妙法 莲华经

姚秦鸠摩罗什译
miào fǎ lián huá jīng hóng chuán

妙 法 莲 华 经 弘 传 序… … … … … … … … … … … 第
003 页

miào fǎ lián huá jīng juàn yī

妙 法 莲 华 经 卷 一… … … … … … … … … … … … … 第
004 页

xù pǐn dì yī

序 品 第一…………………………………………第 004 页
fāngbiànpǐn dì èr

方 便 品 第二……………………………………第 019 页
miào fǎ lián huá jīng juàn èr

妙 法 莲 华 经 卷 二………………………………第 037

pì yù pǐn dì sān

譬喻 品 第 三…………………………………第 037 页
xìnjiěpǐn dì sì

信 解 品 第四………………………………………第 058 页

miào fǎ lián huá jīng hóng chuán xù

妙法莲华经 弘 传 序
tángzhōngnánshānshìdàoxuānshù

唐 终 南 山 释道 宣 述
miào fǎ liánhuájīngzhě

tǒngzhū fó jiànglíngzhīběnzhì yě yùnjié dà

妙 法 莲 华 经 者, 统 诸 佛 降 灵 之 本 致 也。蕴 结 大

xià

chū bǐ qiānlíng

dōngchuánzhèndàn

sānbǎi yú zǎi

xī jìnhuì dì yǒng

夏, 出 彼 千 龄 。 东 传 震 旦, 三 百 余 载。西 晋 惠 帝 永
kāngniánzhōng

cháng ān qīngmén

dùnhuáng pú sà zhú fǎ hù zhě

chūfān cǐ

康 年 中 , 长 安 青 门、 炖 煌 菩萨 竺 法护 者, 初 翻 此
jīng

míngzhèng fǎ huá

dōngjìn ān dì

lóng ān niánzhōng

hòuqínhóngshǐ

经 , 名 正 法 华。 东 晋 安帝、 隆 安 年 中 , 后 秦 弘 始,
qiū cí shāménjiū mó luóshén cì fān cǐ jīng

míngmiào fǎ liánhuá suíshìrén

龟 兹 沙 门 鸠 摩 罗 什 、次 翻 此 经 , 名 妙 法 莲 华。隋 氏 仁
shòu

dà xīngshàn sì

běitiānzhúshāménshé nà

jí duō

hòusuǒfānzhě

寿 ,大 兴 善 寺、北 天 竺 沙 门 阇 那、笈 多、后 所 翻 者,
tóngmíngmiào fǎ

sānjīngzhòng tà

wénzhǐ hù chén shísuǒzōngshàng

jiē

同 名 妙 法。三 经 重 遝, 文 旨 互 陈 。时 所 宗 尚 , 皆
hóngqínběn

zì yú zhīpǐn

bié jì

bù wú qí liú

jù rú xù lì

gù suǒfēi

弘 秦 本。自余 支 品、别 偈,不无其 流。具如叙历,故 所 非
shù

述。
fū yǐ língyuèjiànglíng

fēi dà shèng wú yóukāihuà

shìhuàsuǒ jí

夫以 灵 岳 降 灵 , 非 大 圣 无 由 开 化。 适 化 所 及,
fēi xī yuán wú yǐ dǎoxīn

suǒ yǐ xiānyuàngàochéng

jī fēnxiǎo dà zhībié

非 昔 缘 无以 导 心。 所 以 仙 苑 告 成 , 机 分 小 大 之 别。
jīn hé gù mìng

dàoshūbànmǎnzhī kē

qǐ fēijiàobèichéngshí

wú zú hé qí

金 河顾 命 , 道 殊 半 满 之 科。岂 非 教 被 乘 时,无足核其
gāohuì

shìzhī wǔ qiāntuì xí

wéijìnzēngmànzhīchóu

wǔ bǎishòu jì

高 会。是 知 五 千 退 席, 为 进 增 慢 之 俦 。五 百 授 记,俱
chóng mì huàzhī jì

suǒ yǐ fàngguāngxiànruì

kāi fā qǐngzhījiàoyuán

chū

崇 密 化 之 迹。所 以 放 光 现 瑞, 开 发 请 之 教 源 。出
dìngyáng dé

chàng fó huìzhīhónglüè

xiǔzháitōng rù dà zhīwénguǐ

huà

定 扬 德, 畅 佛 慧 之 宏 略。 朽 宅 通 入大 之 文 轨, 化

2

chéngyǐn xī yuánzhī bù zhuì

xì zhūmíng lǐ xìngzhīchángzài

záojǐngxiǎn

城 引 昔 缘 之 不 坠 。 系 珠 明 理 性 之 常 在, 凿 井 显
shì wù zhīduōfāng

cí yì wǎnrán

yù chénwéiyuǎn

zì fēi dà āi kuàng jì

示 悟 之 多 方 。词义 宛 然,喻 陈 惟 远 。自 非 大哀 旷 济,
bá zhì nì zhīshěnliú

yī jí bēixīn

zhěnghūn mí zhīshīxìng

拔 滞 溺 之 沈 流。一极 悲 心, 拯 昏 迷 之 失 性 。
zì hànzhìtángliùbǎi yú zǎi

zǒng lì qún jí

sì qiān yú zhóu

shòuchí

自 汉 至 唐 六 百 余 载, 总 历 群 籍、四 千 余 轴 。 受 持
shèngzhě

wú chū cǐ jīng

jiāngfēi jī jiàoxiāngkòu

bìngzhìshèngzhī yí

盛 者, 无 出 此 经 。 将 非 机 教 相 扣, 并 智 胜 之 遗
chén

wén ér shēnjìng

jù wēiwángzhī yú jì

zhé yú jīngshǒu

xù ér zōng

尘 。 闻 而 深 敬 ,俱 威 王 之 余绩。 辄 于 经 首 ,序而 综
zhī

shù dé zǎojìngliùgēn

yǎng cí zūnzhījiāhuì

sù chéng sì dé

qù lè

之。 庶 得 早 净 六 根, 仰 慈 尊 之 嘉 会。速 成 四德,趣乐
tǔ zhīxuányóu

hóngzàn mò qióng

yǒng yí zhūhòuyún ěr

土 之 玄 猷。 弘 赞 莫 穷 , 永 贻 诸 后 云 尔。
miào fǎ lián huá jīng juàn dì

妙法莲华经卷第一
hòuqínqiūcíguósānzàngfǎshījiūmóluóshénfèngzhàoyì
后 秦 龟兹国 三 藏 法师 鸠摩罗 什
xù pǐn dì yī

诏 译

序品第一
rú shì wǒ wén

yì shí

fó zhùwángshěchéng

qí shéjuéshānzhōng

如 是 我 闻。一 时、佛 住 王 舍 城 、耆 阇 崛 山 中 ,与
dà bǐ qiūzhòngwàn èr qiānrén jù

jiēshì ā luóhàn

zhūlòu yǐ jìn

wú fù

大比 丘 众 万 二 千 人 俱。 皆 是 阿 罗 汉, 诸 漏 已 尽, 无复
fánnǎo

dǎi dé jǐ lì

jìnzhūyǒujié

xīn dé zì zài

qí míngyuē

ā ruò

烦 恼, 逮 得己利, 尽 诸 有 结, 心 得自 在。其 名 曰:阿 若
3

jiāochén mó hē jiā yè yōulóupínluójiā yè rú

gā yē jiā yè

nà tí jiā yè

憍 陈 、摩诃 迦 叶、优 楼 频 螺 迦 叶如、伽耶 迦 叶、那提 迦 叶、
shèlì fú

dà mù jiānlián

mó hē jiāzhānyán āmiǎnlóutuó jiébīn nà

jiāo

舍利弗、大目 犍 连 、摩诃 迦 旃 延、阿冕楼 驮、劫 宾 那、憍
fàn bōtí

lí pó duō bìlínggā pó cuō báo jū luó

mó hē jū zhǐluó nántuó

梵 波提、离婆 多、毕陵伽婆 蹉、薄 拘 罗、摩诃拘 絺 罗、难 陀、
sūntuóluónántuó fù lóu nà mí duōluó ní zǐ

xū pú tí

ā nán luóhóuluó

孙 陀罗 难 陀、富 楼 那弥 多 罗 尼子、须菩提、阿 难、罗 睺 罗,
rú shìzhòngsuǒzhīshi

dà ā luóhànděng

如 是 众 所 知 识、大阿 罗 汉 等 。
fù yǒuxué wú xué èr qiānrén mó hē bō shé bō tí bǐ qiū ní

yǔ juànshǔ

复 有 学、无 学 二 千 人。摩诃波 阇 波提比 丘 尼,与 眷 属
liùqiānrén jù luóhóu luómǔ yē shū tuóluóbǐqiūní

yì yǔ juànshǔ jù

púsà

六 千 人 俱。罗 睺 罗母耶 输 陀罗比丘尼,亦与 眷属 俱。菩萨
móhēsà bāwàn rén

jiē yú ā nòuduōluósānmiǎosān pú tí bù tuìzhuǎn

jiē

摩诃萨八万 人, 皆 于阿 耨 多 罗 三 藐 三 菩提不 退 转 , 皆
dé tuóluó ní

lè shuōbiàncái

zhuǎn bù tuìzhuǎn fǎ lún

gōngyǎng wú liàng

得 陀 罗 尼。乐 说 辩 才, 转 不 退 转 法 轮。 供 养 无 量
bǎiqiānzhū fó

yú zhū fó suǒ zhízhòng dé běn

chángwéizhū fó zhīsuǒchēng

百 千 诸 佛,于 诸 佛 所、植 众 德 本, 常 为 诸 佛 之 所 称
tàn

yǐ cí xiūshēn

shàn rù fó huì

tōng dá dà zhì

dào yú bǐ àn

míng

叹。 以慈 修 身 , 善 入佛 慧。 通 达大 智, 到 于彼岸。 名
chēng pǔ wén wú liàngshìjiè

néng dù wú shùbǎiqiānzhòngshēng

qí míngyuē

称 普 闻 无 量 世 界, 能 度无 数 百 千 众 生 。 其 名 曰
wénshūshī lì pú sà guānshìyīn pú sà

dé dà shì pú sà chángjīngjìn pú sà

文 殊 师 利菩萨、观 世 音 菩萨、得大 势 菩萨、常 精 进 菩萨、
bù xiū xī pú sà bǎozhǎng pú sà yàowáng pú sà yǒngshī pú sà bǎoyuè pú sà

不 休 息菩萨、宝 掌 菩萨、药 王 菩萨、勇 施 菩萨、宝 月 菩萨、

4

yuèguāng pú sà mǎnyuè pú sà

dà lì pú sà

wú liàng lì pú sà yuèsānjiè pú

月 光 菩萨、满 月 菩萨、大力菩萨、无 量 力菩萨、越 三 界 菩

bá tuó pó luó pú sà

mí lè pú sà

bǎo jī pú sà

dǎoshī pú sà

rú shì

萨、跋 陀 婆 罗 菩萨、弥勒菩萨、宝 积菩萨、导 师 菩萨,如 是
děng pú sà mó hē sà bā wànrén jù

等 菩萨摩诃萨八 万 人 俱。
ěr shíshì tí huányīn

yǔ qí juànshǔ èr wàntiān zǐ jù

fù yǒumíngyuè

尔 时 释 提 桓 因, 与其 眷 属 二 万 天 子俱。 复 有 名 月
tiān zǐ

pǔ xiāngtiān zǐ

bǎoguāngtiān zǐ

sì dà tiānwáng

yǔ qí juànshǔ

天 子、普 香 天 子、宝 光 天 子、四大 天 王 ,与其 眷 属
wàntiān zǐ jù

zì zàitiān zǐ

dà zì zàitiān zǐ

yǔ qí juànshǔsānwàntiān

万 天 子俱。自 在 天 子、大自 在 天 子,与其 眷 属 三 万 天
zǐ jù suō pó shìjièzhǔ fàntiānwáng shī qì dà fàn guāngmíng dà fànděng

子俱。娑 婆 世 界 主、梵 天 王 、尸 弃大 梵、光 明 大 梵 等 ,
yǔ qí juànshǔwàn èr qiāntiān zǐ jù yǒu bā lóngwáng nántuólóngwáng bá nán

与其 眷 属 万 二 千 天 子俱。有 八 龙 王 、难 陀 龙 王 、跋 难
tuólóngwáng suō gā luólóngwáng hé xiū jí lóngwáng dé chājiālóngwáng

ā

陀 龙 王 、娑 伽 罗 龙 王 、和 修 吉 龙 王 、德 叉 迦 龙 王 、阿
nà pó dá duōlóngwáng

mó nà sī lóngwáng

yōu bō luólóngwángděng

gè yǔ

那婆达 多 龙 王 、摩那斯 龙 王 、 优 钵 罗 龙 王 等 ,各与
ruògānbǎiqiānjuànshǔ jù yǒu sì jǐn nà luówáng fǎ jǐn nà luówáng miào fǎ

若 干 百 千 眷 属 俱。有 四 紧 那 罗 王 、法 紧 那 罗 王 、妙 法
jǐn nà luówáng dà fǎ jǐn nà luówáng chí fǎ jǐn nà luówáng

gè yǔ ruògānbǎi

紧 那 罗 王 、大法 紧 那 罗 王 、持 法 紧 那 罗 王 ,各与 若 干 百
qiānjuànshǔ jù

yǒu sì qián tà pó wáng

lè qián tà pó wáng yuèyīnqián tà pó

千 眷 属 俱。有 四 乾 闼婆 王 、乐 乾 闼婆 王 、乐 音 乾 闼婆
wáng

měiqián tà pó wáng

měiyīnqián tà pó wáng yǔ ruògānbǎiqiānjuànshǔ gè

王 、美 乾 闼婆 王 、美 音 乾 闼婆 王 与 若 干 百 千 眷 属 各

5

jù yǒu sì ā xiūluówáng pó zhì ā xiūluówáng qū luóqiāntuó ā xiūluówáng

俱。有 四阿 修 罗 王 、婆 稚 阿 修 罗 王 、佉 罗 骞 驮 阿 修 罗 王
pí mó zhìduōluó ā xiūluówáng

luóhóu ā xiūluówáng

gè yǔ ruògānbǎiqiān

毗摩 质 多 罗 阿 修 罗 王 、罗 睺 阿 修 罗 王 ,各与 若 干 百 千
juànshǔ jù

yǒu sì jiālóuluówáng

dà wēi dé jiālóuluówáng

dà shēnjiālóu

眷 属 俱。有 四 迦 楼 罗 王 、大 威 德 迦 楼 罗 王 、大 身 迦 楼
luówáng

dà mǎnjiālóuluówáng

rú yì jiālóuluówáng

gè yǔ ruògānbǎiqiān

罗 王 、大 满 迦 楼 罗 王 、如意 迦 楼 罗 王 ,各与 若 干 百 千
juànshǔ jù

wéi tí xī zǐ ā shéshìwáng

yǔ ruògānbǎiqiānjuànshǔ jù

眷 属 俱。 韦 提希子阿 阇 世 王 ,与 若 干 百 千 眷 属 俱。各
lǐ fó zú

tuìzuò yí miàn

礼佛足, 退 坐 一 面 。
ěr shíshìzūn

sì zhòngwéirào

gōngyǎng

gōngjìng

zūnzhòng

zàn

尔 时 世 尊,四 众 围 绕, 供 养 、恭 敬 、尊 重 、赞
tàn

wéizhū pú sà shuō dà chéngjīng

míng wú liàng yì

jiào pú sà fǎ

叹。为 诸 菩萨 说 大 乘 经 , 名 无 量 义, 教 菩萨法,佛
suǒ hù niàn

fó shuō cǐ jīng yǐ

jiéjiā fū zuò

rù yú wú liàng yì chùsānmèi

所 护 念 。佛 说 此 经 已, 结 跏 趺 坐,入于无 量 义 处 三 昧
shēnxīn bù dòng

shìshítiān yǔ màntuóluóhuá

mó hē màntuóluóhuá

mànshū

身 心 不 动 。是 时 天 雨 曼 陀 罗 华,摩诃 曼 陀 罗 华, 曼 殊
shāhuá

mó hē mànshūshāhuá

ér sàn fó shàng

jí zhū dà zhòng

pǔ fó shì

沙 华,摩诃 曼 殊 沙 华,而 散 佛 上 、及 诸 大 众 。普佛 世
jiè

liùzhòngzhèndòng

界, 六 种 震 动 。
ěr shíhuìzhōng

bǐ qiū

bǐ qiū ní

yōu pó sāi yōu pó yí

tiānlóng

尔 时 会 中 ,比 丘、比 丘 尼、优 婆 塞、优 婆夷、天 龙 、
yè chā qián tà pó

āxiūluó jiālóuluó jǐn nà luó mó hóuluó gā rénfēirén

夜 叉、乾 闼婆、阿修罗、迦 楼 罗、紧 那 罗、摩 睺 罗 伽、人 非人 ,

6

jí zhūxiǎowáng zhuànlúnshèngwáng shìzhū dà zhòng

dé wèicéngyǒu

huān

及 诸小王 、 转轮 圣 王 。是 诸 大 众 ,得 未 曾 有, 欢
xǐ hé zhǎng

yì xīnguān fó

喜合 掌 ,一 心 观 佛。
ěr shí fó fàngméijiānbáiháoxiāngguāng

zhàodōngfāngwàn bā qiānshì

尔时佛 放 眉 间 白 毫 相 光 , 照 东 方 万八 千 世
jiè

mí bù zhōubiàn

xiàzhì ā bí dì yù

shàngzhì ā jiā ní zhātiān

界,靡不 周 遍 , 下 至 阿鼻地狱, 上 至 阿 迦 尼 吒 天 。于
cǐ shìjiè

jìnjiàn bǐ tǔ liù qù zhòngshēng

yòujiàn bǐ tǔ xiànzàizhū fó

此 世 界, 尽 见 彼土 六 趣 众 生 , 又 见 彼土 现 在 诸 佛。
jí wénzhū fó suǒshuōjīng fǎ

bìngjiàn bǐ zhū bǐ qiū

bǐ qiū ní

yōu pó sāi

及 闻 诸 佛 所 说 经 法。并 见 彼 诸 比 丘、比 丘 尼、优 婆 塞、
yōu pó yí

zhūxiūxíng dé dàozhě

fù jiànzhū pú sà mó hē sà

zhǒngzhǒngyīn

优 婆夷、诸 修 行 得 道 者。复 见 诸 菩萨摩诃萨、 种 种 因
yuán zhǒngzhǒngxìnjiě zhǒngzhǒngxiàngmào háng pú sà dào fù jiànzhū fó

缘 、 种 种 信 解、 种 种 相 貌、行 菩萨 道。复 见 诸 佛
bānnièpánzhě

fù jiànzhū fó bānnièpánhòu

yǐ fó shè lì

qǐ qī bǎo tǎ

般 涅 槃 者。复 见 诸 佛 般 涅 槃 后,以佛 舍 利、起七 宝 塔。
ěr shí mí lè pú sà zuòshìniàn

jīnzhě

shìzūnxiànshénbiànxiàng

尔 时 弥勒菩萨 作 是 念 : 今 者、 世 尊 现 神 变 相 ,
yǐ hé yīnyuán ér yǒu cǐ ruì

jīn fó zūn rù yú sānmèi

shì bù kě sī yì

xiàn

以何 因 缘 而 有 此 瑞。 今 佛 尊 入于 三 昧, 是 不可思议、 现
xī yǒushì

dāng yǐ wènshuí

shuínéng dá zhě

fù zuò cǐ niàn

shìwénshū

稀 有 事, 当 以 问 谁 , 谁 能 答 者。 复 作 此 念 : 是 文 殊
shī lì

fǎ wángzhī zǐ

yǐ céngqīnjìngōngyǎngguò qù wú liàngzhū fó

师 利、 法 王 之 子, 已 曾 亲 近 供 养 过 去无 量 诸 佛, 必
yìngjiàn cǐ xī yǒuzhīxiāng

wǒ jīndāngwèn

应 见 此稀 有 之 相 ,我 今 当 问。

7

ěr shí bǐ qiū

bǐ qiū ní

yōu pó sāi

yōu pó yí

jí zhūtiānlóng

guǐ

尔 时 比 丘、比 丘 尼、优 婆 塞、优 婆夷、及 诸 天 龙 、鬼
shénděng

xiánzuò cǐ niàn

shìshì fó guāngmíngshéntōngzhīxiāng

jīn

神 等 , 咸 作此 念 : 世 是佛 光 明 神 通 之 相 , 今
dāngwènshuí

当问谁?
ěr shí mí lè pú sà

yù zì jué yí

yòuguān sì zhòng bǐ qiū

bǐ qiū ní

尔 时 弥勒菩萨,欲自 决 疑, 又 观 四 众 比 丘、比 丘 尼
yōu pó sāi yōu pó yí

jí zhūtiānlóng guǐshén děng

zhònghuìzhīxīn

ér

优 婆 塞、优 婆夷、及 诸 天 龙 、鬼 神 、等 , 众 会 之 心,而
wènwénshūshī lì yán

yǐ hé yīnyuán

ér yǒu cǐ ruì

shéntōngzhīxiāng

问 文 殊 师 利 言: 以何 因 缘 、 而 有 此 瑞、 神 通 之 相 ,
fàng dà guāngmíng

zhào yú dōngfāngwàn bā qiān tǔ

xī jiàn bǐ fó guójiè

放 大 光 明 , 照 于 东 方 万 八 千 土, 悉 见 彼佛 国 界
zhuāngyán

庄 严?
yú shì mí lè pú sà yù zhòngxuān cǐ yì

yǐ jì wènyuē

于 是 弥勒菩萨欲 重 宣 此义,以偈 问 曰:
wénshūshī lì

dǎoshī hé gù

méijiānbáiháo

dà guāng pǔ zhào

文 殊 师 利, 导 师 何故、 眉 间 白 毫,大 光 普 照 。
yǔ màntuóluó

mànshūshāhuá

zhāntánxiāngfēng

yuè kě zhòngxīn

雨 曼 陀 罗、 曼 殊 沙 华, 栴 檀 香 风 , 悦 可 众 心。
yǐ shìyīnyuán

dì jiēyánjìng

ér cǐ shìjiè

liùzhòngzhèndòng

以 是 因 缘 ,地 皆 严 净 ,而此 世 界、 六 种 震 动 。
shí sì bù zhòng

xiánjiēhuān xǐ

shēn yì kuàirán

dé wèicéngyǒu

时 四部 众 、 咸 皆 欢 喜, 身 意 快 然,得 未 曾 有。
méijiānguāngmíng

zhào yú dōngfāng

wàn bā qiān tǔ

jiē rú jīn sè

眉 间 光 明 , 照 于 东 方 , 万 八 千 土, 皆 如 金 色,

8

cóng ā bí yù

shàngzhìyǒudǐng

zhūshìjièzhōng

liùdàozhòngshēng

从 阿鼻狱、 上 至 有 顶 。 诸 世 界 中 , 六 道 众 生 ,
shēng sǐ suǒ qù shàn è yè yuán shòubàohǎochǒu

