miào fǎ lián huá jīng juàn wǔ

妙 法 莲 华 经 卷 五………………第 141 页
ān lè hángpǐn dì shí sì

安乐 行 品 第 十 四………………第 141 页
cóng dì yǒngchūpǐn dì shí wǔ

从 地 涌 出 品 第 十 五……………第 152 页
rú láishòuliàngpǐn dì shíliù

如 来 寿 量 品 第 十 六……………第 162 页
fēnbiégōng dé pǐn dì shí qī

分 别 功 德 品 第 十 七………………第 170 页
miào fǎ lián huá jīng juàn liù

妙 法 莲 华 经 卷 六 …………………第 180 页
suí xǐ gōng dé pǐn dì shí bā

随 喜 功 德 品 第 十 八………………第 180 页
fǎ shīgōng dé pǐn dì shíjiǔ

法 师 功 德 品 第 十 九………………第 185 页
miào fǎ lián huá jīng juàn wǔ

妙 法 莲 华 经 卷 五
ān lè háng pǐn dì shí sì

安乐 行 品 第 十 四
ěr shíwénshūshī lì fǎ wáng zǐ pú sà mó hē sà

bái fó yán

shìzūn

尔 时 文 殊 师 利法 王 子菩萨摩诃萨、 白 佛 言: 世 尊,
shìzhū pú sà

shènwéi xī yǒu

jìngshùn fó gù

fā dà shìyuàn

yú hòu è

是 诸 菩萨, 甚 为 稀 有, 敬 顺 佛故, 发大 誓 愿 , 于 后 恶

141

shì

hù chí dú shuōshì fǎ huájīng shìzūn

pú sà mó hē sà

yú hòu è shì

世、护 持 读 说 是 法 华 经 。世 尊,菩萨摩诃萨、于 后 恶 世、
yún hé néngshuōshìjīng

fó gàowénshūshī lì

ruò pú sà mó hē sà

yú hòu

云 何 能 说 是 经 。 佛 告 文 殊 师 利: 若 菩萨摩诃萨, 于 后
è shì

yù shuōshìjīng

dāng ān zhù sì fǎ

yī zhě

ān zhù pú sà hángchù jí

恶 世、欲 说 是 经 , 当 安 住 四法。一 者、安 住 菩萨 行 处 及
qīnjìnchù

néngwéizhòngshēngyǎnshuōshìjīng

亲 近 处, 能 为 众 生 演 说 是 经 。
wénshūshī lì

yún hé míng pú sà mó hē sà hángchù

ruò pú sà mó hē sà

文 殊 师 利, 云 何 名 菩萨摩诃萨 行 处, 若 菩萨摩诃萨
zhùrěn rǔ dì

róu hé shànshùn

ér bù zú bào

xīn yì bù jīng

yòu fù yú fǎ

住 忍 辱地, 柔 和 善 顺 、而不卒 暴, 心 亦不 惊 , 又 复于法
wú suǒháng

ér guānzhū fǎ rú shíxiāng

yì bù xíng

bù fēnbié

shìmíng

无 所 行 , 而 观 诸 法如 实 相 , 亦不 行 、 不 分 别, 是 名
pú sà mó hē sà hángchù

菩萨摩诃萨 行 处。
yún hé míng pú sà mó hē sà qīnjìnchù pú sà mó hē sà bù qīnjìnguówáng

云 何 名 菩萨摩诃萨 亲 近 处。菩萨摩诃萨不 亲 近 国 王 、
wáng zǐ

dà chén guānzhǎng

bù qīnjìnzhūwàidàofànzhì ní jiān zǐ děng

王 子、大 臣 、官 长 ,不 亲 近 诸 外 道 梵 志、尼 犍 子 等 ,
jí zàoshì sú wén bǐ

zànyǒngwàishū

jí lù gā yē tuó

nì lù gā yē tuózhě

及 造 世 俗 文 笔、赞 咏 外 书,及路伽耶 陀、逆路伽耶 陀 者,
yì bù qīnjìnzhūyǒuxiōng xì

xiāngchāxiàng pū

jí nà luóděngzhǒngzhǒng

亦不 亲 近 诸 有 凶 戏、 相 叉 相 扑、 及那 罗 等 种 种
biànxiànzhī xì

yòu bù qīnjìnzhāntuóluó jí chùzhūyáng jī gǒu tiánliè yú

变 现 之 戏, 又 不 亲 近 旃 陀 罗、及 畜 猪 羊 鸡 狗、畋 猎 渔
bǔ zhū è lǜ yí

rú shìrénděng huòshíláizhě

zé wéishuō fǎ

wú suǒ xī

捕、诸 恶律仪。如 是 人 等 、或 时 来 者,则 为 说 法,无 所 希

142

wàng yòu bù qīnjìnqiúshēngwén bǐ qiū bǐ qiū ní yōu pó sāi yōu pó yí

望 。又 不 亲 近 求 声 闻 比 丘、比 丘 尼、优 婆 塞、优 婆夷,亦
bù wènxùn

ruò yú fángzhōng

ruòjīnghángchù

ruòzàijiǎngtángzhōng

不 问 讯。 若 于 房 中 , 若 经 行 处, 若 在 讲 堂 中 ,
bù gòngzhùzhǐ

huòshíláizhě

suí yí shuō fǎ

wú suǒ xīqiú

不 共 住 止。 或 时 来 者, 随 宜 说 法,无 所 希求。
wénshūshī lì

yòu pú sà mó hē sà bù yìng yú nǚ rénshēn

qǔ néngshēng

文 殊 师 利, 又 菩萨摩诃萨不 应 于女 人 身 、取 能 生
yù xiǎngxiāng

ér wéishuō fǎ

yì bù lè jiàn

ruò rù tā jiā

bù yǔ xiǎo

欲 想 相 , 而 为 说 法, 亦不乐 见 。 若 入他 家, 不与 小
nǚ chǔ nǚ guǎ nǚ děnggòng yǔ

yì fù bù jìn wǔ zhòng bù nánzhīrén yǐwéi qīn

女、处 女、寡 女 等 共 语。亦复不 近 五 种 不 男 之 人、以为 亲
hòu

bùdú rù tā jiā

ruòyǒuyīnyuán

xū dú rùshí

dàn yì xīnniàn fó

厚,不独入他 家, 若 有 因缘 、须独入时, 但 一 心 念 佛。
ruòwéi nǚ rénshuō fǎ

bù lù chǐxiào

bù xiànxiōng yì

nǎizhìwéi fǎ yóu

若 为 女 人 说 法,不露 齿 笑 ,不 现 胸 臆, 乃 至 为 法、犹
bù qīnhòu

kuàng fù yú shì

bù lè chùniánshào dì zǐ

shā mí

xiǎo ér

不 亲 厚, 况 复余 事。不乐 畜 年 少 弟子、沙 弥、小 儿,亦
bù lè yǔ tongshī

chánghǎozuòchán

zài yú xiánchù

xiūshè qí xīn

wénshū

不乐与 同 师。 常 好 坐 禅 , 在 于 闲 处、修 摄 其 心。文 殊
shī lì

shìmíngchūqīnjìnchù

师 利, 是 名 初 亲 近 处。
fù cì

pú sà mó hē sà guān yí qiè fǎ kōng

rú shíxiāng

bù diāndǎo

复次、 菩萨摩诃萨 观 一 切 法 空 , 如 实 相 , 不 颠 倒
bù dòng

bù tuì

bù zhuǎn

rú xūkōng

wú suǒyǒuxìng

yíqiè yǔyán dào

不 动 , 不 退, 不 转 , 如 虚空 , 无 所 有性 。 一切语言 道
duàn

bù shēng

bù chū

bù qǐ

wúmíng

wú xiāng

shí wú suǒyǒu

断 ,不 生 、不 出、不起, 无名 、无 相 , 实 无 所 有,无

143

liàng

wú biān

wú ài

wú zhàng

dàn yǐ yīnyuányǒu

cóngdiāndǎoshēng

量 、无 边 ,无碍、无 障 , 但 以 因 缘 有, 从 颠 倒 生 ,
gù shuō

cháng lè guān rú shì fǎ xiāng

shìmíng pú sà mó hē sà dì èr qīnjìn

故 说 。 常 乐 观 如 是 法 相 , 是 名 菩萨摩诃萨第二 亲 近
chù

处。
ěr shíshìzūn yù zhòngxuān cǐ yì

ér shuō jì yán

尔 时 世 尊 欲 重 宣 此义,而 说 偈 言:
ruòyǒu pú sà

yú hòu è shì

wú bù wèixīn

yù shuōshìjīng

若 有 菩萨,于 后 恶 世,无怖 畏 心,欲 说 是 经 ,
yìng rù hángchù

jí qīnjìnchù

cháng lí guówáng

jí guówáng zǐ

应 入 行 处、及 亲 近 处。 常 离 国 王 、及 国 王 子、
dà chénguānzhǎng

xiōngxiǎn xì zhě

jí zhāntuóluó

wàidàofànzhì

大 臣 官 长 , 凶 险 戏 者,及 旃 陀 罗、 外 道 梵 志。
yì bù qīnjìn

zēngshàngmànrén

tānzhùxiǎochéng sānzàngxuézhě

亦不 亲 近, 增 上 慢 人, 贪 著 小 乘 、三 藏 学 者,
pò jiè bǐ qiū

míng zì luóhàn

jí bǐ qiū ní

hǎo xì xiàozhě

破 戒 比 丘, 名 字 罗 汉。及比 丘 尼, 好 戏 笑 者,
shēnzhù wǔ yù

qiúxiànmiè dù

zhūyōu pó yí

jiē wù qīnjìn

深 著 五欲, 求 现 灭 度, 诸 优 婆夷, 皆 勿 亲 近。
ruòshìrénděng

yǐ hǎoxīnlái

dào pú sà suǒ

wéiwén fó dào

若 是 人 等 、以 好 心 来, 到 菩萨 所、 为 闻 佛 道、
pú sà zé yǐ

wú suǒwèixīn

bù huái xī wàng

ér wéishuō fǎ

菩萨则以,无 所 畏 心,不 怀 希 望 、而 为 说 法。
guǎ nǚ chǔ nǚ

jí zhū bù nán

jiē wù qīnjìn

yǐ wéiqīnhòu

寡 女 处 女、及 诸 不 男, 皆 勿 亲 近、以 为 亲 厚。
yì mò qīnjìn

túérkuí kuài

tiánliè yú bǔ

wéi lì shāhài

亦莫 亲近 ,屠儿魁 脍 , 畋 猎 渔捕, 为 利 杀害 ,

144

fànròu zì huó

xuànmài nǚ sè

rú shìzhīrén

jiē wù qīnjìn

贩 肉 自 活, 炫 卖 女色,如 是 之 人, 皆 勿 亲 近。
xiōngxiǎnxiàng pū

zhǒngzhǒng xī xì

zhūyín nǚ děng

jìn wù qīnjìn

凶 险 相 扑, 种 种 嬉戏, 诸 淫 女 等 , 尽 勿 亲 近。
mò dú píngchù

wéi nǚ shuō fǎ

ruòshuō fǎ shí

wú dé xì xiào

莫独 屏 处、 为 女 说 法, 若 说 法 时,无得戏 笑 。
rù lǐ qǐ shí

jiāng yī bǐ qiū

ruò wú bǐ qiū

yì xīnniàn fó

入里乞 食, 将 一比 丘, 若 无比 丘,一 心 念 佛。
shì zé míngwéi

hángchùjìnchù

yǐ cǐ èr chù

néng ān lè shuō

是 则 名 为, 行 处 近 处,以此二 处, 能 安乐 说 。
yòu fù bù xíng

shàngzhōngxià fǎ

yǒuwéi wú wéi

shí bù shí fǎ

又 复不 行 , 上 中 下 法, 有 为 无 为, 实 不 实 法,
yì bù fēnbié

shìnánshì nǚ

bù dé zhū fǎ

bù zhī bú jiàn

亦不 分 别, 是 男 是 女,不得 诸 法,不 知 不 见 ,
shì zé míngwéi

pú sà hángchù

yí qièzhū fǎ

kōng wú suǒyǒu

是 则 名 为,菩萨 行 处。一 切 诸 法, 空 无 所 有,
wú yǒuchángzhù

yì wú qǐ miè

shìmíngzhìzhě

suǒqīnjìnchù

无 有 常 住,亦无起 灭, 是 名 智 者, 所 亲 近 处。
diāndǎofēnbié

zhū fǎ yǒu wú

shìshífēishí

shìshēngfēishēng

颠 倒 分 别, 诸 法 有 无, 是 实 非 实, 是 生 非 生 。
zài yú xiánchù

xiūshè qí xīn

ān zhù bù dòng

rú xū mí shān

在 于 闲 处、 修 摄 其 心,安 住 不 动 ,如须弥 山 。
guān yí qiè fǎ

jiē wú suǒyǒu

yóu rú xū kōng

wú yǒujiān gù

观 一 切 法、 皆 无 所 有、 犹 如虚 空 ,无 有 坚 固、
bù shēng bù chū

bù dòng bù tuì

chángzhù yī xiāng

shìmíngjìnchù

不 生 不 出,不 动 不 退, 常 住 一 相 , 是 名 近 处。
ruòyǒu bǐ qiū

yú wǒ mièhòu

rù shìhángchù

jí qīnjìnchù

若 有 比 丘,于我 灭 后,入 是 行 处、及 亲 近 处,

145

shuō sī jīngshí

wú yǒuqièruò

pú sà yǒushí

rù yú jìngshì

说 斯 经 时,无 有 怯 弱。菩萨 有 时、入于 静 室,
yǐ zhèng yì niàn

suí yì guān fǎ

cóngchándìng qǐ

wéizhūguówáng

以 正 忆 念 、 随 义 观 法。 从 禅 定 起。 为 诸 国 王 、
wáng zǐ chénmín

pó luóménděng

kāihuàyǎnchàng

shuō sī jīngdiǎn

王 子 臣 民、婆 罗 门 等 , 开 化 演 畅 , 说 斯 经 典 ,
qí xīn ān yǐn

wú yǒuqièruò

wénshūshī lì

shìmíng pú sà

其 心 安 隐,无 有 怯 弱。 文 殊 师 利, 是 名 菩萨,
ān zhùchū fǎ

néng yú hòushì

shuō fǎ huájīng

安 住 初 法, 能 于 后 世、 说 法 华 经 。
yòu wénshūshī lì

rú láimièhòu

yú mò fǎ zhōng yù shuōshìjīng

又、文 殊 师 利,如 来 灭 后,于末法 中 、欲 说 是 经 ,
yìngzhù ān lè háng ruòkǒuxuānshuō ruò dú jīngshí

