You are on page 1of 4

MATERIAŁY PIERWOTNE DO

PRODUKCJI POLIMERÓW I
MONOMERÓW

Pietrzak Mateusz
IM, GR IV

żywic.wykorzystywana do oczyszczania gazów i cieczy 2. olejów smarowych. nafty. jest najważniejszym surowcem węglowodorowym do otrzymywania cennych produktów przemysłowych.wykorzystywania do rozdziału ropy naftowej na frakcje.benzen . azotowych związków heterocyklicznych.nie powodujące zmian chemicznych surowca. fenoli. cykloalkanów. produktem reformingu są benzyny o wysokich liczbach oktanowych • izomeryzacja . Procesy destrukcyjne .MATERIAŁY PIERWOTNE DO PRODUKCJI TWORZYW SZTUCZNYCH : • ROPA NAFTOWA • WĘGIEL KAMIENNY • GAZ ZIEMNY Ropa naftowa. związków metaloorganicznych.rozkład surowca pod wpływem temperatury • piroliza • reforming . czyli olej skalny. arenów).zmieniające skład chemiczny surowca i wpływające na wydajnośd produktów: • kraking termiczny i katalityczny . • absorpcja . kwasów karboksylowych. tioalkoholi. a przez to zwiększenie liczby oktanowej surowca . parafiny.wykorzystywana do odparafinowania • ekstrakcja . np. benzyny.zamiana ciężkich frakcji w frakcje lżejsze • koksowanie .polega na aromatyzacji węglowodorów naftenowych. Głównymi zanieczyszczeniami są nieorganiczne sole i woda. Jest mieszaniną węglowodorów (alkanów.wykorzystywana do usuwania gazów C4-C5 • krystalizacja . PROCESY RAFINERYJNE Procesy zachowawcze .wykorzystywana między innymi do oddzielania węglowodorów aromatycznych za pomocą mieszaniny ABT (aceton .otrzymywanie węglowodorów o rozgałęzionych łaocuchach. pochodnych tiofenu. nie wpływające na wydajnośd produktu a wpływające na ich jakośd: • destylacja . Skład ropy naftowej jest zmienny i zależy od miejsca wydobycia.toluen) • adsorpcja .

jakie miały miejsce w permie.KRAKING. Kolumna frakcjonująca jest bardzo gorąca na dole i staje się coraz zimniejsza im bliżej wierzchołka. tworzących pojedyncze pasma. reformowanie benzyny) to wysokotemperaturowe ogrzewanie lekkich frakcji ropy naftowej lub produktów krakingu pod zwiększonym ciśnieniem w celu otrzymania paliw o dużej liczbie oktanowej. tracąc ciepło w miarę wznoszenia. kondensuje na półce. Wywołały one masowe wymieranie panującej wówczas roślinności. odwodornienia. WEGIEL KAMIENNY Węgiel kamienny jest paliwem kopalnym pochodzenia organicznego.(reforming katalityczny. Węgiel kamienny zawiera 78-92% pierwiastka węgla (do węgla kamiennego zalicza się też antracyt zawierający do 97% węgla). Gdy frakcja osiąga półkę o temperaturze poniżej jej temperatury wrzenia. którego złoża dzięki procesom górotwórczym zostały wyniesione bliżej powierzchni ziemi. Frakcje są destylowane ponownie. cyklizacji. Reforming katalityczny jest procesem. stanowiących mieszaninę kilku odmian petrograficznych (różniących się twardością i połyskiem). Przykrywane warstwami osadów w warunkach coraz wyższego ciśnienia i temperatury przekształcały się powoli w węgiel. a następnie obumierały wielkie ilości roślin. W wysokiej temperaturze oraz pod działaniem odpowiednich katalizatorów następuje izomeryzacja prostych łaocuchów węglowodorowych do rozgałęzionych oraz odwodornienie prowadzące do cyklizacji i aromatyzacji. C9H20 → C7H16 + C2H4 Nonan (alkan) rozkłada się na heptan (alkan) i eten (alken). niejednorodnych w swej strukturze. Powstał w wyniku powolnych przekształceo tkanek roślinnych. kruchy. Węgiel kamienny należy do węgli humusowych. Przy spalaniu daje długi. . Kraking następuje na skutek działania wysokiej temperatury lub katalizatora (kraking katalityczny). Wrząca ropa naftowa przechodzi przez kolumnę jako para. Reforming. Barwa czarna. hydrokrakingu i aromatyzacja. Jest potem zawracana rurami. błyszczący płomieo. Surowiec przed reformingiem katalitycznym jest poddawany wstępnemu hydroodsiarczaniu. Mniejsze alkany są stosowane jako benzyna. Zwarty. Drugim ważnym dla powstania węgla okresem był karbon. Do powstania złóż węgla kamiennego przyczyniły się zmiany klimatyczne.Proces stosowany do rozdzielenia ropy naftowej na frakcje według ich temperatur wrzenia. w czasie którego zachodzą reakcje: izomeryzacji. DESTYLACJA FRAKCYJNA. W ciepłym i wilgotnym klimacie rozwijały się. rozkładu przez mikroorganizmy w warunkach ograniczonego dostępu tlenu oraz działania wysokiej temperatury i ciśnienia panujących pod powierzchnią ziemi. . aby otrzymad lepsze rozdzielenie.Reakcja rozpadu dłuższych łaocuchów alkanów na krótsze alkany i alkeny.

