妙法 莲华经

姚秦鸠摩罗什译
miào fǎ lián huá jīng hóng chuán xù

妙 法 莲 华 经 弘 传 序……………………………第 003 页
miào fǎ lián huá jīng juàn yī

妙 法 莲 华 经 卷 一…………………………………第 004 页
xù pǐn dì yī

序 品 第一…………………………………………第 004 页
fāngbiànpǐn dì èr

方 便 品 第二……………………………………第 016 页
miào fǎ lián huá jīng juàn èr

妙 法 莲 华 经 卷 二………………………………第 030 页
pì yù pǐn dì sān

譬喻 品 第 三…………………………………第 030 页
xìnjiěpǐn dì sì

信 解 品 第四………………………………………第 049 页
miào fǎ lián huá jīng juàn sān

妙 法 莲 华 经 卷 三 ……………………………第 059 页
yàocǎo yù pǐn dì wǔ

药 草 喻 品 第五……………………………第 059 页
shòu jì pǐn dì liù

授 记 品 第 六…………………………第 065 页
huàchéng yù pǐn dì qī

化 城 喻 品 第七……………………………第 071 页
miào fǎ lián huá jīng juàn sì

妙 法 莲 华 经 卷 四………………………第 087 页
wǔ bǎi dì zǐ shòu jì pǐn dì bā

五 百 弟子 受 记 品 第八………………………第 087 页
1

shòuxué wú xuérén jì pǐn dì jiǔ

授 学 无 学 人 记 品 第 九………………………第 094 页
fǎ shīpǐn dì shí

法 师 品 第 十………………………………第 097 页
jiànbǎo tǎ pǐn dì shí yī

见 宝 塔 品 第 十 一………………………第 104 页
tí pó dá duōpǐn dì shí èr

提婆达 多 品 第 十 二…………………………第 111 页
quànchípǐn dì shísān

劝 持 品 第 十 三……………………………第 117 页
miào fǎ lián huá jīng juàn wǔ

妙 法 莲 华 经 卷 五………………………………第 120 页
ān lè hángpǐn dì shí sì

安乐 行 品 第 十 四……………………………第 120 页
cóng dì yǒngchūpǐn dì shí wǔ

从 地 涌 出 品 第 十 五………………………第 130 页
rú láishòuliàngpǐn dì shíliù

如 来 寿 量 品 第 十 六…………………………第 141 页
fēnbiégōng dé pǐn dì shí qī

分 别 功 德 品 第 十 七…………………………第 148 页
miào fǎ lián huá jīng juàn liù

妙 法 莲 华 经 卷 六 ……………………………第 160 页
suí xǐ gōng dé pǐn dì shí bā

随 喜 功 德 品 第 十 八…………………………第 160 页
fǎ shīgōng dé pǐn dì shíjiǔ

法 师 功 德 品 第 十 九………………………第 165 页

2

cháng bù qīng pú sà pǐn dì èr shí

常 不 轻 菩萨 品 第二 十………………………第 178 页
rú láishén lì pǐn dì èr shí yī

如 来 神 力 品 第二 十 一………………………第 184 页
zhǔlèipǐn dì èr shí èr

嘱 累 品 第二 十 二……………………………第 188 页
yàowáng pú sà běnshìpǐn dì èr shísān

药 王 菩萨 本 事 品 第二 十 三……………………第 189 页
miào fǎ lián huá jīng juàn qī

妙 法 莲 华 经 卷 七………………………第 198 页
miàoyīn pú sà pǐn dì èr shí sì

妙 音 菩萨 品 第二 十 四……………………第 198 页
guānshìyīn pú sà pǔ ménpǐn dì èr shí wǔ

观 世 音 菩萨普 门 品 第二 十 五…………………第 203 页
tuóluó ní pǐn dì èr shíliù

陀 罗 尼 品 第二 十 六………………………第 210 页
miàozhuāngyánwángběnshìpǐn dì èr shí qī

妙 庄 严 王 本 事 品 第二 十 七………………第 215 页
pǔ xián pú sà quàn fā pǐn dì èr shí bā

普 贤 菩萨 劝 发 品 第二 十 八…………………第 220 页
miào fǎ lián huá jīng hòu xù

妙 法 莲 华 经 后 序……………………第 225 页

miào fǎ lián huá jīng hóng chuán xù

妙法莲华经 弘 传 序
tángzhōngnánshānshìdàoxuānshù

唐 终 南 山 释道 宣 述
3

miào fǎ liánhuájīngzhě

tǒngzhū fó jiànglíngzhīběnzhì yě

yùnjié dà xià

妙 法 莲 华 经 者, 统 诸 佛 降 灵 之 本 致 也。 蕴 结 大 夏,
chū bǐ qiānlíng

dōngchuánzhèndàn

sānbǎi yú zǎi

xī jìnhuì dì yǒngkāngniánzhōng

出 彼 千 龄 。 东 传 震 旦, 三 百 余 载。西 晋 惠 帝 永 康 年 中 ,
cháng ān qīngmén

dùnhuáng pú sà zhú fǎ hù zhě

chūfān cǐ jīng

míngzhèng fǎ huá

长 安 青 门、 炖 煌 菩萨 竺 法护 者, 初 翻 此 经 , 名 正 法 华。
dōngjìn ān dì

lóng ān niánzhōng

hòuqínhóngshǐ

qiū cí shāménjiū mó luóshén

东 晋 安帝、隆 安 年 中 , 后 秦 弘 始, 龟 兹 沙 门 鸠 摩 罗 什 、次
fān cǐ jīng

míngmiào fǎ liánhuá

suíshìrénshòu

dà xīngshàn sì

běitiānzhúshā

翻 此 经 , 名 妙 法 莲 华。 隋 氏 仁 寿 ,大 兴 善 寺、 北 天 竺 沙
ménshé nà

jí duō

hòusuǒfānzhě

tóngmíngmiào fǎ

sānjīngzhòng tà

wénzhǐ hù

门 阇 那、笈 多、 后 所 翻 者, 同 名 妙 法。 三 经 重 遝, 文 旨 互
chén shísuǒzōngshàng

jiēhóngqínběn

zì yú zhīpǐn bié jì

bù wú qí liú

jù rú

陈 。时 所 宗 尚 , 皆 弘 秦 本。自余 支 品、别 偈,不无其 流。具如
xù lì

gù suǒfēishù

叙历,故 所 非 述。
fū yǐ língyuèjiànglíng

fēi dà shèng wú yóukāihuà shìhuàsuǒ jí

fēi xī yuán

夫以 灵 岳 降 灵 , 非 大 圣 无 由 开 化。适 化 所 及, 非 昔 缘
wú yǐ dǎoxīn

suǒ yǐ xiānyuàngàochéng

jī fēnxiǎo dà zhībié

jīn hé gù mìng

dào

无以 导 心。 所 以 仙 苑 告 成 ,机 分 小 大 之 别。 金 河顾 命 , 道
shūbànmǎnzhī kē

qǐ fēijiàobèichéngshí

wú zú hé qí gāohuì

shìzhī wǔ qiāntuì xí

殊 半 满 之 科。岂 非 教 被 乘 时,无足核其 高 会。是 知 五 千 退 席,
wéijìnzēngmànzhīchóu

wǔ bǎishòu jì

jù chóng mì huàzhī jì

suǒ yǐ fàngguāngxiàn

为 进 增 慢 之 俦 。五 百 授 记,俱 崇 密 化 之 迹。所 以 放 光 现
ruì

kāi fā qǐngzhījiàoyuán chūdìngyáng dé

chàng fó huìzhīhónglüè xiǔzháitōng

瑞, 开 发 请 之 教 源 。出 定 扬 德, 畅 佛 慧 之 宏 略。朽 宅 通
rù dà zhīwénguǐ

huàchéngyǐn xī yuánzhī bù zhuì

xì zhūmíng lǐ xìngzhīchángzài

入大 之 文 轨, 化 城 引 昔 缘 之 不 坠 。 系 珠 明 理 性 之 常 在,

4

záojǐngxiǎnshì wù zhīduōfāng

cí yì wǎnrán

yù chénwéiyuǎn

zì fēi dà āi kuàng jì

凿 井 显 示 悟 之 多 方 。词义 宛 然,喻 陈 惟 远 。自 非 大哀 旷 济,
bá zhì nì zhīshěnliú

yī jí bēixīn

zhěnghūn mí zhīshīxìng

拔 滞 溺 之 沈 流。一极 悲 心, 拯 昏 迷 之 失 性 。
zì hànzhìtángliùbǎi yú zǎi

zǒng lì qún jí

sì qiān yú zhóu

shòuchíshèngzhě

自 汉 至 唐 六 百 余 载, 总 历 群 籍、四 千 余 轴 。 受 持 盛 者,
wú chū cǐ jīng

jiāngfēi jī jiàoxiāngkòu

bìngzhìshèngzhī yí chén

wén ér shēnjìng

无 出 此 经 。 将 非 机 教 相 扣, 并 智 胜 之 遗 尘 。闻 而 深 敬 ,
jù wēiwángzhī yú jì zhé yú jīngshǒu

xù ér zōngzhī shù dé zǎojìngliùgēn

yǎng cí

俱 威 王 之 余绩。辄 于 经 首 ,序而 综 之。庶 得 早 净 六 根, 仰 慈
zūnzhījiāhuì

sù chéng sì dé

qù lè tǔ zhīxuányóu

hóngzàn mò qióng

yǒng yí zhū

尊 之 嘉 会。速 成 四德,趣乐土 之 玄 猷。 弘 赞 莫 穷 , 永 贻 诸
hòuyún ěr

后 云 尔。

miào fǎ lián huá jīng juàn dì

妙法莲华经卷第一
hòuqínqiūcíguósānzàngfǎshījiūmóluóshénfèngzhàoyì
后 秦 龟兹国 三 藏 法师 鸠摩罗 什
xù pǐn dì yī

诏 译

序品第一
rú shì wǒ wén

yì shí

fó zhùwángshěchéng

qí shéjuéshānzhōng

yǔ dà bǐ qiū

如 是 我 闻。一 时、佛 住 王 舍 城 、耆 阇 崛 山 中 ,与大比 丘
zhòngwàn èr qiānrén jù

jiēshì ā luóhàn

zhūlòu yǐ jìn

wú fù fánnǎo

dǎi dé jǐ

众 万 二 千 人 俱。 皆 是 阿 罗 汉, 诸 漏 已 尽, 无复 烦 恼, 逮 得己

jìnzhūyǒujié

xīn dé zì zài

qí míngyuē

ā ruòjiāochén

mó hē jiā yè

yōu

利, 尽 诸 有 结, 心 得自 在。其 名 曰:阿 若 憍 陈 、摩诃 迦 叶、优

5

lóupínluójiā yè rú

gā yē jiā yè

nà tí jiā yè

shèlì fú

dà mù jiānlián

mó hē jiā

楼 频 螺 迦 叶如、伽耶 迦 叶、那提 迦 叶、舍利弗、大目 犍 连 、摩诃 迦
zhānyán āmiǎnlóutuó jiébīn nà

jiāofàn bōtí

lí pó duō bìlínggā pó cuō báo jū

旃 延、阿冕楼 驮、劫 宾 那、憍 梵 波提、离婆 多、毕陵伽婆 蹉、薄 拘
luó mó hē jū zhǐluó nántuó sūntuóluónántuó fù lóu nà mí duōluó ní zǐ

xū pú tí

罗、摩诃拘 絺 罗、难 陀、孙 陀罗 难 陀、富 楼 那弥 多 罗 尼子、须菩提、
ā nán

luóhóuluó

rú shìzhòngsuǒzhīshi

dà ā luóhànděng

阿 难、 罗 睺 罗,如 是 众 所 知 识、大阿 罗 汉 等 。
fù yǒuxué

wú xué èr qiānrén

mó hē bō shé bō tí bǐ qiū ní

yǔ juànshǔliùqiān

复 有 学、无 学 二 千 人。摩诃波 阇 波提比 丘 尼,与 眷 属 六 千
rén jù

luóhóu luómǔ yē shū tuóluóbǐqiūní

yì yǔ juànshǔ jù

púsà móhēsà bāwàn

人 俱。罗 睺 罗母耶 输 陀罗比丘尼,亦与 眷属 俱。菩萨摩诃萨八万
rén

jiē yú ā nòuduōluósānmiǎosān pú tí bù tuìzhuǎn

jiē dé tuóluó ní

lè shuō

人, 皆 于阿 耨 多 罗 三 藐 三 菩提不 退 转 , 皆 得 陀 罗 尼。 乐 说
biàncái

zhuǎn bù tuìzhuǎn fǎ lún

gōngyǎng wú liàngbǎiqiānzhū fó

yú zhū fó suǒ

辩 才, 转 不 退 转 法 轮。供 养 无 量 百 千 诸 佛,于 诸 佛 所、
zhízhòng dé běn

chángwéizhū fó zhīsuǒchēngtàn

yǐ cí xiūshēn

shàn rù fó huì

植 众 德 本, 常 为 诸 佛 之 所 称 叹。 以慈 修 身 , 善 入佛 慧。
tōng dá dà zhì

dào yú bǐ àn

míngchēng pǔ wén wú liàngshìjiè

néng dù wú shùbǎi

通 达大 智, 到 于彼岸。 名 称 普 闻 无 量 世 界, 能 度无 数 百
qiānzhòngshēng

qí míngyuē

wénshūshī lì pú sà

guānshìyīn pú sà

dé dà shì pú sà

千 众 生 。其 名 曰: 文 殊 师 利菩萨、观 世 音 菩萨、得大 势 菩萨
chángjīngjìn pú sà

bù xiū xī pú sà

bǎozhǎng pú sà

yàowáng pú sà

yǒngshī pú sà

常 精 进 菩萨、不 休 息菩萨、宝 掌 菩萨、药 王 菩萨、勇 施 菩萨、
bǎoyuè pú sà

yuèguāng pú sà

mǎnyuè pú sà

dà lì pú sà

wú liàng lì pú sà

yuèsān

宝 月 菩萨、月 光 菩萨、满 月 菩萨、大力菩萨、无 量 力菩萨、越 三
jiè pú sà

bá tuó pó luó pú sà

mí lè pú sà

bǎo jī pú sà

dǎoshī pú sà

rú shìděng

界 菩萨、跋 陀 婆 罗 菩萨、弥勒菩萨、宝 积菩萨、导 师 菩萨,如 是 等

6

pú sà mó hē sà bā wànrén jù

菩萨摩诃萨八 万 人 俱。
ěr shíshì tí huányīn

yǔ qí juànshǔ èr wàntiān zǐ jù

fù yǒumíngyuètiān zǐ

尔 时 释 提 桓 因,与其 眷 属 二 万 天 子俱。复 有 名 月 天 子、
pǔ xiāngtiān zǐ

bǎoguāngtiān zǐ

sì dà tiānwáng

yǔ qí juànshǔwàntiān zǐ jù

普 香 天 子、宝 光 天 子、四大 天 王 ,与其 眷 属 万 天 子俱。自
zàitiān zǐ

dà zì zàitiān zǐ

yǔ qí juànshǔsānwàntiān zǐ jù suō pó shìjièzhǔ fàn

在 天 子、大自 在 天 子,与其 眷 属 三 万 天 子俱。娑 婆 世 界 主、梵
tiānwáng shī qì dà fàn guāngmíng dà fànděng

yǔ qí juànshǔwàn èr qiāntiān zǐ jù

天 王 、尸 弃大 梵、 光 明 大 梵 等 ,与其 眷 属 万 二 千 天 子俱。
yǒu bā lóngwáng

nántuólóngwáng

bá nántuólóngwáng

suō gā luólóngwáng

hé xiū jí

有 八 龙 王 、难 陀 龙 王 、跋 难 陀 龙 王 、娑 伽 罗 龙 王 、和 修 吉
lóngwáng dé chājiālóngwáng

ā nà pó dá duōlóngwáng mó nà sī lóngwáng yōu bō luó

龙 王 、德 叉 迦 龙 王 、阿那婆达 多 龙 王 、摩那斯 龙 王 、优 钵 罗
lóngwángděng

gè yǔ ruògānbǎiqiānjuànshǔ jù

yǒu sì jǐn nà luówáng

fǎ jǐn nà luó

龙 王 等 ,各与 若 干 百 千 眷 属 俱。有 四 紧 那 罗 王 、法 紧 那 罗
wáng

miào fǎ jǐn nà luówáng

dà fǎ jǐn nà luówáng

chí fǎ jǐn nà luówáng

gè yǔ ruò

王 、 妙 法 紧 那 罗 王 、大法 紧 那 罗 王 、持 法 紧 那 罗 王 ,各与 若
gānbǎiqiānjuànshǔ jù

yǒu sì qián tà pó wáng

lè qián tà pó wáng

yuèyīnqián tà pó

干 百 千 眷 属 俱。有 四 乾 闼婆 王 、乐 乾 闼婆 王 、乐 音 乾 闼婆
wáng měiqián tà pó wáng měiyīnqián tà pó wáng yǔ ruògānbǎiqiānjuànshǔ gè jù yǒu sì

王 、美 乾 闼婆 王 、美 音 乾 闼婆 王 与 若 干 百 千 眷 属 各俱。有 四
ā xiūluówáng pó zhì ā xiūluówáng qū luóqiāntuó ā xiūluówáng pí mó zhìduōluó ā

阿 修 罗 王 、婆 稚 阿 修 罗 王 、佉 罗 骞 驮 阿 修 罗 王 、毗摩 质 多 罗 阿
xiūluówáng luóhóu ā xiūluówáng

gè yǔ ruògānbǎiqiānjuànshǔ jù

yǒu sì jiālóuluó

修 罗 王 、罗 睺 阿 修 罗 王 ,各与 若 干 百 千 眷 属 俱。有 四 迦 楼 罗
wáng dà wēi dé jiālóuluówáng dà shēnjiālóuluówáng dà mǎnjiālóuluówáng rú yì jiā

王 、大 威 德 迦 楼 罗 王 、大 身 迦 楼 罗 王 、大 满 迦 楼 罗 王 、如意 迦

7

lóuluówáng

gè yǔ ruògānbǎiqiānjuànshǔ jù

wéi tí xī zǐ ā shéshìwáng

yǔ ruògān

楼 罗 王 ,各与 若 干 百 千 眷 属 俱。韦 提希子阿 阇 世 王 ,与 若 干
bǎiqiānjuànshǔ jù

gè lǐ fó zú

tuìzuò yí miàn

百 千 眷 属 俱。各礼佛足, 退 坐 一 面 。
ěr shíshìzūn

sì zhòngwéirào

gōngyǎng gōngjìng zūnzhòng zàntàn wéizhū

尔 时 世 尊,四 众 围 绕, 供 养 、恭 敬 、尊 重 、赞 叹。为 诸
pú sà shuō dà chéngjīng

míng wú liàng yì

jiào pú sà fǎ

fó suǒ hù niàn

fó shuō

菩萨 说 大 乘 经 , 名 无 量 义, 教 菩萨法, 佛 所 护 念 。 佛 说
cǐ jīng yǐ

jiéjiā fū zuò

rù yú wú liàng yì chùsānmèi

shēnxīn bù dòng

shìshí

此 经 已, 结 跏 趺 坐, 入于无 量 义 处 三 昧, 身 心 不 动 。 是 时
tiān yǔ màntuóluóhuá

mó hē màntuóluóhuá

mànshūshāhuá

mó hē mànshūshāhuá

天 雨 曼 陀 罗 华, 摩诃 曼 陀 罗 华, 曼 殊 沙 华, 摩诃 曼 殊 沙 华,
ér sàn fó shàng

jí zhū dà zhòng

pǔ fó shìjiè

liùzhòngzhèndòng

而 散 佛 上 、及 诸 大 众 。普佛 世 界, 六 种 震 动 。
ěr shíhuìzhōng

bǐ qiū

bǐ qiū ní

yōu pó sāi yōu pó yí

tiānlóng

yè chā

尔 时 会 中 ,比 丘、比 丘 尼、优 婆 塞、优 婆夷、天 龙 、夜 叉、
qián tà pó

āxiūluó

jiālóuluó

jǐn nà luó

mó hóuluó gā

rénfēirén

乾 闼婆、 阿修罗、 迦 楼 罗、 紧 那 罗、 摩 睺 罗 伽、 人 非人 , 及
zhūxiǎowáng zhuànlúnshèngwáng shìzhū dà zhòng

dé wèicéngyǒu

huān xǐ hé zhǎng

诸小王 、 转轮 圣 王 。是 诸 大 众 ,得 未 曾 有, 欢 喜合 掌 ,
yì xīnguān fó

一 心 观 佛。
ěr shí fó fàngméijiānbáiháoxiāngguāng

zhàodōngfāngwàn bā qiānshìjiè

尔 时 佛 放 眉 间 白 毫 相 光 , 照 东 方 万 八 千 世 界, 靡
bù zhōubiàn

xiàzhì ā bí dì yù

shàngzhì ā jiā ní zhātiān

yú cǐ shìjiè

jìn

不 周 遍 , 下 至 阿鼻地狱, 上 至 阿 迦 尼 吒 天 。 于此 世 界, 尽
jiàn bǐ tǔ liù qù zhòngshēng

yòujiàn bǐ tǔ xiànzàizhū fó

jí wénzhū fó suǒshuōjīng

见 彼土 六 趣 众 生 , 又 见 彼土 现 在 诸 佛。及 闻 诸 佛 所 说 经

8

fǎ bìngjiàn bǐ zhū bǐ qiū bǐ qiū ní yōu pó sāi yōu pó yí zhūxiūxíng dé dàozhě fù

法。并 见 彼 诸 比 丘、比 丘 尼、优 婆 塞、优 婆夷、诸 修 行 得 道 者。复
jiànzhū pú sà mó hē sà zhǒngzhǒngyīnyuán zhǒngzhǒngxìnjiě zhǒngzhǒngxiàngmào

见 诸 菩萨摩诃萨、种 种 因 缘 、种 种 信 解、种 种 相 貌、
háng pú sà dào fù jiànzhū fó bānnièpánzhě fù jiànzhū fó bānnièpánhòu

yǐ fó shè lì

行 菩萨 道。复 见 诸 佛 般 涅 槃 者。复 见 诸 佛 般 涅 槃 后,以佛 舍 利、
qǐ qī bǎo tǎ

起七 宝 塔。
ěr shí mí lè pú sà zuòshìniàn

jīnzhě

shìzūnxiànshénbiànxiàng

yǐ hé yīn

尔 时 弥勒菩萨 作 是 念 : 今 者、 世 尊 现 神 变 相 , 以何 因
yuán ér yǒu cǐ ruì jīn fó zūn rù yú sānmèi

shì bù kě sī yì

xiàn xī yǒushì

dāng yǐ

缘 而 有 此 瑞。今 佛 尊 入于 三 昧, 是 不可思议、现 稀 有 事, 当 以
wènshuí

shuínéng dá zhě fù zuò cǐ niàn

shìwénshūshī lì

fǎ wángzhī zǐ

yǐ céng

问 谁 , 谁 能 答 者。复 作 此 念 : 是 文 殊 师 利、法 王 之 子,已 曾
qīnjìngōngyǎngguò qù wú liàngzhū fó

bì yìngjiàn cǐ xī yǒuzhīxiāng

wǒ jīndāng

亲 近 供 养 过 去无 量 诸 佛, 必 应 见 此稀 有 之 相 , 我 今 当
wèn

问。
ěr shí bǐ qiū bǐ qiū ní yōu pó sāi yōu pó yí

jí zhūtiānlóng guǐshénděng

尔 时 比 丘、比 丘 尼、优 婆 塞、优 婆夷、及 诸 天 龙 、鬼 神 等 ,
xiánzuò cǐ niàn

shìshì fó guāngmíngshéntōngzhīxiāng

jīndāngwènshuí

咸 作此 念 :世 是佛 光 明 神 通 之 相 ,今 当 问 谁 ?
ěr shí mí lè pú sà

yù zì jué yí

yòuguān sì zhòng bǐ qiū

bǐ qiū ní

yōu pó

尔 时 弥勒菩萨,欲自 决 疑, 又 观 四 众 比 丘、比 丘 尼、优 婆
sāi yōu pó yí

jí zhūtiānlóng guǐshén děng

zhònghuìzhīxīn

ér wènwénshūshī

塞、优 婆夷、及 诸 天 龙 、鬼 神 、等 , 众 会 之 心,而 问 文 殊 师
lì yán

yǐ hé yīnyuán

ér yǒu cǐ ruì

shéntōngzhīxiāng

fàng dà guāngmíng

zhào

利 言:以何 因 缘 、而 有 此 瑞、 神 通 之 相 , 放 大 光 明 , 照

9

yú dōngfāngwàn bā qiān tǔ

xī jiàn bǐ fó guójièzhuāngyán

于 东 方 万 八 千 土,悉 见 彼佛 国 界 庄 严?
yú shì mí lè pú sà yù zhòngxuān cǐ yì

yǐ jì wènyuē

于 是 弥勒菩萨欲 重 宣 此义,以偈 问 曰:
wénshūshī lì

dǎoshī hé gù

méijiānbáiháo

dà guāng pǔ zhào

文 殊 师 利, 导 师 何故、 眉 间 白 毫,大 光 普 照 。
yǔ màntuóluó

mànshūshāhuá

zhāntánxiāngfēng

yuè kě zhòngxīn

雨 曼 陀 罗、 曼 殊 沙 华, 栴 檀 香 风 , 悦 可 众 心。
yǐ shìyīnyuán

dì jiēyánjìng

ér cǐ shìjiè

liùzhòngzhèndòng

以 是 因 缘 ,地 皆 严 净 ,而此 世 界、 六 种 震 动 。
shí sì bù zhòng

xiánjiēhuān xǐ

shēn yì kuàirán

dé wèicéngyǒu

时 四部 众 、 咸 皆 欢 喜, 身 意 快 然,得 未 曾 有。
méijiānguāngmíng

zhào yú dōngfāng

wàn bā qiān tǔ

jiē rú jīn sè

眉 间 光 明 , 照 于 东 方 , 万 八 千 土, 皆 如 金 色,
cóng ā bí yù

shàngzhìyǒudǐng

zhūshìjièzhōng

liùdàozhòngshēng

从 阿鼻狱、 上 至 有 顶 。 诸 世 界 中 , 六 道 众 生 ,
shēng sǐ suǒ qù shàn è yè yuán shòubàohǎochǒu

yú cǐ xī jiàn

生 死 所 趣、善 恶业 缘 、受 报 好 丑 ,于此悉 见 。
yòu dǔ zhū fó

shèngzhǔshī zǐ

yǎnshuōjīngdiǎn

wēimiào dì yī

又 睹 诸 佛、 圣 主 师 子、 演 说 经 典 , 微 妙 第一。
qí shēngqīngjìng

chūróuruǎnyīn

jiàozhū pú sà

wú shù yì wàn

其 声 清 净 , 出 柔 软 音, 教 诸 菩萨、无 数 亿 万,
fànyīnshēnmiào

lìngrén lè wén

gè yú shìjiè

jiǎngshuōzhèng fǎ

梵 音 深 妙 , 令 人 乐 闻。各于 世 界, 讲 说 正 法、
zhǒngzhǒngyīnyuán

yǐ wú liàng yù

zhàomíng fó fǎ

kāi wù zhòngshēng

种 种 因 缘 。以无 量 喻, 照 明 佛法, 开 悟 众 生 。
ruòrénzāo kǔ

yànlǎobìng sǐ

wéishuōnièpán

jìnzhū kǔ jì

若 人 遭 苦, 厌 老 病 死, 为 说 涅 槃, 尽 诸 苦际。

10

ruòrényǒu fú

cénggōngyǎng fó

zhìqiúshèng fǎ

wéishuōyuánjiào

若 人 有 福, 曾 供 养 佛, 志 求 胜 法, 为 说 缘 觉 。
ruòyǒu fó zǐ

xiūzhǒngzhǒngháng

qiú wú shànghuì

wéishuōjìngdào

若 有 佛子、 修 种 种 行 , 求 无 上 慧, 为 说 净 道。
wénshūshī lì

wǒ zhù yú cǐ

jiànwénruò sī

jí qiān yì shì

文 殊 师 利,我 住 于此, 见 闻 若 斯,及 千 亿 事,
rú shìzhòngduō

jīndānglüèshuō

wǒ jiàn bǐ tǔ

héngshā pú sà

如 是 众 多, 今 当 略 说 。我 见 彼土, 恒 沙 菩萨,
zhǒngzhǒngyīnyuán

ér qiú fó dào

huòyǒuhángshī

jīnyínshān hú

种 种 因 缘 、而 求 佛 道。 或 有 行 施, 金 银 珊 瑚、
zhēnzhū mó ní

chē qú mǎ nǎo

jīngāngzhūzhēn

nú bì chēchéng

真 珠 摩尼、 砗 磲玛 瑙、 金 刚 诸 珍 ,奴婢 车 乘 、
bǎoshìniǎn yú

huān xǐ bù shī

huíxiàng fó dào

yuàn dé shìchéng

宝 饰 辇 舆, 欢 喜布 施。 回 向 佛 道, 愿 得 是 乘 ,
sānjiè dì yī

zhū fó suǒtàn

huòyǒu pú sà

sì mǎ bǎochē

三 界 第一, 诸 佛 所 叹。 或 有 菩萨,驷马 宝 车、
lánshǔnhuágài

xuānshì bù shī

fù jiàn pú sà

shēnròushǒu zú

栏 楯 华 盖、 轩 饰 布 施。复 见 菩萨, 身 肉 手 足、
jí qī zi shī

qiú wú shàngdào

yòujiàn pú sà

tóu mù shēn tǐ

及妻子 施, 求 无 上 道。 又 见 菩萨, 头 目 身 体、
xīn lè shī yǔ

qiú fó zhìhuì

wénshūshī lì

wǒ jiànzhūwáng

欣 乐 施 与, 求 佛 智 慧。 文 殊 师 利,我 见 诸 王 ,
wǎng yì fó suǒ

wèn wú shàngdào

biànshě lè tǔ

gōngdiànchénqiè

往 诣佛 所、 问 无 上 道, 便 舍 乐土、 宫 殿 臣 妾,
tì chú xū fà

ér bèi fǎ fú huòjiàn pú sà

ér zuò bǐ qiū

剃 除 须发、而 被 法服。或 见 菩萨,而 作 比 丘,
dú chǔxiánjìng

lè sòngjīngdiǎn

yòujiàn pú sà

yǒngměngjīngjìn

独 处 闲 静 ,乐 诵 经 典 。 又 见 菩萨, 勇 猛 精 进,

11

rù yú shēnshān

sī wéi fó dào

yòujiàn lí yù

chángchùkòngxián

入于 深 山 ,思 惟 佛 道。 又 见 离欲, 常 处 空 闲 ,
shēnxiūchándìng

dé wǔ shéntōng yòujiàn pú sà

ān chán hé zhǎng

深 修 禅 定 ,得五 神 通 。又 见 菩萨,安 禅 合 掌 ,
yǐ qiānwàn jì

zànzhū fǎ wáng

fù jiàn pú sà

zhìshēnzhì gù

以 千 万 偈、 赞 诸 法 王 。复 见 菩萨, 智 深 志 固,
néngwènzhū fó

wén xī shòuchí

yòujiàn fó zǐ

dìnghuì jù zú

能 问 诸 佛, 闻 悉 受 持。 又 见 佛子, 定 慧 具足,
yǐ wú liàng yù

wéizhòngjiǎng fǎ

xīn lè shuō fǎ

huàzhū pú sà

以无 量 喻、 为 众 讲 法, 欣 乐 说 法、 化 诸 菩萨,
pò mó bīngzhòng ér jī fǎ gǔ yòujiàn pú sà

jì rányàn mò

破魔 兵 众 、而击法鼓。又 见 菩萨,寂 然 宴 默,
tiānlónggōngjìng

bù yǐ wéi xǐ

yòujiàn pú sà

chùlínfàngguāng

天 龙 恭 敬 ,不以 为 喜。 又 见 菩萨, 处 林 放 光 ,
jì dì yù kǔ

lìng rù fó dào

yòujiàn fó zǐ

wèichángshuìmián

济地狱苦, 令 入佛 道。 又 见 佛子, 未 尝 睡 眠 ,
jīnghánglínzhōng

qínqiú fó dào

yòujiàn jù jiè

wēi yí wú quē

经 行 林 中 , 勤 求 佛 道。 又 见 具 戒, 威 仪无 缺,
jìng rú bǎozhū

yǐ qiú fó dào yòujiàn fó zǐ

zhùrěn rǔ lì

净 如 宝 珠,以 求 佛 道。又 见 佛子, 住 忍 辱力,
zēngshàngmànrén

è mà chuí dǎ

jiē xī néngrěn

yǐ qiú fó dào

增 上 慢 人,恶骂 捶 打, 皆 悉 能 忍,以 求 佛 道。
yòujiàn pú sà

lí zhū xì xiào

jí chījuànshǔ

qīnjìnzhìzhě

又 见 菩萨,离 诸 戏 笑 、及 痴 眷 属, 亲 近 智 者,
yì xīnchúluàn

shèniànshānlín

yì qiānwànsuì

yǐ qiú fó dào

一 心 除 乱 , 摄 念 山 林、亿 千 万 岁,以 求 佛 道。
huòjiàn pú sà

yáoshànyǐnshí

bǎizhòngtāngyào

shī fó jí sēng

或 见 菩萨, 肴 膳 饮 食、 百 种 汤 药、 施 佛及 僧 。

12

míng yī shàng fú

jiàzhíqiānwàn

huò wú jià yī

shī fó jí sēng

名 衣 上 服、 价 值 千 万, 或 无 价 衣, 施 佛及 僧 。
qiānwàn yì zhòng

zhāntánbǎoshě

zhòngmiào wò jù

shī fó jí sēng

千 万 亿 种 、 栴 檀 宝 舍、 众 妙 卧具、 施 佛及 僧 。
qīngjìngyuánlín

huáguǒmàoshèng

liúquán yù chí

shī fó jí sēng

清 净 园 林、 华 果 茂 盛 、 流 泉 浴 池、 施 佛及 僧 。
rú shìděngshī

zhòngguǒwēimiào

huān xǐ wú yàn

qiú wú shàngdào

如 是 等 施, 种 果 微 妙 , 欢 喜无 厌, 求 无 上 道。
huòyǒu pú sà

shuō jì miè fǎ

zhǒngzhǒngjiàozhào

wú shùzhòngshēng

或 有 菩萨, 说 寂 灭 法, 种 种 教 诏 ,无 数 众 生 。
huòjiàn pú sà

guānzhū fǎ xìng

wú yǒu èr xiāng

yóu rú xū kōng

或 见 菩萨, 观 诸 法 性 、无 有 二 相 , 犹 如虚 空 。
yòujiàn fó zǐ

xīn wú suǒzhù

yǐ cǐ miàohuì

qiú wú shàngdào

又 见 佛子, 心 无 所 著,以此 妙 慧、 求 无 上 道。
wénshūshī lì

yòuyǒu pú sà

fó miè dù hòu

gōngyǎngshè lì

文 殊 师 利, 又 有 菩萨,佛 灭 度 后, 供 养 舍 利。
yòujiàn fó zǐ

zàozhū tǎ miào

wú shùhéngshā

yánshìguójiè

又 见 佛子, 造 诸 塔 庙 、无 数 恒 沙, 严 饰 国 界,
bǎo tǎ gāomiào

wǔ qiānyóuxún

zòngguǎngzhèngděng

èr qiānyóuxún

宝 塔 高 妙 、五 千 由 旬, 纵 广 正 等 、二 千 由 旬。
yī yī tǎ miào

gè qiānzhuàngfān

zhūjiāo lù màn

bǎolíng hé míng

一一塔 庙 ,各 千 幢 幡, 珠 交 露 幔, 宝 铃 和 鸣 。
zhūtiānlóngshén

rén jí fēirén

xiānghuá jì lè

cháng yǐ gōngyǎng

诸 天 龙 神 、 人 及 非 人, 香 华 伎乐, 常 以 供 养 。
wénshūshī lì

zhū fó zǐ děng

wéigòngshè lì

yánshì tǎ miào

文 殊 师 利, 诸 佛子 等 , 为 供 舍 利, 严 饰 塔 庙 ,
guójiè zì rán

shū tè miàohǎo

rú tiānshùwáng

qí huákāi fū

国 界 自 然, 殊 特 妙 好,如 天 树 王 ,其 华 开 敷,

13

fó fàng yī guāng

wǒ jí zhònghuì

jiàn cǐ guójiè

zhǒngzhǒngshūmiào

佛 放 一 光 。我及 众 会, 见 此 国 界, 种 种 殊 妙 ,
zhū fó shén lì

zhìhuì xī yǒu

fàng yī jìngguāng

zhào wú liàngguó

诸 佛 神 力、 智 慧 稀 有, 放 一 净 光 , 照 无 量 国。
wǒ děngjiàn cǐ

dé wèicéngyǒu

fó zǐ wénshū

yuànjuézhòng yí

我 等 见 此,得 未 曾 有。佛子 文 殊, 愿 决 众 疑,
sì zhòngxīnyǎng

zhānrén jí wǒ

shìzūn hé gù

fàng sī guāngmíng

四 众 欣 仰 、 瞻 仁 及我, 世 尊 何故, 放 斯 光 明 。
fó zǐ shí dá

jué yí lìng xǐ

hé suǒráo yì

yǎn sī guāngmíng

佛子 时 答, 决 疑 令 喜,何 所 饶 益、 演 斯 光 明 。
fó zuòdàochǎng

suǒ dé miào fǎ

wéi yù shuō cǐ

wéidāngshòu jì

佛 坐 道 场 、 所 得 妙 法, 为 欲 说 此, 为 当 授 记,
shìzhū fó tǔ

zhòngbǎoyánjìng

jí jiànzhū fó

cǐ fēixiǎoyuán

示 诸 佛土, 众 宝 严 净 、及 见 诸 佛。此 非 小 缘 ,
wénshūdāngzhī

sì zhònglóngshén

zhānchárénzhě

wéishuō hé děng

文 殊 当 知。四 众 龙 神 , 瞻 察 仁 者、 为 说 何 等 。
ěr shíwénshūshī lì yǔ mí lè pú sà mó hē sà

jí zhū dà shì

shànnán zǐ děng

尔 时 文 殊 师 利语弥勒菩萨摩诃萨、 及 诸 大 士, 善 男 子 等 :
rú wǒ wéicǔn

jīn fó shìzūn yù shuō dàfǎ

yǔ dàfǎ yǔ

chuī dà fǎluó

jī dàfǎ

如我 惟 忖, 今 佛 世 尊 欲 说 大法, 雨大法雨, 吹 大法螺, 击大法

yǎn dàfǎ yì

zhūshànnán zǐ

wǒ yú guò qù zhū fó

céngjiàn cǐ ruì

fàng sī

鼓, 演 大法义。 诸 善 男 子, 我于 过 去 诸 佛, 曾 见 此 瑞, 放 斯
guāng yǐ

jí shuō dà fǎ

shì gù dāngzhījīn fó xiànguāng

yì fù rú shì

yù lìng

光 已, 即 说 大法。 是 故 当 知 今 佛 现 光 , 亦复如 是, 欲 令
zhòngshēng

xián dé wénzhī yí qièshìjiānnánxìnzhī fǎ

gù xiàn sī ruì

众 生 , 咸 得 闻 知 一 切 世 间 难 信 之 法,故 现 斯 瑞。
zhūshànnán zǐ

rú guò qù wú liàng wú biān bù kě sī yì ā sēngzhǐjié

ěr shí

诸 善 男 子, 如 过 去无 量 无 边 不可思议阿 僧 祇 劫, 尔 时

14

yǒu fó

hào rì yuèdēngmíng rú lái yìnggòng zhèngbiànzhī míngháng zú shànshìshì

有 佛, 号 日 月 灯 明 如 来、应 供 、正 遍 知、明 行 足、善 逝 世
jiānjiě wú shàngshì diào yù zhàng fu tiānrénshī fó shìzūn

yǎnshuōzhèng fǎ

间 解、无 上 士、调 御 丈 夫、天 人 师、佛、世 尊, 演 说 正 法,
chūshàn

zhōngshàn

hòushàn

qí yì shēnyuǎn

qí yǔ qiǎomiào

chún yī wú zá

初 善 、 中 善 、后 善 ,其义 深 远 ,其语 巧 妙 , 纯 一无杂,
jù zú qīngbáifànhángzhīxiāng wéiqiúshēngwénzhě shuōyìng sì dì fǎ

dù shēnglǎo

具足 清 白 梵 行 之 相 。为 求 声 闻 者、说 应 四谛法,度 生 老
bìng sǐ

jiūjìngnièpán wéiqiú pì zhī fó zhě shuōyìngshí èr yīnyuán fǎ

wéizhū pú

病 死, 究 竟 涅 槃。为 求 辟 支 佛 者、说 应 十 二 因 缘 法。为 诸 菩

shuōyìngliù bō luó mì

lìng dé ā nòuduōluósānmiǎosān pú tí

chéng yí qiè

萨、 说 应 六 波 罗 蜜, 令 得阿 耨 多 罗 三 藐 三 菩提, 成 一 切
zhòngzhì

种 智。
cì fù yǒu fó

yì míng rì yuèdēngmíng

cì fù yǒu fó

yì míng rì yuèdēngmíng

次复 有 佛、亦 名 日 月 灯 明 ,次复 有 佛、亦 名 日 月 灯 明 ,
rú shì èr wàn fó

jiētong yī zì

hào rì yuèdēngmíng

yòutong yī xìng

xìng pō luó

如 是 二 万 佛、 皆 同 一字, 号 日 月 灯 明 , 又 同 一 姓 , 姓 颇 罗
duò mí lè dāngzhī

chū fó hòu fó

jiētong yī zì

míng rì yuèdēngmíng

shíhào jù

堕。弥勒 当 知, 初 佛 后 佛, 皆 同 一字, 名 日 月 灯 明 , 十 号 具

suǒ kě shuō fǎ

chūzhōnghòushàn

qí zuìhòu fó

wèichūjiāshí

yǒu bā wáng zǐ

足。所 可 说 法, 初 中 后 善 。其 最 后 佛, 未 出 家 时、有 八 王 子,
yī míngyǒu yì

èr míngshàn yì

sānmíng wú liàng yì

sì míngbǎo yì

wǔ míngzēng

一 名 有 意, 二 名 善 意, 三 名 无 量 意, 四 名 宝 意, 五 名 增

liùmíngchú yí yì

qī míngxiàng yì

bā míng fǎ yì

shì bā wáng zǐ

wēi dé zì

意, 六 名 除 疑意,七 名 向 意,八 名 法意。是 八 王 子, 威 德自
zài

gè lǐng sì tiānxià shìzhūwáng zǐ

wén fù chūjiā

dé ā nòuduōluósānmiǎosān

在,各 领 四 天 下。是 诸 王 子, 闻 父 出 家,得阿 耨 多 罗 三 藐 三

15

pú tí

xī shěwángwèi

yì suíchūjiā

fā dà chéng yì

chángxiūfànháng

jiēwéi

菩提。 悉 舍 王 位, 亦 随 出 家, 发大 乘 意, 常 修 梵 行 , 皆 为
fǎ shī

yǐ yú qiānwàn fó suǒ

zhízhūshànběn

法 师,已于 千 万 佛 所、 植 诸 善 本。
shìshí rì yuèdēngmíng fó shuō dà chéngjīng

míng wú liàng yì

jiào pú sà fǎ

是 时 日 月 灯 明 佛 说 大 乘 经 , 名 无 量 义、 教 菩萨法、
fó suǒ hù niàn shuōshìjīng yǐ

jí yú dà zhòngzhōng jiéjiā fū zuò

rù yú wú liàng

佛 所 护 念 。说 是 经 已,即于大 众 中 、结 跏 趺 坐,入于无 量
yì chùsānmèi

shēnxīn bù dòng

shìshí

tiān yǔ màntuóluóhuá

mó hē màntuóluóhuá

义 处 三 昧, 身 心 不 动 。是 时、 天 雨 曼 陀 罗 华,摩诃 曼 陀 罗 华,
mànshūshāhuá

mó hē mànshūshāhuá

ér sàn fó shàng

jí zhū dà zhòng

pǔ fó shìjiè

曼 殊 沙 华,摩诃 曼 殊 沙 华,而 散 佛 上 、及 诸 大 众 。普佛 世 界,
liùzhòngzhèndòng ěr shíhuìzhōng

bǐqiū

bǐqiūní yōu pó sāi yōu pó yí tiānlóng

六 种 震 动 。尔 时 会 中 ,比丘、比丘尼、优 婆 塞、优 婆夷、天 龙 、
yèchā qián tà pó

āxiūluó

jiālóuluó jǐn nà luó mó hóuluó gā rénfēirén jí zhū

夜叉、乾 闼婆、阿修罗、迦 楼 罗、紧 那 罗、摩 睺 罗 伽、人 非 人、及 诸
xiǎowáng

zhuànlúnshèngwángděng

shìzhū dà zhòng

dé wèicéngyǒu

huān xǐ hé

小 王 、 转 轮 圣 王 等 。 是 诸 大 众 , 得 未 曾 有, 欢 喜合
zhǎng

yì xīnguān fó

掌 ,一 心 观 佛。
ěr shí rú láifàngméijiānbáiháoxiāngguāng

zhàodōngfāngwàn bā qiān fó tǔ

尔 时 如 来 放 眉 间 白 毫 相 光 , 照 东 方 万 八 千 佛土,
mí bù zhōubiàn

rú jīnsuǒjiàn

zhī

ěr shíhuìzhōng

yǒu èr shí yì pú sà

shìzhū

靡不 周 遍 ,如 今 所 见 、知,尔 时 会 中 , 有 二 十 亿菩萨、是 诸
fó tǔ

mílè dāng lè yù tīng fǎ

shìzhū pú sà

jiàn cǐ guāngmíng

pǔ zhào fó tǔ

佛土。弥勒 当 乐欲 听 法。是 诸 菩萨, 见 此 光 明 、普 照 佛土,
dé wèicéngyǒu

yù zhī cǐ guāngsuǒwéiyīnyuán

shíyǒu pú sà

míngyuēmiàoguāng

得 未 曾 有, 欲 知 此 光 所 为 因 缘 。 时 有 菩萨, 名 曰 妙 光 ,

16

yǒu bā bǎi dì zǐ

shìshí rì yuèdēngmíng fó cóngsānmèi qǐ

yīnmiàoguāng pú sà

shuō

有 八 百 弟子。是 时 日 月 灯 明 佛 从 三 昧 起, 因 妙 光 菩萨、 说
dà chéngjīng

míngmiào fǎ liánhuá jiào pú sà fǎ

fó suǒ hù niàn liùshíxiǎojié bù

大 乘 经 , 名 妙 法 莲 华、教 菩萨法、佛 所 护 念 。六 十 小 劫、不
qǐ yú zuò

shíhuìtīngzhě

yì zuò yī chù

liùshíxiǎojié

shēnxīn bù dòng

tīng fó

起于 座。时 会 听 者、亦 坐 一 处, 六 十 小 劫、身 心 不 动 , 听 佛
suǒshuō

wèi rú shíqǐng

shìshízhòngzhōng

wú yǒu yī rén

ruòshēnruòxīn ér shēng

所 说 , 谓 如 食 顷 。是 时 众 中 ,无 有 一 人、若 身 若 心 而 生
xièjuàn

懈倦。
rì yuèdēngmíng fó yú liùshíxiǎojiéshuōshìjīng yǐ

jí yú fàn mó shāmén pó

日 月 灯 明 佛于 六 十 小 劫 说 是 经 已,即于 梵、魔、沙 门、婆
luómén jí tiān rén

ā xiūluó zhòngzhōng

ér xuān cǐ yán

rú lái yú jīn rì zhōng

罗 门、及 天 、人、阿 修 罗、 众 中 ,而 宣 此 言,如 来 于 今 日 中

dāng rù wú yú nièpán

shíyǒu pú sà

míngyuē dé cáng

rì yuèdēngmíng fó jí

夜, 当 入无余 涅 槃。 时 有 菩萨, 名 曰 德 藏 , 日 月 灯 明 佛即
shòu qí jì gàozhū bǐ qiū

shì dé cáng pú sà

cì dāngzuò fó

hàoyuējìngshēn

duō

授 其记。告 诸 比 丘: 是 德 藏 菩萨,次 当 作 佛, 号 曰 净 身 , 多
tuó ā gā dù

ā luó hē sānmiǎosān fó tuó fó shòu jì yǐ

biàn yú zhōng yè

rù wú yú

陀 阿伽度、阿 罗 诃、三 藐 三 佛 陀。佛 授 记已, 便 于 中 夜、入无余
nièpán

fó miè dù hòu

miàoguāng pú sà chímiào fǎ liánhuájīng

mǎn bā shíxiǎojié

涅 槃。佛 灭 度 后, 妙 光 菩萨 持 妙 法 莲 华 经 , 满 八 十 小 劫、
wéirényǎnshuō

rì yuèdēngmíng fó bā zǐ

jiēshīmiàoguāng miàoguāngjiàohuà

lìng

为 人 演 说 。日 月 灯 明 佛八子、皆 师 妙 光 。妙 光 教 化, 令
qí jiān gù ā nòuduōluósānmiǎosān pú tí shìzhūwáng zǐ gōngyǎng wú liàngbǎiqiānwàn

其 坚 固阿 耨 多 罗 三 藐 三 菩提。是 诸 王 子、供 养 无 量 百 千 万
yì fó yǐ

jiēchéng fó dào

qí zuìhòuchéng fó zhě

míngyuērándēng

bā bǎi dì zǐ

亿佛已, 皆 成 佛 道, 其 最 后 成 佛 者, 名 曰 燃 灯 。 八 百 弟子

17

zhōng

yǒu yī rén

hàoyuēqiúmíng

tānzhù lì yǎng

suī fù dú sòngzhòngjīng

ér

中 , 有 一 人、 号 曰 求 名 , 贪 著 利 养 , 虽 复读 诵 众 经 , 而
bù tōng lì

duōsuǒwàngshī

gù hàoqiúmíng

shìrén yì yǐ zhòngzhūshàngēnyīnyuán

不 通 利, 多 所 忘 失, 故 号 求 名 。 是 人 亦以 种 诸 善 根 因 缘

dé zhí wú liàngbǎiqiānwàn yì zhū fó

gōngyǎng gōngjìng

zūnzhòng zàntàn

故,得 值 无 量 百 千 万 亿 诸 佛, 供 养 、恭 敬 , 尊 重 、赞 叹。
mí lè dāngzhī

ěr shímiàoguāng pú sà

qǐ yì rén hū

wǒ shēnshì yě

qiúmíng

弥勒 当 知,尔 时 妙 光 菩萨、岂异 人 乎,我 身 是 也, 求 名
pú sà

rǔ shēnshì yě

jīnjiàn cǐ ruì

yǔ běn wú yì

shì gù wéicǔn

jīn rì rú lái

菩萨,汝 身 是 也。今 见 此 瑞、与 本 无异, 是 故 惟 忖, 今 日如 来
dāngshuō dà chéngjīng

míngmiào fǎ liánhuá

jiào pú sà fǎ

fó suǒ hù niàn

当 说 大 乘 经 , 名 妙 法 莲 华、 教 菩萨法、佛 所 护 念 。
ěr shíwénshūshī lì yú dà zhòngzhōng

yù zhòngxuān cǐ yì

ér shuō jì yán

尔 时 文 殊 师 利于大 众 中 ,欲 重 宣 此义,而 说 偈 言:
wǒ niànguò qù shì

wú liàng wú shùjié

yǒu fó rénzhōngzūn

hào rì yuèdēngmíng

我 念 过 去 世,无 量 无 数 劫, 有 佛 人 中 尊, 号 日 月 灯 明 。
shìzūnyǎnshuō fǎ

dù wú liàngzhòngshēng

wú shù yì pú sà

lìng rù fó zhìhuì

世 尊 演 说 法,度无 量 众 生 、无 数 亿菩萨, 令 入佛 智 慧。
fó wèichūjiāshí

suǒshēng bā wáng zǐ

jiàn dà shèngchūjiā

yì suíxiūfànháng

佛 未 出 家 时、 所 生 八 王 子, 见 大 圣 出 家,亦 随 修 梵 行 。
shí fó shuō dà chéng

jīngmíng wú liàng yì

yú zhū dà zhòngzhōng

ér wéiguǎngfēn

时 佛 说 大 乘 , 经 名 无 量 义,于 诸 大 众 中 ,而 为 广 分
bié

别。
fó shuō cǐ jīng yǐ

jí yú fǎ zuòshàng

jiā fū zuòsānmèi

míng wú liàng yì chù

佛 说 此 经 已,即于法 座 上 、 跏 趺 坐 三 昧, 名 无 量 义 处。
tiān yǔ màntuóhuá

tiān gǔ zì ránmíng

zhūtiānlóngguǐshén

gōngyǎngrénzhōng

天 雨 曼 陀 华, 天 鼓自 然 鸣 , 诸 天 龙 鬼 神 , 供 养 人 中

18

zūn

尊。
yí qièzhū fó tǔ

jí shí dà zhèndòng

fó fàngméijiānguāng

xiànzhū xī yǒushì

一 切 诸 佛土,即 时 大 震 动 。佛 放 眉 间 光 , 现 诸 稀 有 事,
cǐ guāngzhàodōngfāng

wàn bā qiān fó tǔ

shì yí qièzhòngshēng

shēng sǐ yè bào

此 光 照 东 方 , 万 八 千 佛土, 示 一 切 众 生 , 生 死业 报
chù

处。
yǒujiànzhū fó tǔ

yǐ zhòngbǎozhuāngyán

liú lí bō lí sè

sī yóu fó guāngzhào

有 见 诸 佛土,以 众 宝 庄 严, 琉 璃玻璃色,斯 由 佛 光 照 。
jí jiànzhūtiānrén lóngshén yè chāzhòng qián tà jǐn nà luó

gè gōngyǎng qí fó

及 见 诸 天 人、龙 神 夜 叉 众 、乾 闼 紧 那 罗,各 供 养 其佛。
yòujiànzhū rú lái

zì ránchéng fó dào

shēn sè rú jīnshān

duānyánshènwēimiào

又 见 诸 如 来,自 然 成 佛 道, 身 色如 金 山 , 端 严 甚 微 妙 ,
rú jìngliú lí zhōng

nèixiànzhēnjīnxiàng

shìzūnzài dà zhòng

fū yǎnshēn fǎ yì

如 净 琉 璃 中 , 内 现 真 金 像 。世 尊 在 大 众 ,敷 演 深 法义。
yī yī zhū fó tǔ

shēngwénzhòng wú shù

yīn fó guāngsuǒzhào

xī jiàn bǐ dà zhòng

一一 诸 佛土, 声 闻 众 无 数, 因 佛 光 所 照 ,悉 见 彼大 众 。
huòyǒuzhū bǐ qiū

zài yú shānlínzhōng

jīngjìnchíjìngjiè

yóu rú hù míngzhū

或 有 诸 比 丘, 在 于 山 林 中 , 精 进 持 净 戒, 犹 如护 明 珠。
yòujiànzhū pú sà

hángshīrěn rǔ děng

qí shù rú héngshā

sī yóu fó guāngzhào

又 见 诸 菩萨, 行 施 忍 辱 等 ,其 数 如 恒 沙,斯 由 佛 光 照 。
yòujiànzhū pú sà

shēn rù zhūchándìng

shēnxīn jì bù dòng

yǐ qiú wú shàngdào

又 见 诸 菩萨, 深 入 诸 禅 定 , 身 心 寂不 动 ,以 求 无 上 道。
yòujiànzhū pú sà

zhī fǎ jì mièxiāng

gè yú qí guó tǔ

shuō fǎ qiú fó dào

又 见 诸 菩萨, 知 法寂 灭 相 ,各于其 国 土, 说 法 求 佛 道。
ěr shí sì bù zhòng

jiàn rì yuèdēng fó

xiàn dà shéntōng lì

qí xīnjiēhuān xǐ

尔 时 四部 众 , 见 日 月 灯 佛、 现 大 神 通 力,其 心 皆 欢 喜,

19

gè gè zì xiāngwèn

shìshì hé yīnyuán

tiānrénsuǒfèngzūn

shìcóngsānmèi qǐ

各各自 相 问, 是 事 何 因 缘 。 天 人 所 奉 尊、 适 从 三 昧 起,
zànmiàoguāng pú sà

rǔ wéishìjiānyǎn

yí qièsuǒguīxìn

néngfèngchí fǎ cáng

赞 妙 光 菩萨,汝 为 世 间 眼,一 切 所 归 信, 能 奉 持 法 藏 ,
rú wǒ suǒshuō fǎ

wéi r ǔ néngzhèngzhī

shìzūn j ì zàntàn

lìngmiàoguānghuān x ǐ

如我 所 说 法, 唯 汝 能 证 知。世 尊 既 赞 叹, 令 妙 光 欢 喜,
shuōshì f ǎ huájīng

mǎnliùshíxiǎojié

b ù q ǐ y ú cǐ zuò

suǒshuōshàngmiào fǎ

说 是 法 华 经 , 满 六 十 小 劫、不起于此 座。 所 说 上 妙 法,
shìmiàoguāng fǎ shī

xī jiēnéngshòuchí

fó shuōshì fǎ huá

lìngzhònghuān xǐ yǐ

是 妙 光 法 师、悉 皆 能 受 持。佛 说 是 法 华, 令 众 欢 喜已,
xún jí yú shì rì

gào yú tiānrénzhòng

zhū fǎ shíxiāng yì

yǐ wéi rǔ děngshuō

寻 即于 是 日, 告 于 天 人 众 , 诸 法 实 相 义,已 为 汝 等 说 ,
wǒ jīn yú zhōng yè

dāng rù yú nièpán rǔ yì xīnjīngjìn

dāng lí yú fàng yì

我 今 于 中 夜, 当 入于 涅 槃。汝一 心 精 进, 当 离于 放 逸,
zhū fó shènnánzhí

yì jiéshí yī yù

shìzūnzhū zǐ děng

wén fó rù nièpán

诸 佛 甚 难 值,亿 劫 时 一遇。 世 尊 诸 子 等 、 闻 佛入 涅 槃,
gè gè huáibēinǎo

fó miè yī hé sù

shèngzhǔ fǎ zhīwáng

ān wèi wú liàngzhòng

各各 怀 悲 恼,佛 灭 一何速。 圣 主 法 之 王 ,安 慰 无 量 众 ,
wǒ ruòmiè dù shí

rǔ děng wù yōu bù

shì dé cáng pú sà

yú wú lòushíxiāng

我 若 灭 度 时,汝 等 勿 忧 怖, 是 德 藏 菩萨,于无 漏 实 相 、
xīn yǐ dé tōng dá

qí cì dāngzuò fó

hàoyuēwéijìngshēn

yì dù wú liàngzhòng

心 已得 通 达,其次 当 作 佛, 号 曰 为 净 身 ,亦度无 量 众 。
fó cǐ yè miè dù

rú xīnjìnhuǒmiè

fēn bù zhūshè lì

ér qǐ wú liàng tǎ

佛此夜 灭 度,如 薪 尽 火 灭, 分 布 诸 舍 利,而起无 量 塔。
bǐ qiū bǐ qiū ní

qí shù rú héngshā

bèi fù jiājīngjìn

yǐ qiú wú shàngdào

比 丘 比 丘 尼,其 数 如 恒 沙, 倍 复 加 精 进,以 求 无 上 道。
shìmiàoguāng fǎ shī

fèngchí fó fǎ cáng

bā shíxiǎojiézhōng guǎngxuān fǎ huájīng

是 妙 光 法 师, 奉 持 佛法 藏 ,八 十 小 劫 中 、 广 宣 法 华 经

20

shìzhū bā wáng zǐ

miàoguāngsuǒkāihuà

jiān gù wú shàngdào

dāngjiàn wú shù fó

是 诸 八 王 子, 妙 光 所 开 化, 坚 固无 上 道, 当 见 无 数 佛。
gōngyǎngzhū fó yǐ

suíshùnháng dà dào

xiāng jì dé chéng fó

zhuǎn cì ér shòu jì

供 养 诸 佛已, 随 顺 行 大 道, 相 继得 成 佛, 转 次而 授 记。
zuìhòutiānzhōngtiān

hàoyuērándēng fó

zhūxiānzhīdǎoshī

dù tuō wú liàngzhòng

最 后 天 中 天 , 号 曰 燃 灯 佛, 诸 仙 之 导 师,度 脱 无 量 众 。
shìmiàoguāng fǎ shī

shíyǒu yī dì zǐ

xīnchánghuáixièdài

tānzhù yú míng lì

是 妙 光 法 师, 时 有 一弟子, 心 常 怀 懈 怠, 贪 著 于 名 利,
qiúmíng lì wú yàn

duōyou zú xìngjiā

qì shěsuǒ xí sòng

fèiwàng bù tōng lì

求 名 利无 厌, 多 游 族 姓 家,弃 舍 所 习 诵 , 废 忘 不 通 利。
yǐ shìyīnyuán gù

hàozhīwéiqiúmíng

yì hángzhòngshàn yè

dé jiàn wú shù fó

以 是 因 缘 故, 号 之 为 求 名 。亦 行 众 善 业,得 见 无 数 佛,
gōngyǎng yú zhū fó

suíshùnháng dà dào

jù liù bō luó mì

jīnjiànshìshī zǐ

供 养 于 诸 佛, 随 顺 行 大 道,具 六 波 罗 蜜, 今 见 释 师 子。
qí hòudāngzuò fó

hàomíngyuē mí lè

guǎng dù zhūzhòngshēng

qí shù wú yǒuliàng

其 后 当 作 佛, 号 名 曰 弥勒, 广 度 诸 众 生 ,其 数 无 有 量 。
bǐ fó miè dù hòu

xièdàizhě rǔ shì

miàoguāng fǎ shīzhě

jīn zé wǒ shēnshì

彼佛 灭 度 后, 懈 怠 者 汝 是, 妙 光 法 师 者, 今 则我 身 是。
wǒ jiàndēngmíng fó

běnguāngruì rú cǐ

yǐ shìzhījīn fó

yù shuō fǎ huájīng

我 见 灯 明 佛, 本 光 瑞 如此,以 是 知 今 佛、欲 说 法 华 经 。
jīnxiāng rú běnruì

shìzhū fó fāngbiàn

jīn fó fàngguāngmíng

zhù fā shíxiāng yì

今 相 如 本 瑞, 是 诸 佛 方 便 , 今 佛 放 光 明 , 助 发 实 相 义。
zhūrénjīndāngzhī

hé zhǎng yì xīndài

fó dāng yǔ fǎ yǔ

chōng zú qiúdàozhě

诸 人 今 当 知,合 掌 一 心 待,佛 当 雨法雨, 充 足 求 道 者。
zhūqiúsānchéngrén

ruòyǒu yí huǐzhě

fó dāngwéichúduàn

lìngjìn wú yǒu yú

诸 求 三 乘 人, 若 有 疑 悔 者,佛 当 为 除 断 , 令 尽 无 有 余。

21

fāng biàn pǐn dì èr

方 便 品 第二
ěr shí

shìzūncóngsānmèi ān xiáng ér qǐ

gàoshè lì fú

zhū fó zhìhuì

尔 时, 世 尊 从 三 昧 安 详 而起, 告 舍 利弗: 诸 佛 智 慧,
shènshēn wú liàng

qí zhìhuìmén

nánjiěnàn rù

yí qièshēngwén pì zhī fó suǒ bù

甚 深 无 量 ,其 智 慧 门, 难 解 难 入,一 切 声 闻、辟 支 佛、所 不
néngzhī

suǒ yǐ zhě hé

fó céngqīnjìnbǎiqiānwàn yì wú shùzhū fó

jìnhángzhū fó wú

能 知。所 以 者 何。佛 曾 亲 近 百 千 万 亿无 数 诸 佛, 尽 行 诸 佛无
liàngdào fǎ

yǒngměngjīngjìn

míngchēng pǔ wén

chéngjiùshènshēnwèicéngyǒu fǎ

量 道 法, 勇 猛 精 进, 名 称 普 闻。 成 就 甚 深 未 曾 有 法,
suí yí suǒshuō

yì qù nánjiě

shè lì fú

wú cóngchéng fó yǐ lái

zhǒngzhǒngyīn

随 宜 所 说 , 意趣 难 解。 舍 利弗, 吾 从 成 佛已 来, 种 种 因
yuán

zhǒngzhǒng pì yù

guǎngyǎnyánjiào

wú shùfāngbiàn

yǐndǎozhòngshēng

缘 , 种 种 譬喻, 广 演 言 教 ,无 数 方 便 、 引 导 众 生 ,
lìng lí zhūzhù suǒ yǐ zhě hé

rú láifāngbiànzhījiàn bō luó mì

jiē yǐ jù zú

shè lì

令 离 诸 著。所 以 者 何。如 来 方 便 知 见 波 罗 蜜、皆 已具足。舍 利

rú láizhījiàn

guǎng dà shēnyuǎn

wú liàng wú ài

lì wú suǒwèi chándìng

弗,如 来 知 见 , 广 大 深 远 ,无 量 无碍,力无 所 畏、禅 定 、
jiětuōsānmèi shēn rù wú jì

chéngjiù yí qièwèicéngyǒu fǎ

shè lì fú

rú láinéng

解 脱 三 昧、深 入无际, 成 就 一 切 未 曾 有 法。舍 利弗,如 来 能
zhǒngzhǒngfēnbié

qiǎoshuōzhū fǎ

yán cí róuruǎn

yuè kě zhòngxīn

shè lì fú

种 种 分 别, 巧 说 诸 法, 言 辞 柔 软 , 悦 可 众 心。舍 利弗,
qǔ yàoyánzhī

wú liàng wú biānwèicéngyǒu fǎ

fó xī chéngjiù

取 要 言 之,无 量 无 边 未 曾 有 法,佛悉 成 就。
zhǐ

shè lì fú

bù xū fù shuō

suǒ yǐ zhě hé

fó suǒchéngjiù dì yī xī yǒunán

止, 舍 利弗,不须复 说 。所 以 者 何。佛 所 成 就 第一稀 有 难
jiězhī fǎ

wéi fó yǔ fó

nǎinéngjiūjìnzhū fǎ shíxiāng

suǒwèizhū fǎ

rú shìxiāng

解 之 法, 唯 佛与佛、乃 能 究 尽 诸 法 实 相 。所 谓 诸 法、如 是 相

22

rú shìxìng

rú shì tǐ

rú shì lì

rú shìzuò

rú shìyīn

rú shìyuán

rú shì

如 是 性 , 如 是 体, 如 是 力, 如 是 作, 如 是 因, 如 是 缘 , 如 是
guǒ

rú shìbào

rú shìběn mò jiūjìngděng

果,如 是 报,如 是 本 末 究 竟 等 。
ěr shíshìzūn yù zhòngxuān cǐ yì

ér shuō jì yán

尔 时 世 尊 欲 重 宣 此义,而 说 偈 言:
shìxióng bù kě liàng

zhūtiān jí shìrén yí qièzhòngshēnglèi

wú néngzhī fó zhě

世 雄 不可 量 , 诸 天 及 世 人、一 切 众 生 类,无 能 知 佛 者。
fó lì wú suǒwèi

jiětuōzhūsānmèi

jí fó zhū yú fǎ

wú néng cè liángzhě

佛力无 所 畏、 解 脱 诸 三 昧,及佛 诸 余法,无 能 测 量 者。
běncóng wú shù fó

jù zú hángzhūdào

shènshēnwēimiào fǎ

nánjiànnán kě le

本 从 无 数 佛,具足 行 诸 道, 甚 深 微 妙 法, 难 见 难 可了。
yú wú liàng yì jié

háng cǐ zhūdào yǐ

dàochǎng dé chéngguǒ

wǒ yǐ xī zhījiàn

于无 量 亿 劫, 行 此 诸 道 已, 道 场 得 成 果,我已悉 知 见 。
rú shì dà guǒbào

zhǒngzhǒngxìngxiāng yì

wǒ jí shífāng fó

nǎinéngzhīshìshì

如 是 大 果 报, 种 种 性 相 义,我及 十 方 佛, 乃 能 知 是 事。
shì fǎ bù kě shì

yán cí xiāng jì miè

zhū yú zhòngshēnglèi

wú yǒunéng dé jiě

是 法不可 示, 言 辞 相 寂 灭, 诸 余 众 生 类,无 有 能 得 解,
chúzhū pú sà zhòng

xìn lì jiān gù zhě

zhū fó dì zǐ zhòng

cénggōngyǎngzhū fó

除 诸 菩萨 众 、 信 力 坚 固 者。 诸 佛弟子 众 , 曾 供 养 诸 佛,
yí qièlòu yǐ jìn

zhùshìzuìhòushēn

rú shìzhūrénděng

qí lì suǒ bù kān

一 切 漏 已 尽, 住 是 最 后 身 ,如 是 诸 人 等 ,其力 所 不 堪。
jiǎshǐmǎnshìjiān

jiē rú shè lì fú

jìn sī gòng dù liàng

bù néng cè fó zhì

假 使 满 世 间 , 皆 如 舍 利弗, 尽 思 共 度 量 ,不 能 测佛 智。
zhèngshǐmǎnshífāng

jiē rú shè lì fú

jí yú zhū dì zǐ

yì mǎnshífāngshā

正 使 满 十 方 、 皆 如 舍 利弗,及余 诸 弟子、亦 满 十 方 刹,
jìn sī gòng dù liàng

yì fù bù néngzhī

pì zhī fó lì zhì

wú lòuzuìhòushēn

尽 思 共 度 量 ,亦复不 能 知。辟 支 佛利 智,无 漏 最 后 身 ,

23

yì mǎnshífāngjiè

qí shù rú zhúlín

sī děnggòng yì xīn

yú yì wú liàngjié

亦 满 十 方 界,其 数 如 竹 林,斯 等 共 一 心,于亿无 量 劫、
yù sī fó shízhì

mò néngzhīshǎofēn

xīn fā yì pú sà

gōngyǎng wú shù fó

欲思佛 实 智,莫 能 知 少 分。 新 发意菩萨, 供 养 无 数 佛,
le dá zhū yì qù

yòunéngshànshuō fǎ

rú dào má zhúwěi

chōngmǎnshífāngshā

了达 诸 义趣, 又 能 善 说 法,如 稻 麻 竹 苇, 充 满 十 方 刹,
yì xīn yǐ miàozhì

yú héng hé shājié

xiánjiēgòng sī liang

bù néngzhī fó zhì

一 心 以 妙 智,于 恒 河 沙 劫、 咸 皆 共 思 量 ,不 能 知 佛 智。
bù tuìzhū pú sà

qí shù rú héngshā

yì xīngòng sī qiú

yì fù bù néngzhī

不 退 诸 菩萨,其 数 如 恒 沙,一 心 共 思 求,亦复不 能 知。
yòugàoshè lì fú

wú lòu bù sī yì

shènshēnwēimiào fǎ

wǒ jīn yǐ jù dé

又 告 舍 利弗,无 漏 不思议、 甚 深 微 妙 法,我 今 已具得,
wéi wǒ zhīshìxiāng

shífāng fó yì rán

shè lì fú dāngzhī

zhū fó yǔ wú yì

唯 我 知 是 相 , 十 方 佛亦 然。 舍 利弗 当 知, 诸 佛语无异,
yú fó suǒshuō fǎ

dāngshēng dà xìn lì

shìzūn fǎ jiǔhòu

yàodāngshuōzhēnshí

于佛 所 说 法, 当 生 大 信 力, 世 尊 法 久 后, 要 当 说 真 实。
gàozhūshēngwénzhòng

jí qiúyuánjiàochéng

wǒ lìngtuō kǔ fù

dǎi dé nièpánzhě

告 诸 声 闻 众 、及 求 缘 觉 乘 ,我 令 脱 苦缚, 逮 得 涅 槃 者,
fó yǐ fāngbiàn lì

shì yǐ sānchéngjiào

zhòngshēngchùchùzhù

yǐnzhīlìng dé chū

佛以 方 便 力, 示 以 三 乘 教 , 众 生 处 处 著, 引 之 令 得 出。
ěr shí dà zhòngzhōng

yǒuzhūshēngwénlòujìn ā luóhàn ā ruòjiāochén rú

děng

尔 时 大 众 中 , 有 诸 声 闻 漏 尽 阿 罗 汉 阿 若 憍 陈 如、 等
qiān èr bǎirén

jí fāshēngwén pì zhī fó xīn

bǐqiū

bǐqiūní

yōu pó sāi yōu pó yí

千 二 百 人,及 发声 闻 辟 支 佛 心、比丘、比丘尼、优 婆 塞、优 婆夷,
gè zuòshìniàn

jīnzhě shìzūn hé gù yīnqínchēngtànfāngbiàn ér zuòshìyán

fó suǒ

各 作 是 念 : 今 者、世 尊 何故 殷 勤 称 叹 方 便 、而 作 是 言,佛 所
dé fǎ

shènshēnnánjiě

yǒusuǒyánshuō

yì qù nánzhī

yí qièshēngwén

pì zhī

得法, 甚 深 难 解, 有 所 言 说 , 意趣 难 知, 一 切 声 闻、 辟 支

24

suǒ bù néng jí

fó shuō yī jiětuō yì

wǒ děng yì dé cǐ fǎ

dào yú nièpán

ér

佛、所 不 能 及。佛 说 一 解 脱 义,我 等 亦得此法, 到 于 涅 槃,而
jīn bù zhīshì yì suǒ qù

今 不 知 是 义 所 趣。
ěr shíshè lì fú zhī sì zhòngxīn yí

zì yì wèiliǎo

ér bái fó yán

shìzūn

尔 时 舍 利弗 知 四 众 心 疑, 自亦 未 了 , 而 白 佛 言: 世 尊,
hé yīn hé yuán

yīnqínchēngtànzhū fó dì yī fāngbiàn shènshēnwēimiào nánjiězhī fǎ

何 因 何 缘 , 殷 勤 称 叹 诸 佛第一 方 便 、甚 深 微 妙 、难 解 之 法。
wǒ zì xī lái

wèicéngcóng fó

wén rú shìshuō

jīnzhě

sì zhòngxiánjiēyǒu yí

wéi

我自昔 来, 未 曾 从 佛、闻 如 是 说 , 今 者、四 众 咸 皆 有 疑。惟
yuànshìzūn fū yǎn sī shì

shìzūn hé gù yīnqínchēngtànshènshēnwēimiàonánjiězhī fǎ

愿 世 尊 敷 演 斯 事, 世 尊 何故 殷 勤 称 叹 甚 深 微 妙 难 解 之 法。
ěr shíshè lì fú yù zhòngxuān cǐ yì

ér shuō jì yán

尔 时 舍 利弗欲 重 宣 此义,而 说 偈 言:
huì rì dà shèngzūn

jiǔnǎishuōshì fǎ

zì shuō dé rú shì

lì wú wèisānmèi

慧 日大 圣 尊, 久 乃 说 是 法,自 说 得如 是,力无 畏 三 昧、
chándìngjiětuōděng

bù kě sī yì fǎ

dàochǎngsuǒ dé fǎ

wú néng fā wènzhě

禅 定 解 脱 等 ,不可思议法。 道 场 所 得法,无 能 发 问 者。
wǒ yì nán kě cè

yì wú néngwènzhě

wú wèn ér zì shuō

chēngtànsuǒhángdào

我意 难 可测,亦无 能 问 者。无 问 而自 说 , 称 叹 所 行 道,
zhìhuìshènwēimiào

zhū fó zhīsuǒ dé

wú lòuzhūluóhàn

jí qiúnièpánzhě

智 慧 甚 微 妙 , 诸 佛 之 所 得。无 漏 诸 罗 汉、及 求 涅 槃 者,
jīnjiēduò yí wǎng

fó hé gù shuōshì

qí qiúyuánjiàozhě

bǐ qiū bǐ qiū ní

今 皆 堕 疑 网 ,佛何故 说 是。其 求 缘 觉 者、比 丘 比 丘 尼、
zhūtiānlóngguǐshén

jí qián tà pó děng

xiāngshìhuáiyóu yù

zhānyǎngliǎng zú zūn

诸 天 龙 鬼 神 、及 乾 闼婆 等 , 相 视 怀 犹 豫, 瞻 仰 两 足 尊
shìshìwéiyún hé

yuàn fó wéijiěshuō

yú zhūshēngwénzhòng

fó shuō wǒ dì yī

是 事 为 云 何, 愿 佛 为 解 说 。于 诸 声 闻 众 ,佛 说 我第一。

25

wǒ jīn zì yú zhì

yí huò bù néng le

wéishìjiūjìng fǎ

wéishìsuǒhángdào

我 今 自于 智、疑 惑 不 能 了, 为 是 究 竟 法, 为 是 所 行 道。
fó kǒusuǒshēng zǐ

hé zhǎngzhānyǎngdài

yuànchūwēimiàoyīn

shíwéi rú shíshuō

佛 口 所 生 子,合 掌 瞻 仰 待, 愿 出 微 妙 音, 时 为 如 实 说 。
zhūtiānlóngshénděng

qí shù rú héngshā

qiú fó zhū pú sà

dà shùyǒu bā wàn

诸 天 龙 神 等 ,其 数 如 恒 沙, 求 佛 诸 菩萨,大 数 有 八 万,
yòuzhūwàn yì guó

zhuànlúnshèngwángzhì

hé zhǎng yǐ jìngxīn

yù wén jù zú dào

又 诸 万 亿 国、 转 轮 圣 王 至,合 掌 以 敬 心,欲 闻 具足 道。
ěr shí fó gàoshè lì fú

zhǐ

zhǐ

bù xū fù shuō

ruòshuōshìshì

yí qièshì

尔 时 佛 告 舍 利弗: 止, 止,不须复 说 。若 说 是 事,一 切 世
jiānzhūtiān

jí rén

jiēdāngjīng yí

shè lì fú zhòngbái fó yán

shìzūn

wéiyuàn

间 诸 天 、及 人、皆 当 惊 疑。舍 利弗 重 白 佛 言: 世 尊, 惟 愿
shuōzhī

wéiyuànshuōzhī suǒ yǐ zhě hé

shìhuì wú shùbǎiqiānwàn yì ā sēngzhǐzhòng

说 之, 惟 愿 说 之。所 以 者 何。是 会 无 数 百 千 万 亿阿 僧 祇 众
shēng

céngjiànzhū fó

zhūgēnměng lì

zhìhuìmíngliǎo

wén fó suǒshuō

生 , 曾 见 诸 佛, 诸 根 猛 利, 智 慧 明 了 , 闻 佛 所 说 , 则
néngjìngxìn

能 敬 信。
ěr shíshè lì fú yù zhòngxuān cǐ yì

ér shuō jì yán

尔 时 舍 利弗欲 重 宣 此义,而 说 偈 言:
fǎ wáng wú shàngzūn

wéishuōyuàn wù lǜ

法 王 无 上 尊, 惟 说 愿 勿虑。
shìhuì wú liàngzhòng

yǒunéngjìngxìnzhě

是 会 无 量 众 , 有 能 敬 信 者。
fó fù zhǐshè lì fú

ruòshuōshìshì

yí qièshìjiāntiān rén

ā xiūluó jiē

佛复 止 舍 利弗: 若 说 是 事,一 切 世 间 天 、人、阿 修 罗、皆
dāngjīng yí

zēngshàngmàn bǐ qiū

jiāngzhuì yú dà kēng

当 惊 疑, 增 上 慢 比 丘、 将 坠 于大 坑 。

26

ěr shíshìzūnzhòngshuō jì yán

尔 时 世 尊 重 说 偈 言:
zhǐzhǐ bù xū shuō

wǒ fǎ miàonán sī

止 止 不须 说 ,我法 妙 难 思,
zhūzēngshàngmànzhě

wén bì bù jìngxìn

诸 增 上 慢 者, 闻 必不 敬 信。
ěr shíshè lì fú zhòngbái fó yán

shìzūn

wéiyuànshuōzhī

wéiyuànshuōzhī

尔 时 舍 利弗 重 白 佛 言: 世 尊, 惟 愿 说 之, 惟 愿 说 之。
jīn cǐ huìzhōng

rú wǒ děng bǐ

bǎiqiānwàn yì

shìshì yǐ céngcóng fó shòuhuà

今 此 会 中 ,如我 等 比、百 千 万 亿, 世 世 已 曾 从 佛 受 化。如
cǐ rénděng

bì néngjìngxìn

cháng yè ān yǐn

duōsuǒráo yì

此 人 等 ,必 能 敬 信, 长 夜安 隐, 多 所 饶 益。
ěr shíshè lì fú yù zhòngxuān cǐ yì

ér shuō jì yán

尔 时 舍 利弗欲 重 宣 此义,而 说 偈 言:
wú shàngliǎng zú zūn

yuànshuō dì yī fǎ

wǒ wéi fó zhǎng zǐ

wéichuífēnbiéshuō

无 上 两 足 尊, 愿 说 第一法,我 为 佛 长 子, 惟 垂 分 别 说 。
shìhuì wú liàngzhòng

néngjìngxìn cǐ fǎ

fó yǐ céngshìshì

jiàohuà rú shìděng

是 会 无 量 众 , 能 敬 信 此法,佛已 曾 世 世, 教 化 如 是 等 ,
jiē yì xīn hé zhǎng

yù tīngshòu fó yǔ

wǒ děngqiān èr bǎi

jí yú qiú fó zhě

皆 一 心 合 掌 ,欲 听 受 佛语。我 等 千 二 百、及余 求 佛 者,
yuànwèi cǐ zhòng gù

wéichuífēnbiéshuō

shìděngwén cǐ fǎ

zé shēng dà huān xǐ

愿 为 此 众 故, 惟 垂 分 别 说 。 是 等 闻 此法,则 生 大 欢 喜。
ěr shíshìzūngàoshè lì fú

rǔ yǐ yīnqínsānqǐng

qǐ dé bù shuō

rǔ jīn dì

尔 时 世 尊 告 舍 利弗: 汝已 殷 勤 三 请 , 岂得不 说 。 汝 今 谛
tīng

shàn sī niànzhī

wú dāngwéi rǔ fēnbiéjiěshuō

shuō cǐ yǔ shí

huìzhōngyǒu

听 , 善 思 念 之, 吾 当 为 汝 分 别 解 说 。 说 此语 时, 会 中 有
bǐ qiū

bǐ qiū ní

yōu pó sāi yōu pó yí

wǔ qiānrénděng

jí cóngzuò qǐ

lǐ fó ér

比 丘、比 丘 尼、优 婆 塞、优 婆夷、五 千 人 等 ,即 从 座 起,礼佛而

27

tuì

suǒ yǐ zhě hé

cǐ bèizuìgēnshēnzhòng

jí zēngshàngmàn

wèi dé wèi dé

wèi

退。 所 以 者 何。此 辈 罪 根 深 重 ,及 增 上 慢, 未 得 谓 得, 未
zhèngwèizhèng

yǒu rú cǐ shī

shì yǐ bù zhù

shìzūn mò rán ér bù zhìzhǐ

证 谓 证 , 有 如此 失, 是 以不 住。 世 尊 默 然 而不 制 止。
ěr shí fó gàoshè lì fú

wǒ jīn cǐ zhòng

wú fù zhī yè

chúnyǒuzhēnshí

shè

尔 时 佛 告 舍 利弗: 我 今 此 众 , 无复 枝 叶, 纯 有 贞 实。 舍
lì fú

rú shìzēngshàngmànrén

tuì yì jiā yǐ

rǔ jīnshàntīng

dāngwéi rǔ shuō

利弗,如 是 增 上 慢 人, 退 亦 佳 矣。汝 今 善 听 , 当 为 汝 说 。
shè lì fú yán

wéi

rán

shìzūn

yuàn lè yù wén

舍 利弗 言, 唯、 然, 世 尊, 愿 乐欲 闻。
fó gàoshè lì fú

佛 告 舍 利弗:
rú shìmiào fǎ

zhū fó rú lái

shínǎishuōzhī

rú yōután bō huá

shí yī xiàn

如 是 妙 法, 诸 佛如 来、 时 乃 说 之, 如 优 昙 钵 华, 时 一 现
ěr shè lì fú

rǔ děngdāngxìn fó zhīsuǒshuō

yán bù xū wàng shè lì fú

zhū fó suí

耳。舍 利弗,汝 等 当 信 佛 之 所 说 , 言 不虚 妄 。舍 利弗, 诸 佛 随
yí shuō fǎ

yì qù nánjiě suǒ yǐ zhě hé

wǒ yǐ wú shùfāngbiàn zhǒngzhǒngyīnyuán

宜 说 法,意趣 难 解。所 以 者 何。我以无 数 方 便 、 种 种 因 缘 、
pì yù yán cí

yǎnshuōzhū fǎ

shì fǎ

fēi sī liangfēnbiézhīsuǒnéngjiě

wéiyǒuzhū

譬喻 言 辞、演 说 诸 法, 是 法、非 思 量 分 别 之 所 能 解, 唯 有 诸
fó nǎinéngzhīzhī suǒ yǐ zhě hé

zhū fó shìzūnwéi yǐ yī dà shìyīnyuán gù

chūxiàn yú

佛 乃 能 知 之。所 以 者 何。诸 佛 世 尊 唯 以一大 事 因 缘 故、出 现 于
shì shè lì fú

yún hé míngzhū fó shìzūnwéi yǐ yī dà shìyīnyuán gù

chūxiàn yú shì

世。舍 利弗, 云 何 名 诸 佛 世 尊 唯 以一大 事 因 缘 故、出 现 于 世。
zhū fó shìzūn yù lìngzhòngshēngkāi fó zhījiàn

shǐ dé qīngjìng gù

chūxiàn yú shì

诸 佛 世 尊 欲 令 众 生 开 佛 知 见 、使 得 清 净 故, 出 现 于 世。
yù shìzhòngshēng fó zhīzhījiàn gù

chūxiàn yú shì

yù lìngzhòngshēng wù fó zhījiàn

欲 示 众 生 佛 之 知 见 故, 出 现 于 世。欲 令 众 生 悟佛 知 见

28

chūxiàn yú shì

yù lìngzhòngshēng rù fó zhījiàndào gù

chūxiàn yú shì shè lì

故, 出 现 于 世。欲 令 众 生 入佛 知 见 道 故, 出 现 于 世。舍 利

shìwéizhū fó yǐ yī dà shìyīnyuán gù

chūxiàn yú shì

弗, 是 为 诸 佛以一大 事 因 缘 故、 出 现 于 世。
fó gàoshè lì fú

zhū fó rú láidànjiàohuà pú sà

zhūyǒusuǒzuò

chángwéi yī

佛 告 舍 利弗: 诸 佛如 来 但 教 化 菩萨, 诸 有 所 作, 常 为 一
shì

wéi yǐ fó zhīzhījiàn

shì wù zhòngshēng

shè lì fú

rú láidàn yǐ yī fó chéng

事, 唯 以佛 之 知 见 、示 悟 众 生 。舍 利弗,如 来 但 以一佛 乘

wéizhòngshēngshuō fǎ

wú yǒu yú chéng

ruò èr

ruòsān

shè lì fú

yí qiè

故, 为 众 生 说 法,无 有 余 乘 , 若 二、 若 三。 舍 利弗,一 切
shífāngzhū fó fǎ yì rú shì

十 方 诸 佛法亦如 是。
shè lì fú

guò qù zhū fó

yǐ wú liàng wú shùfāngbiàn zhǒngzhǒngyīnyuán

舍 利弗, 过 去 诸 佛,以无 量 无 数 方 便 、 种 种 因 缘 、譬
yù yán cí

ér wéizhòngshēngyǎnshuōzhū fǎ

shì fǎ

jiēwéi yī fó chéng gù

shìzhū

喻 言 辞、而 为 众 生 演 说 诸 法, 是 法、皆 为 一佛 乘 故。是 诸
zhòngshēng

cóngzhū fó wén fǎ

jiūjìngjiē dé yí qièzhòngzhì

shè lì fú

wèilái

众 生 , 从 诸 佛 闻 法, 究 竟 皆 得一 切 种 智。 舍 利弗, 未 来
zhū fó dāngchū yú shì

yì yǐ wú liàng wú shùfāngbiàn zhǒngzhǒngyīnyuán pì yù yán

诸 佛、当 出 于 世,亦以无 量 无 数 方 便 、种 种 因 缘 、譬喻 言

ér wéizhòngshēngyǎnshuōzhū fǎ

shì fǎ

jiēwéi yī fó chéng gù

shìzhūzhòng

辞、而 为 众 生 演 说 诸 法, 是 法、 皆 为 一佛 乘 故。 是 诸 众
shēng

cóng fó wén fǎ

jiūjìngjiē dé yí qièzhòngzhì

shè lì fú

xiànzàishífāng

生 , 从 佛 闻 法, 究 竟 皆 得一 切 种 智。 舍 利弗, 现 在 十 方
wú liàngbǎiqiānwàn yì fó tǔ zhōng zhū fó shìzūn

duōsuǒráo yì

ān lè zhòngshēng

无 量 百 千 万 亿佛土 中 、诸 佛 世 尊, 多 所 饶 益、安乐 众 生 ,
shìzhū fó

yì yǐ wú liàng wú shùfāngbiàn

zhǒngzhǒngyīnyuán

pì yù yán cí

ér wéi

是 诸 佛、亦以无 量 无 数 方 便 、 种 种 因 缘 、譬喻 言 辞、而 为

29

zhòngshēngyǎnshuōzhū fǎ

shì fǎ

jiēwéi yī fó chéng gù

shìzhūzhòngshēng

cóng

众 生 演 说 诸 法, 是 法、皆 为 一佛 乘 故。是 诸 众 生 , 从
fó wén fǎ

jiūjìngjiē dé yí qièzhòngzhì

shè lì fú

shìzhū fó

dànjiàohuà pú sà

佛 闻 法, 究 竟 皆 得一 切 种 智。舍 利弗, 是 诸 佛、但 教 化 菩萨,
yù yǐ fó zhīzhījiàn

shìzhòngshēng gù

yù yǐ fó zhīzhījiàn

wù zhòngshēng gù

欲以佛 之 知 见 、示 众 生 故,欲以佛 之 知 见 、悟 众 生 故,
yù lìngzhòngshēng rù fó zhīzhījiàn gù shè lì fú

wǒ jīn yì fù rú shì

zhīzhūzhòng

欲 令 众 生 入佛 之 知 见 故。舍 利弗,我 今 亦复如 是, 知 诸 众
shēngyǒuzhǒngzhǒng yù

shēnxīnsuǒzhù

suí qí běnxìng

yǐ zhǒngzhǒngyīnyuán

生 有 种 种 欲, 深 心 所 著, 随 其 本 性 , 以 种 种 因 缘 、
pì yù yán cí fāngbiàn lì

ér wéishuō fǎ shè lì fú

rú cǐ

jiēwéi dé yī fó chéng

譬喻 言 辞、方 便 力、而 为 说 法。舍 利弗,如此, 皆 为 得一佛 乘 、
yí qièzhòngzhì gù

一 切 种 智 故。
shè lì fú

shífāngshìjièzhōng

shàng wú èr chéng

hé kuàngyǒusān

shè lì

舍 利弗, 十 方 世 界 中 , 尚 无二 乘 , 何 况 有 三。 舍 利

zhū fó chū yú wǔ zhuó è shì

suǒwèijiézhuó fánnǎozhuó zhòngshēngzhuó jiàn

弗, 诸 佛 出 于五 浊 恶 世, 所 谓 劫 浊 、烦 恼 浊 、 众 生 浊 、见
zhuó

mìngzhuó

rú shìshè lì fú

jiézhuóluànshí

zhòngshēnggòuzhòng

qiāntān

浊 、 命 浊 。如 是 舍 利弗, 劫 浊 乱 时, 众 生 垢 重 , 悭 贪
jí dù

chéngjiùzhū bú shàngēn gù

zhū fó yǐ fāngbiàn lì

yú yī fó chéng

fēnbié

嫉妒, 成 就 诸 不 善 根 故, 诸 佛以 方 便 力,于一佛 乘 、 分 别
shuōsān shè lì fú

ruò wǒ dì zǐ

zì wèi ā luóhàn pì zhī fó zhě

bù wén bù zhīzhū

说 三。舍 利弗, 若 我弟子,自 谓 阿 罗 汉、辟 支 佛 者,不 闻 不 知 诸
fó rú lái

dànjiàohuà pú sà shì

cǐ fēi fó dì zǐ

fēi ā luóhàn

fēi pì zhī fó

佛如 来、 但 教 化 菩萨 事,此 非 佛弟子, 非 阿 罗 汉, 非 辟 支 佛。
yòu

shè lì fú

shìzhū bǐ qiū

bǐ qiū ní

zì wèi yǐ dé ā luóhàn

shìzuìhòu

又、舍 利弗, 是 诸 比 丘、比 丘 尼、自 谓 已得阿 罗 汉, 是 最 后

30

shēn

jiūjìngnièpán

biàn bù fù zhìqiú ā nòuduōluósānmiǎosān pú tí

dāngzhī cǐ

身 , 究 竟 涅 槃, 便 不复 志 求 阿 耨 多 罗 三 藐 三 菩提, 当 知 此
bèijiēshìzēngshàngmànrén

suǒyǐ zhě hé

ruòyǒu bǐqiū

shí déāluóhàn

ruò bù xìn

辈 皆 是 增 上 慢 人。所以 者 何。若 有 比丘、实 得阿罗汉, 若 不 信
cǐ fǎ

wú yǒushìchù chú fó miè dù hòu

xiànqián wú fó suǒ yǐ zhě hé

fó miè dù hòu

此法,无 有 是处 。除 佛 灭 度 后, 现 前 无佛。所 以 者 何。佛 灭 度 后,
rú shìděngjīng

shòuchí dú sòngjiě yì zhě

shìrénnán dé

ruò yù yú fó

yú cǐ fǎ

如 是 等 经 、 受 持 读 诵 解 义 者, 是 人 难 得。 若 遇余佛,于此法
zhōng

biàn dé jué le

shè lì fú

rǔ děngdāng yì xīnxìnjiěshòuchí fó yǔ

zhū fó rú

中 、便 得 决 了。舍 利弗,汝 等 当 一 心 信 解 受 持 佛语。诸 佛如
lái

yán wú xū wàng

wú yǒu yú chéng

wéi y ī f ó chéng

来、 言 无虚 妄 ,无 有 余 乘 , 唯 一佛 乘 。
ě r shíshìzūn y ù zhòngxuān c ǐ y ì

é r shuō j ì yán

尔 时 世 尊 欲 重 宣 此义,而 说 偈 言:
b ǐ qiū b ǐ qiū n í

yǒuhuáizēngshàngmàn

yōu p ó sāi wǒ màn

yōu pó yí bù xìn

比 丘 比 丘 尼, 有 怀 增 上 慢, 优 婆 塞 我 慢, 优 婆夷不 信,
rú shì sì zhòngděng

qí shùyǒu wǔ qiān

bù zì jiàn qí guò

yú jièyǒuquēlòu

如 是 四 众 等 ,其 数 有 五 千 ,不自 见 其 过,于 戒 有 缺 漏,
hù xī qí xiá cī

shìxiǎozhì yǐ chū

zhòngzhōngzhīzāokāng

fó wēi dé gù qù

护惜其 瑕 疵。 是 小 智 已 出, 众 中 之 糟 糠 ,佛 威 德故去,
sī rénxiǎn fú dé

bù kānshòushì fǎ

cǐ zhòng wú zhī yè

wéiyǒuzhūzhēnshí

斯 人 鲜 福德,不 堪 受 是 法。此 众 无 枝 叶, 唯 有 诸 贞 实。
shè lì fú shàntīng

zhū fó suǒ dé fǎ

wú liàngfāngbiàn lì

ér wéizhòngshēngshuō

舍 利弗 善 听 , 诸 佛 所 得法,无 量 方 便 力,而 为 众 生 说 。
zhòngshēngxīnsuǒniàn

zhǒngzhǒngsuǒhángdào

ruògānzhū yù xìng

xiānshìshàn è

众 生 心 所 念 , 种 种 所 行 道, 若 干 诸 欲 性 , 先 世 善 恶

业。

31

fó xī zhīshì yǐ

yǐ zhūyuán pì yù

yán cí fāngbiàn lì

lìng yí qièhuān xǐ

佛悉 知 是 已,以 诸 缘 譬喻、 言 辞 方 便 力, 令 一 切 欢 喜。
huòshuōxiūduōluó

gā tuó jí běnshì

běnshēngwèicéngyǒu

yì shuō yú yīnyuán

或 说 修 多 罗、伽 陀 及 本 事、 本 生 未 曾 有。亦 说 于 因 缘 、
pì yù bìngzhǐ yè

yōu bō tí shějīng

dùngēn lè xiǎo fǎ

tānzhù yú shēng sǐ

譬喻 并 祇 夜、 优 波提 舍 经 。 钝 根 乐 小 法, 贪 著 于 生 死,
yú zhū wú liàng fó

bù xíngshēnmiàodào

zhòng kǔ suǒnǎoluàn

wéishìshuōnièpán

于 诸 无 量 佛,不 行 深 妙 道, 众 苦 所 恼 乱 , 为 是 说 涅 槃。
wǒ shèshìfāngbiàn

lìng dé rù fó huì

wèicéngshuō rǔ děng

dāng dé chéng fó dào

我 设 是 方 便 , 令 得入佛 慧, 未 曾 说 汝 等 、 当 得 成 佛 道。
suǒ yǐ wèicéngshuō

shuōshíwèizhì gù

jīnzhèngshì qí shí

juédìngshuō dà chéng

所 以 未 曾 说 , 说 时 未 至 故, 今 正 是 其 时, 决 定 说 大 乘 。
wǒ cǐ jiǔ bù fǎ

suíshùnzhòngshēngshuō

rù dà chéngwéiběn

yǐ gù shuōshìjīng

我此 九 部法, 随 顺 众 生 说 ,入大 乘 为 本,以故 说 是 经 。
yǒu fó zǐ xīnjìng

róuruǎn yì lì gēn

wú liàngzhū fó suǒ

ér hángshēnmiàodào

有 佛子 心 净 , 柔 软 亦利 根,无 量 诸 佛 所,而 行 深 妙 道。
wèi cǐ zhū fó zǐ

shuōshì dà chéngjīng

wǒ jì rú shìrén

láishìchéng fó dào

为 此 诸 佛子, 说 是 大 乘 经 。我记如 是 人, 来 世 成 佛 道,
yǐ shēnxīnniàn fó

xiūchíjìngjiè gù

cǐ děngwén dé fó

dà xǐ chōngbiànshēn

以 深 心 念 佛, 修 持 净 戒 故。此 等 闻 得佛,大喜 充 遍 身 ,
fó zhī bǐ xīnháng

gù wéishuō dà chéng

shēngwénruò pú sà

wén wǒ suǒshuō fǎ

佛 知 彼 心 行 ,故 为 说 大 乘 。 声 闻 若 菩萨, 闻 我 所 说 法,
nǎizhì yú yī jì

jiēchéng fó wú yí

shífāng fó tǔ zhōng

wéiyǒu yī chéng fǎ

乃 至 于一偈, 皆 成 佛无疑。 十 方 佛土 中 , 唯 有 一 乘 法,
wú èr yì wú sān

chú fó fāngbiànshuō

dàn yǐ jiǎmíng zì

yǐndǎo yú zhòngshēng

无二亦无 三。 除 佛 方 便 说 , 但 以 假 名 字, 引 导 于 众 生 ,
shuō fó zhìhuì gù

zhū fó chū yú shì

wéi cǐ yī shìshí

yú èr zé fēizhēn

说 佛 智 慧 故。 诸 佛 出 于 世, 唯 此一 事 实,余二则 非 真 ,

32

zhōng bù yǐ xiǎochéng

jì dù yú zhòngshēng

fó zì zhù dà chéng

rú qí suǒ dé fǎ

终 不以 小 乘 、济度于 众 生 。佛自 住 大 乘 ,如其 所 得法、
dìnghuì lì zhuāngyán

yǐ cǐ dù zhòngshēng zì zhèng wú shàngdào

dà chéngpíngděng

定 慧 力 庄 严,以此度 众 生 。自 证 无 上 道,大 乘 平 等

法,
ruò yǐ xiǎochénghuà

nǎizhì yú yī rén

wǒ zé duòqiāntān

cǐ shìwéi bù kě

若 以 小 乘 化、 乃 至 于一 人,我则 堕 悭 贪,此 事 为 不可。
ruòrénxìnguī fó

rú lái bù qī kuáng

yì wú tān jí yì

duànzhū fǎ zhōng è

若 人 信 归 佛,如 来 不欺 诳 ,亦无 贪 嫉意, 断 诸 法 中 恶。
gù fó yú shífāng

ér dú wú suǒwèi

wǒ yǐ xiāngyánshēn

guāngmíngzhàoshìjiān

故佛于 十 方 ,而独无 所 畏。我以 相 严 身 , 光 明 照 世 间 ,
wú liàngzhòngsuǒzūn

wéishuōshíxiāngyìn

shè lì fú dāngzhī

wǒ běn lì shìyuàn

无 量 众 所 尊, 为 说 实 相 印。舍 利弗 当 知,我 本 立 誓 愿 ,
yù lìng yí qièzhòng

rú wǒ děng wú yì

rú wǒ xī suǒyuàn

jīnzhě yǐ mǎn zú

欲 令 一 切 众 、如我 等 无异。如我昔 所 愿 , 今 者 已 满 足,
huà yí qièzhòngshēng

jiēlìng rù fó dào ruò wǒ yù zhòngshēng

jìnjiào yǐ fó dào

化 一 切 众 生 , 皆 令 入佛 道。若 我遇 众 生 , 尽 教 以佛 道,
wú zhìzhěcuòluàn

mí huò bù shòujiào

wǒ zhī cǐ zhòngshēng

wèicéngxiūshànběn

无 智 者 错 乱 ,迷 惑 不 受 教 。我 知 此 众 生 , 未 曾 修 善 本,
jiānzhù yú wǔ yù

chī ài gù shēngnǎo

yǐ zhū yù yīnyuán

zhuìduòsān è dào

坚 著 于五欲, 痴 爱故 生 恼。以 诸 欲 因 缘 , 坠 堕 三 恶 道,
lúnhuíliù qù zhōng

bèishòuzhū kǔ dú

shòutāizhīwēixíng

shìshìchángzēngzhǎng

轮 回 六 趣 中 , 备 受 诸 苦毒, 受 胎 之 微 形 , 世 世 常 增 长 。
báo dé shǎo fú rén

zhòng kǔ suǒ bī pò

rù xiéjiànchóulín

ruòyǒuruò wú děng

薄 德 少 福 人, 众 苦 所 逼迫,入 邪 见 稠 林, 若 有 若 无 等 。
yī zhǐ cǐ zhūjiàn

jù zú liùshí èr

shēnzhù xū wàng fǎ

jiānshòu bù kě shě

依 止 此 诸 见 ,具足 六 十 二, 深 著 虚 妄 法, 坚 受 不可 舍,

33

wǒ màn zì jīngāo

chǎn qǔ xīn bù shí

yú qiānwàn yì jié

bù wén fó míng zì

我 慢 自 矜 高, 谄 曲 心 不 实,于 千 万 亿 劫、不 闻 佛 名 字,
yì bù wénzhèng fǎ

rú shìrénnán dù

shì gù shè lì fú

wǒ wéishèfāngbiàn

亦不 闻 正 法,如 是 人 难 度。 是 故 舍 利弗,我 为 设 方 便 ,
shuōzhūjìn kǔ dào

shìzhī yǐ nièpán

wǒ suīshuōnièpán

shì yì fēizhēnmiè

说 诸 尽 苦 道, 示 之 以 涅 槃。我 虽 说 涅 槃, 是 亦 非 真 灭,
zhū fǎ cóngběnlái

cháng zì jì mièxiāng

fó zǐ hángdào yǐ

láishì dé zuò fó

诸 法 从 本 来, 常 自寂 灭 相 。佛子 行 道 已, 来 世 得 作 佛,
wǒ yǒufāngbiàn lì

kāishìsānchéng fǎ

yí qièzhūshìzūn

jiēshuō yī chéngdào

我 有 方 便 力, 开 示 三 乘 法。一 切 诸 世 尊, 皆 说 一 乘 道,
jīn cǐ zhū dà zhòng

jiēyìngchú yí huò

zhū fó yǔ wú yì

wéi yī wú èr chéng

今 此 诸 大 众 , 皆 应 除 疑 惑, 诸 佛语无异, 唯 一无二 乘 。
guò qù wú shùjié

wú liàngmiè dù fó

bǎiqiānwàn yì zhòng

qí shù bù kě liàng

过 去无 数 劫,无 量 灭 度佛, 百 千 万 亿 种 ,其 数 不可 量 。
rú shìzhūshìzūn

zhǒngzhǒngyuán pì yù

wú shùfāngbiàn lì

yǎnshuōzhū fǎ xiāng

如 是 诸 世 尊, 种 种 缘 譬喻,无 数 方 便 力, 演 说 诸 法 相 。
shìzhūshìzūnděng

jiēshuō yī chéng fǎ

huà wú liàngzhòngshēng

lìng rù yú fó dào

是 诸 世 尊 等 , 皆 说 一 乘 法, 化 无 量 众 生 , 令 入于佛 道。
yòuzhū dà shèngzhǔ

zhī yí qièshìjiān

tiānrénqúnshēnglèi

shēnxīnzhīsuǒ yù

又 诸 大 圣 主, 知 一 切 世 间 、 天 人 群 生 类, 深 心 之 所 欲,
gèng yǐ yì fāngbiàn

zhùxiǎn dì yī yì

ruòyǒuzhòngshēnglèi

zhízhūguò qù fó

更 以异 方 便 , 助 显 第一义。 若 有 众 生 类, 值 诸 过 去佛,
ruòwén fǎ bù shī

huòchíjièrěn rǔ

jīngjìnchánzhìděng

zhǒngzhǒngxiū fú huì

若 闻 法布 施, 或 持 戒 忍 辱、 精 进 禅 智 等 , 种 种 修 福 慧。
rú shìzhūrénděng

jiē yǐ chéng fó dào

zhū fó miè dù yǐ

ruòrénshànruǎnxīn

如 是 诸 人 等 , 皆 已 成 佛 道。 诸 佛 灭 度已, 若 人 善 软 心,
rú shìzhūzhòngshēng

jiē yǐ chéng fó dào

zhū fó miè dù yǐ

gōngyǎngshè lì zhě

如 是 诸 众 生 , 皆 已 成 佛 道。 诸 佛 灭 度已, 供 养 舍 利 者,

34

qǐ wàn yì zhòng tǎ

jīnyín jí bō lí

chē qú yǔ mǎ nǎo

méiguīliú lí zhū

起 万 亿 种 塔, 金 银 及玻璃、 砗 磲与玛 瑙、 玫 瑰 琉 璃 珠,
qīngjìngguǎngyánshì

zhuāngxiào yú zhū tǎ huòyǒu qǐ shímiào

zhāntán jí chénshuǐ

清 净 广 严 饰, 庄 校 于 诸 塔。或 有 起 石 庙 , 栴 檀 及 沉 水
mù mì bìng yú cái

zhuān wǎ ní tǔ děng

ruò yú kuàng yě zhōng

jī tǔ chéng fó miào

木蜜 并 余 材, 塼 瓦泥土 等 。若 于 旷 野 中 ,积土 成 佛 庙 。
nǎizhìtóng zǐ xì

jù shāwéi fó tǎ

rú shìzhūrénděng

jiē yǐ chéng fó dào

乃 至 童 子戏,聚 沙 为 佛塔。如 是 诸 人 等 , 皆 已 成 佛 道。
ruòrénwéi fó gù

jiàn lì zhūxíngxiàng

kè diāochéngzhòngxiāng

jiē yǐ chéng fó

若 人 为 佛故, 建 立 诸 形 像 ,刻 雕 成 众 相 , 皆 已 成 佛
dào

道。
huò yǐ qī bǎochéng

tòushíchìbáitóng

bái là jí qiān xī

tiě mù jí yǔ ní

或 以七 宝 成 , 鋀 石 赤 白 铜 、 白 镴及 铅 锡, 铁 木及与泥,
huò yǐ jiāo qī bù

yánshìzuò fó xiàng

rú shìzhūrénděng

jiē yǐ chéng fó dào

或 以 胶 漆布、 严 饰 作 佛 像 ,如 是 诸 人 等 , 皆 已 成 佛 道。
cǎihuàzuò fó xiàng

bǎi fú zhuāngyánxiāng

zì zuòruòshǐrén

jiē yǐ chéng fó dào

彩 画 作 佛 像 , 百 福 庄 严 相 ,自 作 若 使 人, 皆 已 成 佛 道。
nǎizhìtóng zǐ xì

ruòcǎo mù jí bǐ

huò yǐ zhǐzhǎojiǎ

ér huàzuò fó xiàng

乃 至 童 子戏, 若 草 木及笔、 或 以 指 爪 甲、而 画 作 佛 像 ,
rú shìzhūrénděng

jiànjiàn jī gōng dé

jù zú dà bēixīn

jiē yǐ chéng fó dào

如 是 诸 人 等 , 渐 渐 积 功 德,具足大 悲 心, 皆 已 成 佛 道。
dànhuàzhū pú sà

dù tuō wú liàngzhòng

ruòrén yú tǎ miào

bǎoxiàng jí huàxiàng

但 化 诸 菩萨,度 脱 无 量 众 。 若 人 于塔 庙 、 宝 像 及 画 像 ,
yǐ huáxiāngfāngài

jìngxīn ér gōngyǎng

ruòshǐrénzuò lè

jī gǔ chuījiǎobèi

以 华 香 幡 盖、 敬 心 而 供 养 。 若 使 人 作 乐,击鼓 吹 角 贝,
xiāo dí qínkōnghóu

pí pá náotóng bó

rú shìzhòngmiàoyīn

jìnchí yǐ gōngyǎng

箫 笛 琴 箜 篌、琵琶 铙 铜 钹,如 是 众 妙 音, 尽 持 以 供 养 。

35

huò yǐ huān xǐ xīn

gē beisòng fó dé

nǎizhì yī xiǎoyīn

jiē yǐ chéng fó dào

或 以 欢 喜 心,歌 呗 颂 佛德, 乃 至 一 小 音, 皆 已 成 佛 道。
ruòrénsǎnluànxīn

nǎizhì yǐ yī huá

gōngyǎng yú huàxiàng

jiànjiàn wú shù fó

若 人 散 乱 心, 乃 至 以一 华, 供 养 于 画 像 , 渐 见 无 数 佛。
huòyǒurén lǐ bài

huò fù dàn hé zhǎng

nǎizhì jǔ yì shǒu

huò fù xiǎo dī tóu

或 有 人 礼 拜, 或 复 但 合 掌 , 乃 至 举一 手 , 或 复 小 低 头,
yǐ cǐ gōngyǎngxiàng

jiànjiàn wú liàng fó

zì chéng wú shàngdào

guǎng dù wú shù

以此 供 养 像 , 渐 见 无 量 佛。自 成 无 上 道, 广 度无 数
zhòng

众 、
rù wú yú nièpán

rú xīnjìnhuǒmiè

ruòrénsǎnluànxīn

rù yú tǎ miàozhōng

入无余 涅 槃,如 薪 尽 火 灭。 若 人 散 乱 心,入于塔 庙 中 ,
yī chēngnán wú fó

jiē yǐ chéng fó dào

yú zhūguò qù fó

zàishìhuòmiè dù

一 称 南 无佛, 皆 已 成 佛 道。于 诸 过 去佛, 在 世 或 灭 度,
ruòyǒuwénshì fǎ

jiē yǐ chéng fó dào

wèiláizhūshìzūn

qí shù wú yǒuliàng

若 有 闻 是 法, 皆 已 成 佛 道。 未 来 诸 世 尊,其 数 无 有 量 ,
shìzhū rú láiděng

yì fāngbiànshuō fǎ

yí qièzhū rú lái

yǐ wú liàngfāngbiàn

是 诸 如 来 等 ,亦 方 便 说 法。一 切 诸 如 来,以无 量 方 便 、
dù tuōzhūzhòngshēng

rù fó wú lòuzhì

ruòyǒuwén fǎ zhě

wú yī bù chéng fó

度 脱 诸 众 生 ,入佛无 漏 智, 若 有 闻 法 者,无一不 成 佛。
zhū fó běnshìyuàn

wǒ suǒháng fó dào

pǔ yù lìngzhòngshēng

yì tong dé cǐ dào

诸 佛 本 誓 愿 ,我 所 行 佛 道,普欲 令 众 生 、亦 同 得此 道。
wèiláishìzhū fó

suīshuōbǎiqiān yì

wú shùzhū fǎ mén

qí shíwéi yī chéng

未 来 世 诸 佛, 虽 说 百 千 亿、无 数 诸 法 门,其 实 为 一 乘 。
zhū fó liǎng zú zūn

zhī fǎ cháng wú xìng

fó zhòngcóngyuán qǐ

shì gù shuō yī chéng

诸 佛 两 足 尊, 知 法 常 无 性 ,佛 种 从 缘 起, 是 故 说 一 乘 。
shì fǎ zhù fǎ wèi

shìjiānxiāngchángzhù

yú dàochǎngzhī yǐ

dǎoshīfāngbiànshuō

是 法 住 法 位, 世 间 相 常 住,于 道 场 知 已, 导 师 方 便 说 。

36

tiānrénsuǒgōngyǎng

xiànzàishífāng fó

qí shù rú héngshā

chūxiàn yú shìjiān

天 人 所 供 养 、 现 在 十 方 佛,其 数 如 恒 沙, 出 现 于 世 间 ,
ān yǐnzhòngshēng gù

yì shuō rú shì fǎ

zhī dì yī jì miè

yǐ fāngbiàn lì gù

安 隐 众 生 故,亦 说 如 是 法。 知 第一寂 灭,以 方 便 力故,
suīshìzhǒngzhǒngdào

qí shíwéi fó chéng

zhīzhòngshēngzhūháng

shēnxīnzhīsuǒ

虽 示 种 种 道,其 实 为 佛 乘 。 知 众 生 诸 行 , 深 心 之 所
niàn

念,
guò qù suǒ xí yè

yù xìngjīngjìn lì

jí zhūgēn lì dùn

yǐ zhǒngzhǒngyīnyuán

过 去 所 习业,欲 性 精 进 力,及 诸 根 利 钝,以 种 种 因 缘 、
pì yù yì yán cí

suíyìngfāngbiànshuō

jīn wǒ yì rú shì

ān yǐnzhòngshēng gù

譬喻亦 言 辞, 随 应 方 便 说 。 今 我亦如 是,安 隐 众 生 故,
yǐ zhǒngzhǒng fǎ mén

xuānshì yú fó dào

wǒ yǐ zhìhuì lì

zhīzhòngshēngxìng yù

以 种 种 法 门、 宣 示 于佛 道。我以 智 慧 力, 知 众 生 性 欲,
fāngbiànshuōzhū fǎ

jiēlìng dé huān xǐ

shè lì fú dāngzhī

wǒ yǐ fó yǎnguān

方 便 说 诸 法, 皆 令 得 欢 喜。 舍 利弗 当 知,我以佛 眼 观 ,
jiànliùdàozhòngshēng

pínqióng wú fú huì

rù shēng sǐ xiǎndào

xiāng xù kǔ bú

见 六 道 众 生 , 贫 穷 无福 慧,入 生 死 险 道, 相 续苦不
duàn

断,
shēnzhù yú wǔ yù

rú máoniú ài wěi

yǐ tān ài zì bì

mángmíng wú suǒjiàn

深 著 于五欲,如 牦 牛 爱 尾、以 贪 爱自弊, 盲 瞑 无 所 见 。
bù qiú dà shì fó

jí yǔ duàn kǔ fǎ

shēn rù zhūxiéjiàn

yǐ kǔ yù shě kǔ

不 求 大 势 佛、及与 断 苦法, 深 入 诸 邪 见 ,以苦欲 舍 苦。
wéishìzhòngshēng gù

ér qǐ dà bēixīn

wǒ shǐzuòdàochǎng

guānshù yì jīngháng

为 是 众 生 故、而起大 悲 心。我 始 坐 道 场 , 观 树 亦 经 行 ,
yú sān qī rì zhōng

sī wéi rú shìshì

wǒ suǒ dé zhìhuì

wēimiàozuì dì yī

于 三 七日 中 ,思 惟 如 是 事。我 所 得 智 慧, 微 妙 最 第一。

37

zhòngshēngzhūgēndùn

zhù lè chīsuǒmáng

rú sī zhīděnglèi

yún hé ér kě dù

众 生 诸 根 钝, 著 乐 痴 所 盲 ,如斯 之 等 类, 云 何而可度,
ěr shízhūfànwáng

jí zhūtiān dì shì

hù shì sì tiānwáng

jí dà zì zàitiān

尔 时 诸 梵 王 ,及 诸 天 帝 释、护 世 四 天 王 ,及大自 在 天 ,
bìng yú zhūtiānzhòng

juànshǔbǎiqiānwàn

gōngjìng hé zhǎng lǐ

qǐng wǒ zhuǎn fǎ

并 余 诸 天 众 、 眷 属 百 千 万, 恭 敬 合 掌 礼, 请 我 转 法
lún

轮。
wǒ jí zì sī wéi

ruòdànzàn fó chéng

zhòngshēngméizài kǔ

bù néngxìnshì fǎ

我即自思 惟, 若 但 赞 佛 乘 , 众 生 没 在 苦,不 能 信 是 法,
pò fǎ bù xìn gù

zhuì yú sān è dào

wǒ níng bù shuō fǎ

jí rù yú nièpán

破法不 信 故, 坠 于 三 恶 道。我 宁 不 说 法,疾入于 涅 槃。
xúnniànguò qù fó

suǒxíngfāngbian lì

wǒ jīnsuǒ dé dào

yì yìngshuōsānchéng

寻 念 过 去佛、 所 行 方 便 力,我 今 所 得 道,亦 应 说 三 乘 。
zuòshì sī wéishí

shífāng fó jiēxiàn

fànyīnwèi yù wǒ

shànzāishìjiāwén

作 是 思 惟 时, 十 方 佛 皆 现 , 梵 音 慰 喻我, 善 哉 释 迦 文,
dì yī zhīdǎoshī

dé shì wú shàng fǎ

suízhū yí qiè fó

第一 之 导 师,得 是 无 上 法,
wǒ děng yì jiē dé

zuìmiào dì yī fǎ

ér yòngfāngbiàn lì

随 诸 一 切 佛、而 用 方 便 力。

wéizhūzhòngshēnglèi

fēnbiéshuōsānchéng

我 等 亦 皆 得, 最 妙 第一法, 为 诸 众 生 类、分 别 说 三 乘 。
shǎozhì lè xiǎo fǎ

bù zì xìnzuò fó

shì gù yǐ fāngbiàn

fēnbiéshuōzhūguǒ

少 智 乐 小 法,不自 信 作 佛, 是 故以 方 便 、 分 别 说 诸 果。
suī fù shuōsānchéng

dànwéijiào pú sà

shè lì fú dāngzhī

wǒ wénshèngshī zǐ

虽 复 说 三 乘 , 但 为 教 菩萨。 舍 利弗 当 知,我 闻 圣 师 子、
shēnjìngwēimiàoyīn

xǐ chēngnán wú fó

fù zuò rú shìniàn

wǒ chūzhuó è shì

深 净 微 妙 音,喜 称 南 无佛。复 作 如 是 念 ,我 出 浊 恶 世,
rú zhū fó suǒshuō

wǒ yì suíshùnháng

sī wéishìshì yǐ

jí qū bō luónài

如 诸 佛 所 说 ,我亦 随 顺 行 。思 惟 是 事 已,即趋波 罗 奈,

38

zhū fǎ jì mièxiāng

bù kě yǐ yánxuān

yǐ fāngbiàn lì gù

wéi wǔ bǐ qiūshuō

诸 法寂 灭 相 ,不可以 言 宣 。以 方 便 力故, 为 五比 丘 说 。
shìmíngzhuǎn fǎ lún

biànyǒunièpányīn

jí yǐ ā luóhàn

fǎ sēngchābiémíng

是 名 转 法 轮, 便 有 涅 槃 音,及以阿 罗 汉,法 僧 差 别 名 。
cóngjiǔyuǎnjiélái

zànshìnièpán fǎ

shēng sǐ kǔ yǒngjìn

wǒ cháng rú shìshuō

从 久 远 劫 来, 赞 是 涅 槃 法, 生 死苦 永 尽,我 常 如 是 说 。
shè lì fú dāngzhī

wǒ jiàn fó zǐ děng

zhìqiú fó dàozhě

wú liàngqiānwàn yì

舍 利弗 当 知,我 见 佛子 等 , 志 求 佛 道 者,无 量 千 万 亿,
xián yǐ gōngjìngxīn

jiēláizhì fó suǒ

céngcóngzhū fó wén

fāngbiànsuǒshuō fǎ

咸 以 恭 敬 心, 皆 来 至 佛 所, 曾 从 诸 佛 闻, 方 便 所 说 法。
wǒ jí zuòshìniàn

rú láisuǒ yǐ chū

wéishuō fó huì gù

jīnzhèngshì qí shí

我即 作 是 念 ,如 来 所 以 出, 为 说 佛 慧 故, 今 正 是 其 时。
shè lì fú dāngzhī

dùngēnxiǎozhìrén

zhùxiāngjiāomànzhě

bù néngxìnshì fǎ

舍 利弗 当 知, 钝 根 小 智 人、 著 相 憍 慢 者,不 能 信 是 法。
jīn wǒ xǐ wú wèi

yú zhū pú sà zhōng

zhèngzhíshěfāngbiàn

dànshuō wú shàngdào

今 我喜无 畏,于 诸 菩萨 中 , 正 直 舍 方 便 , 但 说 无 上 道。
pú sà wénshì fǎ

yí wǎngjiē yǐ chú

qiān èr bǎiluóhàn

xī yì dāngzuò fó

菩萨 闻 是 法,疑 网 皆 已 除, 千 二 百 罗 汉、悉亦 当 作 佛。
rú sānshìzhū fó

shuō fǎ zhī yí shì

wǒ jīn yì rú shì

shuō wú fēnbié fǎ

如 三 世 诸 佛, 说 法 之 仪 式,我 今 亦如 是, 说 无 分 别 法。
zhū fó xìngchūshì

xuányuǎnzhí yù nàn

zhèngshǐchū yú shì

shuōshì fǎ fù nán

诸 佛 兴 出 世, 悬 远 值 遇 难, 正 使 出 于 世, 说 是 法复 难,
wú liàng wú shùjié

wénshì fǎ yì nán

néngtīngshì fǎ zhě

sī rén yì fù nán

无 量 无 数 劫, 闻 是 法亦 难, 能 听 是 法 者,斯 人 亦复 难。
pì rú yōutánhuā

yí qièjiē ài lè

tiānrénsuǒ xī yǒu

shíshínǎi yī chū

譬如 优 昙 花,一 切 皆 爱乐, 天 人 所 稀 有, 时 时 乃 一 出。
wén fǎ huān xǐ zàn

nǎizhì fā yī yán

zé wéi yǐ gōngyǎng

yí qièsānshì fó

闻 法 欢 喜 赞, 乃 至 发一 言,则 为 已 供 养 ,一 切 三 世 佛,

39

shìrénshèn xī yǒu

guò yú yōutánhuā

rǔ děng wù yǒu yí

wǒ wéizhū fǎ wáng

是 人 甚 稀 有, 过 于 优 昙 花。汝 等 勿 有 疑,我 为 诸 法 王 ,
pǔ gàozhū dà zhòng

dàn yǐ yī chéngdào

jiàohuàzhū pú sà

wú shēngwén dì zǐ

普 告 诸 大 众 , 但 以一 乘 道、 教 化 诸 菩萨,无 声 闻 弟子。
rǔ děngshè lì fú

shēngwén jí pú sà

dāngzhīshìmiào fǎ

zhū fó zhī mì yào

汝 等 舍 利弗, 声 闻 及菩萨, 当 知 是 妙 法, 诸 佛 之 秘 要。
yǐ wǔ zhuó è shì

dàn lè zhùzhū yù

rú shìděngzhòngshēng

zhōng bù qiú fó dào

以五 浊 恶 世, 但 乐 著 诸 欲,如 是 等 众 生 , 终 不 求 佛 道。
dāngláishì è rén

wén fó shuō yī chéng

mí huò bù xìnshòu

pò fǎ duò è dào

当 来 世 恶 人, 闻 佛 说 一 乘 ,迷 惑 不 信 受 ,破法 堕 恶 道。
yǒucánkuìqīngjìng

zhìqiú fó dàozhě

dāngwéi rú shìděng

guǎngzàn yī chéngdào

有 惭 愧 清 净 、 志 求 佛 道 者, 当 为 如 是 等 、 广 赞 一 乘 道。
shè lì fú dāngzhī

zhū fó fǎ rú shì

yǐ wàn yì fāngbiàn

suí yí ér shuō fǎ

舍 利弗 当 知, 诸 佛法如 是,以 万 亿 方 便 、 随 宜而 说 法,
qí bù xí xuézhě

bù néngxiǎo le cǐ

rǔ děng jì yǐ zhī

zhū fó shìzhīshī

其不习 学 者,不 能 晓 了此。汝 等 既已 知, 诸 佛 世 之 师,
suí yí fāngbiànshì

wú fù zhū yí huò

xīnshēng dà huān xǐ

zì zhīdāngzuò fó

随 宜 方 便 事,无复 诸 疑 惑, 心 生 大 欢 喜,自 知 当 作 佛。

pì yù pǐn dì sān

譬喻 品 第 三
ěr shíshè lì fú yǒngyuèhuān xǐ

jí qǐ

hé zhǎng

zhānyǎngzūnyán

ér bái fó

尔 时 舍 利弗 踊 跃 欢 喜,即起、合 掌 、 瞻 仰 尊 颜、而 白 佛
yán

jīncóngshìzūnwén cǐ fǎ yīn

xīnhuáiyǒngyuè

dé wèicéngyǒu suǒ yǐ zhě hé

wǒ xī

言:今 从 世 尊 闻此法音,心 怀 踊 跃,得未 曾 有。所以者何。我昔

40

cóng fó wén rú shì fǎ

jiànzhū pú sà shòu jì zuò fó

ér wǒ děng bù yǔ sī shì

shèn zì

从 佛闻如是法, 见 诸菩萨 授 记 作 佛, 而我 等 不与斯 事, 甚 自
gǎnshāng shī yú rú lái wú liàngzhījiàn shìzūn