bù lè shuōrén jí jīng

应 住 安乐 行 。若 口 宣 说 、若 读 经 时,不乐 说 人、及 经
diǎnguò

yì bù qīngmànzhū yú fǎ shī

bù shuō tā rénhào wù

chángduǎn

典 过。亦不 轻 慢 诸 余法 师,不 说 他 人 好 恶、 长 短 。于
shēngwénrén

yì bù chēngmíngshuō qí guò è

yì bù chēngmíngzàntàn qí měi

声 闻 人, 亦不 称 名 说 其 过 恶, 亦不 称 名 赞 叹 其 美
yòu yì bù shēngyuànxiánzhīxīn

shànxiū rú shì ān lè xīn gù

zhūyǒutīngzhě

又 亦不 生 怨 嫌 之 心。 善 修 如 是 安乐 心 故, 诸 有 听 者
bù nì qí yì

yǒusuǒnánwèn

bù yǐ xiǎochéng fǎ dá

dàn yǐ dà chéng ér

不逆其意, 有 所 难 问, 不以 小 乘 法答, 但 以大 乘 而
wéijiěshuō

lìng dé yí qièzhòngzhì

为 解 说 , 令 得一 切 种 智。
ěr shíshìzūn yù zhòngxuān cǐ yì

ér shuō jì yán

尔 时 世 尊 欲 重 宣 此义,而 说 偈 言:
pú sà cháng lè

ān yǐnshuō fǎ

yú qīngjìng dì

ér shīchuángzuò

菩萨 常 乐,安 隐 说 法,于 清 净 地、而 施 床 座,

146

yǐ yóu tú shēn

zǎo yù chénhuì

zhùxīnjìng yī

nèiwài jù jìng

以 油 涂 身 , 澡 浴 尘 秽, 著 新 净 衣, 内 外 俱 净 。
ān chù fǎ zuò

suíwènwéishuō

ruòyǒu bǐ qiū

jí bǐ qiū ní

安 处 法 座, 随 问 为 说 。 若 有 比 丘、及比 丘 尼,
zhūyōu pó sāi

jí yōu pó yí

guówángwáng zǐ

qúnchénshìmín

诸 优 婆 塞、及 优 婆夷, 国 王 王 子、 群 臣 士 民,
yǐ wēimiào yì

hé yánwéishuō

ruòyǒunánwèn

suí yì ér dá

以 微 妙 义,和 颜 为 说 。 若 有 难 问, 随 义而答。
yīnyuán pì yù

fū yǎnfēnbié

yǐ shìfāngbiàn

jiēshǐ fā xīn

因 缘 譬喻,敷 演 分 别、以 是 方 便 , 皆 使 发 心,
jiànjiànzēng yì

rù yú fó dào

chúlǎnduò yì

jí xièdàixiǎng

渐 渐 增 益、入于佛 道。 除 懒 惰 意、及 懈 怠 想 ,
lí zhūyōunǎo

cí xīnshuō fǎ

zhòu yè chángshuō

wú shàngdàojiào

离 诸 忧 恼,慈 心 说 法。 昼 夜 常 说 ,无 上 道 教 ,
yǐ zhūyīnyuán

wú liàng pì yù

kāishìzhòngshēng

xiánlìnghuān xǐ

以 诸 因 缘 、无 量 譬喻、 开 示 众 生 , 咸 令 欢 喜。
yī fu wò jù

yǐnshí yī yào

ér yú qí zhōng

wú suǒ xī wàng

衣服卧具, 饮 食 医 药,而于其 中 ,无 所 希 望 。
dàn yì xīnniàn

shuō fǎ yīnyuán

yuànchéng fó dào

lìngzhòng yì ěr

但 一 心 念 , 说 法 因 缘 、 愿 成 佛 道, 令 众 亦尔,
shì zé dà lì

ān lè gōngyǎng wǒ miè dù hòu

ruòyǒu bǐ qiū

是 则大利、安乐 供 养 。我 灭 度 后, 若 有 比 丘、
néngyǎnshuō sī

miào fǎ huájīng

xīn wú jí huì

zhūnǎozhàng ài

能 演 说 斯, 妙 法 华 经 , 心 无嫉 恚、 诸 恼 障 碍,
yì wú yōuchóu

jí mà lì zhě

yòu wú bù wèi

jiādāozhàngděng

亦无 忧 愁 、及骂詈 者, 又 无怖 畏, 加 刀 杖 等 ,
yì wú bìnchū

ān zhùrěn gù

zhìzhě rú shì

shànxiū qí xīn

亦无 摈 出,安 住 忍 故。 智 者 如 是, 善 修 其 心,

147

néngzhù ān lè

rú wǒ shàngshuō

qí réngōng dé

qiānwàn yì jié

能 住 安乐,如我 上 说 。其 人 功 德, 千 万 亿 劫、
suànshù pì yù

shuō bù néngjìn

算 数 譬喻、 说 不 能 尽。
yòu wénshūshī lì pú sà mó hē sà

yú hòu mò shì

fǎ yù mièshí

shòu

又、文 殊 师 利菩萨摩诃萨,于 后 末 世、法欲 灭 时, 受
chí

dú sòng

sī jīngdiǎnzhě

wú huái jí dù chǎnkuángzhīxīn

yì wù qīng

持、读 诵 、斯 经 典 者,无 怀 嫉妒 谄 诳 之 心,亦勿 轻
mà xué fó dàozhě qiú qí chángduǎn ruò bǐ qiū

bǐ qiū ní

yōu pó sāi yōu pó

骂 学 佛 道 者、求 其 长 短 。若 比 丘、比 丘 尼、优 婆 塞、优 婆

qiúshēngwénzhě

qiú pì zhī fó zhě

qiú pú sà dàozhě

wú dé nǎozhī

夷, 求 声 闻 者, 求 辟 支 佛 者, 求 菩萨 道 者, 无得 恼 之,
lìng qí yí huǐ

yǔ qí rényán

rǔ děng qù dàoshènyuǎn

zhōng bù néng dé yí

令 其疑 悔。语其 人 言:汝 等 去 道 甚 远 , 终 不 能 得一
qièzhòngzhì

suǒ yǐ zhě hé

rǔ shìfàng yì zhīrén

yú dàoxièdài gù

yòu

切 种 智, 所 以 者 何? 汝 是 放 逸 之 人, 于 道 懈 怠 故。 又
yì bù yìng xì lùnzhū fǎ

yǒusuǒzhèngjìng dāng yú yí qièzhòngshēng qǐ dà

亦不 应 戏 论 诸 法, 有 所 诤 竞 。当 于一 切 众 生 、起大
bēixiǎng

yú zhū rú lái

qǐ cí fù xiǎng

yú zhū pú sà

qǐ dà shīxiǎng

悲 想 ,于 诸 如 来、起慈父 想 ,于 诸 菩萨、起大 师 想 ,
yú shífāngzhū dà pú sà

chángyìngshēnxīn gōngjìng lǐ bài yú yí qièzhòng

于 十 方 诸 大菩萨, 常 应 深 心、恭 敬 礼 拜。于一 切 众
shēng

píngděngshuō fǎ

yǐ shùn fǎ gù

bù duō bù shǎo

nǎizhìshēn ài

生 , 平 等 说 法, 以 顺 法故, 不 多 不 少 , 乃 至 深 爱
fǎ zhě

yì bù wéiduōshuō

法 者、亦不 为 多 说 。
wénshūshī lì

shì pú sà mó hē sà

yú hòu mò shì

fǎ yù mièshí

yǒu

文 殊 师 利, 是 菩萨摩诃萨,于 后 末 世、法欲 灭 时, 有

148

chéngjiùshì dì sān ānlè xíngzhě

shuōshì fǎ shí

wú néngnǎoluàn

dé hǎo

成 就 是 第 三 安乐 行 者, 说 是 法 时,无 能 恼 乱 ,得 好
tóngxué

gòng dú sòngshìjīng

yì dé dà zhòng ér láitīngshòu

tīng yǐ

同 学、 共 读 诵 是 经 , 亦得大 众 而 来 听 受 , 听 已、
néngchí

chí yǐ

néngsòng

sòng yǐ

néngshuō

shuō yǐ

néngshū

ruò

能 持, 持 已、 能 诵 , 诵 已、 能 说 , 说 已、 能 书, 若
shǐrénshū

gōngyǎngjīngjuàn

gōngjìng

zūnzhòng

zàntàn

使 人 书, 供 养 经 卷 , 恭 敬 、 尊 重 、 赞 叹。
ěr shíshìzūn yù zhòngxuān cǐ yì

ér shuō jì yán

尔 时 世 尊 欲 重 宣 此义,而 说 偈 言:
ruò yù shuōshìjīng

dāngshě jí huìmàn

chǎnkuángxiéwěixīn

chángxiūzhì

若 欲 说 是 经 , 当 舍 嫉 恚 慢、 谄 诳 邪 伪 心, 常 修 质
zhíháng

直行,
bù qīngmiè yú rén

yì bù xì lùn fǎ

bù lìng tā yí huǐ

yún rǔ bù dé fó

不 轻 蔑 于 人,亦不戏 论 法,不 令 他疑 悔, 云 汝不得佛。
shì fó zǐ shuō fǎ

chángróu hé néngrěn

cí bēi yú yí qiè

bù shēngxièdài

是 佛子 说 法, 常 柔 和 能 忍,慈 悲 于一 切,不 生 懈 怠
xīn

心。
shífāng dà pú sà

mǐnzhòng gù hángdào

yìngshēnggōngjìngxīn

shì zé wǒ

十 方 大菩萨, 愍 众 故 行 道, 应 生 恭 敬 心, 是 则我
dà shī

大 师。
yú zhū fó shìzūn

shēng wú shàng fù xiǎng

pò yú jiāomànxīn

shuō fǎ wú

于 诸 佛 世 尊, 生 无 上 父 想 ,破于 憍 慢 心, 说 法无
zhàng ài

障 碍,

149

dì sān fǎ rú shì

zhìzhěyìngshǒu hù

yì xīn ān lè háng

wú liàngzhòng

第 三 法如 是, 智 者 应 守 护,一 心 安乐 行 ,无 量 众
suǒjìng

所敬。
yòu

wénshūshī lì

pú sà mó hē sà

yú hòu mò shì

fǎ yù mièshí

又、 文 殊 师 利,菩萨摩诃萨,于 后 末 世、法欲 灭 时,
yǒuchíshì fǎ huájīngzhě

yú zàijiāchūjiārénzhōng

shēng dà cí xīn

有 持 是 法 华 经 者, 于 在 家 出 家 人 中 、 生 大慈 心, 于
fēi pú sà rénzhōng

shēng dà bēixīn

yìngzuòshìniàn

rú shìzhīrén

非 菩萨 人 中 、 生 大 悲 心, 应 作 是 念 :如 是 之 人,则
wéi dà shī

rú láifāngbiànsuí yí shuō fǎ

bù wén bù zhī bù jué

bù wèn bù xìn

为 大 失。如 来 方 便 随 宜 说 法,不 闻 不 知 不 觉、不 问 不 信
bù jiě

qí rénsuī bù wèn bù xìn bù jiěshìjīng

wǒ dé ā nòuduōluósānmiǎo

不 解, 其 人 虽 不 问 不 信 不 解 是 经 , 我得阿 耨 多 罗 三 藐
sān pú tí shí

suízài hé dì

yǐ shéntōng lì

zhìhuì lì

yǐnzhī

lìng dé

三 菩提 时, 随 在 何地,以 神 通 力、智 慧 力、引 之, 令 得
zhùshì fǎ zhōng

wénshūshī lì

shì pú sà mó hē sà

yú rú láimièhòu

yǒu

住 是 法 中 。文 殊 师 利, 是 菩萨摩诃萨,于如 来 灭 后、有
chéngjiù cǐ dì sì fǎ zhě

shuōshì fǎ shí

wú yǒuguòshī

chángwéi bǐ qiū

成 就 此第四法 者, 说 是 法 时,无 有 过 失, 常 为 比 丘、
bǐ qiū ní

yōu pó sāi yōu pó yí

guówáng wáng zǐ

dà chén rénmín

pó luó

比 丘 尼、优 婆 塞、优 婆夷、国 王 、王 子、大 臣 、人 民、婆 罗
mén jū shì děng

gōngyǎng gōngjìng zūnzhòng zàntàn xū kōngzhūtiān

门、居 士、等 , 供 养 、恭 敬 、尊 重 、赞 叹。虚 空 诸 天 、
wéitīng fǎ gù

yì chángsuíshì

ruòzài jù luò

chéng yì

kòngxiánlín

为 听 法故, 亦 常 随 侍, 若 在 聚 落、 城 邑、 空 闲 林
zhōng

yǒurénlái yù nánwènzhě

zhūtiānzhòu yè chángwéi fǎ gù ér wèi hù

中 , 有 人 来、欲 难 问 者, 诸 天 昼 夜、常 为 法故而 卫 护

150

zhī

nénglìngtīngzhějiē dé huān xǐ

suǒ yǐ zhě hé

cǐ jīngshì yí qièguò qù

之, 能 令 听 者 皆 得 欢 喜。所 以 者 何。此 经 是 一 切 过 去
wèiláixiànzàizhū fó shén lì suǒ hù gù wénshūshī lì

shì fǎ huájīng

未 来 现 在 诸 佛、神 力 所 护故。文 殊 师 利, 是 法 华 经 ,于
wú liàngguózhōng nǎizhìmíng zì bù kě dé wén