yú cǐ xī jiàn

生 死 所 趣、善 恶业 缘 、受 报 好 丑 ,于此悉 见 。
yòu dǔ zhū fó

shèngzhǔshī zǐ

yǎnshuōjīngdiǎn

wēimiào dì yī

又 睹 诸 佛、 圣 主 师 子、 演 说 经 典 , 微 妙 第一。
qí shēngqīngjìng

chūróuruǎnyīn

jiàozhū pú sà

wú shù yì wàn

其 声 清 净 , 出 柔 软 音, 教 诸 菩萨、无 数 亿 万,
fànyīnshēnmiào

lìngrén lè wén

gè yú shìjiè

jiǎngshuōzhèng fǎ

梵 音 深 妙 , 令 人 乐 闻。各于 世 界, 讲 说 正 法、
zhǒngzhǒngyīnyuán

yǐ wú liàng yù

zhàomíng fó fǎ

kāi wù zhòngshēng

种 种 因 缘 。以无 量 喻, 照 明 佛法, 开 悟 众 生
ruòrénzāo kǔ

yànlǎobìng sǐ

wéishuōnièpán

jìnzhū kǔ jì

若 人 遭 苦, 厌 老 病 死, 为 说 涅 槃, 尽 诸 苦际。
ruòrényǒu fú

cénggōngyǎng fó

zhìqiúshèng fǎ

wéishuōyuánjiào

若 人 有 福, 曾 供 养 佛, 志 求 胜 法, 为 说 缘 觉 。
ruòyǒu fó zǐ

xiūzhǒngzhǒngháng

qiú wú shànghuì

wéishuōjìngdào

若 有 佛子、 修 种 种 行 , 求 无 上 慧, 为 说 净 道。
wénshūshī lì

wǒ zhù yú cǐ

jiànwénruò sī

jí qiān yì shì

文 殊 师 利,我 住 于此, 见 闻 若 斯,及 千 亿 事,
rú shìzhòngduō

jīndānglüèshuō

wǒ jiàn bǐ tǔ

héngshā pú sà

如 是 众 多, 今 当 略 说 。我 见 彼土, 恒 沙 菩萨,
zhǒngzhǒngyīnyuán

ér qiú fó dào

huòyǒuhángshī

jīnyínshān hú

种 种 因 缘 、而 求 佛 道。 或 有 行 施, 金 银 珊 瑚、
zhēnzhū mó ní

chē qú mǎ nǎo

jīngāngzhūzhēn

nú bì chēchéng

真 珠 摩尼、 砗 磲玛 瑙、 金 刚 诸 珍 ,奴婢 车 乘 、
bǎoshìniǎn yú

huān xǐ bù shī

huíxiàng fó dào

yuàn dé shìchéng

宝 饰 辇 舆, 欢 喜布 施。 回 向 佛 道, 愿 得 是 乘 ,

9

sānjiè dì yī

zhū fó suǒtàn

huòyǒu pú sà

sì mǎ bǎochē

三 界 第一, 诸 佛 所 叹。 或 有 菩萨,驷马 宝 车、
lánshǔnhuágài

xuānshì bù shī

fù jiàn pú sà

shēnròushǒu zú

栏 楯 华 盖、 轩 饰 布 施。复 见 菩萨, 身 肉 手 足、
jí qī zi shī

qiú wú shàngdào

yòujiàn pú sà

tóu mù shēn tǐ

及妻子 施, 求 无 上 道。 又 见 菩萨, 头 目 身 体、
xīn lè shī yǔ

qiú fó zhìhuì

wénshūshī lì

wǒ jiànzhūwáng

欣 乐 施 与, 求 佛 智 慧。 文 殊 师 利,我 见 诸 王 ,
wǎng yì fó suǒ

wèn wú shàngdào

biànshě lè tǔ

gōngdiànchénqiè

往 诣佛 所、 问 无 上 道, 便 舍 乐土、 宫 殿 臣 妾,
tì chú xū fà

ér bèi fǎ fú huòjiàn pú sà

ér zuò bǐ qiū

剃 除 须发、而 被 法服。或 见 菩萨,而 作 比 丘,
dú chǔxiánjìng

lè sòngjīngdiǎn

yòujiàn pú sà

yǒngměngjīngjìn

独 处 闲 静 ,乐 诵 经 典 。 又 见 菩萨, 勇 猛 精 进,
rù yú shēnshān

sī wéi fó dào

yòujiàn lí yù

chángchùkòngxián

入于 深 山 ,思 惟 佛 道。 又 见 离欲, 常 处 空 闲 ,
shēnxiūchándìng

dé wǔ shéntōng

yòujiàn pú sà

ān chán hé

深 修 禅 定 ,得五 神 通 。 又 见 菩萨,安 禅 合
zhǎng

掌 ,
yǐ qiānwàn jì

zànzhū fǎ wáng

fù jiàn pú sà

zhìshēnzhì gù

以 千 万 偈、 赞 诸 法 王 。复 见 菩萨, 智 深 志 固,
néngwènzhū fó

wén xī shòuchí

yòujiàn fó zǐ

dìnghuì jù zú

能 问 诸 佛, 闻 悉 受 持。 又 见 佛子, 定 慧 具足,
yǐ wú liàng yù

wéizhòngjiǎng fǎ

xīn lè shuō fǎ

huàzhū pú sà

以无 量 喻、 为 众 讲 法, 欣 乐 说 法、 化 诸 菩萨,
pò mó bīngzhòng ér jī fǎ gǔ yòujiàn pú sà

jì rányàn mò

破魔 兵 众 、而击法鼓。又 见 菩萨,寂 然 宴 默,

10

tiānlónggōngjìng

bù yǐ wéi xǐ

yòujiàn pú sà

chùlínfàngguāng

天 龙 恭 敬 ,不以 为 喜。 又 见 菩萨, 处 林 放 光 ,
jì dì yù kǔ

lìng rù fó dào

yòujiàn fó zǐ

wèichángshuìmián

济地狱苦, 令 入佛 道。 又 见 佛子, 未 尝 睡 眠 ,
jīnghánglínzhōng

qínqiú fó dào

yòujiàn jù jiè

wēi yí wú quē

经 行 林 中 , 勤 求 佛 道。 又 见 具 戒, 威 仪无 缺,
jìng rú bǎozhū

yǐ qiú fó dào yòujiàn fó zǐ

zhùrěn rǔ lì

净 如 宝 珠,以 求 佛 道。又 见 佛子, 住 忍 辱力,
zēngshàngmànrén

è mà chuí dǎ

jiē xī néngrěn

yǐ qiú fó dào

增 上 慢 人,恶骂 捶 打, 皆 悉 能 忍,以 求 佛 道。
yòujiàn pú sà

lí zhū xì xiào

jí chījuànshǔ

qīnjìnzhìzhě

又 见 菩萨,离 诸 戏 笑 、及 痴 眷 属, 亲 近 智 者,
yì xīnchúluàn

shèniànshānlín

yì qiānwànsuì

yǐ qiú fó dào

一 心 除 乱 , 摄 念 山 林、亿 千 万 岁,以 求 佛 道。
huòjiàn pú sà

yáoshànyǐnshí

bǎizhòngtāngyào

shī fó jí sēng

或 见 菩萨, 肴 膳 饮 食、 百 种 汤 药、 施 佛及 僧 。
míng yī shàng fú

jiàzhíqiānwàn

huò wú jià yī

shī fó jí sēng

名 衣 上 服、 价 值 千 万, 或 无 价 衣, 施 佛及 僧 。
qiānwàn yì zhòng

zhāntánbǎoshě

zhòngmiào wò jù

shī fó jí sēng

千 万 亿 种 、 栴 檀 宝 舍、 众 妙 卧具、 施 佛及 僧 。
qīngjìngyuánlín

huáguǒmàoshèng

liúquán yù chí

shī fó jí sēng

清 净 园 林、 华 果 茂 盛 、 流 泉 浴 池、 施 佛及 僧 。
rú shìděngshī

zhòngguǒwēimiào

huān xǐ wú yàn

qiú wú shàngdào

如 是 等 施, 种 果 微 妙 , 欢 喜无 厌, 求 无 上 道。
huòyǒu pú sà

shuō jì miè fǎ

zhǒngzhǒngjiàozhào

wú shùzhòngshēng

或 有 菩萨, 说 寂 灭 法, 种 种 教 诏 ,无 数 众 生 。
huòjiàn pú sà

guānzhū fǎ xìng

wú yǒu èr xiāng

yóu rú xū kōng

或 见 菩萨, 观 诸 法 性 、无 有 二 相 , 犹 如虚 空 。

11

yòujiàn fó zǐ

xīn wú suǒzhù

yǐ cǐ miàohuì

qiú wú shàngdào

又 见 佛子, 心 无 所 著,以此 妙 慧、 求 无 上 道。
wénshūshī lì

yòuyǒu pú sà

fó miè dù hòu

gōngyǎngshè lì

文 殊 师 利, 又 有 菩萨,佛 灭 度 后, 供 养 舍 利。
yòujiàn fó zǐ

zàozhū tǎ miào

wú shùhéngshā

yánshìguójiè

又 见 佛子, 造 诸 塔 庙 、无 数 恒 沙, 严 饰 国 界,
bǎo tǎ gāomiào

wǔ qiānyóuxún

zòngguǎngzhèngděng

èr qiānyóuxún

宝 塔 高 妙 、五 千 由 旬, 纵 广 正 等 、二 千 由 旬。
yī yī tǎ miào

gè qiānzhuàngfān

zhūjiāo lù màn

bǎolíng hé míng

一一塔 庙 ,各 千 幢 幡, 珠 交 露 幔, 宝 铃 和 鸣 。
zhūtiānlóngshén

rén jí fēirén

xiānghuá jì lè

cháng yǐ gōngyǎng

诸 天 龙 神 、 人 及 非 人, 香 华 伎乐, 常 以 供 养 。
wénshūshī lì

zhū fó zǐ děng

wéigòngshè lì

yánshì tǎ miào

文 殊 师 利, 诸 佛子 等 , 为 供 舍 利, 严 饰 塔 庙 ,
guójiè zì rán

shū tè miàohǎo

rú tiānshùwáng

qí huákāi fū

国 界 自 然, 殊 特 妙 好,如 天 树 王 ,其 华 开 敷,
fó fàng yī guāng

wǒ jí zhònghuì

jiàn cǐ guójiè

zhǒngzhǒngshūmiào

佛 放 一 光 。我及 众 会, 见 此 国 界, 种 种 殊 妙 ,
zhū fó shén lì

zhìhuì xī yǒu

fàng yī jìngguāng

zhào wú liàngguó

诸 佛 神 力、 智 慧 稀 有, 放 一 净 光 , 照 无 量 国。
wǒ děngjiàn cǐ

dé wèicéngyǒu

fó zǐ wénshū

yuànjuézhòng yí

我 等 见 此,得 未 曾 有。佛子 文 殊, 愿 决 众 疑,
sì zhòngxīnyǎng

zhānrén jí wǒ

shìzūn hé gù

fàng sī guāngmíng

四 众 欣 仰 、 瞻 仁 及我, 世 尊 何故, 放 斯 光 明 。
fó zǐ shí dá

jué yí lìng xǐ

hé suǒráo yì

yǎn sī guāngmíng

佛子 时 答, 决 疑 令 喜,何 所 饶 益、 演 斯 光 明 。
fó zuòdàochǎng

suǒ dé miào fǎ

wéi yù shuō cǐ

wéidāngshòu jì

佛 坐 道 场 、 所 得 妙 法, 为 欲 说 此, 为 当 授 记,

12

shìzhū fó tǔ

zhòngbǎoyánjìng

jí jiànzhū fó

cǐ fēixiǎoyuán

示 诸 佛土, 众 宝 严 净 、及 见 诸 佛。此 非 小 缘 ,
wénshūdāngzhī

sì zhònglóngshén

zhānchárénzhě

wéishuō hé děng

文 殊 当 知。四 众 龙 神 , 瞻 察 仁 者、 为 说 何 等 。
ěr shíwénshūshī lì yǔ mí lè pú sà mó hē sà

jí zhū dà shì

shànnán zǐ

尔 时 文 殊 师 利语弥勒菩萨摩诃萨、及 诸 大 士, 善 男 子
děng

rú wǒ wéicǔn

jīn fó shìzūn yù shuō dàfǎ

yǔ dàfǎ yǔ

chuī dà

等 : 如我 惟 忖, 今 佛 世 尊 欲 说 大法, 雨大法雨, 吹 大
fǎluó

jī dàfǎ gǔ

yǎn dàfǎ yì

zhūshànnán zǐ

wǒ yú guò qù zhū fó

法螺,击大法鼓, 演 大法义。诸 善 男 子,我于 过 去 诸 佛,
céngjiàn cǐ ruì

fàng sī guāng yǐ

jí shuō dà fǎ shì gù dāngzhījīn fó xiàn

曾 见 此 瑞, 放 斯 光 已,即 说 大法。是 故 当 知 今 佛 现
guāng

yì fù rú shì

yù lìngzhòngshēng

xián dé wénzhī yí qièshìjiānnán

光 ,亦复如 是,欲 令 众 生 , 咸 得 闻 知 一 切 世 间 难
xìnzhī fǎ

gù xiàn sī ruì

信 之 法,故 现 斯 瑞。
zhūshànnán zǐ

rú guò qù wú liàng wú biān bù kě sī yì ā sēngzhǐjié

诸 善 男 子, 如 过 去无 量 无 边 不可思议阿 僧 祇 劫
ěr shíyǒu fó

hào rì yuèdēngmíng rú lái yìnggòng zhèngbiànzhī míngháng

尔 时 有 佛, 号 日 月 灯 明 如 来、应 供 、 正 遍 知、明 行
zú shànshìshìjiānjiě wú shàngshì diào yù zhàng fu tiānrénshī fó shì

足、善 逝 世 间 解、无 上 士、调 御 丈 夫、天 人 师、佛、世
zūn

yǎnshuōzhèng fǎ

chūshàn

zhōngshàn

hòushàn

qí yì shēnyuǎn

尊, 演 说 正 法, 初 善 、 中 善 、后 善 ,其义 深 远 ,
qí yǔ qiǎomiào

chún yī wú zá

jù zú qīngbáifànhángzhīxiāng

wéiqiú

其语 巧 妙 , 纯 一无杂, 具足 清 白 梵 行 之 相 。 为 求
shēngwénzhě shuōyìng sì dì fǎ

dù shēnglǎobìng sǐ

jiūjìngnièpán wéi

声 闻 者、说 应 四谛法,度 生 老 病 死, 究 竟 涅 槃。为

13

qiú pì zhī fó zhě

shuōyìngshí èr yīnyuán fǎ

wéizhū pú sà

shuōyìngliù bō

求 辟 支 佛 者、 说 应 十 二 因 缘 法。为 诸 菩萨、 说 应 六 波
luó mì

lìng dé ā nòuduōluósānmiǎosān pú tí

chéng yí qièzhòngzhì

罗 蜜, 令 得阿 耨 多 罗 三 藐 三 菩提, 成 一 切 种 智。
cì fù yǒu fó

yì míng rì yuèdēngmíng

cì fù yǒu fó

yì míng rì yuè

次复 有 佛、 亦 名 日 月 灯 明 , 次复 有 佛、 亦 名 日 月
dēngmíng

rú shì èr wàn fó

jiētong yī zì

hào rì yuèdēngmíng

yòutong

灯 明 , 如 是 二 万 佛、 皆 同 一字, 号 日 月 灯 明 , 又 同
yī xìng

xìng pō luóduò

mí lè dāngzhī

chū fó hòu fó

jiētong yī zì

一 姓 , 姓 颇 罗 堕。 弥勒 当 知, 初 佛 后 佛, 皆 同 一字,
míng rì yuèdēngmíng

shíhào jù zú

suǒ kě shuō fǎ

chūzhōnghòushàn

名 日 月 灯 明 , 十 号 具足。所 可 说 法, 初 中 后 善 。其
zuìhòu fó

wèichūjiāshí

yǒu bā wáng zǐ

yī míngyǒu yì

èr míngshàn yì

最 后 佛, 未 出 家 时、有 八 王 子,一 名 有 意,二 名 善 意
sānmíng wú liàng yì

sì míngbǎo yì

wǔ míngzēng yì

liùmíngchú yí yì

三 名 无 量 意,四 名 宝 意,五 名 增 意, 六 名 除 疑意,
qī míngxiàng yì

bā míng fǎ yì

shì bā wáng zǐ

wēi dé zì zài

gè lǐng sì

七 名 向 意,八 名 法意。是 八 王 子, 威 德自 在,各 领 四
tiānxià shìzhūwáng zǐ

wén fù chūjiā

dé ā nòuduōluósānmiǎosān pú tí

天 下。是 诸 王 子, 闻 父 出 家,得阿 耨 多 罗 三 藐 三 菩提。
xī shěwángwèi

yì suíchūjiā

fā dà chéng yì

chángxiūfànháng

jiēwéi

悉 舍 王 位,亦 随 出 家,发大 乘 意, 常 修 梵 行 , 皆 为
fǎ shī

yǐ yú qiānwàn fó suǒ

zhízhūshànběn

法 师,已于 千 万 佛 所、 植 诸 善 本。
shìshí rì yuèdēngmíng fó shuō dà chéngjīng

míng wú liàng yì

jiào pú

是 时 日 月 灯 明 佛 说 大 乘 经 , 名 无 量 义、 教 菩
sà fǎ

fó suǒ hù niàn shuōshìjīng yǐ

jí yú dà zhòngzhōng jiéjiā fū zuò

萨法、佛 所 护 念 。说 是 经 已,即于大 众 中 、结 跏 趺 坐

14

rù yú wú liàng yì chùsānmèi

shēnxīn bù dòng shìshí tiān yǔ màntuóluóhuá

入于无 量 义 处 三 昧, 身 心 不 动 。是 时、天 雨 曼 陀 罗 华,
mó hē màntuóluóhuá

mànshūshāhuá

mó hē mànshūshāhuá

ér sàn fó shàng

摩诃 曼 陀 罗 华, 曼 殊 沙 华, 摩诃 曼 殊 沙 华, 而 散 佛 上 、
jí zhū dà zhòng pǔ fó shìjiè

liùzhòngzhèndòng ěr shíhuìzhōng

bǐqiū

及 诸 大 众 。普佛 世 界, 六 种 震 动 。尔 时 会 中 ,比丘、
bǐqiūní

yōu pó sāi yōu pó yí tiānlóng yèchā qián tà pó

āxiūluó

jiā

比丘尼、优 婆 塞、优 婆夷、天 龙 、夜叉、乾 闼婆、阿修罗、迦
lóuluó jǐn nà luó mó hóuluó gā rénfēirén jí zhūxiǎowáng zhuànlúnshèng

楼 罗、紧 那 罗、摩 睺 罗 伽、人 非 人、及 诸 小 王 、转 轮 圣
wángděng

shìzhū dà zhòng

dé wèicéngyǒu

huān xǐ hé zhǎng

yì xīnguān

王 等 。 是 诸 大 众 ,得 未 曾 有, 欢 喜合 掌 ,一 心 观

佛。
ěr shí rú láifàngméijiānbáiháoxiāngguāng

zhàodōngfāngwàn bā qiān

尔时如来 放 眉 间 白 毫 相 光 , 照 东 方 万八 千
fó tǔ

mí bù zhōubiàn

rú jīnsuǒjiàn zhī

ěr shíhuìzhōng

yǒu èr shí

佛土,靡不 周 遍 ,如 今 所 见 、知,尔 时 会 中 , 有 二 十
yì pú sà

shìzhū fó tǔ

mílè dāng lè yù tīng fǎ

shìzhū pú sà

jiàn cǐ

亿菩萨、 是 诸 佛土。弥勒 当 乐欲 听 法。 是 诸 菩萨, 见 此
guāngmíng

pǔ zhào fó tǔ

dé wèicéngyǒu

yù zhī cǐ guāngsuǒwéiyīnyuán

光 明 、普 照 佛土,得 未 曾 有,欲 知 此 光 所 为 因 缘 。
shíyǒu pú sà

míngyuēmiàoguāng

yǒu bā bǎi dì zǐ

shìshí rì yuèdēngmíng

时 有 菩萨, 名 曰 妙 光 , 有 八 百 弟子。 是 时 日 月 灯 明
fó cóngsānmèi qǐ

yīnmiàoguāng pú sà

shuō dà chéngjīng

míngmiào fǎ

佛 从 三 昧 起, 因 妙 光 菩萨、 说 大 乘 经 , 名 妙 法
liánhuá jiào pú sà fǎ

fó suǒ hù niàn liùshíxiǎojié bù qǐ yú zuò shíhuì

莲 华、教 菩萨法、佛 所 护 念 。六 十 小 劫、不起于 座。时 会

15

tīngzhě

yì zuò yī chù

liùshíxiǎojié

shēnxīn bù dòng

tīng fó suǒshuō

听 者、亦 坐 一 处, 六 十 小 劫、 身 心 不 动 , 听 佛 所 说 ,
wèi rú shíqǐng shìshízhòngzhōng

wú yǒu yī rén ruòshēnruòxīn ér shēngxiè

谓 如 食 顷 。是 时 众 中 ,无 有 一 人、若 身 若 心 而 生 懈
juàn

倦。
rì yuèdēngmíng fó yú liùshíxiǎojiéshuōshìjīng yǐ

jí yú fàn

日 月 灯 明 佛于 六 十 小 劫 说 是 经 已,即于 梵、魔、
shāmén

pó luómén

jí tiān rén

ā xiūluó zhòngzhōng

ér xuān cǐ yán

沙 门、婆 罗 门、及 天 、人、阿 修 罗、 众 中 ,而 宣 此 言,
rú lái yú jīn rì zhōng yè

dāng rù wú yú nièpán

shíyǒu pú sà

míngyuē dé

如 来 于 今 日 中 夜, 当 入无余 涅 槃。 时 有 菩萨, 名 曰 德
cáng

rì yuèdēngmíng fó jí shòu qí jì

gàozhū bǐ qiū

shì dé cáng pú sà

藏 ,日 月 灯 明 佛即 授 其记。告 诸 比 丘: 是 德 藏 菩萨,
cì dāngzuò fó

hàoyuējìngshēn

duōtuó ā gā dù

ā luó hē

sānmiǎosān

次 当 作 佛, 号 曰 净 身 , 多 陀 阿伽度、阿 罗 诃、 三 藐 三
fó tuó

fó shòu jì yǐ

biàn yú zhōng yè

rù wú yú nièpán

fó miè dù hòu

佛 陀。佛 授 记已, 便 于 中 夜、入无余 涅 槃。佛 灭 度 后,
miàoguāng pú sà chímiào fǎ liánhuájīng

mǎn bā shíxiǎojié wéirényǎnshuō

妙 光 菩萨 持 妙 法 莲 华 经 , 满 八 十 小 劫、为 人 演 说 。
rì yuèdēngmíng fó bā zǐ jiēshīmiàoguāng miàoguāngjiàohuà

