych na osiedlu
Azoty w Kdzierzynie-Kole. Pracownicy zakadu zostali
ewakuowani. Nikt nie ucierpia.
Pienidze na azbest
Urzd Gminy w Polskiej Cerekwi planuje wystpi do Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki
Wodnej w Opolu z wnioskiem o
dotacj na dofinansowanie zada z zakresu usuwania azbestu
z terenu gminy. Osoby zainteresowane pozyskaniem dofinansowania kosztw usuwania
azbestu proszone s o kontakt z
Urzdem Gminy.
Wstrzymano stae
Powiatowy Urzd Pracy w Kdzierzynie-Kolu wstrzyma
nabr wnioskw o organizacj
stay. Jest to zwizane z prac
nad realizacj nowego programu, ktry bdzie wspfinansowany ze rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego.
Kradzie BMW
Kradzie samochodu w gminie
Reska Wie. Zodzieje w
nocy skradli BMW, ktre zaparkowane byo pod domem waciciela. Waciciel oraz policja
apeluj o pomoc w ustaleniu
sprawcy kradziey. Kady, kto
posiada jakiekolwiek informacje o kradziey powinien skontaktowa si telefonicznie z wacicielem (tel. 513 548 458) lub
KPP w Kdzierzynie-Kolu.
Spyw twardzieli
W sobot, 28 lutego z Orodka
eglarskiego Szkwa Kole
Wyspa wyruszy XI Oglnopolski Spyw Twardzieli Rzek Odr. Twardziele pokonaj 15 km.
Pniej odbdzie si wsplne
morsowanie w Odrze. O godz.
18.00 rozpocznie si Bal Petwonurka.
Tonce dziki
Na Kanale Gliwickim w Kdzierzynie-Kolu straacy
ratowali tonce dziki. O uwizionych w przerbli zwierztach stra poarn zawiadomili
przechodnie. Akcja ratowania
trzech dzikw trwaa prawie 40
minut.
Sukces lewady
W rankingu Polskiego Zwizku
Jedzieckiego w konkurencji
ujedania klub Lewada z Zakrzowa okaza si najlepszy.
W tym najwaniejszym i najbardziej prestiowym rankingu
seniorw Grand Prix na dwch
pierwszych miejscach znalazy
si reprezentantki Lewady:
Beata Stremler i aneta Skowroska.
Wysokie bezrobocie
Bezrobocie w powiecie kdzierzysko-kozielskim spado
w cigu ostatnich dwunastu
miesicy i wynosi ok. 12,7 proc.
To jednak wci nieco wicej
ni rednia w wojewdztwie
opolskim. Najwiksz liczb
bezrobotnych stanowi osoby w
wieku od 25 do 34 lat. Problemy ze znalezieniem pracy maj
take osoby po 50. roku ycia.
Najwysz stop bezrobocia w
wojewdztwie opolskim odnotowano w Prudniku - tam siga
ono 18,1 proc.

4 Edukacja

25 lutego 2015, nr 4 (181)

kdzierzyn-kole edukacja

region - tradycje

Jak wybra szko redni?


fot. Poradnik dla gimnazjalistw

paulina krupiska

Wybr szkoy ponadgimnazjalnej to bardzo odpowiedzialne


zadanie, w ktre powinni zaangaowa si take rodzice.
pracy czy oglna znajomo
bran zawodowych i specyfiki ksztacenia w odpowiadajcych im zawodach oraz
wiadomo dostpnoci i
znaczenia ksztacenia ustawicznego jest niezbdna i
wpywa bezporednio na
trafno podejmowanych
decyzji edukacyjno-zawodowych modych ludzi. Posiadanie takich informacji

przez uczniw, jak i osoby


wspierajce proces podejmowania decyzji, w perspektywie zwiksza trafno
dokonywanych wyborw
a tym samym take szanse modych ludzi na rynku
pracy - tumaczy Katarzyna
Piechaczek, doradca zawodowy Centrum Ksztacenia
Praktycznego i Ustawicznego w Kdzierzynie-Kolu.

Gimnazjalici z powiatu
kdzierzysko-kozielskiego do wyboru maj dwa licea oglnoksztacce oraz
pi zespow szk, w ktrych odbywa si ksztacenie
w zawodach. W poradniku,
ktry mona midzy innymi
pobra ze strony internetowej Urzdu Miasta Kdzierzyn-Kole, znale mona
dokadny opis poszczeglnych kierunkw ksztacenia.
Warto do niego zerkn tym
bardziej, e stopa bezrobocia w powiecie utrzymuje
si na do wysokim poziomie - 12,4 %. Liczba bezrobotnych wahaa si w roku
ubiegym od 4099 do 5276
osb. Brakuje specjalistw.
Urzd Pracy od lat prowadzi
monitoring zawodw nadwykowych i deficytowych.
Wynika z niego, e problemy ze znalezieniem pracy
maj sprzedawcy, fryzjerzy,
kucharze maej gastronomii
oraz technicy ekonomici.
Na rynku pracy brakuje natomiast technikw logistyki,
budowlacw, informatykw oraz mechatronikw.

kdzierzyn-kole - edukacja

Dobre wiadomoci ze szk


ponadgimnazjalnych powiatu.
Klaudia Koletzko, uczennica
Zespou Szk nr 3 w Kdzierzynie-Kolu wemie udzia w finale 38. Oglnopolskiej Olimpiady
Jzyka Niemieckiego. Klaudia
uczy si w klasie hotelarskiej, a
zanim dosza tak daleko, musiaa zmierzy si z najlepszymi podczas olimpiady o zasigu
regionalnym, ktra odbya si
w Instytucie Filologii Germaskiej w Opolu.
- Wyniki ze wszystkich okrgw w Polsce zostay zebrane
przez Komitet Gwny Olimpiady Jzyka Niemieckiego w Poznaniu, ktry do finau zakwalifikowa 40 najlepszych uczniw
informuje Joanna Cyba, nauczycielka jzyka niemieckiego
z ZS nr 3 w Sawicicach.