wǒ cháng dú chǔshānlínshùxià

ruò

感 伤 、失 于如 来 无 量 知 见 。世 尊,我 常 独 处 山 林 树 下, 若
zuòruòháng

měizuòshìniàn

wǒ děngtóng rù fǎ xìng

yún hé rú lái yǐ xiǎochéng fǎ

坐 若 行 , 每 作 是 念 : 我 等 同 入法 性 , 云 何如 来 以 小 乘 法
ér jiàn jì dù

shì wǒ děngjiù

fēishìzūn yě

suǒ yǐ zhě hé

ruò wǒ děngdàishuōsuǒ

而 见 济度? 是 我 等 咎, 非 世 尊 也。所 以 者 何。若 我 等 待 说 所
yīn

chéngjiù ā nòuduōluósānmiǎosān pú tí zhě

bì yǐ dà chéng ér dé dù tuō rán wǒ

因, 成 就 阿 耨 多 罗 三 藐 三 菩提 者,必以大 乘 而得度 脱。然 我
děng bù jiěfāngbiànsuí yí suǒshuō

chūwén fó fǎ

biànxìnshòu

sī wéi qǔ zhèng

等 不 解 方 便 随 宜 所 说 , 初 闻 佛法,遇、便 信 受 、思 惟 取 证 。
shìzūn

wǒ cóng xī lái

zhōng rì jìng yè

měi zì kè zé

ér jīncóng fó

wénsuǒwèi

世 尊,我 从 昔 来, 终 日 竟 夜、每 自克责。而 今 从 佛, 闻 所 未
wén

wèicéngyǒu fǎ

duànzhū yí huǐ

shēn yì tàirán

kuài dé ān yǐn

jīn rì nǎizhī

闻、未 曾 有 法, 断 诸 疑 悔, 身 意 泰 然, 快 得安 隐。今 日 乃 知
zhēnshì fó zǐ

cóng fó kǒushēng

cóng fǎ huàshēng

dé fó fǎ fēn

真 是 佛子, 从 佛 口 生 , 从 法 化 生 ,得佛法 分。
ěr shíshè lì fú yù zhòngxuān cǐ yì

ér shuō jì yán

尔 时 舍 利弗欲 重 宣 此义,而 说 偈 言:
wǒ wénshì fǎ yīn

dé suǒwèicéngyǒu

xīnhuái dà huān xǐ

yí wǎngjiē yǐ chú

我 闻 是 法 音,得 所 未 曾 有, 心 怀 大 欢 喜,疑 网 皆 已 除。
xī láiméng fó jiào

bù shī yú dà chéng

fó yīnshèn xī yǒu

néngchúzhòngshēngnǎo

昔 来 蒙 佛 教 ,不 失 于大 乘 ,佛 音 甚 稀 有, 能 除 众 生 恼,
wǒ yǐ dé lòujìn

wén yì chúyōunǎo

wǒ chǔ yú shān gǔ

huòzàishùlínxià

我已得 漏 尽, 闻 亦 除 忧 恼。我 处 于 山 谷, 或 在 树 林 下,
ruòzuòruòjīngháng

cháng sī wéishìshì

wū hū shēn zì zé

yún hé ér zì qī

若 坐 若 经 行 , 常 思 惟 是 事,呜呼 深 自责, 云 何而自欺。

41

wǒ děng yì fó zǐ

tong rù wú lòu fǎ

bù néng yú wèilái

yǎnshuō wú shàngdào

我 等 亦佛子, 同 入无 漏 法,不 能 于 未 来、 演 说 无 上 道。
jīn sè sānshí èr

shí lì zhūjiětuō

tonggòng yī fǎ zhōng

ér bù dé cǐ shì

金 色 三 十 二, 十 力 诸 解 脱, 同 共 一法 中 ,而不得此 事,
bā shízhòngmiàohǎo

shí bā bù gòng fǎ

rú shìděnggōng dé

ér wǒ jiē yǐ shī

八 十 种 妙 好, 十 八不 共 法,如 是 等 功 德,而我 皆 已 失,
wǒ dú jīngxíngshí

jiàn fó zài dà zhòng

míngwénmǎnshífāng

guǎngráo yì zhòng

我独 经 行 时, 见 佛 在 大 众 , 名 闻 满 十 方 , 广 饶 益 众
shēng

生 。
zì wéishī cǐ lì

wǒ wéi zì qī kuáng

wǒ cháng yú rì yè

měi sī wéishìshì

自 惟 失 此利,我 为 自欺 诳 。我 常 于日夜, 每 思 惟 是 事,
yù yǐ wènshìzūn

wéishīwéi bù shī

wǒ chángjiànshìzūn

chēngzànzhū pú sà

欲以 问 世 尊, 为 失 为 不 失,我 常 见 世 尊, 称 赞 诸 菩萨,
yǐ shì yú rì yè

chóuliàng cǐ shìshì

jīnwén fó yīnshēng

suí yí ér shuō fǎ

以 是 于日夜, 筹 量 此 是 事。 今 闻 佛 音 声 , 随 宜而 说 法,
wú lòunán sī yì

lìngzhòngzhìdàochǎng

wǒ běnzhùxiéjiàn

wéizhūfànzhìshī

无 漏 难 思议, 令 众 至 道 场 。我 本 著 邪 见 , 为 诸 梵 志 师,
shìzūnzhī wǒ xīn

bá xiéshuōnièpán

wǒ xī chúxiéjiàn

yú kōng fǎ dé zhèng

世 尊 知 我 心,拔 邪 说 涅 槃。我悉 除 邪 见 ,于 空 法得 证 ,
ěr shíxīn zì wèi

dé zhì yú miè dù

ér jīnnǎi zì jué

fēishìshímiè dù

尔 时 心 自 谓,得 至 于 灭 度。而 今 乃 自 觉, 非 是 实 灭 度,
ruò dé zuò fó shí

jù sānshí èr xiāng

tiānrén yè chāzhòng

lóngshénděnggōngjìng

若 得 作 佛 时,具 三 十 二 相 , 天 人 夜 叉 众 、 龙 神 等 恭 敬 ,
shìshínǎi kě wèi

yǒngjìnmiè wú yú

fó yú dà zhòngzhōng

shuō wǒ dāngzuò fó

是 时 乃 可 谓, 永 尽 灭 无余。佛于大 众 中 , 说 我 当 作 佛,
wén rú shì fǎ yīn

yí huǐ xī yǐ chú

chūwén fó suǒshuō

xīnzhōng dà jīng yí

闻 如 是 法 音,疑 悔 悉已 除。 初 闻 佛 所 说 , 心 中 大 惊 疑,

42

jiāngfēi mó zuò fó

nǎoluàn wǒ xīn yē

fó yǐ zhǒngzhǒngyuán

pì yù qiǎoyánshuō

将 非 魔 作 佛, 恼 乱 我 心 耶。 佛以 种 种 缘 、譬喻 巧 言 说 ,
qí xīn ān rú hǎi

wǒ wén yí wǎngduàn

fó shuōguò qù shì

wú liàngmiè dù fó

其 心 安如 海,我 闻 疑 网 断 。佛 说 过 去 世、无 量 灭 度佛,
ān zhùfāngbiànzhōng

yì jiēshuōshì fǎ

xiànzàiwèilái fó

qí shù wú yǒuliàng

安 住 方 便 中 ,亦 皆 说 是 法。 现 在 未 来 佛,其 数 无 有 量 ,
yì yǐ zhūfāngbiàn

yǎnshuō rú shì fǎ

rú jīnzhěshìzūn

cóngshēng jí chūjiā

亦以 诸 方 便 , 演 说 如 是 法。如 今 者 世 尊, 从 生 及 出 家、
dé dàozhuǎn fǎ lún

yì yǐ fāngbiànshuō

shìzūnshuōshídào

bō xún wú cǐ shì

得 道 转 法 轮,亦以 方 便 说 。 世 尊 说 实 道,波 旬 无此 事,
yǐ shì wǒ dìngzhī

fēishì mó zuò fó

wǒ duò yí wǎng gù

wèishì mó suǒwéi

以 是 我 定 知、 非 是 魔 作 佛。我 堕 疑 网 故, 谓 是 魔 所 为,
wén fó róuruǎnyīn

shēnyuǎnshènwēimiào

yǎnchàngqīngjìng fǎ

wǒ xīn dà huān xǐ

闻 佛 柔 软 音, 深 远 甚 微 妙 , 演 畅 清 净 法。我 心 大 欢 喜,
yí huǐyǒng yǐ jìn

ān zhùshízhìzhōng

wǒ dìngdāngzuò fó

wéitiānrénsuǒjìng

疑 悔 永 已 尽,安 住 实 智 中 。我 定 当 作 佛, 为 天 人 所 敬 ,
zhuǎn wú shàng fǎ lún

jiàohuàzhū pú sà

转 无 上 法 轮, 教 化 诸 菩萨。
ěr shí fó gàoshè lì fú

wú jīn yú tiān rén shāmén pó luómén děng

dà zhòng

尔 时 佛 告 舍 利弗:吾 今 于 天 、人、沙 门、婆 罗 门、等 ,大 众
zhōngshuō

wǒ xī céng yú èr wàn yì fó suǒ

wéi wú shàngdào gù

chángjiàohuà rǔ

中 说 , 我昔 曾 于二 万 亿佛 所, 为 无 上 道 故, 常 教 化 汝,
rǔ yì cháng yè suí wǒ shòuxué

wǒ yǐ fāngbiànyǐndǎo rǔ gù

shēng wǒ fǎ zhōng shè lì

汝亦 长 夜 随 我 受 学。我以 方 便 引 导 汝故, 生 我法 中 。舍 利

wǒ xī jiào rǔ zhìyuàn fó dào

rǔ jīn xī wàng

ér biàn zì wèi

yǐ dé miè dù

弗,我昔 教 汝 志 愿 佛 道,汝 今 悉 忘 ,而 便 自 谓、已得 灭 度。我
jīnhái yù lìng rǔ yì niànběnyuànsuǒhángdào gù

wéizhūshēngwénshuōshì dà chéngjīng

今 还 欲 令 汝忆 念 本 愿 所 行 道 故, 为 诸 声 闻 说 是 大 乘 经
43

míngmiào fǎ liánhuá

jiào pú sà fǎ

fó suǒ hù niàn

名 妙 法 莲 华、 教 菩萨法、佛 所 护 念 。
shè lì fú

rǔ yú wèiláishì

guò wú liàng wú biān

bù kě sī yì jié

gōngyǎng

舍 利弗,汝于 未 来 世, 过 无 量 无 边 、不可思议 劫, 供 养
ruògānqiānwàn yì fó

fèngchízhèng fǎ

jù zú pú sà suǒhángzhīdào

dāng dé zuò fó

若 干 千 万 亿佛, 奉 持 正 法, 具足菩萨 所 行 之 道, 当 得 作 佛,
hàoyuēhuáguāng rú lái yìnggòng zhèngbiànzhī míngháng zú shànshìshìjiānjiě wú

号 曰 华 光 如 来、应 供 、正 遍 知、明 行 足、善 逝 世 间 解、无
shàngshì diào yù zhàng fu tiānrénshī fó shìzūn guómíng lí gòu

qí tǔ píngzhèng

上 士、调 御 丈 夫、天 人 师、佛、世 尊。国 名 离 垢,其土 平 正 ,
qīngjìngyánshì

ān yǐn

fēng lè

tiānrénchìshèng

liú lí wéi dì

yǒu bā jiāodào

清 净 严 饰,安 隐、丰 乐, 天 人 炽 盛 。琉 璃 为 地, 有 八 交 道,
huángjīnwéishéng yǐ jiè qí cè

qí bàng gè yǒu qī bǎohángshù

chángyǒuhuáguǒ huá

黄 金 为 绳 、以 界 其侧。其 傍 、各 有 七 宝 行 树, 常 有 华 果。华
guāng rú lái

yì yǐ sānchéngjiàohuàzhòngshēng

光 如 来、亦以 三 乘 教 化 众 生 。
shè lì fú

bǐ fó chūshí

suīfēi è shì

yǐ běnyuàn gù

shuōsānchéng fǎ

舍 利弗, 彼佛 出 时, 虽 非 恶 世, 以 本 愿 故, 说 三 乘 法。
qí jié

míng dà bǎozhuāngyán

hé gù míngyuē dà bǎozhuāngyán

qí guózhōng yǐ pú sà

其 劫、 名 大 宝 庄 严。何故 名 曰 大 宝 庄 严,其 国 中 以菩萨
wéi dà bǎo gù

bǐ zhū pú sà

wú liàng wú biān

bù kě sī yì

suànshù pì yù suǒ bù

为 大 宝 故。 彼 诸 菩萨, 无 量 无 边 , 不可思议, 算 数 譬喻 所 不
néng jí

fēi fó zhì lì

wú néngzhīzhě ruò yù xíngshí

bǎohuáchéng zú

cǐ zhū pú sà

能 及, 非 佛 智 力、无 能 知 者。若 欲 行 时, 宝 华 承 足。此 诸 菩萨
fēichū fā yì

jiējiǔzhí dé běn

yú wú liàngbǎiqiānwàn yì fó suǒ

jìngxiūfànháng

非 初 发意, 皆 久 植 德 本, 于无 量 百 千 万 亿佛 所、 净 修 梵 行 ,
héngwéizhū fó zhīsuǒchēngtàn

chángxiū fó huì

jù dà shéntōng

shànzhī yí qièzhū

恒 为 诸 佛 之 所 称 叹。 常 修 佛 慧,具大 神 通 , 善 知 一 切 诸

44

fǎ zhīmén

zhìzhí wú wěi

zhìniànjiān gù

rú shì pú sà

chōngmǎn qí guó

法 之 门, 质 直 无 伪, 志 念 坚 固。如 是 菩萨、 充 满 其 国。
shè lì fú

huáguāng fó shòushí èr xiǎojié

chúwéiwáng zǐ wèizuò fó shí qí

舍 利弗, 华 光 佛、寿 十 二 小 劫, 除 为 王 子、未 作 佛 时。其
guórénmín

shòu bā xiǎojié huáguāng rú láiguòshí èr xiǎojié

shòujiānmǎn pú sà

国 人 民, 寿 八 小 劫。华 光 如 来 过 十 二 小 劫, 授 坚 满 菩萨、
ā nòuduōluósānmiǎosān pú tí jì gàozhū bǐ qiū

shìjiānmǎn pú sà

cì dāngzuò fó

阿 耨 多 罗 三 藐 三 菩提记。告 诸 比 丘, 是 坚 满 菩萨、次 当 作 佛,
hàoyuēhuá zú ān háng duōtuó ā gā dù

āluóhē

sānmiǎosān fótuó

qí fó guótǔ

号 曰 华 足安 行 、多 陀 阿伽度、阿罗诃、三 藐 三 佛陀,其佛国土,
yì fù rúshì

shèlì fú

shìhuáguāngfómiè dù zhīhòu

zhèng fǎ zhùshì

sānshí èr

亦复如是。 舍利弗, 是 华光佛 灭 度 之 后, 正 法 住 世、 三 十 二
xiǎojié

xiàng fǎ zhùshì

yì sānshí èr xiǎojié

小 劫, 像 法 住 世、亦 三 十 二 小 劫。
ěr shíshìzūn yù zhòngxuān cǐ yì

ér shuō jì yán

尔 时 世 尊 欲 重 宣 此义,而 说 偈 言:
shè lì fú láishì

chéng fó pǔ zhìzūn

hàomíngyuēhuáguāng

dāng dù wú liàngzhòng

舍 利弗 来 世, 成 佛普 智 尊, 号 名 曰 华 光 , 当 度无 量 众 。
gōngyǎng wú shù fó

jù zú pú sà háng

shí lì děnggōng dé

zhèng yú wú shàngdào

供 养 无 数 佛,具足菩萨 行 、 十 力 等 功 德, 证 于无 上 道。
guò wú liàngjié yǐ

jiémíng dà bǎoyán

shìjièmíng lí gòu

qīngjìng wú xiáhuì

过 无 量 劫 已, 劫 名 大 宝 严, 世 界 名 离 垢, 清 净 无 瑕 秽。
yǐ liú lí wéi dì

jīnshéngjiè qí dào

qī bǎo zá sè shù

chángyǒuhuáguǒshí

以 琉 璃 为 地, 金 绳 界 其 道,七 宝 杂色 树, 常 有 华 果 实。
bǐ guózhū pú sà

zhìniànchángjiān gù

shéntōng bō luó mì

jiē yǐ xī jù zú

彼 国 诸 菩萨, 志 念 常 坚 固, 神 通 波 罗 蜜, 皆 已悉具足。
yú wú shù fó suǒ

shànxué pú sà dào

rú shìděng dà shì

huáguāng fó suǒhuà

于无 数 佛 所, 善 学 菩萨 道,如 是 等 大 士, 华 光 佛 所 化。

45

fó wéiwáng zǐ shí

qì guóshěshìróng

yú zuì mò hòushēn

chūjiāchéng fó dào

佛 为 王 子 时,弃 国 舍 世 荣 ,于 最 末 后 身 , 出 家 成 佛 道。
huáguāng fó zhùshì

shòushí èr xiǎojié

qí guórénmínzhòng

shòumìng bā xiǎojié

华 光 佛 住 世、 寿 十 二 小 劫,其 国 人 民 众 , 寿 命 八 小 劫。
fó miè dù zhīhòu

zhèng fǎ zhù yú shì

sānshí èr xiǎojié

guǎng dù zhūzhòngshēng

佛 灭 度 之 后, 正 法 住 于 世, 三 十 二 小 劫, 广 度 诸 众 生 。
zhèng fǎ mièjìn yǐ

xiàng fǎ sānshí èr

shè lì guǎngliú bù

tiānrén pǔ gōngyǎng

正 法 灭 尽 已, 像 法 三 十 二, 舍 利 广 流 布, 天 人 普 供 养 。
huáguāng fó suǒwéi

qí shìjiē rú shì

qí liǎng zú shèngzūn

zuìshèng wú lún pǐ

华 光 佛 所 为,其 事 皆 如 是,其 两 足 圣 尊, 最 胜 无 伦 匹。
bǐ jí shì rǔ shēn

yí yìng zì xīnqìng

彼即 是 汝 身 ,宜 应 自 欣 庆 。
ěr shí sì bù zhòng

bǐ qiū bǐ qiū ní yōu pó sāi yōu pó yí

tiānlóng yè chā

尔 时 四部 众 ,比 丘、比 丘 尼、优 婆 塞、优 婆夷, 天 龙 、夜 叉、
qián tà pó

ā xiūluó jiālóuluó jǐn nà luó

mó hóuluó gā

děng dà zhòng

jiànshè

乾 闼婆、阿 修 罗、迦 楼 罗、紧 那 罗、摩 侯 罗 伽、等 大 众 , 见 舍
lì fú yú fó qiánshòu ā nòuduōluósānmiǎosān pú tí jì

xīn dà huān xǐ

yǒngyuè wú

利弗于佛 前 受 阿 耨 多 罗 三 藐 三 菩提记, 心 大 欢 喜, 踊 跃 无
liàng

gè gè tuōshēnsuǒzhùshàng yī

yǐ gōngyǎng fó

shì tí huányīn fàntiānwáng

量 ,各各 脱 身 所 著 上 衣、以 供 养 佛。释 提 桓 因、梵 天 王 、
děng

yǔ wú shùtiān zǐ

yì yǐ tiānmiào yī

tiānmàntuóluóhuá

mó hē màntuóluóhuá

等 ,与无 数 天 子,亦以 天 妙 衣、天 曼 陀 罗 华、摩诃 曼 陀 罗 华、
děng

gōngyǎng yú fó

suǒsàntiān yī

zhù xū kōngzhōng

ér zì huízhuǎn

zhūtiān

等 , 供 养 于佛。所 散 天 衣, 住 虚 空 中 ,而自 回 转 。诸 天
jì lè

bǎiqiānwànzhòng

yú xū kōngzhōng

yì shí jù zuò

yǔ zhòngtiānhuá

ér zuò

伎乐、百 千 万 种 ,于虚 空 中 、一 时 俱 作,雨 众 天 华。而 作
shìyán

fó xī yú bō luónài chūzhuǎn fǎ lún

jīnnǎi fù zhuǎn wú shàngzuì dà fǎ lún

是 言:佛昔于波 罗 奈、初 转 法 轮, 今 乃 复 转 无 上 最 大法 轮。

46

ěr shízhūtiān zǐ yù zhòngxuān cǐ yì

ér shuō jì yán

尔 时 诸 天 子欲 重 宣 此义,而 说 偈 言:
xī yú bō luónài

zhuǎn sì dì fǎ lún

fēnbiéshuōzhū fǎ

wǔ zhòngzhīshēngmiè

昔于波 罗 奈、 转 四谛法 轮, 分 别 说 诸 法,五 众 之 生 灭。
jīn fù zhuǎnzuìmiào

wú shàng dà fǎ lún

shì fǎ shènshēn ào

今 复 转 最 妙 ,无 上 大法 轮,

shǎoyǒunéngxìn

是 法 甚 深 奥, 少 有 能 信

zhě

者。
wǒ děngcóng xī lái

shùwénshìzūnshuō

wèicéngwén rú shì

shēnmiàozhīshàng fǎ

我 等 从 昔 来, 数 闻 世 尊 说 , 未 曾 闻 如 是, 深 妙 之 上 法。
shìzūnshuōshì fǎ

wǒ děngjiēsuí xǐ

dà zhìshè lì fú

jīn dé shòuzūn jì

世 尊 说 是 法,我 等 皆 随 喜。大 智 舍 利弗, 今 得 受 尊 记,
wǒ děng yì rú shì

bì dāng dé zuò fó

yú yí qièshìjiān

zuìzūn wú yǒushàng

我 等 亦如 是,必 当 得 作 佛,于一 切 世 间 , 最 尊 无 有 上 。
fó dào pǒ sī yì

fāngbiànsuí yí shuō

wǒ suǒyǒu fú yè

jīnshìruòguòshì

佛 道 叵思议, 方 便 随 宜 说 。我 所 有 福业, 今 世 若 过 世,
jí jiàn fó gōng dé

jìnhuíxiàng fó dào

及 见 佛 功 德, 尽 回 向 佛 道。
ěr shíshè lì fú bái fó yán

shìzūn

wǒ jīn wú fù yí huǐ

qīn yú fó qián

尔 时 舍 利弗 白 佛 言: 世 尊, 我 今 无复疑 悔, 亲 于佛 前 、 得
shòu ā nòuduōluósānmiǎosān pú tí jì

shìzhūqiān èr bǎixīn zì zàizhě

xī zhùxué dì

受 阿 耨 多 罗 三 藐 三 菩提记。是 诸 千 二 百 心 自 在 者,昔 住 学 地
fó chángjiàohuà

yán wǒ fǎ néng lí shēnglǎobìng sǐ

jiūjìngnièpán shìxué wú xué

佛 常 教 化, 言 我法、能 离 生 老 病 死, 究 竟 涅 槃。是 学 无 学
rén

yì gè zì yǐ lí wǒ jiàn jí yǒu wú jiànděng wèi dé nièpán

ér jīn yú shìzūnqián

人,亦各自以离我 见 及 有 无 见 等 、谓 得 涅 槃。而 今 于 世 尊 前 、
wénsuǒwèiwén

jiēduò yí huò

shànzāi

shìzūn

yuànwéi sì zhòngshuō qí yīnyuán

闻 所 未 闻, 皆 堕 疑 惑。 善 哉、世 尊, 愿 为 四 众 说 其 因 缘 ,

47

lìng lí yí huǐ

令 离疑 悔。
ěr shí fó gàoshè lì fú

wǒ xiān bù yán

zhū fó shìzūn

yǐ zhǒngzhǒngyīnyuán

尔 时 佛 告 舍 利弗:我 先 不 言、诸 佛 世 尊、以 种 种 因 缘 、
pì yù yán cí

fāngbiànshuō fǎ

jiēwéi ā nòuduōluósānmiǎosān pú tí yē

shìzhūsuǒ

譬喻 言 辞、 方 便 说 法, 皆 为 阿 耨 多 罗 三 藐 三 菩提耶。是 诸 所
shuō

jiēwéihuà pú sà gù ránshè lì fú

jīndāng fù yǐ pì yù gèngmíng cǐ yì

zhū

说 , 皆 为 化 菩萨故。然 舍 利弗, 今 当 复以譬喻、更 明 此义, 诸
yǒuzhìzhě

yǐ pì yù dé jiě

有 智 者、以譬喻得 解。
shè lì fú

ruòguó yì jù luò

yǒu dà zhǎngzhě

qí niánshuāimài

cái fù wú

舍 利弗, 若 国 邑聚 落, 有 大 长 者、 其 年 衰 迈, 财 富无
liàng

duōyǒutiánzhái

jí zhūtóng pú

qí jiāguǎng dà

wéiyǒu yī mén

duōzhūrén

量 , 多 有 田 宅 、及 诸 僮 仆。其 家 广 大, 唯 有 一 门, 多 诸 人
zhòng

yī bǎi

èr bǎi nǎizhì wǔ bǎirén zhǐzhù qí zhōng táng gé xiǔ gù

qiáng bì

众 ,一 百、二 百、乃 至 五 百 人、止 住 其 中 。堂 阁 朽 故, 墙 壁
tuíluò

zhùgēn fǔ bài

liángdòngqīngwēi

zhōu zā jù shí

chuāránhuǒ qǐ

fén

隤 落, 柱 根 腐 败, 梁 栋 倾 危, 周 匝俱 时、 欻 然 火 起, 焚
shāoshězhái zhǎngzhězhū zǐ

ruòshí èr shí huòzhìsānshí zài cǐ zháizhōng zhǎng

烧 舍 宅 。长 者 诸 子, 若 十、二 十、或 至 三 十、在 此 宅 中 。长
zhějiànshì dà huǒcóng sì miàn qǐ

jí dà jīng bù

ér zuòshìniàn

wǒ suīnéng yú cǐ

者 见 是 大 火 从 四 面 起, 即大 惊 怖, 而 作 是 念 : 我 虽 能 于此
suǒshāozhīmén

ān yǐn dé chū

ér zhū zǐ děng

yú huǒzháinèi

lè zhù xī xì

bù jué

所 烧 之 门、安 隐 得 出,而 诸 子 等 ,于 火 宅 内、乐 著 嬉戏,不 觉
bù zhī

bù jīng bù bù

huǒlái bī shēn

kǔ tòngqiē jǐ

xīn bù yànhuàn

wú qiúchū

不 知,不 惊 不怖, 火 来 逼 身 ,苦 痛 切 己, 心 不 厌 患 ,无 求 出

意。

48

shè lì fú

shìzhǎngzhězuòshì sī wéi

wǒ shēnshǒuyǒu lì

dāng yǐ yī gāi ruò

舍 利弗, 是 长 者 作 是 思 惟:我 身 手 有 力, 当 以衣 祴、若
yǐ jǐ àn cóngshěchūzhī fù gèng sī wéi

shìshě wéiyǒu yī mén

ér fù xiáxiǎo zhū

以几案、从 舍 出 之。复 更 思 惟: 是 舍、唯 有 一 门,而复 狭 小 。诸
zǐ yòuzhì

wèiyǒusuǒshí

liànzhù xì chù

huòdāngduòluò

wéihuǒsuǒshāo

子 幼 稚, 未 有 所 识, 恋 著 戏 处, 或 当 堕 落, 为 火 所 烧 。 我
dāngwéishuō bù wèizhīshì

cǐ shě yǐ shāo

yí shí jí chū

wù lìngwéihuǒzhīsuǒshāo

当 为 说 怖 畏 之 事, 此 舍 已 烧 , 宜 时 疾 出, 勿 令 为 火 之 所 烧
hài

zuòshìniàn yǐ

rú suǒ sī wéi

jù gào zhūzǐ

rǔ děngsùchū

fù suīliánmǐn

害。作 是 念 已,如 所 思 惟,具 告 诸子,汝 等速 出。父 虽 怜 愍、
shànyányòu yù

ér zhūzǐ děng lèzhù xīxì

bùkěn xìnshòu

bù jīng bú wèi

liǎo wú

善 言 诱 喻,而诸子 等 乐著嬉戏,不肯 信 受 ,不 惊 不 畏, 了 无
chūxīn

yì fù bù zhī hé zhěshìhuǒ

hé zhěwéishě

yún hé wéishī

dàndōng xī zǒu xì

出 心。亦复不 知 何 者 是 火,何 者 为 舍, 云 何 为 失, 但 东 西 走 戏
shì fù ér yǐ

视 父而已。
ěr shízhǎngzhě jí zuòshìniàn

cǐ shě yǐ wéi dà huǒsuǒshāo

wǒ jí zhū zǐ ruò

尔 时 长 者 即 作 是 念 : 此 舍 已 为 大 火 所 烧 , 我及 诸 子 若
bù shíchū

bì wéisuǒfén

wǒ jīndāngshèfāngbiàn

lìngzhū zǐ děng dé miǎn sī hài

不 时 出,必 为 所 焚,我 今 当 设 方 便 , 令 诸 子 等 得 免 斯 害。
fù zhīzhū zǐ

xiānxīn gè yǒusuǒhào

zhǒngzhǒngzhēnwán qí yì zhī wù

qíng bì lè zhù

父 知 诸 子、先 心 各 有 所 好, 种 种 珍 玩 奇异 之 物, 情 必乐 著
ér gàozhīyán

rǔ děngsuǒ kě wánhǎo

xīyǒu nándé

rǔ ruò bù qǔ

hòu bì yōuhuǐ

而 告 之 言: 汝 等 所 可 玩 好、 稀有难得, 汝 若 不取, 后 必 忧 悔。
rúcǐ zhòngzhòngyángchē

lù chē niúchē

jīnzàiménwài

kě yǐ yóu xì

rǔ děng yú

如此 种

种羊 车、鹿 车、牛车 , 今 在 门 外,可以 游 戏。汝 等 于

cǐ huǒzhái

yí sù chūlái

suí rǔ suǒ yù

jiēdāng yǔ rǔ

ěr shízhū zǐ wén fù suǒshuō

此 火 宅 、宜速 出 来, 随 汝 所 欲, 皆 当 与汝。尔 时 诸 子 闻 父 所 说

49

zhēnwánzhī wù

shì qí yuàn gù

xīn gè yǒngruì

hù xiāngtuīpái

jìnggòngchízǒu

珍 玩 之 物, 适 其 愿 故, 心 各 勇 锐, 互 相 推 排, 竞 共 驰 走,
zhēngchūhuǒzhái

shìshízhǎngzhějiànzhū zǐ shízhū zǐ děng gè bái fù yán

fù xiānsuǒ

争 出 火 宅 。是 时 长 者 见 诸 子 时 诸 子 等 各 白 父 言:父 先 所
xǔ wánhǎozhī jù

yángchē

lù chē niúchē

yuànshí cì yǔ

děng ān yǐn dé chū

jiē

许 玩 好 之 具, 羊 车、鹿 车、牛 车, 愿 时 赐与。等 安 隐 得 出, 皆
yú sì qú dàozhōng

lù dì ér zuò

wú fù zhàng ài

qí xīntàirán

huān xǐ yǒngyuè

于四衢 道 中 、露地而 坐,无复 障 碍,其 心 泰 然, 欢 喜 踊 跃。
shè lì fú

ěr shízhǎngzhě gè cì zhū zǐ

děng yī dà chē

qí chēgāoguǎng

舍 利弗, 尔 时 长 者 各赐 诸 子、 等 一大 车, 其 车 高 广 ,
zhòngbǎozhuāngxiào

zhōu zā lánshǔn

sì miànxuánlíng

yòu yú qí shàng

zhāngshè

众 宝 庄 校 , 周 匝 栏 楯 ,四 面 悬 铃 。又 于其 上 、 张 设
xiǎngài

yì yǐ zhēn qí zá bǎo ér yánshìzhī

bǎoshéngjiāoluò

chuízhūhuáyīng

幰 盖, 亦以 珍 奇杂 宝 而 严 饰 之, 宝 绳 交 络, 垂 诸 华 缨 ,
zhòng fū wǎnyán

ān zhìdānzhěn

jià yǐ báiniú

fū sè chōngjié

xíng tǐ shūhǎo

重 敷 婉 筵,安 置 丹 枕 。 驾 以 白 牛,肤色 充 洁, 形 体 姝 好,
yǒu dà jīn lì

háng bù píngzhèng

qí jí rú fēng yòuduō pú cóng

ér shìwèizhī suǒ

有 大 筋 力, 行 步 平 正 ,其疾如 风 。又 多 仆 从 、而 侍 卫 之。所
yǐ zhě hé

shì dà zhǎngzhě

cái fù wú liàng

zhǒngzhǒngzhūcáng

xī jiēchōng yì

以 者 何。是 大 长 者、财 富无 量 , 种 种 诸 藏 ,悉 皆 充 溢。
ér zuòshìniàn

wǒ cái wù wú jí

bù yìng yǐ xiàlièxiǎochē

yǔ zhū zǐ děng

jīn cǐ

而 作 是 念 ,我 财 物无极,不 应 以 下 劣 小 车、与 诸 子 等 , 今 此
yòutóng

jiēshì wú zǐ

ài wú piāndǎng

wǒ yǒu rúshì qī bǎo dàchē

qí shùwúliàng

幼童 , 皆 是 吾子, 爱无 偏 党 , 我 有 如是七 宝 大车, 其 数 无量 ,
yīngdāngděngxīn gè gè yǔ zhī

bù yí chābié suǒ yǐ zhě hé

yǐ wǒ cǐ wù zhōugěi yī

应 当 等 心、各各与 之,不宜 差 别。所 以 者 何。以我此物、周 给 一
guó

yóushàng bù kuì

hé kuàngzhū zǐ

shìshízhū zǐ gè chéng dà chē

dé wèicéngyǒu

国, 犹 尚 不 匮,何 况 诸 子。是 时 诸 子各 乘 大 车,得 未 曾 有

50

fēiběnsuǒwàng

非本所 望 。
shè lì fú

yú rǔ yì yún hé

shìzhǎngzhě

děng yǔ zhū zǐ zhēnbǎo dà chē

níng

舍 利弗,于汝意 云 何, 是 长 者、 等 与 诸 子 珍 宝 大 车, 宁
yǒu xū wàngfǒu

shè lì fú yán

bù yě

shìzūn

shìzhǎngzhě dànlìngzhū zǐ dé miǎn

有 虚 妄 否? 舍 利弗 言:不也、世 尊, 是 长 者、但 令 诸 子得 免
huǒnán

quán qí qū mìng

fēiwéi xū wàng

hé yǐ gù

ruòquánshēnmìng

biànwéi yǐ

火 难, 全 其躯 命 , 非 为 虚 妄 。何以故。若 全 身 命 , 便 为 已
dé wánhǎozhī jù

kuàng fù fāngbiàn

yú bǐ huǒzhái ér bá jì zhī

shìzūn

ruòshì

得 玩 好 之 具, 况 复 方 便 , 于彼 火 宅 而拔济 之。 世 尊, 若 是
zhǎngzhě

nǎizhì bù yǔ zuìxiǎo yī chē

yóu bù xū wàng

hé yǐ gù

shìzhǎngzhěxiān

长 者, 乃 至 不与 最 小 一 车, 犹 不虚 妄 。何以故。是 长 者 先
zuòshì yì

wǒ yǐ fāngbiàn lìng zǐ dé chū

yǐ shìyīnyuán

wú xū wàng yě

hé kuàng

作 是 意:我以 方 便 、令 子得 出。以 是 因 缘 ,无虚 妄 也。何 况
zhǎngzhě

zì zhīcái fù wú liàng

yù ráo yì zhū zǐ

děng yǔ dà chē

长 者、自 知 财 富无 量 ,欲 饶 益 诸 子, 等 与大 车。
fó gàoshè lì fú

shànzāishànzāi

rú rǔ suǒyán

shè lì fú

rú lái yì fù rú

佛 告 舍 利弗: 善 哉 善 哉,如汝 所 言。 舍 利弗,如 来 亦复如
shì

zé wéi yí qièshìjiānzhī fù

yú zhū bù wèi shuāinǎo yōuhuàn

wú míng àn bì

是,则 为 一 切 世 间 之 父。于 诸 怖 畏、 衰 恼、忧 患 、无 明 闇蔽,
yǒngjìn wú yú

ér xī chéngjiù wú liàngzhījiàn

lì wú suǒwèi

yǒu dà shén lì jí zhì

永 尽 无余,而悉 成 就 无 量 知 见 、力无 所 畏, 有 大 神 力及 智
huì lì

jù zú fāngbiàn zhìhuì bō luó mì

dà cí

dà bēi

cháng wú xièjuàn

héng

慧 力,具足 方 便 、智 慧 波 罗 蜜,大慈、大 悲, 常 无 懈 倦 , 恒
qiúshànshì

lì yì yí qiè

ér shēngsānjièxiǔ gù huǒzhái

wéi dù zhòngshēng

shēng

求 善 事,利益一 切。而 生 三 界 朽 故 火 宅 , 为 度 众 生 、 生
lǎobìng sǐ yōubēi kǔ nǎo yú chī àn bì sān dú zhīhuǒ

jiàohuà lìng dé ā nòuduō

老 病 死、忧 悲、苦 恼、愚 痴、闇蔽、三 毒 之 火, 教 化、令 得阿 耨 多

51

luósānmiǎosān pú tí

jiànzhūzhòngshēngwéishēnglǎobìng sǐ

yōubēi

kǔ nǎo zhīsuǒ

罗 三 藐 三 菩提。见 诸 众 生 为 生 老 病 死、忧 悲、苦 恼、之 所
shāozhǔ

yì yǐ wǔ yù cái lì gù shòuzhǒngzhǒng kǔ

yòu yǐ tānzhùzhuīqiú gù

xiàn

烧 煮,亦以五欲 财 利故、受 种 种 苦, 又 以 贪 著 追 求 故, 现
shòuzhòng kǔ

hòushòu dì yù chùshēng

è guǐ zhī kǔ

ruòshēngtiānshàng jí zài

受 众 苦, 后 受 地狱、畜 生 、饿 鬼、之 苦, 若 生 天 上 、及 在
rénjiān

pínqióngkùn kǔ

ài bié lí kǔ yuànzēnghuì kǔ

rú shìděngzhǒngzhǒngzhū kǔ

人 间 , 贫 穷 困 苦、爱 别 离苦、怨 憎 会 苦、如 是 等 种 种 诸 苦
zhòngshēngméizài qí zhōng

huān xǐ yóu xì

bù jué bù zhī

bù jīng bù bù

yì bù

众 生 没 在 其 中 , 欢 喜 游 戏, 不 觉 不 知, 不 惊 不怖, 亦不
shēngyàn

bù qiújiětuō

yú cǐ sānjièhuǒzhái

dōng xī chízǒu

suīzāo dà kǔ

生 厌,不 求 解 脱。于此 三 界 火 宅 、 东 西 驰 走, 虽 遭 大苦,不
yǐ wéihuàn shè lì fú

fó jiàn cǐ yǐ

biànzuòshìniàn

wǒ wéizhòngshēngzhī fù

以 为 患 。舍 利弗,佛 见 此已, 便 作 是 念 :我 为 众 生 之 父,
yìng bá qí kǔ nàn

yǔ wú liàng wú biān fó zhìhuì lè

lìng qí yóu xì

应 拔其苦 难,与无 量 无 边 佛 智 慧 乐, 令 其 游 戏。
shè lì fú

rú lái fù zuòshìniàn

ruò wǒ dàn yǐ shén lì

jí zhìhuì lì

shě yú

舍 利弗,如 来 复 作 是 念 : 若 我 但 以 神 力、及 智 慧 力, 舍 于
fāngbiàn

wéizhūzhòngshēngzàn rú láizhījiàn lì wú suǒwèizhě

zhòngshēng bù néng

方 便 , 为 诸 众 生 赞 如 来 知 见 、力无 所 畏 者, 众 生 不 能
yǐ shì dé dù suǒ yǐ zhě hé shìzhūzhòngshēng

wèimiǎnshēnglǎobìng sǐ yōubēi kǔ

以 是 得度。所 以 者 何。是 诸 众 生 , 未 免 生 老 病 死、忧 悲、苦
nǎo

ér wéisānjièhuǒzháisuǒshāo

hé yóunéngjiě fó zhīzhìhuì

恼,而 为 三 界 火 宅 所 烧 ,何 由 能 解 佛 之 智 慧。
shè lì fú

rú bǐ zhǎngzhě

suī fù shēnshǒuyǒu lì

ér bú yòngzhī

dàn yǐ yīn

舍 利弗,如彼 长 者、虽 复 身 手 有 力,而不 用 之, 但 以 殷
qínfāngbiàn miǎn jì zhū zǐ huǒzháizhīnán

ránhòu gè yǔ zhēnbǎo dà chē

rú lái yì fù

勤 方 便 、勉 济 诸 子 火 宅 之 难, 然 后 各与 珍 宝 大 车。如 来 亦复

52

rú shì

suīyǒu lì

wú suǒwèi

ér bú yòngzhī

dàn yǐ zhìhuìfāngbiàn

yú sānjiè

如 是, 虽 有 力、 无 所 畏, 而不 用 之, 但 以 智 慧 方 便 , 于 三 界
huǒzhái

bá jì zhòngshēng

wéishuōsānchéng

shēngwén

pì zhī fó

fó chéng

ér

火 宅 、拔济 众 生 , 为 说 三 乘 、 声 闻、辟 支 佛、佛 乘 ,而
zuòshìyán

rǔ děng mò dé lè zhùsānjièhuǒzhái

wù tān cū bì

sè shēngxiāngwèichù

作 是 言:汝 等 莫得乐 住 三 界 火 宅 ,勿 贪 粗敝、色 声 香 味 触

ruòtānzhùshēng ài

zé wéisuǒshāo

rǔ sù chūsānjiè

dāng dé sānchéng

shēng

也。若 贪 著 生 爱,则 为 所 烧 。汝速 出 三 界, 当 得 三 乘 、 声
wén

pì zhī fó

fó chéng

wǒ jīnwéi rǔ bǎorèn cǐ shì

zhōng bù xū yě

rǔ děngdàn

闻、辟 支 佛、佛 乘 ,我 今 为 汝 保 任 此 事, 终 不虚也。汝 等 但
dāngqínxiūjīngjìn

rú lái yǐ shìfāngbiàn

yòujìnzhòngshēng

fù zuòshìyán

当 勤 修 精 进。如 来 以 是 方 便 、 诱 进 众 生 ,复 作 是 言:汝
děngdāngzhī cǐ sānchéng fǎ

jiēshìshèngsuǒchēngtàn

zì zài wú xì

wú suǒ yī qiú

等 当 知 此 三 乘 法, 皆 是 圣 所 称 叹, 自 在 无系, 无 所 依 求。
chéngshìsānchéng

yǐ wú lòugēn lì jiào dào chándìng jiětuō sānmèi děng

乘 是 三 乘 ,以无 漏 根、力、觉 、道、禅 定 、解 脱、三 昧、等 ,
ér zì yú lè

biàn dé wú liàng ān yǐnkuài lè

而自娱乐, 便 得无 量 安 隐 快 乐。
shè lì fú

ruòyǒuzhòngshēng

nèiyǒuzhìxìng

cóng fó shìzūnwén fǎ xìnshòu

舍 利弗, 若 有 众 生 , 内 有 智 性 , 从 佛 世 尊 闻 法 信 受 ,
yīnqínjīngjìn

yù sù chūsānjiè

zì qiúnièpán

shìmíngshēngwénchéng

rú bǐ

殷 勤 精 进, 欲速 出 三 界, 自 求 涅 槃, 是 名 声 闻 乘 , 如彼
zhū zǐ wéiqiúyángchē

chū yú huǒzhái

ruòyǒuzhòngshēng

cóng fó shìzūnwén fǎ xìn

诸 子 为 求 羊 车、 出 于 火 宅 。 若 有 众 生 , 从 佛 世 尊 闻 法 信
shòu

yīnqínjīngjìn

qiú zì ránhuì

lè dú shàn jì

shēnzhīzhū fǎ yīnyuán

shì

受 , 殷 勤 精 进, 求 自 然 慧, 乐独 善 寂, 深 知 诸 法 因 缘 , 是
míng pì zhī fó chéng

rú bǐ zhū zǐ wéiqiú lù chē chū yú huǒzhái ruòyǒuzhòngshēng

名 辟 支 佛 乘 ,如彼 诸 子 为 求 鹿 车、出 于 火 宅 。若 有 众 生 ,

53

cóng fó shìzūnwén fǎ xìnshòu

qínxiūjīngjìn

qiú yí qièzhì

fó zhì

zì ránzhì

从 佛 世 尊 闻 法 信 受 , 勤 修 精 进, 求 一 切 智、佛 智、自 然 智、无
shīzhì

rú láizhījiàn

lì wú suǒwèi

mǐnniàn

ān lè wú liàngzhòngshēng

lì yì

师 智、如 来 知 见 、力无 所 畏, 愍 念 、安乐无 量 众 生 ,利益
tiānrén

dù tuō yí qiè

shìmíng dà chéng

pú sà qiú cǐ chéng gù

míngwéi mó hē sà

天 人,度 脱 一 切, 是 名 大 乘 ,菩萨 求 此 乘 故, 名 为 摩诃萨,
rú bǐ zhūzǐ wéiqiúniúchē

chūyú huǒzhái

如彼诸子 为 求 牛车 、出于 火 宅 。
shè lì fú

rú bǐ zhǎngzhě jiànzhū zǐ děng ān yǐn dé chūhuǒzhái

dào wú wèichù

舍 利弗,如彼 长 者、见 诸 子 等 安 隐 得 出 火 宅 , 到 无 畏 处
zì wéicái fù wú liàng

děng yǐ dà chē ér cì zhū zǐ

rú lái yì fù rú shì

wéi yí qiè

自 惟 财 富无 量 , 等 以大 车 而赐 诸 子。 如 来 亦复如 是, 为 一 切
zhòngshēngzhī fù

ruòjiàn wú liàng yì qiānzhòngshēng

yǐ fó jiàomén

chūsānjiè

众 生 之 父, 若 见 无 量 亿 千 众 生 , 以佛 教 门、 出 三 界

bù wèixiǎndào

dé nièpán lè

rú lái ěr shíbiànzuòshìniàn

wǒ yǒu wú liàng wú

苦、怖 畏 险 道,得 涅 槃 乐。如 来 尔 时 便 作 是 念 :我 有 无 量 无
biānzhìhuì

lì wú wèiděngzhū fó fǎ cáng

shìzhūzhòngshēng

jiēshì wǒ zǐ

děng

边 智 慧、 力无 畏 等 诸 佛法 藏 , 是 诸 众 生 , 皆 是 我子, 等
yǔ dà chéng

bù lìngyǒurén dú dé miè dù

jiē yǐ rú láimiè dù ér miè dù zhī

shìzhū

与大 乘 , 不 令 有 人 独得 灭 度。 皆 以如 来 灭 度而 灭 度 之。 是 诸
zhòngshēngtuōsānjièzhě

xī yǔ zhū fó chándìng

jiětuō

děng yú lè zhī jù

jiēshì

众 生 脱 三 界 者,悉与 诸 佛 禅 定 、解 脱、等 娱乐 之 具, 皆 是
yī xiāng

yī zhòng

shèngsuǒchēngtàn

néngshēngjìngmiào dì yī zhī lè

一 相 、一 种 , 圣 所 称 叹, 能 生 净 妙 第一 之 乐。
shè lì fú

rú bǐ zhǎngzhě chū yǐ sānchēyòuyǐnzhū zǐ

ránhòudàn yǔ dà chē

舍 利弗,如彼 长 者、初 以 三 车 诱 引 诸 子, 然 后 但 与大 车,
bǎo wù zhuāngyán

ān yǐn dì yī

rán bǐ zhǎngzhě wú xū wàngzhījiù

rú lái yì fù rú

宝 物 庄 严, 安 隐 第一, 然 彼 长 者 无虚 妄 之 咎。 如 来 亦复如

54

shì

wú yǒu xū wàng

chūshuōsānchéng yǐndǎozhòngshēng

ránhòudàn yǐ dà chéng ér

是、无 有 虚 妄 , 初 说 三 乘 、引 导 众 生 , 然 后 但 以大 乘 而
dù tuōzhī

hé yǐ gù

rú láiyǒu wú liàngzhìhuì

lì wú suǒwèizhū fǎ zhīcáng

néng yǔ

度 脱 之。何以故。如 来 有 无 量 智 慧、力无 所 畏 诸 法 之 藏 , 能 与
yí qièzhòngshēng dà chéngzhī fǎ

dàn bú jìnnéngshòu

一 切 众 生 大 乘 之 法, 但 不 尽 能 受 。
shè lì fú

yǐ shìyīnyuán

dāngzhīzhū fó fāngbiàn lì gù

yú yī fó chéng

舍 利弗, 以 是 因 缘 , 当 知 诸 佛 方 便 力故, 于一佛 乘 、
fēnbiéshuōsān

分 别 说 三。
fó yù zhòngxuān cǐ yì

ér shuō jì yán

佛欲 重 宣 此义,而 说 偈 言:
pì rú zhǎngzhě

yǒu yī dà zhái

qí zháijiǔ gù

ér fù dùn bì

譬如 长 者、 有 一大 宅 ,其 宅 久 故,而复 顿 敝,
tángshěgāowēi

zhùgēncuīxiǔ

liángdòngqīngxié

jī bì tuíhuǐ

堂 舍 高 危, 柱 根 摧 朽, 梁 栋 倾 斜,基陛 隤 毁,
qiáng bì yí chè

ní tú chǐluò

fù shānluànzhuì

chuán lǚ chàtuō

墙 壁圯 坼,泥涂 褫 落,覆 苫 乱 坠 , 椽 梠 差 脱,
zhōuzhàng qū qǔ

zá huìchōngbiàn

yǒu wǔ bǎirén

zhǐzhù qí zhōng

周 障 屈曲,杂 秽 充 遍 。 有 五 百 人, 止 住 其 中 。
chīxiāodiāojiù

wū quèjiū gē

yuánshé fù xiē

wú gōngyóuyán

鸱 枭 雕 鹫、乌 鹊 鸠 鸽、 蚖 蛇 蝮 蝎,蜈 蚣 蚰 蜒,
shǒugōngbǎi zú

yòu lí xī shǔ

zhū è chóngbèi

jiāohéngchízǒu

守 宫 百 足, 狖 狸鼷 鼠, 诸 恶 虫 辈, 交 横 驰 走。
shǐniàochòuchù

bù jìngliú yì

qiānglángzhūchóng

ér jí qí shàng

屎 尿 臭 处,不 净 流 溢, 蜣 螂 诸 虫 、而集其 上 。
hú láng yě gàn

jǔ juéjiàn tà

niè sǐ shī

gǔ ròuláng jí

狐 狼 野 干,咀 嚼 践 蹋,□ 啮 死 尸、骨 肉 狼 藉。

55

yóushìqúngǒu

jìnglái bó cuō

jī léizhānghuáng

chùchùqiúshí

由 是 群 狗、 竞 来 搏 撮,饥 羸 慞 惶 , 处 处 求 食。
dòuzhèng

chè

ái cháiháofèi

qí shěkǒng bù

biànzhuàng rú shì

斗 诤 □ 掣,啀 喍 嗥 吠,其 舍 恐 怖, 变 状 如 是。
chùchùjiēyǒu

chīmèiwǎngliǎng

yè chā è guǐ

shídànrénròu

处 处 皆 有, 魑 魅 魍 魉 ,夜 叉 恶 鬼, 食 啖 人 肉,
dú chóngzhīshǔ

zhū è qínshòu

fú rǔ chǎnshēng

gè zì cáng hù

毒 虫 之 属, 诸 恶 禽 兽 ,孚乳 产 生 ,各自 藏 护。
yè chājìnglái

zhēng qǔ shízhī

shízhī jì bǎo

ě xinzhuǎnchì

夜 叉 竞 来, 争 取 食 之, 食 之 既 饱,恶 心 转 炽,
dòuzhèngzhīshēng

shèn kě bù wèi

jiūpán tú guǐ

dūn jù tǔ duǒ

斗 诤 之 声 , 甚 可怖 畏。 鸠 槃 荼 鬼、 蹲 踞土 埵,
huòshí lí dì

yī chǐ èr chǐ

wǎngfǎnyóuxíng

zòng yì xī xì

或 时 离地,一 尺 二 尺, 往 返 游 行 , 纵 逸嬉戏,
zhuōgǒuliǎng zú

pū lìngshīshēng

yǐ jiǎojiājǐng

bù gǒu zì lè

捉 狗 两 足,扑 令 失 声 ,以 脚 加 颈 ,怖 狗 自乐。
fù yǒuzhūguǐ

qí shēncháng dà

luǒxínghēishòu

chángzhù qí zhōng

复 有 诸 鬼,其 身 长 大, 裸 形 黑 瘦 , 常 住 其 中 ,
fā dà è shēng

jiào hū qiúshí

fù yǒuzhūguǐ

qí yān rú zhēn

发大恶 声 , 叫 呼 求 食。复 有 诸 鬼,其 咽 如 针 。
fù yǒuzhūguǐ

shǒu rú niútóu

huòshírénròu

huò fù dàngǒu

复 有 诸 鬼, 首 如 牛 头, 或 食 人 肉, 或 复 啖 狗,
tóu fà péngluàn

cánhàixiōngxiǎn

jī kě suǒ bī

jiàohuànchízǒu

头 发 蓬 乱 , 残 害 凶 险 ,饥渴 所 逼, 叫 唤 驰 走。
yè chā è guǐ

zhū è niǎoshòu

jī jí sì xiàng

kuīkànchuāngyǒu

夜 叉 饿 鬼, 诸 恶 鸟 兽 ,饥急四 向 , 窥 看 窗 牖,
rú shìzhūnán

kǒngwèi wú liàng

shìxiǔ gù zhái

shǔ yú yī rén

如 是 诸 难, 恐 畏 无 量 。 是 朽 故 宅 , 属 于一 人。

56

qí rénjìnchū

wèijiǔzhījiān

yú hòushězhái

hū ránhuǒ qǐ

其 人 近 出, 未 久 之 间 ,于 后 舍 宅 ,忽 然 火 起,
sì miàn yì shí

qí yán jù chì

dòngliángchuánzhù

bàoshēngzhènliè

四 面 一 时,其 炎 俱 炽。 栋 梁 椽 柱、 爆 声 震 裂,
cuīzhéduòluò

qiáng bì bēngdǎo

zhūguǐshénděng

yángshēng dà jiào

摧 折 堕 落, 墙 壁 崩 倒。 诸 鬼 神 等 、 扬 声 大 叫 。
diāojiùzhūniǎo

jiūpán tú děng

zhōuzhānghuáng bù

bù néng zì chū

雕 鹫 诸 鸟 , 鸠 槃 荼 等 , 周 章 惶 怖,不 能 自 出。
è shòu dú chóng

cángcuànkǒngxué

pí shěshéguǐ

yì zhù qí zhōng

恶 兽 毒 虫 , 藏 窜 孔 穴,毗 舍 阇 鬼、亦 住 其 中 ,
báo fú dé gù

wéihuǒsuǒ bī

gòngxiāngcánhài

yǐnxuèdànròu

薄 福德故, 为 火 所 逼, 共 相 残 害, 饮 血 啖 肉。
yě gànzhīshǔ

bìng yǐ qián sǐ

zhū dà è shòu

jìngláishídàn

野 干 之 属, 并 已 前 死, 诸 大恶 兽 、 竞 来 食 啖,
chòuyānfēng fú

sì miànchōng sè

wú gōngyóuyán

dú shézhīlèi

臭 烟 烽 烰,四 面 充 塞。蜈 蚣 蚰 蜒,毒 蛇 之 类,
wéihuǒsuǒshāo

zhēngzǒuchūxué

jiūpán tú guǐ

suí qǔ ér shí

为 火 所 烧 , 争 走 出 穴, 鸠 槃 荼 鬼、 随 取而 食。
yòuzhū è guǐ

tóushànghuǒrán

jī kě rè nǎo

zhōuzhāngmènzǒu

又 诸 饿 鬼, 头 上 火 燃,饥渴热 恼, 周 章 闷 走。
qí zhái rú shì

shèn kě bù wèi

dú hàihuǒzāi

zhòngnánfēi yī

其 宅 如 是、 甚 可怖 畏,毒 害 火 灾, 众 难 非 一。
shìshízháizhǔ

zàiménwài lì

wényǒurényán

rǔ zhū zǐ děng

是 时 宅 主, 在 门 外 立, 闻 有 人 言,汝 诸 子 等 ,
xiānyīnyóu xì

lái rù cǐ zhái

zhìxiǎo wú zhī

huān yú lè zhù

先 因 游 戏、 来 入此 宅 , 稚 小 无 知, 欢 娱乐 著。
zhǎngzhěwén yǐ

jīng rù huǒzhái

fāng yí jiù jì

lìng wú shāohài

长 者 闻 已, 惊 入 火 宅 , 方 宜 救 济, 令 无 烧 害。

57

gào yù zhū zǐ

shuōzhònghuànnàn

è guǐ dú chóng

zāihuǒmànyán

告 喻 诸 子, 说 众 患 难,恶 鬼 毒 虫 , 灾 火 蔓 延,
zhòng kǔ cì dì

xiāng xù bù jué

dú shéyuán fù

jí zhū yè chā

众 苦次第、 相 续不 绝。毒 蛇 蚖 蝮,及 诸 夜 叉、
jiūpán tú guǐ

yě gàn hú gǒu

diāojiùchīxiāo

bǎi zú zhīshǔ

鸠 槃 荼 鬼,野 干 狐 狗, 雕 鹫 鸱 枭 , 百 足 之 属,
jī kě nǎo jí

shèn kě bù wèi

cǐ kǔ nànchù

kuàng fù dà huǒ

饥渴 恼 急, 甚 可怖 畏,此苦 难 处, 况 复大 火。
zhū zǐ wú zhī

suīwén fù huì

yóu gù lè zhù

xī xì bù yǐ

诸 子无 知, 虽 闻 父 诲, 犹 故乐 著,嬉戏不已。
shìshízhǎngzhě

ér zuòshìniàn

zhū zǐ rú cǐ

yì wǒ chóunǎo

是 时 长 者,而 作 是 念 , 诸 子如此,益我 愁 恼。
jīn cǐ shězhái

wú yī kě lè

ér zhū zǐ děng

dānmiǎn xī xì

今 此 舍 宅 ,无一可乐,而 诸 子 等 、 耽 湎 嬉戏,
bù shòu wǒ jiào

jiāngwéihuǒhài

jí biàn sī wéi

shèzhūfāngbiàn

不 受 我 教 , 将 为 火 害。即 便 思 惟, 设 诸 方 便 、
gàozhū zǐ děng

wǒ yǒuzhǒngzhǒng

zhēnwánzhī jù

miàobǎohǎochē

告 诸 子 等 ,我 有 种 种 , 珍 玩 之 具, 妙 宝 好 车,
yángchē lù chē

dà niúzhīchē

jīnzàiménwài

rǔ děngchūlái

羊 车 鹿 车、大 牛 之 车, 今 在 门 外。汝 等 出 来,
wú wéi rǔ děng

zàozuò cǐ chē

suí yì suǒ lè

kě yǐ yóu xì

吾 为 汝 等 , 造 作 此 车, 随 意 所 乐,可以 游 戏。
zhū zǐ wénshuō

rú cǐ zhūchē

jí shíbēnjìng

chízǒu ér chū

诸 子 闻 说 ,如此 诸 车,即 时 奔 竞 、 驰 走 而 出,
dào yú kòng dì

lí zhū kǔ nàn

zhǎngzhějiàn zǐ

dé chūhuǒzhái

到 于 空 地,离 诸 苦 难。 长 者 见 子,得 出 火 宅 ,
zhù yú sì qú

zuòshī zǐ zuò

ér zì qìngyán

wǒ jīnkuài lè

住 于四衢, 坐 师 子 座、而自 庆 言,我 今 快 乐。

58

cǐ zhū zǐ děng

shēng yù shènnán

yú xiǎo wú zhī

ér rù xiǎnzhái

此 诸 子 等 , 生 育 甚 难,愚 小 无 知,而入 险 宅 。
duōzhū dú chóng

chīmèi kě wèi

dà huǒměngyán

sì miàn jù qǐ

多 诸 毒 虫 , 魑 魅 可 畏,大 火 猛 炎、四 面 俱起,
ér cǐ zhū zǐ

tānzhù xī xì

wǒ yǐ jiùzhī

lìng dé tuōnán

而此 诸 子、 贪 著 嬉戏,我已 救 之, 令 得 脱 难。
shì gù zhūrén

wǒ jīnkuài lè

ěr shízhū zǐ

zhī fù ān zuò

是 故 诸 人,我 今 快 乐。尔 时 诸 子、 知 父安 坐,
jiē yì fù suǒ

ér bái fù yán

yuàn cì wǒ děng

sānzhòngbǎochē

皆 诣父 所、而 白 父 言, 愿 赐我 等 , 三 种 宝 车。
rú qiánsuǒ xǔ

zhū zǐ chūlái

dāng yǐ sānchē

suí rǔ suǒ yù

如 前 所 许, 诸 子 出 来, 当 以 三 车、 随 汝 所 欲,
jīnzhèngshìshí

wéichuígěi yǔ

zhǎngzhě dà fù

kù cángzhòngduō

今 正 是 时, 惟 垂 给 与。 长 者 大富,库 藏 众 多,
jīnyínliú lí

chē qú mǎ nǎo

yǐ zhòngbǎo wù

zàozhū dà chē

金 银 琉 璃、 砗 磲玛 瑙,以 众 宝 物、 造 诸 大 车。
zhuāngxiàoyánshì

zhōu zā lánshǔn

sì miànxuánlíng

jīnshéngjiāoluò

庄 校 严 饰, 周 匝 栏 楯 ,四 面 悬 铃 , 金 绳 交 络。
zhēnzhūluówǎng

zhāngshī qí shàng

jīnhuázhūyīng

chùchùchuíxià

真 珠 罗 网 , 张 施 其 上 , 金 华 诸 璎 , 处 处 垂 下,
zhòngcǎi zá shì

zhōu zā wéirào

róuruǎnzèngkuàng

yǐ wéiyīn rù

众 彩 杂 饰, 周 匝 围 绕, 柔 软 缯 纩 ,以 为 茵 蓐。
shàngmiào xì dié

jiàzhíqiān yì

xiǎnbáijìngjié

yǐ fù qí shàng

上 妙 细 叠, 价 值 千 亿, 鲜 白 净 洁,以覆其 上 。
yǒu dà báiniú

féizhuàngduō lì

xíng tǐ shūhǎo

yǐ jiàbǎochē

有 大 白 牛, 肥 壮 多 力, 形 体 姝 好,以 驾 宝 车。
duōzhūbīncóng

ér shìwèizhī

yǐ shìmiàochē

děng cì zhū zǐ

多 诸 傧 从 ,而 侍 卫 之。以 是 妙 车, 等 赐 诸 子。

59

zhū zǐ shìshí

huān xǐ yǒngyuè

chéngshìbǎochē

you yú sì fāng

诸 子 是 时, 欢 喜 踊 跃, 乘 是 宝 车, 游 于四 方 ,
xī xì kuài lè

zì zài wú ài

gàoshè lì fú

wǒ yì rú shì

嬉戏 快 乐,自 在 无碍。 告 舍 利弗,我亦如 是,
zhòngshèngzhōngzūn

shìjiānzhī fù

yí qièzhòngshēng

jiēshì wú

z ǐ

众 圣 中 尊, 世 间 之 父。一 切 众 生 , 皆 是 吾子,
shēnzhùshì lè

wú yǒuhuìxīn

sānjiè wú ān

yóu rú huǒzhái

深 著 世 乐,无 有 慧 心。 三 界 无安, 犹 如 火 宅 ,
zhòng kǔ chōngmǎn

shèn kě bù wèi

chángyǒushēnglǎo

bìng sǐ y ō u huàn

众 苦 充 满, 甚 可怖 畏, 常 有 生 老,
rú shìděnghuǒ

chìrán bù xī

rú lái yǐ lí

病 死忧患,

sānjièhuǒzhái

如 是 等 火, 炽 燃 不息。如 来 已离, 三 界 火 宅 ,
jì ránxián jū

ān chùlín yě

jīn cǐ sānjiè

jiēshì wǒ yǒu

寂 然 闲 居,安 处 林 野。 今 此 三 界, 皆 是 我 有,
qí zhōngzhòngshēng

xī shì wú zǐ

ér jīn cǐ chù

duōzhūhuànnàn

其 中 众 生 ,悉 是 吾子。而 今 此 处, 多 诸 患 难,
wéi wǒ yī rén

néngwéijiù hù

suī fù jiàozhào

ér bù xìnshòu

唯 我一 人, 能 为 救 护。 虽 复 教 诏 ,而不 信 受 ,
yú zhū yù rǎn

tānzhùshēn gù

yǐ shìfāngbiàn

wéishuōsānchéng

于 诸 欲 染, 贪 著 深 故。以 是 方 便 , 为 说 三 乘 ,
lìngzhūzhòngshēng

zhīsānjiè kǔ

kāishìyǎnshuō

chūshìjiāndào

令 诸 众 生 , 知 三 界 苦, 开 示 演 说 、 出 世 间 道。
shìzhū zǐ děng

ruòxīnjuédìng

jù zú sānmíng

jí liùshéntōng

是 诸 子 等 , 若 心 决 定 ,具足 三 明 、及 六 神 通 ,
yǒu dé yuánjiào

bù tuì pú sà

rǔ shè lì fú

wǒ wéizhòngshēng

有 得 缘 觉 、不 退 菩萨。汝 舍 利弗,我 为 众 生 ,
yǐ cǐ pì yù

shuō yī fó chéng

rǔ děngruònéng

xìnshòushì yǔ

以此譬喻、 说 一佛 乘 ,汝 等 若 能 、 信 受 是 语,

60

yí qièjiēdāng

chéng dé fó dào

shìchéngwēimiào

qīngjìng dì yī

一 切 皆 当 , 成 得佛 道。 是 乘 微 妙 、 清 净 第一,
yú zhūshìjiān

wéi wú yǒushàng

fó suǒyuè kě

yí qièzhòngshēng

于 诸 世 间 、 为 无 有 上 ,佛 所 悦 可,一 切 众 生 、
suǒyìngchēngzàn

gōngyǎng lǐ bài

wú liàng yì qiān

zhū lì jiětuō

所 应 称 赞、 供 养 礼 拜。无 量 亿 千 、 诸 力 解 脱,
chándìngzhìhuì

jí fó yú fǎ

dé rú shìchéng

lìngzhū zǐ děng

禅 定 智 慧,及佛余法,得如 是 乘 。 令 诸 子 等 ,
rì yè jiéshù

cháng dé yóu xì

yǔ zhū pú sà

jí shēngwénzhòng

日夜 劫 数、 常 得 游 戏,与 诸 菩萨、及 声 闻 众 ,
chéng cǐ bǎochéng

zhízhìdàochǎng

yǐ shìyīnyuán

shífāng dì qiú

乘 此 宝 乘 , 直 至 道 场 。以 是 因 缘 , 十 方 谛 求,
gèng wú yú chéng

chú fó fāngbiàn

gàoshè lì fú

rǔ zhūrénděng

更 无余 乘 , 除 佛 方 便 。 告 舍 利弗,汝 诸 人 等 ,
jiēshì wú zǐ

wǒ zé shì fù

rǔ děnglèijié

zhòng kǔ suǒshāo

皆 是 吾子,我则 是 父。汝 等 累 劫、 众 苦 所 烧 ,
wǒ jiē jì bá

lìngchūsānjiè

wǒ suīxiānshuō

rǔ děngmiè dù

我 皆 济拔, 令 出 三 界。我 虽 先 说 、汝 等 灭 度,
dànjìnshēng sǐ

ér shí bù miè

jīnsuǒyìngzuò

wéi fó zhìhuì

但 尽 生 死,而 实 不 灭, 今 所 应 作, 唯 佛 智 慧。
ruòyǒu pú sà

yú shìzhòngzhōng

néng yì xīntīng

zhū fó shí fǎ

若 有 菩萨,于 是 众 中 , 能 一 心 听 、 诸 佛 实 法,
zhū fó shìzūn

suī yǐ fāngbiàn

suǒhuàzhòngshēng

jiēshì pú sà

诸 佛 世 尊、 虽 以 方 便 , 所 化 众 生 , 皆 是 菩萨。
ruòrénxiǎozhì

shēnzhù ài yù

wèi cǐ děng gù

shuō yú kǔ dì

若 人 小 智, 深 著 爱欲, 为 此 等 故、 说 于苦谛。
zhòngshēngxīn xǐ

dé wèicéngyǒu

fó shuō kǔ dì

zhēnshí wú yì

众 生 心 喜,得 未 曾 有,佛 说 苦谛, 真 实 无异。

61

ruòyǒuzhòngshēng

bù zhī kǔ běn

shēnzhù kǔ yīn

bù néngzànshě

若 有 众 生 ,不 知 苦 本, 深 著 苦 因,不 能 暂 舍,
wéishìděng gù

fāngbiànshuōdào

zhū kǔ suǒyīn

tān yù wéiběn

为 是 等 故、 方 便 说 道。 诸 苦 所 因, 贪 欲 为 本,
ruòmiètān yù

wú suǒ yī zhǐ

mièjìnzhū kǔ

míng dì sān dì

若 灭 贪 欲,无 所 依 止, 灭 尽 诸 苦, 名 第 三 谛。
wéimiè dì gù

xiūxíng yú dào

lí zhū kǔ fù

míng dé jiětuō

为 灭 谛故, 修 行 于 道,离 诸 苦缚, 名 得 解 脱。
shìrén yú hé

ér dé jiětuō

dàn lí xū wàng

míngwéijiětuō

是 人 于何, 而得 解 脱, 但 离虚 妄 , 名 为 解 脱,
qí shíwèi dé

yí qièjiětuō

fó shuōshìrén

wèishímiè dù

其 实 未 得、一 切 解 脱。佛 说 是 人、 未 实 灭 度,
sī rénwèi dé

wú shàngdào gù

wǒ yì bù yù

lìngzhìmiè dù

斯 人 未 得,无 上 道 故,我意不欲、 令 至 灭 度。
wǒ wéi fǎ wáng

yú fǎ zì zài

ān yǐnzhòngshēng

gù xiàn yú shì

我 为 法 王 ,于法自 在,安 隐 众 生 ,故 现 于 世。
rǔ shè lì fú

wǒ cǐ fǎ yìn

wéi yù lì yì

shìjiān gù shuō

汝 舍 利弗,我此法 印, 为 欲利益, 世 间 故 说 ,
zàisuǒyóufāng

wù wàngxuānchuán

ruòyǒuwénzhě

suí xǐ dǐngshòu

在 所 游 方 ,勿 妄 宣 传 。 若 有 闻 者, 随 喜 顶 受 ,
dāngzhīshìrén

ā bǐng bá zhì

ruòyǒuxìnshòu

cǐ jīng fǎ zhě

当 知 是 人、阿 鞞 跋 致。 若 有 信 受 ,此 经 法 者,
shìrén yǐ céng

jiànguò qù fó

gōngjìnggōngyǎng

yì wénshì fǎ

是 人 已 曾 , 见 过 去佛, 恭 敬 供 养 ,亦 闻 是 法。
ruòrényǒunéng

xìn rǔ suǒshuō

zé wéijiàn wǒ

yì jiàn yú rǔ

若 人 有 能 , 信 汝 所 说 ,则 为 见 我,亦 见 于汝、
jí bǐ qiūsēng

bìngzhū pú sà

sī fǎ huájīng

wéishēnzhìshuō

及比 丘 僧 、 并 诸 菩萨。斯法 华 经 , 为 深 智 说 ,

62

qiǎnshíwénzhī

mí huò bù jiě

yí qièshēngwén

jí pì zhī fó

浅 识 闻 之,迷 惑 不 解,一 切 声 闻、及辟 支 佛,
yú cǐ jīngzhōng

lì suǒ bù jí

rǔ shè lì fú

shàng yú cǐ jīng

于此 经 中 ,力 所 不及。汝 舍 利弗, 尚 于此 经 、
yǐ xìn dé rù

kuàng yú shēngwén

qí yú shēngwén

xìn fó yǔ gù

以 信 得入, 况 余 声 闻。其余 声 闻, 信 佛语故,
suíshùn cǐ jīng

fēi jǐ zhìfēn

yòushè lì fú

jiāomànxièdài

随 顺 此 经 , 非 己 智 分。 又 舍 利弗, 憍 慢 懈 怠、
jì wǒ jiànzhě

mò shuō cǐ jīng

fán fū qiǎnshí

shēnzhù wǔ yù

计我 见 者,莫 说 此 经 。 凡 夫 浅 识, 深 著 五欲,
wén bù néngjiě

yì wù wéishuō

ruòrén bù xìn

huǐbàng cǐ jīng

闻 不 能 解,亦勿 为 说 。 若 人 不 信, 毁 谤 此 经 ,
zé duàn yí qiè

shìjiān fó zhòng

huò fù pín cù

ér huái yí huò

则 断 一 切, 世 间 佛 种 。 或 复 颦 蹙,而 怀 疑 惑,
rǔ dāngtīngshuō

cǐ rénzuìbào

ruò fó zàishì

ruòmiè dù hòu

汝 当 听 说 ,此 人 罪 报。 若 佛 在 世, 若 灭 度 后,
qí yǒufěibàng

rú sī jīngdiǎn

jiànyǒu dú sòng

shūchíjīngzhě

其 有 诽 谤 ,如斯 经 典 , 见 有 读 诵 、 书 持 经 者,
qīngjiànzēng jí

ér huáijiéhèn

cǐ rénzuìbào

rǔ jīn fù tīng

轻 贱 憎 嫉、而 怀 结 恨,此 人 罪 报,汝 今 复 听 ,
qí rénmìngzhōng

rù ā bí yù

jù zú yī jié

jiéjìngēngshēng

其 人 命 终 ,入阿鼻狱,具足一 劫, 劫 尽 更 生 ,
rú shìzhǎnzhuǎn

zhì wú shùjié

cóng dì yù chū

dāngduòchùshēng

如 是 展 转 , 至 无 数 劫, 从 地狱 出, 当 堕 畜 生 ,
ruògǒu yě gàn

qí yǐng

shòu

lí zhènjièlài

rénsuǒchùráo

若 狗 野 干,其 影 □ 瘦 ,黧 黮 疥 癞, 人 所 触 娆,
yòu fù wéirén

zhīsuǒ è jiàn

chángkùn jī kě

gǔ ròu kū jié

又 复 为 人, 之 所 恶 贱 , 常 困 饥渴,骨 肉 枯 竭,

63

shēngshòuchǔ dú

sǐ bèi wǎ shí

duàn fó zhòng gù

shòu sī zuìbào

生 受 楚 毒,死 被 瓦 石, 断 佛 种 故, 受 斯 罪 报。
ruòzuòluòtuó

huòshēng lǘ zhōng

shēncháng fù zhòng

jiāzhūzhàngchuí

若 作 骆 驼, 或 生 驴 中 , 身 常 负 重 , 加 诸 杖 捶 ,
dànniànshuǐcǎo

yú wú suǒzhī

bàng sī jīng gù

huòzuì rú shì

但 念 水 草,余无 所 知, 谤 斯 经 故, 获 罪 如 是。
yǒuzuò yě gàn

lái rù jù luò

shēn tǐ jièlài

yòu wú yī mù

有 作 野 干, 来 入聚 落, 身 体 疥 癞, 又 无一目,
wéizhūtóng zǐ

zhīsuǒ dǎ zhì

shòuzhū kǔ tòng

huòshízhì sǐ

为 诸 童 子, 之 所 打 掷, 受 诸 苦 痛 , 或 时 致 死。
yú cǐ sǐ yǐ

gèngshòumǎngshēn

qí xíngzhǎng dà

wǔ bǎiyóuxún

于此死已, 更 受 蟒 身 ,其 形 长 大,五 百 由 旬,
lóng sì wú zú

wǎnzhuǎn fù háng

wéizhūxiǎochóng

zhīsuǒ zā shí

聋 騃无足, 宛 转 腹 行 , 为 诸 小 虫 , 之 所 咂 食,
zhòu yè shòu kǔ

wú yǒuxiū xī

bàng sī jīng gù

huòzuì rú shì

昼 夜 受 苦,无 有 休 息, 谤 斯 经 故, 获 罪 如 是。
ruò dé wéirén

zhūgēn àn dùn

cuólòuluán bì

mánglóngbèi yǔ

若 得 为 人, 诸 根 暗 钝, 矬 陋 挛 躄, 盲 聋 背 伛,
yǒusuǒyánshuō

rén bù xìnshòu

kǒu qì chángchòu

guǐmèisuǒzhù

有 所 言 说 , 人 不 信 受 , 口 气 常 臭 , 鬼 魅 所 著,
pínqióngxiàjiàn

wéirénsuǒshǐ

duōbìngxiāoshòu

wú suǒ yī hù

贫 穷 下 贱 , 为 人 所 使, 多 病 痟 瘦 ,无 所 依怙,
suīqīn fù rén

rén bù zài yì

ruòyǒusuǒ dé

xún fù wàngshī

虽 亲 附 人, 人 不 在 意, 若 有 所 得, 寻 复 忘 失。
ruòxiū yī dào

shùnfāngzhìbìng

gèngzēng tā jí

huò fù zhì sǐ

若 修 医 道, 顺 方 治 病 , 更 增 他疾, 或 复 致 死。
ruò zì yǒubìng

wú rénjiùliáo

shè fú liángyào

ér fù zēng jù

若 自 有 病 ,无 人 救 疗 , 设 服 良 药,而复 增 剧。

64

ruò tā fǎn nì

chāojiéqièdào

rú shìděngzuì

héngluó qí yāng

若 他 反 逆、 抄 劫 窃 盗,如 是 等 罪, 横 罗 其 殃 。
rú sī zuìrén

yǒng bù jiàn fó

zhòngshèngzhīwáng

shuō fǎ jiàohuà

如斯 罪 人, 永 不 见 佛, 众 圣 之 王 , 说 法 教 化,
rú sī zuìrén

chángshēngnánchǔ

kuánglóngxīnluàn

yǒng bù wén fǎ

如斯 罪 人, 常 生 难 处, 狂 聋 心 乱 , 永 不 闻 法。
yú wú shùjié

rú héng hé shā

shēngzhélóng yǎ

zhūgēn bù jù

于无 数 劫、如 恒 河 沙, 生 辄 聋 哑, 诸 根 不具、
chángchù dì yù

rú yóuyuánguān

zài yú è dào

rú jǐ shězhái

常 处 地狱,如 游 园 观 , 在 余恶 道,如己 舍 宅 ,
tuó lǘ zhūgǒu

shì qí hángchù

bàng sī jīng gù

huòzuì rú shì

驼 驴 猪 狗、 是 其 行 处, 谤 斯 经 故, 获 罪 如 是。
ruò dé wéirén

lóngmángyīn yǎ

pínqióngzhūshuāi

yǐ zì zhuāngyán

若 得 为 人, 聋 盲 喑 哑、 贫 穷 诸 衰 、以自 庄 严,
shuǐzhǒnggànxiāo

jièlàiyōng jū

rú shìděngbìng

yǐ wéi yī fu

水 肿 干 痟 、 疥 癞 痈 疽、如 是 等 病 ,以 为 衣服,
shēnchángchòuchù

gòuhuì bù jìng

shēnzhù wǒ jiàn

zēng yì chēnhuì

身 常 臭 处, 垢 秽 不 净 , 深 著 我 见 , 增 益 嗔 恚,
yín yù chìshèng

bù zé qínshòu

bàng sī jīng gù

huòzuì rú shì

淫 欲 炽 盛 ,不择 禽 兽 , 谤 斯 经 故, 获 罪 如 是。
gàoshè lì fú

bàng sī jīngzhě

ruòshuō qí zuì

qióngjié bú jìn

告 舍 利弗, 谤 斯 经 者, 若 说 其 罪, 穷 劫 不 尽。
yǐ shìyīnyuán

wǒ gù yǔ rǔ

wú zhìrénzhōng

mò shuō cǐ jīng

以 是 因 缘 ,我故语汝,无 智 人 中 ,莫 说 此 经 。
ruòyǒu lì gēn

zhìhuìmíngliǎo

duōwénqiángshí

qiú fó dàozhě

若 有 利 根, 智 慧 明 了 , 多 闻 强 识, 求 佛 道 者,
rú shìzhīrén

nǎi kě wéishuō

ruòréncéngjiàn

yì bǎiqiān fó

如 是 之 人, 乃 可 为 说 。 若 人 曾 见 ,亿 百 千 佛,

65

zhízhūshànběn

shēnxīnjiān gù

rú shìzhīrén

nǎi kě wéishuō

植 诸 善 本, 深 心 坚 固,如 是 之 人, 乃 可 为 说 。
ruòrénjīngjìn

chángxiū cí xīn

bù xī shēnmìng

nǎi kě wéishuō

若 人 精 进, 常 修 慈 心,不惜 身 命 , 乃 可 为 说 。
ruòréngōngjìng

wú yǒu yì xīn

lí zhūfán yú

dú chǔshān zé

若 人 恭 敬 ,无 有 异 心,离 诸 凡 愚,独 处 山 泽,
rú shìzhīrén

nǎi kě wéishuō

yòushè lì fú

ruòjiànyǒurén

如 是 之 人, 乃 可 为 说 。 又 舍 利弗, 若 见 有 人,
shě è zhīshi

qīnjìnshànyǒu

rú shìzhīrén

nǎi kě wéishuō

舍 恶 知 识, 亲 近 善 友,如 是 之 人, 乃 可 为 说 。
ruòjiàn fó zǐ

chíjièqīngjié

rú jìngmíngzhū

qiú dà chéngjīng

若 见 佛子, 持 戒 清 洁,如 净 明 珠, 求 大 乘 经 ,
rú shìzhīrén

nǎi kě wéishuō

ruòrén wú chēn

zhìzhíróuruǎn

如 是 之 人, 乃 可 为 说 。 若 人 无 嗔 , 质 直 柔 软 ,
chángmǐn yí qiè

gōngjìngzhū fó

rú shìzhīrén

nǎi kě wéishuō

常 愍 一 切, 恭 敬 诸 佛,如 是 之 人, 乃 可 为 说 。
fù yǒu fó zǐ

yú dà zhòngzhōng

yǐ qīngjìngxīn

zhǒngzhǒngyīnyuán

复 有 佛子,于大 众 中 ,以 清 净 心, 种 种 因 缘 、
pì yù yán cí

shuō fǎ wú ài

rú shìzhīrén

nǎi kě wéishuō

譬喻 言 辞、 说 法无碍,如 是 之 人, 乃 可 为 说 。
ruòyǒu bǐ qiū

wéi yí qièzhì

sì fāngqiú fǎ

hé zhǎngdǐngshòu

若 有 比 丘, 为 一 切 智,四 方 求 法,合 掌 顶 受 ,
dàn lè shòuchí

dà chéngjīngdiǎn

nǎizhì bù shòu

yú jīng yī jì

但 乐 受 持,大 乘 经 典 , 乃 至 不 受 ,余 经 一偈,
rú shìzhīrén

nǎi kě wéishuō

rú rénzhìxīn

qiú fó shè lì

如 是 之 人, 乃 可 为 说 。如 人 至 心, 求 佛 舍 利,
rú shìqiújīng

dé yǐ dǐngshòu

qí rén bù fù

zhìqiú yú jīng

如 是 求 经 ,得已 顶 受 ,其 人 不复, 志 求 余 经 ,

66

yì wèicéngniàn

wàidàodiǎn jí

rú shìzhīrén

nǎi kě wéishuō

亦 未 曾 念 , 外 道 典 籍,如 是 之 人, 乃 可 为 说 。
gàoshè lì fú

wǒ shuōshìxiāng

qiú fó dàozhě

qióngjié bú jìn

告 舍 利弗,我 说 是 相 , 求 佛 道 者、 穷 劫 不 尽,
rú shìděngrén

zé néngxìnjiě

rǔ dāngwéishuō

miào fǎ huájīng

如 是 等 人,则 能 信 解,汝 当 为 说 , 妙 法 华 经 。
xìn jiě pǐn dì sì

信 解 品 第四
ěr shíhuìmìng xū pú tí

mó hē jiāzhānyán

mó hē jiā yè

mó hē mù jiānlián

尔 时 慧 命 须菩提、摩诃 迦 旃 延、摩诃 迦 叶、摩诃目 犍 连 ,
cóng fó suǒ wénwèicéngyǒu fǎ

shìzūnshòushè lì fú ā nòuduōluósānmiǎosān pú tí jì

从 佛 所、闻 未 曾 有法,世 尊 授 舍利弗阿耨 多 罗 三 藐 三菩提记,
fā xī yǒuxīn

huān xǐ yǒngyuè

jí cóngzuò qǐ

zhěng yī fu

piāntǎnyòujiān

yòu

发稀有 心, 欢 喜 踊 跃, 即 从 座起, 整 衣服, 偏 袒 右 肩 , 右
xī zhù dì

yì xīn hé zhǎng

qū gōnggōngjìng

zhānyǎngzūnyán

ér bái fó yán

膝 著 地,一 心 合 掌 ,屈 躬 恭 敬 , 瞻 仰 尊 颜、而 白 佛 言:我
děng jū sēngzhīshǒu

niánbìngxiǔmài

zì wèi yǐ dé nièpán

wú suǒkānrèn

bù fù

等 居 僧 之 首 , 年 并 朽 迈, 自 谓 已得 涅 槃, 无 所 堪 任, 不复
jìnqiú ā nòuduōluósānmiǎosān pú tí

shìzūnwǎng xī shuō fǎ jì jiǔ

wǒ shízàizuò

进 求 阿 耨 多 罗 三 藐 三 菩提。世 尊 往 昔 说 法既 久,我 时 在 座,
shēn tǐ pí xiè

dànniànkōng wú xiāng wú zuò

yú pú sà fǎ yóu xì shéntōng

jìng

身 体疲 懈, 但 念 空 、无 相 、无 作,于菩萨法、游 戏 神 通 , 净
fó guó tǔ

chéngjiùzhòngshēng

xīn bù xǐ lè

suǒ yǐ zhě hé

shìzūnlìng wǒ děngchū

佛 国 土, 成 就 众 生 , 心 不喜乐。所 以 者 何。世 尊 令 我 等 出
yú sānjiè

dé nièpánzhèng

yòujīn wǒ děngnián yǐ xiǔmài

yú fó jiàohuà pú sà ā

于 三 界, 得 涅 槃 证 , 又 今 我 等 年 已 朽 迈, 于佛 教 化 菩萨阿
67

nòuduōluósānmiǎosān pú tí

bù shēng yī niànhǎo lè zhīxīn

wǒ děngjīn yú fó qián wén

耨 多 罗 三 藐 三 菩提、不 生 一 念 好 乐 之 心。我 等 今 于佛 前 、闻
shòushēngwén ā nòuduōluósānmiǎosān pú tí jì

xīnshènhuān xǐ

dé wèicéngyǒu

授 声 闻 阿 耨 多 罗 三 藐 三 菩提记, 心 甚 欢 喜, 得 未 曾 有,
bù wèi yújīn

hū rán dé wén xī yǒuzhī fǎ

shēn zì qìngxìng

huò dà shàn lì

不 谓 于今, 忽 然 得 闻 稀 有 之 法, 深 自 庆 幸 , 获 大 善 利, 无
liàngzhēnbǎo

bù qiú zì dé

量 珍 宝、不 求 自得。
shìzūn

wǒ děngjīnzhě lè shuō pì yù

yǐ míng sī yì

pì ruòyǒurén

nián jì

世 尊, 我 等 今 者 乐 说 譬喻、 以 明 斯义, 譬 若 有 人, 年 既
yòuzhì

shě fù táoshì

jiǔzhù tāguó

huò shíèrshí

zhì wǔshí suì

nián jì

幼 稚, 舍 父 逃 逝, 久 住 他国, 或 十、二十、 至 五十 岁, 年 既
zhǎngdà

jiā fù qióngkùn

chíchěng sì fāng

yǐ qiú yī shí

jiànjiànyóuxíng

长大 , 加 复 穷困 , 驰 骋 四 方 、以 求 衣 食, 渐 渐 游 行 ,遇
xiàngběnguó

qí fù xiānlái qiú zǐ bù dé

zhōngzhǐ yī chéng

qí jiā dà fù

cáibǎo

向 本 国。其父 先 来、求 子不得, 中止 一 城 。其 家 大富, 财宝
wúliàng

jīn yín liúlí shānhú

hǔpò

bō lí zhū děng

qí zhūcāng kù

xī jiē

无量 , 金、银、琉璃、珊瑚 、琥珀、玻璃、珠、等 ,其 诸 仓 库,悉 皆
yíng yì

duōyǒutóng pú

chénzuǒ

lì mín

xiàng mǎ

chēchéng niúyáng

wúshù

盈 溢, 多 有 僮 仆、臣 佐、吏 民, 象 马、车 乘 、牛羊 、无数,
chūrù xī lì

nǎibiàn tāguó

shāng gū jiǎ kè

yì shènzhòngduō shípínqióng zǐ you

出入息利, 乃 遍 他国, 商 估 贾 客、亦 甚 众多 。时 贫 穷 子、游
zhū jù luò

jīng lì guó yì

suìdào qí fù suǒzhǐzhīchéng

fù mǔ niàn zǐ

yǔ zǐ lí

诸 聚 落, 经 历 国 邑, 遂 到 其父 所 止 之 城 。 父母 念 子, 与子离
bié wǔ shí yú nián

ér wèicéngxiàngrénshuō rú cǐ shì

dàn zì sī wéi

xīnhuáihuǐ

别 五 十 余 年 , 而 未 曾 向 人 说 如此 事, 但 自思 惟, 心 怀 悔
hèn

zì niànlǎoxiǔ

duōyǒucái wù

jīnyín

zhēnbǎo

cāng kù yíng yì

wú yǒu zǐ

恨,自 念 老 朽, 多 有 财 物, 金 银、 珍 宝, 仓 库 盈 溢,无 有 子

68

yí dànzhōngméi

cáiwù sànshī

wú suǒ wěifù

shì yǐ yīnqín měi yì qí zǐ

息,一 旦 终 没,财物 散失 ,无 所 委付, 是 以 殷勤 、每 忆其子。复
zuòshìniàn

wǒ ruò dé zǐ

wěi fù cái wù

tǎnránkuài lè

wú fù yōu lǜ

作 是 念 :我 若 得子、 委 付 财 物, 坦 然 快 乐,无复 忧 虑。
shìzūn

ěr shíqióng zǐ

yōnglìnzhǎnzhuǎn

yù dào fù shě

zhù lì mén cè

yáo

世 尊,尔 时 穷 子、佣 赁 展 转 、遇 到 父 舍, 住 立 门 侧。遥
jiàn qí fù

jù shī zǐ chuáng

bǎo jǐ chéng zú

zhū pó luómén

shā lì

jū shì

jiē

见 其父、踞 师 子 床 , 宝 几 承 足, 诸 婆 罗 门、刹 利、居 士、皆
gōngjìngwéirào

yǐ zhēnzhūyīngluò

jiàzhíqiānwàn

zhuāngyán qí shēn

lì mín

恭 敬 围 绕,以 真 珠 璎 珞、价 值 千 万, 庄 严 其 身 ,吏 民、
tóng pú

shǒuzhíbái fú

shì lì zuǒyòu

fù yǐ bǎozhàng

chuízhūhuáfān

xiāng

僮 仆, 手 执 白 拂, 侍 立 左 右。 覆以 宝 帐 , 垂 诸 华 幡, 香
shuǐ sǎ dì

sànzhòngmínghuá

luólièbǎo wù

chūnèi qǔ yǔ

yǒu rú shìděngzhǒng

水 洒地, 散 众 名 华, 罗 列 宝 物, 出 内 取与, 有 如 是 等 种
zhǒngyánshì

wēi dé tè zūn

qióng zǐ jiàn fù yǒu dà lì shì

jí huáikǒng bù

huǐlái

种 严 饰, 威 德特 尊。 穷 子 见 父 有 大力 势,即 怀 恐 怖, 悔 来
zhì cǐ qièzuòshìniàn

cǐ huòshìwáng huòshìwángděng

fēi wǒ yōng lì dé wù zhīchù

至 此。窃 作 是 念 :此 或 是 王 、或 是 王 等 , 非 我 佣 力得物 之 处,
bùrú wǎngzhìpín lǐ

sìlì yǒu dì

yīshí yì dé

ruòjiǔzhù cǐ

huòjiàn bī pò

不如 往 至 贫 里, 肆力 有 地, 衣食易得, 若 久 住 此, 或 见 逼迫,
qiángshǐ wǒ zuò

zuòshìniàn yǐ

jí zǒu ér qù

强 使 我 作。 作 是 念 已,疾 走 而去。
shí fù zhǎngzhě yú shī zǐ zuò

jiàn zǐ biànshí

xīn dà huān xǐ

jí zuòshìniàn

时 富 长 者 于 师 子 座, 见 子 便 识, 心 大 欢 喜。 即 作 是 念 :
wǒ cái wù kù cáng

jīnyǒusuǒ fù

wǒ cháng sī niàn cǐ zǐ

wú yóujiànzhī

ér hū zì

我 财 物库 藏 、今 有 所 付,我 常 思 念 此子,无 由 见 之,而忽自
lái

shènshì wǒ yuàn

wǒ suīniánxiǔ

yóu gù tān xī

jí qiǎnbàngrén

jí zhuī

来, 甚 适 我 愿 , 我 虽 年 朽, 犹 故 贪 惜。 即 遣 傍 人, 急 追

69

jiānghái

ěr shíshǐzhě

jí zǒuwǎngzhuō

qióng zǐ jīng è

chēngyuàn

dà huàn

将 还。尔 时 使 者,疾 走 往 捉 。 穷 子 惊 愕, 称 怨 、大 唤 :
wǒ bù xiāngfàn

hé wéijiànzhuō

shǐzhězhízhī yù jí

qiángqiānjiānghái

yú shí

我不 相 犯,何 为 见 捉 ? 使 者 执 之 愈急, 强 牵 将 还。于 时
qióng zǐ

zì niàn wú zuì

ér bèiqiúzhí

cǐ bì dìng sǐ

zhuǎngènghuáng bù

mèn

穷 子, 自 念 无 罪, 而 被 囚 执, 此必 定 死, 转 更 惶 怖, 闷
jué bì dì

fù yáojiànzhī

ér yǔ shǐyán

bù xū cǐ rén

wù qiángjiànglái

绝 躄地。 父 遥 见 之, 而语 使 言: 不需此 人, 勿 强 将 来, 以
lěngshuǐ sǎ miàn

lìng dé xǐng wù

mò fù yǔ yǔ

suǒ yǐ zhě hé

fù zhī qí zǐ

zhì yì

冷 水 洒 面 , 令 得 醒 悟,莫复与语。所 以 者 何。父 知 其子、志 意
xiàliè

zì zhīháoguì

wéi zǐ suǒnán

shěnzhīshì zǐ

ér yǐ fāngbiàn

bù yǔ

下 劣, 自 知 豪 贵、 为 子 所 难, 审 知 是 子, 而以 方 便 , 不语
tārén yúnshì wǒ zǐ

shǐzhě yǔ zhī

wǒ jīnfàng rǔ

suíyì suǒ qū

qióng zǐ huānxǐ

他人、云 是 我子。使者 语 之:我 今 放 汝,随意 所 趋。 穷 子 欢喜 、
dé wèicéngyǒu

cóng dì ér qǐ

wǎngzhìpín lǐ

yǐ qiú yī shí

得 未曾 有, 从 地而起, 往 至 贫 里、以 求 衣 食。
ěr shízhǎngzhějiāng yù yòuyǐn qí zǐ

ér shèfāngbiàn

mì qiǎn èr rén

xíng sè

尔 时 长 者 将 欲 诱 引 其子、而 设 方 便 ,密 遣 二 人、形 色
qiáocuì

wú wēi dé zhě

rǔ kě yì bǐ

xú yǔ qióng zǐ

cǐ yǒuzuòchù

bèi yǔ rǔ zhí

憔 悴、无 威 德 者:汝可诣彼,徐语 穷 子,此 有 作 处, 倍 与汝 值
qióng zǐ ruò xǔ

jiānglái shǐzuò ruòyán yù hé suǒzuò

biàn kě yǔ zhī

gù rǔ chú

穷 子 若 许, 将 来、使 作。若 言、欲何 所 作, 便 可语 之,雇汝 除
fèn

wǒ děng èr rén yì gòng rǔ zuò shí èr shǐrén jí qiúqióng zǐ

jì yǐ dé zhī

粪,我 等 二 人、亦 共 汝 作。时 二 使 人 即 求 穷 子,既已得 之,具
chénshàngshì

ěr shíqióng zǐ xiān qǔ qí jià

xún yǔ chúfèn

qí fù jiàn zǐ

mǐn ér

陈 上 事。尔 时 穷 子 先 取其 价, 寻 与 除 粪。其父 见 子, 愍 而
guàizhī

yòu yǐ tā rì

yú chuāngyǒuzhōng

yáojiàn zǐ shēn

léishòuqiáocuì

fèn

怪 之。又 以他日,于 窗 牖 中 、遥 见 子 身 , 羸 瘦 憔 悴, 粪

70

tǔ chénbèn

wū huì bù jìng jí tuōyīngluò xì ruǎnshàng fú yánshìzhī jù

gèngzhù

土 尘 坌,污 秽 不 净 。即 脱 璎 珞、细 软 上 服、严 饰 之 具, 更 著
cū bì gòu nì zhī yī

chén tǔ bènshēn

yòushǒuzhíchíchúfènzhī qì

zhuàngyǒusuǒwèi

粗敝 垢 腻 之 衣、 尘 土 坌 身 , 右 手 执 持 除 粪 之 器, 状 有 所 畏
yǔ zhūzuòrén

rǔ děngqínzuò

wù dé xiè xī

yǐ fāngbiàn gù

dé jìn qí zǐ

hòu fù

语 诸 作 人:汝 等 勤 作,勿得 懈 息。以 方 便 故,得 近 其子。后 复
gàoyán

duō nán zǐ

rǔ cháng cǐ zuò

wù fù yú qù

dāngjiā rǔ jià zhūyǒusuǒ xū

告 言: 咄、男 子,汝 常 此 作,勿复余去, 当 加 汝 价。诸 有 所 需、
pén qì mǐmiàn

yán cù zhīshǔ

mò zì yínán

yì yǒulǎo bì shǐrén

xū zhěxiānggěi

盆 器 米面 、盐 醋 之 属,莫自疑难,亦 有 老 敝 使 人、需 者 相 给,
hǎo zì ān yì

wǒ rú rǔ fù

wù fù yōulǜ

suǒyǐ zhě hé

wǒ niánlǎo dà

ér rǔ

好 自安意, 我如汝父, 勿复忧虑。 所以 者 何。 我 年老 大, 而汝
shàozhuàng

rǔ chángzuòshí

wú yǒu qī dài

chēnhènyuànyán

dōu bú jiàn rǔ yǒu cǐ

少壮 ,汝 常 作 时,无 有 欺 怠、 嗔 恨 怨 言, 都 不 见 汝 有 此
zhū è

rú yú zuòrén

zì jīn yǐ hòu

rú suǒshēng zǐ

jí shízhǎngzhě gèng yǔ zuò zì

诸 恶、如余 作 人,自 今 已 后,如 所 生 子。即 时 长 者、更 与 作 字,
míngzhīwéi ér

ěr shíqióng zǐ

suīxīn cǐ yù

yóu gù zì wèi

kè zuòjiànrén yóushì

名 之 为 儿。尔 时 穷 子、虽 欣 此遇, 犹 故自 谓、客 作 贱 人。由 是
zhī gù

yú èr shíniánzhōng chánglìngchúfèn guòshì yǐ hòu

xīnxiāng tǐ xìn

之 故,于二 十 年 中 、 常 令 除 粪。过 是 已 后, 心 相 体 信,入
chū wú nán

rán qí suǒzhǐ

yóuzàiběnchù

出 无 难, 然 其 所 止、 犹 在 本 处。
shìzūn

ěr shízhǎngzhěyǒu jí

zì zhījiāng sǐ bù jiǔ

yǔ qióng zǐ yán

世 尊, 尔 时 长 者 有 疾, 自 知 将 死不 久。 语 穷 子 言: 我
jīnduōyǒujīnyínzhēnbǎo

cāng kù yíng yì

qí zhōngduōshǎo suǒyìng qǔ yǔ

rǔ xī

今 多 有 金 银 珍 宝, 仓 库 盈 溢,其 中 多 少 、所 应 取与,汝悉
zhīzhī

wǒ xīn rú shì

dāng tǐ cǐ yì

suǒyǐ zhě hé jīn wǒ yǔ rǔ

biànwéi bù yì

知 之,我 心 如 是, 当 体此意。所以 者 何。今 我与汝, 便 为 不异,

71

yí jiāyòngxīn

wú lìnglòushī

ěr shíqióng zǐ

jí shòujiàochì

lǐngzhīzhòng wù

宜 加 用心 ,无 令 漏失 。尔 时 穷 子,即 受 教 敕, 领 知 众 物
jīnyínzhēnbǎo

jí zhū kù cáng

ér wú xī qǔ yī cānzhī yì

rán qí suǒzhǐ

gù zàiběn

金 银 珍 宝、及 诸 库 藏 ,而无希取一 餐 之 意, 然 其 所 止,故 在 本
chù

xiàlièzhīxīn

yì wèinéngshě

fù jīngshǎoshí

fù zhī zǐ yì

jiàn yǐ tōngtài

处, 下 劣 之 心、亦 未 能 舍。复 经 少 时,父 知 子意, 渐 已 通 泰,
chéngjiù dà zhì

zì bǐ xiānxīn lín yù zhōngshí ér mìng qí zǐ bìnghuìqīn zú guó

成 就 大 志,自鄙 先 心。临 欲 终 时、而 命 其子、并 会 亲、族、国
wáng

dà chén shā lì

jū shì

jiē xī yǐ jí

jí zì xuānyán

zhūjūndāngzhī

王 、大 臣 、刹 利、居 士, 皆 悉已集,即自 宣 言: 诸 君 当 知,此
shì wǒ zǐ

wǒ zhīsuǒshēng

yú mǒuchéngzhōng shě wú táozǒu

língpīngxīn kǔ

是 我子,我 之 所 生 ,于 某 城 中 、舍 吾 逃 走, 伶 俜 辛 苦、五
shí yú nián

qí běn zì mǒu

wǒ míngmǒujiǎ

xī zàiběnchéng huáiyōutuī mì

hū yú

十 余 年 ,其 本 字 某,我 名 某 甲,昔 在 本 城 、怀 忧 推 觅,忽于
cǐjiān

yù huì dé zhī

cǐ shí wǒ zǐ

wǒ shí qí fù

jīn wǒ suǒyǒu yíqiè cáiwù

jiē

此间 、遇 会 得 之,此 实 我子,我 实 其父, 今 我 所有 一切财物, 皆
shì zǐ yǒu

xiānsuǒchūnèi

shì zǐ suǒzhī

shìzūn

shìshíqióng zǐ wén fù cǐ yán

是 子 有, 先 所 出 内, 是 子 所 知。世 尊, 是 时 穷 子 闻 父此 言,
jí dà huān xǐ

dé wèicéngyǒu

ér zuòshìniàn

wǒ běn wú xīn yǒusuǒ xī qiú

jīn cǐ

即大 欢 喜、得 未 曾 有,而 作 是 念 ,我 本 无 心、有 所 希 求, 今 此
bǎozàng zì rán ér zhì

宝 藏 自 然 而 至。
shìzūn

dà fù zhǎngzhě

zé shì rú lái

wǒ děngjiē sì fó zǐ

rú láicháng

世 尊, 大富 长 者、 则 是 如 来, 我 等 皆 似佛子, 如 来 常
shuō wǒ děngwéi zǐ shìzūn

wǒ děng yǐ sān kǔ gù

yú shēng sǐ zhōng shòuzhū rè nǎo

说 、我 等 为 子。世 尊,我 等 以 三 苦故,于 生 死 中 、受 诸 热 恼
mí huò wú zhī

lè zhùxiǎo fǎ

jīn rì shìzūn

lìng wǒ děng sī wéijuānchúzhū fǎ xì lùn

迷 惑 无 知,乐 著 小 法。今 日 世 尊, 令 我 等 思 惟 捐 除 诸 法戏 论

72

zhīfèn

wǒ děng yú zhōngqínjiājīngjìn

dé zhìnièpán yī rì zhījià

jì dé cǐ yǐ

之 粪, 我 等 于 中 勤 加 精 进, 得 至 涅 槃 一日 之 价, 既得此已,
xīn dà huān xǐ

zì yǐ wéi zú

biàn zì wèiyán

yú fó fǎ zhōngqínjīngjìn gù

suǒ

心 大 欢 喜, 自以 为 足, 便 自 谓 言: 于佛法 中 勤 精 进 故, 所
dé hóngduō ránshìzūnxiānzhī wǒ děngxīnzhù bì yù

lè yú xiǎo fǎ

biànjiànzòngshě

得 宏 多。然 世 尊 先 知 我 等 心 著 敝欲,乐于 小 法, 便 见 纵 舍
bù wéifēnbié

rǔ děngdāngyǒu rú láizhījiànbǎozàngzhīfēn

shìzūn yǐ fāngbiàn lì

不 为 分 别、汝 等 当 有 如 来 知 见 宝 藏 之 分。世 尊 以 方 便 力、
shuō rú láizhìhuì

wǒ děngcóng fó

dé nièpán yī rì zhījià

yǐ wéi dà dé

yú cǐ

说 如 来 智 慧, 我 等 从 佛, 得 涅 槃 一日 之 价, 以 为 大得, 于此
dàchéng

wú yǒuzhìqiú

wǒděngyòuyīn rúlái zhìhuì

wéizhū púsà

kāishìyǎnshuō

大乘 , 无 有 志 求。 我等 又 因 如来 智慧 , 为 诸 菩萨, 开 示 演说 ,
ér zì yú cǐ wú yǒuzhìyuàn

suǒ yǐ zhě hé

fó zhī wǒ děngxīn lè xiǎo fǎ

yǐ fāngbiàn

而自于此无 有 志 愿 。所 以 者 何。佛 知 我 等 心 乐 小 法,以 方 便
lì suí wǒ děngshuō

ér wǒ děng bù zhīzhēnshì fó zǐ jīn wǒ děngfāngzhīshìzūn yú fó

力、随 我 等 说 ,而我 等 不 知 真 是 佛子。今 我 等 方 知 世 尊 于佛
zhìhuì

wú suǒlìn xī

suǒ yǐ zhě hé

wǒ děng xī láizhēnshì fó zǐ

ér dàn lè xiǎo fǎ

智 慧、无 所 吝 惜。所 以 者 何。我 等 昔 来 真 是 佛子,而 但 乐 小 法,
ruò wǒ děngyǒu lè dà zhīxīn

fó zé wéi wǒ shuō dà chéng fǎ

yú cǐ jīngzhōng

wéishuō

若 我 等 有 乐大 之 心,佛则 为 我 说 大 乘 法。于此 经 中 、唯 说
yī chéng

ér xī yú pú sà qián

huǐ zǐ shēngwén lè xiǎo fǎ zhě

rán fó shí yǐ dà chéng

一 乘 ,而昔于菩萨 前 、毁 呰 声 闻 乐 小 法 者, 然 佛 实 以大 乘
jiàohuà

shì gù wǒ děngshuō

běn wú xīnyǒusuǒ xī qiú

jīn fǎ wáng dà bǎo zì rán ér zhì

教 化, 是 故我 等 说 、本 无 心 有 所 希 求。今 法 王 大 宝 自 然 而 至,
rú fó zǐ suǒyīng dé zhě

jiē yǐ dé zhī

如佛子 所 应 得 者、 皆 已得 之。
ěr shí mó hē jiā yè yù zhòngxuān cǐ yì

ér shuō jì yán

尔 时 摩诃 迦 叶欲 重 宣 此义,而 说 偈 言:

73

wǒ děngjīn rì

wén fó yīnjiào

huān xǐ yǒngyuè

dé wèicéngyǒu

我 等 今 日、 闻 佛 音 教 , 欢 喜 踊 跃,得 未 曾 有。
fó shuōshēngwén

dāng dé zuò fó

wú shàngbǎo jù

bù qiú zì dé

佛 说 声 闻, 当 得 作 佛,无 上 宝 聚,不 求 自得。
pì rú tóng zǐ

yòuzhì wú shí

shě fù táoshì

yuǎndào tā tǔ

譬如 童 子, 幼 稚 无 识, 舍 父 逃 逝, 远 到 他土,
zhōuliúzhūguó

wǔ shí yú nián

qí fù yōuniàn

sì fāngtuīqiú

周 流 诸 国、五 十 余 年 。其父 忧 念 ,四 方 推 求,
qiúzhī jì pí

dùnzhǐ yī chéng

zào lì shězhái

wǔ yù zì yú

求 之 既疲, 顿 止 一 城 , 造 立 舍 宅 ,五欲自娱。
qí jiā jù fù

duōzhūjīnyín

chē qú mǎ nǎo

zhēnzhūliú lí

其 家 巨富, 多 诸 金 银、 砗 磲玛 瑙、 真 珠 琉 璃、
xiàng mǎ niúyáng

niǎn yú chēchéng

tián yè tóng pú

rénmínzhòngduō

象 马 牛 羊 、 辇 舆 车 乘 、 田 业 僮 仆, 人 民 众 多,
chū rù xī lì

nǎibiàn tā guó

shāng gū gǔ rén

wú chù bù yǒu

出 入息利、 乃 遍 他 国, 商 估贾 人、无 处 不 有,
qiānwàn yì zhòng

wéiràogōngjìng

chángwéiwángzhě

zhīsuǒ ài niàn

千 万 亿 众 、 围 绕 恭 敬 , 常 为 王 者, 之 所 爱 念 ,
qúnchénháo zú

jiēgòngzōngzhòng

yǐ zhūyuán gù

wǎngláizhězhòng

群 臣 豪 族, 皆 共 宗 重 。以 诸 缘 故, 往 来 者 众 ,
háo fù rú shì

yǒu dà lì shì

ér niánxiǔmài

yì yōuniàn zǐ

豪 富如 是, 有 大力 势。而 年 朽 迈,益 忧 念 子,
sù yè wéiniàn

sǐ shíjiāngzhì

chī zǐ shě wǒ

wǔ shí yú nián

夙夜 惟 念 ,死 时 将 至, 痴 子 舍 我,五 十 余 年 ,
kù cángzhū wù

dāng rú zhī hé

ěr shíqióng zǐ

qiúsuǒ yī shí

库 藏 诸 物、 当 如 之 何。尔 时 穷 子, 求 索 衣 食,
cóng yì zhì yì

cóngguózhìguó

huòyǒusuǒ dé

huò wú suǒ dé

从 邑 至 邑、 从 国 至 国, 或 有 所 得, 或 无 所 得,

74

jī è léishòu

tǐ shēngchuāngxuǎn

饥饿 羸 瘦 ,体 生
yōnglìnzhǎnzhuǎn

jiàn cì jīng lì

dào fù zhùchéng

疮 癣 , 渐 次 经 历, 到 父 住 城 ,

suìzhì fù shě

ěr shízhǎngzhě

yú qí ménnèi

佣 赁 展 转 , 遂 至 父 舍。尔 时 长 者,于其 门 内、
shī dà bǎozhàng

chùshī zǐ zuò

juànshǔwéirào

zhūrénshìwèi

施 大 宝 帐 , 处 师 子 座, 眷 属 围 绕, 诸 人 侍 卫,
huòyǒu jì suàn

jīnyínbǎo wù

chūnèicáichǎn

zhù jì quànshū

或 有 计 算 , 金 银 宝 物, 出 内 财 产 , 注 记 券 疏。
qióng zǐ jiàn fù

háoguìzūnyán

wèishìguówáng

ruòguówángděng

穷 子 见 父, 豪 贵 尊 严, 谓 是 国 王 、 若 国 王 等 ,
jīng bù zì guài

hé gù zhì cǐ

fù zì niànyán

wǒ ruòjiǔzhù

惊 怖自 怪 ,何故 至 此。覆自 念 言,我 若 久 住,
huòjiàn bī pò

qiáng qū shǐzuò

sī wéishì yǐ

chízǒu ér qù

或 见 逼迫, 强 驱 使 作。思 惟 是 已, 驰 走 而去,
jièwènpín lǐ

yù wǎngyōngzuò

zhǎngzhěshìshí

zàishī zǐ zuò

借 问 贫 里,欲 往 佣 作。 长 者 是 时、 在 师 子 座,
yáojiàn qí zǐ

mò ér shízhī

jí chìshǐzhě

zhuīzhuōjiānglái

遥 见 其子,默而 识 之,即 敕 使 者、 追 捉 将 来。
qióng zǐ jīnghuàn

mí mèn bì dì

shìrénzhí wǒ

bì dāngjiànshā

穷 子 惊 唤 ,迷 闷 躄地, 是 人 执 我,必 当 见 杀,
hé yòng yī shí

shǐ wǒ zhì cǐ

zhǎngzhězhī zǐ

yú chīxiáliè

何 用 衣 食、 使 我 至 此。 长 者 知 子,愚 痴 狭 劣,
bù xìn wǒ yán

bù xìnshì fù

jí yǐ fāngbiàn

gèngqiǎn yú rén

不 信 我 言,不 信 是 父。即以 方 便 , 更 遣 余 人,
miǎo mù cuólòu

wú wēi dé zhě

rǔ kě yǔ zhī

yúndāngxiāng gù

眇 目 矬 陋、无 威 德 者,汝可语 之, 云 当 相 雇,
chúzhūfènhuì

bèi yǔ rǔ jià

qióng zǐ wénzhī

huān xǐ suílái

除 诸 粪 秽, 倍 与汝 价。 穷 子 闻 之, 欢 喜 随 来,

75

wéichúfènhuì

jìngzhūfángshè

zhǎngzhě yú yǒu

chángjiàn qí zǐ

为 除 粪 秽, 净 诸 房 舍。 长 者 于 牖、 常 见 其子,
niàn zǐ yú liè

lè wéi bǐ shì

yúshì zhǎngzhě

zhù bì gòu yī

念 子愚 劣,乐 为 鄙 事。于是 长者 , 著 敝 垢 衣,
zhíchúfèn qì

wǎngdào zǐ suǒ

fāngbiàn fù jìn

yǔ lìngqínzuò

执 除 粪 器, 往 到 子 所, 方 便 附 近,语 令 勤 作。
jì yì rǔ jià

bìng tú zú yóu

yǐnshíchōng zú

jiàn xí hòunuǎn

既益汝 价, 并 涂足 油, 饮 食 充 足, 荐 席 厚 暖 ,
rú shì kǔ yán

rǔ dāngqínzuò

yòu yǐ ruǎn yǔ

ruò rú wǒ zǐ

如 是 苦 言、汝 当 勤 作, 又 以 软 语、 若 如我子。
zhǎngzhěyǒuzhì

jiànlìng rù chū

jīng èr shínián

zhízuòjiāshì

长 者 有 智, 渐 令 入 出, 经 二 十 年 , 执 作 家 事,
shì qí jīnyín

zhēnzhū bō lí

zhū wù chū rù

jiēshǐlìngzhī

示 其 金 银、 真 珠 玻璃、 诸 物 出 入, 皆 使 令 知。
yóuchùménwài

zhǐxiǔcǎo ān

zì niànpínshì

wǒ wú cǐ wù

犹 处 门 外, 止 宿 草 庵,自 念 贫 事,我无此物。
fù zhī zǐ xīn

jiàn yǐ guǎng dà

yù yǔ cái wù

jí jù qīn zú

父 知 子 心, 渐 已 广 大,欲与 财 物,即聚 亲 族、
guówáng dà chén

shā lì jū shì

yú cǐ dà zhòng

shuōshì wǒ zǐ

国 王 大 臣 、 刹 利居 士。于此大 众 , 说 是 我子,
shě wǒ tā háng

jīng wǔ shísuì

zì jiàn zǐ lái

yǐ èr shínián

舍 我他 行 、 经 五 十 岁,自 见 子 来、已二 十 年 ,
xī yú mǒuchéng

ér shīshì zǐ

zhōuhángqiúsuǒ

suìláizhì cǐ

昔于 某 城 ,而 失 是 子, 周 行 求 索, 遂 来 至 此。
fán wǒ suǒyǒu

shězháirénmín

xī yǐ fù zhī

zì qí suǒyòng

凡 我 所 有、 舍 宅 人 民,悉以付 之,恣其 所 用 。
zǐ niàn xī pín

zhì yì xiàliè

jīn yú fù suǒ

dà huòzhēnbǎo

子 念 昔 贫, 志 意 下 劣, 今 于父 所、大 获 珍 宝,

76

bìng jí shězhái

yí qiècái wù

shèn dà huān xǐ

dé wèicéngyǒu

并 及 舍 宅 、一 切 财 物, 甚 大 欢 喜,得 未 曾 有。
fó yì rú shì

zhī wǒ lè xiǎo

wèicéngshuōyán

rǔ děngzuò fó

佛亦如 是, 知 我乐 小 , 未 曾 说 言,汝 等 作 佛,
ér shuō wǒ děng

dé zhū wú lòu

chéngjiùxiǎochéng

shēngwén dì zǐ

而 说 我 等 ,得 诸 无 漏, 成 就 小 乘 、 声 闻 弟子。
fó chìwǒděng

shuōzuìshàngdào

xiū xí cǐ zhě

dāng dé chéng fó

佛 敕 我等 , 说 最 上 道, 修 习此 者, 当 得 成 佛。
wǒ chéng fó jiào

wéi dà pú sà

yǐ zhūyīnyuán

zhǒngzhǒng pì yù

我 承 佛 教 , 为 大菩萨,以 诸 因 缘 、 种 种 譬喻、
ruògānyán cí

shuō wú shàngdào

zhū fó zǐ děng

cóng wǒ wén fǎ

若 干 言 辞、 说 无 上 道。 诸 佛子 等 、 从 我 闻 法,
rìyè sī wéi

jīngqínxiū xí

shìshízhū fó

jí shòu qí jì

日夜思 惟, 精 勤 修 习。 是 时 诸 佛,即 授 其记,
rǔ yú láishì

dāng dé zuò fó

yí qièzhū fó

mì cángzhī fǎ

汝于 来 世、 当 得 作 佛,一 切 诸 佛,秘 藏 之 法,
dànwéi pú sà

yǎn qí shíshì

ér bù wéi wǒ

shuō sī zhēnyào

但 为 菩萨, 演 其 实 事,而不 为 我, 说 斯 真 要。
rú bǐ qióng zǐ

dé jìn qí fù

suīzhīzhū wù

xīn bù xī qǔ

如彼 穷 子、得 近 其父, 虽 知 诸 物, 心 不希取。
wǒ děngsuīshuō

fó fǎ bǎozàng

zì wú zhìyuàn

yì fù rú shì

我 等 虽 说 ,佛法 宝 藏 ,自无 志 愿 ,亦复如 是。
wǒděngnèimiè

zì wèiwéi zú

wéi le cǐ shì

gèng wúyú shì

我等 内 灭,自 谓 为 足, 唯 了此 事, 更 无余 事。
wǒ děngruòwén

jìng fó guó tǔ

jiàohuàzhòngshēng

dōu wú xīn lè

我 等 若 闻, 净 佛 国 土, 教 化 众 生 , 都 无 欣 乐。
suǒ yǐ zhě hé

yí qièzhū fǎ

jiē xī kōng jì

wú shēng wú miè

所 以 者 何,一 切 诸 法, 皆 悉 空 寂,无 生 无 灭,

77

wú dà wú xiǎo

wú lòu wú wéi

rú shì sī wéi

bù shēng xǐ lè

无大无 小 ,无 漏 无 为,如 是 思 惟,不 生 喜乐。
wǒ děngcháng yè

yú fó zhìhuì

wú tān wú zhù

wú fù zhìyuàn

我 等 长 夜,于佛 智 慧,无 贪 无 著,无复 志 愿 ,
ér zì yú fǎ

wèishìjiūjìng

wǒ děngcháng yè

xiū xí kōng fǎ

而自于法、 谓 是 究 竟 。我 等 长 夜、 修 习 空 法,
dé tuōsānjiè

kǔ nǎozhīhuàn

zhùzuìhòushēn

yǒu yú nièpán

得 脱 三 界,苦 恼 之 患 , 住 最 后 身 、 有 余 涅 槃。
fó suǒjiàohuà

dé dào bù xū

zé wéi yǐ dé

bào fó zhī ēn

佛 所 教 化,得 道 不虚,则 为 已得, 报 佛 之 恩。
wǒděngsuīwéi

zhū fó zǐ děng

shuō púsà fǎ

yǐqiú fó dào

我等 虽 为, 诸 佛子 等 , 说 菩萨法、以求佛 道,
ér yú shì fǎ

yǒng wú yuàn lè

dǎoshījiànshě

guān wǒ xīn gù

而于 是 法、 永 无 愿 乐。 导 师 见 舍, 观 我 心 故,
chū bù quànjìn

shuōyǒushí lì

rú fù zhǎngzhě

zhī zǐ zhìliè

初 不 劝 进、 说 有 实 利。如富 长 者, 知 子 志 劣,
yǐ fāngbiàn lì

róu fú qí xīn

ránhòunǎi fù

yí qiècái wù

以 方 便 力、 柔 伏其 心, 然 后 乃 付,一 切 财 物。
fó yì rúshì

xiàn xīyǒu shì

zhī lè xiǎozhě

yǐ fāngbiàn lì

佛亦如是、 现 稀有 事, 知 乐 小 者,以 方便 力、
diào fú qí xīn

nǎijiào dà zhì

wǒ děngjīn rì

dé wèicéngyǒu

调 伏其 心, 乃 教 大 智。我 等 今 日、得 未 曾 有,
fēixiānsuǒwàng

ér jīn zì dé

rú bǐ qióng zǐ

dé wú liàngbǎo

非 先 所 望 ,而 今 自得,如彼 穷 子,得无 量 宝。
shìzūn wǒ jīn

dé dào dé guǒ

yú wú lòu fǎ

dé qīngjìngyǎn

世 尊 我 今,得 道 得 果,于无 漏 法、得 清 净 眼。
wǒ děngcháng yè

chí fó jìngjiè

shǐ yú jīn rì

dé qí guǒbào

我 等 长 夜、 持 佛 净 戒, 始 于 今 日,得其 果 报,

78

fǎ wáng fǎ zhōng

jiǔxiūfànháng

jīn dé wú lòu

wú shàng dà guǒ

法 王 法 中 、 久 修 梵 行 , 今 得无 漏、无 上 大 果。
wǒ děngjīnzhě

zhēnshìshēngwén

yǐ fó dàoshēng

lìng yí qièwén

我 等 今 者、 真 是 声 闻,以佛 道 声 、 令 一 切 闻。
wǒ děngjīnzhě

zhēn ā luóhàn

yú zhūshìjiān

tiānrén mó fàn

我 等 今 者、 真 阿 罗 汉,于 诸 世 间 、 天 人 魔 梵,
pǔ yú qí zhōng

yìngshòugōngyǎng

shìzūn dà ēn

yǐ xī yǒushì

普于其 中 、 应 受 供 养 。 世 尊 大恩,以稀 有 事,
liánmǐnjiàohuà

lì yì wǒ děng

wú liàng yì jié

shuínéngbàozhě

怜 愍 教 化、利益我 等 ,无 量 亿 劫、 谁 能 报 者。
shǒu zú gōng jǐ

tóudǐng lǐ jìng

yí qiègōngyǎng

jiē bù néngbào

手 足 供 给, 头 顶 礼 敬 ,一 切 供 养 , 皆 不 能 报。
ruò yǐ dǐngdài

liǎngjiān hé fù

yú héngshājié

jìnxīngōngjìng

若 以 顶 戴, 两 肩 荷负,于 恒 沙 劫、 尽 心 恭 敬 ,
yòu yǐ měishàn

wú liàngbǎo yī

jí zhū wò jù

zhǒngzhǒngtāngyào

又 以 美 膳 、无 量 宝 衣、及 诸 卧具、 种 种 汤 药,
niútóuzhāntán

jí zhūzhēnbǎo

yǐ qǐ tǎ miào

bǎo yī bù dì

牛 头 栴 檀、及 诸 珍 宝、以起塔 庙 , 宝 衣布地,
rú sī děngshì

yǐ yònggōngyǎng

yú héngshājié

yì bù néngbào

如斯 等 事,以 用 供 养 ,于 恒 沙 劫,亦不 能 报。
zhū fó xī yǒu

wú liàng wú biān

bù kě sī yì

dà shéntōng lì

诸 佛稀 有、无 量 无 边 、不可思议、大 神 通 力,
wú lòu wú wéi

zhū fǎ zhīwáng

néngwéixiàliè

rěn yú sī shì

无 漏 无 为, 诸 法 之 王 , 能 为 下 劣、 忍 于斯 事,
qǔ xiāngfán fū

suí yí wéishuō

zhū fó yú fǎ

dé zuì zì zài

取 相 凡 夫, 随 宜 为 说 。 诸 佛于法,得 最 自 在,
zhīzhūzhòngshēng

zhǒngzhǒng yù lè

jí qí zhì lì

suísuǒkānrèn

知 诸 众 生 , 种 种 欲乐、及其 志 力, 随 所 堪 任,

79

yǐ wú liàng yù

ér wéishuō fǎ

suízhūzhòngshēng

xiǔshìshàngēn

以无 量 喻、而 为 说 法, 随 诸 众 生 , 宿 世 善 根,
yòuzhīchéngshú

wèichéngshúzhě

zhǒngzhǒngchóuliàng

fēnbiézhī yǐ

又 知 成 熟、 未 成 熟 者, 种 种 筹 量 , 分 别 知 已,
yú yī chéngdào

suí yí shuōsān

于一 乘 道、 随 宜 说 三。

yào cǎo yù pǐn dì wǔ

药 草 喻 品 第五
ěr shíshìzūngào mó hē jiā yè

jí zhū dà dì zǐ

shànzāi shànzāi

jiā yè shàn

尔 时 世 尊 告 摩诃 迦 叶、及 诸 大弟子: 善 哉、善 哉, 迦 叶 善
shuō rú láizhēnshígōngdé

chéngrúsuǒyán

rúlái fù yǒuwúliàngwúbiān ā sēngzhǐ

说 如 来 真实 功德 。 诚如 所 言, 如来复 有 无量 无边 阿 僧 祇
gōngdé

rǔ děng ruòyú wú liàng yì jié shuō bù néngjìn jiā yè

dāngzhī rú láishìzhū

功德 ,汝 等 若于无 量 亿 劫、说 不 能 尽。迦 叶, 当 知 如 来 是 诸
fǎ zhīwáng

ruòyǒusuǒshuō

jiē bù xū yě

yú yí qiè fǎ

yǐ zhìfāngbiàn ér yǎnshuō

法 之 王 , 若 有 所 说 , 皆 不虚也。于一 切 法,以 智 方 便 而 演 说
zhī

qí suǒshuō fǎ

jiē xī dào yú yí qièzhì dì

rú láiguānzhī yí qièzhū fǎ zhīsuǒ

之, 其 所 说 法, 皆 悉 到 于一 切 智 地。 如 来 观 知 一 切 诸 法 之 所
80

guī qū

yì zhī yí qièzhòngshēngshēnxīnsuǒháng

tōng dá wú ài

yòu yú zhū fǎ jiū

归 趋, 亦 知 一 切 众 生 深 心 所 行 , 通 达无碍, 又 于 诸 法 究
jìnmíngliǎo

shìzhūzhòngshēng yí qièzhìhuì

尽 明 了 , 示 诸 众 生 一 切 智 慧。
jiā yè

pì rú sānqiān dà qiānshìjiè

shānchuān xī gǔ tǔ dì

suǒshēnghuì mù

迦 叶,譬如 三 千 大 千 世 界、 山 川 溪谷土地, 所 生 卉 木
cónglín

jí zhūyàocǎo

zhǒnglèiruògān

míng sè gè yì

mì yún mí bù

biàn fù sān

丛 林、及 诸 药 草, 种 类 若 干, 名 色各异。密 云 弥布, 遍 覆 三
qiān dà qiānshìjiè

yì shíděngshù

qí zé pǔ qià

huì mù cónglín

jí zhūyàocǎo

千 大 千 世 界,一 时 等 澍,其泽普 洽。卉 木 丛 林、及 诸 药 草,
xiǎogēnxiǎojīng xiǎozhīxiǎoyè

zhōnggēnzhōngjīng zhōngzhīzhōng yè

dà gēn dà

小 根 小 茎 、小 枝 小叶 , 中 根 中 茎 、中 枝 中 叶,大 根 大
jīng

dà zhī dà yè

zhūshù dà xiǎo

suíshàngzhōngxià

gè yǒusuǒshòu

yī yúnsuǒ

茎 、大 枝 大叶, 诸 树 大 小 , 随 上 中 下、各 有 所 受 ,一 云 所

chēng qí zhòngxìng ér dé shēngzhǎng

huáguǒ fū shí suī yī dì suǒshēng

yī yǔ

雨, 称 其 种 性 而得 生 长 , 华 果 敷 实。虽 一地 所 生 ,一雨
suǒrùn

ér zhūcǎo mù

gè yǒuchābié

所 润,而 诸 草 木、各 有 差 别。
jiā yè

dāngzhī rú lái yì fù rú shì

chūxiàn yú shì

rú dà yún qǐ

yǐ dà yīn

迦 叶, 当 知 如 来 亦复如 是、 出 现 于 世,如大 云 起,以大 音
shēng pǔ biànshìjiètiān rén

ā xiūluó

rú bǐ dà yúnbiàn fù sānqiān dà qiānguó tǔ

声 、普 遍 世 界 天 、人、阿 修 罗,如彼大 云 遍 覆 三 千 大 千 国 土。
yú dà zhòngzhōng ér chàngshìyán

wǒ shì rú lái yìnggòng zhèngbiànzhī míngháng

于大 众 中 、而 唱 是 言:我 是 如 来、应 供 、 正 遍 知、明 行
zú shànshìshìjiānjiě wú shàngshì diào yù zhàng fu tiānrénshī fó shìzūn

wèi

足、善 逝 世 间 解、无 上 士、调 御 丈 夫、天 人 师、佛、世 尊, 未
dù zhělìng dù

wèijiězhělìngjiě

wèi ān zhělìng ān

wèinièpánzhělìng dé nièpán

度 者 令 度, 未 解 者 令 解, 未 安 者 令 安, 未 涅 槃 者 令 得 涅 槃

81

jīnshìhòushì

rú shízhīzhī

wǒ shì yíqiè zhīzhě

yíqiè jiànzhě zhīdàozhě kāidào

今 世 后 世、如 实 知 之。我 是 一切 知 者、一切 见 者、知道 者、开道
zhě shuōdàozhě

rǔ děngtiān rén

āxiūluó zhòng jiēyìngdào cǐ

wéitīng fǎ gù

者、说道 者、汝 等 天 、人、阿修罗 众 、皆 应 到 此, 为 听 法故。
ěr shí wú shùqiānwàn yì zhòngzhòngshēng

láizhì fó suǒ

ér tīng fǎ

rú lái yú

尔 时 无 数 千 万 亿 种 众 生 , 来 至 佛 所、而 听 法。如 来 于
shí

guānshìzhòngshēngzhūgēn lì dùn

jīngjìn xièdài

suí qí suǒkān

ér wéishuō

时, 观 是 众 生 诸 根 利 钝, 精 进、懈 怠, 随 其 所 堪、而 为 说

zhǒngzhǒng wú liàng

jiēlìnghuān xǐ

kuài dé shàn lì

法, 种 种 无 量 , 皆 令 欢 喜、 快 得 善 利。
shìzhūzhòngshēng

wénshì fǎ yǐ

xiànshì ān yǐn

hòushēngshànchù

yǐ dào

是 诸 众 生 、 闻 是 法已, 现 世 安 隐, 后 生 善 处, 以 道
shòu lè

yì dé wén fǎ

jì wén fǎ yǐ

lí zhūzhàng ài

yú zhū fǎ zhōng

rèn lì suǒ

受 乐,亦得 闻 法。既 闻 法已,离 诸 障 碍,于 诸 法 中 , 任 力 所
néng

jiàn dé rù dào rú bǐ dà yún yǔ yú yí qièhuì mù cónglín jí zhūyàocǎo

rú qí

能 , 渐 得入 道。如彼大 云、雨于一 切 卉 木 丛 林、及 诸 药 草,如其
zhòngxìng

jù zú méngrùn

gè dé shēngzhǎng

种 性 ,具足 蒙 润,各得 生 长 。
rú láishuō fǎ

yī xiāng yí wèi

suǒwèijiětuōxiāng lí xiāng mièxiāng

jiū

如 来 说 法,一 相 一 味, 所 谓 解 脱 相 、离 相 、灭 相 , 究
jìngzhì yú yí qièzhòngzhì

qí yǒuzhòngshēng

wén rú lái fǎ

ruòchí dú sòng

竟 至 于一 切 种 智。 其 有 众 生 、 闻 如 来 法, 若 持 读 诵 , 如
shuōxiūxíng

suǒ dé gōng dé

bù zì juézhī suǒ yǐ zhě hé wéiyǒu rú lái zhī cǐ zhòng

说 修 行 , 所 得 功 德、不自 觉 知。所 以 者 何。唯 有 如 来、知 此 众
shēngzhòngxiāng tǐ xìng

niàn héshì

sī héshì

xiū héshì

yún hé niàn

yún hé

生 种 相 体 性 , 念 何事, 思何事, 修 何事, 云 何 念 , 云 何

yún hé xiū

yǐ héfǎniàn

yǐ héfǎsī

yǐ hé fǎ xiū

yǐ hé fǎ dé hé fǎ

思, 云 何 修, 以何法念, 以何法思, 以何法 修, 以何法得何法,

82

zhòngshēngzhù yú zhǒngzhǒngzhī dì

wéiyǒu rú lái rú shíjiànzhī

míngliǎo wú ài

众 生 住 于 种 种 之 地, 唯 有 如 来、如 实 见 之, 明 了 无碍。
rú bǐ huì mù cónglín zhūyàocǎoděng

ér bù zì zhīshàngzhōngxiàxìng

rú láizhīshì

如彼 卉 木 丛 林、诸 药 草 等 ,而不自 知 上 中 下 性 ,如 来 知 是
yī xiāng yí wèizhī fǎ

suǒwèijiětuōxiāng

lí xiāng

mièxiāng

jiūjìngnièpán

一 相 一 味 之 法, 所 谓 解 脱 相 、离 相 、灭 相 , 究 竟 涅 槃、
cháng jì mièxiāng

zhōngguī yú kōng fó zhīshì yǐ

guānzhòngshēngxīn yù

ér jiāng

常 寂 灭 相 , 终 归 于 空 。佛 知 是 已, 观 众 生 心 欲、而 将
hù zhī

shì gù bù jí wéishuō yí qièzhòngzhì rǔ děngjiā yè shènwéi xī yǒu

néngzhī

护 之, 是 故不即 为 说 一 切 种 智。汝 等 迦 叶、甚 为 稀 有, 能 知
rú láisuí yí shuō fǎ

néngxìnnéngshòu

suǒ yǐ zhě hé

zhū fó shìzūn

suí yí shuō fǎ

如 来 随 宜 说 法, 能 信 能 受 。所 以 者 何。诸 佛 世 尊、随 宜 说 法,
nánjiěnànzhī

难 解 难 知。
ěr shíshìzūn yù zhòngxuān cǐ yì

ér shuō jì yán

尔 时 世 尊 欲 重 宣 此义,而 说 偈 言:
pò yǒu fǎ wáng chūxiànshìjiān

suízhòngshēng yù

zhǒngzhǒngshuō fǎ

破 有 法 王 、出 现 世 间 , 随 众 生 欲, 种 种 说 法。
rú láizūnzhòng

zhìhuìshēnyuǎn

jiǔ mò sī yào

bù wù sù shuō

如 来 尊 重 , 智 慧 深 远 , 久 默斯 要,不务速 说 。
yǒuzhìruòwén

zé néngxìnjiě

wú zhì yí huǐ

zé wéiyǒngshī

有 智 若 闻,则 能 信 解,无 智 疑 悔,则 为 永 失。
shì gù jiā yè

suí lì wéishuō

yǐ zhǒngzhǒngyuán

lìng dé zhèngjiàn

是 故 迦 叶, 随 力 为 说 ,以 种 种 缘 、 令 得 正 见 。
jiā yè dāngzhī

pì rú dà yún

qǐ yú shìjiān

biàn fù yí qiè

迦 叶 当 知,譬如大 云,起于 世 间 , 遍 覆一 切,
huìyúnhánrùn

diànguānghuǎngyào

léishēngyuǎnzhèn

lìngzhòngyuè yù

慧 云 含 润, 电 光 晃 曜, 雷 声 远 震 , 令 众 悦 豫。

83

rì guāngyǎn bì

dì shàngqīngliáng

yǐ dàichuí bù

rú kě chénglǎn

日 光 掩 蔽,地 上 清 凉 ,叆 叇 垂 布、如可 承 揽。
qí yǔ pǔ děng

sì fāng jù xià

liúshù wú liàng

lǜ tǔ chōngqià

其雨普 等 ,四 方 俱 下, 流 澍 无 量 ,率土 充 洽。
shānchuānxiǎn gǔ

yōusuìsuǒshēng

huì mù yàocǎo

dà xiǎozhūshù

山 川 险 谷、 幽 邃 所 生 , 卉 木 药 草,大 小 诸 树,
bǎi gǔ miáojià

gānzhè pú táo

yǔ zhīsuǒrùn

wú bù fēng zú

百 谷 苗 稼, 甘 蔗 葡 萄,雨 之 所 润,无不 丰 足,
gàn dì pǔ qià

yào mù bìngmào

qí yúnsuǒchū

yí wèizhīshuǐ

干 地普 洽, 药 木 并 茂。其 云 所 出,一 味 之 水 ,
cǎo mù cónglín

suífēnshòurùn

yí qièzhūshù

shàngzhōngxiàděng

草 木 丛 林, 随 分 受 润。一 切 诸 树, 上 中 下 等 ,
chēng qí dà xiǎo

gè dé shēngzhǎng

gēnjīngzhī yè

huáguǒguāng sè

称 其大 小 ,各得 生 长 , 根 茎 枝 叶, 华 果 光 色,
yī yǔ suǒ jí

jiē dé xiǎn zé

rú qí tǐ xiāng

xìngfēn dà xiǎo

一雨 所 及, 皆 得 鲜 泽。如其体 相 、 性 分 大 小 ,
suǒrùnshì yī

ér gè zī mào

fó yì rú shì

chūxiàn yú shì

所 润 是 一,而各滋 茂。佛亦如 是, 出 现 于 世,
pì rú dà yún

pǔ fù yí qiè

jì chū yú shì

wéizhūzhòngshēng

譬如大 云、普覆一 切。既 出 于 世, 为 诸 众 生 、
fēnbiéyǎnshuō

zhū fǎ zhīshí

dà shèngshìzūn

yú zhūtiānrén

分 别 演 说 、 诸 法 之 实。大 圣 世 尊,于 诸 天 人、
yí qièzhòngzhōng

ér xuānshìyán

wǒ wéi rú lái

liǎng zú zhīzūn

一 切 众 中 、而 宣 是 言,我 为 如 来, 两 足 之 尊,
chū yú shìjiān

yóu rú dà yún

chōngrùn yí qiè

kū gǎozhòngshēng

出 于 世 间 , 犹 如大 云、 充 润 一 切,枯 槁 众 生 ,
jiēlìng lí kǔ

dé ān yǐn lè

shìjiānzhī lè

jí nièpán lè

皆 令 离苦,得安 隐 乐、 世 间 之 乐、及 涅 槃 乐。

84

zhūtiānrénzhòng

yì xīnshàntīng

jiēyìngdào cǐ

jìn wú shàngzūn

诸 天 人 众 ,一 心 善 听 , 皆 应 到 此、 觐 无 上 尊。
wǒ wéishìzūn

wú néng jí zhě

ān yǐnzhòngshēng

gù xiàn yú shì

我 为 世 尊,无 能 及 者,安 隐 众 生 ,故 现 于 世,
wéi dà zhòngshuō

gān lù jìng fǎ

qí fǎ yí wèi

jiětuōnièpán

为 大 众 说 , 甘 露 净 法。其法一 味, 解 脱 涅 槃,
yǐ yī miàoyīn

yǎnchàng sī yì

chángwéi dà chéng

ér zuòyīnyuán

以一 妙 音、 演 畅 斯义, 常 为 大 乘 ,而 作 因 缘 。
wǒ guān yí qiè

pǔ jiēpíngděng

wú yǒu bǐ cǐ

ài zēngzhīxīn

我 观 一 切,普 皆 平 等 ,无 有 彼此、爱 憎 之 心。
wǒ wú tānzhù

yì wú xiàn ài

héngwéi yí qiè píngděngshuō fǎ

我无 贪 著,亦无 限 碍, 恒 为 一 切、平 等 说 法,
rú wéi yī rén

zhòngduō yì rán

chángyǎnshuō fǎ

céng wú tā shì

如 为 一 人, 众 多 亦 然。 常 演 说 法, 曾 无他 事,
qù láizuò lì

zhōng bù pí yàn

chōng zú shìjiān

rú yǔ pǔ rùn

去 来 坐 立、 终 不疲 厌, 充 足 世 间 ,如雨普 润。
guìjiànshàngxià

chíjièhuǐjiè

wēi yí jù zú

jí bù jù zú

贵 贱 上 下, 持 戒 毁 戒, 威 仪具足、及不具足,
zhèngjiànxiéjiàn

lì gēndùngēn

děng yǔ fǎ yǔ

ér wú xièjuàn

正 见 邪 见 ,利 根 钝 根, 等 雨法雨,而无 懈 倦 。
yí qièzhòngshēng

wén wǒ fǎ zhě

suí lì suǒshòu

zhù yú zhū dì

一 切 众 生 、 闻 我法 者, 随 力 所 受 , 住 于 诸 地。
huòchùréntiān

zhuànlúnshèngwáng

shìfànzhūwáng

shìxiǎoyàocǎo

或 处 人 天 , 转 轮 圣 王 , 释 梵 诸 王 , 是 小 药 草。
zhī wú lòu fǎ

néng dé nièpán

qǐ liùshéntōng

jí dé sānmíng

知 无 漏 法, 能 得 涅 槃,起 六 神通 ,及得 三 明 ,
dú chǔshānlín

chánghángchándìng

dé yuánjiàozhèng

shìzhōngyàocǎo

独 处 山 林, 常 行 禅 定 ,得 缘 觉 证 , 是 中 药 草。

85

qiúshìzūnchù

wǒ dāngzuò fó

hángjīngjìndìng

shìshàngyàocǎo

求 世 尊 处,我 当 作 佛, 行 精 进 定 , 是 上 药 草。
yòuzhū fó zǐ

zhuānxīn fó dào

chángháng cí bēi

zì zhīzuò fó

又 诸 佛子、 专 心 佛 道, 常 行 慈 悲,自 知 作 佛,
juédìng wú yí

shìmíngxiǎoshù

ān zhùshéntōng

zhuǎn bù tuìlún

决 定 无疑, 是 名 小 树。安 住 神 通 , 转 不 退 轮,
dù wú liàng yì

bǎiqiānzhòngshēng

rú shì pú sà

míngwéi dà shù

度无 量 亿、 百 千 众 生 ,如 是 菩萨, 名 为 大 树。
fó píngděngshuō

rú yí wèi yǔ

suízhòngshēngxìng

suǒshòu bù tóng

佛 平 等 说 ,如一 味 雨, 随 众 生 性 、 所 受 不 同 ,
rú bǐ cǎo mù

suǒbǐng gè yì

fó yǐ cǐ yù

fāngbiànkāishì

如彼 草 木, 所 禀 各异,佛以此喻、 方 便 开 示,
zhǒngzhǒngyán cí

yǎnshuō yī fǎ

yú fó zhìhuì

rú hǎi yī dī

种 种 言 辞, 演 说 一法,于佛 智 慧,如 海 一滴。
wǒ yǔ fǎ yǔ

chōngmǎnshìjiān

yí wèizhī fǎ

suí lì xiūxíng

我雨法雨, 充 满 世 间 ,一 味 之 法, 随 力 修 行 ,
rú bǐ cónglín

yàocǎozhūshù

suí qí dà xiǎo

jiànzēngmàohǎo

如彼 丛 林、 药 草 诸 树, 随 其大 小 , 渐 增 茂 好。
zhū fó zhī fǎ

cháng yǐ yí wèi

lìngzhūshìjiān

pǔ dé jù zú

诸 佛 之 法, 常 以一 味, 令 诸 世 间 、普得具足,
jiàn cì xiūxíng

jiē dé dàoguǒ

shēngwényuánjiào

chǔ yú shānlín

渐 次 修 行 , 皆 得 道 果。 声 闻 缘 觉 , 处 于 山 林,
zhùzuìhòushēn

wén fǎ dé guǒ

shìmíngyàocǎo

gè dé zēngzhǎng

住 最 后 身 , 闻 法得 果, 是 名 药 草,各得 增 长 。
ruòzhū pú sà

zhìhuìjiān gù

le dá sānjiè

qiúzuìshàngchéng

若 诸 菩萨, 智 慧 坚 固,了达 三 界, 求 最 上 乘 ,
shìmíngxiǎoshù

ér dé zēngzhǎng

fù yǒuzhùchán

dé shéntōng lì

是 名 小 树、而得 增 长 。复 有 住 禅 ,得 神 通 力,

86

wénzhū fǎ kōng

xīn dà huān xǐ

fàng wú shùguāng

dù zhūzhòngshēng

闻 诸 法 空 , 心 大 欢 喜, 放 无 数 光 ,度 诸 众 生 ,
shìmíng dà shù

ér dé zēngzhǎng

rú shìjiā yè

fó suǒshuō fǎ

是 名 大 树、而得 增 长 。如 是 迦 叶,佛 所 说 法,
pì rú dà yún

yǐ yí wèi yǔ

rùn yú rénhuá

gè dé chéngshí

譬如大 云,以一 味 雨、 润 于 人 华,各得 成 实。
jiā yè dāngzhī

yǐ zhūyīnyuán

zhǒngzhǒng pì yù

kāishì fó dào

迦 叶 当 知,以 诸 因 缘 、 种 种 譬喻、 开 示 佛 道,
shì wǒ fāngbiàn

zhū fó yì rán

jīnwéi rǔ děng

shuōzuìshíshì

是 我 方 便 , 诸 佛亦 然。 今 为 汝 等 , 说 最 实 事,
zhūshēngwénzhòng

jiēfēimiè dù

rǔ děngsuǒháng

shì pú sà dào

诸 声 闻 众 、 皆 非 灭 度,汝 等 所 行 , 是 菩萨 道,
jiànjiànxiūxué

xī dāngchéng fó

渐 渐 修 学,悉 当 成 佛。

87

shòu jì pǐn dì liù

授 记品第六
ěr shíshìzūnshuōshì jì yǐ

gàozhūdàzhòng

chàng rúshì yán

wǒ cǐ dìzǐ

尔 时世 尊 说是 偈已, 告 诸 大众 , 唱 如是 言: 我此弟子
móhē jiā yè

yú wèiláishì

dāng dé fèngjìnsānbǎiwàn yì zhū fó shìzūn

gōngyǎng

摩诃 迦 叶,于 未 来 世、 当 得 奉 觐 三 百 万 亿 诸 佛 世 尊, 供 养 、
gōngjìng

zūnzhòng

zàntàn

guǎngxuānzhū fó wú liàng dà fǎ

yú zuìhòushēn

恭 敬 , 尊 重 、赞 叹, 广 宣 诸 佛无 量 大法。于 最 后 身 、得
chéngwéi fó

míngyuēguāngmíng rú lái yìnggòng zhèngbiànzhī míngháng zú

shàn

成 为 佛, 名 曰 光 明 如 来、应 供 、 正 遍 知、明 行 足、善
shìshìjiānjiě wú shàngshì diào yù zhàng fu tiānrénshī fó shìzūn guómíngguāng

逝 世 间 解、无 上 士、调 御 丈 夫、天 人 师、佛、世 尊。国 名 光

jiémíng dà zhuāngyán

fó shòu shí èr xiǎojié

zhèng fǎ zhùshì

èr shíxiǎojié

德, 劫 名 大 庄 严。佛 寿 、十 二 小 劫, 正 法 住 世、二 十 小 劫
xiàng fǎ yì zhù èr shíxiǎojié guójièyánshì

wú zhūhuì è

wǎ lì jīng jí biàn lì bù

像 法亦 住 二 十 小 劫。国 界 严 饰,无 诸 秽 恶、瓦砾 荆 棘、便 利不
jìng

qí tǔ píngzhèng

wú yǒugāoxià kēngkǎnduī fù

liú lí wéi dì

bǎoshùhángliè

净 。其土 平 正 ,无 有 高 下、坑 坎 堆 阜。琉 璃 为 地, 宝 树 行 列
huángjīnwéishéng

yǐ jièdào cè

sànzhūbǎohuá

zhōubiànqīngjìng

qí guó pú sà

黄 金 为 绳 、以 界 道 侧, 散 诸 宝 华, 周 遍 清 净 。其 国 菩萨、
wú liàngqiān yì

zhūshēngwénzhòng

yì fù wú shù

wú yǒu mó shì

suīyǒu mó jí mó

无 量 千 亿, 诸 声 闻 众 、亦复无 数,无 有 魔 事, 虽 有 魔及魔
mín

jiē hù fó fǎ

民, 皆 护佛法。
ěr shíshìzūn yù zhòngxuān cǐ yì

ér shuō jì yán

尔 时 世 尊 欲 重 宣 此义,而 说 偈 言:

88

gàozhū bǐ qiū

wǒ yǐ fó yǎn

jiànshìjiā yè

yú wèiláishì

告 诸 比 丘,我以佛 眼, 见 是 迦 叶。于 未 来 世、
guò wú shùjié

dāng dé zuò fó

ér yú láishì

gōngyǎngfèngjìn

过 无 数 劫, 当 得 作 佛。而于 来 世、 供 养 奉 觐,
sānbǎiwàn yì

zhū fó shìzūn

wéi fó zhìhuì

jìngxiūfànháng

三 百 万 亿、 诸 佛 世 尊, 为 佛 智 慧, 净 修 梵 行 。
gōngyǎngzuìshàng

èr zú zūn yǐ

xiū xí yí qiè

wú shàngzhīhuì

供 养 最 上 、二足 尊 已, 修 习一 切、无 上 之 慧,
yú zuìhòushēn

dé chéngwéi fó

qí tǔ qīngjìng

liú lí wéi dì

于 最 后 身 、得 成 为 佛。其土 清 净 , 琉 璃 为 地,
duōzhūbǎoshù

hánglièdào cè

jīnshéngjièdào

jiànzhěhuān xǐ

多 诸 宝 树、 行 列 道 侧、 金 绳 界 道, 见 者 欢 喜。
chángchūhǎoxiāng

sànzhòngmínghuá

zhǒngzhǒng qí miào

yǐ wéizhuāngyán

常 出 好 香 , 散 众 名 华, 种 种 奇 妙 、以 为 庄 严。
qí dì píngzhèng

wú yǒuqiūkēng

zhū pú sà zhòng

bù kě chēng jì

其地 平 正 ,无 有 丘 坑 。 诸 菩萨 众 、不可 称 计,
qí xīndiàoróu

dǎi dà shéntōng

fèngchízhū fó

dà chéngjīngdiǎn

其 心 调 柔, 逮 大 神 通 , 奉 持 诸 佛、大 乘 经 典 。
zhūshēngwénzhòng

wú lòuhòushēn

fǎ wángzhī zǐ

yì bù kě jì

诸 声 闻 众 、无 漏 后 身 ,法 王 之 子,亦不可计,
nǎi yǐ tiānyǎn

bù néngshùzhī

qí fó dāngshòu

shí èr xiǎojié

乃 以 天 眼、不 能 数 知。其佛 当 寿 、 十 二 小 劫,
zhèng fǎ zhùshì

èr shíxiǎojié

xiàng fǎ yì zhù

èr shíxiǎojié

正 法 住 世、二 十 小 劫, 像 法亦 住,二 十 小 劫。
guāngmíngshìzūn

qí shì rú shì

光 明 世 尊,其 事 如 是。
ěr shí dà mù jiānlián

xū pú tí

mó hē jiāzhānyánděng

jiē xī sǒng lì

尔 时 大目 犍 连 、须菩提、摩诃 迦 栴 延 等 , 皆 悉 悚 栗,一

89

xīn hé zhǎng

zhānyǎngzūnyán

mù bù zànshě

jí gòngtóngshēng ér shuō jì yán

心 合 掌 , 瞻 仰 尊 颜,目不 暂 舍,即 共 同 声 而 说 偈 言:
dà xióngměngshìzūn

zhūshìzhī fǎ wáng

āi mǐn wǒ děng gù

ér cì fó yīnshēng

大 雄 猛 世 尊, 诸 释 之 法 王 ,哀 愍 我 等 故,而赐佛 音 声 。
ruòzhī wǒ shēnxīn

jiànwéishòu jì zhě

rú yǐ gān lù sǎ

chú rè dé qīngliáng

若 知 我 深 心, 见 为 授 记 者,如以 甘 露洒, 除 热得 清 凉 。
rú cóng jī guólái

hū yù dà wángshàn

xīnyóuhuái yí jù

wèigǎn jí biànshí

如 从 饥 国 来,忽遇大 王 膳 , 心 犹 怀 疑惧, 未 敢 即 便 食,
ruò fù dé wángjiào

ránhòunǎigǎnshí

wǒ děng yì rú shì

měiwéixiǎochéngguò

若 复得 王 教 , 然 后 乃 敢 食。我 等 亦如 是, 每 惟 小 乘 过,
bù zhīdāngyún hé

dé fó wú shànghuì

suīwén fó yīnshēng

yán wǒ děngzuò fó

不 知 当 云 何、得佛无 上 慧。 虽 闻 佛 音 声 , 言 我 等 作 佛,
xīnshànghuáiyōu jù

rú wèigǎnbiànshí

ruòméng fó shòu jì

ěr nǎikuài ān lè

心 尚 怀 忧 惧,如 未 敢 便 食, 若 蒙 佛 授 记,尔 乃 快 安乐。
dà xióngměngshìzūn

cháng yù ān shìjiān

yuàn cì wǒ děng jì

rú jī xū jiàoshí

大 雄 猛 世 尊, 常 欲安 世 间 , 愿 赐我 等 记,如饥需 教 食。
ěr shíshìzūnzhīzhū dà dì zǐ xīnzhīsuǒniàn

gàozhū bǐ qiū

shì xū pú tí

尔 时 世 尊 知 诸 大弟子 心 之 所 念 , 告 诸 比 丘: 是 须菩提,于
dāngláishì

fèngjìnsānbǎiwàn yì nà yóu tā fó

gōngyǎnggōngjìng

zūnzhòngzàntàn

当 来 世、 奉 觐 三 百 万 亿那 由 他佛, 供 养 恭 敬 , 尊 重 赞 叹
chángxiūfànháng

jù púsà dào

yú zuìhòushēn

dé chéngwéi fó

hàoyuēmíngxiāng

常 修 梵 行 ,具菩萨 道。于 最 后身 、得 成为 佛, 号 曰 名 相
rúlái yìnggòng zhèngbiànzhī míngháng zú shànshìshìjiānjiě

w ú shàngshì

diào

如来、应 供 、 正 遍 知、明 行 足、善 逝 世 间 解、无 上 士、调
yù zhàng fu

tiānrénshī

shìzūn jiémíngyǒubǎo guómíngbǎoshēng

qí tǔ píng

御 丈 夫、天 人 师、佛、世 尊。劫 名 有 宝。国 名 宝 生 。其土 平
zhèng

bō lí wéi dì

bǎoshùzhuāngyán

wú zhūqiūkēng

shā lì

jīng jí

biàn lì

正 ,玻璃 为 地, 宝 树 庄 严,无 诸 丘 坑 、沙 砾、 荆 棘、 便 利

90

zhīhuì

bǎohuá fù dì

zhōubiànqīngjìng

qí tǔ rénmín

jiēchùbǎotái

zhēnmiào

之 秽, 宝 华 覆地, 周 遍 清 净 。其土 人 民, 皆 处 宝 台、 珍 妙
lóu gé

shēngwén dì zǐ

wú liàng wú biān

suànshù pì yù suǒ bù néngzhī

zhū pú sà

楼 阁。 声 闻 弟子、无 量 无 边 , 算 数 譬喻 所 不 能 知。 诸 菩萨
zhòng

wú shùqiānwàn yì nà yóu tā

fó shòu

shí èr xiǎojié

zhèng fǎ zhùshì

èr shí

众 、无 数 千 万 亿那 由 他。佛 寿 、十 二 小 劫。 正 法 住 世、二 十
xiǎojié

xiàng fǎ yì zhù èr shíxiǎojié

qí fó chángchù xū kōng

wéizhòngshuō fǎ

小 劫, 像 法亦 住 二 十 小 劫。其佛 常 处 虚 空 、为 众 说 法,
dù tuō wú liàng pú sà

jí shēngwénzhòng

度 脱 无 量 菩萨、及 声 闻 众 。
ěr shíshìzūn yù zhòngxuān cǐ yì

ér shuō jì yán

尔 时 世 尊 欲 重 宣 此义,而 说 偈 言:
zhū bǐ qiūzhòng

jīngào rǔ děng

jiēdāng yì xīn

tīng wǒ suǒshuō

诸 比 丘 众 , 今 告 汝 等 , 皆 当 一 心, 听 我 所 说 。
wǒ dà dì zǐ

xū pú tí zhě

dāng dé zuò fó

hàoyuēmíngxiāng

我大弟子、须菩提 者, 当 得 作 佛, 号 曰 名 相 。
dānggòng wú shù

wàn yì zhū fó

suí fó suǒháng

jiàn jù dà dào

当 供 无 数、 万 亿 诸 佛, 随 佛 所 行 , 渐 具大 道。
zuìhòushēn dé

sānshí èr xiāng

duānzhèngshūmiào

yóu rú bǎoshān

最 后 身 得, 三 十 二 相 , 端 正 姝 妙 , 犹 如 宝 山 。
qí fó guó tǔ

yánjìng dì yī

zhòngshēngjiànzhě

wú bù ài lè

其佛 国 土, 严 净 第一, 众 生 见 者,无不爱乐,
fó yú qí zhōng

dù wú liàngzhòng

qí fó fǎ zhōng

duōzhū pú sà

佛于其 中 、度无 量 众 。其佛法 中 , 多 诸 菩萨,
jiē xī lì gēn

zhuǎn bù tuìlún

bǐ guócháng yǐ

pú sà zhuāngyán

皆 悉利 根, 转 不 退 轮。彼 国 常 以、菩萨 庄 严,
zhūshēngwénzhòng

bù kě chēngshù

jiē dé sānmíng

jù liùshéntōng

诸 声 闻 众 、不可 称 数, 皆 得 三 明 ,具 六 神 通 ,

91

zhù bā jiětuō

yǒu dà wēi dé

qí fó shuō fǎ

xiàn yú wú liàng

住 八 解 脱, 有 大 威 德。其佛 说 法, 现 于无 量 ,
shéntōngbiànhuà

bù kě sī yì

zhūtiānrénmín

shù rú héngshā

神 通 变 化、不可思议。 诸 天 人 民, 数 如 恒 沙,
jiēgòng hé zhǎng

tīngshòu fó yǔ

qí fó dāngshòu

shí èr xiǎojié

皆 共 合 掌 , 听 受 佛语。其佛 当 寿 、 十 二 小 劫,
zhèng fǎ zhùshì

èr shíxiǎojié

xiàng fǎ yì zhù

èr shíxiǎojié

正 法 住 世、二 十 小 劫, 像 法亦 住,二 十 小 劫。
ěr shíshìzūn fù gàozhū bǐ qiūzhòng

wǒ jīn yǔ rǔ

shì dà jiāzhānyán

尔 时 世 尊 复 告 诸 比 丘 众 : 我 今 语汝, 是 大 迦 旃 延, 于
dāngláishì

yǐ zhūgòng jù

gōngyǎngfèngshì bā qiān yì fó

gōngjìng

zūnzhòng

当 来 世,以 诸 供 具、 供 养 奉 事 八 千 亿佛, 恭 敬 、尊 重 。
zhū fó mièhòu

gè qǐ tǎ miào

gāoqiānyóuxún

zòngguǎngzhèngděng wǔ bǎiyóuxún

诸 佛 灭 后, 各起塔 庙 , 高 千 由 旬, 纵 广 正 等 五 百 由 旬,
jiē yǐ jīn yín liú lí chē qú

mǎ nǎo zhēnzhū méiguī qī bǎo hé chéng

zhònghuá

皆 以 金、银、琉 璃、砗 磲、玛 瑙、真 珠、玫 瑰、七 宝 合 成 , 众 华、
yīngluò tú xiāng mò xiāng shāoxiāng zènggài zhuàngfān

gōngyǎng tǎ miào guò

璎 珞、涂 香 、末 香 、烧 香 、缯 盖、 幢 幡, 供 养 塔 庙 。过
shì yǐ hòu

dāng fù gōngyǎng èr wàn yì fó

yì fù rú shì

是 已 后, 当 复 供 养 二 万 亿佛,亦复如 是。
gōngyǎngshìzhū fó yǐ

jù pú sà dào

dāng dé zuò fó

hàoyuēyán fú nà tí jīn

供 养 是 诸 佛已, 具菩萨 道。 当 得 作 佛, 号 曰 阎 浮那提 金
guāng rú lái yìnggòng zhèngbiànzhī míngháng zú shànshìshìjiānjiě wú shàngshì

光 如 来、应 供 、正 遍 知、明 行 足、善 逝 世 间 解、无 上 士、
diào yù zhàng fu

tiānrénshī

shìzūn

qí tǔ píngzhèng

bō lí wéi dì

bǎoshù

调 御 丈 夫、天 人 师、佛、世 尊。其土 平 正 ,玻璃 为 地, 宝 树
zhuāngyán

huángjīnwéishéng

yǐ jièdào cè

miàohuá fù dì

zhōubiànqīngjìng

庄 严、 黄 金 为 绳 、以 界 道 侧, 妙 华 覆地, 周 遍 清 净 ,

92

jiànzhěhuān xǐ

wú sì è dào

dì yù

è guǐ chùshēng

ā xiūluódào duōyǒutiān

见 者 欢 喜。无四恶 道,地狱、饿 鬼、畜 生 、阿 修 罗 道。多 有 天 、
rén zhūshēngwénzhòng jí zhū pú sà

wú liàngwàn yì zhuāngyán qí guó fó shòu shí

人、诸 声 闻 众 、及 诸 菩萨,无 量 万 亿、 庄 严 其 国。佛 寿 、十
èr xiǎojié

zhèng fǎ zhùshì

èr shíxiǎojié

xiàng fǎ yì zhù èr shíxiǎojié

二 小 劫, 正 法 住 世、二 十 小 劫, 像 法亦 住 二 十 小 劫。
ěr shíshìzūn yù zhòngxuān cǐ yì

ér shuō jì yán

尔 时 世 尊 欲 重 宣 此义,而 说 偈 言:
zhū bǐ qiūzhòng

jiē yì xīntīng

rú wǒ suǒshuō

zhēnshí wú yì

诸 比 丘 众 、 皆 一 心 听 ,如我 所 说 , 真 实 无异。
shìjiāzhānyán

dāng yǐ zhǒngzhǒng

miàohǎogòng jù

gōngyǎngzhū fó

是 迦 栴 延, 当 以 种 种 , 妙 好 供 具、 供 养 诸 佛。
zhū fó mièhòu

qǐ qī bǎo tǎ

yì yǐ huáxiāng

gōngyǎngshè lì

诸 佛 灭 后,起七 宝 塔,亦以 华 香 、 供 养 舍 利。
qí zuìhòushēn

dé fó zhìhuì

chéngděngzhèngjiào

guótǔ qīngjìng

其 最 后身 ,得佛 智慧 , 成 等 正 觉 。国土 清净 ,
dù tuō wú liàng

wàn yì zhòngshēng

jiēwéishífāng

zhīsuǒgōngyǎng

度脱无 量 ,万亿 众 生 ,皆 为 十 方 ,之 所 供 养 ,
fó zhīguāngmíng

wú néngshèngzhě

qí fó hàoyuē

yán fú jīnguāng

佛 之 光 明 ,无 能 胜 者。其佛 号 曰, 阎 浮 金 光 。
pú sà shēngwén

duàn yí qièyǒu

wú liàng wú shù

zhuāngyán qí guó

菩萨 声 闻, 断 一 切 有,无 量 无 数, 庄 严 其 国。
ěr shíshìzūn fù gào dà zhòng

wǒ jīn yǔ rǔ

shì dà mù jiānlián

dāng yǐ zhǒng

尔 时 世 尊 复 告 大 众 :我 今 语汝, 是 大目 犍 连 , 当 以 种
zhǒnggòng jù gōngyǎng bā qiānzhū fó

gōngjìng zūnzhòng zhū fó mièhòu

gè qǐ tǎ

种 供 具、供 养 八 千 诸 佛, 恭 敬 、尊 重 。诸 佛 灭 后,各起塔
miào

gāoqiānyóuxún

zòngguǎngzhèngděng wǔ bǎiyóuxún

jiē yǐ jīn yín liú lí

庙 , 高 千 由 旬, 纵 广 正 等 五 百 由 旬, 皆 以 金、银、琉 璃、

93

chē qú

mǎ nǎo zhēnzhū méiguī

qī bǎo hé chéng

zhònghuá yīngluò

tú xiāng

砗 磲、玛 瑙、真 珠、玫 瑰、七 宝 合 成 , 众 华、璎 珞、涂 香 、末
xiāng

shāoxiāng

zènggài

zhuàngfān

yǐ yònggōngyǎng

guòshì yǐ hòu

dāng fù

香 、 烧 香 、 缯 盖、 幢 幡,以 用 供 养 。过 是 已 后, 当 复
gōngyǎng èr bǎiwàn yì zhū fó

yì fù rú shì

dāng dé chéng fó

hàoyuēduō mó luó bá

供 养 二 百 万 亿 诸 佛, 亦复如 是。 当 得 成 佛, 号 曰 多 摩 罗 跋
zhāntánxiāng rú lái yìnggòng zhèngbiànzhī míngháng zú

shànshìshìjiānjiě

栴 檀 香 如 来、应 供 、 正 遍 知、明 行 足、善 逝 世 间 解、无
shàngshì diào yù zhàng fu tiānrénshī fó shìzūn jiémíng xǐ mǎn

guómíng yì lè

上 士、调 御 丈 夫、天 人 师、佛、世 尊。劫 名 喜 满, 国 名 意乐。
qí tǔ píngzhèng

bō lí wéi dì

bǎoshùzhuāngyán

sànzhēnzhūhuá

zhōubiànqīng

其土 平 正 , 玻璃 为 地, 宝 树 庄 严, 散 真 珠 华, 周 遍 清
jìng

jiànzhěhuān xǐ duōzhūtiān rén pú sà shēngwén

qí shù wú liàng fó shòu

净 , 见 者 欢 喜。多 诸 天 、人、菩萨、 声 闻,其 数 无 量 。佛 寿
èr shí sì xiǎojié

zhèng fǎ zhùshì

sì shíxiǎojié

xiàng fǎ yì zhù sì shíxiǎojié

二 十 四 小 劫, 正 法 住 世、四 十 小 劫, 像 法亦 住 四 十 小 劫。
ěr shíshìzūn yù zhòngxuān cǐ yì

ér shuō jì yán

尔 时 世 尊 欲 重 宣 此义,而 说 偈 言:
wǒ cǐ dì zǐ

dà mù jiānlián

shěshìshēn yǐ

dé jiàn bā qiān

我此弟子、大目 犍 连 , 舍 是 身 已,得 见 八 千 ,
èr bǎiwàn yì

zhū fó shìzūn

wéi fó dào gù

gōngyǎnggōngjìng

二 百 万 亿, 诸 佛 世 尊, 为 佛 道 故, 供 养 恭 敬 。
yú zhū fó suǒ

chángxiūfànháng

yú wú liàngjié

fèngchí fó fǎ

于 诸 佛 所、 常 修 梵 行 ,于无 量 劫、 奉 持 佛法。
zhū fó mièhòu

qǐ qī bǎo tǎ

chángbiǎojīnshā

huáxiāng jì lè

诸 佛 灭 后,起七 宝 塔, 长 表 金 刹, 华 香 伎乐,
ér yǐ gōngyǎng

zhū fó tǎ miào

jiànjiàn jù zú

pú sà dào yǐ

而以 供 养 , 诸 佛塔 庙 。 渐 渐 具足,菩萨 道 已,

94

yú yì lè guó

ér dé zuò fó

hàoduō mó luó

zhāntánzhīxiāng

于意乐 国、而得 作 佛, 号 多 摩 罗、 栴 檀 之 香 。
qí fó shòumìng

èr shí sì jié

chángwéitiānrén

yǎnshuō fó dào

其佛 寿 命 、二 十 四 劫, 常 为 天 人, 演 说 佛 道。
shēngwén wú liàng

rú héng hé shā

sānmíngliùtōng

yǒu dà wēi dé

声 闻 无 量 ,如 恒 河 沙, 三 明 六 通 , 有 大 威 德。
pú sà wú shù

zhì gù jīngjìn

yú fó zhìhuì

jiē bù tuìzhuǎn

菩萨无 数, 志 固 精 进,于佛 智 慧、 皆 不 退 转 。
fó miè dù hòu

zhèng fǎ dāngzhù

sì shíxiǎojié

xiàng fǎ yì ěr

佛 灭 度 后, 正 法 当 住,四 十 小 劫, 像 法亦尔。
wǒ zhū dì zǐ

wēi dé jù zú

qí shù wǔ bǎi

jiēdāngshòu jì

我 诸 弟子, 威 德具足,其 数 五 百, 皆 当 授 记。
yú wèiláishì

xián dé chéng fó

wǒ jí rǔ děng

xiǔshìyīnyuán

于 未 来 世、 咸 得 成 佛。我及汝 等 、 宿 世 因 缘 ,
wú jīndāngshuō

rǔ děngshàntīng

吾 今 当 说 ,汝 等 善 听 。

huà chéng yù pǐn dì qī

化 城 喻 品 第七
fó gàozhū bǐ qiū

nǎiwǎngguò qù wú liàng wú biān bù kě sī yì ā sēngzhǐjié

佛 告 诸 比 丘: 乃 往 过 去无 量 无 边 不可思议阿 僧 祇 劫,
ěr shíyǒu fó

míng dà tōngzhìshèng rú lái

yìnggòng

zhèngbiànzhī

míngháng zú

尔 时 有 佛, 名 大 通 智 胜 如 来、 应 供 、 正 遍 知、 明 行 足、
shànshìshìjiānjiě

wú shàngshì diào yù zhàng fu

tiānrénshī

shìzūn

qí guó

善 逝 世 间 解、无 上 士、调 御 丈 夫、天 人 师、佛、世 尊,其 国

95

mínghǎochéng

jiémíng dà xiāng

zhū bǐ qiū

bǐ fó miè dù yǐ lái

shèn dà jiǔyuǎn

名 好 城 , 劫 名 大 相 。 诸 比 丘, 彼佛 灭 度已 来, 甚 大 久 远 ,
pì rú sānqiān dà qiānshìjièsuǒyǒu dì zhòng

jiǎshǐyǒurén

mó yǐ wéi mò

guò yú dōng

譬如 三 千 大 千 世 界 所 有 地 种 , 假 使 有 人、磨以 为 墨、过 于 东
fāngqiānguó tǔ nǎixià yì diǎn

dà rú wēichén

yòuguòqiānguó tǔ

fù xià yì diǎn

方 千 国 土、乃 下 一 点 ,大如 微 尘 , 又 过 千 国 土、复 下 一 点 ,
rú shìzhǎnzhuǎnjìn dì zhòng mò

yú rǔ děng yì yún hé

shìzhū guótǔ

ruòsuànshī

如 是 展 转 尽 地 种 墨, 于汝 等 意 云 何, 是 诸 国土, 若 算 师,
ruòsuàn shīdì zǐ

néng dé biānjì zhī qí shùfǒu

bù yě shìzūn zhū bǐ qiū

shìrén

若 算 师弟子, 能 得 边际 、知 其 数 否?不也、世 尊。诸 比 丘, 是 人
suǒjīngguó tǔ

ruòdiǎn bù diǎn

jìn mǒ wéichén

yī chén yī jié

bǐ fó miè dù yǐ

所 经 国 土, 若 点 不 点 , 尽 抹 为 尘 , 一 尘 一 劫, 彼佛 灭 度已
lái

fù guòshìshù wú liàng wú biānbǎiqiānwàn yì ā sēngzhǐjié

wǒ yǐ rú láizhī

来, 复 过 是 数 无 量 无 边 百 千 万 亿阿 僧 祇 劫, 我以如 来 知
jiàn lì gù

guān bǐ jiǔyuǎn

yóuruòjīn rì

见 力故, 观 彼 久 远 、 犹 若 今 日。
ěr shíshìzūn yù zhòngxuān cǐ yì

ér shuō jì yán

尔 时 世 尊 欲 重 宣 此义,而 说 偈 言:
wǒ niànguò qù shì

wú liàng wú biānjié

yǒu fó liǎng zú zūn

míng dà tōngzhìshèng

我 念 过 去 世、无 量 无 边 劫, 有 佛 两 足 尊, 名 大 通 智 胜 。
rú rén yǐ lì mó

sānqiān dà qiān tǔ

jìn cǐ zhū dì zhòng

jiē xī yǐ wéi mò

如 人 以力磨, 三 千 大 千 土, 尽 此 诸 地 种 , 皆 悉以 为 墨,
guò yú qiānguó tǔ

nǎixià yī chéndiǎn

rú shìzhǎnzhuǎndiǎn

jìn cǐ zhūchén mò

过 于 千 国 土, 乃 下 一 尘 点 ,如 是 展 转 点 , 尽 此 诸 尘 墨。
rú shìzhūguó tǔ

diǎn yǔ bù diǎnděng

fù jìn mǒ wéichén

yī chénwéi yī jié

如 是 诸 国 土, 点 与不 点 等 、复 尽 抹 为 尘 ,一 尘 为 一 劫。
cǐ zhūwēichénshù

qí jié fù guòshì

bǐ fó miè dù lái

rú shì wú liàngjié

此 诸 微 尘 数,其 劫 复 过 是,彼佛 灭 度 来,如 是 无 量 劫。

96

rúlái wú ài zhì

zhī bǐ fó miè dù

jí shēngwén púsà

rú jiànjīnmiè dù

如来无碍 智, 知 彼佛 灭 度,及 声 闻 菩萨,如 见 今 灭 度。
zhū bǐ qiūdāngzhī

fó zhìjìngwēimiào

wú lòu wú suǒ ài

tōngdáwúliàngjié

诸 比 丘 当 知,佛 智 净 微 妙 ,无 漏 无 所 碍, 通达 无量 劫。
fó gàozhū bǐqiū

dàtōngzhìshèng fó

shòu wǔbǎisìshíwànyì nà yóu tā jié

佛 告 诸 比丘: 大通 智 胜 佛、 寿 五百四十万亿那 由 他 劫。其
fó běnzuòdàochǎng

pò mó jūn yǐ

chuí dé ā nòuduōluósānmiǎosān pú tí

ér zhū

佛 本 坐 道 场 , 破魔 军 已, 垂 得阿 耨 多 罗 三 藐 三 菩提, 而 诸
fó fǎ bù xiànzàiqián

rú shì yī xiǎojiénǎizhìshíxiǎojié

jiéjiā fū zuò

shēnxīn

佛法不 现 在 前 , 如 是 一 小 劫 乃 至 十 小 劫, 结 跏 趺 坐, 身 心
bù dòng

ér zhū fó fǎ yóu bù zàiqián

不 动 ,而 诸 佛法 犹 不 在 前 。
ěr shídāo lì zhūtiān xiānwéi bǐ fó

yú pú tí shùxià fū shī zǐ zuò

gāo yī yóu

尔 时 忉 利 诸 天 、先 为 彼佛、于菩提 树 下、敷 师 子 座, 高 一 由
xún

fó yú cǐ zuò dāng dé ā nòuduōluósānmiǎosān pú tí

shìzuò cǐ zuò

shízhūfàn

旬,佛于此 座、当 得阿 耨 多 罗 三 藐 三 菩提。适 坐 此 座, 时 诸 梵
tiānwáng

yǔ zhòngtiānhuá

miànbǎiyóuxún

xiāngfēngshílái

chuī qù wěihuá

天 王 、 雨 众 天 华、 面 百 由 旬, 香 风 时 来, 吹 去 萎 华,
gèng yǔ xīnzhě

rú shì bù jué

mǎnshíxiǎojiégōngyǎng yú fó

nǎizhìmiè dù

cháng

更 雨 新 者,如 是 不 绝、满 十 小 劫 供 养 于佛, 乃 至 灭 度、 常
yǔ cǐ huá

sì wángzhūtiān

wéigōngyǎng fó

cháng jī tiān gǔ

qí yú zhūtiān

zuò

雨此 华。四 王 诸 天 、为 供 养 佛, 常 击 天 鼓,其余 诸 天 、作
tiān jì lè

mǎnshíxiǎojié

zhì yú miè dù

yì fù rúshì

天 伎乐, 满 十 小 劫, 至 于 灭 度、亦复如是。
zhū bǐ qiū

dà tōngzhìshèng fó guòshíxiǎojié

zhū fó zhī fǎ

nǎixiànzàiqián

诸 比 丘,大 通 智 胜 佛 过 十 小 劫, 诸 佛 之 法、乃 现 在 前
chéng ā nòuduōluósānmiǎosān pú tí

qí fó wèichūjiāshí

yǒushíliù zǐ

qí dì yī

成 阿 耨 多 罗 三 藐 三 菩提。 其佛 未 出 家 时, 有 十 六 子, 其第一

97

zhě míngyuēzhì jī

zhū zǐ gè yǒuzhǒngzhǒngzhēn yì wánhǎozhī jù

wén fù dé chéng ā

者、名 曰 智 积。诸 子各 有 种 种 珍 异 玩 好 之 具, 闻 父得 成 阿
nòuduōluósānmiǎosān pú tí

jiēshěsuǒzhēn

wǎng yì fó suǒ zhū mǔ tì qì ér suísòng

耨 多 罗 三 藐 三 菩提, 皆 舍 所 珍 , 往 诣佛 所。诸 母涕泣而 随 送
zhī

qí zǔ zhuànlúnshèngwáng

yǔ yī bǎi dà chén

jí yú bǎiqiānwàn yì rénmín

jiē

之。其祖 转 轮 圣 王 、与一 百 大 臣 、及余 百 千 万 亿 人 民, 皆
gòngwéirào suízhìdàochǎng xián yù qīnjìn dà tōngzhìshèng rú lái

gōngyǎng gōng

共 围 绕、随 至 道 场 。咸 欲 亲 近 大 通 智 胜 如 来, 供 养 、恭
jìng

zūnzhòng

zàntàn

dào yǐ

tóumiàn lǐ zú

rào fó bì yǐ

yì xīn hé zhǎng

敬 , 尊 重 、赞 叹。到 已、头 面 礼足, 绕 佛毕已,一 心 合 掌 、
zhānyǎngshìzūn

yǐ jì sòngyuē

瞻 仰 世 尊,以偈 颂 曰:
dà wēi dé shìzūn

wéi dù zhòngshēng gù

yú wú liàng yì jié

ěr nǎi dé chéng fó

大 威 德 世 尊, 为 度 众 生 故,于无 量 亿 劫,尔 乃 得 成 佛,
zhūyuàn yǐ jù zú

shànzāi jí wú shàng

shìzūnshèn xī yǒu

yī zuòshíxiǎojié

诸 愿 已具足, 善 哉 吉无 上 。 世 尊 甚 稀 有,一 坐 十 小 劫,
shēn tǐ jí shǒu zú

jìngrán ān bù dòng

qí xīnchángdàn bó

wèicéngyǒusǎnluàn

身 体及 手 足、 静 然 安不 动 。其 心 常 淡 泊, 未 曾 有 散 乱 ,
jiūjìngyǒng jì miè

ān zhù wú lòu fǎ

jīnzhějiànshìzūn

ān yǐnchéng fó dào

究 竟 永 寂 灭,安 住 无 漏 法。 今 者 见 世 尊,安 隐 成 佛 道,
wǒ děng dé shàn lì

chēngqìng dà huān xǐ zhòngshēngcháng kǔ nǎo mángmíng wú dǎoshī

我 等 得 善 利, 称 庆 大 欢 喜。众 生 常 苦 恼、盲 瞑 无 导 师,
bù shí kǔ jìndào

bù zhīqiújiětuō

cháng yè zēng è qù

jiǎnsǔnzhūtiānzhòng

不 识 苦 尽 道,不 知 求 解 脱。 长 夜 增 恶趣, 减 损 诸 天 众 ,
cóngmíng rù yú míng

yǒng bù wén fó míng

jīn fó dé zuìshàng

ān yǐn wú lòudào

从 冥 入于 冥 , 永 不 闻 佛 名 。 今 佛得 最 上 、安 隐 无 漏 道,
wǒ děng jí tiānrén

wéi dé zuì dà lì

shì gù xiánjīshǒu

guīmìngwúshàngzūn

我 等 及 天 人, 为 得 最 大利, 是 故 咸 稽首 、 归 命 无上 尊。

98

ěr shíshíliùwángzǐ

jì zàn fó yǐ

quànqǐngshìzūnzhuǎn yú fǎ lún

xiánzuò

尔 时 十六 王子 、 偈 赞 佛已, 劝 请 世 尊 转 于法 轮, 咸 作
shìyán

shìzūnshuō fǎ

duōsuǒ ān yǐn liánmǐn ráo yì

zhūtiānrénmín zhòngshuō

是 言: 世 尊 说 法, 多 所 安 隐、怜 愍、饶 益、诸 天 人 民。 重 说
jì yán

偈 言:
shìxióng wú děnglún

bǎi fú zì zhuāngyán

dé wú shàngzhìhuì

yuànwéishìjiānshuō

世 雄 无 等 伦, 百 福自 庄 严,得无 上 智 慧。 愿 为 世 间 说 ,
dù tuō yú wǒ děng

jí zhūzhòngshēnglèi

wéifēnbiéxiǎnshì

lìng dé shìzhìhuì

度 脱 于我 等 、及 诸 众 生 类, 为 分 别 显 示, 令 得 是 智 慧。
ruò wǒ děng dé fó

zhòngshēng yì fù rán

shìzūnzhīzhòngshēng

shēnxīnzhīsuǒniàn

若 我 等 得佛, 众 生 亦复 然。 世 尊 知 众 生 , 深 心 之 所 念 ,
yì zhīsuǒhángdào

yòuzhīzhìhuì lì

yù lè jí xiū fú

sù mìngsuǒháng yè

亦 知 所 行 道, 又 知 智 慧 力,欲乐及 修 福,宿 命 所 行 业。
shìzūn xī zhī yǐ

dāngzhuǎn wú shànglún

世 尊 悉 知 已, 当 转 无 上 轮。
fó gàozhū bǐ qiū

dà tōngzhìshèng fó

dé ā nòuduōluósānmiǎosān pú tí shí

佛 告 诸 比 丘:大 通 智 胜 佛、得阿 耨 多 罗 三 藐 三 菩提 时,
shífāng gè wǔ bǎiwàn yì zhū fó shìjiè liùzhòngzhèndòng

qí guózhōngjiānyōumíngzhī

十 方 各五 百 万 亿 诸 佛 世 界、六 种 震 动 ,其 国 中 间 幽 冥 之
chù

rì yuèwēiguāngsuǒ bù néngzhào

ér jiē dà míng

qí zhōngzhòngshēng

gè dé

处, 日 月 威 光 所 不 能 照 , 而 皆 大 明 。 其 中 众 生 , 各得
xiāngjiàn

xiánzuòshìyán

cǐ zhōngyún hé hū shēngzhòngshēng

yòu qí guójiè zhū

相 见 , 咸 作 是 言:此 中 云 何忽 生 众 生 , 又 其 国 界、诸
tiāngōngdiàn nǎizhìfàngōng liùzhòngzhèndòng

dà guāng pǔ zhào

biànmǎnshìjiè

天 宫 殿 、乃 至 梵 宫 、六 种 震 动 ,大 光 普 照 , 遍 满 世 界,
shèngzhūtiānguāng

胜 诸天 光 。

99

ěr shídōngfāng wǔ bǎiwàn yì zhūguó tǔ zhōng

fàntiāngōngdiàn

guāngmíngzhào

尔时 东 方 五百 万亿诸 国土 中 、 梵 天 宫 殿 , 光 明 照
yào

bèi yú chángmíng

zhūfàntiānwáng

gè zuòshìniàn

jīnzhěgōngdiànguāngmíng

曜, 倍 于 常 明 。诸 梵 天 王 、各 作 是 念 : 今 者 宫 殿 光 明 ,
xī suǒwèiyǒu

yǐ hé yīnyuán

ér xiàn cǐ xiāng

shìshízhūfàntiānwáng

jí gè xiāng

昔 所 未 有。以何 因 缘 、而 现 此 相 ? 是 时 诸 梵 天 王 、即各 相

gòng yì cǐ shì shí bǐ zhòngzhōng yǒu yī dà fàntiānwáng

míngjiù yí qiè

wéi

诣, 共 议此 事。时 彼 众 中 、有 一大 梵 天 王 , 名 救 一 切, 为
zhūfànzhòng ér shuō jì yán

诸 梵 众 而 说 偈 言:
wǒ děngzhūgōngdiàn

guāngmíng xī wèiyǒu

cǐ shì hé yīnyuán

yí gè gòngqiúzhī

我 等 诸 宫 殿 , 光 明 昔 未 有,此 是 何 因 缘 ,宜各 共 求 之。
wéi dà dé tiānshēng

wéi fó chūshìjiān

ér cǐ dà guāngmíng

biànzhào yú shífāng

为 大德 天 生 , 为 佛 出 世 间 ,而此大 光 明 、 遍 照 于 十 方 。
ěr shí wǔbǎiwànyì guótǔ zhūfàntiānwáng

yǔ gōngdiàn jù

gè yǐ yī gāi

尔 时 五百万亿国土 诸 梵 天王 , 与 宫殿 俱, 各以衣 祴,
shèngzhūtiānhuá

gòng yì xī fāng tuīxúnshìxiāng jiàn dà tōngzhìshèng rú lái chǔ

盛 诸天 华, 共 诣西 方 、推 寻 是 相 。见 大 通 智 胜 如 来、处
yú dàochǎng pú tí shùxià

zuòshī zǐ zuò

zhūtiān lóngwáng qián tà pó jǐn nà luó

于 道 场 菩提 树 下, 坐 师 子 座, 诸 天 、龙 王 、乾 闼婆、紧 那 罗、
mó hóuluó gā

rénfēirén

děng

gōngjìngwéirào

jí jiànshíliùwáng zǐ

qǐng fó

摩 侯 罗 伽、 人 非 人、 等 , 恭 敬 围 绕,及 见 十 六 王 子、 请 佛
zhuǎn fǎ lún

转 法 轮。
jí shízhūfàntiānwángtóumiàn lǐ fó

ràobǎiqiān zā

jí yǐ tiānhuá ér sàn fó

即 时 诸 梵 天 王 头 面 礼佛, 绕 百 千 匝, 即以 天 华 而 散 佛
shàng

qí suǒsànhuá

rú xū mí shān

bìng yǐ gōngyǎng fó pú tí shù

qí pú tí shù

上 。其 所 散 华、如须弥 山 , 并 以 供 养 佛菩提 树,其菩提 树、

100

gāoshíyóuxún

huágōngyǎng yǐ

gè yǐ gōngdiànfèngshàng bǐ fó

ér zuòshìyán

高 十 由 旬, 华 供 养 已, 各以 宫 殿 奉 上 彼佛, 而 作 是 言:
wéijiàn āi mǐn

ráo yì wǒděng

suǒxiàngōngdiàn

yuànchuí nà shòu

shízhūfàntiān

惟 见 哀 愍, 饶 益 我等 , 所 献 宫 殿 , 愿 垂 纳 受 。时 诸 梵 天
wáng

jí yú fó qián

yì xīntóngshēng

yǐ jì sòngyuē

王 、即于佛 前 ,一 心 同 声 、以偈 颂 曰:
shìzūnshèn xī yǒu

nán kě dé zhí yù

jù wú liànggōng dé

néngjiù hù yí qiè

世 尊 甚 稀 有, 难 可得 值 遇,具无 量 功 德, 能 救 护一 切。
tiānrénzhī dà shī

āi mǐn yú shìjiān

shífāngzhūzhòngshēng

pǔ jiēméngráo yì

天 人 之 大 师,哀 愍 于 世 间 , 十 方 诸 众 生 ,普 皆 蒙 饶 益。
wǒ děngsuǒcónglái

wǔ bǎiwàn yì guó

shěshēnchándìng lè

wéigōngyǎng fó gù

我 等 所 从 来、五 百 万 亿 国, 舍 深 禅 定 乐, 为 供 养 佛故。
wǒ děngxiānshì fú

gōngdiànshènyánshì

jīn yǐ fèngshìzūn

wéiyuàn āi nà shòu

我 等 先 世 福, 宫 殿 甚 严 饰, 今 以 奉 世 尊, 唯 愿 哀纳 受 。
ěr shízhūfàntiānwáng

jì zàn fó yǐ

gè zuòshìyán

wéiyuànshìzūnzhuǎn yú

尔 时 诸 梵 天 王 、 偈 赞 佛已, 各 作 是 言: 惟 愿 世 尊 转 于
fǎ lún

dù tuōzhòngshēng

kāinièpándào shízhūfàntiānwáng yì xīntóngshēng ér

法 轮,度 脱 众 生 , 开 涅 槃 道。时 诸 梵 天 王 、一 心 同 声 、而
shuō jì yán

说 偈 言:
shìxióngliǎng zú zūn

wéiyuànyǎnshuō fǎ

yǐ dà cí bēi lì

dù kǔ nǎozhòngshēng

世 雄 两 足 尊, 惟 愿 演 说 法,以大慈 悲 力、度苦 恼 众 生 。
ěr shí dà tōngzhìshèng rú lái

mò rán xǔ zhī

尔 时 大 通 智 胜 如 来,默 然 许 之。
yòuzhū bǐ qiū

dōngnánfāng wǔ bǎiwàn yì guó tǔ

zhū dà fànwáng

gè zì jiàn

又 诸 比 丘, 东 南 方 五 百 万 亿 国 土、 诸 大 梵 王 , 各自 见
gōngdiànguāngmíngzhàoyào

xī suǒwèiyǒu

huān xǐ yǒngyuè

shēng xī yǒuxīn

宫 殿 光 明 照 曜, 昔 所 未 有。 欢 喜 踊 跃, 生 稀 有 心, 即

101

gè xiāng yì

gòng yì cǐ shì

shí bǐ zhòngzhōng

yǒu yī dà fàntiānwáng

míngyuē dà

各 相 诣, 共 议此 事。时 彼 众 中 、有 一大 梵 天 王 , 名 曰 大
bēi

wéizhūfànzhòng ér shuō jì yán

悲, 为 诸 梵 众 而 说 偈 言:
shìshì hé yīnyuán

ér xiàn rú cǐ xiāng

wǒ děngzhūgōngdiàn

guāngmíng xī wèiyǒu

是 事 何 因 缘 、而 现 如此 相 ,我 等 诸 宫 殿 , 光 明 昔 未 有。
wéi dà dé tiānshēng

wéi fó chūshìjiān

wèicéngjiàn cǐ xiāng

dānggòng yì xīnqiú

为 大德 天 生 , 为 佛 出 世 间 , 未 曾 见 此 相 , 当 共 一 心 求。
guòqiānwàn yì tǔ

xúnguānggòngtuīzhī

duōshì fó chūshì

dù tuō kǔ zhòngshēng

过 千 万 亿土, 寻 光 共 推 之, 多 是 佛 出 世,度 脱 苦 众 生 。
ěr shí wǔ bǎiwàn yì zhūfàntiānwáng

yǔ gōngdiàn jù

gè yǐ yī gāishèngzhūtiān

尔 时 五 百 万 亿 诸 梵 天 王 、与 宫 殿 俱,各以衣 祴 盛 诸 天
huá

gòng yì xī běifāng

tuīxúnshìxiāng

jiàn dà tōngzhìshèng rú lái

chǔ yú dào

华, 共 诣西 北 方 、 推 寻 是 相 。 见 大 通 智 胜 如 来、 处 于 道
chǎng pú tí shùxià

zuòshī zǐ zuò

zhūtiān lóngwáng qián tà pó jǐn nà luó mó hóu

场 菩提 树 下, 坐 师 子 座, 诸 天 、龙 王 、乾 闼婆、紧 那 罗、摩 侯
luó gā

rénfēirén děng

gōngjìngwéirào

jí jiànshíliùwáng zǐ

qǐng fó zhuǎn fǎ

罗 伽、人 非 人、等 , 恭 敬 围 绕,及 见 十 六 王 子、请 佛 转 法
lún

轮。
shízhūfàntiānwángtóumiàn lǐ fó

ràobǎiqiān zā

jí yǐ tiānhuá ér sàn fó

时 诸 梵 天 王 头 面 礼佛, 绕 百 千 匝, 即以 天 华 而 散 佛
shàng

suǒsànzhīhuá

rú xū mí shān

bìng yǐ gōngyǎng fó pú tí shù

huágōngyǎng yǐ

上 。所 散 之 华、如须弥 山 , 并 以 供 养 佛菩提 树。华 供 养 已,
gè yǐ gōngdiànfèngshàng bǐ fó

ér zuòshìyán

wéijiàn āi mǐn

ráo yì wǒ děng

各以 宫 殿 奉 上 彼佛, 而 作 是 言: 惟 见 哀 愍, 饶 益我 等 ,
suǒxiàngōngdiàn

yuànchuí nà shòu

ěr shízhūfàntiānwáng

jí yú fó qián

yì xīn

所 献 宫 殿 , 愿 垂 纳 受 。尔 时 诸 梵 天 王 、即于佛 前 ,一 心

102

tóngshēng

yǐ jì sòngyuē

同 声 、以偈 颂 曰:
shèngzhǔtiānzhōngwáng

jiālíngpín gā shēng

āi mǐnzhòngshēngzhě

wǒ děngjīn

圣 主 天 中 王 , 迦 陵 频 伽 声 ,哀 愍 众 生 者,我 等 今
jìng lǐ

敬 礼。
shìzūnshèn xī yǒu

jiǔyuǎnnǎi yī xiàn

yī bǎi bā shíjié

kōngguò wú yǒu fó

世 尊 甚 稀 有, 久 远 乃 一 现 ,一 百 八 十 劫、 空 过 无 有 佛,
sān è dàochōngmǎn

zhūtiānzhòngjiǎnshǎo

jīn fó chū yú shì

wéizhòngshēngzuò

三 恶 道 充 满, 诸 天 众 减 少 , 今 佛 出 于 世, 为 众 生 作
yǎn

眼,
shìjiānsuǒguī qū

jiù hù yú yí qiè

wéizhòngshēngzhī fù

āi mǐnráo yì zhě

世 间 所 归 趋, 救 护于一 切, 为 众 生 之 父,哀 愍 饶 益 者。
wǒ děngxiǔ fú qìng

jīn dé zhíshìzūn

我 等 宿 福 庆 , 今 得 值 世 尊。
ěr shízhūfàntiānwáng

jì zàn fó yǐ

gè zuòshìyán

wéiyuànshìzūn āi mǐn yí

尔 时 诸 梵 天 王 、 偈 赞 佛已, 各 作 是 言: 惟 愿 世 尊 哀 愍 一
qiè

zhuǎn yú fǎ lún

dù tuōzhòngshēng shízhūfàntiānwáng

yì xīntóngshēng

ér

切, 转 于法 轮,度 脱 众 生 。时 诸 梵 天 王 、一 心 同 声 、而
shuō jì yán

说 偈 言:
dà shèngzhuǎn fǎ lún

xiǎnshìzhū fǎ xiāng

dù kǔ nǎozhòngshēng

lìng dé dà huān

大 圣 转 法 轮, 显 示 诸 法 相 ,度苦 恼 众 生 , 令 得大 欢

喜。
zhòngshēngwén cǐ fǎ

dédào ruòshēngtiān

zhū è dàojiǎnshǎo

rěnshànzhězēngyì

众生 闻 此法,得道 若 生 天 , 诸 恶 道 减少 , 忍 善 者 增益 。

103

ěr shí dà tōngzhìshèng rú lái mò rán xǔ zhī

尔 时 大 通 智 胜 如 来 默 然 许 之。
yòu

zhū bǐ qiū

nánfāng wǔ bǎiwàn yì guó tǔ

zhū dà fànwáng

gè zì jiàngōng

又、诸 比 丘, 南 方 五 百 万 亿 国 土、诸 大 梵 王 ,各自 见 宫
diànguāngmíngzhàoyào

xī suǒwèiyǒu

huān xǐ yǒngyuè

shēng xī yǒuxīn

jí gè

殿 光 明 照 曜, 昔 所 未 有。 欢 喜 踊 跃, 生 稀 有 心, 即各
xiāng yì

gòng yì cǐ shì

yǐ hé yīnyuán

wǒ děnggōngdiànyǒu cǐ guāngyào

shí bǐ

相 诣, 共 议此 事: 以何 因 缘 , 我 等 宫 殿 有 此 光 曜? 时 彼
zhòngzhōng yǒu yī dà fàntiānwáng

míngyuēmiào fǎ

wéizhūfànzhòng ér shuō jì yán

众 中 、有 一大 梵 天 王 , 名 曰 妙 法, 为 诸 梵 众 、而 说 偈 言:
wǒ děngzhūgōngdiàn

guāngmíngshènwēiyào

cǐ fēi wú yīnyuán

shìxiāng yí qiúzhī

我 等 诸 宫 殿 , 光 明 甚 威 曜,此 非 无 因 缘 , 是 相 宜 求 之。
guò yú bǎiqiānjié

wèicéngjiànshìxiāng

wéi dà dé tiānshēng

wéi fó chūshìjiān

过 于 百 千 劫, 未 曾 见 是 相 , 为 大德 天 生 , 为 佛 出 世 间 。
ěr shí wǔ bǎiwàn yì zhūfàntiānwáng

yǔ gōngdiàn jù

gè yǐ yī gāishèngzhūtiān

尔 时 五 百 万 亿 诸 梵 天 王 、与 宫 殿 俱,各以衣 祴 盛 诸 天
huá

gòng yì běifāng

tuīxúnshìxiāng

jiàn dà tōngzhìshèng rú lái

chǔ yú dàochǎng

华, 共 诣 北 方 、推 寻 是 相 。见 大 通 智 胜 如 来、处 于 道 场
pú tí shùxià

zuòshī zǐ zuò

zhūtiān lóngwáng qián tà pó

jǐn nà luó

mó hóuluó

菩提 树 下, 坐 师 子 座, 诸 天 、龙 王 、乾 闼婆、紧 那 罗、摩 睺 罗

rénfēirén děng

gōngjìngwéirào

jí jiànshíliùwáng zǐ qǐng fó zhuǎn fǎ lún

伽、人 非 人、等 , 恭 敬 围 绕,及 见 十 六 王 子 请 佛 转 法 轮。
shízhūfàntiānwáng

tóumiàn lǐ fó

ràobǎiqiān zā

jí yǐ tiānhuá ér sàn fó

时 诸 梵 天 王 、 头 面 礼佛, 绕 百 千 匝, 即以 天 华 而 散 佛
shàng

suǒsànzhīhuá

rú xū mí shān

bìng yǐ gōngyǎng fó pú tí shù

huágōngyǎng yǐ

上 。所 散 之 华、如须弥 山 , 并 以 供 养 佛菩提 树。华 供 养 已,
gè yǐ gōngdiàn

fèngshàng bǐ fó

ér zuòshìyán

wéijiàn āi mǐn

ráo yì wǒ děng

各以 宫 殿 、 奉 上 彼佛,而 作 是 言: 惟 见 哀 愍、饶 益我 等 ,

104

suǒxiàngōngdiàn

yuànchuí nà shòu

ěr shízhūfàntiānwáng

jí yú fó qián

yì xīn

所 献 宫 殿 , 愿 垂 纳 受 。尔 时 诸 梵 天 王 ,即于佛 前 、一 心
tóngshēng

yǐ jì sòngyuē

同 声 、以偈 颂 曰:
shìzūnshènnánjiàn

pò zhūfánnǎozhě

guòbǎisānshíjié

jīnnǎi dé yī jiàn

世 尊 甚 难 见 ,破 诸 烦 恼 者, 过 百 三 十 劫, 今 乃 得一 见 。
zhū jī kě zhòngshēng

yǐ fǎ yǔ chōngmǎn

xī suǒwèicéngjiàn

wú liàngzhìhuìzhě

诸 饥渴 众 生 ,以法雨 充 满,昔 所 未 曾 见 、无 量 智 慧 者,
rú yōután bō huá

jīnrì nǎizhí yù

wǒ děngzhūgōngdiàn

méngguāng gù yánshì

如 优 昙 钵 华,今日 乃 值 遇。我 等 诸 宫 殿 , 蒙 光 故 严 饰,
shìzūn dà cí bēi

wéiyuànchuí nà shòu

世 尊 大慈 悲, 惟 愿 垂 纳 受 。
ěr shízhūfàntiānwáng

jì zàn fó yǐ

gè zuòshìyán

wéiyuànshìzūnzhuǎn yú

尔 时 诸 梵 天 王 、 偈 赞 佛已, 各 作 是 言: 惟 愿 世 尊 转 于
fǎ lún

lìng yí qièshìjiān zhūtiān mó fàn shāmén pó luómén

jiēhuò ān yǐn ér

法 轮, 令 一 切 世 间 、诸 天 、魔、梵、沙 门、婆 罗 门, 皆 获 安 隐、而
dé dù tuō

shízhūfàntiānwáng

yì xīntóngshēng

yǐ jì sòngyuē

得度 脱。 时 诸 梵 天 王 ,一 心 同 声 、以偈 颂 曰:
wéiyuàntiānrénzūn

zhuǎn wú shàng fǎ lún

jī yú dà fǎ gǔ

ér chuī dà fǎ luó

惟 愿 天 人 尊、 转 无 上 法 轮,击于大法鼓,而 吹 大法 螺,
pǔ yǔ dà fǎ yǔ

dù wú liàngzhòngshēng wǒ děngxiánguīqǐng

dāngyǎnshēnyuǎnyīn

普雨大法雨,度无 量 众 生 。我 等 咸 归 请 , 当 演 深 远 音。
ěr shí dà tōngzhìshèng rú lái mò rán xǔ zhī

xī nánfāng

nǎizhìxiàfāng

yì fù

尔 时 大 通 智 胜 如 来 默 然 许 之。西 南 方 、乃 至 下 方 ,亦复
rú shì

如 是。
ěr shíshàngfāng wǔ bǎiwàn yì guó tǔ

zhū dà fànwáng

jiē x

ī

zì dǔ suǒzhǐgōng

尔 时 上 方 五 百 万 亿 国 土、 诸 大 梵 王 , 皆 悉自睹 所 止 宫

105

diàn

guāngmíngwēiyào

xī suǒwèiyǒu

huān xǐ yǒngyuè

shēng xī yǒuxīn

jí gè

殿 、 光 明 威 曜, 昔 所 未 有。 欢 喜 踊 跃, 生 稀 有 心, 即各
xiāng yì

gòng yì cǐ shì

yǐ hé yīnyuán

wǒ děnggōngdiàn

yǒu sī guāngmíng

相 诣, 共 议此 事: 以何 因 缘 , 我 等 宫 殿 , 有 斯 光 明 ?
shí bǐ zhòngzhōng

yǒu yī dà fàntiānwáng

míngyuēshī qì

wéizhūfànzhòng ér shuō

时 彼 众 中 、 有 一大 梵 天 王 , 名 曰 尸 弃, 为 诸 梵 众 而 说
jì yán

偈 言:
jīn yǐ hé yīnyuán

wǒ děngzhūgōngdiàn

wēi dé guāngmíngyào

yánshìwèicéngyǒu

今 以何 因 缘 ,我 等 诸 宫 殿 、 威 德 光 明 曜, 严 饰 未 曾 有。
rú shìzhīmiàoxiāng

xī suǒwèiwénjiàn

wéi dà dé tiānshēng

wéi fó chūshìjiān

如 是 之 妙 相 ,昔 所 未 闻 见 , 为 大德 天 生 , 为 佛 出 世 间 。
ěr shí wǔ bǎiwàn yì zhūfàntiānwáng

yǔ gōngdiàn jù

gè yǐ yī gāishèngzhūtiān

尔 时 五 百 万 亿 诸 梵 天 王 、与 宫 殿 俱,各以衣 祴 盛 诸 天
huá

gòng yì xiàfāng

tuīxúnshìxiāng

jiàn dà tōngzhìshèng rú lái

chǔ yú dàochǎng

华, 共 诣 下 方 、推 寻 是 相 。见 大 通 智 胜 如 来、处 于 道 场
pú tí shùxià

zuòshī zǐ zuò

zhūtiān lóngwáng qián tà pó

jǐn nà luó

mó hóuluó

菩提 树 下, 坐 师 子 座, 诸 天 、龙 王 、乾 闼婆、紧 那 罗、摩 睺 罗

rénfēirén děng

gōngjìngwéirào

jí jiànshíliùwáng zǐ qǐng fó zhuǎn fǎ lún

伽、人 非 人、等 , 恭 敬 围 绕,及 见 十 六 王 子 请 佛 转 法 轮。
shízhūfàntiānwángtóumiàn lǐ fó

ràobǎiqiān zā

jí yǐ tiānhuá ér sàn fó

时 诸 梵 天 王 头 面 礼佛, 绕 百 千 匝, 即以 天 华 而 散 佛
shàng suǒsànzhīhuá rú xūmí shān

bìng yǐ gōngyǎng fó pútíshù huágōngyǎng yǐ

上 。所 散 之 华、如须弥 山 , 并 以 供养 佛菩提树。华 供养 已,
gè yǐ gōngdiàn

fèngshàng bǐ fó

ér zuòshìyán

wéijiàn āi mǐn

ráo yì wǒ děng

各以 宫殿 、 奉 上 彼佛,而 作 是 言: 惟 见 哀 愍、饶 益我 等 ,
suǒxiàngōngdiàn

yuànchuí nà shòu shízhūfàntiānwáng

jí yú fó qián

yì xīntóng

所 献 宫 殿 , 愿 垂 纳 受 。时 诸 梵 天 王 ,即于佛 前 、一 心 同

106

shēng

yǐ jì sòngyuē

声 、以偈 颂 曰:
shànzāijiànzhū fó

jiùshìzhīshèngzūn

néng yú sānjiè yù

miǎnchūzhūzhòngshēng

善 哉 见 诸 佛, 救 世 之 圣 尊, 能 于 三 界 狱, 勉 出 诸 众 生 。
pǔ zhìtiānrénzūn

āi mǐnqúnménglèi

néngkāigān lù mén

guǎng dù yú yí qiè

普 智 天 人 尊,哀 愍 群 萌 类, 能 开 甘 露 门, 广 度于一 切。
yú xī wúliàngjié

kōngguò wú yǒu fó

shìzūnwèichūshí

shífāngcháng àn míng

于昔 无量 劫, 空 过 无 有 佛, 世 尊 未 出 时, 十方 常 暗 冥 ,
sān è dàozēngzhǎng

ā xiūluó yì shèng

zhūtiānzhòngzhuǎnjiǎn

sǐ duōduò è dào

三 恶 道 增 长 ,阿 修 罗 亦 盛 , 诸 天 众 转 减 ,死 多 堕 恶 道。
bù cóng fó wén fǎ

chángháng bù shànshì

sè lì jí zhìhuì

sī děngjiējiǎnshǎo

不 从 佛 闻 法, 常 行 不 善 事,色力及 智 慧,斯 等 皆 减 少 ,
zuì yè yīnyuán gù

shī lè jí lè xiǎng

zhù yú xiéjiàn fǎ

bù shíshàn yí zé

罪 业 因 缘 故, 失 乐及乐 想 , 住 于 邪 见 法,不 识 善 仪则,
bù méng fó suǒhuà

chángduò yú è dào

fó wéishìjiānyǎn

jiǔyuǎnshínǎichū

不 蒙 佛 所 化, 常 堕 于恶 道。佛 为 世 间 眼, 久 远 时 乃 出,
āi mǐnzhūzhòngshēng

gù xiàn yú shìjiān

chāochūchéngzhèngjiào

wǒ děngshènxīn

哀 愍 诸 众 生 ,故 现 于 世 间 。 超 出 成 正 觉 ,我 等 甚 欣
qìng

庆,
jí yú yí qièzhòng

xǐ tànwèicéngyǒu

wǒ děngzhūgōngdiàn

méngguāng gù yánshì

及余一 切 众 ,喜 叹 未 曾 有。我 等 诸 宫 殿 , 蒙 光 故 严 饰,
jīn yǐ fèngshìzūn

wéichuí āi nà shòu

yuàn yǐ cǐ gōng dé

pǔ jí yú yí qiè

今 以 奉 世 尊, 惟 垂 哀纳 受 。 愿 以此 功 德,普及于一 切,
wǒ děng yǔ zhòngshēng

jiēgòngchéng fó dào

我 等 与 众 生 、 皆 共 成 佛 道。
ěr shí wǔ bǎiwàn yì zhūfàntiānwáng

jì zàn fó yǐ

gè bái fó yán

wéiyuànshì

尔 时 五 百 万 亿 诸 梵 天 王 、 偈 赞 佛已, 各 白 佛 言: 惟 愿 世

107

zūnzhuǎn yú fǎ lún

duōsuǒ ān yǐn

duōsuǒ dù tuō

shízhūfàntiānwáng ér shuō jì yán

尊 转 于法 轮, 多 所 安 隐, 多 所 度 脱。 时 诸 梵 天 王 而 说 偈 言:
shìzūnzhuǎn fǎ lún

jī gān lù fǎ gǔ

dù kǔ nǎozhòngshēng

kāishìnièpándào

世 尊 转 法 轮,击 甘 露法鼓,度苦 恼 众 生 , 开 示 涅 槃 道。
wéiyuànshòu wǒ qǐng

yǐ dà wēimiàoyīn

āi mǐn ér fū yǎn

wú liàngjié jí fǎ

惟 愿 受 我 请 ,以大 微 妙 音,哀 愍 而敷 演、无 量 劫 集法。
ěr shí dà tōngzhìshèng rú lái

shòushífāngzhūfàntiānwáng

jí shíliùwáng zǐ

尔 时 大 通 智 胜 如 来、 受 十 方 诸 梵 天 王 、 及 十 六 王 子
qǐng

jí shísānzhuǎnshí èr háng fǎ lún

ruòshāmén pó luómén

ruòtiān mó fàn

请 ,即 时 三 转 十 二 行 法 轮, 若 沙 门、婆 罗 门, 若 天 、魔、梵、
jí yú shìjiānsuǒ bù néngzhuǎn

wèishì kǔ

shì kǔ jí

shì kǔ miè

shì kǔ mièdào

及余 世 间 所 不 能 转 , 谓 是 苦, 是 苦集, 是 苦 灭, 是 苦 灭 道。
jí guǎngshuōshí èr yīnyuán fǎ

wú míngyuánháng

hángyuánshí

shíyuánmíng sè

及 广 说 十 二 因 缘 法, 无 明 缘 行 , 行 缘 识, 识 缘 名 色,
míng sè yuánliù rù

liù rù yuánchù

chùyuánshòu

shòuyuán ài

ài yuán qǔ

名 色 缘 六 入, 六 入 缘 触, 触 缘 受 , 受 缘 爱, 爱 缘 取, 取
yuányǒu

yǒuyuánshēng

shēngyuánlǎo sǐ yōubēi kǔ nǎo

wú míngmiè

zé hángmiè

缘 有, 有 缘 生 , 生 缘 老 死 忧 悲 苦 恼。无 明 灭、则 行 灭,
hángmiè zé shímiè

shímiè zé míng sè miè

míng sè miè zé liù rù miè

liù

rù miè

行 灭、则 识 灭, 识 灭、则 名 色 灭, 名 色 灭、则 六 入 灭,六入 灭、
zé chùmiè

chùmiè

zé shòumiè

shòumiè

zé ài miè

ài miè

zé qǔ miè

qǔ miè

则 触 灭, 触 灭、则 受 灭, 受 灭、则爱 灭,爱 灭、则取 灭,取 灭、
zé yǒumiè

yǒumiè

zé shēngmiè

shēngmiè

zé lǎo sǐ yōubēi kǔ nǎomiè

则 有 灭, 有 灭、则 生 灭, 生 灭、则 老 死 忧 悲 苦 恼 灭。
fó yú tiānrén dà zhòngzhīzhōng

shuōshì fǎ shí

liùbǎiwàn yì nà yóu tā rén

佛于 天 人 大 众 之 中 、 说 是 法 时, 六 百 万 亿那 由 他 人,
yǐ bù shòu yí qiè fǎ gù

ér yú zhūlòu xīn dé jiětuō

jiē dé shēnmiàochándìng

sān

以不 受 一 切 法故,而于 诸 漏、心 得 解 脱, 皆 得 深 妙 禅 定 , 三

108

míng

liùtōng

jù bā jiětuō

dì èr dì sān dì sì shuō fǎ shí

qiānwàn yì héng hé shā

明 、六 通 ,具八 解 脱。第二第 三 第四 说 法 时, 千 万 亿 恒 河 沙
nà yóu tā děngzhòngshēng

yì yǐ bù shòu yí qiè fǎ gù

ér yú zhūlòu xīn dé jiětuō

那 由 他 等 众 生 ,亦以不 受 一 切 法故,而于 诸 漏、心 得 解 脱。
cóngshì yǐ hòu

zhūshēngwénzhòng

wú liàng wú biān bù kě chēngshù

从 是 已 后, 诸 声 闻 众 、无 量 无 边 不可 称 数。
ěr shíshíliùwáng zǐ jiē yǐ tóng zǐ chūjiā ér wéishā mí