lìng qí jiān

日 月 灯 明 佛八子、皆 师 妙 光 。妙 光 教 化, 令 其 坚
gù ā nòuduōluósānmiǎosān pú tí

shìzhūwáng zǐ

gōngyǎng wú liàngbǎiqiān

固阿 耨 多 罗 三 藐 三 菩提。是 诸 王 子、 供 养 无 量 百 千
wàn yì fó yǐ

jiēchéng fó dào

qí zuìhòuchéng fó zhě

míngyuērándēng

万 亿佛已, 皆 成 佛 道, 其 最 后 成 佛 者, 名 曰 燃 灯 。
bā bǎi dì zǐ zhōng

yǒu yī rén

hàoyuēqiúmíng

tānzhù lì yǎng

suī fù dú

八 百 弟子 中 , 有 一 人、号 曰 求 名 , 贪 著 利 养 , 虽 复读

16

sòngzhòngjīng

ér bù tōng lì

duōsuǒwàngshī

gù hàoqiúmíng shìrén yì

诵 众 经 ,而不 通 利, 多 所 忘 失,故 号 求 名 。是 人 亦
yǐ zhòngzhūshàngēnyīnyuán gù

dé zhí wú liàngbǎiqiānwàn yì zhū fó

gōng

以 种 诸 善 根 因 缘 故, 得 值 无 量 百 千 万 亿 诸 佛, 供
yǎng

gōngjìng

zūnzhòng

zàntàn

养 、 恭 敬 , 尊 重 、 赞 叹。
mí lè dāngzhī

ěr shímiàoguāng pú sà

qǐ yì rén hū

wǒ shēnshì yě

弥勒 当 知,尔 时 妙 光 菩萨、岂异 人 乎,我 身 是 也,
qiúmíng pú sà

rǔ shēnshì yě

jīnjiàn cǐ ruì

yǔ běn wú yì

shì gù wéicǔn

求 名 菩萨,汝 身 是 也。今 见 此 瑞、与 本 无异, 是 故 惟 忖,
jīn rì rú láidāngshuō dà chéngjīng

míngmiào fǎ liánhuá jiào pú sà fǎ

今 日如 来 当 说 大 乘 经 , 名 妙 法 莲 华、教 菩萨法、佛
suǒ hù niàn

所护 念 。
ěr shíwénshūshī lì yú dà zhòngzhōng

yù zhòngxuān cǐ yì

ér shuō

尔 时 文 殊 师 利于大 众 中 , 欲 重 宣 此义, 而 说
jì yán

偈 言:
wǒ niànguò qù shì

wú liàng wú shùjié

yǒu fó rénzhōngzūn

hào rì yuèdēng

我 念 过 去 世,无 量 无 数 劫, 有 佛 人 中 尊, 号 日 月 灯
míng

明。
shìzūnyǎnshuō fǎ

dù wú liàngzhòngshēng

wú shù yì pú sà

lìng rù fó zhì

世 尊 演 说 法,度无 量 众 生 、无 数 亿菩萨, 令 入佛 智
huì

慧。
fó wèichūjiāshí

suǒshēng bā wáng zǐ

jiàn dà shèngchūjiā

yì suíxiūfàn

佛 未 出 家 时、所 生 八 王 子, 见 大 圣 出 家,亦 随 修 梵

17

háng

行。
shí fó shuō dà chéng

jīngmíng wú liàng yì

yú zhū dà zhòngzhōng

ér wéi

时 佛 说 大 乘 , 经 名 无 量 义,于 诸 大 众 中 ,而 为
guǎngfēnbié

广 分 别。
fó shuō cǐ jīng yǐ

jí yú fǎ zuòshàng

jiā fū zuòsānmèi

míng wú liàng

佛 说 此 经 已,即于法 座 上 、 跏 趺 坐 三 昧, 名 无 量
yì chù

义 处。
tiān yǔ màntuóhuá

tiān gǔ zì ránmíng

zhūtiānlóngguǐshén

gōngyǎng

天 雨 曼 陀 华, 天 鼓自 然 鸣 , 诸 天 龙 鬼 神 , 供 养
rénzhōngzūn

人 中 尊。
yí qièzhū fó tǔ

jí shí dà zhèndòng

fó fàngméijiānguāng

xiànzhū xī yǒu

一 切 诸 佛土,即 时 大 震 动 。佛 放 眉 间 光 , 现 诸 稀 有
shì

事,
cǐ guāngzhàodōngfāng

wàn bā qiān fó tǔ

shì yí qièzhòngshēng

shēng sǐ

此 光 照 东 方 , 万 八 千 佛土, 示 一 切 众 生 , 生 死
yè bàochù

业 报 处。
yǒujiànzhū fó tǔ

yǐ zhòngbǎozhuāngyán

liú lí bō lí sè

sī yóu fó

有 见 诸 佛土,以 众 宝 庄 严, 琉 璃玻璃色,斯 由 佛
guāngzhào

光 照。
jí jiànzhūtiānrén lóngshén yè chāzhòng qián tà jǐn nà luó

gè gōngyǎng

及 见 诸 天 人、龙 神 夜 叉 众 、乾 闼 紧 那 罗,各 供 养

18

qí fó

其佛。
yòujiànzhū rú lái

zì ránchéng fó dào

shēn sè rú jīnshān

duānyánshèn

又 见 诸 如 来,自 然 成 佛 道, 身 色如 金 山 , 端 严 甚
wēimiào

微妙,
rú jìngliú lí zhōng

nèixiànzhēnjīnxiàng

shìzūnzài dà zhòng

fū yǎn

如 净 琉 璃 中 , 内 现 真 金 像 。 世 尊 在 大 众 ,敷 演
shēn fǎ yì

深 法义。
yī yī zhū fó tǔ

shēngwénzhòng wú shù

yīn fó guāngsuǒzhào

xī jiàn bǐ

一一 诸 佛土, 声 闻 众 无 数, 因 佛 光 所 照 ,悉 见 彼
dà zhòng

大 众 。
huòyǒuzhū bǐ qiū

zài yú shānlínzhōng

jīngjìnchíjìngjiè

yóu rú hù

或 有 诸 比 丘, 在 于 山 林 中 , 精 进 持 净 戒, 犹 如护
míngzhū

明 珠。
yòujiànzhū pú sà

hángshīrěn rǔ děng

qí shù rú héngshā

sī yóu fó guāng

又 见 诸 菩萨, 行 施 忍 辱 等 ,其 数 如 恒 沙,斯 由 佛 光
zhào

照。
yòujiànzhū pú sà

shēn rù zhūchándìng

shēnxīn jì bù dòng

yǐ qiú wú

又 见 诸 菩萨, 深 入 诸 禅 定 , 身 心 寂不 动 ,以 求 无
shàngdào

上 道。
yòujiànzhū pú sà

zhī fǎ jì mièxiāng

gè yú qí guó tǔ

shuō fǎ qiú fó dào

又 见 诸 菩萨, 知 法寂 灭 相 ,各于其 国 土, 说 法 求 佛 道。

19

ěr shí sì bù zhòng

jiàn rì yuèdēng fó xiàn dà shéntōng lì

qí xīnjiēhuān

尔 时 四部 众 , 见 日 月 灯 佛、现 大 神 通 力,其 心 皆 欢

喜,
gè gè zì xiāngwèn

shìshì hé yīnyuán

tiānrénsuǒfèngzūn

shìcóngsānmèi

各各自 相 问, 是 事 何 因 缘 。 天 人 所 奉 尊、适 从 三 昧

起,
zànmiàoguāng pú sà

rǔ wéishìjiānyǎn

yí qièsuǒguīxìn

néngfèngchí

赞 妙 光 菩萨,汝 为 世 间 眼,一 切 所 归 信, 能 奉 持
fǎ cáng

法藏,
rú wǒ suǒshuō fǎ

wéi r ǔ néngzhèngzhī

shìzūn j ì zàntàn

lìngmiàoguāng

如我 所 说 法, 唯 汝 能 证 知。 世 尊 既 赞 叹, 令 妙 光
huān x ǐ

欢 喜,
shuōshì f ǎ huájīng

mǎnliùshíxiǎojié

b ù q ǐ y ú cǐ zuò

suǒshuōshàngmiào

说 是 法 华 经 , 满 六 十 小 劫、不起于此 座。所 说 上 妙

法,
shìmiàoguāng fǎ shī

xī jiēnéngshòuchí

fó shuōshì fǎ huá

lìngzhònghuān

是 妙 光 法 师、悉 皆 能 受 持。佛 说 是 法 华, 令 众 欢
xǐ yǐ

喜已,
xún jí yú shì rì

gào yú tiānrénzhòng

zhū fǎ shíxiāng yì

yǐ wéi rǔ děng

寻 即于 是 日, 告 于 天 人 众 , 诸 法 实 相 义,已 为 汝 等
shuō

说,

20

wǒ jīn yú zhōng yè

dāng rù yú nièpán rǔ yì xīnjīngjìn

dāng lí yú fàng

我 今 于 中 夜, 当 入于 涅 槃。汝一 心 精 进, 当 离于 放

逸,
zhū fó shènnánzhí

yì jiéshí yī yù

shìzūnzhū zǐ děng

wén fó rù nièpán

诸 佛 甚 难 值,亿 劫 时 一遇。世 尊 诸 子 等 、闻 佛入 涅 槃,
gè gè huáibēinǎo

fó miè yī hé sù

shèngzhǔ fǎ zhīwáng

ān wèi wú liàng

各各 怀 悲 恼,佛 灭 一何速。 圣 主 法 之 王 ,安 慰 无 量
zhòng

众 ,
wǒ ruòmiè dù shí

rǔ děng wù yōu bù

shì dé cáng pú sà

yú wú lòushíxiāng

我 若 灭 度 时,汝 等 勿 忧 怖, 是 德 藏 菩萨,于无 漏 实 相 、
xīn yǐ dé tōng dá

qí cì dāngzuò fó

hàoyuēwéijìngshēn

yì dù wú liàng

心 已得 通 达,其次 当 作 佛, 号 曰 为 净 身 ,亦度无 量
zhòng

众 。
fó cǐ yè miè dù

rú xīnjìnhuǒmiè

fēn bù zhūshè lì

ér qǐ wú liàng tǎ

佛此夜 灭 度,如 薪 尽 火 灭, 分 布 诸 舍 利,而起无 量 塔。
bǐ qiū bǐ qiū ní

qí shù rú héngshā

bèi fù jiājīngjìn

yǐ qiú wú shàng

比 丘 比 丘 尼,其 数 如 恒 沙, 倍 复 加 精 进,以 求 无 上
dào

道。
shìmiàoguāng fǎ shī

fèngchí fó fǎ cáng

bā shíxiǎojiézhōng

guǎngxuān

是 妙 光 法 师, 奉 持 佛法 藏 ,八 十 小 劫 中 、 广 宣
fǎ huájīng

法华 经 。
shìzhū bā wáng zǐ

miàoguāngsuǒkāihuà

jiān gù wú shàngdào

dāngjiàn

是 诸 八 王 子, 妙 光 所 开 化, 坚 固无 上 道, 当 见

21

wú shù fó

无 数 佛。
gōngyǎngzhū fó yǐ

suíshùnháng dà dào

xiāng jì dé chéng fó

zhuǎn cì

供 养 诸 佛已, 随 顺 行 大 道, 相 继得 成 佛, 转 次
ér shòu jì

而 授 记。
zuìhòutiānzhōngtiān

hàoyuērándēng fó

zhūxiānzhīdǎoshī

dù tuō wú

最 后 天 中 天 , 号 曰 燃 灯 佛, 诸 仙 之 导 师,度 脱 无
liàngzhòng

量 众 。
shìmiàoguāng fǎ shī

shíyǒu yī dì zǐ

xīnchánghuáixièdài

tānzhù yú

是 妙 光 法 师, 时 有 一弟子, 心 常 怀 懈 怠, 贪 著 于
míng lì

名 利,
qiúmíng lì wú yàn

duōyou zú xìngjiā

qì shěsuǒ xí sòng

fèiwàng bù tōng

求 名 利无 厌, 多 游 族 姓 家,弃 舍 所 习 诵 , 废 忘 不 通

利。
yǐ shìyīnyuán gù

hàozhīwéiqiúmíng

yì hángzhòngshàn yè

dé jiàn wú shù

以 是 因 缘 故, 号 之 为 求 名 。亦 行 众 善 业,得 见 无 数

佛,
gōngyǎng yú zhū fó

suíshùnháng dà dào

jù liù bō luó mì

jīnjiànshìshī

供 养 于 诸 佛, 随 顺 行 大 道,具 六 波 罗 蜜, 今 见 释 师

子。
qí hòudāngzuò fó

hàomíngyuē mí lè

guǎng dù zhūzhòngshēng

qí shù wú

其 后 当 作 佛, 号 名 曰 弥勒, 广 度 诸 众 生 ,其 数 无

22

yǒuliàng

有 量 。
bǐ fó miè dù hòu

xièdàizhě rǔ shì

miàoguāng fǎ shīzhě

jīn zé wǒ shēn

彼佛 灭 度 后, 懈 怠 者 汝 是, 妙 光 法 师 者, 今 则我 身
shì

是。
wǒ jiàndēngmíng fó

běnguāngruì rú cǐ

yǐ shìzhījīn fó

yù shuō fǎ huá

我 见 灯 明 佛, 本 光 瑞 如此,以 是 知 今 佛、欲 说 法 华
jīng

经。
jīnxiāng rú běnruì

shìzhū fó fāngbiàn

jīn fó fàngguāngmíng

zhù fā shí

今 相 如 本 瑞, 是 诸 佛 方 便 , 今 佛 放 光 明 , 助 发 实
xiāng yì

相 义。
zhūrénjīndāngzhī

hé zhǎng yì xīndài

fó dāng yǔ fǎ yǔ

chōng zú qiúdào

诸 人 今 当 知,合 掌 一 心 待,佛 当 雨法雨, 充 足 求 道
zhě

者。
zhūqiúsānchéngrén

ruòyǒu yí huǐzhě

fó dāngwéichúduàn

lìngjìn wú yǒu

诸 求 三 乘 人, 若 有 疑 悔 者,佛 当 为 除 断 , 令 尽 无 有

余。

fāng biàn pǐn dì èr

方 便 品 第二
ěr shí

shìzūncóngsānmèi ān xiáng ér qǐ

gàoshè lì fú

zhū fó zhì

尔 时, 世 尊 从 三 昧 安 详 而起, 告 舍 利弗: 诸 佛 智

23

huì

shènshēn wú liàng

qí zhìhuìmén

nánjiěnàn rù

yí qièshēngwén

慧, 甚 深 无 量 ,其 智 慧 门, 难 解 难 入,一 切 声 闻、
pì zhī fó

suǒ bù néngzhī suǒ yǐ zhě hé

fó céngqīnjìnbǎiqiānwàn yì wú shù

辟 支 佛、所 不 能 知。所 以 者 何。佛 曾 亲 近 百 千 万 亿无 数
zhū fó

jìnhángzhū fó wú liàngdào fǎ

yǒngměngjīngjìn

míngchēng pǔ

诸 佛, 尽 行 诸 佛无 量 道 法, 勇 猛 精 进, 名 称 普
wén

chéngjiùshènshēnwèicéngyǒu fǎ

suí yí suǒshuō

yì qù nánjiě

shè

闻。 成 就 甚 深 未 曾 有 法, 随 宜 所 说 ,意趣 难 解。 舍
lì fú

wú cóngchéng fó yǐ lái

zhǒngzhǒngyīnyuán

zhǒngzhǒng pì yù

利弗, 吾 从 成 佛已 来, 种 种 因 缘 , 种 种 譬喻,
guǎngyǎnyánjiào

wú shùfāngbiàn yǐndǎozhòngshēng

lìng lí zhūzhù suǒ

广 演 言 教 ,无 数 方 便 、引 导 众 生 , 令 离 诸 著。所
yǐ zhě hé

rú láifāngbiànzhījiàn bō luó mì jiē yǐ jù zú shè lì fú

rú lái

以 者 何。如 来 方 便 知 见 波 罗 蜜、皆 已具足。舍 利弗,如 来
zhījiàn

guǎng dà shēnyuǎn

wú liàng wú ài

lì wú suǒwèi chándìng jiě

知 见 , 广 大 深 远 ,无 量 无碍,力无 所 畏、禅 定 、解
tuōsānmèi

shēn rù wú jì

chéngjiù yí qièwèicéngyǒu fǎ

shè lì fú

脱 三 昧、 深 入无际, 成 就 一 切 未 曾 有 法。 舍 利弗,如
láinéngzhǒngzhǒngfēnbié

qiǎoshuōzhū fǎ

yán cí róuruǎn

yuè kě zhòng

来 能 种 种 分 别, 巧 说 诸 法, 言 辞 柔 软 , 悦 可 众
xīn

shè lì fú

qǔ yàoyánzhī

wú liàng wú biānwèicéngyǒu fǎ

fó xī

心。 舍 利弗, 取 要 言 之, 无 量 无 边 未 曾 有 法, 佛悉
chéngjiù

成 就。
zhǐ

shè lì fú

bù xū fù shuō

suǒ yǐ zhě hé

fó suǒchéngjiù dì yī

止, 舍 利弗,不须复 说 。所 以 者 何。佛 所 成 就 第一
xī yǒunánjiězhī fǎ

wéi fó yǔ fó

nǎinéngjiūjìnzhū fǎ shíxiāng

suǒwèi

稀 有 难 解 之 法, 唯 佛与佛、 乃 能 究 尽 诸 法 实 相 。 所 谓

24

zhū fǎ

rú shìxiāng

rú shìxìng

rú shì tǐ

rú shì lì

rú shìzuò

诸 法、如 是 相 ,如 是 性 ,如 是 体,如 是 力,如 是 作,如
shìyīn

rú shìyuán

rú shìguǒ

rú shìbào

rú shìběn mò jiūjìngděng

是 因,如 是 缘 ,如 是 果,如 是 报,如 是 本 末 究 竟 等 。
ěr shíshìzūn yù zhòngxuān cǐ yì

ér shuō jì yán

尔 时 世 尊 欲 重 宣 此义,而 说 偈 言:
shìxióng bù kě liàng

zhūtiān jí shìrén yí qièzhòngshēnglèi

wú néngzhī

世 雄 不可 量 , 诸 天 及 世 人、一 切 众 生 类,无 能 知
fó zhě

佛 者。
fó lì wú suǒwèi jiětuōzhūsānmèi

jí fó zhū yú fǎ

wú néng cè liángzhě

佛力无 所 畏、解 脱 诸 三 昧,及佛 诸 余法,无 能 测 量 者。
běncóng wú shù fó

jù zú hángzhūdào

shènshēnwēimiào fǎ

nánjiànnán kě

本 从 无 数 佛,具足 行 诸 道, 甚 深 微 妙 法, 难 见 难 可
le

了。
yú wú liàng yì jié

háng cǐ zhūdào yǐ

dàochǎng dé chéngguǒ

wǒ yǐ xī

于无 量 亿 劫, 行 此 诸 道 已, 道 场 得 成 果,我已悉
zhījiàn

知见。
rú shì dà guǒbào

zhǒngzhǒngxìngxiāng yì

wǒ jí shífāng fó

nǎinéngzhī

如 是 大 果 报, 种 种 性 相 义,我及 十 方 佛, 乃 能 知
shìshì

是 事。
shì fǎ bù kě shì

yán cí xiāng jì miè

zhū yú zhòngshēnglèi

wú yǒunéng

是 法不可 示, 言 辞 相 寂 灭, 诸 余 众 生 类,无 有 能
dé jiě

得 解,

25

chúzhū pú sà zhòng xìn lì jiān gù zhě zhū fó dì zǐ zhòng

cénggōngyǎngzhū

除 诸 菩萨 众 、信 力 坚 固 者。诸 佛弟子 众 , 曾 供 养 诸

佛,
yí qièlòu yǐ jìn

zhùshìzuìhòushēn

rú shìzhūrénděng

qí lì suǒ bù kān

一 切 漏 已 尽, 住 是 最 后 身 ,如 是 诸 人 等 ,其力 所 不 堪。
jiǎshǐmǎnshìjiān

jiē rú shè lì fú

jìn sī gòng dù liàng

bù néng cè fó

假 使 满 世 间 , 皆 如 舍 利弗, 尽 思 共 度 量 ,不 能 测佛
zhì

智。
zhèngshǐmǎnshífāng

jiē rú shè lì fú

jí yú zhū dì zǐ

yì mǎnshífāngshā

正 使 满 十 方 、 皆 如 舍 利弗,及余 诸 弟子、亦 满 十 方 刹,
jìn sī gòng dù liàng

yì fù bù néngzhī

pì zhī fó lì zhì

wú lòuzuìhòushēn

尽 思 共 度 量 ,亦复不 能 知。辟 支 佛利 智,无 漏 最 后 身
yì mǎnshífāngjiè

qí shù rú zhúlín

sī děnggòng yì xīn

yú yì wú liàng

亦 满 十 方 界,其 数 如 竹 林,斯 等 共 一 心,于亿无 量
jié

劫、
yù sī fó shízhì

mò néngzhīshǎofēn

xīn fā yì pú sà

gōngyǎng wú shù fó

欲思佛 实 智,莫 能 知 少 分。 新 发意菩萨, 供 养 无 数 佛,
le dá zhū yì qù

yòunéngshànshuō fǎ

rú dào má zhúwěi

chōngmǎnshífāng

了达 诸 义趣, 又 能 善 说 法,如 稻 麻 竹 苇, 充 满 十 方
shā

刹,
yì xīn yǐ miàozhì

yú héng hé shājié

xiánjiēgòng sī liang

bù néngzhī fó

一 心 以 妙 智,于 恒 河 沙 劫、 咸 皆 共 思 量 ,不 能 知 佛
zhì

智。

26

bù tuìzhū pú sà

qí shù rú héngshā

yì xīngòng sī qiú

yì fù bù néngzhī

不 退 诸 菩萨,其 数 如 恒 沙,一 心 共 思 求,亦复不 能 知。
yòugàoshè lì fú

wú lòu bù sī yì

shènshēnwēimiào fǎ

wǒ jīn yǐ jù dé

又 告 舍 利弗,无 漏 不思议、甚 深 微 妙 法,我 今 已具得,
wéi wǒ zhīshìxiāng

shífāng fó yì rán

shè lì fú dāngzhī

zhū fó yǔ wú yì

唯 我 知 是 相 , 十 方 佛亦 然。 舍 利弗 当 知, 诸 佛语无异,
yú fó suǒshuō fǎ

dāngshēng dà xìn lì

shìzūn fǎ jiǔhòu

yàodāngshuō

于佛 所 说 法, 当 生 大 信 力, 世 尊 法 久 后, 要 当 说
zhēnshí

真 实。
gàozhūshēngwénzhòng

jí qiúyuánjiàochéng

wǒ lìngtuō kǔ fù

dǎi dé niè

告 诸 声 闻 众 、及 求 缘 觉 乘 ,我 令 脱 苦缚, 逮 得 涅
pánzhě

槃 者,
fó yǐ fāngbiàn lì

shì yǐ sānchéngjiào

zhòngshēngchùchùzhù

yǐnzhī

佛以 方 便 力, 示 以 三 乘 教 , 众 生 处 处 著, 引 之
lìng dé chū

令 得 出。
ěr shí dà zhòngzhōng

yǒuzhūshēngwénlòujìn ā luóhàn ā ruòjiāochén

尔时大 众 中 , 有 诸 声 闻 漏 尽阿罗 汉阿若 憍 陈

děng

qiān èr bǎirén

jí fāshēngwén pì zhī fó xīn bǐqiū

bǐqiūní

如、等 , 千 二 百 人,及 发声 闻 辟 支 佛 心、比丘、比丘尼、
yōu pó sāi yōu pó yí

gè zuòshìniàn

jīnzhě shìzūn hé gù yīnqínchēngtàn

优 婆 塞、优 婆夷,各 作 是 念 : 今 者、世 尊 何故 殷 勤 称 叹
fāngbiàn

ér zuòshìyán

fó suǒ dé fǎ

shènshēnnánjiě

yǒusuǒyánshuō

方 便 、 而 作 是 言, 佛 所 得法, 甚 深 难 解, 有 所 言 说 ,
yì qù nánzhī

yí qièshēngwén

pì zhī fó

suǒ bù néng jí

fó shuō yī jiětuō

意趣 难 知,一 切 声 闻、辟 支 佛、所 不 能 及。佛 说 一 解 脱

27

wǒ děng yì dé cǐ fǎ

dào yú nièpán

ér jīn bù zhīshì yì suǒ qù

义,我 等 亦得此法, 到 于 涅 槃,而 今 不 知 是 义 所 趣。
ěr shíshè lì fú zhī sì zhòngxīn yí

zì yì wèiliǎo

ér bái fó yán

尔 时 舍 利弗 知 四 众 心 疑, 自亦 未 了 , 而 白 佛 言:
shìzūn

hé yīn hé yuán

yīnqínchēngtànzhū fó dì yī fāngbiàn shènshēnwēi

世 尊,何 因 何 缘 , 殷 勤 称 叹 诸 佛第一 方 便 、甚 深 微
miào nánjiězhī fǎ

wǒ zì xī lái

wèicéngcóng fó wén rú shìshuō

jīnzhě

妙 、难 解 之 法。我自昔 来, 未 曾 从 佛、闻 如 是 说 , 今 者、
sì zhòngxiánjiēyǒu yí

wéiyuànshìzūn fū yǎn sī shì

shìzūn hé gù yīnqín

四 众 咸 皆 有 疑。 惟 愿 世 尊 敷 演 斯 事, 世 尊 何故 殷 勤
chēngtànshènshēnwēimiàonánjiězhī fǎ

称 叹 甚 深 微 妙 难 解 之 法。
ěr shíshè lì fú yù zhòngxuān cǐ yì

ér shuō jì yán

尔 时 舍 利弗欲 重 宣 此义,而 说 偈 言:
huì rì dà shèngzūn

jiǔnǎishuōshì fǎ

zì shuō dé rú shì

lì wú wèisān

慧 日大 圣 尊, 久 乃 说 是 法,自 说 得如 是,力无 畏 三
mèi

昧、
chándìngjiětuōděng

bù kě sī yì fǎ

dàochǎngsuǒ dé fǎ

wú néng fā wèn

禅 定 解 脱 等 ,不可思议法。 道 场 所 得法,无 能 发 问
zhě

者。
wǒ yì nán kě cè

yì wú néngwènzhě

wú wèn ér zì shuō

chēngtànsuǒhángdào

我意 难 可测,亦无 能 问 者。无 问 而自 说 , 称 叹 所 行 道
zhìhuìshènwēimiào

zhū fó zhīsuǒ dé

wú lòuzhūluóhàn jí qiúnièpánzhě

智 慧 甚 微 妙 , 诸 佛 之 所 得。无 漏 诸 罗 汉、及 求 涅 槃 者,
jīnjiēduò yí wǎng

fó hé gù shuōshì

qí qiúyuánjiàozhě

bǐ qiū bǐ qiū ní

今 皆 堕 疑 网 ,佛何故 说 是。其 求 缘 觉 者、比 丘 比 丘 尼、

28

zhūtiānlóngguǐshén

jí qián tà pó děng

xiāngshìhuáiyóu yù

zhānyǎng

诸 天 龙 鬼 神 、及 乾 闼婆 等 , 相 视 怀 犹 豫, 瞻 仰
liǎng zú zūn

两 足 尊,
shìshìwéiyún hé

yuàn fó wéijiěshuō

yú zhūshēngwénzhòng

fó shuō wǒ dì

是 事 为 云 何, 愿 佛 为 解 说 。于 诸 声 闻 众 ,佛 说 我第

一。
wǒ jīn zì yú zhì yí huò bù néng le

wéishìjiūjìng fǎ

wéishìsuǒhángdào

我 今 自于 智、疑 惑 不 能 了, 为 是 究 竟 法, 为 是 所 行 道。
fó kǒusuǒshēng zǐ

hé zhǎngzhānyǎngdài

yuànchūwēimiàoyīn

shíwéi rú

佛 口 所 生 子,合 掌 瞻 仰 待, 愿 出 微 妙 音, 时 为 如
shíshuō

实说。
zhūtiānlóngshénděng

qí shù rú héngshā

qiú fó zhū pú sà

dà shùyǒu bā

诸 天 龙 神 等 ,其 数 如 恒 沙, 求 佛 诸 菩萨,大 数 有 八
wàn

万,
yòuzhūwàn yì guó

zhuànlúnshèngwángzhì

hé zhǎng yǐ jìngxīn

yù wén jù

又 诸 万 亿 国、 转 轮 圣 王 至,合 掌 以 敬 心,欲 闻 具
zú dào

足 道。
ěr shí fó gàoshè lì fú

zhǐ

zhǐ

bù xū fù shuō

ruòshuōshìshì

尔 时 佛 告 舍 利弗: 止, 止,不须复 说 。若 说 是 事,
yí qièshìjiānzhūtiān

jí rén jiēdāngjīng yí

shè lì fú zhòngbái fó yán

一 切 世 间 诸 天 、及 人、皆 当 惊 疑。舍 利弗 重 白 佛 言:
shìzūn

wéiyuànshuōzhī

wéiyuànshuōzhī suǒ yǐ zhě hé

shìhuì wú shùbǎi

世 尊, 惟 愿 说 之, 惟 愿 说 之。所 以 者 何。是 会 无 数 百

29

qiānwàn yì ā sēngzhǐzhòngshēng

céngjiànzhū fó

zhūgēnměng lì

zhì

千 万 亿阿 僧 祇 众 生 , 曾 见 诸 佛, 诸 根 猛 利, 智
huìmíngliǎo

wén fó suǒshuō

zé néngjìngxìn

慧 明 了 , 闻 佛 所 说 ,则 能 敬 信。
ěr shíshè lì fú yù zhòngxuān cǐ yì

ér shuō jì yán

尔 时 舍 利弗欲 重 宣 此义,而 说 偈 言:
fǎ wáng wú shàngzūn

wéishuōyuàn wù lǜ

法 王 无 上 尊, 惟 说 愿 勿虑。
shìhuì wú liàngzhòng

yǒunéngjìngxìnzhě

是 会 无 量 众 , 有 能 敬 信 者。
fó fù zhǐshè lì fú

ruòshuōshìshì

yí qièshìjiāntiān rén

ā xiū

佛复 止 舍 利弗: 若 说 是 事,一 切 世 间 天 、人、阿 修
luó

jiēdāngjīng yí

zēngshàngmàn bǐ qiū

jiāngzhuì yú dà kēng

罗、 皆 当 惊 疑, 增 上 慢 比 丘、 将 坠 于大 坑 。
ěr shíshìzūnzhòngshuō jì yán

尔 时 世 尊 重 说 偈 言:
zhǐzhǐ bù xū shuō

wǒ fǎ miàonán sī

止 止 不须 说 ,我法 妙 难 思,
zhūzēngshàngmànzhě

wén bì bù jìngxìn

诸 增 上 慢 者, 闻 必不 敬 信。
ěr shíshè lì fú zhòngbái fó yán

shìzūn

wéiyuànshuōzhī

wéiyuàn

尔 时 舍 利弗 重 白 佛 言: 世 尊, 惟 愿 说 之, 惟 愿
shuōzhī

jīn cǐ huìzhōng

rú wǒ děng bǐ

bǎiqiānwàn yì

shìshì yǐ céng

说 之。 今 此 会 中 , 如我 等 比、 百 千 万 亿, 世 世 已 曾
cóng fó shòuhuà

rú cǐ rénděng

bì néngjìngxìn

cháng yè ān yǐn

duōsuǒ

从 佛 受 化。如此 人 等 ,必 能 敬 信, 长 夜安 隐, 多 所
ráo yì

饶 益。

30

ěr shíshè lì fú yù zhòngxuān cǐ yì

ér shuō jì yán

尔 时 舍 利弗欲 重 宣 此义,而 说 偈 言:
wú shàngliǎng zú zūn

yuànshuō dì yī fǎ

wǒ wéi fó zhǎng zǐ

wéichuífēn

无 上 两 足 尊, 愿 说 第一法,我 为 佛 长 子, 惟 垂 分
biéshuō

别说。
shìhuì wú liàngzhòng

néngjìngxìn cǐ fǎ

fó yǐ céngshìshì

jiàohuà rú

是 会 无 量 众 , 能 敬 信 此法,佛已 曾 世 世, 教 化 如
shìděng

是等,
jiē yì xīn hé zhǎng

yù tīngshòu fó yǔ

wǒ děngqiān èr bǎi

jí yú qiú fó zhě

皆 一 心 合 掌 ,欲 听 受 佛语。我 等 千 二 百、及余 求 佛 者,
yuànwèi cǐ zhòng gù

wéichuífēnbiéshuō

shìděngwén cǐ fǎ

zé shēng dà

愿 为 此 众 故, 惟 垂 分 别 说 。 是 等 闻 此法,则 生 大
huān xǐ

欢 喜。
ěr shíshìzūngàoshè lì fú

rǔ yǐ yīnqínsānqǐng

qǐ dé bù shuō

尔 时 世 尊 告 舍 利弗:汝已 殷 勤 三 请 ,岂得不 说 。汝
jīn dì tīng

shàn sī niànzhī

wú dāngwéi rǔ fēnbiéjiěshuō

shuō cǐ yǔ shí

今 谛 听 , 善 思 念 之,吾 当 为 汝 分 别 解 说 。 说 此语 时,
huìzhōngyǒu bǐ qiū

bǐ qiū ní

yōu pó sāi

yōu pó yí

wǔ qiānrénděng

会 中 有 比 丘、比 丘 尼、优 婆 塞、优 婆夷、五 千 人 等 ,即
cóngzuò qǐ

lǐ fó ér tuì

suǒ yǐ zhě hé

cǐ bèizuìgēnshēnzhòng

jí zēng

从 座 起,礼佛而 退。所 以 者 何。此 辈 罪 根 深 重 ,及 增
shàngmàn

wèi dé wèi dé

wèizhèngwèizhèng

yǒu rú cǐ shī

shì yǐ bù zhù

上 慢, 未 得 谓 得, 未 证 谓 证 , 有 如此 失, 是 以不 住。
shìzūn mò rán ér bù zhìzhǐ

世 尊 默 然 而不 制 止。

31

ěr shí fó gàoshè lì fú

wǒ jīn cǐ zhòng

wú fù zhī yè

chúnyǒuzhēn

尔 时 佛 告 舍 利弗: 我 今 此 众 , 无复 枝 叶, 纯 有 贞
shí

shè lì fú

rú shìzēngshàngmànrén

tuì yì jiā yǐ

rǔ jīnshàntīng

实。舍 利弗,如 是 增 上 慢 人, 退 亦 佳 矣。汝 今 善 听 ,
dāngwéi rǔ shuō

shè lì fú yán

wéi

rán

shìzūn

yuàn lè yù wén

当 为 汝 说 。 舍 利弗 言, 唯、 然, 世 尊, 愿 乐欲 闻。
fó gàoshè lì fú

佛 告 舍 利弗:
rú shìmiào fǎ

zhū fó rú lái shínǎishuōzhī

rú yōután bō huá

shí

如 是 妙 法, 诸 佛如 来、时 乃 说 之,如 优 昙 钵 华, 时
yī xiàn ěr

shè lì fú

rǔ děngdāngxìn fó zhīsuǒshuō

yán bù xū wàng

shè

一 现 耳。舍 利弗,汝 等 当 信 佛 之 所 说 , 言 不虚 妄 。舍
lì fú

zhū fó suí yí shuō fǎ

yì qù nánjiě suǒ yǐ zhě hé

wǒ yǐ wú shùfāng

利弗, 诸 佛 随 宜 说 法,意趣 难 解。所 以 者 何。我以无 数 方
biàn zhǒngzhǒngyīnyuán pì yù yán cí yǎnshuōzhū fǎ

shì fǎ fēi sī liang

便 、种 种 因 缘 、譬喻 言 辞、演 说 诸 法, 是 法、非 思 量
fēnbiézhīsuǒnéngjiě

wéiyǒuzhū fó nǎinéngzhīzhī suǒ yǐ zhě hé zhū fó shì

分 别 之 所 能 解, 唯 有 诸 佛 乃 能 知 之。所 以 者 何。诸 佛 世
zūnwéi yǐ yī dà shìyīnyuán gù

chūxiàn yú shì shè lì fú

yún hé míngzhū fó

尊 唯 以一大 事 因 缘 故、出 现 于 世。舍 利弗, 云 何 名 诸 佛
shìzūnwéi yǐ yī dà shìyīnyuán gù

chūxiàn yú shì zhū fó shìzūn yù lìngzhòng

世 尊 唯 以一大 事 因 缘 故、出 现 于 世。诸 佛 世 尊 欲 令 众
shēngkāi fó zhījiàn

shǐ dé qīngjìng gù

chūxiàn yú shì

yù shìzhòngshēng

生 开 佛 知 见 、使 得 清 净 故, 出 现 于 世。欲 示 众 生
fó zhīzhījiàn gù

chūxiàn yú shì

yù lìngzhòngshēng wù fó zhījiàn gù

佛 之 知 见 故, 出 现 于 世。 欲 令 众 生 悟佛 知 见 故,
chūxiàn yú shì

yù lìngzhòngshēng rù fó zhījiàndào gù

chūxiàn yú shì shè

出 现 于 世。欲 令 众 生 入佛 知 见 道 故, 出 现 于 世。舍

32

lì fú

shìwéizhū fó yǐ yī dà shìyīnyuán gù

chūxiàn yú shì

利弗, 是 为 诸 佛以一大 事 因 缘 故、 出 现 于 世。
fó gàoshè lì fú

zhū fó rú láidànjiàohuà pú sà

zhūyǒusuǒzuò

佛 告 舍 利弗: 诸 佛如 来 但 教 化 菩萨, 诸 有 所 作,
chángwéi yī shì

wéi yǐ fó zhīzhījiàn

shì wù zhòngshēng

shè lì fú

常 为 一 事, 唯 以佛 之 知 见 、 示 悟 众 生 。 舍 利弗,如
láidàn yǐ yī fó chéng gù

wéizhòngshēngshuō fǎ

wú yǒu yú chéng

ruò èr

来 但 以一佛 乘 故, 为 众 生 说 法, 无 有 余 乘 , 若 二、
ruòsān

shè lì fú

yí qièshífāngzhū fó fǎ yì rú shì

若 三。 舍 利弗,一 切 十 方 诸 佛法亦如 是。
shè lì fú

guò qù zhū fó

yǐ wú liàng wú shùfāngbiàn zhǒngzhǒngyīn

舍 利弗, 过 去 诸 佛,以无 量 无 数 方 便 、 种 种 因
yuán

pì yù yán cí

ér wéizhòngshēngyǎnshuōzhū fǎ

shì fǎ

jiēwéi yī fó

缘 、譬喻 言 辞、而 为 众 生 演 说 诸 法, 是 法、皆 为 一佛
chéng gù shìzhūzhòngshēng

cóngzhū fó wén fǎ

jiūjìngjiē dé yí qièzhòng

乘 故。是 诸 众 生 , 从 诸 佛 闻 法, 究 竟 皆 得一 切 种
zhì

shè lì fú

wèiláizhū fó

dāngchū yú shì

yì yǐ wú liàng wú shùfāng

智。 舍 利弗, 未 来 诸 佛、 当 出 于 世,亦以无 量 无 数 方
biàn

zhǒngzhǒngyīnyuán

pì yù yán cí

ér wéizhòngshēngyǎnshuōzhū fǎ

便 、 种 种 因 缘 、譬喻 言 辞、而 为 众 生 演 说 诸 法,
shì fǎ

jiēwéi yī fó chéng gù

shìzhūzhòngshēng

cóng fó wén fǎ

jiūjìng

是 法、皆 为 一佛 乘 故。是 诸 众 生 , 从 佛 闻 法, 究 竟
jiē dé yí qièzhòngzhì shè lì fú

xiànzàishífāng wú liàngbǎiqiānwàn yì fó

皆 得一 切 种 智。舍 利弗, 现 在 十 方 无 量 百 千 万 亿佛
tǔ zhōng

zhū fó shìzūn

duōsuǒráo yì

ān lè zhòngshēng

shìzhū fó

土 中 、诸 佛 世 尊, 多 所 饶 益、安乐 众 生 , 是 诸 佛、亦
yǐ wú liàng wú shùfāngbiàn

zhǒngzhǒngyīnyuán

pì yù yán cí

ér wéizhòng

以无 量 无 数 方 便 、 种 种 因 缘 、譬喻 言 辞、而 为 众

33

shēngyǎnshuōzhū fǎ

shì fǎ

jiēwéi yī fó chéng gù

shìzhūzhòngshēng

生 演 说 诸 法, 是 法、 皆 为 一佛 乘 故。 是 诸 众 生 ,
cóng fó wén fǎ

jiūjìngjiē dé yí qièzhòngzhì

shè lì fú

shìzhū fó

dàn

从 佛 闻 法, 究 竟 皆 得一 切 种 智。 舍 利弗, 是 诸 佛、 但
jiàohuà pú sà

yù yǐ fó zhīzhījiàn

shìzhòngshēng gù

yù yǐ fó zhīzhī

教 化 菩萨, 欲以佛 之 知 见 、 示 众 生 故, 欲以佛 之 知
jiàn

wù zhòngshēng gù

yù lìngzhòngshēng rù fó zhīzhījiàn gù

shè lì fú

见 、悟 众 生 故,欲 令 众 生 入佛 之 知 见 故。舍 利弗,
wǒ jīn yì fù rú shì

zhīzhūzhòngshēngyǒuzhǒngzhǒng yù

shēnxīnsuǒzhù

我 今 亦复如 是, 知 诸 众 生 有 种 种 欲, 深 心 所 著
suí qí běnxìng

yǐ zhǒngzhǒngyīnyuán

pì yù yán cí

fāngbiàn lì

ér wéi

随 其 本 性 ,以 种 种 因 缘 、譬喻 言 辞、 方 便 力、而 为
shuō fǎ

shè lì fú

rú cǐ

jiēwéi dé yī fó chéng

yí qièzhòngzhì gù

说 法。 舍 利弗,如此, 皆 为 得一佛 乘 、一 切 种 智 故。
shè lì fú

shífāngshìjièzhōng

shàng wú èr chéng

hé kuàngyǒusān

舍 利弗, 十 方 世 界 中 , 尚 无二 乘 , 何 况 有 三
shè lì fú

zhū fó chū yú wǔ zhuó è shì

suǒwèijiézhuó fánnǎozhuó zhòng

舍 利弗, 诸 佛 出 于五 浊 恶 世, 所 谓 劫 浊 、烦 恼 浊 、 众
shēngzhuó jiànzhuó mìngzhuó

rú shìshè lì fú

jiézhuóluànshí

zhòng

生 浊 、见 浊 、命 浊 。如 是 舍 利弗, 劫 浊 乱 时, 众
shēnggòuzhòng

qiāntān jí dù

chéngjiùzhū bú shàngēn gù

zhū fó yǐ fāng

生 垢 重 , 悭 贪 嫉妒, 成 就 诸 不 善 根 故, 诸 佛以 方
biàn lì

yú yī fó chéng fēnbiéshuōsān shè lì fú

ruò wǒ dì zǐ

zì wèi

便 力,于一佛 乘 、分 别 说 三。舍 利弗, 若 我弟子,自 谓
ā luóhàn pì zhī fó zhě

bù wén bù zhīzhū fó rú lái dànjiàohuà pú sà shì

阿 罗 汉、辟 支 佛 者,不 闻 不 知 诸 佛如 来、但 教 化 菩萨 事,
cǐ fēi fó dì zǐ

fēi ā luóhàn

fēi pì zhī fó

此 非 佛弟子, 非 阿 罗 汉, 非 辟 支 佛。

34

yòu shè lì fú

shìzhū bǐ qiū bǐ qiū ní

zì wèi yǐ dé ā luóhàn

shì

又、舍 利弗, 是 诸 比 丘、比 丘 尼、自 谓 已得阿 罗 汉, 是
zuìhòushēn

jiūjìngnièpán

biàn bù fù zhìqiú ā nòuduōluósānmiǎosān pú

最 后 身 , 究 竟 涅 槃, 便 不复 志 求 阿 耨 多 罗 三 藐 三 菩

dāngzhī cǐ bèijiēshìzēngshàngmànrén suǒyǐ zhě hé ruòyǒu bǐqiū shí

提, 当 知 此 辈 皆 是 增 上 慢 人。所以 者 何。若 有 比丘、实
déāluóhàn

ruò bù xìn cǐ fǎ

wú yǒushìchù

chú fó miè dù hòu

xiànqián

得阿罗汉, 若 不 信 此法,无 有 是处 。除 佛 灭 度 后, 现 前
wú fó

suǒ yǐ zhě hé

fó miè dù hòu

rú shìděngjīng shòuchí dú sòngjiě yì

无佛。所 以 者 何。佛 灭 度 后,如 是 等 经 、受 持 读 诵 解 义
zhě

shìrénnán dé ruò yù yú fó

yú cǐ fǎ zhōng biàn dé jué le shè lì fú

者, 是 人 难 得。若 遇余佛,于此法 中 、便 得 决 了。舍 利弗
rǔ děngdāng yì xīnxìnjiěshòuchí fó yǔ

zhū fó rú lái

yán wú xū wàng

汝 等 当 一 心 信 解 受 持 佛语。 诸 佛如 来、 言 无虚 妄 ,无
yǒu yú chéng

wéi y ī f ó chéng

有 余 乘 , 唯 一佛 乘 。
ě r shíshìzūn y ù zhòngxuān c ǐ y ì

é r shuō j ì yán

尔 时 世 尊 欲 重 宣 此义,而 说 偈 言:
b ǐ qiū b ǐ qiū n í

yǒuhuáizēngshàngmàn

yōu p ó sāi wǒ màn

yōu pó yí bù

比 丘 比 丘 尼, 有 怀 增 上 慢, 优 婆 塞 我 慢, 优 婆夷不
xìn

信,
rú shì sì zhòngděng

qí shùyǒu wǔ qiān

bù zì jiàn qí guò

yú jièyǒuquē

如 是 四 众 等 ,其 数 有 五 千 ,不自 见 其 过,于 戒 有 缺
lòu

漏,
hù xī qí xiá cī

shìxiǎozhì yǐ chū

zhòngzhōngzhīzāokāng

fó wēi dé gù

护惜其 瑕 疵。 是 小 智 已 出, 众 中 之 糟 糠 ,佛 威 德故

35

去,
sī rénxiǎn fú dé

bù kānshòushì fǎ

cǐ zhòng wú zhī yè

wéiyǒuzhūzhēnshí

斯 人 鲜 福德,不 堪 受 是 法。此 众 无 枝 叶, 唯 有 诸 贞 实
shè lì fú shàntīng

zhū fó suǒ dé fǎ

wú liàngfāngbiàn lì

ér wéizhòng

舍 利弗 善 听 , 诸 佛 所 得法,无 量 方 便 力,而 为 众
shēngshuō

生 说。
zhòngshēngxīnsuǒniàn

zhǒngzhǒngsuǒhángdào

ruògānzhū yù xìng

xiān

众 生 心 所 念 , 种 种 所 行 道, 若 干 诸 欲 性 , 先
shìshàn è yè

世 善 恶业。
fó xī zhīshì yǐ

yǐ zhūyuán pì yù

yán cí fāngbiàn lì

lìng yí qièhuān xǐ

佛悉 知 是 已,以 诸 缘 譬喻、言 辞 方 便 力, 令 一 切 欢 喜
huòshuōxiūduōluó gā tuó jí běnshì běnshēngwèicéngyǒu yì shuō yú yīnyuán

