miào fǎ lián huá jīng juàn sān

妙 法 莲 华 经 卷 三 ……………第 068 页
yàocǎo yù pǐn dì wǔ

药 草 喻 品 第五…………………第 068 页
shòu jì pǐn dì liù

授 记 品 第 六…………………第 074 页
huàchéng yù pǐn dì qī

化 城 喻 品 第七………………第 080 页
miào fǎ lián huá jīng juàn sì

妙 法 莲 华 经 卷 四……………第 101 页
wǔ bǎi dì zǐ shòu jì pǐn dì bā

五 百 弟子 受 记 品 第八…………第 101 页
shòuxué wú xuérén jì pǐn dì jiǔ

授 学 无 学 人 记 品 第 九………第 109 页
fǎ shīpǐn dì shí

法 师 品 第 十……………………第 114 页
jiànbǎo tǎ pǐn dì shí yī

见 宝 塔 品 第 十 一……………第 121 页
tí pó dá duōpǐn dì shí èr

提婆达 多 品 第 十 二……………第 130 页
quànchípǐn dì shísān

劝 持 品 第 十 三………………第 136 页
miào fǎ lián huá jīng juàn sān

妙 法 莲 华 经 卷 三
yào cǎo yù pǐn dì wǔ

药 草 喻 品 第五
ěr shíshìzūngào mó hē jiā yè

jí zhū dà dì zǐ

shànzāi

shànzāi

尔 时 世 尊 告 摩诃 迦 叶、及 诸 大弟子: 善 哉、 善 哉,
68

jiā yè shànshuō rú láizhēnshígōngdé

chéngrúsuǒyán

rúlái fù yǒuwúliàng

迦 叶 善 说 如 来 真实 功德 。 诚如 所 言,如来复 有 无量
wúbiān ā sēngzhǐgōngdé

rǔ děng ruòyú wú liàng yì jié shuō bù néngjìn jiā

无边 阿 僧 祇 功德 ,汝 等 若于无 量 亿 劫、说 不 能 尽。迦

dāngzhī rú láishìzhū fǎ zhīwáng

ruòyǒusuǒshuō

jiē bù xū yě

叶, 当 知 如 来 是 诸 法 之 王 , 若 有 所 说 , 皆 不虚也。于
yí qiè fǎ

yǐ zhìfāngbiàn ér yǎnshuōzhī

qí suǒshuō fǎ

jiē xī dào yú yí

一 切 法,以 智 方 便 而 演 说 之,其 所 说 法, 皆 悉 到 于一
qièzhì dì

rú láiguānzhī yí qièzhū fǎ zhīsuǒguī qū

yì zhī yí qièzhòng

切 智 地。如 来 观 知 一 切 诸 法 之 所 归 趋,亦 知 一 切 众
shēngshēnxīnsuǒháng

tōng dá wú ài

yòu yú zhū fǎ jiūjìnmíngliǎo

shì

生 深 心 所 行 , 通 达无碍, 又 于 诸 法 究 尽 明 了 , 示
zhūzhòngshēng yí qièzhìhuì

诸 众 生 一 切 智 慧。
jiā yè

pì rú sānqiān dà qiānshìjiè

shānchuān xī gǔ tǔ dì

suǒ

迦 叶, 譬如 三 千 大 千 世 界、 山 川 溪谷土地, 所
shēnghuì mù cónglín jí zhūyàocǎo

zhǒnglèiruògān

míng sè gè yì

mì yún

生 卉 木 丛 林、及 诸 药 草, 种 类 若 干, 名 色各异。密 云
mí bù

biàn fù sānqiān dà qiānshìjiè

yì shíděngshù

qí zé pǔ qià

huì

弥布, 遍 覆 三 千 大 千 世 界,一 时 等 澍,其泽普 洽。 卉
mù cónglín

jí zhūyàocǎo

xiǎogēnxiǎojīng

xiǎozhīxiǎoyè

zhōnggēn

木 丛 林、 及 诸 药 草, 小 根 小 茎 、 小 枝 小叶 , 中 根
zhōngjīng zhōngzhīzhōng yè

dà gēn dà jīng dà zhī dà yè

zhūshù dà xiǎo

中 茎 、 中 枝 中 叶,大 根 大 茎 、大 枝 大叶, 诸 树 大 小 ,
suíshàngzhōngxià

gè yǒusuǒshòu

yī yúnsuǒ yǔ

chēng qí zhòngxìng ér dé

随 上 中 下、各 有 所 受 ,一 云 所 雨, 称 其 种 性 而得
shēngzhǎng

huáguǒ fū shí

suī yī dì suǒshēng

yī yǔ suǒrùn

ér zhūcǎo

生 长 , 华 果 敷 实。 虽 一地 所 生 , 一雨 所 润, 而 诸 草

69

gè yǒuchābié

木、各 有 差 别。
jiā yè

dāngzhī rú lái yì fù rú shì

chūxiàn yú shì

rú dà yún qǐ

迦 叶, 当 知 如 来 亦复如 是、 出 现 于 世,如大 云 起,
yǐ dà yīnshēng pǔ biànshìjiètiān rén

ā xiūluó

rú bǐ dà yúnbiàn fù sān

以大 音 声 、普 遍 世 界 天 、人、阿 修 罗,如彼大 云 遍 覆 三
qiān dà qiānguó tǔ

yú dà zhòngzhōng

ér chàngshìyán

wǒ shì rú lái yìng

千 大 千 国 土。于大 众 中 、而 唱 是 言:我 是 如 来、应
gòng zhèngbiànzhī míngháng zú shànshìshìjiānjiě wú shàngshì diào yù

供 、 正 遍 知、明 行 足、善 逝 世 间 解、无 上 士、调 御
zhàng fu

tiānrénshī

shìzūn

wèi dù zhělìng dù

wèijiězhělìngjiě

丈 夫、天 人 师、佛、世 尊, 未 度 者 令 度, 未 解 者 令 解,
wèi ān zhělìng ān

wèinièpánzhělìng dé nièpán

jīnshìhòushì

rú shízhī

未 安 者 令 安, 未 涅 槃 者 令 得 涅 槃, 今 世 后 世、 如 实 知
zhī wǒ shì yíqiè zhīzhě yíqiè jiànzhě zhīdàozhě kāidàozhě shuōdàozhě

之。我 是 一切 知 者、一切 见 者、知道 者、开道 者、说道 者、
rǔ děngtiān

rén

āxiūluó zhòng

jiēyìngdào cǐ

wéitīng fǎ gù

汝 等 天 、 人、阿修罗 众 、 皆 应 到 此, 为 听 法故。
ěr shí wú shùqiānwàn yì zhòngzhòngshēng

láizhì fó suǒ

ér tīng fǎ

尔 时 无 数 千 万 亿 种 众 生 , 来 至 佛 所、而 听 法。
rú lái yú shí

guānshìzhòngshēngzhūgēn lì dùn

jīngjìn

xièdài

suí qí

如 来 于 时, 观 是 众 生 诸 根 利 钝, 精 进、懈 怠, 随 其
suǒkān

ér wéishuō fǎ

zhǒngzhǒng wú liàng

jiēlìnghuān xǐ

kuài dé shàn

所 堪、而 为 说 法, 种 种 无 量 , 皆 令 欢 喜、快 得 善

利。
shìzhūzhòngshēng

wénshì fǎ yǐ

xiànshì ān yǐn

hòushēngshànchù

是 诸 众 生 、 闻 是 法已, 现 世 安 隐, 后 生 善 处,

70

yǐ dàoshòu lè

yì dé wén fǎ

jì wén fǎ yǐ

lí zhūzhàng ài

yú zhū fǎ

以 道 受 乐, 亦得 闻 法。 既 闻 法已, 离 诸 障 碍, 于 诸 法
zhōng

rèn lì suǒnéng

jiàn dé rù dào

rú bǐ dà yún

yǔ yú yí qièhuì mù

中 , 任 力 所 能 , 渐 得入 道。 如彼大 云、 雨于一 切 卉 木
cónglín

jí zhūyàocǎo

rú qí zhòngxìng

jù zú méngrùn

gè dé shēng

丛 林、 及 诸 药 草, 如其 种 性 , 具足 蒙 润, 各得 生
zhǎng

长 。
rú láishuō fǎ

yī xiāng yí wèi

suǒwèijiětuōxiāng

lí xiāng

miè

如 来 说 法,一 相 一 味, 所 谓 解 脱 相 、离 相 、 灭
xiāng

jiūjìngzhì yú yí qièzhòngzhì

qí yǒuzhòngshēng

wén rú lái fǎ

相 , 究 竟 至 于一 切 种 智。其 有 众 生 、 闻 如 来 法,
ruòchí dú sòng

rú shuōxiūxíng

suǒ dé gōng dé

bù zì juézhī

suǒ yǐ zhě

若 持 读 诵 ,如 说 修 行 , 所 得 功 德、不自 觉 知。 所 以 者

wéiyǒu rú lái

zhī cǐ zhòngshēngzhòngxiāng tǐ xìng

niàn héshì

何。 唯 有 如 来、 知 此 众 生 种 相 体 性 , 念 何事,思
héshì

xiū héshì

yún hé niàn

yún hé sī

yún hé xiū

yǐ héfǎniàn

何事, 修 何事, 云 何 念 , 云 何思, 云 何 修, 以何法念,
yǐ héfǎsī

yǐ hé fǎ xiū

yǐ hé fǎ dé hé fǎ

zhòngshēngzhù yú zhǒng

以何法思, 以何法 修, 以何法得何法, 众 生 住 于 种
zhǒngzhī dì

wéiyǒu rú lái

rú shíjiànzhī

míngliǎo wú ài

rú bǐ huì mù

种 之 地, 唯 有 如 来、如 实 见 之, 明 了 无碍。如彼 卉 木
cónglín zhūyàocǎoděng

ér bù zì zhīshàngzhōngxiàxìng

rú láizhīshì yī

丛 林、诸 药 草 等 ,而不自 知 上 中 下 性 ,如 来 知 是 一
xiāng yí wèizhī fǎ

suǒwèijiětuōxiāng

lí xiāng

mièxiāng

jiūjìngniè

相 一 味 之 法, 所 谓 解 脱 相 、离 相 、灭 相 , 究 竟 涅
pán

cháng jì mièxiāng

zhōngguī yú kōng

fó zhīshì yǐ

guānzhòngshēng

槃、 常 寂 灭 相 , 终 归 于 空 。佛 知 是 已, 观 众 生

71

xīn yù

ér jiāng hù zhī

shì gù bù jí wéishuō yí qièzhòngzhì

rǔ děngjiā yè

心 欲、而 将 护 之, 是 故不即 为 说 一 切 种 智。汝 等 迦 叶、
shènwéi xī yǒu

néngzhī rú láisuí yí shuō fǎ

néngxìnnéngshòu

suǒ yǐ zhě

甚 为 稀 有, 能 知 如 来 随 宜 说 法, 能 信 能 受 。所 以 者

zhū fó shìzūn

suí yí shuō fǎ

nánjiěnànzhī

何。 诸 佛 世 尊、 随 宜 说 法, 难 解 难 知。
ěr shíshìzūn yù zhòngxuān cǐ yì

ér shuō jì yán

尔 时 世 尊 欲 重 宣 此义,而 说 偈 言:
pò yǒu fǎ wáng chūxiànshìjiān

suízhòngshēng yù

zhǒngzhǒngshuō fǎ

破 有 法 王 、出 现 世 间 , 随 众 生 欲, 种 种 说 法。
rú láizūnzhòng

zhìhuìshēnyuǎn

jiǔ mò sī yào

bù wù sù shuō

如 来 尊 重 , 智 慧 深 远 , 久 默斯 要,不务速 说 。
yǒuzhìruòwén

zé néngxìnjiě

wú zhì yí huǐ

zé wéiyǒngshī

有 智 若 闻,则 能 信 解,无 智 疑 悔,则 为 永 失。
shì gù jiā yè

suí lì wéishuō

yǐ zhǒngzhǒngyuán

lìng dé zhèngjiàn

是 故 迦 叶, 随 力 为 说 ,以 种 种 缘 、 令 得 正 见 。
jiā yè dāngzhī

pì rú dà yún

qǐ yú shìjiān

biàn fù yí qiè

迦 叶 当 知,譬如大 云,起于 世 间 , 遍 覆一 切,
huìyúnhánrùn

diànguānghuǎngyào

léishēngyuǎnzhèn

lìngzhòngyuè yù

慧 云 含 润, 电 光 晃 曜, 雷 声 远 震 , 令 众 悦 豫。
rì guāngyǎn bì

dì shàngqīngliáng

yǐ dàichuí bù

rú kě chénglǎn

日 光 掩 蔽,地 上 清 凉 ,叆 叇 垂 布、如可 承 揽。
qí yǔ pǔ děng

sì fāng jù xià

liúshù wú liàng

lǜ tǔ chōngqià

其雨普 等 ,四 方 俱 下, 流 澍 无 量 ,率土 充 洽。
shānchuānxiǎn gǔ

yōusuìsuǒshēng

huì mù yàocǎo

dà xiǎozhūshù

山 川 险 谷、 幽 邃 所 生 , 卉 木 药 草,大 小 诸 树,
bǎi gǔ miáojià

gānzhè pú táo

yǔ zhīsuǒrùn

wú bù fēng zú

百 谷 苗 稼, 甘 蔗 葡 萄,雨 之 所 润,无不 丰 足,

72

gàn dì pǔ qià

yào mù bìngmào

qí yúnsuǒchū

yí wèizhīshuǐ

干 地普 洽, 药 木 并 茂。其 云 所 出,一 味 之 水 ,
cǎo mù cónglín

suífēnshòurùn

yí qièzhūshù

shàngzhōngxiàděng

草 木 丛 林, 随 分 受 润。一 切 诸 树, 上 中 下 等 ,
chēng qí dà xiǎo

gè dé shēngzhǎng

gēnjīngzhī yè

huáguǒguāng sè

称 其大 小 ,各得 生 长 , 根 茎 枝 叶, 华 果 光 色,
yī yǔ suǒ jí

jiē dé xiǎn zé

rú qí tǐ xiāng

xìngfēn dà xiǎo

一雨 所 及, 皆 得 鲜 泽。如其体 相 、 性 分 大 小 ,
suǒrùnshì yī

ér gè zī mào

fó yì rú shì

chūxiàn yú shì

所 润 是 一,而各滋 茂。佛亦如 是, 出 现 于 世,
pì rú dà yún

pǔ fù yí qiè

jì chū yú shì

wéizhūzhòngshēng

譬如大 云、普覆一 切。既 出 于 世, 为 诸 众 生 、
fēnbiéyǎnshuō

zhū fǎ zhīshí

dà shèngshìzūn

yú zhūtiānrén

分 别 演 说 、 诸 法 之 实。大 圣 世 尊,于 诸 天 人、
yí qièzhòngzhōng

ér xuānshìyán

wǒ wéi rú lái

liǎng zú zhīzūn

一 切 众 中 、而 宣 是 言,我 为 如 来, 两 足 之 尊,
chū yú shìjiān

yóu rú dà yún

chōngrùn yí qiè

kū gǎozhòngshēng

出 于 世 间 , 犹 如大 云、 充 润 一 切,枯 槁 众 生 ,
jiēlìng lí kǔ

dé ān yǐn lè

shìjiānzhī lè

jí nièpán lè

皆 令 离苦,得安 隐 乐、 世 间 之 乐、及 涅 槃 乐。
zhūtiānrénzhòng

yì xīnshàntīng

jiēyìngdào cǐ

jìn wú shàngzūn

诸 天 人 众 ,一 心 善 听 , 皆 应 到 此、 觐 无 上 尊。
wǒ wéishìzūn

wú néng jí zhě

ān yǐnzhòngshēng

gù xiàn yú shì

我 为 世 尊,无 能 及 者,安 隐 众 生 ,故 现 于 世,
wéi dà zhòngshuō

gān lù jìng fǎ

qí fǎ yí wèi

jiětuōnièpán

为 大 众 说 , 甘 露 净 法。其法一 味, 解 脱 涅 槃,
yǐ yī miàoyīn

yǎnchàng sī yì

chángwéi dà chéng

ér zuòyīnyuán

以一 妙 音、 演 畅 斯义, 常 为 大 乘 ,而 作 因 缘 。

73

wǒ guān yí qiè

pǔ jiēpíngděng

wú yǒu bǐ cǐ

ài zēngzhīxīn

我 观 一 切,普 皆 平 等 ,无 有 彼此、爱 憎 之 心。
wǒ wú tānzhù

yì wú xiàn ài

héngwéi yí qiè píngděngshuō fǎ

我无 贪 著,亦无 限 碍, 恒 为 一 切、平 等 说 法,
rú wéi yī rén

zhòngduō yì rán

chángyǎnshuō fǎ

céng wú tā shì

如 为 一 人, 众 多 亦 然。 常 演 说 法, 曾 无他 事,
qù láizuò lì

zhōng bù pí yàn

chōng zú shìjiān

rú yǔ pǔ rùn

去 来 坐 立、 终 不疲 厌, 充 足 世 间 ,如雨普 润。
guìjiànshàngxià

chíjièhuǐjiè

wēi yí jù zú

jí bù jù zú

贵 贱 上 下, 持 戒 毁 戒, 威 仪具足、及不具足,
zhèngjiànxiéjiàn

lì gēndùngēn

děng yǔ fǎ yǔ

ér wú xièjuàn

正 见 邪 见 ,利 根 钝 根, 等 雨法雨,而无 懈 倦 。
yí qièzhòngshēng

wén wǒ fǎ zhě

suí lì suǒshòu

zhù yú zhū dì

一 切 众 生 、 闻 我法 者, 随 力 所 受 , 住 于 诸 地。
huòchùréntiān

zhuànlúnshèngwáng

shìfànzhūwáng

shìxiǎoyàocǎo

或 处 人 天 , 转 轮 圣 王 , 释 梵 诸 王 , 是 小 药 草。
zhī wú lòu fǎ

néng dé nièpán

qǐ liùshéntōng

jí dé sānmíng

知 无 漏 法, 能 得 涅 槃,起 六 神通 ,及得 三 明 ,
dú chǔshānlín

chánghángchándìng

dé yuánjiàozhèng

shìzhōngyàocǎo

独 处 山 林, 常 行 禅 定 ,得 缘 觉 证 , 是 中 药 草。
qiúshìzūnchù

wǒ dāngzuò fó

hángjīngjìndìng

shìshàngyàocǎo

求 世 尊 处,我 当 作 佛, 行 精 进 定 , 是 上 药 草。
yòuzhū fó zǐ

zhuānxīn fó dào

chángháng cí bēi

zì zhīzuò fó

又 诸 佛子、 专 心 佛 道, 常 行 慈 悲,自 知 作 佛,
juédìng wú yí

shìmíngxiǎoshù

ān zhùshéntōng

zhuǎn bù tuìlún

决 定 无疑, 是 名 小 树。安 住 神 通 , 转 不 退 轮,
dù wú liàng yì

bǎiqiānzhòngshēng

rú shì pú sà

míngwéi dà shù

度无 量 亿、 百 千 众 生 ,如 是 菩萨, 名 为 大 树。
74

fó píngděngshuō

rú yí wèi yǔ

suízhòngshēngxìng

suǒshòu bù tóng

佛 平 等 说 ,如一 味 雨, 随 众 生 性 、 所 受 不 同 ,
rú bǐ cǎo mù

suǒbǐng gè yì

fó yǐ cǐ yù

fāngbiànkāishì

如彼 草 木, 所 禀 各异,佛以此喻、 方 便 开 示,
zhǒngzhǒngyán cí

yǎnshuō yī fǎ

yú fó zhìhuì

rú hǎi yī dī

种 种 言 辞, 演 说 一法,于佛 智 慧,如 海 一滴。
wǒ yǔ fǎ yǔ

chōngmǎnshìjiān

yí wèizhī fǎ

suí lì xiūxíng

我雨法雨, 充 满 世 间 ,一 味 之 法, 随 力 修 行 ,
rú bǐ cónglín

yàocǎozhūshù

suí qí dà xiǎo

jiànzēngmàohǎo

如彼 丛 林、 药 草 诸 树, 随 其大 小 , 渐 增 茂 好。
zhū fó zhī fǎ

cháng yǐ yí wèi

lìngzhūshìjiān

pǔ dé jù zú

诸 佛 之 法, 常 以一 味, 令 诸 世 间 、普得具足,
jiàn cì xiūxíng

jiē dé dàoguǒ

shēngwényuánjiào

chǔ yú shānlín

渐 次 修 行 , 皆 得 道 果。 声 闻 缘 觉 , 处 于 山 林,
zhùzuìhòushēn

wén fǎ dé guǒ

shìmíngyàocǎo

gè dé zēngzhǎng

住 最 后 身 , 闻 法得 果, 是 名 药 草,各得 增 长 。
ruòzhū pú sà

zhìhuìjiān gù

le dá sānjiè

qiúzuìshàngchéng

若 诸 菩萨, 智 慧 坚 固,了达 三 界, 求 最 上 乘 ,
shìmíngxiǎoshù

ér dé zēngzhǎng

fù yǒuzhùchán

dé shéntōng lì

是 名 小 树、而得 增 长 。复 有 住 禅 ,得 神 通 力,
wénzhū fǎ kōng

xīn dà huān xǐ

fàng wú shùguāng

dù zhūzhòngshēng

闻 诸 法 空 , 心 大 欢 喜, 放 无 数 光 ,度 诸 众 生 ,
shìmíng dà shù

ér dé zēngzhǎng

rú shìjiā yè

fó suǒshuō fǎ

是 名 大 树、而得 增 长 。如 是 迦 叶,佛 所 说 法,
pì rú dà yún

yǐ yí wèi yǔ

rùn yú rénhuá

gè dé chéngshí

譬如大 云,以一 味 雨、 润 于 人 华,各得 成 实。
jiā yè dāngzhī

yǐ zhūyīnyuán

zhǒngzhǒng pì yù

kāishì fó dào

迦 叶 当 知,以 诸 因 缘 、 种 种 譬喻、 开 示 佛 道,

75

shì wǒ fāngbiàn

zhū fó yì rán

jīnwéi rǔ děng

shuōzuìshíshì

是 我 方 便 , 诸 佛亦 然。 今 为 汝 等 , 说 最 实 事,
zhūshēngwénzhòng

jiēfēimiè dù

rǔ děngsuǒháng

shì pú sà dào

诸 声 闻 众 、 皆 非 灭 度,汝 等 所 行 , 是 菩萨 道,
jiànjiànxiūxué

xī dāngchéng fó

渐 渐 修 学,悉 当 成 佛。
shòu jì pǐn dì liù

授 记品第六
ěr shíshìzūnshuōshì jì yǐ

gàozhūdàzhòng

chàng rúshì yán

wǒ cǐ

尔 时世 尊 说是 偈已, 告 诸 大众 , 唱 如是 言:我此
dìzǐ móhē jiā yè

yú wèiláishì dāng dé fèngjìnsānbǎiwàn yì zhū fó shìzūn

弟子摩诃 迦 叶,于 未 来 世、当 得 奉 觐 三 百 万 亿 诸 佛 世 尊
gōngyǎng

gōngjìng

zūnzhòng

zàntàn

guǎngxuānzhū fó wú liàng dà fǎ

供 养 、恭 敬 , 尊 重 、赞 叹, 广 宣 诸 佛无 量 大法。
yú zuìhòushēn

dé chéngwéi fó

míngyuēguāngmíng rú lái yìnggòng zhèng

于 最 后 身 、得 成 为 佛, 名 曰 光 明 如 来、应 供 、 正
biànzhī míngháng zú

shànshìshìjiānjiě

wú shàngshì diào yù zhàng fu

遍 知、明 行 足、善 逝 世 间 解、无 上 士、调 御 丈 夫、
tiānrénshī fó shìzūn guómíngguāng dé

jiémíng dà zhuāngyán fó shòu

天 人 师、佛、世 尊。国 名 光 德, 劫 名 大 庄 严。佛 寿 、
shí èr xiǎojié

zhèng fǎ zhùshì

èr shíxiǎojié

xiàng fǎ yì zhù èr shíxiǎo

十 二 小 劫, 正 法 住 世、二 十 小 劫, 像 法亦 住 二 十 小
jié guójièyánshì

wú zhūhuì è

wǎ lì jīng jí biàn lì bù jìng qí tǔ píng

劫。国 界 严 饰,无 诸 秽 恶、瓦砾 荆 棘、便 利不 净 。其土 平
zhèng

wú yǒugāoxià

kēngkǎnduī fù

liú lí wéi dì

bǎoshùhángliè

正 , 无 有 高 下、 坑 坎 堆 阜。 琉 璃 为 地, 宝 树 行 列,

76

huángjīnwéishéng yǐ jièdào cè

sànzhūbǎohuá

zhōubiànqīngjìng qí guó

黄 金 为 绳 、以 界 道 侧, 散 诸 宝 华, 周 遍 清 净 。其 国
pú sà

wú liàngqiān yì

zhūshēngwénzhòng yì fù wú shù

wú yǒu mó shì

菩萨、无 量 千 亿, 诸 声 闻 众 、亦复无 数,无 有 魔 事,
suīyǒu mó jí mó mín

jiē hù fó fǎ

虽 有 魔及魔 民, 皆 护佛法。
ěr shíshìzūn yù zhòngxuān cǐ yì

ér shuō jì yán

尔 时 世 尊 欲 重 宣 此义,而 说 偈 言:
gàozhū bǐ qiū

wǒ yǐ fó yǎn

jiànshìjiā yè

yú wèiláishì

告 诸 比 丘,我以佛 眼, 见 是 迦 叶。于 未 来 世、
guò wú shùjié

dāng dé zuò fó

ér yú láishì

gōngyǎngfèngjìn

过 无 数 劫, 当 得 作 佛。而于 来 世、 供 养 奉 觐,
sānbǎiwàn yì

zhū fó shìzūn

wéi fó zhìhuì

jìngxiūfànháng

三 百 万 亿、 诸 佛 世 尊, 为 佛 智 慧, 净 修 梵 行 。
gōngyǎngzuìshàng

èr zú zūn yǐ

xiū xí yí qiè

wú shàngzhīhuì

供 养 最 上 、二足 尊 已, 修 习一 切、无 上 之 慧,
yú zuìhòushēn

dé chéngwéi fó

qí tǔ qīngjìng

liú lí wéi dì

于 最 后 身 、得 成 为 佛。其土 清 净 , 琉 璃 为 地,
duōzhūbǎoshù

hánglièdào cè

jīnshéngjièdào

jiànzhěhuān xǐ

多 诸 宝 树、 行 列 道 侧、 金 绳 界 道, 见 者 欢 喜。
chángchūhǎoxiāng

sànzhòngmínghuá

zhǒngzhǒng qí miào yǐ wéizhuāngyán

常 出 好 香 , 散 众 名 华, 种 种 奇 妙 、以 为 庄 严
qí dì píngzhèng

wú yǒuqiūkēng

zhū pú sà zhòng

bù kě chēng jì

其地 平 正 ,无 有 丘 坑 。 诸 菩萨 众 、不可 称 计,
qí xīndiàoróu

dǎi dà shéntōng

fèngchízhū fó

dà chéngjīngdiǎn

其 心 调 柔, 逮 大 神 通 , 奉 持 诸 佛、大 乘 经 典 。
zhūshēngwénzhòng

wú lòuhòushēn

fǎ wángzhī zǐ

yì bù kě jì

诸 声 闻 众 、无 漏 后 身 ,法 王 之 子,亦不可计,

77

nǎi yǐ tiānyǎn

bù néngshùzhī

qí fó dāngshòu

shí èr xiǎojié

乃 以 天 眼、不 能 数 知。其佛 当 寿 、 十 二 小 劫,
zhèng fǎ zhùshì

èr shíxiǎojié

xiàng fǎ yì zhù

èr shíxiǎojié

正 法 住 世、二 十 小 劫, 像 法亦 住,二 十 小 劫。
guāngmíngshìzūn

qí shì rú shì

光 明 世 尊,其 事 如 是。
ěr shí dà mù jiānlián

xū pú tí

mó hē jiāzhānyánděng

jiē xī sǒng

尔 时 大目 犍 连 、须菩提、摩诃 迦 栴 延 等 , 皆 悉 悚

yì xīn hé zhǎng

zhānyǎngzūnyán

mù bù zànshě

jí gòngtóngshēng

栗, 一 心 合 掌 , 瞻 仰 尊 颜, 目不 暂 舍, 即 共 同 声
ér shuō jì yán

而 说 偈 言:
dà xióngměngshìzūn

zhūshìzhī fǎ wáng

āi mǐn wǒ děng gù

ér cì fó yīn

大 雄 猛 世 尊, 诸 释 之 法 王 ,哀 愍 我 等 故,而赐佛 音
shēng

声 。
ruòzhī wǒ shēnxīn

jiànwéishòu jì zhě

rú yǐ gān lù sǎ

chú rè dé qīng

若 知 我 深 心, 见 为 授 记 者,如以 甘 露洒, 除 热得 清
liáng

凉 。
rú cóng jī guólái

hū yù dà wángshàn

xīnyóuhuái yí jù

wèigǎn jí biàn

如 从 饥 国 来,忽遇大 王 膳 , 心 犹 怀 疑惧, 未 敢 即 便
shí

食,
ruò fù dé wángjiào

ránhòunǎigǎnshí

wǒ děng yì rú shì

měiwéixiǎochéng

若 复得 王 教 , 然 后 乃 敢 食。我 等 亦如 是, 每 惟 小 乘
guò

过,

78

bù zhīdāngyún hé

dé fó wú shànghuì suīwén fó yīnshēng

yán wǒ děngzuò fó

不 知 当 云 何、得佛无 上 慧。虽 闻 佛 音 声 , 言 我 等 作 佛,
xīnshànghuáiyōu jù

rú wèigǎnbiànshí

ruòméng fó shòu jì

ěr nǎikuài

心 尚 怀 忧 惧,如 未 敢 便 食, 若 蒙 佛 授 记,尔 乃 快
ān lè

安乐。
dà xióngměngshìzūn

cháng yù ān shìjiān

yuàn cì wǒ děng jì

rú jī xū

大 雄 猛 世 尊, 常 欲安 世 间 , 愿 赐我 等 记,如饥需
jiàoshí

教 食。
ěr shíshìzūnzhīzhū dà dì zǐ xīnzhīsuǒniàn

gàozhū bǐ qiū

shì xū

尔 时 世 尊 知 诸 大弟子 心 之 所 念 , 告 诸 比 丘: 是 须
pú tí

yú dāngláishì

fèngjìnsānbǎiwàn yì nà yóu tā fó

gōngyǎnggōng

菩提, 于 当 来 世、 奉 觐 三 百 万 亿那 由 他佛, 供 养 恭
jìng

zūnzhòngzàntàn

chángxiūfànháng

jù púsà dào

yú zuìhòushēn

敬 , 尊 重 赞 叹, 常 修 梵 行 ,具菩萨 道。于 最 后身 、
dé chéngwéi fó

hàoyuēmíngxiāng rúlái yìnggòng zhèngbiànzhī míngháng

得 成为 佛, 号 曰 名 相 如来、应 供 、 正 遍 知、明 行
zú shànshìshìjiānjiě

w ú shàngshì

diào yù zhàng fu tiānrénshī fó shì

足、善 逝 世 间 解、无 上 士、调 御 丈 夫、天 人 师、佛、世
zūn jiémíngyǒubǎo guómíngbǎoshēng qí tǔ píngzhèng

bō lí wéi dì

bǎo

尊。劫 名 有 宝。国 名 宝 生 。其土 平 正 ,玻璃 为 地, 宝
shùzhuāngyán

wú zhūqiūkēng shā lì

jīng jí

biàn lì zhīhuì

bǎohuá fù

树 庄 严,无 诸 丘 坑 、沙 砾、荆 棘、便 利 之 秽, 宝 华 覆

zhōubiànqīngjìng

qí tǔ rénmín

jiēchùbǎotái

zhēnmiàolóu gé

地, 周 遍 清 净 。其土 人 民, 皆 处 宝 台、 珍 妙 楼 阁。
shēngwén dì zǐ

wú liàng wú biān

suànshù pì yù suǒ bù néngzhī

zhū pú sà

声 闻 弟子、无 量 无 边 , 算 数 譬喻 所 不 能 知。 诸 菩萨

79

zhòng wú shùqiānwàn yì nà yóu tā

fó shòu shí èr xiǎojié zhèng fǎ zhùshì

众 、无 数 千 万 亿那 由 他。佛 寿 、十 二 小 劫。正 法 住 世、
èr shíxiǎojié

xiàng fǎ yì zhù èr shíxiǎojié

qí fó chángchù xū kōng

wéi

二 十 小 劫, 像 法亦 住 二 十 小 劫。其佛 常 处 虚 空 、为
zhòngshuō fǎ

dù tuō wú liàng pú sà

jí shēngwénzhòng

众 说 法,度 脱 无 量 菩萨、及 声 闻 众 。
ěr shíshìzūn yù zhòngxuān cǐ yì

ér shuō jì yán

尔 时 世 尊 欲 重 宣 此义,而 说 偈 言:
zhū bǐ qiūzhòng

jīngào rǔ děng

jiēdāng yì xīn

tīng wǒ suǒshuō

诸 比 丘 众 , 今 告 汝 等 , 皆 当 一 心, 听 我 所 说 。
wǒ dà dì zǐ

xū pú tí zhě

dāng dé zuò fó

hàoyuēmíngxiāng

我大弟子、须菩提 者, 当 得 作 佛, 号 曰 名 相 。
dānggòng wú shù

wàn yì zhū fó

suí fó suǒháng

jiàn jù dà dào

当 供 无 数、 万 亿 诸 佛, 随 佛 所 行 , 渐 具大 道。
zuìhòushēn dé

sānshí èr xiāng

duānzhèngshūmiào

yóu rú bǎoshān

最 后 身 得, 三 十 二 相 , 端 正 姝 妙 , 犹 如 宝 山 。
qí fó guó tǔ

yánjìng dì yī

zhòngshēngjiànzhě

wú bù ài lè

其佛 国 土, 严 净 第一, 众 生 见 者,无不爱乐,
fó yú qí zhōng

dù wú liàngzhòng

qí fó fǎ zhōng

duōzhū pú sà

佛于其 中 、度无 量 众 。其佛法 中 , 多 诸 菩萨,
jiē xī lì gēn

zhuǎn bù tuìlún

bǐ guócháng yǐ

pú sà zhuāngyán

皆 悉利 根, 转 不 退 轮。彼 国 常 以、菩萨 庄 严,
zhūshēngwénzhòng

bù kě chēngshù

jiē dé sānmíng

jù liùshéntōng

诸 声 闻 众 、不可 称 数, 皆 得 三 明 ,具 六 神 通 ,
zhù bā jiětuō

yǒu dà wēi dé

qí fó shuō fǎ

xiàn yú wú liàng

住 八 解 脱, 有 大 威 德。其佛 说 法, 现 于无 量 ,
shéntōngbiànhuà

bù kě sī yì

zhūtiānrénmín

shù rú héngshā

神 通 变 化、不可思议。 诸 天 人 民, 数 如 恒 沙,

80

jiēgòng hé zhǎng

tīngshòu fó yǔ

qí fó dāngshòu

shí èr xiǎojié

皆 共 合 掌 , 听 受 佛语。其佛 当 寿 、 十 二 小 劫,
zhèng fǎ zhùshì

èr shíxiǎojié

xiàng fǎ yì zhù

èr shíxiǎojié

正 法 住 世、二 十 小 劫, 像 法亦 住,二 十 小 劫。
ěr shíshìzūn fù gàozhū bǐ qiūzhòng

wǒ jīn yǔ rǔ

shì dà jiāzhānyán

尔 时 世 尊 复 告 诸 比 丘 众 : 我 今 语汝, 是 大 迦 旃 延
yú dāngláishì

yǐ zhūgòng jù

gōngyǎngfèngshì bā qiān yì fó

gōngjìng

于 当 来 世,以 诸 供 具、供 养 奉 事 八 千 亿佛, 恭 敬 、
zūnzhòng

zhū fó mièhòu

gè qǐ tǎ miào

gāoqiānyóuxún

zòngguǎngzhèng

尊 重 。诸 佛 灭 后,各起塔 庙 , 高 千 由 旬, 纵 广 正
děng wǔ bǎiyóuxún

jiē yǐ jīn yín liú lí chē qú

mǎ nǎo zhēnzhū méiguī

等 五 百 由 旬, 皆 以 金、银、琉 璃、砗 磲、玛 瑙、真 珠、玫 瑰、
qī bǎo hé chéng

zhònghuá yīngluò tú xiāng mò xiāng shāoxiāng zènggài

七 宝 合 成 , 众 华、璎 珞、涂 香 、末 香 、烧 香 、缯 盖、
zhuàngfān

gōngyǎng tǎ miào

guòshì yǐ hòu

dāng fù gōngyǎng èr wàn yì fó

幢 幡, 供 养 塔 庙 。 过 是 已 后, 当 复 供 养 二 万 亿佛,
yì fù rú shì

亦复如 是。
gōngyǎngshìzhū fó yǐ

jù pú sà dào dāng dé zuò fó

hàoyuēyán fú nà

供 养 是 诸 佛已,具菩萨 道。当 得 作 佛, 号 曰 阎 浮那
tí jīnguāng rú lái

yìnggòng

zhèngbiànzhī

míngháng zú

shànshìshìjiān

提 金 光 如 来、应 供 、 正 遍 知、明 行 足、善 逝 世 间
jiě wú shàngshì diào yù zhàng fu tiānrénshī fó shìzūn qí tǔ píngzhèng