fot. Starostwo Powiatowe w Kdzierzynie-Kolu

Walcz o indeksy na najlepsze uczelnie


Zmagania zaplanowano
na koniec marca w Poznaniu. Z kolei 14 lutego odbyy
si wielkie finay Olimpiady
Wiedzy o Unii Europejskiej.
Wrd 67 uczestnikw etapu
centralnego byo te dwoje
uczniw II LO im. Mikoaja
Kopernika w KdzierzynieKolu. To Jadwiga Ptaszyska oraz Sawomir Luber.
- Obok zdobytych tytuw finalistw tej olimpiady maj
na swoim koncie indeksy na
kierunki humanistyczne wielu uczelni wyszych, mimo,
e s uczniami klasy drugiej
przyznaje Jadwiga Kosalla, nauczycielka II LO, ktra
przygotowywaa modych ludzi do testw. Finay odbyy
si w Biaymstoku.
al

Jadwiga Ptaszyska oraz Sawomir Luber z II LO


kdzierzyn-kole - edukacja

Rekrutacja
do przedszkoli

Marszaek
wyrni uczniw

Innowacja w Kdzierzynie. Elektroniczna rekrutacja do przedszkoli.


W tym roku po raz pierwszy rekrutacja do przedszkoli
prowadzonych przez gmin
Kdzierzyn-Kole odbdzie
si przy wykorzystaniu Internetu. Zapisy na rok szkolny 2015/2016 rozpoczn si
10 marca.
Rodzice wniosek o przyjcie dziecka do przedszkola
powinni wypeni w formie
elektronicznej. Bdzie on
dostpny na stronie internetowej www.kedzierzynkozle.przedszkola.vnabor.
pl w dniach od 10 marca od
godz. 8.00 do 26 marca do
godz. 15.00. Rodzic moe

Marszaek
wyrni
uczniw z powiatu kdzierzysko-kozielskiego.
Omiu uczniw szk ponadgimnazjalnych z powiatu
kdzierzysko-kozielskiego
stypendystami marszaka wojewdztwa. To reprezentanci
I LO, Zespou Szk nr 3 oraz
eglugi. Najwysz redni
ocen moe pochwali si Natalia Janicka z klasy biologiczno-chemicznej kozielskiego
oglniaka, ktra zanotowaa
j na poziomie 5,83. Generalnie niemal wszyscy nagrodzeni otrzymywali stopnie dajce im redni powyej 5,0.
Wrd wyrnionych s informatycy, ekonomici, technicy

Zgodnie z tradycj mapy idce w pochodzie celuj


w gonitwach za mdkami, a niedwied musi zataczy
z kad gospodyni. To przynosi szczcie.
Symboliczna scena mierci niedwiedzia oznacza
zakoczenie karnawau.
W wielu miejscowociach
wojewdztwa
opolskiego
hucznie zakoczono karnawa. Tradycji stao si zado.
Tak jak przed laty, mieszkacy wygldali z okien oczekujc bera, gdy to on jest
gwnym bohaterem tego widowiska. Dwaj wybrani panowie zawsze powicaj si
dla dobrej zabawy. W kostiumach misiw wykonanych
ze somianych powrozw, w
maskach na gowach prowadz rozbawiony korowd od
domu do domu. Towarzyszy
im kilka map - postaci w
damskich strojach o umorusanych rkach i twarzach,
ktre na kilka godzin obejmuj wadz nad miejscowoci. Grupa wodzca niedwiedzia bardzo czsto pata
rne figle. Kada gospodyni obowizkowo powinna
zataczy z niedwiedziem,
bo to wry szczcie na cay rok, gospodarz z kolei powinien poczstowa wodzcych niedwiedzia wdk. W

razie prby wymigania si od


tych powinnoci, diabe bd
kominiarz smaruj gospodarzom twarze sadz.
Cao koczy symboliczna scena mierci niedwiedzia. Scena ma podkreli
zakoczenie karnawau i pocztek postu. Sd nad niedwiedziem, ktry w tradycji ludowej uwaany jest
za sprawc wszystkich nieszcz, zawsze ma miejsce
w ostatni sobot karnawau. Jego zgon musi powiadczy lekarz bd pielgniarka, obecni na zabawie. Cho
niedwied jest martwy okazuje si, e ma on potomka
maego misia, ktry jest gwarantem, e tradycja nie zginie
i za rok w karnawale znw
bdzie si wodzi niedwiedzia. W tym roku tradycyjne wodzenie bera odbyo si
midzy innymi W Szczepanowicach, Zdzieszowicach,
Mechnicach i Kpie. Pogoda dopisaa organizatorom i
widowiska obejrzao kilkaset
osb.
p

kdzierzyn-kole - motoryzacja

kdzierzyn-kole - edukacja

wskaza nie wicej ni trzy


przedszkola, w kolejnoci
od najbardziej do najmniej
preferowanego. Wydrukowany wniosek naley zoy
w jednym przedszkolu tym
najbardziej preferowanym,
w terminie wyej okrelonym.
Zasady rekrutacji do
przedszkoli, w tym harmonogram rekrutacji oraz
kryteria naboru i ich warto punktowa s dostpne
na tablicach ogosze oraz
na stronach internetowych
przedszkoli i Miejskiego Zarzdu Owiaty i Wychowania Kdzierzyn-Kole.

Fot. Magdalena Kubina

Tradycyjnie
wodzili bera

Urzd Miasta w Kdzierzynie-Kolu wyda poradnik dla gimnazjalistw.


Gimnazjalici ju niedugo stan przed bardzo
trudnym zadaniem. Bd
musieli wybiec myl daleko naprzd i odpowiedzie
sobie na pytanie: co chc
dalej w yciu robi i kim
zosta? Decyzja o kontynuowaniu edukacji w konkretnej szkole jest nieatwa
i powinna by dokadnie
przemylana, oparta na solidnych podstawach.
Urzd Miasta w Kdzierzynie-Kolu postanowi uatwi gimnazjalistom
wybr. Wyda poradnik, w
ktrym dokadnie opisuje
ofert szk ponadgimnazjalnych na rok 2016/2017.
Specjalici tumacz w nim
jak rodzice mog pomc
swoim dzieciom w wyborze
szkoy oraz na czym opiera
si edukacja w liceach, technikach oraz szkoach zawodowych. - Wiedza z zakresu
systemu organizacji ksztacenia zawodowego, systemu
zdobywania kwalifikacji w
zawodach, sytuacji na rynku

<< GazetaInformator.pl

organizacji reklamy, technologii chemicznej oraz reprezentantka klasy medialnej.