zhūgēntōng lì

zhì

尔 时 十 六 王 子、皆 以 童 子 出 家、而 为 沙 弥, 诸 根 通 利, 智
huìmíngliǎo

yǐ cénggōngyǎngbǎiqiānwàn yì zhū fó

jìngxiūfànháng

qiú ā nòu

慧 明 了 , 已 曾 供 养 百 千 万 亿 诸 佛, 净 修 梵 行 , 求 阿 耨
duōluósānmiǎosān pú tí

jù bái fó yán

shìzūn

shìzhū wú liàngqiānwàn yì dà dé

多 罗 三 藐 三 菩提。 俱 白 佛 言: 世 尊, 是 诸 无 量 千 万 亿大德
shēngwén

jiē yǐ chéngjiù

shìzūn

yì dāngwéi wǒ děngshuō ā nòuduōluósānmiǎo

声 闻, 皆 已 成 就, 世 尊, 亦 当 为 我 等 说 阿 耨 多 罗 三 藐
sān pú tí fǎ

wǒ děngwén yǐ

jiēgòngxiūxué

shìzūn

wǒ děngzhìyuàn rú láizhī

三 菩提法, 我 等 闻 已, 皆 共 修 学。 世 尊, 我 等 志 愿 如 来 知
jiàn

shēnxīnsuǒniàn

fó zì zhèngzhī

ěr shízhuànlúnshèngwángsuǒjiāngzhòng

见 , 深 心 所 念 , 佛自 证 知。 尔 时 转 轮 圣 王 所 将 众
zhōng

bā wàn yì rén

jiànshíliùwáng zǐ chūjiā

yì qiúchūjiā

wáng jí tīng xǔ

中 、八 万 亿 人, 见 十 六 王 子 出 家,亦 求 出 家。 王 即 听 许。
ěr shí bǐ fó shòushā mí qǐng

guò èr wànjié yǐ

nǎi yú sì zhòngzhīzhōng

shuō

尔 时 彼佛 受 沙 弥 请 , 过 二 万 劫 已, 乃 于四 众 之 中 、 说
shì dà chéngjīng

míngmiào fǎ liánhuá jiào pú sà fǎ

fó suǒ hù niàn shuōshìjīng yǐ

是 大 乘 经 , 名 妙 法 莲 华、教 菩萨法、佛 所 护 念 。说 是 经 已,
shíliùshā mí wéi ā nòuduōluósānmiǎosān pú tí gù

jiēgòngshòuchí

fěngsòngtōng

十 六 沙 弥 为 阿 耨 多 罗 三 藐 三 菩提故, 皆 共 受 持, 讽 诵 通

shuōshìjīngshí

shíliù pú sà shā mí jiē xī xìnshòu

shēngwénzhòngzhōng

利。 说 是 经 时, 十 六 菩萨 沙 弥 皆 悉 信 受 , 声 闻 众 中 、亦

109

yǒuxìnjiě

qí yú zhòngshēng qiānwàn yì zhòng

jiēshēng yí huò fó shuōshìjīng

有 信 解,其余 众 生 、千 万 亿 种 , 皆 生 疑 惑。佛 说 是 经 ,
yú bā qiānjié

wèicéngxiūfèi

shuō cǐ jīng yǐ

jí rù jìngshì

zhù yú chándìng

于八 千 劫、未 曾 休 废, 说 此 经 已,即入 静 室, 住 于 禅 定 、
bā wàn sì qiānjié

shìshíshíliù pú sà shā mí

zhī fó rù shì

jì ránchándìng

八 万 四 千 劫。 是 时 十 六 菩萨 沙 弥、 知 佛入 室、 寂 然 禅 定 , 各
shēng fǎ zuò

yì yú bā wàn sì qiānjié

wéi sì bù zhòng

guǎngshuōfēnbiémiào fǎ huá

升 法 座,亦于八 万 四 千 劫、 为 四部 众 、 广 说 分 别 妙 法 华
jīng

yī yī jiē dù liùbǎiwàn yì nà yóu tā héng hé shāděngzhòngshēng

shìjiào

经 , 一一 皆 度 六 百 万 亿那 由 他 恒 河 沙 等 众 生 , 示 教 、 利

lìng fā ā nòuduōluósānmiǎosān pú tí xīn

喜, 令 发阿 耨 多 罗 三 藐 三 菩提 心。
dà tōngzhìshèng fó guò bā wàn sì qiānjié yǐ

cóngsānmèi qǐ

wǎng yì fǎ zuò

大 通 智 胜 佛 过 八 万 四 千 劫 已, 从 三 昧 起, 往 诣法 座、
ān xiáng ér zuò

pǔ gào dà zhòng

shìshíliù pú sà shā mí

shènwéi xī yǒu

zhūgēn

安 详 而 坐, 普 告 大 众 : 是 十 六 菩萨 沙 弥、 甚 为 稀 有, 诸 根
tōng lì

zhìhuìmíngliǎo

yǐ cénggōngyǎng wú liàngqiānwàn yì shùzhū fó

yú zhū fó

通 利, 智 慧 明 了 ,已 曾 供 养 无 量 千 万 亿 数 诸 佛。于 诸 佛
suǒ

chángxiūfànháng

shòuchí fó zhì

kāishìzhòngshēng

lìng rù qí zhōng

所, 常 修 梵 行 , 受 持 佛 智, 开 示 众 生 、 令 入其 中 。 汝
děngjiēdāngshùshùqīnjìn ér gōngyǎngzhī suǒ yǐ zhě hé

ruòshēngwén

pì zhī fó

等 皆 当 数 数 亲 近 而 供 养 之。所 以 者 何。若 声 闻、辟 支 佛、及
zhū pú sà

néngxìnshìshíliù pú sà suǒshuōjīng fǎ

shòuchí bù huǐzhě

shìrénjiē

诸 菩萨, 能 信 是 十 六 菩萨 所 说 经 法、 受 持 不 毁 者, 是 人 皆
dāng dé ā nòuduōluósānmiǎosān pú tí

rú láizhīhuì

当 得阿 耨 多 罗 三 藐 三 菩提、如 来 之 慧。
fó gàozhū bǐ qiū

shìshíliù pú sà

cháng lè shuōshìmiào fǎ liánhuájīng

佛 告 诸 比 丘: 是 十 六 菩萨、 常 乐 说 是 妙 法 莲 华 经 , 一

110

yī pú sà

suǒhuàliùbǎiwàn yì nà yóu tā héng hé shāděngzhòngshēng

shìshìsuǒshēng

一菩萨, 所 化 六 百 万 亿那 由 他 恒 河 沙 等 众 生 , 世 世 所 生
yǔ pú sà jù

cóng qí wén fǎ

xī jiēxìnjiě

yǐ cǐ yīnyuán

dé zhí sì bǎiwàn yì

与菩萨俱, 从 其 闻 法, 悉 皆 信 解, 以此 因 缘 , 得 值 四 百 万 亿
zhū fó shìzūn

yú jīn bú jìn

诸 佛 世 尊,于 今 不 尽。
zhū bǐ qiū

wǒ jīn yǔ rǔ

bǐ fó dì zǐ shíliùshā mí

jīnjiē dé ā nòuduōluó

诸 比 丘, 我 今 语汝, 彼佛弟子 十 六 沙 弥, 今 皆 得阿 耨 多 罗
sānmiǎosān pú tí

yú shífāngguó tǔ

xiànzàishuō fǎ

yǒu wú liàngbǎiqiānwàn yì pú

三 藐 三 菩提,于 十 方 国 土、现 在 说 法, 有 无 量 百 千 万 亿菩

shēngwén

yǐ wéijuànshǔ

qí èr shā mí

dōngfāngzuò fó

yī míng ā chù

zài

萨、 声 闻、以 为 眷 属。其二 沙 弥, 东 方 作 佛,一 名 阿 閦, 在
huān xǐ guó

èr míng xū mí dǐng

dōngnánfāng èr fó

yī míngshī zǐ yīn

èr míngshī

欢 喜 国,二 名 须弥 顶 。 东 南 方 二佛,一 名 师 子 音,二 名 师
zǐ xiāng nánfāng èr fó

yī míng xū kōngzhù

èr míngchángmiè

xī nánfāng èr fó

子 相 。南 方 二佛,一 名 虚 空 住,二 名 常 灭。西 南 方 二佛,
yī míng dì xiāng

èr míngfànxiāng xī fāng èr fó

yī míng ā mí tuó

èr míng dù yí

一 名 帝 相 ,二 名 梵 相 。西 方 二佛,一 名 阿弥 陀,二 名 度一
qièshìjiān kǔ nǎo

xī běifāng èr fó

yī míngduō mó luó bá zhāntánxiāngshéntōng

切 世 间 苦 恼。 西 北 方 二佛, 一 名 多 摩 罗 跋 栴 檀 香 神 通 ,
èr míng xū mí xiāng

běifāng èr fó

yī míngyún zì zài

èr míngyún zì zàiwáng

dōng

二 名 须弥 相 。北 方 二佛,一 名 云 自 在,二 名 云 自 在 王 。东
běifāng fó

mínghuài yí qièshìjiān bù wèi

dì shíliù

wǒ shìjiāmóu ní fó

yú suō

北 方 佛、 名 坏 一 切 世 间 怖 畏,第 十 六、我 释 迦 牟 尼佛,于 娑
pó guó tǔ

chéng ā nòuduōluósānmiǎosān pú tí

婆 国 土、 成 阿 耨 多 罗 三 藐 三 菩提。
zhū bǐ qiū

wǒ děngwéishā mí shí

gè gè jiàohuà wú liàngbǎiqiānwàn yì héng hé

诸 比 丘, 我 等 为 沙 弥 时, 各各 教 化 无 量 百 千 万 亿 恒 河

111

shāděngzhòngshēng

cóng wǒ wén fǎ

wéi ā nòuduōluósānmiǎosān pú tí

cǐ zhūzhòng

沙 等 众 生 , 从 我 闻 法, 为 阿 耨 多 罗 三 藐 三 菩提。此 诸 众
shēng

yú jīnyǒuzhùshēngwén dì zhě

wǒ chángjiàohuà ā nòuduōluósānmiǎosān pú tí

生 , 于 今 有 住 声 闻 地 者,我 常 教 化 阿 耨 多 罗 三 藐 三 菩提
shìzhūrénděng

yìng yǐ shì fǎ

jiàn rù fó dào suǒ yǐ zhě hé

rú láizhìhuì

nánxìn

是 诸 人 等 , 应 以 是 法、渐 入佛 道。所 以 者 何。如 来 智 慧, 难 信
nánjiě

ěr shísuǒhuà wú liànghéng hé shāděngzhòngshēngzhě

rǔ děngzhū bǐ qiū

难 解。尔 时 所 化 无 量 恒 河 沙 等 众 生 者,汝 等 诸 比 丘、及
wǒ miè dù hòu wèiláishìzhōngshēngwén dìzǐ shì yě

wǒ miè dù hòu

fù yǒu dìzǐ

我 灭 度 后、未 来 世 中 声 闻 弟子 是 也。我 灭 度 后,复 有 弟子、不
wénshìjīng

bùzhībùjué púsà suǒháng

zì yú suǒ dé gōng dé

shēngmiè dù xiǎng

闻 是 经 , 不知不觉菩萨 所 行 , 自于 所 得 功 德、 生 灭 度 想 ,
dāng rù nièpán wǒ yú yú guózuò fó

gèngyǒu yì míng

shìrénsuīshēngmiè dù zhīxiǎng

当 入 涅 槃。我于余 国 作 佛, 更 有 异 名 , 是 人 虽 生 灭 度 之 想
rù yú nièpán

ér yú bǐ tǔ qiú fó zhìhuì

dé wénshìjīng

wéi yǐ fó chéng ér dé miè

入于 涅 槃,而于彼土、求 佛 智 慧,得 闻 是 经 , 惟 以佛 乘 而得 灭

gèng wú yú chéng

chúzhū rú láifāngbiànshuō fǎ

度, 更 无余 乘 , 除 诸 如 来 方 便 说 法。
zhū bǐ qiū

ruò rú lái zì zhīnièpánshídào

zhòngyòuqīngjìng

xìnjiějiān gù

诸 比 丘, 若 如 来 自 知 涅 槃 时 到, 众 又 清 净 , 信 解 坚 固,
le dá kōng fǎ

shēn rù chándìng

biàn jí zhū pú sà jí shēngwénzhòng

wéishuōshì

了达 空 法, 深 入 禅 定 , 便 集 诸 菩萨及 声 闻 众 , 为 说 是
jīng

shìjiān wú yǒu èr chéng ér dé miè dù

wéi yī fó chéng dé miè dù ěr

bǐ qiūdāng

经 。 世 间 无 有 二 乘 而得 灭 度, 惟 一佛 乘 得 灭 度耳。比 丘 当
zhī

rú láifāngbiàn shēn rù zhòngshēngzhīxìng

rú qí zhì lè xiǎo fǎ

shēnzhù wǔ

知,如 来 方 便 、深 入 众 生 之 性 ,如其 志 乐 小 法, 深 著 五

wéishìděng gù

shuō yú nièpán

shìrénruòwén

zé biànxìnshòu

欲, 为 是 等 故、 说 于 涅 槃, 是 人 若 闻,则 便 信 受 。

112

pì rú wǔ bǎiyóuxúnxiǎnnán è dào

kuàngjué wú rén

bù wèizhīchù

ruòyǒuduō

譬如五 百 由 旬 险 难 恶 道, 旷 绝 无 人、怖 畏 之 处, 若 有 多
zhòng

yù guò cǐ dào zhìzhēnbǎochù yǒu yī dǎoshī

cōnghuìmíng dá

shànzhīxiǎn

众 ,欲 过 此 道、至 珍 宝 处。有 一 导 师, 聪 慧 明 达, 善 知 险
dàotōngsāizhīxiāng

jiāngdǎozhòngrén

yù guò cǐ nán suǒjiāngrénzhòng zhōng lù

道 通 塞 之 相 , 将 导 众 人,欲 过 此 难。所 将 人 众 、中 路
xiètuì

báidǎoshīyán

wǒ děng pí jí

ér fù bù wèi

bù néng fù jìn

qián lù yóu

懈 退, 白 导 师 言: 我 等 疲极、 而复怖 畏, 不 能 复 进, 前 路 犹
yuǎn

jīn yù tuìhuán

dǎoshīduōzhūfāngbiàn

ér zuòshìniàn

cǐ děng kě mǐn

yún

远 , 今 欲 退 还 。导 师 多 诸 方 便 、而 作 是 念 ,此 等 可 愍, 云
hé shě dà zhēnbǎo ér yù tuìhuán

zuòshìniàn yǐ

yǐ fāngbiàn lì

yú xiǎndàozhōng

何 舍 大 珍 宝 而欲 退 还 。 作 是 念 已, 以 方 便 力, 于 险 道 中
guòsānbǎiyóuxún huàzuò yī chéng gàozhòngrényán

rǔ děng wù bù

mò dé tuìhuán

过 三 百 由 旬、化 作 一 城 。告 众 人 言:汝 等 勿怖,莫得 退 还 。
jīn cǐ dà chéng

kě yú zhōngzhǐ

suí yì suǒzuò

ruò rù shìchéng

kuài dé ān yǐn

今 此大 城 ,可于 中 止, 随 意 所 作, 若 入 是 城 , 快 得安 隐。
ruònéngqiánzhìbǎosuǒ

yì kě dé qù

shìshí pí jí zhīzhòng xīn dà huān xǐ

tànwèi

若 能 前 至 宝 所,亦可得去。是 时 疲极 之 众 、心 大 欢 喜, 叹 未
céngyǒu

wǒ děngjīnzhě

miǎn sī è dào

kuài dé ān yǐn

yú shìzhòngrénqián rù huà

曾 有:我 等 今 者、 免 斯恶 道, 快 得安 隐。于 是 众 人 前 入 化
chéng

shēng yǐ dù xiǎng

shēng ān yǐnxiǎng

ěr shídǎoshī

zhī cǐ rénzhòng jì dé

城 , 生 已度 想 , 生 安 隐 想 。尔 时 导 师, 知 此 人 众 既得
zhǐ xī

wú fù pí juàn

jí mièhuàchéng

yǔ zhòngrényán

rǔ děng qù lái

bǎochǔ

止 息, 无复疲 倦 。 即 灭 化 城 , 语 众 人 言: 汝 等 去 来, 宝 处
zàijìn

xiàngzhě dà chéng

wǒ suǒhuàzuò

wéizhǐ xī ěr

在 近。 向 者 大 城 ,我 所 化 作、 为 止 息耳。
zhū bǐ qiū

rú lái yì fù rú shì

jīnwéi rǔ děngzuò dà dǎoshī

zhīzhūshēng sǐ

诸 比 丘, 如 来 亦复如 是, 今 为 汝 等 作 大 导 师, 知 诸 生 死

113

fánnǎo è dào

xiǎnnánchángyuǎn

yìng qù yìng dù

ruòzhòngshēngdànwén yī fó chéng

烦 恼 恶 道、 险 难 长 远 , 应 去 应 度。若 众 生 但 闻 一佛 乘
zhě

zé bù yù jiàn fó

bù yù qīnjìn

biànzuòshìniàn

fó dàochángyuǎn

jiǔ

者, 则不欲 见 佛, 不欲 亲 近, 便 作 是 念 : 佛 道 长 远 , 久
shòuqín kǔ

nǎi kě dé chéng

fó zhīshìxīn

qièruòxiàliè

yǐ fāngbiàn lì

ér yú

受 勤 苦、乃 可得 成 。佛 知 是 心、怯 弱 下 劣,以 方 便 力,而于
zhōngdàowéizhǐ xī gù

shuō èr nièpán

ruòzhòngshēngzhù yú èr dì

rú lái ěr shí jí

中 道 为 止 息故, 说 二 涅 槃。若 众 生 住 于二地,如 来 尔 时 即
biànwéishuō

rǔ děngsuǒzuòwèibàn

rǔ suǒzhù dì

jìn yú fó huì

dāngguāncháchóu

便 为 说 :汝 等 所 作 未 办,汝 所 住 地、近 于佛 慧, 当 观 察 筹
liàngsuǒ dé nièpán fēizhēnshí yě dànshì rú láifāngbiànzhī lì

yú yī fó chéng fēn

量 所 得 涅 槃、非 真 实 也。但 是 如 来 方 便 之 力,于一佛 乘 、分
biéshuōsān

rú bǐ dǎoshī

wéizhǐ xī gù

huàzuò dà chéng

jì zhī xī yǐ

ér gàozhī

别 说 三。如彼 导 师、为 止 息故, 化 作 大 城 。既 知 息已,而 告 之
yán

bǎochǔzàijìn

cǐ chéngfēishí

wǒ huàzuò ěr

言: 宝 处 在 近,此 城 非 实,我 化 作 耳。
ěr shíshìzūn yù zhòngxuān cǐ yì

ér shuō jì yán

尔 时 世 尊 欲 重 宣 此义,而 说 偈 言:
dà tōngzhìshèng fó

shíjiézuòdàochǎng

fó fǎ bù xiànqián

bù dé chéng fó dào

大 通 智 胜 佛, 十 劫 坐 道 场 ,佛法不 现 前 ,不得 成 佛 道。
zhūtiānshénlóngwáng

ā xiūluózhòngděng

cháng yǔ yú tiānhuá

yǐ gōngyǎng bǐ fó

诸 天 神 龙 王 、阿 修 罗 众 等 , 常 雨于 天 华,以 供 养 彼佛
zhūtiān jī tiān gǔ

bìngzuòzhòng jì lè

xiāngfēngchuīwěihuá

gèng yǔ xīnhǎozhě

诸 天 击 天 鼓, 并 作 众 伎乐, 香 风 吹 萎 华, 更 雨 新 好 者。
guòshíxiǎojié yǐ

nǎi dé chéng fó dào

zhūtiān jí shìrén

xīnjiēhuáiyǒngyuè

过 十 小 劫 已, 乃 得 成 佛 道, 诸 天 及 世 人, 心 皆 怀 踊 跃。
bǐ fó shíliù zǐ

jiē yǔ qí juànshǔ

qiānwàn yì wéirào

jù hángzhì fó suǒ

彼佛 十 六 子, 皆 与其 眷 属、 千 万 亿 围 绕,俱 行 至 佛 所,

114

tóumiàn lǐ fó zú

ér qǐngzhuǎn fǎ lún

shèngshī zǐ fǎ yǔ

chōng wǒ jí yí qiè

头 面 礼佛足,而 请 转 法 轮。 圣 师 子法雨, 充 我及一 切,
shìzūnshènnánzhí

jiǔyuǎnshí yī xiàn

wéijué wù qúnshēng

zhèndòng yú yí qiè

世 尊 甚 难 值, 久 远 时 一 现 , 为 觉 悟 群 生 , 震 动 于一 切。
dōngfāngzhūshìjiè

wǔ bǎiwàn yì guó

fàngōngdiànguāngyào

xī suǒwèicéngyǒu

东 方 诸 世 界、五 百 万 亿 国, 梵 宫 殿 光 曜,昔 所 未 曾 有。
zhūfànjiàn cǐ xiāng

xúnláizhì fó suǒ

sànhuā yǐ gōngyǎng

bìngfèngshànggōng

诸 梵 见 此 相 , 寻 来 至 佛 所, 散 花 以 供 养 , 并 奉 上 宫
diàn

殿,
qǐng fó zhuǎn fǎ lún

yǐ jì ér zàntàn

fó zhīshíwèizhì

shòuqǐng mò ránzuò

请 佛 转 法 轮,以偈而 赞 叹。佛 知 时 未 至, 受 请 默 然 坐。
sānfāng jí sì wéi

shàngxià yì fù ěr

sànhuáfènggōngdiàn

qǐng fó zhuǎn fǎ lún

三 方 及四 维、 上 下 亦复尔, 散 华 奉 宫 殿 , 请 佛 转 法 轮,
shìzūnshènnánzhí

yuàn yǐ dà cí bēi

guǎngkāigān lù mén

zhuǎn wú shàng fǎ lún

世 尊 甚 难 值, 愿 以大慈 悲、 广 开 甘 露 门, 转 无 上 法 轮。
wú liànghuìshìzūn

shòu bǐ zhòngrénqǐng

wéixuānzhǒngzhǒng fǎ

sì dì shí èr

无 量 慧 世 尊, 受 彼 众 人 请 , 为 宣 种 种 法,四谛 十 二
yuán

缘,
wú míngzhìlǎo sǐ

jiēcóngshēngyuányǒu

rú shìzhòngguòhuàn

rǔ děngyīngdāngzhī

无 明 至 老 死、皆 从 生 缘 有。如 是 众 过 患 ,汝 等 应 当 知。
xuānchàngshì fǎ shí

liùbǎiwàn yì gāi

dé jìnzhū kǔ jì

jiēchéng ā luóhàn

宣 畅 是 法 时, 六 百 万 亿 垓、得 尽 诸 苦际, 皆 成 阿 罗 汉。
dì èr shuō fǎ shí

qiānwànhéngshāzhòng

yú zhū fǎ bù shòu

yì dé ā luóhàn

第二 说 法 时, 千 万 恒 沙 众 ,于 诸 法不 受 ,亦得阿 罗 汉。
cóngshìhòu dé dào

qí shù wú yǒuliàng

wàn yì jiésuànshù

bù néng dé qí biān

从 是 后 得 道,其 数 无 有 量 , 万 亿 劫 算 数、不 能 得其 边 。

115

shíshíliùwáng zǐ

chūjiāzuòshā mí

jiēgòngqǐng bǐ fó

yǎnshuō dà chéng fǎ

时 十 六 王 子、 出 家 作 沙 弥, 皆 共 请 彼佛、 演 说 大 乘 法。
wǒ děng jí yíngcóng

jiēdāngchéng fó dào

yuàn dé rú shìzūn

huìyǎn dì yī jìng

我 等 及 营 从 , 皆 当 成 佛 道, 愿 得如 世 尊、 慧 眼 第一 净 。
fó zhītóng zǐ xīn

xiǔshìzhīsuǒháng

yǐ wú liàngyīnyuán

zhǒngzhǒngzhū pì yù

佛 知 童 子 心, 宿 世 之 所 行 ,以无 量 因 缘 、 种 种 诸 譬喻,
shuōliù bō luó mì

jí zhūshéntōngshì

fēnbiézhēnshí fǎ

pú sà suǒhángdào

说 六 波 罗 蜜、及 诸 神 通 事。 分 别 真 实 法、菩萨 所 行 道,
shuōshì fǎ huájīng

rú héng hé shā jì

bǐ fó shuōjīng yǐ

jìngshì rù chándìng

说 是 法 华 经 ,如 恒 河 沙 偈。彼佛 说 经 已, 静 室 入 禅 定 ,
yì xīn yī chùzuò

bā wàn sì qiānjié

shìzhūshā mí děng

zhī fó chánwèichū

一 心 一 处 坐、八 万 四 千 劫。 是 诸 沙 弥 等 , 知 佛 禅 未 出,
wéi wú liàng yì zhòng

shuō fó wú shànghuì

gè gè zuò fǎ zuò

shuōshì dà chéngjīng

为 无 量 亿 众 、 说 佛无 上 慧,各各 坐 法 座, 说 是 大 乘 经 ,
yú fó yàn jì hòu

xuānyángzhù fǎ huà

yī yī shā mí děng

suǒ dù zhūzhòngshēng

于佛 宴 寂 后, 宣扬 助 法 化。一一 沙 弥 等 、 所 度 诸 众 生 ,
yǒuliùbǎiwàn yì

héng hé shāděngzhòng

bǐ fó miè dù hòu

shìzhūwén fǎ zhě

有 六 百 万 亿, 恒 河 沙 等 众 。彼佛 灭 度 后, 是 诸 闻 法 者,
zàizàizhū fó tǔ

cháng yǔ shī jù shēng

shìshíliùshā mí

jù zú háng fó dào

在 在 诸 佛土、 常 与 师 俱 生 。 是 十 六 沙 弥,具足 行 佛 道,
jīnxiànzàishífāng

gè dé chéngzhèngjiào

ěr shíwén fǎ zhě

gè zàizhū fó suǒ

今 现 在 十 方 ,各得 成 正 觉 。尔 时 闻 法 者,各 在 诸 佛 所,
qí yǒuzhùshēngwén

jiànjiào yǐ fó dào

wǒ zàishíliùshù

céng yì wéi rǔ shuō

其 有 住 声 闻, 渐 教 以佛 道。我 在 十 六 数, 曾 亦 为 汝 说 ,
shì gù yǐ fāngbiàn

yǐn rǔ qū fó huì

yǐ shìběnyīnyuán

jīnshuō fǎ huájīng

是 故以 方便 、 引 汝趋佛 慧。以 是 本 因 缘 , 今 说 法 华 经 ,
lìng rǔ rù fó dào

shèn wù huáijīng jù

pì rú xiǎn è dào

jiǒngjuéduō dú shòu

令 汝入佛 道, 慎 勿 怀 惊 惧。譬如 险 恶 道, 迥 绝 多 毒 兽 ,

116

yòu fù wú shuǐcǎo

rénsuǒ bù wèichù

wú shùqiānwànzhòng

yù guò cǐ xiǎndào

又 复无 水 草, 人 所 怖 畏 处。无 数 千 万 众 、欲 过 此 险 道,
qí lù shènkuàngyuǎn

jīng wǔ bǎiyóuxún

shíyǒu yī dǎoshī

qiángshíyǒuzhìhuì

其路 甚 旷 远 , 经 五 百 由 旬。 时 有 一 导 师, 强 识 有 智 慧,
míngliǎoxīnjuédìng

zàixiǎn jì zhòngnán

zhòngrénjiē pí juàn

ér báidǎoshīyán

明 了 心 决 定 , 在 险 济 众 难。 众 人 皆 疲 倦 、而 白 导 师 言,
wǒ děngjīndùn fá

yú cǐ yù tuìhuán

dǎoshīzuòshìniàn

cǐ bèishèn kě mǐn

我 等 今 顿 乏,于此欲 退 还 。 导 师 作 是 念 ,此 辈 甚 可 愍,
rú hé yù tuìhuán

ér shī dà zhēnbǎo

xúnshí sī fāngbiàn

dāngshèshéntōng lì

如何欲 退 还 ,而 失 大 珍 宝。 寻 时 思 方 便 , 当 设 神 通 力,
huàzuò dà chéngguō

zhuāngyánzhūshězhái

zhōu zā yǒuyuánlín

qú liú jí yù chí

化 作 大 城 郭, 庄 严 诸 舍 宅 , 周 匝 有 园 林、渠 流 及浴 池,
zhòngméngāo lóugé

nánnǚ jiēchōngmǎn

jí zuòshìhuà yǐ

wèizhòngyán wù jù

重 门 高 楼阁,男女 皆 充满 。即 作 是 化 已, 慰 众 言 勿惧,
rǔ děng rù cǐ chéng

gè kě suísuǒ lè

zhūrén jì rù chéng

xīnjiē dà huān xǐ

汝 等 入此 城 ,各可 随 所 乐。 诸 人 既入 城 , 心 皆 大 欢 喜,
jiēshēng ān yǐnxiǎng

zì wèi yǐ dé dù

dǎoshīzhī xī yǐ

jí zhòng ér gàoyán

皆 生 安 隐 想 ,自 谓 已得度。 导 师 知 息已,集 众 而 告 言,
rǔ děngdāngqiánjìn

cǐ shìhuàchéng ěr

wǒ jiàn rǔ pí jí

zhōng lù yù tuìhuán

汝 等 当 前 进,此 是 化 城 耳。我 见 汝疲极, 中 路欲 退 还 ,
gù yǐ fāngbiàn lì

quánhuàzuò cǐ chéng

rǔ jīnqínjīngjìn

dānggòngzhìbǎosuǒ

故以 方 便 力、 权 化 作 此 城 ,汝 今 勤 精 进, 当 共 至 宝 所。
wǒ yì fù rú shì

wéi yí qièdǎoshī

jiànzhūqiúdàozhě

zhōng lù ér xièfèi

我亦复如 是, 为 一 切 导 师。 见 诸 求 道 者、 中 路而 懈 废,
bù néng dù shēng sǐ

fánnǎozhūxiǎndào

gù yǐ fāngbiàn lì

wéi xī shuōnièpán

不 能 度 生 死、 烦 恼 诸 险 道。故以 方 便 力, 为 息 说 涅 槃,
yán rǔ děng kǔ miè

suǒzuòjiē yǐ bàn

jì zhīdàonièpán

jiē dé ā luóhàn

言 汝 等 苦 灭, 所 作 皆 已 办。既 知 到 涅 槃, 皆 得阿 罗 汉,

117

ěr nǎi jí dàzhòng

wéishuōzhēnshí fǎ

zhū fó fāngbiàn lì

fēnbiéshuōsānchéng

尔 乃 集 大众 , 为 说 真实 法。 诸 佛 方 便 力, 分 别 说 三 乘 ,
wéiyǒu yī fó chéng

xī chù gù shuō èr

jīnwéir ǔshuōshí

r ǔsuǒd éfēimiè

唯 有 一佛 乘 ,息 处 故 说 二。 今 为 汝 说 实,汝 所 得 非 灭,
wéif óy íqièzhì

dāngf ād àjīngjìn

r ǔzhèngy íqièzhì

shíl ìděngf óf ǎ

为 佛一 切 智, 当 发大 精 进。汝 证 一 切 智, 十 力 等 佛法,
j ùsānshí èr xiāng

nǎishìzhēnshímiè

zhū fó zhīdǎoshī

wéi xī shuōnièpán

具 三 十 二 相 , 乃 是 真 实 灭。 诸 佛 之 导 师, 为 息 说 涅 槃,
jì zhīshì xī yǐ

yǐn rù yú fó huì

既 知 是 息已, 引 入于佛 慧。

wǔbǎi dìzǐ shòu jì pǐndì bā

五百 弟子 受 记 品第 八
ěr shí fù lóu nàmíduōluóní zǐ

cóng fó wénshìzhìhuìfāngbiàn suí yí shuōfǎ

尔 时 富 楼 那弥多罗尼子、从 佛 闻 是 智慧 方便 、随 宜 说法 ,
yòuwénshòuzhū dà dì zǐ ā nòuduōluósānmiǎosān pú tí jì

fù wénxiǔshìyīnyuánzhī

又 闻 授 诸 大弟子阿 耨 多 罗 三 藐 三 菩提记, 复 闻 宿 世 因 缘 之
shì

fù wénzhū fó yǒu dà zì zàishéntōngzhī lì

dé wèicéngyǒu

xīnjìngyǒngyuè

事, 复 闻 诸 佛 有 大自 在 神 通 之 力, 得 未 曾 有, 心 净 踊 跃。
jí cóngzuò qǐ

dào yú fó qián

tóumiàn lǐ zú

quèzhù yí miàn

zhānyǎngzūnyán

即 从 座 起, 到 于佛 前 , 头 面 礼足, 却 住 一 面 , 瞻 仰 尊 颜、

118

mù bù zànshě

ér zuòshìniàn

shìzūnshèn qí tè

suǒwéi xī yǒu

suíshùnshìjiānruò

目不 暂 舍。而 作 是 念 : 世 尊 甚 奇特, 所 为 稀 有。随 顺 世 间 若
gānzhòngxìng

yǐ fāngbiànzhījiàn

ér wéishuō fǎ

bá chūzhòngshēngchùchùtānzhù

干 种 性 ,以 方 便 知 见 、而 为 说 法,拔 出 众 生 处 处 贪 著
wǒ děng yú fó gōng dé

yán bù néngxuān

wéi fó shìzūnnéngzhī wǒ děngshēnxīnběnyuàn

我 等 于佛 功 德, 言 不 能 宣 , 惟 佛 世 尊 能 知 我 等 深 心 本 愿 。
ěr shí fó gàozhū bǐ qiū

rǔ děngjiànshì fù lóu nà mí duōluó ní zǐ fǒu

wǒ cháng

尔 时 佛 告 诸 比 丘: 汝 等 见 是 富 楼 那弥 多 罗 尼子 否。我 常
chēng qí yú shuō fǎ rénzhōng

zuìwéi dì yī

yì chángtàn qí zhǒngzhǒnggōng dé

jīng

称 其于 说 法 人 中 、最 为 第一。亦 常 叹 其 种 种 功 德, 精
qín hù chí

zhùxuān wǒ fǎ

néng yú sì zhòng

shìjiào lì xǐ

jù zú jiěshì fó zhī

勤 护 持, 助 宣 我法, 能 于四 众 、 示 教 利喜, 具足 解 释 佛 之
zhèng fǎ

ér dà ráo yì tongfànxíngzhě zì shě rú lái

wú néngjìn qí yánlùnzhībiàn

正 法,而大 饶 益 同 梵 行 者。自 舍 如 来,无 能 尽 其 言 论 之 辩 。
rǔ děng wù wèi fù lóu nà dànnéng hù chízhùxuān wǒ fǎ

yì yú guò qù jiǔshí yì zhū

汝 等 勿 谓 富 楼 那 但 能 护 持 助 宣 我法, 亦于 过 去 九 十 亿 诸
fó suǒ

hù chízhùxuān fó zhīzhèng fǎ

yú bǐ shuō fǎ rénzhōng

yì zuì dì yī

yòu yú

佛 所、护 持 助 宣 佛 之 正 法,于彼 说 法 人 中 、亦 最 第一。又 于
zhū fó suǒshuōkōng fǎ

míngliǎotōng dá

dé sì wú ài zhì

chángnéngshěn dì qīng

诸 佛 所 说 空 法, 明 了 通 达, 得四无碍 智, 常 能 审 谛 清
jìngshuō fǎ

wú yǒu yí huò

jù zú pú sà shéntōngzhī lì suí qí shòumìng

chángxiū

净 说 法,无 有 疑 惑,具足菩萨 神 通 之 力。随 其 寿 命 , 常 修
fànháng

bǐ fó shìrén

xiánjiēwèizhīshíshìshēngwén

ér fù lóu nà yǐ sī fāngbiàn

梵 行 ,彼佛 世 人、 咸 皆 谓 之 实 是 声 闻。而富 楼 那以斯 方 便 ,
ráo yì wú liàngbǎiqiānzhòngshēng

yòuhuà wú liàng ā sēngzhǐrén

lìng lì ā nòuduō

饶 益无 量 百 千 众 生 , 又 化 无 量 阿 僧 祇 人、 令 立阿 耨 多
luósānmiǎosān pú tí

wéijìng fó tǔ gù

chángzuò fó shì

jiàohuàzhòngshēng

罗 三 藐 三 菩提。 为 净 佛土故, 常 作 佛 事, 教 化 众 生 。

119

zhū bǐ qiū

fù lóu nà yì yú qī fó shuō fǎ rénzhōng

ér dé dì yī

jīn yú wǒ suǒ

诸 比 丘,富 楼 那亦于七佛 说 法 人 中 、而得第一, 今 于我 所
shuō fǎ rénzhōng

yì wéi dì yī

yú xiánjiézhōngdāngláizhū fó

shuō fǎ rénzhōng

说 法 人 中 、亦 为 第一,于 贤 劫 中 当 来 诸 佛、 说 法 人 中 ,
yì fù dì yī

ér jiē hù chí

zhùxuān fó fǎ

yì yú wèilái

hù chízhùxuān wú liàng wú

亦复第一,而 皆 护 持、助 宣 佛法。亦于 未 来、护 持 助 宣 无 量 无
biānzhū fó zhī fǎ

jiàohuàráo yì wú liàngzhòngshēng

lìng lì ā nòuduōluósānmiǎo

边 诸 佛 之 法, 教 化 饶 益无 量 众 生 , 令 立阿 耨 多 罗 三 藐
sān pú tí

wéijìng fó tǔ gù

chángqínjīngjìn jiàohuàzhòngshēng

jiànjiàn jù zú

三 菩提。为 净 佛土故, 常 勤 精 进、教 化 众 生 , 渐 渐 具足
pú sà zhīdào guò wú liàng ā sēngzhǐjié

dāng yú cǐ tǔ

dé ā nòuduōluósānmiǎosān

菩萨 之 道。过 无 量 阿 僧 祇 劫, 当 于此土、得阿 耨 多 罗 三 藐 三
pú tí

hàoyuē fǎ míng rú lái yìnggòng zhèngbiànzhī míngháng zú shànshìshìjiān

菩提, 号 曰 法 明 如 来、应 供 、 正 遍 知、明 行 足、善 逝 世 间
jiě

wú shàngshì

diào yù zhàng fu

tiānrénshī

shìzūn

解、无 上 士、 调 御 丈 夫、 天 人 师、佛、 世 尊。
qí fó

yǐ héng hé shāděngsānqiān dà qiānshìjiè wéi yī fó tǔ

qī bǎowéi dì

其佛、以 恒 河 沙 等 三 千 大 千 世 界、为 一佛土,七 宝 为 地,
dì píng rú zhǎng

wú yǒushānlíng xī jiàngōu hè

qī bǎotáiguān

chōngmǎn qí zhōng

地 平 如 掌 , 无 有 山 陵 溪 涧 沟 壑, 七 宝 台 观 、 充 满 其 中 ,
zhūtiāngōngdiàn

jìnchù xū kōng

réntiānjiāojiē

liǎng dé xiāngjiàn

wú zhū è

诸 天 宫 殿 , 近 处 虚 空 , 人 天 交 接, 两 得 相 见 。无 诸 恶
dào

yì wú nǚ rén

yí qièzhòngshēng

jiē yǐ huàshēng

wú yǒuyín yù

dé dà shén

道,亦无女 人,一 切 众 生 , 皆 以 化 生 ,无 有 淫 欲。得大 神
tōng

shēnchūguāngmíng

fēixíng zì zài

zhìniànjiān gù

jīngjìnzhìhuì

通 , 身 出 光 明 , 飞 行 自 在, 志 念 坚 固, 精 进 智 慧, 普
jiējīn sè

sānshí èr xiāng

ér zì zhuāngyán

qí guózhòngshēng

cháng yǐ èr shí

皆 金 色, 三 十 二 相 、而自 庄 严。其 国 众 生 , 常 以二 食,

120

yī zhě

fǎ xǐ shí

èr zhě

chányuèshí

yǒu wú liàng ā sēngzhǐqiānwàn yì nà yóu tā

一 者、法喜 食,二 者、 禅 悦 食。有 无 量 阿 僧 祇 千 万 亿那 由 他
zhū pú sà zhòng

dé dà shéntōng

sì wú ài zhì

shànnéngjiàohuàzhòngshēngzhīlèi

诸 菩萨 众 ,得大 神 通 、四无碍 智,善 能 教 化 众 生 之 类。
qí shēngwénzhòng suànshùxiào jì suǒ bù néngzhī

jiē dé jù zú liùtōng sānmíng

其 声 闻 众 、算 数 校 计 所 不 能 知, 皆 得具足 六 通 、三 明 、及
bā jiětuō

qí fó guó tǔ

yǒu rú shìděng wú liànggōng dé zhuāngyánchéngjiù

jiémíng

八 解 脱。其佛 国 土、有 如 是 等 无 量 功 德 庄 严 成 就。劫 名
bǎomíng

guómíngshànjìng

qí fó

shòumìng wú liàng ā sēngzhǐjié

fǎ zhùshènjiǔ

宝 明 , 国 名 善 净 。其佛、 寿 命 无 量 阿 僧 祇 劫。法 住 甚 久,
fó miè dù hòu

qǐ qī bǎo tǎ

biànmǎn qí guó

佛 灭 度 后,起七 宝 塔、 遍 满 其 国。
ěr shíshìzūn yù zhòngxuān cǐ yì

ér shuō jì yán

尔 时世 尊 欲 重 宣 此义,而 说 偈 言:
zhū bǐ qiū dì tīng

fó zǐ suǒhángdào

shànxuéfāngbiàn gù

bù kě dé sī yì

诸 比 丘 谛 听 ,佛子 所 行 道, 善 学 方 便 故,不可得思议。
zhīzhòng lè xiǎo fǎ

ér wèi yú dà zhì

shì gù zhū pú sà

zuòshēngwényuánjiào

知 众 乐 小 法、而 畏 于大 智, 是 故 诸 菩萨, 作 声 闻 缘 觉 ,
yǐ wú shùfāngbiàn huàzhūzhòngshēnglèi zì shuōshìshēngwén

qù fó dàoshènyuǎn

以无 数 方 便 、化 诸 众 生 类。自 说 是 声 闻,去佛 道 甚 远 ,
dù tuō wú liàngzhòng

jiē xī dé chéngjiù

suīxiǎo yù xièdài

jiàndānglìngzuò fó

度 脱 无 量 众 , 皆 悉得 成 就, 虽 小 欲 懈 怠, 渐 当 令 作 佛。
nèi mì pú sà háng

wàixiànshìshēngwén

shǎo yù yànshēng sǐ

shí zì jìng fó tǔ

内 秘菩萨 行 , 外 现 是 声 闻, 少 欲 厌 生 死, 实 自 净 佛土。
shìzhòngyǒusān dú

yòuxiànxiéjiànxiāng

wǒ dì zǐ rú shì

fāngbiàn dù zhòng

示 众 有 三 毒, 又 现 邪 见 相 ,我弟子如 是, 方 便 度 众
shēng

生 。

121

ruò wǒ jù zú shuō zhǒngzhǒngxiànhuàshì

若 我具足 说 、 种种
jīn cǐ fù lóu nà

zhòngshēngwénshìzhě

xīn zé huái yí huò

现 化 事, 众 生 闻 是 者, 心 则 怀 疑 惑。

yú xī qiān yì fó

qínxiūsuǒhángdào

xuān hù zhū fó fǎ

今 此富 楼 那,于昔 千 亿佛、 勤 修 所 行 道, 宣 护 诸 佛法。
wéiqiú wú shànghuì

ér yú zhū fó suǒ

xiàn jū dì zǐ shàng

duōwényǒuzhìhuì

为 求 无 上 慧,而于 诸 佛 所, 现 居弟子 上 。 多 闻 有 智 慧,
suǒshuō wú suǒwèi

nénglìngzhònghuān xǐ

wèicéngyǒu pí juàn

ér yǐ zhù fó shì

所 说 无 所 畏, 能 令 众 欢 喜, 未 曾 有 疲 倦 ,而以 助 佛 事。
yǐ dù dà shéntōng

jù sì wú ài zhì

zhīzhūgēn lì dùn

chángshuōqīngjìng fǎ

已度大 神 通 ,具四无碍 智, 知 诸 根 利 钝, 常 说 清 净 法,
yǎnchàng rú shì yì

jiàozhūqiān yì zhòng

lìngzhù dà chéng fǎ

ér zì jìng fó tǔ

演 畅 如 是 义, 教 诸 千 亿 众 , 令 住 大 乘 法,而自 净 佛土。
wèilái yì gōngyǎng

wú liàng wú shù fó

hù zhùxuānzhèng fǎ

yì zì jìng fó tǔ

未 来 亦 供 养 、无 量 无 数 佛,护 助 宣 正 法,亦自 净 佛土。
cháng yǐ zhūfāngbiàn

shuō fǎ wú suǒwèi

dù bù kě jì zhòng

chéngjiù yí qièzhì

常 以 诸 方 便 , 说 法无 所 畏,度不可计 众 、 成 就 一 切 智。
gōngyǎngzhū rú lái

hù chí fǎ bǎozàng

qí hòu dé chéng fó

hàomíngyuē fǎ míng

供 养 诸 如 来,护 持 法 宝 藏 ,其 后 得 成 佛, 号 名 曰 法 明 。
qí guómíngshànjìng

qī bǎosuǒ hé chéng

jiémíngwéibǎomíng

pú sà zhòngshènduō

其 国 名 善 净 ,七 宝 所 合 成 , 劫 名 为 宝 明 。菩萨 众 甚 多,
qí shù wú liàng yì

jiē dù dà shéntōng

wēi dé lì jù zú

chōngmǎn qí guó tǔ

其 数 无 量 亿, 皆 度大 神 通 , 威 德力具足, 充 满 其 国 土。
shēngwén yì wú shù

sānmíng bā jiětuō

dé sì wú ài zhì

yǐ shìděngwéisēng

声 闻 亦无 数, 三 明 八 解 脱,得四无碍 智,以 是 等 为 僧 。
qí guózhūzhòngshēng

yín yù jiē yǐ duàn

chún yī biànhuàshēng

jù xiāngzhuāngyán

其 国 诸 众 生 , 淫 欲 皆 已 断 , 纯 一 变 化 生 ,具 相
shēn

身。

122

庄 严

fǎ xǐ chányuèshí

gèng wú yú shíxiǎng

wú yǒuzhū nǚ rén

yì wú zhū è dào

法喜 禅 悦 食, 更 无余 食 想 。无 有 诸 女 人,亦无 诸 恶 道。
fù lóu nà bǐ qiū

gōng dé xī chéngmǎn

dāng dé sī jìng tǔ

xiánshèngzhòngshènduō

富 楼 那比 丘, 功 德悉 成 满, 当 得斯 净 土, 贤 圣 众 甚 多。
rú shì wú liàngshì

wǒ jīndànlüèshuō

如 是 无 量 事,我 今 但 略 说 。
ěr shíqiān èr bǎi ā luóhànxīn zì zàizhě

zuòshìniàn

wǒ děnghuān xǐ

dé wèi

尔 时 千 二 百 阿 罗 汉 心 自 在 者、作 是 念 :我 等 欢 喜,得 未
céngyǒu

ruòshìzūn gè jiànshòu jì

rú yú dà dì zǐ zhě

bù yì kuài hū

fó zhī cǐ

曾 有, 若 世 尊 各 见 授 记、 如余大弟子 者, 不亦 快 乎。 佛 知 此
děngxīnzhīsuǒniàn

gào mó hē jiā yè

shìqiān èr bǎi ā luóhàn

wǒ jīndāngxiàn

等 心 之 所 念 , 告 摩诃 迦 叶: 是 千 二 百 阿 罗 汉, 我 今 当 现
qián cì dì yǔ shòu ā nòuduōluósānmiǎosān pú sà jì

yú cǐ zhòngzhōng

wǒ dà dì zǐ

前 次第与 授 阿 耨 多 罗 三 藐 三 菩萨记。 于此 众 中 , 我大弟子
jiāochén rú bǐ qiū

dānggōngyǎngliùwàn èr qiān yì fó

ránhòu dé chéngwéi fó

hào

憍 陈 如比 丘, 当 供养 六 万 二 千 亿佛, 然 后 得 成 为 佛, 号
yuē pǔ míng rú lái yìnggòng zhèngbiànzhī míngháng zú shànshìshìjiānjiě wú shàng

曰 普 明 如 来、应 供 、正 遍 知、明 行 足、善 逝 世 间 解、无 上
shì diào yù zhàng fu

tiānrénshī

shìzūn

qí wǔ bǎi āluóhàn

yōulóupínluójiā

士、调 御 丈 夫、天 人 师、佛、世 尊。其五 百 阿罗汉、优 楼 频 螺 迦

gā yē jiā yè

nà tí jiā yè jiāliútuó yí yōutuó yí

ā miǎnlóutuó lí pó duō

叶、伽耶 迦 叶、那提 迦 叶、迦 留 陀 夷、优 陀 夷、阿 冕 楼 驮、离婆 多、
jiébīn nà báo jū luó zhōutuó shā gā tuó děng

jiēdāng dé ā nòuduōluósānmiǎosān

劫 宾 那、薄 拘 罗、周 陀、莎 伽 陀、等 , 皆 当 得阿 耨 多 罗 三 藐 三
pú tí

jìntong yī hào

míngyuē pǔ míng

菩提, 尽 同 一 号, 名 曰 普 明 。
ěr shíshìzūn yù zhòngxuān cǐ yì

ér shuō jì yán

尔 时 世 尊 欲 重 宣 此义,而 说 偈 言:

123

jiāochén rú bǐ qiū

dāngjiàn wú liàng fó

guò ā sēngzhǐjié

nǎichéngděngzhèng

憍 陈 如比 丘, 当 见 无 量 佛, 过 阿 僧 祇 劫, 乃 成 等 正
jiào

觉。
chángfàng dà guāngmíng

jù zú zhūshéntōng

míngwénbiànshífāng

yí qièzhīsuǒ

常 放 大 光 明 ,具足 诸 神 通 , 名 闻 遍 十 方 ,一 切 之 所
jìng

敬,
chángshuō wú shàngdào

gù hàowéi pǔ míng

qí guó tǔ qīngjìng

pú sà jiēyǒngměng

常 说 无 上 道,故 号 为 普 明 。其 国 土 清 净 ,菩萨 皆 勇 猛 ,
xiánshēngmiàolóu gé

youzhūshífāngguó

yǐ wú shànggòng jù fèngxiàn yú zhū fó

咸 升 妙 楼 阁, 游 诸 十 方 国,以无 上 供 具、奉 献 于 诸 佛。
zuòshìgōngyǎng yǐ

xīnhuái dà huān xǐ

xū yú háiběnguó

yǒu rú shìshén lì

作 是 供 养 已, 心 怀 大 欢 喜,须臾 还 本 国, 有 如 是 神 力。
fó shòuliùwànjié

zhèng fǎ zhùbèishòu

xiàng fǎ fù bèishì

fǎ miètiānrényōu

佛 寿 六 万 劫, 正 法 住 倍 寿 , 像 法复 倍 是,法 灭 天 人 忧。
qí wǔ bǎi bǐ qiū

cì dì dāngzuò fó

tonghàoyuē pǔ míng

zhuǎn cì ér shòu jì

其五 百 比 丘,次第 当 作 佛, 同 号 曰 普 明 , 转 次而 授 记。
wǒ miè dù zhīhòu

mǒujiǎdāngzuò fó

qí suǒhuàshìjiān

yì rú wǒ jīn rì

我 灭 度 之 后, 某 甲 当 作 佛,其 所 化 世 间 ,亦如我 今 日。
guó tǔ zhīyánjìng

jí zhūshéntōng lì

pú sà shēngwénzhòng

zhèng fǎ jí xiàng fǎ

国 土 之 严 净 ,及 诸 神 通 力,菩萨 声 闻 众 , 正 法及 像 法,
shòumìngjiéduōshǎo

jiē rú shàngsuǒshuō

jiā yè rǔ yǐ zhī

wǔ bǎi zì zàizhě

寿 命 劫 多 少 , 皆 如 上 所 说 。 迦 叶汝已 知,五 百 自 在 者,
yú zhūshēngwénzhòng

yì dāng fù rú shì

qí bù zài cǐ huì

rǔ dāngwéixuānshuō

余 诸 声 闻 众 ,亦 当 复如 是。其不 在 此 会,汝 当 为 宣 说 。
ěr shí wǔ bǎi ā luóhàn

yú fó qián dé shòu jì yǐ

huān xǐ yǒngyuè

jí cóngzuò

尔 时 五 百 阿 罗 汉、于佛 前 得 受 记已, 欢 喜 踊 跃,即 从 座

124

dào yú fó qián

tóumiàn lǐ zú

huǐguò zì zé

shìzūn

wǒ děngchángzuòshì

起, 到 于佛 前 , 头 面 礼足, 悔 过 自责: 世 尊, 我 等 常 作 是
niàn

zì wèi yǐ dé jiūjìngmiè dù

jīnnǎizhīzhī

rú wú zhìzhě

suǒ yǐ zhě hé

念 ,自 谓 已得 究 竟 灭 度, 今 乃 知 之、如无 智 者。所 以 者 何。我
děngyīng dé rú láizhìhuì

ér biàn zì yǐ xiǎozhìwéi zú

等 应 得如 来 智 慧,而 便 自以 小 智 为 足。
shìzūn

pì rú yǒurénzhìqīnyǒujiā

zuìjiǔ ér wò

shìshíqīnyǒuguānshìdāng

世 尊, 譬如 有 人 至 亲 友 家, 醉 酒 而卧。 是 时 亲 友 官 事 当
háng

yǐ wújià bǎozhū xì qí yī lǐ

yǔ zhī ér qù

qí rénzuì wò

dōu bùjué zhī qǐ

行 ,以无价 宝珠 、系其衣里,与 之 而去。其 人 醉 卧, 都 不觉 知。起

yóuxíng

dào yú tāguó

wéi yīshí gù

qínlì qiúsuǒ

shèn dà jiānnán

ruò

已、 游行 , 到 于他国。 为 衣食故, 勤力 求索 , 甚 大 艰难 , 若
shǎoyǒu suǒdé

biàn yǐwéi zú

yú hòu qīnyǒuhuì yù jiànzhī

ér zuòshìyán

duōzāi

少有 所得, 便 以为足。于 后、亲 友 会 遇 见 之,而 作 是 言: 咄 哉、
zhàng fu

hé wéi yī shínǎizhì rú shì

wǒ xī yù lìng rǔ dé ānlè

wǔ yù zì zì

丈 夫,何 为 衣 食 乃 至 如 是。我昔欲 令 汝得安乐,五欲自恣,于
mǒuniányuè rì

yǐ wújià bǎozhū xì rǔ yī lǐ

jīn gù xiànzài ér rǔ bù zhī

qín kǔ

某 年月 日,以无价 宝珠 、系汝衣里, 今 故 现 在。而汝不 知, 勤 苦
yōunǎo

yǐ qiú zì huó

shènwéichī yě

rǔ jīn kě yǐ cǐ bǎo

màoyì suǒ xū

cháng kě

忧 恼,以 求 自 活, 甚 为 痴 也。汝 今 可以此 宝、贸易 所 需, 常 可
rúyì

wú suǒ fá duǎn

如意,无 所 乏 短 。
fó yì rúshì

wéi púsà shí

jiàohuàwǒděng

lìng fā yíqiè zhìxīn

ér xúnfèi

佛亦如是, 为 菩萨 时, 教化 我等 , 令 发一切 智 心。而 寻 废
wàng

bù zhī bù jué

jì dé ā luóhàndào

zì wèimiè dù

zī shēngjiānnán

忘 , 不 知 不 觉, 既得阿 罗 汉 道, 自 谓 灭 度, 资 生 艰 难, 得
shǎowéi zú

yí qièzhìyuàn

yóuzài bù shī jīnzhě shìzūn juéwù wǒděng

zuò rúshì

少 为 足。一 切 智 愿 , 犹 在、不 失。今 者、世 尊 觉悟 我等 , 作 如是

125

yán

zhū bǐqiū

rǔ děng suǒdé

fēijiūjìngmiè

wǒ jiǔlìng rǔ děngzhòng fó shàngēn

言: 诸 比丘,汝 等 所得, 非 究 竟 灭。我 久 令 汝 等 种 佛 善 根
yǐ fāngbiàn gù

shìnièpánxiāng

ér rǔ wèiwéishí dé miè dù

以 方 便 故, 示 涅 槃 相 ,而汝 谓 为 实 得 灭 度。
shìzūn

wǒ jīnnǎizhīshíshì púsà

dé shòu ā nòuduōluósānmiǎosān pútí jì

世 尊, 我 今 乃 知 实 是 菩萨, 得 受 阿 耨 多 罗 三 藐 三 菩提记
yǐ shìyīnyuán

shèn dà huān xǐ

dé wèicéngyǒu

以 是 因 缘 , 甚 大 欢 喜,得 未 曾 有。
ěr shí ā ruòjiāochén rú děng

yù zhòngxuān cǐ yì

ér shuō jì yán

尔 时 阿 若 憍 陈 如 等 ,欲 重 宣 此义,而 说 偈 言:
wǒ děngwén wú shàng

ān yǐnshòu jì shēng

huān xǐ wèicéngyǒu

lǐ wú liàngzhì fó

我 等 闻 无 上 、安 隐 授 记 声 , 欢 喜 未 曾 有,礼无 量 智 佛。
jīn yú shìzūnqián

zì huǐzhūguòjiù

yú wú liàng fó bǎo

dé shǎonièpánfēn

今 于 世 尊 前 、自 悔 诸 过 咎,于无 量 佛 宝,得 少 涅 槃 分,
rú wú zhì yú rén

biàn zì yǐ wéi zú

pì rú pínqióngrén

wǎngzhìqīnyǒujiā

如无 智 愚 人, 便 自以 为 足。譬如 贫 穷 人、 往 至 亲 友 家,
qí jiāshèn dà fù

jù shèzhūyáoshàn

yǐ wú jiàbǎozhū

xì zhùnèi yī lǐ

其 家 甚 大富,具 设 诸 肴 膳 。以无 价 宝 珠、系 著 内 衣里,
mò yǔ ér shě qù

shí wò bù juézhī

shìrén jì yǐ qǐ

yóuxíng yì tā guó

默与而 舍 去, 时 卧不 觉 知。 是 人 既已起, 游 行 诣他 国,
qiú yī shí zì jì

zī shēngshènjiānnán

dé shǎobiànwéi zú

gèng bú yuànhǎozhě

求 衣 食 自济,资 生 甚 艰 难,得 少 便 为 足, 更 不 愿 好 者。
bù juénèi yī lǐ

yǒu wú jiàbǎozhū

yǔ zhūzhīqīnyǒu

hòujiàn cǐ pínrén

不 觉 内 衣里、 有 无 价 宝 珠。与 珠 之 亲 友, 后 见 此 贫 人,
kǔ qiē zé zhī yǐ

shì yǐ suǒ xì zhū

pínrénjiàn cǐ zhū

qí xīn dà huān xǐ

苦 切 责 之 已, 示 以 所 系 珠。 贫 人 见 此 珠,其 心 大 欢 喜,
fù yǒuzhūcái wù

wǔ yù ér zì zì

wǒ děng yì rú shì

shìzūn yú cháng yè

富 有 诸 财 物,五欲而自恣。我 等 亦如 是, 世 尊 于 长 夜,

126

chángmǐnjiànjiàohuà

lìngzhòng wú shàngyuàn

wǒ děng wú zhì gù

bù jué yì bù zhī

常 愍 见 教 化, 令 种 无 上 愿 。我 等 无 智 故,不 觉 亦不 知,
dé shǎonièpánfēn

zì zú bù qiú yú

jīn fó jué wù wǒ

yánfēishímiè dù

得 少 涅 槃 分,自足不 求 余。 今 佛 觉 悟我, 言 非 实 灭 度,
dé fó wú shànghuì

ěr nǎiwéizhēnmiè

wǒ jīncóng fó wén

shòu jì zhuāngyánshì

得佛无 上 慧,尔 乃 为 真 灭。我 今 从 佛 闻, 授 记 庄 严 事,
jí zhuǎn cì shòujué

shēnxīnbiànhuān xǐ

及 转 次 受 决, 身 心 遍 欢 喜。

shòu xué wú xué rén jì pǐn dì jiǔ

授 学无学 人记品第九
ěr shí ā nán luóhóuluó

ér zuòshìniàn

wǒ děngměi zì sī wéi

shè dé shòu jì

尔 时 阿 难、罗 睺 罗、而 作 是 念 :我 等 每 自思 惟, 设 得 授 记,
bù yì kuài hū

jí cóngzuò qǐ

dào yú fó qián

tóumiàn lǐ zú

jù bái fó yán

shì

不亦 快 乎。 即 从 座 起, 到 于佛 前 , 头 面 礼足, 俱 白 佛 言: 世
zūn

wǒ děng yú cǐ

yì yīngyǒufēn

wéiyǒu rú lái

wǒ děngsuǒguī

yòu wǒ děngwéi

尊,我 等 于此、亦 应 有 分, 惟 有 如 来,我 等 所 归。又 我 等 为
yí qièshìjiāntiān rén

ā xiūluó suǒjiànzhīshi

ā nánchángwéishìzhě

hù chí

一 切 世 间 天 、人、阿 修 罗、所 见 知 识,阿 难 常 为 侍 者,护 持
fǎ cáng

luóhóuluóshì fó zhī zǐ

ruò fó jiànshòu ā nòuduōluósānmiǎosān pú tí jì

法 藏 , 罗 睺 罗 是 佛 之 子, 若 佛 见 授 阿 耨 多 罗 三 藐 三 菩提记
zhě

wǒ yuàn jì mǎn

zhòngwàng yì zú

者,我 愿 既 满, 众 望 亦足。

127

ěr shíxué wú xuéshēngwén dì zǐ èr qiānrén

jiēcóngzuò qǐ

piāntǎnyòujiān

尔 时 学 无 学 声 闻 弟子二 千 人, 皆 从 座 起, 偏 袒 右 肩 ,
dào yú fó qián

yì xīn hé zhǎng

zhānyǎngshìzūn

rú ā nán luóhóuluó suǒyuàn

到 于佛 前 ,一 心 合 掌 , 瞻 仰 世 尊,如阿 难、罗 睺 罗、所 愿 ,
zhù lì yí miàn

ěr shí fó gào ā nán

rǔ yú láishì dāng dé zuò fó

hàoshānhǎihuì zì

住 立一 面 。尔 时 佛 告 阿 难:汝于 来 世、当 得 作 佛, 号 山 海 慧 自
zàitōngwáng rú lái

yìnggòng

zhèngbiànzhī

míngháng zú

shànshìshìjiānjiě

在 通 王 如 来、 应 供 、 正 遍 知、 明 行 足、 善 逝 世 间 解、无
shàngshì diào yù zhàng fu tiānrénshī fó shìzūn dānggōngyǎngliùshí èr yì zhū fó

上 士、调 御 丈 夫、天 人 师、佛、世 尊。当 供 养 六 十 二亿 诸 佛,
hù chí fǎ cáng

ránhòu dé ā nòuduōluósānmiǎosān pú tí

jiàohuà èr shíqiānwàn yì

护 持 法 藏 , 然 后 得阿 耨 多 罗 三 藐 三 菩提。 教 化 二 十 千 万 亿
héng hé shāzhū pú sà děng

lìngchéng ā nòuduōluósānmiǎosān pú tí

guómíngcháng lì

恒 河 沙 诸 菩萨 等 , 令 成 阿 耨 多 罗 三 藐 三 菩提。国 名 常 立
shèngfān

qí tǔ qīngjìng

liú lí wéi dì

jiémíngmiàoyīnbiànmǎn

qí fó

shòu

胜 幡, 其土 清 净 , 琉 璃 为 地, 劫 名 妙 音 遍 满。 其佛、 寿
mìng wú liàngqiānwàn yì ā sēngzhǐjié

ruòrén yú qiānwàn yì wú liàng ā sēngzhǐjié

命 无 量 千 万 亿阿 僧 祇 劫, 若 人 于 千 万 亿无 量 阿 僧 祇 劫
zhōng

suànshùxiào jì

bù néng dé zhī

zhèng fǎ zhùshì

bèi yú shòumìng

xiàng fǎ

中 、算 数 校 计,不 能 得 知。 正 法 住 世、倍 于 寿 命 , 像 法
zhùshì

f ù bèizhèng fǎ

ā nán

shìshānhǎihuì zì zàitōngwáng fó

wéishífāng wú

住 世、复 倍 正 法。阿 难, 是 山 海 慧 自 在 通 王 佛, 为 十 方 无
liàngqiānwàn yì héng hé shāděngzhū fó rú lái

suǒgòngzàntàn

chēng qí gōng dé

量 千 万 亿 恒 河 沙 等 诸 佛如 来、 所 共 赞 叹, 称 其 功 德。
ěr shíshìzūn yù zhòngxuān cǐ yì

ér shuō jì yán

尔 时 世 尊 欲 重 宣 此义,而 说 偈 言:
wǒ jīnsēngzhōngshuō

ā nánchí fǎ zhě

dānggōngyǎngzhū fó

ránhòuchéngzhèng

我 今 僧 中 说 ,阿 难 持 法 者, 当 供 养 诸 佛, 然 后 成 正

128

jiào

觉,
hàoyuēshānhǎihuì

zìzài tōngwáng fó

qí guótǔ qīngjìng

míngcháng lì shèngfān

号 曰 山 海 慧,自在 通 王 佛。其国土 清净 , 名 常 立 胜 幡,
jiàohuàzhū pú sà

qí shù rú héngshā

fó yǒu dà wēi dé

míngwénmǎnshífāng

教 化 诸 菩萨,其 数 如 恒 沙。佛 有 大 威 德, 名 闻 满 十 方 。
shòumìng wú yǒuliàng

yǐ mǐnzhòngshēng gù

zhèng fǎ bèishòumìng

xiàng fǎ fù bèi

寿 命 无 有 量 ,以 愍 众 生 故。 正 法 倍 寿 命 , 像 法复 倍
shì

是。
rú héng hé shāděng

wú shùzhūzhòngshēng

yú cǐ fó fǎ zhōng

zhòng fó dàoyīnyuán

如 恒 河 沙 等 、无 数 诸 众 生 ,于此佛法 中 , 种 佛 道 因 缘 。
ěr shíhuìzhōngxīn fā yì pú sà bā qiānrén

xiánzuòshìniàn

wǒ děngshàng bù

尔 时 会 中 新 发意菩萨八 千 人、 咸 作 是 念 : 我 等 尚 不
wénzhū dà pú sà dé rú shì jì

yǒu hé yīnyuán

ér zhūshēngwén dé rú shìjué

闻 诸 大菩萨得如 是 记, 有 何 因 缘 、而 诸 声 闻 得如 是 决?
ěr shíshìzūnzhīzhū pú sà

xīnzhīsuǒniàn

ér gàozhīyuē

zhūshànnán zǐ

尔 时 世 尊 知 诸 菩萨、 心 之 所 念 , 而 告 之 曰: 诸 善 男 子,
wǒ yǔ ā nánděng

yú kōngwáng fó suǒ tóngshí fā ā nòuduōluósānmiǎosān pú tí xīn

我与阿 难 等 ,于 空 王 佛 所、同 时 发阿 耨 多 罗 三 藐 三 菩提 心。
ā náncháng lè duōwén

wǒ chángqínjīngjìn

shì gù wǒ yǐ dé chéng ā nòuduōluósān

阿 难 常 乐 多 闻, 我 常 勤 精 进。 是 故我已得 成 阿 耨 多 罗 三
miǎosān pú tí

ér ā nán hù chí wǒ fǎ

yì hù jiāngláizhū fó fǎ cáng

jiàohuàchéng

藐 三 菩提,而阿 难 护 持 我法,亦护 将 来 诸 佛法 藏 , 教 化 成
jiùzhū pú sà zhòng

qí běnyuàn rú shì

gù huò sī jì

就 诸 菩萨 众 ,其 本 愿 如 是,故 获 斯记。
ā nánmiàn yú fó qián

zì wénshòu jì

jí guó tǔ zhuāngyán

suǒyuàn jù zú

阿 难 面 于佛 前 , 自 闻 授 记、 及 国 土 庄 严, 所 愿 具足,

129

xīn dà huān xǐ

dé wèicéngyǒu

jí shí yì niànguò qù wú liàngqiānwàn yì zhū fó fǎ cáng

心 大 欢 喜,得 未 曾 有。即 时 忆 念 过 去无 量 千 万 亿 诸 佛法 藏
tōng dá wú ài

rú jīnsuǒwén

yì shíběnyuàn

ěr shí ā nán ér shuō jì yán

通 达无碍,如 今 所 闻,亦 识 本 愿 。尔 时 阿 难 而 说 偈 言:
shìzūnshèn xī yǒu

lìng wǒ niànguò qù

wú liàngzhū fó fǎ

rú jīn rì suǒwén

世 尊 甚 稀 有, 令 我 念 过 去,无 量 诸 佛法,如 今 日 所 闻。
wǒ jīn wú fù yí

ān zhù yú fó dào

fāngbiànwéishìzhě

hù chízhū fó fǎ

我 今 无复疑,安 住 于佛 道, 方 便 为 侍 者,护 持 诸 佛法。
ěr shí fó gàoluóhóuluó

rǔ yú láishì

dāng dé zuò fó

hàodǎo qī bǎohuá rú lái

尔 时 佛 告 罗 睺 罗:汝于 来 世、 当 得 作 佛, 号 蹈 七 宝 华 如 来
yìnggòng zhèngbiànzhī míngháng zú shànshìshìjiānjiě wú shàngshì diào yù zhàng

应 供 、正 遍 知、明 行 足、善 逝 世 间 解、无 上 士、调 御 丈
fu

tiānrénshī

shìzūn dānggōngyǎngshíshìjièwēichénděngshùzhū fó rú lái

夫、天 人 师、佛、世 尊。当 供 养 十 世 界 微 尘 等 数 诸 佛如 来,
chángwéizhū fó ér zuòzhǎng zǐ

yóu rú jīn yě

shìdǎo qī bǎohuá fó

guó tǔ zhuāngyán

常 为 诸 佛而 作 长 子, 犹 如 今 也。是 蹈 七 宝 华 佛, 国 土 庄 严
shòumìngjiéshù

suǒhuà dì zǐ

zhèng fǎ

xiàng fǎ

yì rú shānhǎihuì zì zàitōng

寿 命 劫 数, 所 化 弟子, 正 法、 像 法, 亦如 山 海 慧 自 在 通
wáng rú lái wú yì

yì wèi cǐ fó ér zuòzhǎng zǐ

guòshì yǐ hòu

dāng dé ā nòuduōluó

王 如 来 无异,亦 为 此佛而 作 长 子。 过 是 已 后, 当 得阿 耨 多 罗
sānmiǎosān pú tí

三 藐 三 菩提。
ěr shíshìzūn yù zhòngxuān cǐ yì

ér shuō jì yán

尔 时 世 尊 欲 重 宣 此义,而 说 偈 言:
wǒ wéitài zǐ shí

luóhóuwéizhǎng zǐ

wǒ jīnchéng fó dào

shòu fǎ wéi fǎ zi

我 为 太 子 时, 罗 睺 为 长 子,我 今 成 佛 道, 受 法 为 法子,
yú wèiláishìzhōng

jiàn wú liàng yì fó

jiēwéi qí zhǎng zǐ

yì xīnqiú fó dào

于 未 来 世 中 , 见 无 量 亿佛, 皆 为 其 长 子,一 心 求 佛 道。

130

luóhóuluó mì háng

wéi wǒ néngzhīzhī

xiànwéi wǒ zhǎng zǐ

yǐ shìzhūzhòngshēng

罗 睺 罗 密 行 , 惟 我 能 知 之, 现 为 我 长 子,以 示 诸 众 生 。
wú liàng yì qiānwàn

gōng dé bù kě shǔ

ān zhù yú fó fǎ

yǐ qiú wú shàngdào

无 量 亿 千 万, 功 德不可 数,安 住 于佛法,以 求 无 上 道。
ěr shíshìzūnjiànxué wú xué èr qiānrén

qí yì róuruǎn

jì ránqīngjìng

尔 时 世 尊 见 学 无 学 二 千 人, 其意 柔 软 , 寂 然 清 净 , 一
xīnguān fó

fó gào ānán

rǔ jiànshìxué wú xuéèrqiānrénfǒu

wéi

rán

yǐ jiàn

心 观 佛。佛 告 阿难:汝 见 是 学 无 学 二千 人 否。唯、然,已 见 。
ānán

shìzhūrénděng

dānggōngyǎng wǔ shíshìjièwēichénshùzhū fó rú lái

gōng

阿难, 是 诸 人 等 , 当 供 养 五 十 世 界 微 尘 数 诸 佛如 来, 恭
jìng zūnzhòng

hù chí fǎ cáng mò hòu tóngshí yú shífāngguó gè dé chéng fó

jiē

敬 、尊 重 ,护 持 法 藏 。末 后、同 时 于 十 方 国、各得 成 佛, 皆
tong yī hào

míngyuēbǎoxiāng rú lái yìnggòng zhèngbiànzhī míngháng zú

shànshì

同 一 号, 名 曰 宝 相 如 来、应 供 、 正 遍 知、明 行 足、善 逝
shìjiānjiě wú shàngshì diào yù zhàng fu tiānrénshī fó shìzūn shòumìng yī jié

世 间 解、无 上 士、调 御 丈 夫、天 人 师、佛、世 尊。寿 命 一 劫。
guó tǔ zhuāngyán

shēngwén

pú sà

zhèng fǎ

xiàng fǎ

jiē xī tóngděng

国 土 庄 严, 声 闻、菩萨、 正 法、 像 法、 皆 悉 同 等 。
ěr shíshìzūnzhòngxuān cǐ yì

ér shuō jì yán

尔 时 世 尊 重 宣 此义,而 说 偈 言:
shìèrqiānshēngwén

jīn yú wǒ qiánzhù

xī jiē yǔ shòu jì

wèiláidāngchéng fó

是 二千 声 闻, 今 于我 前 住,悉 皆 与 授 记, 未来 当成 佛。
suǒgōngyǎngzhū fó

rú shàngshuōchénshù

hù chí qí fǎ cáng

hòudāngchéngzhèng

所 供 养 诸 佛,如 上 说 尘 数,护 持 其法 藏 , 后 当 成 正
jiào

觉。
gè yú shífāngguó

xī tong yī mínghào

jù shízuòdàochǎng

yǐ zhèng wú shànghuì

各于 十 方 国,悉 同 一 名 号,俱 时 坐 道 场 ,以 证 无 上 慧,

131

jiēmíngwéibǎoxiāng

guó tǔ jí dì zǐ

zhèng fǎ yǔ xiàng fǎ

xī děng wú yǒu yì

皆 名 为 宝 相 。 国 土及弟子, 正 法与 像 法,悉 等 无 有 异。
xián yǐ zhūshéntōng

dù shífāngzhòngshēng

míngwén pǔ zhōubiàn

jiàn rù yú nièpán

咸 以 诸 神 通 、度 十 方 众 生 , 名 闻 普 周遍 , 渐 入于 涅 槃
ěr shíxué wú xué èr qiānrén

wén fó shòu jì

huān xǐ yǒngyuè

ér shuō jì yán

尔 时 学 无 学 二 千 人、闻 佛 授 记, 欢 喜 踊 跃、而 说 偈 言:
shìzūnhuìdēngmíng

wǒ wénshòu jì yīn

xīnhuān xǐ chōngmǎn

rú gān lù jiànguàn

世 尊 慧 灯 明 ,我 闻 授 记 音, 心 欢 喜 充 满,如 甘 露 见 灌 。

fǎ shī pǐn dì shí

法师 品第十
ěr shíshìzūnyīnyàowáng pú sà

gào bā wàn dà shì

yàowáng

rǔ jiànshì dà

尔 时 世 尊 因 药 王 菩萨、 告 八 万 大 士: 药 王 , 汝 见 是 大
zhòngzhōng

wú liàngzhūtiān lóngwáng yè chā qián tà pó

ā xiūluó jiālóuluó

众 中 ,无 量 诸 天 、龙 王 、夜 叉、乾 闼婆、阿 修 罗、迦 楼 罗、
jǐn nà luó

mó hóuluó gā

rén yǔ fēirén

jí bǐ qiū

bǐ qiū ní

yōu pó sāi yōu pó yí

紧 那 罗、摩 睺 罗 伽、人 与 非 人、及比 丘、比 丘 尼、优 婆 塞、优 婆夷、
qiúshēngwénzhě

qiú pì zhī fó zhě

qiú fó dàozhě

rúshì děnglèi

xiányúfóqián

求 声 闻 者, 求 辟 支 佛 者, 求 佛 道 者,如是 等 类, 咸 于佛前、
wénmiàofǎhuájīng yī jì yījù

nǎizhì yī niànsuí xǐ zhě

wǒ jiē yǔ shòu jì

dāng dé

闻 妙法 华 经 一偈一句、乃 至 一 念 随 喜 者,我 皆 与 授 记, 当 得
ā nòuduōluósānmiǎosān pú tí

阿 耨 多 罗 三 藐 三 菩提。
fó gàoyàowáng

yòu rú láimiè dù zhīhòu

ruòyǒurénwénmiào fǎ huájīng

nǎizhì

佛 告 药 王 : 又 如 来 灭 度 之 后, 若 有 人 闻 妙 法 华 经 、乃 至

132

yī jì yī jù

yī niànsuí xǐ zhě

wǒ yì yǔ shòu ā nòuduōluósānmiǎosān pú tí jì ruò

一偈一句,一 念 随 喜 者,我亦与 授 阿 耨 多 罗 三 藐 三 菩提记。若
fù yǒurén shòuchí dú sòng jiěshuō shūxiěmiào fǎ huájīng

nǎizhì yī jì

yú cǐ

复 有 人、受 持、读 诵 、解 说 、书 写 妙 法 华 经 , 乃 至 一偈,于此
jīngjuàn

jìngshì rú fó

zhǒngzhǒnggōngyǎng

huá xiāng yīngluò mò xiāng tú

经 卷 , 敬 视 如佛, 种 种 供 养 , 华、香 、璎 珞、末 香 、涂
xiāng shāoxiāng

zènggài zhuàngfān

yī fu

jì lè

nǎizhì hé zhǎnggōngjìng

香 、烧 香 , 缯 盖、 幢 幡,衣服、伎乐, 乃 至 合 掌 恭 敬 。
yàowáng

dāngzhīshìzhūrénděng yǐ cénggōngyǎngshíwàn yì fó

yú zhū fó suǒ chéng

药 王 , 当 知 是 诸 人 等 、已 曾 供 养 十 万 亿佛,于 诸 佛 所、成
jiù dà yuàn

mǐnzhòngshēng gù

shēng cǐ rénjiān

就 大 愿 , 愍 众 生 故, 生 此 人 间 。
yàowáng

ruòyǒurénwèn

hé děngzhòngshēng

yú wèiláishì

dāng dé zuò fó

药 王 , 若 有 人 问,何 等 众 生 ,于 未 来 世、 当 得 作 佛。
yìngshì shìzhūrénděng

yú wèiláishì bì dé zuò fó

hé yǐ gù ruòshànnán zǐ shàn

应 示、是 诸 人 等 ,于 未 来 世、必得 作 佛。何以故。若 善 男 子、善
nǚ rén

yú fǎ huájīng

nǎizhì yī jù

shòuchí

dú sòng

jiěshuō

shūxiě

zhǒng

女 人,于法 华 经 、乃 至 一句, 受 持、读 诵 、解 说 、书 写, 种
zhǒnggōngyǎngjīngjuàn

huá

xiāng

yīngluò

mò xiāng

tú xiāng

shāoxiāng

种 供 养 经 卷 , 华、 香 、 璎 珞,末 香 、涂 香 、 烧 香 ,
zènggài zhuàngfān

yī fu

jì lè

hé zhǎnggōngjìng

shìrén

yí qièshìjiānsuǒ

缯 盖、 幢 幡,衣服、伎乐,合 掌 恭 敬 , 是 人、一 切 世 间 所
yìngzhānfèng

yìng yǐ rú láigōngyǎng ér gōngyǎngzhī

dāngzhī cǐ rénshì dà pú sà

应 瞻 奉 , 应 以如 来 供 养 而 供 养 之。 当 知 此 人 是 大菩萨,
chéngjiù ā nòuduōluósānmiǎosān pú tí

āi mǐnzhòngshēng

yuànshēng cǐ jiān

成 就 阿 耨 多 罗 三 藐 三 菩提, 哀 愍 众 生 , 愿 生 此 间 ,
guǎngyǎnfēnbiémiào fǎ huájīng

hé kuàngjìnnéngshòuchí

zhǒngzhǒnggōngyǎngzhě

广 演 分 别 妙 法 华 经 。何 况 尽 能 受 持、 种种

133

供养 者?

yàowáng

dāngzhīshìrén

zì shěqīngjìng yèbào

yú wǒ miè dù hòu

mǐn

药王 , 当 知 是 人、 自 舍 清净 业报, 于我 灭 度 后, 愍
zhòngshēng gù

shēng yú è shì

guǎngyǎn cǐ jīng ruòshìshànnán zǐ

shàn nǚ rén

众生 故, 生 于恶 世, 广 演 此 经 。若 是 善 男 子、善 女 人,
wǒ miè dù hòu

néngqièwéi yī rénshuō fǎ huájīng

nǎizhì yī jù

dāngzhīshìrén

我 灭 度 后, 能 窃 为 一 人 说 法 华 经 、乃 至 一句, 当 知 是 人、则
rú láishǐ

rú láisuǒqiǎn

háng rú láishì

hé kuàng yú dà zhòngzhōng

guǎngwéirén

如 来 使,如 来 所 遣 、 行 如 来 事。何 况 于大 众 中 、 广 为 人
shuō

说?
yàowáng

ruòyǒu è rén

yǐ bù shànxīn

yú yī jiézhōng

xiàn yú fó qián

药 王 , 若 有 恶 人, 以不 善 心, 于一 劫 中 、 现 于佛 前 ,
chánghuǐ mà fó

qí zuìshàngqīng

ruòrén yǐ yī è yán

huǐ zǐ zàijiāchūjiā dú sòng

常 毁 骂佛,其 罪 尚 轻 , 若 人 以一恶 言、 毁 呰 在 家 出 家 读 诵
fǎ huájīngzhě

qí zuìshènzhòng

法 华 经 者,其 罪 甚 重 。
yàowáng

qí yǒu dú sòng fǎ huájīngzhě

dāngzhīshìrén

yǐ fó zhuāngyán ér zì

药 王 ,其 有 读 诵 法 华 经 者, 当 知 是 人、以佛 庄 严 而自
zhuāngyán

zé wéi rú láijiānsuǒ hé dān

qí suǒzhìfāng

yìngsuíxiàng lǐ

yì xīn

庄 严, 则 为 如 来 肩 所 荷 担。 其 所 至 方 , 应 随 向 礼, 一 心
hé zhǎng

gōngjìng gōngyǎng

zūnzhòng zàntàn

huá xiāng yīngluò

mò xiāng

合 掌 , 恭 敬 、供 养 , 尊 重 、赞 叹, 华、 香 、璎 珞,末 香 、
tú xiāng

shāoxiāng

zènggài

zhuàngfān

yī fu

yáozhuàn

zuòzhū jì lè

rén

涂 香 、 烧 香 , 缯 盖、 幢 幡,衣服、肴 馔 , 作 诸 伎乐, 人
zhōngshànggòng

ér gōngyǎngzhī

yìngchítiānbǎo

ér yǐ sànzhī

tiānshàngbǎo jù

中 上 供 、而 供 养 之, 应 持 天 宝、而以 散 之, 天 上 宝 聚,
yìng yǐ fèngxiàn suǒ yǐ zhě hé shìrénhuān xǐ shuō fǎ

xū yú wénzhī

jí dé jiūjìng

应 以 奉 献 。所 以 者 何。是 人 欢 喜 说 法,须臾 闻 之,即得 究 竟

134

ā nòuduōluósānmiǎosān pú tí gù

阿 耨 多 罗 三 藐 三 菩提故。
ěr shíshìzūn yù zhòngxuān cǐ yì

ér shuō jì yán

尔 时 世 尊 欲 重 宣 此义,而 说 偈 言:
ruò yù zhù fó dào

chéngjiù zì ránzhì

chángdāngqíngōngyǎng

shòu chífǎ huázhě

若 欲 住 佛 道, 成 就 自 然 智, 常 当 勤 供养 , 受 持法 华 者。
qí yǒu yù jí dé

yí qièzhòngzhìhuì

dāngshòuchíshìjīng

bìnggōngyǎngchízhě

其 有 欲疾得,一 切 种 智 慧, 当 受 持 是 经 , 并 供 养 持 者。
ruò y ǒ u néngshòuchí

miào fǎ huájīngzhě

dāngzhī fó suǒshǐ

mǐnniànzhūzhòngshēng

若 有 能 受 持, 妙 法 华 经 者, 当 知 佛 所 使, 愍 念 诸 众 生 。
zhūyǒunéngshòuchí

miào fǎ huájīngzhě

shě yú qīngjìng tǔ

mǐnzhòng gù shēng cǐ

诸 有 能 受 持, 妙 法 华 经 者, 舍 于 清 净 土, 愍 众 故 生 此。
dāngzhī rú shìrén

zì zàisuǒ yù shēng

néng yú cǐ è shì

guǎngshuō wú shàng fǎ

当 知 如 是 人,自 在 所 欲 生 , 能 于此恶 世, 广 说 无 上 法。
yìng yǐ tiānhuáxiāng

jí tiānbǎo yī fu

tiānshàngmiàobǎo jù

gōngyǎngshuō fǎ

应 以 天 华 香 ,及 天 宝 衣服, 天 上 妙 宝 聚, 供 养 说 法
zhě

者。
wú mièhòu è shì

néngchíshìjīngzhě

dānghézhǎng lǐ jìng

rú gōngyǎngshìzūn

吾 灭 后 恶 世、 能 持 是 经 者, 当 合掌 礼 敬 ,如 供养 世 尊,
shàngzhuànzhònggānměi

jí zhǒngzhǒng yī fu

gōngyǎngshì fó zǐ

jì dé xū yú wén

上 馔 众 甘 美、及 种 种 衣服、供 养 是 佛子,冀得须臾 闻。
ruònéng yú hòushì

shòuchíshìjīngzhě

wǒ qiǎnzàirénzhōng

háng yú rú láishì

若 能 于 后 世、 受 持 是 经 者,我 遣 在 人 中 , 行 于如 来 事。
ruò yú yī jiézhōng

chánghuái bù shànxīn

zuò sè ér mà fó

huò wú liàngzhòngzuì

若 于一 劫 中 , 常 怀 不 善 心, 作 色而骂佛, 获 无 量 重 罪,
qí yǒu dú sòngchí

shì fǎ huájīngzhě

xū yú jiā è yán

qí zuì fù guò bǐ

其 有 读 诵 持、 是 法 华 经 者,须臾 加 恶 言,其 罪 复 过 彼。

135

yǒurénqiú fó dào

ér yú yī jiézhōng

hé zhǎngzài wǒ qián

yǐ wú shù jì zàn

有 人 求 佛 道,而于一 劫 中 ,合 掌 在 我 前 ,以无 数 偈 赞。
yóushìzàn fó gù

dé wú liànggōng dé

tànměichíjīngzhě

qí fú fù guò bǐ

由 是 赞 佛故,得无 量 功 德, 叹 美 持 经 者、其福复 过 彼。
yú bā shí yì jié

yǐ zuìmiào sè shēng

jí yǔ xiāngwèichù

gōngyǎngchíjīngzhě

于八 十 亿 劫,以 最 妙 色 声 、及与 香 味 触、 供 养 持 经 者,
rú shìgōngyǎng yǐ

ruò dé xū yú wén

zé yìng zì xīnqìng

wǒ jīnhuò dà lì

如 是 供 养 已, 若 得须臾 闻,则 应 自 欣 庆 、我 今 获 大利。
yàowángjīngào rǔ

wǒ suǒshuōzhūjīng

ér yú cǐ jīngzhōng

fǎ huázuì dìyī

药 王 今 告 汝,我 所 说 诸 经 ,而于此 经 中 ,法 华 最 第一。
ěr shí fó fù gàoyàowáng pú sà mó hē sà

wǒ suǒshuōjīngdiǎn

wú liàngqiānwàn

尔 时 佛复 告 药 王 菩萨摩诃萨: 我 所 说 经 典 、无 量 千 万

yǐ shuō jīnshuō dāngshuō

ér yú qí zhōng

cǐ fǎ huájīng zuìwéinánxìnnán

亿,已 说 、今 说 、当 说 ,而于其 中 ,此法 华 经 、最 为 难 信 难
jiě yàowáng

cǐ jīngshìzhū fó mì yàozhīcáng

bù kě fēn bù

wàngshòu yǔ rén

zhū

解。药 王 ,此 经 是 诸 佛秘 要 之 藏 ,不可 分 布、妄 授 与 人, 诸
fó shìzūnzhīsuǒshǒu hù

cóng xī yǐ lái

wèicéngxiǎnshuō

ér cǐ jīngzhě

rú lái

佛 世 尊 之 所 守 护, 从 昔已 来, 未 曾 显 说 。而此 经 者,如 来
xiànzài

yóuduōyuàn jí

kuàngmiè dù hòu

现 在, 犹 多 怨 嫉, 况 灭 度 后?
yàowáng

dāngzhī rú láimièhòu

qí néngshū chí dú sòng gōngyǎng wéi tā

药 王 , 当 知 如 来 灭 后,其 能 书、持、读、诵 、供 养 、为 他
rénshuōzhě

rú lái zé wéi yǐ yī fù zhī

yòuwéi tā fāngxiànzàizhū fó zhīsuǒ hù niàn

人 说 者,如 来 则 为 以衣覆 之, 又 为 他 方 现 在 诸 佛 之 所 护 念 。
shìrényǒu dà xìn lì

jí zhìyuàn lì

zhūshàngēn lì

dāngzhīshìrén

yǔ rú láigòng

是 人 有 大 信 力,及 志 愿 力、诸 善 根 力, 当 知 是 人、与如 来 共
xiǔ

zé wéi rú láishǒu mó qí tóu

宿,则 为 如 来 手 摩其 头。

136

yàowáng

zàizàichùchù

ruòshuō ruò dú

ruòsòng ruòshū

ruòjīngjuànsuǒ

药 王 , 在 在 处 处, 若 说 、若 读、若 诵 、若 书, 若 经 卷 所
zhùchù

jiēyìng qǐ qī bǎo tǎ

jí lìnggāoguǎngyánshì

bù xū fù ān shè lì

suǒ yǐ

住 处, 皆 应 起七 宝 塔,极 令 高 广 严 饰,不需复安 舍 利。 所 以
zhě hé

cǐ zhōng yǐ yǒu rú láiquánshēn

cǐ tǎ

yìng yǐ yí qièhuá xiāng yīngluò

者 何。此 中 已 有 如 来 全 身 ,此塔、应 以一 切 华、 香 、璎 珞,
zènggài zhuàngfān

jì lè

gē sòng

gōngyǎng gōngjìng

zūnzhòng zàntàn ruò

缯 盖、 幢 幡,伎乐、歌 颂 , 供 养 、恭 敬 , 尊 重 、赞 叹。若
yǒurén dé jiàn cǐ tǎ

lǐ bài

gōngyǎng

dāngzhīshìděng

jiējìn ā nòuduōluósān

有 人 得 见 此塔, 礼 拜、 供 养 , 当 知 是 等 、 皆 近 阿 耨 多 罗 三
miǎosān pú tí

藐 三 菩提。
yàowáng

duōyǒurén zàijiāchūjiāháng pú sà dào

ruò bù néng dé jiàn wén dú

药 王 , 多 有 人、在 家 出 家 行 菩萨 道, 若 不 能 得 见 、闻、读、
sòng shū chí gōngyǎng shì fǎ huájīngzhě

dāngzhīshìrénwèishànxíng pú sà dào

诵 、书、持、供 养 、是 法 华 经 者, 当 知 是 人 未 善 行 菩萨 道,
ruòyǒu dé wénshìjīngdiǎnzhě

nǎinéngshànxíng pú sà zhīdào

qí yǒuzhòngshēng

qiú

若 有 得 闻 是 经 典 者, 乃 能 善 行 菩萨 之 道。其 有 众 生 、求
fó dàozhě

ruòjiàn

ruòwén

shì fǎ huájīng

wén yǐ

xìnjiěshòuchízhě

dāngzhī

佛 道 者, 若 见 、若 闻、是 法 华 经 , 闻 已、信 解 受 持 者, 当 知
shìrén

dé jìn ā nòuduōluósānmiǎosān pú tí

是 人、得 近 阿 耨 多 罗 三 藐 三 菩提。
yàowáng

pì rú yǒurén

kě fá xū shuǐ

yú bǐ gāoyuán

chuānzáoqiúzhī

yóu

药 王 ,譬如 有 人、渴乏需 水 ,于彼 高 原 、 穿 凿 求 之, 犹
jiàngàn tǔ

zhīshuǐshàngyuǎn

shīgōng bù yǐ

zhuǎnjiànshī tǔ

suìjiànzhì ní

见 干 土, 知 水 尚 远 , 施 功 不已, 转 见 湿 土, 遂 渐 至 泥,
qí xīnjuédìng zhīshuǐ bì jìn pú sà yì fù rú shì

ruòwèiwén wèijiě wèinéngxiū xí

其 心 决 定 、知 水 必 近。菩萨亦复如 是, 若 未 闻、未 解、未 能 修 习

137

shì fǎ huájīngzhě

dāngzhīshìrén

qù ā nòuduōluósānmiǎosān pú tí shàngyuǎn

ruò

是 法 华 经 者, 当 知 是 人、去阿 耨 多 罗 三 藐 三 菩提 尚 远 , 若
dé wén jiě

sī wéi xiū xí

bì zhī dé jìn ā nòuduōluósānmiǎosān pú tí

suǒ yǐ zhě

得 闻、解、思 惟、修 习,必 知 得 近 阿 耨 多 罗 三 藐 三 菩提。所 以 者

yí qiè pú sà ā nòuduōluósānmiǎosān pú tí

jiēshǔ cǐ jīng

cǐ jīngkāifāng

何。 一 切 菩萨阿 耨 多 罗 三 藐 三 菩提, 皆 属 此 经 , 此 经 开 方
biànmén

shìzhēnshíxiāng shì fǎ huájīngcáng

shēn gù yōuyuǎn

wú rénnéngdào

便 门, 示 真 实 相 。是 法 华 经 藏 , 深 固 幽 远 ,无 人 能 到,
jīn fó jiàohuàchéngjiù pú sà

ér wéikāishì

今 佛 教 化 成 就 菩萨、而 为 开 示。
yàowáng

ruòyǒu pú sà wénshì fǎ huájīng

jīng yí

bù wèi

dāngzhīshìwéixīn

药 王 , 若 有 菩萨 闻 是 法 华 经 , 惊 疑、怖 畏, 当 知 是 为 新
fā yì pú sà

ruòshēngwénrénwénshìjīng

jīng yí

bù wèi

dāngzhīshìwéizēng

发意菩萨, 若 声 闻 人 闻 是 经 , 惊 疑、 怖 畏, 当 知 是 为 增
shàngmànzhě

yàowáng

ruòyǒushànnán zǐ

shàn nǚ rén

rú láimièhòu

yù wéi sì

上 慢 者。 药 王 , 若 有 善 男 子、 善 女 人, 如 来 灭 后, 欲 为 四
zhòngshuōshì fǎ huájīngzhě

yún hé yìngshuō shìshànnán zǐ shàn nǚ rén

rù rú lái

众 说 是 法 华 经 者, 云 何 应 说 。是 善 男 子、善 女 人,入如 来
shì

zhù rú lái yī

zuò rú láizuò

ěr nǎiyìngwéi sì zhòngguǎngshuō sī jīng

rú lái

室, 著 如 来 衣, 坐 如 来 座,尔 乃 应 为 四 众 广 说 斯 经 。如 来
shìzhě

yí qièzhòngshēngzhōng

dà cí bēixīnshì

rú lái yī zhě

róu hé rěn rǔ xīn

室 者,一 切 众 生 中 、大慈 悲 心 是,如 来 衣 者, 柔 和 忍 辱 心
shì

rú láizuòzhě

yí qiè fǎ kōngshì

ān zhùshìzhōng

ránhòu yǐ bù xièdàixīn

是,如 来 座 者,一 切 法 空 是,安 住 是 中 , 然 后 以不 懈 怠 心,
wéizhū pú sà jí sì zhòng

guǎngshuōshì fǎ huájīng

为 诸 菩萨及四 众 、 广 说 是 法 华 经 。
yàowáng

wǒ yú yú guó

qiǎnhuàrén

wéi qí jí tīng fǎ zhòng

yì qiǎnhuà bǐ

药 王 , 我于余 国, 遣 化 人、 为 其集 听 法 众 , 亦 遣 化 比

138

qiū bǐ qiū ní yōu pó sāi yōu pó yí tīng qí shuō fǎ

shìzhūhuàrén

wén fǎ xìnshòu

丘、比 丘 尼、优 婆 塞、优 婆夷、听 其 说 法, 是 诸 化 人, 闻 法 信 受 ,
suíshùn bù nì

ruòshuō fǎ zhězàikòngxiánchù

wǒ shíguǎngqiǎntiānlóng

guǐshén

随 顺 不逆。若 说 法 者 在 空 闲 处,我 时 广 遣 天 龙 、鬼 神 、
qián tà pó

ā xiūluó děng

tīng qí shuō fǎ

wǒ suīzài yì guó

shíshílìngshuō fǎ

乾 闼婆、阿 修 罗、等 , 听 其 说 法。我 虽 在 异 国, 时 时 令 说 法
zhě dé jiàn wǒ shēn

ruò yú cǐ jīngwàngshī jù dòu

wǒ háiwéishuō

lìng dé jù zú

者 得 见 我 身 。 若 于此 经 忘 失 句 读,我 还 为 说 , 令 得具足。
ěr shíshìzūn yù zhòngxuān cǐ yì

ér shuō jì yán

尔 时 世 尊 欲 重 宣 此义,而 说 偈 言:
yù shězhūxièdài

yīngdāngtīng cǐ jīng

shìjīngnán dé wén

xìnshòuzhě yì nán

欲 舍 诸 懈 怠, 应 当 听 此 经 , 是 经 难 得 闻, 信 受 者 亦 难。
rú rén kě xū shuǐ

zhǎizáo yú gāoyuán

yóujiàngānzào tǔ

zhī qù shuǐshàngyuǎn

如 人 渴需 水 , 窄 凿 于 高 原 , 犹 见 干 燥 土, 知 去 水 尚 远 ,
jiànjiànshī tǔ ní

juédìngzhījìnshuǐ

yàowáng rǔ dāngzhī

rú shìzhūrénděng

渐 见 湿 土泥, 决 定 知 近 水 。 药 王 汝 当 知,如 是 诸 人 等 ,
bù wén fǎ huájīng

qù fó zhìshènyuǎn

ruòwénshìshēnjīng

jué le shēngwén fǎ

不 闻 法 华 经 ,去佛 智 甚 远 , 若 闻 是 深 经 , 决 了 声 闻 法。
shìzhūjīngzhīwáng

wén yǐ dì sī wéi

dāngzhī cǐ rénděng

jìn yú fó zhìhuì

是 诸 经 之 王 , 闻 已谛思 惟, 当 知 此 人 等 、 近 于佛 智 慧。
ruòrénshuō cǐ jīng

yìng rù rú láishì

zhù yú rú lái yī

ér zuò rú láizuò

若 人 说 此 经 , 应 入如 来 室, 著 于如 来 衣,而 坐 如 来 座,
chùzhòng wú suǒwèi

guǎngwéifēnbiéshuō

dà cí bēiwéishì

róu hé rěn rǔ yī

处 众 无 所 畏, 广 为 分 别 说 。大慈 悲 为 室, 柔 和 忍 辱衣,
zhū fǎ kōngwéizuò

chù cǐ wéishuō fǎ

ruòshuō cǐ jīngshí

yǒurén è kǒu mà

诸 法 空 为 座, 处 此 为 说 法。 若 说 此 经 时, 有 人 恶 口 骂,
jiādāozhàng wǎ shí

niàn fó gù yìngrěn

wǒ qiānwàn yì tǔ

xiànjìngjiān gù shēn

加 刀 杖 瓦 石, 念 佛故 应 忍。我 千 万 亿土、 现 净 坚 固 身 ,

139

yú wú liàng yì jié

wéizhòngshēngshuō fǎ

ruò wǒ miè dù hòu

néngshuō cǐ jīngzhě

于无 量 亿 劫、为 众 生 说 法。若 我 灭 度 后、 能 说 此 经 者,
wǒ qiǎnhuà sì zhòng

bǐ qiū bǐ qiū ní

jí qīngxìnshì nǚ

gōngyǎng yú fǎ shī

我 遣 化 四 众 、比 丘 比 丘 尼、及 清 信 士 女、 供 养 于法 师,
yǐndǎozhūzhòngshēng

jí zhīlìngtīng fǎ

ruòrén yù jiā è

dāozhàng jí wǎ shí

引 导 诸 众 生 ,集 之 令 听 法。 若 人 欲 加 恶、 刀 杖 及瓦 石,
zé qiǎnbiànhuàrén

wéizhīzuòwèi hù

ruòshuō fǎ zhīrén

dú zàikòngxiánchù

则 遣 变 化 人、 为 之 作 卫 护。 若 说 法 之 人,独 在 空 闲 处,
jì mò wú rénshēng

dú sòng cǐ jīngdiǎn

wǒ ěr shíwéixiàn

qīngjìngguāngmíng

寂寞无 人 声 ,读 诵 此 经 典 ,我尔 时 为 现 , 清 净 光 明
shēn

身。
ruòwàngshīzhāng jù

wéishuōlìngtōng lì

ruòrén jù shì dé

huòwéi sì zhòngshuō

若 忘 失 章 句, 为 说 令 通 利。若 人 具 是 德, 或 为 四 众 说 ,
kōngchù dú sòngjīng

jiē dé jiàn wǒ shēn

ruòrénzàikòngxián

wǒ qiǎntiānlóngwáng

空 处 读 诵 经 , 皆 得 见 我 身 。若 人 在 空 闲 ,我 遣 天 龙 王
yè chāguǐshénděng

wéizuòtīng fǎ zhòng

shìrén lè shuō fǎ

fēnbié wú guà ài

夜 叉 鬼 神 等 , 为 作 听 法 众 。 是 人 乐 说 法, 分 别 无 挂 碍,
zhū fó hù niàn gù

nénglìng dà zhòng xǐ

ruòqīnjìn fǎ shī

sù dé pú sà dào

诸 佛护 念 故, 能 令 大 众 喜。 若 亲 近 法 师,速得菩萨 道,
suíshùnshìshīxué

dé jiànhéngshā fó

随 顺 是 师 学,得 见 恒 沙 佛。

jiàn bǎo tǎ pǐn dì shí yī

见 宝塔品第十一

140

ěr shí fó qiányǒu qī bǎo tǎ

gāo wǔ bǎiyóuxún

zòngguǎng èr bǎi wǔ shíyóuxún

尔 时 佛 前 有 七 宝 塔, 高 五 百 由 旬, 纵 广 二 百 五 十 由 旬
cóng dì yǒngchū

zhùzàikōngzhōng

zhǒngzhǒngbǎo wù ér zhuāngxiàozhī

wǔ qiānlán

从 地 涌 出, 住 在 空 中 , 种 种 宝 物而 庄 校 之。五 千 栏
shǔn

kānshìqiānwàn

wú shùzhuàngfān yǐ wéiyánshì

chuíbǎoyīngluòbǎolíngwàn

楯 , 龛 室 千万 , 无 数 幢 幡 以 为 严 饰, 垂 宝 璎 珞 宝 铃 万
yì ér xuán qí shàng

sì miànjiēchūduō mó luó bá zhāntánzhīxiāng

chōngbiànshìjiè

亿而 悬 其 上 。四 面 皆 出 多 摩 罗 跋 栴 檀 之 香 , 充 遍 世 界。
qí zhūfāngài

yǐ jīn yín liú lí chē qú

mǎ nǎo zhēnzhū méiguī qī bǎo hé chéng

其 诸 幡 盖,以 金、银、琉 璃、砗 磲、玛 瑙、真 珠、玫 瑰、七 宝 合 成 ,
gāozhì sì tiānwánggōng sānshísāntiān yǔ tiānmàntuóluóhuá gōngyǎngbǎo tǎ

yú zhū

高 至 四 天 王 宫 。三十三天 、雨 天 曼 陀 罗 华、供 养 宝 塔。余 诸
tiānlóng yè chā qián tà pó

ā xiūluó jiālóuluó jǐn nà luó mó hóuluó gā rénfēi

天 龙 、夜 叉、乾 闼婆、阿 修 罗、迦 楼 罗、紧 那 罗、摩 睺 罗 伽、人 非
rén děng

qiānwàn yì zhòng

yǐ yí qièhuá xiāng yīngluò fāngài

jì lè

gōng

人、等 , 千 万 亿 众 ,以一 切 华、 香 、璎 珞、幡 盖、伎乐, 供
yǎngbǎo tǎ

gōngjìng

zūnzhòng

zàntàn

养 宝 塔, 恭 敬 、 尊 重 、 赞 叹。
ěr shíbǎo tǎ zhōng

chū dà yīnshēng

tànyán

shànzāishànzāi

shìjiāmóu ní

尔 时 宝 塔 中 、出 大 音 声 , 叹 言: 善 哉 善 哉, 释 迦 牟 尼
shìzūn

néng yǐ píngděng dà huìjiào pú sà fǎ

fó suǒ hù niàn miào fǎ huájīng wéi dà

世 尊, 能 以 平 等 大 慧 教 菩萨法、佛 所 护 念 、妙 法 华 经 、为 大
zhòngshuō rú shì rú shì

shìjiāmóu ní shìzūn

rú suǒshuōzhě

jiēshìzhēnshí ěr

众 说 。如 是 如 是, 释 迦 牟 尼 世 尊,如 所 说 者, 皆 是 真 实。尔
shí sì zhòngjiàn dà bǎo tǎ zhùzàikōngzhōng

yòuwén tǎ zhōngsuǒchūyīnshēng

jiē dé

时四 众 见 大宝塔住 在 空 中 , 又 闻塔 中 所 出 音 声 , 皆得
fǎ xǐ

guàiwèicéngyǒu

cóngzuò ér qǐ

gōngjìng hé zhǎng

quèzhù yí miàn

法喜, 怪 未 曾 有, 从 座 而起, 恭 敬 合 掌 , 却 住 一 面 。

141

ěr shíyǒu pú sà mó hē sà

míng dà lè shuō

zhī yí qièshìjiāntiān rén

ā xiū

尔 时 有 菩萨摩诃萨、名 大乐 说 , 知 一 切 世 间 天 、人、阿 修
luó

děng

xīnzhīsuǒ yí

ér bái fó yán

shìzūn

yǐ hé yīnyuán

yǒu cǐ bǎo tǎ

罗、 等 , 心 之 所 疑,而 白 佛 言, 世 尊:以何 因 缘 , 有 此 宝 塔、
cóng dì yǒngchū

yòu yú qí zhōng fā shìyīnshēng

ěr shí fó gào dà lè shuō pú sà

从 地 涌 出, 又 于其 中 发 是 音 声 ?尔 时 佛 告 大乐 说 菩萨:此
bǎo tǎ zhōng yǒu rú láiquánshēn

nǎiwǎngguò qù dōngfāng wú liàngqiānwàn yì ā sēng

宝 塔 中 、有 如 来 全 身 , 乃 往 过 去、东 方 无 量 千 万 亿阿 僧
zhǐshìjiè

guómíngbǎojìng

bǐ zhōngyǒu fó

hàoyuēduōbǎo

qí fó háng púsà dào

祇 世 界, 国 名 宝 净 , 彼 中 有 佛, 号 曰 多 宝。 其佛 行 菩萨 道
shí

zuò dà shìyuàn

ruò wǒ chéng fó

miè dù zhīhòu

yú shífāngguó tǔ

yǒushuō fǎ

时, 作 大 誓愿 : 若 我 成 佛、灭 度 之后 ,于 十 方 国 土、有 说 法
huájīngchù

wǒ zhī tǎ miào

wéitīngshìjīng gù

yǒngxiàn qí qián

wéizuòzhèng

华 经 处, 我 之 塔 庙 , 为 听 是 经 故、 涌 现 其 前 , 为 作 证
míng

zànyán

shànzāi

明 , 赞 言、 善 哉。
bǐ fó chéngdào yǐ

línmiè dù shí

yú tiānrén dà zhòngzhōng

gàozhū bǐ qiū

彼佛 成 道 已, 临 灭 度 时,于 天 人 大 众 中 、告 诸 比 丘,
wǒ miè dù hòu

yù gōngyǎng wǒ quánshēnzhě

yìng qǐ yī dà tǎ

qí fó yǐ shéntōngyuàn

我 灭 度 后,欲 供 养 我 全 身 者, 应 起一大塔。其佛以 神 通 愿

shífāngshìjiè

zàizàichùchù

ruòyǒushuō fǎ huájīngzhě

bǐ zhībǎo tǎ

jiē

力, 十 方 世 界, 在 在 处 处、若 有 说 法 华 经 者,彼 之 宝 塔、皆
yǒngchū qí qián

quánshēnzài yú tǎ zhōng

zànyán

shànzāishànzāi

涌 出 其 前 , 全 身 在 于塔 中 , 赞 言: 善 哉 善 哉。
dà lè shuō

jīnduōbǎo rú lái tǎ wénshuō fǎ huájīng gù

cóng dì yǒngchū

zàn

大乐 说 , 今 多 宝 如 来 塔、闻 说 法 华 经 故, 从 地 涌 出, 赞
yán

shànzāishànzāi

言: 善 哉 善 哉。

142

shì shídàlè shuō púsà

yǐ rúlái shénlì gù

bái fó yán

shìzūn

wǒděngyuàn

是 时大乐 说 菩萨、以如来 神力 故, 白 佛 言: 世 尊, 我等 愿
yù jiàn cǐ fó shēn fó gào dà lè shuō pú sà mó hē sà

shìduōbǎo fó yǒushēnzhòngyuàn

欲 见 此佛 身 。佛 告 大乐 说 菩萨摩诃萨: 是 多 宝 佛、有 深 重 愿 ,
ruò wǒ bǎo tǎ

wéitīng fǎ huájīng gù

chū yú zhū fó qiánshí

qí yǒu yù yǐ wǒ shēnshì

若 我 宝 塔、为 听 法 华 经 故、出 于 诸 佛 前 时,其 有 欲以我 身 示
sì zhòngzhě

bǐ fó fēnshēnzhū fó

zài yú shífāngshìjièshuō fǎ

jìnhái jí yī chù

四 众 者, 彼佛 分 身 诸 佛、 在 于 十 方 世 界 说 法, 尽 还 集一 处
ránhòu wǒ shēnnǎichūxiàn ěr

然 后 我 身 乃 出 现 耳。
dà lè shuō

wǒ fēnshēnzhū fó

zài yú shífāngshìjièshuō fǎ zhě

jīnyīngdāng

大乐 说 ,我 分 身 诸 佛、 在 于 十 方 世 界 说 法 者, 今 应 当

集。
dà lè shuōbái fó yán

shìzūn

wǒ děng yì yuàn yù jiànshìzūnfēnshēnzhū fó

大乐 说 白 佛 言: 世 尊, 我 等 亦 愿 欲 见 世 尊 分 身 诸 佛,
lǐ bàigōngyǎng

ěr shí fó fàngbáiháo yī guāng

jí jiàndōngfāng wǔ bǎiwàn yì nà yóu

礼 拜 供 养 。 尔 时 佛 放 白 毫 一 光 , 即 见 东 方 五 百 万 亿那 由
tā héng hé shāděngguó tǔ zhū fó

bǐ zhūguó tǔ

jiē yǐ bō lí wéi dì

bǎoshù

bǎo yī

他 恒 河 沙 等 国 土 诸 佛,彼 诸 国 土, 皆 以玻璃 为 地, 宝 树、宝 衣
yǐ wéizhuāngyán

wú shùqiānwàn yì pú sà

chōngmǎn qí zhōng

biànzhāngbǎomàn

以 为 庄 严, 无 数 千 万 亿菩萨、 充 满 其 中 , 遍 张 宝 幔,
bǎowǎngluóshàng

bǐ guózhū fó

yǐ dà miàoyīn ér shuōzhū fǎ

jí jiàn wú liàngqiān

宝 网 罗 上 。彼 国 诸 佛,以大 妙 音 而 说 诸 法,及 见 无 量 千
wàn yì pú sà

biànmǎnzhūguó

wéizhòngshuō fǎ

nán xī běifāng

sì wéi shàngxià

万 亿菩萨, 遍 满 诸 国, 为 众 说 法。南 西 北 方 、四 维、 上 下、
báiháoxiāngguāngsuǒzhàozhīchù

yì fù rúshì

白 毫 相 光 所 照 之 处,亦复如是。

143

ěr shíshífāngzhū fó

gè gàozhòng pú sà yán

shànnán zǐ

wǒ jīnyìngwǎngsuō

尔 时 十 方 诸 佛、 各 告 众 菩萨 言: 善 男 子, 我 今 应 往 娑
pó shìjiè shìjiāmóu ní fó suǒ

bìnggōngyǎngduōbǎo rú láibǎo tǎ shísuō pó shìjiè

婆 世界 、释 迦 牟 尼佛 所, 并 供 养 多 宝 如 来 宝 塔。时 娑 婆 世 界、
jí biànqīngjìng

liú lí wéi dì

bǎoshùzhuāngyán

huángjīnwéishéng

yǐ jiè bā

即 变 清 净 , 琉 璃 为 地, 宝 树 庄 严, 黄 金 为 绳 、 以 界 八
dào

wú zhū jù luò cūnyíng chéng yì

dà hǎi jiāng hé shānchuān línsǒu shāo dà

道,无 诸 聚 落、村 营 、城 邑、大 海、江 河、山 川 、林 薮。烧 大
bǎoxiāng

màntuóluóhuá biàn bù qí dì

yǐ bǎowǎngmàn

luó fù qí shàng

xuánzhū

宝 香 , 曼 陀 罗 华、遍 布其地,以 宝 网 幔, 罗 覆其 上 , 悬 诸
bǎolíng wéiliú cǐ huìzhòng

yí zhūtiānrén zhìyú tā tǔ shìshí zhūfó gè jiāng yī

宝 铃 。惟 留 此 会 众 ,移 诸 天人 、置于他土。是 时、诸佛各 将 一
dà púsà

yǐwéi shìzhě

zhìsuō pó shìjiè

gè dàobǎoshùxià

yī yī bǎoshù

gāo wǔ

大菩萨、以为 侍者 , 至 娑 婆 世界 ,各 到 宝 树 下。一一 宝 树、高 五
bǎiyóuxún

zhī yè huá guǒ cì dì zhuāngyán

zhūbǎoshùxià jiēyǒushī zǐ zhīzuò

百 由 旬, 枝、叶、华、果、次第 庄 严, 诸 宝 树 下、皆 有 师 子 之 座,
gāo wǔ yóuxún

yì yǐ dà bǎo ér xiàoshìzhī

ěr shízhū fó

gè yú cǐ zuòjiéjiā fū zuò

高 五 由 旬,亦以大 宝 而 校 饰 之。尔 时 诸 佛、各于此 座 结 跏 趺 坐。
rú shìzhǎnzhuǎnbiànmǎnsānqiān dà qiānshìjiè