或 说 修 多 罗、伽 陀 及 本 事、本 生 未 曾 有。亦 说 于 因 缘
pì yù bìngzhǐ yè

yōu bō tí shějīng

dùngēn lè xiǎo fǎ

tānzhù yú shēng sǐ

譬喻 并 祇 夜、优 波提 舍 经 。钝 根 乐 小 法, 贪 著 于 生 死,
yú zhū wú liàng fó

bù xíngshēnmiàodào

zhòng kǔ suǒnǎoluàn

wéishì

于 诸 无 量 佛,不 行 深 妙 道, 众 苦 所 恼 乱 , 为 是
shuōnièpán

说 涅 槃。
wǒ shèshìfāngbiàn

lìng dé rù fó huì

wèicéngshuō rǔ děng

dāng dé chéng

我 设 是 方 便 , 令 得入佛 慧, 未 曾 说 汝 等 、 当 得 成
fó dào

佛 道。
suǒ yǐ wèicéngshuō

shuōshíwèizhì gù

jīnzhèngshì qí shí

juédìngshuō

所 以 未 曾 说 , 说 时 未 至 故, 今 正 是 其 时, 决 定 说

36

dà chéng

大 乘 。
wǒ cǐ jiǔ bù fǎ

suíshùnzhòngshēngshuō

rù dà chéngwéiběn

yǐ gù shuō

我此 九 部法, 随 顺 众 生 说 ,入大 乘 为 本,以故 说
shìjīng

是经。
yǒu fó zǐ xīnjìng

róuruǎn yì lì gēn

wú liàngzhū fó suǒ

ér hángshēn

有 佛子 心 净 , 柔 软 亦利 根,无 量 诸 佛 所,而 行 深
miàodào

妙 道。
wèi cǐ zhū fó zǐ

shuōshì dà chéngjīng

wǒ jì rú shìrén

láishìchéng fó

为 此 诸 佛子, 说 是 大 乘 经 。我记如 是 人, 来 世 成 佛
dào

道,
yǐ shēnxīnniàn fó

xiūchíjìngjiè gù

cǐ děngwén dé fó

dà xǐ chōngbiàn

以 深 心 念 佛, 修 持 净 戒 故。此 等 闻 得佛,大喜 充 遍
shēn

身,
fó zhī bǐ xīnháng

gù wéishuō dà chéng

shēngwénruò pú sà

wén wǒ suǒshuō

佛 知 彼 心 行 ,故 为 说 大 乘 。 声 闻 若 菩萨, 闻 我 所 说

法,
nǎizhì yú yī jì

jiēchéng fó wú yí

shífāng fó tǔ zhōng

wéiyǒu yī chéng

乃 至 于一偈, 皆 成 佛无疑。 十 方 佛土 中 , 唯 有 一 乘

法,
wú èr yì wú sān

chú fó fāngbiànshuō

dàn yǐ jiǎmíng zì

yǐndǎo yú zhòng

无二亦无 三。 除 佛 方 便 说 , 但 以 假 名 字, 引 导 于 众

37

shēng

生 ,
shuō fó zhìhuì gù

zhū fó chū yú shì

wéi cǐ yī shìshí

yú èr zé fēizhēn

说 佛 智 慧 故。诸 佛 出 于 世, 唯 此一 事 实,余二则 非 真 ,
zhōng bù yǐ xiǎochéng

jì dù yú zhòngshēng

fó zì zhù dà chéng

rú qí suǒ

终 不以 小 乘 、济度于 众 生 。佛自 住 大 乘 ,如其 所
dé fǎ

得法、
dìnghuì lì zhuāngyán

yǐ cǐ dù zhòngshēng

zì zhèng wú shàngdào

定 慧 力 庄 严,以此度 众 生 。自 证 无 上 道,大
chéngpíngděng fǎ

乘 平 等 法,
ruò yǐ xiǎochénghuà

nǎizhì yú yī rén

wǒ zé duòqiāntān

cǐ shìwéi bù kě

若 以 小 乘 化、乃 至 于一 人,我则 堕 悭 贪,此 事 为 不可
ruòrénxìnguī fó

rú lái bù qī kuáng

yì wú tān jí yì

duànzhū fǎ zhōng

若 人 信 归 佛,如 来 不欺 诳 ,亦无 贪 嫉意, 断 诸 法 中
è

恶。
gù fó yú shífāng

ér dú wú suǒwèi wǒ yǐ xiāngyánshēn

guāngmíngzhàoshì

故佛于 十 方 ,而独无 所 畏。我以 相 严 身 , 光 明 照 世
jiān

间,
wú liàngzhòngsuǒzūn

wéishuōshíxiāngyìn

shè lì fú dāngzhī

wǒ běn lì

无 量 众 所 尊, 为 说 实 相 印。 舍 利弗 当 知,我 本 立
shìyuàn

誓愿,
yù lìng yí qièzhòng

rú wǒ děng wú yì

rú wǒ xī suǒyuàn

jīnzhě yǐ mǎn zú

欲 令 一 切 众 、如我 等 无异。如我昔 所 愿 , 今 者 已 满 足,

38

huà yí qièzhòngshēng

jiēlìng rù fó dào ruò wǒ yù zhòngshēng

jìnjiào yǐ

化 一 切 众 生 , 皆 令 入佛 道。若 我遇 众 生 , 尽 教 以
fó dào

佛 道,
wú zhìzhěcuòluàn

mí huò bù shòujiào

wǒ zhī cǐ zhòngshēng

wèicéngxiū

无 智 者 错 乱 ,迷 惑 不 受 教 。我 知 此 众 生 , 未 曾 修
shànběn

善 本,
jiānzhù yú wǔ yù

chī ài gù shēngnǎo yǐ zhū yù yīnyuán

zhuìduòsān è dào

坚 著 于五欲, 痴 爱故 生 恼。以 诸 欲 因 缘 , 坠 堕 三 恶 道
lúnhuíliù qù zhōng

bèishòuzhū kǔ dú

shòutāizhīwēixíng

shìshìcháng

轮 回 六 趣 中 , 备 受 诸 苦毒, 受 胎 之 微 形 , 世 世 常
zēngzhǎng

增 长 。
báo dé shǎo fú rén

zhòng kǔ suǒ bī pò

rù xiéjiànchóulín

ruòyǒuruò wú

薄 德 少 福 人, 众 苦 所 逼迫,入 邪 见 稠 林, 若 有 若 无
děng

等。
yī zhǐ cǐ zhūjiàn

jù zú liùshí èr

shēnzhù xū wàng fǎ

jiānshòu bù kě

依 止 此 诸 见 ,具足 六 十 二, 深 著 虚 妄 法, 坚 受 不可
shě

舍,
wǒ màn zì jīngāo

chǎn qǔ xīn bù shí

yú qiānwàn yì jié

bù wén fó míng zì

我 慢 自 矜 高, 谄 曲 心 不 实,于 千 万 亿 劫、不 闻 佛 名 字,
yì bù wénzhèng fǎ

rú shìrénnán dù

shì gù shè lì fú

wǒ wéishèfāngbiàn

亦不 闻 正 法,如 是 人 难 度。 是 故 舍 利弗,我 为 设 方 便 ,
shuōzhūjìn kǔ dào

shìzhī yǐ nièpán

wǒ suīshuōnièpán

shì yì fēizhēnmiè

说 诸 尽 苦 道, 示 之 以 涅 槃。我 虽 说 涅 槃, 是 亦 非 真 灭

39

zhū fǎ cóngběnlái

cháng zì jì mièxiāng

fó zǐ hángdào yǐ

láishì dé zuò

诸 法 从 本 来, 常 自寂 灭 相 。佛子 行 道 已, 来 世 得 作

佛,
wǒ yǒufāngbiàn lì

kāishìsānchéng fǎ

yí qièzhūshìzūn

jiēshuō yī chéng

我 有 方 便 力, 开 示 三 乘 法。一 切 诸 世 尊, 皆 说 一 乘
dào

道,
jīn cǐ zhū dà zhòng

jiēyìngchú yí huò

zhū fó yǔ wú yì

wéi yī wú èr

今 此 诸 大 众 , 皆 应 除 疑 惑, 诸 佛语无异, 唯 一无二
chéng

乘 。
guò qù wú shùjié

wú liàngmiè dù fó

bǎiqiānwàn yì zhòng

qí shù bù kě

过 去无 数 劫,无 量 灭 度佛, 百 千 万 亿 种 ,其 数 不可
liàng

量 。
rú shìzhūshìzūn

zhǒngzhǒngyuán pì yù

wú shùfāngbiàn lì

yǎnshuōzhū

如 是 诸 世 尊, 种 种 缘 譬喻,无 数 方 便 力, 演 说 诸
fǎ xiāng

法 相 。
shìzhūshìzūnděng

jiēshuō yī chéng fǎ

huà wú liàngzhòngshēng

lìng rù

是 诸 世 尊 等 , 皆 说 一 乘 法, 化 无 量 众 生 , 令 入
yú fó dào

于佛 道。
yòuzhū dà shèngzhǔ

zhī yí qièshìjiān

tiānrénqúnshēnglèi

shēnxīnzhī

又 诸 大 圣 主, 知 一 切 世 间 、 天 人 群 生 类, 深 心 之
suǒ yù

所 欲,

40

gèng yǐ yì fāngbiàn

zhùxiǎn dì yī yì

ruòyǒuzhòngshēnglèi

zhízhūguò

更 以异 方 便 , 助 显 第一义。 若 有 众 生 类, 值 诸 过
qù fó

去佛,
ruòwén fǎ bù shī

huòchíjièrěn rǔ

jīngjìnchánzhìděng

zhǒngzhǒngxiū

若 闻 法布 施, 或 持 戒 忍 辱、 精 进 禅 智 等 , 种 种 修
fú huì

福 慧。
rú shìzhūrénděng

jiē yǐ chéng fó dào

zhū fó miè dù yǐ

ruòrénshànruǎn

如 是 诸 人 等 , 皆 已 成 佛 道。 诸 佛 灭 度已, 若 人 善 软
xīn

心,
rú shìzhūzhòngshēng

jiē yǐ chéng fó dào

zhū fó miè dù yǐ

gōngyǎngshè

如 是 诸 众 生 , 皆 已 成 佛 道。 诸 佛 灭 度已, 供 养 舍
lì zhě

利 者,
qǐ wàn yì zhòng tǎ

jīnyín jí bō lí

chē qú yǔ mǎ nǎo

méiguīliú lí zhū

起 万 亿 种 塔, 金 银 及玻璃、 砗 磲与玛 瑙、 玫 瑰 琉 璃 珠,
qīngjìngguǎngyánshì

zhuāngxiào yú zhū tǎ

huòyǒu qǐ shímiào

zhāntán

清 净 广 严 饰, 庄 校 于 诸 塔。 或 有 起 石 庙 , 栴 檀
jí chénshuǐ

及沉 水,
mù mì bìng yú cái

zhuān wǎ ní tǔ děng

ruò yú kuàng yě zhōng

jī tǔ chéng

木蜜 并 余 材, 塼 瓦泥土 等 。 若 于 旷 野 中 ,积土 成
fó miào

佛庙。
nǎizhìtóng zǐ xì

jù shāwéi fó tǎ

rú shìzhūrénděng

jiē yǐ chéng fó dào

乃 至 童 子戏,聚 沙 为 佛塔。如 是 诸 人 等 , 皆 已 成 佛 道

41

ruòrénwéi fó gù

jiàn lì zhūxíngxiàng

kè diāochéngzhòngxiāng

jiē yǐ

若 人 为 佛故, 建 立 诸 形 像 ,刻 雕 成 众 相 , 皆 已
chéng fó dào

成 佛 道。
huò yǐ qī bǎochéng

tòushíchìbáitóng

bái là jí qiān xī

tiě mù jí yǔ ní

或 以七 宝 成 , 鋀 石 赤 白 铜 、 白 镴及 铅 锡, 铁 木及与泥,
huò yǐ jiāo qī bù

yánshìzuò fó xiàng

rú shìzhūrénděng

jiē yǐ chéng fó

或 以 胶 漆布、 严 饰 作 佛 像 ,如 是 诸 人 等 , 皆 已 成 佛
dào

道。
cǎihuàzuò fó xiàng

bǎi fú zhuāngyánxiāng

zì zuòruòshǐrén

jiē yǐ

彩 画 作 佛 像 , 百 福 庄 严 相 ,自 作 若 使 人, 皆 已
chéng fó dào

成 佛 道。
nǎizhìtóng zǐ xì

ruòcǎo mù jí bǐ

huò yǐ zhǐzhǎojiǎ

ér huàzuò fó xiàng

乃 至 童 子戏, 若 草 木及笔、 或 以 指 爪 甲、而 画 作 佛 像 ,
rú shìzhūrénděng

jiànjiàn jī gōng dé

jù zú dà bēixīn

jiē yǐ chéng fó

如 是 诸 人 等 , 渐 渐 积 功 德,具足大 悲 心, 皆 已 成 佛
dào

道。
dànhuàzhū pú sà

dù tuō wú liàngzhòng

ruòrén yú tǎ miào

bǎoxiàng jí huà

但 化 诸 菩萨,度 脱 无 量 众 。若 人 于塔 庙 、宝 像 及 画
xiàng

像 ,
yǐ huáxiāngfāngài

jìngxīn ér gōngyǎng

ruòshǐrénzuò lè

jī gǔ chuījiǎo

以 华 香 幡 盖、 敬 心 而 供 养 。若 使 人 作 乐,击鼓 吹 角
bèi

贝,

42

xiāo dí qínkōnghóu

pí pá náotóng bó

rú shìzhòngmiàoyīn

jìnchí yǐ gōng

箫 笛 琴 箜 篌、琵琶 铙 铜 钹,如 是 众 妙 音, 尽 持 以 供
yǎng

养。
huò yǐ huān xǐ xīn

gē beisòng fó dé

nǎizhì yī xiǎoyīn

jiē yǐ chéng fó

或 以 欢 喜 心,歌 呗 颂 佛德, 乃 至 一 小 音, 皆 已 成 佛
dào

道。
ruòrénsǎnluànxīn

nǎizhì yǐ yī huá

gōngyǎng yú huàxiàng

jiànjiàn wú

若 人 散 乱 心, 乃 至 以一 华, 供 养 于 画 像 , 渐 见 无
shù fó

数 佛。
huòyǒurén lǐ bài

huò fù dàn hé zhǎng

nǎizhì jǔ yì shǒu

huò fù xiǎo dī

或 有 人 礼 拜, 或 复 但 合 掌 , 乃 至 举一 手 , 或 复 小 低
tóu

头,
yǐ cǐ gōngyǎngxiàng

jiànjiàn wú liàng fó

zì chéng wú shàngdào

guǎng

以此 供 养 像 , 渐 见 无 量 佛。自 成 无 上 道, 广
dù wú shùzhòng

度无 数 众 、
rù wú yú nièpán

rú xīnjìnhuǒmiè

ruòrénsǎnluànxīn

rù yú tǎ miàozhōng

入无余 涅 槃,如 薪 尽 火 灭。若 人 散 乱 心,入于塔 庙 中
yī chēngnán wú fó

jiē yǐ chéng fó dào

yú zhūguò qù fó

zàishìhuòmiè dù

一 称 南 无佛, 皆 已 成 佛 道。于 诸 过 去佛, 在 世 或 灭 度,
ruòyǒuwénshì fǎ

jiē yǐ chéng fó dào wèiláizhūshìzūn

qí shù wú yǒuliàng

若 有 闻 是 法, 皆 已 成 佛 道。未 来 诸 世 尊,其 数 无 有 量
shìzhū rú láiděng

yì fāngbiànshuō fǎ

yí qièzhū rú lái

yǐ wú liàngfāng

是 诸 如 来 等 ,亦 方 便 说 法。一 切 诸 如 来,以无 量 方

43

biàn

便、
dù tuōzhūzhòngshēng

rù fó wú lòuzhì

ruòyǒuwén fǎ zhě

wú yī bù chéng

度 脱 诸 众 生 ,入佛无 漏 智, 若 有 闻 法 者,无一不 成

佛。
zhū fó běnshìyuàn

wǒ suǒháng fó dào

pǔ yù lìngzhòngshēng yì tong dé cǐ

诸 佛 本 誓 愿 ,我 所 行 佛 道,普欲 令 众 生 、亦 同 得此
dào

道。
wèiláishìzhū fó

suīshuōbǎiqiān yì

wú shùzhū fǎ mén

qí shíwéi yī chéng

未 来 世 诸 佛, 虽 说 百 千 亿、无 数 诸 法 门,其 实 为 一 乘
zhū fó liǎng zú zūn

zhī fǎ cháng wú xìng

fó zhòngcóngyuán qǐ

shì gù

诸 佛 两 足 尊, 知 法 常 无 性 ,佛 种 从 缘 起, 是 故
shuō yī chéng

说一 乘 。
shì fǎ zhù fǎ wèi

shìjiānxiāngchángzhù

yú dàochǎngzhī yǐ

dǎoshīfāng

是 法 住 法 位, 世 间 相 常 住,于 道 场 知 已, 导 师 方
biànshuō

便 说。
tiānrénsuǒgōngyǎng

xiànzàishífāng fó

qí shù rú héngshā

chūxiàn yú

天 人 所 供 养 、 现 在 十 方 佛,其 数 如 恒 沙, 出 现 于
shìjiān

世间,
ān yǐnzhòngshēng gù

yì shuō rú shì fǎ

zhī dì yī jì miè

yǐ fāngbiàn lì

安 隐 众 生 故,亦 说 如 是 法。 知 第一寂 灭,以 方 便 力

故,

44

suīshìzhǒngzhǒngdào

qí shíwéi fó chéng zhīzhòngshēngzhūháng

shēnxīn

虽 示 种 种 道,其 实 为 佛 乘 。知 众 生 诸 行 , 深 心
zhīsuǒniàn

之所 念 ,
guò qù suǒ xí yè

yù xìngjīngjìn lì

jí zhūgēn lì dùn

yǐ zhǒngzhǒngyīn

过 去 所 习业,欲 性 精 进 力,及 诸 根 利 钝,以 种 种 因
yuán

缘、
pì yù yì yán cí

suíyìngfāngbiànshuō jīn wǒ yì rú shì

ān yǐnzhòngshēng

譬喻亦 言 辞, 随 应 方 便 说 。今 我亦如 是,安 隐 众 生

故,
yǐ zhǒngzhǒng fǎ mén

xuānshì yú fó dào

wǒ yǐ zhìhuì lì

zhīzhòngshēng

以 种 种 法 门、 宣 示 于佛 道。我以 智 慧 力, 知 众 生
xìng yù

性 欲,
fāngbiànshuōzhū fǎ

jiēlìng dé huān xǐ

shè lì fú dāngzhī

wǒ yǐ fó yǎn

方 便 说 诸 法, 皆 令 得 欢 喜。 舍 利弗 当 知,我以佛 眼
guān

观,
jiànliùdàozhòngshēng

pínqióng wú fú huì

rù shēng sǐ xiǎndào

xiāng

见 六 道 众 生 , 贫 穷 无福 慧,入 生 死 险 道, 相
xù kǔ bú duàn

续苦不 断 ,
shēnzhù yú wǔ yù

rú máoniú ài wěi yǐ tān ài zì bì

mángmíng wú suǒjiàn

深 著 于五欲,如 牦 牛 爱 尾、以 贪 爱自弊, 盲 瞑 无 所 见 。
bù qiú dà shì fó

jí yǔ duàn kǔ fǎ

shēn rù zhūxiéjiàn

yǐ kǔ yù shě kǔ

不 求 大 势 佛、及与 断 苦法, 深 入 诸 邪 见 ,以苦欲 舍 苦。

45

wéishìzhòngshēng gù

ér qǐ dà bēixīn

wǒ shǐzuòdàochǎng

guānshù yì jīng

为 是 众 生 故、而起大 悲 心。我 始 坐 道 场 , 观 树 亦 经
háng

行,
yú sān qī rì zhōng

sī wéi rú shìshì

wǒ suǒ dé zhìhuì

wēimiàozuì dì yī

于 三 七日 中 ,思 惟 如 是 事。我 所 得 智 慧, 微 妙 最 第一。
zhòngshēngzhūgēndùn

zhù lè chīsuǒmáng

rú sī zhīděnglèi

yún hé ér kě

众 生 诸 根 钝, 著 乐 痴 所 盲 ,如斯 之 等 类, 云 何而可

度,
ěr shízhūfànwáng

jí zhūtiān dì shì hù shì sì tiānwáng

jí dà zì zàitiān

尔 时 诸 梵 王 ,及 诸 天 帝 释、护 世 四 天 王 ,及大自 在 天
bìng yú zhūtiānzhòng

juànshǔbǎiqiānwàn

gōngjìng hé zhǎng lǐ

qǐng wǒ

并 余 诸 天 众 、 眷 属 百 千 万, 恭 敬 合 掌 礼, 请 我
zhuǎn fǎ lún

转 法 轮。
wǒ jí zì sī wéi

ruòdànzàn fó chéng

zhòngshēngméizài kǔ

bù néngxìn

我即自思 惟, 若 但 赞 佛 乘 , 众 生 没 在 苦,不 能 信
shì fǎ

是 法,
pò fǎ bù xìn gù

zhuì yú sān è dào

wǒ níng bù shuō fǎ

jí rù yú nièpán

破法不 信 故, 坠 于 三 恶 道。我 宁 不 说 法,疾入于 涅 槃。
xúnniànguò qù fó

suǒxíngfāngbian lì

wǒ jīnsuǒ dé dào

yì yìngshuōsān

寻 念 过 去佛、 所 行 方 便 力,我 今 所 得 道,亦 应 说 三
chéng

乘 。
zuòshì sī wéishí

shífāng fó jiēxiàn

fànyīnwèi yù wǒ

shànzāishìjiā

作 是 思 惟 时, 十 方 佛 皆 现 , 梵 音 慰 喻我, 善 哉 释 迦

46

wén

文,
dì yī zhīdǎoshī

dé shì wú shàng fǎ

suízhū yí qiè fó

第一 之 导 师,得 是 无 上 法,

ér yòngfāngbiàn

随 诸 一 切 佛、而 用 方 便

力。
wǒ děng yì jiē dé

zuìmiào dì yī fǎ

wéizhūzhòngshēnglèi fēnbiéshuōsān

我 等 亦 皆 得, 最 妙 第一法, 为 诸 众 生 类、分 别 说 三
chéng

乘 。
shǎozhì lè xiǎo fǎ

bù zì xìnzuò fó

shì gù yǐ fāngbiàn

fēnbiéshuōzhū

少 智 乐 小 法,不自 信 作 佛, 是 故以 方 便 、 分 别 说 诸
guǒ

果。
suī fù shuōsānchéng

dànwéijiào pú sà

shè lì fú dāngzhī

wǒ wénshèngshī

虽 复 说 三 乘 , 但 为 教 菩萨。舍 利弗 当 知,我 闻 圣 师

子、
shēnjìngwēimiàoyīn

xǐ chēngnán wú fó

fù zuò rú shìniàn

wǒ chūzhuó è

深 净 微 妙 音,喜 称 南 无佛。复 作 如 是 念 ,我 出 浊 恶
shì

世,
rú zhū fó suǒshuō

wǒ yì suíshùnháng

sī wéishìshì yǐ

jí qū bō luónài

如 诸 佛 所 说 ,我亦 随 顺 行 。思 惟 是 事 已,即趋波 罗 奈,
zhū fǎ jì mièxiāng

bù kě yǐ yánxuān

yǐ fāngbiàn lì gù

wéi wǔ bǐ qiū

诸 法寂 灭 相 ,不可以 言 宣 。以 方 便 力故, 为 五比 丘
shuō

说。

47

shìmíngzhuǎn fǎ lún

biànyǒunièpányīn

jí yǐ ā luóhàn

fǎ sēngchābié

是 名 转 法 轮, 便 有 涅 槃 音,及以阿 罗 汉,法 僧 差 别
míng

名。
cóngjiǔyuǎnjiélái

zànshìnièpán fǎ

shēng sǐ kǔ yǒngjìn

wǒ cháng rú

从 久 远 劫 来, 赞 是 涅 槃 法, 生 死苦 永 尽,我 常 如
shìshuō

是说。
shè lì fú dāngzhī

wǒ jiàn fó zǐ děng

zhìqiú fó dàozhě

wú liàngqiānwàn

舍 利弗 当 知,我 见 佛子 等 , 志 求 佛 道 者,无 量 千 万

亿,
xián yǐ gōngjìngxīn

jiēláizhì fó suǒ

céngcóngzhū fó wén

fāngbiànsuǒ

咸 以 恭 敬 心, 皆 来 至 佛 所, 曾 从 诸 佛 闻, 方 便 所
shuō fǎ

说 法。
wǒ jí zuòshìniàn

rú láisuǒ yǐ chū

wéishuō fó huì gù

jīnzhèngshì qí

我即 作 是 念 ,如 来 所 以 出, 为 说 佛 慧 故, 今 正 是 其
shí

时。
shè lì fú dāngzhī

dùngēnxiǎozhìrén zhùxiāngjiāomànzhě

bù néngxìnshì

舍 利弗 当 知, 钝 根 小 智 人、著 相 憍 慢 者,不 能 信 是

法。
jīn wǒ xǐ wú wèi

yú zhū pú sà zhōng

zhèngzhíshěfāngbiàn

dànshuō wú

今 我喜无 畏,于 诸 菩萨 中 , 正 直 舍 方 便 , 但 说 无
shàngdào

上 道。

48

pú sà wénshì fǎ

yí wǎngjiē yǐ chú

qiān èr bǎiluóhàn

xī yì dāngzuò fó

菩萨 闻 是 法,疑 网 皆 已 除, 千 二 百 罗 汉、悉亦 当 作 佛。
rú sānshìzhū fó

shuō fǎ zhī yí shì

wǒ jīn yì rú shì

shuō wú fēnbié fǎ

如 三 世 诸 佛, 说 法 之 仪 式,我 今 亦如 是, 说 无 分 别 法。
zhū fó xìngchūshì

xuányuǎnzhí yù nàn

zhèngshǐchū yú shì

shuōshì fǎ

诸 佛 兴 出 世, 悬 远 值 遇 难, 正 使 出 于 世, 说 是 法
fù nán

复 难,
wú liàng wú shùjié

wénshì fǎ yì nán

néngtīngshì fǎ zhě

sī rén yì fù

无 量 无 数 劫, 闻 是 法亦 难, 能 听 是 法 者,斯 人 亦复
nán

难。
pì rú yōutánhuā

yí qièjiē ài lè

tiānrénsuǒ xī yǒu

shíshínǎi yī chū

譬如 优 昙 花,一 切 皆 爱乐, 天 人 所 稀 有, 时 时 乃 一 出。
wén fǎ huān xǐ zàn

nǎizhì fā yī yán

zé wéi yǐ gōngyǎng

yí qièsānshì fó

闻 法 欢 喜 赞, 乃 至 发一 言,则 为 已 供 养 ,一 切 三 世 佛,
shìrénshèn xī yǒu

guò yú yōutánhuā

rǔ děng wù yǒu yí

wǒ wéizhū fǎ wáng

是 人 甚 稀 有, 过 于 优 昙 花。汝 等 勿 有 疑,我 为 诸 法 王 ,
pǔ gàozhū dà zhòng

dàn yǐ yī chéngdào

jiàohuàzhū pú sà

wú shēngwén dì

普 告 诸 大 众 , 但 以一 乘 道、 教 化 诸 菩萨,无 声 闻 弟

子。
rǔ děngshè lì fú

shēngwén jí pú sà

dāngzhīshìmiào fǎ

zhū fó zhī mì

汝 等 舍 利弗, 声 闻 及菩萨, 当 知 是 妙 法, 诸 佛 之 秘
yào

要。
yǐ wǔ zhuó è shì

dàn lè zhùzhū yù

rú shìděngzhòngshēng

zhōng bù qiú

以五 浊 恶 世, 但 乐 著 诸 欲,如 是 等 众 生 , 终 不 求

49

fó dào

佛 道。
dāngláishì è rén

wén fó shuō yī chéng

mí huò bù xìnshòu

pò fǎ duò è

当 来 世 恶 人, 闻 佛 说 一 乘 ,迷 惑 不 信 受 ,破法 堕 恶
dào

道。
yǒucánkuìqīngjìng

zhìqiú fó dàozhě

dāngwéi rú shìděng

guǎngzàn yī

有 惭 愧 清 净 、 志 求 佛 道 者, 当 为 如 是 等 、 广 赞 一
chéngdào

乘 道。
shè lì fú dāngzhī

zhū fó fǎ rú shì

yǐ wàn yì fāngbiàn

suí yí ér shuō fǎ

舍 利弗 当 知, 诸 佛法如 是,以 万 亿 方 便 、 随 宜而 说 法,
qí bù xí xuézhě

bù néngxiǎo le cǐ

rǔ děng jì yǐ zhī

zhū fó shìzhīshī

其不习 学 者,不 能 晓 了此。汝 等 既已 知, 诸 佛 世 之 师,
suí yí fāngbiànshì

wú fù zhū yí huò

xīnshēng dà huān xǐ

zì zhīdāngzuò

随 宜 方 便 事,无复 诸 疑 惑, 心 生 大 欢 喜,自 知 当 作

佛。
miào fǎ lián huá jīng juàn èr

妙 法 莲 华 经 卷 二
pì yù pǐn dì sān

譬喻 品 第 三
ěr shíshè lì fú yǒngyuèhuān xǐ

jí qǐ

hé zhǎng

zhānyǎngzūnyán

尔 时 舍 利弗 踊 跃 欢 喜,即起、合 掌 、 瞻 仰 尊 颜、
ér bái fó yán

jīncóngshìzūnwén cǐ fǎ yīn

xīnhuáiyǒngyuè

dé wèicéngyǒu

而 白 佛 言:今 从 世 尊 闻此法音,心 怀 踊 跃,得未 曾 有。
suǒ yǐ zhě hé

wǒ xī cóng fó wén rú shì fǎ

jiànzhū pú sà shòu jì zuò fó

ér

所以者何。 我昔 从 佛闻如是法, 见 诸菩萨 授 记 作 佛, 而
50

wǒ děng bù yǔ sī shì

shèn zì gǎnshāng

shī yú rú lái wú liàngzhījiàn

shì

我 等 不与斯 事, 甚 自 感 伤 、 失 于如 来 无 量 知 见 。 世
zūn

wǒ cháng dú chǔshānlínshùxià

ruòzuòruòháng

měizuòshìniàn

尊, 我 常 独 处 山 林 树 下, 若 坐 若 行 , 每 作 是 念 : 我
děngtóng rù fǎ xìng

yún hé rú lái yǐ xiǎochéng fǎ ér jiàn jì dù

shì wǒ

等 同 入法 性 , 云 何如 来 以 小 乘 法而 见 济度? 是 我
děngjiù

fēishìzūn yě suǒ yǐ zhě hé ruò wǒ děngdàishuōsuǒyīn

chéngjiù

等 咎, 非 世 尊 也。所 以 者 何。若 我 等 待 说 所 因, 成 就
ā nòuduōluósānmiǎosān pú tí zhě

bì yǐ dà chéng ér dé dù tuō

rán wǒ děng

阿 耨 多 罗 三 藐 三 菩提 者, 必以大 乘 而得度 脱。 然 我 等
bù jiěfāngbiànsuí yí suǒshuō

chūwén fó fǎ

biànxìnshòu

sī wéi qǔ

不 解 方 便 随 宜 所 说 , 初 闻 佛法,遇、 便 信 受 、思 惟 取