Głównymi odbiorcami jest hutnictwo żelaza (składnik wsadu wielkopiecowego). gdyż jest ona złożoną mieszaniną kilku tysięcy związków. Przetwórczą . ciekłych oraz zmiennych ilości azotu N2. Na obszarach ubogich w złoża gazu człowiek sam nauczył się go otrzymywad. Wykorzystywana jest do produkcji soli amonowych stosowanych jako nawozy sztuczne. jako niezbędny składnik do produkcji detergentów. Charakteryzuje się specyficzną. wodoru H2 i domieszek gazów szlachetnych ( helu He. fenole. metanu i tlenku węgla. dzięki czemu ma wysoką wartośd opałową.in. 20. Woda pogazowa – zawiera amoniak powstały z rozkładu związków azotowych. jednak proces ten jest tu bardziej skomplikowany. pirydyna Gaz syntezowy – jest używany jako surowiec do wielu syntez chemicznych m. Gaz ziemny przeważnie towarzyszy pokładom ropy naftowej . toluen oraz naftalen). ). polegającą na rozdziale mieszaniny węglowodorów na podstawie różnych własności fizycznych na zespoły o charakterze produktu celowego pod względem technicznym i handlowym. zarówno do użytku osób prywatnych jak i na skalę przemysłową. Jest on jednak zużywany głównie do ogrzewania baterii koksowniczych. plastyku. zmieniającą strukturę chemiczną węglowodorów w celu otrzymania nowych produktów ( Oczywiście metodą zachowawczą można przerobid tylko "gaz mokry" rozdzielając go na zespoły) ZASTOSOWANIE GAZU ZIEMNEGO Gaz ziemny wykorzystuje się do produkcji paliw. farb. dwutlenku węgla CO2. podobnie jak ropę naftową. z których wydziela się ok. Jest mieszaniną węglowodorów gazowych ( metanu CH4 . oraz gumy syntetycznej. Smołę przerabia się poprzez destylację frakcyjną. ). propanu C3H6 itp. Jednak w wyniku koksowania powstaje jej niezwykle mało w porównaniu z produkcją amoniaku syntetycznego. etanu C2H6 . W wyniku procesu odgazowywania węgla kamiennego w koksowniach powstaje gaz oraz koks. Smoła węglowa – ma największe znaczenie z punktu widzenia przemysłu chemicznego. Składnikami frakcji są: węglowodory aromatyczne (benzen. porowatą strukturą i dużą wytrzymałością mechaniczną. . Do otrzymywania metanolu GAZ ZIEMNY Gaz ziemny jest paliwem gazowym pochodzenia naturalnego. siarkowodoru H2S.ZASTOSOWANIE WĘGLA KAMIENNEGO Koks – to praktycznie czysty węgiel z niewielką domieszką popiołu. Gaz koksowniczy – składa się głównie z wodoru. argonu Ar itp. włókien sztucznych. ale również występuje samodzielnie PRZERÓBKA GAZU ZIEMNEGO Przeróbka gazu ziemnego może byd prowadzona metodami: Zachowawczą.