ér yú shìjiāmóu ní fó

yī fāngsuǒ

如 是 展 转 遍 满 三 千 大 千 世 界, 而于 释 迦 牟 尼佛、 一 方 所
fēnzhīshēn

yóu gù wèijìn

分 之 身 , 犹 故 未 尽。
shíshìjiāmóu ní fó

yù róngshòusuǒfēnshēnzhū fó gù

bā fāng gè gēngbiàn èr

时 释 迦 牟 尼佛、 欲 容 受 所 分 身 诸 佛故, 八 方 各 更 变 二
bǎiwàn yì nà yóu tāguó

jiēlìngqīngjìng

wú yǒu dìyù

èguǐ

chùshēng

百 万 亿那 由 他国, 皆 令 清净 , 无 有 地狱、 饿鬼、 畜生 、 及
āxiūluó

yòu yí zhūtiān

rén

zhìyú tā tǔ

suǒhuàzhīguó

yì yǐ liúlí wéi dì

阿修罗, 又 移 诸天 、人、置于他土。所 化 之 国,亦以琉璃 为 地,

144

bǎoshùzhuāngyán

shùgāo wǔbǎi yóuxún

zhī

huá

guǒ

cì dì yánshì

shùxià

宝 树 庄严 , 树高 五百 由 旬, 枝、叶、华、果、次第 严 饰, 树 下
jiēyǒubǎoshī zǐ zuò

gāo wǔ yóuxún

zhǒngzhǒngzhūbǎo yǐ wéizhuāngxiào

yì wú dà

皆 有 宝 师 子 座, 高 五 由 旬, 种 种 诸 宝 以 为 庄 校 。 亦无大
hǎi jiāng hé

jí mù zhēnlíntuóshān mó hē mù zhēnlíntuóshān tiěwéishān dà tiěwéi

海、江 河、及目 真 邻 陀 山 、摩诃目 真 邻 陀 山 、铁 围 山 、大 铁 围
shān

xū mí shān děng

zhūshānwáng

tōngwéi yī fó guó tǔ

bǎo dì píngzhèng

bǎo

山 、须弥 山 、等 , 诸 山 王 , 通 为 一佛 国 土。宝 地 平 正 , 宝
jiāo lù màn

biàn fù qí shàng

xuánzhūfāngài

shāo dà bǎoxiāng

zhūtiānbǎohuá

交 露 幔、 遍 覆其 上 , 悬 诸 幡 盖, 烧 大 宝 香 , 诸 天 宝 华
biàn bù qí dì

遍 布其地。
shìjiāmóu ní fó wéizhū fó dāngláizuò gù

fù yú bā fāng

gè gēngbiàn èr bǎiwàn

释 迦 牟 尼佛 为 诸 佛 当 来 坐 故,复于八 方 、各 更 变 二 百 万
yì nà yóu tā guó

jiēlìngqīngjìng

wú yǒu dì yù

è guǐ chùshēng jí ā xiūluó

亿那 由 他 国, 皆 令 清 净 ,无 有 地狱、饿 鬼、畜 生 、及阿 修 罗,
yòu yí zhūtiān rén zhì yú tā tǔ suǒhuàzhīguó

yì yǐ liú lí wéi dì

bǎoshùzhuāng

又 移 诸 天 、人、置 于他土。所 化 之 国,亦以 琉 璃 为 地, 宝 树 庄
yán

shùgāo wǔ bǎiyóuxún

zhī

huá guǒ

cì dì zhuāngyán

shùxiàjiēyǒubǎo

严, 树 高 五 百 由 旬, 枝、叶、华、果、次第 庄 严, 树 下 皆 有 宝
shī zǐ zuò

gāo wǔ yóuxún

yì yǐ dà bǎo ér xiàoshìzhī yì wú dà hǎi jiāng hé

jí mù

师 子 座, 高 五 由 旬,亦以大 宝 而 校 饰 之。亦无大 海、江 河、及目
zhēnlíntuóshān

mó hē mù zhēnlíntuóshān tiěwéishān

dà tiěwéishān

xū mí shān

真 邻 陀 山 、摩诃目 真 邻 陀 山 、铁 围 山 、大 铁 围 山 、须弥 山 、
děng

zhūshānwáng

tōngwéi yī fó guó tǔ

bǎo dì píngzhèng

bǎojiāo lù màn

biàn

等 , 诸 山 王 , 通 为 一佛 国 土。宝 地 平 正 , 宝 交 露 幔、 遍
fù qí shàng

xuánzhūfāngài

shāo dà bǎoxiāng

zhūtiānbǎohuá

biàn bù qí dì

覆其 上 , 悬 诸 幡 盖, 烧 大 宝 香 , 诸 天 宝 华、 遍 布其地。

145

ěr shídōngfāngshìjiāmóu ní fó suǒfēnzhīshēn

bǎiqiānwàn yì nà yóu tā héng hé

尔 时 东 方 释 迦 牟 尼佛 所 分 之 身 、 百 千 万 亿那 由 他 恒 河
shāděngguó tǔ zhōngzhū fó

gè gè shuō fǎ

lái jí yú cǐ

rú shì cì dì shífāngzhū fó

沙 等 国 土 中 诸 佛,各各 说 法、来 集于此,如 是 次第 十 方 诸 佛
jiē xī lái jí

zuò yú bā fāng

ěr shí yī yī fāng

sì bǎiwàn yì nà yóu tā guó tǔ zhū fó

皆 悉 来 集, 坐 于八 方 ,尔 时 一一 方 、四 百 万 亿那 由 他 国 土 诸 佛
rú lái biànmǎn qí zhōng shìshí zhū fó gè zàibǎoshùxià zuòshī zǐ zuò

jiēqiǎnshì

如 来、遍 满 其 中 。是 时、诸 佛各 在 宝 树 下、坐 师 子 座, 皆 遣 侍
zhěwènxùnshìjiāmóu ní fó

gè jī bǎohuámǎn jū

ér gàozhīyán

者 问 讯 释 迦 牟 尼佛,各赍 宝 华 满 掬、而 告 之 言:
shànnán zǐ

rǔ wǎng yì qí shéjuéshān

shìjiāmóu ní fó suǒ

rú wǒ cí yuē

善 男 子, 汝 往 诣耆 阇 崛 山 、 释 迦 牟 尼佛 所, 如我辞 曰:
shǎobìng

shǎonǎo

qì lì ān lè

jí pú sà

shēngwénzhòng

xī ān yǐnfǒu

yǐ cǐ

少 病 、少 恼,气力安乐,及菩萨、 声 闻 众 、悉安 隐 否?以此
bǎohuá sàn fó gōngyǎng

ér zuòshìyán

bǐ mǒujiǎ fó

yǔ yù kāi cǐ bǎo tǎ

zhū fó

宝 华、散 佛 供 养 ,而 作 是 言:彼 某 甲 佛,与欲 开 此 宝 塔, 诸 佛
qiǎnshǐ

yì fù rú shì

遣 使、亦复如 是。
ěr shíshìjiāmóu ní fó

jiànsuǒfēnshēn fó xī yǐ lái jí

gè gè zuò yú shī zǐ zhī

尔 时 释 迦 牟 尼佛、 见 所 分 身 佛悉已 来 集,各各 坐 于 师 子 之
zuò

jiēwénzhū fó yǔ yù tongkāibǎo tǎ

jí cóngzuò qǐ

zhù xū kōngzhōng

yí qiè sì

座, 皆 闻 诸 佛与欲 同 开 宝 塔。即 从 座 起, 住 虚 空 中 。一 切 四
zhòng

qǐ lì

hé zhǎng

yì xīnguān fó

yú shìshìjiāmóu ní fó

yǐ yòuzhǐkāi qī bǎo

众 ,起立、合 掌 ,一 心 观 佛。于 是 释 迦 牟 尼佛、以 右 指 开 七 宝
tǎ hù

chū dà yīnshēng

rú quèguānyào

kāi dà chéngmén

jí shí yí qièzhònghuì

塔户, 出 大 音 声 ,如 却 关 钥、开 大 城 门。即 时 一 切 众 会,
jiējiànduōbǎo rú lái yú bǎo tǎ zhōngzuòshī zǐ zuò

quánshēn bù sàn

rú rù chándìng

皆 见 多 宝 如 来、于 宝 塔 中 坐 师 子 座, 全 身 不 散,如入 禅 定

146

yòuwén qí yán

shànzāishànzāi

shìjiāmóu ní fó

kuàishuōshì fǎ huájīng

wǒ wéi

又 闻 其 言: 善 哉 善 哉, 释 迦 牟 尼佛、 快 说 是 法 华 经 , 我 为
tīngshìjīng gù

ér láizhì cǐ

ěr shí sì zhòngděng jiànguò qù wú liàngqiānwàn yì jié

听 是 经 故、而 来 至 此。尔 时 四 众 等 、见 过 去无 量 千 万 亿 劫
miè dù fó shuō rú shìyán

tànwèicéngyǒu

yǐ tiānbǎohuá jù

sànduōbǎo fó jí shìjiā

灭 度佛 说 如 是 言, 叹 未 曾 有,以 天 宝 华 聚、散 多 宝 佛及 释 迦
móu ní fó shàng

牟 尼佛 上 。
ěr shíduōbǎo fó

yú bǎo tǎ zhōng

fēnbànzuò yǔ shìjiāmóu ní fó

ér zuòshìyán

尔 时 多 宝 佛、于 宝 塔 中 、分 半 座 与 释 迦 牟 尼佛,而 作 是 言:
shìjiāmóuní fó

kě jiùcǐ zuò

jíshí shìjiāmóuní fó rù qí tǎ zhōng

zuò qí bànzuò

释迦牟尼 佛、可就此 座。即时 释迦牟尼 佛入其塔 中 , 坐 其 半 座,
jiéjiā fū zuò ěr shí dà zhòngjiàn èr rú láizài qī bǎo tǎ zhōngshī zǐ zuòshàng jiéjiā

结 跏 趺 坐。尔 时、大 众 见 二如 来 在 七 宝 塔 中 师 子 座 上 、结 跏
fū zuò

gè zuòshìniàn

fó zuògāoyuǎn

wéiyuàn rú lái yǐ shéntōng lì

lìng wǒ

趺 坐, 各 作 是 念 : 佛 座 高 远 , 惟 愿 如 来 以 神 通 力, 令 我
děngbèi jù chù xū kōng jí shíshìjiāmóu ní fó

yǐ shéntōng lì

jiēzhū dà zhòng jiē

等 辈、俱 处 虚 空 。即 时 释 迦 牟 尼佛、以 神 通 力, 接 诸 大 众 、皆
zài xū kōng yǐ dà yīnshēng pǔ gào sì zhòng

shuínéng yú cǐ suō pó guó tǔ guǎngshuō

在 虚 空 。以大 音 声 、普 告 四 众 : 谁 能 于此 娑 婆 国 土、 广 说
miào fǎ huájīng

jīnzhèngshìshí

rú lái bù jiǔdāng rù nièpán

fó yù yǐ cǐ miào fǎ

妙 法 华 经 , 今 正 是 时。 如 来 不 久 当 入 涅 槃, 佛欲以此 妙 法
huájīng

fù zhǔyǒuzài

华 经 、付 嘱 有 在。
ěr shíshìzūn yù zhòngxuān cǐ yì

ér shuō jì yán

尔 时 世 尊 欲 重 宣 此义,而 说 偈 言:
shèngzhǔshìzūn

suījiǔmiè dù

zàibǎo tǎ zhōng

shàngwéi fǎ lái

圣 主 世 尊、 虽 久 灭 度, 在 宝 塔 中 , 尚 为 法 来,

147

zhūrényún hé

bù qínwéi fǎ

cǐ fó miè dù

wú yāngshùjié

诸 人 云 何,不 勤 为 法。此佛 灭 度,无 央 数 劫,
chùchùtīng fǎ

yǐ nán yù gù

bǐ fó běnyuàn

wǒ miè dù hòu

处 处 听 法,以 难 遇故。彼佛 本 愿 ,我 灭 度 后,
zàizàisuǒwǎng

chángwéitīng fǎ

yòu wǒ fēnshēn

wú liàngzhū fó

在 在 所 往 , 常 为 听 法。 又 我 分 身 ,无 量 诸 佛,
rú héngshāděng

lái yù tīng fǎ

jí jiànmiè dù

duōbǎo rú lái

如 恒 沙 等 , 来 欲 听 法。及 见 灭 度, 多 宝 如 来,
gè shěmiào tǔ

jí dì zǐ zhòng

tiānrénlóngshén

zhūgōngyǎngshì

各 舍 妙 土,及弟子 众 、 天 人 龙 神 、 诸 供 养 事,
lìng fǎ jiǔzhù

gù láizhì cǐ

wéizuòzhū fó

yǐ shéntōng lì

令 法 久 住,故 来 至 此。 为 坐 诸 佛,以 神 通 力、
yí wú liàngzhòng

lìngguóqīngjìng

zhū fó gè gè

yì bǎoshùxià

移无 量 众 , 令 国 清 净 。 诸 佛各各,诣 宝 树 下,
rú qīngjìngchí

liánhuázhuāngyán

qí bǎoshùxià

zhūshī zǐ zuò

如 清 净 池、 莲 华 庄 严。其 宝 树 下、 诸 师 子 座,
fó zuò qí shàng

guāngmíngyánshì

rú yè àn zhōng

rán dà jù huǒ

佛 坐 其 上 , 光 明 严 饰,如夜闇 中 、 燃 大炬 火。
shēnchūmiàoxiāng

biànshífāngguó

zhòngshēngméngxūn

xǐ bú zì shèng

身 出 妙 香 , 遍 十 方 国, 众 生 蒙 薰,喜不自 胜 ,
pì rú dà fēng

chuīxiǎoshùzhī

yǐ shìfāngbiàn

lìng fǎ jiǔzhù

譬如大 风 、 吹 小 树 枝。以 是 方 便 , 令 法 久 住。
gàozhū dà zhòng

wǒ miè dù hòu

shuínéng hù chí

dú shuō sī jīng

告 诸 大 众 ,我 灭 度 后, 谁 能 护 持、读 说 斯 经 ,
jīn yú fó qián

zì shuōshìyán

qí duōbǎo fó

suījiǔmiè dù

今 于佛 前 、自 说 誓 言。其 多 宝 佛, 虽 久 灭 度,
yǐ dà shìyuàn

ér shī zǐ hǒu

duōbǎo rú lái

jí yǔ wǒ shēn

以大 誓 愿 、而 师 子 吼。 多 宝 如 来,及与我 身 ,

148

suǒ jí huà fó

dāngzhī cǐ yì

zhū fó zǐ děng

shuínéng hù fǎ

所 集 化 佛, 当 知 此意。 诸 佛子 等 , 谁 能 护法,
dāng fā dà yuàn

lìng dé jiǔzhù

qí yǒunéng hù

cǐ jīng fǎ zhě

当 发大 愿 , 令 得 久 住。其 有 能 护,此 经 法 者,
zé wéigōngyǎng

wǒ jí duōbǎo

cǐ duōbǎo fó

chǔ yú bǎo tǎ

则 为 供 养 ,我及 多 宝。此 多 宝 佛, 处 于 宝 塔,
chángyoushífāng

wéishìjīng gù

yì fù gōngyǎng

zhūláihuà fó

常 游 十 方 , 为 是 经 故,亦复 供 养 , 诸 来 化 佛,
zhuāngyánguāngshì

zhūshìjièzhě

ruòshuō cǐ jīng

zé wéijiàn wǒ

庄 严 光 饰、 诸 世 界 者, 若 说 此 经 ,则 为 见 我,
duōbǎo rú lái

jí zhūhuà fó

zhūshànnán zǐ

gè dì sī wéi

多 宝 如 来、及 诸 化 佛。 诸 善 男 子,各谛思 惟,
cǐ wéinánshì

yí fā dà yuàn

zhū yú jīngdiǎn

shù rú héngshā

此 为 难 事,宜发大 愿 。 诸 余 经 典 , 数 如 恒 沙,
suīshuō cǐ děng

wèi zú wéinán

ruòjiē xū mí

zhìzhì tā fāng

虽 说 此 等 , 未 足 为 难。 若 接 须弥, 掷 置 他 方 ,
wú shù fó tǔ

yì wèiwéinán

ruò yǐ zú zhǐ

dòng dà qiānjiè

无 数 佛土,亦 未 为 难。 若 以足 指, 动 大 千 界,
yuǎnzhì tā guó

yì wèiwéinán

ruò lì yǒudǐng

wéizhòngyǎnshuō

远 掷 他 国,亦 未 为 难。 若 立 有 顶 , 为 众 演 说 ,
wú liàng yú jīng

yì wèiwéinán

ruò fó mièhòu

yú è shìzhōng

无 量 余 经 ,亦 未 为 难。 若 佛 灭 后,于恶 世 中 、
néngshuō cǐ jīng

shì zé wéinán

jiǎshǐyǒurén

shǒu bǎ xū kōng

能 说 此 经 , 是 则 为 难。 假 使 有 人, 手 把虚 空 、
ér yǐ yóuxíng

yì wèiwéinán

yú wǒ mièhòu

ruò zì shūchí

而以 游 行 ,亦 未 为 难。于我 灭 后, 若 自 书 持,
ruòshǐrénshū

shì zé wéinán

ruò

yǐ dà dì

zhì zú jiǎshàng

若 使 人 书, 是 则 为 难。若以大地, 置 足 甲 上 ,

149

shēng yú fàntiān

yì wèiwéinán

fó miè dù hòu

yú è shìzhōng

升 于 梵 天 ,亦 未 为 难。佛 灭 度 后,于恶 世 中 、
zàn dú cǐ jīng

shì zé wéinán

jiǎshǐjiéshāo

dān fù gāncǎo

暂 读此 经 , 是 则 为 难。 假 使 劫 烧 , 担 负 干 草、
rù zhōng bù shāo

yì wèiwéinán

wǒ miè dù hòu

ruòchí cǐ jīng

入 中 不 烧 ,亦 未 为 难。我 灭 度 后, 若 持 此 经 、
wéi yī rénshuō

shì zé wéinán

ruòchí bā wàn

sì qiān fǎ cáng

为 一 人 说 , 是 则 为 难。 若 持 八 万、四 千 法 藏 、
shí èr bù jīng

wéirényǎnshuō

lìngzhūtīngzhě

dé liùshéntōng

十 二部 经 、 为 人 演 说 , 令 诸 听 者,得 六 神 通 ,
suīnéng rú shì

yì wèiwéinán

yú wǒ mièhòu

tīngshòu cǐ jīng

虽 能 如 是,亦 未 为 难。于我 灭 后, 听 受 此 经 ,
wèn qí yì qù

shì zé wéinán

ruòrénshuō fǎ

lìngqiānwàn yì

问 其义趣, 是 则 为 难。 若 人 说 法, 令 千 万 亿、
wú liàng wú shù

héngshāzhòngshēng

dé ā luóhàn

jù liùshéntōng

无 量 无 数, 恒 沙 众 生 、得阿 罗 汉,具 六 神 通 ,
suīyǒushì yì

yì wèiwéinán

yú wǒ mièhòu

ruònéngfèngchí

虽 有 是 益,亦 未 为 难。于我 灭 后, 若 能 奉 持,
rúsī jīngdiǎn

shì zé wéinán

wǒ wéi fó dào

yú wúliàng tǔ

如斯 经典 , 是 则 为难 。我 为 佛 道,于 无量 土,
cóngshǐzhìjīn

guǎngshuōzhūjīng

ér yú qí zhōng

cǐ jīng dì yī

从 始 至 今、 广 说 诸 经 ,而于其 中 ,此 经 第一。
ruòyǒunéngchí

zé chí fó shēn

zhūshànnán zǐ

yú wǒ mièhòu

若 有 能 持,则 持 佛 身 。 诸 善 男 子,于我 灭 后,
shuínéngshòuchí

dú sòng cǐ jīng

jīn yú fó qián

zì shuōshìyán

谁 能 受 持、读 诵 此 经 , 今 于佛 前 、自 说 誓 言。
cǐ jīngnánchí

ruòzànchízhě

wǒ zé huān xǐ

zhū fó yì rán

此 经 难 持, 若 暂 持 者,我则 欢 喜, 诸 佛亦 然,

150

rú shìzhīrén

zhū fó suǒtàn

shì zé yǒngměng

shì zé jīngjìn

如 是 之 人, 诸 佛 所 叹。 是 则 勇 猛 , 是 则 精 进,
shìmíngchíjiè

hángtóutuózhě

zé wéi jí dé

wú shàng fó dào

是 名 持 戒、 行 头 陀 者,则 为 疾得,无 上 佛 道。
néng yú láishì

dú chí cǐ jīng

shìzhēn fó zǐ

zhùchúnshàn dì

能 于 来 世,读 持 此 经 , 是 真 佛子, 住 淳 善 地。
fó miè dù hòu

néngjiě qí yì

shìzhūtiānrén

shìjiānzhīyǎn

佛 灭 度 后, 能 解 其义, 是 诸 天 人、 世 间 之 眼。
yú kǒngwèishì

néng xū yú shuō

yí qiètiānrén

jiēyìnggōngyǎng

于 恐 畏 世, 能 须臾 说 ,一 切 天 人、 皆 应 供 养 。

tí pó dá duō pǐn dì shí èr

提婆达 多 品 第 十 二
ěr shí fó gàozhū pú sà

jí tiānrén sì zhòng

wú yú guò qù wú liàngjiézhōng

尔 时 佛 告 诸 菩萨、 及 天 人 四 众 : 吾于 过 去无 量 劫 中 ,
qiú fǎ huájīng

wú yǒuxièjuàn yú duōjiézhōng chángzuòguówáng

fā yuànqiú yú wú

求 法 华 经 ,无 有 懈 倦 。于 多 劫 中 、常 作 国 王 ,发 愿 求 于无
shàng pú tí

xīn bù tuìzhuǎn wéi yù mǎn zú liù bō luó mì

qínháng bù shī

xīn wú lìn

上 菩提, 心 不 退 转 。为 欲 满 足 六 波 罗 蜜, 勤 行 布 施, 心 无 吝

xiàng mǎ

qī zhēn guó chéng qī

nú bì

pú cóng

tóu mù suǐ nǎo

惜, 象 、马、七 珍 、国、城 、妻、子,奴婢、仆 从 , 头、目、髓、脑,
shēn ròu shǒu zú

bù xī qū mìng shíshìrénmín shòumìng wú liàng

wéi yú fǎ gù

身 、肉、手 、足,不惜躯 命 。时 世 人 民、寿 命 无 量 , 为 于法故,
juānshěguówèi

wěizhèngtài zǐ

jī gǔ xuānlìng

sì fāngqiú fǎ

shuínéngwéi wǒ

捐 舍 国 位, 委 政 太 子, 击鼓 宣 令 、 四 方 求 法: 谁 能 为 我

151

shuō dà chéngzhě

wú dāngzhōngshēngōngjǐzǒushǐ shíyǒuxiānrén láibáiwángyán

说 大 乘 者,吾 当 终 身 供给 走 使。时 有 仙 人、来 白 王 言:
wǒ yǒu dà chéng

míngmiào fǎ liánhuájīng

ruò bù wéi wǒ

dāngwéixuānshuō

wáng

我 有 大 乘 , 名 妙 法 莲 华 经 , 若 不 违 我, 当 为 宣 说 。 王
wénxiānyán

huān xǐ yǒngyuè

jí suíxiānrén

gōng jǐ suǒ xū

cǎiguǒ

jí shuǐ

闻 仙 言, 欢 喜 踊 跃,即 随 仙 人、 供 给 所 需, 采 果、汲 水 ,
shíxīn

shèshí

nǎizhì yǐ shēn ér wéichuángzuò

shēnxīn wú juàn

yú shífèngshì

拾 薪、设 食, 乃 至 以 身 而 为 床 座, 身 心 无 倦 。于 时 奉 事、
jīng yú qiānsuì

wéi yú fǎ gù

jīngqíngěishì

lìng wú suǒ fá

经 于 千 岁, 为 于法故, 精 勤 给 侍, 令 无 所 乏。
ěr shíshìzūn yù zhòngxuān cǐ yì

ér shuō jì yán

尔 时 世 尊 欲 重 宣 此义,而 说 偈 言:
wǒ niànguò qù jié

wéiqiú dà fǎ gù

suīzuòshìguówáng

bù tān wǔ yù lè

我 念 过 去 劫, 为 求 大法故, 虽 作 世 国 王 ,不 贪 五欲乐。
chuízhōnggào sì fāng

shuíyǒu dà fǎ zhě

ruòwéi wǒ jiěshuō

shēndāngwéi nú pú

捶 钟 告 四 方 , 谁 有 大法 者, 若 为 我 解 说 , 身 当 为 奴仆。
shíyǒu ā sī xiān

láibái yú dà wáng

wǒ yǒuwēimiào fǎ

shìjiānsuǒ xī yǒu

时 有 阿私 仙 , 来 白 于大 王 ,我 有 微 妙 法, 世 间 所 稀 有,
ruònéngxiūxíngzhě

wú dāngwéi rǔ shuō

shíwángwénxiānyán

xīnshēng dà xǐ yuè

若 能 修 行 者,吾 当 为 汝 说 。 时 王 闻 仙 言, 心 生 大喜 悦,
jí biànsuíxiānrén

gōng jǐ yú suǒ xū

cǎixīn jí guǒluǒ

suíshígōngjìng yǔ

即 便 随 仙 人, 供 给于 所 需。 采 薪 及 果 蓏, 随 时 恭 敬 与,
qíngcúnmiào fǎ gù

shēnxīn wú xièjuàn

pǔ wéizhūzhòngshēng

qínqiú yú dà fǎ

情 存 妙 法故, 身 心 无 懈 倦 。普 为 诸 众 生 , 勤 求 于大法,
yì bù wéi jǐ shēn

jí yǐ wǔ yù lè

gù wéi dà guówáng

qínqiúhuò cǐ fǎ

亦不 为 己 身 、及以五欲乐。故 为 大 国 王 , 勤 求 获 此法,
suìzhì dé chéng fó

jīn gù wéi rǔ shuō

遂 致 得 成 佛, 今 故 为 汝 说 。

152

fó gàozhū bǐ qiū

ěr shíwángzhě

zé wǒ shēnshì

shíxiānrénzhě

jīn tí pó

佛 告 诸 比 丘: 尔 时 王 者, 则我 身 是。 时 仙 人 者, 今 提婆
dá duōshì

yóu tí pó dá duōshànzhīshi gù

lìng wǒ jù zú liù bōluómì

cíbēi xǐ shě

达 多 是。 由 提婆达 多 善 知识 故, 令 我具足 六 波罗蜜,慈悲喜 舍
sānshíèrxiāng

bāshí zhònghǎo

zǐ mó jīn sè

shí lì

sì wú suǒwèi

sì shè fǎ

三十二 相 ,八十 种 好,紫磨 金 色, 十 力、四无 所 畏、四 摄 法、
shí bā bù gòng shéntōngdào lì

chéngděngzhèngjiào

guǎng dù zhòngshēng

jiēyīn

十 八不 共 、神 通 道 力, 成 等 正 觉 , 广 度 众 生 , 皆 因
tí pó dá duōshànzhīshi gù

提婆达 多 善 知 识 故。
gàozhū sì zhòng

tí pó dá duōquèhòuguò wú liàngjié

dāng dé chéng fó

hào

告 诸 四 众 : 提婆达 多 却 后 过 无 量 劫, 当 得 成 佛, 号
yuētiānwáng rú lái

yìnggòng

zhèngbiànzhī

míngháng zú

shànshìshìjiānjiě

曰 天 王 如 来、 应 供 、 正 遍 知、 明 行 足、 善 逝 世 间 解、无
shàngshì diào yù zhàng fu tiānrénshī fó shìzūn shìjièmíngtiāndào shítiānwáng

上 士、调 御 丈 夫、天 人 师、佛、世 尊。世 界 名 天 道。时 天 王

zhùshì èr shízhōngjié

guǎngwéizhòngshēngshuō yú miào fǎ

héng hé shāzhòng

佛、 住 世 二 十 中 劫, 广 为 众 生 说 于 妙 法, 恒 河 沙 众
shēng dé ā luóhànguǒ

wú liàngzhòngshēng fā yuánjiàoxīn

héng hé shāzhòngshēng

生 得阿 罗 汉 果, 无 量 众 生 发 缘 觉 心, 恒 河 沙 众 生
fā wú shàngdàoxīn

dé wú shēngrěn

zhì bù tuìzhuǎn

发无 上 道 心,得无 生 忍, 至 不 退 转 。
shítiānwáng fó bānnièpánhòu

zhèng fǎ zhùshì èr shízhōngjié quánshēnshè lì

时 天 王 佛 般 涅 槃 后, 正 法 住 世 二 十 中 劫。全 身 舍 利、
qǐ qī bǎo tǎ

gāoliùshíyóuxún

zòngguǎng sì shíyóuxún

zhūtiānrénmín

xī yǐ

起七 宝 塔, 高 六 十 由 旬, 纵 广 四 十 由 旬, 诸 天 人 民, 悉以
zá huá mò xiāng shāoxiāng tú xiāng

yī fu yīngluò zhuàngfān bǎogài

jì lè

杂 华、末 香 、烧 香 、涂 香 ,衣服、璎 珞、 幢 幡、宝 盖,伎乐、

153

gē sòng

lǐ bài gōngyǎng qī bǎomiào tǎ

wú liàngzhòngshēng dé ā luóhànguǒ

歌 颂 ,礼 拜、供 养 七 宝 妙 塔。无 量 众 生 、得阿 罗 汉 果,无
liàngzhòngshēng

wù pì zhī fó

bù kě sī yì zhòngshēng

fā pú tí xīn

zhì bù tuì

量 众 生 、 悟辟 支 佛, 不可思议 众 生 、 发菩提 心, 至 不 退
zhuǎn

转 。
fó gàozhū bǐ qiū

wèiláishìzhōng

ruòyǒushànnán zǐ

shàn nǚ rén

wénmiào

佛 告 诸 比 丘: 未 来 世 中 , 若 有 善 男 子、 善 女 人, 闻 妙
fǎ huájīng tí pó dá duōpǐn

jìngxīnxìnjìng

bù shēng yí huòzhě

bù duò dì yù

è

法 华 经 提婆达 多 品, 净 心 信 敬 ,不 生 疑 惑 者,不 堕 地狱、饿
guǐ chùshēng

shēngshífāng fó qián

suǒshēngzhīchù

chángwén cǐ jīng ruòshēng

鬼、畜 生 , 生 十 方 佛 前 , 所 生 之 处, 常 闻 此 经 。若 生
réntiānzhōng

shòushèngmiào lè

ruòzài fó qián

liánhuáhuàshēng

人 天 中 , 受 胜 妙 乐, 若 在 佛 前 , 莲 华 化 生 。
yú shíxiàfāngduōbǎoshìzūn

suǒcóng pú sà

míngyuēzhì jī

báiduōbǎo fó

于 时 下 方 多 宝 世 尊、 所 从 菩萨, 名 曰 智 积, 白 多 宝 佛:
dāngháiběn tǔ shìjiāmóu ní fó gàozhì jī yuē

shànnán zǐ

qiědài xū yú

cǐ yǒu pú

当 还 本 土。释 迦 牟 尼佛 告 智 积 曰: 善 男 子, 且 待 须臾,此 有 菩

míngwénshūshī lì

kě yǔ xiāngjiàn

lùnshuōmiào fǎ

kě háiběn tǔ

萨、 名 文 殊 师 利,可与 相 见 , 论 说 妙 法,可 还 本 土。
ěr shíwénshūshī lì

zuòqiān yè liánhuá

dà rú chēlún

jù lái pú sà yì zuòbǎo

尔 时 文 殊 师 利、坐 千 叶 莲 华,大如 车 轮,俱 来 菩萨亦 坐 宝
liánhuá

cóng yú dà hǎisuōjiéluólónggōng

zì rányǒngchū

zhù xū kōngzhōng

莲 华, 从 于大 海 娑 竭 罗 龙 宫 、 自 然 涌 出, 住 虚 空 中 , 诣
língjiùshān

cóngliánhuáxià

zhì yú fó suǒ

tóumiànjìng lǐ èr shìzūn zú

xiū

灵 鹫 山 , 从 莲 华 下, 至 于佛 所, 头 面 敬 礼二 世 尊 足。 修
jìng yǐ bì

wǎngzhì jī suǒ

gòngxiāngwèiwèn

quèzuò yí miàn

敬 已毕, 往 智 积 所, 共 相 慰 问, 却 坐 一 面 。

154

zhì jī pú sà wènwénshūshī lì

rénwǎnglónggōng

suǒhuàzhòngshēng

qí shù

智 积菩萨 问 文 殊 师 利: 仁 往 龙 宫 , 所 化 众 生 , 其 数
jǐ hé

wénshūshī lì yán

qí shù wú liàng

bù kě chēng jì

fēikǒusuǒxuān

fēi

几何? 文 殊 师 利 言: 其 数 无 量 , 不可 称 计, 非 口 所 宣 , 非
xīnsuǒ cè

qiědài xū yú

zì dāngzhèngzhī

suǒyánwèijìng

wú shù pú sà

zuòbǎo

心 所 测, 且 待 须臾,自 当 证 知。所 言 未 竟 ,无 数 菩萨、坐 宝
liánhuá

cónghǎiyǒngchū

yì língjiùshān

zhù xū kōngzhōng

cǐ zhū pú sà

jiē

莲 华, 从 海 涌 出, 诣 灵 鹫 山 , 住 虚 空 中 。 此 诸 菩萨, 皆
shìwénshūshī lì zhīsuǒhuà dù

jù pú sà háng

jiēgònglùnshuōliù bō luó mì

běn

是 文 殊 师 利 之 所 化 度, 具菩萨 行 , 皆 共 论 说 六 波 罗 蜜。 本
shēngwénrén zài xū kōngzhōngshuōshēngwénháng

jīnjiēxiūxíng dà chéngkōng yì wén

声 闻 人、在 虚 空 中 说 声 闻 行 , 今 皆 修 行 大 乘 空 义。文
shūshī lì wèizhì jī yuē

yú hǎijiàohuà

qí shì rú shì

ěr shízhì jī pú sà

yǐ jì

殊 师 利 谓 智 积 曰: 于 海 教 化, 其 事 如 是。 尔 时 智 积菩萨, 以偈
zànyuē

赞 曰:
dà zhì dé yǒngjiàn

huà dù wú liàngzhòng

jīn cǐ zhū dà huì jí wǒ jiē yǐ jiàn

大 智 德 勇 健 , 化 度无 量 众 , 今 此 诸 大 会、及我 皆 已 见 。
yǎnchàngshíxiāng yì

kāichǎn yī chéng fǎ

guǎngdǎozhūzhòngshēng

lìng sù chéng

演 畅 实 相 义, 开 阐 一 乘 法, 广 导 诸 众 生 , 令 速 成
pú tí

菩提,
wénshūshī lì yán

wǒ yú hǎizhōng

wéichángxuānshuōmiào fǎ huájīng

zhì jī

文 殊 师 利 言: 我于 海 中 , 惟 常 宣 说 妙 法 华 经 。 智 积
wènwénshūshī lì yán

cǐ jīngshènshēnwēimiào

zhūjīngzhōngbǎo

shìsuǒ xī yǒu

问 文 殊 师 利 言: 此 经 甚 深 微 妙 , 诸 经 中 宝, 世 所 稀 有,
pō yǒuzhòngshēng qínjiājīngjìn

xiūxíng cǐ jīng

sù dé fó fǒu

wénshūshī lì yán

颇 有 众 生 、勤 加 精 进, 修 行 此 经 ,速得佛 否? 文 殊 师 利 言

155

yǒushājiéluólóngwáng nǚ

niánshǐ bā suì

zhìhuì lì gēn

shànzhīzhòngshēngzhū

有 裟 竭 罗 龙 王 女, 年 始 八 岁, 智 慧 利 根, 善 知 众 生 诸
gēnháng yè

dé tuóluó ní

zhū fó suǒshuōshènshēn mì cáng

xī néngshòuchí

shēn

根 行 业, 得 陀 罗 尼, 诸 佛 所 说 甚 深 秘 藏 , 悉 能 受 持。 深
rù chándìng

le dá zhū fǎ

yú chà nà qǐng fā pútí xīn

dé bù tuìzhuǎn

biàncái

入 禅 定 ,了达 诸 法,于 刹 那 顷 、发菩提 心,得不 退 转 , 辩 才
wú ài

cí niànzhòngshēng

yóu rú chì zǐ

gōng dé jù zú

xīnniànkǒuyǎn

wēimiào

无碍。慈 念 众 生 、犹 如 赤 子, 功 德具足, 心 念 口 演, 微 妙
guǎng dà

cí bēirénràng

zhì yì hé yǎ

néngzhì pú tí

广 大,慈 悲 仁 让 , 志 意和雅, 能 至 菩提。
zhì jī pú sà yán

wǒ jiànshìjiā rú lái

yú wú liàngjié

nánháng kǔ xíng

智 积菩萨 言:我 见 释 迦 如 来,于无 量 劫、难 行 苦 行 ,积
gōnglèi dé

qiú pú tí dào

wèicéngzhǐ xī

guānsānqiān dà qiānshìjiè

nǎizhì wú

功 累 德, 求 菩提 道, 未 曾 止 息。 观 三 千 大 千 世 界, 乃 至 无
yǒu rú jiè zǐ xǔ

fēishì pú sà shěshēnmìngchù

wéizhòngshēng gù

ránhòunǎi dé

有 如 芥 子许、 非 是 菩萨 舍 身 命 处, 为 众 生 故, 然 后 乃 得
chéng pú tí dào

bù xìn cǐ nǚ yú xū yú qǐng biànchéngzhèngjiào yánlùnwèi qì

shí

成 菩提 道。不 信 此女于须臾 顷 、便 成 正 觉 。言 论 未 讫, 时
lóngwáng nǚ

hū xiàn yú qián

tóumiàn lǐ jìng

quèzhù yí miàn

yǐ jì zànyuē

龙 王 女、忽 现 于 前 , 头 面 礼 敬 , 却 住 一 面 ,以偈 赞 曰:
shēn dá zuì fú xiàng

biànzhào yú shífāng

wēimiàojìng fǎ shēn

jù xiāngsānshí èr

深 达 罪 福 相 , 遍 照 于 十 方 , 微 妙 净 法 身 ,具 相 三 十 二,
yǐ bā shízhònghǎo

yòngzhuāngyán fǎ shēn

tiānrénsuǒdàiyǎng

lóngshénxiángōng

以八 十 种 好、 用 庄 严 法 身 。 天 人 所 戴 仰 , 龙 神 咸 恭
jìng

敬,
yí qièzhòngshēnglèi

wú bù zōngfèngzhě

yòuwénchéng pú tí

wéi fó dāngzhèngzhī

一 切 众 生 类,无不 宗 奉 者。 又 闻 成 菩提, 唯 佛 当 证 知,

156

wǒ chǎn dà chéngjiào

dù tuō kǔ zhòngshēng

我 阐 大 乘 教 ,度 脱 苦 众 生 。
shíshè lì fú yǔ lóng nǚ yán

rǔ wèi bù jiǔ dé wú shàngdào

shìshìnánxìn

suǒ

时 舍 利弗语 龙 女 言: 汝 谓 不 久 得无 上 道, 是 事 难 信。 所
yǐ zhě hé

nǚ shēngòuhuì

fēishì fǎ qì

yún hé néng dé wú shàng pú tí

fó dàoxuán

以 者 何。女 身 垢 秽, 非 是 法器, 云 何 能 得无 上 菩提。佛 道 悬
kuàng

jīng wú liàngjié qín kǔ jī háng

jù xiūzhū dù

ránhòunǎichéng yòu nǚ rén

旷 , 经 无 量 劫、勤 苦积 行 ,具 修 诸 度, 然 后 乃 成 。又 女 人
shēn yóuyǒu wǔ zhàng

yī zhě

bù dé zuòfàntiānwáng

èr zhě

dì shì

sānzhě

身 、犹 有 五 障 ,一 者、不得 作 梵 天 王 ,二 者、帝 释, 三 者、魔
wáng

sì zhě

zhuànlúnshèngwáng

wǔ zhě

fó shēn

yún hé nǚ shēn sù dé chéng fó

王 ,四 者、 转 轮 圣 王 ,五 者、佛 身 , 云 何女 身 速得 成 佛?
ěr shílóng nǚ yǒu yī bǎozhū

jiàzhísānqiān dà qiānshìjiè

chí yǐ shàng fó

尔 时 龙 女 有 一 宝 珠, 价 值 三 千 大 千 世 界, 持 以 上 佛。
fó jí shòuzhī lóng nǚ wèizhì jī pú sà zūnzhěshè lì fú yán

wǒ xiànbǎozhū

shìzūn

佛即 受 之。龙 女 谓 智 积菩萨、尊 者 舍 利弗 言:我 献 宝 珠, 世 尊
nà shòu

shìshì jí fǒu

dā yán

shèn jí

nǚ yán

yǐ rǔ shén lì

guān wǒ chéng fó

纳 受 , 是 事 疾 否?答 言: 甚 疾。女 言:以汝 神 力、观 我 成 佛,
fù sù yú cǐ

dāngshízhònghuì

jiējiànlóng nǚ

hū ránzhījiān biànchéngnán zǐ

复速于此。当 时 众 会, 皆 见 龙 女、忽 然 之 间 、变 成 男 子,
jù pú sà háng

jí wǎngnánfāng wú gòushìjiè

zuòbǎoliánhuá

chéngděngzhèngjiào

具菩萨 行 , 即 往 南 方 无 垢 世 界, 坐 宝 莲 华, 成 等 正 觉
sānshí èr xiāng

bā shízhònghǎo

pǔ wéishífāng yí qièzhòngshēng yǎnshuōmiào fǎ

三 十 二 相 、八 十 种 好,普 为 十 方 一 切 众 生 、演 说 妙 法。
ěr shísuō pó shìjiè pú sà shēngwén tiānlóng bā bù rén yǔ fēirén

jiēyáojiàn bǐ

尔 时 娑 婆 世 界、菩萨、 声 闻、天 龙 八部、人 与 非 人, 皆 遥 见 彼
lóng nǚ chéng fó

pǔ wéishíhuìréntiānshuō fǎ

xīn dà huān xǐ

xī yáojìng lǐ

龙 女 成 佛,普 为 时 会 人 天 说 法, 心 大 欢 喜,悉 遥 敬 礼。无

157

liàngzhòngshēng

wén fǎ jiě wù

dé bù tuìzhuǎn

wú liàngzhòngshēng

dé shòudào

量 众 生 、闻 法 解 悟,得不 退 转 ,无 量 众 生 、得 受 道

wú gòushìjiè liùfǎnzhèndòng

suō pó shìjiè sānqiānzhòngshēngzhù bù tuì dì

记,无 垢 世 界、六 反 震 动 , 娑 婆 世 界、三 千 众 生 住 不 退 地、
sānqiānzhòngshēng fā pú tí xīn

ér dé shòu jì

zhì jī pú sà

jí shè lì fú

yí qiè

三 千 众 生 发菩提 心、而得 受 记。智 积菩萨、及 舍 利弗,一 切
zhònghuì

mò ránxìnshòu

众 会,默 然 信 受 。

quàn chí pǐn dì shí sān

劝 持 品第十 三
ěr shíyàowáng pú sà mó hē sà

jí dà lè shuō pú sà mó hē sà

yǔ èr wàn pú sà juàn

尔 时 药 王 菩萨摩诃萨、及大乐 说 菩萨摩诃萨、与二 万 菩萨 眷
shǔ jù

jiē yú fó qián

zuòshìshìyán

wéiyuànshìzūn bù yǐ wéi lǜ

wǒ děng yú fó

属 俱, 皆 于佛 前 、 作 是 誓 言: 惟 愿 世 尊 不以 为 虑, 我 等 于佛
mièhòu

dāngfèngchí

dú sòng

shuō cǐ jīngdiǎn

hòu è shìzhòngshēng

shàngēn

灭 后, 当 奉 持、读 诵 、 说 此 经 典 。 后 恶 世 众 生 , 善 根
zhuǎnshǎo

duōzēngshàngmàn

tān lì gōngyǎng

zēng bú shàngēn

yuǎn lí jiětuō

转 少 , 多 增 上 慢, 贪 利 供 养 , 增 不 善 根, 远 离 解 脱。
suīnán kě jiàohuà

wǒ děngdāng qǐ dà rěn lì

dú sòng cǐ jīng

chíshuō

shūxiě

虽 难 可 教 化, 我 等 当 起大 忍 力, 读 诵 此 经 , 持 说 、 书 写、
zhǒngzhǒnggōngyǎng

bù xī shēnmìng

种 种 供 养 、不惜 身 命 。
ěr shízhòngzhōng wǔ bǎi ā luóhàn dé shòu jì zhě

bái fó yán

shìzūn

wǒ děng

尔 时 众 中 五 百 阿 罗 汉 得 受 记 者、 白 佛 言: 世 尊, 我 等

158

yì zì shìyuàn

yú yì guó tǔ

guǎngshuō cǐ jīng

fù yǒuxué wú xué bā qiānrén

dé shòu

亦自 誓 愿 ,于异 国 土、 广 说 此 经 。复 有 学 无 学 八 千 人、得 受
jì zhě

cóngzuò ér qǐ

hé zhǎngxiàng fó

zuòshìshìyán

shìzūn

wǒ děng yì dāng

记 者, 从 座 而起,合 掌 向 佛、作 是 誓 言: 世 尊,我 等 亦 当
yú tā guó tǔ

guǎngshuō cǐ jīng

suǒ yǐ zhě hé

shìsuō pó guózhōng

rénduō bì è

于他 国 土、 广 说 此 经 。所 以 者 何。是 娑 婆 国 中 、人 多 敝恶,
huáizēngshàngmàn

gōng dé qiǎn bó

chēnzhuó

chǎn qǔ

xīn bù shí gù

怀 增 上 慢, 功 德 浅 薄、 嗔 浊 、 谄 曲, 心 不 实 故。
ěr shí fó yí mǔ mó hē bō shé bō tí bǐ qiū ní

yǔ xué wú xué bǐ qiū ní liùqiānrén jù

尔 时 佛姨母摩诃波 阇 波提比 丘 尼、与 学 无 学 比 丘 尼 六 千 人 俱
cóngzuò ér qǐ

yì xīn hé zhǎng

zhānyǎngzūnyán

mù bù zànshě

yú shíshìzūngào

从 座 而起, 一 心 合 掌 , 瞻 仰 尊 颜, 目不 暂 舍。 于 时 世 尊 告
jiāotán mí

hé gù yōusè ér shì rúlái

rǔ xīn

jiāng wúwèi wǒ bù shuō rǔ míng

shòu

憍 昙 弥:何故忧色而 视 如来,汝 心、 将 无谓我不 说 汝 名 , 授
ā nòuduōluósānmiǎosān pútí jì yē

阿 耨 多 罗 三 藐 三 菩提记耶?
jiāotán mí

wǒ xiānzǒngshuō

yí qièshēngwénjiē yǐ shòu jì

jīn rǔ yù zhī jì

憍 昙 弥,我 先 总 说 、一 切 声 闻 皆 已 授 记, 今 汝欲 知 记
zhě

jiāngláizhīshì

dāng yú liùwàn bā qiān yì zhū fó fǎ zhōng wéi dà fǎ shī jí liù

者, 将 来 之 世, 当 于 六 万 八 千 亿 诸 佛法 中 、为 大法 师。及 六
qiānxué wú xué bǐ qiū ní

jù wéi fǎ shī rǔ rú shìjiànjiàn jù pú sà dào

dāng dé zuò fó

千 学 无 学 比 丘 尼、俱 为 法 师。汝如 是 渐 渐 具菩萨 道, 当 得 作 佛,
hào yí qièzhòngshēng xǐ jiàn rú lái yìnggòng zhèngbiànzhī míngháng zú shànshìshì

号 一 切 众 生 喜 见 如 来、应 供 、正 遍 知、明 行 足、善 逝 世
jiānjiě wú shàngshì diào yù zhàng fu tiānrénshī fó shìzūn jiāotán mí

shì yí

间 解、无 上 士、调 御 丈 夫、天 人 师、佛、世 尊。憍 昙 弥, 是 一
qièzhòngshēng xǐ jiàn fó

jí liùqiān pú sà

zhuǎn cì shòu jì

dé ā nòuduōluósān

切 众 生 喜 见 佛、 及 六 千 菩萨, 转 次 授 记、 得阿 耨 多 罗 三

159

miǎosān pú tí

藐 三 菩提。
ěr shíluóhóuluó mǔ yē shūtuóluó bǐ qiū ní zuòshìniàn

shìzūn yú shòu jì zhōng

尔 时 罗 侯 罗 母耶 输 陀 罗 比 丘 尼 作 是 念 : 世 尊 于 授 记 中
dú bù shuō wǒ míng

fó gào yē shūtuóluó

rǔ yú láishìbǎiqiānwàn yì zhū fó fǎ zhōng

独不 说 我 名 。佛 告 耶 输 陀 罗:汝于 来 世 百 千 万 亿 诸 佛法 中 、
xiū pú sà háng

wéi dà fǎ shī

jiàn jù fó dào

yú shànguózhōng dāng dé zuò fó

hào

修 菩萨 行 , 为 大法 师, 渐 具佛 道。于 善 国 中 、当 得 作 佛, 号
jù zú qiānwànguāngxiāng rú lái

yìnggòng

zhèngbiànzhī

míngháng zú

shànshìshì

具足 千 万 光 相 如 来、 应 供 、 正 遍 知、 明 行 足、 善 逝 世
jiānjiě wú shàngshì diào yù zhàng fu tiānrénshī fó shìzūn fó shòu wú liàng ā

间 解、无 上 士、调 御 丈 夫、天 人 师、佛、世 尊。佛 寿 无 量 阿
sēngzhǐjié

僧 祇 劫。
ěr shí mó hē bō shé bō tí bǐ qiū ní

jí yē shūtuóluó bǐ qiū ní bìng qí juànshǔ

尔 时 摩诃波 阇 波提比 丘 尼、及耶 输 陀 罗 比 丘 尼、并 其 眷 属,
jiē dà huān xǐ

dé wèicéngyǒu

jí yú fó qián ér shuō jì yán

皆 大 欢 喜,得 未 曾 有,即于佛 前 而 说 偈 言:
shìzūndǎoshī

ān yǐntiānrén

wǒ děngwén jì

xīn ān jù zú

世 尊 导 师,安 隐 天 人,我 等 闻 记, 心 安具足。
zhū bǐ qiū ní shuōshì jì yǐ

bái fó yán

shìzūn

wǒ děng yì néng yú tā fāngguó

诸 比 丘 尼 说 是 偈已, 白 佛 言: 世 尊,我 等 亦 能 于他 方 国

guǎngxuān cǐ jīng

ěr shíshìzūnshì bā shíwàn yì nà yóu tā zhū pú sà mó hē sà

shì

土、 广 宣 此 经 。尔 时 世 尊 视 八 十 万 亿那 由 他 诸 菩萨摩诃萨。是
zhū pú sà

jiēshì ā wéiyuèzhì

zhuǎn bù tuì fǎ lún

dé zhūtuóluó ní

jí cóngzuò

诸 菩萨, 皆 是 阿 惟 越 致, 转 不 退 法 轮, 得 诸 陀 罗 尼。 即 从 座

zhì yú fó qián

yì xīn hé zhǎng

ér zuòshìniàn

ruòshìzūngàochì wǒ děng

起, 至 于佛 前 , 一 心 合 掌 , 而 作 是 念 : 若 世 尊 告 敕 我 等 、

160

chíshuō cǐ jīngzhě

dāng rú fó jiào

guǎngxuān sī fǎ

fù zuòshìniàn

fó jīn mò

持 说 此 经 者, 当 如佛 教 , 广 宣 斯法。 复 作 是 念 : 佛 今 默
rán

bú jiàngàochì

wǒ dāngyún hé

然、不 见 告 敕,我 当 云 何?
shízhū pú sà jìngshùn fó yì

bìng yù zì mǎnběnyuàn

biàn yú fó qián

zuòshī

时 诸 菩萨 敬 顺 佛意, 并 欲自 满 本 愿 , 便 于佛 前 、 作 师
zǐ hǒu

ér fā shìyán

shìzūn

wǒ děng yú rú láimièhòu

zhōuxuánwǎngfǎnshífāng

子 吼, 而发 誓 言: 世 尊, 我 等 于如 来 灭 后, 周 旋 往 返 十 方
shìjiè

nénglìngzhòngshēngshūxiě cǐ jīng

shòuchí dú sòng

jiěshuō qí yì

世 界, 能 令 众 生 书 写 此 经 , 受 持、读 诵 , 解 说 其义,如
fǎ xiūxíng

zhèng yì niàn

jiēshì fó zhīwēi lì

wéiyuànshìzūn

zài yú tā fāng

法 修 行 , 正 忆 念 , 皆 是 佛 之 威 力, 惟 愿 世 尊, 在 于他 方 、
yáojiànshǒu hù

jí shízhū pú sà jù tong fā shēng

ér shuō jì yán

遥 见 守 护。即 时 诸 菩萨俱 同 发 声 、而 说 偈 言:
wéiyuàn bù wéi lǜ

yú fó miè dù hòu

kǒng bù è shìzhōng

wǒ děngdāngguǎngshuō

惟 愿 不 为 虑,于佛 灭 度 后, 恐 怖恶 世 中 ,我 等 当 广 说 。
yǒuzhū wú zhìrén

è kǒu mà lì děng

jí jiādāozhàngzhě

wǒ děngjiēdāngrěn

有 诸 无 智 人,恶 口 骂詈 等 ,及 加 刀 杖 者,我 等 皆 当 忍。
è shìzhōng bǐ qiū

xiézhìxīnchǎn qǔ

wèi dé wèiwéi dé

wǒ mànxīnchōngmǎn

恶 世 中 比 丘, 邪 智 心 谄 曲, 未 得 谓 为 得,我 慢 心 充 满。
huòyǒu ā liànruò

nà yī zàikòngxián

zì wèihángzhēndào

qīngjiànrénjiānzhě

或 有 阿 练 若,纳衣 在 空 闲 ,自 谓 行 真 道, 轻 贱 人 间 者。
tānzhù lì yǎng gù

yǔ bái yī shuō fǎ

wéishìsuǒgōngjìng

rú liùtōngluóhàn

贪 著 利 养 故,与 白 衣 说 法, 为 世 所 恭 敬 、如 六 通 罗 汉。
shìrénhuái ě xin

chángniànshì sú shì

jiǎmíng ā liànruò

hǎochū wǒ děngguò

是 人 怀 恶 心, 常 念 世 俗 事, 假 名 阿 练 若, 好 出 我 等 过,
ér zuò rú shìyán

cǐ zhū bǐ qiūděng

wéitān lì yǎng gù

shuōwàidàolùn yì

而 作 如 是 言,此 诸 比 丘 等 , 为 贪 利 养 故、 说 外 道 论 议,

161

zì zuò cǐ jīngdiǎn

kuánghuòshìjiānrén

wéiqiúmíngwén gù

fēnbié yú shìjīng

自 作 此 经 典 , 诳 惑 世 间 人, 为 求 名 闻 故。 分 别 于 是 经 ,
chángzàidàzhòngzhōng

yù huǐwǒděng gù

xiàngguówáng dà chén

pó luómén jū shì

常 在 大众 中 、欲 毁 我等 故, 向 国 王 大 臣 、婆 罗 门 居 士、
jí yú bǐ qiūzhòng

fěibàngshuō wǒ è

wèishìxiéjiànrén

shuōwàidàolùn yì

及余比 丘 众 , 诽 谤 说 我恶, 谓 是 邪 见 人、 说 外 道 论 议。
wǒ děngjìng fó gù

xī rěnshìzhū è

wéi sī suǒqīngyán

rǔ děngjiēshì fó

我 等 敬 佛故,悉 忍 是 诸 恶。 为 斯 所 轻 言、汝 等 皆 是 佛,
rú cǐ qīngmànyán

jiēdāngrěnshòuzhī

zhuójié è shìzhōng

duōyǒuzhūkǒng bù

如此 轻 慢 言, 皆 当 忍 受 之。 浊 劫 恶 世 中 , 多 有 诸 恐 怖,
è guǐ rù qí shēn

mà lì huǐ rǔ wǒ

wǒ děngjìngxìn fó

dāngzhùrěn rǔ kǎi

恶 鬼 入其 身 ,骂詈 毁 辱我。我 等 敬 信 佛, 当 著 忍 辱 铠,
wéishuōshìjīng gù

rěn cǐ zhūnánshì

wǒ bù ài shēnmìng

dàn xī wú shàngdào

为 说 是 经 故, 忍 此 诸 难 事。我不爱 身 命 , 但 惜无 上 道,
wǒ děng yú láishì

hù chí fó suǒzhǔ

shìzūn zì dāngzhī

zhuóshì è bǐ qiū

我 等 于 来 世,护 持 佛 所 嘱, 世 尊 自 当 知。 浊 世 恶比 丘,
bù zhī fó fāngbiàn

suí yí suǒshuō fǎ

è kǒu ér pín cù

shùshùjiànbìnchū

不 知 佛 方 便 、 随 宜 所 说 法,恶 口 而 颦 蹙, 数 数 见 摈 出,
yuǎn lí yú tǎ sì

rú shìděngzhòng è

niàn fó gàochì gù

jiēdāngrěnshìshì

远 离于塔寺。如 是 等 众 恶, 念 佛 告 敕 故, 皆 当 忍 是 事。
zhū jù luòchéng yì

qí yǒuqiú fǎ zhě

wǒ jiēdào qí suǒ

shuō fó suǒzhǔ fǎ

诸 聚 落 城 邑,其 有 求 法 者,我 皆 到 其 所, 说 佛 所 嘱 法。
wǒ shìshìzūnshǐ

chùzhòng wú suǒwèi

wǒ dāngshànshuō fǎ

yuàn fó ān yǐnzhù

我 是 世 尊 使, 处 众 无 所 畏,我 当 善 说 法, 愿 佛安 隐 住。
wǒ yú shìzūnqián

zhūláishífāng fó

fā rú shìshìyán

fó zì zhī wǒ xīn

我于 世 尊 前 、 诸 来 十 方 佛,发如 是 誓 言,佛自 知 我 心。

162

ān lè háng pǐn dì shí sì

安乐 行 品 第 十 四
ěr shíwénshūshī lì fǎ wáng zǐ pú sà mó hē sà

bái fó yán

shìzūn

shìzhū pú

尔 时 文 殊 师 利法 王 子菩萨摩诃萨、 白 佛 言: 世 尊, 是 诸 菩

shènwéi xī yǒu

jìngshùn fó gù

fā dà shìyuàn

yú hòu è shì

hù chí dú shuō

萨, 甚 为 稀 有, 敬 顺 佛故,发大 誓 愿 ,于 后 恶 世、护 持 读 说
shì fǎ huájīng

shìzūn

pú sà mó hē sà

yú hòu è shì

yún hé néngshuōshìjīng

是 法 华 经 。世 尊,菩萨摩诃萨、于 后 恶 世、云 何 能 说 是 经 。佛
gàowénshūshī lì

ruò pú sà mó hē sà

yú hòu è shì

yù shuōshìjīng

dāng ān zhù

告 文 殊 师 利: 若 菩萨摩诃萨, 于 后 恶 世、 欲 说 是 经 , 当 安 住
sì fǎ

yī zhě ān zhù pú sà hángchù jí qīnjìnchù

néngwéizhòngshēngyǎnshuōshìjīng

四法。一 者、安 住 菩萨 行 处 及 亲 近 处, 能 为 众 生 演 说 是 经 。
wénshūshī lì

yún hé míng pú sà mó hē sà hángchù

ruò pú sà mó hē sà zhùrěn rǔ

文 殊 师 利, 云 何 名 菩萨摩诃萨 行 处, 若 菩萨摩诃萨 住 忍 辱

róu hé shànshùn

ér bù zú bào

xīn yì bù jīng

yòu fù yú fǎ

wú suǒháng

ér

地, 柔 和 善 顺 、而不卒 暴, 心 亦不 惊 , 又 复于法、无 所 行 ,而
guānzhū fǎ rú shíxiāng

yì bù xíng

bù fēnbié

shìmíng pú sà mó hē sà hángchù

观 诸 法如 实 相 ,亦不 行 、不 分 别, 是 名 菩萨摩诃萨 行 处。
yún hé míng pú sà mó hē sà qīnjìnchù pú sà mó hē sà bù qīnjìnguówáng wáng zǐ

云 何 名 菩萨摩诃萨 亲 近 处。菩萨摩诃萨不 亲 近 国 王 、王 子、
dà chén

guānzhǎng

bù qīnjìnzhūwàidàofànzhì

ní jiān zǐ děng

jí zàoshì sú wén

大 臣 、 官 长 ,不 亲 近 诸 外 道 梵 志、尼 犍 子 等 ,及 造 世 俗 文

zànyǒngwàishū

jí lù gā yē tuó

nì lù gā yē tuózhě

yì bù qīnjìnzhūyǒuxiōng

笔、赞 咏 外 书,及路伽耶 陀、逆路伽耶 陀 者,亦不 亲 近 诸 有 凶

xiāngchāxiàng pū

jí nà luóděngzhǒngzhǒngbiànxiànzhī xì

yòu bù qīnjìnzhān

戏、 相 叉 相 扑、及那 罗 等 种 种 变 现 之 戏, 又 不 亲 近 旃

163

tuóluó jí chùzhūyáng jī gǒu tiánliè yú bǔ zhū è lǜ yí

rú shìrénděng huòshílái

陀 罗、及 畜 猪 羊 鸡 狗、畋 猎 渔捕、诸 恶律仪。如 是 人 等 、或 时 来
zhě

zé wéishuō fǎ

wú suǒ xī wàng yòu bù qīnjìnqiúshēngwén bǐ qiū bǐ qiū ní yōu

者,则 为 说 法,无 所 希 望 。又 不 亲 近 求 声 闻 比 丘、比 丘 尼、优
pó sāi

yōu pó yí

yì bù wènxùn

ruò yú fángzhōng

ruòjīnghángchù

ruòzàijiǎng

婆 塞、优 婆夷,亦不 问 讯。若 于 房 中 , 若 经 行 处, 若 在 讲
tángzhōng

bù gòngzhùzhǐ

huòshíláizhě

suí yí shuō fǎ

wú suǒ xīqiú

堂 中 ,不 共 住 止。 或 时 来 者, 随 宜 说 法,无 所 希求。
wénshūshī lì

yòu pú sà mó hē sà bù yìng yú nǚ rénshēn

qǔ néngshēng yù xiǎng

文 殊 师 利, 又 菩萨摩诃萨不 应 于女 人 身 、 取 能 生 欲 想
xiāng

ér wéishuō fǎ

yì bù lè jiàn ruò rù tā jiā

bù yǔ xiǎo nǚ

chǔ nǚ

guǎ nǚ

相 ,而 为 说 法,亦不乐 见 。若 入他 家,不与 小 女、处 女、寡 女
děnggòng yǔ

yì fù bù jìn wǔ zhòng bù nánzhīrén yǐwéi qīnhòu

bùdú rù tā jiā

ruò

等 共 语。亦复不 近 五 种 不 男 之 人、以为 亲 厚,不独入他 家, 若
yǒuyīnyuán xū dú rùshí

dàn yì xīnniàn fó ruòwéi nǚ rénshuō fǎ

bù lù chǐxiào

有 因缘 、须独入时, 但 一 心 念 佛。若 为 女 人 说 法,不露 齿 笑 ,
bù xiànxiōng yì

nǎizhìwéi fǎ

yóu bù qīnhòu

kuàng fù yú shì

bù lè chùniánshào

不 现 胸 臆, 乃 至 为 法、犹 不 亲 厚, 况 复余 事。不乐 畜 年 少
dì zǐ shā mí xiǎo ér

yì bù lè yǔ tongshī chánghǎozuòchán

zài yú xiánchù xiū

弟子、沙 弥、小 儿,亦不乐与 同 师。常 好 坐 禅 , 在 于 闲 处、修
shè qí xīn

wénshūshī lì

shìmíngchūqīnjìnchù

摄 其 心。 文 殊 师 利, 是 名 初 亲 近 处。
fù cì

pú sà mó hē sà guān yí qiè fǎ kōng

rú shíxiāng

bù diāndǎo

bù dòng

复次、菩萨摩诃萨 观 一 切 法 空 ,如 实 相 ,不 颠 倒,不 动
bù tuì

bù zhuǎn

rú xūkōng

wú suǒyǒuxìng

yíqiè yǔyán dàoduàn

bù shēng

不 退,不 转 ,如 虚空 ,无 所 有性 。一切语言 道 断 ,不 生 、不
chū bù qǐ

wúmíng wú xiāng

shí wú suǒyǒu

wú liàng wú biān

wú ài

wú zhàng

出、不起, 无名 、无 相 , 实 无 所 有,无 量 、无 边 ,无碍、无 障 ,

164

dàn yǐ yīnyuányǒu

cóngdiāndǎoshēng

gù shuō

cháng lè guān rú shì fǎ xiāng

shì

但 以 因 缘 有, 从 颠 倒 生 , 故 说 。 常 乐 观 如 是 法 相 , 是
míng pú sà mó hē sà dì èr qīnjìnchù

名 菩萨摩诃萨第二 亲 近 处。
ěr shíshìzūn yù zhòngxuān cǐ yì

ér shuō jì yán

尔 时 世 尊 欲 重 宣 此义,而 说 偈 言:
ruòyǒu pú sà

yú hòu è shì

wú bù wèixīn

yù shuōshìjīng

若 有 菩萨,于 后 恶 世,无怖 畏 心,欲 说 是 经 ,
yìng rù hángchù

jí qīnjìnchù

cháng lí guówáng

jí guówáng zǐ

应 入 行 处、及 亲 近 处。 常 离 国 王 、及 国 王 子、
dà chénguānzhǎng

xiōngxiǎn xì zhě

jí zhāntuóluó

wàidàofànzhì

大 臣 官 长 , 凶 险 戏 者,及 旃 陀 罗、 外 道 梵 志。
yì bù qīnjìn

zēngshàngmànrén

tānzhùxiǎochéng sānzàngxuézhě

亦不 亲 近, 增 上 慢 人, 贪 著 小 乘 、三 藏 学 者,
pò jiè bǐ qiū

míng zì luóhàn

jí bǐ qiū ní

hǎo xì xiàozhě

破 戒 比 丘, 名 字 罗 汉。及比 丘 尼, 好 戏 笑 者,
shēnzhù wǔ yù

qiúxiànmiè dù

zhūyōu pó yí

jiē wù qīnjìn

深 著 五欲, 求 现 灭 度, 诸 优 婆夷, 皆 勿 亲 近。
ruòshìrénděng

yǐ hǎoxīnlái

dào pú sà suǒ

wéiwén fó dào

若 是 人 等 、以 好 心 来, 到 菩萨 所、 为 闻 佛 道、
pú sà zé yǐ

wú suǒwèixīn

bù huái xī wàng

ér wéishuō fǎ

菩萨则以,无 所 畏 心,不 怀 希 望 、而 为 说 法。
guǎ nǚ chǔ nǚ

jí zhū bù nán

jiē wù qīnjìn

yǐ wéiqīnhòu

寡 女 处 女、及 诸 不 男, 皆 勿 亲 近、以 为 亲 厚。
yì mò qīnjìn

túérkuí kuài

tiánliè yú bǔ

wéi lì shāhài

亦莫 亲近 ,屠儿魁 脍 , 畋 猎 渔捕, 为 利 杀害 ,
fànròu zì huó

xuànmài nǚ sè

rú shìzhīrén

jiē wù qīnjìn

贩 肉 自 活, 炫 卖 女色,如 是 之 人, 皆 勿 亲 近。

165

xiōngxiǎnxiàng pū

zhǒngzhǒng xī xì

zhūyín nǚ děng

jìn wù qīnjìn

凶 险 相 扑, 种 种 嬉戏, 诸 淫 女 等 , 尽 勿 亲 近。
mò dú píngchù

wéi nǚ shuō fǎ

ruòshuō fǎ shí

wú dé xì xiào

莫独 屏 处、 为 女 说 法, 若 说 法 时,无得戏 笑 。
rù lǐ qǐ shí

jiāng yī bǐ qiū

ruò wú bǐ qiū

yì xīnniàn fó

入里乞 食, 将 一比 丘, 若 无比 丘,一 心 念 佛。
shì zé míngwéi

hángchùjìnchù

yǐ cǐ èr chù

néng ān lè shuō

是 则 名 为, 行 处 近 处,以此二 处, 能 安乐 说 。
yòu fù bù xíng

shàngzhōngxià fǎ

yǒuwéi wú wéi

shí bù shí fǎ

又 复不 行 , 上 中 下 法, 有 为 无 为, 实 不 实 法,
yì bù fēnbié

shìnánshì nǚ

bù dé zhū fǎ

bù zhī bú jiàn

亦不 分 别, 是 男 是 女,不得 诸 法,不 知 不 见 ,
shì zé míngwéi

pú sà hángchù

yí qièzhū fǎ

kōng wú suǒyǒu

是 则 名 为,菩萨 行 处。一 切 诸 法, 空 无 所 有,
wú yǒuchángzhù

yì wú qǐ miè

shìmíngzhìzhě

suǒqīnjìnchù

无 有 常 住,亦无起 灭, 是 名 智 者, 所 亲 近 处。
diāndǎofēnbié

zhū fǎ yǒu wú

shìshífēishí

shìshēngfēishēng

颠 倒 分 别, 诸 法 有 无, 是 实 非 实, 是 生 非 生 。
zài yú xiánchù

xiūshè qí xīn

ān zhù bù dòng

rú xū mí shān

在 于 闲 处、 修 摄 其 心,安 住 不 动 ,如须弥 山 。
guān yí qiè fǎ

jiē wú suǒyǒu

yóu rú xū kōng

wú yǒujiān gù

观 一 切 法、 皆 无 所 有、 犹 如虚 空 ,无 有 坚 固、
bù shēng bù chū

bù dòng bù tuì

chángzhù yī xiāng

shìmíngjìnchù

不 生 不 出,不 动 不 退, 常 住 一 相 , 是 名 近 处。
ruòyǒu bǐ qiū

yú wǒ mièhòu

rù shìhángchù

jí qīnjìnchù

若 有 比 丘,于我 灭 后,入 是 行 处、及 亲 近 处,
shuō sī jīngshí

wú yǒuqièruò

pú sà yǒushí

rù yú jìngshì

说 斯 经 时,无 有 怯 弱。菩萨 有 时、入于 静 室,

166

yǐ zhèng yì niàn

suí yì guān fǎ

cóngchándìng qǐ

wéizhūguówáng

以 正 忆 念 、 随 义 观 法。 从 禅 定 起。 为 诸 国 王 、
wáng zǐ chénmín

pó luóménděng

kāihuàyǎnchàng

shuō sī jīngdiǎn

王 子 臣 民、婆 罗 门 等 , 开 化 演 畅 , 说 斯 经 典 ,
qí xīn ān yǐn

wú yǒuqièruò

wénshūshī lì

shìmíng pú sà

其 心 安 隐,无 有 怯 弱。 文 殊 师 利, 是 名 菩萨,
ān zhùchū fǎ

néng yú hòushì

shuō fǎ huájīng

安 住 初 法, 能 于 后 世、 说 法 华 经 。
yòu

wénshūshī lì

rú láimièhòu

yú mò fǎ zhōng

yù shuōshìjīng

yìngzhù

又、文 殊 师 利,如 来 灭 后,于末法 中 、欲 说 是 经 , 应 住
ān lè háng ruòkǒuxuānshuō ruò dú jīngshí

bù lè shuōrén

jí jīngdiǎnguò

yì bù

安乐 行 。若 口 宣 说 、若 读 经 时,不乐 说 人、及 经 典 过。亦不
qīngmànzhū yú fǎ shī

bù shuō tā rénhào wù chángduǎn yú shēngwénrén

yì bù chēng

轻 慢 诸 余法 师,不 说 他 人 好 恶、长 短 。于 声 闻 人,亦不 称
míngshuō qí guò è

yì bù chēngmíngzàntàn qí měi

yòu yì bù shēngyuànxiánzhīxīn

名 说 其 过 恶,亦不 称 名 赞 叹 其 美, 又 亦不 生 怨 嫌 之 心。
shànxiū rú shì ān lè xīn gù

zhūyǒutīngzhě

bù nì qí yì

yǒusuǒnánwèn

bù yǐ

善 修 如 是 安乐 心 故, 诸 有 听 者、 不逆其意, 有 所 难 问, 不以
xiǎochéng fǎ dá

dàn yǐ dà chéng ér wéijiěshuō

lìng dé yí qièzhòngzhì

小 乘 法答, 但 以大 乘 而 为 解 说 , 令 得一 切 种 智。
ěr shíshìzūn yù zhòngxuān cǐ yì

ér shuō jì yán

尔 时 世 尊 欲 重 宣 此义,而 说 偈 言:
pú sà cháng lè

ān yǐnshuō fǎ

yú qīngjìng dì

ér shīchuángzuò

菩萨 常 乐,安 隐 说 法,于 清 净 地、而 施 床 座,
yǐ yóu tú shēn

zǎo yù chénhuì

zhùxīnjìng yī

nèiwài jù jìng

以 油 涂 身 , 澡 浴 尘 秽, 著 新 净 衣, 内 外 俱 净 。
ān chù fǎ zuò

suíwènwéishuō

ruòyǒu bǐ qiū

jí bǐ qiū ní

安 处 法 座, 随 问 为 说 。 若 有 比 丘、及比 丘 尼,

167

zhūyōu pó sāi

jí yōu pó yí

guówángwáng zǐ

qúnchénshìmín

诸 优 婆 塞、及 优 婆夷, 国 王 王 子、 群 臣 士 民,
yǐ wēimiào yì

hé yánwéishuō

ruòyǒunánwèn

suí yì ér dá

以 微 妙 义,和 颜 为 说 。 若 有 难 问, 随 义而答。
yīnyuán pì yù

fū yǎnfēnbié

yǐ shìfāngbiàn

jiēshǐ fā xīn

因 缘 譬喻,敷 演 分 别、以 是 方 便 , 皆 使 发 心,
jiànjiànzēng yì

rù yú fó dào

chúlǎnduò yì

jí xièdàixiǎng

渐 渐 增 益、入于佛 道。 除 懒 惰 意、及 懈 怠 想 ,
lí zhūyōunǎo

cí xīnshuō fǎ

zhòu yè chángshuō

wú shàngdàojiào

离 诸 忧 恼,慈 心 说 法。 昼 夜 常 说 ,无 上 道 教 ,
yǐ zhūyīnyuán

wú liàng pì yù

kāishìzhòngshēng

xiánlìnghuān xǐ

以 诸 因 缘 、无 量 譬喻、 开 示 众 生 , 咸 令 欢 喜。
yī fu wò jù

yǐnshí yī yào

ér yú qí zhōng

wú suǒ xī wàng

衣服卧具, 饮 食 医 药,而于其 中 ,无 所 希 望 。
dàn yì xīnniàn

shuō fǎ yīnyuán

yuànchéng fó dào

lìngzhòng yì ěr

但 一 心 念 , 说 法 因 缘 、 愿 成 佛 道, 令 众 亦尔,
shì zé dà lì

ān lè gōngyǎng wǒ miè dù hòu

ruòyǒu bǐ qiū

是 则大利、安乐 供 养 。我 灭 度 后, 若 有 比 丘、
néngyǎnshuō sī

miào fǎ huájīng

xīn wú jí huì

zhūnǎozhàng ài

能 演 说 斯, 妙 法 华 经 , 心 无嫉 恚、 诸 恼 障 碍,
yì wú yōuchóu

jí mà lì zhě

yòu wú bù wèi

jiādāozhàngděng

亦无 忧 愁 、及骂詈 者, 又 无怖 畏, 加 刀 杖 等 ,
yì wú bìnchū

ān zhùrěn gù

zhìzhě rú shì

shànxiū qí xīn

亦无 摈 出,安 住 忍 故。 智 者 如 是, 善 修 其 心,
néngzhù ān lè

rú wǒ shàngshuō

qí réngōng dé

qiānwàn yì jié

能 住 安乐,如我 上 说 。其 人 功 德, 千 万 亿 劫、
suànshù pì yù

shuō bù néngjìn

算 数 譬喻、 说 不 能 尽。

168

yòu

wénshūshī lì pú sà mó hē sà

yú hòu mò shì

fǎ yù mièshí

shòuchí

又、文 殊 师 利菩萨摩诃萨,于 后 末 世、法欲 灭 时, 受 持、读
sòng

sī jīngdiǎnzhě

wú huái jí dù chǎnkuángzhīxīn

yì wù qīng mà xué fó dàozhě

诵 、斯 经 典 者,无 怀 嫉妒 谄 诳 之 心,亦勿 轻 骂 学 佛 道 者、
qiú qí chángduǎn ruò bǐ qiū bǐ qiū ní yōu pó sāi yōu pó yí

qiúshēngwénzhě

qiú

求 其 长 短 。若 比 丘、比 丘 尼、优 婆 塞、优 婆夷, 求 声 闻 者, 求
pì zhī fó zhě

qiú pú sà dàozhě

wú dé nǎozhī

lìng qí yí huǐ

yǔ qí rényán

辟 支 佛 者, 求 菩萨 道 者, 无得 恼 之, 令 其疑 悔。 语其 人 言: 汝
děng qù dàoshènyuǎn

zhōng bù néng dé yí qièzhòngzhì

suǒ yǐ zhě hé

rǔ shìfàng yì

等 去 道 甚 远 , 终 不 能 得一 切 种 智, 所 以 者 何?汝 是 放 逸
zhīrén

yú dàoxièdài gù

yòu yì bù yìng xì lùnzhū fǎ

yǒusuǒzhèngjìng dāng yú yí

之 人,于 道 懈 怠 故。又 亦不 应 戏 论 诸 法, 有 所 诤 竞 。当 于一
qièzhòngshēng

qǐ dà bēixiǎng

yú zhū rú lái

qǐ cí fù xiǎng

yú zhū pú sà

qǐ dà

切 众 生 、起大 悲 想 ,于 诸 如 来、起慈父 想 ,于 诸 菩萨、起大
shīxiǎng

yú shífāngzhū dà pú sà

chángyìngshēnxīn

gōngjìng lǐ bài

yú yí qiè

师 想 ,于 十 方 诸 大菩萨, 常 应 深 心、 恭 敬 礼 拜。于一 切
zhòngshēng

píngděngshuō fǎ

yǐ shùn fǎ gù

bù duō bù shǎo

nǎizhìshēn ài fǎ

众 生 , 平 等 说 法, 以 顺 法故, 不 多 不 少 , 乃 至 深 爱法
zhě

yì bù wéiduōshuō

者、亦不 为 多 说 。
wénshūshī lì

shì pú sà mó hē sà

yú hòu mò shì

fǎ yù mièshí

yǒuchéngjiù

文 殊 师 利, 是 菩萨摩诃萨,于 后 末 世、法欲 灭 时, 有 成 就
shì dì sān ānlè xíngzhě

shuōshì fǎ shí

wú néngnǎoluàn

dé hǎotóngxué

gòng dú

是 第 三 安乐 行 者, 说 是 法 时,无 能 恼 乱 ,得 好 同 学、 共 读
sòngshìjīng

yì dé dà zhòng ér láitīngshòu

tīng yǐ

néngchí

chí yǐ

néngsòng

诵 是 经 ,亦得大 众 而 来 听 受 , 听 已、 能 持, 持 已、 能 诵 ,
sòng yǐ

néngshuō

shuō yǐ

néngshū

ruòshǐrénshū

gōngyǎngjīngjuàn

gōng

诵 已、 能 说 , 说 已、 能 书, 若 使 人 书, 供 养 经 卷 , 恭

169

jìng

zūnzhòng

zàntàn

敬 、 尊 重 、 赞 叹。
ěr shíshìzūn yù zhòngxuān cǐ yì

ér shuō jì yán

尔 时 世 尊 欲 重 宣 此义,而 说 偈 言:
ruò yù shuōshìjīng

dāngshě jí huìmàn

chǎnkuángxiéwěixīn

chángxiūzhìzhíháng

若 欲 说 是 经 , 当 舍 嫉 恚 慢、 谄 诳 邪 伪 心, 常 修 质 直 行 ,
bù qīngmiè yú rén

yì bù xì lùn fǎ

bù lìng tā yí huǐ

yún rǔ bù dé fó

不 轻 蔑 于 人,亦不戏 论 法,不 令 他疑 悔, 云 汝不得佛。
shì fó zǐ shuō fǎ

chángróu hé néngrěn

cí bēi yú yí qiè

bù shēngxièdàixīn

是 佛子 说 法, 常 柔 和 能 忍,慈 悲 于一 切,不 生 懈 怠 心。
shífāng dà pú sà

mǐnzhòng gù hángdào

yìngshēnggōngjìngxīn

shì zé wǒ dà shī

十 方 大菩萨, 愍 众 故 行 道, 应 生 恭 敬 心, 是 则我大 师。
yú zhū fó shìzūn

shēng wú shàng fù xiǎng

pò yú jiāomànxīn

shuō fǎ wú zhàng ài

于 诸 佛 世 尊, 生 无 上 父 想 ,破于 憍 慢 心, 说 法无 障 碍,
dì sān fǎ rú shì

zhìzhěyìngshǒu hù

yì xīn ān lè háng

wú liàngzhòngsuǒjìng

第 三 法如 是, 智 者 应 守 护,一 心 安乐 行 ,无 量 众 所 敬 。
yòu

wénshūshī lì

pú sà mó hē sà

yú hòu mò shì

fǎ yù mièshí

yǒuchíshì

又、文 殊 师 利,菩萨摩诃萨,于 后 末 世、法欲 灭 时, 有 持 是
fǎ huájīngzhě

yú zàijiāchūjiārénzhōng

shēng dà cí xīn

yú fēi pú sà rénzhōng

法 华 经 者,于 在 家 出 家 人 中 、 生 大慈 心,于 非 菩萨 人 中 、
shēng dà bēixīn

yìngzuòshìniàn

rú shìzhīrén

zé wéi dà shī

rú láifāngbiànsuí

生 大 悲 心, 应 作 是 念 :如 是 之 人,则 为 大 失。如 来 方 便 随
yí shuō fǎ

bù wén bù zhī bù jué

bù wèn bù xìn bù jiě

qí rénsuī bù wèn bù xìn bù jiě

宜 说 法, 不 闻 不 知 不 觉、 不 问 不 信 不 解, 其 人 虽 不 问 不 信 不 解
shìjīng

wǒ dé ā nòuduōluósānmiǎosān pú tí shí

suízài hé dì

yǐ shéntōng lì

是 经 ,我得阿 耨 多 罗 三 藐 三 菩提 时, 随 在 何地,以 神 通 力、
zhìhuì lì

yǐnzhī

lìng dé zhùshì fǎ zhōng wénshūshī lì

shì pú sà mó hē sà

智 慧 力、引 之, 令 得 住 是 法 中 。文 殊 师 利, 是 菩萨摩诃萨,于

170

rú láimièhòu

yǒuchéngjiù cǐ dì sì fǎ zhě

shuōshì fǎ shí

wú yǒuguòshī

cháng

如 来 灭 后、 有 成 就 此第四法 者, 说 是 法 时, 无 有 过 失, 常
wéi bǐ qiū bǐ qiū ní yōu pó sāi yōu pó yí guówáng wáng zǐ

dà chén rénmín pó luó

为 比 丘、比 丘 尼、优 婆 塞、优 婆夷、国 王 、王 子、大 臣 、人 民、婆 罗
mén jū shì děng

gōngyǎng gōngjìng zūnzhòng zàntàn xū kōngzhūtiān wéitīng

门、居 士、等 , 供 养 、恭 敬 、尊 重 、赞 叹。虚 空 诸 天 、为 听
fǎ gù

yì chángsuíshì

ruòzài jù luò

chéng yì

kòngxiánlínzhōng

yǒurénlái

法故,亦 常 随 侍, 若 在 聚 落、 城 邑、空 闲 林 中 , 有 人 来、
yù nánwènzhě

zhūtiānzhòu yè chángwéi fǎ gù ér wèi hù zhī

nénglìngtīngzhějiē dé

欲 难 问 者, 诸 天 昼 夜、常 为 法故而 卫 护 之, 能 令 听 者 皆 得
huān xǐ suǒ yǐ zhě hé

cǐ jīngshì yí qièguò qù wèiláixiànzàizhū fó shén lì suǒ hù gù

欢 喜。所 以 者 何。此 经 是 一 切 过 去 未 来 现 在 诸 佛、神 力 所 护故。
wénshūshī lì

shì fǎ huájīng

yú wú liàngguózhōng

nǎizhìmíng zì bù kě dé wén

文 殊 师 利, 是 法 华 经 , 于无 量 国 中 、 乃 至 名 字不可得 闻,
hé kuàng dé jiàn

shòuchí dú sòng

何 况 得 见 、 受 持读 诵 ?
wénshūshī lì

pì rú qiáng lì zhuànlúnshèngwáng

yù yǐ wēishìxiáng fú zhūguó

文 殊 师 利, 譬如 强 力 转 轮 圣 王 ,欲以 威 势 降 伏 诸 国
ér zhūxiǎowáng bù shùn qí mìng

shízhuànlúnwáng

qǐ zhǒngzhǒngbīng ér wǎngtǎo fá

而 诸 小 王 不 顺 其 命 , 时 转 轮 王 、起 种 种 兵 而 往 讨 罚。
wángjiànbīngzhòng

zhànyǒugōngzhě

jí dà huān xǐ

suígōngshǎng cì

huò yǔ tián

王 见 兵 众 、 战 有 功 者,即大 欢 喜, 随 功 赏 赐, 或 与 田
zhái

jù luò chéng yì

huò yǔ yīfu

yánshēnzhī jù

huò yǔ zhǒngzhǒngzhēnbǎo

宅 、聚 落、 城 邑, 或 与衣服、 严身之 具, 或 与 种种
jīnyín liúlí

chē qú mǎnǎo

shān hú

hǔ pò

xiàng mǎ chēchéng

珍宝 ,
nú bì rén

金银 、琉璃, 砗 磲、玛瑙, 珊 瑚、琥珀, 象 、马、车 乘 ,奴婢、人
mín

wéi jì zhōngmíngzhū bù yǐ yǔ zhī suǒ yǐ zhě hé

dú wángdǐngshàngyǒu cǐ yī zhū

民, 惟 髻 中 明 珠、不以与 之。所 以 者 何。独 王 顶 上 有 此一 珠,

171

ruò yǐ yǔ zhī

wángzhūjuànshǔ

bì dà jīngguài

若 以与 之, 王 诸 眷 属、必大 惊 怪 。
wénshūshī lì

rú lái yì fù rú shì

yǐ chándìngzhìhuì lì

dé fǎ guó tǔ

wáng

文 殊 师 利,如 来 亦复如 是,以 禅 定 智 慧 力、得法 国 土, 王
yú sānjiè

ér zhū mó wáng bù kěnshùn fú

rú láixiánshèngzhūjiāng

yǔ zhīgòngzhàn

于 三 界,而 诸 魔 王 不 肯 顺 伏。如 来 贤 圣 诸 将 、与 之 共 战 ,
qí yǒugōngzhě

xīn yì huān xǐ

yú sì zhòngzhōng

wéishuōzhūjīng

lìng qí xīnyuè

其 有 功 者, 心 亦 欢 喜,于四 众 中 、为 说 诸 经 , 令 其 心 悦
cì yǐ chándìng jiětuō wú lòugēn lì zhū fǎ zhīcái

yòu fù cì yǔ nièpánzhīchéng

赐以 禅 定 、解 脱、无 漏 根 力、诸 法 之 财, 又 复赐与 涅 槃 之 城 ,
yán dé miè dù

yǐndǎo qí xīn

lìngjiēhuān xǐ

ér bù wéishuōshì fǎ huájīng

言 得 灭 度, 引 导 其 心, 令 皆 欢 喜,而不 为 说 是 法 华 经 。
wénshūshī lì

rú zhuànlúnwáng

jiànzhūbīngzhòngyǒu dà gōngzhě

xīnshèn

文 殊 师 利, 如 转 轮 王 、 见 诸 兵 众 有 大 功 者, 心 甚
huān xǐ

yǐ cǐ nánxìnzhīzhū

jiǔzài jì zhōng

bù wàng yǔ rén

ér jīn yǔ zhī

欢 喜,以此 难 信 之 珠、 久 在 髻 中 ,不 妄 与 人,而 今 与 之。如
lái yì fù rú shì

yú sānjièzhōng

wéi dà fǎ wáng

yǐ fǎ jiàohuà yí qièzhòngshēng

来 亦复如 是,于 三 界 中 、为 大法 王 ,以法 教 化 一 切 众 生 、
jiànxiánshèngjūn

yǔ wǔ yīn mó fánnǎo mó

sǐ mó gòngzhàn

yǒu dà gōngxūn

miè

见 贤 圣 军,与五 阴 魔、烦 恼 魔、死魔、共 战 , 有 大 功 勋, 灭
sān dú

chūsānjiè

pò mó wǎng

ěr shí rú lái yì dà huān xǐ

cǐ fǎ huájīng

néng

三 毒, 出 三 界, 破魔 网 , 尔 时 如 来 亦大 欢 喜, 此法 华 经 , 能
lìngzhòngshēngzhì yí qièzhì

yí qièshìjiān duōyuànnánxìn

xiānsuǒwèishuō

ér

令 众 生 至 一 切 智,一 切 世 间 、多 怨 难 信, 先 所 未 说 ,而
jīnshuōzhī

今 说 之。
wénshūshī lì

cǐ fǎ huájīng

shìzhū rú lái dì yī zhīshuō

yú zhūshuōzhōng

文 殊 师 利,此法 华 经 , 是 诸 如 来 第一 之 说 ,于 诸 说 中 、

172

zuìwéishènshēn

mò hòu cì yǔ

rú bǐ qiáng lì zhīwáng

jiǔ hù míngzhū

jīnnǎi yǔ

最 为 甚 深 , 末 后 赐与, 如彼 强 力 之 王 、 久 护 明 珠, 今 乃 与
zhī

wénshūshī lì

cǐ fǎ huájīng

zhū fó rú lái mì mì zhīcáng

yú zhūjīngzhōng

之。文 殊 师 利,此法 华 经 , 诸 佛如 来 秘密 之 藏 ,于 诸 经 中 、
zuìzài qí shàng

cháng yè shǒu hù

bù wàngxuānshuō

shǐ yú jīn rì

nǎi yǔ rǔ děng

最 在 其 上 , 长 夜 守 护, 不 妄 宣 说 , 始 于 今 日、 乃 与汝 等
ér fū yǎnzhī

而敷 演 之。
ěr shíshìzūn yù zhòngxuān cǐ yì

ér shuō jì yán

尔 时 世 尊 欲 重 宣 此义,而 说 偈 言:
chánghángrěn rǔ

āi mǐn yí qiè

nǎinéngyǎnshuō

fó suǒzànjīng

常 行 忍 辱,哀 愍 一 切, 乃 能 演 说 ,佛 所 赞 经 。
hòu mò shìshí

chí cǐ jīngzhě

yú jiāchūjiā

jí fēi pú sà

后 末 世 时、 持 此 经 者,于 家 出 家、及 非 菩萨,
yìngshēng cí bēi

sī děng bù wén

bù xìnshìjīng

zé wéi dà shī

应 生 慈 悲,斯 等 不 闻,不 信 是 经 ,则 为 大 失。
wǒ dé fó dào

yǐ zhūfāngbiàn

wéishuō cǐ fǎ

lìngzhù qí zhōng

我得佛 道,以 诸 方 便 、 为 说 此法, 令 住 其 中 。
pì rú qiáng lì

zhuànlúnzhīwáng

bīngzhànyǒugōng

shǎng cì zhū wù

譬如 强 力, 转 轮 之 王 , 兵 战 有 功 , 赏 赐 诸 物,
xiàng mǎ chēchéng

yánshēnzhī jù

jí zhūtiánzhái

jù luòchéng yì

象 马 车 乘 , 严 身 之 具,及 诸 田 宅 ,聚 落 城 邑,
huò yǔ yī fu

zhǒngzhǒngzhēnbǎo

nú bì cái wù

huān xǐ cì yǔ

或 与衣服、 种 种 珍 宝,奴婢 财 物, 欢 喜赐与。
rú yǒuyǒngjiàn

néngwéinánshì

wángjiě jì zhōng

míngzhū cì zhī

如 有 勇 健 、 能 为 难 事, 王 解 髻 中 , 明 珠 赐 之。
rú lái yì ěr

wéizhū fǎ wáng

rěn rǔ dà lì

zhìhuìbǎozàng

如 来 亦尔, 为 诸 法 王 , 忍 辱大力, 智 慧 宝 藏 ,

173

yǐ dà cí bēi

rú fǎ huàshì

jiàn yí qièrén

shòuzhū kǔ nǎo

以大慈 悲、如法 化 世。 见 一 切 人、 受 诸 苦 恼,
yù qiújiětuō

yǔ zhū mó zhàn

wéishìzhòngshēng

shuōzhǒngzhǒng fǎ

欲 求 解 脱,与 诸 魔 战 。 为 是 众 生 , 说 种 种 法,
yǐ dà fāngbiàn

shuō cǐ zhūjīng

jì zhīzhòngshēng

dé qí lì yǐ

以大 方 便 、 说 此 诸 经 。既 知 众 生 ,得其力已,
mò hòunǎiwéi

shuōshì fǎ huá

rú wángjiě jì

míngzhū yǔ zhī

末 后 乃 为, 说 是 法 华,如 王 解 髻, 明 珠 与 之。
cǐ jīngwéizūn

zhòngjīngzhōngshàng

wǒ chángshǒu hù

bù wàngkāishì

此 经 为 尊, 众 经 中 上 ,我 常 守 护,不 妄 开 示,
jīnzhèngshìshí

wéi rǔ děngshuō

wǒ miè dù hòu

qiú fó dàozhě

今 正 是 时, 为 汝 等 说 ,我 灭 度 后, 求 佛 道 者、
yù dé ān yǐn

yǎnshuō sī jīng

yīngdāngqīnjìn

rú shì sì fǎ

欲得安 隐, 演 说 斯 经 , 应 当 亲 近,如 是 四法。
dú shìjīngzhě

cháng wú yōunǎo

yòu wú bìngtòng

yán sè xiǎnbái

读 是 经 者, 常 无 忧 恼, 又 无 病 痛 , 颜 色 鲜 白,
bù shēngpínqióng

bēijiànchǒulòu

zhòngshēng lè jiàn

rú mù xiánshèng

不 生 贫 穷 、 卑 贱 丑 陋。 众 生 乐 见 ,如慕 贤 圣 ,
tiānzhūtóng zǐ

yǐ wéigěishǐ

dāozhàng bù jiā

dú bù nénghài

天 诸 童 子、以 为 给 使。 刀 杖 不 加,毒不 能 害,
ruòrén è mà

kǒu zé bì sè

yóuxíng wú wèi

rú shī zǐ wáng

若 人 恶骂, 口 则闭塞。 游 行 无 畏,如 师 子 王 ,
zhìhuìguāngmíng

rú rì zhīzhào

ruò yú mèngzhōng

dànjiànmiàoshì

智 慧 光 明 ,如日 之 照 。 若 于 梦 中 , 但 见 妙 事。
jiànzhū rú lái

zuòshī zǐ zuò

zhū bǐ qiūzhòng

wéiràoshuō fǎ

见 诸 如 来, 坐 师 子 座, 诸 比 丘 众 、 围 绕 说 法。
yòujiànlóngshén

ā xiūluóděng

shù rú héngshā

gōngjìng hé zhǎng

又 见 龙 神 、阿 修 罗 等 , 数 如 恒 沙, 恭 敬 合 掌 、

174

zì jiàn qí shēn

ér wéishuō fǎ

yòujiànzhū fó

shēnxiāngjīn sè

自 见 其 身 ,而 为 说 法。 又 见 诸 佛、 身 相 金 色,
fàng wú liàngguāng

zhào yú yí qiè

yǐ fànyīnshēng

yǎnshuōzhū fǎ

放 无 量 光 、 照 于一 切,以 梵 音 声 、 演 说 诸 法。
fó wéi sì zhòng

shuō wú shàng fǎ

jiànshēnchùzhōng

hé zhǎngzàn fó

佛 为 四 众 , 说 无 上 法, 见 身 处 中 ,合 掌 赞 佛,
wén fǎ huān xǐ

ér wéigōngyǎng

dé tuóluó ní

zhèng bù tuìzhì

闻 法 欢 喜、而 为 供 养 ,得 陀 罗 尼, 证 不 退 智。
fó zhī qí xīn

shēn rù fó dào

jí wéishòu jì

chéngzuìzhèngjiào

佛 知 其 心, 深 入佛 道,即 为 授 记、 成 最 正 觉 。
rǔ shànnán zǐ

dāng yú láishì

dé wú liàngzhì

fó zhī dà dào

汝 善 男 子, 当 于 来 世,得无 量 智、佛 之 大 道,
guó tǔ yánjìng

guǎng dà wú bǐ

yì yǒu sì zhòng

hé zhǎngtīng fǎ

国 土 严 净 , 广 大无比,亦 有 四 众 、合 掌 听 法。
yòujiàn zì shēn

zàishānlínzhōng

xiū xí shàn fǎ

zhèngzhūshíxiāng

又 见 自 身 、 在 山 林 中 , 修 习 善 法, 证 诸 实 相 ,
shēn rù chándìng

jiànshífāng fó

zhū fó shēnjīn sè

bǎi fú xiàngzhuāngyán

深 入 禅 定 , 见 十 方 佛。 诸 佛 身 金 色, 百 福 相
wén fǎ wéirénshuō

chángyǒushìhǎomèng yòumèngzuòguówáng

庄 严,

shěgōngdiànjuànshǔ

闻 法 为 人 说 , 常 有 是 好 梦 。又 梦 作 国 王 , 舍 宫 殿 眷 属、
jí shàngmiào wǔ yù

háng yì yú dàochǎng

zài pú tí shùxià

ér chùshī zǐ zuò

及 上 妙 五欲, 行 诣于 道 场 。 在 菩提 树 下、而 处 师 子 座,
qiúdàoguò qīrì

dé zhū fó zhīzhì

chéng wú shàngdào yǐ

qǐ ér zhuǎn fǎ lún

求 道 过 七日,得 诸 佛 之 智。 成 无 上 道 已,起而 转 法 轮,
wéi sì zhòngshuō fǎ jīngqiānwàn yì jié

shuō wú lòumiào fǎ

dù wú liàngzhòngshēng

为 四 众 说 法、经 千 万 亿 劫, 说 无 漏 妙 法,度无 量 众 生
hòudāng rù nièpán

rú yānjìndēngmiè

ruòhòu è shìzhōng

shuōshì dì yī fǎ

后 当 入 涅 槃,如 烟 尽 灯 灭。 若 后 恶 世 中 、 说 是 第一法,

175

shìrén dé dà lì

rú shàngzhūgōng dé

是 人 得大利,如 上 诸 功 德。

cóng dì yǒng chū pǐn dì shí wǔ

从 地 涌 出 品第十五
ěr shítāfāng guótǔ zhūlái púsà móhēsà

guò bā hénghéshāshù

yú dàzhòng

尔 时 他方 国土 诸 来 菩萨摩诃萨, 过 八 恒河沙数 , 于 大众
zhōng qǐ

hézhǎngzuò lǐ

ér bái fó yán

shìzūn

ruòtīngwǒděng

yúfó mièhòu

中 起, 合掌 作 礼、而 白 佛 言: 世 尊, 若 听 我等 、于佛 灭 后,
zàicǐ suō pó shìjiè

qínjiājīngjìn

hùchí

dú sòng

shūxiě

gōngyǎng

shì

在此 娑 婆 世界 , 勤 加 精进 , 护持、 读 诵 、 书写 、 供养 、 是
jīngdiǎnzhě

dāng yú cǐ tǔ ér guǎngshuōzhī

ěr shí fó gàozhū pú sà mó hē sà zhòng

经典 者, 当 于此土而 广 说 之。尔 时 佛 告 诸 菩萨摩诃萨 众 :
zhǐ

shànnán zǐ

bù xū rǔ děng hù chí cǐ jīng

suǒ yǐ zhě hé

wǒ suō pó shìjiè

止, 善 男 子,不需汝 等 护 持 此 经 。所 以 者 何。我 娑 婆 世界 、自
yǒuliùwànhénghéshāděng púsà móhēsà

yīyī púsà

有 六万 恒河 沙 等 菩萨摩诃萨,
juànshǔ

shìzhūrénděng

gè yǒuliùwànhénghéshā

一一菩萨、

néng yúwǒ mièhòu

各 有 六万 恒河 沙

hùchí dú sòngguǎngshuō cǐ jīng

眷属 , 是 诸 人 等 , 能 于我 灭 后、护持读 诵 广 说 此 经 。
fó shuōshìshí

suō pó shìjièsānqiān dà qiān guótǔ

dì jiēzhènliè

ér yú

佛 说是 时, 娑 婆 世界 三千 大 千 国土, 地 皆 震 裂, 而于
qízhōng

yǒu wú liàngqiānwàn yì pú sà mó hē sà

tóngshíyǒngchū

shìzhū pú sà

其中 , 有 无 量 千 万 亿菩萨摩诃萨、 同 时 涌 出。 是 诸 菩萨,
shēnjiējīn sè

sānshí èr xiāng

wú liàngguāngmíng

xiānjìnzài cǐ suō pó shìjiè

身 皆 金 色, 三 十 二 相 , 无 量 光 明 , 先 尽 在 此 娑 婆 世 界

176

zhīxià cǐ jiè xū kōngzhōngzhù shìzhū pú sà wénshìjiāmóu ní fó suǒshuōyīnshēng

之 下、此 界 虚 空 中 住。是 诸 菩萨、闻 释 迦 牟 尼佛 所 说 音 声 ,
cóngxià fā lái

yī yī pú sà

jiēshì dà zhòngchàngdǎozhīshǒu

gè jiāngliùwànhéng

从 下 发 来。一一菩萨、皆 是 大 众 唱 导 之 首 ,各 将 六 万 恒
hé shājuànshǔ

kuàngjiāng

wǔwànsìwànsānwànèrwànyīwàn

hénghéshāděng

河 沙 眷 属, 况 将 五万、四万、三万、二万、一万
juànshǔzhě

、恒河 沙 等

kuàng fù nǎizhì yī héng hé shā bànhéng hé shā sì fēnzhī yī nǎizhìqiān

眷属 者, 况 复 乃 至 一 恒 河 沙、半 恒 河 沙、四 分 之 一、乃 至 千
wàn yì nà yóu tā fēnzhīyī

kuàng fù qiānwànyì nà yóu tā juànshǔ

kuàng fù yìwàn juàn

万 亿那 由 他分之一, 况 复 千万亿 那 由 他 眷属 , 况 复亿万 眷
shǔ

kuàng fù qiānwàn bǎiwàn nǎizhì yī wàn

kuàng fù yī qiān yī bǎi nǎizhì yīshí

属, 况 复 千 万、百 万、乃 至 一 万, 况 复一 千 、一 百、乃至 一十,
kuàng fù jiāng

wǔsìsānèryī

dìzǐ zhě

况 复 将 五、四、三、二、一
rúshì děng bǐ

wúliàngwúbiān

kuàng fù dān jǐ

lè yuǎnlíháng

、弟子 者, 况 复 单 己、乐 远离 行 ,

suànshù pìyù suǒbùnéngzhī

如是 等 比、 无量 无边 , 算数 譬喻 所 不能 知。
shìzhū pú sà cóng dì chū yǐ

gè yì xū kōng qī bǎomiào tǎ duōbǎo rú lái

shìjiā

是 诸 菩萨 从 地 出 已, 各诣虚 空 七 宝 妙 塔 多 宝 如 来、 释 迦
móu ní fó

suǒ

dào yǐ

xiàng èr shìzūntóumiàn lǐ zú

jí zhìzhūbǎoshùxiàshī zǐ zuò

牟 尼佛、所, 到 已、 向 二 世 尊 头 面 礼足、及 至 诸 宝 树 下 师 子 座
shàng fó suǒ

yì jiēzuò lǐ

yòuràosān zā

hé zhǎnggōngjìng

yǐ zhū pú sà zhǒng

上 佛 所、 亦 皆 作 礼, 右 绕 三 匝, 合 掌 恭 敬 , 以 诸 菩萨 种
zhǒngzàn fǎ

ér yǐ zàntàn

zhùzài yí miàn

xīn lè zhānyǎng yú èr shìzūn shìzhū pú

种 赞 法、而以 赞 叹, 住 在 一 面 , 欣 乐 瞻 仰 于二 世 尊。是 诸 菩
sà mó hē sà

cóngchūyǒngchū

yǐ zhū pú sà zhǒngzhǒngzàn fǎ

ér zàn yú fó

rú shì

萨摩诃萨, 从 初 涌 出,以 诸 菩萨 种 种 赞 法、而 赞 于佛,如 是
shíjiān

jīng wǔ shíxiǎojié

shìshíshìjiāmóu ní fó mò rán ér zuò

jí zhū sì zhòng

时 间 、经 五 十 小 劫。是 时 释 迦 牟 尼佛默 然 而 坐,及 诸 四 众 、

177

yì jiē mò rán wǔ shíxiǎojié

fó shén lì gù

lìngzhū dà zhòngwèi rú bàn rì

ěr shí sì

亦 皆 默 然 五 十 小 劫,佛 神 力故, 令 诸 大 众 谓 如 半 日。尔 时 四
zhòng yì yǐ fó shén lì gù

jiànzhū pú sà

biànmǎn wú liàngbǎiqiānwàn yì guó tǔ xū

众 亦以佛 神 力故, 见 诸 菩萨、 遍 满 无 量 百 千 万 亿 国 土虚
kōng

空。
shì pú sà zhòngzhōng

yǒu sì dǎoshī

míngshàngxíng

èr

míng wú biān

是 菩萨 众 中 、 有 四 导 师,一、 名 上 行 ,二、 名 无 边
háng

sān míngjìngháng

míng ān lì háng

shì sì pú sà

yú qí zhòngzhōng

行 , 三、名 净 行 ,四、名 安立 行 , 是 四菩萨,于其 众 中 、
zuìwéishàngshǒuchàngdǎozhīshī

zài dà zhòngqián

gè gòng hé zhǎng

guānshìjiā

最 为 上 首 唱 导 之 师, 在 大 众 前 , 各 共 合 掌 , 观 释 迦
móu ní fó

ér wènxùnyán

shìzūn

shǎobìng shǎonǎo

ān lè hángfǒu

suǒyìng dù

牟 尼佛、而 问 讯 言: 世 尊, 少 病 、少 恼,安乐 行 否, 所 应 度
zhě

shòujiào yì fǒu

bù lìngshìzūnshēng pí láo yē

者, 受 教 易 否,不 令 世 尊 生 疲 劳 耶?
ěr shí sì dà púsà ér shuō jì yán

尔 时 四大菩萨而 说 偈 言:
shìzūn ānlè

shǎobìngshǎonǎo

jiàohuàzhòngshēng

世 尊 安乐, 少 病 少 恼, 教化
yòuzhūzhòngshēng

shòuhuà yì fǒu

dé wú píjuàn

众生 ,得无 疲倦 。

bù lìngshìzūn

shēng píláo yē

又 诸 众生 、 受 化 易 否,不 令 世 尊, 生 疲劳耶。
ěr shíshìzūn

yú púsà dàzhòngzhōng ér zuòshìyán

rúshì

rúshì

zhūshàn

尔 时世 尊、 于菩萨 大众 中 而 作 是 言: 如是、 如是, 诸 善
nánzǐ

rúlái ānlè

shǎobìng

shǎonǎo

zhūzhòngshēngděng

男子,如来安乐, 少 病 、 少 恼, 诸 众生
yǒu pí láo suǒ yǐ zhě hé shìzhūzhòngshēng

yì kě huà dù

等 ,易可 化 度,无

shìshì yǐ lái chángshòu wǒ huà

yì yú

有 疲 劳。所 以 者 何。是 诸 众 生 , 世 世 已 来、常 受 我 化,亦于

178

guò qù zhū fó

gōngjìngzūnzhòng

zhòngzhūshàngēn

cǐ zhūzhòngshēng

shǐjiàn wǒ

过 去 诸 佛、 恭 敬 尊 重 , 种 诸 善 根。此 诸 众 生 , 始 见 我
shēn

wén wǒ suǒshuō

jí jiēxìnshòu

rù rú láihuì

chúxiānxiū xí

xuéxiǎochéng

身 , 闻 我 所 说 ,即 皆 信 受 、入如 来 慧。除 先 修 习、学 小 乘
zhě

rú shìzhīrén

wǒ jīn yì lìng dé wénshìjīng

rù yú fó huì

ěr shízhū dà pú sà

者,如 是 之 人,我 今 亦 令 得 闻 是 经 ,入于佛 慧。尔 时 诸 大菩萨
ér shuō jì yán

而 说 偈 言:
shànzāishànzāi

dà xióngshìzūn

zhūzhòngshēngděng

yì kě huà dù

善 哉 善 哉,大 雄 世 尊, 诸 众 生 等 ,易可 化 度。
néngwènzhū fó

shènshēnzhìhuì

wén yǐ xìnháng

wǒ děngsuí xǐ

能 问 诸 佛, 甚 深 智 慧, 闻 已 信 行 ,我 等 随 喜。
yú shíshìzūnzàntànshàngshǒuzhū dà púsà

shànzāi

shànzāi

shànnán zǐ

于 时世 尊 赞叹 上首 诸 大菩萨: 善 哉、 善 哉, 善 男 子,
rǔ děngnéng yú rú lái

fā suí xǐ xīn

ěr shí mí lè pú sà jí bā qiānhénghéshāzhū pú sà

汝 等 能 于如 来、发 随 喜 心。尔 时 弥勒菩萨及八 千 恒河 沙 诸 菩萨
zhòng

jiēzuòshìniàn

wǒ děngcóng xī yǐ lái

bú jiàn bù wén rú shì dà pú sà mó hē

众 、 皆 作 是 念 : 我 等 从 昔已 来, 不 见 不 闻 如 是 大菩萨摩诃
sà zhòng

cóng dì yǒngchū

zhùshìzūnqián

hé zhǎng

gōngyǎng

wènxùn rú lái

萨 众 、 从 地 涌 出, 住 世 尊 前 ,合 掌 、 供 养 , 问 讯 如 来。
shí mí lè pú sà mó hē sà zhī bā qiānhéng hé shāzhū pú sà děng xīnzhīsuǒniàn