zhèng shìzūn

wǒ cóng xī lái

zhōng rì jìng yè

měi zì kè zé

ér jīncóng

证 。世 尊,我 从 昔 来, 终 日 竟 夜、每 自克责。而 今 从

wénsuǒwèiwén wèicéngyǒu fǎ

duànzhū yí huǐ

shēn yì tàirán

kuài

佛, 闻 所 未 闻、未 曾 有 法, 断 诸 疑 悔, 身 意 泰 然, 快
dé ān yǐn

jīn rì nǎizhīzhēnshì fó zǐ

cóng fó kǒushēng

cóng fǎ huàshēng

得安 隐。今 日 乃 知 真 是 佛子, 从 佛 口 生 , 从 法 化 生
dé fó fǎ fēn

得佛法 分。
ěr shíshè lì fú yù zhòngxuān cǐ yì

ér shuō jì yán

尔 时 舍 利弗欲 重 宣 此义,而 说 偈 言:
wǒ wénshì fǎ yīn

dé suǒwèicéngyǒu

xīnhuái dà huān xǐ

yí wǎngjiē yǐ

我 闻 是 法 音,得 所 未 曾 有, 心 怀 大 欢 喜,疑 网 皆 已
chú

除。
xī láiméng fó jiào

bù shī yú dà chéng

fó yīnshèn xī yǒu

néngchúzhòng

昔 来 蒙 佛 教 ,不 失 于大 乘 ,佛 音 甚 稀 有, 能 除 众

51

shēngnǎo

生 恼,
wǒ yǐ dé lòujìn

wén yì chúyōunǎo

wǒ chǔ yú shān gǔ

huòzàishùlínxià

我已得 漏 尽, 闻 亦 除 忧 恼。我 处 于 山 谷, 或 在 树 林 下,
ruòzuòruòjīngháng

cháng sī wéishìshì

wū hū shēn zì zé

yún hé ér zì

若 坐 若 经 行 , 常 思 惟 是 事,呜呼 深 自责, 云 何而自

欺。
wǒ děng yì fó zǐ

tong rù wú lòu fǎ

bù néng yú wèilái

yǎnshuō wú shàng

我 等 亦佛子, 同 入无 漏 法,不 能 于 未 来、 演 说 无 上
dào

道。
jīn sè sānshí èr

shí lì zhūjiětuō

tonggòng yī fǎ zhōng

ér bù dé cǐ shì

金 色 三 十 二, 十 力 诸 解 脱, 同 共 一法 中 ,而不得此 事,
bā shízhòngmiàohǎo

shí bā bù gòng fǎ

rú shìděnggōng dé

ér wǒ jiē yǐ

八 十 种 妙 好, 十 八不 共 法,如 是 等 功 德,而我 皆 已
shī

失,
wǒ dú jīngxíngshí

jiàn fó zài dà zhòng

míngwénmǎnshífāng

guǎngráo

我独 经 行 时, 见 佛 在 大 众 , 名 闻 满 十 方 , 广 饶
yì zhòngshēng

益 众 生 。
zì wéishī cǐ lì

wǒ wéi zì qī kuáng

wǒ cháng yú rì yè

měi sī wéishìshì

自 惟 失 此利,我 为 自欺 诳 。我 常 于日夜, 每 思 惟 是 事,
yù yǐ wènshìzūn

wéishīwéi bù shī

wǒ chángjiànshìzūn

chēngzànzhū pú

欲以 问 世 尊, 为 失 为 不 失,我 常 见 世 尊, 称 赞 诸 菩

萨,

52

yǐ shì yú rì yè

chóuliàng cǐ shìshì

jīnwén fó yīnshēng

suí yí ér shuō

以 是 于日夜, 筹 量 此 是 事。 今 闻 佛 音 声 , 随 宜而 说

法,
wú lòunán sī yì

lìngzhòngzhìdàochǎng

wǒ běnzhùxiéjiàn

wéizhūfànzhì

无 漏 难 思议, 令 众 至 道 场 。我 本 著 邪 见 , 为 诸 梵 志
shī

师,
shìzūnzhī wǒ xīn

bá xiéshuōnièpán

wǒ xī chúxiéjiàn

yú kōng fǎ dé

世 尊 知 我 心,拔 邪 说 涅 槃。我悉 除 邪 见 ,于 空 法得
zhèng

证 ,
ěr shíxīn zì wèi

dé zhì yú miè dù

ér jīnnǎi zì jué

fēishìshímiè dù

尔 时 心 自 谓,得 至 于 灭 度。而 今 乃 自 觉, 非 是 实 灭 度,
ruò dé zuò fó shí

jù sānshí èr xiāng

tiānrén yè chāzhòng

lóngshénděng

若 得 作 佛 时,具 三 十 二 相 , 天 人 夜 叉 众 、 龙 神 等
gōngjìng

恭 敬,
shìshínǎi kě wèi

yǒngjìnmiè wú yú

fó yú dà zhòngzhōng

shuō wǒ dāngzuò

是 时 乃 可 谓, 永 尽 灭 无余。佛于大 众 中 , 说 我 当 作

佛,
wén rú shì fǎ yīn

yí huǐ xī yǐ chú

chūwén fó suǒshuō

xīnzhōng dà jīng yí

闻 如 是 法 音,疑 悔 悉已 除。初 闻 佛 所 说 , 心 中 大 惊 疑
jiāngfēi mó zuò fó

nǎoluàn wǒ xīn yē

fó yǐ zhǒngzhǒngyuán

pì yù qiǎo

将 非 魔 作 佛, 恼 乱 我 心 耶。 佛以 种 种 缘 、譬喻 巧
yánshuō

言说,

53

qí xīn ān rú hǎi

wǒ wén yí wǎngduàn

fó shuōguò qù shì

wú liàngmiè dù fó

其 心 安如 海,我 闻 疑 网 断 。佛 说 过 去 世、无 量 灭 度佛,
ān zhùfāngbiànzhōng

yì jiēshuōshì fǎ

xiànzàiwèilái fó

qí shù wú yǒu

安 住 方 便 中 ,亦 皆 说 是 法。 现 在 未 来 佛,其 数 无 有
liàng

量 ,
yì yǐ zhūfāngbiàn

yǎnshuō rú shì fǎ

rú jīnzhěshìzūn

cóngshēng jí chū

亦以 诸 方 便 , 演 说 如 是 法。如 今 者 世 尊, 从 生 及 出
jiā

家、
dé dàozhuǎn fǎ lún

yì yǐ fāngbiànshuō

shìzūnshuōshídào

bō xún wú cǐ

得 道 转 法 轮,亦以 方 便 说 。 世 尊 说 实 道,波 旬 无此
shì

事,
yǐ shì wǒ dìngzhī

fēishì mó zuò fó

wǒ duò yí wǎng gù

wèishì mó suǒwéi

以 是 我 定 知、非 是 魔 作 佛。我 堕 疑 网 故, 谓 是 魔 所 为,
wén fó róuruǎnyīn

shēnyuǎnshènwēimiào

yǎnchàngqīngjìng fǎ

wǒ xīn dà

闻 佛 柔 软 音, 深 远 甚 微 妙 , 演 畅 清 净 法。我 心 大
huān xǐ

欢 喜,
yí huǐyǒng yǐ jìn

ān zhùshízhìzhōng

wǒ dìngdāngzuò fó

wéitiānrénsuǒ

疑 悔 永 已 尽,安 住 实 智 中 。我 定 当 作 佛, 为 天 人 所
jìng

敬,
zhuǎn wú shàng fǎ lún

jiàohuàzhū pú sà

转 无 上 法 轮, 教 化 诸 菩萨。
ěr shí fó gàoshè lì fú

wú jīn yú tiān rén shāmén

pó luómén děng

尔 时 佛 告 舍 利弗:吾 今 于 天 、人、沙 门、婆 罗 门、等 ,

54

dà zhòngzhōngshuō

wǒ xī céng yú èr wàn yì fó suǒ

wéi wú shàngdào gù

大 众 中 说 , 我昔 曾 于二 万 亿佛 所, 为 无 上 道 故,
chángjiàohuà rǔ

rǔ yì cháng yè suí wǒ shòuxué wǒ yǐ fāngbiànyǐndǎo rǔ gù

常 教 化 汝,汝亦 长 夜 随 我 受 学。我以 方 便 引 导 汝故
shēng wǒ fǎ zhōng

shè lì fú

wǒ xī jiào rǔ zhìyuàn fó dào

rǔ jīn xī wàng

生 我法 中 。 舍 利弗, 我昔 教 汝 志 愿 佛 道, 汝 今 悉 忘
ér biàn zì wèi

yǐ dé miè dù

wǒ jīnhái yù lìng rǔ yì niànběnyuànsuǒhángdào

而 便 自 谓、已得 灭 度。我 今 还 欲 令 汝忆 念 本 愿 所 行 道

wéizhūshēngwénshuōshì dà chéngjīng

míngmiào fǎ liánhuá jiào pú sà

故, 为 诸 声 闻 说 是 大 乘 经 , 名 妙 法 莲 华、教 菩萨

fó suǒ hù niàn

法、佛 所 护 念 。
shè lì fú

rǔ yú wèiláishì

guò wú liàng wú biān

bù kě sī yì jié

舍 利弗,汝于 未 来 世, 过 无 量 无 边 、不可思议 劫,
gōngyǎngruògānqiānwàn yì fó

fèngchízhèng fǎ

jù zú pú sà suǒhángzhī

供 养 若 干 千 万 亿佛, 奉 持 正 法, 具足菩萨 所 行 之
dào

dāng dé zuò fó

hàoyuēhuáguāng rú lái yìnggòng zhèngbiànzhī míng

道, 当 得 作 佛, 号 曰 华 光 如 来、应 供 、 正 遍 知、明
háng zú shànshìshìjiānjiě wú shàngshì diào yù zhàng fu tiānrénshī fó

行 足、善 逝 世 间 解、无 上 士、调 御 丈 夫、天 人 师、佛、
shìzūn

guómíng lí gòu

qí tǔ píngzhèng

qīngjìngyánshì

ān yǐn

fēng

世 尊。国 名 离 垢,其土 平 正 , 清 净 严 饰,安 隐、 丰

tiānrénchìshèng liú lí wéi dì

yǒu bā jiāodào

huángjīnwéishéng

乐, 天 人 炽 盛 。琉 璃 为 地, 有 八 交 道, 黄 金 为 绳 、
yǐ jiè qí cè

qí bàng

gè yǒu qī bǎohángshù

chángyǒuhuáguǒ huáguāng rú

以 界 其侧。其 傍 、各 有 七 宝 行 树, 常 有 华 果。华 光 如
lái

yì yǐ sānchéngjiàohuàzhòngshēng

来、亦以 三 乘 教 化 众 生 。

55

shè lì fú

bǐ fó chūshí

suīfēi è shì

yǐ běnyuàn gù

shuōsān

舍 利弗, 彼佛 出 时, 虽 非 恶 世, 以 本 愿 故, 说 三
chéng fǎ

qí jié míng dà bǎozhuāngyán hé gù míngyuē dà bǎozhuāngyán

乘 法。其 劫、名 大 宝 庄 严。何故 名 曰 大 宝 庄 严,其
guózhōng yǐ pú sà wéi dà bǎo gù

bǐ zhū pú sà

wú liàng wú biān

bù kě sī

国 中 以菩萨 为 大 宝 故。 彼 诸 菩萨, 无 量 无 边 , 不可思

suànshù pì yù suǒ bù néng jí

fēi fó zhì lì

wú néngzhīzhě ruò yù xíng

议, 算 数 譬喻 所 不 能 及, 非 佛 智 力、无 能 知 者。若 欲 行
shí

bǎohuáchéng zú

cǐ zhū pú sà

fēichū fā yì

jiējiǔzhí dé běn

时, 宝 华 承 足。此 诸 菩萨, 非 初 发意, 皆 久 植 德 本,于
wú liàngbǎiqiānwàn yì fó suǒ

jìngxiūfànháng

héngwéizhū fó zhīsuǒchēng

无 量 百 千 万 亿佛 所、 净 修 梵 行 , 恒 为 诸 佛 之 所 称
tàn

chángxiū fó huì

jù dà shéntōng

shànzhī yí qièzhū fǎ zhīmén

zhì

叹。 常 修 佛 慧, 具大 神 通 , 善 知 一 切 诸 法 之 门, 质
zhí wú wěi

zhìniànjiān gù

rú shì pú sà

chōngmǎn qí guó

直 无 伪, 志 念 坚 固。如 是 菩萨、 充 满 其 国。
shè lì fú

huáguāng fó

shòushí èr xiǎojié

chúwéiwáng zǐ

wèizuò

舍 利弗, 华 光 佛、 寿 十 二 小 劫, 除 为 王 子、未 作
fó shí

qí guórénmín

shòu bā xiǎojié huáguāng rú láiguòshí èr xiǎojié

佛 时。其 国 人 民, 寿 八 小 劫。华 光 如 来 过 十 二 小 劫,
shòujiānmǎn pú sà

ā nòuduōluósānmiǎosān pú tí jì

gàozhū bǐ qiū

shì

授 坚 满 菩萨、 阿 耨 多 罗 三 藐 三 菩提记。 告 诸 比 丘, 是
jiānmǎn pú sà

cì dāngzuò fó

hàoyuēhuá zú ān háng

duōtuó ā gā dù

坚 满 菩萨、 次 当 作 佛, 号 曰 华 足安 行 、 多 陀 阿伽度、
āluóhē

sānmiǎosān fótuó

qí fó guótǔ

yì fù rúshì

shèlì fú

shì

阿罗诃、 三 藐 三 佛陀,其佛国土,亦复如是。舍利弗, 是
huáguāngfómiè dù zhīhòu

zhèng fǎ zhùshì

sānshí èr xiǎojié

xiàng fǎ zhù

华光佛 灭 度 之 后, 正 法 住 世、三 十 二 小 劫, 像 法 住

56

shì

yì sānshí èr xiǎojié

世、亦 三 十 二 小 劫。
ěr shíshìzūn yù zhòngxuān cǐ yì

ér shuō jì yán

尔 时 世 尊 欲 重 宣 此义,而 说 偈 言:
shè lì fú láishì

chéng fó pǔ zhìzūn

hàomíngyuēhuáguāng

dāng dù wú

舍 利弗 来 世, 成 佛普 智 尊, 号 名 曰 华 光 , 当 度无
liàngzhòng

量 众 。
gōngyǎng wú shù fó

jù zú pú sà háng

shí lì děnggōng dé

zhèng yú wú

供 养 无 数 佛,具足菩萨 行 、 十 力 等 功 德, 证 于无
shàngdào

上 道。
guò wú liàngjié yǐ

jiémíng dà bǎoyán

shìjièmíng lí gòu

qīngjìng wú

过 无 量 劫 已, 劫 名 大 宝 严, 世 界 名 离 垢, 清 净 无
xiáhuì

瑕 秽。
yǐ liú lí wéi dì

jīnshéngjiè qí dào

qī bǎo zá sè shù

chángyǒuhuáguǒ

以 琉 璃 为 地, 金 绳 界 其 道,七 宝 杂色 树, 常 有 华 果
shí

实。
bǐ guózhū pú sà

zhìniànchángjiān gù

shéntōng bō luó mì

jiē yǐ xī jù

彼 国 诸 菩萨, 志 念 常 坚 固, 神 通 波 罗 蜜, 皆 已悉具

足。
yú wú shù fó suǒ

shànxué pú sà dào

rú shìděng dà shì

huáguāng fó suǒ

于无 数 佛 所, 善 学 菩萨 道,如 是 等 大 士, 华 光 佛 所
huà

化。

57

fó wéiwáng zǐ shí

qì guóshěshìróng

yú zuì mò hòushēn

chūjiāchéng fó

佛 为 王 子 时,弃 国 舍 世 荣 ,于 最 末 后 身 , 出 家 成 佛
dào

道。
huáguāng fó zhùshì

shòushí èr xiǎojié

qí guórénmínzhòng

shòumìng bā

华 光 佛 住 世、 寿 十 二 小 劫,其 国 人 民 众 , 寿 命 八
xiǎojié

小 劫。
fó miè dù zhīhòu

zhèng fǎ zhù yú shì

sānshí èr xiǎojié

guǎng dù zhū

佛 灭 度 之 后, 正 法 住 于 世, 三 十 二 小 劫, 广 度 诸
zhòngshēng

众 生 。
zhèng fǎ mièjìn yǐ

xiàng fǎ sānshí èr

shè lì guǎngliú bù

tiānrén pǔ

正 法 灭 尽 已, 像 法 三 十 二, 舍 利 广 流 布, 天 人 普
gōngyǎng

供 养。
huáguāng fó suǒwéi

qí shìjiē rú shì

qí liǎng zú shèngzūn

zuìshèng wú

华 光 佛 所 为,其 事 皆 如 是,其 两 足 圣 尊, 最 胜 无
lún pǐ

伦 匹。
bǐ jí shì rǔ shēn

yí yìng zì xīnqìng

彼即 是 汝 身 ,宜 应 自 欣 庆 。
ěr shí sì bù zhòng

bǐ qiū

bǐ qiū ní

yōu pó sāi

yōu pó yí

tiān

尔 时 四部 众 ,比 丘、比 丘 尼、优 婆 塞、优 婆夷, 天
lóng

yè chā qián tà pó

ā xiūluó jiālóuluó jǐn nà luó

mó hóuluó gā

龙 、夜 叉、乾 闼婆、阿 修 罗、迦 楼 罗、紧 那 罗、摩 侯 罗 伽、
děng dà zhòng

等大 众 ,

jiànshè lì fú yú fó qiánshòu ā nòuduōluósānmiǎosān pú tí

见 舍 利弗于佛 前 受 阿 耨 多 罗 三 藐 三 菩提

58

xīn dà huān xǐ

yǒngyuè wú liàng

gè gè tuōshēnsuǒzhùshàng yī

记, 心 大 欢 喜, 踊 跃 无 量 ,各各 脱 身 所 著 上 衣、以
gōngyǎng fó

shì tí huányīn fàntiānwáng děng

yǔ wú shùtiān zǐ

yì yǐ

供 养 佛。释 提 桓 因、梵 天 王 、等 ,与无 数 天 子,亦以
tiānmiào yī

tiānmàntuóluóhuá

mó hē màntuóluóhuá děng

gōngyǎng yú fó

天 妙 衣、天 曼 陀 罗 华、摩诃 曼 陀 罗 华、等 , 供 养 于佛。
suǒsàntiān yī

zhù xū kōngzhōng

ér zì huízhuǎn zhūtiān jì lè

bǎiqiān

所 散 天 衣, 住 虚 空 中 ,而自 回 转 。诸 天 伎乐、百 千
wànzhòng

yú xū kōngzhōng

yì shí jù zuò

yǔ zhòngtiānhuá

ér zuòshìyán

万 种 ,于虚 空 中 、一 时 俱 作,雨 众 天 华。而 作 是 言:
fó xī yú bō luónài chūzhuǎn fǎ lún

jīnnǎi fù zhuǎn wú shàngzuì dà fǎ lún

佛昔于波 罗 奈、初 转 法 轮, 今 乃 复 转 无 上 最 大法 轮。
ěr shízhūtiān zǐ yù zhòngxuān cǐ yì

ér shuō jì yán

尔 时 诸 天 子欲 重 宣 此义,而 说 偈 言:
xī yú bō luónài

zhuǎn sì dì fǎ lún

fēnbiéshuōzhū fǎ

wǔ zhòngzhīshēng

昔于波 罗 奈、 转 四谛法 轮, 分 别 说 诸 法,五 众 之 生
miè

灭。
jīn fù zhuǎnzuìmiào

wú shàng dà fǎ lún

shì fǎ shènshēn ào

今 复 转 最 妙 ,无 上 大法 轮,

shǎoyǒu

是 法 甚 深 奥, 少 有

néngxìnzhě

能 信 者。
wǒ děngcóng xī lái

shùwénshìzūnshuō

wèicéngwén rú shì

shēnmiàozhī

我 等 从 昔 来, 数 闻 世 尊 说 , 未 曾 闻 如 是, 深 妙 之
shàng fǎ

上 法。
shìzūnshuōshì fǎ

wǒ děngjiēsuí xǐ

dà zhìshè lì fú

jīn dé shòuzūn jì

世 尊 说 是 法,我 等 皆 随 喜。大 智 舍 利弗, 今 得 受 尊 记,

59

wǒ děng yì rú shì

bì dāng dé zuò fó

yú yí qièshìjiān

zuìzūn wú yǒu

我 等 亦如 是,必 当 得 作 佛,于一 切 世 间 , 最 尊 无 有
shàng

上 。
fó dào pǒ sī yì

fāngbiànsuí yí shuō

wǒ suǒyǒu fú yè

jīnshìruòguòshì

佛 道 叵思议, 方 便 随 宜 说 。我 所 有 福业, 今 世 若 过 世,
jí jiàn fó gōng dé

jìnhuíxiàng fó dào

及 见 佛 功 德, 尽 回 向 佛 道。
ěr shíshè lì fú bái fó yán

shìzūn

wǒ jīn wú fù yí huǐ

qīn yú fó

尔 时 舍 利弗 白 佛 言: 世 尊, 我 今 无复疑 悔, 亲 于佛
qián

dé shòu ā nòuduōluósānmiǎosān pú tí jì

shìzhūqiān èr bǎixīn zì zài

前 、得 受 阿 耨 多 罗 三 藐 三 菩提记。是 诸 千 二 百 心 自 在
zhě

xī zhùxué dì

fó chángjiàohuà

yán wǒ fǎ

néng lí shēnglǎobìng sǐ

者,昔 住 学 地,佛 常 教 化, 言 我法、 能 离 生 老 病 死
jiūjìngnièpán

shìxué wú xuérén

yì gè zì yǐ lí wǒ jiàn jí yǒu wú jiànděng

究 竟 涅 槃。是 学 无 学 人,亦各自以离我 见 及 有 无 见 等
wèi dé nièpán ér jīn yú shìzūnqián wénsuǒwèiwén

jiēduò yí huò shànzāi

谓 得 涅 槃。而 今 于 世 尊 前 、闻 所 未 闻, 皆 堕 疑 惑。善 哉、
shìzūn

yuànwéi sì zhòngshuō qí yīnyuán

lìng lí yí huǐ

世 尊, 愿 为 四 众 说 其 因 缘 , 令 离疑 悔。
ěr shí fó gàoshè lì fú

wǒ xiān bù yán

zhū fó shìzūn

yǐ zhǒngzhǒng

尔 时 佛 告 舍 利弗:我 先 不 言、诸 佛 世 尊、以 种 种
yīnyuán

pì yù yán cí

fāngbiànshuō fǎ

jiēwéi ā nòuduōluósānmiǎosān pú

因 缘 、譬喻 言 辞、方 便 说 法, 皆 为 阿 耨 多 罗 三 藐 三 菩
tí yē

shìzhūsuǒshuō

jiēwéihuà pú sà gù

ránshè lì fú

jīndāng fù yǐ

提耶。是 诸 所 说 , 皆 为 化 菩萨故。然 舍 利弗, 今 当 复以
pì yù

gèngmíng cǐ yì

zhūyǒuzhìzhě

yǐ pì yù dé jiě

譬喻、 更 明 此义, 诸 有 智 者、以譬喻得 解。

60

shè lì fú

ruòguó yì jù luò

yǒu dà zhǎngzhě

qí niánshuāimài

cái

舍 利弗, 若 国 邑聚 落, 有 大 长 者、其 年 衰 迈, 财
fù wú liàng

duōyǒutiánzhái

jí zhūtóng pú

qí jiāguǎng dà

wéiyǒu yī

富无 量 , 多 有 田 宅 、及 诸 僮 仆。其 家 广 大, 唯 有 一
mén

duōzhūrénzhòng

yī bǎi

èr bǎi nǎizhì wǔ bǎirén zhǐzhù qí zhōng

门, 多 诸 人 众 ,一 百、二 百、乃 至 五 百 人、止 住 其 中 。
táng gé xiǔ gù

qiáng bì tuíluò

zhùgēn fǔ bài

liángdòngqīngwēi

zhōu

堂 阁 朽 故, 墙 壁 隤 落, 柱 根 腐 败, 梁 栋 倾 危, 周
zā jù shí

chuāránhuǒ qǐ

fénshāoshězhái

zhǎngzhězhū zǐ

ruòshí

èr

匝俱 时、 欻 然 火 起, 焚 烧 舍 宅 。 长 者 诸 子, 若 十、二
shí huòzhìsānshí zài cǐ zháizhōng zhǎngzhějiànshì dà huǒcóng sì miàn qǐ

十、或 至 三 十、在 此 宅 中 。 长 者 见 是 大 火 从 四 面 起
jí dà jīng bù

ér zuòshìniàn

wǒ suīnéng yú cǐ suǒshāozhīmén

ān yǐn dé

即大 惊 怖,而 作 是 念 :我 虽 能 于此 所 烧 之 门、安 隐 得
chū

ér zhū zǐ děng

yú huǒzháinèi lè zhù xī xì

bù jué bù zhī

bù jīng

出,而 诸 子 等 ,于 火 宅 内、乐 著 嬉戏,不 觉 不 知,不 惊
bù bù

huǒlái bī shēn

kǔ tòngqiē jǐ

xīn bù yànhuàn

wú qiúchū yì

不怖, 火 来 逼 身 ,苦 痛 切 己, 心 不 厌 患 ,无 求 出 意。
shè lì fú

shìzhǎngzhězuòshì sī wéi

wǒ shēnshǒuyǒu lì

dāng yǐ

舍 利弗, 是 长 者 作 是 思 惟: 我 身 手 有 力, 当 以
yī gāi ruò yǐ jǐ àn

cóngshěchūzhī

fù gèng sī wéi

shìshě wéiyǒu yī mén

衣 祴、若 以几案、从 舍 出 之。复 更 思 惟: 是 舍、唯 有 一 门,
ér fù xiáxiǎo

zhū zǐ yòuzhì

wèiyǒusuǒshí

liànzhù xì chù

huòdāngduò

而复 狭 小 。诸 子 幼 稚, 未 有 所 识, 恋 著 戏 处, 或 当 堕
luò

wéihuǒsuǒshāo

wǒ dāngwéishuō bù wèizhīshì

cǐ shě yǐ shāo

yí shí

落, 为 火 所 烧 。我 当 为 说 怖 畏 之 事,此 舍 已 烧 ,宜 时
jí chū

wù lìngwéihuǒzhīsuǒshāohài

zuòshìniàn yǐ

rú suǒ sī wéi

疾 出, 勿 令 为 火 之 所 烧 害。 作 是 念 已, 如 所 思 惟, 具

61

gào zhūzǐ

rǔ děngsùchū

fù suīliánmǐn

shànyányòu yù

ér zhūzǐ děng

告 诸子, 汝 等速 出。 父 虽 怜 愍、 善 言 诱 喻, 而诸子 等
lèzhù xīxì

bùkěn xìnshòu

bù jīng bú wèi

liǎo wú chūxīn

yì fù bù zhī

乐著嬉戏,不肯 信 受 ,不 惊 不 畏, 了 无 出 心。亦复不 知
hé zhěshìhuǒ

hé zhěwéishě

yún hé wéishī

dàndōng xī zǒu xì

shì fù ér

何 者 是 火,何 者 为 舍, 云 何 为 失, 但 东 西 走 戏、视 父而

已。
ěr shízhǎngzhě jí zuòshìniàn

cǐ shě yǐ wéi dà huǒsuǒshāo

wǒ jí

尔 时 长 者 即 作 是 念 : 此 舍 已 为 大 火 所 烧 , 我及
zhū zǐ ruò bù shíchū

bì wéisuǒfén

wǒ jīndāngshèfāngbiàn

lìngzhū zǐ

诸 子 若 不 时 出, 必 为 所 焚, 我 今 当 设 方 便 , 令 诸 子
děng dé miǎn sī hài fù zhīzhū zǐ xiānxīn gè yǒusuǒhào

zhǒngzhǒngzhēnwán

等 得 免 斯 害。父 知 诸 子、先 心 各 有 所 好, 种 种 珍 玩
qí yì zhī wù

qíng bì lè zhù

ér gàozhīyán

rǔ děngsuǒ kě wánhǎo

xīyǒu

奇异 之 物, 情 必乐 著。而 告 之 言:汝 等 所 可 玩 好、稀有
nándé

rǔ ruò bù qǔ

hòu bì yōuhuǐ

rúcǐ zhòngzhòngyángchē

难得,汝 若 不取, 后 必 忧 悔。如此 种
niúchē

jīnzàiménwài

kě yǐ yóu xì

lù chē

种羊 车、鹿 车、

rǔ děng yú cǐ huǒzhái

yí sù chūlái

牛车 , 今 在 门 外,可以 游 戏。汝 等 于此 火 宅 、宜速 出 来,
suí rǔ suǒ yù

jiēdāng yǔ rǔ

ěr shízhū zǐ wén fù suǒshuōzhēnwánzhī wù

随 汝 所 欲, 皆 当 与汝。 尔 时 诸 子 闻 父 所 说 珍 玩 之 物,
shì qí yuàn gù

xīn gè yǒngruì

hù xiāngtuīpái

jìnggòngchízǒu

zhēng

适 其 愿 故, 心 各 勇 锐, 互 相 推 排, 竞 共 驰 走, 争
chūhuǒzhái

shìshízhǎngzhějiànzhū zǐ shízhū zǐ děng gè bái fù yán

fù xiān

出 火 宅 。是 时 长 者 见 诸 子 时 诸 子 等 各 白 父 言:父 先
suǒ xǔ wánhǎozhī jù

yángchē

lù chē niúchē

yuànshí cì yǔ

děng ān yǐn

所 许 玩 好 之 具, 羊 车、鹿 车、牛 车, 愿 时 赐与。等 安 隐

62

dé chū

jiē yú sì qú dàozhōng

lù dì ér zuò

wú fù zhàng ài

qí xīntài

得 出, 皆 于四衢 道 中 、 露地而 坐, 无复 障 碍, 其 心 泰
rán

huān xǐ yǒngyuè

然, 欢 喜 踊 跃。
shè lì fú

ěr shízhǎngzhě gè cì zhū zǐ

děng yī dà chē

qí chēgāo

舍 利弗, 尔 时 长 者 各赐 诸 子、 等 一大 车, 其 车 高
guǎng

zhòngbǎozhuāngxiào

zhōu zā lánshǔn

sì miànxuánlíng yòu yú qí

广 , 众 宝 庄 校 , 周 匝 栏 楯 ,四 面 悬 铃 。又 于其
shàng

zhāngshèxiǎngài

yì yǐ zhēn qí zá bǎo ér yánshìzhī

bǎoshéngjiāo

上 、 张 设 幰 盖,亦以 珍 奇杂 宝 而 严 饰 之, 宝 绳 交
luò

chuízhūhuáyīng

zhòng fū wǎnyán

ān zhìdānzhěn

jià yǐ báiniú

络, 垂 诸 华 缨 , 重 敷 婉 筵, 安 置 丹 枕 。 驾 以 白 牛,
fū sè chōngjié

xíng tǐ shūhǎo

yǒu dà jīn lì

háng bù píngzhèng

qí jí

肤色 充 洁, 形 体 姝 好, 有 大 筋 力, 行 步 平 正 ,其疾
rú fēng yòuduō pú cóng ér shìwèizhī suǒ yǐ zhě hé shì dà zhǎngzhě cái fù