Spotkanie, podczas ktrego wrczono dyplomy odbyo si w Urzdzie Marszakowskim. Najlepsi uczniowie
odebrali je z rk Grzegorza
Sawickiego, czonka Zarzdu Wojewdztwa Opolskiego
oraz Rafaa Rippla, wicekuratora owiaty.
Nagrodzeni ze szk rednich powiatu kdzierzyskokozielskiego to: Anna Chrin,
Anna Tyraa, Klaudia Kolasa,
Dominik Stein, Patryk Duda,
Martina Kubina, Aleksandra
Krawczyk, Natalia Janicka.
al

1000 zdajcych
w 3 miesice!
Filia
Wojewdzkiego
Orodka Ruchu Drogowego w Kdzierzynie-Kolu
witowaa may jubileusz.
Dla pani Dominiki z Checha w wojewdztwie lskim
to by poranek z niespodziank. System wylosowa j jako
tysiczn kursantk w filii Wojewdzkiego Orodka Ruchu
Drogowego w KdzierzynieKolu. Rano wsiada do samochodu na placu manewrowym
nie wiedzc, e czekaj na ni
samorzdowcy i dziennikarze. Mimo, e si nie udao, nie poddaj si mwia 21-latka, ktra
odebraa upominki od starosty
Magorzaty Tudaj oraz Andrzeja
Raka z Wojewdzkiego Orodka Ruchu Drogowego.
- W cigu trzech miesicy
funkcjonowania filii, do egzaminu przystpio ju tysic osb,
to dobry wynik. Podoba mi si

podejcie pani Dominiki, nie


mona si poddawa, myl, e
nastpnym razem si uda mwia starosta Tudaj. Obecnie do
egzaminu w Kdzierzynie-Kolu podchodzi 20 osb dziennie,
a to optymalny wynik jak na
okres zimowy. Wiosn mona
spodziewa si wikszej iloci
chtnych.
Miasto posiada w swojej
infrastrukturze wszystko, co jest
niezbdne do przeprowadzenia
egzaminu, s skrzyowania z
ruchem okrnym oraz z sygnalizacj wietln zaznacza
Andrzej Rak. Wkrtce uruchomiony zostanie program stypendialny powiatu, w jego zaoeniach znajd si pienidze
dla najzdolniejszych uczniw
naszych szk, tak by mona
byo dofinansowywa im kursy
prawa jazdy.
p

GazetaInformator.pl >>

Publicystyka 17

25 lutego 2015, nr 4 (181)

kdzierzyn-kole historia

Siedlisko demonw
Likwidacja obozu koncentracyjnego w Sawicicach kosztowaa ycie prawie tysica osb.

Pocztek roku skania


do refleksji nad nasz najnowsz histori. Pod koniec stycznia wspominamy
pieko Auschwitz. Mylimy o zamordowanych w
tym miejscu setkach tysicy osb. Z niedowierzaniem patrzymy na t garstk, ktra ocalaa. W marcu
czcimy pami Wykltych
zapomnianych onierzy
zapomnianego podziemia.
Przypominamy sobie pogmatwane losy powojennej
Polski. W Kdzierzynie
Kolu bdziemy obchodzi
jeszcze jedn rocznic. 21
stycznia 1945r. Niemcy zlikwidowali obz w Sawicicach. Ostatni akt tragedii,
ktra staa si udziaem
dziesitek Polakw, ydw,
Francuzw, Brytyjczykw
kosztowa jeszcze ycie 800
ludzi. Obz by fili koncentrationlager Auschwitz.
Jego
pocztki
sigaj
pierwszych dni wojny, gdy
rozpdzona machina wojenna Hitlera potrzebowaa wci nowych i nowych
czogw, samolotw, dzia.
Wiele z tych rodzajw broni
wyprodukowali mieszkacy
okupowanych pastw, sprowadzeni przez nazistw do
roli fabrycznych niewolnikw. Hitlerowcy potrzebowali rk do pracy i postanowili wykorzysta cz z
tych, ktrym przeznaczono
ostateczne rozwizanie do
wsparcia wysiku wojennego III Rzeszy. Std w wielu miejscach Europy rodkowej pojawiy si obozy
pracy. Jeden z nich zaoony zosta w 1940r. w okolicach Sawicic i Blachowni.
Obz nazwano Blechhammer. W czasie wojny obz
systematycznie powikszano. Zaplanowano go, by
mg pomieci 8 tysicy
osb. Tymczasem w kulminacyjnym momencie jego
istnienia (1943r.) wiziono
w nim i zmuszano do niewolniczej pracy ponad 50
tysicy osb. Winiowie
byli w nim wykorzystywani
gwnie do prac nad budow dwch fabryk syntetycznej benzyny Jedna z nich
naleaa do koncernu IG
Farben Industrie. Druga fabryka bya wasnoci Oberschlesische Hydierwerke
AG. Historycy zauwaaj,
e model funkcjonowania
obydwu firm mia rzeczywicie biznesowy charakR E K L A M A

ter. Obie firmy podbieray


sobie bardziej wykwalifikowanych niewolnikw. Nazwa koncernu IG Farben
Industrie szybko staa si
dowodem na to, e nie-

giusa.
Przy budowie obozu
niezwykle potrzebne byo
zaangaowanie wsparcia
technologicznego. Oprcz
IG Farben w proces zaan-

mieli jeszcze wspomc potencja Wehrmachtu, ktry w tym czasie pomaga w


jednej z najstraszliwszych
rzezi w historii (w eksterminacji ludnoci ydow-

dla kadry wiziennej oraz


niektrych cywili. W kocu 1944r. Niemcy wiedzieli
ju, e nieuchronnie zbli
si koniec. Wojska radzieckie podchodziy z nieubafot. Starostwo Powiatowe w Kdzierzynie-Kolu