时 弥勒菩萨摩诃萨、知 八 千 恒 河 沙 诸 菩萨 等 、心 之 所 念 ,
bìng yù zì juésuǒ yí

hé zhǎngxiàng fó

yǐ jì wènyuē

并 欲自 决 所 疑,合 掌 向 佛,以偈 问 曰:
wú liàngqiānwàn yì

dà zhòngzhū pú sà

无 量 千 万 亿、大 众 诸 菩萨,
xī suǒwèicéngjiàn

yuànliǎng zú zūnshuō

昔所 未 曾 见 , 愿 两 足尊 说 ,

179

shìcóng hé suǒlái

yǐ hé yīnyuán jí

是 从 何 所 来,以何 因 缘 集。
jù shēn dà shéntōng

zhìhuì pǒ sī yì

巨 身 大 神 通 , 智 慧 叵思议、
qí zhìniànjiān gù

yǒu dà rěn rǔ lì

其 志 念 坚 固, 有 大 忍 辱力,
zhòngshēngsuǒ lè jiàn

wéicóng hé suǒlái

众 生 所 乐 见 , 为 从 何 所 来。
yī yī zhū pú sà

suǒjiāngzhūjuànshǔ

一一 诸 菩萨、 所 将 诸 眷 属,
qí shù wú yǒuliàng

rú héng hé shāděng

其 数 无 有 量 ,如 恒 河 沙 等 。
huòyǒu dà pú sà

jiāngliùwànhéngshā

或 有 大菩萨, 将 六 万 恒 沙,
rú shìzhū dà zhòng

yì xīnqiú fó dào

如 是 诸 大 众 ,一 心 求 佛 道。
shìzhū dà shīděng

liùwànhéng hé shā

是 诸 大 师 等 , 六 万 恒 河 沙,
jù láigōngyǎng fó

jí hù chíshìjīng

俱 来 供 养 佛、及护 持 是 经 。
jiāng wǔ wànhéngshā

qí shùguò yú shì

将 五 万 恒 沙,其 数 过 于 是。
sìwàn jí sānwànèrwànzhìyīwàn

四万及三万、二万至一万、
yīqiānyībǎiděng

nǎizhì yī héngshā

一千一百 等 , 乃至 一 恒 沙、
bàn jí sān sì fēn

yì wànfēnzhī yī

半 及 三 四 分、亿 万 分 之 一,

180

qiānwàn nà yóu tā

wàn yì zhū dì zǐ

千 万 那 由 他, 万 亿 诸 弟子,
nǎizhì yú bàn yì

qí shù fù guòshàng

乃 至 于 半 亿,其 数 复 过 上 。
bǎiwànzhì yī wàn

yī qiān jí yī bǎi

百 万 至 一 万、一 千 及一 百、
wǔshí yǔ yīshí

nǎizhì sānèryī

五十与一十、 乃至 三二一、
dān jǐ wú juànshǔ

lèyú dúchǔ zhě

单 己无 眷属 ,乐于独处 者,
jù láizhì fó suǒ

qí shùzhuǎnguòshàng

俱 来 至 佛 所,其 数 转 过 上 。
rúshì zhūdàzhòng

ruòrénhángchóushù

如是 诸 大众 , 若人 行 筹 数,
guòyú héngshājié

yóubùnéngjìnzhī

过于 恒 沙 劫, 犹 不能 尽 知。
shìzhū dà wēi dé

jīngjìn púsà zhòng

是 诸 大 威 德、 精进 菩萨 众 ,
shuíwéi qí shuōfǎ

jiàohuà ér chéngjiù

谁 为 其 说法 , 教化 而 成就 。
cóngshuíchū fā xīn

chēngyáng hé fófǎ

从 谁 初 发 心, 称扬 何佛法,
shòuchíhángshuíjīng

xiū xí héfódào

受 持 行 谁 经 , 修 习何佛道。
rúshì zhū púsà

shéntōng dà zhìlì

如是 诸 菩萨, 神通 大智力,
sìfāngdìzhènliè

jiēcóngzhōngyǒngchū

四方 地震 裂, 皆 从中

181

涌出 。

shìzūn wǒ xī lái

wèicéngjiànshìshì

世 尊 我昔 来, 未曾 见 是 事,
yuànshuō qí suǒcóng

guó tǔ zhīmínghào

愿 说 其 所 从 , 国 土 之 名 号。
wǒ chángyouzhūguó

wèicéngjiànshìzhòng

我 常 游 诸 国, 未 曾 见 是 众 ,
wǒ yú cǐ zhòngzhōng

nǎi bù shí yī rén

我于此 众 中 、 乃 不 识 一 人,
hūrán cóng dì chū

yuànshuō qí yīnyuán

忽然 从 地 出, 愿 说 其 因缘 。
jīn cǐ zhī dàhuì

wúliàngbǎiqiānyì

今 此 之 大会, 无量 百千亿 ,
shìzhū pú sà děng

jiē yù zhī cǐ shì

是 诸 菩萨 等 , 皆 欲 知 此 事。
shìzhū pú sà zhòng

běn mò zhīyīnyuán

是 诸 菩萨 众 、 本 末 之 因 缘 ,
wú liàng dé shìzūn

wéiyuànjuézhòng yí

无 量 德 世 尊, 惟 愿 决 众 疑。
ěr shíshìjiāmóu ní fēnshēnzhū fó

cóng wú liàngqiānwàn yì tā fāngguó tǔ láizhě

尔 时 释 迦 牟 尼 分 身 诸 佛、 从 无 量 千 万 亿他 方 国 土 来 者
zài yú bā fāngzhūbǎoshùxià

shī zǐ zuòshàng

jiéjiā fū zuò

qí fó shìzhě

gè gè

在 于八 方 诸 宝 树 下、 师 子 座 上 , 结 跏 趺 坐。 其佛 侍 者, 各各
jiànshì pú sà dà zhòng

yú sānqiān dà qiānshìjiè

sì fāng cóng dì yǒngchū

zhù yú

见 是 菩萨大 众 ,于 三 千 大 千 世 界、四 方 、从 地 涌出 , 住 于
xūkōng

gè báiqífó yán

shìzūn

cǐ zhūwúliàngwúbiān ā sēngzhǐ pú sà dà zhòng

虚空 。各白其佛 言: 世 尊,此 诸 无量 无边 阿 僧 祇 菩萨大 众 ,
cóng hé suǒlái

ěr shízhū fó gè gàoshìzhě

zhūshànnán zǐ

qiědài xū yú

yǒu pú

从 何 所 来? 尔 时 诸 佛各 告 侍 者: 诸 善 男 子, 且 待 须臾, 有 菩

182

sà mó hē sà

míngyuē mí lè

shìjiāmóu ní fó zhīsuǒshòu jì

cì hòuzuò fó

yǐ wèn

萨摩诃萨、 名 曰 弥勒, 释 迦 牟 尼佛 之 所 授 记,次 后作 佛,已 问
sī shì

fó jīn dá zhī

rǔ děng zì dāngyīnshì dé wén

斯 事,佛 今 答 之,汝 等 自 当 因 是 得 闻。
ěr shíshìjiāmóu ní fó gào mí lè pú sà

shànzāi

shànzāi

ā yì duō

nǎi

尔 时 释 迦 牟 尼佛 告 弥勒菩萨: 善 哉、 善 哉, 阿逸 多, 乃
néngwèn fó rú shì dà shì

rǔ děngdānggòng yì xīn

bèijīngjìnkǎi

fā jiān gù yì

能 问 佛如 是 大 事。 汝 等 当 共 一 心, 被 精 进 铠, 发 坚 固意,
rú láijīn yù xiǎn fā xuānshìzhū fó zhìhuì

zhū fó zì zàishéntōngzhī lì

zhū fó shī

如 来 今 欲 显 发 宣 示 诸 佛 智 慧, 诸 佛自 在 神 通 之 力, 诸 佛 师
zǐ fènxùnzhī lì

zhū fó wēiměng dàshì zhī lì

子 奋 迅 之 力, 诸 佛 威猛 大势 之 力。
ěr shíshìzūn yù zhòngxuān cǐ yì

ér shuō jì yán

尔 时世 尊 欲 重 宣 此义,而 说 偈 言:
dāngjīngjìn yìxīn

wǒ yù shuō cǐ shì

当 精进 一心,我欲 说 此 事,
wù dé yǒu yí huǐ

fó zhì pǒ sīyì

勿得 有 疑 悔,佛 智 叵思议。
rǔ jīnchūxìn lì

zhù yú rěnshànzhōng

汝 今 出 信 力, 住 于 忍 善 中 ,
xī suǒwèiwén fǎ

jīnjiēdāng dé wén

昔 所 未 闻 法, 今 皆 当 得 闻。
wǒ jīn ān wèi rǔ

wù dé huái yí jù

我 今 安 慰 汝,勿得 怀 疑惧,
fó wú bù shí yǔ

zhìhuì bù kě liàng

佛无不 实 语, 智 慧 不可 量 。
suǒdé dìyī fǎ

shènshēn pǒ fēnbié

所得第一法, 甚 深 叵 分别 ,

183

rú shìjīndāngshuō

rǔ děng yì xīntīng

如 是 今 当 说 ,汝 等 一 心 听 。
ěr shíshìzūnshuō cǐ jì yǐ

gào mí lè pú sà

wǒ jīn yú cǐ dà zhòng

xuāngào

尔 时世 尊 说 此偈已, 告 弥勒菩萨: 我 今 于此大 众 、 宣 告
rǔ děng

ā yì duō

shìzhū dà pú sà mó hē sà

wú liàng wú shù ā sēngzhǐ

cóng dì

汝 等 ,阿逸 多, 是 诸 大菩萨摩诃萨,无 量 无 数 阿 僧 祇、 从 地
yǒngchū

rǔ děng xī suǒwèijiànzhě

wǒ yú shìsuō pó shìjiè dé ā nòuduōluósānmiǎo

涌 出,汝 等 昔 所 未 见 者,我于 是 娑 婆 世 界、得阿 耨 多 罗 三 藐
sān pú tí yǐ

jiàohuàshìdǎoshìzhū pú sà

diào fú qí xīn

lìng fā dào yì

cǐ zhū

三 菩提已, 教 化 示 导 是 诸 菩萨, 调 伏其 心, 令 发 道 意。 此 诸
pú sà

jiē yú shìsuō pó shìjièzhīxià

cǐ jiè xū kōngzhōngzhù

yú zhūjīngdiǎn

菩萨, 皆 于 是 娑 婆 世 界 之 下、 此 界 虚 空 中 住, 于 诸 经 典 ,
dú sòngtōng lì

sī wéifēnbié

zhèng yì niàn

ā yì duō

shìzhūshànnán zǐ děng

读 诵 通 利,思 惟 分 别、 正 忆 念 。阿逸 多, 是 诸 善 男 子 等 ,
bù lè zàizhòng duōyǒusuǒshuō

cháng lè jìngchù qínhángjīngjìn

wèicéngxiū xī

不乐 在 众 、多 有 所 说 , 常 乐 静 处、勤 行 精 进, 未 曾 休 息。
yì bù yī zhǐréntiān ér zhù

cháng lè shēnzhì

wú yǒuzhàng ài

yì cháng lè yú zhū fó

亦不依 止 人 天 而 住。 常 乐 深 智,无 有 障 碍、亦 常 乐于 诸 佛
zhī fǎ

yì xīnjīngjìn

qiú wú shànghuì

之 法,一 心 精 进, 求 无 上 慧。
ěr shíshìzūn yù zhòngxuān cǐ yì

ér shuō jì yán

尔 时 世 尊 欲 重 宣 此义,而 说 偈 言:
ā yì rǔ dāngzhī

shìzhū dà pú sà

阿逸汝 当 知, 是 诸 大菩萨,
cóng wú shùjiélái

xiū xí fó zhìhuì

从 无 数 劫 来, 修 习佛 智 慧,
xī shì wǒ suǒhuà

lìng fā dà dàoxīn

悉 是 我 所 化, 令 发大 道 心。

184

cǐ děngshì wǒ zǐ

yī zhǐshìshìjiè

此 等 是 我子,依 止 是 世 界,
chánghángtóutuóshì

zhì lè yú jìngchù

常 行 头 陀 事, 志 乐于 静 处,
shě dà zhòngkuìnào

bù lè duōsuǒshuō

舍 大 众 愦 闹,不乐 多 所 说 。
rú shìzhū zǐ děng

xué xí wǒ dào fǎ

如 是 诸 子 等 , 学 习我 道 法,
zhòu yè chángjīngjìn

wéiqiú fó dào gù

昼 夜 常 精 进, 为 求 佛 道 故,
zàisuō pó shìjiè

xiàfāngkōngzhōngzhù

在 娑 婆 世 界、 下 方 空 中 住,
zhìniàn lì jiān gù

chángqínqiúzhìhuì

志 念 力 坚 固, 常 勤 求 智 慧,
shuōzhǒngzhǒngmiào fǎ

qí xīn wú suǒwèi

说 种 种 妙 法,其 心 无 所 畏。
wǒ yú gā yē chéng

pú tí shùxiàzuò

我于伽耶 城 、菩提 树 下 坐,
dé chéngzuìzhèngjiào

zhuǎn wú shàng fǎ lún

得 成 最 正 觉 , 转 无 上 法 轮。
ěr nǎijiàohuàzhī

lìngchū fā dàoxīn

尔 乃 教 化 之、 令 初 发 道 心,
jīnjiēzhù bù tuì

xī dāng dé chéng fó

今 皆 住 不 退,悉 当 得 成 佛。
wǒ jīnshuōshí yǔ

rǔ děng yì xīnxìn

我 今 说 实 语,汝 等 一 心 信,
wǒ cóngjiǔyuǎnlái

jiàohuàshìděngzhòng

我 从 久 远 来、 教 化 是 等 众 。

185

ěr shí

mílè púsà móhēsà

jí wúshù zhū púsà děng

xīnshēng yíhuò

guài

尔 时、弥勒菩萨摩诃萨、及无数 诸 菩萨 等 , 心 生 疑惑, 怪
wèicéngyǒu

ér zuòshìniàn

yún hé shìzūn yú shǎoshíjiān

jiàohuà rú shì wú liàng

未 曾 有, 而 作 是 念 : 云 何 世 尊 于 少 时 间 、 教 化 如 是 无 量
wú biān ā sēngzhǐzhū dà pú sà

lìngzhù ā nòuduōluósānmiǎosān pú tí

jí bái fó

无 边 阿 僧 祇 诸 大菩萨, 令 住 阿 耨 多 罗 三 藐 三 菩提? 即 白 佛
yán

shìzūn

rú láiwéitài zǐ shí

chū yú shìgōng

qù gā yē chéng bù yuǎn

zuò

言: 世 尊, 如 来 为 太 子 时, 出 于 释 宫 , 去伽耶 城 不 远 , 坐
yú dàochǎng

dé chéng ā nòuduōluósānmiǎosān pú tí

cóngshì yǐ lái

shǐguò sì

于 道 场 , 得 成 阿 耨 多 罗 三 藐 三 菩提, 从 是 已 来, 始 过 四
shí yú nián

shìzūn

yún hé yú cǐ shǎoshí dà zuò fó shì

yǐ fó shì lì

yǐ fó gōng

十 余 年 , 世 尊, 云 何于此 少 时、大 作 佛 事,以佛 势 力,以佛 功

jiàohuà rú shì wú liàng dà pú sà zhòng

dāngchéng ā nòuduōluósānmiǎosān pú tí

德, 教 化 如 是 无 量 大菩萨 众 、 当 成 阿 耨 多 罗 三 藐 三 菩提?
shìzūn

cǐ dà pú sà zhòng

jiǎshǐyǒurén

yú qiānwàn yì jié

shù bù néngjìn

世 尊,此大菩萨 众 , 假 使 有 人,于 千 万 亿 劫、数 不 能 尽
bù dé qí biān

sī děngjiǔyuǎn yǐ lái

yú wú liàng wú biānzhū fó suǒ

zhízhūshàngēn

不得其 边 ,斯 等 久 远 已 来,于无 量 无 边 诸 佛 所、植 诸 善 根
chéngjiù pú sà dào

chángxiūfànháng shìzūn

rú cǐ zhīshì

shìsuǒnánxìn

pì rú

成 就 菩萨 道, 常 修 梵 行 。世 尊,如此 之 事, 世 所 难 信。譬如
yǒurén

sè měi fā hēi

nián èr shí wǔ

zhǐbǎisuìrén

yánshì wǒ zǐ

qí bǎisuìrén

有 人、色 美 发 黑, 年 二 十 五, 指 百 岁 人、言 是 我子,其 百 岁 人,
yì zhǐniánshào

yánshì wǒ fù

shēng yù wǒ děng

shìshìnánxìn

亦 指 年 少 , 言 是 我父, 生 育我 等 , 是 事 难 信。
fó yì rú shì

dé dào yǐ lái

qí shíwèijiǔ

ér cǐ dà zhòngzhū pú sà děng

佛亦如 是, 得 道 已 来, 其 实 未 久, 而此大 众 诸 菩萨 等 ,
yǐ yú wú liàngqiānwàn yì jié

wéi fó dào gù

qínhángjīngjìn

shàn rù chūzhù wú

已于无 量 千 万 亿 劫, 为 佛 道 故, 勤 行 精 进, 善 入 出 住 无

186

liàngbǎiqiānwàn yì sānmèi

dé dà shéntōng

jiǔxiūfànháng

shànnéng cì dì xí zhū

量 百 千 万 亿 三 昧, 得大 神 通 , 久 修 梵 行 , 善 能 次第习 诸
shàn fǎ

qiǎo yú wèn dá

rénzhōngzhībǎo

yí qièshìjiānshènwéi xī yǒu

jīn rì shì

善 法, 巧 于 问 答, 人 中 之 宝,一 切 世 间 甚 为 稀 有。今 日 世
zūnfāngyún

dé fó dàoshí

chūlìng fā xīn

jiàohuàshìdǎo

lìngxiàng ā nòuduō

尊 方 云, 得佛 道 时, 初 令 发 心, 教 化 示 导, 令 向 阿 耨 多
luósānmiǎosān pú tí

shìzūn dé fó wèijiǔ

nǎinéngzuò cǐ dà gōng dé shì

wǒ děngsuī

罗 三 藐 三 菩提, 世 尊 得佛 未 久, 乃 能 作 此大 功 德 事。我 等 虽
fù xìn fó suí yí suǒshuō

fó suǒchūyán wèicéng xū wàng

fó suǒzhīzhě

jiē xī tōng

复 信 佛 随 宜 所 说 ,佛 所 出 言、未 曾 虚 妄 ,佛 所 知 者, 皆 悉 通

ránzhūxīn fā yì pú sà

yú fó mièhòu

ruòwénshì yǔ

huò bù xìnshòu

ér qǐ

达, 然 诸 新 发意菩萨, 于佛 灭 后, 若 闻 是 语, 或 不 信 受 、 而起
pò fǎ zuì yè yīnyuán

wéi

rán

shìzūn

yuànwéijiěshuō

chú wǒ děng yí

jí wèi

破法 罪 业 因 缘 。惟、然, 世 尊, 愿 为 解 说 , 除 我 等 疑,及 未
láishìzhūshànnán zǐ

wén cǐ shì yǐ

yì bù shēng yí

来 世 诸 善 男 子、 闻 此 事 已,亦不 生 疑。
ěr shí mí lè pú sà yù zhòngxuān cǐ yì

ér shuō jì yán

尔 时 弥勒菩萨欲 重 宣 此义,而 说 偈 言:
fó xī cóngshìzhòng

chūjiājìn gā yē

佛昔 从 释 种 、 出 家 近 伽耶,
zuò yú pú tí shù

ěr láishàngwèijiǔ

坐 于菩提 树,尔 来 尚 未 久。
cǐ zhū fó zǐ děng

qí shù bù kě liàng

此 诸 佛子 等 ,其 数 不可 量 ,
jiǔ yǐ háng fó dào

zhù yú shéntōng lì

久 已 行 佛 道, 住 于 神 通 力,
shànxué pú sà dào

bù rǎnshìjiān fǎ

善 学 菩萨 道,不 染 世 间 法,

187

rú liánhuázàishuǐ

cóng dì ér yǒngchū

如 莲 华 在 水 , 从 地而 涌 出,
jiē qǐ gōngjìngxīn

zhù yú shìzūnqián

皆 起 恭 敬 心, 住 于 世 尊 前 。
shìshìnán sī yì

yún hé ér kě xìn

是 事 难 思议, 云 何而可 信,
fó dé dàoshènjìn

suǒchéngjiùshènduō

佛得 道 甚 近、 所 成 就 甚 多,
yuànwéichúzhòng yí

rú shífēnbiéshuō

愿 为 除 众 疑,如 实 分 别 说 。
pìrú shàozhuàngrén

niánshǐ èrshíwǔ

譬如 少壮 人, 年 始 二十五,
shìrénbǎisuì zǐ

fābái ér miànzhòu

示人 百 岁 子,发白而 面 皱 ,
shìděng wǒ suǒshēng

zǐ yì shuōshì fù

是 等 我 所 生 ,子亦 说是 父,
fù shǎo ér zǐ lǎo

jǔ shìsuǒ bù xìn

父 少 而子 老,举 世 所 不 信。
shìzūn yì rú shì

dé dàoláishènjìn

世 尊 亦如 是,得 道 来 甚 近。
shìzhū pú sà děng

zhì gù wú qièruò

是 诸 菩萨 等 , 志 固无 怯 弱,
cóng wú liàngjiélái

ér háng pú sà dào

从 无 量 劫 来、而 行 菩萨 道,
qiǎo yú nánwèn dá

qí xīn wú suǒwèi

巧 于 难 问 答,其 心 无 所 畏,
rěn rǔ xīnjuédìng

duānzhèngyǒuwēi dé

忍 辱 心 决 定 , 端 正 有 威 德,

188

shífāng fó suǒzàn

shànnéngfēnbiéshuō

十 方 佛 所 赞, 善 能 分 别 说 ,
bù lè zàirénzhòng

chánghǎozàichándìng

不乐 在 人 众 , 常 好 在 禅 定 ,
wéiqiú fó dào gù

yú xiàkōngzhōngzhù

为 求 佛 道 故,于 下 空 中 住。
wǒ děngcóng fó wén

yú cǐ shì wú yí

我 等 从 佛 闻、于此 事 无疑,
yuàn fó wéiwèilái

yǎnshuōlìngkāijiě

愿 佛 为 未来 , 演说 令 开解 。
ruòyǒu yú cǐ jīng

shēngyí bù xìnzhě

若 有 于此 经 、 生疑 不 信 者,
jí dāngduò è dào

yuànjīnwéijiěshuō

即 当 堕 恶 道。 愿 今 为 解说 ,
shìwúliàng púsà

yún hé yú shǎoshí

是 无量 菩萨, 云 何于 少时 、
jiàohuàlìng fā xīn

ér zhù bù tuì dì

教 化 令 发 心,而 住 不 退 地。

189

rú lái shòu liàng pǐn dì shí liù

如来 寿 量 品第十 六

190

ěr shí

fó gàozhū pú sà jí yí qiè dà zhòng

zhūshànnán zǐ

rǔ děngdāngxìnjiě

尔 时、佛 告 诸 菩萨及一 切 大 众 : 诸 善 男 子,汝 等 当 信 解
rú láichéng dì zhī yǔ

fù gào dà zhòng

rǔ děngdāngxìnjiě rú láichéng dì zhī yǔ

yòu

如 来 诚 谛 之 语。复 告 大 众 :汝 等 当 信 解 如 来 诚 谛 之 语。又
fù gàozhū dà zhòng

rǔ děngdāngxìnjiě rú láichéng dì zhī yǔ

shìshí pú sà dà zhòng

复 告 诸 大 众 : 汝 等 当 信 解 如 来 诚 谛 之 语。 是 时 菩萨大 众
mí lè wéishǒu

hé zhǎngbái fó yán

shìzūn

wéiyuànshuōzhī

wǒ děngdāngxìnshòu

弥勒 为 首 , 合 掌 白 佛 言: 世 尊, 惟 愿 说 之, 我 等 当 信 受
fó yǔ

rú shìsānbái yǐ

fù yán

wéiyuànshuōzhī

wǒ děngdāngxìnshòu fó yǔ

佛语。如 是 三 白 已,复 言: 惟 愿 说 之,我 等 当 信 受 佛语。
ěr shíshìzūnzhīzhū pú sà sānqǐng bù zhǐ

ér gàozhīyán

rǔ děng dì tīng

尔 时 世 尊 知 诸 菩萨 三 请 不 止, 而 告 之 言: 汝 等 谛 听 , 如
lái mì mì shéntōngzhī lì

yí qièshìjiāntiān rén jí ā xiūluó

jiēwèi

jīnshìjiā

来 秘密 神 通 之 力。一 切 世 间 天 、人、及阿 修 罗, 皆 谓, 今 释 迦
móu ní fó

chūshìshìgōng

qù gā yē chéng bù yuǎn

zuò yú dàochǎng

dé ā nòuduō

牟 尼佛、 出 释 氏 宫 , 去伽耶 城 不 远 , 坐 于 道 场 , 得阿 耨 多
luósānmiǎosān pú tí

ránshànnán zǐ

wǒ shíchéng fó yǐ lái

wú liàng wú biān

bǎi

罗 三 藐 三 菩提。然 善 男 子,我 实 成 佛已 来、无 量 无 边 、百
qiānwàn yì nà yóu tā jié

千 万 亿那 由 他 劫。
pì rú wǔ bǎiqiānwàn yì nà yóu tā

ā sēngzhǐ

sānqiān dà qiānshìjiè

jiǎshǐ

譬如五 百 千 万 亿那 由 他、阿 僧 祇、三 千 大 千 世 界, 假 使
yǒurén mǒ wéiwēichén

guò yú dōngfāng wǔ bǎiqiānwàn yì nà yóu tā ā sēngzhǐguó nǎi

有 人、抹 为 微 尘 , 过 于 东 方 五 百 千 万 亿那 由 他阿 僧 祇 国、乃
xià yī chén

rú shìdōngháng

jìnshìwēichén

zhūshànnán zǐ

yú yì yún hé

shì

下 一 尘 , 如 是 东 行 , 尽 是 微 尘 , 诸 善 男 子、 于意 云 何, 是
zhūshìjiè

kě dé sī wéixiào jì

zhī qí shùfǒu

诸 世 界,可得思 惟 校 计、 知 其 数 否。

191

mí lè pú sà děng

jù bái fó yán

shìzūn

shìzhūshìjiè

wú liàng wú biān

弥勒菩萨 等 、 俱 白 佛 言: 世 尊, 是 诸 世 界, 无 量 无 边 ,
fēisuànshùsuǒzhī yì fēixīn lì suǒ jí

yí qièshēngwén pì zhī fó

yǐ wú lòuzhì

非 算 数 所 知、亦 非 心 力 所 及,一 切 声 闻、辟 支 佛,以无 漏 智,
bù néng sī wéi zhī qí xiànshù

wǒ děngzhù ā wéiyuèzhì dì

yú shìshìzhōng

yì suǒ

不 能 思 惟、知 其 限 数,我 等 住 阿 惟 越 致 地,于 是 事 中 、亦 所
bù dá

shìzūn

rú shìzhūshìjiè

wú liàng wú biān

不达, 世 尊,如 是 诸 世 界,无 量 无 边 。
ěr shí fó gào dà pú sà zhòng

zhūshànnán zǐ

jīndāngfēnmíngxuān yǔ rǔ děng

尔 时 佛 告 大菩萨 众 : 诸 善 男 子, 今 当 分 明 宣 语汝 等
shìzhūshìjiè

ruòzhùwēichén jí bù zhùzhě

jìn yǐ wéichén

yī chén yī jié

是 诸 世 界, 若 著 微 尘 及不 著 者、 尽 以 为 尘 , 一 尘 一 劫, 我
chéng fó yǐ lái

fù guò yú cǐ bǎiqiānwàn yì nà yóu tā ā sēngzhǐjié zì cóngshìlái

成 佛已 来,复 过 于此 百 千 万 亿那 由 他阿 僧 祇 劫。自 从 是 来,
wǒ chángzài cǐ suō pó shìjiè shuō fǎ jiàohuà

yì yú yú chùbǎiqiānwàn yì nà yóu tā ā

我 常 在 此 娑 婆 世 界、说 法 教 化,亦于余 处 百 千 万 亿那 由 他阿
sēngzhǐguó

dǎo lì zhòngshēng

僧 祇 国、 导 利 众 生 。
zhūshànnán zǐ

yú shìzhōngjiān

wǒ shuōrándēng fó děng

yòu fù yán qí rù

诸 善 男 子, 于 是 中 间 , 我 说 燃 灯 佛 等 , 又 复 言 其入
yú nièpán

rú shì

jiē yǐ fāngbiànfēnbié

zhūshànnán zǐ

ruòyǒuzhòngshēng

lái

于 涅 槃,如 是、皆 以 方 便 分 别。诸 善 男 子, 若 有 众 生 、来
zhì wǒ suǒ

wǒ yǐ fó yǎn guān qí xìnděng zhūgēn lì dùn

suísuǒyìng dù

chùchù zì

至 我 所,我以佛 眼、观 其 信 等 、诸 根 利 钝, 随 所 应 度, 处 处 自
shuō míng zì bù tóng nián jì dà xiǎo

yì fù xiànyán dāng rù nièpán

yòu yǐ zhǒng

说 、名 字不 同 、年 纪大 小 ,亦复 现 言、当 入 涅 槃, 又 以 种
zhǒngfāngbiàn

shuōwēimiào fǎ

nénglìngzhòngshēng fā huān xǐ xīn

zhūshànnán zǐ

种 方 便 、 说 微 妙 法, 能 令 众 生 发 欢 喜 心。诸 善 男 子,

192

rú láijiànzhūzhòngshēng

lè yú xiǎo fǎ

dé báogòuzhòngzhě

wéishìrénshuō

如 来 见 诸 众 生 、乐于 小 法,德 薄 垢 重 者, 为 是 人 说 ,我
shǎochūjiā

dé ā nòuduōluósānmiǎosān pú tí

rán wǒ shíchéng fó yǐ lái

jiǔyuǎn

少 出 家, 得阿 耨 多 罗 三 藐 三 菩提, 然 我 实 成 佛已 来、 久 远
ruò sī

dàn yǐ fāngbiàn

jiàohuàzhòngshēng

lìng rù fó dào

zuò rú shìshuō

若 斯, 但 以 方 便 、 教 化 众 生 , 令 入佛 道, 作 如 是 说 。
zhūshànnán zǐ

rú láisuǒyǎnjīngdiǎn

jiēwéi dù tuōzhòngshēng

huòshuō jǐ

诸 善 男 子, 如 来 所 演 经 典 , 皆 为 度 脱 众 生 , 或 说 己
shēn

huòshuō tā shēn

huòshì jǐ shēn

huòshì tā shēn

huòshì jǐ shì

huòshì tā

身 , 或 说 他 身 , 或 示 己 身 , 或 示 他 身 , 或 示 己 事, 或 示 他
shì

zhūsuǒyánshuō

jiēshí bù xū

suǒ yǐ zhě hé

rú lái rú shízhījiànsānjièzhī

事, 诸 所 言 说 , 皆 实 不虚。 所 以 者 何。 如 来 如 实 知 见 三 界 之
xiāng

wú yǒushēng sǐ

ruòtuìruòchū

yì wú zàishì

jí miè dù zhě

fēishífēi xū

相 ,无 有 生 死、若 退 若 出,亦无 在 世、及 灭 度 者, 非 实 非 虚,
fēi rú fēi yì

bù rú sānjiè

jiàn yú sānjiè

rú sī zhīshì

rú láimíngjiàn

非 如 非 异, 不如 三 界、 见 于 三 界, 如斯 之 事, 如 来 明 见 , 无
yǒucuòmiù

yǐ zhūzhòngshēngyǒuzhǒngzhǒngxìng

zhǒngzhǒng yù

zhǒngzhǒngháng

有 错 谬。以 诸 众 生 有 种 种 性 、 种 种 欲、 种 种 行 、
zhǒngzhǒng yì xiǎngfēnbié gù

yù lìngshēngzhūshàngēn

yǐ ruògānyīnyuán pì yù

种 种 忆 想 分 别 故,欲 令 生 诸 善 根,以 若 干 因 缘 、譬喻、
yán cí

zhǒngzhǒngshuō fǎ

suǒzuò fó shì

wèicéngzànfèi

rú shì

wǒ chéng fó yǐ

言 辞、 种 种 说 法, 所 作 佛 事, 未 曾 暂 废。如 是,我 成 佛已
lái

shèn dà jiǔyuǎn

shòumìng wú liàng ā sēngzhǐjié

chángzhù bù miè

来、 甚 大 久 远 , 寿 命 无 量 阿 僧 祇 劫, 常 住 不 灭。
zhūshànnán zǐ

wǒ b ě n háng pú sà dào

suǒchéngshòumìng

jīnyóuwèijìn

诸 善 男 子, 我本 行 菩萨 道、 所 成 寿 命 , 今 犹 未 尽, 复
bèishàngshù

ránjīnfēishímiè dù

ér biànchàngyán

dāng qǔ miè dù

rú lái yǐ shì

倍 上 数。然 今 非 实 灭 度,而 便 唱 言、 当 取 灭 度,如 来 以 是

193

fāngbiàn jiàohuàzhòngshēng suǒ yǐ zhě hé ruò fó jiǔzhù yú shì

báo dé zhīrén

方 便 、教 化 众 生 。所 以 者 何。若 佛 久 住 于 世, 薄 德 之 人,不
zhòngshàngēn

pínqióngxiàjiàn

tānzhù wǔ yù

rù yú yì xiǎngwàngjiànwǎngzhōng

种 善 根, 贫 穷 下 贱 , 贪 著 五欲, 入于忆 想 妄 见 网 中
ruòjiàn rú láichángzài bù miè

biàn qǐ jiāo zì

ér huáiyàndài

bù néngshēngnánzāo

若 见 如 来 常 在 不 灭, 便 起 憍 恣、而 怀 厌 怠,不 能 生 难 遭
zhīxiǎng

gōngjìngzhīxīn

shì gù rú lái yǐ fāngbiànshuō

bǐ qiūdāngzhī

zhū fó

之 想 、 恭 敬 之 心, 是 故如 来 以 方 便 说 : 比 丘 当 知, 诸 佛
chūshì

nán kě zhí yù suǒ yǐ zhě hé zhūbáo dé rén

guò wú liàngbǎiqiānwàn yì jié

出 世, 难 可 值 遇。所 以 者 何。诸 薄 德 人, 过 无 量 百 千 万 亿 劫,
huòyǒujiàn fó

huò bú jiànzhě

yǐ cǐ shì gù

wǒ zuòshìyán

zhū bǐ qiū

rú lái

或 有 见 佛, 或 不 见 者, 以此 事 故, 我 作 是 言: 诸 比 丘, 如 来
nán kě dé jiàn

sī zhòngshēngděng wén rú shì yǔ

bì dāngshēng yú nánzāozhīxiǎng

难 可得 见 。斯 众 生 等 、闻 如 是 语,必 当 生 于 难 遭 之 想 ,
xīnhuáiliàn mù

kě yǎng yú fó

biànzhòngshàngēn

shì gù rú láisuī bù shímiè

心 怀 恋 慕, 渴 仰 于佛, 便 种 善 根, 是 故如 来 虽 不 实 灭,
ér yánmiè dù

而 言 灭 度。
yòu shàn nánzǐ

zhū fó rúlái fǎ jiē rúshì

wéi dù zhòngshēng

jiēshí bù xū

又、善 男子, 诸 佛如来、法 皆 如是, 为 度 众生 , 皆 实 不虚。
pì rú liáng yī

zhìhuìcōng dá

míngliànfāngyào

shànzhìzhòngbìng

qí rénduō

譬如 良 医, 智 慧 聪 达, 明 练 方 药, 善 治 众 病 。 其 人 多
zhū zǐ xī

ruòshí

èr shí

nǎizhìbǎishù

yǐ yǒushìyuán

yuǎnzhì yú guó

zhū zǐ

诸 子息, 若 十、二 十、乃 至 百 数,以 有 事 缘 , 远 至 余 国。诸 子
yú hòu yǐn tā dú yào

yào fā

mènluàn

wǎnzhuǎn yú dì

shìshí qí fù háiláiguījiā

于 后、饮 他毒 药, 药 发、闷 乱 , 宛 转 于地。是 时 其父 还 来 归 家,
zhū zǐ yǐn dú

huòshīběnxīn

huò bù shīzhě

yáojiàn qí fù

jiē dà huān xǐ

bài

诸 子 饮 毒, 或 失 本 心, 或 不 失 者, 遥 见 其父, 皆 大 欢 喜, 拜

194

guì wènxùn shàn ān yǐnguī

wǒ děng yú chī

wù fú dú yào

yuànjiànjiùliáo

gèng

跪、问 讯、善 安 隐 归:我 等 愚 痴,误服毒 药, 愿 见 救 疗 , 更
cì shòumìng

fù jiàn zǐ děng kǔ nǎo rú shì

yī zhūjīngfāng

qiúhǎoyàocǎo

赐 寿 命 。 父 见 子 等 苦 恼 如 是, 依 诸 经 方 , 求 好 药 草, 色
xiāngměiwèi

jiē xī jù zú

dǎoshāi hé hé

yǔ zǐ lìng fú

ér zuòshìyán

cǐ dà

香 美 味、 皆 悉具足, 捣 筛 和合, 与子 令 服, 而 作 是 言: 此大
liángyào

sè xiāngměiwèi

jiē xī jù zú

rǔ děng kě fú

sù chú kǔ nǎo

wú fù

良 药, 色 香 美 味、 皆 悉具足, 汝 等 可服, 速 除 苦 恼, 无复
zhònghuàn

众 患。
qí zhū zǐ zhōng

bù shīxīnzhě

jiàn cǐ liángyào

sè xiāng jù hǎo

jí biàn fú

其 诸 子 中 、不 失 心 者, 见 此 良 药、色 香 俱 好,即 便 服
zhī

bìngjìnchú yù

yú shīxīnzhě

jiàn qí fù lái

suī yì huān xǐ wènxùn

qiúsuǒ

之, 病 尽 除 愈。余 失 心 者, 见 其父 来, 虽 亦 欢 喜 问 讯, 求 索
zhìbìng

rán yǔ qí yào ér bù kěn fú suǒ yǐ zhě hé dú qì shēn rù

shīběnxīn

治 病 , 然 与其 药 、而不 肯 服。所 以 者 何。毒气 深 入, 失 本 心

yú cǐ hào sè xiāngyào ér wèi bù měi

fù zuòshìniàn

cǐ zǐ kě mǐn

wéi dú

故,于此 好 色 香 药 、而 谓 不 美 。父 作 是 念 :此子可 愍, 为 毒
suǒzhōng

xīnjiēdiāndǎo

suījiàn wǒ xǐ

qiúsuǒjiùliáo

rú shìhǎoyào

ér bù

所 中 , 心 皆 颠 倒, 虽 见 我喜, 求 索 救 疗 , 如 是 好 药、 而不
kěn fú

wǒ jīndāngshèfāngbiàn lìng fú cǐ yào jí zuòshìyán

rǔ děngdāngzhī

肯 服,我 今 当 设 方 便 、令 服此 药。即 作 是 言:汝 等 当 知,我
jīnshuāilǎo

sǐ shí yǐ zhì

shìhǎoliángyào

jīnliúzài cǐ

rǔ kě qǔ fú

今 衰 老, 死 时 已 至, 是 好 良 药, 今 留 在 此, 汝可取服, 勿
yōu bù chài zuòshìjiào yǐ

fù zhì tā guó

qiǎnshǐháigào

rǔ fù yǐ sǐ shìshízhū

忧 不 瘥 。作 是 教 已,复 至 他 国, 遣 使 还 告:汝父已死。是 时 诸
zǐ wén fù bèisàng

xīn dà yōunǎo

ér zuòshìniàn

ruò fù zàizhě

cí mǐn wǒ děng

子 闻 父 背 丧 , 心 大 忧 恼, 而 作 是 念 : 若 父 在 者, 慈 愍 我 等 ,

195

néngjiànjiù hù

jīnzhě shě wǒ yuǎnsàng tā guó

zì wéi gū lù

wú fù shì hù

cháng

能 见 救 护, 今 者、舍 我 远 丧 他 国。自 惟 孤露,无复 恃 怙, 常
huáibēigǎn

xīnsuìxǐng wù

nǎizhī cǐ yào sè wèixiāngměi

jí qǔ fú zhī

dú bìng

怀 悲 感, 心 遂 醒 悟, 乃 知 此 药 色 味 香 美。 即取服 之, 毒 病
jiē yù

qí fù wén zǐ xī yǐ dé chài

xúnbiànláiguī

xiánshǐjiànzhī

皆 愈。其父 闻 子悉已得 瘥 , 寻 便 来 归, 咸 使 见 之。
zhūshàn nánzǐ

yúyìyún hé

pōyǒu rén

néngshuō cǐ liángyīxūwàngzuìfǒu

诸 善 男子, 于意云何, 颇有 人、 能 说 此 良医 虚妄 罪 否?
bù yě

shìzūn

fó yán

wǒ yì rú shì

不也, 世 尊。 佛 言: 我亦如 是,
bǎiqiānwànyì nà yóu tā ā sēngzhǐjié

chéng fó yǐ lái

wú liàng wú biān

成 佛已 来、 无 量 无 边

wéizhòngshēng gù

yǐ fāngbiàn lì

yándāng

百千万亿 那 由 他阿 僧 祇 劫, 为 众生 故, 以 方便 力、 言 当
miè dù

yì wú yǒunéng rú fǎ shuō wǒ xūwàngguòzhě

灭 度,亦无 有 能 如法 说 我 虚妄 过 者。
ěr shíshìzūn yù zhòngxuān cǐ yì

ér shuō jì yán

尔 时 世 尊 欲 重 宣 此义,而 说 偈 言:
zì wǒ dé fó lái

suǒjīngzhūjiéshù

自我得佛 来, 所 经 诸 劫 数,
wú liàngbǎiqiānwàn

yì zǎi ā sēngzhǐ

无 量 百 千 万、亿 载 阿 僧 祇,
chángshuō fǎ jiàohuà

wú shù yì zhòngshēng

常 说 法 教 化、无 数 亿 众 生 ,
lìng rù yú fó dào

ěr lái wú liàngjié

令 入于佛 道。尔 来 无 量 劫,
wéi dù zhòngshēng gù

fāngbiànxiànnièpán

为 度 众 生 故, 方 便 现 涅 槃、
ér shí bù miè dù

chángzhù cǐ shuōfǎ

而 实 不 灭 度, 常住 此 说法 。

196

wǒ chángzhù yú cǐ

yǐ zhūshéntōng lì

我 常住 于此,以 诸 神通 力,
lìngdiāndǎozhòngshēng

令 颠倒

suījìn ér bújiàn

众生 、 虽 近 而 不见 。

zhòngjiàn wǒ miè dù

guǎnggōngyǎng shèlì

众 见 我 灭 度, 广 供养 舍利,
xiánjiēhuáiliànmù

ér shēng kě yǎngxīn

咸 皆 怀 恋慕 、而 生 渴 仰 心。
zhòngshēng jì xìn fú

zhìzhí yì róuruǎn

众 生 既 信 伏, 质 直 意 柔 软 ,
yì xīn yù jiàn fó

bù zì xī shēnmìng

一 心 欲 见 佛,不自惜 身 命 。
shí wǒ jí zhòngsēng

jù chūlíngjiùshān

时 我及 众 僧 、俱 出 灵 鹫 山 ,
wǒ shí yǔ zhòngshēng

chángzài cǐ bù miè

我 时 语 众 生 , 常 在 此不 灭,
yǐ fāngbiàn lì gù

xiànyǒumièbùmiè

以 方便 力故, 现有 灭不灭。
yú guóyǒuzhòngshēng

余 国有

gōngjìngxìn lè zhě

众生 、 恭敬 信 乐 者,

wǒ fù yú bǐ zhōng

wéishuōwúshàng fǎ

我复于彼 中 、 为 说 无上 法,
rǔ děng bù wén cǐ

dànwèi wǒ miè dù

汝 等 不 闻 此, 但 谓 我 灭 度。
wǒjiànzhūzhòngshēng

méi zàiyú kǔnǎo

我见 诸 众生 、 没 在于苦恼,
gù bù wéixiànshēn

lìng qí shēng kě yǎng

故不 为 现 身 , 令 其 生 渴 仰 ,

197

yīn qí xīnliànmù

nǎichūwéishuōfǎ

因 其 心 恋慕 , 乃 出 为 说法 。
shéntōng lì rú shì

yú ā sēngzhǐjié

神 通 力如 是,于阿 僧 祇 劫,
chángzàilíngjiùshān

jí yú zhūzhùchù

常 在 灵 鹫 山 、及余 诸 住 处,
zhòngshēngjiànjiéjìn

dà huǒsuǒshāoshí

众 生 见 劫 尽、大 火 所 烧 时,
wǒ cǐ tǔ ān yǐn

tiānrénchángchōngmǎn

我此土安 隐, 天 人 常 充 满。
yuánlínzhūtáng gé

zhǒngzhǒngbǎozhuāngyán

园 林 诸 堂 阁、 种 种 宝 庄 严,
bǎoshùduōhuāguǒ

zhòngshēngsuǒyóu lè

宝 树 多 花 果, 众 生 所 游 乐。
zhūtiān jī tiān gǔ

chángzuòzhòng jì lè

诸 天 击 天 鼓, 常 作 众 伎乐,
yǔ màntuóluóhuā

sàn fó jí dà zhòng

雨 曼 陀 罗 花、 散 佛及大 众 。
wǒ jìng tǔ bù huǐ

ér zhòngjiànshāojìn

我 净 土不 毁,而 众 见 烧 尽,
yōu bù zhū kǔ nǎo

rú shì xī chōngmǎn

忧 怖 诸 苦 恼、如 是 悉 充 满。
shìzhūzuìzhòngshēng

yǐ è yè yīnyuán

是 诸 罪 众 生 ,以恶业 因 缘 ,
guò ā sēngzhǐjié

bù wénsānbǎomíng

过 阿 僧 祇 劫、不 闻 三 宝 名 。
zhūyǒuxiūgōng dé

róu hé zhìzhízhě

诸 有 修 功 德、 柔 和 质 直 者,

198

zé jiējiàn wǒ shēn

zài cǐ ér shuō fǎ

则 皆 见 我 身 , 在 此而 说 法。
huòshíwèi cǐ zhòng

shuō fó shòu wú liàng

或 时 为此 众 、 说 佛 寿 无 量 ,
jiǔnǎijiàn fó zhě

wéishuō fó nánzhí

久 乃 见 佛 者, 为 说 佛 难 值。
wǒ zhì lì rú shì

huìguāngzhào wú liàng

我 智 力如 是, 慧 光 照 无 量 ,
shòumìng wú shùjié

jiǔxiū yè suǒ dé

寿 命 无 数 劫, 久 修 业 所 得。
rǔ děngyǒuzhìzhě

wù yú cǐ shēng yí

汝 等 有 智 者,勿于此 生 疑,
dāngduànlìngyǒngjìn

fó yǔ shí bù xū

当 断 令 永 尽,佛语 实 不虚。
rú yī shànfāngbiàn

wéizhìkuáng zǐ gù

如医 善 方 便 , 为 治 狂 子故,
shízài ér yán sǐ

wú néngshuō xū wàng

实 在 而 言 死,无 能 说 虚 妄 。
wǒ yì wéishì fù

jiùzhū kǔ huànzhě

我亦 为 世 父, 救 诸 苦 患者 ,
wéifán fū diāndǎo

shízài ér yánmiè

为 凡 夫 颠 倒, 实 在 而 言 灭。
yǐ chángjiàn wǒ gù

ér shēngjiāo zì xīn

以 常 见 我故,而 生 憍 恣 心,
fàng yì zhù wǔ yù

duò yú è dàozhōng

放 逸 著 五欲, 堕 于恶 道 中 。
wǒ chángzhīzhòngshēng

hángdào bù hángdào

我 常 知 众 生 、 行 道 不 行 道,

199

suísuǒyìng kě dù

wéishuōzhǒngzhǒng fǎ

随 所 应 可度, 为 说 种 种 法。
měi zì zuòshì yì

yǐ hé lìngzhòngshēng

每 自 作 是 意,以何 令 众 生 、
dé rù wú shànghuì

sù chéngjiù fó shēn

得入无 上 惠,速 成 就 佛 身 。

fēn bié gōng dé pǐn dì shí qī

分 别 功 德品第十七
ěr shí dà huì

wén fó shuōshòumìngjiéshùchángyuǎn rú shì

wú liàng wú biān ā

尔 时 大 会、 闻 佛 说 寿 命 劫 数 长 远 如 是,无 量 无 边 阿
sēngzhǐzhòngshēng

dé dà ráo yì

yú shíshìzūngào mí lè pú sà móhēsà

ā yì duō

僧 祇 众 生 、得大 饶 益。于 时 世 尊 告 弥勒菩萨摩诃萨:阿逸 多,
wǒ shuōshì rúlái shòumìngchángyuǎnshí

liùbǎi bā shíwàn yì nà yóu tā héng hé shā

我 说是 如来 寿命

六 百 八 十 万 亿那 由 他 恒 河 沙

zhòngshēng

长远 时,

dé wú shēng fǎ rěn

fù yǒuqiānbèi pú sà mó hē sà

dé wénchítuóluó ní

众 生 、得无 生 法 忍,复 有 千倍 菩萨摩诃萨、得 闻 持 陀 罗 尼
mén

fù yǒu yī shìjièwēichénshù pú sà mó hē sà

dé lè shuō wú ài biàncái

fù yǒu yī

门,复 有 一 世 界 微 尘 数 菩萨摩诃萨、得乐 说 无碍 辩 才,复 有 一
shìjièwēichénshù pú sà mó hē sà

dé bǎiqiānwàn yì wú liàngxuántuóluó ní

fù yǒu

世 界 微 尘 数 菩萨摩诃萨、 得 百 千 万 亿无 量 旋 陀 罗 尼, 复 有

200

sānqiān dà qiānshìjièwēichénshù pú sà mó hē sà

néngzhuǎn bù tuì fǎ lún

fù yǒu èr

三 千 大 千 世 界 微 尘 数 菩萨摩诃萨、 能 转 不 退 法 轮, 复 有 二
qiānzhōngguó tǔ wēichénshù pú sà mó hē sà

néngzhuǎnqīngjìng fǎ lún

fù yǒuxiǎo

千 中 国 土 微 尘 数 菩萨摩诃萨、 能 转 清 净 法 轮, 复 有 小
qiānguó tǔ wēichénshù pú sà mó hē sà

bā shēngdāng dé ā nòuduōluósānmiǎosān pú tí

千 国 土 微 尘 数 菩萨摩诃萨、 八 生 当 得阿 耨 多 罗 三 藐 三 菩提
fù yǒu sì sì tiānxiàwēichénshù pú sà mó hē sà

sì shēngdāng dé ā nòuduōluósānmiǎo

复 有 四四 天 下 微 尘 数 菩萨摩诃萨、 四 生 当 得阿 耨 多 罗 三 藐
sān pú tí

fù yǒusān sì tiānxiàwēichénshù pú sà mó hē sà sānshēngdāng dé ā nòuduō

三 菩提,复 有 三 四 天 下 微 尘 数 菩萨摩诃萨、三 生 当 得阿 耨 多
luósānmiǎosān pú tí

fù yǒu èr sì tiānxiàwēichénshù pú sà mó hē sà

èr shēngdāng

罗 三 藐 三 菩提, 复 有 二四 天 下 微 尘 数 菩萨摩诃萨、 二 生 当
dé ā nòuduōluósānmiǎosān pú tí

fù yǒu yī sì tiānxiàwēichénshù pú sà mó hē sà

得阿 耨 多 罗 三 藐 三 菩提, 复 有 一四 天 下 微 尘 数 菩萨摩诃萨、
yì shēngdāng dé ā nòuduōluósānmiǎosān pú tí

fù yǒu bā shìjièwēichénshùzhòng

一 生 当 得阿 耨 多 罗 三 藐 三 菩提,

复有八世 界 微 尘 数 众

shēng

jiē fā ā nòuduōluósānmiǎosān pú tí xīn

生 、 皆 发阿 耨 多 罗 三 藐 三 菩提 心。
fó shuōshìzhū pú sà mó hē sà dé dà fǎ lì shí

yú xū kōngzhōng

yǔ màntuóluó

佛 说 是 诸 菩萨摩诃萨得大法利 时, 于虚 空 中 , 雨 曼 陀 罗
huá

mó hē màntuóluóhuá

yǐ sàn wú liàngbǎiqiānwàn yì zhòngbǎoshùxià

shī zǐ zuò

华、 摩诃 曼 陀 罗 华, 以 散 无 量 百 千 万 亿 众 宝 树 下、 师 子 座
shàng zhū fó

bìngsàn qī bǎo tǎ zhōng shī zǐ zuòshàng shìjiāmóu ní fó

jí jiǔmiè

上 、诸 佛, 并 散 七 宝 塔 中 、师 子 座 上 、释 迦 牟 尼佛、及 久 灭
dù duōbǎo rú lái

yì sàn yí qièzhū dà pú sà

jí sì bù zhòng

yòu yǔ xì mò zhāntán

度 多 宝 如 来,亦 散 一 切 诸 大菩萨、及四部 众 。又 雨细末 栴 檀、
chénshuǐxiāngděng

yú xū kōngzhōng

tiān gǔ zì míng

miàoshēngshēnyuǎn

yòu

沉 水 香 等 , 于虚 空 中 , 天 鼓自 鸣 , 妙 声 深 远 , 又

201

yǔ qiānzhòngtiān yī

chuízhūyīngluò zhēnzhūyīngluò mó ní zhūyīngluò rú yì zhū

雨 千 种 天 衣, 垂 诸 璎 珞、真 珠 璎 珞、摩尼 珠 璎 珞、如意 珠
yīngluò

biàn yú jiǔfāng

zhòngbǎoxiāng lú

shāo wú jiàxiāng

zì ránzhōuzhì

璎 珞, 遍 于 九 方 , 众 宝 香 炉、 烧 无 价 香 , 自 然 周 至,
gōngyǎng dà huì

yī yī fó shàng

yǒuzhū pú sà

zhíchífāngài

cì dì ér shàng

zhì

供 养 大 会。一一佛 上 , 有 诸 菩萨、执 持 幡 盖,次第而 上 , 至
yú fàntiān

shìzhū pú sà

yǐ miàoyīnshēng

gē wú liàngsòng

zàntànzhū fó

于 梵 天 。 是 诸 菩萨,以 妙 音 声 、歌无 量 颂 , 赞 叹 诸 佛。
ěr shí mí lè pú sà cóngzuò ér qǐ

piāntǎnyòujiān

hé zhǎngxiàng fó

ér

尔 时 弥勒菩萨 从 座 而起, 偏 袒 右 肩 , 合 掌 向 佛, 而
shuō jì yán

说 偈 言:
fó shuō xī yǒu fǎ

xī suǒwèicéngwén

佛 说 稀 有 法,昔 所 未 曾 闻,
shìzūnyǒu dà lì

shòumìng bù kě liàng

世 尊 有 大力, 寿 命 不可 量 。
wú shùzhū fó zǐ

wénshìzūnfēnbié

无 数 诸 佛子, 闻 世 尊 分 别,
shuō dé fǎ lì zhě

huān xǐ chōngbiànshēn

说 得法利 者, 欢 喜 充 遍 身 。
huòzhù bù tuì dì

huò dé tuóluó ní

或 住 不 退 地, 或 得 陀 罗 尼,
huò wú ài lè shuō

wàn yì xuánzǒngchí

或 无碍乐 说 、 万 亿 旋 总 持,
huòyǒu dà qiānjiè

wēichénshù pú sà

或 有 大 千 界、 微 尘 数 菩萨,
gè gè jiēnéngzhuǎn

bù tuìzhī fǎ lún

各各 皆 能 转 ,不 退 之 法 轮。

202

fù yǒuzhōngqiānjiè

wēichénshù pú sà

复 有 中 千 界、 微 尘 数 菩萨,
gè gè jiēnéngzhuǎn

qīngjìngzhī fǎ lún

各各 皆 能 转 , 清 净 之 法 轮。
fù yǒuxiǎoqiānjiè

wēichénshù pú sà

复 有 小 千 界、 微 尘 数 菩萨,
yú gè bā shēngzài

dāng dé chéng fó dào

余各八 生 在, 当 得 成 佛 道。
fù yǒu sì sān èr

rú cǐ sì tiānxià

复 有 四 三 二、如此四 天 下、
wēichénzhū pú sà

suíshùshēngchéng fó

微 尘 诸 菩萨, 随 数 生 成 佛。
huò yī sì tiānxià

wēichénshù pú sà

或 一四 天 下、 微 尘 数 菩萨,
yú yǒu yì shēngzài

dāngchéng yí qièzhì

余 有 一 生 在, 当 成 一 切 智。
rú shìděngzhòngshēng

wén fó shòuchángyuǎn

如是 等 众 生 ,闻佛 寿 长 远 ,
dé wú liàng wú lòu

qīngjìngzhīguǒbào

得无 量 无 漏, 清 净 之 果 报。
fù yǒu bā shìjiè

wēichénshùzhòngshēng

复 有 八 世 界、 微 尘 数 众 生 ,
wén fó shuōshòumìng

jiē fā wú shàngxīn

闻 佛 说 寿 命 , 皆 发无 上 心。
shìzūnshuō wú liàng

bù kě sī yì fǎ

世 尊 说 无 量 ,不可思议法,
duōyǒusuǒráo yì

rú xū kōng wú biān

多 有 所 饶 益,如虚 空 无 边 。

203

yǔ tiānmàntuóluó

mó hē màntuóluó

雨 天 曼 陀 罗、摩诃 曼 陀 罗,
shìfàn rú héngshā

wú shù fó tǔ lái

释 梵 如 恒 沙,无 数 佛土 来。
yǔ zhāntánchénshuǐ

bīnfēn ér luànzhuì

雨 栴 檀 沉 水 ,缤 纷而 乱 坠 ,
rú niǎofēikōngxià

gòngsàn yú zhū fó

如 鸟 飞 空 下, 供 散 于 诸 佛。
tiān gǔ xū kōngzhōng

zì ránchūmiàoshēng

天 鼓虚 空 中 、自 然 出 妙 声 ,
tiān yī qiānwànzhòng

xuánzhuǎn ér láixià

天 衣 千 万 种 、 旋 转 而 来 下,
zhòngbǎomiàoxiāng lú

shāo wú jiàzhīxiāng

众 宝 妙 香 炉, 烧 无 价 之 香 ,
zìrán xī zhōubiàn

gōngyǎngzhūshìzūn

自然悉 周遍 、 供养 诸 世 尊。
qí dà pú sà zhòng

zhí qī bǎofāngài

其大菩萨 众 , 执 七 宝 幡 盖,
gāomiàowàn yì zhòng

cì dì zhìfàntiān

高 妙 万 亿 种 ,次第 至 梵 天 ,
yī yī zhū fó qián

bǎozhuàngxuánshèngfān

一一 诸 佛 前 , 宝 幢 悬 胜 幡。
yì yǐ qiānwàn jì

gē yǒngzhū rú lái

亦以 千 万 偈、歌 咏 诸 如 来。
rú shìzhǒngzhǒngshì

xī suǒwèicéngyǒu

如 是 种 种 事,昔 所 未 曾 有,
wén fó shòu wú liàng

yí qièjiēhuān xǐ

闻 佛 寿 无 量 ,一 切 皆 欢 喜。

204

fó míngwénshífāng

guǎngráo yì zhòngshēng

佛 名 闻 十 方 , 广 饶益 众 生 ,
yí qiè jù shàngēn

yǐ zhù wú shàngxīn

一 切 具 善 根,以 助 无 上 心。
ěr shí fó gào mí lè pú sà mó hē sà

ā yì duō

qí yǒuzhòngshēng

wén fó shòu

尔 时 佛 告 弥勒菩萨摩诃萨: 阿逸 多, 其 有 众 生 、 闻 佛 寿
mìngchángyuǎn rú shì

nǎizhìnéngshēng yī niànxìnjiě

suǒ dé gōng dé

wú yǒu

命 长 远 如 是, 乃 至 能 生 一 念 信 解, 所 得 功 德、 无 有
xiànliàng ruòyǒushàn nánzǐ shàn nǚrén

wéi ā nòuduōluósānmiǎosān pú tí gù

限量 。若 有 善 男子、善 女人, 为 阿 耨 多 罗 三 藐 三 菩提故,于
bā shíwàn yì nà yóu tā jié háng wǔ bō luó mì

tán bō luó mì

shīluó bō luó mì

chàn tí

八 十 万 亿那 由 他 劫、行 五波 罗 蜜、檀 波 罗 蜜、尸 罗 波 罗 蜜、羼 提
bō luó mì

pí lí yē bō luó mì

chán bōluómì

chúbānruò bō luó mì

yǐ shìgōng dé bǐ

波 罗 密、毗梨耶波 罗 蜜、禅 波罗蜜、除 般 若 波 罗 蜜,以 是 功 德比
qiángōng dé

bǎifēn

qiānfēn

bǎiqiānwàn yì fēn

bù jí qí yī

nǎizhìsuànshù pì

前 功 德, 百 分、 千 分、百 千 万 亿 分、不及其一, 乃 至 算 数 譬
yù suǒ bù néngzhī

ruòshànnán zǐ

shàn nǚ rén

yǒu rú shìgōng dé

yú ā nòuduōluó

喻 所 不 能 知。若 善 男 子、 善 女 人, 有 如 是 功 德,于阿 耨 多 罗
sānmiǎosān pú tí

tuìzhě

wú yǒushìchù

三 藐 三 菩提、 退 者,无 有 是处 。
ěr shíshìzūn yù zhòngxuān cǐ yì

ér shuō jì yán

尔 时 世 尊 欲 重 宣 此义,而 说 偈 言:
ruòrénqiú fó huì

yú bā shíwàn yì

若 人 求 佛 慧,于八 十 万 亿、
nà yóu tā jiéshù

háng wǔ bō luó mì

那 由 他 劫 数、 行 五波 罗 蜜。
yú shìzhūjiézhōng

bù shīgōngyǎng fó

于 是 诸 劫 中 ,布 施 供 养 佛、

205

jí yuánjiào dìzǐ

bìngzhū púsà zhòng

及 缘 觉 弟子、 并 诸 菩萨 众 ,
zhēnyìzhīyǐnshí

shàng fú yǔ wòjù

珍异 之 饮食 、 上 服与卧具,
zhāntán lì jīngshě

yǐ yuánlínzhuāngyán

栴 檀 立 精 舍,以 园 林 庄 严。
rú shìděng bù shī

zhǒngzhǒngjiēwēimiào

如 是 等 布 施, 种 种 皆 微 妙 ,
jìn cǐ zhūjiéshù

yǐ huíxiàng fó dào

尽 此 诸 劫 数,以 回 向 佛 道。
ruò fù chíjìnjiè

qīngjìng wú quēlòu

若 复 持 禁 戒, 清 净 无 缺 漏,
qiú yú wú shàngdào

zhū fó zhīsuǒtàn

求 于无 上 道, 诸 佛 之 所 叹。
ruò fù hángrěn rǔ

zhù yú diàoróu dì

若 复 行 忍 辱, 住 于 调 柔 地,
shèzhòng è láijiā

qí xīn bù qīngdòng

设 众 恶 来 加,其 心 不 倾 动 。
zhūyǒu dé fǎ zhě

huái yú zēngshàngmàn

诸 有 得法 者, 怀 于 增 上 慢,
wèicǐ suǒqīngnǎo

rúshì yì néngrěn

为此 所 轻 恼,如是亦 能 忍。
ruò fù qínjīngjìn

zhìniànchángjiāngù

若 复 勤 精进 , 志 念 常 坚固 ,
yú wúliàng yì jié

yìxīn búxiè xī

于 无量 亿 劫、一心不懈息。
yòu yú wú shùjié

zhù yú kòngxiánchù

又 于无 数 劫, 住 于 空 闲 处,

206

ruòzuòruòjīngháng

chúshuìchángshèxīn

若 坐 若 经 行 , 除 睡 常 摄 心,
yǐ shìyīnyuán gù

néngshēngzhūchándìng

以 是 因 缘 故, 能 生 诸 禅 定 ,
bā shí yì wànjié

ān zhùxīn bù luàn

八 十 亿 万 劫、安 住 心 不 乱 ,
chí cǐ yì xīn fú

yuànqiú wú shàngdào

持 此一 心 福, 愿 求 无 上 道。
wǒ dé yí qièzhì

jìnzhūchándìng jì

我得一 切 智, 尽 诸 禅 定 际,
shìrén yú bǎiqiān

wàn yì jiéshùzhōng

是 人于百 千 、万亿劫 数 中 、
háng cǐ zhūgōng dé

rú shàngzhīsuǒshuō

行 此 诸 功 德,如 上 之 所 说 。
yǒushàn nánnǚ děng

wénwǒ shuōshòumìng

有 善 男女 等 ,闻我 说 寿命 ,
nǎizhì yī niànxìn

qí fú guòyú bǐ

乃至 一 念 信,其福过于彼。
ruòrén xī wú yǒu

yíqiè zhū yí huǐ

若人 悉无 有,一切 诸 疑 悔,
shēnxīn xū yú xìn

qí fú wéi rú cǐ

深 心 须臾 信,其福 为 如此。
qí yǒuzhū pú sà

wú liàngjiéhángdào

其 有 诸 菩萨,无 量 劫 行 道,
wén wǒ shuōshòumìng

shì zé néngxìnshòu

闻我 说 寿 命 ,是则 能 信 受 。
rú shìzhūrénděng

dǐngshòu cǐ jīngdiǎn

如是 诸 人 等 , 顶 受 此 经 典 ,

207

yuàn wǒ yú wèilái

chángshòu dù zhòngshēng

愿 我于 未 来, 长 寿 度 众 生 ,
rú jīn rì shìzūn

zhūshìzhōngzhīwáng

如 今 日 世 尊、 诸 释 中 之 王 ,
dàochǎngshī zǐ hǒu

shuō fǎ wú suǒwèi

道 场 师 子 吼, 说 法无 所 畏。
wǒ děngwèiláishì

yí qièsuǒzūnjìng

我 等 未 来 世,一 切 所 尊 敬 ,
zuò yú dàochǎngshí

shuōshòu yì rú shì

坐 于 道 场 时, 说 寿 亦如 是。
ruòyǒushēnxīnzhě

qīngjìng ér zhìzhí

若 有 深 心 者, 清 净 而 质 直,
duōwénnéngzǒngchí

suí yì jiě fó yǔ

多 闻 能 总 持, 随 义 解 佛语,
rúshì zhūrénděng

yú cǐ wú yǒu yí

如是 诸 人 等 ,于此无 有 疑。
yòu

ā yì duō

ruòyǒuwén fó shòumìngchángyuǎn

jiě qí yán qù

shìrénsuǒ

又、 阿逸 多, 若 有 闻 佛 寿 命 长 远 , 解 其 言 趣, 是 人 所
dé gōng dé

wú yǒuxiànliàng

néng qǐ rú lái wú shàngzhīhuì

hé kuàngguǎngwénshì

得 功 德、 无 有 限 量 , 能 起如 来 无 上 之 慧。 何 况 广 闻 是
jīng

ruòjiàorénwén

ruò zì chí

ruòjiàorénchí

ruò zì shū

ruòjiàorénshū

ruò

经 、若 教 人 闻, 若 自 持、若 教 人 持, 若 自 书、若 教 人 书, 若
yǐ huá

xiāng

yīngluò

zhuàngfān

zènggài

xiāngyóu

sū dēng

gōngyǎngjīng

以 华、 香 、 璎 珞, 幢 幡、 缯 盖, 香 油、酥 灯 , 供 养 经
juàn

shìréngōng dé

wú liàng wú biān

néngshēng yí qièzhòngzhì

ā yì duō

ruò

卷 , 是 人 功 德、无 量 无 边 , 能 生 一 切 种 智。阿逸 多, 若
shànnán zǐ

shàn nǚ rén

wén wǒ shuōshòumìngchángyuǎn

shēnxīnxìnjiě

zé wéi

善 男 子、 善 女 人, 闻 我 说 寿 命 长 远 , 深 心 信 解, 则 为

208

jiàn fó chángzài qí shéjuéshān

gòng dà pú sà

zhūshēngwénzhòng

wéiràoshuō fǎ

见 佛 常 在 耆 阇 崛 山 , 共 大菩萨、诸 声 闻 众 、围 绕 说 法。
yòujiàn cǐ suō pó shìjiè

qí dì liú lí

tǎnránpíngzhèng

yán fú tánjīn

yǐ jiè bā

又 见 此 娑 婆 世 界,其地 琉 璃, 坦 然 平 正 , 阎 浮 檀 金、以 界 八
dào

bǎoshùhángliè

zhūtáilóuguān

jiē xī bǎochéng

qí pú sà zhòng

xiánchù qí

道, 宝 树 行 列, 诸 台 楼 观 、皆 悉 宝 成 ,其菩萨 众 、咸 处 其
zhōng

ruòyǒunéng rú shìguānzhě

dāngzhīshìwéishēnxìnjiěxiāng

中 。 若 有 能 如 是 观 者, 当 知 是 为 深 信 解 相 。
yòu fù rú láimièhòu

ruòwénshìjīng

ér bù huǐ zǐ

qǐ suí xǐ xīn

dāngzhī yǐ

又 复如 来 灭 后, 若 闻 是 经 、而不 毁 呰,起 随 喜 心, 当 知 已
wéishēnxìnjiěxiāng

hé kuàng dú sòng shòuchízhīzhě

sī rén zé wéidǐngdài rú lái

为 深 信 解 相 ,何 况 读 诵 、受 持 之 者,斯 人 则 为 顶 戴 如 来。
ā yì duō

shìshànnán zǐ

shàn nǚ rén

bù xū wéi wǒ fù qǐ tǎ sì

jí zuòsēngfāng

阿逸 多, 是 善 男 子、善 女 人,不须 为 我复起塔寺,及 作 僧 坊 、
yǐ sì shìgōngyǎngzhòngsēng

suǒ yǐ zhě hé

shìshànnán zǐ

shàn nǚ rén

shòuchí dú

以四 事 供 养 众 僧 。所 以 者 何。是 善 男 子、善 女 人, 受 持 读
sòngshìjīngdiǎnzhě

wéi yǐ qǐ tǎ zào lì sēngfāng gōngyǎngzhòngsēng zé wéi yǐ fó

诵 是 经 典 者, 为 已起塔、造 立 僧 坊 、供 养 众 僧 。则 为 以佛
shè lì

qǐ qī bǎo tǎ

gāoguǎngjiànxiǎo

zhì yú fàntiān

xuánzhūfāngài

jí zhòng

舍 利、起七 宝 塔, 高 广 渐 小 、至 于 梵 天 , 悬 诸 幡 盖、及 众
bǎolíng

huá xiāng yīngluò

mò xiāng tú xiāng shāoxiāng

zhòng gǔ

jì lè

宝 铃 , 华、香 、璎 珞,末 香 、涂 香 、烧 香 , 众 鼓、伎乐,
xiāo dí kōnghóu

zhǒngzhǒng wǔ xì

yǐ miàoyīnshēng gē beizànsòng

zé wéi yú

箫 、笛、箜 篌, 种 种 舞戏,以 妙 音 声 、歌 呗 赞 颂 ,则 为 于
wú liàngqiānwàn yì jié

zuòshìgōngyǎng yǐ

无 量 千 万 亿 劫、 作 是 供 养 已。
ā yì duō

ruò wǒ mièhòu

wénshìjīngdiǎn

yǒunéngshòuchí

ruò zì shū ruò

阿逸 多, 若 我 灭 后, 闻 是 经 典 , 有 能 受 持, 若 自 书、若

209

jiàorénshū

zé wéi qǐ lì sēngfāng

yǐ chìzhāntán

zuòzhūdiàntángsānshíyǒu èr

教 人 书,则 为 起立 僧 坊 ,以 赤 栴 檀、作 诸 殿 堂 三 十 有 二,
gāo bā duōluóshù

gāoguǎngyánhǎo

bǎiqiān bǐ qiū

yú qí zhōngzhǐ

yuánlín

高 八 多 罗 树, 高 广 严 好, 百 千 比 丘、于其 中 止, 园 林、浴
chí

jīngháng chán kū

yī fu yǐnshí

chuáng rù tāngyào

yí qiè lè jù chōng

池, 经 行 、禅 窟,衣服、饮 食, 床 褥、汤 药,一 切 乐具、充
mǎn qí zhōng

rú shìsēngfāng táng gé

ruògānbǎiqiānwàn yì

qí shù wú liàng

满 其 中 ,如 是 僧 坊 、堂 阁、若 干 百 千 万 亿,其 数 无 量 ,以
cǐ xiànqián gōngyǎng yú wǒ

jí bǐ qiūsēng shì gù wǒ shuō

rú láimièhòu

ruòyǒu

此 现 前 、供 养 于我、及比 丘 僧 。是 故我 说 ,如 来 灭 后, 若 有
shòuchí

dú sòng wéi tā rénshuō

ruò zì shū ruòjiàorénshū

gōngyǎngjīngjuàn

受 持、读 诵 、为 他 人 说 , 若 自 书、若 教 人 书, 供 养 经 卷 ,
bù xū fù qǐ tǎ sì

jí zàosēngfāng

gōngyǎngzhòngsēng

kuàng fù yǒurénnéngchíshì

不须复起塔寺,及 造 僧 坊 、 供 养 众 僧 。 况 复 有 人 能 持 是
jīng

jiānháng bù shī chíjiè rěn rǔ jīngjìn yì xīn zhìhuì

qí dé zuìshèng

经 , 兼 行 布 施、持 戒、忍 辱、精 进、一 心、智 慧,其德 最 胜 ,
wú liàng wú biān

pì rú xū kōng dōng xī nánběi

sì wéi shàngxià

wú liàng wú biān

无 量 无 边 ,譬如虚 空 、东 西 南 北、四 维、 上 下、无 量 无 边 ,
shìréngōng dé

yì fù rú shì wú liàng wú biān

jí zhì yí qièzhòngzhì

ruòrén dú sòng

是 人 功 德,亦复如 是 无 量 无 边 ,疾 至 一 切 种 智。若 人 读 诵
shòuchíshìjīng

wéi tā rénshuō

ruò zì shū

ruòjiàorénshū

fù néng qǐ tǎ

受 持 是 经 , 为 他 人 说 , 若 自 书、 若 教 人 书, 复 能 起塔, 及
zàosēngfāng gōngyǎngzàntànshēngwénzhòngsēng

yì yǐ bǎiqiānwàn yì zàntànzhī fǎ

造 僧 坊 、供 养 赞 叹 声 闻 众 僧 ,亦以 百 千 万 亿 赞 叹 之 法、
zàntàn pú sà gōng dé

yòuwéi tā rén

zhǒngzhǒngyīnyuán

suí yì jiěshuō cǐ fǎ huá

赞 叹 菩萨 功 德, 又 为 他 人、 种 种 因 缘 , 随 义 解 说 此法 华
jīng

fù néngqīngjìngchíjiè

yǔ róu hé zhě ér gòngtóngzhǐ

rěn rǔ wú chēn

zhì

经 , 复 能 清 净 持 戒, 与 柔 和 者 而 共 同 止, 忍 辱无 嗔 , 志

210

niànjiān gù

chángguìzuòchán

dé zhūshēndìng

jīngjìnyǒngměng

shèzhūshàn fǎ

念 坚 固, 常 贵 坐 禅 、得 诸 深 定 , 精 进 勇 猛 、摄 诸 善 法,
lì gēnzhìhuì

shàn dá wènnán

利 根 智 慧、 善 答 问 难。
ā yì duō

ruò wǒ mièhòu

zhūshànnán zǐ

shàn nǚ rén

shòuchí dú sòngshì

阿逸 多, 若 我 灭 后, 诸 善 男 子、 善 女 人, 受 持 读 诵 是
jīngdiǎnzhě

fù yǒu rú shìzhūshàngōng dé

dāngzhīshìrén yǐ qū dàochǎng

jìn ā

经 典 者,复 有 如 是 诸 善 功 德, 当 知 是 人、已趋 道 场 , 近 阿
nòuduōluósānmiǎosān pú tí

zuòdàoshùxià

ā yì duō

shìshàn nánzǐ shàn nǚ rén

耨 多 罗 三 藐 三 菩提, 坐 道 树 下。阿逸 多, 是 善 男子、善 女 人,
ruòzuò ruò lì

ruòjīnghángchù

cǐ zhōngbiànyìng qǐ tǎ

yí qiètiānrén jiēyìng

若 坐、若 立、若 经 行 处,此 中 便 应 起塔,一 切 天 人、皆 应
gōngyǎng rú fó zhī tǎ

供 养 如佛 之 塔。
ěr shíshìzūn yù zhòngxuān cǐ yì

ér shuō jì yán

尔 时 世 尊 欲 重 宣 此义,而 说 偈 言:
ruò wǒ miè dù hòu

néngfèngchí cǐ jīng

若 我 灭 度 后, 能 奉 持 此 经 ,
sī rén fú wú liàng

rú shàngzhīsuǒshuō

斯 人 福无 量 ,如 上 之 所 说 。
shì zé wéi jù zú

yí qièzhūgōngyǎng

是 则 为 具足,一 切 诸 供 养 、
yǐ shè lì qǐ tǎ

qī bǎo ér zhuāngyán

以 舍 利起塔,七 宝 而 庄 严,
biǎoshāshèngāoguǎng

jiànxiǎozhìfàntiān

表 刹 甚 高 广 , 渐 小 至梵 天 ,
bǎolíngqiānwàn yì

fēngdòngchūmiàoyīn

宝 铃 千 万 亿, 风 动 出 妙 音。

211

yòu yú wú liàngjié

ér gōngyǎng cǐ tǎ

又 于无 量 劫、而 供 养 此塔,
huáxiāngzhūyīngluò

tiān yī zhòng jì lè

华 香 诸 璎 珞, 天 衣 众 伎乐,
ránxiāngyóu sū dēng

zhōu zā chángzhàomíng

燃 香 油酥 灯 , 周 匝 常 照 明 。
è shì fǎ mò shí

néngchíshìjīngzhě

恶 世 法末 时、 能 持 是 经 者,
zé wéi yǐ rú shàng

jù zú zhūgōngyǎng

则 为 已如 上 、具足 诸 供 养 。
ruònéngchí cǐ jīng

zé rú fó xiànzài

若 能 持 此 经 ,则如佛 现 在,
yǐ niútóuzhāntán

qǐ sēngfānggōngyǎng

以 牛 头 栴 檀、起 僧 坊 供 养 ,
tángyǒusānshí èr

gāo bā duōluóshù

堂 有 三 十 二, 高 八 多 罗 树,
shàngzhuànmiào yī fu

chuáng wò jiē jù zú

上 馔 妙 衣服、 床 卧 皆 具足,
bǎiqiānzhòngzhùchù

yuánlínzhū yù chí

百 千 众 住 处, 园 林 诸 浴 池,
jīngháng jí chán kū

zhǒngzhǒngjiēyánhǎo

经 行 及 禅 窟, 种 种 皆 严 好。
ruòyǒuxìnjiěxīn

shòuchí dú sòngshū

若 有 信 解 心、 受 持 读 诵 书,
ruò fù jiàorénshū

jí gōngyǎngjīngjuàn

若 复 教 人 书、及 供 养 经 卷 ,
sànhuáxiāng mò xiāng

yǐ xū mànzhān bǔ

散 华 香 末 香 、以须 曼 薝 卜、

212

ā tí mù duō gā

xūnyóuchángránzhī

阿提目 多 伽、 薰 油 常 燃 之。
rú shìgōngyǎngzhě

dé wú liànggōng dé

如 是 供 养 者,得无 量 功 德,
rú xū kōng wú biān

qí fú yì rú shì

如虚 空 无 边 ,其福亦如 是。
kuàng fù chí cǐ jīng

jiān bù shīchíjiè

况 复 持 此 经 , 兼 布 施 持 戒,
rěn rǔ lè chándìng

bù chēn bù è kǒu

忍 辱乐 禅 定 ,不 嗔 不恶 口,
gōngjìng yú tǎ miào

qiānxiàzhū bǐ qiū

恭 敬 于塔 庙 , 谦 下 诸 比 丘,
yuǎn lí zì gāoxīn

cháng sī wéizhìhuì

远 离自 高 心, 常 思 惟 智 慧,
yǒuwènnàn bù chēn

suíshùnwéijiěshuō

有 问 难不 嗔 ,随 顺 为 解 说 ,
ruònéngxíngshìháng

gōng dé bù kě liàng

若 能 行 是 行 , 功 德不可 量 。
ruòjiàn cǐ fǎ shī

chéngjiù rú shì dé

若 见 此法 师、 成 就 如 是 德,
yìng yǐ tiānhuásàn

tiān yī fù qí shēn

应 以 天 华 散, 天 衣覆其 身 ,
tóumiànjiē zú lǐ

shēngxīn rú fó xiǎng

头面 接 足礼, 生心 如佛 想 。
yòuyìngzuòshìniàn

bùjiǔ yì dàoshù

又 应 作 是 念 ,不久诣 道 树,
dé wú lòu wú wéi

guǎng lì zhūréntiān

得无 漏 无 为, 广 利 诸 人 天 。

213

qí suǒzhùzhǐchù

jīnghángruòzuò wò

其 所 住 止 处, 经 行 若 坐 卧,
nǎizhìshuō yī jì

shìzhōngyìng qǐ tǎ

乃 至 说 一偈, 是 中 应 起塔,
zhuāngyánlìngmiàohǎo

zhǒngzhǒng yǐ gōngyǎng

庄 严 令 妙 好, 种 种 以 供 养 。
fó zǐ zhù cǐ dì

zé shì fó shòuyòng

佛子 住 此地,则 是 佛 受 用 ,
chángzài yú qí zhōng

jīngháng jí zuò wò

常 在 于其 中 、 经 行 及 坐 卧。

214

suíxǐ gōngdé pǐndì shíbā

随喜 功德 品第 十八
ěr shí mí lè pú sà mó hē sà bái fó yán

shìzūn

ruòyǒushànnán zǐ shàn nǚrén

尔 时、弥勒菩萨摩诃萨 白 佛 言: 世 尊, 若 有 善 男 子、善 女人,
wénshì fǎ huájīng

suíxǐ zhě

dé jǐ suǒ fú

ér shuō jì yán

闻 是 法 华 经 、随喜 者,得几 所 福?而 说 偈 言:
shìzūnmiè dù hòu

qí yǒuwénshìjīng

ruònéngsuí xǐ zhě

wéi dé jǐ suǒ fú

世 尊 灭 度 后,其 有 闻 是 经 , 若 能 随 喜 者, 为 得几 所 福。
ěr shí fó gào mí lè pú sà mó hē sà

ā yì duō

rú láimièhòu

ruò bǐ qiū

尔 时 佛 告 弥勒菩萨摩诃萨:阿逸 多,如 来 灭 后, 若 比 丘、比
qiū ní yōu pó sāi yōu pó yí

jí yú zhìzhě ruòchángruòyòu

wénshìjīng suíxǐ yǐ

丘 尼、优 婆 塞、优 婆夷,及余 智 者、若 长 若 幼, 闻是经 、随喜已,

215

cóng fǎ huìchū

zhìyú yú chù

ruòzàisēngfāng

ruòkòngxián dì

ruòchéng yì

从 法 会 出, 至于余 处, 若 在 僧 坊 , 若 空 闲 地, 若 城 邑、
xiàng mò

jù luò tián lǐ

rú qí suǒwén

wéi fù mǔ zōngqīn shànyǒu zhīshi suí

巷 陌、聚 落、田 里,如其 所 闻, 为 父母、宗 亲、善 友、知 识、随
lì yǎnshuō

shìzhūrénděng

wén yǐ

suí xǐ

fù hángzhuǎnjiào

yú rénwén yǐ

力 演 说 , 是 诸 人 等 , 闻 已、 随 喜, 复 行 转 教 , 余 人 闻 已,
yì suí xǐ zhuǎnjiào

rú shìzhǎnzhuǎn

zhì dì wǔ shí

ā yì duō

qí dì wǔ shíshàn

亦 随 喜 转 教 ,如 是 展 转 、 至 第五 十,阿逸 多,其第五 十 善
nán zǐ

shàn nǚ rén

suí xǐ gōng dé

wǒ jīnshuōzhī

rǔ dāngshàntīng

男 子、 善 女 人, 随 喜 功 德,我 今 说 之,汝 当 善 听 。
ruò sì bǎiwàn yì ā sēngzhǐshìjièliù qù sì shēngzhòngshēng

luǎnshēng

tāi

若 四 百 万 亿阿 僧 祇 世 界 六 趣四 生 众 生 , 卵 生 、 胎
shēng

shīshēng

huàshēng

ruòyǒuxíng

wú xíng

yǒuxiǎng

wú xiǎng

fēiyǒu

生 、湿 生 、化 生 , 若 有 形 、无 形 , 有 想 、无 想 , 非 有
xiǎng fēi wú xiǎng

wú zú

èr zú

sì zú duō zú

rú shìděng zàizhòngshēngshùzhě

想 、非 无 想 ,无足、二足、四足、多 足、如 是 等 、在 众 生 数 者,
yǒurénqiú fú

suí qí suǒ yù yú lè zhī jù

jiēgěi yǔ zhī

yī yī zhòngshēng

yǔ mǎn

有 人 求 福, 随 其 所 欲娱乐 之 具、 皆 给 与 之,一一 众 生 、与 满
yán fú tí jīn yín liú lí chē qú

mǎ nǎo shān hú

hǔ pò zhūmiàozhēnbǎo

jí xiàng

阎 浮提 金、银、琉 璃、砗 磲、玛 瑙、珊 瑚、琥珀、诸 妙 珍 宝,及 象 、
mǎ chēchéng

qī bǎosuǒchénggōngdiànlóu gé děng

shì dà shīzhǔ rú shì bù shī mǎn

马、车 乘 ,七 宝 所 成 宫 殿 楼 阁 等 , 是 大 施 主、如 是 布 施、满
bā shínián yǐ

ér zuòshìniàn

wǒ yǐ shīzhòngshēng yú lè zhī jù

suí yì suǒ yù

八 十 年 已, 而 作 是 念 : 我已 施 众 生 娱乐 之 具、 随 意 所 欲,
rán cǐ zhòngshēng jiē yǐ shuāilǎo

niánguò bā shí

fā bái miànzhòu

jiāng sǐ bù

然 此 众 生 、皆 已 衰 老, 年 过 八 十,发 白、面 皱 , 将 死不
jiǔ

wǒ dāng yǐ fó fǎ ér xùndǎozhī

jí jí cǐ zhòngshēng

xuān bù fǎ huà

shìjiào

久,我 当 以佛法而 训 导 之。即集此 众 生 , 宣 布法 化, 示 教

216

lì xǐ

yì shíjiē dé xū tuóhuándào

sī tuóhándào

ā nà hándào

ā luóhàndào

jìn

利喜,一 时 皆 得须 陀 洹 道、斯 陀 含 道、阿那 含 道、阿 罗 汉 道, 尽
zhūyǒulòu

yú shēnchándìng jiē dé zì zài

jù bā jiětuō

yú rǔ yì yún hé

shì dà

诸 有 漏,于 深 禅 定 、皆 得自 在,具八 解 脱。于汝意 云 何, 是 大
shīzhǔsuǒ dé gōng dé

níngwéiduōfǒu

施 主 所 得 功 德、 宁 为 多 否?
mí lè bái fó yán

shìzūn

shìréngōng dé shènduō

wú liàng wú biān

ruòshì

弥勒 白 佛 言: 世 尊, 是 人 功 德 甚 多, 无 量 无 边 , 若 是
shīzhǔ dànshīzhòngshēng yí qiè lè jù

gōng dé wú liàng

hé kuànglìng dé ā luóhàn

施 主、但 施 众 生 一 切 乐具, 功 德无 量 ,何 况 令 得阿 罗 汉
guǒ

fó gào mí lè

wǒ jīnfēnmíng yǔ rǔ

shìrén yǐ yí qiè lè jù

shī yú sì bǎiwàn yì

果。佛 告 弥勒:我 今 分 明 语汝, 是 人 以一 切 乐具、施 于四 百 万 亿
ā sēngzhǐshìjièliù qù zhòngshēng

yòulìng dé ā luóhànguǒ

suǒ dé gōng dé

阿 僧 祇 世 界 六 趣 众 生 , 又 令 得阿 罗 汉 果, 所 得 功 德, 不
rú shì dì wǔ shírénwén fǎ huájīng yī jì suí xǐ gōng dé

bǎifēn qiānfēn bǎiqiānwàn

如 是 第五 十 人 闻 法 华 经 一偈、随 喜 功 德, 百 分、千 分、百 千 万
yì fēn

bù jí qí yī

nǎizhìsuànshù pìyù suǒ bù néngzhī

ā yì duō

rú shì dì wǔ

亿 分、不及其一, 乃 至 算 数 譬喻 所 不 能 知。阿逸 多,如 是 第五
shírénzhǎnzhuǎnwén fǎ huájīngsuí xǐ gōng dé

shàng wú liàng wú biān ā sēngzhǐ

十 人 展 转 闻 法 华 经 随 喜 功 德, 尚 无 量 无 边 阿 僧 祇, 何
kuàngzuìchū yú huìzhōng

wén ér suí xǐ zhě

qí fú fù shèng

wú liàng wú biān ā sēng

况 最 初 于 会 中 、闻 而 随 喜 者,其福复 胜 ,无 量 无 边 阿 僧
zhǐ

bù kě dé bǐ

祇、不可得比。
yòu

ā yì duō

ruòrénwéishìjīng gù

wǎng yì sēngfāng

ruòzuò ruò lì

又、阿逸 多, 若 人 为 是 经 故, 往 诣 僧 坊 , 若 坐、若 立、须
yú tīngshòu

yuánshìgōng dé

zhuǎnshēnsuǒshēng

dé hǎoshàngmiàoxiàng mǎ chē

臾 听 受 , 缘 是 功 德, 转 身 所 生 ,得 好 上 妙 象 、马、车

217

chéng zhēnbǎoniǎn yú

jí chéngtiāngōng ruò fù yǒurén

yú jiǎng fǎ chùzuò

gèng

乘 、珍 宝 辇 舆,及 乘 天 宫 。若 复 有 人、于 讲 法 处 坐, 更
yǒurénlái

quànlìngzuòtīng

ruòfēnzuòlìngzuò

shìréngōng dé

zhuǎnshēn dé

有 人 来, 劝 令 坐 听 , 若 分 座 令 坐, 是 人 功 德, 转 身 得
dì shìzuòchù

ruòfànwángzuòchù

ruòzhuànlúnshèngwángsuǒzuòzhīchù

帝 释 坐 处, 若 梵 王 坐 处, 若 转 轮 圣 王 所 坐 之 处。
ā yì duō

ruò fù yǒurén

yǔ yú rényán

yǒujīng

míng fǎ huá

kě gòngwǎng

阿逸 多, 若 复 有 人、语余 人 言: 有 经 、 名 法 华,可 共 往
tīng

jí shòu qí jiào

nǎizhì xū yú jiānwén

shìréngōng dé

zhuǎnshēn dé yǔ tuó

听 。 即 受 其 教 , 乃 至 须臾 间 闻, 是 人 功 德, 转 身 得与 陀
luó ní pú sà gòngshēng yī chù

lì gēnzhìhuì

bǎiqiānwànshì

zhōng bù yīn yǎ

kǒu

罗 尼菩萨 共 生 一 处,利 根 智 慧, 百 千 万世 、 终 不 喑 哑, 口
qì bù chòu

shécháng wú bìng

kǒu yì wú bìng

chǐ bù gòuhēi bù huáng bù shū

气不 臭 , 舌 常 无 病 , 口 亦无 病 , 齿 不 垢 黑、不 黄 、不 疏,亦
bù quēluò

bù chà

bù qǔ

chún bù xiàchuí

yì bù qiānsuō

bù cū sè

bù chuāngzhēn

不 缺 落、不 差、不曲、唇 不 下 垂 ,亦不 褰 缩、不粗涩、不 疮 胗 ,
yì bù quēhuài

yì bù wāixié

bù hòu

bú dà

yì bù lí hēi

wú zhū kě wù

bí bù

亦不 缺 坏 ,亦不 喎 斜,不 厚、不大,亦不黧 黑,无 诸 可恶,鼻不
biǎn fāng

yì bù qǔ lì

miàn sè bù hēi

yì bù xiácháng

yì bù wā qǔ

匾 [ 匚 @ 虒] , 亦不曲戾, 面 色不 黑, 亦不 狭 长 , 亦不窊曲,
wú yǒu yí qiè bù kě xǐ xiāng

chúnshé yá chǐ

xī jiēyánhǎo

bí xiū

gāozhí

miàn

无 有 一 切 不可喜 相 , 唇 舌 牙 齿、悉 皆 严 好,鼻 修、高 直, 面
màoyuánmǎn

méigāo ér cháng

é guǎng

píng

zhèng

rénxiāng jù zú

shìshìsuǒ

貌 圆 满, 眉 高 而 长 ,额 广 、平 、 正 , 人 相 具足, 世 世 所
shēng

jiàn fó wén fǎ

xìnshòujiàohuì

生 , 见 佛 闻 法、 信 受 教 诲。
ā yì duō

rǔ qiěguānshì quàn yú yī rénlìngwǎngtīng fǎ

gōng dé rú cǐ

阿逸 多,汝 且 观 是、劝 于一 人 令 往 听 法, 功 德如此,何

218

kuàng yì xīntīngshuō

dú sòng

ér yú dà zhòng

wéirénfēnbié rú shuōxiūxíng

况 一 心 听 说 、读 诵 ,而于大 众 、 为 人 分 别 如 说 修 行 ?
ěr shíshìzūn yù zhòngxuān cǐ yì

ér shuō jì yán

尔 时 世 尊 欲 重 宣 此义,而 说 偈 言:
ruòrén yú fǎ huì

dé wénshìjīngdiǎn

若 人 于法 会,得 闻 是 经 典 、
nǎizhì yú yī jì

suí xǐ wéi tā shuō

乃 至 于一偈, 随 喜 为 他 说 ,
rú shìzhǎnzhuǎnjiào

zhì yú dì wǔ shí

如 是 展 转 教 、 至 于第五 十,
zuìhòurénhuò fú

jīndāngfēnbiézhī

最 后 人 获 福、 今 当 分 别 之。
rú yǒu dà shīzhǔ

gōng jǐ wú liàngzhòng

如 有 大 施 主, 供 给无 量 众 ,
jù mǎn bā shísuì

suí yì zhīsuǒ yù

具 满 八 十 岁、 随 意 之 所 欲,
jiàn bǐ shuāilǎoxiāng

fābái ér miànzhòu

见 彼 衰老 相 ,发白而 面 皱 ,
chǐshūxíng kūjié

niàn qí sǐ bùjiǔ

齿 疏 形 枯竭, 念 其死不久,
wǒ jīnyīngdāngjiào

lìng dé yú dàoguǒ

我 今 应 当 教 、 令 得于 道 果。
jí wéifāngbiànshuō

nièpánzhēnshí fǎ

即 为 方 便 说 、 涅 槃 真 实 法,
shìjiē bù láo gù

rú shuǐ mò pàoyàn

世 皆 不 牢 固,如 水 沫 泡 焰,
rǔ děngxiányīngdāng

jí shēngyàn lí xīn

汝 等 咸 应 当 、疾 生 厌 离 心。

219

zhūrénwénshì fǎ

jiē dé ā luóhàn

诸 人 闻 是 法, 皆 得阿 罗 汉,
jù zú liùshéntōng

sānmíng bā jiětuō

具足 六 神 通 、 三 明 八 解 脱。
zuìhòu dì wǔ shí

wén yī jì suí xǐ

最 后 第五 十, 闻 一偈 随 喜,
shìrén fú shèng bǐ

bù kě wéi pì yù

是 人 福 胜 彼、不可 为 譬喻。
rú shìzhǎnzhuǎnwén

qí fú shàng wú liàng

如 是 展 转 闻,其福 尚 无 量 ,
hé kuàng yú fǎ huì

chūwénsuí xǐ zhě

何 况 于法 会、 初 闻 随 喜 者。
ruòyǒuquàn yī rén

jiāngyǐntīng fǎ huá

若 有 劝 一 人、 将 引 听 法 华,
yán cǐ jīngshēnmiào

qiānwànjiénàn yù

言 此 经 深 妙 , 千 万 劫 难 遇,
jí shòujiàowǎngtīng

nǎizhì xū yú wén

即 受 教 往 听 , 乃 至 须臾 闻,
sī rénzhī fú bào

jīndāngfēnbiéshuō

斯 人 之 福 报, 今 当 分 别 说 。
shìshì wú kǒuhuàn

chǐ bù shūhuánghēi

世 世 无 口 患 , 齿 不 疏 黄 黑,
chún bù hòuqiānquē

wú yǒu kě wù xiāng

唇 不 厚 褰 缺,无 有 可恶 相 ,
shé bù gànhēiduǎn

bí gāoxiūqiězhí

舌 不 干 黑 短 ,鼻 高 修 且 直,
é guǎng ér píngzhèng

miàn mù xī duānyán

额 广 而 平 正 , 面 目悉 端 严,

220

wéirénsuǒ xǐ jiàn

kǒu qì wú xiùhuì

为 人 所 喜 见 , 口 气无 臭 秽,
yōu bō huázhīxiāng

dāngcóng qí kǒuchū

优 钵 华 之 香 、 当 从 其 口 出。
ruò gù yì sēngfāng

yù tīng fǎ huájīng

若 故诣 僧 坊 ,欲 听 法 华 经 ,
xū yú wénhuān xǐ

jīndāngshuō qí fú

须臾 闻 欢 喜, 今 当 说 其福。
hòushēngtiānrénzhōng

dé miàoxiàng mǎ chē

后 生 天 人 中 ,得 妙 象 马 车、
zhēnbǎozhīniǎn yú

jí chéngtiāngōngdiàn

珍 宝 之 辇 舆,及 乘 天 宫 殿 。
ruò yú jiǎng fǎ chù

quànrénzuòtīngjīng

若 于 讲 法 处、 劝 人 坐 听 经 ,
shì fú yīnyuán dé

shìfànzhuǎnlúnzuò

是 福 因 缘 得、 释 梵 转 轮 座。
hé kuàng yì xīntīng

jiěshuō qí yì qù

何 况 一 心 听 , 解 说 其义趣,
rú shuō ér xiūxíng

qí fú bù kě liàng

如 说 而 修 行 ,其福不可 量 。

221

fǎ shī gōng dé pǐn dì shí jiǔ

法师 功 德品第十 九
ěr shí fó gàochángjīngjìn pú sà mó hē sà

ruòshànnán zǐ

shàn nǚ rén

shòu

尔 时 佛 告 常 精 进 菩萨摩诃萨: 若 善 男 子、 善 女 人, 受
chíshì fǎ huájīng

ruò dú

ruòsòng

ruòjiěshuō ruòshūxiě

shìréndāng dé bā bǎi

持 是 法 华 经 , 若 读、若 诵 , 若 解 说 、若 书 写, 是 人 当 得八 百
yǎngōng dé

qiān èr bǎi ěr gōng dé

bā bǎi bí gōng dé

qiān èr bǎishégōng dé

bā bǎi

眼 功 德、 千 二 百 耳 功 德、八 百 鼻 功 德、 千 二 百 舌 功 德、八 百

222

shēngōng dé

qiān èr bǎi yì gōng dé

yǐ shìgōng dé

zhuāngyánliùgēn

jiēlìngqīng

身 功 德、千 二 百 意 功 德,以 是 功 德、 庄 严 六 根, 皆 令 清
jìng

shìshànnán zǐ

shàn nǚ rén

fù mǔ suǒshēngqīngjìngròuyǎn

jiàn yú sānqiān

净 。是 善 男 子、 善 女 人,父母 所 生 清 净 肉 眼, 见 于 三 千
dà qiānshìjiè

nèiwàisuǒyǒushānlín hé hǎi

xiàzhì ā bí dì yù

shàngzhìyǒudǐng

大 千 世 界、 内 外 所 有 山 林 河 海, 下 至 阿鼻地狱, 上 至 有 顶 ,
yì jiàn qí zhōng yí qièzhòngshēng

jí yè yīnyuán guǒbàoshēngchù

xī jiàn xī zhī

亦 见 其 中 一 切 众生 ,及业 因缘 、果 报 生 处,悉 见 悉 知。
ěr shíshìzūn yù zhòngxuān cǐ yì

ér shuō jì yán

尔 时世 尊 欲 重 宣 此义,而 说 偈 言:
ruò yú dà zhòngzhōng

yǐ wú suǒwèixīn

若 于大 众 中 ,以无 所 畏 心、
shuōshì fǎ huájīng

rǔ tīng qí gōng dé

说 是 法 华 经 ,汝 听 其 功 德。
shìrén dé bā bǎi

gōng dé shūshèngyǎn

是 人 得八 百、 功 德 殊 胜 眼,
yǐ shìzhuāngyán gù

qí mù shènqīngjìng

以 是 庄 严 故,其目 甚 清 净 。
fù mǔ suǒshēngyǎn

xī jiànsānqiānjiè

父母 所 生 眼,悉 见 三 千 界、
nèiwài mí lóushān

xū mí jí tiěwéi

内 外 弥 楼 山 、须弥及 铁 围,
bìngzhū yú shānlín

dà hǎijiāng hé shuǐ

并 诸 余 山 林、大 海 江 河 水 、
xiàzhì ā bí yù

shàngzhìyǒudǐngchù

下 至 阿鼻狱, 上 至 有 顶 处,
qí zhōngzhūzhòngshēng

yí qièjiē xī jiàn

其 中 诸 众 生 ,一 切 皆 悉 见 。

223

suīwèi dé tiānyǎn

ròuyǎn lì rú shì

虽 未 得 天 眼, 肉 眼 力如 是。
fù cì

chángjīngjìn

ruòshànnán zǐ

shàn nǚrén

shòuchí cǐ jīng

ruò dú

复次、 常 精 进, 若 善 男 子、善 女人, 受 持 此 经 , 若 读、
ruòsòng

ruòjiěshuō

ruòshūxiě

dé qiān èr bǎi ěr gōng dé

yǐ shìqīngjìng ěr

若 诵 , 若 解 说 、 若 书 写,得 千 二 百 耳 功 德。以 是 清 净 耳,
wénsānqiān dà qiānshìjiè

xiàzhì ā bí dì yù

shàngzhìyǒudǐng

qí zhōngnèiwài

闻 三 千 大 千 世 界, 下 至 阿鼻地狱, 上 至 有 顶 , 其 中 内 外
zhǒngzhǒng yǔ yányīnshēng

xiàngshēng mǎ shēng niúshēng chēshēng

tí kū shēng

种 种 语 言 音 声 , 象 声 、马 声 、牛 声 、车 声 ,啼哭 声 、
chóutànshēng

luóshēng gǔ shēng zhōngshēng língshēng

xiàoshēng yǔ shēng

愁 叹 声 , 螺 声 、鼓 声 、钟 声 、铃 声 , 笑 声 、语 声 ,
nánshēng nǚ shēng tóng zǐ shēng tóng nǚ shēng

fǎ shēng fēi fǎ shēng

kǔ shēng

男 声 、女 声 、童 子 声 、童 女 声 ,法 声 、非 法 声 ,苦 声 、
yuèshēng

fán fū shēng

shèngrénshēng

xǐ shēng

bù xǐ shēng

tiānshēng

lóng

乐 声 , 凡 夫 声 、 圣 人 声 ,喜 声 、不喜 声 , 天 声 、 龙
shēng

yè chāshēng

qián tà pó shēng

ā xiūluóshēng

jiālóuluóshēng

jǐn nà luó

声 、夜 叉 声 、 乾 闼婆 声 、阿 修 罗 声 、迦 楼 罗 声 、紧 那 罗
shēng mó hóuluó gā shēng

huǒshēng shuǐshēng fēngshēng

dì yù shēng chùshēng

声 、摩 睺 罗 伽 声 , 火 声 、水 声 、风 声 ,地狱 声 、畜 生
shēng

è guǐshēng

bǐ qiūshēng

bǐ qiū ní shēng

shēngwénshēng

pì zhī fó shēng

声 、饿 鬼 声 ,比 丘 声 、比 丘 尼 声 , 声 闻 声 、辟 支 佛 声
pú sà shēng

fó shēng

yǐ yàoyánzhī

sānqiān dà qiānshìjièzhōng

yí qiènèiwàisuǒ

菩萨 声 、佛 声 。以 要 言 之, 三 千 大 千 世 界 中 、一 切 内 外 所
yǒuzhūshēng

suīwèi dé tiān ěr

yǐ fù mǔ suǒshēngqīngjìngcháng ěr

jiē xī wén

有 诸 声 , 虽 未 得 天 耳, 以父母 所 生 清 净 常 耳, 皆 悉 闻
zhī

rú shìfēnbiézhǒngzhǒngyīnshēng

ér bù huài ěr gēn

知,如 是 分 别 种 种 音 声 、而不 坏 耳 根。

224

ěr shíshìzūn yù zhòngxuān cǐ yì

ér shuō jì yán

尔 时 世 尊 欲 重 宣 此义,而 说 偈 言:
fù mǔ suǒshēng ěr

qīngjìng wú zhuóhuì

父母 所 生 耳, 清 净 无 浊 秽,
yǐ cǐ cháng ěr wén

sānqiānshìjièshēng

以此 常 耳 闻, 三 千 世 界 声 。
xiàng mǎ chēniúshēng

zhōnglíngluó gǔ shēng

象 马车 牛 声 、 钟 铃 螺鼓 声 ,
qín sè kōnghóushēng

xiāo dí zhīyīnshēng

琴瑟 箜 篌 声 、 箫 笛之 音 声 ,
qīngjìnghǎo gē shēng

tīngzhī ér bù zhù

清 净 好 歌 声 , 听 之 而不 著,
wú shùzhòngrénshēng

wén xī néngjiě le

无 数 种 人 声 , 闻 悉 能 解 了。
yòuwénzhūtiānshēng

wēimiàozhī gē yīn

又 闻 诸 天 声 , 微 妙 之 歌 音,
jí wénnán nǚ shēng

tóng zǐ tóng nǚ shēng

及闻 男女 声 , 童 子 童 女 声 。
shānchuānxiǎn gǔ zhōng

jiālíngpín gā shēng

山川 险 谷 中 、 迦 陵 频 伽 声 ,
mìngmìngděngzhūniǎo

xī wén qí yīnshēng

命 命 等 诸 鸟 ,悉 闻 其 音 声 。
dìyù zhòngkǔtòng

zhǒngzhǒngchǔ dú shēng

地狱 众 苦痛 , 种种 楚 毒 声 ,
èguǐ jīkě bī

qiúsuǒyǐnshíshēng

饿鬼饥渴逼, 求索 饮食 声 ,
zhū ā xiūluóděng

jū zài dà hǎibiān

诸 阿 修 罗 等 ,居 在 大 海 边 ,

225

zì gòngyán yǔ shí

chū yú dà yīnshēng

自 共 言 语 时、 出 于大 音 声 。
rú shìshuō fǎ zhě

ān zhù yú cǐ jiān

如 是 说 法 者,安 住 于此 间 ,
yáowénshìzhòngshēng

ér bù huài ěr gēn

遥 闻 是 众 声 ,而不 坏 耳 根。
shífāngshìjièzhōng

qínshòumíngxiāng hū

十 方 世 界 中 、 禽 兽 鸣 相 呼,
qí shuō fǎ zhīrén

yú cǐ xī wénzhī

其 说 法 之 人,于此悉 闻 之。
qí zhūfàntiānshàng

guāngyīn jí biànjìng

其诸 梵 天 上 , 光 音及 遍 净 ,
nǎizhìyǒudǐngtiān

yán yǔ zhīyīnshēng

乃 至 有 顶 天 ,言语之 音 声 ,
fǎ shīzhù yú cǐ

xī jiē dé wénzhī

法 师 住 于此,悉 皆 得 闻 之。
yí qiè bǐ qiūzhòng

jí zhū bǐ qiū ní

一 切 比 丘 众 、及 诸 比 丘 尼,
ruò dú sòngjīngdiǎn

ruòwéi tā rénshuō

若读 诵 经 典 ,若 为他人 说 ,
fǎ shīzhù yú cǐ

xī jiē dé wénzhī

法 师 住 于此,悉 皆 得 闻 之。
fù yǒuzhū pú sà

dú sòng yú jīng fǎ

复 有 诸 菩萨,读 诵 于 经 法,
ruòwéi tā rénshuō

zhuàn jí jiě qí yì

若 为 他 人 说 , 撰 集 解 其义,
rú shìzhūyīnshēng

xī jiē dé wénzhī

如 是 诸 音 声 ,悉 皆 得 闻 之。

226

zhū fó dà shèngzūn

jiàohuàzhòngshēngzhě

诸 佛大 圣 尊, 教 化 众 生 者,
yú zhū dà huìzhōng

yǎnshuōwēimiào fǎ

于 诸 大 会 中 、 演 说 微 妙 法,
chí cǐ fǎ huázhě

xī jiē dé wénzhī

持 此法 华 者,悉 皆 得 闻 之。
sānqiān dà qiānjiè

nèiwàizhūyīnshēng

三 千 大 千 界、 内 外 诸 音 声 ,
xiàzhì ā bí yù

shàngzhìyǒudǐngtiān

下 至 阿鼻狱, 上 至 有 顶 天 ,
jiēwén qí yīnshēng

ér bù huài ěr gēn

皆 闻 其 音 声 ,而不 坏 耳 根,
qí ěr cōng lì gù

xī néngfēnbiézhī

其耳 聪 利故,悉 能 分 别 知。
chíshì fǎ huázhě

suīwèi dé tiān ěr

持 是 法 华 者, 虽 未 得 天 耳,
dànyòngsuǒshēng ěr

gōng dé yǐ rú shì

但 用 所 生 耳, 功 德已如 是。
fù cì

chángjīngjìn

ruòshàn nánzǐ shàn nǚrén

shòuchíshìjīng

ruò dú

复次、 常 精进 , 若 善 男子、善 女人, 受 持 是 经 , 若 读、
ruòsòng

ruòjiěshuō

ruòshūxiě

chéngjiù bā bǎi bí gōng dé

yǐ shìqīngjìng bí

若 诵 , 若 解 说 , 若 书 写, 成 就 八 百 鼻 功 德。 以 是 清 净 鼻
gēn

wén yú sānqiān dà qiānshìjiè

shàngxiànèiwàizhǒngzhǒngzhūxiāng

xū màn nà

根, 闻 于 三 千 大 千 世 界、 上 下 内 外 种种 诸 香 , 须 曼 那
huáxiāng shé tí huáxiāng mò lì huáxiāng zhān bǔ huáxiāng bō luóluóhuáxiāng

chì

华 香 、阇 提 华 香 、末利 华 香 、瞻 卜 华 香 、波 罗 罗 华 香 , 赤
liánhuáxiāng

qīngliánhuáxiāng

báiliánhuáxiāng

huáshùxiāng

guǒshùxiāng

莲 华 香 、 青 莲 华 香 、白 莲 华 香 , 华 树 香 、果 树 香 ,

227

zhāntánxiāng chénshuǐxiāng duō mó luó bá xiāng duō gā luóxiāng

jí qiānwànzhòng

栴 檀 香 、沉 水 香 、多 摩 罗 跋 香 、多 伽 罗 香 ,及 千 万 种
hé xiāng

ruò mò

ruòwán

ruò tú xiāng

chíshìjīngzhě

yú cǐ jiānzhù

xī néng

和 香 , 若 末、若 丸、若 涂 香 , 持 是 经 者,于此 间 住,悉 能
fēnbié yòu fù biézhīzhòngshēngzhīxiāng

xiàngxiāng

mǎ xiāng niúyángděngxiāng

分 别。又 复 别 知 众 生 之 香 , 象 香 、马 香 、牛 羊 等 香 ,
nánxiāng

nǚ xiāng tóng zǐ xiāng tóng nǚ xiāng

jí cǎo mù cónglínxiāng

ruòjìn

男 香 、女 香 、童 子 香 、童 女 香 ,及 草 木 丛 林 香 , 若 近、
ruòyuǎn suǒyǒuzhūxiāng

xī jiē dé wén

fēnbié bú cuò chíshìjīngzhě

suīzhù yú

若 远 、所 有 诸 香 ,悉 皆 得 闻, 分 别 不 错。持 是 经 者, 虽 住 于

yì wéntiānshàngzhūtiānzhīxiāng

bō lì zhìduōluó

jū bǐngtuóluóshùxiāng

此,亦 闻 天 上 诸 天 之 香 ,波利 质 多 罗、拘 鞞 陀 罗 树 香 ,
jí màntuóluóhuáxiāng mó hē màntuóluóhuáxiāng mànshūshāhuáxiāng mó hē mànshūshā

