You are on page 1of 9

REGLAMENT DE PRIMÀRIES GUANYEM ALCOI

Data: 20/02/2015
Aprovat a la Coordinadora de Guanyem Alcoi, presentat per a ratificació de l'Assemblea
ciutadana.

Preàmbul
El present Reglament té com a objecte la regulació dels processos de primàries per a la
configuració de la candidatura de Guanyem Alcoi en les eleccions municipals de maig del
2015.
L'objectiu és aconseguir una elecció participativa, democràtica i transparent de les
persones que conformen la llista de Guanyem Alcoi el pròxim mes de maig, d'acord amb
els principis que regixen aquest moviment i arreplegats en el Codi Ètic.
És competència de l'Assemblea General l'aprovació d'aquest Reglament.

Capítol I. Sufragi actiu i passiu
Art. 1. Requisits de l'electorat
Tenen dret a votar en les primàries totes les persones majors de 16 anys, que visquen,
treballen, estudien o estiguen empadronades en la ciutat d'Alcoi.
Per a realitzar la votació presencial, la residència es podrà acreditar mitjançant el DNI o
document identificatiu. En cas de figurar una direcció diferent, o treballar o estudiar sense
residir a Alcoi, haurà de ser necessàriament acreditat mitjançant document fefaent.
Correspondrà al Comité Electoral vetlar pel compliment d'aquest requisit.
També podran votar, de manera excepcional, aquelles persones que, sense estar incloses
en el primer paràgraf d'aquest article, treballen de manera regular en alguna de les
Comissions de Guanyem. En aquest cas, serà necessari informe positiu de la Comissió
corresponent.
No serà necessària una inscripció prèvia per a participar en la votació de les Primàries més
enllà dels requisits que el programa de votació contractat requerisca.

En el cas que no estiguen implementats els mecanismes informàtics per a realitzar la
votació telemàtica a la data de la celebració, podrà dur-se a terme mitjançant Assemblea
presencial.
En tot cas, a més de la votació telemàtica, s'habilitaran els mecanismes perquè puga ser
presencial mitjançant paperetes i urna.
Art. 2. Requisits dels candidats i candidates
Tenen dret a presentar-se com a candidats/es a les primàries totes les persones amb
capacitat de ser elegides com a regidors en l'Ajuntament d'Alcoi.
Les candidatures, per a ser admeses, hauran d'acceptar per escrit els principis ètics de
Guanyem Alcoi, arreplegats en el Codi Ètic aprovat per l'Assemblea ciutadana, i hauran de
firmar la renúncia de l'acta com a regidor o personal de lliure designació per a poder
aplicar el revocatori si així ho determinara l'Assemblea, en cas de determinar que el/la
candidat/a, a convertir-se en càrrec electe en representació de Guanyem, incomplira les
normes establides per la mateixa Assemblea.
No podran optar candidates o candidats que tinguen pendents de resolució processos
judicials que contradiguen el Codi Ètic de Guanyem.

Capítol II. Del Comité Electoral
Art. 3. Composició del Comité Electoral
El Comité Electoral estarà compost inicialment per 7 persones, 6 a proposta de la
Coordinadora de Guanyem Alcoi, entre aquestes persones haurà d'estar garantida la
pluralitat de les diferents sensibilitats presents en Guanyem. La novena persona es triarà
en Assemblea a proposició de la mateixa.
Les decisions del Comité per a ser vàlides s'ajustaran a majoria qualificada dels presents.
Art. 4. Incompatibilitats dels membres del Comité Electoral
Cap dels membres del Comité Electoral es podrà postular com a candidat/a a les primàries.
Art. 5. Funcions del Comité Electoral
El Comité Electoral serà el responsable de dur a terme l'obertura i tancament dels terminis
de presentació de candidatures, obertura i tancament de la campanya electoral i
proclamació definitiva del llistat de persones electes. També serà el responsable de la
resolució de les possibles incidències o reclamacions durant el procés.
Entre les possibles incidències, es prestarà especial atenció al compliment de requisits de
les persones inscrites i d'aquelles que es presenten a les candidatures, sent potestat del
Comité l'exclusió d'aquelles que incomplisquen els requisits establits.

Art. 6. Transparència del procés
A fi de garantir la transparència del procés, els/les candidats/es podran assistir a les
reunions del comité. Tindran en qualsevol cas caràcter observador sense dret de vot.