hé kuàng dé jiàn shòuchí dú

无 量 国 中 、乃 至 名 字不可得 闻,何 况 得 见 、受 持 读
sòng

诵?
wénshūshī lì

pì rú qiáng lì zhuànlúnshèngwáng

yù yǐ wēishìxiáng

文 殊 师 利, 譬如 强 力 转 轮 圣 王 , 欲以 威 势 降
fú zhūguó

ér zhūxiǎowáng bù shùn qí mìng

shízhuànlúnwáng

qǐ zhǒng

伏 诸 国, 而 诸 小 王 不 顺 其 命 , 时 转 轮 王 、 起 种
zhǒngbīng ér wǎngtǎo fá

wángjiànbīngzhòng

zhànyǒugōngzhě

jí dà huān

种 兵 而 往 讨 罚。 王 见 兵 众 、 战 有 功 者,即大 欢

suígōngshǎng cì

huò yǔ tiánzhái

jù luò chéng yì

huò yǔ yīfu

喜, 随 功 赏 赐, 或 与 田 宅 、聚 落、 城 邑, 或 与衣服、
yánshēnzhī jù

huò yǔ zhǒngzhǒngzhēnbǎo

严身之 具, 或 与 种种
shān hú

hǔ pò

xiàng

jīnyín liúlí

chē qú

mǎnǎo

珍宝 , 金银 、琉璃, 砗 磲、玛瑙,

chēchéng

nú bì

rénmín

wéi jì zhōngmíng

珊 瑚、琥珀, 象 、马、车 乘 ,奴婢、人 民, 惟 髻 中 明
zhū

bù yǐ yǔ zhī suǒ yǐ zhě hé

dú wángdǐngshàngyǒu cǐ yī zhū

ruò yǐ yǔ

珠、不以与 之。所 以 者 何。独 王 顶 上 有 此一 珠, 若 以与
zhī

wángzhūjuànshǔ

bì dà jīngguài

之, 王 诸 眷 属、必大 惊 怪 。
wénshūshī lì

rú lái yì fù rú shì

yǐ chándìngzhìhuì lì

dé fǎ guó

文 殊 师 利,如 来 亦复如 是,以 禅 定 智 慧 力、得法 国

wáng yú sānjiè

ér zhū mó wáng bù kěnshùn fú

rú láixiánshèngzhū

土, 王 于 三 界, 而 诸 魔 王 不 肯 顺 伏。 如 来 贤 圣 诸

151

jiāng

yǔ zhīgòngzhàn

qí yǒugōngzhě

xīn yì huān xǐ

yú sì zhòngzhōng

将 、与 之 共 战 ,其 有 功 者, 心 亦 欢 喜,于四 众 中
wéishuōzhūjīng

lìng qí xīnyuè

cì yǐ chándìng

jiětuō

wú lòugēn lì

为 说 诸 经 , 令 其 心 悦,赐以 禅 定 、解 脱、无 漏 根 力、
zhū fǎ zhīcái

yòu fù cì yǔ nièpánzhīchéng

yán dé miè dù

yǐndǎo qí xīn

诸 法 之 财, 又 复赐与 涅 槃 之 城 , 言 得 灭 度, 引 导 其 心
lìngjiēhuān xǐ

ér bù wéishuōshì fǎ huájīng

令 皆 欢 喜,而不 为 说 是 法 华 经 。
wénshūshī lì

rú zhuànlúnwáng

jiànzhūbīngzhòngyǒu dà gōngzhě

文 殊 师 利, 如 转 轮 王 、 见 诸 兵 众 有 大 功 者,
xīnshènhuān xǐ

yǐ cǐ nánxìnzhīzhū jiǔzài jì zhōng

bù wàng yǔ rén

ér

心 甚 欢 喜,以此 难 信 之 珠、久 在 髻 中 ,不 妄 与 人,而
jīn yǔ zhī rú lái yì fù rú shì

yú sānjièzhōng wéi dà fǎ wáng

yǐ fǎ jiào

今 与 之。如 来 亦复如 是,于 三 界 中 、为 大法 王 ,以法 教
huà yí qièzhòngshēng jiànxiánshèngjūn

yǔ wǔ yīn mó

fánnǎo mó

sǐ mó

化 一 切 众 生 、见 贤 圣 军,与五 阴 魔、烦 恼 魔、死魔、
gòngzhàn

yǒu dà gōngxūn

mièsān dú

chūsānjiè

pò mó wǎng

ěr shí

共 战 , 有 大 功 勋, 灭 三 毒, 出 三 界, 破魔 网 , 尔 时
rú lái yì dà huān xǐ

cǐ fǎ huájīng

nénglìngzhòngshēngzhì yí qièzhì

如 来 亦大 欢 喜, 此法 华 经 , 能 令 众 生 至 一 切 智,
yí qièshìjiān

duōyuànnánxìn

xiānsuǒwèishuō

ér jīnshuōzhī

一 切 世 间 、 多 怨 难 信, 先 所 未 说 ,而 今 说 之。
wénshūshī lì

cǐ fǎ huájīng

shìzhū rú lái dì yī zhīshuō

yú zhū

文 殊 师 利, 此法 华 经 , 是 诸 如 来 第一 之 说 , 于 诸
shuōzhōng

zuìwéishènshēn

mò hòu cì yǔ

rú bǐ qiáng lì zhīwáng

jiǔ hù

说 中 、最 为 甚 深 ,末 后 赐与,如彼 强 力 之 王 、久 护
míngzhū

jīnnǎi yǔ zhī wénshūshī lì

cǐ fǎ huájīng

zhū fó rú lái mì mì

明 珠, 今 乃 与 之。文 殊 师 利,此法 华 经 , 诸 佛如 来 秘密

152

zhīcáng

yú zhūjīngzhōng

zuìzài qí shàng

cháng yè shǒu hù

bù wàng

之 藏 , 于 诸 经 中 、 最 在 其 上 , 长 夜 守 护, 不 妄
xuānshuō

shǐ yú jīn rì

nǎi yǔ rǔ děng ér fū yǎnzhī

宣 说 , 始 于 今 日、 乃 与汝 等 而敷 演 之。
ěr shíshìzūn yù zhòngxuān cǐ yì

ér shuō jì yán

尔 时 世 尊 欲 重 宣 此义,而 说 偈 言:
chánghángrěn rǔ

āi mǐn yí qiè

nǎinéngyǎnshuō

fó suǒzànjīng

常 行 忍 辱,哀 愍 一 切, 乃 能 演 说 ,佛 所 赞 经 。
hòu mò shìshí

chí cǐ jīngzhě

yú jiāchūjiā

jí fēi pú sà

后 末 世 时、 持 此 经 者,于 家 出 家、及 非 菩萨,
yìngshēng cí bēi

sī děng bù wén

bù xìnshìjīng

zé wéi dà shī

应 生 慈 悲,斯 等 不 闻,不 信 是 经 ,则 为 大 失。
wǒ dé fó dào

yǐ zhūfāngbiàn

wéishuō cǐ fǎ

lìngzhù qí zhōng

我得佛 道,以 诸 方 便 、 为 说 此法, 令 住 其 中 。
pì rú qiáng lì

zhuànlúnzhīwáng

bīngzhànyǒugōng

shǎng cì zhū wù

譬如 强 力, 转 轮 之 王 , 兵 战 有 功 , 赏 赐 诸 物,
xiàng mǎ chēchéng

yánshēnzhī jù

jí zhūtiánzhái

jù luòchéng yì

象 马 车 乘 , 严 身 之 具,及 诸 田 宅 ,聚 落 城 邑,
huò yǔ yī fu

zhǒngzhǒngzhēnbǎo

nú bì cái wù

huān xǐ cì yǔ

或 与衣服、 种 种 珍 宝,奴婢 财 物, 欢 喜赐与。
rú yǒuyǒngjiàn

néngwéinánshì

wángjiě jì zhōng

míngzhū cì zhī

如 有 勇 健 、 能 为 难 事, 王 解 髻 中 , 明 珠 赐 之。
rú lái yì ěr

wéizhū fǎ wáng

rěn rǔ dà lì

zhìhuìbǎozàng

如 来 亦尔, 为 诸 法 王 , 忍 辱大力, 智 慧 宝 藏 ,
yǐ dà cí bēi

rú fǎ huàshì

jiàn yí qièrén

shòuzhū kǔ nǎo

以大慈 悲、如法 化 世。 见 一 切 人、 受 诸 苦 恼,
yù qiújiětuō

yǔ zhū mó zhàn

wéishìzhòngshēng

shuōzhǒngzhǒng fǎ

欲 求 解 脱,与 诸 魔 战 。 为 是 众 生 , 说 种 种 法,

153

yǐ dà fāngbiàn

shuō cǐ zhūjīng

jì zhīzhòngshēng

dé qí lì yǐ

以大 方 便 、 说 此 诸 经 。既 知 众 生 ,得其力已,
mò hòunǎiwéi

shuōshì fǎ huá

rú wángjiě jì

míngzhū yǔ zhī

末 后 乃 为, 说 是 法 华,如 王 解 髻, 明 珠 与 之。
cǐ jīngwéizūn

zhòngjīngzhōngshàng

wǒ chángshǒu hù

bù wàngkāishì

此 经 为 尊, 众 经 中 上 ,我 常 守 护,不 妄 开 示,
jīnzhèngshìshí

wéi rǔ děngshuō

wǒ miè dù hòu

qiú fó dàozhě

今 正 是 时, 为 汝 等 说 ,我 灭 度 后, 求 佛 道 者、
yù dé ān yǐn

yǎnshuō sī jīng

yīngdāngqīnjìn

rú shì sì fǎ

欲得安 隐, 演 说 斯 经 , 应 当 亲 近,如 是 四法。
dú shìjīngzhě

cháng wú yōunǎo

yòu wú bìngtòng

yán sè xiǎnbái

读 是 经 者, 常 无 忧 恼, 又 无 病 痛 , 颜 色 鲜 白,
bù shēngpínqióng bēijiànchǒulòu zhòngshēng lè jiàn

rú mù xiánshèng

不 生 贫 穷 、卑 贱 丑 陋。 众 生 乐 见 ,如慕 贤 圣 ,
tiānzhūtóng zǐ

yǐ wéigěishǐ

dāozhàng bù jiā

dú bù nénghài

天 诸 童 子、以 为 给 使。 刀 杖 不 加,毒不 能 害,
ruòrén è mà

kǒu zé bì sè

yóuxíng wú wèi

rú shī zǐ wáng

若 人 恶骂, 口 则闭塞。 游 行 无 畏,如 师 子 王 ,
zhìhuìguāngmíng

rú rì zhīzhào

ruò yú mèngzhōng

dànjiànmiàoshì

智 慧 光 明 ,如日 之 照 。 若 于 梦 中 , 但 见 妙 事。
jiànzhū rú lái

zuòshī zǐ zuò

zhū bǐ qiūzhòng

wéiràoshuō fǎ

见 诸 如 来, 坐 师 子 座, 诸 比 丘 众 、 围 绕 说 法。
yòujiànlóngshén

ā xiūluóděng

shù rú héngshā

gōngjìng hé zhǎng

又 见 龙 神 、阿 修 罗 等 , 数 如 恒 沙, 恭 敬 合 掌 、
zì jiàn qí shēn

ér wéishuō fǎ

yòujiànzhū fó

shēnxiāngjīn sè

自 见 其 身 ,而 为 说 法。 又 见 诸 佛、 身 相 金 色,
fàng wú liàngguāng

zhào yú yí qiè

yǐ fànyīnshēng

yǎnshuōzhū fǎ

放 无 量 光 、 照 于一 切,以 梵 音 声 、 演 说 诸 法。

154

fó wéi sì zhòng

shuō wú shàng fǎ

jiànshēnchùzhōng

hé zhǎngzàn fó

佛 为 四 众 , 说 无 上 法, 见 身 处 中 ,合 掌 赞 佛,
wén fǎ huān xǐ

ér wéigōngyǎng

dé tuóluó ní

zhèng bù tuìzhì

闻 法 欢 喜、而 为 供 养 ,得 陀 罗 尼, 证 不 退 智。
fó zhī qí xīn

shēn rù fó dào

jí wéishòu jì

chéngzuìzhèngjiào

佛 知 其 心, 深 入佛 道,即 为 授 记、 成 最 正 觉 。
rǔ shànnán zǐ

dāng yú láishì

dé wú liàngzhì

fó zhī dà dào

汝 善 男 子, 当 于 来 世,得无 量 智、佛 之 大 道,
guó tǔ yánjìng

guǎng dà wú bǐ

yì yǒu sì zhòng

hé zhǎngtīng fǎ

国 土 严 净 , 广 大无比,亦 有 四 众 、合 掌 听 法。
yòujiàn zì shēn

zàishānlínzhōng

xiū xí shàn fǎ

zhèngzhūshíxiāng

又 见 自 身 、 在 山 林 中 , 修 习 善 法, 证 诸 实 相 ,
shēn rù chándìng

jiànshífāng fó

zhū fó shēnjīn sè

bǎi fú xiàngzhuāng

深 入 禅 定 , 见 十 方 佛。 诸 佛 身 金 色, 百 福 相

yán

严,
wén fǎ wéirénshuō

chángyǒushìhǎomèng

yòumèngzuòguówáng

shěgōngdiàn

闻 法 为 人 说 , 常 有 是 好 梦 。又 梦 作 国 王 , 舍 宫 殿
juànshǔ

眷 属、
jí shàngmiào wǔ yù

háng yì yú dàochǎng zài pú tí shùxià

ér chùshī zǐ zuò

及 上 妙 五欲, 行 诣于 道 场 。在 菩提 树 下、而 处 师 子 座,
qiúdàoguò qīrì

dé zhū fó zhīzhì

chéng wú shàngdào yǐ

qǐ ér zhuǎn fǎ

求 道 过 七日,得 诸 佛 之 智。 成 无 上 道 已,起而 转 法
lún

轮,
wéi sì zhòngshuō fǎ

jīngqiānwàn yì jié

shuō wú lòumiào fǎ

dù wú liàng

为 四 众 说 法、 经 千 万 亿 劫, 说 无 漏 妙 法,度无 量

155

zhòngshēng

众 生 。
hòudāng rù nièpán

rú yānjìndēngmiè ruòhòu è shìzhōng shuōshì dì yī fǎ

后 当 入 涅 槃,如 烟 尽 灯 灭。若 后 恶 世 中 、说 是 第一法,
shìrén dé dà lì

rú shàngzhūgōng dé

是 人 得大利,如 上 诸 功 德。
cóng dì yǒng chū pǐn dì shí wǔ

从 地 涌 出 品第十五
ěr shítāfāng guótǔ zhūlái púsà móhēsà

guò bā hénghéshāshù

尔 时 他方 国土 诸 来 菩萨摩诃萨, 过 八 恒河沙数 , 于
dàzhòngzhōng qǐ

hézhǎngzuò lǐ

ér bái fó yán

shìzūn

ruòtīngwǒděng

大众 中 起, 合掌 作 礼、而 白 佛 言: 世 尊, 若 听 我等 、
yúfó mièhòu

zàicǐ suō pó shìjiè

qínjiājīngjìn

hùchí

dú sòng

于佛 灭 后, 在此 娑 婆 世界 , 勤 加 精进 , 护持、 读 诵 、
shūxiě

gōngyǎng

shìjīngdiǎnzhě

dāng yú cǐ tǔ ér guǎngshuōzhī

ěr shí

书写 、 供养 、是 经典 者, 当 于此土而 广 说 之。尔 时
fó gàozhū pú sà mó hē sà zhòng

zhǐ

shànnán zǐ

bù xū rǔ děng hù chí cǐ

佛 告 诸 菩萨摩诃萨 众 : 止, 善 男 子, 不需汝 等 护 持 此
jīng

suǒ yǐ zhě hé

wǒ suō pó shìjiè

zì yǒuliùwànhénghéshāděng púsà

经 。 所 以 者 何。 我 娑 婆 世界 、 自 有 六万 恒河 沙 等 菩萨
móhēsà

yīyī púsà

gè yǒuliùwànhénghéshājuànshǔ

shìzhūrénděng

摩诃萨,一一菩萨、各 有 六万 恒河 沙 眷属 , 是 诸 人 等 ,
néng yúwǒ mièhòu

hùchí dú sòngguǎngshuō cǐ jīng

能 于我 灭 后、护持读 诵 广 说 此 经 。
fó shuōshìshí

suō pó shìjièsānqiān dà qiān guótǔ

dì jiēzhènliè

佛 说是 时, 娑 婆 世界 三千 大 千 国土, 地 皆 震 裂

156

ér yú qízhōng

yǒu wú liàngqiānwàn yì pú sà mó hē sà

tóngshíyǒngchū shì

而于 其中 , 有 无 量 千 万 亿菩萨摩诃萨、同 时 涌 出。是
zhū pú sà

shēnjiējīn sè

sānshí èr xiāng

wú liàngguāngmíng

xiānjìn

诸 菩萨, 身 皆 金 色, 三 十 二 相 ,无 量 光 明 , 先 尽
zài cǐ suō pó shìjièzhīxià

cǐ jiè xū kōngzhōngzhù shìzhū pú sà

wénshìjiā

在 此 娑 婆 世 界 之 下、此 界 虚 空 中 住。是 诸 菩萨、闻 释 迦
móu ní fó suǒshuōyīnshēng

cóngxià fā lái

yī yī pú sà

jiēshì dà zhòng

牟 尼佛 所 说 音 声 , 从 下 发 来。 一一菩萨、 皆 是 大 众
chàngdǎozhīshǒu

gè jiāngliùwànhéng hé shājuànshǔ

唱 导之 首 ,

kuàngjiāng

各 将 六 万 恒 河 沙 眷 属,

wǔwànsìwànsānwànèrwànyīwàn

hénghéshāděngjuànshǔzhě

五万、四万、三万、二万、一万、
kuàng fù nǎizhì yī héng hé shā

况 将

bànhéng hé shā

恒河 沙 等 眷属 者,
sì fēnzhī yī

nǎizhìqiānwàn

况 复 乃 至 一 恒 河 沙、半 恒 河 沙、四 分 之 一、乃 至 千 万
yì nà yóu tā fēnzhīyī

亿那 由 他分之一,
yìwàn juànshǔ

kuàng fù qiānwànyì nà yóu tā juànshǔ

kuàng fù

况 复 千万亿 那 由 他 眷属 ,

kuàng fù qiānwàn bǎiwàn nǎizhì yī wàn

况 复

kuàng fù yī qiān

亿万 眷 属, 况 复 千 万、百 万、乃 至 一 万, 况 复一 千 、
yī bǎi

nǎizhì yīshí

kuàng fù jiāng

wǔsìsānèryī

dìzǐ zhě

一 百、乃至 一十, 况 复 将 五、四、三、二、一 、弟子 者,
kuàng fù dān jǐ

lè yuǎnlíháng

rúshì děng bǐ

wúliàngwúbiān

suànshù

况 复 单 己、 乐 远离 行 , 如是 等 比、 无量 无边 , 算数
pìyù suǒbùnéngzhī

譬喻 所 不能 知。
shìzhū pú sà cóng dì chū yǐ

gè yì xū kōng qī bǎomiào tǎ duōbǎo rú lái

是 诸 菩萨 从 地 出 已,各诣虚 空 七 宝 妙 塔 多 宝 如 来、
shìjiāmóu ní fó

suǒ

dào yǐ

xiàng èr shìzūntóumiàn lǐ zú

jí zhìzhūbǎo

释 迦 牟 尼佛、所, 到 已、 向 二 世 尊 头 面 礼足、及 至 诸 宝

157

shùxiàshī zǐ zuòshàng fó suǒ

yì jiēzuò lǐ

yòuràosān zā

hé zhǎnggōng

树 下 师 子 座 上 佛 所、 亦 皆 作 礼, 右 绕 三 匝, 合 掌 恭
jìng

yǐ zhū pú sà zhǒngzhǒngzàn fǎ

ér yǐ zàntàn

zhùzài yí miàn

xīn

敬 , 以 诸 菩萨 种 种 赞 法、 而以 赞 叹, 住 在 一 面 , 欣
lè zhānyǎng yú èr shìzūn

shìzhū pú sà mó hē sà

cóngchūyǒngchū

yǐ zhū

乐 瞻 仰 于二 世 尊。 是 诸 菩萨摩诃萨, 从 初 涌 出,以 诸
pú sà zhǒngzhǒngzàn fǎ

ér zàn yú fó

rú shìshíjiān jīng wǔ shíxiǎojié

菩萨 种 种 赞 法、而 赞 于佛,如 是 时 间 、经 五 十 小 劫。
shìshíshìjiāmóu ní fó mò rán ér zuò

jí zhū sì zhòng

yì jiē mò rán wǔ shí

是 时 释 迦 牟 尼佛默 然 而 坐, 及 诸 四 众 、 亦 皆 默 然 五 十
xiǎojié

fó shén lì gù

lìngzhū dà zhòngwèi rú bàn rì

ěr shí sì zhòng yì

小 劫,佛 神 力故, 令 诸 大 众 谓 如 半 日。尔 时 四 众 亦
yǐ fó shén lì gù

jiànzhū pú sà

biànmǎn wú liàngbǎiqiānwàn yì guó tǔ xū

以佛 神 力故, 见 诸 菩萨、 遍 满 无 量 百 千 万 亿 国 土虚
kōng

空。
shì pú sà zhòngzhōng

yǒu sì dǎoshī

míngshàngxíng

èr

míng

是 菩萨 众 中 、有 四 导 师,一、名 上 行 ,二、名
wú biānháng

sān míngjìngháng

sì míng ān lì háng

shì sì pú sà

无 边 行 , 三、名 净 行 ,四、名 安立 行 , 是 四菩萨,于
qí zhòngzhōng

zuìwéishàngshǒuchàngdǎozhīshī

zài dà zhòngqián

其 众 中 、 最 为 上 首 唱 导 之 师, 在 大 众 前 , 各
gòng hé zhǎng

guānshìjiāmóu ní fó

ér wènxùnyán

shìzūn

shǎobìng

共 合 掌 , 观 释 迦 牟 尼佛、而 问 讯 言: 世 尊, 少 病 、
shǎonǎo

ān lè hángfǒu

suǒyìng dù zhě

shòujiào yì fǒu

bù lìngshìzūn

少 恼,安乐 行 否, 所 应 度 者, 受 教 易 否,不 令 世 尊
shēng pí láo yē

生 疲 劳 耶?

