You are on page 1of 4

Sz. P.

Ryszard Ostrowski
Dziekan OIRP w Katowicach
Do Wiadomoci:
Sz. P. Wojciech Kubisa
Rzecznik Dyscyplinarny OIRP w Katowicach
Do wiadomoci publicznej

Zawiadomienie
o moliwoci naruszenia zasad etyki zawodu radcy prawnego
W zwizku z otrzymaniem przeze mnie za porednictwem poczty wewntrznej portalu
internetowego http://www.chomikuj.pl wiadomoci nadanej przez firm Bailey & Morgan,
reprezentowanej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przez kancelari "Codex" Radcowie Prawni
Boek, Kupilas, Krupa spka komandytowa z siedzib w Bielsku-Biaej, ul. Karpacka 24/B16,
zawiadamiam, e:
1. wystosowano w stosunku do mnie bezprawne roszczenie w postaci nieprawdziwego
stwierdzenia, jakobym narusza prawa wynikajce z ochrony wasnoci intelektualnej (prawa
autorskie) klienta reprezentowanego przez firm Bailey & Morgan (zw. dalej "firm") , a na
terytorium RP przez ww. kancelari radcowsk "Codex" (zw. dalej "kancelari"), a w zwizku z tym
sugesti podjcia ugody pozasdowej z klientem firmy w takiej postaci, e za porednictwem
mediatora, tj. kancelarii, miabym przekaza na rzecz klienta firmy okrelon sum pienidzy
stanowicych zadouczynienie finansowe z tytuu poniesionych rzekomo przez klienta firmy strat
wynikajcych z zamieszczenia przeze mnie w pamici prywatnego dysku internetowego filmu "Noc
ywych trupw" w re. George'a A. Romero w taki sposb, e film ten by oglnodostpny i mg
by pobierany przez dowoln liczb uytkownikw portalu http://www.chomikuj.pl;
2. poinformowano mnie, e klient firmy jest posiadaczem licencji na ten film i w zwizku z
umieszczeniem przeze mnie ww. filmu (zw. dalej "filmem"), dopuciem si naruszenia praw
klienta firmy, w korespondencji ze mn okrelanego jako "Mocodawca/y";
3. poinformowano mnie, e cyt. "koszty licencji filmw Mocodawcw, ktrych reprezentujemy
oscyluj pomidzy 22.000 z a 44.000 z (do wgldu w siedzibie kancelarii). Na obecnym etapie
istnieje moliwo polubownego zakoczenia Pana/i sprawy z wyczeniem wskazanych kosztw,
co jednak nie bdzie moliwe w przypadku braku kontaktu z Pana/i strony i skierowania sprawy do
Sdu" - pena tre korespondencji zostaje przeze mnie zaczona do niniejszego Zawiadomienia w

postaci tzw. screenshotw utrwalonych na dysku CDRW, ktry to dysk doczam jako Zacznik
nr 1 do tego dokumentu;
4. jako e film, o ktrym mowa w otrzymanym przeze mnie licie, jest od wielu lat umieszczony w
tzw. domenie publicznej, tj. jego autorzy, dystrybutor i inne zainteresowane osoby samodzielnie
pozbawiy si praw do czerpania korzyci majtkowych z tytuu rozpowszechniania dziea;
5. cho porzdek prawny RP nie reguluje wprost kwestii praw do dzie znajdujcych si w tzw.
domenie publicznej, z korespondencji wynikao jasno, e Mocodawca-klient firmy jest podmiotem
operujcym poza granicami RP. W zwizku z tym, e ani firma, ani kancelaria nie przedstawiy
adnych dokumentw potwierdzajcych, e a) istotnie istnieje jaki Mocodawca; b) w Mocodawca
jest dysponentem wzmiankowanej licencji;
6. zgodnie z powszechn wiedz oraz regulacjami prawnymi i zaleceniami ONZ - wiatowej
Organizacji Wasnoci Intelektualnej - roszczenie w stosunku do dziea znajdujcego si a wielu
witrynach internetowych, w tym Internet Archive czy youtube.com, rozpowszechnianego w
Internecie legalnie, bezpatnie i pro publico bono jako wany element wiatowego dziedzictwa
kulturowego jest nieuzasadnione;
7. korespondencja nie precyzowaa charakteru praw, jakie Mocodawca miaby posiada do filmu;
8. znany jest powszechnie, za porednictwem publikacji prasowych, audycji radiowych i in.,
proceder tzw. "copyright trolling", tj. skaniania uytkownikw Internetu do przekazywania
okrelonych dotacji na rzecz rzekomych mocodawcw firm podobnych do Bailey & Morgan,
podczas, kiedy podstawa prawna roszcze takich firm, jak i sposb przeprowadzania postpowania
w takich sprawach budz wtpliwoci natury legalnej i etycznej, w zwizku z czym udzieliem na
ww. list odpowiedzi, w ktrej poinformowaem kancelari/firm, e rozpoznaj wysuwane
roszczenie jako bezprawne, a w zwizku z powanym podejrzeniem, e uprawiany przez firm i
kancelari proceder moe nosi znamiona usiowania popenienia czynu zabronionego okrelonego
w art. 286 KK, tj. skaniania drugiej osoby do niekorzystnego rozporzdzenia wasnym lub cudzym
mieniem za pomoc wprowadzenia jej w bd albo wyzyskania bdu lub niezdolnoci do
waciwego pojmowania przedsibranego dziaania";
9. poinformowaem nadawc listu, e w zw. z okolicznociami opisanymi w pk-cie 8. niniejszego
zawiadomienia, czuj si zobligowany do poinformowania o swoich podejrzeniach OIRP waciw

dla adresu kancelarii;