如 风 。又 多 仆 从 、而 侍 卫 之。所 以 者 何。是 大 长 者、财 富
wú liàng

zhǒngzhǒngzhūcáng

xī jiēchōng yì

ér zuòshìniàn

wǒ cái wù

无 量 , 种 种 诸 藏 ,悉 皆 充 溢。而 作 是 念 ,我 财 物
wú jí

bù yìng yǐ xiàlièxiǎochē

yǔ zhū zǐ děng

jīn cǐ yòutóng

jiēshì

无极,不 应 以 下 劣 小 车、与 诸 子 等 , 今 此 幼童 , 皆 是
wú zǐ

ài wú piāndǎng

wǒ yǒu rúshì qī bǎo dàchē

qí shùwúliàng

yīng

吾子, 爱无 偏 党 , 我 有 如是七 宝 大车, 其 数 无量 , 应
dāngděngxīn

gè gè yǔ zhī

bù yí chābié suǒ yǐ zhě hé

yǐ wǒ cǐ wù

zhōu

当 等 心、各各与 之,不宜 差 别。所 以 者 何。以我此物、周
gěi yī guó

yóushàng bù kuì

hé kuàngzhū zǐ

shìshízhū zǐ gè chéng dà chē

给 一 国, 犹 尚 不 匮, 何 况 诸 子。 是 时 诸 子各 乘 大 车
dé wèicéngyǒu

fēiběnsuǒwàng

得 未 曾 有, 非 本 所 望 。

63

shè lì fú

yú rǔ yì yún hé

shìzhǎngzhě

děng yǔ zhū zǐ zhēnbǎo dà

舍 利弗, 于汝意 云 何, 是 长 者、 等 与 诸 子 珍 宝 大
chē

níngyǒu xū wàngfǒu

shè lì fú yán

bù yě

shìzūn

shìzhǎngzhě

车, 宁 有 虚 妄 否? 舍 利弗 言:不也、 世 尊, 是 长 者、
dànlìngzhū zǐ dé miǎnhuǒnán

quán qí qū mìng

fēiwéi xū wàng

hé yǐ gù

但 令 诸 子得 免 火 难, 全 其躯 命 , 非 为 虚 妄 。何以故。
ruòquánshēnmìng

biànwéi yǐ dé wánhǎozhī jù

kuàng fù fāngbiàn

yú bǐ

若 全 身 命 , 便 为 已得 玩 好 之 具, 况 复 方 便 , 于彼
huǒzhái ér bá jì zhī shìzūn

ruòshìzhǎngzhě

nǎizhì bù yǔ zuìxiǎo yī chē

火 宅 而拔济 之。世 尊, 若 是 长 者, 乃 至 不与 最 小 一 车
yóu bù xū wàng

hé yǐ gù

shìzhǎngzhěxiānzuòshì yì

wǒ yǐ fāngbiàn lìng

犹 不虚 妄 。何以故。是 长 者 先 作 是 意:我以 方 便 、令
zǐ dé chū

yǐ shìyīnyuán

wú xū wàng yě

hé kuàngzhǎngzhě

zì zhīcái fù

子得 出。以 是 因 缘 ,无虚 妄 也。何 况 长 者、自 知 财 富
wú liàng

yù ráo yì zhū zǐ

děng yǔ dà chē

无 量 ,欲 饶 益 诸 子, 等 与大 车。
fó gàoshè lì fú

shànzāishànzāi

rú rǔ suǒyán

shè lì fú

rú lái

佛 告 舍 利弗: 善 哉 善 哉,如汝 所 言。舍 利弗,如 来
yì fù rú shì

zé wéi yí qièshìjiānzhī fù

yú zhū bù wèi shuāinǎo yōuhuàn

亦复如 是,则 为 一 切 世 间 之 父。于 诸 怖 畏、 衰 恼、忧 患 、
wú míng àn bì

yǒngjìn wú yú

ér xī chéngjiù wú liàngzhījiàn

lì wú suǒ

无 明 闇蔽, 永 尽 无余, 而悉 成 就 无 量 知 见 、 力无 所
wèi

yǒu dà shén lì jí zhìhuì lì

jù zú fāngbiàn zhìhuì bō luó mì

dà cí

畏, 有 大 神 力及 智 慧 力,具足 方 便 、智 慧 波 罗 蜜,大慈
dà bēi

cháng wú xièjuàn

héngqiúshànshì

lì yì yí qiè

ér shēngsānjiè

大 悲, 常 无 懈 倦 , 恒 求 善 事,利益一 切。而 生 三 界
xiǔ gù huǒzhái

wéi dù zhòngshēng shēnglǎobìng sǐ yōubēi kǔ nǎo yú chī

朽 故 火 宅 , 为 度 众 生 、生 老 病 死、忧 悲、苦 恼、愚 痴、

64

àn bì sān dú zhīhuǒ

jiàohuà lìng dé ā nòuduōluósānmiǎosān pú tí jiàn

闇蔽、三 毒 之 火, 教 化、令 得阿 耨 多 罗 三 藐 三 菩提。见
zhūzhòngshēngwéishēnglǎobìng sǐ

yōubēi

kǔ nǎo zhīsuǒshāozhǔ

yì yǐ

诸 众 生 为 生 老 病 死、忧 悲、苦 恼、之 所 烧 煮,亦以
wǔ yù cái lì gù

shòuzhǒngzhǒng kǔ

yòu yǐ tānzhùzhuīqiú gù

xiànshòu

五欲 财 利故、 受 种 种 苦, 又 以 贪 著 追 求 故, 现 受
zhòng kǔ

hòushòu dì yù

chùshēng

è guǐ zhī kǔ

ruòshēngtiānshàng

众 苦, 后 受 地狱、畜 生 、饿 鬼、之 苦, 若 生 天 上 、
jí zàirénjiān

pínqióngkùn kǔ

ài bié lí kǔ

yuànzēnghuì kǔ

rú shìděng

及 在 人 间 , 贫 穷 困 苦、爱 别 离苦、怨 憎 会 苦、如 是 等
zhǒngzhǒngzhū kǔ

zhòngshēngméizài qí zhōng

huān xǐ yóu xì

bù jué bù

种 种 诸 苦。 众 生 没 在 其 中 , 欢 喜 游 戏, 不 觉 不
zhī

bù jīng bù bù

yì bù shēngyàn

bù qiújiětuō yú cǐ sānjièhuǒzhái

知,不 惊 不怖,亦不 生 厌,不 求 解 脱。于此 三 界 火 宅 、
dōng xī chízǒu

suīzāo dà kǔ

bù yǐ wéihuàn shè lì fú

fó jiàn cǐ yǐ

东 西 驰 走, 虽 遭 大苦,不以 为 患 。舍 利弗,佛 见 此已,
biànzuòshìniàn

wǒ wéizhòngshēngzhī fù

yìng bá qí kǔ nàn

yǔ wú liàng

便 作 是 念 : 我 为 众 生 之 父, 应 拔其苦 难, 与无 量
wú biān fó zhìhuì lè

lìng qí yóu xì

无 边 佛 智 慧 乐, 令 其 游 戏。
shè lì fú

rú lái fù zuòshìniàn

ruò wǒ dàn yǐ shén lì

jí zhìhuì lì

舍 利弗,如 来 复 作 是 念 : 若 我 但 以 神 力、及 智 慧 力
shě yú fāngbiàn

wéizhūzhòngshēngzàn rú láizhījiàn

lì wú suǒwèizhě

舍 于 方 便 , 为 诸 众 生 赞 如 来 知 见 、 力无 所 畏 者,
zhòngshēng bù néng yǐ shì dé dù

suǒ yǐ zhě hé

shìzhūzhòngshēng

wèimiǎn

众 生 不 能 以 是 得度。所 以 者 何。是 诸 众 生 , 未 免
shēnglǎobìng sǐ

yōubēi

kǔ nǎo

ér wéisānjièhuǒzháisuǒshāo

hé yóu

生 老 病 死、 忧 悲、 苦 恼, 而 为 三 界 火 宅 所 烧 , 何 由

65

néngjiě fó zhīzhìhuì

能 解 佛 之 智 慧。
shè lì fú

rú bǐ zhǎngzhě

suī fù shēnshǒuyǒu lì

ér bú yòngzhī

舍 利弗,如彼 长 者、虽 复 身 手 有 力,而不 用 之,
dàn yǐ yīnqínfāngbiàn

miǎn jì zhū zǐ huǒzháizhīnán

ránhòu gè yǔ zhēnbǎo

但 以 殷 勤 方 便 、 勉 济 诸 子 火 宅 之 难, 然 后 各与 珍 宝
dà chē

rú lái yì fù rú shì

suīyǒu lì

wú suǒwèi

ér bú yòngzhī

dàn yǐ

大 车。如 来 亦复如 是, 虽 有 力、无 所 畏,而不 用 之, 但 以
zhìhuìfāngbiàn

yú sānjièhuǒzhái

bá jì zhòngshēng

wéishuōsānchéng

智 慧 方 便 ,于 三 界 火 宅 、拔济 众 生 , 为 说 三 乘 、
shēngwén

pì zhī fó

fó chéng

ér zuòshìyán

rǔ děng mò dé lè zhùsānjiè

声 闻、辟 支 佛、佛 乘 ,而 作 是 言:汝 等 莫得乐 住 三 界
huǒzhái

wù tān cū bì

sè shēngxiāngwèichù yě

ruòtānzhùshēng ài

火 宅 ,勿 贪 粗敝、色 声 香 味 触 也。 若 贪 著 生 爱,则
wéisuǒshāo

rǔ sù chūsānjiè

dāng dé sānchéng

shēngwén

pì zhī fó

为 所 烧 。汝速 出 三 界, 当 得 三 乘 、 声 闻、辟 支 佛、佛
chéng

wǒ jīnwéi rǔ bǎorèn cǐ shì

zhōng bù xū yě

rǔ děngdàndāngqínxiū

乘 , 我 今 为 汝 保 任 此 事, 终 不虚也。 汝 等 但 当 勤 修
jīngjìn rú lái yǐ shìfāngbiàn yòujìnzhòngshēng

fù zuòshìyán

rǔ děng

精 进。如 来 以 是 方 便 、诱 进 众 生 ,复 作 是 言:汝 等
dāngzhī cǐ sānchéng fǎ

jiēshìshèngsuǒchēngtàn

zì zài wú xì

wú suǒ

当 知 此 三 乘 法, 皆 是 圣 所 称 叹, 自 在 无系, 无 所
yī qiú chéngshìsānchéng

yǐ wú lòugēn lì jiào dào chándìng jiětuō

依 求。乘 是 三 乘 ,以无 漏 根、力、觉 、道、禅 定 、解 脱、
sānmèi

děng

ér zì yú lè

biàn dé wú liàng ān yǐnkuài lè

三 昧、 等 ,而自娱乐, 便 得无 量 安 隐 快 乐。
shè lì fú

ruòyǒuzhòngshēng

nèiyǒuzhìxìng

cóng fó shìzūnwén fǎ

舍 利弗, 若 有 众 生 , 内 有 智 性 , 从 佛 世 尊 闻 法

66

xìnshòu

yīnqínjīngjìn

yù sù chūsānjiè

zì qiúnièpán

shìmíngshēng

信 受 , 殷 勤 精 进, 欲速 出 三 界, 自 求 涅 槃, 是 名 声
wénchéng

rú bǐ zhū zǐ wéiqiúyángchē chū yú huǒzhái ruòyǒuzhòngshēng

闻 乘 ,如彼 诸 子 为 求 羊 车、出 于 火 宅 。若 有 众 生 ,
cóng fó shìzūnwén fǎ xìnshòu

yīnqínjīngjìn

qiú zì ránhuì

lè dú shàn

从 佛 世 尊 闻 法 信 受 , 殷 勤 精 进, 求 自 然 慧, 乐独 善

shēnzhīzhū fǎ yīnyuán

shìmíng pì zhī fó chéng

rú bǐ zhū zǐ wéiqiú

寂, 深 知 诸 法 因 缘 , 是 名 辟 支 佛 乘 , 如彼 诸 子 为 求
lù chē

chū yú huǒzhái

ruòyǒuzhòngshēng

cóng fó shìzūnwén fǎ xìnshòu

鹿 车、出 于 火 宅 。若 有 众 生 , 从 佛 世 尊 闻 法 信 受 ,
qínxiūjīngjìn

qiú yí qièzhì fó zhì zì ránzhì wú shīzhì rú láizhījiàn

勤 修 精 进, 求 一 切 智、佛 智、自 然 智、无 师 智、如 来 知 见 、
lì wú suǒwèi

mǐnniàn

ān lè wú liàngzhòngshēng

lì yì tiānrén

dù tuō

力无 所 畏, 愍 念 、安乐无 量 众 生 ,利益 天 人,度 脱
yí qiè

shìmíng dà chéng

pú sà qiú cǐ chéng gù

míngwéi mó hē sà

一 切, 是 名 大 乘 , 菩萨 求 此 乘 故, 名 为 摩诃萨, 如
bǐ zhūzǐ wéiqiúniúchē

chūyú huǒzhái

彼诸子 为 求 牛车 、出于 火 宅 。
shè lì fú

rú bǐ zhǎngzhě jiànzhū zǐ děng ān yǐn dé chūhuǒzhái

dào

舍 利弗,如彼 长 者、见 诸 子 等 安 隐 得 出 火 宅 , 到
wú wèichù

zì wéicái fù wú liàng

děng yǐ dà chē ér cì zhū zǐ

rú lái yì fù

无 畏 处,自 惟 财 富无 量 , 等 以大 车 而赐 诸 子。如 来 亦复
rú shì

wéi yí qièzhòngshēngzhī fù

ruòjiàn wú liàng yì qiānzhòngshēng

如 是, 为 一 切 众 生 之 父, 若 见 无 量 亿 千 众 生
yǐ fó jiàomén

chūsānjiè kǔ

bù wèixiǎndào

dé nièpán lè

rú lái ěr shí

以佛 教 门、出 三 界 苦、怖 畏 险 道,得 涅 槃 乐。如 来 尔 时
biànzuòshìniàn

wǒ yǒu wú liàng wú biānzhìhuì

lì wú wèiděngzhū fó fǎ cáng

便 作 是 念 :我 有 无 量 无 边 智 慧、力无 畏 等 诸 佛法 藏

67

shìzhūzhòngshēng

jiēshì wǒ zǐ

děng yǔ dà chéng

bù lìngyǒurén dú dé

是 诸 众 生 , 皆 是 我子, 等 与大 乘 , 不 令 有 人 独得
miè dù

jiē yǐ rú láimiè dù ér miè dù zhī

shìzhūzhòngshēngtuōsānjièzhě

灭 度。皆 以如 来 灭 度而 灭 度 之。是 诸 众 生 脱 三 界 者,
xī yǔ zhū fó chándìng jiětuō děng yú lè zhī jù