解、无 上 士、调 御 丈 夫、天 人 师、佛、世 尊。其土 平 正 ,
bō lí wéi dì

bǎoshùzhuāngyán huángjīnwéishéng

yǐ jièdào cè

miàohuá

玻璃 为 地, 宝 树 庄 严、 黄 金 为 绳 、以 界 道 侧, 妙 华
fù dì

zhōubiànqīngjìng

jiànzhěhuān xǐ

wú sì è dào

dì yù

è guǐ

覆地, 周 遍 清 净 , 见 者 欢 喜。无四恶 道,地狱、饿 鬼、

81

chùshēng

ā xiūluódào duōyǒutiān rén zhūshēngwénzhòng jí zhū pú sà

畜 生 、阿 修 罗 道。多 有 天 、人、诸 声 闻 众 、及 诸 菩萨,
wú liàngwàn yì zhuāngyán qí guó fó shòu shí èr xiǎojié

zhèng fǎ zhùshì

无 量 万 亿、 庄 严 其 国。佛 寿 、十 二 小 劫, 正 法 住 世、
èr shíxiǎojié

xiàng fǎ yì zhù èr shíxiǎojié

二 十 小 劫, 像 法亦 住 二 十 小 劫。
ěr shíshìzūn yù zhòngxuān cǐ yì

ér shuō jì yán

尔 时 世 尊 欲 重 宣 此义,而 说 偈 言:
zhū bǐ qiūzhòng

jiē yì xīntīng

rú wǒ suǒshuō

zhēnshí wú yì

诸 比 丘 众 、 皆 一 心 听 ,如我 所 说 , 真 实 无异。
shìjiāzhānyán

dāng yǐ zhǒngzhǒng

miàohǎogòng jù

gōngyǎngzhū fó

是 迦 栴 延, 当 以 种 种 , 妙 好 供 具、 供 养 诸 佛。
zhū fó mièhòu

qǐ qī bǎo tǎ

yì yǐ huáxiāng

gōngyǎngshè lì

诸 佛 灭 后,起七 宝 塔,亦以 华 香 、 供 养 舍 利。
qí zuìhòushēn

dé fó zhìhuì

chéngděngzhèngjiào

guótǔ qīngjìng

其 最 后身 ,得佛 智慧 , 成 等 正 觉 。国土 清净 ,
dù tuō wú liàng

wàn yì zhòngshēng

jiēwéishífāng

zhīsuǒgōngyǎng

度脱无 量 ,万亿 众 生 ,皆 为 十 方 ,之 所 供 养 ,
fó zhīguāngmíng

wú néngshèngzhě

qí fó hàoyuē

yán fú jīnguāng

佛 之 光 明 ,无 能 胜 者。其佛 号 曰, 阎 浮 金 光 。
pú sà shēngwén

duàn yí qièyǒu

wú liàng wú shù

zhuāngyán qí guó

菩萨 声 闻, 断 一 切 有,无 量 无 数, 庄 严 其 国。
ěr shíshìzūn fù gào dà zhòng

wǒ jīn yǔ rǔ

shì dà mù jiānlián

尔 时 世 尊 复 告 大 众 : 我 今 语汝, 是 大目 犍 连 ,
dāng yǐ zhǒngzhǒnggòng jù

gōngyǎng bā qiānzhū fó

gōngjìng

zūnzhòng

当 以 种 种 供 具、 供 养 八 千 诸 佛, 恭 敬 、尊 重 。
zhū fó mièhòu

gè qǐ tǎ miào

gāoqiānyóuxún

zòngguǎngzhèngděng wǔ bǎi

诸 佛 灭 后, 各起塔 庙 , 高 千 由 旬, 纵 广 正 等 五 百

82

yóuxún

jiē yǐ jīn yín liú lí chē qú

mǎ nǎo zhēnzhū méiguī qī bǎo hé

由 旬, 皆 以 金、银、琉 璃、砗 磲、玛 瑙、真 珠、玫 瑰、七 宝 合
chéng

zhònghuá yīngluò tú xiāng mò xiāng shāoxiāng zènggài zhuàng

成 , 众 华、璎 珞、涂 香 、末 香 、烧 香 、缯 盖、 幢
fān

yǐ yònggōngyǎng

guòshì yǐ hòu

dāng fù gōngyǎng èr bǎiwàn yì zhū fó

幡,以 用 供 养 。 过 是 已 后, 当 复 供 养 二 百 万 亿 诸 佛,
yì fù rú shì

dāng dé chéng fó

hàoyuēduō mó luó bá zhāntánxiāng rú lái

亦复如 是。 当 得 成 佛, 号 曰 多 摩 罗 跋 栴 檀 香 如 来、
yìnggòng zhèngbiànzhī míngháng zú shànshìshìjiānjiě wú shàngshì diào

应 供 、正 遍 知、明 行 足、善 逝 世 间 解、无 上 士、调
yù zhàng fu tiānrénshī fó shìzūn jiémíng xǐ mǎn

guómíng yì lè

qí tǔ

御 丈 夫、天 人 师、佛、世 尊。劫 名 喜 满, 国 名 意乐。其土
píngzhèng

bō lí wéi dì

bǎoshùzhuāngyán

sànzhēnzhūhuá

zhōubiàn

平 正 , 玻璃 为 地, 宝 树 庄 严, 散 真 珠 华, 周 遍
qīngjìng

jiànzhěhuān xǐ

duōzhūtiān rén

pú sà

shēngwén

qí shù wú

清 净 , 见 者 欢 喜。多 诸 天 、人、菩萨、 声 闻,其 数 无
liàng fó shòu èr shí sì xiǎojié

zhèng fǎ zhùshì sì shíxiǎojié

xiàng fǎ

量 。佛 寿 二 十 四 小 劫, 正 法 住 世、四 十 小 劫, 像 法
yì zhù sì shíxiǎojié

亦 住 四 十 小 劫。
ěr shíshìzūn yù zhòngxuān cǐ yì

ér shuō jì yán

尔 时 世 尊 欲 重 宣 此义,而 说 偈 言:
wǒ cǐ dì zǐ

dà mù jiānlián

shěshìshēn yǐ

dé jiàn bā qiān

我此弟子、大目 犍 连 , 舍 是 身 已,得 见 八 千 ,
èr bǎiwàn yì

zhū fó shìzūn

wéi fó dào gù

gōngyǎnggōngjìng

二 百 万 亿, 诸 佛 世 尊, 为 佛 道 故, 供 养 恭 敬 。
yú zhū fó suǒ

chángxiūfànháng

yú wú liàngjié

fèngchí fó fǎ

于 诸 佛 所、 常 修 梵 行 ,于无 量 劫、 奉 持 佛法。

83

zhū fó mièhòu

qǐ qī bǎo tǎ

chángbiǎojīnshā

huáxiāng jì lè

诸 佛 灭 后,起七 宝 塔, 长 表 金 刹, 华 香 伎乐,
ér yǐ gōngyǎng

zhū fó tǎ miào

jiànjiàn jù zú

pú sà dào yǐ

而以 供 养 , 诸 佛塔 庙 。 渐 渐 具足,菩萨 道 已,
yú yì lè guó

ér dé zuò fó

hàoduō mó luó

zhāntánzhīxiāng

于意乐 国、而得 作 佛, 号 多 摩 罗、 栴 檀 之 香 。
qí fó shòumìng

èr shí sì jié

chángwéitiānrén

yǎnshuō fó dào

其佛 寿 命 、二 十 四 劫, 常 为 天 人, 演 说 佛 道。
shēngwén wú liàng

rú héng hé shā

sānmíngliùtōng

yǒu dà wēi dé

声 闻 无 量 ,如 恒 河 沙, 三 明 六 通 , 有 大 威 德。
pú sà wú shù

zhì gù jīngjìn

yú fó zhìhuì

jiē bù tuìzhuǎn

菩萨无 数, 志 固 精 进,于佛 智 慧、 皆 不 退 转 。
fó miè dù hòu

zhèng fǎ dāngzhù

sì shíxiǎojié

xiàng fǎ yì ěr

佛 灭 度 后, 正 法 当 住,四 十 小 劫, 像 法亦尔。
wǒ zhū dì zǐ

wēi dé jù zú

qí shù wǔ bǎi

jiēdāngshòu jì

我 诸 弟子, 威 德具足,其 数 五 百, 皆 当 授 记。
yú wèiláishì

xián dé chéng fó

wǒ jí rǔ děng

xiǔshìyīnyuán

于 未 来 世、 咸 得 成 佛。我及汝 等 、 宿 世 因 缘 ,
wú jīndāngshuō

rǔ děngshàntīng

吾 今 当 说 ,汝 等 善 听 。
huà chéng yù pǐn dì qī

化 城 喻 品 第七
fó gàozhū bǐ qiū

nǎiwǎngguò qù wú liàng wú biān bù kě sī yì ā sēng

佛 告 诸 比 丘:

乃 往 过 去无 量 无 边 不可思议阿 僧

zhǐjié

ěr shíyǒu fó

míng dà tōngzhìshèng rú lái

yìnggòng

zhèngbiàn

祇 劫,尔 时 有 佛, 名 大 通 智 胜 如 来、 应 供 、 正 遍

84

zhī míngháng zú

shànshìshìjiānjiě

wú shàngshì diào yù zhàng fu

tiān

知、明 行 足、善 逝 世 间 解、无 上 士、调 御 丈 夫、天
rénshī

shìzūn

qí guómínghǎochéng

jiémíng dà xiāng zhū bǐ qiū

人 师、佛、世 尊,其 国 名 好 城 , 劫 名 大 相 。诸 比 丘,
bǐ fó miè dù yǐ lái

shèn dà jiǔyuǎn

pì rú sānqiān dà qiānshìjièsuǒyǒu

彼佛 灭 度已 来, 甚 大 久 远 , 譬如 三 千 大 千 世 界 所 有
dì zhòng

jiǎshǐyǒurén

mó yǐ wéi mò

guò yú dōngfāngqiānguó tǔ

nǎixià

地 种 , 假 使 有 人、磨以 为 墨、过 于 东 方 千 国 土、乃 下
yì diǎn

dà rú wēichén

yòuguòqiānguó tǔ

fù xià yì diǎn

rú shìzhǎn

一 点 , 大如 微 尘 , 又 过 千 国 土、 复 下 一 点 , 如 是 展
zhuǎnjìn dì zhòng mò

yú rǔ děng yì yún hé

shìzhū guótǔ

ruòsuànshī

转 尽 地 种 墨, 于汝 等 意 云 何, 是 诸 国土, 若 算 师,
ruòsuàn shīdì zǐ

néng dé biānjì zhī qí shùfǒu

bù yě shìzūn zhū bǐ qiū

若 算 师弟子, 能 得 边际 、知 其 数 否?不也、世 尊。诸 比 丘
shìrénsuǒjīngguó tǔ

ruòdiǎn bù diǎn

jìn mǒ wéichén

yī chén yī jié

是 人 所 经 国 土, 若 点 不 点 , 尽 抹 为 尘 , 一 尘 一 劫,
bǐ fó miè dù yǐ lái

fù guòshìshù wú liàng wú biānbǎiqiānwàn yì ā sēngzhǐ

彼佛 灭 度已 来, 复 过 是 数 无 量 无 边 百 千 万 亿阿 僧 祇
jié

wǒ yǐ rú láizhījiàn lì gù

guān bǐ jiǔyuǎn

yóuruòjīn rì

劫,我以如 来 知 见 力故, 观 彼 久 远 、 犹 若 今 日。
ěr shíshìzūn yù zhòngxuān cǐ yì

ér shuō jì yán

尔 时 世 尊 欲 重 宣 此义,而 说 偈 言:
wǒ niànguò qù shì

wú liàng wú biānjié

yǒu fó liǎng zú zūn

míng dà tōng

我 念 过 去 世、无 量 无 边 劫, 有 佛 两 足 尊, 名 大 通
zhìshèng

智 胜 。
rú rén yǐ lì mó

sānqiān dà qiān tǔ

jìn cǐ zhū dì zhòng

jiē xī yǐ wéi mò

如 人 以力磨, 三 千 大 千 土, 尽 此 诸 地 种 , 皆 悉以 为 墨,

85

guò yú qiānguó tǔ

nǎixià yī chéndiǎn

rú shìzhǎnzhuǎndiǎn

jìn cǐ zhū

过 于 千 国 土, 乃 下 一 尘 点 ,如 是 展 转 点 , 尽 此 诸
chén mò

尘 墨。
rú shìzhūguó tǔ

diǎn yǔ bù diǎnděng fù jìn mǒ wéichén

yī chénwéi yī jié

如 是 诸 国 土, 点 与不 点 等 、复 尽 抹 为 尘 ,一 尘 为 一 劫
cǐ zhūwēichénshù

qí jié fù guòshì

bǐ fó miè dù lái

rú shì wú liàngjié

此 诸 微 尘 数,其 劫 复 过 是,彼佛 灭 度 来,如 是 无 量 劫。
rúlái wú ài zhì

zhī bǐ fó miè dù

jí shēngwén púsà

rú jiànjīnmiè dù

如来无碍 智, 知 彼佛 灭 度,及 声 闻 菩萨,如 见 今 灭 度。
zhū bǐ qiūdāngzhī

fó zhìjìngwēimiào

wú lòu wú suǒ ài

tōngdáwúliàng

诸 比 丘 当 知,佛 智 净 微 妙 ,无 漏 无 所 碍, 通达 无量
jié

劫。
fó gàozhū bǐqiū

dàtōngzhìshèng fó

shòu wǔbǎisìshíwànyì nà yóu tā

佛 告 诸 比丘: 大通 智 胜 佛、 寿 五百四十万亿那 由 他
jié

qí fó běnzuòdàochǎng

pò mó jūn yǐ

chuí dé ā nòuduōluósānmiǎosān

劫。其佛 本 坐 道 场 ,破魔 军 已, 垂 得阿 耨 多 罗 三 藐 三
pú tí

ér zhū fó fǎ bù xiànzàiqián

rú shì yī xiǎojiénǎizhìshíxiǎojié

菩提, 而 诸 佛法不 现 在 前 , 如 是 一 小 劫 乃 至 十 小 劫
jiéjiā fū zuò

shēnxīn bù dòng

ér zhū fó fǎ yóu bù zàiqián

结 跏 趺 坐, 身 心 不 动 ,而 诸 佛法 犹 不 在 前 。
ěr shídāo lì zhūtiān xiānwéi bǐ fó

yú pú tí shùxià

fū shī zǐ zuò

尔 时 忉 利 诸 天 、先 为 彼佛、于菩提 树 下、敷 师 子 座,
gāo yī yóuxún

fó yú cǐ zuò

dāng dé ā nòuduōluósānmiǎosān pú tí

shìzuò

高 一 由 旬,佛于此 座、 当 得阿 耨 多 罗 三 藐 三 菩提。适 坐
cǐ zuò

shízhūfàntiānwáng

yǔ zhòngtiānhuá

miànbǎiyóuxún

xiāngfēng

此 座, 时 诸 梵 天 王 、雨 众 天 华、 面 百 由 旬, 香 风

86

shílái

chuī qù wěihuá

gèng yǔ xīnzhě

rú shì bù jué mǎnshíxiǎojiégōng

时 来, 吹 去 萎 华, 更 雨 新 者,如 是 不 绝、满 十 小 劫 供
yǎng yú fó

nǎizhìmiè dù cháng yǔ cǐ huá sì wángzhūtiān wéigōngyǎng fó

养 于佛, 乃 至 灭 度、 常 雨此 华。四 王 诸 天 、为 供 养 佛,
cháng jī tiān gǔ

qí yú zhūtiān

zuòtiān jì lè

mǎnshíxiǎojié

zhì yú

常 击 天 鼓, 其余 诸 天 、 作 天 伎乐, 满 十 小 劫, 至 于
miè dù

yì fù rúshì

灭 度、亦复如是。
zhū bǐ qiū

dà tōngzhìshèng fó guòshíxiǎojié

zhū fó zhī fǎ

nǎi

诸 比 丘, 大 通 智 胜 佛 过 十 小 劫, 诸 佛 之 法、 乃
xiànzàiqián

chéng ā nòuduōluósānmiǎosān pú tí

qí fó wèichūjiāshí

现 在 前 , 成 阿 耨 多 罗 三 藐 三 菩提。 其佛 未 出 家 时,
yǒushíliù zǐ

qí dì yī zhě míngyuēzhì jī zhū zǐ gè yǒuzhǒngzhǒngzhēn yì

有 十 六 子,其第一 者、名 曰 智 积。诸 子各 有 种 种 珍 异
wánhǎozhī jù

wén fù dé chéng ā nòuduōluósānmiǎosān pú tí

jiēshěsuǒ

玩 好 之 具, 闻 父得 成 阿 耨 多 罗 三 藐 三 菩提, 皆 舍 所
zhēn

wǎng yì fó suǒ zhū mǔ tì qì ér suísòngzhī qí zǔ zhuànlúnshèngwáng

珍 , 往 诣佛 所。诸 母涕泣而 随 送 之。其祖 转 轮 圣 王 、
yǔ yī bǎi dà chén

jí yú bǎiqiānwàn yì rénmín

jiēgòngwéirào

suízhìdào

与一 百 大 臣 、及余 百 千 万 亿 人 民, 皆 共 围 绕、 随 至 道
chǎng

xián yù qīnjìn dà tōngzhìshèng rú lái

gōngyǎng

gōngjìng

zūn

场 。 咸 欲 亲 近 大 通 智 胜 如 来, 供 养 、 恭 敬 , 尊
zhòng zàntàn dào yǐ tóumiàn lǐ zú

rào fó bì yǐ

yì xīn hé zhǎng zhān

重 、赞 叹。到 已、头 面 礼足, 绕 佛毕已,一 心 合 掌 、瞻
yǎngshìzūn

yǐ jì sòngyuē

仰 世 尊,以偈 颂 曰:
dà wēi dé shìzūn

wéi dù zhòngshēng gù

yú wú liàng yì jié

ěr nǎi dé

大 威 德 世 尊, 为 度 众 生 故,于无 量 亿 劫,尔 乃 得

87

chéng fó

成 佛,
zhūyuàn yǐ jù zú

shànzāi jí wú shàng

shìzūnshèn xī yǒu

yī zuòshíxiǎo

诸 愿 已具足, 善 哉 吉无 上 。 世 尊 甚 稀 有,一 坐 十 小
jié

劫,
shēn tǐ jí shǒu zú

jìngrán ān bù dòng

qí xīnchángdàn bó

wèicéngyǒusǎn

身 体及 手 足、 静 然 安不 动 。其 心 常 淡 泊, 未 曾 有 散
luàn

乱,
jiūjìngyǒng jì miè

ān zhù wú lòu fǎ

jīnzhějiànshìzūn

ān yǐnchéng fó

究 竟 永 寂 灭,安 住 无 漏 法。 今 者 见 世 尊,安 隐 成 佛
dào

道,
wǒ děng dé shàn lì

chēngqìng dà huān xǐ

zhòngshēngcháng kǔ nǎo mángmíng

我 等 得 善 利, 称 庆 大 欢 喜。 众 生 常 苦 恼、盲 瞑
wú dǎoshī

无 导 师,
bù shí kǔ jìndào

bù zhīqiújiětuō

cháng yè zēng è qù

jiǎnsǔnzhūtiān

不 识 苦 尽 道,不 知 求 解 脱。 长 夜 增 恶趣, 减 损 诸 天
zhòng

众 ,
cóngmíng rù yú míng

yǒng bù wén fó míng

jīn fó dé zuìshàng

ān yǐn wú lòu

从 冥 入于 冥 , 永 不 闻 佛 名 。 今 佛得 最 上 、安 隐 无 漏
dào

道,
wǒ děng jí tiānrén

wéi dé zuì dà lì

shì gù xiánjīshǒu

guīmìngwúshàng

我 等 及 天 人, 为 得 最 大利, 是 故 咸 稽首 、 归 命 无上

88

zūn

尊。
ěr shíshíliùwángzǐ

jì zàn fó yǐ

quànqǐngshìzūnzhuǎn yú fǎ lún

尔 时 十六 王子 、偈 赞 佛已, 劝 请 世 尊 转 于法 轮,
xiánzuòshìyán

shìzūnshuō fǎ

duōsuǒ ān yǐn

liánmǐn

ráo yì

zhūtiān

咸 作 是 言: 世 尊 说 法, 多 所 安 隐、 怜 愍、饶 益、诸 天
rénmín

zhòngshuō jì yán

人 民。 重 说 偈 言:
shìxióng wú děnglún

bǎi fú zì zhuāngyán

dé wú shàngzhìhuì

yuànwéishì

世 雄 无 等 伦, 百 福自 庄 严,得无 上 智 慧。 愿 为 世
jiānshuō

间 说,
dù tuō yú wǒ děng jí zhūzhòngshēnglèi

wéifēnbiéxiǎnshì

lìng dé shìzhì

度 脱 于我 等 、及 诸 众 生 类, 为 分 别 显 示, 令 得 是 智
huì

慧。
ruò wǒ děng dé fó

zhòngshēng yì fù rán shìzūnzhīzhòngshēng

shēnxīnzhī

若 我 等 得佛, 众 生 亦复 然。世 尊 知 众 生 , 深 心 之
suǒniàn

所念,
yì zhīsuǒhángdào

yòuzhīzhìhuì lì

yù lè jí xiū fú

sù mìngsuǒháng yè

亦 知 所 行 道, 又 知 智 慧 力,欲乐及 修 福,宿 命 所 行 业。
shìzūn xī zhī yǐ

dāngzhuǎn wú shànglún

世 尊 悉 知 已, 当 转 无 上 轮。
fó gàozhū bǐ qiū

dà tōngzhìshèng fó

dé ā nòuduōluósānmiǎosān pú

佛 告 诸 比 丘:大 通 智 胜 佛、得阿 耨 多 罗 三 藐 三 菩
tí shí

shífāng gè wǔ bǎiwàn yì zhū fó shìjiè

liùzhòngzhèndòng

qí guó

提 时, 十 方 各五 百 万 亿 诸 佛 世 界、 六 种 震 动 , 其 国

89

zhōngjiānyōumíngzhīchù

rì yuèwēiguāngsuǒ bù néngzhào

ér jiē dà míng

中 间 幽 冥 之 处,日 月 威 光 所 不 能 照 ,而 皆 大 明 。
qí zhōngzhòngshēng

gè dé xiāngjiàn

xiánzuòshìyán

cǐ zhōngyún hé hū

其 中 众 生 ,各得 相 见 , 咸 作 是 言:此 中 云 何忽
shēngzhòngshēng

yòu qí guójiè

zhūtiāngōngdiàn

nǎizhìfàngōng

liù

生 众 生 , 又 其 国 界、 诸 天 宫 殿 、 乃 至 梵 宫 、 六
zhòngzhèndòng

dà guāng pǔ zhào

biànmǎnshìjiè

shèngzhūtiānguāng

种 震 动 ,大 光 普 照 , 遍 满 世 界, 胜 诸 天 光 。
ěr shídōngfāng wǔ bǎiwàn yì zhūguó tǔ zhōng

fàntiāngōngdiàn

guāng

尔 时 东 方 五 百 万 亿 诸 国 土 中 、梵 天 宫 殿 , 光
míngzhàoyào

bèi yú chángmíng

zhūfàntiānwáng

gè zuòshìniàn

jīnzhě

明 照 曜, 倍 于 常 明 。 诸 梵 天 王 、各 作 是 念 : 今 者
gōngdiànguāngmíng

xī suǒwèiyǒu

yǐ hé yīnyuán

ér xiàn cǐ xiāng

shì

宫 殿 光 明 ,昔 所 未 有。以何 因 缘 、而 现 此 相 ? 是
shízhūfàntiānwáng

jí gè xiāng yì

gòng yì cǐ shì shí bǐ zhòngzhōng yǒu

时 诸 梵 天 王 、即各 相 诣, 共 议此 事。时 彼 众 中 、有
yī dà fàntiānwáng

míngjiù yí qiè

wéizhūfànzhòng ér shuō jì yán

一大 梵 天 王 , 名 救 一 切, 为 诸 梵 众 而 说 偈 言:
wǒ děngzhūgōngdiàn

guāngmíng xī wèiyǒu

cǐ shì hé yīnyuán

yí gè gòng

我 等 诸 宫 殿 , 光 明 昔 未 有,此 是 何 因 缘 ,宜各 共
qiúzhī

求 之。
wéi dà dé tiānshēng

wéi fó chūshìjiān

ér cǐ dà guāngmíng

biànzhào yú

为 大德 天 生 , 为 佛 出 世 间 ,而此大 光 明 、 遍 照 于
shífāng

十方。
ěr shí wǔbǎiwànyì guótǔ zhūfàntiānwáng

yǔ gōngdiàn jù

gè yǐ yī

尔 时 五百万亿国土 诸 梵 天王 , 与 宫殿 俱, 各以衣

90

gāi

shèngzhūtiānhuá

gòng yì xī fāng

tuīxúnshìxiāng

jiàn dà tōngzhì

祴, 盛 诸天 华, 共 诣西 方 、推 寻 是 相 。 见 大 通 智
shèng rú lái

chǔ yú dàochǎng pú tí shùxià

zuòshī zǐ zuò

zhūtiān

lóng

胜 如 来、 处 于 道 场 菩提 树 下, 坐 师 子 座, 诸 天 、 龙
wáng qián tà pó

jǐn nà luó

mó hóuluó gā

rénfēirén děng

gōngjìngwéi

王 、乾 闼婆、紧 那 罗、摩 侯 罗 伽、人 非 人、等 , 恭 敬 围
rào

jí jiànshíliùwáng zǐ

qǐng fó zhuǎn fǎ lún

绕,及 见 十 六 王 子、 请 佛 转 法 轮。
jí shízhūfàntiānwángtóumiàn lǐ fó

ràobǎiqiān zā

jí yǐ tiānhuá

即 时 诸 梵 天 王 头 面 礼佛, 绕 百 千 匝, 即以 天 华
ér sàn fó shàng

qí suǒsànhuá

rú xū mí shān

bìng yǐ gōngyǎng fó pú tí shù

而 散 佛 上 。其 所 散 华、如须弥 山 , 并 以 供 养 佛菩提 树,
qí pú tí shù

gāoshíyóuxún

huágōngyǎng yǐ

gè yǐ gōngdiànfèngshàng bǐ

其菩提 树、高 十 由 旬, 华 供 养 已,各以 宫 殿 奉 上 彼

ér zuòshìyán

wéijiàn āi mǐn

ráo yì wǒděng

suǒxiàngōngdiàn

佛, 而 作 是 言: 惟 见 哀 愍, 饶 益 我等 , 所 献 宫 殿 ,
yuànchuí nà shòu shízhūfàntiānwáng

jí yú fó qián

yì xīntóngshēng

愿 垂 纳 受 。时 诸 梵 天 王 、即于佛 前 ,一 心 同 声 、以
jì sòngyuē

偈 颂 曰:
shìzūnshèn xī yǒu

nán kě dé zhí yù

jù wú liànggōng dé

néngjiù hù yí

世 尊 甚 稀 有, 难 可得 值 遇,具无 量 功 德, 能 救 护一
qiè

切。
tiānrénzhī dà shī

āi mǐn yú shìjiān

shífāngzhūzhòngshēng

pǔ jiēméng

天 人 之 大 师,哀 愍 于 世 间 , 十 方 诸 众 生 ,普 皆 蒙
ráo yì

饶 益。

91

wǒ děngsuǒcónglái wǔ bǎiwàn yì guó

shěshēnchándìng lè

wéigōngyǎng fó

我 等 所 从 来、五 百 万 亿 国, 舍 深 禅 定 乐, 为 供 养 佛

故。
wǒ děngxiānshì fú

gōngdiànshènyánshì

jīn yǐ fèngshìzūn

wéiyuàn āi

我 等 先 世 福, 宫 殿 甚 严 饰, 今 以 奉 世 尊, 唯 愿 哀
nà shòu

纳受。
ěr shízhūfàntiānwáng

jì zàn fó yǐ

gè zuòshìyán

wéiyuànshìzūn

尔 时 诸 梵 天 王 、 偈 赞 佛已, 各 作 是 言: 惟 愿 世 尊
zhuǎn yú fǎ lún

dù tuōzhòngshēng

kāinièpándào shízhūfàntiānwáng yì

转 于法 轮,度 脱 众 生 , 开 涅 槃 道。时 诸 梵 天 王 、一
xīntóngshēng

ér shuō jì yán

心 同 声 、而 说 偈 言:
shìxióngliǎng zú zūn

wéiyuànyǎnshuō fǎ

yǐ dà cí bēi lì

dù kǔ nǎozhòng

世 雄 两 足 尊, 惟 愿 演 说 法,以大慈 悲 力、度苦 恼 众
shēng

生 。
ěr shí dà tōngzhìshèng rú lái

mò rán xǔ zhī

尔 时 大 通 智 胜 如 来,默 然 许 之。
yòuzhū bǐ qiū

dōngnánfāng wǔ bǎiwàn yì guó tǔ

zhū dà fànwáng

又 诸 比 丘, 东 南 方 五 百 万 亿 国 土、 诸 大 梵 王 , 各
zì jiàngōngdiànguāngmíngzhàoyào

xī suǒwèiyǒu

huān xǐ yǒngyuè

shēng

自 见 宫 殿 光 明 照 曜,昔 所 未 有。 欢 喜 踊 跃, 生
xī yǒuxīn

jí gè xiāng yì

gòng yì cǐ shì shí bǐ zhòngzhōng yǒu yī dà fàn

稀 有 心,即各 相 诣, 共 议此 事。时 彼 众 中 、有 一大 梵
tiānwáng

míngyuē dà bēi

wéizhūfànzhòng ér shuō jì yán

天 王 , 名 曰 大 悲, 为 诸 梵 众 而 说 偈 言:

92

shìshì hé yīnyuán

ér xiàn rú cǐ xiāng

wǒ děngzhūgōngdiàn

guāngmíng xī

是 事 何 因 缘 、而 现 如此 相 ,我 等 诸 宫 殿 , 光 明 昔
wèiyǒu

未 有。
wéi dà dé tiānshēng

wéi fó chūshìjiān

wèicéngjiàn cǐ xiāng

dānggòng

为 大德 天 生 , 为 佛 出 世 间 , 未 曾 见 此 相 , 当 共
yì xīnqiú

一 心 求。
guòqiānwàn yì tǔ

xúnguānggòngtuīzhī

duōshì fó chūshì

dù tuō kǔ

过 千 万 亿土, 寻 光 共 推 之, 多 是 佛 出 世,度 脱 苦
zhòngshēng

众 生 。
ěr shí wǔ bǎiwàn yì zhūfàntiānwáng

yǔ gōngdiàn jù

gè yǐ yī gāi

尔 时 五 百 万 亿 诸 梵 天 王 、 与 宫 殿 俱, 各以衣 祴
shèngzhūtiānhuá

gòng yì xī běifāng

tuīxúnshìxiāng

jiàn dà tōngzhì

盛 诸 天 华, 共 诣西 北 方 、 推 寻 是 相 。 见 大 通 智
shèng rú lái

chǔ yú dàochǎng pú tí shùxià

zuòshī zǐ zuò

zhūtiān

lóng

胜 如 来、 处 于 道 场 菩提 树 下, 坐 师 子 座, 诸 天 、 龙
wáng qián tà pó

jǐn nà luó

mó hóuluó gā

rénfēirén děng

gōngjìngwéi

王 、乾 闼婆、紧 那 罗、摩 侯 罗 伽、人 非 人、等 , 恭 敬 围
rào

jí jiànshíliùwáng zǐ

qǐng fó zhuǎn fǎ lún

绕,及 见 十 六 王 子、 请 佛 转 法 轮。
shízhūfàntiānwángtóumiàn lǐ fó

ràobǎiqiān zā

jí yǐ tiānhuá ér

时 诸 梵 天 王 头 面 礼佛, 绕 百 千 匝, 即以 天 华 而
sàn fó shàng

suǒsànzhīhuá

rú xū mí shān

bìng yǐ gōngyǎng fó pú tí shù

散 佛 上 。所 散 之 华、如须弥 山 , 并 以 供 养 佛菩提 树。
huágōngyǎng yǐ

gè yǐ gōngdiànfèngshàng bǐ fó

ér zuòshìyán

wéijiàn

华 供 养 已, 各以 宫 殿 奉 上 彼佛, 而 作 是 言: 惟 见

93

āi mǐn

ráo yì wǒ děng

suǒxiàngōngdiàn

yuànchuí nà shòu

ěr shízhūfàn

哀 愍, 饶 益我 等 , 所 献 宫 殿 , 愿 垂 纳 受 。尔 时 诸 梵
tiānwáng

jí yú fó qián

yì xīntóngshēng

yǐ jì sòngyuē

天 王 、即于佛 前 ,一 心 同 声 、以偈 颂 曰:
shèngzhǔtiānzhōngwáng

jiālíngpín gā shēng

āi mǐnzhòngshēngzhě

圣 主 天 中 王 , 迦 陵 频 伽 声 ,哀 愍 众 生 者,我
děngjīnjìng lǐ

等 今 敬 礼。
shìzūnshèn xī yǒu

jiǔyuǎnnǎi yī xiàn

yī bǎi bā shíjié kōngguò wú yǒu fó

世 尊 甚 稀 有, 久 远 乃 一 现 ,一 百 八 十 劫、空 过 无 有 佛
sān è dàochōngmǎn

zhūtiānzhòngjiǎnshǎo

jīn fó chū yú shì

wéizhòng

三 恶 道 充 满, 诸 天 众 减 少 , 今 佛 出 于 世, 为 众
shēngzuòyǎn

生 作 眼,
shìjiānsuǒguī qū

jiù hù yú yí qiè

wéizhòngshēngzhī fù

āi mǐnráo yì

世 间 所 归 趋, 救 护于一 切, 为 众 生 之 父,哀 愍 饶 益
zhě

者。
wǒ děngxiǔ fú qìng

jīn dé zhíshìzūn

我 等 宿 福 庆 , 今 得 值 世 尊。
ěr shízhūfàntiānwáng

jì zàn fó yǐ

gè zuòshìyán

wéiyuànshìzūn

尔 时 诸 梵 天 王 、 偈 赞 佛已, 各 作 是 言: 惟 愿 世 尊
āi mǐn yí qiè

zhuǎn yú fǎ lún

dù tuōzhòngshēng shízhūfàntiānwáng

哀 愍 一 切, 转 于法 轮,度 脱 众 生 。时 诸 梵 天 王 、一
xīntóngshēng

ér shuō jì yán

心 同 声 、而 说 偈 言:
dà shèngzhuǎn fǎ lún

xiǎnshìzhū fǎ xiāng

dù kǔ nǎozhòngshēng

lìng dé

大 圣 转 法 轮, 显 示 诸 法 相 ,度苦 恼 众 生 , 令 得

94

dà huān xǐ

大 欢 喜。
zhòngshēngwén cǐ fǎ

dédào ruòshēngtiān

zhū è dàojiǎnshǎo

rěnshàn

众生 闻 此法,得道 若 生 天 , 诸 恶 道 减少 , 忍 善
zhězēngyì

者 增益 。
ěr shí dà tōngzhìshèng rú lái mò rán xǔ zhī

尔 时 大 通 智 胜 如 来 默 然 许 之。
yòu

zhū bǐ qiū

nánfāng wǔ bǎiwàn yì guó tǔ

zhū dà fànwáng

gè zì

又、诸 比 丘, 南 方 五 百 万 亿 国 土、诸 大 梵 王 ,各自
jiàngōngdiànguāngmíngzhàoyào

xī suǒwèiyǒu

huān xǐ yǒngyuè

shēng xī

见 宫 殿 光 明 照 曜,昔 所 未 有。 欢 喜 踊 跃, 生 稀
yǒuxīn

jí gè xiāng yì

gòng yì cǐ shì

yǐ hé yīnyuán

wǒ děnggōngdiàn

有 心,即各 相 诣, 共 议此 事:以何 因 缘 ,我 等 宫 殿
yǒu cǐ guāngyào

shí bǐ zhòngzhōng yǒu yī dà fàntiānwáng

míngyuēmiào fǎ

有 此 光 曜? 时 彼 众 中 、有 一大 梵 天 王 , 名 曰 妙 法
wéizhūfànzhòng

ér shuō jì yán

为 诸 梵 众 、而 说 偈 言:
wǒ děngzhūgōngdiàn

guāngmíngshènwēiyào

cǐ fēi wú yīnyuán

shìxiāng

我 等 诸 宫 殿 , 光 明 甚 威 曜,此 非 无 因 缘 , 是 相
yí qiúzhī

宜 求 之。
guò yú bǎiqiānjié

wèicéngjiànshìxiāng

wéi dà dé tiānshēng

wéi fó chū

过 于 百 千 劫, 未 曾 见 是 相 , 为 大德 天 生 , 为 佛 出
shìjiān

世间。
ěr shí wǔ bǎiwàn yì zhūfàntiānwáng

yǔ gōngdiàn jù

gè yǐ yī gāi

尔 时 五 百 万 亿 诸 梵 天 王 、 与 宫 殿 俱, 各以衣 祴

95

shèngzhūtiānhuá

gòng yì běifāng

tuīxúnshìxiāng

jiàn dà tōngzhìshèng

盛 诸 天 华, 共 诣 北 方 、 推 寻 是 相 。 见 大 通 智 胜
rú lái

chǔ yú dàochǎng pú tí shùxià

zuòshī zǐ zuò

zhūtiān

lóngwáng

如 来、处 于 道 场 菩提 树 下, 坐 师 子 座, 诸 天 、 龙 王 、
qián tà pó

jǐn nà luó

mó hóuluó gā

rénfēirén děng

gōngjìngwéirào

乾 闼婆、紧 那 罗、摩 睺 罗 伽、人 非 人、等 , 恭 敬 围 绕,
jí jiànshíliùwáng zǐ qǐng fó zhuǎn fǎ lún

及 见 十 六 王 子 请 佛 转 法 轮。
shízhūfàntiānwáng tóumiàn lǐ fó

ràobǎiqiān zā

jí yǐ tiānhuá ér

时 诸 梵 天 王 、头 面 礼佛, 绕 百 千 匝,即以 天 华 而
sàn fó shàng

suǒsànzhīhuá

rú xū mí shān

bìng yǐ gōngyǎng fó pú tí shù

散 佛 上 。所 散 之 华、如须弥 山 , 并 以 供 养 佛菩提 树。
huágōngyǎng yǐ

gè yǐ gōngdiàn

fèngshàng bǐ fó

ér zuòshìyán

wéi

华 供 养 已, 各以 宫 殿 、 奉 上 彼佛, 而 作 是 言: 惟
jiàn āi mǐn ráo yì wǒ děng

suǒxiàngōngdiàn

yuànchuí nà shòu

ěr shízhū

见 哀 愍、饶 益我 等 , 所 献 宫 殿 , 愿 垂 纳 受 。尔 时 诸
fàntiānwáng

jí yú fó qián

yì xīntóngshēng

yǐ jì sòngyuē

梵 天 王 ,即于佛 前 、一 心 同 声 、以偈 颂 曰:
shìzūnshènnánjiàn

pò zhūfánnǎozhě

guòbǎisānshíjié

jīnnǎi dé yī

世 尊 甚 难 见 ,破 诸 烦 恼 者, 过 百 三 十 劫, 今 乃 得一
jiàn

见。
zhū jī kě zhòngshēng

yǐ fǎ yǔ chōngmǎn

xī suǒwèicéngjiàn

wú liàngzhì

诸 饥渴 众 生 ,以法雨 充 满,昔 所 未 曾 见 、无 量 智
huìzhě

慧 者,
rú yōután bō huá

jīnrì nǎizhí yù

wǒ děngzhūgōngdiàn

méngguāng gù yán

如 优 昙 钵 华,今日 乃 值 遇。我 等 诸 宫 殿 , 蒙 光 故 严

96

shì

饰,
shìzūn dà cí bēi

wéiyuànchuí nà shòu

世 尊 大慈 悲, 惟 愿 垂 纳 受 。
ěr shízhūfàntiānwáng

jì zàn fó yǐ

gè zuòshìyán

wéiyuànshìzūn

尔 时 诸 梵 天 王 、 偈 赞 佛已, 各 作 是 言: 惟 愿 世 尊
zhuǎn yú fǎ lún

lìng yí qièshìjiān zhūtiān

fàn shāmén

pó luómén

转 于法 轮, 令 一 切 世 间 、诸 天 、魔、梵、沙 门、婆 罗 门,
jiēhuò ān yǐn

ér dé dù tuō

shízhūfàntiānwáng

yì xīntóngshēng

yǐ jì

皆 获 安 隐、而得度 脱。时 诸 梵 天 王 ,一 心 同 声 、以偈
sòngyuē

颂 曰:
wéiyuàntiānrénzūn

zhuǎn wú shàng fǎ lún

jī yú dà fǎ gǔ

ér chuī dà fǎ

惟 愿 天 人 尊、 转 无 上 法 轮,击于大法鼓,而 吹 大法
luó

螺,
pǔ yǔ dà fǎ yǔ

dù wú liàngzhòngshēng wǒ děngxiánguīqǐng

dāngyǎnshēn

普雨大法雨,度无 量 众 生 。我 等 咸 归 请 , 当 演 深
yuǎnyīn

远 音。
ěr shí dà tōngzhìshèng rú lái mò rán xǔ zhī

xī nánfāng nǎizhìxiàfāng

尔 时 大 通 智 胜 如 来 默 然 许 之。西 南 方 、乃 至 下 方
yì fù rú shì

亦复如 是。
ěr shíshàngfāng wǔ bǎiwàn yì guó tǔ

zhū dà fànwáng

jiē x

ī

zì dǔ suǒ

尔 时 上 方 五 百 万 亿 国 土、 诸 大 梵 王 , 皆 悉自睹 所
zhǐgōngdiàn

guāngmíngwēiyào

xī suǒwèiyǒu

huān xǐ yǒngyuè

shēng xī

止 宫 殿 、 光 明 威 曜,昔 所 未 有。 欢 喜 踊 跃, 生 稀

97

yǒuxīn

jí gè xiāng yì

gòng yì cǐ shì

yǐ hé yīnyuán

wǒ děnggōngdiàn

有 心,即各 相 诣, 共 议此 事:以何 因 缘 ,我 等 宫 殿 ,
yǒu sī guāngmíng

shí bǐ zhòngzhōng yǒu yī dà fàntiānwáng

míngyuēshī qì

有 斯 光 明 ? 时 彼 众 中 、有 一大 梵 天 王 , 名 曰 尸 弃
wéizhūfànzhòng ér shuō jì yán

为 诸 梵 众 而 说 偈 言:
jīn yǐ hé yīnyuán

wǒ děngzhūgōngdiàn

wēi dé guāngmíngyào

yánshìwèi

今 以何 因 缘 ,我 等 诸 宫 殿 、 威 德 光 明 曜, 严 饰 未
céngyǒu

曾 有。
rú shìzhīmiàoxiāng

xī suǒwèiwénjiàn

wéi dà dé tiānshēng

wéi fó chū

如 是 之 妙 相 ,昔 所 未 闻 见 , 为 大德 天 生 , 为 佛 出
shìjiān

世间。
ěr shí wǔ bǎiwàn yì zhūfàntiānwáng

yǔ gōngdiàn jù

gè yǐ yī gāi

尔 时 五 百 万 亿 诸 梵 天 王 、 与 宫 殿 俱, 各以衣 祴
shèngzhūtiānhuá

gòng yì xiàfāng

tuīxúnshìxiāng

jiàn dà tōngzhìshèng

盛 诸 天 华, 共 诣 下 方 、 推 寻 是 相 。 见 大 通 智 胜
rú lái

chǔ yú dàochǎng pú tí shùxià

zuòshī zǐ zuò

zhūtiān

lóngwáng

如 来、处 于 道 场 菩提 树 下, 坐 师 子 座, 诸 天 、 龙 王 、
qián tà pó

jǐn nà luó

mó hóuluó gā

rénfēirén děng

gōngjìngwéirào

乾 闼婆、紧 那 罗、摩 睺 罗 伽、人 非 人、等 , 恭 敬 围 绕,
jí jiànshíliùwáng zǐ qǐng fó zhuǎn fǎ lún

及 见 十 六 王 子 请 佛 转 法 轮。
shízhūfàntiānwángtóumiàn lǐ fó

ràobǎiqiān zā

jí yǐ tiānhuá ér

时 诸 梵 天 王 头 面 礼佛, 绕 百 千 匝, 即以 天 华 而
sàn fó shàng

suǒsànzhīhuá

rú xūmí shān

bìng yǐ gōngyǎng fó pútíshù

散 佛 上 。所 散 之 华、如须弥 山 , 并 以 供养 佛菩提树。

98

huágōngyǎng yǐ

gè yǐ gōngdiàn

fèngshàng bǐ fó

ér zuòshìyán

wéi

华 供养 已, 各以 宫殿 、 奉 上 彼佛, 而 作 是 言: 惟
jiàn āi mǐn ráo yì wǒ děng

suǒxiàngōngdiàn

yuànchuí nà shòu shízhūfàn

见 哀 愍、饶 益我 等 , 所 献 宫 殿 , 愿 垂 纳 受 。时 诸 梵
tiānwáng

jí yú fó qián

yì xīntóngshēng

yǐ jì sòngyuē

天 王 ,即于佛 前 、一 心 同 声 、以偈 颂 曰:
shànzāijiànzhū fó

jiùshìzhīshèngzūn

néng yú sānjiè yù

miǎnchūzhū

善 哉 见 诸 佛, 救 世 之 圣 尊, 能 于 三 界 狱, 勉 出 诸
zhòngshēng

众 生 。
pǔ zhìtiānrénzūn

āi mǐnqúnménglèi

néngkāigān lù mén

guǎng dù yú yí

普 智 天 人 尊,哀 愍 群 萌 类, 能 开 甘 露 门, 广 度于一
qiè

切。
yú xī wúliàngjié

kōngguò wú yǒu fó

shìzūnwèichūshí

shífāngcháng àn

于昔 无量 劫, 空 过 无 有 佛, 世 尊 未 出 时, 十方 常 暗
míng

冥,
sān è dàozēngzhǎng

ā xiūluó yì shèng

zhūtiānzhòngzhuǎnjiǎn

sǐ duō

三 恶 道 增 长 ,阿 修 罗 亦 盛 , 诸 天 众 转 减 ,死 多
duò è dào

堕 恶 道。
bù cóng fó wén fǎ

chángháng bù shànshì

sè lì jí zhìhuì

sī děngjiē

不 从 佛 闻 法, 常 行 不 善 事,色力及 智 慧,斯 等 皆
jiǎnshǎo

减 少,
zuì yè yīnyuán gù

shī lè jí lè xiǎng

zhù yú xiéjiàn fǎ

bù shíshàn yí

罪 业 因 缘 故, 失 乐及乐 想 , 住 于 邪 见 法,不 识 善 仪

99

则,
bù méng fó suǒhuà

chángduò yú è dào

fó wéishìjiānyǎn

jiǔyuǎnshínǎi

不 蒙 佛 所 化, 常 堕 于恶 道。佛 为 世 间 眼, 久 远 时 乃
chū

出,
āi mǐnzhūzhòngshēng

gù xiàn yú shìjiān

chāochūchéngzhèngjiào

哀 愍 诸 众 生 ,故 现 于 世 间 。 超 出 成 正 觉 ,我
děngshènxīnqìng

等 甚欣庆,
jí yú yí qièzhòng

xǐ tànwèicéngyǒu

wǒ děngzhūgōngdiàn

méngguāng gù

及余一 切 众 ,喜 叹 未 曾 有。我 等 诸 宫 殿 , 蒙 光 故
yánshì

严 饰,
jīn yǐ fèngshìzūn

wéichuí āi nà shòu

yuàn yǐ cǐ gōng dé

pǔ jí yú yí qiè

今 以 奉 世 尊, 惟 垂 哀纳 受 。 愿 以此 功 德,普及于一 切
wǒ děng yǔ zhòngshēng

jiēgòngchéng fó dào

我 等 与 众 生 、 皆 共 成 佛 道。
ěr shí wǔ bǎiwàn yì zhūfàntiānwáng

jì zàn fó yǐ

gè bái fó yán

wéi

尔 时 五 百 万 亿 诸 梵 天 王 、偈 赞 佛已,各 白 佛 言: 惟
yuànshìzūnzhuǎn yú fǎ lún

duōsuǒ ān yǐn

duōsuǒ dù tuō

shízhūfàntiān

愿 世 尊 转 于法 轮, 多 所 安 隐, 多 所 度 脱。 时 诸 梵 天
wáng ér shuō jì yán

王 而 说 偈 言:
shìzūnzhuǎn fǎ lún

jī gān lù fǎ gǔ

dù kǔ nǎozhòngshēng

kāishìnièpán

世 尊 转 法 轮,击 甘 露法鼓,度苦 恼 众 生 , 开 示 涅 槃
dào

道。

100

wéiyuànshòu wǒ qǐng

yǐ dà wēimiàoyīn

āi mǐn ér fū yǎn

wú liàngjié jí

惟 愿 受 我 请 ,以大 微 妙 音,哀 愍 而敷 演、无 量 劫 集

法。
ěr shí dà tōngzhìshèng rú lái

shòushífāngzhūfàntiānwáng

jí shíliù

尔 时 大 通 智 胜 如 来、 受 十 方 诸 梵 天 王 、及 十 六
wáng zǐ qǐng

jí shísānzhuǎnshí èr háng fǎ lún

ruòshāmén

pó luómén

王 子 请 , 即 时 三 转 十 二 行 法 轮, 若 沙 门、 婆 罗 门,
ruòtiān mó fàn jí yú shìjiānsuǒ bù néngzhuǎn

wèishì kǔ

shì kǔ jí

若 天 、魔、梵、及余 世 间 所 不 能 转 , 谓 是 苦, 是 苦集,
shì kǔ miè

shì kǔ mièdào

jí guǎngshuōshí èr yīnyuán fǎ

wú míngyuánháng

是 苦 灭, 是 苦 灭 道。及 广 说 十 二 因 缘 法,无 明 缘 行
hángyuánshí

shíyuánmíng sè

míng sè yuánliù rù

liù rù yuánchù

chù

行 缘 识, 识 缘 名 色, 名 色 缘 六 入, 六 入 缘 触, 触
yuánshòu

shòuyuán ài

ài yuán qǔ

qǔ yuányǒu

yǒuyuánshēng

shēng

缘 受 , 受 缘 爱, 爱 缘 取, 取 缘 有, 有 缘 生 , 生
yuánlǎo sǐ yōubēi kǔ nǎo wú míngmiè zé hángmiè