及 曼 陀 罗 华 香 、摩诃 曼 陀 罗 华 香 、曼 殊 沙 华 香 、摩诃 曼 殊 沙
huáxiāng zhāntán chénshuǐ zhǒngzhǒng mò xiāng

zhū zá huáxiāng

rú shìděngtiān

华 香 、栴 檀、沉 水 、种 种 末 香 , 诸 杂 华 香 ,如 是 等 天
xiāng

hé hé suǒchūzhīxiāng

wú bù wénzhī

yòuwénzhūtiānshēnxiāng

shì tí huán

香 、和合 所 出 之 香 ,无不 闻 知。又 闻 诸 天 身 香 , 释 提 桓
yīn zàishèngdiànshàng

wǔ yù yú lè xī xì shíxiāng

ruòzàimiào fǎ tángshàng wéi

因、在 胜 殿 上 ,五欲娱乐嬉戏 时 香 , 若 在 妙 法 堂 上 、为
dāo lì zhūtiānshuō fǎ shíxiāng

ruò yú zhūyuányóu xì shíxiāng

jí yú tiānděng

nán

忉 利 诸 天 说 法 时 香 , 若 于 诸 园 游 戏 时 香 ,及余 天 等 、男
nǚ shēnxiāng

jiē xī yáowén

rú shìzhǎnzhuǎn nǎizhìfànshì shàngzhìyǒudǐng zhū

女 身 香 , 皆 悉 遥 闻。如 是 展 转 、乃 至 梵 世、 上 至 有 顶 、诸
tiānshēnxiāng

yì jiēwénzhī bìngwénzhūtiānsuǒshāozhīxiāng

jí shēngwénxiāng

天 身 香 ,亦 皆 闻 之。并 闻 诸 天 所 烧 之 香 ,及 声 闻 香 、
pì zhī fó xiāng pú sà xiāng zhū fó shēnxiāng

yì jiēyáowén

zhī qí suǒzài suīwén

辟 支 佛 香 、菩萨 香 、诸 佛 身 香 ,亦 皆 遥 闻, 知 其 所在 。虽 闻

228

cǐ xiāng

rán yú bígēn bù huài búcuò

ruò yù fēnbiéwéi tā rénshuō

yì niàn bù miù

此 香 , 然 于鼻根不 坏 不错, 若 欲 分别 为 他 人 说 ,忆 念 不 谬。
ěr shíshìzūn yù zhòngxuān cǐ yì

ér shuō jì yán

尔 时 世 尊 欲 重 宣 此义,而 说 偈 言:
shìrén bí qīngjìng

yú cǐ shìjièzhōng

是 人 鼻 清 净 ,于此 世 界 中 ,
ruòxiāngruòchòu wù

zhǒngzhǒng xī wénzhī

若 香 若 臭 物, 种 种 悉 闻 知。
xū màn nà shé tí

duō mó luózhāntán

须 曼 那 阇 提、 多 摩 罗 栴 檀、
chénshuǐ jí guìxiāng

zhǒngzhǒnghuáguǒxiāng

沉 水 及桂 香 , 种 种 华 果 香 ,
jí zhīzhòngshēngxiāng

nán zǐ nǚ rénxiāng

及 知 众 生 香 , 男 子女 人 香 ,
shuō fǎ zhěyuǎnzhù

wénxiāngzhīsuǒzài

说 法 者 远 住, 闻 香 知 所 在。
dà shìzhuànlúnwáng

xiǎozhuànlún jí zǐ

大 势 转 轮 王 , 小 转 轮 及子,
qúnchénzhūgōngrén

wénxiāngzhīsuǒzài

群 臣 诸 宫 人, 闻 香 知 所 在。
shēnsuǒzhùzhēnbǎo

jí dì zhōngbǎozàng

身 所 著 珍 宝,及地 中 宝 藏 ,
zhuànlúnwángbǎo nǚ

wénxiāngzhīsuǒzài

转 轮 王 宝 女, 闻 香 知 所 在。
zhūrényánshēn jù

yī fu jí yīngluò

诸 人 严 身 具,衣服及 璎 珞、
zhǒngzhǒngsuǒ tú xiāng

wénxiāngzhī qí shēn

种 种 所涂 香 ,闻 香 知其 身 。

229

zhūtiānruòhángzuò

yóu xì jí shénbiàn

诸 天 若 行 坐、 游 戏及 神 变 ,
chíshì fǎ huázhě

wénxiāng xī néngzhī

持 是 法 华 者, 闻 香 悉 能 知。
zhūshùhuáguǒshí

jí sū yóuxiāng qì

诸 树 华 果 实,及酥 油 香 气,
chíjīngzhězhù cǐ

xī zhī qí suǒzài

持 经 者 住 此,悉 知 其 所 在。
zhūshānshēnxiǎnchù

zhāntánshùhuā fū

诸 山 深 险 处, 栴 檀 树 花 敷,
zhòngshēngzàizhōngzhě

wénxiāngjiēnéngzhī

众 生 在 中 者, 闻 香 皆 能 知。
tiěwéishān dà hǎi

dì zhōngzhūzhòngshēng

铁 围 山 大 海、地 中 诸 众 生 ,
chíjīngzhěwénxiāng

xī zhī qí suǒzài

持 经 者 闻 香 ,悉 知 其 所 在。
ā xiūluónán nǚ

jí qí zhūjuànshǔ

阿 修 罗 男 女、及其 诸 眷 属,
dòuzhèngyóu xì shí

wénxiāngjiēnéngzhī

斗 诤 游 戏 时, 闻 香 皆 能 知。
kuàng yě xiǎn ài chù

shī zi xiàng hǔ láng

旷 野 险 隘 处, 狮 子 象 虎 狼 、
yě niúshuǐniúděng

wénxiāngzhīsuǒzài

野 牛 水 牛 等 , 闻 香 知 所 在。
ruòyǒuhuáirènzhě

wèibiàn qí nán nǚ

若 有 怀 妊 者, 未 辩 其 男 女、
wú gēn jí fēirén

wénxiāng xī néngzhī

无 根 及 非 人, 闻 香 悉 能 知。

230

yǐ wénxiāng lì gù

zhī qí chūhuáirèn

以 闻 香 力故, 知 其 初 怀 妊,
chéngjiù bù chéngjiù

ān lè chǎn fú zǐ

成 就 不 成 就,安乐 产 福子。
yǐ wénxiāng lì gù

zhīnán nǚ suǒniàn

以 闻 香 力故, 知 男 女 所 念 、
rǎn yù chīhuìxīn

yì zhīxiūshànzhě

染 欲 痴 恚 心,亦 知 修 善 者。
dì zhōngzhòng fú cáng

jīnyínzhūzhēnbǎo

地 中 众 伏 藏 , 金 银 诸 珍 宝、
tóng qì zhīsuǒshèng

wénxiāng xī néngzhī

铜 器 之 所 盛 , 闻 香 悉 能 知。
zhǒngzhǒngzhūyīngluò

wú néngshí qí jià

种 种 诸 璎 珞,无 能 识 其 价,
wénxiāngzhīguìjiàn

chūchù jí suǒzài

闻 香 知 贵 贱 、 出 处 及 所 在。
tiānshàngzhūhuáděng

màntuómànshūshā

天 上 诸 华 等 , 曼 陀 曼 殊 沙、
bō lì zhìduōshù

wénxiāng xī néngzhī

波利 质 多 树, 闻 香 悉 能 知。
tiānshàngzhūgōngdiàn

shàngzhōngxiàchābié

天 上 诸 宫 殿 , 上 中 下 差 别,
zhòngbǎohuāzhuāngyán

wénxiāng xī néngzhī

众 宝 花 庄 严, 闻 香 悉 能 知。
tiānyuánlínshèngdiàn

zhūguānmiào fǎ táng

天 园 林 胜 殿 、诸 观 妙 法 堂 ,
zàizhōng ér yú lè

wénxiāng xī néngzhī

在 中 而娱乐, 闻 香 悉 能 知。

231

zhūtiānruòtīng fǎ

huòshòu wǔ yù shí

诸 天 若 听 法, 或 受 五欲 时,
láiwǎnghángzuò wò

wénxiāng xī néngzhī

来 往 行 坐 卧, 闻 香 悉 能 知。
tiān nǚ suǒzhù yī

hǎohuáxiāngzhuāngyán

天 女 所 著 衣、 好 华 香
zhōuxuányóu xì shí

庄 严,

wénxiāng xī néngzhī

周 旋 游 戏 时, 闻 香 悉 能 知。
rú shìzhǎnzhuǎnshàng

nǎizhì yú fànshì

如 是 展 转 上 , 乃 至 于 梵 世,
rù chánchūchánzhě

wénxiāng xī néngzhī

入 禅 出 禅 者, 闻 香 悉 能 知。
guāngyīnbiànjìngtiān

nǎizhì yú yǒudǐng

光 音 遍 净 天 ,乃 至于有 顶 ,
chūshēng jí tuìméi

wénxiāng xī néngzhī

初 生 及 退 没, 闻 香 悉 能 知。
zhū bǐ qiūzhòngděng

yú fǎ chángjīngjìn

诸 比 丘 众 等 ,于法 常 精 进,
ruòzuòruòjīngháng

jí dú sòngjīngdiǎn

若 坐 若 经 行 ,及读 诵 经 典 ,
huòzàilínshùxià

zhuānjīng ér zuòchán

或 在 林 树 下、 专 精 而 坐 禅 ,
chíjīngzhěwénxiāng

xī zhī qí suǒzài

持 经 者 闻 香 ,悉 知 其 所 在。
pú sà zhìjiān gù

zuòchánruò dú sòng

菩萨 志 坚 固, 坐 禅 若 读 诵 ,
huòwéirénshuō fǎ

wénxiāng xī néngzhī

或 为 人 说 法, 闻 香 悉 能 知。

232

zàizàifāngshìzūn

yí qièsuǒgōngjìng

在 在 方 世 尊,一 切 所 恭 敬 ,
mǐnzhòng ér shuō fǎ

wénxiāng xī néngzhī

愍 众 而 说 法, 闻 香 悉 能 知。
zhòngshēngzài fó qián

wénjīngjiēhuān xǐ

众 生 在 佛 前 , 闻 经 皆 欢 喜,
rú fǎ ér xiūxíng

wénxiāng xī néngzhī

如法而 修 行 , 闻 香 悉 能 知。
suīwèi dé pú sà

wú lòu fǎ shēng bí

虽 未 得菩萨,无 漏 法 生 鼻,
érshì chíjīngzhě

xiān dé cǐ bí xiāng

而是 持 经 者, 先 得此鼻 相 。
fù cì

chángjīngjìn

ruòshàn nánzǐ shàn nǚrén

shòuchíshìjīng

ruò dú

复次、 常 精进 , 若 善 男子、善 女人, 受 持 是 经 , 若 读、
ruòsòng ruòjiěshuō

ruòshūxiě

dé qiān èr bǎishégōng dé

ruòhǎo ruòchǒu

ruò

若 诵 、若 解 说 , 若 书 写,得 千 二 百 舌 功 德。若 好、若 丑 , 若
měi

bù měi

jí zhū kǔ sè wù

zài qí shégēn

jiēbiànchéngshàngwèi

rú tiāngān

美、 不 美, 及 诸 苦涩物, 在 其 舌 根, 皆 变 成 上 味, 如 天 甘

wú bù měizhě

ruò yǐ shégēn

yú dà zhòngzhōngyǒusuǒyǎnshuō

chūshēnmiào

露, 无不 美 者。 若 以 舌 根、 于大 众 中 有 所 演 说 , 出 深 妙
shēng

néng rù qí xīn

jiēlìnghuān xǐ kuài lè

yòuzhūtiān zǐ

tiān nǚ

shìfànzhū

声 , 能 入其 心, 皆 令 欢 喜 快 乐。又 诸 天 子、天 女, 释 梵 诸
tiān

wénshìshēnmiàoyīnshēng

yǒusuǒyǎnshuō yánlùn cì dì

jiē xī láitīng

天 , 闻 是 深 妙 音 声 , 有 所 演 说 、言 论 次第, 皆 悉 来 听 。及
zhūlóng lóng nǚ

yè chā yè chā nǚ

qián tà pó qián tà pó nǚ

ā xiūluó

ā xiū

诸 龙 、龙 女,夜 叉、夜 叉 女, 乾 闼婆、乾 闼婆女,阿 修 罗、阿 修
luó nǚ

jiālóuluó

jiālóuluó nǚ

jǐn nà luó

jǐn nà luó nǚ

mó hóuluó gā

mó hóu

罗 女, 迦 楼 罗、迦 楼 罗 女, 紧 那 罗、紧 那 罗 女,摩 睺 罗 伽、摩 睺

233

luó gā nǚ

wéitīng fǎ gù

jiēláiqīnjìn gōngjìnggōngyǎng jí bǐ qiū bǐ qiū ní

罗 伽女, 为 听 法故, 皆 来 亲 近、恭 敬 供 养 。及比 丘、比 丘 尼,
yōu pó sāi yōu pó yí

guówáng wáng zǐ

qúnchén juànshǔ

xiǎozhuànlúnwáng

优 婆 塞、优 婆夷, 国 王 、王 子、群 臣 、眷 属, 小 转 轮 王 、大
zhuànlúnwáng qī bǎoqiān zǐ nèiwàijuànshǔ

chéng qí gōngdiàn

jù láitīng fǎ

转 轮 王 、七 宝 千 子 内 外 眷 属, 乘 其 宫 殿 ,俱 来 听 法,以
shì pú sà shànshuō fǎ gù

pó luómén

jū shì guónèirénmín jìn qí xíngshòu

suíshì

是 菩萨 善 说 法故。婆 罗 门、居 士、国内 人 民、尽 其 形 寿 , 随 侍
gōngyǎng yòuzhūshēngwén pì zhī fó

pú sà zhū fó

cháng lè jiànzhī shìrénsuǒzài

供 养 。又 诸 声 闻、辟 支 佛、菩萨、诸 佛, 常 乐 见 之。是 人 所 在
fāngmiàn

zhū fó jiēxiàng qí chùshuō fǎ

xī néngshòuchí yí qiè fó fǎ

yòunéngchū

方 面 , 诸 佛 皆 向 其 处 说 法, 悉 能 受 持 一 切 佛法, 又 能 出
yú shēnmiào fǎ yīn

于 深 妙 法 音。
ěr shíshìzūn yù zhòngxuān cǐ yì

ér shuō jì yán

尔 时 世 尊 欲 重 宣 此义,而 说 偈 言:
shìrénshégēnjìng

zhōng bù shòu è wèi

是 人 舌 根 净 , 终 不 受 恶 味,
qí yǒusuǒshídàn

xī jiēchénggān lù

其 有 所 食 啖,悉 皆 成 甘 露。
yǐ shēnjìngmiàoshēng

yú dà zhòngshuō fǎ

以 深 净 妙 声 ,于大 众 说 法,
yǐ zhūyīnyuán yù

yǐndǎozhòngshēngxīn

以 诸 因 缘 喻、 引 导 众 生 心,
wénzhějiēhuān xǐ

shèzhūshànggōngyǎng

闻 者 皆 欢 喜, 设 诸 上 供 养 。
zhūtiānlóng yè chā

jí ā xiūluóděng

诸 天 龙 夜 叉、及阿 修 罗 等 ,

234

jiē yǐ gōngjìngxīn

ér gòngláitīng fǎ

皆 以 恭敬 心,而 共 来 听 法,
shìshuōfǎzhīrén

ruò yù yǐ miàoyīn

是 说法 之 人, 若 欲以 妙 音、
biànmǎnsānqiānjiè

suí yì jí néngzhì

遍 满 三 千 界, 随 意即 能 至。
dà xiǎozhuànlúnwáng

jí qiān zǐ juànshǔ

大 小 转 轮 王 、及 千 子 眷 属,
hé zhǎnggōngjìngxīn

chángláitīngshòu fǎ

合 掌 恭 敬 心, 常 来 听 受 法。
zhūtiānlóng yè chā

luóchà pí shěshé

诸 天 龙 夜 叉、 罗 刹 毗 舍 阇,
yì yǐ huān xǐ xīn

cháng lè láigōngyǎng

亦以 欢 喜 心, 常 乐 来 供 养 。
fàntiānwáng mó wáng

zì zài dà zì zài

梵 天 王 魔 王 ,自 在 大自 在,
rúshì zhūtiānzhòng

chángláizhì qí suǒ

如是 诸 天 众 , 常 来 至 其 所。
zhū fó jí dì zǐ

wén qí shuō fǎ yīn

诸 佛及弟子、 闻 其 说 法 音,
chángniàn ér shǒu hù

huòshíwéixiànshēn

常 念 而 守 护, 或 时 为 现 身 。
fù cì

chángjīngjìn

ruòshàn nánzǐ shàn nǚrén

shòuchíshìjīng

ruò dú

复次、 常 精进 , 若 善 男子、善 女人, 受 持 是 经 , 若 读、
ruòsòng

ruòjiěshuō

ruòshūxiě

dé bā bǎishēngōng dé

dé qīngjìngshēn rú jìng

若 诵 , 若 解 说 , 若 书 写,得八 百 身 功 德。得 清 净 身 、如 净
liú lí

zhòngshēng xǐ jiàn

qí shēnjìng gù

sānqiān dà qiānshìjièzhòngshēng

琉 璃, 众 生 喜 见 。 其 身 净 故, 三 千 大 千 世 界 众 生 ,

235

shēngshí sǐ shí

shàngxià hǎochǒu

shēngshànchù

è chù

xī yú zhōngxiàn jí

生 时、死 时, 上 下、好 丑 , 生 善处 、恶 处,悉于 中 现 。及
tiěwéishān dà tiěwéishān mí lóushān mó hē mí lóushān děngzhūshān

jí qí zhōng

铁 围 山 、大 铁 围 山 、弥 楼 山 、摩诃弥 楼 山 、等 诸 山 ,及其 中
zhòngshēng

xī yú zhōngxiàn

xiàzhì ā bí dì yù

shàngzhìyǒudǐng

suǒyǒu jí

众 生 , 悉于 中 现 。 下 至 阿鼻地狱、 上 至 有 顶 , 所 有 及
zhòngshēng

xī yú zhōngxiàn ruòshēngwén pì zhī fó

pú sà zhū fó shuō fǎ

jiē

众 生 ,悉于 中 现 。若 声 闻、辟 支 佛、菩萨、诸 佛、说 法, 皆
yú shēnzhōngxiàn qí sè xiàng

于 身 中 现 其色 像 。
ěr shíshìzūn yù zhòngxuān cǐ yì

ér shuō jì yán

尔 时 世 尊 欲 重 宣 此义,而 说 偈 言:
ruòchí fǎ huázhě

qí shēnshènqīngjìng

若 持 法 华 者,其 身 甚 清 净 ,
rú bǐ jìngliú lí

zhòngshēngjiē xǐ jiàn

如彼 净 琉 璃, 众 生 皆 喜 见 ,
yòu rú jìngmíngjìng

xī jiànzhū sè xiàng

又 如 净 明 镜 ,悉 见 诸 色 像 ,
pú sà yú jìngshēn

jiējiànshìsuǒyǒu

菩萨于 净 身 , 皆 见 世 所 有,
wéi dú zì míngliǎo

yú rénsuǒ bú jiàn

唯 独自 明 了 ,余 人 所 不 见 。
sānqiānshìjièzhōng

yí qièzhūqúnméng

三 千 世 界 中 、一 切 诸 群 萌 ,
tiānrén ā xiūluó

dì yù guǐchùshēng

天 人 阿 修 罗、地狱 鬼 畜 生 ,
rú shìzhū sè xiàng

jiē yú shēnzhōngxiàn

如是 诸色 像 ,皆于 身 中 现 。

236

zhūtiānděnggōngdiàn

nǎizhì yú yǒudǐng

诸 天 等 宫 殿 ,乃 至于有 顶 ,
tiěwéi jí mí lóu

mó hē mí lóushān

铁 围 及弥 楼、摩诃弥 楼 山 、
zhū dà hǎishuǐděng

jiē yú shēnzhōngxiàn

诸大海 水 等 ,皆于 身 中 现 。
zhū fó jí shēngwén

fó zǐ pú sà děng

诸 佛及 声 闻、佛子菩萨 等 ,
ruò dú ruòzàizhòng

shuō fǎ xī jiēxiàn

若 独 若 在 众 , 说 法悉 皆 现 。
suīwèi dé wú lòu

fǎ xìngzhīmiàoshēn

虽 未 得无 漏,法 性 之 妙 身 ,
yǐ qīngjìngcháng tǐ

yíqiè yú zhōngxiàn

以 清净 常 体,一切于 中 现 。
fù cì

chángjīngjìn

ruòshànnán zǐ

shàn nǚ rén

rú láimièhòu shòuchíshì

复次、 常 精 进, 若 善 男 子、善 女 人,如 来 灭 后、受 持 是
jīng

ruò dú

ruòsòng

ruòjiěshuō

ruòshūxiě

dé qiān èr bǎi yì gōngdé

yǐ shì

经 , 若 读、若 诵 , 若 解 说 , 若 书 写,得 千 二 百 意 功德 。以 是
qīngjìng yì gēn

nǎizhìwén yī jì yījù

tōngdáwúliàng wú biānzhī yì

jiěshì yì

清净 意 根, 乃至 闻 一偈一句, 通达 无量 无 边 之 义, 解 是 义

néngyǎnshuō yī jù yī jì

zhì yú yī yuè

sì yuè

nǎizhì yī suì

zhūsuǒshuō fǎ

已, 能 演 说 一句一偈、至 于一 月、四 月、乃 至 一 岁, 诸 所 说 法,
suí qí yì qù

jiē yǔ shíxiāng bù xiāngwéibèi ruòshuō sú jiānjīngshū zhìshì yǔ yán

随 其义趣, 皆 与 实 相 不 相 违 背。若 说 俗 间 经 书、治 世 语 言、
zī shēng yè děng

jiēshùnzhèng fǎ

sānqiān dà qiānshìjiè

liù qù zhòngshēng

xīn

资 生 业 等 , 皆 顺 正 法。三 千 大 千 世 界、六 趣 众 生 , 心
zhīsuǒháng

xīnsuǒdòngzuò

xīnsuǒ xì lùn

jiē xī zhīzhī

suīwèi dé wú lòuzhìhuì

之 所 行 , 心 所 动 作, 心 所 戏 论, 皆 悉 知 之, 虽 未 得无 漏 智 慧,

237

ér qí yì gēn qīngjìng rú cǐ shìrényǒusuǒ sī wéi chóuliàng yánshuō

jiēshì fó fǎ

而其意 根、清 净 如此。是 人 有 所 思 惟、筹 量 、言 说 , 皆 是 佛法,
wú bù zhēnshí

yì shìxiān fó

jīngzhōngsuǒshuō

无不 真 实,亦 是 先 佛、 经 中 所 说 。
ěr shíshìzūn yù zhòngxuān cǐ yì

ér shuō jì yán

尔 时 世 尊 欲 重 宣 此义,而 说 偈 言:
shìrén yì qīngjìng

míng lì wú zhuóhuì

是 人 意 清 净 , 明 利无 浊 秽,
yǐ cǐ miào yì gēn

zhīshàngzhōngxià fǎ

以此 妙 意 根, 知 上 中 下 法,
nǎizhìwén yī jì

tōng dá wú liàng yì

乃 至 闻 一偈, 通 达无 量 义,
cì dì rú fǎ shuō

yuè sì yuèzhìsuì

次第如法 说 , 月 四 月 至 岁。
shìshìjiènèiwài

yí qièzhūzhòngshēng

是 世 界 内 外、一 切 诸 众 生 ,
ruòtiānlóng jí rén

yè chāguǐshénděng

若 天 龙 及 人,夜 叉 鬼 神 等 ,
qí zàiliù qù zhōng

suǒniànruògānzhòng

其在 六趣 中 、所 念 若 干 种 ,
chí fǎ huázhībào

yì shíjiē xī zhī

持 法 华 之 报,一 时 皆 悉 知。
shífāng wú shù fó

bǎi fú zhuāngyánxiāng

十 方 无 数 佛, 百 福 庄 严 相 ,
wéizhòngshēngshuō fǎ

xī wénnéngshòuchí

为 众 生 说 法,悉 闻 能 受 持。
sī wéi wú liàng yì

shuō fǎ yì wú liàng

思 惟 无 量 义, 说 法亦无 量 ,

238

zhōngshǐ bù wàngcuò

yǐ chí fǎ huá gù

终 始 不 忘 错,以 持 法 华 故。
xī zhīzhūfǎxiāng

suí yì shí cìdì

悉 知 诸 法相 , 随 义 识 次第,
dá míngzì yǔyán

rú suǒzhīyǎnshuō

达 名字 语言,如 所 知 演说 。
cǐrén yǒusuǒshuō

jiēshìxiān fófǎ

此人 有 所 说 , 皆 是 先 佛法,
yǐ yǎn cǐ fǎ gù

yú zhòng wú suǒwèi

以 演 此法故,于 众 无 所 畏。
chífǎ huájīngzhě

yì gēnjìngruò sī

持法 华 经 者,意 根 净 若 斯,
suīwèi dé wú lòu

xiānyǒu rú shìxiāng

虽 未 得无 漏, 先 有 如 是 相 ,
shìrénchí cǐ jīng

ān zhù xī yǒu dì

是 人 持 此 经 ,安 住 稀 有 地,
wéi yíqiè zhòngshēng

huānxǐ ér ài jìng

为 一切 众生 、 欢喜 而爱 敬 。
néng yǐ qiānwànzhòng

shànqiǎozhī yǔ yán

能 以 千 万 种 , 善 巧 之 语 言,
fēnbié ér shuō fǎ

chí fǎ huájīng gù

分 别 而 说 法, 持 法 华 经 故。

239

cháng bù qīng pú sà pǐn dì èr shí

常 不 轻 菩萨 品 第二 十
ěr shí fó gào dé dà shì pú sà mó hē sà

rǔ jīndāngzhī

ruò bǐ qiū

bǐ qiū ní

尔 时 佛 告 得大 势 菩萨摩诃萨:汝 今 当 知, 若 比 丘、比 丘 尼、
yōu pó sāi

yōu pó yí

chí fǎ huájīngzhě

ruòyǒu è kǒu

mà lì fěibàng

huò dà zuì

优 婆 塞、优 婆夷、持 法 华 经 者, 若 有 恶 口、骂詈 诽 谤 , 获 大 罪
bào

rú qiánsuǒshuō

qí suǒ dé gōng dé

rú xiàngsuǒshuō

yǎn ěr bí shéshēn yì

报, 如 前 所 说 , 其 所 得 功 德, 如 向 所 说 、 眼 耳鼻 舌 身 意
qīngjìng

dé dà shì

nǎiwǎng gǔ xī

guò wú liàng wú biān bù kě sī yì ā sēngzhǐjié

清 净 。得大 势, 乃 往 古昔, 过 无 量 无 边 不可思议阿 僧 祇 劫
yǒu fó míngwēiyīnwáng rú lái yìnggòng zhèngbiànzhī míngháng zú shànshìshìjiān

有 佛、名 威 音 王 如 来、应 供 、正 遍 知、明 行 足、善 逝 世 间
jiě

wú shàngshì

diào yù zhàng fu

tiānrénshī

shìzūn

jiémíng lí shuāi

解、无 上 士、 调 御 丈 夫、 天人 师、佛、世 尊。劫 名 离 衰 ,
guómíngdàchéng

qí wēiyīnwáng fó

yú bǐ shìzhōng

wéitiān rén

ā xiūluó shuō

国名 大成 。其 威 音 王 佛,于彼 世 中 , 为 天 、人、阿 修 罗、说

wéiqiúshēngwénzhě

shuōyìng sì dì fǎ

dù shēnglǎobìng sǐ

jiūjìngnièpán

法, 为 求 声 闻 者、 说 应 四谛法, 度 生 老 病 死, 究 竟 涅 槃,
wéiqiú pì zhī fó zhě

shuōyìngshí èr yīnyuán fǎ

wéizhū pú sà

yīn ā nòuduōluósān

为 求 辟 支 佛 者、 说 应 十 二 因 缘 法, 为 诸 菩萨、因 阿 耨 多 罗 三
miǎosān pú tí

shuōyìngliù bō luó mì fǎ

jiūjìng fó huì

dé dà shì

shìwēiyīn

藐 三 菩提, 说 应 六 波 罗 蜜法, 究 竟 佛 慧。 得大 势, 是 威 音
wáng fó shòu sìshíwànyì nà yóu tā hénghéshājié

zhèngfǎzhùshìjiéshù rú yī yán fú

王 佛、寿 四十万亿那 由 他 恒河 沙 劫, 正法 住 世 劫数 、如一 阎 浮

240

tí wēichén

xiàng fǎ zhùshìjiéshù

rú sì tiānxiàwēichén

qí fó ráo yì zhòngshēng

提 微 尘 , 像 法 住 世 劫 数、如四 天 下 微 尘 ,其佛 饶 益 众 生

ránhòumiè dù zhèng fǎ xiàng fǎ mièjìnzhīhòu

yú cǐ guó tǔ

fù yǒu fó chū

已, 然 后 灭 度。正 法 像 法 灭 尽 之 后,于此 国 土、复 有 佛 出,亦
hàowēiyīnwáng rú lái yìnggòng zhèngbiànzhī míngháng zú

shànshìshìjiānjiě

号 威 音 王 如 来、应 供 、 正 遍 知、明 行 足、善 逝 世 间 解、无
shàngshì diào yù zhàng fu

tiānrénshī

shìzūn

rú shì cì dì yǒu èr wàn yì fó

上 士、调 御 丈 夫、天 人 师、佛、世 尊。如 是 次第 有 二 万 亿佛,
jiētong yī hào

皆 同 一 号。
zuìchūwēiyīnwáng rú lái

jì yǐ miè dù

zhèng fǎ mièhòu

yú xiàng fǎ zhōng

最 初 威 音 王 如 来、既已 灭 度, 正 法 灭 后,于 像 法 中 ,
zēngshàngmàn bǐ qiūyǒu dà shì lì

ěr shíyǒu yī pú sà bǐ qiū

míngcháng bù qīng

增 上 慢 比 丘 有 大 势 力。尔 时 有 一菩萨比 丘、 名 常 不 轻 ,得
dà shì yǐ hé yīnyuán míngcháng bù qīng

shì bǐ qiū fányǒusuǒjiàn

ruò bǐ qiū

大 势 以何 因 缘 、名 常 不 轻 , 是 比 丘、凡 有 所 见 , 若 比 丘、比
qiū ní

yōu pó sāi

yōu pó yí

jiē xī lǐ bàizàntàn

ér zuòshìyán

wǒ shēnjìng rǔ

丘 尼、优 婆 塞、优 婆夷, 皆 悉礼 拜 赞 叹、而 作 是 言:我 深 敬 汝
děng

bù gǎnqīngmàn suǒ yǐ zhě hé

rǔ děngjiēháng pú sà dào

dāng dé zuò fó

ér shì

等 ,不 敢 轻 慢。所 以 者 何。汝 等 皆 行 菩萨 道, 当 得 作 佛。而 是
bǐ qiū

bù zhuān dú sòngjīngdiǎn

dànháng lǐ bài

nǎizhìyuǎnjiàn sì zhòng

yì fù

比 丘、不 专 读 诵 经 典 , 但 行 礼 拜, 乃 至 远 见 四 众 ,亦复
gù wǎng lǐ bàizàntàn

ér zuòshìyán

wǒ bù gǎnqīng yú rǔ děng

rǔ děngjiēdāngzuò

故 往 礼 拜 赞 叹、 而 作 是 言: 我不 敢 轻 于汝 等 , 汝 等 皆 当 作

sì zhòngzhīzhōng

yǒushēngchēnhuì xīn bù jìngzhě

è kǒu mà lì yán

shì wú

佛。四 众 之 中 , 有 生 嗔 恚、心 不 净 者,恶 口 骂詈 言: 是 无
zhì bǐqiū

cóng hé suǒlái

zì yán wǒ bù qīng rǔ

ér yǔ wǒ děngshòu jì

dāng dé zuò

智 比丘、 从 何 所 来?自 言 我不 轻 汝,而与我 等 授 记, 当 得 作

241

wǒ děng bú yòng rú shì xū wàngshòu jì

rú cǐ jīng lì duōnián

chángbèi mà lì

佛,我 等 不 用 如 是 虚 妄 授 记。如此 经 历 多 年 , 常 被 骂詈,
bù shēngchēnhuì

chángzuòshìyán

rǔ dāngzuò fó

shuōshì yǔ shí

zhòngrénhuò yǐ

不 生 嗔 恚, 常 作 是 言:汝 当 作 佛。 说 是 语 时, 众 人 或 以
zhàng mù wǎ shí ér dǎ zhìzhī

bì zǒuyuǎnzhù

yóugāoshēngchàngyán

wǒ bù gǎnqīng

杖 木瓦 石 而打 掷 之, 避 走 远 住, 犹 高 声 唱 言: 我不 敢 轻
yú rǔ děng

rǔ děngjiēdāngzuò fó

yǐ qí chángzuòshì yǔ gù

zēngshàngmàn bǐ qiū

于汝 等 ,汝 等 皆 当 作 佛。以其 常 作 是 语故, 增 上 慢 比 丘、
bǐ qiū ní

yōu pó sāi

yōu pó yí

hàozhīwéicháng bù qīng

比 丘 尼、 优 婆 塞、 优 婆夷, 号 之 为 常 不 轻 。
shì bǐ qiū

lín yù zhōngshí

yú xū kōngzhōng

jù wénwēiyīnwáng fó

xiānsuǒ

是 比 丘、临 欲 终 时,于虚 空 中 ,具 闻 威 音 王 佛、 先 所
shuō fǎ huájīng èr shíqiānwàn yì jì

xī néngshòuchí

jí dé rú shàngyǎngēnqīng

说 法 华 经 二 十 千 万 亿偈, 悉 能 受 持, 即得如 上 眼 根 清
jìng

ěr bí shéshēn yì gēnqīngjìng

dé shìliùgēnqīngjìng yǐ

gèngzēngshòumìng èr

净 、耳鼻 舌 身 意 根 清 净 。得 是 六 根 清 净 已, 更 增 寿 命 二
bǎiwàn yì nà yóu tā suì

guǎngwéirénshuōshì fǎ huájīng

yú shízēngshàngmàn sì zhòng

百 万 亿那 由 他 岁, 广 为 人 说 是 法 华 经 。于 时 增 上 慢 四 众
bǐ qiū

bǐ qiū ní

yōu pó sāi yōu pó yí

qīngjiànshìrén wéizuò bù qīngmíngzhě

比 丘、比 丘 尼、优 婆 塞、优 婆夷, 轻 贱 是 人、为 作 不 轻 名 者,
jiàn qí dé dà shéntōng lì

lè shuōbiàn lì

dà shàn jì lì

wén qí suǒshuō

jiēxìn fú

见 其得大 神 通 力、乐 说 辩 力、大 善 寂力, 闻 其 所 说 , 皆 信 伏
suícóng

shì pú sà fù huàqiānwànyìzhòng

lìngzhù ā nòuduōluósānmiǎosān pútí

随 从 。 是 菩萨复 化 千万亿 众 , 令 住 阿 耨 多 罗 三 藐 三 菩提。
mìngzhōngzhīhòu

dé zhí èr qiān yì fó

jiēhào rì yuèdēngmíng

yú qí fǎ zhōng

命 终 之后 , 得 值 二 千 亿佛, 皆 号 日 月 灯 明 , 于其法 中 、
shuōshì fǎ huájīng

yǐ shìyīnyuán

fù zhí èr qiān yì fó

tonghàoyún zì zàidēng

说 是 法 华 经 , 以 是 因 缘 , 复 值 二 千 亿佛, 同 号 云 自 在 灯

242

wáng

yú cǐ zhū fó fǎ zhōng

shòuchí dú sòng

wéizhū sì zhòngshuō cǐ jīngdiǎn gù

王 ,于此 诸 佛法 中 、 受 持 读 诵 , 为 诸 四 众 说 此 经 典 故,
dé shìchángyǎnqīngjìng

ěr bí shéshēn yì zhūgēnqīngjìng

yú sì zhòngzhōngshuō fǎ

得 是 常 眼 清 净 、耳鼻 舌 身 意 诸 根 清 净 ,于四 众 中 说 法
xīn wú suǒwèi

心 无 所 畏。
dé dà shì

shìcháng bù qīng pú sà mó hē sà

gōngyǎng rú shìruògānzhū fó

得大 势, 是 常 不 轻 菩萨摩诃萨、 供 养 如 是 若 干 诸 佛,
gōngjìng

zūnzhòng

zàntàn

zhòngzhūshàngēn

yú hòu fù zhíqiānwàn yì fó

yì yú

恭 敬 、尊 重 、赞 叹、 种 诸 善 根,于 后 复 值 千 万 亿佛,亦于
zhū fó fǎ zhōng shuōshìjīngdiǎn

gōng dé chéngjiù

dāng dé zuò fó

dé dà shì

诸 佛法 中 、说 是 经 典 , 功 德 成 就, 当 得 作 佛。得大 势,于
yì yún hé

ěr shícháng bù qīng pú sà

qǐ yì rén hū

zé wǒ shēnshì ruò wǒ yú xiǔshì

意 云 何,尔 时 常 不 轻 菩萨、岂异 人 乎,则我 身 是。若 我于 宿 世、
bù shòuchí dú sòng cǐ jīng

wéi tārén shuōzhě

bùnéng jí dé ā nòuduōluósānmiǎosān

不 受 持 读 诵 此 经 、 为 他人 说 者, 不能 疾得阿 耨 多 罗 三 藐 三
pútí

wǒ yú xiān fó suǒ

shòuchí dú sòng cǐ jīng

wéirénshuō gù

jí dé ā nòuduō

菩提,我于 先 佛 所、 受 持 读 诵 此 经 、为 人 说 故,疾得阿 耨 多
luósānmiǎosān pú tí

dé dà shì

bǐ shí sì zhòng

bǐ qiū

bǐ qiū ní

yōu pó sāi yōu

罗 三 藐 三 菩提。得大 势,彼 时 四 众 、比 丘、比 丘 尼、优 婆 塞、优
pó yí

yǐ chēnhuì yì qīngjiàn wǒ gù

èr bǎi yì jié cháng bù zhí fó

bù wén fǎ

婆夷,以 嗔 恚 意、轻 贱 我故,二 百 亿 劫、常 不 值 佛,不 闻 法,
bú jiànsēng

qiānjié yú ā bí dì yù shòu dà kǔ nǎo

bì shìzuì yǐ

fù yù cháng bù

不 见 僧 , 千 劫 于阿鼻地狱 受 大苦 恼, 毕 是 罪 已, 复遇 常 不
qīng pú sà

jiàohuà ā nòuduōluósānmiǎosān pú tí

dé dà shì

yú rǔ yì yún hé

ěr

轻 菩萨, 教 化 阿 耨 多 罗 三 藐 三 菩提。得大 势,于汝意 云 何,尔
shí sì zhòngchángqīngshì pú sà zhě

qǐ yì rén hū

jīn cǐ huìzhōng

bá tuó pó luóděng

时 四 众 常 轻 是 菩萨 者、岂异 人 乎, 今 此 会 中 、跋 陀 婆 罗 等

243

wǔ bǎi pú sà

shī zǐ yuèděng wǔ bǎi bǐ qiū

ní sī fó děng

wǔ bǎiyōu pó sāi

jiē yú

五 百 菩萨, 师 子 月 等 五 百 比 丘,尼思佛 等 、五 百 优 婆 塞, 皆 于
ā nòuduōluósānmiǎosān pú tí bù tuìzhuǎnzhěshì

dé dà shì

dāngzhīshì fǎ huájīng

阿 耨 多 罗 三 藐 三 菩提不 退 转 者 是。 得大 势, 当 知 是 法 华 经
dà ráo yì zhū pú sà mó hē sà

nénglìngzhì yú ā nòuduōluósānmiǎosān pú tí

shì gù

大 饶 益 诸 菩萨摩诃萨, 能 令 至 于阿 耨 多 罗 三 藐 三 菩提, 是 故
zhū pú sà mó hē sà

yú rú láimièhòu

chángyìngshòuchí dú sòng jiěshuō shūxiěshì

诸 菩萨摩诃萨、于如 来 灭 后, 常 应 受 持、读 诵 、解 说 、书 写 是
jīng

经。
ěr shíshìzūn yù zhòngxuān cǐ yì

ér shuō jì yán

尔 时 世 尊 欲 重 宣 此义,而 说 偈 言:
guò qù yǒu fó

hàowēiyīnwáng

shénzhì wú liàng

jiāngdǎo yí qiè

过 去 有 佛, 号 威 音 王 , 神 智 无 量 , 将 导 一 切,
tiānrénlóngshén

suǒgònggōngyǎng

shì fó mièhòu

fǎ yù jìnshí

天 人 龙 神 、 所 共 供 养 。 是 佛 灭 后,法欲 尽 时,
yǒu yī pú sà

míngcháng bù qīng

shízhū sì zhòng

jì zhù yú fǎ

有 一菩萨、 名 常 不 轻 。 时 诸 四 众 、计 著 于法。
bù qīng pú sà

wǎngdào qí suǒ

ér yǔ zhīyán

wǒ bù qīng rǔ

不 轻 菩萨、 往 到 其 所,而语 之 言,我不 轻 汝,
rǔ děnghángdào

jiēdāngzuò fó

zhūrénwén yǐ

qīnghuǐ mà lì

汝 等 行 道, 皆 当 作 佛。 诸 人 闻 已, 轻 毁 骂詈,
bù qīng pú sà

néngrěnshòuzhī

qí zuì bì yǐ

línmìngzhōngshí

不 轻 菩萨, 能 忍 受 之。其 罪 毕已, 临 命 终 时,
dé wén cǐ jīng

liùgēnqīngjìng

shéntōng lì gù

zēng yì shòumìng

得 闻 此 经 , 六 根 清 净 , 神 通 力故, 增 益 寿 命 ,
fù wéizhūrén

guǎngshuōshìjīng

zhūzhù fǎ zhòng

jiēméng pú sà

复 为 诸 人, 广 说 是 经 。 诸 著 法 众 , 皆 蒙 菩萨,

244

jiàohuàchéngjiù

lìngzhù fó dào

bù qīngmìngzhōng

zhí wú shù fó

教 化 成 就、 令 住 佛 道。不 轻 命 终 , 值 无 数 佛,
shuōshìjīng gù

dé wú liàng fú

jiàn jù gōng dé

jí chéng fó dào

说 是 经 故,得无 量 福, 渐 具 功 德,疾 成 佛 道。
bǐ shí bù qīng

zé wǒ shēnshì

shí sì bù zhòng

zhù fǎ zhīzhě

彼 时 不 轻 ,则我 身 是。 时 四部 众 、 著 法 之 者,
wén bù qīngyán

rǔ dāngzuò fó

yǐ shìyīnyuán

zhí wú shù fó

闻 不 轻 言、汝 当 作 佛,以 是 因 缘 , 值 无 数 佛。
cǐ huì pú sà

wǔ bǎizhīzhòng

bìng jí sì bù

qīngxìnshì nǚ

此 会 菩萨、五 百 之 众 , 并 及四部, 清 信 士 女,
jīn yú wǒ qián

tīng fǎ zhěshì

wǒ yú qiánshì

quànshìzhūrén

今 于我 前 , 听 法 者 是。我于 前 世, 劝 是 诸 人,
tīngshòu sī jīng

dì yī zhī fǎ

kāishìjiàorén

lìngzhùnièpán

听 受 斯 经 ,第一 之 法。 开 示 教 人, 令 住 涅 槃,
shìshìshòuchí

rú shìjīngdiǎn

yì yì wànjié

zhì bù kě yì

世 世 受 持,如 是 经 典 。亿亿 万 劫, 至 不可议,
shínǎi dé wén

shì fǎ huájīng

yì yì wànjié

zhì bù kě yì

时 乃 得 闻, 是 法 华 经 。亿亿 万 劫, 至 不可议,
zhū fó shìzūn

shíshuōshìjīng

shì gù xíngzhě

yú fó mièhòu

诸 佛 世 尊、 时 说 是 经 。 是 故 行 者、于佛 灭 后,
wén rú shìjīng

wù shēng yí huò

yīngdāng yì xīn

guǎngshuō cǐ jīng

闻 如 是 经 ,勿 生 疑 惑。 应 当 一 心、 广 说 此 经 ,
shìshìzhí fó

jí chéng fó dào

世 世 值 佛,疾 成 佛 道。

245

246

rú lái shén lì pǐn dì èr shí yī

如 来 神 力 品 第二 十 一
ěr shíqiānshìjièwēichénděng pú sà mó hē sà

cóng dì yǒngchūzhě

jiē yú fó

尔 时 千 世 界 微 尘 等 菩萨摩诃萨、 从 地 涌 出 者, 皆 于佛
qián

yì xīn hé zhǎng

zhānyǎngzūnyán

ér bái fó yán

shìzūn

wǒ děng yú fó miè

前 、 一 心 合 掌 , 瞻 仰 尊 颜, 而 白 佛 言: 世 尊, 我 等 于佛 灭
hòu

shìzūnfēnshēnsuǒzàiguó tǔ

miè dù zhīchù

dāngguǎngshuō cǐ jīng

suǒ yǐ zhě

后, 世 尊 分 身 所 在 国 土、灭 度 之 处, 当 广 说 此 经 , 所 以 者

wǒ děng yì zì yù dé shìzhēnjìng dà fǎ

shòuchí

dú sòng jiěshuō shūxiě

ér

何。我 等 亦自欲得 是 真 净 大法, 受 持、读 诵 、解说 、书写 、而
gōngyǎngzhī

供养 之。
ěr shíshìzūn yú wénshūshī lì děng wú liàngbǎiqiānwàn yì jiùzhùsuō pó shìjiè pú

尔 时 世 尊 于 文 殊 师 利 等 、无 量 百 千 万 亿 旧 住 娑 婆 世 界 菩
sà mó hē sà

jí zhū bǐ qiū bǐ qiū ní yōu pó sāi yōu pó yí tiānlóng yè chā qián tà

萨摩诃萨、及 诸 比 丘、比 丘 尼、优 婆 塞、优 婆夷、天 龙 、夜 叉、乾 闼

ā xiūluó jiālóuluó jǐn nà luó

mó hóuluó gā

rénfēirén děng

yí qièzhòng

婆、阿 修 罗、迦 楼 罗、紧 那 罗、摩 睺 罗 伽、人 非 人、等 ,一 切 众
qián

xiàn dà shén lì

chūguǎngchángshéshàngzhìfànshì

yí qièmáokǒng

fàng yú

前 , 现 大 神 力, 出 广 长 舌 上 至 梵 世,一 切 毛 孔 、 放 于
wú liàng wú shù sè guāng

jiē xī biànzhàoshífāngshìjiè

zhòngbǎoshùxià

shī zǐ zuò

无 量 无 数 色 光 , 皆 悉 遍 照 十 方 世 界。 众 宝 树 下、师 子 座
shàngzhū fó

yì fù rú shì

chūguǎngchángshé fàng wú liàngguāng shìjiāmóu ní fó

上 诸 佛,亦复如 是, 出 广 长 舌、放 无 量 光 。释 迦 牟 尼佛、

247

jí bǎoshùxiàzhū fó

xiànshén lì shí mǎnbǎiqiānsuì

ránhòuháishèshéxiāng

yìshí

及 宝 树 下 诸 佛、现 神 力 时、满 百 千 岁, 然 后 还 摄 舌 相 。一时
qǐngkài

jù gòngtánzhǐ

shì èr yīnshēng

biànzhìshífāngzhū fó shìjiè

dì jiēliù

謦 欬、俱 共 弹 指, 是 二 音 声 , 遍 至 十 方 诸 佛 世 界,地 皆 六
zhòngzhèndòng

qí zhōngzhòngshēng

tiānlóng

yè chā qián tà pó

ā xiūluó jiā

种 震 动 。其 中 众 生 , 天 龙 、夜 叉、乾 闼婆、阿 修 罗、迦
lóuluó jǐn nà luó mó hóuluó gā rénfēirén děng

yǐ fó shén lì gù

jiējiàn cǐ suō

楼 罗、紧 那 罗、摩 睺 罗 伽、人 非 人、等 ,以佛 神 力故, 皆 见 此 娑
pó shìjiè wú liàng wú biānbǎiqiānwàn yì zhòngbǎoshùxià shī zǐ zuòshàngzhū fó

婆 世 界、无 量 无 边 百 千 万 亿 众 宝 树 下、师 子 座 上 诸 佛,及
jiànshìjiāmóu ní fó

gòngduōbǎo rú lái zàibǎo tǎ zhōng zuòshī zǐ zuò

yòujiàn wú

见 释 迦 牟 尼佛、共 多 宝 如 来、在 宝 塔 中 、坐 师 子 座, 又 见 无
liàng wú biānbǎiqiānwàn yì púsà móhēsà

jí zhūsìzhòng

量 无 边 百 千 万 亿菩萨摩诃萨、
shìjiāmóuní fó

jì jiànshì yǐ

及 诸四众 ,

jiē dà huān xǐ

gōngjìngwéirào

恭敬 围绕

dé wèicéngyǒu

释迦牟尼 佛,既 见 是 已, 皆 大 欢 喜,得 未 曾 有。
jí shízhūtiān

yú xū kōngzhōng gāoshēngchàngyán

guò cǐ wú liàng wú biānbǎi

即 时 诸 天 、于虚 空 中 、高 声 唱 言: 过 此无 量 无 边 百
qiānwàn yì ā sēngzhǐshìjiè

yǒuguó

míngsuō pó

shìzhōngyǒu fó

míngshìjiāmóu

千 万 亿阿 僧 祇 世 界, 有 国、 名 娑 婆, 是 中 有 佛、 名 释 迦 牟

jīnwéizhū pú sà mó hē sà shuō dà chéngjīng

míngmiào fǎ liánhuá jiào pú sà fǎ

尼, 今 为 诸 菩萨摩诃萨 说 大 乘 经 , 名 妙 法 莲 华、教 菩萨法
fó suǒ hù niàn

rǔ děngdāngshēnxīnsuí xǐ

yì dāng lǐ bàigōngyǎngshìjiāmóu ní fó

佛 所 护 念 ,汝 等 当 深 心 随 喜,亦 当 礼 拜 供 养 释 迦 牟 尼佛。
bǐ zhūzhòngshēng wén xū kōngzhōngshēng yǐ

hé zhǎngxiàngsuō pó shìjiè zuò rú shì

彼 诸 众 生 、闻 虚 空 中 声 已,合 掌 向 娑 婆 世 界、作 如 是
yán

nán wú shìjiāmóu ní fó

nán wú shìjiāmóu ní fó

yǐ zhǒngzhǒnghuá xiāng yīng

言: 南 无 释 迦 牟 尼佛。南 无 释 迦 牟 尼佛。以 种 种 华、 香 、璎

248

luò fāngài jí zhūyánshēnzhī jù zhēnbǎomiào wù

jiēgòngyáosànsuō pó shìjiè suǒ

珞、幡 盖、及 诸 严 身 之 具、珍 宝 妙 物, 皆 共 遥 散 娑 婆 世 界。所
sànzhū wù

cóngshífānglái

pì rú yún jí

biànchéngbǎozhàng

biàn fù cǐ jiānzhū

散 诸 物、 从 十 方 来,譬如 云 集, 变 成 宝 帐 , 遍 覆此 间 诸
fó zhīshàng

yú shíshífāngshìjiè

tōng dá wú ài

rú yī fó tǔ

佛 之 上 。于 时 十 方 世 界, 通 达无碍,如一佛土。
ěr shí fó gàoshàngxíngděng pú sà dà zhòng

zhū fó shén lì

rú shì wú liàng wú

尔 时 佛 告 上 行 等 菩萨大 众 : 诸 佛 神 力, 如 是 无 量 无
biān

bù kě sī yì

ruò wǒ yǐ shìshén lì

yú wú liàng wú biānbǎiqiānwàn yì ā sēng

边 、 不可思议, 若 我以 是 神 力, 于无 量 无 边 百 千 万 亿阿 僧
zhǐjié

wéizhǔlèi gù

shuō cǐ jīnggōng dé

yóu bù néngjìn

yǐ yàoyánzhī

rú lái

祇 劫, 为 嘱 累 故、 说 此 经 功 德, 犹 不 能 尽。以 要 言 之,如 来
yí qièsuǒyǒuzhī fǎ

rú lái yí qiè zì zàishén lì

rú lái yí qièsuǒ mì yàozhīcáng

一 切 所 有 之 法, 如 来 一 切 自 在 神 力, 如 来 一 切 所 秘 要 之 藏 ,
rú lái yí qièshènshēnzhīshì

jiē yú cǐ jīng

xuānshìxiǎnshuō

shì gù rǔ děng yú rú

如 来 一 切 甚 深 之 事, 皆 于此 经 、 宣 示 显 说 。是 故汝 等 于如
láimièhòu

yìng yì xīnshòuchí dú sòng jiěshuō shūxiě rú shuōxiūxíng suǒzàiguó

来 灭 后, 应 一 心 受 持、读 诵 、解 说 、书 写、如 说 修 行 。所 在 国

ruòyǒushòuchí dú sòng jiěshuō shūxiě rú shuōxiūxíng

ruòjīngjuànsuǒzhù

土, 若 有 受 持、读 诵 、解 说 、书 写、如 说 修 行 , 若 经 卷 所 住
zhīchù

ruò yú yuánzhōng

ruò yú línzhōng

ruò yú shùxià

ruò yú sēngfāng

ruò

之 处, 若 于 园 中 , 若 于 林 中 , 若 于 树 下, 若 于 僧 坊 , 若
bái yī shě

ruòzàidiàntáng

ruòshān gǔ kuàng yě

shìzhōngjiēyìng qǐ tǎ gōngyǎng

白 衣 舍, 若 在 殿 堂 , 若 山 谷 旷 野, 是 中 皆 应 起塔 供 养
suǒ yǐ zhě hé dāngzhīshìchù jí shìdàochǎng

zhū fó yú cǐ

dé ā nòuduōluósānmiǎo

所 以 者 何。当 知 是 处、即 是 道 场 , 诸 佛于此、得阿 耨 多 罗 三 藐
sān pú tí

zhū fó yú cǐ

zhuǎn yú fǎ lún

zhū fó yú cǐ

ér bānnièpán

三 菩提, 诸 佛于此、 转 于法 轮, 诸 佛于此、而 般 涅 槃。

249

ěr shíshìzūn yù zhòngxuān cǐ yì

ér shuō jì yán

尔 时 世 尊 欲 重 宣 此义,而 说 偈 言:
zhū fó jiùshìzhě

zhù yú dà shéntōng

诸 佛 救 世 者, 住 于大 神 通 ,
wéiyuèzhòngshēng gù

xiàn wú liàngshén lì

为 悦 众 生 故, 现 无 量 神 力,
shéxiāngzhìfàntiān

shēnfàng wú shùguāng

舌 相 至 梵 天 , 身 放 无数 光 ,
wéiqiú fó dàozhě

xiàn cǐ xī yǒushì

为 求 佛 道 者、 现 此稀 有 事。
zhū fó qǐngkàishēng

jí tánzhǐzhīshēng

诸 佛 謦 欬 声 、及 弹 指 之 声 ,
zhōuwénshífāngguó

dì jiēliùzhòngdòng

周 闻 十 方 国,地 皆 六 种 动 。
yǐ fó miè dù hòu

néngchíshìjīng gù

以佛 灭 度 后、 能 持 是 经 故,
zhū fó jiēhuān xǐ

xiàn wú liàngshén lì

诸 佛 皆 欢 喜, 现 无 量 神 力。
zhǔlèishìjīng gù

zànměishòuchízhě

嘱 累 是 经 故, 赞 美 受 持 者,
yú wú liàngjiézhōng

yóu gù bù néngjìn

于无 量 劫 中 、 犹 故不 能 尽。
shìrénzhīgōng dé

wú biān wú yǒuqióng

是 人 之 功 德,无 边 无 有 穷 ,
rú shífāng xū kōng

bù kě dé biān jì

如 十 方 虚 空 ,不可得 边 际。
néngchíshìjīngzhě

zé wéi yǐ jiàn wǒ

能 持 是 经 者,则 为 已 见 我,

250

yì jiànduōbǎo fó

jí zhūfēnshēnzhě

亦 见 多 宝 佛、及 诸 分 身 者,
yòujiàn wǒ jīn rì

jiàohuàzhū pú sà

又 见 我 今 日、 教 化 诸 菩萨。
néngchíshìjīngzhě

lìng wǒ jí fēnshēn

能 持 是 经 者, 令 我及 分身 、
miè dù duōbǎo fó

yí qièjiēhuān xǐ

灭 度 多 宝 佛,一 切 皆 欢 喜。
shífāngxiànzài fó

bìngguò qù wèilái

十 方 现 在 佛、 并 过 去 未 来,
yì jiàn yì gōngyǎng

yì lìng dé huān xǐ

亦 见 亦 供 养 ,亦 令 得 欢 喜。
zhū fó zuòdàochǎng

suǒ dé mì yào fǎ

诸 佛 坐 道 场 , 所 得秘 要 法,
néngchíshìjīngzhě

bù jiǔ yì dāng dé

能 持 是 经 者,不 久 亦 当 得。
néngchíshìjīngzhě

yú zhū fǎ zhī yì

能 持 是 经 者,于 诸 法 之 义、
míng zì jí yán cí

lè shuō wú qióngjìn

名 字及 言 辞,乐 说 无 穷 尽,
rú fēng yú kōngzhōng

yí qiè wú zhàng ài

如 风 于 空 中 ,一 切 无 障 碍。
yú rú láimièhòu

zhī fó suǒshuōjīng

于如 来 灭 后, 知 佛 所 说 经 ,
yīnyuán jí cì dì

suí yì rú shíshuō

因 缘 及次第, 随 义如 实 说 ,
rú rì yuèguāngmíng

néngchúzhūyōumíng

如日 月 光 明 , 能 除 诸 幽 冥 。

251

sī rénhángshìjiān

néngmièzhòngshēng àn

斯 人 行 世 间 , 能 灭 众 生 闇,
jiào wú liàng pú sà

bì jìngzhù yī chéng

教 无 量 菩萨、毕 竟 住 一 乘 。
shì gù yǒuzhìzhě

wén cǐ gōng dé lì

是 故 有 智 者、 闻 此 功 德利,
yú wǒ miè dù hòu

yìngshòuchí sī jīng

于我 灭 度 后, 应 受 持 斯 经 ,
shìrén yú fó dào

juédìng wú yǒu yí

是 人 于佛 道, 决 定 无 有 疑。

zhǔ lèi pǐn dì èr shí èr

嘱 累 品 第二 十 二
ěr shíshìjiāmóu ní fó cóng fǎ zuò qǐ

xiàn dà shén lì

yǐ yòushǒu mó wúliàng

尔 时 释 迦 牟 尼佛 从 法 座 起, 现 大 神 力, 以 右 手 摩 无量
púsà móhēsà dǐng

ér zuòshìyán

wǒ yú wúliàngbǎiqiānwànyì ā sēngzhǐjié

菩萨摩诃萨 顶 , 而 作 是 言: 我于 无量 百千万亿 阿 僧 祇 劫、
xiūxíshì nándé ā nòuduōluósānmiǎosān pútí fǎ

jīn yǐ fù zhǔ rǔ děng

rǔ děngyīng

修习是难得阿 耨 多 罗 三 藐 三 菩提法, 今 以付 嘱 汝 等 , 汝 等 应
dāng yì xīnliú bù cǐ fǎ

guǎnglìngzēng yì

rú shìsān mó zhū pú sà mó hē sà dǐng

ér

当 一 心 流 布此法, 广 令 增 益。如 是 三 摩 诸 菩萨摩诃萨 顶 、而

252

zuòshìyán

wǒ yú wú liàngbǎiqiānwàn yì ā sēngzhǐjié xiū xí shìnán dé ā nòuduōluó

作 是 言:我于无 量 百 千 万 亿阿 僧 祇 劫、修 习 是 难 得阿 耨 多 罗
sānmiǎosān pú tí fǎ

jīn yǐ fù zhǔ rǔ děng

rǔ děngdāngshòuchí dú sòng guǎngxuān

三 藐 三 菩提法, 今 以付 嘱 汝 等 ,汝 等 当 受 持、读 诵 、广 宣
cǐ fǎ

lìng yí qièzhòngshēng pǔ dé wénzhī suǒ yǐ zhě hé

rú láiyǒu dà cí bēi

此法, 令 一 切 众 生 、普得 闻 知。所 以 者 何。如 来 有 大慈 悲,无
zhūqiānlìn

yì wú suǒwèi

néng yǔ zhòngshēng

fó zhīzhìhuì

rú láizhìhuì

zì rán

诸 悭 吝,亦无 所 畏, 能 与 众 生 、佛 之 智 慧、如 来 智 慧、自 然
zhìhuì

rú láishì yí qièzhòngshēngzhī dà shīzhǔ

rǔ děng yì yìngsuíxué rú láizhī fǎ

智 慧,如 来 是 一 切 众 生 之 大 施 主。汝 等 亦 应 随 学 如 来 之 法
wù shēngqiānlìn

yú wèiláishì

ruòyǒushànnán zǐ shàn nǚ rén xìn rú láizhìhuìzhě

勿 生 悭 吝,于 未 来 世, 若 有 善 男 子、善 女 人、信 如 来 智 慧 者,
dāngwéiyǎnshuō cǐ fǎ huájīng

shǐ dé wénzhī

wéilìng qí rén dé fó huì gù

ruòyǒu

当 为 演 说 此法 华 经 , 使 得 闻 知, 为 令 其 人 得佛 慧 故。 若 有
zhòngshēng bù xìnshòuzhě

dāng yú rú lái yú shēn fǎ zhōng

shìjiào lì xǐ

rǔ děng

众 生 不 信 受 者, 当 于如 来 余 深 法 中 、 示教 利喜, 汝 等
ruònéng rúshì

zé wéi yǐ bàozhū fó zhī ēn

若 能 如是,则 为 已 报 诸 佛 之 恩。
shízhū pú sà mó hē sà wén fó zuòshìshuō yǐ

jiē dà huān xǐ biànmǎn qí shēn

时 诸 菩萨摩诃萨、闻 佛 作 是 说 已, 皆 大 欢 喜、遍 满 其 身 ,
yì jiāgōngjìng

qū gōng dī tóu hé zhǎngxiàng fó

jù fā shēngyán

rú shìzūnchì

益 加 恭 敬 ,屈 躬 、低 头、合 掌 向 佛,俱发 声 言:如 世 尊 敕,
dāng jù fèngxíng

wéi rán

shìzūn

yuàn bù yǒu lǜ

zhū pú sà mó hē sà zhòng

当 具 奉 行 , 唯、然, 世 尊, 愿 不 有 虑。诸 菩萨摩诃萨 众 ,如
shìsānfǎn

jù fā shēngyán

rú shìzūnchì

dāng jù fèngxíng

wéi rán

shìzūn

是 三 反、俱发 声 言:如 世 尊 敕, 当 具 奉 行 , 唯、然, 世 尊,
yuàn bù yǒu lǜ

ěr shíshìjiāmóu ní fó lìngshífāngláizhūfēnshēn fó

gè háiběn tǔ

愿 不 有 虑。尔 时 释 迦 牟 尼佛 令 十 方 来 诸 分 身 佛、各 还 本 土,

253

ér zuòshìyán

zhū fó gè suísuǒ ān

duōbǎo fó tǎ hái kě rú gù shuōshì yǔ shí

shí

而 作 是 言: 诸 佛各 随 所 安, 多 宝 佛塔、还 可如故。说 是 语 时, 十
fāng wú liàngfēnshēnzhū fó

zuòbǎoshùxiàshī zǐ zuòshàngzhě

jí duōbǎo fó

bìng

方 无 量 分 身 诸 佛、 坐 宝 树 下 师 子 座 上 者, 及 多 宝 佛, 并
shàngxíngděng wú biān ā sēngzhǐ pú sà dà zhòng

shè lì fú děngshēngwén sì zhòng

上 行 等 无 边 阿 僧 祇 菩萨大 众 , 舍 利弗 等 声 闻 四 众 ,
jí yí qièshìjiān

tiān

rén

ā xiūluó

děng

wén fó suǒshuō

jiē dà huān xǐ

及一 切 世 间 、 天 、人、阿 修 罗、 等 , 闻 佛 所 说 , 皆 大 欢 喜。
yào wáng pú sà běn shì pǐn dì èr shí sān

药 王 菩萨 本 事 品 第二 十 三
ěr shíxiǔwánghuá pú sà bái fó yán

shìzūn

yàowáng pú sà

yún hé you yú suō pó

尔 时 宿 王 华 菩萨 白 佛 言: 世 尊, 药 王 菩萨、云 何 游 于 娑 婆
shìjiè

shìzūn

shìyàowáng púsà

yǒuruògānbǎiqiānwànyì nà yóu tā nánháng kǔ xíng

世界 , 世 尊, 是 药王 菩萨、有 若干 百千万亿 那 由 他 难 行 苦 行
shànzāi shìzūn

yuànshǎojiěshuō zhūtiān lóng shén yè chā qián tà pó

ā xiū

善 哉、世 尊, 愿 少 解 说 。诸 天 、龙 、神 、夜 叉、乾 闼婆、阿 修
luó

jiālóuluó

jǐn nà luó

mó hóuluó gā

rénfēirén

děng

yòu tā guótǔ

zhūlái

罗、迦 楼 罗、紧 那 罗、摩 睺 罗 伽、人 非人 、 等 , 又 他国土、诸来
púsà

jí cǐ shēngwénzhòng

wénjiēhuān xǐ

菩萨,及此 声 闻 众 , 闻 皆 欢 喜。
ěr shí fó gàoxiǔwánghuá pú sà

nǎiwǎngguò qù wú liànghéng hé shājié

yǒu fó

尔 时 佛 告 宿 王 华 菩萨: 乃 往 过 去无 量 恒 河 沙 劫, 有 佛、
hào rì yuèjìngmíng dé rú lái yìnggòng zhèngbiànzhī míngháng zú

shànshìshìjiān

号 日 月 净 明 德如 来、应 供 、 正 遍 知、明 行 足、善 逝 世 间
jiě wú shàngshì diào yù zhàng fu tiānrénshī fó shìzūn qí fó yǒu bā shí yì dà pú

解、无 上 士、调 御 丈 夫、天 人 师、佛、世 尊。其佛 有 八 十 亿大菩
254

sà mó hē sà

qī shí èr héng hé shā dà shēngwénzhòng

fó shòu sì wàn èr qiānjié

萨摩诃萨, 七 十 二 恒 河 沙 大 声 闻 众 , 佛 寿 四 万 二 千 劫, 菩
sà shòumìng yì děng bǐ guó wú yǒu nǚ rén dì yù

è guǐ chùshēng

ā xiūluó děng

萨 寿 命 亦 等 。彼 国 无 有 女 人、地狱、饿 鬼、畜 生 、阿 修 罗、等 ,
jí yǐ zhūnán

dì píng rú zhǎng

liú lí suǒchéng

bǎoshùzhuāngyán

bǎozhàng fù

及以 诸 难, 地 平 如 掌 , 琉 璃 所 成 , 宝 树 庄 严, 宝 帐 覆
shàng

chuíbǎohuáfān

bǎopíngxiāng lú

zhōubiànguójiè

qī bǎowéitái

yī shù

上 , 垂 宝 华 幡, 宝 瓶 香 炉、 周 遍 国 界,七 宝 为 台,一 树
yī tái

qí shù qù tái jìn yī jiàndào cǐ zhūbǎoshù

jiēyǒu pú sà shēngwén ér zuò

一 台,其 树 去 台、尽 一 箭 道。此 诸 宝 树, 皆 有 菩萨、声 闻、而 坐
qí xià

zhūbǎotáishàng

gè yǒu bǎiyì zhūtiān

zuòtiān jì lè

gē tàn yúfó

其 下, 诸 宝 台上 , 各 有 百亿 诸 天 、 作 天 伎乐, 歌 叹 于佛,
yǐwéi gōngyǎng

以为 供养 。
ěr shí bǐ fó wéi yí qièzhòngshēng xǐ jiàn pú sà

jí zhòng pú sà

zhūshēngwén

尔 时 彼佛 为 一 切 众 生 喜 见 菩萨、 及 众 菩萨、 诸 声 闻
zhòng

shuō fǎ huájīng

shì yí qièzhòngshēng xǐ jiàn pú sà

lè xí kǔ xíng

yú rì

众 、 说 法 华 经 。 是 一 切 众 生 喜 见 菩萨,乐习苦 行 ,于日
yuèjìngmíng dé fó fǎ zhōng jīngjìnjīngháng

yì xīnqiú fó

mǎn wànèr qiānsuì yǐ

月 净 明 德佛法 中 、精 进 经 行 ,一 心 求 佛、满 万二 千岁 已,
dé xiàn yíqiè sè shēnsānmèi

dé cǐ sānmèi yǐ

xīn dà huānxǐ

jí zuòniànyán

得 现 一切色 身 三昧 。 得此 三昧 已, 心 大 欢喜 , 即 作 念 言, 我
dé xiàn yíqiè sè shēnsānmèi

jiēshì dé wén fǎ huájīng lì

wǒ jīndānggōngyǎng rì yuè

得 现 一切色 身 三昧 , 皆 是 得 闻 法 华 经 力,我 今 当 供 养 日 月
jìngmíng dé fó

jí fǎ huájīng

jí shí rù shìsānmèi

yú xū kōngzhōng

yǔ màntuóluó

净 明 德佛、及法 华 经 。即 时 入 是 三 昧,于虚 空 中 、雨 曼 陀 罗
huá

mó hē màntuóluóhuá

xì mò jiānhēizhāntán

mǎn xū kōngzhōng

rú yún ér xià

华、摩诃 曼 陀 罗 华、细末 坚 黑 栴 檀, 满 虚 空 中 、如 云 而 下,

255

yòu yǔ hǎi cǐ àn zhāntánzhīxiāng

cǐ xiāngliùzhū

jiàzhísuō pó shìjiè

yǐ gōng

又 雨 海 此岸 栴 檀 之 香 , 此 香 六 铢、 价 值 娑 婆 世 界, 以 供
yǎng fó

养 佛。
zuòshìgōngyǎng yǐ

cóngsānmèi qǐ

ér zì niànyán

wǒ suī yǐ shén lì gōng

作 是 供 养 已, 从 三 昧 起, 而自 念 言: 我 虽 以 神 力 供
yǎng yú fó

bù rú yǐ shēngōngyǎng jí fú zhūxiāng

zhāntán xūn lù dōulóu pó

养 于佛,不如以 身 供 养 。即服 诸 香 , 栴 檀、薰 陆、兜 楼 婆、毕
lì jiā

chénshuǐ

jiāoxiāng

yòuyǐnzhān bǔ zhūhuáxiāngyóu

mǎnqiān èr bǎisuì yǐ

力 迦、 沉 水 、 胶 香 , 又 饮 瞻 卜 诸 华 香 油, 满 千 二 百 岁 已,
xiāngyóu tú shēn

yú rì yuèjìngmíng dé fó qián

yǐ tiānbǎo yī ér zì chánshēn

香 油 涂 身 , 于日 月 净 明 德佛 前 , 以 天 宝 衣而自 缠 身 ,
guànzhūxiāngyóu

yǐ shéntōng lì yuàn

ér zì ránshēn

guāngmíngbiànzhào bā shí yì

灌 诸 香 油,以 神 通 力 愿 、而自 燃 身 , 光 明 遍 照 八 十 亿
héng hé shāshìjiè

qí zhōngzhū fó

tóngshízànyán

shànzāi

shànzāi

shànnán zǐ

恒 河 沙 世 界。其 中 诸 佛、 同 时 赞 言: 善 哉、 善 哉, 善 男 子,
shìzhēnjīngjìn

shìmíngzhēn fǎ gōngyǎng rú lái

ruò yǐ huá

xiāng

yīngluò

shāo

是 真 精 进, 是 名 真 法 供 养 如 来。若 以 华、 香 、 璎 珞、 烧
xiāng

mò xiāng

tú xiāng tiānzèng fāngài

jí hǎi cǐ àn zhāntánzhīxiāng

rú shì

香 、末 香 、涂 香 、天 缯 、幡 盖、及 海 此岸 栴 檀 之 香 、如 是
děngzhǒngzhǒngzhū wù gōngyǎng

suǒ bù néng jí

jiǎshǐguóchéng

qī zi

bù shī

等 种 种 诸 物 供 养 , 所 不 能 及, 假 使 国 城 、妻子、布 施,
yì suǒ bù jí shànnán zǐ

shìmíng dì yī zhīshī

yú zhūshīzhōng zuìzūnzuìshàng

亦 所 不及。善 男 子, 是 名 第一 之 施,于 诸 施 中 、最 尊 最 上 ,
yǐ fǎ gōngyǎngzhū rú lái gù

zuòshì yǔ yǐ

ér gè mò rán

qí shēnhuǒrán qiān èr bǎi

以法 供 养 诸 如 来 故。作 是 语已,而各默 然。其 身 火 燃、千 二 百
suì

guòshì yǐ hòu

qí shēnnǎijìn

yí qièzhòngshēng xǐ jiàn pú sà

zuò rú shì fǎ

岁, 过 是 已 后, 其 身 乃 尽。 一 切 众 生 喜 见 菩萨、 作 如 是 法

256

gōngyǎng yǐ

mìngzhōngzhīhòu

fù shēng rì yuèjìngmíng dé fó guózhōng

yú jìng

供 养 已, 命 终 之 后, 复 生 日 月 净 明 德佛 国 中 , 于 净
dé wángjiā

jiéjiā fū zuò

hū ránhuàshēng

jí wéi qí fù ér shuō jì yán

德 王 家、 结 跏 趺 坐,忽 然 化 生 。即 为 其父而 说 偈 言:
dà wángjīndāngzhī

wǒ jīngháng bǐ chù

大 王 今 当 知,我 经 行 彼 处,
jí shí dé yí qiè

xiànzhūshēnsānmèi

即 时 得一 切, 现 诸 身 三 昧,
qínháng dà jīngjìn

shěsuǒ ài zhīshēn

勤 行 大 精 进, 舍 所 爱 之 身 ,
gōngyǎng yú shìzūn

wéiqiúwúshànghuì

供养 于 世 尊、 为 求 无上 慧。
shuōshì jì yǐ

ér bái fù yán

rì yuèjìngmíng dé fó

jīn gù xiànzài

wǒ xiān

说 是 偈已,而 白 父 言:日 月 净 明 德佛、今 故 现 在。我 先
gōngyǎng fó yǐ

dé jiě yí qièzhòngshēng yǔ yántuóluó ní

fù wénshì fǎ huájīng bā

供 养 佛已, 得 解 一 切 众 生 语 言 陀 罗 尼, 复 闻 是 法 华 经 八
bǎiqiānwàn yì nà yóu tā zhēnjiāluó pín pó luó

ā chù pó děng

dà wáng

百 千 万 亿那 由 他、甄 迦 罗、频 婆 罗、阿 閦 婆、等 ,偈。大 王 ,我
jīndāngháigōngyǎng cǐ fó

bái yǐ jí zuò qī bǎozhītái

shàngshēng xū kōng

gāo qī

今 当 还 供 养 此佛。 白 已即 坐 七 宝 之 台, 上 升 虚 空 , 高 七
duōluóshù

wǎngdào fó suǒ

tóumiàn lǐ zú

hé shízhǐzhǎo

yǐ jì zàn fó

多 罗 树, 往 到 佛 所, 头 面 礼足,合 十 指 爪 ,以偈 赞 佛:
róngyánshèn qí miào

guāngmíngzhàoshífāng

容颜甚奇妙, 光 明 照十方,
wǒ shìcénggōngyǎng

jīn fù háiqīnjìn

我 适 曾 供养 , 今 复 还 亲 觐。
ěr shí yíqiè zhòngshēng xǐ jiàn púsà shuōshì jì yǐ

ér báifó yán

shìzūn

尔 时 一切 众生 喜 见 菩萨 说是 偈已, 而白佛 言: 世 尊,

257

shìzūnyóu gù zàishì

ěr shí rì yuèjìngmíng dé fó

gào yí qièzhòngshēng xǐ jiàn pú sà

世 尊 犹 故 在 世。尔 时 日 月 净 明 德佛、告 一 切 众 生 喜 见 菩萨
shànnán zǐ

wǒ nièpánshídào

mièjìnshízhì

rǔ kě ān shīchuángzuò

wǒ yú jīn

善 男 子, 我 涅 槃 时 到, 灭 尽 时 至, 汝可安 施 床 座, 我于 今

dāngbānnièpán

yòuchì yí qièzhòngshēng xǐ jiàn pú sà

shànnán zǐ

wǒ yǐ fó

夜、 当 般 涅 槃。又 敕 一 切 众 生 喜 见 菩萨: 善 男 子,我以佛

zhǔlèi yú rǔ

jí zhū pú sà

dà dì zǐ

bìng ā nòuduōluósānmiǎosān pú tí fǎ

法、嘱 累 于汝、及 诸 菩萨、大弟子, 并 阿 耨 多 罗 三 藐 三 菩提法,
yì yǐ sānqiān dà qiān qī bǎoshìjiè zhūbǎoshù bǎotái jí gěishìzhūtiān xī fù yú rǔ

亦以 三 千 大 千 七 宝 世 界、诸 宝 树、宝 台、及 给 侍 诸 天 、悉付于汝,
wǒ miè dù hòu

suǒyǒushè lì

yì fù zhǔ rǔ

dānglìngliú bù

guǎngshègōngyǎng

我 灭 度 后, 所 有 舍 利、 亦付 嘱 汝, 当 令 流 布, 广 设 供 养 ,
yìng qǐ ruògānqiān tǎ

rú shì rì yuèjìngmíng dé fó chì yí qièzhòngshēng xǐ jiàn pú sà

应 起 若 干 千 塔。如 是 日 月 净 明 德佛、敕 一 切 众 生 喜 见 菩萨

yú yè hòufēn

rù yú nièpán

已,于夜 后 分、入于 涅 槃。
ěr shí yíqiè zhòngshēng xǐ jiàn púsà jiàn fó miè dù

bēigǎn

àonǎo

liàn mù

尔 时 一切 众生 喜 见 菩萨 见 佛 灭 度, 悲 感、 懊恼, 恋 慕
yú fó

jí yǐ hǎi cǐ àn zhāntánwéi niàn jī

gōngyǎng fó shēn

ér yǐ shāozhī

于佛,即以 海 此岸 栴 檀 为[ 卄 /積]、 供 养 佛 身 ,而以 烧 之。
huǒmiè yǐ hòu

shōu qǔ shè lì

zuò bā wàn sì qiānbǎopíng

yǐ qǐ bā wàn sì qiān tǎ

火 灭 已 后, 收 取 舍 利, 作 八 万 四 千 宝 瓶 、以起八 万 四 千 塔,
gāosānshìjiè

biǎoshāzhuāngyán

chuízhūfāngài

xuánzhòngbǎolíng

高 三 世 界, 表 刹 庄 严, 垂 诸 幡 盖, 悬 众 宝 铃 。
ěr shí yí qièzhòngshēng xǐ jiàn pú sà fù zì niànyán

wǒ suīzuòshìgōngyǎng

尔 时 一 切 众 生 喜 见 菩萨复自 念 言: 我 虽 作 是 供 养 ,
xīnyóuwèi zú

wǒ jīndānggènggōngyǎngshè lì

biàn yǔ zhū pú sà dà dì zǐ

jí tiān

心 犹 未 足, 我 今 当 更 供 养 舍 利。 便 语 诸 菩萨大弟子、 及 天

258

lóng

yè chā

děng yí qiè dà zhòng

rǔ děngdāng yì xīnniàn

wǒ jīngōngyǎng rì yuè

龙 、夜 叉、 等 一 切 大 众 :汝 等 当 一 心 念 ,我 今 供 养 日 月
jìngmíng dé fó shè lì

zuòshì yǔ yǐ

jí yú bā wàn sì qiān tǎ qián

ránbǎi fú zhuāng

净 明 德佛 舍 利。 作 是 语已,即于八 万 四 千 塔 前 , 燃 百 福 庄
yán bì qī wàn èr qiānsuì

ér yǐ gōngyǎng

lìng wúshù qiúshēngwénzhòng

wúliàng ā

严 臂七 万 二 千 岁、而以 供 养 , 令 无数 求 声 闻 众 、 无量 阿
sēngzhǐrén

fā ā nòuduōluósānmiǎosān pú tí xīn

jiēshǐ dé zhùxiàn yí qiè sè shēn

僧 祇 人、 发阿 耨 多 罗 三 藐 三 菩提 心, 皆 使 得 住 现 一 切 色 身
sānmèi

三 昧。
ěr shízhū pú sà tiān rén

ā xiūluó děng

jiàn qí wú bì

yōunǎobēi āi

ér

尔 时 诸 菩萨、天 、人、阿 修 罗、等 , 见 其无臂, 忧 恼 悲 哀、而
zuòshìyán

cǐ yí qièzhòngshēng xǐ jiàn pú sà

shì wǒ děngshī

jiàohuà wǒ zhě

作 是 言: 此一 切 众 生 喜 见 菩萨, 是 我 等 师, 教 化 我 者,
ér jīnshāo bì

shēn bù jù zú

yú shí yí qièzhòngshēng xǐ jiàn pú sà

yú dà zhòng

而 今 烧 臂, 身 不具足。 于 时 一 切 众 生 喜 见 菩萨、 于大 众
zhōng lì cǐ shìyán

wǒ shěliǎng bì

bì dāng dé fó jīn sè zhīshēn

ruòshí bù xū

中 立此 誓 言: 我 舍 两 臂, 必 当 得佛 金 色 之 身 , 若 实 不虚,
lìng wǒ liǎng bì hái fù rú gù zuòshìshì yǐ

zì ránhái fù

yóu sī pú sà fú dé zhìhuì

令 我 两 臂 还 复如故。作 是 誓 已,自 然 还 复, 由 斯菩萨福德 智 慧
chúnhòusuǒzhì

dāng ěr zhīshí

sānqiān dà qiānshìjiè

liùzhòngzhèndòng

tiān yǔ

淳 厚 所 致。当 尔 之 时, 三 千 大 千 世 界、六 种 震 动 , 天 雨
bǎohuá

yí qièréntiān

dé wèicéngyǒu

宝 华,一 切 人 天 、得 未 曾 有。
fó gàoxiǔwánghuá pú sà

yú rǔ yì yún hé

yí qièzhòngshēng xǐ jiàn pú sà

佛 告 宿 王 华 菩萨: 于汝意 云 何, 一 切 众 生 喜 见 菩萨,
qǐ yì rén hū

jīnyàowáng pú sà shì yě

qí suǒshěshēn bù shī

rú shì wú liàngbǎi

岂异 人 乎, 今 药 王 菩萨 是 也, 其 所 舍 身 布 施, 如 是 无 量 百

259

qiānwàn yì nà yóu tā shù

xiǔwánghuá

ruòyǒu fā xīn yù dé ā nòuduōluósānmiǎosān pú

千 万 亿那 由 他 数。宿 王 华, 若 有 发 心 欲得阿 耨 多 罗 三 藐 三 菩
tí zhě

néngránshǒuzhǐ nǎizhì zú yī zhǐ gōngyǎng fó tǎ

shèng yǐ guóchéng qī zi

提 者, 能 燃 手 指、乃 至 足一 指、供 养 佛塔, 胜 以 国 城 妻子、
jí sānqiān dà qiānguó tǔ shānlín héchí

zhūzhēnbǎo wù

ér gōngyǎngzhě

ruò fù

及 三 千 大 千 国 土 山 林 河池、 诸珍宝 物、 而 供养 者, 若 复
yǒurén

yǐ qī bǎomǎnsānqiān dà qiānshìjiè

gōngyǎng yú fó

jí dà pú sà

pì zhī fó

有人 ,以七 宝 满 三 千 大 千 世 界, 供 养 于佛、及大菩萨、辟 支 佛、
ā luóhàn

shìrénsuǒ dé gōng dé

bù rú shòuchí cǐ fǎ huájīng

nǎizhì yī sì jù jì

阿 罗 汉, 是 人 所 得 功 德, 不如 受 持 此法 华 经 、 乃 至 一四句偈
qí fú zuìduō

其福 最 多。
xiǔwánghuá

pì rú yí qièchuānliújiāng hé

zhūshuǐzhīzhōng

hǎiwéi dì yī

宿 王 华, 譬如一 切 川 流 江 河, 诸 水 之 中 , 海 为 第一
cǐ fǎ huájīng yì fù rú shì

yú zhū rú láisuǒshuōjīngzhōng

zuìwéishēn dà yòu rú

此法 华 经 、亦复如 是,于 诸 如 来 所 说 经 中 , 最 为 深 大。又 如
tǔ shān

hēishān

xiǎotiěwéishān

dà tiěwéishān

jí shíbǎoshān

zhòngshānzhī

土 山 、黑 山 、 小 铁 围 山 、大 铁 围 山 、及 十 宝 山 , 众 山 之
zhōng

xū mí shānwéi dì yī

cǐ fǎ huájīng yì fù rú shì

yú zhūjīngzhōng zuìwéi

中 ,须弥 山 为 第一,此法 华 经 、亦复如 是,于 诸 经 中 、最 为
qí shàng

yòu rú zhòngxīngzhīzhōng

yuètiān zǐ zuìwéi dì yī

cǐ fǎ huájīng yì fù

其 上 。 又 如 众 星 之 中 , 月 天 子 最 为 第一, 此法 华 经 亦复
rú shì

yú qiānwàn yì zhòngzhūjīng fǎ zhōng

zuìwéizhàomíng

yòu rú rì tiān zǐ néng

如 是,于 千 万 亿 种 诸 经 法 中 、最 为 照 明 。又 如日 天 子 能
chúzhū àn

cǐ jīng yì fù rú shì

néng pò yí qiè bú shànzhī àn

yòu rú zhūxiǎowáng

除 诸 暗, 此 经 亦复如 是, 能 破一 切 不 善 之 暗。 又 如 诸 小 王
zhōng

zhuànlúnshèngwángzuìwéi dìyī

cǐ jīng yì fù rúshì

yú zhòngjīngzhōng

中 , 转 轮 圣 王 最为 第一,此 经 亦复如是,于 众 经 中 、

260

zuìwéi qí zūn yòu rú dì shì

yú sānshísāntiānzhōngwáng

cǐ jīng yì fù rú shì

zhū

最为 其 尊。又 如帝 释、于 三 十 三 天 中 王 ,此 经 亦复如 是, 诸
jīngzhōngwáng yòu rú dà fàntiānwáng

yí qièzhòngshēngzhī fù

cǐ jīng yì fù rú shì

经 中 王 。又 如大 梵 天 王 、一 切 众 生 之 父,此 经 亦复如 是,
yí qièxiánshèng xué

wú xué

jí fā pú sà xīnzhězhī fù

yòu rú yí qièfán fū rénzhōng

一 切 贤 圣 、学、无 学、及发菩萨 心 者 之 父。又 如一 切 凡 夫 人 中 ,
xū tuóhuán sī tuóhán

ā nà hán

ā luóhàn pì zhī fó wéi dì yī

cǐ jīng yì fù rú

须 陀 洹 、斯 陀 含、阿那 含、阿 罗 汉、辟 支 佛、为 第一,此 经 亦复如
shì

yí qiè rú láisuǒshuō ruò pú sà suǒshuō ruòshēngwénsuǒshuō zhūjīng fǎ zhōng

是,一 切 如 来 所 说 、若 菩萨 所 说 、若 声 闻 所 说 、诸 经 法 中 ,
zuìwéi dì yī

yǒunéngshòuchíshìjīngdiǎnzhě

yì fù rú shì

yú yí qièzhòngshēng

最 为 第一, 有 能 受 持 是 经 典 者, 亦复如 是, 于一 切 众 生
zhōng

yì wéi dì yī

yí qièshēngwén pì zhī fó zhōng

pú sà wéi dì yī

cǐ jīng yì fù

中 、亦 为 第一。一 切 声 闻 辟 支 佛 中 ,菩萨 为 第一,此 经 亦复
rú shì

yú yí qièzhūjīng fǎ zhōng

zuìwéi dì yī

rú fó wéizhū fǎ wáng

cǐ jīng yì

如 是,于一 切 诸 经 法 中 、最 为 第一。如佛 为 诸 法 王 ,此 经 亦
fù rú shì

zhūjīngzhōngwáng

复如 是, 诸 经 中 王 。
xiǔwánghuá

cǐ jīngnéngjiù yí qièzhòngshēngzhě

cǐ jīngnénglìng yíqiè

宿 王 华, 此 经 能 救 一 切 众 生 者, 此 经 能 令 一切
zhòngshēng lí zhū kǔnǎo

cǐ jīngnéng dà ráo yì yíqiè zhòngshēng

chōngmǎn qí yuàn

众生 离 诸 苦恼,此 经 能 大 饶 益一切 众生 , 充 满 其 愿 。
rú qīngliángchí

néngmǎn yí qièzhū kě fá zhě

rú hánzhě dé huǒ

rú luǒzhě dé yī

如 清 凉 池、 能 满 一 切 诸 渴乏 者,如 寒 者 得 火,如 裸 者 得衣,
rú shāngrén dé zhǔ

rú zǐ dé mǔ

rú dù dé chuán

rú bìng dé yī

rú àn dé dēng

如 商 人 得 主,如子得母,如渡得 船 ,如 病 得医,如暗得 灯 ,
rú pín dé bǎo

rú mín dé wáng

rú jiǎ kè dé hǎi

rú jù chú àn

cǐ fǎ huájīng yì fù

如 贫 得 宝, 如 民 得 王 , 如 贾 客得 海, 如炬 除 暗, 此法 华 经 亦复

261

rú shì

nénglìngzhòngshēng lí yí qiè kǔ

yí qièbìngtòng

néngjiě yí qièshēng sǐ

如 是, 能 令 众 生 离一 切 苦、 一 切 病 痛 , 能 解 一 切 生 死
zhī fù ruòrén dé wén cǐ fǎ huájīng

ruò zì shū

ruòshǐrénshū

suǒ dé gōng dé

之 缚。若 人 得 闻 此法 华 经 , 若 自 书, 若 使 人 书, 所 得 功 德,以
fó zhìhuì chóuliàngduōshǎo

bù dé qí biān ruòshūshìjīngjuàn

huá xiāng yīng

佛 智 慧、筹 量 多 少 ,不得其 边 。若 书 是 经 卷 , 华、 香 、璎
luò shāoxiāng mò xiāng tú xiāng

fāngài yī fu

zhǒngzhǒngzhīdēng

sū dēng

珞、烧 香 、末 香 、涂 香 , 幡 盖、衣服, 种 种 之 灯 ,酥 灯 、
yóudēng zhūxiāngyóudēng zhān bǔ yóudēng xū màn nà yóudēng bō luóluóyóudēng pó

油 灯 、诸 香 油 灯 、瞻 卜 油 灯 、须 曼 那 油 灯 、波 罗 罗 油 灯 、婆
lì shījiāyóudēng

nà pó mó lì yóudēng gōngyǎng

suǒ dé gōng dé

yì fù wú liàng

利 师 迦 油 灯 、那婆摩利 油 灯 、供 养 , 所 得 功 德,亦复无 量 。
xiǔwánghuá

ruòyǒurén wénshìyàowáng pú sà běnshìpǐnzhě

yì dé wú liàng wú

宿 王 华, 若 有 人、闻 是 药 王 菩萨 本 事 品 者,亦得无 量 无
biāngōng dé

ruòyǒu nǚ rén

wénshìyàowáng pú sà běnshìpǐn

néngshòuchízhě

jìn

边 功 德。 若 有 女 人、 闻 是 药 王 菩萨 本 事 品, 能 受 持 者, 尽
shì nǚ shēn

hòu bù fù shòu ruò rú láimièhòu hòu wǔ bǎisuìzhōng

ruòyǒu nǚ rén wén

是 女 身 , 后 不复 受 。若 如 来 灭 后、后 五 百 岁 中 , 若 有 女 人、闻
shìjīngdiǎn

rú shuōxiūxíng

yú cǐ mìngzhōng

jí wǎng ān lè shìjiè

ē mí tuó

是 经 典 , 如 说 修 行 , 于此 命 终 , 即 往 安乐 世 界, 阿弥 陀

dà pú sà zhòng

wéiràozhùchù

shēngliánhuázhōng

bǎozuòzhīshàng

bù fù

佛、大菩萨 众 , 围 绕 住 处, 生 莲 华 中 , 宝 座 之 上 ,不复
wéitān yù suǒnǎo

yì fù bù wéichēnhuì yú chīsuǒnǎo

yì fù bù wéijiāomàn jí dù zhū

为 贪 欲 所 恼, 亦复不 为 嗔 恚 愚 痴 所 恼, 亦复不 为 憍 慢 嫉妒 诸
gòusuǒnǎo

dé pú sà shéntōng wú shēng fǎ rěn dé shìrěn yǐ

yǎngēnqīngjìng

垢 所 恼,得菩萨 神 通 、无 生 法 忍。得 是 忍 已, 眼 根 清 净 ,以
shìqīngjìngyǎngēn

jiàn qī bǎiwàn èr qiān yì nà yóu tā héng hé shāděngzhū fó rú lái

是 清 净 眼 根, 见 七 百 万 二 千 亿那 由 他 恒 河 沙 等 诸 佛如 来。

262

shìshízhū fó yáogòngzànyán

shànzāi

shànzāi

shànnán zǐ

rǔ néng yú shìjiāmóu

是 时 诸 佛 遥 共 赞 言: 善 哉、 善 哉, 善 男 子,汝 能 于 释 迦 牟
ní fó fǎ zhōng

shòuchí dú sòng sī wéishìjīng

wéi tā rénshuō

suǒ dé fú dé

尼佛法 中 、 受 持 读 诵 思 惟 是 经 , 为 他 人 说 , 所 得福德、 无
liàng wú biān

huǒ bù néngshāo

shuǐ bù néngpiāo

rǔ zhīgōng dé

qiān fó gòng

量 无 边 , 火 不 能 烧 , 水 不 能 漂 , 汝 之 功 德, 千 佛 共
shuō

bù nénglìngjìn

rǔ jīn yǐ néng pò zhū mó zéi

huàishēng sǐ jūn

zhū yú yuàn dí

说 、不 能 令 尽。汝 今 已 能 破 诸 魔 贼, 坏 生 死 军, 诸 余 怨 敌、
jiē xī cuīmiè shànnán zǐ

bǎiqiānzhū fó

yǐ shéntōng lì

gòngshǒu hù rǔ

yú yí

皆 悉 摧 灭。善 男 子, 百 千 诸 佛,以 神 通 力、共 守 护汝,于一
qièshìjiān

tiānrénzhīzhōng

wú rú rǔ zhě

wéichú rú lái

qí zhūshēngwén

切 世 间 、 天 人 之 中 ,无如汝 者, 惟 除 如 来,其 诸 声 闻、辟
zhī fó

nǎizhì pú sà

zhìhuìchándìng

wú yǒu yǔ rǔ děngzhě xiǔwánghuá

cǐ pú sà

支 佛、乃 至 菩萨, 智 慧 禅 定 、无 有 与汝 等 者。宿 王 华,此菩萨
chéngjiù rú shìgōng dé zhìhuìzhī lì

成 就 如 是 功 德 智 慧 之 力。
ruòyǒurénwénshìyàowáng pú sà běnshìpǐn

néngsuí xǐ zànshànzhě

shìrénxiàn

若 有 人 闻 是 药 王 菩萨 本 事 品, 能 随 喜 赞 善 者, 是 人 现
shì

kǒuzhōngchángchūqīngliánhuáxiāng

shēnmáokǒngzhōngchángchūniútóuzhāntán

世、 口 中 常 出 青 莲 华 香 , 身 毛 孔 中 常 出 牛 头 栴 檀
zhīxiāng

suǒ dé gōng dé

rú shàngsuǒshuō

shì gù xiǔwánghuá

yǐ cǐ yàowáng pú

之 香 , 所 得 功 德, 如 上 所 说 。 是 故 宿 王 华, 以此 药 王 菩
sà běnshìpǐn zhǔlèi yú rǔ

wǒ miè dù hòu hòu wǔ bǎisuìzhōng

guǎngxuānliú bù yú

萨 本 事 品、嘱 累 于汝,我 灭 度 后、后 五 百 岁 中 , 广 宣 流 布于
yán fú tí

wú lìngduànjué

è mó

mó mín zhūtiānlóng

yè chā jiūpán tú děng

阎 浮提,无 令 断 绝,恶魔、魔 民、诸 天 龙 、夜 叉、鸠 槃 荼 等 ,
dé qí biàn yě

得其 便 也。

263

xiǔwánghuá

rǔ dāng yǐ shéntōngzhī lì shǒu hù shìjīng suǒ yǐ zhě hé

cǐ jīng

宿 王 华,汝 当 以 神 通 之 力、守 护 是 经 。所 以 者 何。此 经
zé wéiyán fú tí rén

bìngzhīliángyào

ruòrényǒubìng

dé wénshìjīng

bìng jí

则 为 阎 浮提 人、 病 之 良 药, 若 人 有 病 , 得 闻 是 经 , 病 即
xiāomiè

bù lǎo bù sǐ

xiǔwánghuá

rǔ ruòjiànyǒushòuchíshìjīngzhě

yìng yǐ

消 灭, 不 老 不死。 宿 王 华, 汝 若 见 有 受 持 是 经 者, 应 以
qīngliánhuā chéngmǎn mò xiāng

gòngsàn qí shàng

sàn yǐ

zuòshìniànyán

cǐ rén

青 莲 花、 盛 满 末 香 , 供 散 其 上 , 散 已、作 是 念 言:此 人
bù jiǔ

bì dāng qǔ cǎozuò yú dàochǎng

pò zhū mó jūn

dāngchuī fǎ luó

jī dà fǎ gǔ

不 久、必 当 取 草 坐 于 道 场 ,破 诸 魔 军, 当 吹 法 螺、击大法鼓,
dù tuō yí qièzhòngshēng lǎobìng sǐ hǎi shì gù qiú fó dàozhě jiànyǒushòuchíshìjīng

度 脱 一 切 众 生 、老 病 死 海。是 故 求 佛 道 者、见 有 受 持 是 经
diǎnrén

yīngdāng rú shìshēnggōngjìngxīn

典 人, 应 当 如 是 生 恭 敬 心。
shuōshìyàowáng pú sà běnshìpǐnshí

bā wàn sì qiān pú sà

dé jiě yí qièzhòng

说 是 药 王 菩萨 本 事 品 时, 八 万 四 千 菩萨、 得 解 一 切 众
shēng yǔ yántuóluó ní

duōbǎo rú lái

yú bǎo tǎ zhōngzànxiǔwánghuá pú sà yán

shàn

生 语 言 陀 罗 尼。多 宝 如 来、于 宝 塔 中 赞 宿 王 华 菩萨 言: 善
zāi

shànzāi

xiǔwánghuá

rǔ chéngjiù bù kě sī yì gōng dé

nǎinéngwènshìjiāmóu

哉、 善 哉, 宿 王 华,汝 成 就 不可思议 功 德, 乃 能 问 释 迦 牟
ní fó rú cǐ zhīshì

lì yì wú liàng yí qièzhòngshēng

尼佛如此 之 事,利益无 量 一 切 众 生 。

264

miào yīn pú sà pǐn dì èr shí sì

妙 音 菩萨 品 第二 十 四
ěr shíshìjiāmóu ní fó fàng dà rénxiāng

ròu jì guāngmíng

jí fàngméijiānbái

尔 时 释 迦 牟 尼佛 放 大 人 相 、 肉 髻 光 明 , 及 放 眉 间 白
háoxiāngguāng

biànzhàodōngfāngbǎi bā wàn yì nà yóu tā héng hé shāděngzhū fó shìjiè

毫 相 光 , 遍 照 东 方 百 八 万 亿那 由 他 恒 河 沙 等 诸 佛 世 界
guòshìshù yǐ

yǒushìjiè

míngjìngguāngzhuāngyán

过 是 数 已, 有 世 界、 名 净 光

qí guóyǒu fó

hàojìnghuáxiǔ

庄 严,其 国 有 佛, 号 净 华 宿

wángzhì rú lái yìnggòng zhèngbiànzhī míngháng zú

shànshìshìjiānjiě

wú shàng

王 智 如 来、应 供 、 正 遍 知、明 行 足、善 逝 世 间 解、无 上
shì

diào yù zhàng fu

tiānrénshī

shìzūn

wéi wú liàng wú biān pú sà dà zhòng

士、 调 御 丈 夫、 天 人 师、佛、世 尊, 为 无 量 无 边 菩萨大 众
gōngjìngwéirào

ér wéishuō fǎ

shìjiāmóu ní fó báiháoguāngmíngbiànzhào qí guó

恭 敬 围 绕、而 为 说 法, 释 迦 牟 尼佛 白 毫 光 明 遍 照 其 国。
ěr shí yí qièjìngguāngzhuāngyánguózhōng

尔时一切 净 光

yǒu yī pú sà míngyuēmiàoyīn

jiǔ

庄 严 国 中 , 有 一菩萨、名 曰 妙 音, 久

265

yǐ zhízhòng dé běn

gōngyǎngqīnjìn wú liàngbǎiqiānwàn yì zhū fó

ér xī chéngjiù

已 植 众 德 本, 供 养 亲 近 无 量 百 千 万 亿 诸 佛, 而悉 成 就
shènshēnzhìhuì

dé miàozhuàngxiāngsānmèi

甚 深 智 慧,得 妙 幢

fǎ huásānmèi jìng dé sānmèi xiǔwáng

相 三 昧、法 华 三 昧、净 德 三昧 、宿 王

xì sānmèi wúyuánsānmèi zhìyìnsānmèi jiě yíqiè zhòngshēng yǔ yánsānmèi jí yí qiè

戏 三昧 、无缘 三昧 、智印 三昧 、解 一切 众 生 语 言 三 昧、集一 切
gōng dé sānmèi qīngjìngsānmèi shéntōngyóu xì sānmèi huì jù sānmèi zhuāngyánwáng

功 德 三 昧、清 净 三 昧、神 通 游 戏 三 昧、慧 炬 三 昧、 庄 严 王
sānmèi jìngguāngmíngsānmèi jìngcángsānmèi bù gòngsānmèi rì xuánsānmèi dé rú

三 昧、净 光 明 三 昧、净 藏 三 昧、不 共 三 昧、日 旋 三 昧、得如
shìděngbǎiqiānwàn yì héng hé shāděngzhū dà sānmèi

shìjiāmóu ní fó guāngzhào qí shēn

是 等 百 千 万 亿 恒 河 沙 等 诸 大 三 昧。释 迦 牟 尼佛 光 照 其 身
jí báijìnghuáxiǔwángzhì fó yán

shìzūn

wǒ dāngwǎng yì suō pó shìjiè

lǐ bài qīn

即 白 净 华 宿 王 智 佛 言: 世 尊,我 当 往 诣 娑 婆 世 界,礼 拜、亲
jìn gōngyǎng shìjiāmóu ní fó

jí jiànwénshūshī lì fǎ wáng zǐ pú sà yàowáng pú sà

近、供 养 、释 迦 牟 尼佛,及 见 文 殊 师 利法 王 子菩萨、药 王 菩萨
yǒngshī pú sà xiǔwánghuá pú sà shàngxíng yì pú sà zhuāngyánwáng pú sà yàoshàng