leszek iwulski

Krematorium - dzisiaj to nieme wiadectwo zbrodni popenionych


przez Niemcw od 1940 do 1945 roku na terenie obozu w Sawicicach.
mieccy kapitalici stawiali
ycie ludzkie daleko niej
od potencjalnego zysku. IG
Farben dostarcza do kombinatw mierci Cyklon B,
czyli gaz, ktrym umiercono tysice ludzi. Syntetyczna benzyna bya produktem
niezmiernie potrzebnym
hitlerowskiej gospodarce.
Rzesza nie posiadaa dostpu do wystarczajcej iloci
ropy naftowej. Std zreszt
w czasie wojny ze Zwizkiem Radzieckim jednym
z gwnych kierunkw natarcia niemieckiej armii by
Kaukaz z jego ropononymi
terenami. Brak ropy skoni
niemieckich naukowcw do
poszukiwa alternatywy,
ktra staa si metod suchej destylacji wgla opracowana przy wykorzystaniu
odkry F. Fishera i F. Ber-

gaowane zostay takie tuzy


dzisiejszego niemieckiego
przemysu jak np. Siemens.
Niemiecki kapita oferowa
swoim pracownikom bardzo niewielkie wynagrodzenie za prac. Skadaa si na
nie cienka zupa oraz czarny
chleb. Obz podzielono na
dwie czci: poudniow i
pnocn. W czci pnocnej zlokalizowanych byo 21
rnych rodzajw obozw.
Byy wrd nich m.in. unruhelager (obz karny pracy),
waldlager (obz przeznaczony dla Wochw), Madchenlager (obz pracy przymusowej przeznaczony dla
kobiet. W czerwcu 1942r.
na terenie obozu wydzielono Judenlager obz
przeznaczony dla ydw.
Ci, ktrzy zostali skazani
przez nazistw na zagad,

skiej na wschodzie). W
1944r. Judenlager w Sawicicach zosta podobozem obozu koncentracyjnego Auschwitz III. Cz
winiw skazanych na pobyt w tym lagrze pracowaa
przy tworzeniu kanau Odra Dunaj. W obozie zlokalizowany by take szpital (kankenhaus). W toku
rozwoju dziaa wojennych
dla winiw systematycznie rozrosa liczba zdarze,
ktre groziy mierci. Ponure niwo zbieray gd,
praca wykonywana nadludzkim wysikiem, bestialstwo okupanta. W 1944r.
do katalogu zagroe doczyy naloty amerykaskiej
floty powietrznej.
Nad obozem pojawiay si ogromne bombowce strategiczne typu B -24
Liberator oraz B-17 Latajca Forteca. Ich zadaniem byo wyczenie fabryk syntetycznej benzyny
z listy wsparcia hitlerowskiej gospodarki. Std na
terenie dzisiejszego obozu
znajduj si pozostaoci
po dziesitkach schronw
przeciwlotniczych. W tych
miejscach nie mogli jednak chroni si winiowie. Byy one przeznaczone

Obz w Sawicicach, pocztkowo


mogcy pomieci
8 tys. ludzi, mimo
wielkiej miertelnoci osadzonych
w nim winiw,
w 1943 osign
stan 50 000 uwizionych. W obozie
przeprowadzano
wiele masowych
egzekucji. W styczniu 1945 zamordowano 1 500
ydw.
Do kwietnia
obz zarzdzany
by przez niemiecki
Wehrmacht,
nastpnie
Gestapo i SS.

gan konsekwencj, opr


onierzy w mundurach
koloru feldgrau by coraz
mniej odczuwalny dla Armii Czerwonej. Niemcy doskonale zdawali sobie spraw z tego, e zaogi obozw
koncentracyjnych, ktre
wpadn w rce Sowietw,
nie bd miay dugiego
ycia. W tej sytuacji hitlerowcy zdecydowali si na
likwidacj obozu i organizacj ewakuacji winiw.
Konsekwencj byo rozwizanie przerabiane rwnie w przypadku innych
obozw koncentracyjnych
marsz mierci. Umczonych,
schorowanych,
godnych ludzi zmuszono
do forsownej marszruty w
kierunku Rzeszy. Opornych
rozstrzeliwano na miejscu.
Pozostali, bez odpowiedniej odziey i wyywienia,
padali jak muchy. Niektrych Niemcy zapdzali na
zamarznity pobliski kana
gliwicki (wwczas Adolf
Hitler Kanal) i topili za pomoc granatw rcznych.
Cz winiw zgina w
barakach, do ktrych zapdzili ich zbrodniarze spod
znaku swastyki. Baraki
podpalano z zamknitymi
w rodku winiami i jecami wojennymi. onierze
radzieccy, ktrzy dotarli do
Sawicic zobaczyli przeraajcy widok. Rozorane pociskami schrony, zwglone
szkielety barakw i dziesitki zwok pomordowanych winiw.
wiadectwem ogromu
zbrodni byo krematorium.
Piec oraz urzdzenia do
spalania cia byy nienaruszone. W niektrych miejscach walay si szcztki
tego, co jeszcze niedawno
byo ludmi koci i popi. Uratowano nielicznych. Wrd zwok towarzyszy w piwnicach innych
kryjwkach znajdowali si
przeraeni, kracowo wyczerpani, ale jeszcze ywi
winiowie. Dzisiaj teren
obozu to nieme wiadectwo bestialstwa totalitaryzmu. Czas nie zdoa zablini jeszcze wszystkich
blizn bdcych wytworem
chorych roje o potdze
rasy panw. W lasach
okalajcych obz znale
mona jeszcze stanowiska
przeciwlotnicze. Sam obz
stara si obj opiek stowarzyszenie Bleckhammer
1944. To wanie czonkowie stowarzyszenia doprowadzili do utworzenia Izby
Pamici, w ktrej zgromadzone zostay dokumenty
wiadczce o ogromie niemieckich zbrodni. 20 lutego na spotkaniu rodowisk
kombatanckich w starostwie zdecydowano, e w
tym roku bd obchodzone
uroczystoci 70 lecia wyzwolenia obozu. Na dzie
obchodw wyznaczono 18
kwietnia.