hángmiè zé shímiè

shí

缘 老 死 忧 悲 苦 恼。无 明 灭、则 行 灭, 行 灭、则 识 灭, 识
miè zé míng sè miè

míng sè miè zé liù rù miè

liù

rù miè zé chùmiè

chù

灭、则 名 色 灭, 名 色 灭、则 六 入 灭,六入 灭、则 触 灭, 触
miè

zé shòumiè

shòumiè

zé ài miè

ài miè

zé qǔ miè

qǔ miè

zé yǒu

灭、则 受 灭, 受 灭、则爱 灭,爱 灭、则取 灭,取 灭、则 有
miè

yǒumiè

zé shēngmiè

shēngmiè

zé lǎo sǐ yōubēi kǔ nǎomiè

灭, 有 灭、则 生 灭, 生 灭、则 老 死 忧 悲 苦 恼 灭。
fó yú tiānrén dà zhòngzhīzhōng

shuōshì fǎ shí

liùbǎiwàn yì nà yóu

佛于 天 人 大 众 之 中 、 说 是 法 时, 六 百 万 亿那 由
tā rén

yǐ bù shòu yí qiè fǎ gù

ér yú zhūlòu

xīn dé jiětuō

jiē dé shēn

他 人,以不 受 一 切 法故,而于 诸 漏、心 得 解 脱, 皆 得 深

101

miàochándìng

sānmíng liùtōng

jù bā jiětuō

dì èr dì sān dì sì shuō fǎ

妙 禅 定 , 三 明 、六 通 ,具八 解 脱。第二第 三 第四 说 法
shí

qiānwàn yì héng hé shā nà yóu tā děngzhòngshēng

yì yǐ bù shòu yí qiè

时, 千 万 亿 恒 河 沙 那 由 他 等 众 生 , 亦以不 受 一 切
fǎ gù

ér yú zhūlòu xīn dé jiětuō cóngshì yǐ hòu

zhūshēngwénzhòng wú

法故,而于 诸 漏、心 得 解 脱。从 是 已 后, 诸 声 闻 众 、无
liàng wú biān bù kě chēngshù

量 无 边 不可 称 数。
ěr shíshíliùwáng zǐ jiē yǐ tóng zǐ chūjiā ér wéishā mí

zhūgēntōng

尔 时 十 六 王 子、皆 以 童 子 出 家、而 为 沙 弥, 诸 根 通

zhìhuìmíngliǎo

yǐ cénggōngyǎngbǎiqiānwàn yì zhū fó

jìngxiūfàn

利, 智 慧 明 了 , 已 曾 供 养 百 千 万 亿 诸 佛, 净 修 梵
háng

qiú ā nòuduōluósānmiǎosān pú tí

jù bái fó yán

shìzūn

shìzhū

行 , 求 阿 耨 多 罗 三 藐 三 菩提。 俱 白 佛 言: 世 尊, 是 诸
wú liàngqiānwàn yì dà dé shēngwén

jiē yǐ chéngjiù

shìzūn

yì dāngwéi

无 量 千 万 亿大德 声 闻, 皆 已 成 就, 世 尊, 亦 当 为
wǒ děngshuō ā nòuduōluósānmiǎosān pú tí fǎ

wǒ děngwén yǐ

jiēgòngxiū

我 等 说 阿 耨 多 罗 三 藐 三 菩提法, 我 等 闻 已, 皆 共 修
xué shìzūn

wǒ děngzhìyuàn rú láizhījiàn

shēnxīnsuǒniàn

fó zì zhèng

学。世 尊,我 等 志 愿 如 来 知 见 , 深 心 所 念 ,佛自 证
zhī

ěr shízhuànlúnshèngwángsuǒjiāngzhòngzhōng

bā wàn yì rén

jiànshí

知。尔 时 转 轮 圣 王 所 将 众 中 、八 万 亿 人, 见 十
liùwáng zǐ chūjiā

yì qiúchūjiā

wáng jí tīng xǔ

六 王 子 出 家,亦 求 出 家。 王 即 听 许。
ěr shí bǐ fó shòushā mí qǐng

guò èr wànjié yǐ

nǎi yú sì zhòngzhī

尔 时 彼佛 受 沙 弥 请 , 过 二 万 劫 已, 乃 于四 众 之
zhōng shuōshì dà chéngjīng

míngmiào fǎ liánhuá jiào pú sà fǎ

fó suǒ hù

中 、说 是 大 乘 经 , 名 妙 法 莲 华、教 菩萨法、佛 所 护

102

niàn shuōshìjīng yǐ

shíliùshā mí wéi ā nòuduōluósānmiǎosān pú tí gù

念 。说 是 经 已, 十 六 沙 弥 为 阿 耨 多 罗 三 藐 三 菩提故,
jiēgòngshòuchí

fěngsòngtōng lì

shuōshìjīngshí

shíliù pú sà shā mí

皆 共 受 持, 讽 诵 通 利。 说 是 经 时, 十 六 菩萨 沙 弥
jiē xī xìnshòu

shēngwénzhòngzhōng

yì yǒuxìnjiě

qí yú zhòngshēng

皆 悉 信 受 , 声 闻 众 中 、 亦 有 信 解, 其余 众 生 、
qiānwàn yì zhòng

jiēshēng yí huò

fó shuōshìjīng

yú bā qiānjié

wèi

千 万 亿 种 , 皆 生 疑 惑。 佛 说 是 经 , 于八 千 劫、 未
céngxiūfèi

shuō cǐ jīng yǐ

jí rù jìngshì

zhù yú chándìng

bā wàn sì

曾 休 废, 说 此 经 已, 即入 静 室, 住 于 禅 定 、 八 万 四
qiānjié

shìshíshíliù pú sà shā mí

zhī fó rù shì

jì ránchándìng

千 劫。 是 时 十 六 菩萨 沙 弥、 知 佛入 室、 寂 然 禅 定 , 各
shēng fǎ zuò

yì yú bā wàn sì qiānjié wéi sì bù zhòng guǎngshuōfēnbiémiào

升 法 座,亦于八 万 四 千 劫、为 四部 众 、广 说 分 别 妙
fǎ huájīng

yī yī jiē dù liùbǎiwàn yì nà yóu tā héng hé shāděngzhòngshēng

法 华 经 , 一一 皆 度 六 百 万 亿那 由 他 恒 河 沙 等 众 生
shìjiào

lì xǐ

lìng fā ā nòuduōluósānmiǎosān pú tí xīn

示 教 、利喜, 令 发阿 耨 多 罗 三 藐 三 菩提 心。
dà tōngzhìshèng fó guò bā wàn sì qiānjié yǐ

cóngsānmèi qǐ

wǎng yì

大 通 智 胜 佛 过 八 万 四 千 劫 已, 从 三 昧 起, 往 诣
fǎ zuò

ān xiáng ér zuò

pǔ gào dà zhòng

shìshíliù pú sà shā mí

shènwéi

法 座、安 详 而 坐,普 告 大 众 : 是 十 六 菩萨 沙 弥、 甚 为
xī yǒu

zhūgēntōng lì

zhìhuìmíngliǎo

yǐ cénggōngyǎng wú liàngqiān

稀 有, 诸 根 通 利, 智 慧 明 了 , 已 曾 供 养 无 量 千
wàn yì shùzhū fó

yú zhū fó suǒ

chángxiūfànháng

shòuchí fó zhì

kāishì

万 亿 数 诸 佛。于 诸 佛 所, 常 修 梵 行 , 受 持 佛 智, 开 示
zhòngshēng lìng rù qí zhōng

rǔ děngjiēdāngshùshùqīnjìn ér gōngyǎngzhī

众 生 、令 入其 中 。汝 等 皆 当 数 数 亲 近 而 供 养 之。

103

suǒ yǐ zhě hé

ruòshēngwén

pì zhī fó

jí zhū pú sà

néngxìnshìshíliù pú

所 以 者 何。若 声 闻、辟 支 佛、及 诸 菩萨, 能 信 是 十 六 菩
sà suǒshuōjīng fǎ

shòuchí bù huǐzhě

shìrénjiēdāng dé ā nòuduōluósān

萨 所 说 经 法、 受 持 不 毁 者, 是 人 皆 当 得阿 耨 多 罗 三
miǎosān pú tí

rú láizhīhuì

藐 三 菩提、如 来 之 慧。
fó gàozhū bǐ qiū

shìshíliù pú sà

cháng lè shuōshìmiào fǎ liánhuá

佛 告 诸 比 丘: 是 十 六 菩萨、 常 乐 说 是 妙 法 莲 华
jīng

yī yī pú sà

suǒhuàliùbǎiwàn yì nà yóu tā héng hé shāděngzhòng

经 , 一一菩萨, 所 化 六 百 万 亿那 由 他 恒 河 沙 等 众
shēng

shìshìsuǒshēng

yǔ pú sà jù

cóng qí wén fǎ

xī jiēxìnjiě

生 , 世 世 所 生 、与菩萨俱, 从 其 闻 法,悉 皆 信 解,以
cǐ yīnyuán

dé zhí sì bǎiwàn yì zhū fó shìzūn

yú jīn bú jìn

此 因 缘 ,得 值 四 百 万 亿 诸 佛 世 尊,于 今 不 尽。
zhū bǐ qiū

wǒ jīn yǔ rǔ

bǐ fó dì zǐ shíliùshā mí

jīnjiē dé ā

诸 比 丘, 我 今 语汝, 彼佛弟子 十 六 沙 弥, 今 皆 得阿
nòuduōluósānmiǎosān pú tí

yú shífāngguó tǔ

xiànzàishuō fǎ

yǒu wú

耨 多 罗 三 藐 三 菩提, 于 十 方 国 土、 现 在 说 法, 有 无
liàngbǎiqiānwàn yì pú sà

shēngwén

yǐ wéijuànshǔ

qí èr shā mí

dōng

量 百 千 万 亿菩萨、 声 闻、以 为 眷 属。其二 沙 弥, 东
fāngzuò fó

yī míng ā chù

zàihuān xǐ guó

èr míng xū mí dǐng

dōngnán

方 作 佛, 一 名 阿 閦, 在 欢 喜 国, 二 名 须弥 顶 。 东 南
fāng èr fó

yī míngshī zǐ yīn

èr míngshī zǐ xiāng

nánfāng èr fó

方 二佛, 一 名 师 子 音, 二 名 师 子 相 。 南 方 二佛, 一
míng xū kōngzhù

èr míngchángmiè

xī nánfāng èr fó

yī míng dì xiāng

名 虚 空 住, 二 名 常 灭。 西 南 方 二佛, 一 名 帝 相 ,
èr míngfànxiāng

xī fāng èr fó

yī míng ā mí tuó

èr míng dù yí qièshì

二 名 梵 相 。 西 方 二佛, 一 名 阿弥 陀, 二 名 度一 切 世

104

jiān kǔ nǎo

xī běifāng èr fó

yī míngduō mó luó bá zhāntánxiāngshéntōng

间 苦 恼。 西 北 方 二佛, 一 名 多 摩 罗 跋 栴 檀 香 神 通
èr míng xū mí xiāng

běifāng èr fó

yī míngyún zì zài

èr míngyún zì zài

二 名 须弥 相 。 北 方 二佛, 一 名 云 自 在, 二 名 云 自 在
wáng dōngběifāng fó

mínghuài yí qièshìjiān bù wèi

dì shíliù

wǒ shìjiā

王 。东 北 方 佛、名 坏 一 切 世 间 怖 畏,第 十 六、我 释 迦
móu ní fó

yú suō pó guó tǔ

chéng ā nòuduōluósānmiǎosān pú tí

牟 尼佛,于 娑 婆 国 土、 成 阿 耨 多 罗 三 藐 三 菩提。
zhū bǐ qiū

wǒ děngwéishā mí shí

gè gè jiàohuà wú liàngbǎiqiānwàn

诸 比 丘, 我 等 为 沙 弥 时, 各各 教 化 无 量 百 千 万
yì héng hé shāděngzhòngshēng

cóng wǒ wén fǎ

wéi ā nòuduōluósānmiǎosān

亿 恒 河 沙 等 众 生 , 从 我 闻 法, 为 阿 耨 多 罗 三 藐 三
pú tí

cǐ zhūzhòngshēng

yú jīnyǒuzhùshēngwén dì zhě

wǒ chángjiàohuà

菩提。此 诸 众 生 ,于 今 有 住 声 闻 地 者,我 常 教 化
ā nòuduōluósānmiǎosān pú tí

shìzhūrénděng

yìng yǐ shì fǎ

jiàn rù fó

阿 耨 多 罗 三 藐 三 菩提, 是 诸 人 等 , 应 以 是 法、 渐 入佛
dào suǒ yǐ zhě hé

rú láizhìhuì

nánxìnnánjiě

ěr shísuǒhuà wú liànghéng

道。所 以 者 何。如 来 智 慧, 难 信 难 解。尔 时 所 化 无 量 恒
hé shāděngzhòngshēngzhě

rǔ děngzhū bǐ qiū

jí wǒ miè dù hòu

wèiláishì

河 沙 等 众 生 者,汝 等 诸 比 丘、及我 灭 度 后、 未 来 世
zhōngshēngwén dìzǐ shì yě

wǒ miè dù hòu

fù yǒu dìzǐ

bù wénshìjīng

中 声 闻 弟子 是 也。我 灭 度 后,复 有 弟子、不 闻 是 经 ,
bùzhībùjué púsà suǒháng

zì yú suǒ dé gōng dé

shēngmiè dù xiǎng

dāng

不知不觉菩萨 所 行 , 自于 所 得 功 德、 生 灭 度 想 , 当
rù nièpán

wǒ yú yú guózuò fó

gèngyǒu yì míng

shìrénsuīshēngmiè dù zhī

入 涅 槃。我于余 国 作 佛, 更 有 异 名 , 是 人 虽 生 灭 度 之
xiǎng

rù yú nièpán

ér yú bǐ tǔ

qiú fó zhìhuì

dé wénshìjīng

wéi yǐ

想 、入于 涅 槃,而于彼土、求 佛 智 慧,得 闻 是 经 , 惟 以

105

fó chéng ér dé miè dù

gèng wú yú chéng

chúzhū rú láifāngbiànshuō fǎ

佛 乘 而得 灭 度, 更 无余 乘 , 除 诸 如 来 方 便 说 法。
zhū bǐ qiū

ruò rú lái zì zhīnièpánshídào

zhòngyòuqīngjìng

xìn

诸 比 丘, 若 如 来 自 知 涅 槃 时 到, 众 又 清 净 , 信
jiějiān gù

le dá kōng fǎ

shēn rù chándìng

biàn jí zhū pú sà jí shēng

解 坚 固, 了达 空 法, 深 入 禅 定 , 便 集 诸 菩萨及 声
wénzhòng

wéishuōshìjīng

shìjiān wú yǒu èr chéng ér dé miè dù

wéi yī fó

闻 众 , 为 说 是 经 。世 间 无 有 二 乘 而得 灭 度, 惟 一佛
chéng dé miè dù ěr

bǐ qiūdāngzhī

rú láifāngbiàn

shēn rù zhòngshēngzhī

乘 得 灭 度耳。比 丘 当 知,如 来 方 便 、 深 入 众 生 之
xìng

rú qí zhì lè xiǎo fǎ

shēnzhù wǔ yù

wéishìděng gù

shuō yú nièpán

性 ,如其 志 乐 小 法, 深 著 五欲, 为 是 等 故、说 于 涅 槃
shìrénruòwén

zé biànxìnshòu

是 人 若 闻,则 便 信 受 。
pì rú wǔ bǎiyóuxúnxiǎnnán è dào

kuàngjué wú rén

bù wèizhīchù

譬如五 百 由 旬 险 难 恶 道, 旷 绝 无 人、 怖 畏 之 处,
ruòyǒuduōzhòng

yù guò cǐ dào zhìzhēnbǎochù yǒu yī dǎoshī

cōnghuìmíng

若 有 多 众 ,欲 过 此 道、至 珍 宝 处。有 一 导 师, 聪 慧 明

shànzhīxiǎndàotōngsāizhīxiāng

jiāngdǎozhòngrén

yù guò cǐ nán

达, 善 知 险 道 通 塞 之 相 , 将 导 众 人,欲 过 此 难。
suǒjiāngrénzhòng

zhōng lù xiètuì

báidǎoshīyán

wǒ děng pí jí

ér fù

所 将 人 众 、 中 路 懈 退, 白 导 师 言:我 等 疲极、而复
bù wèi

bù néng fù jìn

qián lù yóuyuǎn

jīn yù tuìhuán

dǎoshīduōzhū

怖 畏, 不 能 复 进, 前 路 犹 远 , 今 欲 退 还 。 导 师 多 诸
fāngbiàn

ér zuòshìniàn

cǐ děng kě mǐn

yún hé shě dà zhēnbǎo ér yù tuì

方 便 、 而 作 是 念 , 此 等 可 愍, 云 何 舍 大 珍 宝 而欲 退
huán zuòshìniàn yǐ

yǐ fāngbiàn lì

yú xiǎndàozhōng

guòsānbǎiyóuxún

还 。作 是 念 已,以 方 便 力,于 险 道 中 , 过 三 百 由 旬

106

huàzuò yī chéng gàozhòngrényán

rǔ děng wù bù

mò dé tuìhuán jīn cǐ dà

化 作 一 城 。告 众 人 言:汝 等 勿怖,莫得 退 还 。今 此大
chéng

kě yú zhōngzhǐ

suí yì suǒzuò

ruò rù shìchéng

kuài dé ān yǐn

城 ,可于 中 止, 随 意 所 作, 若 入 是 城 , 快 得安 隐。
ruònéngqiánzhìbǎosuǒ

yì kě dé qù

shìshí pí jí zhīzhòng

xīn dà huān xǐ

若 能 前 至 宝 所,亦可得去。是 时 疲极 之 众 、心 大 欢 喜,
tànwèicéngyǒu

wǒ děngjīnzhě miǎn sī è dào

kuài dé ān yǐn yú shìzhòng

叹 未 曾 有:我 等 今 者、免 斯恶 道, 快 得安 隐。于 是 众
rénqián rù huàchéng

shēng yǐ dù xiǎng

shēng ān yǐnxiǎng

ěr shídǎoshī

人 前 入 化 城 , 生 已度 想 , 生 安 隐 想 。 尔 时 导 师,
zhī cǐ rénzhòng jì dé zhǐ xī

wú fù pí juàn

jí mièhuàchéng

yǔ zhòngrén

知 此 人 众 既得 止 息,无复疲 倦 。即 灭 化 城 ,语 众 人
yán

rǔ děng qù lái

bǎochǔzàijìn xiàngzhě dà chéng

wǒ suǒhuàzuò wéi

言:汝 等 去 来, 宝 处 在 近。 向 者 大 城 ,我 所 化 作、为
zhǐ xī ěr

止 息耳。
zhū bǐ qiū

rú lái yì fù rú shì

jīnwéi rǔ děngzuò dà dǎoshī

zhīzhū

诸 比 丘,如 来 亦复如 是, 今 为 汝 等 作 大 导 师, 知 诸
shēng sǐ fánnǎo è dào

xiǎnnánchángyuǎn

yìng qù yìng dù

ruòzhòngshēng

生 死 烦 恼 恶 道、 险 难 长 远 , 应 去 应 度。若 众 生
dànwén yī fó chéngzhě

zé bù yù jiàn fó

bù yù qīnjìn

biànzuòshìniàn

但 闻 一佛 乘 者, 则不欲 见 佛, 不欲 亲 近, 便 作 是 念 :
fó dàochángyuǎn

jiǔshòuqín kǔ

nǎi kě dé chéng

fó zhīshìxīn qièruòxià

佛 道 长 远 , 久 受 勤 苦、乃 可得 成 。佛 知 是 心、怯 弱 下
liè

yǐ fāngbiàn lì

ér yú zhōngdàowéizhǐ xī gù

shuō èr nièpán

ruò

劣, 以 方 便 力, 而于 中 道 为 止 息故, 说 二 涅 槃。 若
zhòngshēngzhù yú èr dì

rú lái ěr shí jí biànwéishuō

rǔ děngsuǒzuòwèi

众 生 住 于二地, 如 来 尔 时 即 便 为 说 : 汝 等 所 作 未

107

bàn

rǔ suǒzhù dì

jìn yú fó huì

dāngguāncháchóuliàngsuǒ dé nièpán fēi

办,汝 所 住 地、近 于佛 慧, 当 观 察 筹 量 所 得 涅 槃、非
zhēnshí yě

dànshì rú láifāngbiànzhī lì

yú yī fó chéng fēnbiéshuōsān

真 实 也。但 是 如 来 方 便 之 力,于一佛 乘 、分 别 说 三。
rú bǐ dǎoshī

wéizhǐ xī gù

huàzuò dà chéng

jì zhī xī yǐ

ér gàozhīyán

如彼 导 师、为 止 息故, 化 作 大 城 。既 知 息已,而 告 之 言:
bǎochǔzàijìn

cǐ chéngfēishí

wǒ huàzuò ěr

宝 处 在 近,此 城 非 实,我 化 作 耳。
ěr shíshìzūn yù zhòngxuān cǐ yì

ér shuō jì yán

尔 时 世 尊 欲 重 宣 此义,而 说 偈 言:
dà tōngzhìshèng fó

shíjiézuòdàochǎng

fó fǎ bù xiànqián

bù dé chéng

大 通 智 胜 佛, 十 劫 坐 道 场 ,佛法不 现 前 ,不得 成
fó dào

佛 道。
zhūtiānshénlóngwáng

ā xiūluózhòngděng

cháng yǔ yú tiānhuá

yǐ gōng

诸 天 神 龙 王 、阿 修 罗 众 等 , 常 雨于 天 华,以 供
yǎng bǐ fó

养 彼佛,
zhūtiān jī tiān gǔ

bìngzuòzhòng jì lè

xiāngfēngchuīwěihuá

gèng yǔ

诸 天 击 天 鼓, 并 作 众 伎乐, 香 风 吹 萎 华, 更 雨
xīnhǎozhě

新 好 者。
guòshíxiǎojié yǐ

nǎi dé chéng fó dào

zhūtiān jí shìrén

xīnjiēhuái

过 十 小 劫 已, 乃 得 成 佛 道, 诸 天 及 世 人, 心 皆 怀
yǒngyuè

踊 跃。
bǐ fó shíliù zǐ

jiē yǔ qí juànshǔ

qiānwàn yì wéirào

jù hángzhì fó suǒ

彼佛 十 六 子, 皆 与其 眷 属、 千 万 亿 围 绕,俱 行 至 佛 所,

108

tóumiàn lǐ fó zú

ér qǐngzhuǎn fǎ lún

shèngshī zǐ fǎ yǔ

chōng wǒ jí yí

头 面 礼佛足,而 请 转 法 轮。 圣 师 子法雨, 充 我及一
qiè

切,
shìzūnshènnánzhí

jiǔyuǎnshí yī xiàn

wéijué wù qúnshēng

zhèndòng yú

世 尊 甚 难 值, 久 远 时 一 现 , 为 觉 悟 群 生 , 震 动 于
yí qiè

一 切。
dōngfāngzhūshìjiè

wǔ bǎiwàn yì guó

fàngōngdiànguāngyào

xī suǒwèi

东 方 诸 世 界、五 百 万 亿 国, 梵 宫 殿 光 曜,昔 所 未
céngyǒu

曾 有。
zhūfànjiàn cǐ xiāng

xúnláizhì fó suǒ

sànhuā yǐ gōngyǎng

bìngfèng

诸 梵 见 此 相 , 寻 来 至 佛 所, 散 花 以 供 养 , 并 奉
shànggōngdiàn

上 宫 殿,
qǐng fó zhuǎn fǎ lún

yǐ jì ér zàntàn

fó zhīshíwèizhì

shòuqǐng mò rán

请 佛 转 法 轮,以偈而 赞 叹。佛 知 时 未 至, 受 请 默 然
zuò

坐。
sānfāng jí sì wéi

shàngxià yì fù ěr

sànhuáfènggōngdiàn

qǐng fó zhuǎn

三 方 及四 维、 上 下 亦复尔, 散 华 奉 宫 殿 , 请 佛 转
fǎ lún

法 轮,
shìzūnshènnánzhí

yuàn yǐ dà cí bēi

guǎngkāigān lù mén

zhuǎn wú shàng

世 尊 甚 难 值, 愿 以大慈 悲、 广 开 甘 露 门, 转 无 上
fǎ lún

法 轮。

109

wú liànghuìshìzūn

shòu bǐ zhòngrénqǐng

wéixuānzhǒngzhǒng fǎ

sì dì

无 量 慧 世 尊, 受 彼 众 人 请 , 为 宣 种 种 法,四谛
shí èr yuán

十二 缘 ,
wú míngzhìlǎo sǐ

jiēcóngshēngyuányǒu

rú shìzhòngguòhuàn

rǔ děngyīng

无 明 至 老 死、皆 从 生 缘 有。如 是 众 过 患 ,汝 等 应
dāngzhī

当 知。
xuānchàngshì fǎ shí

liùbǎiwàn yì gāi

dé jìnzhū kǔ jì

jiēchéng ā luó

宣 畅 是 法 时, 六 百 万 亿 垓、得 尽 诸 苦际, 皆 成 阿 罗
hàn

汉。
dì èr shuō fǎ shí

qiānwànhéngshāzhòng

yú zhū fǎ bù shòu

yì dé ā luó

第二 说 法 时, 千 万 恒 沙 众 ,于 诸 法不 受 ,亦得阿 罗
hàn

汉。
cóngshìhòu dé dào

qí shù wú yǒuliàng

wàn yì jiésuànshù

bù néng dé qí

从 是 后 得 道,其 数 无 有 量 , 万 亿 劫 算 数、不 能 得其
biān

边。
shíshíliùwáng zǐ

chūjiāzuòshā mí

jiēgòngqǐng bǐ fó

yǎnshuō dà chéng

时 十 六 王 子、 出 家 作 沙 弥, 皆 共 请 彼佛、 演 说 大 乘

法。
wǒ děng jí yíngcóng

jiēdāngchéng fó dào

yuàn dé rú shìzūn

huìyǎn dì yī

我 等 及 营 从 , 皆 当 成 佛 道, 愿 得如 世 尊、慧 眼 第一
jìng

净。

110

fó zhītóng zǐ xīn

xiǔshìzhīsuǒháng

yǐ wú liàngyīnyuán

zhǒngzhǒngzhū

佛 知 童 子 心, 宿 世 之 所 行 ,以无 量 因 缘 、 种 种 诸
pì yù

譬喻,
shuōliù bō luó mì

jí zhūshéntōngshì

fēnbiézhēnshí fǎ

pú sà suǒhángdào

说 六 波 罗 蜜、及 诸 神 通 事。分 别 真 实 法、菩萨 所 行 道,
shuōshì fǎ huájīng

rú héng hé shā jì

bǐ fó shuōjīng yǐ

jìngshì rù chán

说 是 法 华 经 ,如 恒 河 沙 偈。彼佛 说 经 已, 静 室 入 禅
dìng

定,
yì xīn yī chùzuò bā wàn sì qiānjié shìzhūshā mí děng

zhī fó chánwèichū

一 心 一 处 坐、八 万 四 千 劫。是 诸 沙 弥 等 , 知 佛 禅 未 出,
wéi wú liàng yì zhòng

shuō fó wú shànghuì

gè gè zuò fǎ zuò

shuōshì dà

为 无 量 亿 众 、 说 佛无 上 慧,各各 坐 法 座, 说 是 大
chéngjīng

乘 经,
yú fó yàn jì hòu

xuānyángzhù fǎ huà

yī yī shā mí děng

suǒ dù zhūzhòng

于佛 宴 寂 后, 宣扬 助 法 化。一一 沙 弥 等 、 所 度 诸 众
shēng

生 ,
yǒuliùbǎiwàn yì

héng hé shāděngzhòng

bǐ fó miè dù hòu

shìzhūwén fǎ zhě

有 六 百 万 亿, 恒 河 沙 等 众 。彼佛 灭 度 后, 是 诸 闻 法 者
zàizàizhū fó tǔ

cháng yǔ shī jù shēng

shìshíliùshā mí

jù zú háng fó dào

在 在 诸 佛土、 常 与 师 俱 生 。是 十 六 沙 弥,具足 行 佛 道,
jīnxiànzàishífāng

gè dé chéngzhèngjiào

ěr shíwén fǎ zhě

gè zàizhū fó

今 现 在 十 方 ,各得 成 正 觉 。尔 时 闻 法 者,各 在 诸 佛
suǒ

所,

111

qí yǒuzhùshēngwén

jiànjiào yǐ fó dào

wǒ zàishíliùshù

céng yì wéi rǔ

其 有 住 声 闻, 渐 教 以佛 道。我 在 十 六 数, 曾 亦 为 汝
shuō

说,
shì gù yǐ fāngbiàn yǐn rǔ qū fó huì

yǐ shìběnyīnyuán

jīnshuō fǎ huájīng

是 故以 方便 、引 汝趋佛 慧。以 是 本 因 缘 , 今 说 法 华 经 ,
lìng rǔ rù fó dào

shèn wù huáijīng jù

pì rú xiǎn è dào

jiǒngjuéduō dú

令 汝入佛 道, 慎 勿 怀 惊 惧。譬如 险 恶 道, 迥 绝 多 毒
shòu

兽,
yòu fù wú shuǐcǎo

rénsuǒ bù wèichù

wú shùqiānwànzhòng

yù guò cǐ xiǎndào

又 复无 水 草, 人 所 怖 畏 处。无 数 千 万 众 、欲 过 此 险 道,
qí lù shènkuàngyuǎn

jīng wǔ bǎiyóuxún

shíyǒu yī dǎoshī

qiángshíyǒu

其路 甚 旷 远 , 经 五 百 由 旬。 时 有 一 导 师, 强 识 有
zhìhuì

智 慧,
míngliǎoxīnjuédìng

zàixiǎn jì zhòngnán

zhòngrénjiē pí juàn

ér báidǎo

明 了 心 决 定 , 在 险 济 众 难。 众 人 皆 疲 倦 、而 白 导
shīyán

师 言,
wǒ děngjīndùn fá

yú cǐ yù tuìhuán

dǎoshīzuòshìniàn

cǐ bèishèn kě mǐn

我 等 今 顿 乏,于此欲 退 还 。导 师 作 是 念 ,此 辈 甚 可 愍
rú hé yù tuìhuán

ér shī dà zhēnbǎo xúnshí sī fāngbiàn

dāngshèshéntōng

如何欲 退 还 ,而 失 大 珍 宝。寻 时 思 方 便 , 当 设 神 通

力,
huàzuò dà chéngguō

zhuāngyánzhūshězhái

zhōu zā yǒuyuánlín

qú liú jí

化 作 大 城 郭, 庄 严 诸 舍 宅 , 周 匝 有 园 林、渠 流 及

112

yù chí

浴 池,
zhòngméngāo lóugé

nánnǚ jiēchōngmǎn

jí zuòshìhuà yǐ

wèizhòngyán wù

重 门 高 楼阁,男女 皆 充满 。即 作 是 化 已, 慰 众 言 勿

惧,
rǔ děng rù cǐ chéng

gè kě suísuǒ lè

zhūrén jì rù chéng

xīnjiē dà huān

汝 等 入此 城 ,各可 随 所 乐。 诸 人 既入 城 , 心 皆 大 欢

喜,
jiēshēng ān yǐnxiǎng

zì wèi yǐ dé dù

dǎoshīzhī xī yǐ

jí zhòng ér gào

皆 生 安 隐 想 ,自 谓 已得度。 导 师 知 息已,集 众 而 告
yán

言,
rǔ děngdāngqiánjìn

cǐ shìhuàchéng ěr

wǒ jiàn rǔ pí jí

zhōng lù yù tuì

汝 等 当 前 进,此 是 化 城 耳。我 见 汝疲极, 中 路欲 退
huán

还,
gù yǐ fāngbiàn lì

quánhuàzuò cǐ chéng

rǔ jīnqínjīngjìn

dānggòngzhì

故以 方 便 力、 权 化 作 此 城 ,汝 今 勤 精 进, 当 共 至
bǎosuǒ

宝 所。
wǒ yì fù rú shì

wéi yí qièdǎoshī jiànzhūqiúdàozhě zhōng lù ér xièfèi

我亦复如 是, 为 一 切 导 师。见 诸 求 道 者、 中 路而 懈 废,
bù néng dù shēng sǐ

fánnǎozhūxiǎndào

gù yǐ fāngbiàn lì

wéi xī shuōniè

不 能 度 生 死、烦 恼 诸 险 道。故以 方 便 力, 为 息 说 涅
pán

槃,

113

yán rǔ děng kǔ miè

suǒzuòjiē yǐ bàn

jì zhīdàonièpán

jiē dé ā luóhàn

言 汝 等 苦 灭, 所 作 皆 已 办。既 知 到 涅 槃, 皆 得阿 罗 汉,
ěr nǎi jí dàzhòng

wéishuōzhēnshí fǎ

zhū fó fāngbiàn lì

fēnbiéshuōsān

尔 乃 集 大众 , 为 说 真实 法。诸 佛 方 便 力, 分 别 说 三
chéng

乘 ,
wéiyǒu yī fó chéng

xī chù gù shuō èr

jīnwéir ǔshuōshí

r ǔsuǒd éfēimiè

唯 有 一佛 乘 ,息 处 故 说 二。今 为 汝 说 实,汝 所 得 非 灭
wéif óy íqièzhì

dāngf ād àjīngjìn r ǔzhèngy íqièzhì

shíl ìděngf óf ǎ

为 佛一 切 智, 当 发大 精 进。汝 证 一 切 智, 十 力 等 佛法
j ùsānshí èr xiāng

nǎishìzhēnshímiè

zhū fó zhīdǎoshī

wéi xī shuōniè

具 三 十 二 相 , 乃 是 真 实 灭。 诸 佛 之 导 师, 为 息 说 涅
pán

槃,
jì zhīshì xī yǐ

yǐn rù yú fó huì

既 知 是 息已, 引 入于佛 慧。
miào fǎ lián huá jīng juàn sì

妙 法 莲 华 经 卷 四
wǔbǎi dìzǐ shòu jì pǐndì bā

五百 弟子 受 记 品第 八
ěr shí fù lóu nàmíduōluóní zǐ

cóng fó wénshìzhìhuìfāngbiàn

suí yí

尔 时 富 楼 那弥多罗尼子、 从 佛 闻 是 智慧 方便 、随 宜
shuōfǎ

yòuwénshòuzhū dà dì zǐ ā nòuduōluósānmiǎosān pú tí jì

fù wén

说法 , 又 闻 授 诸 大弟子阿 耨 多 罗 三 藐 三 菩提记, 复 闻

114

xiǔshìyīnyuánzhīshì

fù wénzhū fó yǒu dà zì zàishéntōngzhī lì

dé wèi

宿 世 因 缘 之 事, 复 闻 诸 佛 有 大自 在 神 通 之 力, 得 未
céngyǒu

xīnjìngyǒngyuè

jí cóngzuò qǐ

dào yú fó qián

tóumiàn lǐ zú

曾 有, 心 净 踊 跃。 即 从 座 起, 到 于佛 前 , 头 面 礼足,
quèzhù yí miàn

zhānyǎngzūnyán mù bù zànshě ér zuòshìniàn

shìzūnshèn

却 住 一 面 , 瞻 仰 尊 颜、目不 暂 舍。而 作 是 念 : 世 尊 甚
qí tè

suǒwéi xī yǒu

suíshùnshìjiānruògānzhòngxìng

yǐ fāngbiànzhī

奇特, 所 为 稀 有。 随 顺 世 间 若 干 种 性 , 以 方 便 知
jiàn

ér wéishuō fǎ

bá chūzhòngshēngchùchùtānzhù

wǒ děng yú fó gōng dé

见 、而 为 说 法,拔 出 众 生 处 处 贪 著。我 等 于佛 功 德,
yán bù néngxuān

wéi fó shìzūnnéngzhī wǒ děngshēnxīnběnyuàn

言不 能 宣 ,惟佛世 尊 能 知我 等 深 心 本 愿 。
ěr shí fó gàozhū bǐ qiū

rǔ děngjiànshì fù lóu nà mí duōluó ní zǐ fǒu

尔 时 佛 告 诸 比 丘:汝 等 见 是 富 楼 那弥 多 罗 尼子 否。
wǒ chángchēng qí yú shuō fǎ rénzhōng

zuìwéi dì yī

yì chángtàn qí zhǒng

我 常 称 其于 说 法 人 中 、 最 为 第一。 亦 常 叹 其 种
zhǒnggōng dé

jīngqín hù chí

zhùxuān wǒ fǎ

néng yú sì zhòng

shìjiào

种 功 德, 精 勤 护 持, 助 宣 我法, 能 于四 众 、 示 教
lì xǐ

jù zú jiěshì fó zhīzhèng fǎ

ér dà ráo yì tongfànxíngzhě

zì shě

利喜, 具足 解 释 佛 之 正 法, 而大 饶 益 同 梵 行 者。 自 舍
rú lái

wú néngjìn qí yánlùnzhībiàn

如 来,无 能 尽 其 言 论 之 辩 。
rǔ děng wù wèi fù lóu nà dànnéng hù chízhùxuān wǒ fǎ

yì yú guò qù jiǔ

汝 等 勿 谓 富 楼 那 但 能 护 持 助 宣 我法, 亦于 过 去 九
shí yì zhū fó suǒ

hù chízhùxuān fó zhīzhèng fǎ

yú bǐ shuō fǎ rénzhōng

十 亿 诸 佛 所、护 持 助 宣 佛 之 正 法,于彼 说 法 人 中 、亦
zuì dì yī

yòu yú zhū fó suǒshuōkōng fǎ

míngliǎotōng dá

dé sì wú ài zhì

最 第一。又 于 诸 佛 所 说 空 法, 明 了 通 达,得四无碍 智

115

chángnéngshěn dì qīngjìngshuō fǎ

wú yǒu yí huò

jù zú pú sà shéntōngzhī

常 能 审 谛 清 净 说 法, 无 有 疑 惑, 具足菩萨 神 通 之

suí qí shòumìng

chángxiūfànháng

bǐ fó shìrén

xiánjiēwèizhīshí

力。 随 其 寿 命 , 常 修 梵 行 ,彼佛 世 人、 咸 皆 谓 之 实
shìshēngwén

ér fù lóu nà yǐ sī fāngbiàn

ráo yì wú liàngbǎiqiānzhòng

是 声 闻。 而富 楼 那以斯 方 便 , 饶 益无 量 百 千 众
shēng

yòuhuà wú liàng ā sēngzhǐrén lìng lì ā nòuduōluósānmiǎosān pú tí

生 , 又 化 无 量 阿 僧 祇 人、令 立阿 耨 多 罗 三 藐 三 菩提
wéijìng fó tǔ gù

chángzuò fó shì

jiàohuàzhòngshēng

为 净 佛土故, 常 作 佛 事, 教 化 众 生 。
zhū bǐ qiū

fù lóu nà yì yú qī fó shuō fǎ rénzhōng

ér dé dì yī

jīn

诸 比 丘,富 楼 那亦于七佛 说 法 人 中 、而得第一, 今
yú wǒ suǒshuō fǎ rénzhōng

yì wéi dì yī

yú xiánjiézhōngdāngláizhū fó

于我 所 说 法 人 中 、亦 为 第一,于 贤 劫 中 当 来 诸 佛、
shuō fǎ rénzhōng

yì fù dì yī

ér jiē hù chí zhùxuān fó fǎ

yì yú wèilái

说 法 人 中 ,亦复第一,而 皆 护 持、助 宣 佛法。亦于 未 来、
hù chízhùxuān wú liàng wú biānzhū fó zhī fǎ

jiàohuàráo yì wú liàngzhòng

护 持 助 宣 无 量 无 边 诸 佛 之 法,
shēng

lìng lì ā nòuduōluósānmiǎosān pú tí

教 化 饶 益无 量 众
wéijìng fó tǔ gù

chángqín

生 , 令 立阿 耨 多 罗 三 藐 三 菩提。为 净 佛土故, 常 勤
jīngjìn

jiàohuàzhòngshēng

jiànjiàn jù zú pú sà zhīdào

guò wú liàng ā

精 进、 教 化 众 生 , 渐 渐 具足菩萨 之 道。过 无 量 阿
sēngzhǐjié

dāng yú cǐ tǔ

dé ā nòuduōluósānmiǎosān pú tí

hàoyuē fǎ

僧 祇 劫, 当 于此土、 得阿 耨 多 罗 三 藐 三 菩提, 号 曰 法
míng rú lái yìnggòng zhèngbiànzhī míngháng zú

shànshìshìjiānjiě

明 如 来、应 供 、 正 遍 知、明 行 足、善 逝 世 间 解、无
shàngshì

diào yù zhàng fu

tiānrénshī

shìzūn

上 士、 调 御 丈 夫、 天 人 师、佛、 世 尊。

116

qí fó

yǐ héng hé shāděngsānqiān dà qiānshìjiè wéi yī fó tǔ

qī bǎo

其佛、以 恒 河 沙 等 三 千 大 千 世 界、为 一佛土,七 宝
wéi dì

dì píng rú zhǎng

wú yǒushānlíng xī jiàngōu hè

qī bǎotáiguān

为 地,地 平 如 掌 ,无 有 山 陵 溪 涧 沟 壑,七 宝 台 观 、
chōngmǎn qí zhōng

zhūtiāngōngdiàn

jìnchù xū kōng

réntiānjiāojiē

充 满 其 中 , 诸 天 宫 殿 , 近 处 虚 空 , 人 天 交 接,
liǎng dé xiāngjiàn

wú zhū è dào

yì wú nǚ rén

yí qièzhòngshēng

jiē

两 得 相 见 。 无 诸 恶 道, 亦无女 人, 一 切 众 生 , 皆
yǐ huàshēng

wú yǒuyín yù

dé dà shéntōng

shēnchūguāngmíng

fēixíng

以 化 生 ,无 有 淫 欲。得大 神 通 , 身 出 光 明 , 飞 行
zì zài

zhìniànjiān gù

jīngjìnzhìhuì

pǔ jiējīn sè

sānshí èr xiāng

自 在, 志 念 坚 固, 精 进 智 慧, 普 皆 金 色, 三 十 二 相 、
ér zì zhuāngyán

qí guózhòngshēng

cháng yǐ èr shí

yī zhě

fǎ xǐ shí

而自 庄 严。其 国 众 生 , 常 以二 食,一 者、法喜 食,
èr zhě

chányuèshí

yǒu wú liàng ā sēngzhǐqiānwàn yì nà yóu tā zhū pú sà

二 者、 禅 悦 食。 有 无 量 阿 僧 祇 千 万 亿那 由 他 诸 菩萨
zhòng

dé dà shéntōng

sì wú ài zhì

shànnéngjiàohuàzhòngshēngzhīlèi

众 ,得大 神 通 、四无碍 智,善 能 教 化 众 生 之 类。
qí shēngwénzhòng suànshùxiào jì suǒ bù néngzhī

jiē dé jù zú liùtōng sān

其 声 闻 众 、算 数 校 计 所 不 能 知, 皆 得具足 六 通 、三
míng

jí bā jiětuō

qí fó guó tǔ

yǒu rú shìděng wú liànggōng dé zhuāngyán

明 、及八 解 脱。其佛 国 土、有 如 是 等 无 量 功 德 庄 严
chéngjiù jiémíngbǎomíng

guómíngshànjìng

qí fó

shòumìng wú liàng ā

成 就。劫 名 宝 明 , 国 名 善 净 。其佛、寿 命 无 量 阿
sēngzhǐjié

fǎ zhùshènjiǔ

fó miè dù hòu

qǐ qī bǎo tǎ

biànmǎn qí guó

僧 祇 劫。法 住 甚 久,佛 灭 度 后,起七 宝 塔、遍 满 其 国。
ěr shíshìzūn yù zhòngxuān cǐ yì

ér shuō jì yán

尔 时世 尊 欲 重 宣 此义,而 说 偈 言:

117

zhū bǐ qiū dì tīng

fó zǐ suǒhángdào

shànxuéfāngbiàn gù

bù kě dé sī

诸 比 丘 谛 听 ,佛子 所 行 道, 善 学 方 便 故,不可得思

议。
zhīzhòng lè xiǎo fǎ

ér wèi yú dà zhì

shì gù zhū pú sà

zuòshēngwényuán

知 众 乐 小 法、而 畏 于大 智, 是 故 诸 菩萨, 作 声 闻 缘
jiào

觉,
yǐ wú shùfāngbiàn

huàzhūzhòngshēnglèi

zì shuōshìshēngwén

qù fó dào

以无 数 方 便 、 化 诸 众 生 类。自 说 是 声 闻,去佛 道
shènyuǎn

甚 远,
dù tuō wú liàngzhòng

jiē xī dé chéngjiù

suīxiǎo yù xièdài

jiàndāng

度 脱 无 量 众 , 皆 悉得 成 就, 虽 小 欲 懈 怠, 渐 当
lìngzuò fó

令 作 佛。
nèi mì pú sà háng

wàixiànshìshēngwén

shǎo yù yànshēng sǐ

shí zì jìng

内 秘菩萨 行 , 外 现 是 声 闻, 少 欲 厌 生 死, 实 自 净
fó tǔ

佛土。
shìzhòngyǒusān dú

yòuxiànxiéjiànxiāng

wǒ dì zǐ rú shì

fāngbiàn dù

示 众 有 三 毒, 又 现 邪 见 相 ,我弟子如 是, 方 便 度
zhòngshēng

众 生 。
ruò wǒ jù zú shuō

zhǒngzhǒngxiànhuàshì

若 我具足 说 、 种种

zhòngshēngwénshìzhě

xīn zé

现 化 事, 众 生 闻 是 者, 心 则
huái yí huò

怀 疑 惑。

118

jīn cǐ fù lóu nà

yú xī qiān yì fó

qínxiūsuǒhángdào

xuān hù zhū fó fǎ

今 此富 楼 那,于昔 千 亿佛、勤 修 所 行 道, 宣 护 诸 佛法。
wéiqiú wú shànghuì

ér yú zhū fó suǒ

xiàn jū dì zǐ shàng

duōwényǒuzhì

为 求 无 上 慧,而于 诸 佛 所, 现 居弟子 上 。 多 闻 有 智
huì

慧,
suǒshuō wú suǒwèi

nénglìngzhònghuān xǐ

wèicéngyǒu pí juàn

ér yǐ zhù

所 说 无 所 畏, 能 令 众 欢 喜, 未 曾 有 疲 倦 ,而以 助
fó shì

佛 事。
yǐ dù dà shéntōng

jù sì wú ài zhì

zhīzhūgēn lì dùn

chángshuōqīng

已度大 神 通 ,具四无碍 智, 知 诸 根 利 钝, 常 说 清
jìng fǎ

净 法,
yǎnchàng rú shì yì

jiàozhūqiān yì zhòng

lìngzhù dà chéng fǎ

ér zì

演 畅 如 是 义, 教 诸 千 亿 众 , 令 住 大 乘 法,而自
jìng fó tǔ

净 佛土。
wèilái yì gōngyǎng

wú liàng wú shù fó

hù zhùxuānzhèng fǎ

yì zì jìng fó

未 来 亦 供 养 、无 量 无 数 佛,护 助 宣 正 法,亦自 净 佛

土。
cháng yǐ zhūfāngbiàn

shuō fǎ wú suǒwèi

dù bù kě jì zhòng

chéngjiù yí

常 以 诸 方 便 , 说 法无 所 畏,度不可计 众 、 成 就 一
qièzhì

切 智。
gōngyǎngzhū rú lái

hù chí fǎ bǎozàng

qí hòu dé chéng fó

hàomíngyuē fǎ

供 养 诸 如 来,护 持 法 宝 藏 ,其 后 得 成 佛, 号 名 曰 法

119

míng

明。
qí guómíngshànjìng

qī bǎosuǒ hé chéng

jiémíngwéibǎomíng

pú sà zhòng

其 国 名 善 净 ,七 宝 所 合 成 , 劫 名 为 宝 明 。菩萨 众
shènduō

甚 多,
qí shù wú liàng yì

jiē dù dà shéntōng

wēi dé lì jù zú

chōngmǎn qí guó

其 数 无 量 亿, 皆 度大 神 通 , 威 德力具足, 充 满 其 国

土。
shēngwén yì wú shù

sānmíng bā jiětuō

dé sì wú ài zhì

yǐ shìděngwéi

声 闻 亦无 数, 三 明 八 解 脱,得四无碍 智,以 是 等 为
sēng

僧。
qí guózhūzhòngshēng

yín yù jiē yǐ duàn

chún yī biànhuàshēng

jù xiāng

其 国 诸 众 生 , 淫 欲 皆 已 断 , 纯 一 变 化 生 ,具 相
zhuāngyánshēn

庄 严身。
fǎ xǐ chányuèshí

gèng wú yú shíxiǎng wú yǒuzhū nǚ rén

yì wú zhū è dào

法喜 禅 悦 食, 更 无余 食 想 。无 有 诸 女 人,亦无 诸 恶 道。
fù lóu nà bǐ qiū

gōng dé xī chéngmǎn

dāng dé sī jìng tǔ

xiánshèng

富 楼 那比 丘, 功 德悉 成 满, 当 得斯 净 土, 贤 圣
zhòngshènduō

众 甚 多。
rú shì wú liàngshì

wǒ jīndànlüèshuō

如 是 无 量 事,我 今 但 略 说 。
ěr shíqiān èr bǎi ā luóhànxīn zì zàizhě

zuòshìniàn

wǒ děnghuān xǐ

尔 时 千 二 百 阿 罗 汉 心 自 在 者、作 是 念 :我 等 欢 喜

120

dé wèicéngyǒu

ruòshìzūn gè jiànshòu jì

rú yú dà dì zǐ zhě

bù yì kuài

得 未 曾 有, 若 世 尊 各 见 授 记、 如余大弟子 者, 不亦 快

fó zhī cǐ děngxīnzhīsuǒniàn

gào mó hē jiā yè

shìqiān èr bǎi ā luó

乎。 佛 知 此 等 心 之 所 念 , 告 摩诃 迦 叶: 是 千 二 百 阿 罗
hàn

wǒ jīndāngxiànqián cì dì yǔ shòu ā nòuduōluósānmiǎosān pú sà jì

汉,我 今 当 现 前 次第与 授 阿 耨 多 罗 三 藐 三 菩萨记。于
cǐ zhòngzhōng

wǒ dà dì zǐ jiāochén rú bǐ qiū

dānggōngyǎngliùwàn èr

此 众 中 , 我大弟子 憍 陈 如比 丘, 当 供养 六 万 二
qiān yì fó

ránhòu dé chéngwéi fó

hàoyuē pǔ míng rú lái yìnggòng zhèng

千 亿佛, 然 后 得 成 为 佛, 号 曰 普 明 如 来、应 供 、 正
biànzhī míngháng zú

shànshìshìjiānjiě

wú shàngshì diào yù zhàng fu

遍 知、明 行 足、善 逝 世 间 解、无 上 士、调 御 丈 夫、
tiānrénshī fó shìzūn qí wǔ bǎi āluóhàn

yōulóupínluójiā yè

gā yē jiā

天 人 师、佛、世 尊。其五 百 阿罗汉、优 楼 频 螺 迦 叶、伽耶 迦

nà tí jiā yè jiāliútuó yí yōutuó yí

ā miǎnlóutuó lí pó duō jiébīn

叶、那提 迦 叶、迦 留 陀 夷、优 陀 夷、阿 冕 楼 驮、离婆 多、劫 宾

báo jū luó zhōutuó shā gā tuó děng

jiēdāng dé ā nòuduōluósānmiǎo

那、薄 拘 罗、周 陀、莎 伽 陀、等 , 皆 当 得阿 耨 多 罗 三 藐
sān pú tí

jìntong yī hào

míngyuē pǔ míng

三 菩提, 尽 同 一 号, 名 曰 普 明 。
ěr shíshìzūn yù zhòngxuān cǐ yì

ér shuō jì yán

尔 时 世 尊 欲 重 宣 此义,而 说 偈 言:
jiāochén rú bǐ qiū

dāngjiàn wú liàng fó

guò ā sēngzhǐjié

nǎichéng

憍 陈 如比 丘, 当 见 无 量 佛, 过 阿 僧 祇 劫, 乃 成
děngzhèngjiào

等 正 觉。
chángfàng dà guāngmíng

jù zú zhūshéntōng

míngwénbiànshífāng

yí qiè

常 放 大 光 明 ,具足 诸 神 通 , 名 闻 遍 十 方 ,一 切

121

zhīsuǒjìng

之所 敬 ,
chángshuō wú shàngdào

gù hàowéi pǔ míng

qí guó tǔ qīngjìng

pú sà jiē

常 说 无 上 道,故 号 为 普 明 。其 国 土 清 净 ,菩萨 皆
yǒngměng

勇 猛,
xiánshēngmiàolóu gé

youzhūshífāngguó

yǐ wú shànggòng jù fèngxiàn yú

咸 升 妙 楼 阁, 游 诸 十 方 国,以无 上 供 具、奉 献 于
zhū fó

诸 佛。
zuòshìgōngyǎng yǐ

xīnhuái dà huān xǐ

xū yú háiběnguó

yǒu rú shìshén

作 是 供 养 已, 心 怀 大 欢 喜,须臾 还 本 国, 有 如 是 神

力。
fó shòuliùwànjié

zhèng fǎ zhùbèishòu

xiàng fǎ fù bèishì

fǎ miètiān

佛 寿 六 万 劫, 正 法 住 倍 寿 , 像 法复 倍 是,法 灭 天
rényōu

人 忧。
qí wǔ bǎi bǐ qiū

cì dì dāngzuò fó

tonghàoyuē pǔ míng

zhuǎn cì ér shòu

其五 百 比 丘,次第 当 作 佛, 同 号 曰 普 明 , 转 次而 授

记。
wǒ miè dù zhīhòu

mǒujiǎdāngzuò fó

qí suǒhuàshìjiān

yì rú wǒ jīn rì

我 灭 度 之 后, 某 甲 当 作 佛,其 所 化 世 间 ,亦如我 今 日。
guó tǔ zhīyánjìng

jí zhūshéntōng lì

pú sà shēngwénzhòng

zhèng fǎ jí

国 土 之 严 净 ,及 诸 神 通 力,菩萨 声 闻 众 , 正 法及
xiàng fǎ

像 法,

122

shòumìngjiéduōshǎo

jiē rú shàngsuǒshuō

jiā yè rǔ yǐ zhī

wǔ bǎi zì zài

寿 命 劫 多 少 , 皆 如 上 所 说 。 迦 叶汝已 知,五 百 自 在
zhě

者,
yú zhūshēngwénzhòng

yì dāng fù rú shì

qí bù zài cǐ huì

rǔ dāngwéixuān

余 诸 声 闻 众 ,亦 当 复如 是。其不 在 此 会,汝 当 为 宣
shuō

说。
ěr shí wǔ bǎi ā luóhàn

yú fó qián dé shòu jì yǐ

huān xǐ yǒngyuè

尔 时 五 百 阿 罗 汉、 于佛 前 得 受 记已, 欢 喜 踊 跃,
jí cóngzuò qǐ

dào yú fó qián

tóumiàn lǐ zú

huǐguò zì zé

shìzūn

即 从 座 起, 到 于佛 前 , 头 面 礼足, 悔 过 自责: 世 尊,
wǒ děngchángzuòshìniàn

zì wèi yǐ dé jiūjìngmiè dù

jīnnǎizhīzhī

我 等 常 作 是 念 , 自 谓 已得 究 竟 灭 度, 今 乃 知 之、 如
wú zhìzhě

suǒ yǐ zhě hé

wǒ děngyīng dé rú láizhìhuì

ér biàn zì yǐ xiǎo

无 智 者。 所 以 者 何。我 等 应 得如 来 智 慧,而 便 自以 小
zhìwéi zú

智 为 足。
shìzūn

pì rú yǒurénzhìqīnyǒujiā

zuìjiǔ ér wò

shìshíqīnyǒuguān

世 尊,譬如 有 人 至 亲 友 家, 醉 酒 而卧。是 时 亲 友 官
shìdāngháng

yǐ wújià bǎozhū xì qí yī lǐ

yǔ zhī ér qù

qí rénzuì wò

事 当 行 ,以无价 宝珠 、系其衣里,与 之 而去。其 人 醉 卧,
dōu bùjué zhī qǐ yǐ yóuxíng

dào yú tāguó wéi yīshí gù

qínlì qiúsuǒ

都 不觉 知。起已、游行 , 到 于他国。为 衣食故,勤力 求索 ,
shèn dà jiānnán

ruòshǎoyǒu suǒdé

biàn yǐwéi zú

yú hòu

qīnyǒuhuì yù

甚 大 艰难 , 若 少有 所得, 便 以为足。于 后、 亲 友 会 遇
jiànzhī

ér zuòshìyán

duōzāi zhàng fu

hé wéi yī shínǎizhì rú shì wǒ

见 之,而 作 是 言: 咄 哉、 丈 夫,何 为 衣 食 乃 至 如 是。我

123

xī yù lìng rǔ dé ānlè

wǔ yù zì zì

yú mǒuniányuè rì

yǐ wújià bǎozhū

昔欲 令 汝得安乐, 五欲自恣, 于 某 年月 日, 以无价 宝珠 、
xì rǔ yī lǐ

jīn gù xiànzài

ér rǔ bù zhī

qín kǔ yōunǎo

yǐ qiú zì huó

系汝衣里, 今 故 现 在。 而汝不 知, 勤 苦 忧 恼, 以 求 自 活,
shènwéichī yě

rǔ jīn kě yǐ cǐ bǎo

màoyì suǒ xū

cháng kě rúyì

wú suǒ

甚 为 痴 也。汝 今 可以此 宝、贸易 所 需, 常 可如意,无 所
fá duǎn

乏短。
fó yì rúshì

wéi púsà shí

jiàohuàwǒděng

lìng fā yíqiè zhìxīn

佛亦如是, 为 菩萨 时, 教化 我等 , 令 发一切 智 心。
ér xúnfèiwàng

bù zhī bù jué

jì dé ā luóhàndào

zì wèimiè dù

而 寻 废 忘 , 不 知 不 觉, 既得阿 罗 汉 道, 自 谓 灭 度, 资
shēngjiānnán

dé shǎowéi zú

yí qièzhìyuàn

yóuzài bù shī jīnzhě shì

生 艰 难,得 少 为 足。一 切 智 愿 , 犹 在、不 失。今 者、世
zūn juéwù wǒděng

zuò rúshì yán

zhū bǐqiū

rǔ děng suǒdé

fēijiūjìng

尊 觉悟 我等 , 作 如是 言: 诸 比丘, 汝 等 所得, 非 究 竟
miè

wǒ jiǔlìng rǔ děngzhòng fó shàngēn

yǐ fāngbiàn gù

shìnièpánxiāng

灭。我 久 令 汝 等 种 佛 善 根,以 方 便 故, 示 涅 槃 相
ér rǔ wèiwéishí dé miè dù

而汝 谓 为 实 得 灭 度。
shìzūn

wǒ jīnnǎizhīshíshì púsà

dé shòu ā nòuduōluósānmiǎosān

世 尊, 我 今 乃 知 实 是 菩萨, 得 受 阿 耨 多 罗 三 藐 三
pútí jì

yǐ shìyīnyuán

shèn dà huān xǐ

dé wèicéngyǒu

菩提记,以 是 因 缘 , 甚 大 欢 喜,得 未 曾 有。
ěr shí ā ruòjiāochén rú děng

yù zhòngxuān cǐ yì

ér shuō jì yán

尔 时 阿 若 憍 陈 如 等 ,欲 重 宣 此义,而 说 偈 言:
wǒ děngwén wú shàng

ān yǐnshòu jì shēng

huān xǐ wèicéngyǒu

lǐ wú liàng

我 等 闻 无 上 、安 隐 授 记 声 , 欢 喜 未 曾 有,礼无 量

124

zhì fó

智 佛。
jīn yú shìzūnqián

zì huǐzhūguòjiù

yú wú liàng fó bǎo

dé shǎonièpánfēn

今 于 世 尊 前 、自 悔 诸 过 咎,于无 量 佛 宝,得 少 涅 槃 分
rú wú zhì yú rén

biàn zì yǐ wéi zú

pì rú pínqióngrén

wǎngzhìqīnyǒujiā

如无 智 愚 人, 便 自以 为 足。譬如 贫 穷 人、 往 至 亲 友 家,
qí jiāshèn dà fù

jù shèzhūyáoshàn

yǐ wú jiàbǎozhū

xì zhùnèi yī lǐ

其 家 甚 大富,具 设 诸 肴 膳 。以无 价 宝 珠、系 著 内 衣里,
mò yǔ ér shě qù

shí wò bù juézhī

shìrén jì yǐ qǐ

yóuxíng yì tā guó

默与而 舍 去, 时 卧不 觉 知。 是 人 既已起, 游 行 诣他 国,
qiú yī shí zì jì

zī shēngshènjiānnán

dé shǎobiànwéi zú

gèng bú yuàn

求 衣 食 自济,资 生 甚 艰 难,得 少 便 为 足, 更 不 愿
hǎozhě

好 者。
bù juénèi yī lǐ

yǒu wú jiàbǎozhū

yǔ zhūzhīqīnyǒu

hòujiàn cǐ pínrén

不 觉 内 衣里、有 无 价 宝 珠。与 珠 之 亲 友, 后 见 此 贫 人,
kǔ qiē zé zhī yǐ

shì yǐ suǒ xì zhū

pínrénjiàn cǐ zhū

qí xīn dà huān xǐ

苦 切 责 之 已, 示 以 所 系 珠。贫 人 见 此 珠,其 心 大 欢 喜,
fù yǒuzhūcái wù

wǔ yù ér zì zì

wǒ děng yì rú shì

shìzūn yú cháng yè

富 有 诸 财 物,五欲而自恣。我 等 亦如 是, 世 尊 于 长 夜,
chángmǐnjiànjiàohuà

lìngzhòng wú shàngyuàn

wǒ děng wú zhì gù

bù jué

常 愍 见 教 化, 令 种 无 上 愿 。我 等 无 智 故,不 觉
yì bù zhī

亦不 知,
dé shǎonièpánfēn

zì zú bù qiú yú

jīn fó jué wù wǒ

yánfēishímiè dù

得 少 涅 槃 分,自足不 求 余。 今 佛 觉 悟我, 言 非 实 灭 度,
dé fó wú shànghuì

ěr nǎiwéizhēnmiè

wǒ jīncóng fó wén

shòu jì zhuāng

得佛无 上 慧,尔 乃 为 真 灭。我 今 从 佛 闻, 授 记 庄

125

yánshì

严 事,
jí zhuǎn cì shòujué

shēnxīnbiànhuān xǐ

及 转 次 受 决, 身 心 遍 欢 喜。
shòu xué wú xué rén jì pǐn dì jiǔ

授 学无学 人记品第九
ěr shí ā nán

luóhóuluó

ér zuòshìniàn

wǒ děngměi zì sī wéi

shè

尔 时 阿 难、罗 睺 罗、而 作 是 念 :我 等 每 自思 惟, 设
dé shòu jì

bù yì kuài hū

jí cóngzuò qǐ

dào yú fó qián

tóumiàn lǐ zú

得 授 记,不亦 快 乎。即 从 座 起, 到 于佛 前 , 头 面 礼足,
jù bái fó yán

shìzūn

wǒ děng yú cǐ

yì yīngyǒufēn

wéiyǒu rú lái

俱 白 佛 言: 世 尊,我 等 于此、亦 应 有 分, 惟 有 如 来,我
děngsuǒguī

yòu wǒ děngwéi yí qièshìjiāntiān

rén

ā xiūluó

suǒjiànzhī

等 所 归。又 我 等 为 一 切 世 间 天 、人、阿 修 罗、所 见 知
shi

ā nánchángwéishìzhě

hù chí fǎ cáng

luóhóuluóshì fó zhī zǐ

ruò

识,阿 难 常 为 侍 者,护 持 法 藏 , 罗 睺 罗 是 佛 之 子, 若
fó jiànshòu ā nòuduōluósānmiǎosān pú tí jì zhě

wǒ yuàn jì mǎn

zhòng

佛 见 授 阿 耨 多 罗 三 藐 三 菩提记 者, 我 愿 既 满,

wàng yì zú

望 亦足。
ěr shíxué wú xuéshēngwén dì zǐ èr qiānrén

jiēcóngzuò qǐ

piāntǎn

尔 时 学 无 学 声 闻 弟子二 千 人, 皆 从 座 起, 偏 袒
yòujiān

dào yú fó qián

yì xīn hé zhǎng

zhānyǎngshìzūn

rú ā nán

右 肩 , 到 于佛 前 , 一 心 合 掌 , 瞻 仰 世 尊, 如阿 难、
luóhóuluó

suǒyuàn

zhù lì yí miàn

ěr shí fó gào ā nán

rǔ yú láishì

罗 睺 罗、所 愿 , 住 立一 面 。尔 时 佛 告 阿 难:汝于 来 世、

126

dāng dé zuò fó

hàoshānhǎihuì zì zàitōngwáng rú lái

yìnggòng

zhèngbiàn

当 得 作 佛, 号 山 海 慧 自 在 通 王 如 来、 应 供 、 正 遍
zhī míngháng zú

shànshìshìjiānjiě

wú shàngshì diào yù zhàng fu

tiān

知、明 行 足、善 逝 世 间 解、无 上 士、调 御 丈 夫、天
rénshī fó shìzūn dānggōngyǎngliùshí èr yì zhū fó

hù chí fǎ cáng

rán

人 师、佛、世 尊。当 供 养 六 十 二亿 诸 佛,护 持 法 藏 , 然
hòu dé ā nòuduōluósānmiǎosān pú tí jiàohuà èr shíqiānwàn yì héng hé shāzhū

后 得阿 耨 多 罗 三 藐 三 菩提。教 化 二 十 千 万 亿 恒 河 沙 诸
pú sà děng

lìngchéng ā nòuduōluósānmiǎosān pú tí guómíngcháng lì shèng

菩萨 等 , 令 成 阿 耨 多 罗 三 藐 三 菩提。国 名 常 立 胜
fān

qí tǔ qīngjìng

liú lí wéi dì

jiémíngmiàoyīnbiànmǎn qí fó shòu

幡,其土 清 净 , 琉 璃 为 地, 劫 名 妙 音 遍 满。其佛、寿
mìng wú liàngqiānwàn yì ā sēngzhǐjié

ruòrén yú qiānwàn yì wú liàng ā

命 无 量 千 万 亿阿 僧 祇 劫,
sēngzhǐjiézhōng

suànshùxiào jì

若 人 于 千 万 亿无 量 阿

bù néng dé zhī

zhèng fǎ zhùshì

bèi yú

僧 祇 劫 中 、算 数 校 计,不 能 得 知。 正 法 住 世、倍 于
shòumìng

xiàng fǎ zhùshì

f ù bèizhèng fǎ

ā nán

shìshānhǎihuì zì zài

寿 命 , 像 法 住 世、复 倍 正 法。阿 难, 是 山 海 慧 自 在
tōngwáng fó

wéishífāng wú liàngqiānwàn yì héng hé shāděngzhū fó rú lái

通 王 佛, 为 十 方 无 量 千 万 亿 恒 河 沙 等 诸 佛如 来、
suǒgòngzàntàn

chēng qí gōng dé

所 共 赞 叹, 称 其 功 德。
ěr shíshìzūn yù zhòngxuān cǐ yì

ér shuō jì yán

尔 时 世 尊 欲 重 宣 此义,而 说 偈 言:
wǒ jīnsēngzhōngshuō

ā nánchí fǎ zhě

dānggōngyǎngzhū fó

ránhòu

我 今 僧 中 说 ,阿 难 持 法 者, 当 供 养 诸 佛, 然 后
chéngzhèngjiào

成 正 觉,

127

hàoyuēshānhǎihuì

zìzài tōngwáng fó

qí guótǔ qīngjìng

míngcháng lì

号 曰 山 海 慧,自在 通 王 佛。其国土 清净 , 名 常 立
shèngfān

胜 幡,
jiàohuàzhū pú sà

qí shù rú héngshā

fó yǒu dà wēi dé

míngwénmǎnshífāng

教 化 诸 菩萨,其 数 如 恒 沙。佛 有 大 威 德, 名 闻 满 十 方
shòumìng wú yǒuliàng

yǐ mǐnzhòngshēng gù

zhèng fǎ bèishòumìng

xiàng

寿 命 无 有 量 ,以 愍 众 生 故。 正 法 倍 寿 命 , 像
fǎ fù bèishì

法复 倍 是。
rú héng hé shāděng

wú shùzhūzhòngshēng

yú cǐ fó fǎ zhōng

zhòng fó dào

如 恒 河 沙 等 、无 数 诸 众 生 ,于此佛法 中 , 种 佛 道
yīnyuán

因缘。
ěr shíhuìzhōngxīn fā yì pú sà bā qiānrén

xiánzuòshìniàn

wǒ děng

尔 时 会 中 新 发意菩萨八 千 人、 咸 作 是 念 : 我 等
shàng bù wénzhū dà pú sà dé rú shì jì

yǒu hé yīnyuán

ér zhūshēngwén dé rú

尚 不 闻 诸 大菩萨得如 是 记, 有 何 因 缘 、而 诸 声 闻 得如
shìjué

是 决?
ěr shíshìzūnzhīzhū pú sà

xīnzhīsuǒniàn

ér gàozhīyuē

zhūshàn

尔 时 世 尊 知 诸 菩萨、 心 之 所 念 , 而 告 之 曰: 诸 善
nán zǐ

wǒ yǔ ā nánděng

yú kōngwáng fó suǒ

tóngshí fā ā nòuduōluósān

男 子,我与阿 难 等 ,于 空 王 佛 所、 同 时 发阿 耨 多 罗 三
miǎosān pú tí xīn

ā náncháng lè duōwén

wǒ chángqínjīngjìn shì gù wǒ yǐ

藐 三 菩提 心。阿 难 常 乐 多 闻,我 常 勤 精 进。是 故我已
dé chéng ā nòuduōluósānmiǎosān pú tí

ér ā nán hù chí wǒ fǎ

yì hù

得 成 阿 耨 多 罗 三 藐 三 菩提, 而阿 难 护 持 我法, 亦护

128

jiāngláizhū fó fǎ cáng

jiàohuàchéngjiùzhū pú sà zhòng

qí běnyuàn rú

将 来 诸 佛法 藏 , 教 化 成 就 诸 菩萨 众 , 其 本 愿 如
shì

gù huò sī jì

是,故 获 斯记。
ā nánmiàn yú fó qián

zì wénshòu jì

jí guó tǔ zhuāngyán

suǒyuàn

阿 难 面 于佛 前 ,自 闻 授 记、及 国 土 庄 严, 所 愿
jù zú

xīn dà huān xǐ

dé wèicéngyǒu

jí shí yì niànguò qù wú liàngqiān

具足, 心 大 欢 喜, 得 未 曾 有。 即 时 忆 念 过 去无 量 千
wàn yì zhū fó fǎ cáng

tōng dá wú ài

rú jīnsuǒwén

yì shíběnyuàn

ěr

万 亿 诸 佛法 藏 , 通 达无碍, 如 今 所 闻, 亦 识 本 愿 。 尔
shí ā nán ér shuō jì yán

时 阿 难 而 说 偈 言:
shìzūnshèn xī yǒu

lìng wǒ niànguò qù

wú liàngzhū fó fǎ

rú jīn rì suǒ

世 尊 甚 稀 有, 令 我 念 过 去,无 量 诸 佛法,如 今 日 所
wén

闻。
wǒ jīn wú fù yí

ān zhù yú fó dào

fāngbiànwéishìzhě

hù chízhū fó fǎ

我 今 无复疑,安 住 于佛 道, 方 便 为 侍 者,护 持 诸 佛法。
ěr shí fó gàoluóhóuluó

rǔ yú láishì

dāng dé zuò fó

hàodǎo qī bǎo

尔 时 佛 告 罗 睺 罗:汝于 来 世、 当 得 作 佛, 号 蹈 七 宝
huá rú lái

yìnggòng

zhèngbiànzhī

míngháng zú

shànshìshìjiānjiě

华 如 来、应 供 、 正 遍 知、明 行 足、善 逝 世 间 解、无
shàngshì diào yù zhàng fu tiānrénshī fó shìzūn dānggōngyǎngshíshìjiè

上 士、调 御 丈 夫、天 人 师、佛、世 尊。当 供 养 十 世 界
wēichénděngshùzhū fó rú lái

chángwéizhū fó ér zuòzhǎng zǐ

yóu rú jīn yě

微 尘 等 数 诸 佛如 来, 常 为 诸 佛而 作 长 子, 犹 如 今 也
shìdǎo qī bǎohuá fó

guó tǔ zhuāngyán

shòumìngjiéshù

suǒhuà dì zǐ

是 蹈 七 宝 华 佛, 国 土 庄 严, 寿 命 劫 数, 所 化 弟子,

129

zhèng fǎ

xiàng fǎ

yì rú shānhǎihuì zì zàitōngwáng rú lái wú yì

yì wèi

正 法、 像 法,亦如 山 海 慧 自 在 通 王 如 来 无异,亦 为
cǐ fó ér zuòzhǎng zǐ

guòshì yǐ hòu

dāng dé ā nòuduōluósānmiǎosān pú tí

此佛而 作 长 子。过 是 已 后, 当 得阿 耨 多 罗 三 藐 三 菩提
ěr shíshìzūn yù zhòngxuān cǐ yì

ér shuō jì yán

尔 时 世 尊 欲 重 宣 此义,而 说 偈 言:
wǒ wéitài zǐ shí

luóhóuwéizhǎng zǐ

wǒ jīnchéng fó dào

shòu fǎ wéi fǎ

我 为 太 子 时, 罗 睺 为 长 子,我 今 成 佛 道, 受 法 为 法
zi

子,
yú wèiláishìzhōng

jiàn wú liàng yì fó

jiēwéi qí zhǎng zǐ

yì xīnqiú

于 未 来 世 中 , 见 无 量 亿佛, 皆 为 其 长 子,一 心 求
fó dào

佛 道。
luóhóuluó mì háng

wéi wǒ néngzhīzhī

xiànwéi wǒ zhǎng zǐ

yǐ shìzhū

罗 睺 罗 密 行 , 惟 我 能 知 之, 现 为 我 长 子,以 示 诸
zhòngshēng

众 生 。
wú liàng yì qiānwàn

gōng dé bù kě shǔ

ān zhù yú fó fǎ

yǐ qiú wú shàng

无 量 亿 千 万, 功 德不可 数,安 住 于佛法,以 求 无 上
dào

道。
ěr shíshìzūnjiànxué wú xué èr qiānrén

qí yì róuruǎn

jì ránqīng

尔 时 世 尊 见 学 无 学 二 千 人, 其意 柔 软 , 寂 然 清
jìng

yì xīnguān fó

fó gào ānán

rǔ jiànshìxué wú xuéèrqiānrénfǒu wéi

净 ,一 心 观 佛。佛 告 阿难:汝 见 是 学 无 学 二千 人 否。唯、
rán

yǐ jiàn

ānán

shìzhūrénděng

dānggōngyǎng wǔ shíshìjièwēichén

然,已 见 。阿难, 是 诸 人 等 , 当 供 养 五 十 世 界 微 尘

130

shùzhū fó rú lái

gōngjìng zūnzhòng

hù chí fǎ cáng

mò hòu tóngshí yú

数 诸 佛如 来, 恭 敬 、尊 重 ,护 持 法 藏 。末 后、同 时 于
shífāngguó

gè dé chéng fó

jiētong yī hào

míngyuēbǎoxiāng rú lái yìng

十 方 国、各得 成 佛, 皆 同 一 号, 名 曰 宝 相 如 来、应
gòng zhèngbiànzhī míngháng zú shànshìshìjiānjiě wú shàngshì diào yù

供 、 正 遍 知、明 行 足、善 逝 世 间 解、无 上 士、调 御
zhàng fu tiānrénshī fó shìzūn shòumìng yī jié guó tǔ zhuāngyán

shēng

丈 夫、天 人 师、佛、世 尊。寿 命 一 劫。国 土 庄 严, 声
wén

pú sà

zhèng fǎ

xiàng fǎ

jiē xī tóngděng

闻、菩萨、 正 法、 像 法、 皆 悉 同 等 。
ěr shíshìzūnzhòngxuān cǐ yì

ér shuō jì yán

尔 时 世 尊 重 宣 此义,而 说 偈 言:
shìèrqiānshēngwén

jīn yú wǒ qiánzhù

xī jiē yǔ shòu jì

wèilái

是 二千 声 闻, 今 于我 前 住,悉 皆 与 授 记, 未来
dāngchéng fó

当成 佛。
suǒgōngyǎngzhū fó

rú shàngshuōchénshù

hù chí qí fǎ cáng

hòudāng

所 供 养 诸 佛,如 上 说 尘 数,护 持 其法 藏 , 后 当
chéngzhèngjiào

成 正 觉。
gè yú shífāngguó

xī tong yī mínghào

jù shízuòdàochǎng

yǐ zhèng wú

各于 十 方 国,悉 同 一 名 号,俱 时 坐 道 场 ,以 证 无
shànghuì

上 慧,
jiēmíngwéibǎoxiāng guó tǔ jí dì zǐ

zhèng fǎ yǔ xiàng fǎ

xī děng wú yǒu

皆 名 为 宝 相 。国 土及弟子, 正 法与 像 法,悉 等 无 有

异。

131

xián yǐ zhūshéntōng

dù shífāngzhòngshēng

míngwén pǔ zhōubiàn

jiàn rù

咸 以 诸 神 通 、度 十 方 众 生 , 名 闻 普 周遍 , 渐 入
yú nièpán

于 涅 槃。
ěr shíxué wú xué èr qiānrén

wén fó shòu jì

huān xǐ yǒngyuè

ér shuō

尔 时 学 无 学 二 千 人、闻 佛 授 记, 欢 喜 踊 跃、而 说
jì yán

偈 言:
shìzūnhuìdēngmíng

wǒ wénshòu jì yīn

xīnhuān xǐ chōngmǎn

rú gān lù

世 尊 慧 灯 明 ,我 闻 授 记 音, 心 欢 喜 充 满,如 甘 露
jiànguàn

见 灌。

fǎ shī pǐn dì shí

法师 品第十
ěr shíshìzūnyīnyàowáng pú sà

gào bā wàn dà shì

yàowáng

rǔ jiàn

尔 时 世 尊 因 药 王 菩萨、 告 八 万 大 士: 药 王 , 汝 见
shì dà zhòngzhōng

wú liàngzhūtiān lóngwáng

yè chā qián tà pó

ā xiū

是 大 众 中 ,无 量 诸 天 、龙 王 、夜 叉、乾 闼婆、阿 修
luó jiālóuluó jǐn nà luó mó hóuluó gā rén yǔ fēirén jí bǐ qiū bǐ qiū ní