Capítol III. Procediment electoral
Art. 7. Presentació de cadidats i candidates
La presentació de candidats/es s'iniciarà el 28 de febrer i finalitzarà el 6 de març a les 21:00
hores.
La presentació es podrà efectuar per al lloc de regidor o per al lloc de cap de llista
alcaldable. Una mateixa persona podrà postular-se per a ambdós llocs, especificant-ho en
aquest sentit.
Els candidats/es podran ser proposats per qualsevol persona, previ consentiment de
l'interessat/da.
Les candidatures seran individuals en ambdós casos excepte en cas de disposar el contrari
en el present Reglament. Cada candidat haurà de presentar una ressenya sobre la seua
trajectòria, motivació i fotografia. En aquesta haurà de fer constar, si és el cas, la seua
militància política. La ressenya no serà superior a 1.500 caràcters.
Art. 8. Període d'al·legacions
Tot ciutadà tindrà el dret de realitzar al·legacions contra un o més dels candidats.
Aquestes hauran de ser fonamentades i entregades al Comité Electoral en el període
comprés entre el 6 de març, una vegada estiga tancada i publicada la llista, i el diumenge 8
de març a les 21:00 hores.
Les al·legacions hauran de ser estudiades, tractades i resoltes pel Comité Electoral, el qual
s'encarregarà de decidir sobre el futur del/la candidat/a contra la qual s'ha al·legat.
El Comité Electoral haurà d’ajustar-se a aplicar el Codi Ètic aprovat per l'Assemblea
ciutadana i tindrà la capacitat d'excloure a aquelles persones que no complisquen amb el
Codi Ètic de Guanyem Alcoi.
Art. 9. Campanya electoral
La campanya de primàries tindrà una duració de 7 dies, compresos entre el 9 de març i el
15 de març a les 23:59 h.
Per part de Guanyem es publicarà la ressenya i fotografia de tots els candidats en els seus
mitjans de comunicació i xarxes socials, mitjançant una ordenació aleatòria.
Durant aquest període es podran organitzar “Equips de govern” d'entre els candidats/es
presentats de manera que aquests puguen constituir-se en candidatura per a presentar-se
a les primàries. La forma es detallarà en el present reglament en una disposició addicional.

Art. 10. Votació
La llista de candidats s'elaborarà de forma aleatòria per mitjans informàtics. De no ser
possible, este sistema aleatori es realitzarà per sorteig previ.
La votació telemàtica es durà a terme durant un període mínim de 3 dies compresos entre
el 16 i el 19 de març, i es realitzarà segons el que establix l'art.1 d'aquest Reglament.
La Comissió Electoral farà públic el nombre total d'electors una vegada es conega la dada
per part de l'empresa de gestió de votacions.
Guanyem Alcoi facilitarà, a més, punts de votació presencial perquè els ciutadans amb dret
de vot que ho desitgen puguen votar de forma presencial. La ubicació i horari d'aquests
punts s'anunciaran convenientment.
Art. 10.1. Votació per a regidories
Cada elector haurà de seleccionar a 10 candidatures de la llista, segons la seua
preferència, ordenats de l'1 al 10.
Les candidatures rebran punts segons la seua posició en el vot de la llista emés per
cada persona electora. S'utilitzarà el mode de recompte Borda, en el qual els
candidats són ordenats segons les preferències de cada elector; en el recompte, a
cada posició de l'ordenació li és atribuïda una puntuació.
Art. 10.2 Votació per a “Equips de govern”
Es podrà votar a les candidatures que es presenten com a equips de govern
d'entre els candidats i les candidates que així ho consideren.
Art. 10.3 Votació per a cap de llista alcaldable
La votació per al cap de llista serà sistemàticament de majoria simple i s'haurà de
triar a un com a màxim.
Art. 11. Ordre de la llista
Es procedirà a ordenar la llista, en el cas de les regidories, en funció de la suma de vots i
fraccions obtinguts pels candidats, alternant-se per gènere amb efecte cremallera en
trams de dos. Iniciarà la cremallera la candidatura més votada.
En el cas que la candidatura ciutadana de Guanyem Alcoi no aconseguisca el mínim de 25
llocs més els 3 reserves que exigix la llei, la Coordinadora tindrà la capacitat d'omplir els
llocs que falten, els quals hauran de complir allò que s'ha exposat en l'Art. 2 del
Reglament.
Art. 12. Publicació de resultats
El resultat serà publicat una vegada finalitzat el recompte fent constar el nombre total de
vots emesos i els vots a cada candidatura.

Disposicions addicionals
S'aprova la capacitat per a que les candidatures formen 'Equips de Treball', és a dir, un
conjunt de candidats/es que desitgen optar a la candidatura de forma conjunta com a
finalitat de crear un equip cohesionat, competent i capacitat a l'hora de crear sinergies
entre els mateixos.
Aquesta llista no haurà de contindre cap orde explícit, excepte el de candidat/a a l'alcaldia,
en cas d'estar inclòs/a.
Aquesta llista, en el moment de la votació, podrà ser modificada per l'elector com
considere, podent votar de forma total o parcial a un Grup de Treball.