18 Ogoszenia

rmo
a
d
a
z
j
a
z
c
z
s
zamie
w internecie
OGOSZENIA

GazetaInformator.pl

25 lutego 2015, nr 4 (181)

<< GazetaInformator.pl

CENNIK OGOSZE w gazecie:


drobne:
- tekstowe - 6,- w ramce - 10,-

- na tle kolorowym -

moduowe:

14,-

- tekstowe - 20,- graficzne - 35,ceny brutto (z VAT)

ul. Klasztorna 12 (rg Klasztornej i Ogrodowej) Racibrz, tel. 504 18 18 27, 32 414 90 30, biuro@raciborskiemedia.pl

FINANSE
Karnawaowe szalestwo kredytowe! Obnika oprocentowania na
kredyty konsolidacyjne i gotwkowe teraz tylko 5,9%. Dodatkowo do wygrania Tablet 7 Philips!
Oferta wana do 20 lutego! Zapraszamy! Tel.882-19-34-34 lub 88219-33-33
Nie masz ju zdolnoci kredytowej, a potrzebujesz gotwki? Znamy wyjcie z tej sytuacji! Oferujemy najwikszy wybr ratalnych
poyczek pozabankowych w miecie! Zapraszamy tel. 882-19-3434 lub 882-19-33-33
Kredyty konsolidacyjne i gotwkowe. Oprocentowanie ju od 5%
rwnie dla firm na start . Minimum formalnoci. Szybka decyzja. Bez ogranicze wiekowych!
Ju dzi, umw si z naszym doradc na bezpatne sprawdzenie
oferty dla Ciebie! Dom Finansowy QS Ul. Opawska 38 Racibrz (naprzeciw E-Leclerc) tel.
530499444
Poyczki pozabankowe. Nawet
do 25 ty! Dla osb ze z histori
kredytow. Rwnie z zajciami
komorniczymi! Posiadamy rwnie bogat ofert chwilwek z
moliwoci rozoenia patnoci
nawet na kilka rat! Nie wymagamy przedstawienia dokumentw
dochodowych! Dom Finansowy
QS Ul. Opawska 38 (naprzeciw
E-Leclerc) Tel. 530499444
Szybka poyczka na dowolny cel .
Wiele ofert w jednym miejscu!!!!
Zadzwo i dowiedz si wicej.
515-582-180
Szybkie Poyczki PANDA CHWILWKI
POYCZKI GOTWKOWE
DLA KADEGO!
KDZIERZYN-KOLE,
Aleja Jana Pawa II 4/100,
I pitro
OPOLE, ul.Kotaja 4
NYSA, ul.Wyzwolenia 1
Potrzebujesz gotwki od rki?
Nie czekaj!
Najtasza oferta w miecie, czarno na biaym! 77 445 81 31
Potrzebujesz pienidzy? Poycz
od nas! Szybka poyczka na dowolny cel .
Minimum formalnoci .
Zadzwo do naszego doradcy i
umw si na spotkanie 515-582180
Poyczka Biznesowa dla wszystkich przedsibiorcw chccych
pozyska dodatkowe rodki na
prowadzenie dziaalnoci. Minimum formalnoci. Kontakt 515582-180 df.ewelinanietopiel@
wp.pl

nieruchomoci

Sprzedam mieszkanie wasnociowe w centrum Gubczyc o


powierz. 47,16m2. Cena 70 tys.
Kontakt 516146103, 501463902

Kompleksowe usugi wykocze i remontw wntrz domw,


mieszka, biur. Usugi dobrej
jakoci w rozsdnej cenie.
Zapraszam. Kdzierzyn-Kole
502 688 309

Dziaka pooona w m.Cisek.


cznie 22,7ar - w tym budowlana 6,2ar., rolna 16,5ar. Dziaka w
caoci ogrodzona, przy gwnej
ulicy, z istniejca zabudow. Cena - 160 000 PLN (do negocjacji). 609 041 915

Polecam. Tanio wykonam wszelkie remonty budowlane. Cena


przystpna. Wycena i kosztorys.
Gratis, Kdzierzyn-Kole tel 724
731 470

Pitro w Kamienicy przy rynku


w Kdzierzynie-Kolu do wynajcia .
Lokal jest w trakcie prac wykoczeniowych, moliwo wykoczenia pod najemc.
605 200 705
wietne MIEJSCE na imprez!
www.palacwgrudyni.pl ZAPRASZAMY! Organizacja wszystkich imprez okolicznociowych.
Odnowa biologiczna. Noclegi.
Restauracja.

usugi
Darmowa nauka jzyka
angielskiego!
Nauka u nas odbywa si w co
drugi weekend
(sobota i niedziela).
liczba miejsc jest ograniczona!!
77 30 70 677

Usugi przecierania drewna.


oraz sprzeda wyrobw tartacznych takich jak:
- tarcice(deski)
- aty
- kantwki
- wiby dachowe
- podbitka(boazeria)
-w ofercie rwnie
drewno opaowe
tel. 604 503 255
Nauka i korepetycje z j. angielskiego na rnych poziomach.
Przygotowanie do matury, do
egzaminu gimnazjalnego lub popraw oceny w nowym proczu,
nauka dla dzieci i dorosych. Zajcia indywidualne, w parach lub
w grupach 4-5 os. KdzierzynKole 792 713 566
USLUGI REMONTOWE NA
NAJWYSZYM POZIOMIE. OD
A DO Z. MALOWANIE, SZPACHLOWANIE MECHANICZNIE NATRYSKOWO, TYNKI
OZDOBNE, KAFLE ITP. NAJTANIEJ W REJONIE.
MEXBUD 517 609 791
Firma DARU z Kdzierzyna-Kola wykona kady rodzaj mebli na
wymiar.
Instalacje elektryczne, wodno kanalizacyjne , gaz
Balustrady - stal nierdzewna
Wyszukujemy i dostarczamy
AGD/RTV w dobrych cenach.
Tel. 785 188 759