罗、迦 楼 罗、紧 那 罗、摩 睺 罗 伽、人 与 非 人、及比 丘、比 丘 尼、
yōu pó sāi

yōu pó yí

qiúshēngwénzhě

qiú pì zhī fó zhě

qiú fó dàozhě

优 婆 塞、优 婆夷、求 声 闻 者, 求 辟 支 佛 者, 求 佛 道 者,
rúshì děnglèi

xiányúfóqián wénmiàofǎhuájīng yī jì yījù

nǎizhì yī niàn

如是 等 类, 咸 于佛前、闻 妙法 华 经 一偈一句、乃 至 一 念

132

suí xǐ zhě

wǒ jiē yǔ shòu jì

dāng dé ā nòuduōluósānmiǎosān pú tí

随 喜 者,我 皆 与 授 记, 当 得阿 耨 多 罗 三 藐 三 菩提。
fó gàoyàowáng

yòu rú láimiè dù zhīhòu

ruòyǒurénwénmiào fǎ huá

佛 告 药 王 : 又 如 来 灭 度 之 后, 若 有 人 闻 妙 法 华
jīng

nǎizhì yī jì yī jù

yī niànsuí xǐ zhě

wǒ yì yǔ shòu ā nòuduōluó

经 、 乃 至 一偈一句, 一 念 随 喜 者, 我亦与 授 阿 耨 多 罗
sānmiǎosān pú tí jì

ruò fù yǒurén shòuchí

dú sòng jiěshuō shūxiěmiào

三 藐 三 菩提记。若 复 有 人、受 持、读 诵 、解 说 、书 写 妙
fǎ huájīng

nǎizhì yī jì

yú cǐ jīngjuàn

jìngshì rú fó

zhǒngzhǒng

法 华 经 , 乃 至 一偈, 于此 经 卷 , 敬 视 如佛, 种 种
gōngyǎng

huá xiāng yīngluò mò xiāng tú xiāng shāoxiāng

zènggài

供 养 , 华、 香 、璎 珞、末 香 、涂 香 、烧 香 , 缯 盖、
zhuàngfān

yī fu

jì lè

nǎizhì hé zhǎnggōngjìng yàowáng

dāngzhīshì

幢 幡,衣服、伎乐, 乃 至 合 掌 恭 敬 。药 王 , 当 知 是
zhūrénděng

yǐ cénggōngyǎngshíwàn yì fó

yú zhū fó suǒ

chéngjiù dà yuàn

诸 人 等 、已 曾 供 养 十 万 亿佛,于 诸 佛 所、 成 就 大 愿 ,
mǐnzhòngshēng gù

shēng cǐ rénjiān

愍 众 生 故, 生 此 人 间 。
yàowáng

ruòyǒurénwèn

hé děngzhòngshēng

yú wèiláishì dāng dé

药 王 , 若 有 人 问,何 等 众 生 ,于 未 来 世、当 得
zuò fó yìngshì shìzhūrénděng

yú wèiláishì bì dé zuò fó

hé yǐ gù ruò

作 佛。应 示、是 诸 人 等 ,于 未 来 世、必得 作 佛。何以故。若
shànnán zǐ

shàn nǚ rén

yú fǎ huájīng nǎizhì yī jù

shòuchí

dú sòng

善 男 子、善 女 人,于法 华 经 、乃 至 一句, 受 持、读 诵 、
jiěshuō shūxiě

zhǒngzhǒnggōngyǎngjīngjuàn

huá xiāng yīngluò

解 说 、书 写, 种 种 供 养 经 卷 , 华、香 、璎 珞,末
xiāng

tú xiāng

shāoxiāng

zènggài

zhuàngfān

yī fu

jì lè

香 、涂 香 、 烧 香 , 缯 盖、 幢 幡,衣服、伎乐,合

133

zhǎnggōngjìng

shìrén

yí qièshìjiānsuǒyìngzhānfèng

yìng yǐ rú lái

掌 恭 敬 , 是 人、 一 切 世 间 所 应 瞻 奉 , 应 以如 来
gōngyǎng ér gōngyǎngzhī dāngzhī cǐ rénshì dà pú sà

chéngjiù ā nòuduōluó

供 养 而 供 养 之。当 知 此 人 是 大菩萨, 成 就 阿 耨 多 罗
sānmiǎosān pú tí

āi mǐnzhòngshēng

yuànshēng cǐ jiān

guǎngyǎnfēnbié

三 藐 三 菩提, 哀 愍 众 生 , 愿 生 此 间 , 广 演 分 别
miào fǎ huájīng

hé kuàngjìnnéngshòuchí

zhǒngzhǒnggōngyǎngzhě

妙 法 华 经 。何 况 尽 能 受 持、 种种
yàowáng

dāngzhīshìrén

zì shěqīngjìng yèbào

供养 者?
yú wǒ miè dù hòu

药王 , 当 知 是 人、自 舍 清净 业报,于我 灭 度 后,
mǐnzhòngshēng gù

shēng yú è shì

guǎngyǎn cǐ jīng

ruòshìshànnán zǐ

愍 众生 故, 生 于恶 世, 广 演 此 经 。若 是 善 男 子、
shàn nǚ rén

wǒ miè dù hòu

néngqièwéi yī rénshuō fǎ huájīng

nǎizhì yī jù

善 女 人,我 灭 度 后, 能 窃 为 一 人 说 法 华 经 、乃 至 一句
dāngzhīshìrén

zé rú láishǐ

rú láisuǒqiǎn

háng rú láishì

hé kuàng yú

当 知 是 人、则如 来 使,如 来 所 遣 、 行 如 来 事。何 况 于
dà zhòngzhōng

guǎngwéirénshuō

大 众 中 、 广 为人 说 ?
yàowáng

ruòyǒu è rén

yǐ bù shànxīn

yú yī jiézhōng

xiàn yú fó

药 王 , 若 有 恶 人,以不 善 心,于一 劫 中 、 现 于佛
qián

chánghuǐ mà fó

qí zuìshàngqīng

ruòrén yǐ yī è yán

huǐ zǐ zài

前 , 常 毁 骂佛, 其 罪 尚 轻 , 若 人 以一恶 言、 毁 呰 在
jiāchūjiā dú sòng fǎ huájīngzhě

qí zuìshènzhòng

家 出 家 读 诵 法 华 经 者,其 罪 甚 重 。
yàowáng

qí yǒu dú sòng fǎ huájīngzhě

dāngzhīshìrén

yǐ fó zhuāng

药 王 ,其 有 读 诵 法 华 经 者, 当 知 是 人、以佛 庄
yán ér zì zhuāngyán

zé wéi rú láijiānsuǒ hé dān

qí suǒzhìfāng

yìngsuí

严 而自 庄 严,则 为 如 来 肩 所 荷 担。其 所 至 方 , 应 随

134

xiàng lǐ

yì xīn hé zhǎng

gōngjìng gōngyǎng

zūnzhòng zàntàn

huá

向 礼,一 心 合 掌 , 恭 敬 、供 养 , 尊 重 、赞 叹, 华、
xiāng yīngluò

mò xiāng tú xiāng shāoxiāng

zènggài zhuàngfān

香 、璎 珞,末 香 、涂 香 、烧 香 , 缯 盖、 幢 幡,衣
fu

yáozhuàn

zuòzhū jì lè

rénzhōngshànggòng

ér gōngyǎngzhī

yìng

服、肴 馔 , 作 诸 伎乐, 人 中 上 供 、而 供 养 之, 应
chítiānbǎo

ér yǐ sànzhī

tiānshàngbǎo jù

yìng yǐ fèngxiàn

suǒ yǐ zhě

持 天 宝、而以 散 之, 天 上 宝 聚, 应 以 奉 献 。所 以 者

shìrénhuān xǐ shuō fǎ

xū yú wénzhī

jí dé jiūjìng ā nòuduōluósān

何。 是 人 欢 喜 说 法, 须臾 闻 之, 即得 究 竟 阿 耨 多 罗 三
miǎosān pú tí gù

藐 三 菩提故。
ěr shíshìzūn yù zhòngxuān cǐ yì

ér shuō jì yán

尔 时 世 尊 欲 重 宣 此义,而 说 偈 言:
ruò yù zhù fó dào

chéngjiù zì ránzhì

chángdāngqíngōngyǎng

shòu chífǎ

若 欲 住 佛 道, 成 就 自 然 智, 常 当 勤 供养 , 受 持法
huázhě

华 者。
qí yǒu yù jí dé

yí qièzhòngzhìhuì

dāngshòuchíshìjīng

bìnggōngyǎng

其 有 欲疾得,一 切 种 智 慧, 当 受 持 是 经 , 并 供 养
chízhě

持 者。
ruò y ǒ u néngshòuchí

miào fǎ huájīngzhě

dāngzhī fó suǒshǐ

mǐnniànzhū

若 有 能 受 持, 妙 法 华 经 者, 当 知 佛 所 使, 愍 念 诸
zhòngshēng

众 生 。
zhūyǒunéngshòuchí

miào fǎ huájīngzhě

shě yú qīngjìng tǔ

mǐnzhòng gù

诸 有 能 受 持, 妙 法 华 经 者, 舍 于 清 净 土, 愍 众 故

135

shēng cǐ

生 此。
dāngzhī rú shìrén

zì zàisuǒ yù shēng

néng yú cǐ è shì

guǎngshuō wú

当 知 如 是 人,自 在 所 欲 生 , 能 于此恶 世, 广 说 无
shàng fǎ

上 法。
yìng yǐ tiānhuáxiāng

jí tiānbǎo yī fu

tiānshàngmiàobǎo jù

gōngyǎng

应 以 天 华 香 ,及 天 宝 衣服, 天 上 妙 宝 聚, 供 养
shuō fǎ zhě

说 法 者。
wú mièhòu è shì

néngchíshìjīngzhě

dānghézhǎng lǐ jìng

rú gōngyǎng

吾 灭 后 恶 世、 能 持 是 经 者, 当 合掌 礼 敬 ,如 供养
shìzūn

世 尊,
shàngzhuànzhònggānměi jí zhǒngzhǒng yī fu gōngyǎngshì fó zǐ

jì dé xū

上 馔 众 甘 美、及 种 种 衣服、供 养 是 佛子,冀得须
yú wén

臾 闻。
ruònéng yú hòushì

shòuchíshìjīngzhě

wǒ qiǎnzàirénzhōng

háng yú rú

若 能 于 后 世、 受 持 是 经 者,我 遣 在 人 中 , 行 于如
láishì

来 事。
ruò yú yī jiézhōng

chánghuái bù shànxīn

zuò sè ér mà fó

huò wú liàng

若 于一 劫 中 , 常 怀 不 善 心, 作 色而骂佛, 获 无 量
zhòngzuì

重 罪,
qí yǒu dú sòngchí

shì fǎ huájīngzhě

xū yú jiā è yán

qí zuì fù guò bǐ

其 有 读 诵 持、是 法 华 经 者,须臾 加 恶 言,其 罪 复 过 彼。

136

yǒurénqiú fó dào

ér yú yī jiézhōng

hé zhǎngzài wǒ qián

yǐ wú shù jì

有 人 求 佛 道,而于一 劫 中 ,合 掌 在 我 前 ,以无 数 偈
zàn

赞。
yóushìzàn fó gù

dé wú liànggōng dé

tànměichíjīngzhě qí fú fù guò bǐ

由 是 赞 佛故,得无 量 功 德, 叹 美 持 经 者、其福复 过 彼。
yú bā shí yì jié

yǐ zuìmiào sè shēng

jí yǔ xiāngwèichù gōngyǎngchíjīng

于八 十 亿 劫,以 最 妙 色 声 、及与 香 味 触、供 养 持 经
zhě

者,
rú shìgōngyǎng yǐ

ruò dé xū yú wén

zé yìng zì xīnqìng wǒ jīnhuò dà lì

如 是 供 养 已, 若 得须臾 闻,则 应 自 欣 庆 、我 今 获 大利。
yàowángjīngào rǔ

wǒ suǒshuōzhūjīng

ér yú cǐ jīngzhōng

fǎ huázuì

药 王 今 告 汝,我 所 说 诸 经 ,而于此 经 中 ,法 华 最
dìyī

第一。
ěr shí fó fù gàoyàowáng pú sà mó hē sà

wǒ suǒshuōjīngdiǎn wú liàng

尔 时 佛复 告 药 王 菩萨摩诃萨:我 所 说 经 典 、无 量
qiānwàn yì

yǐ shuō jīnshuō dāngshuō

ér yú qí zhōng

cǐ fǎ huájīng

千 万 亿,已 说 、今 说 、当 说 ,而于其 中 ,此法 华 经 、
zuìwéinánxìnnánjiě

yàowáng

cǐ jīngshìzhū fó mì yàozhīcáng

bù kě fēn

最 为 难 信 难 解。药 王 ,此 经 是 诸 佛秘 要 之 藏 ,不可 分

wàngshòu yǔ rén

zhū fó shìzūnzhīsuǒshǒu hù

cóng xī yǐ lái

wèi

布、 妄 授 与 人, 诸 佛 世 尊 之 所 守 护, 从 昔已 来, 未
céngxiǎnshuō

ér cǐ jīngzhě

rú láixiànzài

yóuduōyuàn jí

kuàngmiè

曾 显 说 。 而此 经 者, 如 来 现 在, 犹 多 怨 嫉, 况 灭
dù hòu

度 后?

137

yàowáng

dāngzhī rú láimièhòu

qí néngshū chí dú sòng gōngyǎng

药 王 , 当 知 如 来 灭 后,其 能 书、持、读、诵 、供 养 、
wéi tā rénshuōzhě

rú lái zé wéi yǐ yī fù zhī

yòuwéi tā fāngxiànzàizhū fó

为 他 人 说 者, 如 来 则 为 以衣覆 之, 又 为 他 方 现 在 诸 佛
zhīsuǒ hù niàn

shìrényǒu dà xìn lì

jí zhìyuàn lì

zhūshàngēn lì

dāng

之 所 护 念 。是 人 有 大 信 力,及 志 愿 力、诸 善 根 力, 当
zhīshìrén

yǔ rú láigòngxiǔ

zé wéi rú láishǒu mó qí tóu

知 是 人、与如 来 共 宿,则 为 如 来 手 摩其 头。
yàowáng

zàizàichùchù

ruòshuō ruò dú ruòsòng ruòshū

ruòjīng

药 王 , 在 在 处 处, 若 说 、若 读、若 诵 、若 书, 若 经
juànsuǒzhùchù

jiēyìng qǐ qī bǎo tǎ

jí lìnggāoguǎngyánshì

bù xū fù

卷 所 住 处, 皆 应 起七 宝 塔, 极 令 高 广 严 饰, 不需复
ān shè lì

suǒ yǐ zhě hé

cǐ zhōng yǐ yǒu rú láiquánshēn

cǐ tǎ

yìng yǐ yí

安 舍 利。所 以 者 何。此 中 已 有 如 来 全 身 ,此塔、应 以一
qièhuá xiāng yīngluò

zènggài zhuàngfān

jì lè

gē sòng

gōngyǎng

切 华、香 、璎 珞, 缯 盖、 幢 幡,伎乐、歌 颂 , 供 养 、
gōngjìng

zūnzhòng zàntàn ruòyǒurén dé jiàn cǐ tǎ

lǐ bài gōngyǎng

恭 敬 , 尊 重 、赞 叹。若 有 人 得 见 此塔,礼 拜、供 养 ,
dāngzhīshìděng

jiējìn ā nòuduōluósānmiǎosān pú tí

当 知 是 等 、 皆 近 阿 耨 多 罗 三 藐 三 菩提。
yàowáng

duōyǒurén zàijiāchūjiāháng pú sà dào

ruò bù néng dé jiàn

药 王 , 多 有 人、在 家 出 家 行 菩萨 道, 若 不 能 得 见
wén

sòng shū chí gōngyǎng shì fǎ huájīngzhě

dāngzhīshìrénwèi

闻、读、诵 、书、持、供 养 、是 法 华 经 者, 当 知 是 人 未
shànxíng pú sà dào

ruòyǒu dé wénshìjīngdiǎnzhě

nǎinéngshànxíng pú sà

善 行 菩萨 道, 若 有 得 闻 是 经 典 者, 乃 能 善 行 菩萨
zhīdào

qí yǒuzhòngshēng qiú fó dàozhě

ruòjiàn ruòwén shì fǎ huájīng

之 道。其 有 众 生 、求 佛 道 者, 若 见 、若 闻、是 法 华 经 ,

138

wén yǐ

xìnjiěshòuchízhě

dāngzhīshìrén

dé jìn ā nòuduōluósānmiǎosān

闻 已、信 解 受 持 者, 当 知 是 人、得 近 阿 耨 多 罗 三 藐 三
pú tí

菩提。
yàowáng

pì rú yǒurén

kě fá xū shuǐ

yú bǐ gāoyuán

chuānzáoqiú

药 王 ,譬如 有 人、渴乏需 水 ,于彼 高 原 、 穿 凿 求
zhī

yóujiàngàn tǔ

zhīshuǐshàngyuǎn

shīgōng bù yǐ

zhuǎnjiànshī

之, 犹 见 干 土, 知 水 尚 远 , 施 功 不已, 转 见 湿

suìjiànzhì ní

qí xīnjuédìng

zhīshuǐ bì jìn

pú sà yì fù rú shì

土, 遂 渐 至 泥,其 心 决 定 、知 水 必 近。菩萨亦复如 是,
ruòwèiwén wèijiě wèinéngxiū xí shì fǎ huájīngzhě

dāngzhīshìrén qù ā

若 未 闻、未 解、未 能 修 习 是 法 华 经 者, 当 知 是 人、去阿
nòuduōluósānmiǎosān pú tí shàngyuǎn

ruò dé wén jiě sī wéi xiū xí

耨 多 罗 三 藐 三 菩提 尚 远 , 若 得 闻、解、思 惟、修 习,必
zhī dé jìn ā nòuduōluósānmiǎosān pú tí

suǒ yǐ zhě hé

yí qiè pú sà ā nòu

知 得 近 阿 耨 多 罗 三 藐 三 菩提。 所 以 者 何。 一 切 菩萨阿 耨
duōluósānmiǎosān pú tí

jiēshǔ cǐ jīng

cǐ jīngkāifāngbiànmén

shì

多 罗 三 藐 三 菩提, 皆 属 此 经 , 此 经 开 方 便 门, 示
zhēnshíxiāng

shì fǎ huájīngcáng

shēn gù yōuyuǎn

wú rénnéngdào

jīn

真 实 相 。 是 法 华 经 藏 , 深 固 幽 远 , 无 人 能 到, 今
fó jiàohuàchéngjiù pú sà

ér wéikāishì

佛 教 化 成 就 菩萨、而 为 开 示。
yàowáng

ruòyǒu pú sà wénshì fǎ huájīng

jīng yí

bù wèi

dāngzhī

药 王 , 若 有 菩萨 闻 是 法 华 经 , 惊 疑、怖 畏, 当 知
shìwéixīn fā yì pú sà

ruòshēngwénrénwénshìjīng

jīng yí

bù wèi

是 为 新 发意菩萨, 若 声 闻 人 闻 是 经 , 惊 疑、 怖 畏,
dāngzhīshìwéizēngshàngmànzhě yàowáng

ruòyǒushànnán zǐ

shàn nǚ rén

当 知 是 为 增 上 慢 者。药 王 , 若 有 善 男 子、善 女 人,

139

rú láimièhòu

yù wéi sì zhòngshuōshì fǎ huájīngzhě

yún hé yìngshuō

shì

如 来 灭 后,欲 为 四 众 说 是 法 华 经 者, 云 何 应 说 。是
shànnán zǐ

shàn nǚ rén

rù rú láishì

zhù rú lái yī

zuò rú láizuò

ěr

善 男 子、 善 女 人,入如 来 室, 著 如 来 衣, 坐 如 来 座,尔
nǎiyìngwéi sì zhòngguǎngshuō sī jīng

rú láishìzhě

yí qièzhòngshēng

乃 应 为 四 众 广 说 斯 经 。 如 来 室 者, 一 切 众 生
zhōng dà cí bēixīnshì

rú lái yī zhě

róu hé rěn rǔ xīnshì

rú láizuòzhě

中 、大慈 悲 心 是,如 来 衣 者, 柔 和 忍 辱 心 是,如 来 座 者
yí qiè fǎ kōngshì

ān zhùshìzhōng

ránhòu yǐ bù xièdàixīn

wéizhū pú sà

一 切 法 空 是, 安 住 是 中 , 然 后 以不 懈 怠 心, 为 诸 菩萨
jí sì zhòng

guǎngshuōshì fǎ huájīng

及四 众 、 广 说 是 法 华 经 。
yàowáng

wǒ yú yú guó

qiǎnhuàrén

wéi qí jí tīng fǎ zhòng

药 王 , 我于余 国, 遣 化 人、 为 其集 听 法 众 , 亦
qiǎnhuà bǐ qiū bǐ qiū ní yōu pó sāi yōu pó yí tīng qí shuō fǎ

shìzhūhuà

遣 化 比 丘、比 丘 尼、优 婆 塞、优 婆夷、听 其 说 法, 是 诸 化
rén

wén fǎ xìnshòu

suíshùn bù nì

ruòshuō fǎ zhězàikòngxiánchù

人, 闻 法 信 受 , 随 顺 不逆。 若 说 法 者 在 空 闲 处, 我
shíguǎngqiǎntiānlóng guǐshén qián tà pó

ā xiūluó děng

tīng qí shuō

时 广 遣 天 龙 、鬼 神 、乾 闼婆、阿 修 罗、等 , 听 其 说

wǒ suīzài yì guó

shíshílìngshuō fǎ zhě dé jiàn wǒ shēn

ruò yú cǐ jīng

法。我 虽 在 异 国, 时 时 令 说 法 者 得 见 我 身 。若 于此 经
wàngshī jù dòu

wǒ háiwéishuō

lìng dé jù zú

忘 失 句 读,我 还 为 说 , 令 得具足。
ěr shíshìzūn yù zhòngxuān cǐ yì

ér shuō jì yán

尔 时 世 尊 欲 重 宣 此义,而 说 偈 言:
yù shězhūxièdài

yīngdāngtīng cǐ jīng

shìjīngnán dé wén

xìnshòuzhě

欲 舍 诸 懈 怠, 应 当 听 此 经 , 是 经 难 得 闻, 信 受 者

140

yì nán

亦 难。
rú rén kě xū shuǐ

zhǎizáo yú gāoyuán

yóujiàngānzào tǔ

zhī qù shuǐ

如 人 渴需 水 , 窄 凿 于 高 原 , 犹 见 干 燥 土, 知 去 水
shàngyuǎn

尚 远,
jiànjiànshī tǔ ní

juédìngzhījìnshuǐ

yàowáng rǔ dāngzhī

rú shìzhūrén

渐 见 湿 土泥, 决 定 知 近 水 。药 王 汝 当 知,如 是 诸 人
děng

等,
bù wén fǎ huájīng

qù fó zhìshènyuǎn

ruòwénshìshēnjīng

jué le shēng

不 闻 法 华 经 ,去佛 智 甚 远 , 若 闻 是 深 经 , 决 了 声
wén fǎ

闻 法。
shìzhūjīngzhīwáng

wén yǐ dì sī wéi

dāngzhī cǐ rénděng jìn yú fó zhìhuì

是 诸 经 之 王 , 闻 已谛思 惟, 当 知 此 人 等 、近 于佛 智 慧
ruòrénshuō cǐ jīng

yìng rù rú láishì

zhù yú rú lái yī

ér zuò rú láizuò

若 人 说 此 经 , 应 入如 来 室, 著 于如 来 衣,而 坐 如 来 座,
chùzhòng wú suǒwèi

guǎngwéifēnbiéshuō

dà cí bēiwéishì

róu hé rěn rǔ

处 众 无 所 畏, 广 为 分 别 说 。大慈 悲 为 室, 柔 和 忍 辱

衣,
zhū fǎ kōngwéizuò

chù cǐ wéishuō fǎ

ruòshuō cǐ jīngshí

yǒurén è kǒu mà

诸 法 空 为 座, 处 此 为 说 法。若 说 此 经 时, 有 人 恶 口 骂
jiādāozhàng wǎ shí

niàn fó gù yìngrěn

wǒ qiānwàn yì tǔ

xiànjìngjiān gù

加 刀 杖 瓦 石, 念 佛故 应 忍。我 千 万 亿土、现 净 坚 固
shēn

身,

141

yú wú liàng yì jié wéizhòngshēngshuō fǎ ruò wǒ miè dù hòu néngshuō cǐ jīng

于无 量 亿 劫、为 众 生 说 法。若 我 灭 度 后、能 说 此 经
zhě

者,
wǒ qiǎnhuà sì zhòng

bǐ qiū bǐ qiū ní

jí qīngxìnshì nǚ

gōngyǎng yú fǎ shī

我 遣 化 四 众 、比 丘 比 丘 尼、及 清 信 士 女、供 养 于法 师,
yǐndǎozhūzhòngshēng

jí zhīlìngtīng fǎ

ruòrén yù jiā è

dāozhàng jí wǎ

引 导 诸 众 生 ,集 之 令 听 法。若 人 欲 加 恶、刀 杖 及瓦
shí

石,
zé qiǎnbiànhuàrén wéizhīzuòwèi hù ruòshuō fǎ zhīrén

dú zàikòngxiánchù

则 遣 变 化 人、为 之 作 卫 护。若 说 法 之 人,独 在 空 闲 处,
jì mò wú rénshēng

dú sòng cǐ jīngdiǎn

wǒ ěr shíwéixiàn

qīngjìng

寂寞无 人 声 ,读 诵 此 经 典 ,我尔 时 为 现 , 清 净
guāngmíngshēn

光 明 身。
ruòwàngshīzhāng jù

wéishuōlìngtōng lì

ruòrén jù shì dé

huòwéi sì

若 忘 失 章 句, 为 说 令 通 利。 若 人 具 是 德, 或 为 四
zhòngshuō

众 说,
kōngchù dú sòngjīng

jiē dé jiàn wǒ shēn

ruòrénzàikòngxián

wǒ qiǎntiān

空 处 读 诵 经 , 皆 得 见 我 身 。若 人 在 空 闲 ,我 遣 天
lóngwáng

龙 王、
yè chāguǐshénděng

wéizuòtīng fǎ zhòng

shìrén lè shuō fǎ

fēnbié wú guà

夜 叉 鬼 神 等 , 为 作 听 法 众 。是 人 乐 说 法, 分 别 无 挂
ài

碍,

142

zhū fó hù niàn gù

nénglìng dà zhòng xǐ

ruòqīnjìn fǎ shī

sù dé pú sà dào

诸 佛护 念 故, 能 令 大 众 喜。若 亲 近 法 师,速得菩萨 道
suíshùnshìshīxué

dé jiànhéngshā fó

随 顺 是 师 学,得 见 恒 沙 佛。

jiàn bǎo tǎ pǐn dì shí yī

见 宝塔品第十一
ěr shí fó qiányǒu qī bǎo tǎ

gāo wǔ bǎiyóuxún

zòngguǎng èr bǎi wǔ

尔 时 佛 前 有 七 宝 塔, 高 五 百 由 旬, 纵 广 二 百 五
shíyóuxún

cóng dì yǒngchū

zhùzàikōngzhōng

zhǒngzhǒngbǎo wù ér

十 由 旬, 从 地 涌 出, 住 在 空 中 ,
zhuāngxiàozhī

wǔ qiānlánshǔn

kānshìqiānwàn

种 种 宝 物而
wú shùzhuàngfān yǐ wéi

庄 校 之。 五 千 栏 楯 , 龛 室 千万 , 无 数 幢 幡 以 为
yánshì

chuíbǎoyīngluòbǎolíngwàn yì ér xuán qí shàng

sì miànjiēchūduō

严 饰, 垂 宝 璎 珞 宝 铃 万 亿而 悬 其 上 。 四 面 皆 出 多
mó luó bá zhāntánzhīxiāng

chōngbiànshìjiè

qí zhūfāngài

yǐ jīn yín

摩 罗 跋 栴 檀 之 香 , 充 遍 世 界。其 诸 幡 盖,以 金、银、
liú lí

chē qú

mǎ nǎo

zhēnzhū

méiguī

qī bǎo hé chéng

gāozhì sì tiān

琉 璃、砗 磲、玛 瑙、 真 珠、玫 瑰、七 宝 合 成 , 高 至 四 天
wánggōng sānshísāntiān yǔ tiānmàntuóluóhuá gōngyǎngbǎo tǎ

yú zhūtiān

王 宫 。三十三天 、雨 天 曼 陀 罗 华、供 养 宝 塔。余 诸 天
lóng yè chā qián tà pó

ā xiūluó jiālóuluó jǐn nà luó mó hóuluó gā rén

龙 、夜 叉、乾 闼婆、阿 修 罗、迦 楼 罗、紧 那 罗、摩 睺 罗 伽、人
fēirén děng

qiānwàn yì zhòng

yǐ yí qièhuá xiāng yīngluò fāngài jì

非 人、等 , 千 万 亿 众 ,以一 切 华、香 、璎 珞、幡 盖、伎

143

gōngyǎngbǎo tǎ

gōngjìng

zūnzhòng

zàntàn

乐, 供 养 宝 塔, 恭 敬 、 尊 重 、 赞 叹。
ěr shíbǎo tǎ zhōng

chū dà yīnshēng

tànyán

shànzāishànzāi

shì

尔 时 宝 塔 中 、 出 大 音 声 , 叹 言: 善 哉 善 哉, 释
jiāmóu ní shìzūn

néng yǐ píngděng dà huìjiào pú sà fǎ

fó suǒ hù niàn miào

迦 牟 尼 世 尊, 能 以 平 等 大 慧 教 菩萨法、佛 所 护 念 、妙
fǎ huájīng

wéi dà zhòngshuō

rú shì rú shì

shìjiāmóu ní shìzūn

rú suǒ

法 华 经 、为 大 众 说 。如 是 如 是, 释 迦 牟 尼 世 尊,如 所
shuōzhě

jiēshìzhēnshí

ěr shí sì zhòngjiàn dà bǎo tǎ zhùzàikōngzhōng

说 者, 皆 是 真 实。 尔 时 四 众 见 大 宝 塔 住 在 空 中 ,
yòuwén tǎ zhōngsuǒchūyīnshēng

jiē dé fǎ xǐ

guàiwèicéngyǒu

cóngzuò

又 闻 塔 中 所 出 音 声 , 皆 得法喜, 怪 未 曾 有, 从 座
ér qǐ

gōngjìng hé zhǎng

quèzhù yí miàn

而起, 恭 敬 合 掌 , 却 住 一 面 。
ěr shíyǒu pú sà mó hē sà míng dà lè shuō

zhī yí qièshìjiāntiān rén

尔 时 有 菩萨摩诃萨、名 大乐 说 , 知 一 切 世 间 天 、人、
ā xiūluó děng

xīnzhīsuǒ yí

ér bái fó yán

shìzūn

yǐ hé yīnyuán

阿 修 罗、等 , 心 之 所 疑,而 白 佛 言, 世 尊:以何 因 缘 ,
yǒu cǐ bǎo tǎ

cóng dì yǒngchū

yòu yú qí zhōng fā shìyīnshēng

ěr shí fó

有 此 宝 塔、 从 地 涌 出, 又 于其 中 发 是 音 声 ? 尔 时 佛
gào dà lè shuō pú sà

cǐ bǎo tǎ zhōng yǒu rú láiquánshēn

nǎiwǎngguò qù

告 大乐 说 菩萨:此 宝 塔 中 、有 如 来 全 身 , 乃 往 过 去、
dōngfāng wú liàngqiānwàn yì ā sēngzhǐshìjiè