158

ěr shí sì dà púsà ér shuō jì yán

尔 时 四大菩萨而 说 偈 言:
shìzūn ānlè

shǎobìngshǎonǎo

jiàohuàzhòngshēng

世 尊 安乐, 少 病 少 恼, 教化
yòuzhūzhòngshēng

shòuhuà yì fǒu

dé wú píjuàn

众生 ,得无 疲倦 。

bù lìngshìzūn

shēng píláo yē

又 诸 众生 、 受 化 易 否,不 令 世 尊, 生 疲劳耶。
ěr shíshìzūn

yú púsà dàzhòngzhōng ér zuòshìyán

rúshì

rúshì

尔 时世 尊、于菩萨 大众 中 而 作 是 言:如是、如是,
zhūshàn nánzǐ

rúlái ānlè

shǎobìng

shǎonǎo

zhūzhòngshēngděng

诸 善 男子, 如来安乐, 少 病 、 少 恼, 诸 众生
yì kě huà dù

wú yǒu pí láo

suǒ yǐ zhě hé

shìzhūzhòngshēng

等,
shìshì yǐ

易可 化 度,无 有 疲 劳。 所 以 者 何。 是 诸 众 生 , 世 世 已
lái

chángshòu wǒ huà

yì yú guò qù zhū fó

gōngjìngzūnzhòng

zhòngzhū

来、 常 受 我 化,亦于 过 去 诸 佛、 恭 敬 尊 重 , 种 诸
shàngēn

cǐ zhūzhòngshēng

shǐjiàn wǒ shēn

wén wǒ suǒshuō

jí jiēxìn

善 根。 此 诸 众 生 , 始 见 我 身 , 闻 我 所 说 , 即 皆 信
shòu

rù rú láihuì

chúxiānxiū xí

xuéxiǎochéngzhě

rú shìzhīrén

受 、入如 来 慧。除 先 修 习、学 小 乘 者,如 是 之 人,我
jīn yì lìng dé wénshìjīng

rù yú fó huì ěr shízhū dà pú sà ér shuō jì yán

今 亦 令 得 闻 是 经 ,入于佛 慧。尔 时 诸 大菩萨而 说 偈 言:
shànzāishànzāi

dà xióngshìzūn

zhūzhòngshēngděng

yì kě huà dù

善 哉 善 哉,大 雄 世 尊, 诸 众 生 等 ,易可 化 度。
néngwènzhū fó

shènshēnzhìhuì

wén yǐ xìnháng

wǒ děngsuí xǐ

能 问 诸 佛, 甚 深 智 慧, 闻 已 信 行 ,我 等 随 喜。
yú shíshìzūnzàntànshàngshǒuzhū dà púsà

shànzāi

shànzāi

shàn

于 时世 尊 赞叹 上首 诸 大菩萨: 善 哉、 善 哉, 善
nán zǐ

rǔ děngnéng yú rú lái

fā suí xǐ xīn

ěr shí mí lè pú sà jí bā qiān

男 子,汝 等 能 于如 来、发 随 喜 心。尔 时 弥勒菩萨及八 千

159

hénghéshāzhū pú sà zhòng

jiēzuòshìniàn

wǒ děngcóng xī yǐ lái

bú jiàn

恒河 沙 诸 菩萨 众 、 皆 作 是 念 :我 等 从 昔已 来,不 见
bù wén rú shì dà pú sà mó hē sà zhòng

cóng dì yǒngchū

zhùshìzūnqián

不 闻 如 是 大菩萨摩诃萨 众 、 从 地 涌 出, 住 世 尊 前 ,合
zhǎng

gōngyǎng

wènxùn rú lái

掌 、 供 养 , 问 讯 如 来。
shí mí lè pú sà mó hē sà

zhī bā qiānhéng hé shāzhū pú sà děng

xīnzhī

时 弥勒菩萨摩诃萨、知 八 千 恒 河 沙 诸 菩萨 等 、心 之
suǒniàn

bìng yù zì juésuǒ yí

hé zhǎngxiàng fó

yǐ jì wènyuē

所 念 , 并 欲自 决 所 疑,合 掌 向 佛,以偈 问 曰:
wú liàngqiānwàn yì

dà zhòngzhū pú sà

无 量 千 万 亿、大 众 诸 菩萨,
xī suǒwèicéngjiàn

yuànliǎng zú zūnshuō

昔所 未 曾 见 , 愿 两 足尊 说 ,
shìcóng hé suǒlái

yǐ hé yīnyuán jí

是 从 何 所 来,以何 因 缘 集。
jù shēn dà shéntōng

zhìhuì pǒ sī yì

巨 身 大 神 通 , 智 慧 叵思议、
qí zhìniànjiān gù

yǒu dà rěn rǔ lì

其 志 念 坚 固, 有 大 忍 辱力,
zhòngshēngsuǒ lè jiàn

wéicóng hé suǒlái

众 生 所 乐 见 , 为 从 何 所 来。
yī yī zhū pú sà

suǒjiāngzhūjuànshǔ

一一 诸 菩萨、 所 将 诸 眷 属,
qí shù wú yǒuliàng

rú héng hé shāděng

其 数 无 有 量 ,如 恒 河 沙 等 。
huòyǒu dà pú sà

jiāngliùwànhéngshā

或 有 大菩萨, 将 六 万 恒 沙,

160

rú shìzhū dà zhòng

yì xīnqiú fó dào

如 是 诸 大 众 ,一 心 求 佛 道。
shìzhū dà shīděng

liùwànhéng hé shā

是 诸 大 师 等 , 六 万 恒 河 沙,
jù láigōngyǎng fó

jí hù chíshìjīng

俱 来 供 养 佛、及护 持 是 经 。
jiāng wǔ wànhéngshā

qí shùguò yú shì

将 五 万 恒 沙,其 数 过 于 是。
sìwàn jí sānwànèrwànzhìyīwàn

四万及三万、二万至一万、
yīqiānyībǎiděng

nǎizhì yī héngshā

一千一百 等 , 乃至 一 恒 沙、
bàn jí sān sì fēn

yì wànfēnzhī yī

半 及 三 四 分、亿 万 分 之 一,
qiānwàn nà yóu tā

wàn yì zhū dì zǐ

千 万 那 由 他, 万 亿 诸 弟子,
nǎizhì yú bàn yì

qí shù fù guòshàng

乃 至 于 半 亿,其 数 复 过 上 。
bǎiwànzhì yī wàn

yī qiān jí yī bǎi

百 万 至 一 万、一 千 及一 百、
wǔshí yǔ yīshí

nǎizhì sānèryī

五十与一十、 乃至 三二一、
dān jǐ wú juànshǔ

lèyú dúchǔ zhě

单 己无 眷属 ,乐于独处 者,
jù láizhì fó suǒ

qí shùzhuǎnguòshàng

俱 来 至 佛 所,其 数 转 过 上 。
rúshì zhūdàzhòng

ruòrénhángchóushù

如是 诸 大众 , 若人 行 筹 数,

161

guòyú héngshājié

yóubùnéngjìnzhī

过于 恒 沙 劫, 犹 不能 尽 知。
shìzhū dà wēi dé

jīngjìn púsà zhòng

是 诸 大 威 德、 精进 菩萨 众 ,
shuíwéi qí shuōfǎ

jiàohuà ér chéngjiù

谁 为 其 说法 , 教化 而 成就 。
cóngshuíchū fā xīn

chēngyáng hé fófǎ

从 谁 初 发 心, 称扬 何佛法,
shòuchíhángshuíjīng

xiū xí héfódào

受 持 行 谁 经 , 修 习何佛道。
rúshì zhū púsà

shéntōng dà zhìlì

如是 诸 菩萨, 神通 大智力,
sìfāngdìzhènliè

jiēcóngzhōngyǒngchū

四方 地震 裂, 皆 从中
shìzūn wǒ xī lái

涌出 。

wèicéngjiànshìshì

世 尊 我昔 来, 未曾 见 是 事,
yuànshuō qí suǒcóng

guó tǔ zhīmínghào

愿 说 其 所 从 , 国 土 之 名 号。
wǒ chángyouzhūguó

wèicéngjiànshìzhòng

我 常 游 诸 国, 未 曾 见 是 众 ,
wǒ yú cǐ zhòngzhōng

nǎi bù shí yī rén

我于此 众 中 、 乃 不 识 一 人,
hūrán cóng dì chū

yuànshuō qí yīnyuán

忽然 从 地 出, 愿 说 其 因缘 。
jīn cǐ zhī dàhuì

wúliàngbǎiqiānyì

今 此 之 大会, 无量 百千亿 ,
shìzhū pú sà děng

jiē yù zhī cǐ shì

是 诸 菩萨 等 , 皆 欲 知 此 事。

162

shìzhū pú sà zhòng

běn mò zhīyīnyuán

是 诸 菩萨 众 、 本 末 之 因 缘 ,
wú liàng dé shìzūn

wéiyuànjuézhòng yí

无 量 德 世 尊, 惟 愿 决 众 疑。
ěr shíshìjiāmóu ní fēnshēnzhū fó

cóng wú liàngqiānwàn yì tā fāngguó

尔 时 释 迦 牟 尼 分 身 诸 佛、 从 无 量 千 万 亿他 方 国
tǔ láizhě

zài yú bā fāngzhūbǎoshùxià shī zǐ zuòshàng

jiéjiā fū zuò qí

土 来 者, 在 于八 方 诸 宝 树 下、师 子 座 上 , 结 跏 趺 坐。其
fó shìzhě

gè gè jiànshì pú sà dà zhòng

yú sānqiān dà qiānshìjiè

佛 侍 者, 各各 见 是 菩萨大 众 , 于 三 千 大 千 世 界、 四
fāng

cóng dì yǒngchū

zhù yú xūkōng

gè báiqífó yán

shìzūn

cǐ zhū

方 、 从 地 涌出 , 住 于 虚空 。 各白其佛 言: 世 尊, 此 诸
wúliàngwúbiān ā sēngzhǐ pú sà dà zhòng

cóng hé suǒlái

ěr shízhū fó gè

无量 无边 阿 僧 祇 菩萨大 众 , 从 何 所 来? 尔 时 诸 佛各
gàoshìzhě

zhūshànnán zǐ

qiědài xū yú

yǒu pú sà mó hē sà

míngyuē mí

告 侍 者: 诸 善 男 子, 且 待 须臾, 有 菩萨摩诃萨、 名 曰 弥

shìjiāmóu ní fó zhīsuǒshòu jì

cì hòuzuò fó

yǐ wèn sī shì

fó jīn

勒, 释 迦 牟 尼佛 之 所 授 记, 次 后作 佛, 已 问 斯 事, 佛 今
dá zhī

rǔ děng zì dāngyīnshì dé wén

答 之,汝 等 自 当 因 是 得 闻。
ěr shíshìjiāmóu ní fó gào mí lè pú sà

shànzāi

shànzāi

ā yì duō

尔 时 释 迦 牟 尼佛 告 弥勒菩萨: 善 哉、 善 哉,阿逸 多
nǎinéngwèn fó rú shì dà shì

rǔ děngdānggòng yì xīn

bèijīngjìnkǎi

乃 能 问 佛如 是 大 事。 汝 等 当 共 一 心, 被 精 进 铠, 发
jiān gù yì

rú láijīn yù xiǎn fā xuānshìzhū fó zhìhuì

zhū fó zì zàishén

坚 固意, 如 来 今 欲 显 发 宣 示 诸 佛 智 慧, 诸 佛自 在 神
tōngzhī lì

zhū fó shī zǐ fènxùnzhī lì

zhū fó wēiměng dàshì zhī lì

通 之 力, 诸 佛 师 子 奋 迅 之 力, 诸 佛 威猛 大势 之 力。

163

ěr shíshìzūn yù zhòngxuān cǐ yì

ér shuō jì yán

尔 时世 尊 欲 重 宣 此义,而 说 偈 言:
dāngjīngjìn yìxīn

wǒ yù shuō cǐ shì

当 精进 一心,我欲 说 此 事,
wù dé yǒu yí huǐ

fó zhì pǒ sīyì

勿得 有 疑 悔,佛 智 叵思议。
rǔ jīnchūxìn lì

zhù yú rěnshànzhōng

汝 今 出 信 力, 住 于 忍 善 中 ,
xī suǒwèiwén fǎ

jīnjiēdāng dé wén

昔 所 未 闻 法, 今 皆 当 得 闻。
wǒ jīn ān wèi rǔ

wù dé huái yí jù

我 今 安 慰 汝,勿得 怀 疑惧,
fó wú bù shí yǔ

zhìhuì bù kě liàng

佛无不 实 语, 智 慧 不可 量 。
suǒdé dìyī fǎ

shènshēn pǒ fēnbié

所得第一法, 甚 深 叵 分别 ,
rú shìjīndāngshuō

rǔ děng yì xīntīng

如 是 今 当 说 ,汝 等 一 心 听 。
ěr shíshìzūnshuō cǐ jì yǐ

gào mí lè pú sà

wǒ jīn yú cǐ dà zhòng

尔 时世 尊 说 此偈已, 告 弥勒菩萨:我 今 于此大 众 、
xuāngào rǔ děng

ā yì duō

shìzhū dà pú sà mó hē sà

wú liàng wú shù ā

宣 告 汝 等 , 阿逸 多, 是 诸 大菩萨摩诃萨, 无 量 无 数 阿
sēngzhǐ

cóng dì yǒngchū

rǔ děng xī suǒwèijiànzhě

wǒ yú shìsuō pó shì

僧 祇、 从 地 涌 出, 汝 等 昔 所 未 见 者, 我于 是 娑 婆 世
jiè

dé ā nòuduōluósānmiǎosān pú tí yǐ

jiàohuàshìdǎoshìzhū pú sà

界、 得阿 耨 多 罗 三 藐 三 菩提已, 教 化 示 导 是 诸 菩萨,
diào fú qí xīn

lìng fā dào yì

cǐ zhū pú sà

jiē yú shìsuō pó shìjièzhīxià

调 伏其 心, 令 发 道 意。此 诸 菩萨, 皆 于 是 娑 婆 世 界 之 下

164

cǐ jiè xū kōngzhōngzhù

yú zhūjīngdiǎn

dú sòngtōng lì

sī wéifēnbié

此 界 虚 空 中 住,于 诸 经 典 ,读 诵 通 利,思 惟 分 别、
zhèng yì niàn

ā yì duō

shìzhūshànnán zǐ děng

bù lè zàizhòng

duōyǒu

正 忆 念 。阿逸 多, 是 诸 善 男 子 等 ,不乐 在 众 、多 有
suǒshuō

cháng lè jìngchù

qínhángjīngjìn

wèicéngxiū xī

yì bù yī zhǐ

所 说 , 常 乐 静 处、勤 行 精 进, 未 曾 休 息。亦不依 止
réntiān ér zhù

cháng lè shēnzhì

wú yǒuzhàng ài

yì cháng lè yú zhū fó zhī

人 天 而 住。 常 乐 深 智,无 有 障 碍、亦 常 乐于 诸 佛 之

yì xīnjīngjìn

qiú wú shànghuì

法,一 心 精 进, 求 无 上 慧。
ěr shíshìzūn yù zhòngxuān cǐ yì

ér shuō jì yán

尔 时 世 尊 欲 重 宣 此义,而 说 偈 言:
ā yì rǔ dāngzhī

shìzhū dà pú sà

阿逸汝 当 知, 是 诸 大菩萨,
cóng wú shùjiélái

xiū xí fó zhìhuì

从 无 数 劫 来, 修 习佛 智 慧,
xī shì wǒ suǒhuà

lìng fā dà dàoxīn

悉 是 我 所 化, 令 发大 道 心。
cǐ děngshì wǒ zǐ

yī zhǐshìshìjiè

此 等 是 我子,依 止 是 世 界,
chánghángtóutuóshì

zhì lè yú jìngchù

常 行 头 陀 事, 志 乐于 静 处,
shě dà zhòngkuìnào

bù lè duōsuǒshuō

舍 大 众 愦 闹,不乐 多 所 说 。
rú shìzhū zǐ děng

xué xí wǒ dào fǎ

如 是 诸 子 等 , 学 习我 道 法,
zhòu yè chángjīngjìn

wéiqiú fó dào gù

昼 夜 常 精 进, 为 求 佛 道 故,

165

zàisuō pó shìjiè

xiàfāngkōngzhōngzhù

在 娑 婆 世 界、 下 方 空 中 住,
zhìniàn lì jiān gù

chángqínqiúzhìhuì

志 念 力 坚 固, 常 勤 求 智 慧,
shuōzhǒngzhǒngmiào fǎ

qí xīn wú suǒwèi

说 种 种 妙 法,其 心 无 所 畏。
wǒ yú gā yē chéng

pú tí shùxiàzuò

我于伽耶 城 、菩提 树 下 坐,
dé chéngzuìzhèngjiào

zhuǎn wú shàng fǎ lún

得 成 最 正 觉 , 转 无 上 法 轮。
ěr nǎijiàohuàzhī

lìngchū fā dàoxīn

尔 乃 教 化 之、 令 初 发 道 心,
jīnjiēzhù bù tuì

xī dāng dé chéng fó

今 皆 住 不 退,悉 当 得 成 佛。
wǒ jīnshuōshí yǔ

rǔ děng yì xīnxìn

我 今 说 实 语,汝 等 一 心 信,
wǒ cóngjiǔyuǎnlái

jiàohuàshìděngzhòng

我 从 久 远 来、 教 化 是 等 众 。
ěr shí

mílè púsà móhēsà

jí wúshù zhū púsà děng

xīnshēng yíhuò

尔 时、弥勒菩萨摩诃萨、及无数 诸 菩萨 等 , 心 生 疑惑,
guàiwèicéngyǒu

ér zuòshìniàn

yún hé shìzūn yú shǎoshíjiān

jiàohuà rú

怪 未 曾 有,而 作 是 念 : 云 何 世 尊 于 少 时 间 、 教 化 如
shì wú liàng wú biān ā sēngzhǐzhū dà pú sà