WYMIANA OPON NA SEZON


ZIMOWY OD RKI, BEZ KOLEJEK Wymiana opon, wywaanie k, krtkie terminy. Mechanic Team 518 168 940

weterynaria
Przychodnia Weterynaryjna
centrovet
Monika Fita & Barbara
Koodziej-Sordyl
Racibrz, ul. Mysowicka 16/9
Tel. 693 155 008,
795 729 389
Przyjmujemy:
pon.- pt.: 9:00-20:00
sob.: 9:00-14:00
www.centrovet.pl
Sprzedam mieszkanie
3 pokojowe 52,20 m2 Mieszkanie
czciowo
umeblowane blok IV pitro
przy ulicy Opawskiej
w Raciborzu. Niski czynsz.
Cena 80 tys. Tel. 532 483 333

zdrowie
Poradnia Ortopedyczna

przy Centrum Zdrowia


ul. Ocicka 51a w Raciborzu.
Czynna: pon. 16 .00 18.00
Rejestracja telefoniczna:

781 289 867


Akupunktura,
rwa kulszowa, zespoy blowe
krgosupa, migrena, depresja,
uszczyca, niewydolno krenia.
Rejestracja tel. 781 289 867

Kostka brukowa - przystpne


ceny,szybkie wykonanie,wolne
terminy.
606 36-47-48

Pracownia
Protetyczna

Izabela Kuczmierczyk
Racibrz, ul. Opawska 27a/1
Tel. 513 129 915
czynne: pn.-pt. 9-13
Protezy akrylowe,
nylonowe, acronowe,
Naprawy Protez

Gabinet Bioenergoterapii.
Schorzenia krgosupa i narzdw ruchu, stany blowe, choroby wewntrzne.
Racibrz, ul Mickiewicza 18
Rejestracja tel. 32 755 21 31

KREDYT
100 tys.

RATA 689 z
32 700 72 11
792 115 113

ZOMOWANIE
wszelkich POJAZDW
Holowanie gratis
ul. Rudzka 66
47-400 Racibrz
www.hamaro.pl
hamaro@onet.pl

32 415 19 91, 691 960 146

Sprzedam mieszkanie wasnociowe o pow. uytkowej 67,27


m2. 2 due pokoje , dua so-

Chcesz nauczy si jzyka niemieckiego od podstaw lub podwyszy swj poziom?

neczna kuchnia, 2 przedpokoje,

CAKOWICIE ZA DARMO!?

azienka, wc, spiarka. II pitro w

Zajcia odbywaj si w systemie

kamienicy w centrum Kola.


Cena:98 000 z Tel. 602 628 537

weekendowym,
co dwa tygodnie!
Zadzwo: 77 30 70 677

ki
Piecztki Wizytw
Ulotki Plakaty
reklamowe
Katalogi Gadety
Szyldy Kasetony
ollupy
Banery Standy R

Racibrz ul. Ocicka 51a,


Rudnik ul. Soneczna 38a

Monta pokry dachowych papa termozgrzewalna ju od 10 z


m2 gonty dachwka ceramiczna-cementowa blacho-dachwka
monta okien dachowych monta rynien konstrukcje dachowe
(wiby) kominy klinkier rne
prace dekarskie tel. 782 822 578
Wywz Ziemi, Gruzu.
Wynajem Wywrotek
TANIO I FACHOWO!!!
lsk i okolice.
Telefon 695 573 970

Poligrafia i Reklama

KREDYT
50 tys.

RATA 549 z
32 700 70 40
790 501 503

47-400 Racibrz, ul. Klasztorna 12


(rg Klasztornej i Ogrodowej)
32 414 90 30, 533 355 277, biuro@raciborskiemedia.pl

ALUZJE ROLETY
Najtasze aluzje / rolety.
Tel. 604 729 874, 502 890 351
Racibrz, ul. orska 1a

MECHANIKA
OPONY ZIMOWE
ALUFELGI FELGI
Felgi stalowe duy wybr

KOMIS LOMBARD

Serwis Ogumienia

Poyczki pod zastaw.

Demonta i monta

Tel. 604 729 874


502 890 351
Racibrz
ul. orska 1a

opon Run Flat.

Najnisze oprocentowanie.

Gacka Rajmund
Racibrz, ul. Mariaska 25

Tel. 504 476 839

GazetaInformator.pl >>

Zapowiedzi 19

25 lutego 2015, nr 4 (181)

Szkolenia
dla biznesu

kdzierzyn-kole - dk chemik - 7 marca

Koncert Natalii Przybysz


Natalia Przybysz wraca do
Kdzierzyna-Kola ze swoj
now pyt. Koncert odbdzie
si 7 marca o godzinie 19.30 w
Domu Kultury Chemik. Bilety
w cenie 35 z. Natalia Przybysz
wystpowaa w KdzierzynieKolu 14 grudnia 2013 roku.
Wtedy pojawia si z projektem
Kozmic Blues. 7 marca bdzie
promowaa swoj najnowsz
pyt pt. Prd. Pyta ukazaa
si 17 listopada ubiegego roku.
Punktem wyjcia do pracy nad
albumem bya piosenka Niebieski z ostatniego wydawnictwa pt. Kozmic Blues Tribute
to Janis Joplin. Tym samym
Artystka postanowia kontynuowa przygod z bluesem i klimatem rocka lat 60. - Spotkanie z piosenkami Janis dao mi

...gwarancj
Twojego sukcesu!

Szkolenia dedykowane dla wacicieli firm,


kadry zarzdzajcej, handlowcw i doradcw klienta:

Techniki sprzeday i negocjacji


wykorzystywane w celu podniesienia sprzeday

szans dowiadczenia ywiou


ognia, ktrego nie chc ju nigdy utraci. Zrozumiaam, e
chc piewa o trudnych stronach ycia, e prawda ma moc.

Piosenki, ktre teraz pisz s


bardzo osobiste, czasem nawet
dramatyczne, pisane pod wpywem silnych przey i refleksji
- mwi Natalia Przybysz, ktra

jest te autork wszystkich tekstw do nowej pyty. Nad produkcj muzyczn pracowaa z
Jurkiem Zagrskim, gitarzyst
z zespou.

kdzierzyn - dk kole - 13 marca

kunia raciborska - moksir - 1 marca

Ruszaj
Szantki 2015!