jiēshì yī xiāng

yī zhòng

悉与 诸 佛 禅 定 、解 脱、等 娱乐 之 具, 皆 是 一 相 、一 种 ,
shèngsuǒchēngtàn

néngshēngjìngmiào dì yī zhī lè

圣 所 称 叹, 能 生 净 妙 第一 之 乐。
shè lì fú

rú bǐ zhǎngzhě chū yǐ sānchēyòuyǐnzhū zǐ

ránhòudàn yǔ

舍 利弗,如彼 长 者、初 以 三 车 诱 引 诸 子, 然 后 但 与
dà chē

bǎo wù zhuāngyán

ān yǐn dì yī

rán bǐ zhǎngzhě wú xū wàngzhījiù

大 车, 宝 物 庄 严, 安 隐 第一, 然 彼 长 者 无虚 妄 之 咎。
rú lái yì fù rú shì

wú yǒu xū wàng

chūshuōsānchéng yǐndǎozhòngshēng

如 来 亦复如 是、无 有 虚 妄 , 初 说 三 乘 、引 导 众 生 ,
ránhòudàn yǐ dà chéng ér dù tuōzhī

hé yǐ gù

rú láiyǒu wú liàngzhìhuì

然 后 但 以大 乘 而度 脱 之。何以故。如 来 有 无 量 智 慧、力
wú suǒwèizhū fǎ zhīcáng

néng yǔ yí qièzhòngshēng dà chéngzhī fǎ

dàn bú

无 所 畏 诸 法 之 藏 , 能 与一 切 众 生 大 乘 之 法, 但 不
jìnnéngshòu

尽能 受。
shè lì fú

yǐ shìyīnyuán

dāngzhīzhū fó fāngbiàn lì gù

yú yī fó

舍 利弗, 以 是 因 缘 , 当 知 诸 佛 方 便 力故, 于一佛
chéng

fēnbiéshuōsān

乘 、 分 别 说 三。
fó yù zhòngxuān cǐ yì

ér shuō jì yán

佛欲 重 宣 此义,而 说 偈 言:
pì rú zhǎngzhě

yǒu yī dà zhái

qí zháijiǔ gù

ér fù dùn bì

譬如 长 者、 有 一大 宅 ,其 宅 久 故,而复 顿 敝,

68

tángshěgāowēi

zhùgēncuīxiǔ

liángdòngqīngxié

jī bì tuíhuǐ

堂 舍 高 危, 柱 根 摧 朽, 梁 栋 倾 斜,基陛 隤 毁,
qiáng bì yí chè

ní tú chǐluò

fù shānluànzhuì

chuán lǚ chàtuō

墙 壁圯 坼,泥涂 褫 落,覆 苫 乱 坠 , 椽 梠 差 脱,
zhōuzhàng qū qǔ

zá huìchōngbiàn

yǒu wǔ bǎirén

zhǐzhù qí zhōng

周 障 屈曲,杂 秽 充 遍 。 有 五 百 人, 止 住 其 中 。
chīxiāodiāojiù

wū quèjiū gē

yuánshé fù xiē

wú gōngyóuyán

鸱 枭 雕 鹫、乌 鹊 鸠 鸽、 蚖 蛇 蝮 蝎,蜈 蚣 蚰 蜒,
shǒugōngbǎi zú

yòu lí xī shǔ

zhū è chóngbèi

jiāohéngchízǒu

守 宫 百 足, 狖 狸鼷 鼠, 诸 恶 虫 辈, 交 横 驰 走。
shǐniàochòuchù

bù jìngliú yì

qiānglángzhūchóng

ér jí qí shàng

屎 尿 臭 处,不 净 流 溢, 蜣 螂 诸 虫 、而集其 上 。
hú láng yě gàn

jǔ juéjiàn tà

niè sǐ shī

gǔ ròuláng jí

狐 狼 野 干,咀 嚼 践 蹋,□ 啮 死 尸、骨 肉 狼 藉。
yóushìqúngǒu

jìnglái bó cuō

jī léizhānghuáng

chùchùqiúshí

由 是 群 狗、 竞 来 搏 撮,饥 羸 慞 惶 , 处 处 求 食。
dòuzhèng

chè

ái cháiháofèi

qí shěkǒng bù

biànzhuàng rú shì

斗 诤 □ 掣,啀 喍 嗥 吠,其 舍 恐 怖, 变 状 如 是。
chùchùjiēyǒu

chīmèiwǎngliǎng

yè chā è guǐ

shídànrénròu

处 处 皆 有, 魑 魅 魍 魉 ,夜 叉 恶 鬼, 食 啖 人 肉,
dú chóngzhīshǔ

zhū è qínshòu

fú rǔ chǎnshēng

gè zì cáng hù

毒 虫 之 属, 诸 恶 禽 兽 ,孚乳 产 生 ,各自 藏 护。
yè chājìnglái

zhēng qǔ shízhī

shízhī jì bǎo

ě xinzhuǎnchì

夜 叉 竞 来, 争 取 食 之, 食 之 既 饱,恶 心 转 炽,
dòuzhèngzhīshēng

shèn kě bù wèi

jiūpán tú guǐ

dūn jù tǔ duǒ

斗 诤 之 声 , 甚 可怖 畏。 鸠 槃 荼 鬼、 蹲 踞土 埵,
huòshí lí dì

yī chǐ èr chǐ

wǎngfǎnyóuxíng

zòng yì xī xì

或 时 离地,一 尺 二 尺, 往 返 游 行 , 纵 逸嬉戏,

69

zhuōgǒuliǎng zú

pū lìngshīshēng

yǐ jiǎojiājǐng

bù gǒu zì lè

捉 狗 两 足,扑 令 失 声 ,以 脚 加 颈 ,怖 狗 自乐。
fù yǒuzhūguǐ

qí shēncháng dà

luǒxínghēishòu

chángzhù qí zhōng

复 有 诸 鬼,其 身 长 大, 裸 形 黑 瘦 , 常 住 其 中 ,
fā dà è shēng

jiào hū qiúshí

fù yǒuzhūguǐ

qí yān rú zhēn

发大恶 声 , 叫 呼 求 食。复 有 诸 鬼,其 咽 如 针 。
fù yǒuzhūguǐ

shǒu rú niútóu

huòshírénròu

huò fù dàngǒu

复 有 诸 鬼, 首 如 牛 头, 或 食 人 肉, 或 复 啖 狗,
tóu fà péngluàn

cánhàixiōngxiǎn

jī kě suǒ bī

jiàohuànchízǒu

头 发 蓬 乱 , 残 害 凶 险 ,饥渴 所 逼, 叫 唤 驰 走。
yè chā è guǐ

zhū è niǎoshòu

jī jí sì xiàng

kuīkànchuāngyǒu

夜 叉 饿 鬼, 诸 恶 鸟 兽 ,饥急四 向 , 窥 看 窗 牖,
rú shìzhūnán

kǒngwèi wú liàng

shìxiǔ gù zhái

shǔ yú yī rén

如 是 诸 难, 恐 畏 无 量 。 是 朽 故 宅 , 属 于一 人。
qí rénjìnchū

wèijiǔzhījiān

yú hòushězhái

hū ránhuǒ qǐ

其 人 近 出, 未 久 之 间 ,于 后 舍 宅 ,忽 然 火 起,
sì miàn yì shí

qí yán jù chì

dòngliángchuánzhù

bàoshēngzhènliè

四 面 一 时,其 炎 俱 炽。 栋 梁 椽 柱、 爆 声 震 裂,
cuīzhéduòluò

qiáng bì bēngdǎo

zhūguǐshénděng

yángshēng dà jiào

摧 折 堕 落, 墙 壁 崩 倒。 诸 鬼 神 等 、 扬 声 大 叫 。
diāojiùzhūniǎo

jiūpán tú děng

zhōuzhānghuáng bù

bù néng zì chū

雕 鹫 诸 鸟 , 鸠 槃 荼 等 , 周 章 惶 怖,不 能 自 出。
è shòu dú chóng

cángcuànkǒngxué

pí shěshéguǐ

yì zhù qí zhōng

恶 兽 毒 虫 , 藏 窜 孔 穴,毗 舍 阇 鬼、亦 住 其 中 ,
báo fú dé gù

wéihuǒsuǒ bī

gòngxiāngcánhài

yǐnxuèdànròu

薄 福德故, 为 火 所 逼, 共 相 残 害, 饮 血 啖 肉。
yě gànzhīshǔ

bìng yǐ qián sǐ

zhū dà è shòu

jìngláishídàn

野 干 之 属, 并 已 前 死, 诸 大恶 兽 、 竞 来 食 啖,

70

chòuyānfēng fú

sì miànchōng sè

wú gōngyóuyán

dú shézhīlèi

臭 烟 烽 烰,四 面 充 塞。蜈 蚣 蚰 蜒,毒 蛇 之 类,
wéihuǒsuǒshāo

zhēngzǒuchūxué

jiūpán tú guǐ

suí qǔ ér shí

为 火 所 烧 , 争 走 出 穴, 鸠 槃 荼 鬼、 随 取而 食。
yòuzhū è guǐ

tóushànghuǒrán

jī kě rè nǎo

zhōuzhāngmènzǒu

又 诸 饿 鬼, 头 上 火 燃,饥渴热 恼, 周 章 闷 走。
qí zhái rú shì

shèn kě bù wèi

dú hàihuǒzāi

zhòngnánfēi yī

其 宅 如 是、 甚 可怖 畏,毒 害 火 灾, 众 难 非 一。
shìshízháizhǔ

zàiménwài lì

wényǒurényán

rǔ zhū zǐ děng

是 时 宅 主, 在 门 外 立, 闻 有 人 言,汝 诸 子 等 ,
xiānyīnyóu xì

lái rù cǐ zhái

zhìxiǎo wú zhī

huān yú lè zhù

先 因 游 戏、 来 入此 宅 , 稚 小 无 知, 欢 娱乐 著。
zhǎngzhěwén yǐ

jīng rù huǒzhái

fāng yí jiù jì

lìng wú shāohài

长 者 闻 已, 惊 入 火 宅 , 方 宜 救 济, 令 无 烧 害。
gào yù zhū zǐ

shuōzhònghuànnàn

è guǐ dú chóng

zāihuǒmànyán

告 喻 诸 子, 说 众 患 难,恶 鬼 毒 虫 , 灾 火 蔓 延,
zhòng kǔ cì dì

xiāng xù bù jué

dú shéyuán fù

jí zhū yè chā

众 苦次第、 相 续不 绝。毒 蛇 蚖 蝮,及 诸 夜 叉、
jiūpán tú guǐ

yě gàn hú gǒu

diāojiùchīxiāo

bǎi zú zhīshǔ

鸠 槃 荼 鬼,野 干 狐 狗, 雕 鹫 鸱 枭 , 百 足 之 属,
jī kě nǎo jí

shèn kě bù wèi

cǐ kǔ nànchù

kuàng fù dà huǒ

饥渴 恼 急, 甚 可怖 畏,此苦 难 处, 况 复大 火。
zhū zǐ wú zhī

suīwén fù huì

yóu gù lè zhù

xī xì bù yǐ

诸 子无 知, 虽 闻 父 诲, 犹 故乐 著,嬉戏不已。
shìshízhǎngzhě

ér zuòshìniàn

zhū zǐ rú cǐ

yì wǒ chóunǎo

是 时 长 者,而 作 是 念 , 诸 子如此,益我 愁 恼。
jīn cǐ shězhái

wú yī kě lè

ér zhū zǐ děng

dānmiǎn xī xì

今 此 舍 宅 ,无一可乐,而 诸 子 等 、 耽 湎 嬉戏,

71

bù shòu wǒ jiào

jiāngwéihuǒhài

jí biàn sī wéi

shèzhūfāngbiàn

不 受 我 教 , 将 为 火 害。即 便 思 惟, 设 诸 方 便 、
gàozhū zǐ děng

wǒ yǒuzhǒngzhǒng

zhēnwánzhī jù

miàobǎohǎochē

告 诸 子 等 ,我 有 种 种 , 珍 玩 之 具, 妙 宝 好 车,
yángchē lù chē

dà niúzhīchē

jīnzàiménwài

rǔ děngchūlái

羊 车 鹿 车、大 牛 之 车, 今 在 门 外。汝 等 出 来,
wú wéi rǔ děng

zàozuò cǐ chē

suí yì suǒ lè

kě yǐ yóu xì

吾 为 汝 等 , 造 作 此 车, 随 意 所 乐,可以 游 戏。
zhū zǐ wénshuō

rú cǐ zhūchē

jí shíbēnjìng

chízǒu ér chū

诸 子 闻 说 ,如此 诸 车,即 时 奔 竞 、 驰 走 而 出,
dào yú kòng dì

lí zhū kǔ nàn

zhǎngzhějiàn zǐ

dé chūhuǒzhái

到 于 空 地,离 诸 苦 难。 长 者 见 子,得 出 火 宅 ,
zhù yú sì qú

zuòshī zǐ zuò

ér zì qìngyán

wǒ jīnkuài lè

住 于四衢, 坐 师 子 座、而自 庆 言,我 今 快 乐。
cǐ zhū zǐ děng

shēng yù shènnán

yú xiǎo wú zhī

ér rù xiǎnzhái

此 诸 子 等 , 生 育 甚 难,愚 小 无 知,而入 险 宅 。
duōzhū dú chóng

chīmèi kě wèi

dà huǒměngyán

sì miàn jù qǐ

多 诸 毒 虫 , 魑 魅 可 畏,大 火 猛 炎、四 面 俱起,
ér cǐ zhū zǐ

tānzhù xī xì

wǒ yǐ jiùzhī

lìng dé tuōnán

而此 诸 子、 贪 著 嬉戏,我已 救 之, 令 得 脱 难。
shì gù zhūrén

wǒ jīnkuài lè

ěr shízhū zǐ

zhī fù ān zuò

是 故 诸 人,我 今 快 乐。尔 时 诸 子、 知 父安 坐,
jiē yì fù suǒ

ér bái fù yán

yuàn cì wǒ děng

sānzhòngbǎochē

皆 诣父 所、而 白 父 言, 愿 赐我 等 , 三 种 宝 车。
rú qiánsuǒ xǔ

zhū zǐ chūlái

dāng yǐ sānchē

suí rǔ suǒ yù

如 前 所 许, 诸 子 出 来, 当 以 三 车、 随 汝 所 欲,
jīnzhèngshìshí

wéichuígěi yǔ

zhǎngzhě dà fù

kù cángzhòngduō

今 正 是 时, 惟 垂 给 与。 长 者 大富,库 藏 众 多,

72

jīnyínliú lí

chē qú mǎ nǎo

yǐ zhòngbǎo wù

zàozhū dà chē

金 银 琉 璃、 砗 磲玛 瑙,以 众 宝 物、 造 诸 大 车。
zhuāngxiàoyánshì

zhōu zā lánshǔn

sì miànxuánlíng

jīnshéngjiāoluò

庄 校 严 饰, 周 匝 栏 楯 ,四 面 悬 铃 , 金 绳 交 络。
zhēnzhūluówǎng

zhāngshī qí shàng

jīnhuázhūyīng

chùchùchuíxià

真 珠 罗 网 , 张 施 其 上 , 金 华 诸 璎 , 处 处 垂 下,
zhòngcǎi zá shì

zhōu zā wéirào

róuruǎnzèngkuàng

yǐ wéiyīn rù

众 彩 杂 饰, 周 匝 围 绕, 柔 软 缯 纩 ,以 为 茵 蓐。
shàngmiào xì dié

jiàzhíqiān yì

xiǎnbáijìngjié

yǐ fù qí shàng

上 妙 细 叠, 价 值 千 亿, 鲜 白 净 洁,以覆其 上 。
yǒu dà báiniú

féizhuàngduō lì

xíng tǐ shūhǎo

yǐ jiàbǎochē

有 大 白 牛, 肥 壮 多 力, 形 体 姝 好,以 驾 宝 车。
duōzhūbīncóng

ér shìwèizhī

yǐ shìmiàochē

děng cì zhū zǐ

多 诸 傧 从 ,而 侍 卫 之。以 是 妙 车, 等 赐 诸 子。
zhū zǐ shìshí

huān xǐ yǒngyuè

chéngshìbǎochē

you yú sì fāng

诸 子 是 时, 欢 喜 踊 跃, 乘 是 宝 车, 游 于四 方 ,
xī xì kuài lè

zì zài wú ài

gàoshè lì fú

wǒ yì rú shì

嬉戏 快 乐,自 在 无碍。 告 舍 利弗,我亦如 是,
zhòngshèngzhōngzūn

shìjiānzhī fù

yí qièzhòngshēng

jiēshì wú

z ǐ

众 圣 中 尊, 世 间 之 父。一 切 众 生 , 皆 是 吾子,
shēnzhùshì lè

wú yǒuhuìxīn

sānjiè wú ān

yóu rú huǒzhái

深 著 世 乐,无 有 慧 心。 三 界 无安, 犹 如 火 宅 ,
zhòng kǔ chōngmǎn

shèn kě bù wèi

chángyǒushēnglǎo

众 苦 充 满, 甚 可怖 畏, 常 有 生 老,
rú shìděnghuǒ

chìrán bù xī

rú lái yǐ lí

bìng sǐ y ō u huàn

病 死忧患,

sānjièhuǒzhái

如 是 等 火, 炽 燃 不息。如 来 已离, 三 界 火 宅 ,
jì ránxián jū

ān chùlín yě

jīn cǐ sānjiè

jiēshì wǒ yǒu

寂 然 闲 居,安 处 林 野。 今 此 三 界, 皆 是 我 有,

73

qí zhōngzhòngshēng

xī shì wú zǐ

ér jīn cǐ chù

duōzhūhuànnàn

其 中 众 生 ,悉 是 吾子。而 今 此 处, 多 诸 患 难,
wéi wǒ yī rén

néngwéijiù hù

suī fù jiàozhào

ér bù xìnshòu

唯 我一 人, 能 为 救 护。 虽 复 教 诏 ,而不 信 受 ,
yú zhū yù rǎn

tānzhùshēn gù

yǐ shìfāngbiàn

wéishuōsānchéng

于 诸 欲 染, 贪 著 深 故。以 是 方 便 , 为 说 三 乘 ,
lìngzhūzhòngshēng

zhīsānjiè kǔ

kāishìyǎnshuō

chūshìjiāndào

令 诸 众 生 , 知 三 界 苦, 开 示 演 说 、 出 世 间 道。
shìzhū zǐ děng

ruòxīnjuédìng

jù zú sānmíng

jí liùshéntōng

是 诸 子 等 , 若 心 决 定 ,具足 三 明 、及 六 神 通 ,
yǒu dé yuánjiào

bù tuì pú sà

rǔ shè lì fú

wǒ wéizhòngshēng

有 得 缘 觉 、不 退 菩萨。汝 舍 利弗,我 为 众 生 ,
yǐ cǐ pì yù

shuō yī fó chéng

rǔ děngruònéng

xìnshòushì yǔ

以此譬喻、 说 一佛 乘 ,汝 等 若 能 、 信 受 是 语,
yí qièjiēdāng

chéng dé fó dào

shìchéngwēimiào

qīngjìng dì yī

一 切 皆 当 , 成 得佛 道。 是 乘 微 妙 、 清 净 第一,
yú zhūshìjiān

wéi wú yǒushàng

fó suǒyuè kě

yí qièzhòngshēng

于 诸 世 间 、 为 无 有 上 ,佛 所 悦 可,一 切 众 生 、
suǒyìngchēngzàn

gōngyǎng lǐ bài

wú liàng yì qiān

zhū lì jiětuō

所 应 称 赞、 供 养 礼 拜。无 量 亿 千 、 诸 力 解 脱,
chándìngzhìhuì

jí fó yú fǎ

dé rú shìchéng

lìngzhū zǐ děng

禅 定 智 慧,及佛余法,得如 是 乘 。 令 诸 子 等 ,
rì yè jiéshù

cháng dé yóu xì

yǔ zhū pú sà

jí shēngwénzhòng

日夜 劫 数、 常 得 游 戏,与 诸 菩萨、及 声 闻 众 ,
chéng cǐ bǎochéng

zhízhìdàochǎng

yǐ shìyīnyuán

shífāng dì qiú

乘 此 宝 乘 , 直 至 道 场 。以 是 因 缘 , 十 方 谛 求,
gèng wú yú chéng

chú fó fāngbiàn

gàoshè lì fú

rǔ zhūrénděng

更 无余 乘 , 除 佛 方 便 。 告 舍 利弗,汝 诸 人 等 ,

74

jiēshì wú zǐ

wǒ zé shì fù

rǔ děnglèijié

zhòng kǔ suǒshāo

皆 是 吾子,我则 是 父。汝 等 累 劫、 众 苦 所 烧 ,
wǒ jiē jì bá

lìngchūsānjiè

wǒ suīxiānshuō

rǔ děngmiè dù

我 皆 济拔, 令 出 三 界。我 虽 先 说 、汝 等 灭 度,
dànjìnshēng sǐ

ér shí bù miè

jīnsuǒyìngzuò

wéi fó zhìhuì

但 尽 生 死,而 实 不 灭, 今 所 应 作, 唯 佛 智 慧。
ruòyǒu pú sà

yú shìzhòngzhōng

néng yì xīntīng

zhū fó shí fǎ

若 有 菩萨,于 是 众 中 , 能 一 心 听 、 诸 佛 实 法,
zhū fó shìzūn

suī yǐ fāngbiàn

suǒhuàzhòngshēng

jiēshì pú sà

诸 佛 世 尊、 虽 以 方 便 , 所 化 众 生 , 皆 是 菩萨。
ruòrénxiǎozhì

shēnzhù ài yù

wèi cǐ děng gù

shuō yú kǔ dì

若 人 小 智, 深 著 爱欲, 为 此 等 故、 说 于苦谛。
zhòngshēngxīn xǐ

dé wèicéngyǒu

fó shuō kǔ dì

zhēnshí wú yì

众 生 心 喜,得 未 曾 有,佛 说 苦谛, 真 实 无异。
ruòyǒuzhòngshēng

bù zhī kǔ běn

shēnzhù kǔ yīn

bù néngzànshě

若 有 众 生 ,不 知 苦 本, 深 著 苦 因,不 能 暂 舍,
wéishìděng gù

fāngbiànshuōdào

zhū kǔ suǒyīn

tān yù wéiběn

为 是 等 故、 方 便 说 道。 诸 苦 所 因, 贪 欲 为 本,
ruòmiètān yù

wú suǒ yī zhǐ

mièjìnzhū kǔ

míng dì sān dì

若 灭 贪 欲,无 所 依 止, 灭 尽 诸 苦, 名 第 三 谛。
wéimiè dì gù

xiūxíng yú dào

lí zhū kǔ fù

míng dé jiětuō

为 灭 谛故, 修 行 于 道,离 诸 苦缚, 名 得 解 脱。
shìrén yú hé

ér dé jiětuō

dàn lí xū wàng

míngwéijiětuō

是 人 于何, 而得 解 脱, 但 离虚 妄 , 名 为 解 脱,
qí shíwèi dé

yí qièjiětuō

fó shuōshìrén

wèishímiè dù

其 实 未 得、一 切 解 脱。佛 说 是 人、 未 实 灭 度,
sī rénwèi dé

wú shàngdào gù

wǒ yì bù yù

lìngzhìmiè dù

斯 人 未 得,无 上 道 故,我意不欲、 令 至 灭 度。

75

wǒ wéi fǎ wáng

yú fǎ zì zài

ān yǐnzhòngshēng

gù xiàn yú shì

我 为 法 王 ,于法自 在,安 隐 众 生 ,故 现 于 世。
rǔ shè lì fú

wǒ cǐ fǎ yìn

wéi yù lì yì

shìjiān gù shuō

汝 舍 利弗,我此法 印, 为 欲利益, 世 间 故 说 ,
zàisuǒyóufāng

wù wàngxuānchuán

ruòyǒuwénzhě

suí xǐ dǐngshòu

在 所 游 方 ,勿 妄 宣 传 。 若 有 闻 者, 随 喜 顶 受 ,
dāngzhīshìrén

ā bǐng bá zhì

ruòyǒuxìnshòu

cǐ jīng fǎ zhě

当 知 是 人、阿 鞞 跋 致。 若 有 信 受 ,此 经 法 者,
shìrén yǐ céng

jiànguò qù fó

gōngjìnggōngyǎng

yì wénshì fǎ

是 人 已 曾 , 见 过 去佛, 恭 敬 供 养 ,亦 闻 是 法。
ruòrényǒunéng

xìn rǔ suǒshuō

zé wéijiàn wǒ

yì jiàn yú rǔ

若 人 有 能 , 信 汝 所 说 ,则 为 见 我,亦 见 于汝、
jí bǐ qiūsēng

bìngzhū pú sà

sī fǎ huájīng

wéishēnzhìshuō

及比 丘 僧 、 并 诸 菩萨。斯法 华 经 , 为 深 智 说 ,
qiǎnshíwénzhī

mí huò bù jiě

yí qièshēngwén

jí pì zhī fó

浅 识 闻 之,迷 惑 不 解,一 切 声 闻、及辟 支 佛,
yú cǐ jīngzhōng

lì suǒ bù jí

rǔ shè lì fú

shàng yú cǐ jīng

于此 经 中 ,力 所 不及。汝 舍 利弗, 尚 于此 经 、
yǐ xìn dé rù

kuàng yú shēngwén

qí yú shēngwén

xìn fó yǔ gù

以 信 得入, 况 余 声 闻。其余 声 闻, 信 佛语故,
suíshùn cǐ jīng

fēi jǐ zhìfēn

yòushè lì fú

jiāomànxièdài

随 顺 此 经 , 非 己 智 分。 又 舍 利弗, 憍 慢 懈 怠、
jì wǒ jiànzhě

mò shuō cǐ jīng

fán fū qiǎnshí

shēnzhù wǔ yù

计我 见 者,莫 说 此 经 。 凡 夫 浅 识, 深 著 五欲,
wén bù néngjiě

yì wù wéishuō

ruòrén bù xìn

huǐbàng cǐ jīng

闻 不 能 解,亦勿 为 说 。 若 人 不 信, 毁 谤 此 经 ,
zé duàn yí qiè

shìjiān fó zhòng

huò fù pín cù

ér huái yí huò

则 断 一 切, 世 间 佛 种 。 或 复 颦 蹙,而 怀 疑 惑,

76

rǔ dāngtīngshuō

cǐ rénzuìbào

ruò fó zàishì

ruòmiè dù hòu

汝 当 听 说 ,此 人 罪 报。 若 佛 在 世, 若 灭 度 后,
qí yǒufěibàng

rú sī jīngdiǎn

jiànyǒu dú sòng

shūchíjīngzhě

其 有 诽 谤 ,如斯 经 典 , 见 有 读 诵 、 书 持 经 者,
qīngjiànzēng jí

ér huáijiéhèn

cǐ rénzuìbào

rǔ jīn fù tīng

轻 贱 憎 嫉、而 怀 结 恨,此 人 罪 报,汝 今 复 听 ,
qí rénmìngzhōng

rù ā bí yù

jù zú yī jié

jiéjìngēngshēng

其 人 命 终 ,入阿鼻狱,具足一 劫, 劫 尽 更 生 ,
rú shìzhǎnzhuǎn

zhì wú shùjié

cóng dì yù chū

dāngduòchùshēng

如 是 展 转 , 至 无 数 劫, 从 地狱 出, 当 堕 畜 生 ,
ruògǒu yě gàn

qí yǐng

shòu

lí zhènjièlài

rénsuǒchùráo

若 狗 野 干,其 影 □ 瘦 ,黧 黮 疥 癞, 人 所 触 娆,
yòu fù wéirén

zhīsuǒ è jiàn

chángkùn jī kě

gǔ ròu kū jié

又 复 为 人, 之 所 恶 贱 , 常 困 饥渴,骨 肉 枯 竭,
shēngshòuchǔ dú

sǐ bèi wǎ shí

duàn fó zhòng gù

shòu sī zuìbào

生 受 楚 毒,死 被 瓦 石, 断 佛 种 故, 受 斯 罪 报。
ruòzuòluòtuó

huòshēng lǘ zhōng

shēncháng fù zhòng

jiāzhūzhàngchuí

若 作 骆 驼, 或 生 驴 中 , 身 常 负 重 , 加 诸 杖 捶 ,
dànniànshuǐcǎo

yú wú suǒzhī

bàng sī jīng gù

huòzuì rú shì

但 念 水 草,余无 所 知, 谤 斯 经 故, 获 罪 如 是。
yǒuzuò yě gàn

lái rù jù luò

shēn tǐ jièlài

yòu wú yī mù

有 作 野 干, 来 入聚 落, 身 体 疥 癞, 又 无一目,
wéizhūtóng zǐ

zhīsuǒ dǎ zhì

shòuzhū kǔ tòng

huòshízhì sǐ

为 诸 童 子, 之 所 打 掷, 受 诸 苦 痛 , 或 时 致 死。
yú cǐ sǐ yǐ

gèngshòumǎngshēn

qí xíngzhǎng dà

wǔ bǎiyóuxún

于此死已, 更 受 蟒 身 ,其 形 长 大,五 百 由 旬,
lóng sì wú zú

wǎnzhuǎn fù háng

wéizhūxiǎochóng

zhīsuǒ zā shí

聋 騃无足, 宛 转 腹 行 , 为 诸 小 虫 , 之 所 咂 食,

77

zhòu yè shòu kǔ

wú yǒuxiū xī

bàng sī jīng gù

huòzuì rú shì

昼 夜 受 苦,无 有 休 息, 谤 斯 经 故, 获 罪 如 是。
ruò dé wéirén

zhūgēn àn dùn

cuólòuluán bì

mánglóngbèi yǔ

若 得 为 人, 诸 根 暗 钝, 矬 陋 挛 躄, 盲 聋 背 伛,
yǒusuǒyánshuō

rén bù xìnshòu

kǒu qì chángchòu

guǐmèisuǒzhù

有 所 言 说 , 人 不 信 受 , 口 气 常 臭 , 鬼 魅 所 著,
pínqióngxiàjiàn

wéirénsuǒshǐ

duōbìngxiāoshòu

wú suǒ yī hù

贫 穷 下 贱 , 为 人 所 使, 多 病 痟 瘦 ,无 所 依怙,
suīqīn fù rén

rén bù zài yì

ruòyǒusuǒ dé

xún fù wàngshī

虽 亲 附 人, 人 不 在 意, 若 有 所 得, 寻 复 忘 失。
ruòxiū yī dào

shùnfāngzhìbìng

gèngzēng tā jí

huò fù zhì sǐ

若 修 医 道, 顺 方 治 病 , 更 增 他疾, 或 复 致 死。
ruò zì yǒubìng

wú rénjiùliáo

shè fú liángyào

ér fù zēng jù

若 自 有 病 ,无 人 救 疗 , 设 服 良 药,而复 增 剧。
ruò tā fǎn nì

chāojiéqièdào

rú shìděngzuì

héngluó qí yāng

若 他 反 逆、 抄 劫 窃 盗,如 是 等 罪, 横 罗 其 殃 。
rú sī zuìrén

yǒng bù jiàn fó

zhòngshèngzhīwáng

shuō fǎ jiàohuà

如斯 罪 人, 永 不 见 佛, 众 圣 之 王 , 说 法 教 化,
rú sī zuìrén

chángshēngnánchǔ

kuánglóngxīnluàn

yǒng bù wén fǎ

如斯 罪 人, 常 生 难 处, 狂 聋 心 乱 , 永 不 闻 法。
yú wú shùjié

rú héng hé shā

shēngzhélóng yǎ

zhūgēn bù jù

于无 数 劫、如 恒 河 沙, 生 辄 聋 哑, 诸 根 不具、
chángchù dì yù

rú yóuyuánguān

zài yú è dào

rú jǐ shězhái

常 处 地狱,如 游 园 观 , 在 余恶 道,如己 舍 宅 ,
tuó lǘ zhūgǒu

shì qí hángchù

bàng sī jīng gù

huòzuì rú shì

驼 驴 猪 狗、 是 其 行 处, 谤 斯 经 故, 获 罪 如 是。
ruò dé wéirén

lóngmángyīn yǎ

pínqióngzhūshuāi

yǐ zì zhuāngyán

若 得 为 人, 聋 盲 喑 哑、 贫 穷 诸 衰 、以自 庄 严,

78

shuǐzhǒnggànxiāo

jièlàiyōng jū

rú shìděngbìng

yǐ wéi yī fu

水 肿 干 痟 、 疥 癞 痈 疽、如 是 等 病 ,以 为 衣服,
shēnchángchòuchù

gòuhuì bù jìng

shēnzhù wǒ jiàn

zēng yì chēnhuì

身 常 臭 处, 垢 秽 不 净 , 深 著 我 见 , 增 益 嗔 恚,
yín yù chìshèng

bù zé qínshòu

bàng sī jīng gù

huòzuì rú shì

淫 欲 炽 盛 ,不择 禽 兽 , 谤 斯 经 故, 获 罪 如 是。
gàoshè lì fú

bàng sī jīngzhě

ruòshuō qí zuì

qióngjié bú jìn

告 舍 利弗, 谤 斯 经 者, 若 说 其 罪, 穷 劫 不 尽。
yǐ shìyīnyuán

wǒ gù yǔ rǔ

wú zhìrénzhōng

mò shuō cǐ jīng

以 是 因 缘 ,我故语汝,无 智 人 中 ,莫 说 此 经 。
ruòyǒu lì gēn

zhìhuìmíngliǎo

duōwénqiángshí

qiú fó dàozhě

若 有 利 根, 智 慧 明 了 , 多 闻 强 识, 求 佛 道 者,
rú shìzhīrén

nǎi kě wéishuō

ruòréncéngjiàn

yì bǎiqiān fó

如 是 之 人, 乃 可 为 说 。 若 人 曾 见 ,亿 百 千 佛,
zhízhūshànběn

shēnxīnjiān gù

rú shìzhīrén

nǎi kě wéishuō

植 诸 善 本, 深 心 坚 固,如 是 之 人, 乃 可 为 说 。
ruòrénjīngjìn

chángxiū cí xīn

bù xī shēnmìng

nǎi kě wéishuō

若 人 精 进, 常 修 慈 心,不惜 身 命 , 乃 可 为 说 。
ruòréngōngjìng

wú yǒu yì xīn

lí zhūfán yú

dú chǔshān zé

若 人 恭 敬 ,无 有 异 心,离 诸 凡 愚,独 处 山 泽,
rú shìzhīrén

nǎi kě wéishuō

yòushè lì fú

ruòjiànyǒurén

如 是 之 人, 乃 可 为 说 。 又 舍 利弗, 若 见 有 人,
shě è zhīshi

qīnjìnshànyǒu

rú shìzhīrén

nǎi kě wéishuō

舍 恶 知 识, 亲 近 善 友,如 是 之 人, 乃 可 为 说 。
ruòjiàn fó zǐ

chíjièqīngjié

rú jìngmíngzhū

qiú dà chéngjīng

若 见 佛子, 持 戒 清 洁,如 净 明 珠, 求 大 乘 经 ,
rú shìzhīrén

nǎi kě wéishuō

ruòrén wú chēn

zhìzhíróuruǎn

如 是 之 人, 乃 可 为 说 。 若 人 无 嗔 , 质 直 柔 软 ,

79

chángmǐn yí qiè

gōngjìngzhū fó

rú shìzhīrén

nǎi kě wéishuō

常 愍 一 切, 恭 敬 诸 佛,如 是 之 人, 乃 可 为 说 。
fù yǒu fó zǐ

yú dà zhòngzhōng

yǐ qīngjìngxīn

zhǒngzhǒngyīnyuán

复 有 佛子,于大 众 中 ,以 清 净 心, 种 种 因 缘 、
pì yù yán cí

shuō fǎ wú ài

rú shìzhīrén

nǎi kě wéishuō

譬喻 言 辞、 说 法无碍,如 是 之 人, 乃 可 为 说 。
ruòyǒu bǐ qiū

wéi yí qièzhì

sì fāngqiú fǎ

hé zhǎngdǐngshòu

若 有 比 丘, 为 一 切 智,四 方 求 法,合 掌 顶 受 ,
dàn lè shòuchí

dà chéngjīngdiǎn

nǎizhì bù shòu

yú jīng yī jì

但 乐 受 持,大 乘 经 典 , 乃 至 不 受 ,余 经 一偈,
rú shìzhīrén

nǎi kě wéishuō

rú rénzhìxīn

qiú fó shè lì

如 是 之 人, 乃 可 为 说 。如 人 至 心, 求 佛 舍 利,
rú shìqiújīng

dé yǐ dǐngshòu

qí rén bù fù

zhìqiú yú jīng

如 是 求 经 ,得已 顶 受 ,其 人 不复, 志 求 余 经 ,
yì wèicéngniàn

wàidàodiǎn jí

rú shìzhīrén

nǎi kě wéishuō

亦 未 曾 念 , 外 道 典 籍,如 是 之 人, 乃 可 为 说 。
gàoshè lì fú

wǒ shuōshìxiāng

qiú fó dàozhě

qióngjié bú jìn

告 舍 利弗,我 说 是 相 , 求 佛 道 者、 穷 劫 不 尽,
rú shìděngrén

zé néngxìnjiě

rǔ dāngwéishuō

miào fǎ huájīng

如 是 等 人,则 能 信 解,汝 当 为 说 , 妙 法 华 经 。
xìn jiě pǐn dì sì

信 解 品 第四
ěr shíhuìmìng xū pú tí

mó hē jiāzhānyán mó hē jiā yè

mó hē mù jiān

尔 时 慧 命 须菩提、摩诃 迦 旃 延、摩诃 迦 叶、摩诃目 犍
lián

cóng fó suǒ

wénwèicéngyǒu fǎ

shìzūnshòushè lì fú ā nòuduōluósān

连 , 从 佛 所、 闻 未 曾 有法, 世 尊 授 舍利弗阿耨 多 罗 三

80

miǎosān pú tí jì

fā xī yǒuxīn

huān xǐ yǒngyuè

zhěng yī

jí cóngzuò qǐ

藐 三菩提记, 发稀有 心, 欢 喜 踊 跃, 即 从 座起, 整 衣
fu

piāntǎnyòujiān

yòu xī zhù dì

yì xīn hé zhǎng

qū gōnggōngjìng

服, 偏 袒 右 肩 , 右 膝 著 地, 一 心 合 掌 , 屈 躬 恭 敬 ,
zhānyǎngzūnyán ér bái fó yán

wǒ děng jū sēngzhīshǒu

niánbìngxiǔmài

瞻 仰 尊 颜、而 白 佛 言:我 等 居 僧 之 首 , 年 并 朽 迈,
zì wèi yǐ dé nièpán

wú suǒkānrèn

bù fù jìnqiú ā nòuduōluósānmiǎosān

自 谓 已得 涅 槃, 无 所 堪 任, 不复 进 求 阿 耨 多 罗 三 藐 三
pú tí

shìzūnwǎng xī shuō fǎ jì jiǔ

wǒ shízàizuò

shēn tǐ pí xiè

dàn

菩提。 世 尊 往 昔 说 法既 久, 我 时 在 座, 身 体疲 懈, 但
niànkōng

wú xiāng

wú zuò

yú pú sà fǎ

yóu xì shéntōng

jìng fó guó tǔ

念 空 、无 相 、无 作,于菩萨法、游 戏 神 通 , 净 佛 国 土,
chéngjiùzhòngshēng

xīn bù xǐ lè

suǒ yǐ zhě hé

shìzūnlìng wǒ děngchū yú

成 就 众 生 , 心 不喜乐。所 以 者 何。世 尊 令 我 等 出 于
sānjiè

dé nièpánzhèng

yòujīn wǒ děngnián yǐ xiǔmài

yú fó jiàohuà pú

三 界, 得 涅 槃 证 , 又 今 我 等 年 已 朽 迈, 于佛 教 化 菩
sà ā nòuduōluósānmiǎosān pú tí

bù shēng yī niànhǎo lè zhīxīn

wǒ děngjīn

萨阿 耨 多 罗 三 藐 三 菩提、不 生 一 念 好 乐 之 心。我 等 今
yú fó qián wénshòushēngwén ā nòuduōluósānmiǎosān pú tí jì