lìngzhù ā nòuduōluósānmiǎo

是 无 量 无 边 阿 僧 祇 诸 大菩萨,
sān pú tí

jí bái fó yán

shìzūn

令 住阿耨 多 罗 三 藐

rú láiwéitài zǐ shí

chū yú shìgōng

三 菩提?即 白 佛 言: 世 尊,如 来 为 太 子 时, 出 于 释 宫 ,
qù gā yē chéng bù yuǎn

zuò yú dàochǎng

dé chéng ā nòuduōluósānmiǎosān

去伽耶 城 不 远 , 坐 于 道 场 , 得 成 阿 耨 多 罗 三 藐 三

166

pú tí

cóngshì yǐ lái

shǐguò sì shí yú nián

shìzūn

yún hé yú cǐ shǎo

菩提, 从 是 已 来, 始 过 四 十 余 年 , 世 尊, 云 何于此 少
shí

dà zuò fó shì

yǐ fó shì lì

yǐ fó gōng dé

jiàohuà rú shì wú liàng

时、 大 作 佛 事, 以佛 势 力, 以佛 功 德, 教 化 如 是 无 量
dà pú sà zhòng

dāngchéng ā nòuduōluósānmiǎosān pú tí

大菩萨 众 、 当 成 阿 耨 多 罗 三 藐 三 菩提?
shìzūn

cǐ dà pú sà zhòng

jiǎshǐyǒurén

yú qiānwàn yì jié

shù

世 尊, 此大菩萨 众 , 假 使 有 人, 于 千 万 亿 劫、 数
bù néngjìn

bù dé qí biān

sī děngjiǔyuǎn yǐ lái

yú wú liàng wú biānzhū

不 能 尽,不得其 边 ,斯 等 久 远 已 来,于无 量 无 边 诸
fó suǒ

zhízhūshàngēn

chéngjiù pú sà dào

chángxiūfànháng

shìzūn

佛 所、 植 诸 善 根, 成 就 菩萨 道, 常 修 梵 行 。 世 尊,
rú cǐ zhīshì

shìsuǒnánxìn pì rú yǒurén sè měi fā hēi

nián èr shí wǔ

如此 之 事, 世 所 难 信。譬如 有 人、色 美 发 黑, 年 二 十 五,
zhǐbǎisuìrén

yánshì wǒ zǐ

qí bǎisuìrén

yì zhǐniánshào

yánshì wǒ

指 百 岁 人、 言 是 我子, 其 百 岁 人, 亦 指 年 少 , 言 是 我

shēng yù wǒ děng

shìshìnánxìn

父, 生 育我 等 , 是 事 难 信。
fó yì rú shì

dé dào yǐ lái

qí shíwèijiǔ

ér cǐ dà zhòngzhū pú sà

佛亦如 是, 得 道 已 来, 其 实 未 久, 而此大 众 诸 菩萨
děng

yǐ yú wú liàngqiānwàn yì jié

wéi fó dào gù

qínhángjīngjìn

等 , 已于无 量 千 万 亿 劫, 为 佛 道 故, 勤 行 精 进,
shàn rù chūzhù wú liàngbǎiqiānwàn yì sānmèi

dé dà shéntōng

jiǔxiūfàn

善 入 出 住 无 量 百 千 万 亿 三 昧, 得大 神 通 , 久 修 梵
háng

shànnéng cì dì xí zhūshàn fǎ

qiǎo yú wèn dá

rénzhōngzhībǎo

行 , 善 能 次第习 诸 善 法, 巧 于 问 答, 人 中 之 宝,
yí qièshìjiānshènwéi xī yǒu jīn rì shìzūnfāngyún

dé fó dàoshí

chūlìng

一 切 世 间 甚 为 稀 有。今 日 世 尊 方 云,得佛 道 时, 初 令

167

fā xīn

jiàohuàshìdǎo

lìngxiàng ā nòuduōluósānmiǎosān pú tí

shìzūn

发 心, 教 化 示 导, 令 向 阿 耨 多 罗 三 藐 三 菩提, 世 尊
dé fó wèijiǔ

nǎinéngzuò cǐ dà gōng dé shì

wǒ děngsuī fù xìn fó suí yí suǒ

得佛 未 久, 乃 能 作 此大 功 德 事。 我 等 虽 复 信 佛 随 宜 所
shuō

fó suǒchūyán

wèicéng xū wàng

fó suǒzhīzhě

jiē xī tōng dá

rán

说 ,佛 所 出 言、未 曾 虚 妄 ,佛 所 知 者, 皆 悉 通 达, 然
zhūxīn fā yì pú sà

yú fó mièhòu

ruòwénshì yǔ

huò bù xìnshòu

ér qǐ

诸 新 发意菩萨, 于佛 灭 后, 若 闻 是 语, 或 不 信 受 、 而起
pò fǎ zuì yè yīnyuán

wéi

rán

shìzūn

yuànwéijiěshuō

chú wǒ děng yí

破法 罪 业 因 缘 。惟、然, 世 尊, 愿 为 解 说 , 除 我 等 疑,
jí wèiláishìzhūshànnán zǐ

wén cǐ shì yǐ

yì bù shēng yí

及 未 来 世 诸 善 男 子、 闻 此 事 已,亦不 生 疑。
ěr shí mí lè pú sà yù zhòngxuān cǐ yì

ér shuō jì yán

尔 时 弥勒菩萨欲 重 宣 此义,而 说 偈 言:
fó xī cóngshìzhòng

chūjiājìn gā yē

佛昔 从 释 种 、 出 家 近 伽耶,
zuò yú pú tí shù

ěr láishàngwèijiǔ

坐 于菩提 树,尔 来 尚 未 久。
cǐ zhū fó zǐ děng

qí shù bù kě liàng

此 诸 佛子 等 ,其 数 不可 量 ,
jiǔ yǐ háng fó dào

zhù yú shéntōng lì

久 已 行 佛 道, 住 于 神 通 力,
shànxué pú sà dào

bù rǎnshìjiān fǎ

善 学 菩萨 道,不 染 世 间 法,
rú liánhuázàishuǐ

cóng dì ér yǒngchū

如 莲 华 在 水 , 从 地而 涌 出,
jiē qǐ gōngjìngxīn

zhù yú shìzūnqián

皆 起 恭 敬 心, 住 于 世 尊 前 。

168

shìshìnán sī yì

yún hé ér kě xìn

是 事 难 思议, 云 何而可 信,
fó dé dàoshènjìn

suǒchéngjiùshènduō

佛得 道 甚 近、 所 成 就 甚 多,
yuànwéichúzhòng yí

rú shífēnbiéshuō

愿 为 除 众 疑,如 实 分 别 说 。
pìrú shàozhuàngrén

niánshǐ èrshíwǔ

譬如 少壮 人, 年 始 二十五,
shìrénbǎisuì zǐ

fābái ér miànzhòu

示人 百 岁 子,发白而 面 皱 ,
shìděng wǒ suǒshēng

zǐ yì shuōshì fù

是 等 我 所 生 ,子亦 说是 父,
fù shǎo ér zǐ lǎo

jǔ shìsuǒ bù xìn

父 少 而子 老,举 世 所 不 信。
shìzūn yì rú shì

dé dàoláishènjìn

世 尊 亦如 是,得 道 来 甚 近。
shìzhū pú sà děng

zhì gù wú qièruò

是 诸 菩萨 等 , 志 固无 怯 弱,
cóng wú liàngjiélái

ér háng pú sà dào

从 无 量 劫 来、而 行 菩萨 道,
qiǎo yú nánwèn dá

qí xīn wú suǒwèi

巧 于 难 问 答,其 心 无 所 畏,
rěn rǔ xīnjuédìng

duānzhèngyǒuwēi dé

忍 辱 心 决 定 , 端 正 有 威 德,
shífāng fó suǒzàn

shànnéngfēnbiéshuō

十 方 佛 所 赞, 善 能 分 别 说 ,
bù lè zàirénzhòng

chánghǎozàichándìng

不乐 在 人 众 , 常 好 在 禅 定 ,

169

wéiqiú fó dào gù

yú xiàkōngzhōngzhù

为 求 佛 道 故,于 下 空 中 住。
wǒ děngcóng fó wén

yú cǐ shì wú yí

我 等 从 佛 闻、于此 事 无疑,
yuàn fó wéiwèilái

yǎnshuōlìngkāijiě

愿 佛 为 未来 , 演说 令 开解 。
ruòyǒu yú cǐ jīng

shēngyí bù xìnzhě

若 有 于此 经 、 生疑 不 信 者,
jí dāngduò è dào

yuànjīnwéijiěshuō

即 当 堕 恶 道。 愿 今 为 解说 ,
shìwúliàng púsà

yún hé yú shǎoshí

是 无量 菩萨, 云 何于 少时 、
jiàohuàlìng fā xīn

ér zhù bù tuì dì

教 化 令 发 心,而 住 不 退 地。
rú lái shòu liàng pǐn dì shí liù

如来 寿 量 品第十 六
ěr shí

fó gàozhū pú sà jí yí qiè dà zhòng

zhūshànnán zǐ

rǔ děng

尔 时、 佛 告 诸 菩萨及一 切 大 众 : 诸 善 男 子, 汝 等
dāngxìnjiě rú láichéng dì zhī yǔ

fù gào dà zhòng

rǔ děngdāngxìnjiě rú lái

当 信 解 如 来 诚 谛 之 语。复 告 大 众 :汝 等 当 信 解 如 来
chéng dì zhī yǔ

yòu fù gàozhū dà zhòng

rǔ děngdāngxìnjiě rú láichéng dì

诚 谛 之 语。 又 复 告 诸 大 众 : 汝 等 当 信 解 如 来 诚 谛
zhī yǔ

shìshí pú sà dà zhòng

mí lè wéishǒu

hé zhǎngbái fó yán

shìzūn

之 语。是 时 菩萨大 众 ,弥勒 为 首 ,合 掌 白 佛 言: 世 尊
wéiyuànshuōzhī

wǒ děngdāngxìnshòu fó yǔ

rú shìsānbái yǐ

fù yán

惟 愿 说 之, 我 等 当 信 受 佛语。 如 是 三 白 已, 复 言:

170

wéiyuànshuōzhī

wǒ děngdāngxìnshòu fó yǔ

惟 愿 说 之,我 等 当 信 受 佛语。
ěr shíshìzūnzhīzhū pú sà sānqǐng bù zhǐ

ér gàozhīyán

rǔ děng dì

尔 时 世 尊 知 诸 菩萨 三 请 不 止, 而 告 之 言: 汝 等 谛
tīng

rú lái mì mì shéntōngzhī lì

yí qièshìjiāntiān rén jí ā xiūluó

听 ,如 来 秘密 神 通 之 力。一 切 世 间 天 、人、及阿 修 罗,
jiēwèi

jīnshìjiāmóu ní fó

chūshìshìgōng

qù gā yē chéng bù yuǎn

zuò

皆 谓, 今 释 迦 牟 尼佛、出 释 氏 宫 ,去伽耶 城 不 远 , 坐
yú dàochǎng

dé ā nòuduōluósānmiǎosān pú tí

ránshànnán zǐ

wǒ shí

于 道 场 , 得阿 耨 多 罗 三 藐 三 菩提。 然 善 男 子, 我 实
chéng fó yǐ lái

wú liàng wú biān

bǎiqiānwàn yì nà yóu tā jié

成 佛已 来、无 量 无 边 、 百 千 万 亿那 由 他 劫。
pì rú wǔ bǎiqiānwàn yì nà yóu tā

ā sēngzhǐ sānqiān dà qiānshìjiè

譬如五 百 千 万 亿那 由 他、阿 僧 祇、三 千 大 千 世 界,
jiǎshǐyǒurén

mǒ wéiwēichén

guò yú dōngfāng wǔ bǎiqiānwàn yì nà yóu tā ā

假 使 有 人、抹 为 微 尘 , 过 于 东 方 五 百 千 万 亿那 由 他阿
sēngzhǐguó nǎixià yī chén

rú shìdōngháng

jìnshìwēichén

zhūshànnán

僧 祇 国、乃 下 一 尘 ,如 是 东 行 , 尽 是 微 尘 , 诸 善 男

yú yì yún hé

shìzhūshìjiè

kě dé sī wéixiào jì

zhī qí shùfǒu

子、于意 云 何, 是 诸 世 界,可得思 惟 校 计、 知 其 数 否。
mí lè pú sà děng jù bái fó yán

shìzūn

shìzhūshìjiè

wú liàng wú

弥勒菩萨 等 、俱 白 佛 言: 世 尊, 是 诸 世 界,无 量 无
biān

fēisuànshùsuǒzhī

yì fēixīn lì suǒ jí

yí qièshēngwén

pì zhī fó

边 , 非 算 数 所 知、亦 非 心 力 所 及,一 切 声 闻、辟 支 佛,
yǐ wú lòuzhì

bù néng sī wéi

zhī qí xiànshù

wǒ děngzhù ā wéiyuèzhì dì

以无 漏 智, 不 能 思 惟、 知 其 限 数, 我 等 住 阿 惟 越 致 地,
yú shìshìzhōng yì suǒ bù dá

shìzūn

rú shìzhūshìjiè

wú liàng wú biān

于 是 事 中 、亦 所 不达, 世 尊,如 是 诸 世 界,无 量 无 边

171

ěr shí fó gào dà pú sà zhòng

zhūshànnán zǐ

jīndāngfēnmíngxuān yǔ

尔 时 佛 告 大菩萨 众 : 诸 善 男 子, 今 当 分 明 宣 语
rǔ děng

shìzhūshìjiè

ruòzhùwēichén jí bù zhùzhě

jìn yǐ wéichén

汝 等 , 是 诸 世 界, 若 著 微 尘 及不 著 者、 尽 以 为 尘 ,一
chén yī jié

wǒ chéng fó yǐ lái

fù guò yú cǐ bǎiqiānwàn yì nà yóu tā ā

尘 一 劫, 我 成 佛已 来, 复 过 于此 百 千 万 亿那 由 他阿
sēngzhǐjié

zì cóngshìlái

wǒ chángzài cǐ suō pó shìjiè

shuō fǎ jiàohuà

僧 祇 劫。自 从 是 来,我 常 在 此 娑 婆 世 界、 说 法 教 化,
yì yú yú chùbǎiqiānwàn yì nà yóu tā ā sēngzhǐguó