Preámbulo
El presente Reglamento tiene por objeto la regulación de los procesos de primarias para la
configuración de la candidatura de Guanyem Alcoi en las elecciones municipales de mayo
de 2015.
El objetivo es conseguir una elección participativa, democrática y transparente de las
personas que conformen la lista de Guanyem Alcoi el próximo mes de mayo, de acuerdo
con los principios que rigen este movimiento y recogidos en el Código Ético.
Es competencia de la Asamblea General la aprobación de este Reglamento.

Capítulo I. Sufragio activo y pasivo
Art. 1. Requisitos del electorado
Tienen derecho a votar en las primarias todas las personas mayores de 16 años, que vivan,
trabajen, estudien o estén empadronadas en la ciudad de Alcoi.
Para realizar la votación presencial, la residencia se podrá acreditar mediante el DNI o
documento identificativo. En caso de figurar una dirección diferente, o trabajar o estudiar
sin residir en Alcoi, deberá necesariamente ser acreditado mediante documento
fehaciente.
Corresponderá al Comité Electoral velar por el cumplimento de este requisito.
También podrán votar, de manera excepcional, aquellas personas que, sin estar incluidas
en el primer párrafo de este artículo, trabajen de manera regular en alguna de las
Comisiones de Guanyem. En este caso, será necesario informe positivo de la Comisión
correspondiente.
No será necesaria una inscripción previa para participar en la votación de las Primarias más
allá de los requisitos que el programa de votación contratado requiera.
En el caso de que no estén implementados los mecanismos informáticos para realizar la
votación telemática a la fecha de la celebración, podrá llevarse a cabo mediante Asamblea
presencial.
En cualquier caso, además de la votación telemática, se habilitarán los mecanismos para
que pueda ser presencial mediante papeletas y urna.
Art. 2. Requisitos de los candidatos y candidatas
Tienen derecho a presentarse como candidatos/as a primarias todas las personas con
capacidad de ser elegidas como concejales en el Ajuntament d'Alcoi.
Las candidaturas, para ser admitidas, deberán aceptar por escrito los principios éticos de
Guanyem Alcoi, recogidos en el Código Ético aprobado por la Asamblea ciudadana, y
deberán firmar la renuncia del acta como concejal o personal de libre designación para
poder aplicar el revocatorio si así lo determinase la Asamblea, en caso de determinar que
el/la candidato/a, en convertirse en cargo electo en representación de Guanyem,

incumpliera las normas establecidas por la misma Asamblea.
No podrán optar candidatas o candidatos que tengan pendientes de resolución procesos
judiciales que contradigan el Código Ético de Guanyem.

Capítulo II. Del Comité Electoral
Art. 3. Composición del Comité Electoral
El Comité Electoral estará compuesto inicialmente por 7 personas, 6 a propuesta de la
Coordinadora de Guanyem Alcoi, entre estas personas deberá estar garantizada la
pluralidad de las diferentes sensibilidades presentes en Guanyem. La novena persona se
elegirá en Asamblea a proposición de la misma.
Las decisiones del Comité para ser válidas se ajustarán a mayoría cualificada de los
presentes.
Art. 4. Incompatibilidades de los miembros del Comité Electoral
Ninguno de los miembros del Comité Electoral se podrá postular como candidato/a a las
primarias.
Art. 5. Funciones del Comité Electoral
El Comité Electoral será el responsable de llevar a cabo la apertura y cierre de los plazos de
presentación de candidaturas, apertura y cierre de la campaña electoral y proclamación
definitiva del listado de personas electas. También será el responsable de la resolución de
las posibles incidencias o reclamaciones durante el proceso.
Entre las posibles incidencias, se prestará especial atención al cumplimiento de requisitos
de las personas inscritas y de aquellas que se presenten a las candidaturas, siendo
potestad del Comité la exclusión de aquellas que incumplan los requisitos establecidos.
Art. 6. Transparencia del proceso
En aras de garantizar la transparencia del proceso, los/las candidatos/as podrán asistir a las
reuniones del comité. Tendrán en cualquier caso carácter observador sin derecho a voto.