10. na mj list otrzymaem w krtkim czasie odpowied. Tre i ton tej odpowiedzi s w moim
odczuciu niedopuszczalne i nosz znamiona zastrzaszania i grb;
11. sprawa mojego sporu z firm zostaa nagoniona m.in. przez Dziennik Internautw. W
odpowiedzi na list redaktora Dziennika Internautw do nadawcy korespondencji, firma Bailey &
Morgan poinformowaa go o odstpieniu od dalszych dziaa w zakresie egzekwowania praw
wynikajcych z rzekomej licencji posiadanej przez rzekomego Mocodawc firmy;
12. media, w tym Dziennik Internautw donosz przeto o innych przypadkach dziaalnoci zarwno
firmy, jak i reprezentujcej j kancelarii, ktre to dziaania budz powane zastrzeenia natury
etycznej. Nie jest rozstrzygnite, czy firma posiada jakiekolwiek narzdzia do egzekwowania praw
autorskich, nie s w aden sposb okreleni jej mocodawcy, firma i kancelaria nie byy dotychczas
w stanie wylegitymowa si adn realnie istniejc dokumentacj nadajc wysuwanym przez
nich roszczeniom cech wanoci. Kwestie te, w moim odczuciu, nie mog pozostawa tylko i
wycznie przedmiotem anonimowej korespondencji i przedmiotem zainteresowania mediw.
Przypominam, e takie dziaania, rozpoznane jako copyright trolling, zostay potpione
przez Naczeln Rad Adwokack. Wysuwanie roszczenia moe by - i bywa - wykorzystywane
przez podmioty w celu pozyskania danych osobowych powizanych z adresami IP, a nastpnie
nkania rzekomych "piratw" w celu pozyskiwania od nich korzyci finansowych. Groby
skierowania spraw na drog sdow nigdy w tych sprawach nie urzeczywistniaj si, gdy celem
zarwno firm/klientw, jak i ich penomocnikw - adwokatw czy radcw prawnych - nie jest
wyegzekwowanie swoich praw przy uyciu narzdzi pastwa prawa, a jedynie gromadzenie
rodkw finansowych dziki skanianiu do niekorzystnego rozporzdzenia mieniem, wykorzystujc
przy tym strach i niewiedz indagowanej strony.
W przypadku, ktry opisaem powyej w punktach 1 - 12 mamy do czynienia z roszczeniem
bardzo wtpliwym z prawnego punktu widzenia. Std zaangaowanie kancelarii "Codex" w ten
proceder budzi powane wtpliwoci co do naleytego wypeniania przez zesp kancelarii
obowizkw naoonych na nich przez Kodeks Etyki Radcy Prawnego.
Artyku 6 ustp 1 Kodeksu mwi wprost: "Radca prawny obowizany jest wykonywa
czynnoci zawodowe zgodnie z prawem, uczciwie, rzeczowo i z naleyt starannoci". Artyku 10
nie pozostawia te wtpliwoci, e "[p]omoc prawna wiadczona przez radc prawnego nie moe

mie na celu uatwiania popenienia przestpstwa [...]". Dookrela to dodatkowo ustp 2 artykuu 11
Kodeksu. Jednoczenie pragn zwrci uwag na fakt, e dziaalno kancelarii "Codex" budzi tak
wiele wtpliwoci natury prawnej i etycznej, e mona powzi podejrzenie, e dziaalno ta godzi
w zobowizania nakadane na radcw prawnych przez artyku 19 Kodeksu.
Licz na to, e powysze zawiadomienie przyczyni si do zabrania przez OIRP w
Katowicach gosu w kwestii dziaa kancelarii "Codex". Podniesione powyej zagadnienia s od
wystarczajco dugiego czasu przedmiotem debaty publicznej. Uwaam, e dla dobra zarwno
samych radcw prawnych, jak i wszystkich zainteresowanych osb, naley okreli, jaki jest
stosunek organizacji zrzeszajcych radcw i dogldajcych prawidowoci podejmowanych przez
radcw czynnoci zawodowych do dziaa, ktre s potpiane w krajach Zachodnich, jak i przez
Naczeln Rad Adwokack.
Z wyrazami szacunku,
Micha Tomasz Paczek
Zacznik:
1. Nonik CD z plikami graficznymi stanowicymi dokumentacj korespondencji z kancelari
"Codex" i firm Bailey & Morgan