dǎo lì zhòngshēng

亦于余 处 百 千 万 亿那 由 他阿 僧 祇 国、 导 利 众 生 。
zhūshànnán zǐ

yú shìzhōngjiān

wǒ shuōrándēng fó děng

yòu fù

诸 善 男 子, 于 是 中 间 , 我 说 燃 灯 佛 等 , 又 复
yán qí rù yú nièpán

rú shì jiē yǐ fāngbiànfēnbié zhūshànnán zǐ

ruòyǒu

言 其入于 涅 槃,如 是、皆 以 方 便 分 别。诸 善 男 子, 若 有
zhòngshēng láizhì wǒ suǒ

wǒ yǐ fó yǎn guān qí xìnděng zhūgēn lì dùn

众 生 、来 至 我 所,我以佛 眼、观 其 信 等 、诸 根 利 钝,
suísuǒyìng dù

chùchù zì shuō

míng zì bù tóng

nián jì dà xiǎo

yì fù

随 所 应 度, 处 处 自 说 、 名 字不 同 、 年 纪大 小 , 亦复
xiànyán dāng rù nièpán

yòu yǐ zhǒngzhǒngfāngbiàn shuōwēimiào fǎ

néng

现 言、当 入 涅 槃, 又 以 种 种 方 便 、说 微 妙 法, 能
lìngzhòngshēng fā huān xǐ xīn

zhūshànnán zǐ

rú láijiànzhūzhòngshēng

令 众 生 发 欢 喜 心。诸 善 男 子,如 来 见 诸 众 生 、
lè yú xiǎo fǎ

dé báogòuzhòngzhě

wéishìrénshuō

wǒ shǎochūjiā

乐于 小 法, 德 薄 垢 重 者, 为 是 人 说 , 我 少 出 家, 得
ā nòuduōluósānmiǎosān pú tí

rán wǒ shíchéng fó yǐ lái

jiǔyuǎnruò sī

阿 耨 多 罗 三 藐 三 菩提, 然 我 实 成 佛已 来、久 远 若 斯,
dàn yǐ fāngbiàn

jiàohuàzhòngshēng

lìng rù fó dào

zuò rú shìshuō

但 以 方 便 、 教 化 众 生 , 令 入佛 道, 作 如 是 说 。

172

zhūshànnán zǐ

rú láisuǒyǎnjīngdiǎn

jiēwéi dù tuōzhòngshēng

诸 善 男 子, 如 来 所 演 经 典 , 皆 为 度 脱 众 生 ,
huòshuō jǐ shēn

huòshuō tā shēn

huòshì jǐ shēn

huòshì tā shēn

huò

或 说 己 身 , 或 说 他 身 , 或 示己 身 , 或 示他 身 , 或
shì jǐ shì

huòshì tā shì

zhūsuǒyánshuō

jiēshí bù xū

suǒ yǐ zhě hé

示 己 事, 或 示 他 事, 诸 所 言 说 , 皆 实 不虚。 所 以 者 何。
rú lái rú shízhījiànsānjièzhīxiāng

wú yǒushēng sǐ

ruòtuìruòchū

如 来 如 实 知 见 三 界 之 相 , 无 有 生 死、 若 退 若 出, 亦
wú zàishì jí miè dù zhě

fēishífēi xū

fēi rú fēi yì

bù rú sānjiè jiàn

无 在 世、及 灭 度 者, 非 实 非 虚, 非 如 非 异,不如 三 界、见
yú sānjiè

rú sī zhīshì

rú láimíngjiàn

wú yǒucuòmiù

yǐ zhūzhòng

于 三 界, 如斯 之 事, 如 来 明 见 , 无 有 错 谬。 以 诸 众
shēngyǒuzhǒngzhǒngxìng

zhǒngzhǒng yù

zhǒngzhǒngháng

zhǒngzhǒng yì

生 有 种 种 性 、 种 种 欲、 种 种 行 、 种 种 忆
xiǎngfēnbié gù

yù lìngshēngzhūshàngēn

yǐ ruògānyīnyuán

pì yù

yán

想 分 别 故,欲 令 生 诸 善 根,以 若 干 因 缘 、譬喻、言

zhǒngzhǒngshuō fǎ

suǒzuò fó shì

wèicéngzànfèi

rú shì

wǒ chéng

辞、 种 种 说 法, 所 作 佛 事, 未 曾 暂 废。如 是,我 成
fó yǐ lái

shèn dà jiǔyuǎn

shòumìng wú liàng ā sēngzhǐjié

chángzhù bù

佛已 来、 甚 大 久 远 , 寿 命 无 量 阿 僧 祇 劫, 常 住 不
miè

灭。
zhūshànnán zǐ

wǒ b ě n háng pú sà dào

suǒchéngshòumìng

jīnyóuwèi

诸 善 男 子, 我本 行 菩萨 道、 所 成 寿 命 , 今 犹 未
jìn

fù bèishàngshù

ránjīnfēishímiè dù

ér biànchàngyán

dāng qǔ miè

尽,复 倍 上 数。 然 今 非 实 灭 度,而 便 唱 言、 当 取 灭

rú lái yǐ shìfāngbiàn jiàohuàzhòngshēng suǒ yǐ zhě hé ruò fó jiǔzhù

度,如 来 以 是 方 便 、教 化 众 生 。所 以 者 何。若 佛 久 住

173

yú shì

báo dé zhīrén

bù zhòngshàngēn

pínqióngxiàjiàn

tānzhù wǔ yù

于 世, 薄 德 之 人,不 种 善 根, 贫 穷 下 贱 , 贪 著 五欲,
rù yú yì xiǎngwàngjiànwǎngzhōng

ruòjiàn rú láichángzài bù miè

biàn qǐ

入于忆 想 妄 见 网 中 , 若 见 如 来 常 在 不 灭, 便 起
jiāo zì

ér huáiyàndài

bù néngshēngnánzāozhīxiǎng

gōngjìngzhīxīn

憍 恣、而 怀 厌 怠,不 能 生 难 遭 之 想 、 恭 敬 之 心,
shì gù rú lái yǐ fāngbiànshuō

bǐ qiūdāngzhī

zhū fó chūshì

nán kě zhí

是 故如 来 以 方 便 说 : 比 丘 当 知, 诸 佛 出 世, 难 可 值

suǒ yǐ zhě hé

zhūbáo dé rén

guò wú liàngbǎiqiānwàn yì jié

huòyǒu

遇。 所 以 者 何。 诸 薄 德 人, 过 无 量 百 千 万 亿 劫, 或 有
jiàn fó

huò bú jiànzhě

yǐ cǐ shì gù

wǒ zuòshìyán

zhū bǐ qiū

见 佛, 或 不 见 者, 以此 事 故, 我 作 是 言: 诸 比 丘, 如
láinán kě dé jiàn sī zhòngshēngděng wén rú shì yǔ