Capítulo III. Procedimiento electoral
Art. 7. Presentación de candidaturas
La presentación de candidaturas se iniciará el 28 de febrero y finalizará el 6 de marzo a las
21:00 horas.
La presentación se podrá efectuar para el puesto de concejal o para el puesto de cabeza
de lista alcaldable. Una misma persona podrá postularse para ambos puestos,
especificándolo en este sentido.
Las candidaturas serán individuales en ambos casos excepto en caso de disponer lo

contrario en el presente Reglamento. Cada candidato deberá presentar una reseña sobre
su trayectoria, motivación y fotografía. En ésta deberá hacer constar, en su caso, su
militancia política. La reseña no será superior a 1.500 caracteres.
Art. 8. Período de alegaciones
Todo ciudadano tendrá el derecho de realizar alegaciones contra uno o más de los
candidatos. Éstas deberán ser fundamentadas y entregadas al Comité Electoral en el
período comprendido entre el 6 de marzo, una vez esté cerrada y publicada la lista, y el
domingo 8 de marzo a las 21:00 horas.
Las alegaciones deberán ser estudiadas, tratadas y resueltas por el Comité Electoral, el
cual se encargará de decidir sobre el futuro de el/la candidato/a contra la cual se ha
alegado.
El Comité Electoral deberá ceñirse a aplicar el Código Ético aprobado por la Asamblea
ciudadana y tendrá la capacidad de excluir a aquellas personas que no cumplan con el
Código Ético de Guanyem Alcoi.
Art. 9. Campaña electoral
La campaña de primarias tendrá una duración de 7 días, comprendidos entre el 9 de marzo
y el 15 de marzo a las 23:59 h.
Por parte de Guanyem se publicará la reseña y fotografía de todos los candidatos en sus
medios de comunicación y redes sociales, mediante una ordenación aleatoria.
Durante este periodo se podrán organizar “Equipos de gobierno” de entre los
candidatos/as presentados de manera que estos puedan constituirse en candidatura para
presentarse a las primarias. La forma se detallará en el presente reglamento en una
disposición adicional.
Art. 10. Votación
La lista de candidatos se elaborará de forma aleatoria por medios informáticos. De no ser
posible, ese sistema aleatorio se realizará por sorteo previo.
La votación telemática se llevará a cabo durante un período mínimo de 3 días
comprendidos entre el 16 y el 19 de marzo, y se realizará según lo establecido en el art.1
de este Reglamento.
La Comisión Electoral hará público el número total de electores una vez se conozca el dato
por parte de la empresa de gestión de votaciones.
Guanyem Alcoi facilitará, además, puntos de votación presencial para que los ciudadanos
con derecho a voto que lo deseen puedan votar de forma presencial. La ubicación y
horario de estos puntos se anunciarán convenientemente.
Art. 10.1. Votación para concejalías
Cada elector deberá seleccionar a 10 candidaturas de la lista, según su preferencia,
ordenados del 1 al 10.

Las candidaturas recibirán puntos según su posición en el voto de la lista emitido
por cada persona electora. Se utilizará el modo de recuento Borda, en el cual los
candidatos son ordenados según las preferencias de cada elector; en el recuento, a
cada posición de la ordenación le es atribuida una puntuación.
Art. 10.2 Votación para “Equipos de gobierno”
Se podrá votar a las candidaturas que se presenten como equipos de gobierno de
entre los candidatos y las candidatas que así lo consideren.
Art. 10.3 Votación para cabeza de lista alcaldable
La votación para la cabeza de lista será por sistema de mayoría simple y se deberá
elegir a uno como máximo.
Art. 11. Orden de la lista
Se procederá a ordenar la lista, en el caso de las concejalías, en función de la suma de
votos y fracciones obtenidos por los candidatos, alternándose por género con efecto
cremallera en tramos de dos. Iniciará la cremallera la candidatura más votada.
En caso de que la candidatura ciudadana de Guanyem Alcoi no consiga el mínimo de 25
puestos más los 3 reservas que exige la ley, la Coordinadora tendrá la capacidad de
rellenar los puestos faltantes los cuales deberán cumplir lo expuesto en el Art. 2 del
Reglamento.
Art. 12. Publicación de resultados
El resultado será publicado una vez finalizado el recuento haciendo constar el número
total de votos emitidos y los votos a cada candidatura.
Disposiciones adicionales
Se aprueba la capacidad de que las candidaturas creen 'Equipos de Trabajo', es decir, un
conjunto de candidatos/as que desean optar a la candidatura de forma conjunta como
finalidad de crear un equipo cohesionado, competente y capacitado a la hora de crear
sinergias entre los mismos.
Esta lista no deberá contener orden explícito alguno, excepto el de candidato/a a la
alcaldía, en caso de estar incluido/a.
Esta lista, en el momento de la votación, podrá ser modificada por el elector a su antojo,
pudiendo votar de forma total o parcial a un Grupo de Trabajo.