Kabaret owcy.B

etapy rozmowy handlowej,


kierowanie rozmow sprzedaow
badanie potrzeb, prezentacja korzyci,
radzenie sobie z obiekcjami,
finalizowanie sprzeday
techniki negocjacyjne.
cena: 700 z 450 z *

(terminy najbliszych szkole: 13-14.03.2015, 27-28.03.2015)

Standardy obsugi Klienta - wizerunek firmy

potrzeby Klientw,
skuteczna komunikacja z Klientem,
typologia Klientw.
cena: 400 z 275 z *

(terminy najbliszych szkole: 21.03.2015, 25.04.2015)

Zarzdzanie zorientowane na rezultat

rola i zadania menedera,


komunikowanie si z zespoem,
techniki i formy oddziaywania na zesp.
cena: 700 z 450 z *

(terminy najbliszych szkole: 10-11.04.2015, 8-9.05.2015)

Uczestnicy szkolenia otrzymuj:


materiay szkoleniowe,
poczstunek kawowy i obiadowy,
certyfikat ukoczenia szkolenia.

W ofercie Firmy znajduj si rwnie szkolenia


dla kadry samorzdowej i osb indywidualnych.
Wrd tematyki m.in.:

13 marca w Domu Kultury Kole odbdzie si XXVII


Oglnopolskiego Przegldu
Piosenki eglarskiej i Poezji
Morskiej Szantki 2015. O
godz. 19.00 nastpi uroczyste podsumowanie przegldu.
Pniej rozpocznie si pierwsza cz wieczoru poezji morskiej. Odbdzie si pod hasem
Lekko mi, rzewo, lubo. Wystpi Marek Szurawski, Ryszard Muzaj, Jerzy Porbski i
Mirosaw Kowalewski. Druga
cz wieczoru poezji rozpocznie si o godz. 20.30. O godz.
21.15 rozpoczn si recitale.
Na scenie zobaczymy kolejno
- Jerzego Porbskiego, Mirosawa Kowalewskiego oraz ze-

sp Cztery Refy. Na 14 marca


w Domu Kultury Chemik zaplanowano koncert Gdy w.
Patryk mia swj dzie. Wystpi zespoy Drake, Shannon, Cztery Refy. Tegorocznym Szantkom towarzyszy
bd - wystawa rysunkw Stana Hugilla pt. Rwijmy ten fa
w DK Kole, stoiska z pytami
z muzyk tematyczn w DK
Kole oraz DK Chemik. Do
domu kultury warto take zajrze 12 marca. Wwczas odbdzie si koncert Ballady na
dwa serca. Na scenie zaprezentuj si Dominika ukowska, Andrzej Korycki oraz gocinnie Arek Wlizo. Pocztek
koncertu o godzinie 19.00.

Repertuar imprez
KULTURA ROZRYWKA
27 LUTEGO - BIBIOTEKA - KDZIERZYN-kole
W pitek, 27 lutego o godz. 17.30 w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ul. Rynek 3 w Kdzierzynie-Kolu odbdzie si pokaz
filmu Nieopowiedziany 45 autorstwa Marcina Tumulka.
Film wywietlony zostanie z okazji obchodw Roku Pamici
Ofiar Tragedii Grnolskiej.
27 LUTEGO - BIBLIOTEKA - KDZIERZYN-kole
27 lutego o godz. 15.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbd
si zajcia dla dzieci w ramach klubu gier wszelakich.
R E K L A M A

1 marca o godz. 19.00 w


MOKSiR w Kuni Raciborskiej odbdzie si wystp kabaretu owcy.B.Grupa dziaa
na profesjonalnej scenie od
12 lat. Swoj dziaalno rozpocz z przytupem wygrywajc w cigu pierwszych dwch
lat niemal wszystkie liczce
si festiwale. Spektakl owcw to nie zwyczajny wystp.
To wybuchowa mieszanka
spontanicznoci i duej iloci
improwizacji. Wszystko to w
oparach absurdu, ktrego nie
powstydziby si Monty Python. Jako jedyni w swoich
spektaklach graj muzyk na
ywo, w autorskich kompozycjach. aden instrument

nie pochodzi z kradziey. Aktualnie kabaret wystpuje w


skadzie: Bartosz Gajda, Bartosz Gra, Maciej Szczch,
Sawomir Szczch. Ich najnowszy program z 2015 roku
nosi tytu Take tego i czy wszystkie zalety poprzednich programw. Kto raz by
na spektaklu owcw wie, e
ilo energii wydzielonej na
scenie wystarczy do zasilenia
maego miasteczka, a liczba spalonych kalorii jest dla
chopakw lepszym treningiem ni Chodakowska. Pocztek imprezy o godz. 19.00.
Bilety w przedsprzeday w
cenie 35 z (40 z w dniu wystpu).

27 LUTEGO - DK KOLE - KDZIERZYN-kole


W pitek, 27 lutego o godz. 19.00 w Domu Kultury Kole odbdzie si koncert zespou Proletaryat. Jako support wystpi
The Gate. Bilety w cenie 10 z.
28 LUTEGO - DK CHEMIK - KDZIERZYN-kole
W sobot, 28 lutego o godz. 13.45 oraz o godz. 16.00 w Domu
Kultury Chemik bdzie mona obejrze spektakl Diabelska
Intryga. Bilety na spektakl w cenie 10 z.
7 MARCA - DK CHEMIK - KDZIERZYN-kole
7 marca o godz. 19.30 w Domu Kultury Chemik odbdzie si
koncert Natalii Przybysz. Bilety w cenie 35 z.

LOKAL
do wynajcia!
w Raciborzu.
Rne opcje:
samodzielne biuro,
sala szkoleniowa,
stoisko sprzeday.
e- mail: biuro@softib.pl
tel. 502 21 31 22

Rola lidera,
Prezentacja i wystpienia publiczne,
Komunikacja interpersonalna,
Budowanie wsppracy w zespole,
Wywieranie wpywu na ludzi.
Szerzej na www.raciborskiemedia.pl

Szkolenia odbywaj si w multimedialnej


sali szkoleniowej Media Room
w Raciborzu przy ul. Klasztornej 12
Organizator: Raciborskie Media
Trener:

Ryszard Kamaa

Trener i Coach z duym dowiadczeniem


biznesowym. Prowadzi szkolenia dla wielu
firm, instytucji i organizacji. Specjalizuje
si
w szkoleniach sprzedaowych i
menederskich - szczeglnie tych bran
gdzie wystpuje czsty bezporedni
kontakt z Klientem. Szkolenia prowadzi w dynamiczny
bardzo praktyczny sposb.
Twj rozwj zmienia wiat na lepsze.
Oferta promocyjna obowizuje do dnia 31.05.2015 r.
Podana cena jest cen netto, naley doliczy 23% podatku VAT.