bì dāngshēng yú nánzāo

来 难 可得 见 。斯 众 生 等 、闻 如 是 语,必 当 生 于 难 遭
zhīxiǎng

xīnhuáiliàn mù

kě yǎng yú fó

biànzhòngshàngēn

shì gù rú

之 想 , 心 怀 恋 慕, 渴 仰 于佛, 便 种 善 根, 是 故如
láisuī bù shímiè

ér yánmiè dù

来 虽 不 实 灭,而 言 灭 度。
yòu shàn nánzǐ

zhū fó rúlái fǎ jiē rúshì

wéi dù zhòngshēng

jiē

又、善 男子, 诸 佛如来、法 皆 如是, 为 度 众生 , 皆
shí bù xū

pì rú liáng yī

zhìhuìcōng dá

míngliànfāngyào

shànzhì

实 不虚。 譬如 良 医, 智 慧 聪 达, 明 练 方 药, 善 治
zhòngbìng

qí rénduōzhū zǐ xī

ruòshí

èr shí nǎizhìbǎishù

yǐ yǒushì

众 病 。其 人 多 诸 子息, 若 十、二 十、乃 至 百 数,以 有 事
yuán

yuǎnzhì yú guó

zhū zǐ yú hòu

yǐn tā dú yào

yào fā

mènluàn

wǎn

缘 , 远 至 余 国。诸 子于 后、饮 他毒 药, 药 发、闷 乱 , 宛
zhuǎn yú dì

shìshí qí fù háiláiguījiā

zhū zǐ yǐn dú

huòshīběnxīn

转 于地。 是 时 其父 还 来 归 家, 诸 子 饮 毒, 或 失 本 心,

174

huò bù shīzhě

yáojiàn qí fù

jiē dà huān xǐ

bàiguì wènxùn shàn ān yǐn

或 不 失 者, 遥 见 其父, 皆 大 欢 喜, 拜 跪、问 讯、善 安 隐
guī

wǒ děng yú chī

wù fú dú yào

yuànjiànjiùliáo

gèng cì shòumìng

归:我 等 愚 痴,误服毒 药, 愿 见 救 疗 , 更 赐 寿 命 。
fù jiàn zǐ děng kǔ nǎo rú shì

yī zhūjīngfāng

qiúhǎoyàocǎo

sè xiāngměi

父 见 子 等 苦 恼 如 是,依 诸 经 方 , 求 好 药 草,色 香 美
wèi

jiē xī jù zú

dǎoshāi hé hé

yǔ zǐ lìng fú

ér zuòshìyán

cǐ dà

味、 皆 悉具足, 捣 筛 和合, 与子 令 服, 而 作 是 言: 此大
liángyào

sè xiāngměiwèi

jiē xī jù zú

rǔ děng kě fú

sù chú kǔ nǎo

良 药,色 香 美 味、皆 悉具足,汝 等 可服,速 除 苦 恼,
wú fù zhònghuàn

无复 众 患 。
qí zhū zǐ zhōng bù shīxīnzhě

jiàn cǐ liángyào sè xiāng jù hǎo

其 诸 子 中 、不 失 心 者, 见 此 良 药、色 香 俱 好,即
biàn fú zhī

bìngjìnchú yù

yú shīxīnzhě

jiàn qí fù lái

suī yì huān xǐ

便 服 之, 病 尽 除 愈。余 失 心 者, 见 其父 来, 虽 亦 欢 喜
wènxùn

qiúsuǒzhìbìng

rán yǔ qí yào ér bù kěn fú suǒ yǐ zhě hé dú

问 讯, 求 索 治 病 , 然 与其 药 、而不 肯 服。所 以 者 何。毒
qì shēn rù

shīběnxīn gù

yú cǐ hào sè xiāngyào

ér wèi bù měi

气 深 入, 失 本 心 故,于此 好 色 香 药 、而 谓 不 美 。父
zuòshìniàn

cǐ zǐ kě mǐn

wéi dú suǒzhōng

xīnjiēdiāndǎo

suījiàn wǒ

作 是 念 : 此子可 愍, 为 毒 所 中 , 心 皆 颠 倒, 虽 见 我

qiúsuǒjiùliáo

rú shìhǎoyào

ér bù kěn fú

wǒ jīndāngshèfāngbiàn

喜, 求 索 救 疗 ,如 是 好 药、而不 肯 服,我 今 当 设 方 便
lìng fú cǐ yào jí zuòshìyán

rǔ děngdāngzhī

wǒ jīnshuāilǎo

sǐ shí yǐ

令 服此 药。即 作 是 言:汝 等 当 知,我 今 衰 老,死 时 已
zhì

shìhǎoliángyào

jīnliúzài cǐ

rǔ kě qǔ fú

wù yōu bù chài

zuò

至, 是 好 良 药, 今 留 在 此, 汝可取服, 勿 忧 不 瘥 。 作

175

shìjiào yǐ

fù zhì tā guó

qiǎnshǐháigào

rǔ fù yǐ sǐ

shìshízhū zǐ wén

是 教 已,复 至 他 国, 遣 使 还 告:汝父已死。是 时 诸 子 闻
fù bèisàng

xīn dà yōunǎo

ér zuòshìniàn

ruò fù zàizhě

cí mǐn wǒ děng

父 背 丧 , 心 大 忧 恼, 而 作 是 念 : 若 父 在 者, 慈 愍 我 等 ,
néngjiànjiù hù

jīnzhě shě wǒ yuǎnsàng tā guó zì wéi gū lù

wú fù shì hù

能 见 救 护, 今 者、舍 我 远 丧 他 国。自 惟 孤露,无复 恃 怙,
chánghuáibēigǎn

xīnsuìxǐng wù

nǎizhī cǐ yào sè wèixiāngměi

jí qǔ fú

常 怀 悲 感, 心 遂 醒 悟, 乃 知 此 药 色 味 香 美。即取服
zhī

dú bìngjiē yù

qí fù wén zǐ xī yǐ dé chài

xúnbiànláiguī

xiánshǐ

之,毒 病 皆 愈。其父 闻 子悉已得 瘥 , 寻 便 来 归, 咸 使
jiànzhī

见 之。
zhūshàn nánzǐ

yúyìyún hé

pōyǒu rén

néngshuō cǐ liángyīxūwàng

诸 善 男子, 于意云何, 颇有 人、 能 说 此 良医 虚妄
zuìfǒu

bù yě

shìzūn

fó yán

wǒ yì rú shì

chéng fó yǐ lái

wú liàng

罪 否?不也, 世 尊。佛 言:我亦如 是, 成 佛已 来、无 量
wú biānbǎiqiānwànyì nà yóu tā ā sēngzhǐjié

wéizhòngshēng gù

无 边 百千万亿 那 由 他阿 僧 祇 劫,

为 众生 故,

fāngbiàn lì

yándāngmiè dù

yì wú yǒunéng rú fǎ shuō wǒ xūwàngguòzhě

方便 力、 言 当 灭 度,亦无 有 能 如法 说 我 虚妄 过 者。
ěr shíshìzūn yù zhòngxuān cǐ yì

ér shuō jì yán

尔 时 世 尊 欲 重 宣 此义,而 说 偈 言:
zì wǒ dé fó lái

suǒjīngzhūjiéshù

自我得佛 来, 所 经 诸 劫 数,
wú liàngbǎiqiānwàn

yì zǎi ā sēngzhǐ

无 量 百 千 万、亿 载 阿 僧 祇,
chángshuō fǎ jiàohuà

wú shù yì zhòngshēng

常 说 法 教 化、无 数 亿 众 生 ,

176

lìng rù yú fó dào

ěr lái wú liàngjié

令 入于佛 道。尔 来 无 量 劫,
wéi dù zhòngshēng gù

fāngbiànxiànnièpán

为 度 众 生 故, 方 便 现 涅 槃、
ér shí bù miè dù

chángzhù cǐ shuōfǎ

而 实 不 灭 度, 常住 此 说法 。
wǒ chángzhù yú cǐ

yǐ zhūshéntōng lì

我 常住 于此,以 诸 神通 力,
lìngdiāndǎozhòngshēng

令 颠倒

suījìn ér bújiàn

众生 、 虽 近 而 不见 。

zhòngjiàn wǒ miè dù

guǎnggōngyǎng shèlì

众 见 我 灭 度, 广 供养 舍利,
xiánjiēhuáiliànmù

ér shēng kě yǎngxīn

咸 皆 怀 恋慕 、而 生 渴 仰 心。
zhòngshēng jì xìn fú

zhìzhí yì róuruǎn

众 生 既 信 伏, 质 直 意 柔 软 ,
yì xīn yù jiàn fó

bù zì xī shēnmìng

一 心 欲 见 佛,不自惜 身 命 。
shí wǒ jí zhòngsēng

jù chūlíngjiùshān

时 我及 众 僧 、俱 出 灵 鹫 山 ,
wǒ shí yǔ zhòngshēng

chángzài cǐ bù miè

我 时 语 众 生 , 常 在 此不 灭,
yǐ fāngbiàn lì gù

xiànyǒumièbùmiè

以 方便 力故, 现有 灭不灭。
yú guóyǒuzhòngshēng

余 国有

gōngjìngxìn lè zhě

众生 、 恭敬 信 乐 者,

wǒ fù yú bǐ zhōng

wéishuōwúshàng fǎ

我复于彼 中 、 为 说 无上 法,

177

rǔ děng bù wén cǐ

dànwèi wǒ miè dù

汝 等 不 闻 此, 但 谓 我 灭 度。
wǒjiànzhūzhòngshēng

méi zàiyú kǔnǎo

我见 诸 众生 、 没 在于苦恼,
gù bù wéixiànshēn

lìng qí shēng kě yǎng

故不 为 现 身 , 令 其 生 渴 仰 ,
yīn qí xīnliànmù

nǎichūwéishuōfǎ

因 其 心 恋慕 , 乃 出 为 说法 。
shéntōng lì rú shì

yú ā sēngzhǐjié

神 通 力如 是,于阿 僧 祇 劫,
chángzàilíngjiùshān

jí yú zhūzhùchù

常 在 灵 鹫 山 、及余 诸 住 处,
zhòngshēngjiànjiéjìn

dà huǒsuǒshāoshí

众 生 见 劫 尽、大 火 所 烧 时,
wǒ cǐ tǔ ān yǐn

tiānrénchángchōngmǎn

我此土安 隐, 天 人 常 充 满。
yuánlínzhūtáng gé

zhǒngzhǒngbǎozhuāngyán

园 林 诸 堂 阁、 种 种 宝 庄 严,
bǎoshùduōhuāguǒ

zhòngshēngsuǒyóu lè

宝 树 多 花 果, 众 生 所 游 乐。
zhūtiān jī tiān gǔ

chángzuòzhòng jì lè

诸 天 击 天 鼓, 常 作 众 伎乐,
yǔ màntuóluóhuā

sàn fó jí dà zhòng

雨 曼 陀 罗 花、 散 佛及大 众 。
wǒ jìng tǔ bù huǐ

ér zhòngjiànshāojìn

我 净 土不 毁,而 众 见 烧 尽,
yōu bù zhū kǔ nǎo

rú shì xī chōngmǎn

忧 怖 诸 苦 恼、如 是 悉 充 满。

178

shìzhūzuìzhòngshēng

yǐ è yè yīnyuán

是 诸 罪 众 生 ,以恶业 因 缘 ,
guò ā sēngzhǐjié

bù wénsānbǎomíng

过 阿 僧 祇 劫、不 闻 三 宝 名 。
zhūyǒuxiūgōng dé

róu hé zhìzhízhě

诸 有 修 功 德、 柔 和 质 直 者,
zé jiējiàn wǒ shēn

zài cǐ ér shuō fǎ

则 皆 见 我 身 , 在 此而 说 法。
huòshíwèi cǐ zhòng

shuō fó shòu wú liàng

或 时 为此 众 、 说 佛 寿 无 量 ,
jiǔnǎijiàn fó zhě

wéishuō fó nánzhí

久 乃 见 佛 者, 为 说 佛 难 值。
wǒ zhì lì rú shì

huìguāngzhào wú liàng

我 智 力如 是, 慧 光 照 无 量 ,
shòumìng wú shùjié

jiǔxiū yè suǒ dé

寿 命 无 数 劫, 久 修 业 所 得。
rǔ děngyǒuzhìzhě

wù yú cǐ shēng yí

汝 等 有 智 者,勿于此 生 疑,
dāngduànlìngyǒngjìn

fó yǔ shí bù xū

当 断 令 永 尽,佛语 实 不虚。
rú yī shànfāngbiàn

wéizhìkuáng zǐ gù

如医 善 方 便 , 为 治 狂 子故,
shízài ér yán sǐ

wú néngshuō xū wàng

实 在 而 言 死,无 能 说 虚 妄 。
wǒ yì wéishì fù

jiùzhū kǔ huànzhě

我亦 为 世 父, 救 诸 苦 患者 ,
wéifán fū diāndǎo

shízài ér yánmiè

为 凡 夫 颠 倒, 实 在 而 言 灭。

179

yǐ chángjiàn wǒ gù

ér shēngjiāo zì xīn

以 常 见 我故,而 生 憍 恣 心,
fàng yì zhù wǔ yù

duò yú è dàozhōng

放 逸 著 五欲, 堕 于恶 道 中 。
wǒ chángzhīzhòngshēng

hángdào bù hángdào

我 常 知 众 生 、 行 道 不 行 道,
suísuǒyìng kě dù

wéishuōzhǒngzhǒng fǎ

随 所 应 可度, 为 说 种 种 法。
měi zì zuòshì yì

yǐ hé lìngzhòngshēng

每 自 作 是 意,以何 令 众 生 、
dé rù wú shànghuì

sù chéngjiù fó shēn

得入无 上 惠,速 成 就 佛 身 。

fēn bié gōng dé pǐn dì shí qī

分 别 功 德品第十七
ěr shí dà huì

wén fó shuōshòumìngjiéshùchángyuǎn rú shì

wú liàng

尔 时 大 会、 闻 佛 说 寿 命 劫 数 长 远 如 是, 无 量
wú biān ā sēngzhǐzhòngshēng

dé dà ráo yì

yú shíshìzūngào mí lè pú sà

无 边 阿 僧 祇 众 生 、 得大 饶 益。 于 时 世 尊 告 弥勒菩萨
móhēsà

ā yì duō

wǒ shuōshì rúlái shòumìngchángyuǎnshí

摩诃萨: 阿逸 多, 我 说是 如来 寿命

liùbǎi bā

长远 时, 六 百 八

shíwàn yì nà yóu tā héng hé shāzhòngshēng

dé wú shēng fǎ rěn

fù yǒu

十 万 亿那 由 他 恒 河 沙 众 生 、

得无 生 法 忍,

复有

qiānbèi pú sà mó hē sà

dé wénchítuóluó ní mén

fù yǒu yī shìjièwēichénshù

千倍 菩萨摩诃萨、得 闻 持 陀 罗 尼 门,复 有 一 世 界 微 尘 数
180

pú sà mó hē sà

dé lè shuō wú ài biàncái

fù yǒu yī shìjièwēichénshù pú sà

菩萨摩诃萨、得乐 说 无碍 辩 才,复 有 一 世 界 微 尘 数 菩萨
mó hē sà

dé bǎiqiānwàn yì wú liàngxuántuóluó ní

fù yǒusānqiān dà qiān

摩诃萨、 得 百 千 万 亿无 量 旋 陀 罗 尼, 复 有 三 千 大 千
shìjièwēichénshù pú sà mó hē sà

néngzhuǎn bù tuì fǎ lún

fù yǒu èr qiān

世 界 微 尘 数 菩萨摩诃萨、 能 转 不 退 法 轮, 复 有 二 千
zhōngguó tǔ wēichénshù pú sà mó hē sà

néngzhuǎnqīngjìng fǎ lún

fù yǒu

中 国 土 微 尘 数 菩萨摩诃萨、 能 转 清 净 法 轮, 复 有
xiǎoqiānguó tǔ wēichénshù pú sà mó hē sà

bā shēngdāng dé ā nòuduōluósān

小 千 国 土 微 尘 数 菩萨摩诃萨、 八 生 当 得阿 耨 多 罗 三
miǎosān pú tí

fù yǒu sì sì tiānxiàwēichénshù pú sà mó hē sà

sì shēng

藐 三 菩提, 复 有 四四 天 下 微 尘 数 菩萨摩诃萨、 四 生
dāng dé ā nòuduōluósānmiǎosān pú tí

fù yǒusān sì tiānxiàwēichénshù pú

当 得阿 耨 多 罗 三 藐 三 菩提, 复 有 三 四 天 下 微 尘 数 菩
sà mó hē sà

sānshēngdāng dé ā nòuduōluósānmiǎosān pú tí

fù yǒu èr sì

萨摩诃萨、 三 生 当 得阿 耨 多 罗 三 藐 三 菩提, 复 有 二四
tiānxiàwēichénshù pú sà mó hē sà

èr shēngdāng dé ā nòuduōluósānmiǎosān

天 下 微 尘 数 菩萨摩诃萨、 二 生 当 得阿 耨 多 罗 三 藐 三
pú tí

fù yǒu yī sì tiānxiàwēichénshù pú sà mó hē sà

yì shēngdāng dé ā

菩提, 复 有 一四 天 下 微 尘 数 菩萨摩诃萨、 一 生 当 得阿
nòuduōluósānmiǎosān pú tí

fù yǒu bā shìjièwēichénshùzhòngshēng

jiē fā

耨 多 罗 三 藐 三 菩提,复 有 八 世 界 微 尘 数 众 生 、皆 发
ā nòuduōluósānmiǎosān pú tí xīn

阿 耨 多 罗 三 藐 三 菩提 心。
fó shuōshìzhū pú sà mó hē sà dé dà fǎ lì shí

yú xū kōngzhōng

佛 说 是 诸 菩萨摩诃萨得大法利 时, 于虚 空 中 , 雨
màntuóluóhuá

mó hē màntuóluóhuá

yǐ sàn wú liàngbǎiqiānwàn yì zhòngbǎo

曼 陀 罗 华、 摩诃 曼 陀 罗 华, 以 散 无 量 百 千 万 亿 众 宝

181

shùxià shī zǐ zuòshàng zhū fó

bìngsàn qī bǎo tǎ zhōng shī zǐ zuòshàng

树 下、师 子 座 上 、诸 佛, 并 散 七 宝 塔 中 、师 子 座 上 、
shìjiāmóu ní fó

jí jiǔmiè dù duōbǎo rú lái

yì sàn yí qièzhū dà pú sà

释 迦 牟 尼佛、及 久 灭 度 多 宝 如 来,亦 散 一 切 诸 大菩萨、及
sì bù zhòng

yòu yǔ xì mò zhāntán

chénshuǐxiāngděng

yú xū kōngzhōng

四部 众 。又 雨细末 栴 檀、 沉 水 香 等 ,于虚 空 中 ,
tiān gǔ zì míng

miàoshēngshēnyuǎn

yòu yǔ qiānzhòngtiān yī

chuízhū

天 鼓自 鸣 , 妙 声 深 远 , 又 雨 千 种 天 衣, 垂 诸
yīngluò zhēnzhūyīngluò

mó ní zhūyīngluò

rú yì zhūyīngluò

biàn yú jiǔ

璎 珞、真 珠 璎 珞、摩尼 珠 璎 珞、如意 珠 璎 珞, 遍 于 九
fāng

zhòngbǎoxiāng lú

shāo wú jiàxiāng

zì ránzhōuzhì

gōngyǎng dà

方 , 众 宝 香 炉、 烧 无 价 香 , 自 然 周 至, 供 养 大
huì yī yī fó shàng

yǒuzhū pú sà zhíchífāngài

cì dì ér shàng

zhì yú

会。一一佛 上 , 有 诸 菩萨、执 持 幡 盖,次第而 上 , 至 于
fàntiān shìzhū pú sà

yǐ miàoyīnshēng gē wú liàngsòng

zàntànzhū fó

梵 天 。是 诸 菩萨,以 妙 音 声 、歌无 量 颂 , 赞 叹 诸 佛。
ěr shí mí lè pú sà cóngzuò ér qǐ

piāntǎnyòujiān

hé zhǎngxiàng fó

尔 时 弥勒菩萨 从 座 而起, 偏 袒 右 肩 , 合 掌 向 佛
ér shuō jì yán

而 说 偈 言:
fó shuō xī yǒu fǎ

xī suǒwèicéngwén

佛 说 稀 有 法,昔 所 未 曾 闻,
shìzūnyǒu dà lì

shòumìng bù kě liàng

世 尊 有 大力, 寿 命 不可 量 。
wú shùzhū fó zǐ

wénshìzūnfēnbié

无 数 诸 佛子, 闻 世 尊 分 别,
shuō dé fǎ lì zhě

huān xǐ chōngbiànshēn

说 得法利 者, 欢 喜 充 遍 身 。

182

huòzhù bù tuì dì

huò dé tuóluó ní

或 住 不 退 地, 或 得 陀 罗 尼,
huò wú ài lè shuō

wàn yì xuánzǒngchí

或 无碍乐 说 、 万 亿 旋 总 持,
huòyǒu dà qiānjiè

wēichénshù pú sà

或 有 大 千 界、 微 尘 数 菩萨,
gè gè jiēnéngzhuǎn

bù tuìzhī fǎ lún

各各 皆 能 转 ,不 退 之 法 轮。
fù yǒuzhōngqiānjiè

wēichénshù pú sà

复 有 中 千 界、 微 尘 数 菩萨,
gè gè jiēnéngzhuǎn

qīngjìngzhī fǎ lún

各各 皆 能 转 , 清 净 之 法 轮。
fù yǒuxiǎoqiānjiè

wēichénshù pú sà

复 有 小 千 界、 微 尘 数 菩萨,
yú gè bā shēngzài

dāng dé chéng fó dào

余各八 生 在, 当 得 成 佛 道。
fù yǒu sì sān èr

rú cǐ sì tiānxià

复 有 四 三 二、如此四 天 下、
wēichénzhū pú sà

suíshùshēngchéng fó

微 尘 诸 菩萨, 随 数 生 成 佛。
huò yī sì tiānxià

wēichénshù pú sà

或 一四 天 下、 微 尘 数 菩萨,
yú yǒu yì shēngzài

dāngchéng yí qièzhì

余 有 一 生 在, 当 成 一 切 智。
rú shìděngzhòngshēng

wén fó shòuchángyuǎn

如是 等 众 生 ,闻佛 寿 长 远 ,
dé wú liàng wú lòu

qīngjìngzhīguǒbào

得无 量 无 漏, 清 净 之 果 报。

183

fù yǒu bā shìjiè

wēichénshùzhòngshēng

复 有 八 世 界、 微 尘 数 众 生 ,
wén fó shuōshòumìng

jiē fā wú shàngxīn

闻 佛 说 寿 命 , 皆 发无 上 心。
shìzūnshuō wú liàng

bù kě sī yì fǎ

世 尊 说 无 量 ,不可思议法,
duōyǒusuǒráo yì

rú xū kōng wú biān

多 有 所 饶 益,如虚 空 无 边 。
yǔ tiānmàntuóluó

mó hē màntuóluó

雨 天 曼 陀 罗、摩诃 曼 陀 罗,
shìfàn rú héngshā

wú shù fó tǔ lái

释 梵 如 恒 沙,无 数 佛土 来。
yǔ zhāntánchénshuǐ

bīnfēn ér luànzhuì

雨 栴 檀 沉 水 ,缤 纷而 乱 坠 ,
rú niǎofēikōngxià

gòngsàn yú zhū fó

如 鸟 飞 空 下, 供 散 于 诸 佛。
tiān gǔ xū kōngzhōng

zì ránchūmiàoshēng

天 鼓虚 空 中 、自 然 出 妙 声 ,
tiān yī qiānwànzhòng

xuánzhuǎn ér láixià

天 衣 千 万 种 、 旋 转 而 来 下,
zhòngbǎomiàoxiāng lú

shāo wú jiàzhīxiāng

众 宝 妙 香 炉, 烧 无 价 之 香 ,
zìrán xī zhōubiàn

gōngyǎngzhūshìzūn

自然悉 周遍 、 供养 诸 世 尊。
qí dà pú sà zhòng