勇 施 菩萨、宿 王 华 菩萨、 上 行 意菩萨、 庄 严 王 菩萨、药 上
pú sà

菩萨。
ěr shíjìnghuáxiǔwángzhì fó gàomiàoyīn pú sà

rǔ mò qīng bǐ guó

shēngxiàliè

尔 时 净 华 宿 王 智 佛 告 妙 音 菩萨: 汝莫 轻 彼 国, 生 下 劣
xiǎng

shànnán zǐ

bǐ suō pó shìjiè

gāoxià bù píng

tǔ shízhūshān

huì è

想 。 善 男 子, 彼 娑 婆 世 界, 高 下 不 平 , 土 石 诸 山 、 秽 恶
chōngmǎn

fó shēnbēixiǎo

zhū púsà zhòng

qí xíng yì xiǎo

ér rǔ shēn

充满 , 佛 身 卑 小 , 诸 菩萨 众 、 其 形 亦 小 , 而汝 身
sìwànèrqiānyóuxún

wǒ shēnliùbǎibāshíwànyóuxún

rǔ shēn dìyī duānzhèng

bǎi

四万二千 由 旬, 我 身 六百八十万 由 旬, 汝 身 第一 端 正 , 百

266

qiānwàn fú

guāngmíngshūmiào

shì gù rǔ wǎng

mò qīng bǐ guó ruò fó pú sà

jí guó

千 万 福、 光 明 殊 妙 , 是 故汝 往 、莫 轻 彼 国、若 佛菩萨、及 国

shēngxiàlièxiǎng

miàoyīn pú sà bái qí fó yán

shìzūn

wǒ jīn yì suō pó shì

土, 生 下 劣 想 。 妙 音 菩萨 白 其佛 言: 世 尊, 我 今 诣 娑 婆 世
jiè

jiēshì rú láizhī lì

rú láishéntōngyóu xì

rú láigōng dé zhìhuìzhuāngyán

界, 皆 是 如 来 之 力,如 来 神 通 游 戏,如 来 功 德 智 慧 庄 严。
yú shìmiàoyīn pú sà bù qǐ yú zuò

shēn bù dòngyáo

ér rù sānmèi

yǐ sānmèi lì

于 是 妙 音 菩萨不起于 座, 身 不 动 摇, 而入 三 昧, 以 三 昧 力,
yú qí shéjuéshān

qù fǎ zuò bù yuǎn

huàzuò bā wàn sì qiānzhòngbǎoliánhuá

yán fú

于耆 阇 崛 山 、去法 座 不 远 , 化 作 八 万 四 千 众 宝 莲 华, 阎 浮
tánjīnwéijīng

báiyínwéi yè

jīngāngwéi xū

zhēnshūjiābǎo yǐ wéi qí tái

檀 金 为 茎 , 白 银 为 叶, 金 刚 为 须, 甄 叔 迦 宝 以 为 其 台。
ěr shíwénshūshī lì fǎ wáng zǐ

jiànshìliánhuá

ér bái fó yán

shìzūn

shì

尔 时 文 殊 师 利法 王 子、 见 是 莲 华, 而 白 佛 言: 世 尊, 是
hé yīnyuán

xiānxiàn cǐ ruì

yǒuruògānqiānwànliánhuá

yán fú tánjīnwéijīng

何 因缘 , 先 现 此 瑞, 有 若干 千万 莲 华, 阎 浮 檀金为 茎 ,
báiyínwéi yè

jīngāngwéi xū

zhēnshūjiābǎo yǐ wéi qí tái

ěr shíshìjiāmóu ní fó

白 银 为 叶, 金 刚 为 须, 甄 叔 迦 宝 以 为 其 台。 尔 时 释 迦 牟 尼佛
gàowénshūshī lì

shìmiàoyīn pú sà mó hē sà

yù cóngjìnghuáxiǔwángzhì fó guó

告 文 殊 师 利: 是 妙 音 菩萨摩诃萨, 欲 从 净 华 宿 王 智 佛 国,
yǔ bā wàn sì qiān pú sà

wéirào ér lái

zhì cǐ suō pó shìjiè

gōngyǎng

qīnjìn

与八 万 四 千 菩萨、围 绕 而 来, 至 此 娑 婆 世 界, 供 养 、亲 近、礼
bài

yú wǒ

yì yù gōngyǎng

tīng fǎ huájīng

拜、于我,亦欲 供 养 、 听 法 华 经 。
wénshūshī lì báifó yán

shìzūn

shì púsà zhòng hé shànběn

xiū hé gōng dé

文 殊 师 利白佛 言: 世 尊, 是 菩萨 种 何 善本 ? 修 何 功 德?
ér néngyǒushì dà shéntōng lì

háng hé sānmèi

yuànwéi wǒ děngshuōshìsānmèimíng zì

而 能 有 是 大 神 通 力? 行 何 三 昧? 愿 为 我 等 说 是 三 昧 名 字

267

wǒ děng yì yù qínxiūxíngzhī

háng cǐ sānmèi

nǎinéngjiànshì pú sà sè xiàng dà xiǎo

我 等 亦欲 勤 修 行 之, 行 此 三 昧, 乃 能 见 是 菩萨色 相 大 小
wēi yí jìnzhǐ

wéiyuànshìzūn yǐ shéntōng lì

bǐ pú sà lái

lìng wǒ dé jiàn

ěr shí

威 仪 进 止。惟 愿 世 尊 以 神 通 力,彼菩萨 来, 令 我得 见 。尔 时
shìjiāmóu ní fó gàowénshūshī lì

cǐ jiǔmiè dù duōbǎo rú lái

dāngwéi rǔ děng ér xiàn

释 迦 牟 尼佛 告 文 殊 师 利:此 久 灭 度 多 宝 如 来、 当 为 汝 等 而 现
qí xiāng

其 相 。
shíduōbǎo fó gào bǐ pú sà

shànnán zǐ

lái

wénshūshī lì fǎ wáng zǐ yù jiàn

时 多 宝 佛 告 彼菩萨: 善 男 子、 来, 文 殊 师 利法 王 子欲 见
rǔ shēn

yú shímiàoyīn pú sà yú bǐ guóméi

yǔ bā wàn sì qiān pú sà

jù gòng fā lái

汝 身 。于 时 妙 音 菩萨于彼 国 没,与八 万 四 千 菩萨、俱 共 发 来,
suǒjīngzhūguó

liùzhòngzhèndòng

jiē xī yǔ yú qī bǎoliánhuá

bǎiqiāntiān lè

所 经 诸 国, 六 种 震动 , 皆 悉雨于七 宝 莲 华, 百 千 天 乐,
bù gǔ zì míng shì pú sà mù rú guǎng dà qīngliánhuá yè

zhèngshǐ hé hé bǎiqiānwànyuè

不鼓自 鸣 。是 菩萨目如 广 大 青 莲 华 叶, 正 使 和合 百 千 万 月
qí miànmàoduānzhèng fù guò yú cǐ

shēnzhēnjīn sè

wú liàngbǎiqiāngōng dé zhuāng

其 面 貌 端 正 、复 过 于此, 身 真 金 色,无 量 百 千 功 德 庄
yán

wēi dé chìshèng

guāngmíngzhàoyào

zhūxiāng jù zú

rú nà luóyánjiān gù

严, 威 德 炽 盛 , 光 明 照 曜, 诸 相 具足, 如那 罗 延 坚 固
zhīshēn

rù qī bǎotái

shàngshēng xū kōng

qù dì qī duōluóshù

zhū pú sà zhòng

之 身 。 入七 宝 台, 上 升 虚 空 , 去地七 多 罗 树, 诸 菩萨 众
gōngjìngwéirào

ér lái yì cǐ suō pó shìjiè qí shéjuéshān

恭 敬 围 绕、而 来 诣此 娑 婆 世界 耆 阇 崛 山 。
dào yǐ xià qī bǎotái

yǐ jiàzhíbǎiqiānyīngluò

chízhìshìjiāmóuní fó suǒ

到 已 下 七 宝 台, 以 价值 百千 璎 珞、 持 至 释迦牟尼 佛 所,
tóumiàn lǐ zú

fèngshàngyīngluò

ér bái fó yán

shìzūn

jìnghuáxiǔwángzhì fó

头 面 礼足, 奉 上 璎 珞, 而 白 佛 言: 世 尊, 净 华 宿 王 智 佛

268

wènxùnshìzūn

shǎobìng

shǎonǎo

qǐ jū qīng lì

ān lè hángfǒu

sì dà diào hé

问 讯 世 尊, 少 病 、 少 恼, 起居 轻 利, 安乐 行 否, 四大 调 和
fǒu

shìshì kě rěnfǒu

zhòngshēng yì dù fǒu

wú duōtān yù chēnhuì yú chī jí dù

否, 世 事 可 忍 否, 众 生 易度 否,无 多 贪 欲、嗔 恚、愚 痴、嫉妒
qiānmànfǒu

wú bú xiào fù mǔ

bú jìngshāmén xiéjiàn bù shànxīn bù shè wǔ qíngfǒu

悭 慢 否,无不 孝 父母、不 敬 沙 门、邪 见 、不 善 心、不 摄 五 情 否,
shìzūn

zhòngshēngnéngxiáng fú zhū mó yuànfǒu

jiǔmiè dù duōbǎo rú láizài qī bǎo tǎ

世 尊, 众 生 能 降 伏 诸 魔 怨 否, 久 灭 度 多 宝 如 来 在 七 宝 塔
zhōng láitīng fǎ fǒu

yòuwènxùnduōbǎo rú lái

ān yǐn shǎonǎo

kānrěnjiǔzhùfǒu

中 、来 听 法 否, 又 问 讯 多 宝 如 来,安 隐、少 恼, 堪 忍 久 住 否。
shìzūn

wǒ jīn yù jiànduōbǎo fó shēn

wéiyuànshìzūn

shì wǒ lìngjiàn

世 尊,我 今 欲 见 多 宝 佛 身 , 惟 愿 世 尊, 示 我 令 见 。
ěr shíshìjiāmóu ní fó yǔ duōbǎo fó

shìmiàoyīn pú sà yù dé xiāngjiàn

shíduō

尔 时 释 迦 牟 尼佛语 多 宝 佛: 是 妙 音 菩萨欲得 相 见 。时 多
bǎo fó gàomiàoyīnyán

shànzāi

shànzāi

rǔ néngwéigōngyǎngshìjiāmóuní fó

宝 佛 告 妙 音 言: 善 哉、 善 哉,汝 能 为 供 养 释迦牟尼 佛、及
tīng fǎ huájīng

bìngjiànwénshūshī lì děng

gù lái zhìcǐ

听 法 华 经 , 并 见 文 殊 师 利 等 ,故 来 至此。
ěr shíhuá dé púsà báifó yán

shìzūn

shìmiàoyīn púsà

zhòng hé shàngēn

尔 时 华 德菩萨白佛 言: 世 尊, 是 妙 音 菩萨, 种 何 善 根,
xiū hé gōng dé

yǒushìshén lì

fó gàohuá dé pú sà

guò qù yǒu fó

míngyúnléiyīn

修 何 功 德, 有 是 神 力。 佛 告 华 德菩萨: 过 去 有 佛, 名 云 雷 音
wángduōtuó ā gā dù

ā luó hē

sānmiǎosān fó tuó

guómíngxiàn yí qièshìjiān

jié

王 多 陀 阿伽度、阿 罗 诃、三 藐 三 佛 陀, 国 名 现 一 切 世 间 , 劫
míng xǐ jiàn

miàoyīn pú sà yú wàn èr qiānsuì

yǐ shíwànzhòng jì lè

gōngyǎngyún

名 喜 见 , 妙 音 菩萨于 万 二 千 岁, 以 十 万 种 伎乐、 供 养 云
léiyīnwáng fó

bìngfèngshàng bā wàn sì qiān qī bǎo bō

yǐ shìyīnyuánguǒbào

jīn

雷 音 王 佛, 并 奉 上 八 万 四 千 七 宝 钵, 以 是 因 缘 果 报, 今

269

shēngjìnghuáxiǔwángzhì fó guó

yǒushìshén lì

huá dé

yú rǔ yì yún hé

ěr shí

生 净 华 宿 王 智 佛 国, 有 是 神 力。 华 德, 于汝意 云 何, 尔 时
yúnléiyīnwáng fó suǒ

miàoyīn pú sà

jì lè gōngyǎng

fèngshàngbǎo qì zhě

qǐ yì

云 雷 音 王 佛 所、 妙 音 菩萨,伎乐 供 养 、 奉 上 宝 器 者,岂异
rén hū

jīn cǐ miàoyīn pú sà mó hē sà shì

huá dé

shìmiàoyīn pú sà

yǐ cénggōng

人 乎, 今 此 妙 音 菩萨摩诃萨 是。 华 德, 是 妙 音 菩萨, 已 曾 供
yǎngqīnjìn wú liàngzhū fó

jiǔzhí dé běn

yòuzhíhéng hé shāděngbǎiqiānwàn yì nà

养 亲 近 无 量 诸 佛, 久 植 德 本, 又 值 恒 河 沙 等 百 千 万 亿那
yóu tā fó

由 他佛。
huá dé

rǔ dànjiànmiàoyīn pú sà

qí shēnzài cǐ

ér shì pú sà

xiànzhǒng

华 德, 汝 但 见 妙 音 菩萨、 其 身 在 此, 而 是 菩萨、 现 种
zhǒngshēn

chùchùwéizhūzhòngshēngshuōshìjīngdiǎn

huòxiànfànwángshēn

huò

种 身 , 处处为诸 众 生 说 是 经 典 , 或 现 梵 王 身 , 或
xiàn dì shìshēn

huòxiàn zì zàitiānshēn

huòxiàn dà zì zàitiānshēn

huòxiàntiān

现 帝 释 身 , 或 现 自 在 天 身 , 或 现 大自 在 天 身 , 或 现 天
dà jiāngjūnshēn

huòxiàn pí shāméntiānwángshēn

huòxiànzhuànlúnshèngwángshēn

大 将 军 身 , 或 现 毗沙 门 天 王 身 , 或 现 转 轮 圣 王 身
huòxiànzhūxiǎowángshēn

huòxiànzhǎngzhěshēn

huòxiàn jū shìshēn

huòxiànzǎi

或 现 诸 小 王 身 , 或 现 长 者 身 , 或 现 居士 身 , 或 现 宰
guānshēn

huòxiàn pó luóménshēn

huòxiàn bǐ qiū

bǐ qiū ní

yōu pó sāi

yōu pó yí

官 身 , 或 现 婆 罗 门 身 , 或 现 比 丘、比 丘 尼、优 婆 塞、优 婆夷
shēn

huòxiànzhǎngzhě jū shì fù nǚ shēn

huòxiànzǎiguān fù nǚ shēn

huòxiàn pó

身 , 或 现 长 者 居 士 妇女 身 , 或 现 宰 官 妇女 身 , 或 现 婆
luómén fù nǚ shēn

huòxiàntóngnántóng nǚ shēn

huòxiàntiānlóng

yè chā

qián tà

罗 门 妇女 身 , 或 现 童 男 童 女 身 , 或 现 天 龙 、夜 叉、 乾 闼

ā xiūluó jiālóuluó jǐn nà luó

mó hóuluó gā

rénfēirén děngshēn

ér shuō

婆、阿 修 罗、迦 楼 罗、紧 那 罗、摩 睺 罗 伽、人 非 人、等 身 ,而 说

270

shìjīng zhūyǒu dì yù

è guǐ chùshēng

jí zhòngnánchǔ

jiēnéngjiù jì

nǎizhì

是 经 。诸 有 地狱、饿 鬼、畜 生 、及 众 难 处, 皆 能 救 济, 乃 至
yú wánghòugōng

biànwéi nǚ shēn

ér shuōshìjīng

于 王 后 宫 , 变 为 女 身 、而 说 是 经 。
huá dé

shìmiàoyīn pú sà

néngjiù hù suō pó shìjièzhūzhòngshēngzhě

shì

华 德, 是 妙 音 菩萨, 能 救 护 娑 婆 世 界 诸 众 生 者, 是
miàoyīn pú sà rú shìzhǒngzhǒngbiànhuàxiànshēn

zài cǐ suō pó guó tǔ

wéizhūzhòng

妙 音 菩萨如 是 种 种 变 化 现 身 , 在 此 娑 婆 国 土, 为 诸 众
shēngshuōshìjīngdiǎn

yú shéntōng biànhuà zhìhuì

wú suǒsǔnjiǎn shì pú sà

生 说 是 经 典 ,于 神 通 、变 化、智 慧、无 所 损 减 。是 菩萨,
yǐ ruògānzhìhuì

míngzhàosuō pó shìjiè

lìng yí qièzhòngshēng

gè dé suǒzhī

以 若 干 智 慧、明 照 娑 婆 世 界, 令 一 切 众 生 、各得 所 知,于
shífānghéng hé shāshìjièzhōng

yì fù rú shì

ruòyìng yǐ shēngwénxíng dé dù zhě

十 方 恒 河 沙 世 界 中 , 亦复如 是, 若 应 以 声 闻 形 得度 者,
xiànshēngwénxíng ér wéishuō fǎ

yìng yǐ pì zhī fó xíng dé dù zhě

xiàn pì zhī fó xíng

现 声 闻 形 而 为 说 法, 应 以辟 支 佛 形 得度 者, 现 辟 支 佛 形
ér wéishuō fǎ

yìng yǐ pú sà xíng dé dù zhě

xiàn pú sà xíng ér wéishuō fǎ

yìng yǐ

而 为 说 法, 应 以菩萨 形 得度 者, 现 菩萨 形 而 为 说 法, 应 以
fó xíng dé dù zhě

jí xiàn fó xíng ér wéishuō fǎ

rú shìzhǒngzhǒng

suísuǒyìng dù

佛 形 得度 者, 即 现 佛 形 而 为 说 法, 如 是 种 种 、 随 所 应 度
ér wéixiànxíng

nǎizhìyìng yǐ miè dù ér dé dù zhě

shìxiànmiè dù

huá dé

miào

而 为 现 形 , 乃 至 应 以 灭 度而得度 者, 示 现 灭 度, 华 德, 妙
yīn pú sà mó hē sà

chéngjiù dà shéntōngzhìhuìzhī lì

qí shì rú shì

音 菩萨摩诃萨、 成 就 大 神 通 智 慧 之 力,其 事 如 是。
ěr shí huádé púsà báifó yán

shìzūn

shìmiàoyīn púsà

shēnzhòngshàngēn

尔 时 华德菩萨白佛 言: 世 尊, 是 妙 音 菩萨、 深 种 善 根,
shìzūn

shì pú sà zhù hé sānmèi

ér néng rú shìzàisuǒbiànxiàn

dù tuōzhòngshēng

世 尊, 是 菩萨、住 何 三 昧,而 能 如 是 在 所 变 现 ,度 脱 众 生

271

fó gàohuá dé pú sà

shànnán zǐ

qí sānmèi míngxiàn yí qiè sè shēn

miàoyīn pú sà

佛 告 华 德菩萨: 善 男 子,其 三 昧、名 现 一 切 色 身 , 妙 音 菩萨
zhùshìsānmèizhōng

néng rú shìráo yì wú liàngzhòngshēng

shuōshìmiàoyīn pú sà pǐn

住 是 三 昧 中 , 能 如 是 饶 益无 量 众 生 。 说 是 妙 音 菩萨 品
shí

yǔ miàoyīn pú sà jù láizhě bā wàn sì qiānrén

jiē dé xiàn yí qiè sè shēnsānmèi

时, 与 妙 音 菩萨俱 来 者 八 万 四 千 人, 皆 得 现 一 切 色 身 三 昧
cǐ suō pó shìjiè wú liàng púsà

yì dé shìsānmèi

jí tuóluó ní

此 娑 婆 世 界 无 量 菩萨,亦得 是 三 昧、及 陀 罗 尼。
ěr shímiàoyīn pú sà mó hē sà gōngyǎngshìjiāmóu ní fó

jí duōbǎo fó tǎ yǐ

hái

尔 时 妙 音 菩萨摩诃萨 供 养 释 迦 牟 尼佛、及 多 宝 佛塔已, 还
guīběn tǔ

suǒjīngzhūguó

liùzhòngzhèndòng

yǔ bǎoliánhuá

zuòbǎiqiānwàn yì

归 本 土, 所 经 诸 国, 六 种 震 动 , 雨 宝 莲 华, 作 百 千 万 亿
zhǒngzhǒng jì lè

jì dàoběnguó

yǔ bā wàn sì qiān pú sà

wéiràozhìjìnghuáxiǔwáng

种 种 伎乐。既 到 本 国,与八 万 四 千 菩萨、围 绕 至 净 华 宿 王
zhì fó suǒ

bái fó yán

shìzūn

wǒ dàosuō pó shìjiè

ráo yì zhòngshēng

jiànshì

智 佛 所, 白 佛 言: 世 尊, 我 到 娑 婆 世 界、 饶 益 众 生 , 见 释
jiāmóu ní fó

jí jiànduōbǎo fó tǎ

lǐ bài gōngyǎng

yòujiànwénshūshī lì fǎ wáng

迦 牟 尼佛、及 见 多 宝 佛塔,礼 拜、供 养 , 又 见 文 殊 师 利法 王
zǐ pú sà

jí jiànyàowáng pú sà

dé qínjīngjìn lì pú sà

yǒngshī pú sà děng

子菩萨,及 见 药 王 菩萨、得 勤 精 进 力菩萨、 勇 施 菩萨 等 ,亦
lìngshì bā wàn sì qiān pú sà

dé xiàn yí qiè sè shēnsānmèi

shuōshìmiàoyīn pú sà lái

令 是 八 万 四 千 菩萨、 得 现 一 切 色 身 三 昧。 说 是 妙 音 菩萨 来
wǎngpǐnshí

sì wàn èr qiāntiān zǐ

dé wú shēng fǎ rěn

huá dé pú sà

dé fǎ huásān

往 品 时,四 万 二 千 天 子、得无 生 法 忍, 华 德菩萨、得法 华 三
mèi

昧。

272

guān shì yīn pú sà pǔ mén pǐn dì èr shí wǔ

观 世 音 菩萨普 门 品 第二 十 五
ěr shí wú jìn yì pú sà

jí cóngzuò qǐ

piāntǎnyòujiān

hé zhǎngxiàng fó

ér

尔 时 无 尽 意菩萨、即 从 座 起, 偏 袒 右 肩 ,合 掌 向 佛、而
zuòshìyán

shìzūn

guānshìyīn pú sà

yǐ hé yīnyuán

míngguānshìyīn

fó gào wú

作 是 言: 世 尊, 观 世 音 菩萨、以何 因 缘 、 名 观 世 音?佛 告 无
jìn yì pú sà

shànnán zǐ

ruòyǒu wú liàngbǎiqiānwàn yì zhòngshēng

shòuzhū kǔ nǎo

尽 意菩萨: 善 男 子, 若 有 无 量 百 千 万 亿 众 生 、 受 诸 苦 恼
wénshìguānshìyīn pú sà

yì xīnchēngmíng

guānshìyīnpúsà jíshí guān qí yīnshēng

闻 是 观 世 音 菩萨, 一 心 称 名 , 观世音菩萨 即时 观 其 音 声
jiē dé jiětuō

ruòyǒuchíshìguānshìyīnpúsàmíngzhě

shè rù dàhuǒ

huǒbùnéngshāo

皆 得 解脱 。 若 有 持 是 观世音菩萨 名 者, 设 入大火, 火 不能 烧 ,
yóushì púsà wēishén lì gù

ruòwéi dà shuǐsuǒpiāo

chēng qí mínghào

jí dé qiǎnchù

由 是 菩萨 威 神 力故。若 为 大 水 所 漂 , 称 其 名 号,即得 浅 处
ruòyǒubǎiqiānwàn yì zhòngshēng

wéiqiújīn yín liú lí

chē qú

mǎ nǎo shān hú

若 有 百 千 万 亿 众 生 , 为 求 金、银、琉 璃、砗 磲、玛 瑙、珊 瑚、
hǔ pò

zhēnzhū

děngbǎo

rù yú dà hǎi

jiǎshǐhēifēngchuī qí chuánfǎng

piāoduò

琥珀、真 珠、等 宝,入于大 海, 假 使 黑 风 吹 其 船 舫 、飘 堕
luóchàguǐguó

qízhōngruòyǒunǎizhì yī rén

chēngguānshìyīnpúsàmíngzhě

shìzhū

罗刹 鬼 国, 其中 若 有 乃至 一 人、 称 观世音菩萨 名 者, 是 诸
rénděng

jiē dé jiětuōluóchàzhīnán

yǐ shìyīnyuán

míngguānshìyīn

人 等 , 皆 得 解 脱 罗 刹 之 难。以 是 因 缘 , 名 观 世 音。
ruò fù yǒurén

líndāngbèihài

chēngguānshìyīn pú sà míngzhě

bǐ suǒzhídāo

若 复 有 人、 临 当 被 害, 称 观 世 音 菩萨 名 者, 彼 所 执 刀
zhàng xúnduànduànhuài

ér dé jiětuō ruòsānqiān dà qiān guótǔ

mǎnzhōng yè chā

杖 、寻 段段 坏 ,而得 解脱 。若 三千 大 千 国土, 满 中 夜 叉、

273

luóchà

yù láinǎorén

wén qí chēngguānshìyīn pú sà míngzhě

shìzhū è guǐ

shàng

罗 刹,欲 来 恼 人, 闻 其 称 观 世 音 菩萨 名 者, 是 诸 恶 鬼、 尚
bù néng yǐ è yǎnshìzhī

kuàng fù jiāhài

shè fù yǒurén

ruòyǒuzuì

ruò wú zuì

不 能 以恶 眼 视 之, 况 复 加 害。 设 复 有 人, 若 有 罪、 若 无 罪,
niǔxiè jiāsuǒ jiǎn xì qí shēn

chēngguānshìyīn pú sà míngzhě

jiē xī duànhuài

杻 械、枷 锁、检 系其 身 , 称 观 世 音 菩萨 名 者, 皆 悉 断 坏 ,
jí dé jiětuō

ruòsānqiān dà qiān guótǔ

mǎnzhōngyuànzéi

yǒu yī shāngzhǔ

jiāng

即得 解 脱。若 三 千 大 千 国土、 满中 怨 贼, 有 一 商 主, 将
zhūshāngrén

jī chízhòngbǎo jīngguòxiǎn lù

qí zhōng yī rén zuòshìchàngyán

诸 商人 ,赍 持重 宝、经 过 险 路,其 中 一 人、作 是 唱 言:
zhūshànnán zǐ

wù dé kǒng bù

rǔ děngyīngdāng yì xīnchēngguānshìyīn pú sà mínghào

诸 善 男 子、勿得 恐 怖,汝 等 应 当 一 心 称 观 世 音 菩萨 名 号
shì pú sà néng yǐ wú wèishī yú zhòngshēng

rǔ děngruòchēngmíngzhě

yú cǐ yuànzéi

是 菩萨 能 以无 畏 施 于 众 生 ,汝 等 若 称 名 者,于此 怨 贼、
dāng dé jiětuō

zhòngshāngrénwén

jù fā shēngyán

nán wú guānshìyīn pú sà

chēng

当 得 解 脱。 众 商 人 闻,俱发 声 言: 南 无 观 世 音 菩萨。 称
qí míng gù

jí dé jiětuō

其 名 故,即得 解脱 。
wú jìn yì

guānshìyīn pú sà mó hē sà wēishénzhī lì

wēiwēi rú shì

ruòyǒu

无 尽 意, 观 世 音 菩萨摩诃萨 威 神 之 力、 巍 巍 如 是。 若 有
zhòngshēng duō yú yín yù

chángniàngōngjìngguānshìyīn pú sà

biàn dé lí yù

ruò

众 生 、多 于 淫 欲, 常 念 恭 敬 观 世 音 菩萨, 便 得离欲。若
duōchēnhuì

chángniàngōngjìngguānshìyīn pú sà

biàn dé lí chēn

ruòduō yú chī

多 嗔 恚, 常 念 恭 敬 观 世 音 菩萨, 便 得离 嗔 。若 多 愚 痴,
chángniàngōngjìngguānshìyīn pú sà

biàn dé lí chī

wú jìn yì

guānshìyīn pú sà

常 念 恭 敬 观 世 音 菩萨, 便 得离 痴。无 尽 意, 观 世 音 菩萨、
yǒu rú shìděng dà wēishén lì

duōsuǒráo yì

shì gù zhòngshēng chángyìngxīnniàn

有 如 是 等 大 威 神 力, 多 所 饶 益, 是 故 众 生 、 常 应 心 念 。

274

ruòyǒu nǚ rén

shè yù qiúnán

lǐ bàigōngyǎngguānshìyīn pú sà

biànshēng fú dé zhì

若 有 女 人、设 欲 求 男,礼 拜 供 养 观 世 音 菩萨, 便 生 福德 智
huìzhīnán

shè yù qiú nǚ

biànshēngduānzhèngyǒuxiāngzhī nǚ

xiǔzhí dé běn

慧 之 男, 设 欲 求 女, 便 生 端 正 有 相 之 女, 宿 植 德 本,
zhòngrén ài jìng

wú jìn yì

guānshìyīn pú sà yǒu rú shì lì

ruòyǒuzhòngshēng

众 人 爱 敬 。 无 尽 意, 观 世 音 菩萨 有 如 是 力, 若 有 众 生 、
gōngjìng lǐ bàiguānshìyīn pú sà

fú bù tángjuān

shì gù zhòngshēngjiēyìngshòuchí

恭 敬 礼 拜 观 世 音 菩萨, 福不 唐 捐 , 是 故 众 生 皆 应 受 持
guānshìyīn pú sà mínghào

观 世 音 菩萨 名号 。
wú jìn yì

ruòyǒurén

shòuchíliùshí èr yì héng hé shā pú sà míng zì

fù jìn

无 尽 意, 若 有 人、 受 持 六 十 二亿 恒 河 沙 菩萨 名 字, 复 尽
xínggōngyǎngyǐnshí

yī fu

wò jù

yī yào

yú rǔ yì yún hé

shìshànnán zǐ

shàn

形 供 养 饮 食、衣服、卧具、医 药,于汝意 云 何, 是 善 男 子、善
nǚ rén

gōng dé duōfǒu

女 人、 功 德 多 否?
wú jìn yì yán

shènduō

shìzūn fó yán

ruò fù yǒurén shòuchíguānshìyīn pú

无 尽 意 言: 甚 多, 世 尊。佛 言: 若 复 有 人、受 持 观 世 音 菩
sà mínghào

nǎizhì yì shí lǐ bài

gōngyǎng

shì èr rén fú

zhèngděng wú yì

萨 名 号, 乃 至 一 时 礼 拜、 供 养 , 是 二 人 福, 正 等 无异, 于
bǎiqiānwàn yì jié

bù kě qióngjìn

wú jìn yì

shòuchíguānshìyīn pú sà mínghào

百 千 万 亿 劫、不可 穷 尽,无 尽 意, 受 持 观 世 音 菩萨 名 号,
dé rú shì wú liàng wú biān fú dé zhī lì

得如 是 无 量 无 边 福德 之 利。
wú jìn yì pú sà bái fó yán

shìzūn

guānshìyīn pú sà

yún hé you cǐ suō pó

无 尽 意菩萨 白 佛 言: 世 尊, 观 世 音 菩萨、 云 何 游 此 娑 婆
shìjiè

yún hé ér wéizhòngshēngshuōfǎ

世界 , 云 何而 为 众生

fāngbiànzhī lì

qí shìyún hé

fó gào wú

说法 , 方便 之 力,其 事 云 何?佛 告 无

275

jìn yì pú sà

shànnán zǐ

ruòyǒuguó tǔ zhòngshēng yìng yǐ fó shēn dé dù zhě

guān

尽 意菩萨: 善 男 子, 若 有 国 土 众 生 、应 以佛 身 得度 者, 观
shìyīn pú sà jí xiàn fó shēn ér wéishuō fǎ

yìng yǐ pì zhī fó shēn dé dù zhě

jí xiàn

世 音 菩萨即 现 佛 身 而 为 说 法。 应 以辟 支 佛 身 得度 者, 即 现
pì zhī fó shēn ér wéishuō fǎ

yìng yǐ shēngwénshēn dé dù zhě

jí xiànshēngwénshēn ér

辟 支 佛 身 而 为 说 法。应 以 声 闻 身 得度 者,即 现 声 闻 身 而
wéishuō fǎ

yìng yǐ fànwángshēn dé dù zhě

jí xiànfànwángshēn ér wéishuō fǎ

yìng

为 说 法。 应 以 梵 王 身 得度 者,即 现 梵 王 身 而 为 说 法。 应
yǐ dì shìshēn dé dù zhě

jí xiàn dì shìshēn ér wéishuō fǎ

yìng yǐ zì zàitiānshēn dé

以帝 释 身 得度 者,即 现 帝 释 身 而 为 说 法。 应 以自 在 天 身 得
dù zhě

jí xiàn zì zàitiānshēn ér wéishuō fǎ

yìng yǐ dà zì zàitiānshēn dé dù zhě

度 者,即 现 自 在 天 身 而 为 说 法。 应 以大自 在 天 身 得度 者,
jí xiàn dà zì zàitiānshēn ér wéishuō fǎ

yìng yǐ tiān dà jiāngjūnshēn dé dù zhě

即 现 大自 在 天 身 而 为 说 法。 应 以 天 大 将 军 身 得度 者, 即
xiàntiān dà jiāngjūnshēn ér wéishuō fǎ

yìng yǐ pí shāménshēn dé dù zhě

jí xiàn pí

现 天 大 将 军 身 而 为 说 法。 应 以毗 沙 门 身 得度 者,即 现 毗
shāménshēn ér wéishuō fǎ

yìng yǐ xiǎowángshēn dé dù zhě

jí xiànxiǎowángshēn ér

沙 门 身 而 为 说 法。 应 以 小 王 身 得度 者, 即 现 小 王 身 而
wéishuō fǎ yìng yǐ zhǎngzhěshēn dé dù zhě

jí xiànzhǎngzhěshēn ér wéishuō fǎ yìng

为 说 法。应 以 长 者 身 得度 者,即 现 长 者 身 而 为 说 法。应
yǐ jū shìshēn dé dù zhě

jí xiàn jū shìshēn ér wéishuō fǎ

yìng yǐ zǎiguānshēn dé dù

以居 士 身 得度 者,即 现 居 士 身 而 为 说 法。 应 以 宰 官 身 得度
zhě

jí xiànzǎiguānshēn ér wéishuō fǎ

yìng yǐ pó luóménshēn dé dù zhě

jí xiàn pó

者,即 现 宰 官 身 而 为 说 法。 应 以婆 罗 门 身 得度 者,即 现 婆
luóménshēn ér wéishuō fǎ

yìng yǐ bǐ qiū

bǐ qiū ní

yōu pó sāi

yōu pó yí shēn dé dù

罗 门 身 而 为 说 法。应 以比 丘、比 丘 尼、优 婆 塞、优 婆夷 身 得度
zhě

jí xiàn bǐ qiū bǐ qiū ní yōu pó sāi yōu pó yí shēn ér wéishuō fǎ yìng yǐ zhǎng

者,即 现 比 丘、比 丘 尼、优 婆 塞、优 婆夷 身 而 为 说 法。应 以 长

276

zhě jū shì zǎiguān pó luómén fù nǚ shēn dé dù zhě

jí xiàn fù nǚ shēn ér wéishuō fǎ

者、居 士、宰 官 、婆 罗 门 妇女 身 得度 者,即 现 妇女 身 而 为 说 法。
yìng yǐ tóngnán tóng nǚ shēn dé dù zhě

jí xiàntóngnán tóng nǚ shēn ér wéishuō fǎ

应 以 童 男、童 女 身 得度 者,即 现 童 男、童 女 身 而 为 说 法。
yìng yǐ tiānlóng yè chā qián tà pó

ā xiūluó jiālóuluó jǐn nà luó mó hóuluó gā

应 以 天 龙 、夜 叉、乾 闼婆、阿 修 罗、迦 楼 罗、紧 那 罗、摩 睺 罗 伽、
rénfēirén

děngshēn

dé dù zhě

jí jiēxiànzhī ér wéishuō fǎ

yìng yǐ zhíjīngāng

人 非 人、 等 身 、得度 者,即 皆 现 之 而 为 说 法。 应 以 执 金 刚
shēn dé dù zhě

jí xiànzhíjīngāngshēn ér wéishuō fǎ

身 得度 者,即 现 执 金 刚 身 而 为 说 法。
wú jìn yì

shìguānshìyīn pú sà chéngjiù rú shìgōng dé

yǐ zhǒngzhǒngxíng

无 尽 意, 是 观 世 音 菩萨 成 就 如 是 功 德, 以 种 种 形 、
youzhūguó tǔ

dù tuōzhòngshēng

shì gù rǔ děngyīngdāng yì xīngōngyǎngguānshìyīn

游 诸 国 土, 度 脱 众 生 , 是 故汝 等 应 当 一 心 供 养 观 世 音
pú sà shìguānshìyīn pú sà mó hē sà

yú bù wèi jí nànzhīzhōng néngshī wú wèi

shì

菩萨。是 观 世 音 菩萨摩诃萨,于怖 畏 急 难 之 中 、能 施 无 畏, 是
gù cǐ suō pó shìjiè

jiēhàozhīwéishī wú wèizhě

故此 娑 婆 世 界、 皆 号 之 为 施 无 畏 者。
wú jìn yì pú sà bái fó yán

shìzūn

wǒ jīndānggōngyǎngguānshìyīn pú sà

无 尽 意菩萨 白 佛 言: 世 尊,我 今 当 供 养 观 世 音 菩萨。即
jiějǐngzhòngbǎozhūyīngluò

jiàzhíbǎiqiānliǎngjīn

ér yǐ yǔ zhī

zuòshìyán

解 颈 众 宝 珠 璎 珞、 价 值 百 千 两 金, 而以与 之, 作 是 言:
rénzhě

shòu cǐ fǎ shīzhēnbǎoyīngluò shíguānshìyīn pú sà bù kěnshòuzhī wú jìn yì

仁 者, 受 此法 施 珍 宝 璎 珞。时 观 世 音 菩萨不 肯 受 之。无 尽 意
fù báiguānshìyīn pú sà yán

rénzhě

mǐn wǒ děng gù

shòu cǐ yīngluò

复 白 观 世 音 菩萨 言: 仁 者, 愍 我 等 故, 受 此 璎 珞。
ěr shí fó gàoguānshìyīnpúsà

dāngmǐn cǐ wújìn yì púsà

jí sì zhòng

tiān

尔 时 佛 告 观世音菩萨 : 当 愍 此无尽意菩萨、及四 众 、 天 、

277

lóng yè chā qián tà pó

ā xiūluó jiālóuluó jǐn nà luó mó hóuluó gā rénfēirén

龙 、夜 叉、乾 闼婆、阿 修 罗、迦 楼 罗、紧 那 罗、摩 睺 罗 伽、人 非 人、
děng gù

shòushìyīngluò

jí shíguānshìyīn pú sà mǐnzhūsìzhòng

jíyú tiān lóng

等 故, 受 是 璎 珞。即 时 观 世 音 菩萨 愍 诸四众 、及于 天 、龙 、
rénfēirén děng

shòu qí yīngluò

fēnzuò èr fēn

yī fēnfèngshìjiāmóu ní fó

人 非人 、等 , 受 其 璎 珞, 分 作 二 分,一 分 奉 释 迦 牟 尼佛,一
fēnfèngduōbǎo fó tǎ

wú jìn yì

guānshìyīn pú sà yǒu rú shì zì zàishén lì

you yú

分 奉 多 宝 佛塔。 无 尽 意, 观 世 音 菩萨 有 如 是 自 在 神 力, 游 于
suō pó shìjiè

娑 婆 世 界。
ěr shí wú jìn yì pú sà yǐ jì wènyuē

尔 时 无 尽 意菩萨以偈 问 曰:
shìzūnmiàoxiāng jù

wǒ jīnzhòngwèn bǐ

世 尊 妙 相 具,我 今 重 问 彼,
fó zǐ hé yīnyuán

míngwéiguānshìyīn

佛子何 因 缘 , 名 为 观 世 音。
jù zú miàoxiāngzūn

jì dá wú jìn yì

具足 妙 相 尊,偈答无 尽 意。
rǔ tīngguānyīnháng

shànyìngzhūfāngsuǒ

汝 听 观 音 行 , 善 应 诸 方 所,
hóngshìshēn rú hǎi

lì jié bù sī yì

宏 誓 深 如 海,历 劫 不思议,
shìduōqiānyì fó

fā dà qīngjìngyuàn

侍 多 千亿 佛,发大 清净 愿 。
wǒ wéi rǔ lüèshuō

wénmíng jí jiànshēn

我 为 汝 略 说 , 闻名 及 见 身 ,
xīnniàn bù kōngguò

néngmièzhūyǒu kǔ

心 念 不 空 过, 能 灭 诸 有 苦。

278

jiǎshǐxìnghài yì

tuīluò dà huǒkēng

假 使 兴 害 意, 推 落 大 火 坑 ,
niàn bǐ guānyīn lì

huǒkēngbiànchéngchí

念 彼 观 音 力, 火 坑 变 成 池。
huòpiāoliú jù hǎi

lóng yú zhūguǐnán

或 漂 流 巨 海, 龙 鱼 诸 鬼 难,
niàn bǐ guānyīn lì

bō làng bù néngméi

念 彼 观 音 力,波 浪 不 能 没。
huòzài xū mí fēng

wéirénsuǒtuīduò

或 在 须弥 峰 、 为 人 所 推 堕,
niàn bǐ guānyīn lì

rú rì xū kōngzhù

念 彼 观 音 力,如日虚 空 住。
huòbèi è rénzhú

duòluòjīngāngshān

或 被 恶 人 逐, 堕 落 金 刚 山 ,
niàn bǐ guānyīn lì

bù néngsǔn yī máo

念 彼 观 音 力,不 能 损 一 毛。
huòzhíyuànzéirào

gè zhídāojiāhài

或 值 怨 贼 绕,各 执 刀 加 害,
niàn bǐ guānyīn lì

xián jí qǐ cí xīn

念 彼 观 音 力, 咸 即起慈 心。
huòzāowángnán kǔ

línxíng yù shòuzhōng

或 遭 王 难 苦, 临 刑 欲 寿 终 ,
niàn bǐ guānyīn lì

dāoxúnduànduànhuài

念 彼 观 音 力, 刀 寻 段 段 坏 。
huòqiújìnjiāsuǒ

shǒu zú bèiniǔxiè

或 囚 禁 枷 锁, 手 足 被 杻 械,
niàn bǐ guānyīn lì

shìrán dé jiětuō

念 彼 观 音 力, 释 然 得 解 脱。

279

zhòu zǔ zhū dú yào

suǒ yù hàishēnzhě

咒 诅 诸 毒 药、 所 欲 害 身 者,
niàn bǐ guānyīn lì

háizhù yú běnrén

念 彼 观音 力, 还 著 于 本人 。
huò yù è luóchà

dú lóngzhūguǐděng

或 遇恶 罗刹 、毒 龙 诸 鬼 等 ,
niàn bǐ guānyīn lì

shí xī bùgǎn hài

念 彼 观音 力, 时 悉不敢 害。
ruò è shòuwéirào

lì yá zhǎo kě bù

若 恶 兽 围 绕,利牙 爪 可怖,
niàn bǐ guānyīn lì

jí zǒu wú biānfāng

念 彼 观 音 力,疾 走 无 边 方 。
yuánshé jí fù xiē

qì dú yānhuǒrán

蚖 蛇 及蝮 蝎,气毒 烟 火 燃,
niàn bǐ guānyīn lì

xúnshēng zì huí qù

念 彼 观 音 力, 寻 声 自 回 去。
yúnléi gǔ chèdiàn

jiàngbáoshù dà yǔ

云 雷 鼓 掣 电 , 降 雹 澍 大雨,
niàn bǐ guānyīn lì

yìngshí dé xiāosàn

念 彼 观 音 力, 应 时 得 消 散。
zhòngshēngbèikùn è

wú liàng kǔ bī shēn

众 生 被 困 厄,无 量 苦逼 身 ,
guānyīnmiàozhì lì

néngjiùshìjiān kǔ

观 音 妙 智 力, 能 救 世 间 苦。
jù zú shéntōng lì

guǎngxiūzhìfāngbiàn

具足 神 通 力, 广 修 智 方 便 ,
shífāngzhūguó tǔ

wú shā bù xiànshēn

十 方 诸 国 土,无 刹 不 现 身 。

280

zhǒngzhǒngzhū è qù

dì yù guǐchùshēng

种 种 诸 恶趣,地狱 鬼 畜 生 ,
shēnglǎobìng sǐ kǔ

yǐ jiàn xī lìngmiè

生 老 病 死苦,以 渐 悉 令 灭。
zhēnguānqīngjìngguān

guǎng dà zhìhuìguān

真 观 清 净 观 , 广 大智 慧 观 ,
bēiguān jí cí guān

chángyuànchángzhānyǎng

悲 观 及慈 观 , 常 愿 常 瞻 仰 。
wú gòuqīngjìngguāng

huì rì pò zhūshé

无 垢 清 净 光 、 慧 日破 诸 阇,
néng fú zāifēnghuǒ

pǔ míngzhàoshìjiān

能 伏 灾 风 火,普 明 照 世 间 。
bēi tǐ jièléizhèn

cí yì miào dà yún

悲 体 戒 雷 震 ,慈意 妙 大 云,
shùgān lù fǎ yǔ

mièchúfánnǎoyàn

澍 甘 露法雨, 灭 除 烦 恼 焰。
zhèngsòngjīngguānchù

bù wèijūnzhènzhōng

诤 讼 经 官 处,怖 畏 军 阵 中 ,
niàn bǐ guānyīn lì

zhòngyuàn xī tuìsàn

念 彼 观 音 力, 众 怨 悉 退 散。
miàoyīnguānshìyīn

fànyīnhǎicháoyīn

妙 音 观世音 、 梵 音 海 潮音 ,
shèng bǐ shìjiānyīn

shì gù xū chángniàn

胜 彼 世间 音, 是 故须 常 念 ,
niànniàn wù shēngyí

guānshìyīnjìngshèng

念念 勿 生疑 。 观世音 净 圣 ,
yú kǔ nǎo sǐ è

néngwéizuò yī hù

于苦 恼 死厄、 能 为 作 依怙。

281

jù yí qiègōng dé

cí yǎnshìzhòngshēng

具一 切 功 德,慈 眼 视 众 生 ,
fú jù hǎiwúliàng

shì gù yìngdǐnglǐ

福聚 海 无量 , 是 故 应 顶礼 。
ěr shíchí dì pú sà jí cóngzuò qǐ

qiánbái fó yán

shìzūn

ruòyǒuzhòngshēng

尔 时 持 地菩萨即 从 座 起, 前 白 佛 言: 世 尊, 若 有 众生 、
wénshìguānshìyīnpúsàpǐn zìzài zhī yè

pǔ ménshìxiànshéntōng lì zhě

dāngzhīshì

闻是 观世音菩萨 品、自在 之 业,普 门 示 现 神通 力 者, 当 知 是
réngōng dé bù shǎo

fó shuōshì pǔ ménpǐnshí

zhòngzhōng bā wàn sì qiānzhòngshēng

人 功 德不 少 。佛 说 是 普 门 品 时, 众 中 八 万 四 千 众 生 ,
jiē fā wú děngděng ā nòuduōluósānmiǎosān pú tí xīn

皆 发无 等 等 阿 耨 多 罗 三 藐 三 菩提 心。

tuó luó ní pǐn dì èr shí liù

陀 罗 尼 品 第二 十 六
ěr shíyàowáng pú sà

jí cóngzuò qǐ

piāntǎnyòujiān

hé zhǎngxiàng fó

ér

尔 时 药 王 菩萨、即 从 座 起, 偏 袒 右 肩 ,合 掌 向 佛、而
bái fó yán

shìzūn

ruòshànnán zǐ shàn nǚ rén

yǒunéngshòuchí fǎ huájīngzhě ruò

白 佛 言: 世 尊, 若 善 男 子、善 女 人, 有 能 受 持 法 华 经 者。若
dú sòngtōng lì

ruòshūxiějīngjuàn

dé jǐ suǒ fú

fó gàoyàowáng

ruòyǒushàn

读 诵 通 利, 若 书 写 经 卷 , 得几 所 福? 佛 告 药 王 : 若 有 善
nán zǐ

shàn nǚ rén

gōngyǎng bā bǎiwàn yì nà yóu tā hénghéshāděngzhū fó

yú rǔ yì

男 子、 善 女 人, 供 养 八 百 万 亿那 由 他 恒河 沙 等 诸 佛,于汝意
282

yún hé

qí suǒdé fú

níngwéiduōfǒu

shènduō

shìzūn

fó yán

ruòshànnán zǐ

云 何,其所得福、 宁为多 否? 甚 多, 世 尊。佛 言: 若 善 男 子、
shàn nǚ rén

néng yú shìjīng

nǎizhìshòuchí yī sì jù jì

dú sòng

jiě yì

善 女 人, 能 于 是 经 , 乃 至 受 持 一四句偈, 读 诵 、 解 义, 如
shuōxiūxíng

gōng dé shènduō

ěr shíyàowáng pú sà bái fó yán

shìzūn

wǒ jīndāng

说 修 行 , 功 德 甚 多。尔 时 药 王 菩萨 白 佛 言: 世 尊,我 今 当
yǔ shuō fǎ zhětuóluó ní zhòu

yǐ shǒu hù zhī

jí shuōzhòuyuē

与 说 法 者 陀 罗 尼 咒 、以 守 护 之。即 说 咒 曰:
ān ěr màn ěr

mó mí

mó mó mí zhǐ lì zhē lí dì shēmiēshē lǚ duōwěi shān dì

安尔 曼 尔 摩祢 摩摩祢 旨 隶 遮 梨第 赊 咩 赊 履 多 玮 膻 帝
mù dì

mù duō lǚ suō lǚ

ā wěisuō fù sāng lǚ suō lǚ chā yì

ā chā yì

ā qí nì

目帝 目 多 履 娑 履 阿 玮 娑 覆 桑 履 娑 履 叉 裔 阿 叉 裔 阿耆腻
shān dì shē lǚ tuóluó ní

ā lú gā pó suō bò zhè pí chā nì

mí pí tì

ā biàn

膻 帝 赊 履 陀 罗 尼 阿卢伽婆 娑 簸 蔗 毗 叉 腻 祢毗剃 阿 便
duōluó mí lǚ tì

ā dànduō bō lì shū dì

ōu jiū lì

móujiū lì

ā luó lì

bō luó lì

哆 逻 祢履剃 阿 亶 哆 波隶 输 地 沤 究 隶 牟 究 隶 阿 罗 隶 波 罗 隶
shǒujiāchà

ā sān mó sān lǚ

首 迦 差 阿三磨三履
fó tuó pí jí lì zhì dì

dá mó bō lì chà dì sēng gā niè qú shā mí

pó shě pó shěshū

佛 驮 毗吉利 袠 帝 达磨波利 差 帝 僧 伽 涅 瞿 沙 祢 婆 舍 婆 舍 输
dì mànduōluó mànduōluóchā yè duō yóulóuduō yóulóuduōjiāoshělüè

è chāluó

è

地 曼 哆 逻 曼 哆 逻 叉夜多 邮 楼 哆 邮 楼 哆 憍 舍 略 恶叉 逻 恶
chā yě duō yě

叉冶多冶
ā pó lú

ā mó ruò nà duō yè

阿婆卢 阿磨 若 那 多 夜
shìzūn

shìtuóluó ní shénzhòu

liùshí èr yì héng hé shāděngzhū fó suǒshuō

世 尊, 是 陀 罗 尼 神 咒 , 六 十 二亿 恒 河 沙 等 诸 佛 所 说 ,

283

ruòyǒuqīnhuǐ cǐ fǎ shīzhě

zé wéiqīnhuǐshìzhū fó yǐ

若 有 侵 毁 此法 师 者,则 为 侵 毁 是 诸 佛已。
shíshìjiāmóu ní fó zànyàowáng pú sà yán

shànzāi shànzāi

yàowáng

rǔ mǐn

时 释 迦 牟 尼佛 赞 药 王 菩萨 言: 善 哉、善 哉, 药 王 ,汝 愍
niànyōng hù cǐ fǎ shī gù

shuōshìtuóluó ní

yú zhūzhòngshēng

duōsuǒráo yì

念 拥 护此法 师 故, 说 是 陀 罗 尼,于 诸 众 生 、 多 所 饶 益。
ěr shíyǒngshī pú sà bái fó yán

shìzūn

wǒ yì wéiyōng hù dú sòngshòu chífǎ huá

尔 时 勇 施 菩萨 白 佛 言: 世 尊,我亦 为 拥 护读 诵 受 持法 华
jīngzhě

shuōtuóluó ní

ruò cǐ fǎshī dé shìtuóluó ní

ruò yèchā

ruòluóchà

ruò

经 者, 说 陀罗 尼, 若 此法师得 是 陀罗 尼, 若 夜叉、若 罗刹 、若
fù dān nà ruò jí zhē ruòjiūpán tú ruò èguǐ

děng

sì qiú qí duǎn

wú néng dé biàn

富 单 那、若 吉 遮、若 鸠 槃 荼、若 饿鬼、等 ,伺 求 其 短 ,无 能 得 便 。
jí yú fó qián ér shuōzhòuyuē

即于佛 前 而 说 咒 曰:
cuó lì

mó hē cuó lì

yù zhǐ mù zhǐ

ā lì

ā luó pó dì niè lì dì niè lì duō

痤 隶 摩诃 痤 隶 郁 枳 目 枳 阿隶 阿 罗 婆第 涅 隶第 涅 隶 多
pó dì

yī zhì nǐ wéizhì nǐ zhǐzhì nǐ niè lì chí nǐ niè lí chí pó dǐ

婆第 伊 致 柅 韦 致 柅 旨 致 柅 涅 隶 墀 柅 涅 犁 墀 婆底
shìzūn

shìtuóluó ní shénzhòu

hénghéshāděngzhūfósuǒshuō

yì jiē suíxǐ

世 尊, 是 陀罗 尼 神 咒 , 恒河 沙 等 诸佛所 说 , 亦 皆 随喜,
ruòyǒuqīnhuǐ cǐ fǎshī zhě

zé wéiqīnhuǐshìzhū fó yǐ

若 有 侵 毁 此法师 者,则 为 侵 毁 是 诸 佛已。
ěr shí pí shāméntiānwáng hù shìzhěbái fó yán

shìzūn

wǒ yì wéimǐnniànzhòng

尔 时 毗 沙 门 天 王 护 世 者 白 佛 言: 世 尊, 我亦 为 愍 念 众
shēng

yōng hù cǐ fǎ shī gù

shuōshìtuóluó ní

jí shuōzhòuyuē

生 、 拥 护此法 师 故, 说 是 陀 罗 尼。即 说 咒 曰:
ā lí

nà lí miǎn nà lí

ānàlúnà

jū nà fù

阿梨 那梨 冕 那梨 阿那卢那履 拘那覆

284

shìzūn

yǐ shìshénzhòu

yōnghù fǎshī

wǒ yì zì dāngyōnghùchíshìjīngzhě

世 尊,以 是 神 咒 、拥护 法师,我亦自 当 拥护 持 是 经 者,
lìngbǎiyóuxúnnèi

wú zhūshuāihuàn

令 百 由 旬 内、无 诸 衰 患 。
ěr shíchíguótiānwáng

zài cǐ huìzhōng

yǔ qiānwàn yì nà yóu tā qián tà pó

尔 时 持 国 天 王 、 在 此 会 中 , 与 千 万 亿那 由 他 乾 闼婆
zhòng

gōngjìngwéirào

qián yì fó suǒ

hézhǎng báifó yán

shìzūn

wǒ yì yǐ tuó

众 , 恭敬 围绕 , 前 诣佛 所, 合掌 白佛 言: 世 尊, 我亦以 陀
luó ní shénzhòu

yōng hù chí fǎ huájīngzhě

jí shuōzhòuyuē

罗 尼 神 咒 、 拥 护 持 法 华 经 者。即 说 咒 曰:
ā gā mí

gā mí

qú lì qiántuó lì zhāntuó lì

mó dēng qí chángqiú lì

阿伽祢 伽祢 瞿利 乾 陀 利 旃 陀 利 摩 蹬 耆
lóushā nǐ

常 求利 浮

è dǐ

楼 莎 柅 頞底
shìzūn

shìtuóluó ní shénzhòu

sì shí èr yì zhū fó suǒshuō

ruòyǒuqīnhuǐ cǐ

世 尊, 是 陀 罗 尼 神 咒 ,四 十 二亿 诸 佛 所 说 , 若 有 侵 毁 此
fǎshī zhě

zé wéiqīnhuǐshìzhū fó yǐ

法师 者,则 为 侵 毁 是 诸 佛已。
ěr shíyǒuluóchànǚděng

yī mínglán pó

èr míng pí lán pó

sānmíngqǔchǐ

尔 时 有 罗刹女 等 , 一 名 蓝 婆, 二 名 毗 蓝 婆, 三 名曲 齿,
sì mínghuáchǐ

wǔ mínghēichǐ

liùmíngduō fā

qī míng wú yàn zú

bā míngchíyīng

四 名 华 齿,五 名 黑 齿, 六 名 多 发,七 名 无 厌 足,八 名 持 璎
luò

jiǔmínggāo dì

shímíngduó yí qièzhòngshēngjīng qì

shìshíluóchànǚ

珞, 九 名 睾 帝, 十 名 夺 一 切 众 生 精 气, 是 十 罗刹女, 与
guǐzi mǔ

bìng qí zǐ

jí juànshǔ

jù yì fó suǒ

tóngshēng báifó yán

shìzūn

鬼子母、 并 其子、及 眷属 ,俱诣佛 所, 同声 白佛 言: 世 尊,
wǒděng yì yù yōnghù dú sòngshòu chífǎ huájīngzhě

chú qí shuāihuàn

ruòyǒu sì qiú

我等 亦欲 拥护 读 诵 受 持法 华 经 者, 除 其 衰 患 , 若 有 伺 求

285

fǎ shīduǎnzhě

lìng bù dé biàn

jí yú fó qián

ér shuōzhòuyuē

法 师 短 者, 令 不得 便 。即于佛 前 ,而 说 咒 曰:
yī tí lǚ

yī tí mǐn yī tí lǚ

ā tí lǚ

yī tí lǚ

ní lǚ

ní lǚ

ní lǚ

伊提履 伊提 泯 伊提履 阿提履 伊提履 泥履 泥履 泥履 泥

ní lǚ lóu xī lóu xī lóu xī lóu xī duō xī duō xī duō xī dōu xī miǎn xī

履 泥履 楼 醯 楼 醯 楼 醯 楼 醯 多 醯 多 醯 多 醯 兜 醯 冕 醯
níngshàng wǒ tóushàng

mò nǎo yú fǎ shī ruò yè chā ruòluóchà ruò è guǐ ruò

宁 上 我 头 上 ,莫 恼 于法 师。若 夜 叉、若 罗 刹、若 饿 鬼、若
fù dān nà ruò jí zhē ruò pí tuóluó ruòjiāntuó ruò wū mó lè gā ruò ā bá mó luó ruò

富 单 那、若 吉 遮、若 毗 陀 罗、若 犍 驮、若 乌摩勒伽、若 阿跋摩 罗、若
yè chā jí zhē ruòrén jí zhē ruò rè bìng ruò yī rì ruò èr rì ruòsān rì ruò sì rì

夜 叉 吉 遮、若 人 吉 遮、若 热 病 、若 一日、若 二日、若 三 日、若 四日、
nǎizhì qī rì ruòcháng rè bìng

ruònánxíng ruò nǚ xíng ruòtóngnánxíng ruòtóng nǚ

乃 至 七日、若 常 热 病 , 若 男 形 、若 女 形 、若 童 男 形 、若 童 女
xíng

nǎizhìmèngzhōng

yì fù mò nǎo

jí yú fó qián

ér shuō jì yán

形 , 乃 至 梦 中 ,亦复莫 恼。即于佛 前 、而 说 偈 言:
ruò bù shùn wǒ zhòu

nǎoluànshuō fǎ zhě

若 不 顺 我 咒 , 恼 乱 说 法 者,
tóu pò zuò qī fēn

rú ā lí shùzhī

头 破 作 七 分,如阿梨 树 枝。
rú shā fù mǔ zuì

yì rú yā yóuyāng

如 杀 父母 罪,亦如压 油 殃 ,
dòuchèng qī kuángrén

diào dá pò sēngzuì

斗 秤 欺 诳 人, 调 达破 僧 罪。
fàn cǐ fǎshī zhě

dānghuò rúshì yāng

犯 此法师 者, 当 获 如是 殃 。
zhūluóchànǚshuō cǐ jì yǐ

báifó yán

shìzūn

wǒděng yì dāngshēn zì yōng hù

诸 罗刹女 说 此偈已, 白佛 言: 世 尊, 我等 亦 当 身 自 拥 护

286

shòuchí

dú sòng

xiūxíng

shìjīngzhě

lìng dé ān yǐn

lí zhūshuāihuàn

xiao

受 持、读 诵 、 修 行 、 是 经 者, 令 得安 隐,离 诸 衰 患 , 消
zhòng dú yào fó gàozhūluóchà nǚ

shànzāi shànzāi

rǔ děngdànnéngyōng hù shòuchí

众 毒 药。佛 告 诸 罗 刹 女: 善 哉、善 哉,汝 等 但 能 拥 护 受 持
fǎ huámíngzhě

fú bù kě liàng

hé kuàngyōng hù jù zú shòuchí

gōngyǎngjīngjuàn

法 华 名 者, 福不可 量 , 何 况 拥 护具足 受 持, 供 养 经 卷
huá

xiāng

yīngluò

mò xiāng

tú xiāng

shāoxiāng

fāngài

jì lè

ránzhǒng

华、 香 、 璎 珞,末 香 、涂 香 、 烧 香 , 幡 盖、伎乐, 燃 种
zhǒngdēng

sū dēng yóudēng zhūxiāngyóudēng sū mó nà huáyóudēng zhān bǔ huáyóu

种 灯 ,酥 灯 、油 灯 、诸 香 油 灯 、苏摩那 华 油 灯 、瞻 卜 华 油
dēng

pó shījiāhuáyóudēng yōu bō luóhuáyóudēng

rú shìděngbǎiqiānzhònggōngyǎng

灯 、婆 师 迦 华 油 灯 、优 钵 罗 华 油 灯 ,如 是 等 百 千 种 供 养
zhě

gāo dì

rǔ děng jí juànshǔ

yīngdāngyōng hù rú shì fǎ shī

shuōshìtuóluó ní

者。 睾 帝,汝 等 及 眷 属, 应 当 拥 护如 是 法 师。 说 是 陀 罗 尼
pǐnshí

liùwàn bā qiānrén

dé wú shēng fǎ rěn

品 时, 六 万 八 千 人、得无 生 法 忍。

287

miào zhuāng yán wáng běn shì pǐn dì èr shí qī

庄 严 王 本 事 品 第二 十 七

ěr shí fó gàozhū dà zhòng

nǎiwǎng gǔ shì

guò wú liàng wú biān bù kě sī yì ā

尔 时 佛 告 诸 大 众 : 乃 往 古 世、 过 无 量 无 边 不可思议阿
sēngzhǐjié

yǒu fó

míngyúnléiyīnxiǔwánghuázhì duōtuó ā gā dù

ā luó hē

sān

僧 祇 劫, 有 佛、名 云 雷 音 宿 王 华 智、多 陀 阿伽度、阿 罗 诃、三
miǎosān fó tuó

guómíngguāngmíngzhuāngyán

jiémíng xǐ jiàn

藐 三 佛 陀, 国 名 光 明 庄 严, 劫 名 喜 见 。
bǐ fó fǎ zhōngyǒuwáng

míngmiàozhuāngyán

qí wáng fū rén

míngyuējìng dé

彼佛法 中 有 王 , 名 妙 庄 严, 其 王 夫 人、 名 曰 净 德
yǒu èr zǐ

yī míngjìngcáng

èr míngjìngyǎn shì èr zǐ

yǒu dà shén lì

fú dé zhì

有 二子,一 名 净 藏 ,二 名 净 眼。是 二子、有 大 神 力,福德 智
huì

jiǔxiū pú sà suǒhángzhīdào

suǒwèitán bō luó mì

shīluó bō luó mì

chàn tí bō

慧, 久 修 菩萨 所 行 之 道, 所 谓 檀 波 罗 蜜、尸 罗 波 罗 蜜、羼 提波
luó mì

pí lí yē bō luó mì

chán bō luó mì

bānruò bō luó mì

fāngbiàn bō luó mì

罗 蜜、毗梨耶波 罗 蜜、禅 波 罗 蜜、般 若 波 罗 蜜、方 便 波 罗 蜜,慈
bēi xǐ shě

nǎizhìsānshí qī pǐnzhùdào fǎ

jiē xī míngliǎotōng dá

yòu dé pú sà jìng

悲 喜 舍, 乃 至 三 十 七 品 助 道 法、皆 悉 明 了 通 达。又 得菩萨 净
sānmèi

rì xīngxiùsānmèi

jìngguāngsānmèi

jìng sè sānmèi

jìngzhàomíngsānmèi

三 昧、日 星 宿 三 昧、净 光 三昧 、净 色 三昧 、净 照明 三昧 、
chángzhuāngyánsānmèi

dà wēi dé cángsānmèi

yú cǐ sānmèi

yì xī tōng dá

庄严 三 昧、大 威 德 藏 三 昧,于此 三 昧、亦悉 通 达。
ěr shí bǐ fó yù yǐndǎomiàozhuāngyánwáng

jí mǐnniànzhòngshēng gù

shuōshì

尔 时 彼佛欲 引 导 妙 庄 严 王 、 及 愍 念 众 生 故, 说 是
fǎ huájīng shíjìngcángjìngyǎn èr zǐ dào qí mǔ suǒ

hé shízhǐzhǎozhǎng báiyán

法 华 经 。时 净 藏 净 眼 二子、到 其母 所,合 十 指 爪 掌 、白 言:
288

yuàn mǔ wǎng yì yúnléiyīnxiǔwánghuázhì fó suǒ

wǒ děng yì dāngshìcóng

qīnjìngōng

愿 母 往 诣 云 雷 音 宿 王 华 智 佛 所, 我 等 亦 当 侍 从 、 亲 近 供
yǎng lǐ bài

suǒ yǐ zhě hé

cǐ fó yú yí qiètiānrénzhòngzhōng

shuō fǎ huájīng

养 礼 拜。所 以 者 何。此佛于一 切 天 人 众 中 、 说 法 华 经 ,宜
yìngtīngshòu

mǔ gào zǐ yán

rǔ fù xìnshòuwàidào

shēnzhù pó luómén fǎ

rǔ děng

应 听 受 。母 告 子 言:汝父 信 受 外 道, 深 著 婆 罗 门 法,汝 等
yìngwǎngbái fù

yǔ gòng jù qù

jìngcáng jìngyǎn

hé shízhǐzhǎozhǎngbái mǔ

应 往 白 父,与 共 俱去。净 藏 、净 眼、合 十 指 爪 掌 白 母:我
děngshì fǎ wáng zǐ

ér shēng cǐ xiéjiànjiā

mǔ gào zǐ yán

rǔ děngdāngyōuniàn rǔ

等 是 法 王 子, 而 生 此 邪 见 家。 母 告 子 言: 汝 等 当 忧 念 汝

wéixiànshénbiàn

ruò dé jiànzhě

xīn bì qīngjìng

huòtīng wǒ děng

wǎng

父, 为 现 神 变 , 若 得 见 者, 心 必 清 净 , 或 听 我 等 , 往
zhì fó suǒ

至 佛 所。
yú shì èr zǐ niàn qí fù gù

yǒngzài xū kōng

gāo qī duōluóshù

xiànzhǒng

于 是 二子 念 其父故, 涌 在 虚 空 , 高 七 多 罗 树, 现 种
zhǒngshénbiàn

yú xū kōngzhōng hángzhùzuò wò

shēnshàngchūshuǐ shēnxiàchūhuǒ

种 神 变 ,于虚 空 中 、行 住 坐 卧, 身 上 出 水 、身 下 出 火,
shēnxiàchūshuǐ shēnshàngchūhuǒ

huòxiàn dà shēnmǎn xū kōngzhōng

ér fù xiànxiǎo

身 下 出 水 、身 上 出 火, 或 现 大 身 满 虚 空 中 ,而复 现 小
xiǎo fù xiàn dà

yú kōngzhōngmiè

hū ránzài dì

rù dì rú shuǐ

lǚ shuǐ rú dì

小 复 现 大, 于 空 中 灭, 忽 然 在 地, 入地如 水 , 履 水 如地,
xiàn rú shìděngzhǒngzhǒngshénbiàn

lìng qí fù wángxīnjìngxìnjiě

shí fù jiàn zǐ

现 如 是 等 种 种 神 变 , 令 其父 王 心 净 信 解。 时 父 见 子
shén lì rú shì

xīn dà huān xǐ

dé wèicéngyǒu

hé zhǎngxiàng zǐ yán

rǔ děng shī

神 力如 是, 心 大 欢 喜,得 未 曾 有,合 掌 向 子 言:汝 等 、师
wéishìshuí

shuízhī dì zǐ

èr zǐ báiyán

dà wáng

bǐ yúnléiyīnxiǔwánghuázhì

为 是 谁 , 谁 之 弟子? 二子 白 言: 大 王 , 彼 云 雷 音 宿 王 华 智

289

jīnzài qī bǎo pú tí shùxià

fǎ zuòshàngzuò

yú yí qièshìjiāntiānrénzhòng

佛, 今 在 七 宝 菩提 树 下、 法 座 上 坐, 于一 切 世 间 天 人 众
zhōng guǎngshuō fǎ huájīng

shìwǒděngshī

wǒ shì dìzǐ

fù yǔ zǐ yán

wǒ jīn yì

中 、 广 说 法 华 经 , 是 我等 师,我 是 弟子。父语子 言:我 今 亦
yù jiàn rǔ děngshī

kě gòng jù wǎng yú shì èr zǐ cóngkōngzhōngxià

dào qí mǔ suǒ

欲 见 汝 等 师,可 共 俱 往 。于 是 二子 从 空 中 下, 到 其母 所,
hé zhǎngbái mǔ

fù wángjīn yǐ xìnjiě

kānrèn fā ā nòuduōluósānmiǎosān pú tí xīn

合 掌 白 母:父 王 今 已 信 解, 堪 任 发阿 耨 多 罗 三 藐 三 菩提 心。
wǒ děngwéi fù

yǐ zuò fó shì

yuàn mǔ jiàntīng

yú bǐ fó suǒ

chūjiāxiūdào

我 等 为 父、已 作 佛 事, 愿 母 见 听 ,于彼佛 所、 出 家 修 道。
ěr shí èr zǐ yù zhòngxuān qí yì

yǐ jì bái mǔ

尔 时 二子欲 重 宣 其意,以偈 白 母:
yuàn mǔ fàng wǒ děng

chūjiāzuòshāmén

愿 母 放 我 等 、 出 家 作 沙 门,
zhū fó shènnánzhí

wǒ děngsuí fó xué

诸 佛 甚 难 值,我 等 随 佛 学。
rú yōután bō huá

zhí fó fù nánshì

如 优 昙 钵 华, 值 佛复 难 是,
tuōzhūnán yì nán

yuàntīng wǒ chūjiā

脱 诸 难 亦 难, 愿 听 我 出 家。
mǔ jí gàoyán

tīng rǔ chūjiā

suǒ yǐ zhě hé

fó nánzhí gù

yú shì èr zǐ bái fù

母即 告 言: 听 汝 出 家。所 以 者 何。佛 难 值 故。于 是 二子 白 父
mǔ yán

shànzāi

fù mǔ

yuànshíwǎng yì yúnléiyīnxiǔwánghuázhì fó suǒ

qīnjìn

母 言: 善 哉、 父母, 愿 时 往 诣 云 雷 音 宿 王 华 智 佛 所、 亲近
gōngyǎng

suǒyǐ zhě hé

fó nándé zhí

rú yōután bō luóhuá

yòu rú yī yǎnzhīguī

供养 ,所以 者 何。佛难得 值,如 优 昙 钵 罗 华, 又 如一 眼 之 龟,
zhí fú mù kǒng

ér wǒ děngxiǔ fú shēnhòu

shēngzhí fófǎ

shì gù fùmǔ dāngtīng

值 浮木 孔 。 而我 等 宿 福 深 厚, 生 值 佛法, 是 故父母 当 听

290

wǒděng

lìng dé chūjiā

suǒyǐ zhě hé

zhū fó nánzhí

shí yì nán yù

我等 , 令 得 出家 。所以 者 何。 诸 佛 难 值, 时 亦 难 遇。
bǐ shímiàozhuāngyánwánghòugōng bā wàn sì qiānrén

jiē xī kānrènshòuchíshì fǎ

彼 时 妙 庄 严 王 后 宫 八 万 四 千 人, 皆 悉 堪 任 受 持 是 法
huájīng jìngyǎn pú sà

yú fǎ huásānmèi jiǔ yǐ tōng dá

jìngcáng pú sà

yǐ yú wú

华 经 。净 眼 菩萨、于法 华 三 昧、久 已 通 达, 净 藏 菩萨、已于无
liàngbǎiqiānwàn yì jié

tōng dá lí zhū è qù sānmèi

yù lìng yí qièzhòngshēng lí zhū

量 百 千 万 亿 劫、 通 达离 诸 恶趣 三 昧,欲 令 一 切 众 生 离 诸
è qù gù

qí wáng fū rén dé zhū fó jí sānmèi

néngzhīzhū fó mì mì zhīcáng èr zǐ rú

恶趣故。其 王 夫 人、得 诸 佛集 三 昧, 能 知 诸 佛秘密 之 藏 。二子如
shì yǐ fāngbiàn lì

shànhuà qí fù

lìngxīnxìnjiě

hǎo lè fó fǎ

yú shìmiàozhuāng

是 以 方 便 力、善 化 其父, 令 心 信 解, 好 乐佛法。于 是 妙 庄
yánwáng yǔ qúnchénjuànshǔ jù

jìng dé fūrén yǔ hòugōngcǎinǚjuànshǔ jù

qí wáng

严 王 、与 群 臣 眷属 俱, 净 德夫人、与 后宫 婇 女眷 属 俱,其 王
èr zǐ

yǔ sì wàn èr qiānrén jù

yì shígòng yì fó suǒ

dào yǐ

tóumiàn lǐ zú

rào

二子、与四 万 二 千 人 俱,一 时 共 诣佛 所, 到 已, 头 面 礼足, 绕
fó sān zā

quèzhù yí miàn

佛 三 匝, 却 住 一 面 。
ěr shí bǐ fó wéiwángshuō fǎ

shìjiào lì xǐ wáng dà huānyuè ěr shímiàozhuāng

尔 时 彼佛 为 王 说 法, 示 教 利喜。王 大 欢 悦。尔 时 妙 庄
yánwáng jí qí fū rén jiějǐngzhēnzhūyīngluò jiàzhíbǎiqiān

yǐ sàn fó shàng

严 王 、及其夫 人、解 颈 真 珠 璎 珞、价 值 百 千 ,以 散 佛 上 ,于
xū kōngzhōng huàchéng sì zhùbǎotái

táizhōngyǒu dà bǎochuáng

fū bǎiqiānwàntiān

虚 空 中 、化 成 四 柱 宝 台, 台 中 有 大 宝 床 ,敷 百 千 万 天

qí shàngyǒu fó jiéjiā fū zuò

fàng dà guāngmíng ěr shímiàozhuāngyánwángzuò

衣,其 上 有 佛、结 跏 趺 坐, 放 大 光 明 。尔 时 妙 庄 严 王 作
shìniàn

fó shēn xī yǒu

duānyánshū tè

chéngjiù dì yī wēimiàozhī sè

shíyúnléi

是 念 :佛 身 稀 有、 端 严 殊 特, 成 就 第一 微 妙 之 色。时 云 雷

291

yīnxiǔwánghuázhì fó gào sì zhòngyán

rǔ děngjiànshìmiàozhuāngyánwáng

yú wǒ qián

音 宿 王 华 智 佛 告 四 众 言:汝 等 见 是 妙 庄 严 王 、于我 前
hé zhǎng lì fǒu cǐ wáng yú wǒ fǎ zhōng zuò bǐ qiū jīngqínxiū xí

zhù fó dào fǎ

合 掌 立 否。此 王 、于我法 中 、作 比 丘、精 勤 修 习, 助 佛 道 法,
dāng dé zuò fó

hàosuōluóshùwáng

guómíng dà guāng

jiémíng dà gāowáng

qí suō

当 得 作 佛, 号 娑 罗 树 王 , 国 名 大 光 , 劫 名 大 高 王 。 其 娑
luóshùwáng fó

yǒu wú liàng pú sà zhòng

jí wú liàngshēngwén

qí guópíngzhèng

罗 树 王 佛, 有 无 量 菩萨 众 、及无 量 声 闻,其 国 平 正 ,
gōng dé rú shì

qí wáng jí shí yǐ guó fù dì

yǔ fū rén

èr zǐ

bìngzhūjuànshǔ

功 德如 是。其 王 即 时 以 国 付弟,与夫 人、二子、并 诸 眷 属,于
fó fǎ zhōng chūjiāxiūdào wángchūjiā yǐ

yú bā wàn sì qiānsuì

chángqínjīngjìn

佛法 中 、出 家 修 道。王 出 家 已,于八 万 四 千 岁, 常 勤 精 进、
xiūxíngmiào fǎ huájīng

guòshì yǐ hòu

dé yí qièjìnggōng dé zhuāngyánsānmèi

修 行 妙 法 华 经 , 过 是 已 后, 得一 切 净 功 德 庄 严 三 昧。 即
shēng xū kōng

gāo qī duōluóshù

ér bái fó yán

shìzūn

cǐ wǒ èr zǐ

yǐ zuò fó

升 虚 空 , 高 七 多 罗 树, 而 白 佛 言: 世 尊, 此我二子、 已 作 佛
shì

yǐ shéntōngbiànhuà

zhuǎn wǒ xiéxīn

lìng dé ān zhù yú fó fǎ zhōng

dé jiàn

事, 以 神 通 变 化、 转 我 邪 心, 令 得安 住 于佛法 中 , 得 见
shìzūn

cǐ èr zǐ zhě

shì wǒ shànzhīshi

wéi yù fā qǐ xiǔshìshàngēn

ráo yì wǒ gù

世 尊。此二子 者, 是 我 善 知 识, 为 欲发起 宿 世 善 根, 饶 益我故
láishēng wǒ jiā

来 生 我 家。
ěr shíyúnléiyīnxiǔwánghuázhì fó gàomiàozhuāngyánwángyán

rú shì

rú shì

尔 时 云 雷 音 宿 王 华 智 佛 告 妙 庄 严 王 言:如 是、如 是,
rú rǔ suǒyán

ruòshànnán zǐ

shàn nǚ rén

zhòngshàngēn gù

shìshì dé shànzhīshi

如汝 所 言, 若 善 男 子、 善 女 人, 种 善 根 故, 世 世 得 善 知 识
qí shànzhīshi

néngzuò fó shì

shìjiào lì xǐ

lìng rù ā nòuduōluósānmiǎosān pú

其 善 知 识、 能 作 佛 事, 示 教 利喜, 令 入阿 耨 多 罗 三 藐 三 菩

292

dà wáng

dāngzhīshànzhīshizhě

shì dà yīnyuán

suǒwèihuàdǎolìng dé jiàn fó

提,大 王 , 当 知 善 知 识 者、是 大 因 缘 , 所 谓 化 导 令 得 见 佛
fā ā nòuduōluósānmiǎosān pú tí xīn

dà wáng

rǔ jiàn cǐ èr zǐ fǒu

cǐ èr zǐ

发阿 耨 多 罗 三 藐 三 菩提 心。大 王 ,汝 见 此二子 否。此二子、已
cénggōngyǎngliùshí wǔ bǎiqiānwàn yì nà yóu tā héng hé shāzhū fó

qīnjìngōngjìng

曾 供 养 六 十 五 百 千 万 亿那 由 他 恒 河 沙 诸 佛, 亲 近 恭 敬 ,
yú zhū fó suǒ

shòu chífǎ huájīng

mǐnniànxiéjiànzhòngshēng

lìngzhùzhèngjiàn

于 诸 佛 所、 受 持法 华 经 , 愍 念 邪 见 众 生 , 令 住 正 见 。
miàozhuāngyánwáng jí cóng xū kōngzhōngxià

ér bái fó yán

shìzūn

rú láishèn xī

妙 庄 严 王 即 从 虚 空 中 下, 而 白 佛 言: 世 尊, 如 来 甚 稀
yǒu

yǐ gōng dé zhìhuì gù

dǐngshàngròu jì

guāngmíngxiǎnzhào

qí yǎncháng

有, 以 功 德 智 慧 故, 顶 上 肉 髻、 光 明 显 照 , 其 眼 长
guǎng

ér gànqīng sè

méijiānháoxiāng

bái rú kē yuè

chǐbái qí mì

chángyǒu

广 、 而 绀 青 色, 眉 间 毫 相 、 白 如珂 月, 齿 白 齐密, 常 有
guāngmíng

chún sè chìhǎo rú pín pó guǒ ěr shímiàozhuāngyánwáng zàntàn fó rú shì

光 明 , 唇 色 赤 好、如 频 婆 果。尔 时 妙 庄 严 王 、赞 叹 佛如 是
děng wú liàngbǎiqiānwàn yì gōng dé yǐ

yú rú láiqián

yì xīn hé zhǎng

fù bái fó

等 无 量 百 千 万 亿 功 德已, 于如 来 前 , 一 心 合 掌 , 复 白 佛
yán

shìzūn

wèicéngyǒu yě

rú láizhī fǎ

jù zú chéngjiù bù kě sī yì wēimiào

言: 世 尊, 未 曾 有 也, 如 来 之 法, 具足 成 就 不可思议 微 妙
gōng dé

jiàojièsuǒháng

ān yǐnkuàishàn

wǒ cóngjīn rì

bù fù zì suíxīnháng

功 德, 教 诫 所 行 , 安 隐 快 善 , 我 从 今 日, 不复自 随 心 行 ,
bù shēngxiéjiàn

jiāomànchēnhuìzhū è zhīxīn

shuōshì yǔ yǐ

lǐ fó ér chū

不 生 邪 见 、 憍 慢 嗔 恚 诸 恶 之 心。 说 是 语已,礼佛而 出。
fó gào dà zhòng

yú yì yún hé

miàozhuāngyánwáng

qǐ yì rén hū

jīnhuá dé

佛 告 大 众 : 于意 云 何, 妙 庄 严 王 、 岂异 人 乎, 今 华 德
pú sà shì

qí jìng dé fū rén

jīn fó qiánguāngzhàozhuāngyánxiāng pú sà shì

āi mǐn

菩萨 是。其 净 德夫 人, 今 佛 前 光 照 庄 严 相 菩萨 是,哀 愍

293

miàozhuāngyánwáng jí zhūjuànshǔ gù

yú bǐ zhōngshēng

qíèr zǐ zhě

jīnyàowáng

妙 庄 严 王 及 诸 眷 属 故, 于彼 中 生 。 其二子 者, 今 药 王
pú sà

yàoshàng pú sà shì

shìyàowángyàoshàng pú sà

chéngjiù rú cǐ zhū dà gōng dé

菩萨、药 上 菩萨 是, 是 药 王 药 上 菩萨、 成 就 如此 诸 大 功 德,
yǐ yú wú liàngbǎiqiānwàn yì zhū fó suǒ

zhízhòng dé běn

chéngjiù bù kě sī yì zhū

已于无 量 百 千 万 亿 诸 佛 所、 植 众 德 本, 成 就 不可思议 诸
shàngōng dé

ruòyǒurén shíshì èr pú sà míng zì zhě

yí qièshìjiānzhūtiānrénmín

善 功 德, 若 有 人、识 是 二菩萨 名 字 者,一 切 世 间 诸 天 人 民、
yì yìng lǐ bài

fó shuōshìmiàozhuāngyánwángběnshìpǐnshí

bā wàn sì qiānrén

yuǎn

亦 应 礼 拜。佛 说 是 妙 庄 严 王 本 事 品 时,八 万 四 千 人、 远
chén lí gòu

yú zhū fǎ zhōng

dé fǎ yǎnjìng

尘 离 垢,于 诸 法 中 、得法 眼 净 。

294

pǔ xián púsà quàn fā pǐndì èrshíbā

普 贤 菩萨 劝 发 品第 二十 八
ěr shí pǔ xián pú sà

yǐ zì zàishéntōng lì

wēi dé míngwén

yǔ dà pú sà wú

尔 时 普 贤 菩萨、 以自 在 神 通 力, 威 德 名 闻, 与大菩萨无
liàng wú biān bù kě chēngshù

cóngdōngfānglái

suǒjīngzhūguó

pǔ jiēzhèndòng

量 无 边 不可 称 数、 从 东 方 来, 所 经 诸 国,普 皆 震 动 ,
yǔ bǎoliánhuá

zuò wú liàngbǎiqiānwàn yì zhǒngzhǒng jì lè

yòu yǔ wú shùzhūtiān

雨 宝 莲 华, 作 无 量 百 千 万 亿 种 种 伎乐。又 与无 数 诸 天 、
lóng yè chā qián tà pó

ā xiūluó jiālóuluó jǐn nà luó mó hóuluó gā rénfēirén

龙 、夜 叉、乾 闼婆、阿 修 罗、迦 楼 罗、紧 那 罗、摩 睺 罗 伽、人 非 人、
děng

dà zhòngwéirào

gè xiànwēi dé shéntōngzhī lì

dàosuō pó shìjiè

qí shéjué

等 ,大 众 围 绕,各 现 威 德 神 通 之 力。到 娑 婆 世 界、耆 阇 崛
shānzhōng

tóumiàn lǐ shìjiāmóu ní fó

yòurào qī zā

bái fó yán

shìzūn

山 中 , 头 面 礼 释 迦 牟 尼佛, 右 绕 七匝, 白 佛 言: 世 尊, 我
yú bǎowēi dé shàngwáng fó guó

yáowén cǐ suō pó shìjiè shuō fǎ huájīng

yǔ wú liàng

于 宝 威 德 上 王 佛 国, 遥 闻 此 娑 婆 世 界、说 法 华 经 ,与无 量
wú biānbǎiqiānwàn yì zhū pú sà zhòng

gòngláitīngshòu

wéiyuànshìzūndāngwéishuō

无 边 百 千 万 亿 诸 菩萨 众 、 共 来 听 受 , 惟 愿 世 尊 当 为 说
zhī

ruòshànnán zǐ

shàn nǚ rén

yú rú láimièhòu

yún hé néng dé shì fǎ huájīng

之, 若 善 男 子、 善 女 人,于如 来 灭 后, 云 何 能 得 是 法 华 经 ?

295

fó gào pǔ xián pú sà

ruòshànnán zǐ

shàn nǚ rén

chéngjiù sì fǎ

yú rú lái

佛 告 普 贤 菩萨: 若 善 男 子、 善 女 人, 成 就 四法,于如 来
mièhòu

dāng dé shì fǎ huájīng

yī zhě wéizhū fó hù niàn

èr zhě zhízhòng dé běn

灭 后, 当 得 是 法 华 经 ,一 者、为 诸 佛护 念 ,二 者、植 众 德 本,
sānzhě

rù zhèngdìng jù

sì zhě

fā jiù yí qièzhòngshēngzhīxīn

shànnán zǐ

shàn

三 者、入 正 定 聚,四 者、发 救 一 切 众 生 之 心, 善 男 子、善
nǚ rén

rú shìchéngjiù sì fǎ

yú rú láimièhòu

bì dé shìjīng

女 人,如 是 成 就 四法,于如 来 灭 后,必得 是 经 。
ěr shí pǔ xián pú sà bái fó yán

shìzūn

yú hòu wǔ bǎisuì

zhuó è shìzhōng

尔 时 普 贤 菩萨 白 佛 言: 世 尊,于 后 五 百 岁、 浊 恶 世 中 ,
qí yǒushòuchíshìjīngdiǎnzhě

wǒ dāngshǒu hù

chú qí shuāihuàn

lìng dé ān yǐn

其 有 受 持 是 经 典 者, 我 当 守 护, 除 其 衰 患 , 令 得安 隐,
shǐ wú sì qiú

dé qí biànzhě

ruò mó

ruò mó zǐ

ruò mó nǚ

ruò mó mín ruòwéi mó suǒ

使 无伺 求、得其 便 者, 若 魔、若 魔子、若 魔女、若 魔 民、若 为 魔 所
zhùzhě ruò yè chā ruòluóchà ruòjiūpán tú ruò pí shěshé ruò jí zhē ruò fù dān nà

著 者、若 夜 叉、若 罗 刹、若 鸠 槃 荼、若 毗 舍 阇、若 吉 遮、若 富 单 那、
ruòwéituóluó děng

zhūnǎorénzhě

jiē bù dé biàn shìrénruòháng ruò lì

dú sòng

若 韦 陀 罗、等 , 诸 恼 人 者, 皆 不得 便 。是 人 若 行 、若 立、读 诵
cǐ jīng

wǒ ěr shíchéngliù yá báixiàngwáng

yǔ dà pú sà zhòng

jù yì qí suǒ

ér

此 经 ,我尔 时 乘 六 牙 白 象 王 ,与大菩萨 众 、俱诣其 所,而
zì xiànshēn

gōngyǎngshǒu hù

ān wèi qí xīn

yì wéigōngyǎng fǎ huájīng gù

shì

自 现 身 , 供 养 守 护, 安 慰 其 心, 亦 为 供 养 法 华 经 故。 是
rénruòzuò

sī wéi cǐ jīng

ěr shí wǒ fù chéngbáixiàngwáng xiàn qí rénqián

qí rén

人 若 坐、思 惟 此 经 ,尔 时 我复 乘 白 象 王 、现 其 人 前 ,其 人
ruò yú fǎ huájīng

yǒusuǒwàngshī yī jù yī jì

wǒ dāngjiàozhī

yǔ gòng dú sòng

若 于法 华 经 、 有 所 忘 失 一句一偈, 我 当 教 之, 与 共 读 诵 ,
háilìngtōng lì

ěr shíshòuchí dú sòng fǎ huájīngzhě

dé jiàn wǒ shēn

shèn dà huān

还 令 通 利。尔 时 受 持 读 诵 法 华 经 者、得 见 我 身 , 甚 大 欢

296

zhuǎn fù jīngjìn

yǐ jiàn wǒ gù

jí dé sānmèi

jí tuóluó ní

míngwéixuán

喜, 转 复 精 进, 以 见 我故, 即得 三 昧、 及 陀 罗 尼, 名 为 旋
tuóluó ní bǎiqiānwàn yì xuántuóluó ní

fǎ yīnfāngbiàntuóluó ní

dé rú shìděngtuó

陀 罗 尼、百 千 万 亿 旋 陀 罗 尼、法 音 方 便 陀 罗 尼,得如 是 等 陀
luó ní

罗 尼。
shìzūn

ruòhòushìhòu wǔbǎi suì

zhuó è shìzhōng

bǐqiū

bǐqiūní

yōu pó

世 尊, 若 后世 后 五百 岁、 浊 恶 世 中 ,比丘、比丘尼、优 婆
sāi

yōu pó yí

qiúsuǒzhě

shòuchízhě

dú sòngzhě

shūxiězhě

yù xiū xí shì

塞、 优 婆夷, 求 索 者, 受 持 者, 读 诵 者, 书 写 者, 欲 修 习 是
fǎ huájīng

yú sān qī rì zhōng yìng yì xīnjīngjìn

mǎnsān qī rì yǐ

wǒ dāngchéng

法 华 经 ,于 三 七日 中 、应 一 心 精 进, 满 三 七日已,我 当 乘
liù yá báixiàng

yǔ wú liàng pú sà ér zì wéirào

yǐ yí qièzhòngshēngsuǒ xǐ jiàn

六 牙 白 象 , 与无 量 菩萨而自 围 绕, 以一 切 众 生 所 喜 见
shēn xiàn qí rénqián

ér wéishuō fǎ

shìjiào lì xǐ

yì fù yǔ qí tuóluó ní zhòu

身 、现 其 人 前 、而 为 说 法, 示 教 利喜,亦复与其 陀 罗 尼 咒 ,
dé shìtuóluó ní gù

wú yǒufēirén

néng pò huàizhě

yì bù wéi nǚ rénzhīsuǒhuòluàn

得 是 陀 罗 尼故,无 有 非 人、 能 破 坏 者,亦不 为 女 人 之 所 惑 乱
wǒ shēn yì zì cháng hù shìrén

wéiyuànshìzūntīng wǒ shuō cǐ tuóluó ní zhòu

我 身 亦自 常 护 是 人, 惟 愿 世 尊 听 我 说 此 陀 罗 尼 咒 。
jí yú fó qián ér shuōzhòuyuē

即于佛 前 而 说 咒 曰:
ā tán dì

tántuó pó dì

tántuó pó dì

tántuójiūshě lì

tántuóxiūtuó lì

xiū

阿 檀 地 檀 陀 婆地 檀 陀 婆帝 檀 陀 鸠 舍 隶 檀 陀 修 陀 隶 修
tuó lì

xiūtuóluó pó dǐ

fó tuó bō shān mí

sà pó tuóluó ní

ā pó duō ní

sà pó pó

陀 隶 修 陀 罗 婆底 佛 驮 波 膻 祢 萨婆 陀 罗 尼 阿婆 多 尼 萨婆婆
shā āpó duōní xiū āpó duōní

沙 阿婆多尼 修 阿婆多尼

297

sēng gā pó lǚ chā ní sēng gā niè gā tuó ní

ā sēngzhǐ sēng gā bō gā dì dì

僧 伽婆履 叉 尼 僧 伽 涅 伽 陀 尼 阿 僧 祇
lì ā duòsēng gā dōulüè

ā luó dì pó luó dì

僧 伽波伽地 帝

sà pó sēng gā sān mó dì gā lán dì

隶阿 惰 僧 伽 兜 略 阿 罗 帝婆 罗 帝 萨婆 僧 伽 三 摩地伽 兰 地 萨
pó dá mó xiū bō lì shā dì

婆达磨 修 波利 刹 帝
sà pó sà duǒlóutuójiāoshělüè ā miǎn gā dì xīn ā pí jí lì dì dì

萨婆萨 埵 楼 驮 憍 舍 略 阿 冕 伽地 辛 阿毗吉利地帝
shìzūn

ruòyǒu pú sà dé wénshìtuóluó ní zhě

dāngzhī pǔ xiánshéntōngzhī lì

世 尊, 若 有 菩萨得 闻 是 陀 罗 尼 者, 当 知 普 贤 神 通 之 力
ruò fǎ huájīng

hángyán fú tí

yǒushòuchízhě

yìngzuò cǐ niàn

jiēshì pǔ xiánwēi

若 法 华 经 、 行 阎 浮提, 有 受 持 者, 应 作 此 念 : 皆 是 普 贤 威
shénzhī lì

ruòyǒushòuchí

dú sòng

zhèng yì niàn

jiě qí yì qù

rú shuōxiūxíng

神 之 力。若 有 受 持、读 诵 , 正 忆 念 , 解 其义趣,如 说 修 行 ,
dāngzhīshìrén háng pǔ xiánháng

yú wú liàng wú biānzhū fó suǒ shēnzhòngshàngēn

当 知 是 人、行 普 贤 行 ,于无 量 无 边 诸 佛 所、深 种 善 根,
wéizhū rú lái

shǒu mó qí tóu

ruòdànshūxiě

shìrénmìngzhōng

dāngshēngdāo lì

为 诸 如 来、 手 摩其 头。 若 但 书 写, 是 人 命 终 , 当 生 忉 利
tiānshàng

shìshí bā wàn sì qiāntiān nǚ

zuòzhòng jì lè ér láiyíngzhī

qí rén jí

天 上 , 是 时 八 万 四 千 天 女、 作 众 伎乐而 来 迎 之, 其 人 即
zhù qī bǎoguàn

yú cǎi nǚ zhōng

yú lè kuài lè

hé kuàngshòuchí

dú sòng

zhèng

著 七 宝 冠 ,于 婇 女 中 、娱乐 快 乐,何 况 受 持、读 诵 , 正
yì niàn

jiě qí yì qù

rú shuōxiūxíng ruòyǒurénshòuchí

dú sòng

jiě qí yì qù

忆 念 , 解 其义趣,如 说 修 行 。若 有 人 受 持,读 诵 , 解 其义趣
shìrénmìngzhōng

wéiqiān fó shòushǒu

lìng bù kǒng bù

bù duò è qù

jí wǎngdōu

是 人 命 终 , 为 千 佛 授 手 , 令 不 恐 怖、不 堕 恶趣,即 往 兜
lǜ tiānshàng

mílè púsà suǒ

mílè púsà

yǒusānshíèrxiāng dà púsà zhòngsuǒgòng

率 天上 、弥勒菩萨 所,弥勒菩萨、有 三十二 相 大菩萨 众 所 共

298

wéirào

yǒubǎiqiānwàn yì tiān nǚ juànshǔ

ér yú zhōngshēng

yǒu rú shìděnggōng

围 绕, 有 百 千 万 亿 天 女 眷 属, 而于 中 生 , 有 如 是 等 功
dé lì yì

shì gù zhìzhě

yīngdāng yì xīn zì shū

ruòshǐrénshū

shòuchí

dú sòng

德利益。是 故 智 者, 应 当 一 心 自 书, 若 使 人 书, 受 持、读 诵 ,
zhèngyìniàn

rú shuōxiūxíng

正 忆念 ,如 说 修行 。
shìzūn

wǒ jīn yǐ shéntōng lì gù shǒu hù shìjīng

yú rú láimièhòu yán fú tí

世 尊,我 今 以 神通 力故、守 护 是 经 ,于如 来 灭 后、阎 浮提
nèi

guǎnglìngliú bù

shǐ bù duànjué

内, 广 令 流 布, 使 不 断 绝。
ěr shíshìjiāmóu ní fó zànyán

shànzāi

shànzāi

pǔ xián

rǔ néng hù zhùshì

尔 时 释 迦 牟 尼佛 赞 言: 善 哉、 善 哉,普 贤 ,汝 能 护 助 是
jīng

lìngduōsuǒzhòngshēng ān lè lì yì

rǔ yǐ chéngjiù bù kě sī yì gōng dé shēn

经 , 令 多 所 众 生 、安乐利益,汝已 成 就 不可思议 功 德、深
dà cí bēi

cóngjiǔyuǎnlái

fā ā nòuduōluósānmiǎosān pú tí yì

ér néngzuòshì

大慈 悲, 从 久 远 来, 发阿 耨 多 罗 三 藐 三 菩提意, 而 能 作 是
shéntōngzhīyuàn

shǒu hù shìjīng

wǒ dāng yǐ shéntōng lì

shǒuhùnéngshòuchí pǔ

神 通 之 愿 , 守 护 是 经 , 我 当 以 神通 力, 守护 能 受 持 普
xián púsà míngzhě

贤 菩萨 名 者。
pǔ xián

ruòyǒushòuchí

dú sòng

zhèng yì niàn

xiū xí shūxiěshì fǎ huájīng

普 贤 , 若 有 受 持、读 诵 , 正 忆 念 , 修 习 书 写 是 法 华 经
zhě

dāngzhīshìrén

zé jiànshìjiāmóu ní fó

rú cóng fó kǒu

wén cǐ jīngdiǎn

者, 当 知 是 人、 则 见 释 迦 牟 尼佛, 如 从 佛 口、 闻 此 经 典 ,
dāngzhīshìrén

gōngyǎngshìjiāmóu ní fó

dāngzhīshìrén

fó zànshànzāi

dāngzhī

当 知 是 人、供 养 释 迦 牟 尼佛, 当 知 是 人、佛 赞 善 哉, 当 知
shìrén wéishìjiāmóu ní fó shǒu mó qí tóu

dāngzhīshìrén wéishìjiāmóu ní fó yī zhī

是 人、为 释 迦 牟 尼佛 手 摩其 头, 当 知 是 人、为 释 迦 牟 尼佛衣 之

299

suǒ fù

rú shìzhīrén

bù fù tānzhùshì lè

bù hǎowàidàojīngshū shǒu bǐ

yì fù

所 覆,如 是 之 人,不复 贪 著 世 乐,不 好 外 道 经 书、手 笔,亦复
bù xǐ qīnjìn qí rén

jí zhū è zhě

ruò tú ér

ruòchùzhūyáng jī gǒu ruòlièshī ruò

不喜 亲 近 其 人、及 诸 恶 者, 若 屠儿、若 畜 猪 羊 鸡 狗、若 猎 师、若
xuànmài nǚ sè

shìrénxīn yì zhìzhí

yǒuzhèng yì niàn

yǒu fú dé lì

shìrén bù

炫 卖 女色, 是 人 心 意 质 直, 有 正 忆 念 , 有 福德力, 是 人 不
wéisān dú suǒnǎo

yì fù bù wéi jídù

wǒ màn xiémàn zēngshàngmàn suǒnǎo

shìrén

为 三 毒 所 恼,亦复不 为 嫉妒、我 慢、邪 慢、增 上 慢、所 恼, 是 人
shǎo yù zhī zú

néngxiū pǔ xiánzhīháng

少 欲 知 足, 能 修 普 贤 之 行 。
pǔ xián

ruò rú láimièhòu hòu wǔ bǎisuì

ruòyǒurén jiànshòuchí dú

普 贤 , 若 如 来 灭 后 、后 五 百 岁 , 若 有 人 、 见 受 持 读
sòng fǎ huájīngzhě

yìngzuòshìniàn

cǐrén

bùjiǔ dāng yì dàochǎng

pò zhū

诵 法 华 经 者 , 应 作 是 念 : 此人、 不久 当 诣 道场 , 破 诸
mó zhòng

dé ā nòuduōluósānmiǎosān pútí

zhuǎn fǎ lún

jī fǎ gǔ

chuī fǎ luó

魔 众 , 得阿 耨 多 罗 三 藐 三 菩提, 转 法 轮, 击法鼓, 吹 法 螺,
yǔ fǎ yǔ

dāngzuòtiānrén dà zhòngzhōng

shī zǐ fǎ zuòshàng

雨法雨, 当 坐 天 人 大 众 中 、 师 子法 座 上 。
pǔ xián

ruòyú hòushì

shòuchí dú sòngshìjīngdiǎnzhě

shìrén bùfù tānzhù

普 贤 , 若于 后世 、 受 持 读 诵 是 经典 者, 是 人 不复 贪 著
yī fu

wò jù

yǐnshí

zī shēngzhī wù

suǒyuàn bù xū

yì yú xiànshì dé qí fú bào

衣服、卧具、饮 食、资 生 之 物, 所 愿 不虚,亦于 现 世 得其福 报,
ruòyǒurénqīnghuǐzhī

yán

rǔ kuángrén ěr

kōngzuòshìháng

zhōng wú suǒhuò

若 有 人 轻 毁 之, 言、 汝 狂 人 耳, 空 作 是 行 , 终 无 所 获,
rúshì zuìbào

dāngshìshì wúyǎn

ruòyǒugōngyǎngzàntànzhīzhě

dāng yú jīnshì dé

如是 罪 报, 当世 世 无眼, 若 有 供养 赞 叹 之 者, 当 于 今 世 得
xiànguǒbào

ruò fù jiànshòuchíshìjīngzhě

chū qí guò è

ruòshí

ruò bù shí

现 果 报。若 复 见 受 持 是 经 者, 出 其 过 恶, 若 实、若 不 实,此

300

rénxiànshì dé báilàibìng

ruòyǒuqīngxiàozhīzhě

dāngshìshì yá chǐshūquē

chǒu

人 现 世 得 白 癞 病 , 若 有 轻 笑 之 者, 当 世 世 牙 齿 疏 缺, 丑
chún

píng bí

shǒujiǎoliáo lì

yǎnmù jiǎolài

shēn tǐ chòuhuì

èchuāng

nóng

唇 、 平 鼻, 手 脚 缭 戾,眼目 角 睐, 身 体 臭 秽, 恶疮 、 脓
xuè shuǐ fù duǎnqì zhū è zhòngbìng

shì gù pǔ xián

ruòjiànshòuchíshìjīngdiǎn

血、水 腹、短气 、诸 恶 重 病 , 是 故普 贤 , 若 见 受 持 是 经 典
zhě

dāng qǐ yuǎnyíng

dāng rú jìng fó

者, 当 起 远 迎 , 当 如 敬 佛。
shuōshì pǔ xiánquàn fā pǐnshí héng hé shāděng wú liàng wú biān pú sà

dé bǎiqiān

说 是 普 贤 劝 发 品 时、恒 河 沙 等 无 量 无 边 菩萨、得 百 千
wàn yì xuántuóluó ní

sānqiān dà qiānshìjièwēichénděngzhū pú sà

jù pǔ xiándào

万 亿 旋 陀 罗 尼, 三 千 大 千 世 界 微 尘 等 诸 菩萨、具普 贤 道。
fó shuōshìjīngshí

pǔ xiánděng

zhū pú sà

shè lì fú děng

zhūshēngwén

jí zhū

佛 说 是 经 时,普 贤 等 、诸 菩萨, 舍 利弗 等 、诸 声 闻,及 诸
tiān lóng rénfēirén děng

yí qiè dà huì

jiē dà huān xǐ

shòuchí fó yǔ

zuò lǐ

天 、龙 、人 非 人、等 ,一 切 大 会, 皆 大 欢 喜, 受 持 佛语, 作 礼
ér qù

而去。

miào fǎ lián huá jīng hòu xù

妙 法 莲 华 经 后序
hòuqínshāménsēngruìshù

后秦沙门 僧 睿述
fǎ huájīngzhě

zhū fó zhī mì cáng

zhòngjīngzhīshí tǐ yě

yǐ huáwéimíngzhě

法 华 经 者, 诸 佛 之 秘 藏 , 众 经 之 实 体也。以 华 为 名 者

301

zhào qí běn yě

chēngfēntuó lì zhě

měi qí shèng yě

suǒxìng jì xuán

qí zhǐshèn

照 其 本 也; 称 芬 陀 利 者, 美 其 盛 也。 所 兴 既 玄 , 其 旨 甚
wǎn

zì fēi dá shíchuánzhī

hǎnyǒu dé qí ménzhě

fū bǎihuìyào mù zhīyīng

wù shí

婉;自 非 达 识 传 之, 罕 有 得其 门 者。夫 百 卉 药 木 之 英 ,物 实
zhīběn yě

bā wàn sì qiān fǎ cángzhě

dàoguǒzhīyuán yě

gù yǐ yù yān

之 本 也;八 万 四 千 法 藏 者, 道 果 之 原 也,故以喻 焉。
zhūhuázhīzhōng

liánhuázuìshèng

huáshàngwèi fū

míng qū mó luó

fū ér

诸 华 之 中 , 莲 华 最 胜 , 华 尚 未 敷, 名 屈摩 罗; 敷而
jiāngluò

míngjiā mó luó

chùzhōngshèngshí

míngfēntuó lì

wèi fū yù èr dào

将 落, 名 迦 摩 罗; 处 中 盛 时, 名 芬 陀 利。 未 敷喻二 道,
jiāngluò pì ní huán

róngyào dú zú yǐ yù sī diǎn

zhì rú bānruòzhūjīng

shēn wú

将 落 譬泥 洹 , 荣 曜 独足以喻斯 典 , 至 如 般 若 诸 经 , 深 无
bù jí

gù dàozhě yǐ zhī ér guī

dà wú bù gāi

gù chéngzhě yǐ zhī ér jì

rán qí dà

不极, 故 道 者 以 之 而 归; 大无不 该, 故 乘 者 以 之 而济; 然 其大
lüè

jiē yǐ shìhuàwéi dà

yìng wù zhīmén

bù dé bù yǐ shànquánwéiyòng

quánzhī

略, 皆 以 适 化 为 大; 应 务 之 门, 不得不以 善 权 为 用 。 权 之
wéihuà

wù wù suīhóng

yú shí tǐ bù zú

jiēshǔ fǎ huá

gù qí yí yǐ

xún qí yōu

为 化, 悟物 虽 弘 , 于 实 体不足, 皆 属 法 华, 固其宜矣。 寻 其 幽
zhǐ

huīkuòhóngsuì

suǒgāishènyuǎn

qǐ tú shuōshíguīběn

bì dìngshū tú ér yǐ

旨, 恢 廓 宏 邃, 所 该 甚 远 , 岂徒 说 实 归 本, 毕 定 殊 涂而已

nǎishí dà míngjiào lǐ

nángkuò gǔ jīn

yún fó shòu wú liàngyǒngjiéwèi zú

耶? 乃 实 大 明 觉 理, 囊 括 古 今。云 佛 寿 无 量 永 劫 未 足,以
míng qí jiǔ yě

fēnshēn wú shù

wànxíng bù zú yǐ yì qí tǐ yě

rán zé shòuliàngdìng

明 其 久 也; 分 身 无 数, 万 形 不足以异其体也。 然 则 寿 量 定
qí fēishù

fēnshēnmíng qí wú shí

pǔ xiánxiǎn qí wú chéng

duōbǎozhào qí bù miè

其 非 数, 分 身 明 其无 实,普 贤 显 其无 成 , 多 宝 照 其不 灭。
fū màixuán gǔ yǐ sī jīn

zé wànshìtong yī rì

jí wànhuà yǐ wù xuán

zé qiān tú wú

夫 迈 玄 古以斯 今, 则 万 世 同 一日; 即 万 化 以悟 玄 , 则 千 途无

302

yì zhé

fū rú shìzhě

zé shēngshēngwèi zú yǐ qī cún

yǒng jì yì wèi kě yán qí miè yǐ

异 辙。夫如 是 者,则 生 生 未 足以期 存, 永 寂亦 未 可 言 其 灭 矣
xúnyōuzōng yǐ juéwǎng

zé sànggōng yú běn wú

kòngxīnpèi yú sānmèi

zé wàng qī yú

寻 幽 宗 以 绝 往 ,则 丧 功 于 本 无; 控 心 辔 于 三 昧,则 忘 期于
èr dì

二地。
jīngliú zī tǔ

suī fù chuí jí bǎinián

yì zhěmèi qí xū jīn

língguān mò zhī

经 流 兹土, 虽 复 垂 及 百 年 , 译 者 昧 其虚 津, 灵 关 莫 之
huò qǐ

tánzhěguāi qí zhǔn gé

yōuzōnghǎn dé ér lǚ

tú fù sōuyánhàoshǒu

bìng

或 启; 谈 者 乖 其 准 格, 幽 踪 罕 得而履; 徒复 搜 研 皓首 , 并
wèiyǒukuī qí ménzhě qín sī lì xiàowèizuǒjiāngjūn ān chénghóuyáosōng nǐ yùnxuánmén

未 有 窥 其 门 者。秦 司隶 校尉 左 将 军 安 城 侯 姚 嵩 。拟 韵 玄 门
zháixīnshìbiǎo

zhùchéng sī diǎn

xìn yì mí zhì

měi sī xún qí wén

shēnshí yì

宅 心 世 表 , 注 诚 斯 典 , 信 诣弥 至, 每 思 寻 其 文, 深 识 译
zhězhīshī

jì yù jiū mó luó fǎ shī

wéizhīchuánxiě

zhǐ qí dà guīzhēn

ruò pī

者 之 失。 既遇 鸠 摩 罗 法 师, 为 之 传 写, 指 其大 归 真 , 若 披
chóngxiāo ér gāodǎo

dēngkūnlún ér fǔ xì yǐ

yú shítīngshòulǐng wù zhīsēng bā bǎi

重 霄 而 高 蹈, 登 昆 仑 而俯盻矣。 于 时 听 受 领 悟 之 僧 八 百
yú rén jiēshìzhūfāngyīngxiù

yì shízhījié yě

shìsuìhóngshǐ bā nián suì cì chún

余 人。皆 是 诸 方 英 秀,一 时 之 杰 也。是 岁 弘 始 八 年 。岁 次 鹑
huǒ

火。

303