Kontakt:
47-400 Racibrz, ul. Klasztorna 12
Tel. 533355 277 przyjmowanie zgosze
mail: biuro@raciborskiemedia.pl

20 Sport

25 lutego 2015, nr 4 (181)

<< GazetaInformator.pl

kdzierzyn-kole sport

Gra o tron
leszek iwulski

Zaksa w ostatniej fazie


rundy zasadniczej kontynuowaa seri zwycistw.
Dobra passa niestety nie
zniwelowaa strat, ktrych
kdzierzyski zesp nabawi si w pierwszej czci
sezonu. W przedostatnim
spotkaniu rundy zasadniczej w Bydgoszczy podopieczni Sebastiana widerskiego zdoali wygra w
cikim, piciosetowym pojedynku. Mecz trwa prawie
3 godziny. W pierwszych
dwch setach brylowaa
nasza druyna zwyciajc
odpowiednio w stosunku
20 do 25 i 19 do 25. W trzecim starciu po wyrwnanej
walce zwyciyli podopieczni trenera Vitala Heynena
zdobywajc 30 punktw.
W czwartym secie Bydgoszczanie zwyciyli 25 do 23.
O zwycistwie Zaksy zadecydowa tie break, w ktrym nasza ekipa wygraa 13
do 15. Na MVP spotkania
wybrano rozgrywajcego
Zaksy, sportowca roku wojewdztwa opolskiego Pawa Zagumnego. W ostatnim
spotkaniu rundy zasadniczej Zaksa gadko wygraa na wasnym parkiecie z
BBTS-em Bielsko Biaa w
trzech setach. Pierwszy set
zakoczy si wynikiem 25
do 17 i by popisem gry Do-

minika Witczaka. Drugi set


by rwnie jednostronny.
W tej czci meczu zawodnicy z Kdzierzyna wygrali
a 10 punktami. Trzeci set
by najbardziej wyrwnany.
widerski pozwoli rozegra si rezerwowym, ktrzy t parti wygrali do 19.
Zawodnikiem meczu wybrano Dominika Witczaka. atwe zwycistwo nie
przesonio jednak faktu,
e nie by to udany sezon
dla ekipy niebiesko biao
czerwonych. Druyna zakoczya t faz rozgrywek
na odlegej, sidmej pozycji
i w fazie play off przypad
jej z tego powodu wymagajcy przeciwnik. Zawodnicy prowadzeni przez trenera widerskiego w rundzie
zasadniczej przegrali a
11 na 26 spotka. Trener
kdzierzyskiego zespou jest jednak przekonany,
e pomimo sabej postawy
w pierwszej czci sezonu,
w chwili obecnej naley si
skoncentrowa na wanie
na tym jednym konkretnym
zadaniu, jakim jest zwycistwo w fazie pucharowej. W
tej czci rozgrywek nie bdzie to atwe zadanie. Przed
Zaks stoi olbrzymie zadanie, jakim jest pojedynek z
rywalem tej klasy co Skra
Bechatw. W tej konfrontacji druyna absolutnie
nie jest faworytem. wider-

Fot. ZAKSA Kdzierzyn-Kole

Zaksa w fazie play-off stanie przed arcytrudnym zadaniem pokonania Skry Bechatw.

Dominik Witczak w ostatnich spotkaniach Zaksy jest bardzo wyrniajcym


si zawodnikiem. Zosta MVP w meczu z druyn z Bielska.
ski ma tego pen wiadomo. W jednym z wywiadw przyzna, e Skra jest
druyn, ktra gra fantastyczn siatkwk. Wedug
trenera wanym atutem
przeciwnego zespou jest
rozgrywajcy Uriarte, ktry
ma doskonay przegld pola i potrafi wietnie obsuy swoich partnerw. Jednoczenie szkoleniowiec
kdzierzyskiego zespou
jest wiadom, e ewentualna wygrana nad zespoem
tak najeonym gwiazdami jak Skra bdzie wietn
przepustk do gry o medale. Podobnego zdania jest
reszta druyny. Jednak na
drodze do sukcesu oprcz
tego, e ekipa z Bechatowa
to fantastyczni siatkarze

nie bez znaczenia jest fakt,


e Zaksa od pocztku sezonu ma kopot ze zdrowiem
swoich zawodnikw. W
pewnej czci sezonu druyna wygldaa, jak szpital kluczowi gracze byli
wykluczeni ze wzgldu na
kontuzje. Oprcz trudnej
do zignorowania siy przeciwnika zesp od poczt-

ku trapi kontuzje. Cieszy


musi fakt, e do zespou po
przerwie wrci Micha Ruciak, ale jego obecna forma
stoi pod duym znakiem
zapytania. W meczu z Bielskiem na boisku pojawia
si jedynie na krtkie momenty. Pierwsze spotkanie
obydwu druyn czeka nas
ju 25 lutego. Rozgrywk

R E K L A M A

otwiera starcie obu zespow w kdzierzyskiej hali. Gra toczy si do dwch


zwycistw, wic wszystko
rozstrzygnie si w Bechatowie. Walka o medale w
Plus Lidze to nie wszystkie
wyzwania, ktre stoj przed
siatkarzami ZAKSY. Druyna z Kdzierzyna powalczy
jeszcze w fazie Challange w
pucharze CEV. Tym razem
jej przeciwnikiem bdzie
hiszpaski CAI Voleibol
Teruel. To rwnie wymagajcy rywal, ktry piciokrotnie siga po tytu mistrza Hiszpanii. W skadzie
druyny z Pwyspu Iberyjskiego znajduj si takie
gwiazdy wiatowej siatkwki jak: Juan Carlos Barcala,
Dmytro Mischuk, czy Danijel Galic. W drodze do tej
fazy turnieju zesp z Hiszpanii pogry m.in. rosyjski Lokomotiv Novosibirsk.
Pierwszy mecz odbdzie si
w Kdzierzynie 4 marca o
godz. 20.30.

You might also like