xīnshènhuān

于佛 前 、闻 授 声 闻 阿 耨 多 罗 三 藐 三 菩提记, 心 甚 欢

dé wèicéngyǒu

bù wèi yújīn

hū rán dé wén xī yǒuzhī fǎ

shēn zì

喜, 得 未 曾 有, 不 谓 于今, 忽 然 得 闻 稀 有 之 法, 深 自
qìngxìng

huò dà shàn lì

wú liàngzhēnbǎo

bù qiú zì dé

庆 幸 , 获 大 善 利,无 量 珍 宝、不 求 自得。
shìzūn

wǒ děngjīnzhě lè shuō pì yù

yǐ míng sī yì

pì ruòyǒurén

世 尊,我 等 今 者 乐 说 譬喻、以 明 斯义,譬 若 有 人,
nián jì yòuzhì

shě fù táoshì

jiǔzhù tāguó

huò shíèrshí

zhì wǔshí

年 既 幼 稚, 舍 父 逃 逝, 久 住 他国, 或 十、二十、 至 五十

81

suì

nián jì zhǎngdà

jiā fù qióngkùn

chíchěng sì fāng

yǐ qiú yī shí

岁, 年 既 长大 , 加 复 穷困 , 驰 骋 四 方 、以 求 衣 食,
jiànjiànyóuxíng

yù xiàngběnguó

qí fù xiānlái qiú zǐ bù dé

zhōngzhǐ

渐 渐 游 行 ,遇 向 本 国。其父 先 来、求 子不得, 中止
yī chéng qí jiā dà fù

cáibǎowúliàng

jīn yín liúlí shānhú

hǔpò

一 城 。其 家 大富, 财宝 无量 , 金、银、琉璃、珊瑚 、琥珀、
bō lí zhū děng

qí zhūcāng kù

xī jiēyíng yì

duōyǒutóng pú chénzuǒ

玻璃、珠、等 ,其 诸 仓 库,悉 皆 盈 溢, 多 有 僮 仆、臣 佐
lì mín

xiàng mǎ chēchéng niúyáng wúshù

chūrù xī lì

nǎibiàn tāguó

吏 民, 象 马、车 乘 、牛羊 、无数,出入息利, 乃 遍 他国
shāng gū jiǎ kè

yì shènzhòngduō

shípínqióng zǐ

youzhū jù luò

jīng lì

商 估 贾 客、亦 甚 众多 。时 贫 穷 子、游 诸 聚 落, 经 历
guó yì

suìdào qí fù suǒzhǐzhīchéng fù mǔ niàn zǐ

yǔ zǐ lí bié wǔ shí yú

国 邑, 遂 到 其父 所 止 之 城 。父母 念 子,与子离 别 五 十 余
nián

ér wèicéngxiàngrénshuō rú cǐ shì

dàn zì sī wéi

xīnhuáihuǐhèn

年 ,而 未 曾 向 人 说 如此 事, 但 自思 惟, 心 怀 悔 恨,
zì niànlǎoxiǔ

duōyǒucái wù

jīnyín

zhēnbǎo

cāng kù yíng yì

wú yǒu

自 念 老 朽, 多 有 财 物, 金 银、 珍 宝, 仓 库 盈 溢,无 有
zǐ xī

yí dànzhōngméi

cáiwù sànshī

wú suǒ wěifù

shì yǐ yīnqín

měi

子息,一 旦 终 没,财物 散失 ,无 所 委付, 是 以 殷勤 、每
yì qí zǐ

fù zuòshìniàn

wǒ ruò dé zǐ wěi fù cái wù

tǎnránkuài lè

忆其子。复 作 是 念 :我 若 得子、委 付 财 物, 坦 然 快 乐,无
fù yōu lǜ

复 忧 虑。
shìzūn

ěr shíqióng zǐ yōnglìnzhǎnzhuǎn yù dào fù shě

zhù lì mén

世 尊,尔 时 穷 子、佣 赁 展 转 、遇 到 父 舍, 住 立 门

yáojiàn qí fù

jù shī zǐ chuáng

bǎo jǐ chéng zú

zhū pó luómén

shā

侧。遥 见 其父、踞 师 子 床 , 宝 几 承 足, 诸 婆 罗 门、刹

82

jū shì

jiēgōngjìngwéirào

yǐ zhēnzhūyīngluò

jiàzhíqiānwàn

利、 居 士、 皆 恭 敬 围 绕, 以 真 珠 璎 珞、 价 值 千 万,
zhuāngyán qí shēn

lì mín tóng pú

shǒuzhíbái fú

shì lì zuǒyòu

fù yǐ

庄 严 其 身 ,吏 民、僮 仆, 手 执 白 拂, 侍 立 左 右。覆以
bǎozhàng

chuízhūhuáfān

xiāngshuǐ sǎ dì

sànzhòngmínghuá

luóliè

宝 帐 , 垂 诸 华 幡, 香 水 洒地, 散 众 名 华, 罗 列
bǎo wù

chūnèi qǔ yǔ

yǒu rú shìděngzhǒngzhǒngyánshì

wēi dé tè zūn

宝 物, 出 内 取与, 有 如 是 等 种 种 严 饰, 威 德特 尊。
qióng zǐ jiàn fù yǒu dà lì shì

jí huáikǒng bù

huǐláizhì cǐ

qièzuòshì

穷 子 见 父 有 大力 势, 即 怀 恐 怖, 悔 来 至 此。 窃 作 是
niàn

cǐ huòshìwáng huòshìwángděng

fēi wǒ yōng lì dé wù zhīchù

bùrú

念 :此 或 是 王 、或 是 王 等 , 非 我 佣 力得物 之 处,不如
wǎngzhìpín lǐ

sìlì yǒu dì

yīshí yì dé

ruòjiǔzhù cǐ

huòjiàn bī pò

往 至 贫 里,肆力 有 地,衣食易得, 若 久 住 此, 或 见 逼迫,
qiángshǐ wǒ zuò

zuòshìniàn yǐ

jí zǒu ér qù

强 使 我 作。 作 是 念 已,疾 走 而去。
shí fù zhǎngzhě yú shī zǐ zuò

jiàn zǐ biànshí

xīn dà huān xǐ

jí zuò

时 富 长 者 于 师 子 座, 见 子 便 识, 心 大 欢 喜。即 作
shìniàn

wǒ cái wù kù cáng

jīnyǒusuǒ fù

wǒ cháng sī niàn cǐ zǐ

wú yóu

是 念 :我 财 物库 藏 、今 有 所 付,我 常 思 念 此子,无 由
jiànzhī

ér hū zì lái

shènshì wǒ yuàn

wǒ suīniánxiǔ

yóu gù tān xī

见 之,而忽自 来, 甚 适 我 愿 ,我 虽 年 朽, 犹 故 贪 惜。
jí qiǎnbàngrén

jí zhuījiānghái

ěr shíshǐzhě

jí zǒuwǎngzhuō

qióng

即 遣 傍 人,急 追 将 还。尔 时 使 者,疾 走 往 捉 。 穷
zǐ jīng è

chēngyuàn

dà huàn

wǒ bù xiāngfàn

hé wéijiànzhuō

shǐ

子 惊 愕, 称 怨 、 大 唤 : 我不 相 犯, 何 为 见 捉 ? 使
zhězhízhī yù jí

qiángqiānjiānghái yú shíqióng zǐ

zì niàn wú zuì

ér

者 执 之 愈急, 强 牵 将 还。于 时 穷 子,自 念 无 罪,而

83

bèiqiúzhí

cǐ bì dìng sǐ

zhuǎngènghuáng bù

mènjué bì dì

fù yáojiàn

被 囚 执,此必 定 死, 转 更 惶 怖, 闷 绝 躄地。父 遥 见
zhī

ér yǔ shǐyán

bù xū cǐ rén

wù qiángjiànglái

yǐ lěngshuǐ sǎ miàn

之,而语 使 言:不需此 人,勿 强 将 来,以 冷 水 洒 面 ,
lìng dé xǐng wù

mò fù yǔ yǔ

suǒ yǐ zhě hé

fù zhī qí zǐ

zhì yì xiàliè

令 得 醒 悟,莫复与语。所 以 者 何。父 知 其子、志 意 下 劣,
zì zhīháoguì

wéi zǐ suǒnán

shěnzhīshì zǐ

ér yǐ fāngbiàn

bù yǔ

自 知 豪 贵、 为 子 所 难, 审 知 是 子, 而以 方 便 , 不语
tārén yúnshì wǒ zǐ shǐzhě yǔ zhī

wǒ jīnfàng rǔ

suíyì suǒ qū qióng zǐ

他人、云 是 我子。使者 语 之:我 今 放 汝,随意 所 趋。穷 子
huānxǐ

dé wèicéngyǒu

cóng dì ér qǐ

wǎngzhìpín lǐ

yǐ qiú yī shí

欢喜 、得 未曾 有, 从 地而起, 往 至 贫 里、以 求 衣 食。
ěr shízhǎngzhějiāng yù yòuyǐn qí zǐ

ér shèfāngbiàn

mì qiǎn èr rén

尔 时 长 者 将 欲 诱 引 其子、而 设 方 便 ,密 遣 二 人
xíng sè qiáocuì

wú wēi dé zhě

rǔ kě yì bǐ

xú yǔ qióng zǐ

cǐ yǒuzuò

形 色 憔 悴、 无 威 德 者: 汝可诣彼, 徐语 穷 子, 此 有 作
chù

bèi yǔ rǔ zhí qióng zǐ ruò xǔ

jiānglái shǐzuò ruòyán

yù hé suǒ

处, 倍 与汝 值。 穷 子 若 许, 将 来、使 作。若 言、欲何 所
zuò

biàn kě yǔ zhī

gù rǔ chúfèn

wǒ děng èr rén

yì gòng rǔ zuò

shí èr

作, 便 可语 之,雇汝 除 粪,我 等 二 人、亦 共 汝 作。时 二
shǐrén jí qiúqióng zǐ

jì yǐ dé zhī

jù chénshàngshì ěr shíqióng zǐ xiān

使 人 即 求 穷 子,既已得 之,具 陈 上 事。尔 时 穷 子 先
qǔ qí jià

xún yǔ chúfèn qí fù jiàn zǐ

mǐn ér guàizhī yòu yǐ tā rì

取其 价, 寻 与 除 粪。其父 见 子, 愍 而 怪 之。又 以他日,于
chuāngyǒuzhōng

yáojiàn zǐ shēn

léishòuqiáocuì

fèn tǔ chénbèn

窗 牖 中 、 遥 见 子 身 , 羸 瘦 憔 悴, 粪 土 尘 坌, 污
huì bù jìng

jí tuōyīngluò

xì ruǎnshàng fú

yánshìzhī jù

gèngzhù cū bì

秽 不 净 。即 脱 璎 珞、细 软 上 服、严 饰 之 具, 更 著 粗敝

84

gòu nì zhī yī

chén tǔ bènshēn

yòushǒuzhíchíchúfènzhī qì

zhuàngyǒusuǒ

垢 腻 之 衣、 尘 土 坌 身 , 右 手 执 持 除 粪 之 器, 状 有 所
wèi

yǔ zhūzuòrén

rǔ děngqínzuò

wù dé xiè xī

yǐ fāngbiàn gù

dé jìn

畏。语 诸 作 人:汝 等 勤 作,勿得 懈 息。以 方 便 故,得 近
qí zǐ

hòu fù gàoyán

duō

nán zǐ

rǔ cháng cǐ zuò

wù fù yú qù

dāng

其子。后 复 告 言: 咄、男 子,汝 常 此 作,勿复余去, 当
jiā rǔ jià

zhūyǒusuǒ xū

pén qì mǐmiàn

yán cù zhīshǔ

mò zì yínán

加 汝 价。诸 有 所 需、盆 器 米面 、盐 醋 之 属,莫自疑难,亦
yǒulǎo bì shǐrén

xū zhěxiānggěi

hǎo zì ān yì

wǒ rú rǔ fù

wù fù

有 老 敝 使 人、 需 者 相 给, 好 自安意, 我如汝父, 勿复
yōulǜ

suǒyǐ zhě hé

wǒ niánlǎo dà

ér rǔ shàozhuàng

rǔ chángzuòshí

忧虑。所以 者 何。我 年老 大,而汝 少壮 ,汝 常 作 时,
wú yǒu qī dài chēnhènyuànyán

dōu bú jiàn rǔ yǒu cǐ zhū è

rú yú zuòrén

无 有 欺 怠、嗔 恨 怨 言, 都 不 见 汝 有 此 诸 恶、如余 作 人,
zì jīn yǐ hòu

rú suǒshēng zǐ

jí shízhǎngzhě gèng yǔ zuò zì

míngzhīwéi

自 今 已 后,如 所 生 子。即 时 长 者、更 与 作 字, 名 之 为
ér

ěr shíqióng zǐ suīxīn cǐ yù

yóu gù zì wèi kè zuòjiànrén yóushìzhī

儿。尔 时 穷 子、虽 欣 此遇, 犹 故自 谓、客 作 贱 人。由 是 之

yú èr shíniánzhōng chánglìngchúfèn guòshì yǐ hòu

xīnxiāng tǐ xìn

故,于二 十 年 中 、 常 令 除 粪。过 是 已 后, 心 相 体 信,
rù chū wú nán

rán qí suǒzhǐ

yóuzàiběnchù

入 出 无 难, 然 其 所 止、 犹 在 本 处。
shìzūn

ěr shízhǎngzhěyǒu jí

zì zhījiāng sǐ bù jiǔ

yǔ qióng zǐ

世 尊, 尔 时 长 者 有 疾, 自 知 将 死不 久。 语 穷 子
yán

wǒ jīnduōyǒujīnyínzhēnbǎo

cāng kù yíng yì

qí zhōngduōshǎo

suǒ

言:我 今 多 有 金 银 珍 宝, 仓 库 盈 溢,其 中 多 少 、所
yìng qǔ yǔ

rǔ xī zhīzhī

wǒ xīn rú shì

dāng tǐ cǐ yì

suǒyǐ zhě hé jīn

应 取与,汝悉 知 之,我 心 如 是, 当 体此意。所以 者 何。今

85

wǒ yǔ rǔ

biànwéi bù yì

yí jiāyòngxīn

wú lìnglòushī

ěr shíqióng zǐ

我与汝, 便 为 不异,宜 加 用心 ,无 令 漏失 。尔 时 穷 子
jí shòujiàochì

lǐngzhīzhòng wù

jīnyínzhēnbǎo

jí zhū kù cáng

ér wú

即 受 教 敕, 领 知 众 物、金 银 珍 宝、及 诸 库 藏 ,而无
xī qǔ yī cānzhī yì

rán qí suǒzhǐ

gù zàiběnchù

xiàlièzhīxīn

yì wèi

希取一 餐 之 意, 然 其 所 止, 故 在 本 处, 下 劣 之 心、 亦 未
néngshě

fù jīngshǎoshí

fù zhī zǐ yì

jiàn yǐ tōngtài

chéngjiù dà zhì

能 舍。复 经 少 时,父 知 子意, 渐 已 通 泰, 成 就 大 志
zì bǐ xiānxīn lín yù zhōngshí ér mìng qí zǐ bìnghuìqīn zú guówáng dà

自鄙 先 心。临 欲 终 时、而 命 其子、并 会 亲、族、国 王 、大
chén

shā lì

jū shì

jiē xī yǐ jí

jí zì xuānyán

zhūjūndāngzhī

臣 、刹 利、居 士, 皆 悉已集,即自 宣 言: 诸 君 当 知,此
shì wǒ zǐ

wǒ zhīsuǒshēng

yú mǒuchéngzhōng

shě wú táozǒu

língpīng

是 我子, 我 之 所 生 , 于 某 城 中 、 舍 吾 逃 走, 伶 俜
xīn kǔ

wǔ shí yú nián

qí běn zì mǒu

wǒ míngmǒujiǎ

xī zàiběnchéng

辛 苦、五 十 余 年 ,其 本 字 某,我 名 某 甲,昔 在 本 城 、
huáiyōutuī mì

hū yú cǐjiān

yù huì dé zhī

cǐ shí wǒ zǐ

wǒ shí qí fù

怀 忧 推 觅, 忽于 此间 、 遇 会 得 之, 此 实 我子, 我 实 其父,
jīn wǒ suǒyǒu yíqiè cáiwù

jiēshì zǐ yǒu

xiānsuǒchūnèi

shì zǐ suǒzhī

今 我 所有 一切财物, 皆 是 子 有, 先 所 出 内, 是 子 所 知。
shìzūn

shìshíqióng zǐ wén fù cǐ yán

jí dà huān xǐ

dé wèicéngyǒu

ér

世 尊, 是 时 穷 子 闻 父此 言,即大 欢 喜、得 未 曾 有,而
zuòshìniàn

wǒ běn wú xīn

yǒusuǒ xī qiú

jīn cǐ bǎozàng zì rán ér zhì

作 是 念 ,我 本 无 心、 有 所 希 求, 今 此 宝 藏 自 然 而 至。
shìzūn

dà fù zhǎngzhě

zé shì rú lái

wǒ děngjiē sì fó zǐ

rú lái

世 尊,大富 长 者、则 是 如 来,我 等 皆 似佛子,如 来
chángshuō

wǒ děngwéi zǐ

shìzūn

wǒ děng yǐ sān kǔ gù

yú shēng sǐ zhōng

常 说 、我 等 为 子。世 尊,我 等 以 三 苦故,于 生 死 中 、

86

shòuzhū rè nǎo

mí huò wú zhī

lè zhùxiǎo fǎ

jīn rì shìzūn

lìng wǒ děng

受 诸 热 恼,迷 惑 无 知,乐 著 小 法。今 日 世 尊, 令 我 等
sī wéijuānchúzhū fǎ xì lùnzhīfèn

wǒ děng yú zhōngqínjiājīngjìn

dé zhì

思 惟 捐 除 诸 法戏 论 之 粪, 我 等 于 中 勤 加 精 进, 得 至
nièpán yī rì zhījià

jì dé cǐ yǐ

xīn dà huān xǐ

zì yǐ wéi zú

biàn zì

涅 槃 一日 之 价, 既得此已, 心 大 欢 喜, 自以 为 足, 便 自
wèiyán

yú fó fǎ zhōngqínjīngjìn gù

suǒ dé hóngduō

ránshìzūnxiānzhī

谓 言: 于佛法 中 勤 精 进 故, 所 得 宏 多。 然 世 尊 先 知
wǒ děngxīnzhù bì yù

lè yú xiǎo fǎ

biànjiànzòngshě

bù wéifēnbié

我 等 心 著 敝欲,乐于 小 法, 便 见 纵 舍,不 为 分 别、汝
děngdāngyǒu rú láizhījiànbǎozàngzhīfēn shìzūn yǐ fāngbiàn lì

shuō rú lái

等 当 有 如 来 知 见 宝 藏 之 分。世 尊 以 方 便 力、说 如 来
zhìhuì

wǒ děngcóng fó

dé nièpán yī rì zhījià

yǐ wéi dà dé

yú cǐ

智 慧, 我 等 从 佛, 得 涅 槃 一日 之 价, 以 为 大得, 于此
dàchéng

wú yǒuzhìqiú wǒděngyòuyīn rúlái zhìhuì

wéizhū púsà

kāishì

大乘 ,无 有 志 求。我等 又 因 如来 智慧 , 为 诸 菩萨, 开 示
yǎnshuō

ér zì yú cǐ wú yǒuzhìyuàn suǒ yǐ zhě hé

fó zhī wǒ děngxīn lè xiǎo

演说 ,而自于此无 有 志 愿 。所 以 者 何。佛 知 我 等 心 乐 小

yǐ fāngbiàn lì

suí wǒ děngshuō

ér wǒ děng bù zhīzhēnshì fó zǐ

jīn

法,以 方 便 力、随 我 等 说 ,而我 等 不 知 真 是 佛子。今
wǒ děngfāngzhīshìzūn yú fó zhìhuì

wú suǒlìn xī

suǒ yǐ zhě hé

wǒ děng xī

我 等 方 知 世 尊 于佛 智 慧、无 所 吝 惜。所 以 者 何。我 等 昔
láizhēnshì fó zǐ

ér dàn lè xiǎo fǎ

ruò wǒ děngyǒu lè dà zhīxīn

fó zé

来 真 是 佛子, 而 但 乐 小 法, 若 我 等 有 乐大 之 心, 佛则
wéi wǒ shuō dà chéng fǎ

yú cǐ jīngzhōng

wéishuō yī chéng

ér xī yú pú sà

为 我 说 大 乘 法。于此 经 中 、唯 说 一 乘 ,而昔于菩萨
qián

huǐ zǐ shēngwén lè xiǎo fǎ zhě

rán fó shí yǐ dà chéngjiàohuà

shì gù

前 、毁 呰 声 闻 乐 小 法 者, 然 佛 实 以大 乘 教 化, 是 故

87

wǒ děngshuō běn wú xīnyǒusuǒ xī qiú jīn fǎ wáng dà bǎo zì rán ér zhì

rú fó

我 等 说 、本 无 心 有 所 希 求。今 法 王 大 宝 自 然 而 至,如佛
zǐ suǒyīng dé zhě

jiē yǐ dé zhī

子 所 应 得 者、 皆 已得 之。
ěr shí mó hē jiā yè yù zhòngxuān cǐ yì

ér shuō jì yán

尔 时 摩诃 迦 叶欲 重 宣 此义,而 说 偈 言:
wǒ děngjīn rì

wén fó yīnjiào

huān xǐ yǒngyuè

dé wèicéngyǒu

我 等 今 日、 闻 佛 音 教 , 欢 喜 踊 跃,得 未 曾 有。
fó shuōshēngwén

dāng dé zuò fó

wú shàngbǎo jù

bù qiú zì dé

佛 说 声 闻, 当 得 作 佛,无 上 宝 聚,不 求 自得。
pì rú tóng zǐ

yòuzhì wú shí

shě fù táoshì

yuǎndào tā tǔ

譬如 童 子, 幼 稚 无 识, 舍 父 逃 逝, 远 到 他土,
zhōuliúzhūguó

wǔ shí yú nián

qí fù yōuniàn

sì fāngtuīqiú

周 流 诸 国、五 十 余 年 。其父 忧 念 ,四 方 推 求,
qiúzhī jì pí

dùnzhǐ yī chéng

zào lì shězhái

wǔ yù zì yú

求 之 既疲, 顿 止 一 城 , 造 立 舍 宅 ,五欲自娱。
qí jiā jù fù

duōzhūjīnyín

chē qú mǎ nǎo

zhēnzhūliú lí

其 家 巨富, 多 诸 金 银、 砗 磲玛 瑙、 真 珠 琉 璃、
xiàng mǎ niúyáng

niǎn yú chēchéng

tián yè tóng pú

rénmínzhòngduō

象 马 牛 羊 、 辇 舆 车 乘 、 田 业 僮 仆, 人 民 众 多,
chū rù xī lì

nǎibiàn tā guó

shāng gū gǔ rén

wú chù bù yǒu

出 入息利、 乃 遍 他 国, 商 估贾 人、无 处 不 有,
qiānwàn yì zhòng

wéiràogōngjìng

chángwéiwángzhě

zhīsuǒ ài niàn

千 万 亿 众 、 围 绕 恭 敬 , 常 为 王 者, 之 所 爱 念 ,
qúnchénháo zú

jiēgòngzōngzhòng

yǐ zhūyuán gù

wǎngláizhězhòng

群 臣 豪 族, 皆 共 宗 重 。以 诸 缘 故, 往 来 者 众 ,
háo fù rú shì

yǒu dà lì shì

ér niánxiǔmài

yì yōuniàn zǐ

豪 富如 是, 有 大力 势。而 年 朽 迈,益 忧 念 子,

88

sù yè wéiniàn

sǐ shíjiāngzhì

chī zǐ shě wǒ

wǔ shí yú nián

夙夜 惟 念 ,死 时 将 至, 痴 子 舍 我,五 十 余 年 ,
kù cángzhū wù

dāng rú zhī hé

ěr shíqióng zǐ

qiúsuǒ yī shí

库 藏 诸 物、 当 如 之 何。尔 时 穷 子, 求 索 衣 食,
cóng yì zhì yì

cóngguózhìguó

huòyǒusuǒ dé

huò wú suǒ dé

从 邑 至 邑、 从 国 至 国, 或 有 所 得, 或 无 所 得,
jī è léishòu

tǐ shēngchuāngxuǎn

饥饿 羸 瘦 ,体 生
yōnglìnzhǎnzhuǎn

jiàn cì jīng lì

dào fù zhùchéng

疮 癣 , 渐 次 经 历, 到 父 住 城 ,

suìzhì fù shě

ěr shízhǎngzhě

yú qí ménnèi

佣 赁 展 转 , 遂 至 父 舍。尔 时 长 者,于其 门 内、
shī dà bǎozhàng

chùshī zǐ zuò

juànshǔwéirào

zhūrénshìwèi

施 大 宝 帐 , 处 师 子 座, 眷 属 围 绕, 诸 人 侍 卫,
huòyǒu jì suàn

jīnyínbǎo wù

chūnèicáichǎn

zhù jì quànshū

或 有 计 算 , 金 银 宝 物, 出 内 财 产 , 注 记 券 疏。
qióng zǐ jiàn fù

háoguìzūnyán

wèishìguówáng

ruòguówángděng

穷 子 见 父, 豪 贵 尊 严, 谓 是 国 王 、 若 国 王 等 ,
jīng bù zì guài

hé gù zhì cǐ

fù zì niànyán

wǒ ruòjiǔzhù

惊 怖自 怪 ,何故 至 此。覆自 念 言,我 若 久 住,
huòjiàn bī pò

qiáng qū shǐzuò

sī wéishì yǐ

chízǒu ér qù

或 见 逼迫, 强 驱 使 作。思 惟 是 已, 驰 走 而去,
jièwènpín lǐ

yù wǎngyōngzuò

zhǎngzhěshìshí

zàishī zǐ zuò

借 问 贫 里,欲 往 佣 作。 长 者 是 时、 在 师 子 座,
yáojiàn qí zǐ

mò ér shízhī

jí chìshǐzhě

zhuīzhuōjiānglái

遥 见 其子,默而 识 之,即 敕 使 者、 追 捉 将 来。
qióng zǐ jīnghuàn

mí mèn bì dì

shìrénzhí wǒ

bì dāngjiànshā

穷 子 惊 唤 ,迷 闷 躄地, 是 人 执 我,必 当 见 杀,
hé yòng yī shí

shǐ wǒ zhì cǐ

zhǎngzhězhī zǐ

yú chīxiáliè

何 用 衣 食、 使 我 至 此。 长 者 知 子,愚 痴 狭 劣,

89

bù xìn wǒ yán

bù xìnshì fù

jí yǐ fāngbiàn

gèngqiǎn yú rén

不 信 我 言,不 信 是 父。即以 方 便 , 更 遣 余 人,
miǎo mù cuólòu

wú wēi dé zhě

rǔ kě yǔ zhī

yúndāngxiāng gù

眇 目 矬 陋、无 威 德 者,汝可语 之, 云 当 相 雇,
chúzhūfènhuì

bèi yǔ rǔ jià

qióng zǐ wénzhī

huān xǐ suílái

除 诸 粪 秽, 倍 与汝 价。 穷 子 闻 之, 欢 喜 随 来,
wéichúfènhuì

jìngzhūfángshè

zhǎngzhě yú yǒu

chángjiàn qí zǐ

为 除 粪 秽, 净 诸 房 舍。 长 者 于 牖、 常 见 其子,
niàn zǐ yú liè

lè wéi bǐ shì

yúshì zhǎngzhě

zhù bì gòu yī

念 子愚 劣,乐 为 鄙 事。于是 长者 , 著 敝 垢 衣,
zhíchúfèn qì

wǎngdào zǐ suǒ

fāngbiàn fù jìn

yǔ lìngqínzuò

执 除 粪 器, 往 到 子 所, 方 便 附 近,语 令 勤 作。
jì yì rǔ jià

bìng tú zú yóu

yǐnshíchōng zú

jiàn xí hòunuǎn

既益汝 价, 并 涂足 油, 饮 食 充 足, 荐 席 厚 暖 ,
rú shì kǔ yán

rǔ dāngqínzuò

yòu yǐ ruǎn yǔ

ruò rú wǒ zǐ

如 是 苦 言、汝 当 勤 作, 又 以 软 语、 若 如我子。
zhǎngzhěyǒuzhì

jiànlìng rù chū

jīng èr shínián

zhízuòjiāshì

长 者 有 智, 渐 令 入 出, 经 二 十 年 , 执 作 家 事,
shì qí jīnyín

zhēnzhū bō lí

zhū wù chū rù

jiēshǐlìngzhī

示 其 金 银、 真 珠 玻璃、 诸 物 出 入, 皆 使 令 知。
yóuchùménwài

zhǐxiǔcǎo ān

zì niànpínshì

wǒ wú cǐ wù

犹 处 门 外, 止 宿 草 庵,自 念 贫 事,我无此物。
fù zhī zǐ xīn

jiàn yǐ guǎng dà

yù yǔ cái wù

jí jù qīn zú

父 知 子 心, 渐 已 广 大,欲与 财 物,即聚 亲 族、
guówáng dà chén

shā lì jū shì

yú cǐ dà zhòng

shuōshì wǒ zǐ

国 王 大 臣 、 刹 利居 士。于此大 众 , 说 是 我子,
shě wǒ tā háng

jīng wǔ shísuì

zì jiàn zǐ lái

yǐ èr shínián

舍 我他 行 、 经 五 十 岁,自 见 子 来、已二 十 年 ,

90

xī yú mǒuchéng

ér shīshì zǐ

zhōuhángqiúsuǒ

suìláizhì cǐ

昔于 某 城 ,而 失 是 子, 周 行 求 索, 遂 来 至 此。
fán wǒ suǒyǒu

shězháirénmín

xī yǐ fù zhī

zì qí suǒyòng

凡 我 所 有、 舍 宅 人 民,悉以付 之,恣其 所 用 。
zǐ niàn xī pín

zhì yì xiàliè

jīn yú fù suǒ

dà huòzhēnbǎo

子 念 昔 贫, 志 意 下 劣, 今 于父 所、大 获 珍 宝,
bìng jí shězhái

yí qiècái wù

shèn dà huān xǐ

dé wèicéngyǒu

并 及 舍 宅 、一 切 财 物, 甚 大 欢 喜,得 未 曾 有。
fó yì rú shì

zhī wǒ lè xiǎo

wèicéngshuōyán

rǔ děngzuò fó

佛亦如 是, 知 我乐 小 , 未 曾 说 言,汝 等 作 佛,
ér shuō wǒ děng

dé zhū wú lòu

chéngjiùxiǎochéng

shēngwén dì zǐ

而 说 我 等 ,得 诸 无 漏, 成 就 小 乘 、 声 闻 弟子。
fó chìwǒděng

shuōzuìshàngdào

xiū xí cǐ zhě

dāng dé chéng fó

佛 敕 我等 , 说 最 上 道, 修 习此 者, 当 得 成 佛。
wǒ chéng fó jiào

wéi dà pú sà

yǐ zhūyīnyuán

zhǒngzhǒng pì yù

我 承 佛 教 , 为 大菩萨,以 诸 因 缘 、 种 种 譬喻、
ruògānyán cí

shuō wú shàngdào

zhū fó zǐ děng

cóng wǒ wén fǎ

若 干 言 辞、 说 无 上 道。 诸 佛子 等 、 从 我 闻 法,
rìyè sī wéi

jīngqínxiū xí

shìshízhū fó

jí shòu qí jì

日夜思 惟, 精 勤 修 习。 是 时 诸 佛,即 授 其记,
rǔ yú láishì

dāng dé zuò fó

yí qièzhū fó

mì cángzhī fǎ

汝于 来 世、 当 得 作 佛,一 切 诸 佛,秘 藏 之 法,
dànwéi pú sà

yǎn qí shíshì

ér bù wéi wǒ

shuō sī zhēnyào

但 为 菩萨, 演 其 实 事,而不 为 我, 说 斯 真 要。
rú bǐ qióng zǐ

dé jìn qí fù

suīzhīzhū wù

xīn bù xī qǔ

如彼 穷 子、得 近 其父, 虽 知 诸 物, 心 不希取。
wǒ děngsuīshuō

fó fǎ bǎozàng

zì wú zhìyuàn

yì fù rú shì

我 等 虽 说 ,佛法 宝 藏 ,自无 志 愿 ,亦复如 是。

91

wǒděngnèimiè

zì wèiwéi zú

wéi le cǐ shì

gèng wúyú shì

我等 内 灭,自 谓 为 足, 唯 了此 事, 更 无余 事。
wǒ děngruòwén

jìng fó guó tǔ

jiàohuàzhòngshēng

dōu wú xīn lè

我 等 若 闻, 净 佛 国 土, 教 化 众 生 , 都 无 欣 乐。
suǒ yǐ zhě hé

yí qièzhū fǎ

jiē xī kōng jì

wú shēng wú miè

所 以 者 何,一 切 诸 法, 皆 悉 空 寂,无 生 无 灭,
wú dà wú xiǎo

wú lòu wú wéi

rú shì sī wéi

bù shēng xǐ lè

无大无 小 ,无 漏 无 为,如 是 思 惟,不 生 喜乐。
wǒ děngcháng yè

yú fó zhìhuì

wú tān wú zhù

wú fù zhìyuàn

我 等 长 夜,于佛 智 慧,无 贪 无 著,无复 志 愿 ,
ér zì yú fǎ

wèishìjiūjìng

wǒ děngcháng yè

xiū xí kōng fǎ

而自于法、 谓 是 究 竟 。我 等 长 夜、 修 习 空 法,
dé tuōsānjiè

kǔ nǎozhīhuàn

zhùzuìhòushēn

yǒu yú nièpán

得 脱 三 界,苦 恼 之 患 , 住 最 后 身 、 有 余 涅 槃。
fó suǒjiàohuà

dé dào bù xū

zé wéi yǐ dé

bào fó zhī ēn

佛 所 教 化,得 道 不虚,则 为 已得, 报 佛 之 恩。
wǒděngsuīwéi

zhū fó zǐ děng

shuō púsà fǎ

yǐqiú fó dào

我等 虽 为, 诸 佛子 等 , 说 菩萨法、以求佛 道,
ér yú shì fǎ

yǒng wú yuàn lè

dǎoshījiànshě

guān wǒ xīn gù

而于 是 法、 永 无 愿 乐。 导 师 见 舍, 观 我 心 故,
chū bù quànjìn

shuōyǒushí lì

rú fù zhǎngzhě

zhī zǐ zhìliè

初 不 劝 进、 说 有 实 利。如富 长 者, 知 子 志 劣,
yǐ fāngbiàn lì

róu fú qí xīn

ránhòunǎi fù

yí qiècái wù

以 方 便 力、 柔 伏其 心, 然 后 乃 付,一 切 财 物。
fó yì rúshì

xiàn xīyǒu shì

zhī lè xiǎozhě

yǐ fāngbiàn lì

佛亦如是、 现 稀有 事, 知 乐 小 者,以 方便 力、
diào fú qí xīn

nǎijiào dà zhì

wǒ děngjīn rì

dé wèicéngyǒu

调 伏其 心, 乃 教 大 智。我 等 今 日、得 未 曾 有,

92

fēixiānsuǒwàng

ér jīn zì dé

rú bǐ qióng zǐ

dé wú liàngbǎo

非 先 所 望 ,而 今 自得,如彼 穷 子,得无 量 宝。
shìzūn wǒ jīn

dé dào dé guǒ

yú wú lòu fǎ

dé qīngjìngyǎn

世 尊 我 今,得 道 得 果,于无 漏 法、得 清 净 眼。
wǒ děngcháng yè

chí fó jìngjiè

shǐ yú jīn rì

dé qí guǒbào

我 等 长 夜、 持 佛 净 戒, 始 于 今 日,得其 果 报,
fǎ wáng fǎ zhōng

jiǔxiūfànháng

jīn dé wú lòu

wú shàng dà guǒ

法 王 法 中 、 久 修 梵 行 , 今 得无 漏、无 上 大 果。
wǒ děngjīnzhě

zhēnshìshēngwén

yǐ fó dàoshēng

lìng yí qièwén

我 等 今 者、 真 是 声 闻,以佛 道 声 、 令 一 切 闻。
wǒ děngjīnzhě

zhēn ā luóhàn

yú zhūshìjiān

tiānrén mó fàn

我 等 今 者、 真 阿 罗 汉,于 诸 世 间 、 天 人 魔 梵,
pǔ yú qí zhōng

yìngshòugōngyǎng

shìzūn dà ēn

yǐ xī yǒushì

普于其 中 、 应 受 供 养 。 世 尊 大恩,以稀 有 事,
liánmǐnjiàohuà

lì yì wǒ děng

wú liàng yì jié

shuínéngbàozhě

怜 愍 教 化、利益我 等 ,无 量 亿 劫、 谁 能 报 者。
shǒu zú gōng jǐ

tóudǐng lǐ jìng

yí qiègōngyǎng

jiē bù néngbào

手 足 供 给, 头 顶 礼 敬 ,一 切 供 养 , 皆 不 能 报。
ruò yǐ dǐngdài

liǎngjiān hé fù

yú héngshājié

jìnxīngōngjìng

若 以 顶 戴, 两 肩 荷负,于 恒 沙 劫、 尽 心 恭 敬 ,
yòu yǐ měishàn

wú liàngbǎo yī

jí zhū wò jù

zhǒngzhǒngtāngyào

又 以 美 膳 、无 量 宝 衣、及 诸 卧具、 种 种 汤 药,
niútóuzhāntán

jí zhūzhēnbǎo

yǐ qǐ tǎ miào

bǎo yī bù dì

牛 头 栴 檀、及 诸 珍 宝、以起塔 庙 , 宝 衣布地,
rú sī děngshì

yǐ yònggōngyǎng

yú héngshājié

yì bù néngbào

如斯 等 事,以 用 供 养 ,于 恒 沙 劫,亦不 能 报。
zhū fó xī yǒu

wú liàng wú biān

bù kě sī yì

dà shéntōng lì

诸 佛稀 有、无 量 无 边 、不可思议、大 神 通 力,

93

wú lòu wú wéi

zhū fǎ zhīwáng

néngwéixiàliè

rěn yú sī shì

无 漏 无 为, 诸 法 之 王 , 能 为 下 劣、 忍 于斯 事,
qǔ xiāngfán fū

suí yí wéishuō

zhū fó yú fǎ

dé zuì zì zài

取 相 凡 夫, 随 宜 为 说 。 诸 佛于法,得 最 自 在,
zhīzhūzhòngshēng

zhǒngzhǒng yù lè

jí qí zhì lì

suísuǒkānrèn

知 诸 众 生 , 种 种 欲乐、及其 志 力, 随 所 堪 任,
yǐ wú liàng yù

ér wéishuō fǎ

suízhūzhòngshēng

xiǔshìshàngēn

以无 量 喻、而 为 说 法, 随 诸 众 生 , 宿 世 善 根,
yòuzhīchéngshú

wèichéngshúzhě

zhǒngzhǒngchóuliàng

fēnbiézhī yǐ

又 知 成 熟、未 成 熟 者, 种 种 筹 量 , 分 别 知 已,
yú yī chéngdào

suí yí shuōsān

于一 乘 道、 随 宜 说 三。

miào fǎ lián huá jīng juàn èr

妙 法 莲 华 经 卷 二

94