guómíngbǎojìng

bǐ zhōng

东 方 无 量 千 万 亿阿 僧 祇 世 界, 国 名 宝 净 , 彼 中
yǒu fó

hàoyuēduōbǎo

qí fó háng púsà dàoshí

zuò dà shìyuàn

ruò wǒ

有 佛, 号 曰 多 宝。 其佛 行 菩萨 道 时, 作 大 誓愿 : 若 我
chéng fó

miè dù zhīhòu

yú shífāngguó tǔ

yǒushuō fǎ huájīngchù

wǒ zhī

成 佛、灭 度 之后 ,于 十 方 国 土、有 说 法 华 经 处,我 之

144

tǎ miào

wéitīngshìjīng gù

yǒngxiàn qí qián

wéizuòzhèngmíng

zànyán

塔 庙 , 为 听 是 经 故、 涌 现 其 前 , 为 作 证 明 , 赞 言
shànzāi

善 哉。
bǐ fó chéngdào yǐ

línmiè dù shí

yú tiānrén dà zhòngzhōng

gàozhū

彼佛 成 道 已, 临 灭 度 时,于 天 人 大 众 中 、告 诸
bǐ qiū

wǒ miè dù hòu

yù gōngyǎng wǒ quánshēnzhě

yìng qǐ yī dà tǎ

比 丘,我 灭 度 后,欲 供 养 我 全 身 者, 应 起一大塔。其
fó yǐ shéntōngyuàn lì

shífāngshìjiè

zàizàichùchù

ruòyǒushuō fǎ huá

佛以 神 通 愿 力, 十 方 世 界, 在 在 处 处、 若 有 说 法 华
jīngzhě

bǐ zhībǎo tǎ

jiēyǒngchū qí qián

quánshēnzài yú tǎ zhōng

zàn

经 者,彼 之 宝 塔、皆 涌 出 其 前 , 全 身 在 于塔 中 , 赞
yán

shànzāishànzāi

言: 善 哉 善 哉。
dà lè shuō

jīnduōbǎo rú lái tǎ

wénshuō fǎ huájīng gù

cóng dì yǒng

大乐 说 , 今 多 宝 如 来 塔、闻 说 法 华 经 故, 从 地 涌
chū

zànyán

shànzāishànzāi

出, 赞 言: 善 哉 善 哉。
shì shídàlè shuō púsà

yǐ rúlái shénlì gù

bái fó yán

shìzūn

是 时大乐 说 菩萨、 以如来 神力 故, 白 佛 言: 世 尊,
wǒděngyuàn yù jiàn cǐ fó shēn

fó gào dà lè shuō pú sà mó hē sà

shìduōbǎo

我等 愿 欲 见 此佛 身 。 佛 告 大乐 说 菩萨摩诃萨: 是 多 宝

yǒushēnzhòngyuàn

ruò wǒ bǎo tǎ

wéitīng fǎ huájīng gù

chū yú zhū fó

佛、有 深 重 愿 , 若 我 宝 塔、为 听 法 华 经 故、出 于 诸 佛
qiánshí

qí yǒu yù yǐ wǒ shēnshì sì zhòngzhě

bǐ fó fēnshēnzhū fó

zài yú

前 时,其 有 欲以我 身 示 四 众 者,彼佛 分 身 诸 佛、在 于
shífāngshìjièshuō fǎ

jìnhái jí yī chù

ránhòu wǒ shēnnǎichūxiàn ěr

十 方 世 界 说 法, 尽 还 集一 处, 然 后 我 身 乃 出 现 耳。

145

dà lè shuō

wǒ fēnshēnzhū fó

zài yú shífāngshìjièshuō fǎ zhě

jīn

大乐 说 ,我 分 身 诸 佛、在 于 十 方 世 界 说 法 者, 今
yīngdāng jí

应 当 集。
dà lè shuōbái fó yán

shìzūn

wǒ děng yì yuàn yù jiànshìzūnfēnshēn

大乐 说 白 佛 言: 世 尊, 我 等 亦 愿 欲 见 世 尊 分 身
zhū fó

lǐ bàigōngyǎng

ěr shí fó fàngbáiháo yī guāng

jí jiàndōngfāng

诸 佛, 礼 拜 供 养 。 尔 时 佛 放 白 毫 一 光 , 即 见 东 方
wǔ bǎiwàn yì nà yóu tā héng hé shāděngguó tǔ zhū fó

bǐ zhūguó tǔ

jiē yǐ

五 百 万 亿那 由 他 恒 河 沙 等 国 土 诸 佛, 彼 诸 国 土, 皆 以
bō lí wéi dì

bǎoshù bǎo yī

yǐ wéizhuāngyán

wú shùqiānwàn yì pú sà

玻璃 为 地, 宝 树、宝 衣、以 为 庄 严,无 数 千 万 亿菩萨、
chōngmǎn qí zhōng

biànzhāngbǎomàn

bǎowǎngluóshàng bǐ guózhū fó

充 满 其 中 , 遍 张 宝 幔, 宝 网 罗 上 。彼 国 诸 佛,以
dà miàoyīn ér shuōzhū fǎ

jí jiàn wú liàngqiānwàn yì pú sà

biànmǎnzhū

大 妙 音 而 说 诸 法, 及 见 无 量 千 万 亿菩萨, 遍 满 诸
guó

wéizhòngshuō fǎ nán xī běifāng sì wéi shàngxià báiháoxiāngguāng

国, 为 众 说 法。南 西 北 方 、四 维、 上 下、白 毫 相 光
suǒzhàozhīchù

yì fù rúshì

所 照 之 处,亦复如是。
ěr shíshífāngzhū fó

gè gàozhòng pú sà yán

shànnán zǐ

wǒ jīnyìng

尔 时 十 方 诸 佛、各 告 众 菩萨 言: 善 男 子,我 今 应
wǎngsuō pó shìjiè

shìjiāmóu ní fó suǒ

bìnggōngyǎngduōbǎo rú láibǎo tǎ

往 娑 婆 世界 、释 迦 牟 尼佛 所, 并 供 养 多 宝 如 来 宝 塔。
shísuō pó shìjiè

jí biànqīngjìng

liú lí wéi dì

bǎoshùzhuāngyán

时 娑 婆 世 界、 即 变 清 净 , 琉 璃 为 地, 宝 树 庄 严,
huángjīnwéishéng yǐ jiè bā dào

wú zhū jù luò cūnyíng chéng yì

dà hǎi

黄 金 为 绳 、以 界 八 道,无 诸 聚 落、村 营 、城 邑、大 海、

146

jiāng hé

shānchuān línsǒu shāo dà bǎoxiāng

màntuóluóhuá biàn bù qí

江 河、山 川 、林 薮。烧 大 宝 香 , 曼 陀 罗 华、遍 布其

yǐ bǎowǎngmàn

luó fù qí shàng

xuánzhūbǎolíng wéiliú cǐ huìzhòng

地,以 宝 网 幔, 罗 覆其 上 , 悬 诸 宝 铃 。惟 留 此 会 众
yí zhūtiānrén

zhìyú tā tǔ

shìshí

zhūfó gè jiāng yī dà púsà

yǐwéi

移 诸 天人 、置于他土。 是 时、诸佛各 将 一大菩萨、以为
shìzhě

zhìsuō pó shìjiè

gè dàobǎoshùxià

yī yī bǎoshù

gāo wǔ bǎiyóu

侍者 , 至 娑 婆 世界 ,各 到 宝 树 下。一一 宝 树、 高 五 百 由
xún

zhī yè huá guǒ cì dì zhuāngyán

zhūbǎoshùxià jiēyǒushī zǐ zhī

旬, 枝、叶、华、果、次第 庄 严, 诸 宝 树 下、皆 有 师 子 之
zuò

gāo wǔ yóuxún

yì yǐ dà bǎo ér xiàoshìzhī ěr shízhū fó

gè yú cǐ zuò

座, 高 五 由 旬,亦以大 宝 而 校 饰 之。尔 时 诸 佛、各于此 座
jiéjiā fū zuò

rú shìzhǎnzhuǎnbiànmǎnsānqiān dà qiānshìjiè

ér yú shìjiā

结 跏 趺 坐。如 是 展 转 遍 满 三 千 大 千 世 界,而于 释 迦
móu ní fó

yī fāngsuǒfēnzhīshēn

yóu gù wèijìn

牟 尼佛、一 方 所 分 之 身 , 犹 故 未 尽。
shíshìjiāmóu ní fó

yù róngshòusuǒfēnshēnzhū fó gù

bā fāng gè gēng

时 释 迦 牟 尼佛、欲 容 受 所 分 身 诸 佛故,八 方 各 更
biàn èr bǎiwàn yì nà yóu tāguó

jiēlìngqīngjìng

wú yǒu dìyù

èguǐ

变 二 百 万 亿那 由 他国, 皆 令 清净 , 无 有 地狱、 饿鬼、
chùshēng

jí āxiūluó

yòu yí zhūtiān rén zhìyú tā tǔ

suǒhuàzhīguó

畜生 、及阿修罗, 又 移 诸天 、人、置于他土。所 化 之 国,
yì yǐ liúlí wéi dì

bǎoshùzhuāngyán

shùgāo wǔbǎi yóuxún

zhī

huá

亦以琉璃 为 地, 宝 树 庄严 , 树高 五百 由 旬, 枝、叶、华、
guǒ cì dì yánshì

shùxiàjiēyǒubǎoshī zǐ zuò

gāo wǔ yóuxún

zhǒngzhǒng

果、次第 严 饰, 树 下 皆 有 宝 师 子 座, 高 五 由 旬, 种 种
zhūbǎo yǐ wéizhuāngxiào

yì wú dà hǎi jiāng hé

jí mù zhēnlíntuóshān

诸 宝 以 为 庄 校 。亦无大 海、 江 河、及目 真 邻 陀 山 、摩

147

hē mù zhēnlíntuóshān

tiěwéishān

dà tiěwéishān

xū mí shān

děng

zhū

诃目 真 邻 陀 山 、铁 围 山 、大 铁 围 山 、须弥 山 、等 , 诸
shānwáng

tōngwéi yī fó guó tǔ

bǎo dì píngzhèng

bǎojiāo lù màn biàn fù

山 王 , 通 为 一佛 国 土。宝 地 平 正 , 宝 交 露 幔、遍 覆
qí shàng

xuánzhūfāngài

shāo dà bǎoxiāng

zhūtiānbǎohuábiàn bù qí dì

其 上 , 悬 诸 幡 盖, 烧 大 宝 香 , 诸 天 宝 华 遍 布其地。
shìjiāmóu ní fó wéizhū fó dāngláizuò gù

fù yú bā fāng

gè gēngbiàn

释 迦 牟 尼佛 为 诸 佛 当 来 坐 故, 复于八 方 、 各 更 变
èr bǎiwàn yì nà yóu tā guó

jiēlìngqīngjìng

wú yǒu dì yù

è guǐ

chù

二 百 万 亿那 由 他 国, 皆 令 清 净 , 无 有 地狱、 饿 鬼、 畜
shēng jí ā xiūluó

yòu yí zhūtiān rén zhì yú tā tǔ suǒhuàzhīguó

生 、及阿 修 罗, 又 移 诸 天 、人、置 于他土。所 化 之 国,亦
yǐ liú lí wéi dì

bǎoshùzhuāngyán

shùgāo wǔ bǎiyóuxún

zhī

huá

以 琉 璃 为 地, 宝 树 庄 严, 树 高 五 百 由 旬, 枝、叶、华、
guǒ

cì dì zhuāngyán

shùxiàjiēyǒubǎoshī zǐ zuò

gāo wǔ yóuxún

yì yǐ

果、 次第 庄 严, 树 下 皆 有 宝 师 子 座, 高 五 由 旬, 亦以
dà bǎo ér xiàoshìzhī

yì wú dà hǎi jiāng hé

jí mù zhēnlíntuóshān

mó hē

大 宝 而 校 饰 之。亦无大 海、 江 河、及目 真 邻 陀 山 、摩诃
mù zhēnlíntuóshān tiěwéishān

dà tiěwéishān

xū mí shān děng

zhūshān

目 真 邻 陀 山 、铁 围 山 、大 铁 围 山 、须弥 山 、等 , 诸 山
wáng

tōngwéi yī fó guó tǔ

bǎo dì píngzhèng

bǎojiāo lù màn

biàn fù qí

王 , 通 为 一佛 国 土。 宝 地 平 正 , 宝 交 露 幔、 遍 覆其
shàng

xuánzhūfāngài

shāo dà bǎoxiāng

zhūtiānbǎohuá biàn bù qí dì

上 , 悬 诸 幡 盖, 烧 大 宝 香 , 诸 天 宝 华、遍 布其地。
ěr shídōngfāngshìjiāmóu ní fó suǒfēnzhīshēn bǎiqiānwàn yì nà yóu tā

尔 时 东 方 释 迦 牟 尼佛 所 分 之 身 、百 千 万 亿那 由 他
héng hé shāděngguó tǔ zhōngzhū fó

gè gè shuō fǎ

lái jí yú cǐ

rú shì cì

恒 河 沙 等 国 土 中 诸 佛,各各 说 法、来 集于此,如 是 次

148

dì shífāngzhū fó

jiē xī lái jí

zuò yú bā fāng

ěr shí yī yī fāng

sì bǎi

第 十 方 诸 佛、皆 悉 来 集, 坐 于八 方 ,尔 时 一一 方 、四 百
wàn yì nà yóu tā guó tǔ zhū fó rú lái

biànmǎn qí zhōng

shìshí

zhū fó gè zài

万 亿那 由 他 国 土 诸 佛如 来、遍 满 其 中 。是 时、诸 佛各 在
bǎoshùxià zuòshī zǐ zuò

jiēqiǎnshìzhěwènxùnshìjiāmóu ní fó

gè jī bǎo

宝 树 下、坐 师 子 座, 皆 遣 侍 者 问 讯 释 迦 牟 尼佛,各赍 宝
huámǎn jū

ér gàozhīyán

华 满 掬、而 告 之 言:
shànnán zǐ

rǔ wǎng yì qí shéjuéshān shìjiāmóu ní fó suǒ

rú wǒ cí

善 男 子,汝 往 诣耆 阇 崛 山 、释 迦 牟 尼佛 所,如我辞
yuē

shǎobìng

shǎonǎo

qì lì ān lè

jí pú sà

shēngwénzhòng

xī ān

曰: 少 病 、少 恼,气力安乐,及菩萨、 声 闻 众 、悉安
yǐnfǒu

yǐ cǐ bǎohuá sàn fó gōngyǎng

ér zuòshìyán

bǐ mǒujiǎ fó

隐 否?以此 宝 华、散 佛 供 养 ,而 作 是 言:彼 某 甲 佛,与
yù kāi cǐ bǎo tǎ

zhū fó qiǎnshǐ

yì fù rú shì

欲 开 此 宝 塔, 诸 佛 遣 使、亦复如 是。
ěr shíshìjiāmóu ní fó

jiànsuǒfēnshēn fó xī yǐ lái jí

gè gè zuò yú

尔 时 释 迦 牟 尼佛、 见 所 分 身 佛悉已 来 集,各各 坐 于
shī zǐ zhīzuò

jiēwénzhū fó yǔ yù tongkāibǎo tǎ

jí cóngzuò qǐ

zhù xū

师 子 之 座, 皆 闻 诸 佛与欲 同 开 宝 塔。 即 从 座 起, 住 虚
kōngzhōng yí qiè sì zhòng

qǐ lì

hé zhǎng

yì xīnguān fó

yú shìshìjiā

空 中 。一 切 四 众 ,起立、合 掌 ,一 心 观 佛。于 是 释 迦
móu ní fó

yǐ yòuzhǐkāi qī bǎo tǎ hù

chū dà yīnshēng

rú quèguānyào kāi

牟 尼佛、以 右 指 开 七 宝 塔户, 出 大 音 声 ,如 却 关 钥、开
dà chéngmén

jí shí yí qièzhònghuì

jiējiànduōbǎo rú lái

yú bǎo tǎ zhōng

大 城 门。即 时 一 切 众 会, 皆 见 多 宝 如 来、于 宝 塔 中
zuòshī zǐ zuò

quánshēn bù sàn

rú rù chándìng

yòuwén qí yán

shànzāi

坐 师 子 座, 全 身 不 散, 如入 禅 定 。 又 闻 其 言: 善 哉

149

shànzāi

shìjiāmóu ní fó

kuàishuōshì fǎ huájīng

wǒ wéitīngshìjīng gù

善 哉, 释 迦 牟 尼佛、 快 说 是 法 华 经 ,我 为 听 是 经 故
ér láizhì cǐ

ěr shí sì zhòngděng

jiànguò qù wú liàngqiānwàn yì jiémiè dù

而 来 至 此。尔 时 四 众 等 、 见 过 去无 量 千 万 亿 劫 灭 度
fó shuō rú shìyán

tànwèicéngyǒu

yǐ tiānbǎohuá jù

sànduōbǎo fó jí shì

佛 说 如 是 言, 叹 未 曾 有,以 天 宝 华 聚、 散 多 宝 佛及 释
jiāmóu ní fó shàng

迦 牟 尼佛 上 。
ěr shíduōbǎo fó

yú bǎo tǎ zhōng

fēnbànzuò yǔ shìjiāmóu ní fó

ér

尔 时 多 宝 佛、于 宝 塔 中 、分 半 座 与 释 迦 牟 尼佛,而
zuòshìyán

shìjiāmóuní fó

kě jiùcǐ zuò

jíshí shìjiāmóuní fó rù qí tǎ

作 是 言: 释迦牟尼 佛、 可就此 座。 即时 释迦牟尼 佛入其塔
zhōng

zuò qí bànzuò

jiéjiā fū zuò

ěr shí

dà zhòngjiàn èr rú láizài qī

中 , 坐 其 半 座, 结 跏 趺 坐。尔 时、大 众 见 二如 来 在 七
bǎo tǎ zhōngshī zǐ zuòshàng

jiéjiā fū zuò

gè zuòshìniàn

fó zuògāoyuǎn

宝 塔 中 师 子 座 上 、结 跏 趺 坐,各 作 是 念 :佛 座 高 远
wéiyuàn rú lái yǐ shéntōng lì

lìng wǒ děngbèi jù chù xū kōng jí shíshìjiā

惟 愿 如 来 以 神 通 力, 令 我 等 辈、俱 处 虚 空 。即 时 释 迦
móu ní fó

yǐ shéntōng lì

jiēzhū dà zhòng jiēzài xū kōng

yǐ dà yīnshēng

牟 尼佛、以 神 通 力, 接 诸 大 众 、皆 在 虚 空 。以大 音 声 、
pǔ gào sì zhòng

shuínéng yú cǐ suō pó guó tǔ

guǎngshuōmiào fǎ huájīng

普 告 四 众 : 谁 能 于此 娑 婆 国 土、 广 说 妙 法 华 经 ,
jīnzhèngshìshí

rú lái bù jiǔdāng rù nièpán

fó yù yǐ cǐ miào fǎ huájīng

今 正 是 时。如 来 不 久 当 入 涅 槃,佛欲以此 妙 法 华 经 、
fù zhǔyǒuzài

付 嘱 有 在。
ěr shíshìzūn yù zhòngxuān cǐ yì

ér shuō jì yán

尔 时 世 尊 欲 重 宣 此义,而 说 偈 言:

150

shèngzhǔshìzūn

suījiǔmiè dù

zàibǎo tǎ zhōng

shàngwéi fǎ lái

圣 主 世 尊、 虽 久 灭 度, 在 宝 塔 中 , 尚 为 法 来,
zhūrényún hé

bù qínwéi fǎ

cǐ fó miè dù

wú yāngshùjié

诸 人 云 何,不 勤 为 法。此佛 灭 度,无 央 数 劫,
chùchùtīng fǎ

yǐ nán yù gù

bǐ fó běnyuàn

wǒ miè dù hòu

处 处 听 法,以 难 遇故。彼佛 本 愿 ,我 灭 度 后,
zàizàisuǒwǎng

chángwéitīng fǎ

yòu wǒ fēnshēn

wú liàngzhū fó

在 在 所 往 , 常 为 听 法。 又 我 分 身 ,无 量 诸 佛,
rú héngshāděng

lái yù tīng fǎ

jí jiànmiè dù

duōbǎo rú lái

如 恒 沙 等 , 来 欲 听 法。及 见 灭 度, 多 宝 如 来,
gè shěmiào tǔ

jí dì zǐ zhòng

tiānrénlóngshén

zhūgōngyǎngshì

各 舍 妙 土,及弟子 众 、 天 人 龙 神 、 诸 供 养 事,
lìng fǎ jiǔzhù

gù láizhì cǐ

wéizuòzhū fó

yǐ shéntōng lì

令 法 久 住,故 来 至 此。 为 坐 诸 佛,以 神 通 力、
yí wú liàngzhòng

lìngguóqīngjìng

zhū fó gè gè

yì bǎoshùxià

移无 量 众 , 令 国 清 净 。 诸 佛各各,诣 宝 树 下,
rú qīngjìngchí

liánhuázhuāngyán

qí bǎoshùxià

zhūshī zǐ zuò

如 清 净 池、 莲 华 庄 严。其 宝 树 下、 诸 师 子 座,
fó zuò qí shàng

guāngmíngyánshì

rú yè àn zhōng

rán dà jù huǒ

佛 坐 其 上 , 光 明 严 饰,如夜闇 中 、 燃 大炬 火。
shēnchūmiàoxiāng

biànshífāngguó

zhòngshēngméngxūn

xǐ bú zì shèng

身 出 妙 香 , 遍 十 方 国, 众 生 蒙 薰,喜不自 胜 ,
pì rú dà fēng

chuīxiǎoshùzhī

yǐ shìfāngbiàn

lìng fǎ jiǔzhù

譬如大 风 、 吹 小 树 枝。以 是 方 便 , 令 法 久 住。
gàozhū dà zhòng

wǒ miè dù hòu

shuínéng hù chí

dú shuō sī jīng

告 诸 大 众 ,我 灭 度 后, 谁 能 护 持、读 说 斯 经 ,
jīn yú fó qián

zì shuōshìyán

qí duōbǎo fó

suījiǔmiè dù

今 于佛 前 、自 说 誓 言。其 多 宝 佛, 虽 久 灭 度,

151

yǐ dà shìyuàn

ér shī zǐ hǒu

duōbǎo rú lái

jí yǔ wǒ shēn

以大 誓 愿 、而 师 子 吼。 多 宝 如 来,及与我 身 ,
suǒ jí huà fó

dāngzhī cǐ yì

zhū fó zǐ děng

shuínéng hù fǎ

所 集 化 佛, 当 知 此意。 诸 佛子 等 , 谁 能 护法,
dāng fā dà yuàn

lìng dé jiǔzhù

qí yǒunéng hù

cǐ jīng fǎ zhě

当 发大 愿 , 令 得 久 住。其 有 能 护,此 经 法 者,
zé wéigōngyǎng

wǒ jí duōbǎo

cǐ duōbǎo fó

chǔ yú bǎo tǎ

则 为 供 养 ,我及 多 宝。此 多 宝 佛, 处 于 宝 塔,
chángyoushífāng

wéishìjīng gù

yì fù gōngyǎng

zhūláihuà fó

常 游 十 方 , 为 是 经 故,亦复 供 养 , 诸 来 化 佛,
zhuāngyánguāngshì

zhūshìjièzhě

ruòshuō cǐ jīng

zé wéijiàn wǒ

庄 严 光 饰、 诸 世 界 者, 若 说 此 经 ,则 为 见 我,
duōbǎo rú lái

jí zhūhuà fó

zhūshànnán zǐ

gè dì sī wéi

多 宝 如 来、及 诸 化 佛。 诸 善 男 子,各谛思 惟,
cǐ wéinánshì

yí fā dà yuàn

zhū yú jīngdiǎn

shù rú héngshā

此 为 难 事,宜发大 愿 。 诸 余 经 典 , 数 如 恒 沙,
suīshuō cǐ děng

wèi zú wéinán

ruòjiē xū mí

zhìzhì tā fāng

虽 说 此 等 , 未 足 为 难。 若 接 须弥, 掷 置 他 方 ,
wú shù fó tǔ

yì wèiwéinán

ruò yǐ zú zhǐ

dòng dà qiānjiè

无 数 佛土,亦 未 为 难。 若 以足 指, 动 大 千 界,
yuǎnzhì tā guó

yì wèiwéinán

ruò lì yǒudǐng

wéizhòngyǎnshuō

远 掷 他 国,亦 未 为 难。 若 立 有 顶 , 为 众 演 说 ,
wú liàng yú jīng

yì wèiwéinán

ruò fó mièhòu

yú è shìzhōng

无 量 余 经 ,亦 未 为 难。 若 佛 灭 后,于恶 世 中 、
néngshuō cǐ jīng

shì zé wéinán

jiǎshǐyǒurén

shǒu bǎ xū kōng

能 说 此 经 , 是 则 为 难。 假 使 有 人, 手 把虚 空 、
ér yǐ yóuxíng

yì wèiwéinán

yú wǒ mièhòu

ruò zì shūchí

而以 游 行 ,亦 未 为 难。于我 灭 后, 若 自 书 持,

152

ruòshǐrénshū

shì zé wéinán

ruò

yǐ dà dì

zhì zú jiǎshàng

若 使 人 书, 是 则 为 难。若以大地, 置 足 甲 上 ,
shēng yú fàntiān

yì wèiwéinán

fó miè dù hòu

yú è shìzhōng

升 于 梵 天 ,亦 未 为 难。佛 灭 度 后,于恶 世 中 、
zàn dú cǐ jīng

shì zé wéinán

jiǎshǐjiéshāo

dān fù gāncǎo

暂 读此 经 , 是 则 为 难。 假 使 劫 烧 , 担 负 干 草、
rù zhōng bù shāo

yì wèiwéinán

wǒ miè dù hòu

ruòchí cǐ jīng

入 中 不 烧 ,亦 未 为 难。我 灭 度 后, 若 持 此 经 、
wéi yī rénshuō

shì zé wéinán

ruòchí bā wàn

sì qiān fǎ cáng

为 一 人 说 , 是 则 为 难。 若 持 八 万、四 千 法 藏 、
shí èr bù jīng

wéirényǎnshuō

lìngzhūtīngzhě

dé liùshéntōng

十 二部 经 、 为 人 演 说 , 令 诸 听 者,得 六 神 通 ,
suīnéng rú shì

yì wèiwéinán

yú wǒ mièhòu

tīngshòu cǐ jīng

虽 能 如 是,亦 未 为 难。于我 灭 后, 听 受 此 经 ,
wèn qí yì qù

shì zé wéinán

ruòrénshuō fǎ

lìngqiānwàn yì

问 其义趣, 是 则 为 难。 若 人 说 法, 令 千 万 亿、
wú liàng wú shù

héngshāzhòngshēng

dé ā luóhàn

jù liùshéntōng

无 量 无 数, 恒 沙 众 生 、得阿 罗 汉,具 六 神 通 ,
suīyǒushì yì

yì wèiwéinán

yú wǒ mièhòu

ruònéngfèngchí

虽 有 是 益,亦 未 为 难。于我 灭 后, 若 能 奉 持,
rúsī jīngdiǎn

shì zé wéinán

wǒ wéi fó dào

yú wúliàng tǔ

如斯 经典 , 是 则 为难 。我 为 佛 道,于 无量 土,
cóngshǐzhìjīn

guǎngshuōzhūjīng

ér yú qí zhōng

cǐ jīng dì yī

从 始 至 今、 广 说 诸 经 ,而于其 中 ,此 经 第一。
ruòyǒunéngchí

zé chí fó shēn

zhūshànnán zǐ

yú wǒ mièhòu

若 有 能 持,则 持 佛 身 。 诸 善 男 子,于我 灭 后,
shuínéngshòuchí

dú sòng cǐ jīng

jīn yú fó qián

zì shuōshìyán

谁 能 受 持、读 诵 此 经 , 今 于佛 前 、自 说 誓 言。

153

cǐ jīngnánchí

ruòzànchízhě

wǒ zé huān xǐ

zhū fó yì rán

此 经 难 持, 若 暂 持 者,我则 欢 喜, 诸 佛亦 然,
rú shìzhīrén

zhū fó suǒtàn

shì zé yǒngměng

shì zé jīngjìn

如 是 之 人, 诸 佛 所 叹。 是 则 勇 猛 , 是 则 精 进,
shìmíngchíjiè

hángtóutuózhě

zé wéi jí dé

wú shàng fó dào

是 名 持 戒、 行 头 陀 者,则 为 疾得,无 上 佛 道。
néng yú láishì

dú chí cǐ jīng

shìzhēn fó zǐ

zhùchúnshàn dì

能 于 来 世,读 持 此 经 , 是 真 佛子, 住 淳 善 地。
fó miè dù hòu

néngjiě qí yì

shìzhūtiānrén

shìjiānzhīyǎn

佛 灭 度 后, 能 解 其义, 是 诸 天 人、 世 间 之 眼。
yú kǒngwèishì

néng xū yú shuō

yí qiètiānrén

jiēyìnggōngyǎng

于 恐 畏 世, 能 须臾 说 ,一 切 天 人、 皆 应 供 养 。

tí pó dá duō pǐn dì shí èr

提婆达 多 品 第 十 二
ěr shí fó gàozhū pú sà

jí tiānrén sì zhòng

wú yú guò qù wú liàngjié

尔 时 佛 告 诸 菩萨、及 天 人 四 众 :吾于 过 去无 量 劫
zhōng

qiú fǎ huájīng

wú yǒuxièjuàn

yú duōjiézhōng

chángzuòguówáng

中 , 求 法 华 经 ,无 有 懈 倦 。于 多 劫 中 、 常 作 国 王 ,
fā yuànqiú yú wú shàng pú tí

xīn bù tuìzhuǎn

wéi yù mǎn zú liù bō luó mì

发 愿 求 于无 上 菩提, 心 不 退 转 。为 欲 满 足 六 波 罗 蜜,
qínháng bù shī

xīn wú lìn xī

xiàng mǎ

qī zhēn guó chéng qī

勤 行 布 施, 心 无 吝 惜, 象 、马、七 珍 、国、 城 、妻、子,
nú bì

pú cóng

tóu mù suǐ nǎo

shēn ròu shǒu zú

bù xī qū mìng

奴婢、仆 从 , 头、目、髓、脑, 身 、肉、手 、足,不惜躯 命 。

154

shíshìrénmín shòumìng wú liàng

wéi yú fǎ gù

juānshěguówèi

wěizhèng

时 世 人 民、寿 命 无 量 , 为 于法故, 捐 舍 国 位, 委 政
tài zǐ

jī gǔ xuānlìng sì fāngqiú fǎ

shuínéngwéi wǒ shuō dà chéngzhě

太 子,击鼓 宣 令 、四 方 求 法: 谁 能 为 我 说 大 乘 者,
wú dāngzhōngshēngōngjǐzǒushǐ

shíyǒuxiānrén

láibáiwángyán

wǒ yǒu dà

吾 当 终 身 供给 走 使。时 有 仙 人、来 白 王 言:我 有 大
chéng

míngmiào fǎ liánhuájīng

ruò bù wéi wǒ

dāngwéixuānshuō

wáng

乘 , 名 妙 法 莲 华 经 , 若 不 违 我, 当 为 宣 说 。 王
wénxiānyán

huān xǐ yǒngyuè

jí suíxiānrén gōng jǐ suǒ xū

cǎiguǒ

闻 仙 言, 欢 喜 踊 跃,即 随 仙 人、供 给 所 需, 采 果、汲
shuǐ

shíxīn

shèshí

nǎizhì yǐ shēn ér wéichuángzuò

shēnxīn wú juàn

水 , 拾 薪、设 食, 乃 至 以 身 而 为 床 座, 身 心 无 倦 。
yú shífèngshì

jīng yú qiānsuì

wéi yú fǎ gù

jīngqíngěishì

lìng wú

于 时 奉 事、 经 于 千 岁, 为 于法故, 精 勤 给 侍, 令 无
suǒ fá

所 乏。
ěr shíshìzūn yù zhòngxuān cǐ yì

ér shuō jì yán

尔 时 世 尊 欲 重 宣 此义,而 说 偈 言:
wǒ niànguò qù jié

wéiqiú dà fǎ gù

suīzuòshìguówáng

bù tān wǔ yù lè

我 念 过 去 劫, 为 求 大法故, 虽 作 世 国 王 ,不 贪 五欲乐。
chuízhōnggào sì fāng

shuíyǒu dà fǎ zhě

ruòwéi wǒ jiěshuō

shēndāngwéi

捶 钟 告 四 方 , 谁 有 大法 者, 若 为 我 解 说 , 身 当 为
nú pú

奴仆。
shíyǒu ā sī xiān

láibái yú dà wáng

wǒ yǒuwēimiào fǎ

shìjiānsuǒ xī

时 有 阿私 仙 , 来 白 于大 王 ,我 有 微 妙 法, 世 间 所 稀
yǒu

有,

155

ruònéngxiūxíngzhě

wú dāngwéi rǔ shuō

shíwángwénxiānyán

xīnshēng dà

若 能 修 行 者,吾 当 为 汝 说 。 时 王 闻 仙 言, 心 生 大
xǐ yuè

喜 悦,
jí biànsuíxiānrén

gōng jǐ yú suǒ xū

cǎixīn jí guǒluǒ

suíshígōngjìng

即 便 随 仙 人, 供 给于 所 需。 采 薪 及 果 蓏, 随 时 恭 敬

与,
qíngcúnmiào fǎ gù

shēnxīn wú xièjuàn

pǔ wéizhūzhòngshēng

qínqiú yú

情 存 妙 法故, 身 心 无 懈 倦 。普 为 诸 众 生 , 勤 求 于
dà fǎ

大法,
yì bù wéi jǐ shēn

jí yǐ wǔ yù lè

gù wéi dà guówáng

qínqiúhuò cǐ fǎ

亦不 为 己 身 、及以五欲乐。故 为 大 国 王 , 勤 求 获 此法,
suìzhì dé chéng fó

jīn gù wéi rǔ shuō

遂 致 得 成 佛, 今 故 为 汝 说 。
fó gàozhū bǐ qiū

ěr shíwángzhě

zé wǒ shēnshì

shíxiānrénzhě

佛 告 诸 比 丘: 尔 时 王 者, 则我 身 是。 时 仙 人 者,
jīn tí pó dá duōshì

yóu tí pó dá duōshànzhīshi gù

今 提婆达 多 是。

由 提婆达 多 善 知识 故,

bōluómì

cíbēi xǐ shě

sānshíèrxiāng

lìng wǒ jù zú liù

令 我具足 六

bāshí zhònghǎo

zǐ mó jīn sè

波罗蜜, 慈悲喜 舍, 三十二 相 , 八十 种 好, 紫磨 金 色,
shí lì

sì wú suǒwèi sì shè fǎ shí bā bù gòng shéntōngdào lì

chéngděng

十 力、四无 所 畏、四 摄 法、十 八不 共 、神 通 道 力, 成 等
zhèngjiào

guǎng dù zhòngshēng

jiēyīn tí pó dá duōshànzhīshi gù

正 觉 , 广 度 众 生 , 皆 因 提婆达 多 善 知 识 故。
gàozhū sì zhòng

tí pó dá duōquèhòuguò wú liàngjié

dāng dé chéng

告 诸 四 众 : 提婆达 多 却 后 过 无 量 劫, 当 得 成

156

hàoyuētiānwáng rú lái yìnggòng zhèngbiànzhī míngháng zú shànshì

佛, 号 曰 天 王 如 来、应 供 、 正 遍 知、明 行 足、善 逝
shìjiānjiě wú shàngshì diào yù zhàng fu tiānrénshī fó shìzūn shìjiè

世 间 解、无 上 士、调 御 丈 夫、天 人 师、佛、世 尊。世 界
míngtiāndào

shítiānwáng fó

zhùshì èr shízhōngjié

guǎngwéizhòngshēng

名 天 道。时 天 王 佛、住 世 二 十 中 劫, 广 为 众 生
shuō yú miào fǎ

héng hé shāzhòngshēng dé ā luóhànguǒ

wú liàngzhòng

说 于 妙 法, 恒 河 沙 众 生 得阿 罗 汉 果, 无 量 众
shēng fā yuánjiàoxīn

héng hé shāzhòngshēng fā wú shàngdàoxīn

dé wú

生 发 缘 觉 心, 恒 河 沙 众 生 发无 上 道 心, 得无
shēngrěn

zhì bù tuìzhuǎn

生 忍, 至 不 退 转 。
shítiānwáng fó bānnièpánhòu

zhèng fǎ zhùshì èr shízhōngjié

quán

时 天 王 佛 般 涅 槃 后, 正 法 住 世 二 十 中 劫。 全
shēnshè lì

qǐ qī bǎo tǎ

gāoliùshíyóuxún

zòngguǎng sì shíyóuxún

zhū

身 舍 利、起七 宝 塔, 高 六 十 由 旬, 纵 广 四 十 由 旬, 诸
tiānrénmín

xī yǐ zá huá mò xiāng shāoxiāng tú xiāng

yī fu yīngluò

天 人 民,悉以杂 华、末 香 、烧 香 、涂 香 ,衣服、璎 珞、
zhuàngfān

bǎogài

jì lè

gē sòng

lǐ bài

gōngyǎng qī bǎomiào tǎ

幢 幡、宝 盖,伎乐、歌 颂 ,礼 拜、供 养 七 宝 妙 塔。无
liàngzhòngshēng dé ā luóhànguǒ

wú liàngzhòngshēng wù pì zhī fó

量 众 生 、得阿 罗 汉 果,无 量 众 生 、悟辟 支 佛,不
kě sī yì zhòngshēng

fā pú tí xīn

zhì bù tuìzhuǎn

可思议 众 生 、发菩提 心, 至 不 退 转 。
fó gàozhū bǐ qiū

wèiláishìzhōng

ruòyǒushànnán zǐ

shàn nǚ rén

佛 告 诸 比 丘: 未 来 世 中 , 若 有 善 男 子、 善 女 人,
wénmiào fǎ huájīng tí pó dá duōpǐn

jìngxīnxìnjìng

bù shēng yí huòzhě

闻 妙 法 华 经 提婆达 多 品, 净 心 信 敬 , 不 生 疑 惑 者,

157

bù duò dì yù

è guǐ chùshēng

shēngshífāng fó qián

suǒshēngzhīchù

不 堕 地狱、饿 鬼、畜 生 , 生 十 方 佛 前 , 所 生 之 处,
chángwén cǐ jīng

ruòshēngréntiānzhōng

shòushèngmiào lè

ruòzài fó

常 闻 此 经 。 若 生 人 天 中 , 受 胜 妙 乐, 若 在 佛
qián

liánhuáhuàshēng

前 , 莲 华化 生 。
yú shíxiàfāngduōbǎoshìzūn

suǒcóng pú sà

míngyuēzhì jī

báiduō

于 时 下 方 多 宝 世 尊、 所 从 菩萨, 名 曰 智 积, 白 多
bǎo fó

dāngháiběn tǔ

shìjiāmóu ní fó gàozhì jī yuē

shànnán zǐ

qiě

宝 佛: 当 还 本 土。 释 迦 牟 尼佛 告 智 积 曰: 善 男 子, 且
dài xū yú

cǐ yǒu pú sà

míngwénshūshī lì

kě yǔ xiāngjiàn

lùnshuō

待 须臾, 此 有 菩萨、 名 文 殊 师 利, 可与 相 见 , 论 说
miào fǎ

kě háiběn tǔ

妙 法,可 还 本 土。
ěr shíwénshūshī lì

zuòqiān yè liánhuá

dà rú chēlún

jù lái pú sà

尔 时 文 殊 师 利、坐 千 叶 莲 华,大如 车 轮,俱 来 菩萨
yì zuòbǎoliánhuá

cóng yú dà hǎisuōjiéluólónggōng

zì rányǒngchū

zhù

亦 坐 宝 莲 华, 从 于大 海 娑 竭 罗 龙 宫 、 自 然 涌 出, 住
xū kōngzhōng

yì língjiùshān

cóngliánhuáxià

zhì yú fó suǒ

tóumiàn

虚 空 中 , 诣 灵 鹫 山 , 从 莲 华 下, 至 于佛 所, 头 面
jìng lǐ èr shìzūn zú

xiūjìng yǐ bì

wǎngzhì jī suǒ

gòngxiāngwèiwèn

敬 礼二 世 尊 足。 修 敬 已毕, 往 智 积 所, 共 相 慰 问,
quèzuò yí miàn

却 坐一 面 。
zhì jī pú sà wènwénshūshī lì

rénwǎnglónggōng

suǒhuàzhòngshēng

智 积菩萨 问 文 殊 师 利: 仁 往 龙 宫 , 所 化 众 生
qí shù jǐ hé

wénshūshī lì yán

qí shù wú liàng

bù kě chēng jì

fēikǒu

其 数 几何? 文 殊 师 利 言: 其 数 无 量 , 不可 称 计, 非 口

158

suǒxuān

fēixīnsuǒ cè

qiědài xū yú

zì dāngzhèngzhī

suǒyánwèijìng

所 宣 , 非 心 所 测, 且 待 须臾, 自 当 证 知。 所 言 未 竟 ,
wú shù pú sà

zuòbǎoliánhuá

cónghǎiyǒngchū

yì língjiùshān

zhù xū

无 数 菩萨、 坐 宝 莲 华, 从 海 涌 出, 诣 灵 鹫 山 , 住 虚
kōngzhōng

cǐ zhū pú sà

jiēshìwénshūshī lì zhīsuǒhuà dù

jù pú sà háng

空 中 。此 诸 菩萨, 皆 是 文 殊 师 利 之 所 化 度,具菩萨 行
jiēgònglùnshuōliù bō luó mì běnshēngwénrén zài xū kōngzhōngshuōshēngwén

皆 共 论 说 六 波 罗 蜜。本 声 闻 人、在 虚 空 中 说 声 闻
háng

jīnjiēxiūxíng dà chéngkōng yì

wénshūshī lì wèizhì jī yuē

yú hǎi

行 , 今 皆 修 行 大 乘 空 义。 文 殊 师 利 谓 智 积 曰: 于 海
jiàohuà

qí shì rú shì

ěr shízhì jī pú sà

yǐ jì zànyuē

教 化,其 事 如 是。尔 时 智 积菩萨,以偈 赞 曰:
dà zhì dé yǒngjiàn

huà dù wú liàngzhòng

jīn cǐ zhū dà huì jí wǒ jiē yǐ

大 智 德 勇 健 , 化 度无 量 众 , 今 此 诸 大 会、及我 皆 已
jiàn

见。
yǎnchàngshíxiāng yì

kāichǎn yī chéng fǎ

guǎngdǎozhūzhòngshēng

lìng

演 畅 实 相 义, 开 阐 一 乘 法, 广 导 诸 众 生 , 令
sù chéng pú tí

速 成 菩提,
wénshūshī lì yán

wǒ yú hǎizhōng

wéichángxuānshuōmiào fǎ huájīng

文 殊 师 利 言: 我于 海 中 , 惟 常 宣 说 妙 法 华 经
zhì jī wènwénshūshī lì yán

cǐ jīngshènshēnwēimiào

zhūjīngzhōngbǎo

智 积 问 文 殊 师 利 言: 此 经 甚 深 微 妙 , 诸 经 中 宝,
shìsuǒ xī yǒu

pō yǒuzhòngshēng qínjiājīngjìn

xiūxíng cǐ jīng

sù dé

世 所 稀 有,颇 有 众 生 、勤 加 精 进, 修 行 此 经 ,速得
fó fǒu

wénshūshī lì yán

yǒushājiéluólóngwáng nǚ

niánshǐ bā suì

佛 否? 文 殊 师 利 言: 有 裟 竭 罗 龙 王 女, 年 始 八 岁,

159

zhìhuì lì gēn

shànzhīzhòngshēngzhūgēnháng yè

dé tuóluó ní

zhū fó

智 慧 利 根, 善 知 众 生 诸 根 行 业, 得 陀 罗 尼, 诸 佛
suǒshuōshènshēn mì cáng

xī néngshòuchí

shēn rù chándìng

le dá zhū fǎ

所 说 甚 深 秘 藏 ,悉 能 受 持。 深 入 禅 定 ,了达 诸 法,
yú chà nà qǐng fā pútí xīn

dé bù tuìzhuǎn

biàncái wú ài

cí niànzhòng

于 刹 那 顷 、发菩提 心,得不 退 转 , 辩 才 无碍。慈 念 众
shēng

yóu rú chì zǐ

gōng dé jù zú

xīnniànkǒuyǎn

wēimiàoguǎng dà

生 、犹 如 赤 子, 功 德具足, 心 念 口 演, 微 妙 广 大,
cí bēirénràng

zhì yì hé yǎ

néngzhì pú tí

慈 悲 仁 让 , 志 意和雅, 能 至 菩提。
zhì jī pú sà yán

wǒ jiànshìjiā rú lái

yú wú liàngjié

nánháng kǔ

智 积菩萨 言: 我 见 释 迦 如 来, 于无 量 劫、 难 行 苦
xíng

jī gōnglèi dé

qiú pú tí dào

wèicéngzhǐ xī

guānsānqiān dà qiān

行 , 积 功 累 德, 求 菩提 道, 未 曾 止 息。 观 三 千 大 千
shìjiè

nǎizhì wú yǒu rú jiè zǐ xǔ

fēishì pú sà shěshēnmìngchù

wéizhòng

世 界, 乃 至 无 有 如 芥 子许、非 是 菩萨 舍 身 命 处, 为 众
shēng gù

ránhòunǎi dé chéng pú tí dào

bù xìn cǐ nǚ yú xū yú qǐng

biàn

生 故, 然 后 乃 得 成 菩提 道。 不 信 此女于须臾 顷 、 便
chéngzhèngjiào

yánlùnwèi qì

shílóngwáng nǚ

hū xiàn yú qián

tóumiàn

成 正 觉 。言 论 未 讫, 时 龙 王 女、忽 现 于 前 , 头 面
lǐ jìng

quèzhù yí miàn

yǐ jì zànyuē

礼 敬 , 却 住 一 面 ,以偈 赞 曰:
shēn dá zuì fú xiàng

biànzhào yú shífāng

wēimiàojìng fǎ shēn

jù xiāng

深 达 罪 福 相 , 遍 照 于 十 方 , 微 妙 净 法 身 ,具 相
sānshí èr

三 十 二,
yǐ bā shízhònghǎo

yòngzhuāngyán fǎ shēn

tiānrénsuǒdàiyǎng

lóngshén

以八 十 种 好、 用 庄 严 法 身 。 天 人 所 戴 仰 , 龙 神

160

xiángōngjìng

咸 恭 敬,
yí qièzhòngshēnglèi

wú bù zōngfèngzhě

yòuwénchéng pú tí

wéi fó dāng

一 切 众 生 类,无不 宗 奉 者。 又 闻 成 菩提, 唯 佛 当
zhèngzhī

证 知,
wǒ chǎn dà chéngjiào

dù tuō kǔ zhòngshēng

我 阐 大 乘 教 ,度 脱 苦 众 生 。
shíshè lì fú yǔ lóng nǚ yán

rǔ wèi bù jiǔ dé wú shàngdào

shìshìnán

时 舍 利弗语 龙 女 言: 汝 谓 不 久 得无 上 道, 是 事 难
xìn suǒ yǐ zhě hé

nǚ shēngòuhuì

fēishì fǎ qì

yún hé néng dé wú shàng pú

信。所 以 者 何。女 身 垢 秽, 非 是 法器, 云 何 能 得无 上 菩

fó dàoxuánkuàng

jīng wú liàngjié

qín kǔ jī háng

jù xiūzhū dù

提。佛 道 悬 旷 , 经 无 量 劫、 勤 苦积 行 ,具 修 诸 度,
ránhòunǎichéng yòu nǚ rénshēn yóuyǒu wǔ zhàng

yī zhě

bù dé zuòfàntiān

然 后 乃 成 。又 女 人 身 、犹 有 五 障 ,一 者、不得 作 梵 天
wáng

èr zhě

dì shì

sānzhě

mó wáng

sì zhě zhuànlúnshèngwáng

王 ,二 者、帝 释, 三 者、魔 王 ,四 者、 转 轮 圣 王 ,五
zhě

fó shēn

yún hé nǚ shēn sù dé chéng fó

者、佛 身 , 云 何女 身 速得 成 佛?
ěr shílóng nǚ yǒu yī bǎozhū

jiàzhísānqiān dà qiānshìjiè

chí yǐ

尔 时 龙 女 有 一 宝 珠, 价 值 三 千 大 千 世 界, 持 以
shàng fó

fó jí shòuzhī lóng nǚ wèizhì jī pú sà

zūnzhěshè lì fú yán

上 佛。佛即 受 之。龙 女 谓 智 积菩萨、尊 者 舍 利弗 言:我
xiànbǎozhū

shìzūn nà shòu

shìshì jí fǒu

dā yán

shèn jí

nǚ yán

献 宝 珠, 世 尊 纳 受 , 是 事 疾 否? 答 言: 甚 疾。 女 言:
yǐ rǔ shén lì

guān wǒ chéng fó

fù sù yú cǐ

dāngshízhònghuì

jiējiàn

以汝 神 力、 观 我 成 佛,复速于此。 当 时 众 会, 皆 见

161

lóng nǚ

hū ránzhījiān

biànchéngnán zǐ

jù pú sà háng

jí wǎngnánfāng

龙 女、忽 然 之 间 、 变 成 男 子,具菩萨 行 ,即 往 南 方
wú gòushìjiè

zuòbǎoliánhuá

chéngděngzhèngjiào

sānshí èr xiāng

无 垢 世 界, 坐 宝 莲 华, 成 等 正 觉 , 三 十 二 相 、八
shízhònghǎo

pǔ wéishífāng yí qièzhòngshēng

yǎnshuōmiào fǎ

ěr shísuō

十 种 好,普 为 十 方 一 切 众 生 、演 说 妙 法。尔 时 娑
pó shìjiè

pú sà

shēngwén tiānlóng bā bù

rén yǔ fēirén

jiēyáojiàn bǐ

婆 世 界、菩萨、 声 闻、天 龙 八部、人 与 非 人, 皆 遥 见 彼
lóng nǚ chéng fó

pǔ wéishíhuìréntiānshuō fǎ

xīn dà huān xǐ

xī yáo

龙 女 成 佛, 普 为 时 会 人 天 说 法, 心 大 欢 喜, 悉 遥
jìng lǐ

wú liàngzhòngshēng

wén fǎ jiě wù

dé bù tuìzhuǎn

wú liàng

敬 礼。 无 量 众 生 、 闻 法 解 悟, 得不 退 转 , 无 量
zhòngshēng dé shòudào jì

wú gòushìjiè liùfǎnzhèndòng

suō pó shìjiè

众 生 、得 受 道 记,无 垢 世 界、六 反 震 动 , 娑 婆 世 界、
sānqiānzhòngshēngzhù bù tuì dì

sānqiānzhòngshēng fā pú tí xīn

ér dé shòu

三 千 众 生 住 不 退 地、三 千 众 生 发菩提 心、而得 受

zhì jī pú sà

jí shè lì fú

yí qièzhònghuì

mò ránxìnshòu

记。 智 积菩萨、及 舍 利弗,一 切 众 会,默 然 信 受 。
quàn chí pǐn dì shí sān

劝 持 品第十 三
ěr shíyàowáng pú sà mó hē sà

jí dà lè shuō pú sà mó hē sà

yǔ èr wàn

尔 时 药 王 菩萨摩诃萨、及大乐 说 菩萨摩诃萨、与二 万
pú sà juànshǔ jù

jiē yú fó qián

zuòshìshìyán

wéiyuànshìzūn bù yǐ wéi

菩萨 眷 属 俱, 皆 于佛 前 、 作 是 誓 言: 惟 愿 世 尊 不以 为

wǒ děng yú fó mièhòu

dāngfèngchí

dú sòng shuō cǐ jīngdiǎn hòu è

虑,我 等 于佛 灭 后, 当 奉 持、读 诵 、说 此 经 典 。后 恶

162

shìzhòngshēng

shàngēnzhuǎnshǎo

duōzēngshàngmàn

tān lì gōngyǎng

世 众 生 , 善 根 转 少 , 多 增 上 慢, 贪 利 供 养 ,
zēng bú shàngēn

yuǎn lí jiětuō

suīnán kě jiàohuà

wǒ děngdāng qǐ dà rěn

增 不 善 根, 远 离 解 脱。 虽 难 可 教 化,我 等 当 起大 忍

dú sòng cǐ jīng

chíshuō

shūxiě

zhǒngzhǒnggōngyǎng

bù xī shēn

力,读 诵 此 经 , 持 说 、书 写、 种 种 供 养 、不惜 身
mìng

命。
ěr shízhòngzhōng wǔ bǎi ā luóhàn dé shòu jì zhě bái fó yán

shìzūn

尔 时 众 中 五 百 阿 罗 汉 得 受 记 者、白 佛 言: 世 尊,
wǒ děng yì zì shìyuàn

yú yì guó tǔ

guǎngshuō cǐ jīng

fù yǒuxué wú xué bā

我 等 亦自 誓 愿 ,于异 国 土、 广 说 此 经 。复 有 学 无 学 八
qiānrén

dé shòu jì zhě

cóngzuò ér qǐ

hé zhǎngxiàng fó

zuòshìshìyán

千 人、得 受 记 者, 从 座 而起,合 掌 向 佛、作 是 誓 言:
shìzūn

wǒ děng yì dāng yú tā guó tǔ

guǎngshuō cǐ jīng

suǒ yǐ zhě hé

shì

世 尊,我 等 亦 当 于他 国 土、 广 说 此 经 。所 以 者 何。是
suō pó guózhōng

rénduō bì è

huáizēngshàngmàn

gōng dé qiǎn bó

chēn

娑 婆 国 中 、 人 多 敝恶, 怀 增 上 慢, 功 德 浅 薄、 嗔
zhuó

chǎn qǔ

xīn bù shí gù

浊 、 谄 曲, 心 不 实 故。
ěr shí fó yí mǔ mó hē bō shé bō tí bǐ qiū ní

yǔ xué wú xué bǐ qiū ní liù

尔 时 佛姨母摩诃波 阇 波提比 丘 尼、 与 学 无 学 比 丘 尼 六
qiānrén jù

cóngzuò ér qǐ

yì xīn hé zhǎng

zhānyǎngzūnyán

mù bù zàn

千 人 俱, 从 座 而起, 一 心 合 掌 , 瞻 仰 尊 颜, 目不 暂
shě

yú shíshìzūngàojiāotán mí

hé gù yōusè ér shì rúlái

rǔ xīn

jiāng

舍。于 时 世 尊 告 憍 昙 弥:何故忧色而 视 如来,汝 心、 将
wúwèi wǒ bù shuō rǔ míng

shòu ā nòuduōluósānmiǎosān pútí jì yē

无谓我不 说 汝 名 , 授 阿 耨 多 罗 三 藐 三 菩提记耶?

163

jiāotán mí

wǒ xiānzǒngshuō

yí qièshēngwénjiē yǐ shòu jì

jīn rǔ

憍 昙 弥,我 先 总 说 、一 切 声 闻 皆 已 授 记, 今 汝
yù zhī jì zhě

jiāngláizhīshì

dāng yú liùwàn bā qiān yì zhū fó fǎ zhōng

欲 知 记 者, 将 来 之 世, 当 于 六 万 八 千 亿 诸 佛法 中 、
wéi dà fǎ shī

jí liùqiānxué wú xué bǐ qiū ní

jù wéi fǎ shī

rǔ rú shìjiàn

为 大法 师。及 六 千 学 无 学 比 丘 尼、俱 为 法 师。汝如 是 渐
jiàn jù pú sà dào

dāng dé zuò fó

hào yí qièzhòngshēng xǐ jiàn rú lái yìng

渐 具菩萨 道, 当 得 作 佛, 号 一 切 众 生 喜 见 如 来、应
gòng zhèngbiànzhī míngháng zú shànshìshìjiānjiě wú shàngshì diào yù

供 、 正 遍 知、明 行 足、善 逝 世 间 解、无 上 士、调 御
zhàng fu

tiānrénshī

shìzūn

jiāotán mí

shì yí qièzhòngshēng xǐ

丈 夫、 天 人 师、佛、世 尊。 憍 昙 弥, 是 一 切 众 生 喜
jiàn fó

jí liùqiān pú sà

zhuǎn cì shòu jì

dé ā nòuduōluósānmiǎosān pú

见 佛、及 六 千 菩萨, 转 次 授 记、得阿 耨 多 罗 三 藐 三 菩

提。
ěr shíluóhóuluó mǔ yē shūtuóluó bǐ qiū ní zuòshìniàn

shìzūn yú shòu

尔 时 罗 侯 罗 母耶 输 陀 罗 比 丘 尼 作 是 念 : 世 尊 于 授
jì zhōng

dú bù shuō wǒ míng fó gào yē shūtuóluó

rǔ yú láishìbǎiqiānwàn

记 中 ,独不 说 我 名 。佛 告 耶 输 陀 罗:汝于 来 世 百 千 万
yì zhū fó fǎ zhōng

xiū pú sà háng

wéi dà fǎ shī

jiàn jù fó dào

yú shàn

亿 诸 佛法 中 、 修 菩萨 行 , 为 大法 师, 渐 具佛 道。于 善
guózhōng

dāng dé zuò fó

hào jù zú qiānwànguāngxiāng rú lái

yìnggòng

国 中 、 当 得 作 佛, 号 具足 千 万 光 相 如 来、 应 供 、
zhèngbiànzhī míngháng zú

shànshìshìjiānjiě

wú shàngshì diào yù zhàng

正 遍 知、明 行 足、善 逝 世 间 解、无 上 士、调 御 丈
fu

tiānrénshī

shìzūn

fó shòu wú liàng ā sēngzhǐjié

夫、 天 人 师、佛、 世 尊。佛 寿 无 量 阿 僧 祇 劫。

164

ěr shí mó hē bō shé bō tí bǐ qiū ní

jí yē shūtuóluó bǐ qiū ní

bìng qí

尔 时 摩诃波 阇 波提比 丘 尼、及耶 输 陀 罗 比 丘 尼、 并 其
juànshǔ

jiē dà huān xǐ

dé wèicéngyǒu

jí yú fó qián ér shuō jì yán

眷 属, 皆 大 欢 喜,得 未 曾 有,即于佛 前 而 说 偈 言:
shìzūndǎoshī

ān yǐntiānrén

wǒ děngwén jì

xīn ān jù zú

世 尊 导 师,安 隐 天 人,我 等 闻 记, 心 安具足。
zhū bǐ qiū ní shuōshì jì yǐ

bái fó yán

shìzūn

wǒ děng yì néng yú

诸 比 丘 尼 说 是 偈已, 白 佛 言: 世 尊, 我 等 亦 能 于
tā fāngguó tǔ

guǎngxuān cǐ jīng

ěr shíshìzūnshì bā shíwàn yì nà yóu tā zhū

他 方 国 土、 广 宣 此 经 。尔 时 世 尊 视 八 十 万 亿那 由 他 诸
pú sà mó hē sà

shìzhū pú sà

jiēshì ā wéiyuèzhì

zhuǎn bù tuì fǎ lún

菩萨摩诃萨。是 诸 菩萨, 皆 是 阿 惟 越 致, 转 不 退 法 轮,
dé zhūtuóluó ní

jí cóngzuò qǐ

zhì yú fó qián

yì xīn hé zhǎng

ér zuò

得 诸 陀 罗 尼。 即 从 座 起, 至 于佛 前 , 一 心 合 掌 , 而 作
shìniàn

ruòshìzūngàochì wǒ děng

chíshuō cǐ jīngzhě

dāng rú fó jiào

是 念 : 若 世 尊 告 敕 我 等 、持 说 此 经 者, 当 如佛 教 ,
guǎngxuān sī fǎ

fù zuòshìniàn

fó jīn mò rán bú jiàngàochì

wǒ dāngyún

广 宣 斯法。复 作 是 念 :佛 今 默 然、不 见 告 敕,我 当 云

何?
shízhū pú sà jìngshùn fó yì

bìng yù zì mǎnběnyuàn

biàn yú fó qián

时 诸 菩萨 敬 顺 佛意, 并 欲自 满 本 愿 , 便 于佛 前
zuòshī zǐ hǒu

ér fā shìyán

shìzūn

wǒ děng yú rú láimièhòu

zhōuxuán

作 师 子 吼, 而发 誓 言: 世 尊, 我 等 于如 来 灭 后, 周 旋
wǎngfǎnshífāngshìjiè

nénglìngzhòngshēngshūxiě cǐ jīng

shòuchí

往 返 十 方 世 界, 能 令 众 生 书 写 此 经 , 受 持、 读
sòng

jiěshuō qí yì

rú fǎ xiūxíng

zhèng yì niàn

jiēshì fó zhīwēi lì

诵 , 解 说 其义, 如法 修 行 , 正 忆 念 , 皆 是 佛 之 威 力,

165

wéiyuànshìzūn

zài yú tā fāng

yáojiànshǒu hù

jí shízhū pú sà jù tong fā

惟 愿 世 尊, 在 于他 方 、遥 见 守 护。即 时 诸 菩萨俱 同 发
shēng

ér shuō jì yán

声 、而 说 偈 言:
wéiyuàn bù wéi lǜ

yú fó miè dù hòu

kǒng bù è shìzhōng

wǒ děngdāng

惟 愿 不 为 虑,于佛 灭 度 后, 恐 怖恶 世 中 ,我 等 当
guǎngshuō

广 说。
yǒuzhū wú zhìrén

è kǒu mà lì děng

jí jiādāozhàngzhě

wǒ děngjiēdāng

有 诸 无 智 人,恶 口 骂詈 等 ,及 加 刀 杖 者,我 等 皆 当
rěn

忍。
è shìzhōng bǐ qiū

xiézhìxīnchǎn qǔ

wèi dé wèiwéi dé

wǒ mànxīnchōng

恶 世 中 比 丘, 邪 智 心 谄 曲, 未 得 谓 为 得,我 慢 心 充
mǎn

满。
huòyǒu ā liànruò

nà yī zàikòngxián

zì wèihángzhēndào

qīngjiànrén

或 有 阿 练 若,纳衣 在 空 闲 ,自 谓 行 真 道, 轻 贱 人
jiānzhě

间 者。
tānzhù lì yǎng gù

yǔ bái yī shuō fǎ

wéishìsuǒgōngjìng

rú liùtōngluó

贪 著 利 养 故,与 白 衣 说 法, 为 世 所 恭 敬 、如 六 通 罗
hàn

汉。
shìrénhuái ě xin

chángniànshì sú shì

jiǎmíng ā liànruò

hǎochū wǒ

是 人 怀 恶 心, 常 念 世 俗 事, 假 名 阿 练 若, 好 出 我
děngguò

等 过,

166

ér zuò rú shìyán

cǐ zhū bǐ qiūděng

wéitān lì yǎng gù

shuōwàidàolùn yì

而 作 如 是 言,此 诸 比 丘 等 , 为 贪 利 养 故、 说 外 道 论 议,
zì zuò cǐ jīngdiǎn

kuánghuòshìjiānrén

wéiqiúmíngwén gù

fēnbié yú shì

自 作 此 经 典 , 诳 惑 世 间 人, 为 求 名 闻 故。分 别 于 是
jīng

经,
chángzàidàzhòngzhōng

yù huǐwǒděng gù

xiàngguówáng dà chén

pó luómén

常 在 大众 中 、欲 毁 我等 故, 向 国 王 大 臣 、婆 罗 门
jū shì

居 士、
jí yú bǐ qiūzhòng

fěibàngshuō wǒ è

wèishìxiéjiànrén

shuōwàidàolùn

及余比 丘 众 , 诽 谤 说 我恶, 谓 是 邪 见 人、 说 外 道 论

议。
wǒ děngjìng fó gù

xī rěnshìzhū è

wéi sī suǒqīngyán

rǔ děngjiēshì fó

我 等 敬 佛故,悉 忍 是 诸 恶。 为 斯 所 轻 言、汝 等 皆 是 佛,
rú cǐ qīngmànyán

jiēdāngrěnshòuzhī

zhuójié è shìzhōng

duōyǒuzhū

如此 轻 慢 言, 皆 当 忍 受 之。 浊 劫 恶 世 中 , 多 有 诸
kǒng bù

恐 怖,
è guǐ rù qí shēn

mà lì huǐ rǔ wǒ

wǒ děngjìngxìn fó

dāngzhùrěn rǔ kǎi

恶 鬼 入其 身 ,骂詈 毁 辱我。我 等 敬 信 佛, 当 著 忍 辱 铠,
wéishuōshìjīng gù

rěn cǐ zhūnánshì

wǒ bù ài shēnmìng

dàn xī wú shàng

为 说 是 经 故, 忍 此 诸 难 事。我不爱 身 命 , 但 惜无 上
dào

道,
wǒ děng yú láishì

hù chí fó suǒzhǔ

shìzūn zì dāngzhī

zhuóshì è bǐ qiū

我 等 于 来 世,护 持 佛 所 嘱, 世 尊 自 当 知。 浊 世 恶比 丘,

167

bù zhī fó fāngbiàn

suí yí suǒshuō fǎ

è kǒu ér pín cù

shùshùjiànbìnchū

不 知 佛 方 便 、随 宜 所 说 法,恶 口 而 颦 蹙, 数 数 见 摈 出
yuǎn lí yú tǎ sì

rú shìděngzhòng è

niàn fó gàochì gù

jiēdāngrěnshì

远 离于塔寺。如 是 等 众 恶, 念 佛 告 敕 故, 皆 当 忍 是
shì

事。
zhū jù luòchéng yì

qí yǒuqiú fǎ zhě

wǒ jiēdào qí suǒ

shuō fó suǒzhǔ fǎ

诸 聚 落 城 邑,其 有 求 法 者,我 皆 到 其 所, 说 佛 所 嘱 法。
wǒ shìshìzūnshǐ

chùzhòng wú suǒwèi

wǒ dāngshànshuō fǎ

yuàn fó ān yǐn

我 是 世 尊 使, 处 众 无 所 畏,我 当 善 说 法, 愿 佛安 隐
zhù

住。
wǒ yú shìzūnqián

zhūláishífāng fó

fā rú shìshìyán

fó zì zhī wǒ xīn

我于 世 尊 前 、诸 来 十 方 佛,发如 是 誓 言,佛自 知 我 心。

168