zhí qī bǎofāngài

其大菩萨 众 , 执 七 宝 幡 盖,
gāomiàowàn yì zhòng

cì dì zhìfàntiān

高 妙 万 亿 种 ,次第 至 梵 天 ,

184

yī yī zhū fó qián

bǎozhuàngxuánshèngfān

一一 诸 佛 前 , 宝 幢 悬 胜 幡。
yì yǐ qiānwàn jì

gē yǒngzhū rú lái

亦以 千 万 偈、歌 咏 诸 如 来。
rú shìzhǒngzhǒngshì

xī suǒwèicéngyǒu

如 是 种 种 事,昔 所 未 曾 有,
wén fó shòu wú liàng

yí qièjiēhuān xǐ

闻 佛 寿 无 量 ,一 切 皆 欢 喜。
fó míngwénshífāng

guǎngráo yì zhòngshēng

佛 名 闻 十 方 , 广 饶益 众 生 ,
yí qiè jù shàngēn

yǐ zhù wú shàngxīn

一 切 具 善 根,以 助 无 上 心。
ěr shí fó gào mí lè pú sà mó hē sà

ā yì duō

qí yǒuzhòngshēng wén

尔 时 佛 告 弥勒菩萨摩诃萨:阿逸 多,其 有 众 生 、闻
fó shòumìngchángyuǎn rú shì

nǎizhìnéngshēng yī niànxìnjiě

suǒ dé gōng

佛 寿 命 长 远 如 是, 乃 至 能 生 一 念 信 解, 所 得 功

wú yǒuxiànliàng

ruòyǒushàn nánzǐ

shàn nǚrén

wéi ā nòuduōluósān

德、无 有 限量 。若 有 善 男子、 善 女人, 为 阿 耨 多 罗 三
miǎosān pú tí gù

yú bā shíwàn yì nà yóu tā jié

háng wǔ bō luó mì

tán bō

藐 三 菩提故,于八 十 万 亿那 由 他 劫、 行 五波 罗 蜜、 檀 波
luó mì shīluó bō luó mì chàn tí bō luó mì

pí lí yē bō luó mì chán bōluómì

罗 蜜、尸 罗 波 罗 蜜、羼 提波 罗 密、毗梨耶波 罗 蜜、禅 波罗蜜、
chúbānruò bō luó mì

yǐ shìgōng dé bǐ qiángōng dé

bǎifēn

qiānfēn

bǎi

除 般 若 波 罗 蜜,以 是 功 德比 前 功 德, 百 分、 千 分、百
qiānwàn yì fēn

bù jí qí yī

nǎizhìsuànshù pì yù suǒ bù néngzhī

ruòshàn

千 万 亿 分、不及其一, 乃 至 算 数 譬喻 所 不 能 知。 若 善
nán zǐ

shàn nǚ rén

yǒu rú shìgōng dé

yú ā nòuduōluósānmiǎosān pú tí

男 子、善 女 人, 有 如 是 功 德,于阿 耨 多 罗 三 藐 三 菩提、

185

tuìzhě

wú yǒushìchù

退 者,无 有 是处 。
ěr shíshìzūn yù zhòngxuān cǐ yì

ér shuō jì yán

尔 时 世 尊 欲 重 宣 此义,而 说 偈 言:
ruòrénqiú fó huì

yú bā shíwàn yì

若 人 求 佛 慧,于八 十 万 亿、
nà yóu tā jiéshù

háng wǔ bō luó mì

那 由 他 劫 数、 行 五波 罗 蜜。
yú shìzhūjiézhōng

bù shīgōngyǎng fó

于 是 诸 劫 中 ,布 施 供 养 佛、
jí yuánjiào dìzǐ

bìngzhū púsà zhòng

及 缘 觉 弟子、 并 诸 菩萨 众 ,
zhēnyìzhīyǐnshí

shàng fú yǔ wòjù

珍异 之 饮食 、 上 服与卧具,
zhāntán lì jīngshě

yǐ yuánlínzhuāngyán

栴 檀 立 精 舍,以 园 林 庄 严。
rú shìděng bù shī

zhǒngzhǒngjiēwēimiào

如 是 等 布 施, 种 种 皆 微 妙 ,
jìn cǐ zhūjiéshù

yǐ huíxiàng fó dào

尽 此 诸 劫 数,以 回 向 佛 道。
ruò fù chíjìnjiè

qīngjìng wú quēlòu

若 复 持 禁 戒, 清 净 无 缺 漏,
qiú yú wú shàngdào

zhū fó zhīsuǒtàn

求 于无 上 道, 诸 佛 之 所 叹。
ruò fù hángrěn rǔ

zhù yú diàoróu dì

若 复 行 忍 辱, 住 于 调 柔 地,
shèzhòng è láijiā

qí xīn bù qīngdòng

设 众 恶 来 加,其 心 不 倾 动 。

186

zhūyǒu dé fǎ zhě

huái yú zēngshàngmàn

诸 有 得法 者, 怀 于 增 上 慢,
wèicǐ suǒqīngnǎo

rúshì yì néngrěn

为此 所 轻 恼,如是亦 能 忍。
ruò fù qínjīngjìn

zhìniànchángjiāngù

若 复 勤 精进 , 志 念 常 坚固 ,
yú wúliàng yì jié

yìxīn búxiè xī

于 无量 亿 劫、一心不懈息。
yòu yú wú shùjié

zhù yú kòngxiánchù

又 于无 数 劫, 住 于 空 闲 处,
ruòzuòruòjīngháng

chúshuìchángshèxīn

若 坐 若 经 行 , 除 睡 常 摄 心,
yǐ shìyīnyuán gù

néngshēngzhūchándìng

以 是 因 缘 故, 能 生 诸 禅 定 ,
bā shí yì wànjié

ān zhùxīn bù luàn

八 十 亿 万 劫、安 住 心 不 乱 ,
chí cǐ yì xīn fú

yuànqiú wú shàngdào

持 此一 心 福, 愿 求 无 上 道。
wǒ dé yí qièzhì

jìnzhūchándìng jì

我得一 切 智, 尽 诸 禅 定 际,
shìrén yú bǎiqiān

wàn yì jiéshùzhōng

是 人于百 千 、万亿劫 数 中 、
háng cǐ zhūgōng dé

rú shàngzhīsuǒshuō

行 此 诸 功 德,如 上 之 所 说 。
yǒushàn nánnǚ děng

wénwǒ shuōshòumìng

有 善 男女 等 ,闻我 说 寿命 ,
nǎizhì yī niànxìn

qí fú guòyú bǐ

乃至 一 念 信,其福过于彼。

187

ruòrén xī wú yǒu

yíqiè zhū yí huǐ

若人 悉无 有,一切 诸 疑 悔,
shēnxīn xū yú xìn

qí fú wéi rú cǐ

深 心 须臾 信,其福 为 如此。
qí yǒuzhū pú sà

wú liàngjiéhángdào

其 有 诸 菩萨,无 量 劫 行 道,
wén wǒ shuōshòumìng

shì zé néngxìnshòu

闻我 说 寿 命 ,是则 能 信 受 。
rú shìzhūrénděng

dǐngshòu cǐ jīngdiǎn

如是 诸 人 等 , 顶 受 此 经 典 ,
yuàn wǒ yú wèilái

chángshòu dù zhòngshēng

愿 我于 未 来, 长 寿 度 众 生 ,
rú jīn rì shìzūn

zhūshìzhōngzhīwáng

如 今 日 世 尊、 诸 释 中 之 王 ,
dàochǎngshī zǐ hǒu

shuō fǎ wú suǒwèi

道 场 师 子 吼, 说 法无 所 畏。
wǒ děngwèiláishì

yí qièsuǒzūnjìng

我 等 未 来 世,一 切 所 尊 敬 ,
zuò yú dàochǎngshí

shuōshòu yì rú shì

坐 于 道 场 时, 说 寿 亦如 是。
ruòyǒushēnxīnzhě

qīngjìng ér zhìzhí

若 有 深 心 者, 清 净 而 质 直,
duōwénnéngzǒngchí

suí yì jiě fó yǔ

多 闻 能 总 持, 随 义 解 佛语,
rúshì zhūrénděng

yú cǐ wú yǒu yí

如是 诸 人 等 ,于此无 有 疑。
yòu

ā yì duō

ruòyǒuwén fó shòumìngchángyuǎn

jiě qí yán qù

shì

又、阿逸 多, 若 有 闻 佛 寿 命 长 远 , 解 其 言 趣, 是

188

rénsuǒ dé gōng dé

wú yǒuxiànliàng

néng qǐ rú lái wú shàngzhīhuì hé kuàng

人 所 得 功 德、无 有 限 量 , 能 起如 来 无 上 之 慧。何 况
guǎngwénshìjīng ruòjiàorénwén

ruò zì chí ruòjiàorénchí

ruò zì shū

广 闻 是 经 、若 教 人 闻, 若 自 持、若 教 人 持, 若 自 书、
ruòjiàorénshū

ruò yǐ huá

xiāng

yīngluò

zhuàngfān

zènggài

xiāng

若 教 人 书, 若 以 华、 香 、 璎 珞, 幢 幡、 缯 盖, 香
yóu

sū dēng

gōngyǎngjīngjuàn

shìréngōng dé

wú liàng wú biān

néng

油、酥 灯 , 供 养 经 卷 , 是 人 功 德、无 量 无 边 , 能
shēng yí qièzhòngzhì

ā yì duō

ruòshànnán zǐ

shàn nǚ rén

wén wǒ shuō

生 一 切 种 智。阿逸 多, 若 善 男 子、 善 女 人, 闻 我 说
shòumìngchángyuǎn

shēnxīnxìnjiě

zé wéijiàn fó chángzài qí shéjuéshān

寿 命 长 远 , 深 心 信 解, 则 为 见 佛 常 在 耆 阇 崛 山
gòng dà pú sà zhūshēngwénzhòng wéiràoshuō fǎ yòujiàn cǐ suō pó shìjiè

共 大菩萨、诸 声 闻 众 、围 绕 说 法。又 见 此 娑 婆 世 界,
qí dì liú lí

tǎnránpíngzhèng

yán fú tánjīn

yǐ jiè bā dào

bǎoshùháng

其地 琉 璃, 坦 然 平 正 , 阎 浮 檀 金、以 界 八 道, 宝 树 行
liè

zhūtáilóuguān

jiē xī bǎochéng

qí pú sà zhòng

xiánchù qí zhōng

列, 诸 台 楼 观 、皆 悉 宝 成 ,其菩萨 众 、 咸 处 其 中 。
ruòyǒunéng rú shìguānzhě

dāngzhīshìwéishēnxìnjiěxiāng

若 有 能 如 是 观 者, 当 知 是 为 深 信 解 相 。
yòu fù rú láimièhòu

ruòwénshìjīng

ér bù huǐ zǐ

qǐ suí xǐ xīn

又 复如 来 灭 后, 若 闻 是 经 、 而不 毁 呰, 起 随 喜 心,
dāngzhī yǐ wéishēnxìnjiěxiāng

hé kuàng dú sòng

shòuchízhīzhě

sī rén

当 知 已 为 深 信 解 相 , 何 况 读 诵 、 受 持 之 者, 斯 人
zé wéidǐngdài rú lái

ā yì duō

shìshànnán zǐ

shàn nǚ rén

bù xū wéi wǒ

则 为 顶 戴 如 来。阿逸 多, 是 善 男 子、善 女 人,不须 为 我
fù qǐ tǎ sì

jí zuòsēngfāng

yǐ sì shìgōngyǎngzhòngsēng suǒ yǐ zhě hé

复起塔寺,及 作 僧 坊 、以四 事 供 养 众 僧 。所 以 者 何。

189

shìshànnán zǐ shàn nǚ rén

shòuchí dú sòngshìjīngdiǎnzhě

wéi yǐ qǐ tǎ

是 善 男 子、善 女 人, 受 持 读 诵 是 经 典 者, 为 已起塔、
zào lì sēngfāng gōngyǎngzhòngsēng

zé wéi yǐ fó shè lì

qǐ qī bǎo tǎ

gāo

造 立 僧 坊 、供 养 众 僧 。则 为 以佛 舍 利、起七 宝 塔, 高
guǎngjiànxiǎo

zhì yú fàntiān

xuánzhūfāngài

jí zhòngbǎolíng

huá

广 渐 小 、至 于 梵 天 , 悬 诸 幡 盖、及 众 宝 铃 , 华、
xiāng yīngluò

mò xiāng tú xiāng shāoxiāng

zhòng gǔ

jì lè

xiāo

香 、璎 珞,末 香 、涂 香 、烧 香 , 众 鼓、伎乐, 箫 、
dí kōnghóu

zhǒngzhǒng wǔ xì

yǐ miàoyīnshēng gē beizànsòng

zé wéi

笛、箜 篌, 种 种 舞戏,以 妙 音 声 、歌 呗 赞 颂 ,则 为
yú wú liàngqiānwàn yì jié

zuòshìgōngyǎng yǐ

于无 量 千 万 亿 劫、 作 是 供 养 已。
ā yì duō

ruò wǒ mièhòu

wénshìjīngdiǎn

yǒunéngshòuchí

ruò

阿逸 多, 若 我 灭 后, 闻 是 经 典 , 有 能 受 持, 若
zì shū ruòjiàorénshū

zé wéi qǐ lì sēngfāng

yǐ chìzhāntán zuòzhūdiàn

自 书、若 教 人 书,则 为 起立 僧 坊 ,以 赤 栴 檀、作 诸 殿
tángsānshíyǒu èr

gāo bā duōluóshù

gāoguǎngyánhǎo

bǎiqiān bǐ qiū yú

堂 三 十 有 二, 高 八 多 罗 树, 高 广 严 好, 百 千 比 丘、于
qí zhōngzhǐ

yuánlín

yù chí

jīngháng

chán kū

yī fu

yǐnshí

其 中 止, 园 林、 浴 池, 经 行 、 禅 窟, 衣服、 饮 食,
chuáng rù

tāngyào

yí qiè lè jù

chōngmǎn qí zhōng

rú shìsēngfāng

床 褥、 汤 药,一 切 乐具、 充 满 其 中 ,如 是 僧 坊 、
táng gé

ruògānbǎiqiānwàn yì

qí shù wú liàng

yǐ cǐ xiànqián gōngyǎng

堂 阁、若 干 百 千 万 亿,其 数 无 量 ,以此 现 前 、供 养
yú wǒ

jí bǐ qiūsēng

shì gù wǒ shuō

rú láimièhòu

ruòyǒushòuchí

于我、及比 丘 僧 。是 故我 说 ,如 来 灭 后, 若 有 受 持、读
sòng

wéi tā rénshuō

ruò zì shū

ruòjiàorénshū

gōngyǎngjīngjuàn

诵 、为 他 人 说 , 若 自 书、若 教 人 书, 供 养 经 卷 ,不

190

xū fù qǐ tǎ sì

jí zàosēngfāng

gōngyǎngzhòngsēng

kuàng fù yǒurénnéng

须复起塔寺,及 造 僧 坊 、 供 养 众 僧 。 况 复 有 人 能
chíshìjīng

jiānháng bù shī chíjiè rěn rǔ jīngjìn yì xīn zhìhuì

持 是 经 , 兼 行 布 施、持 戒、忍 辱、精 进、一 心、智 慧,其
dé zuìshèng

wú liàng wú biān

pì rú xū kōng

dōng xī nánběi

sì wéi

德 最 胜 , 无 量 无 边 , 譬如虚 空 、 东 西 南 北、 四 维、
shàngxià

wú liàng wú biān

shìréngōng dé

yì fù rú shì wú liàng wú biān

上 下、 无 量 无 边 , 是 人 功 德, 亦复如 是 无 量 无 边 ,
jí zhì yí qièzhòngzhì

ruòrén dú sòngshòuchíshìjīng

wéi tā rénshuō

ruò

疾 至 一 切 种 智。若 人 读 诵 受 持 是 经 , 为 他 人 说 , 若
zì shū

ruòjiàorénshū

fù néng qǐ tǎ

jí zàosēngfāng

gōngyǎngzàntàn

自 书、 若 教 人 书,复 能 起塔,及 造 僧 坊 、 供 养 赞 叹
shēngwénzhòngsēng

yì yǐ bǎiqiānwàn yì zàntànzhī fǎ

zàntàn pú sà gōng dé

声 闻 众 僧 ,亦以 百 千 万 亿 赞 叹 之 法、赞 叹 菩萨 功 德
yòuwéi tā rén

zhǒngzhǒngyīnyuán

suí yì jiěshuō cǐ fǎ huájīng

fù néng

又 为 他 人、 种 种 因 缘 , 随 义 解 说 此法 华 经 , 复 能
qīngjìngchíjiè

yǔ róu hé zhě ér gòngtóngzhǐ

rěn rǔ wú chēn

zhìniàn

清 净 持 戒, 与 柔 和 者 而 共 同 止, 忍 辱无 嗔 , 志 念
jiān gù

chángguìzuòchán

dé zhūshēndìng

jīngjìnyǒngměng shèzhūshàn

坚 固, 常 贵 坐 禅 、得 诸 深 定 , 精 进 勇 猛 、摄 诸 善

lì gēnzhìhuì

shàn dá wènnán

法,利 根 智 慧、 善 答 问 难。
ā yì duō

ruò wǒ mièhòu

zhūshànnán zǐ

shàn nǚ rén

shòuchí dú

阿逸 多, 若 我 灭 后, 诸 善 男 子、 善 女 人, 受 持 读
sòngshìjīngdiǎnzhě

fù yǒu rú shìzhūshàngōng dé

dāngzhīshìrén

yǐ qū

诵 是 经 典 者,复 有 如 是 诸 善 功 德, 当 知 是 人、已趋
dàochǎng

jìn ā nòuduōluósānmiǎosān pú tí

zuòdàoshùxià

ā yì duō

道 场 , 近 阿 耨 多 罗 三 藐 三 菩提, 坐 道 树 下。阿逸 多,

191

shìshàn nánzǐ shàn nǚ rén

ruòzuò ruò lì ruòjīnghángchù

cǐ zhōngbiàn

是 善 男子、善 女 人, 若 坐、若 立、若 经 行 处,此 中 便
yìng qǐ tǎ

yí qiètiānrén

jiēyìnggōngyǎng rú fó zhī tǎ

应 起塔,一 切 天 人、 皆 应 供 养 如佛 之 塔。
ěr shíshìzūn yù zhòngxuān cǐ yì

ér shuō jì yán

尔 时 世 尊 欲 重 宣 此义,而 说 偈 言:
ruò wǒ miè dù hòu

néngfèngchí cǐ jīng

若 我 灭 度 后, 能 奉 持 此 经 ,
sī rén fú wú liàng

rú shàngzhīsuǒshuō

斯 人 福无 量 ,如 上 之 所 说 。
shì zé wéi jù zú

yí qièzhūgōngyǎng

是 则 为 具足,一 切 诸 供 养 、
yǐ shè lì qǐ tǎ

qī bǎo ér zhuāngyán

以 舍 利起塔,七 宝 而 庄 严,
biǎoshāshèngāoguǎng

jiànxiǎozhìfàntiān

表 刹 甚 高 广 , 渐 小 至梵 天 ,
bǎolíngqiānwàn yì

fēngdòngchūmiàoyīn

宝 铃 千 万 亿, 风 动 出 妙 音。
yòu yú wú liàngjié

ér gōngyǎng cǐ tǎ

又 于无 量 劫、而 供 养 此塔,
huáxiāngzhūyīngluò

tiān yī zhòng jì lè

华 香 诸 璎 珞, 天 衣 众 伎乐,
ránxiāngyóu sū dēng

zhōu zā chángzhàomíng

燃 香 油酥 灯 , 周 匝 常 照 明 。
è shì fǎ mò shí

néngchíshìjīngzhě

恶 世 法末 时、 能 持 是 经 者,
zé wéi yǐ rú shàng

jù zú zhūgōngyǎng

则 为 已如 上 、具足 诸 供 养 。

192

ruònéngchí cǐ jīng

zé rú fó xiànzài

若 能 持 此 经 ,则如佛 现 在,
yǐ niútóuzhāntán

qǐ sēngfānggōngyǎng

以 牛 头 栴 檀、起 僧 坊 供 养 ,
tángyǒusānshí èr

gāo bā duōluóshù

堂 有 三 十 二, 高 八 多 罗 树,
shàngzhuànmiào yī fu

chuáng wò jiē jù zú

上 馔 妙 衣服、 床 卧 皆 具足,
bǎiqiānzhòngzhùchù

yuánlínzhū yù chí

百 千 众 住 处, 园 林 诸 浴 池,
jīngháng jí chán kū

zhǒngzhǒngjiēyánhǎo

经 行 及 禅 窟, 种 种 皆 严 好。
ruòyǒuxìnjiěxīn

shòuchí dú sòngshū

若 有 信 解 心、 受 持 读 诵 书,
ruò fù jiàorénshū

jí gōngyǎngjīngjuàn

若 复 教 人 书、及 供 养 经 卷 ,
sànhuáxiāng mò xiāng

yǐ xū mànzhān bǔ

散 华 香 末 香 、以须 曼 薝 卜、
ā tí mù duō gā

xūnyóuchángránzhī

阿提目 多 伽、 薰 油 常 燃 之。
rú shìgōngyǎngzhě

dé wú liànggōng dé

如 是 供 养 者,得无 量 功 德,
rú xū kōng wú biān

qí fú yì rú shì

如虚 空 无 边 ,其福亦如 是。
kuàng fù chí cǐ jīng

jiān bù shīchíjiè

况 复 持 此 经 , 兼 布 施 持 戒,
rěn rǔ lè chándìng

bù chēn bù è kǒu

忍 辱乐 禅 定 ,不 嗔 不恶 口,

193

gōngjìng yú tǎ miào

qiānxiàzhū bǐ qiū

恭 敬 于塔 庙 , 谦 下 诸 比 丘,
yuǎn lí zì gāoxīn

cháng sī wéizhìhuì

远 离自 高 心, 常 思 惟 智 慧,
yǒuwènnàn bù chēn

suíshùnwéijiěshuō

有 问 难不 嗔 ,随 顺 为 解 说 ,
ruònéngxíngshìháng

gōng dé bù kě liàng

若 能 行 是 行 , 功 德不可 量 。
ruòjiàn cǐ fǎ shī

chéngjiù rú shì dé

若 见 此法 师、 成 就 如 是 德,
yìng yǐ tiānhuásàn

tiān yī fù qí shēn

应 以 天 华 散, 天 衣覆其 身 ,
tóumiànjiē zú lǐ

shēngxīn rú fó xiǎng

头面 接 足礼, 生心 如佛 想 。
yòuyìngzuòshìniàn

bùjiǔ yì dàoshù

又 应 作 是 念 ,不久诣 道 树,
dé wú lòu wú wéi

guǎng lì zhūréntiān

得无 漏 无 为, 广 利 诸 人 天 。
qí suǒzhùzhǐchù

jīnghángruòzuò wò

其 所 住 止 处, 经 行 若 坐 卧,
nǎizhìshuō yī jì

shìzhōngyìng qǐ tǎ

乃 至 说 一偈, 是 中 应 起塔,
zhuāngyánlìngmiàohǎo

zhǒngzhǒng yǐ gōngyǎng

庄 严 令 妙 好, 种 种 以 供 养 。
fó zǐ zhù cǐ dì

zé shì fó shòuyòng

佛子 住 此地,则 是 佛 受 用 ,
chángzài yú qí zhōng

jīngháng jí zuò wò

常 在 于其 中 、 经 行 及 坐 卧。

194

miào fǎ lián huá jīng juàn liù

妙 法 莲 华 经 卷 六
suíxǐ gōngdé pǐndì shíbā

随喜 功德 品第 十八
ěr shí

mí lè pú sà mó hē sà bái fó yán

shìzūn

ruòyǒushànnán zǐ

尔 时、弥勒菩萨摩诃萨 白 佛 言: 世 尊, 若 有 善 男 子、
shàn nǚrén

wénshì fǎ huájīng

suíxǐ zhě

dé jǐ suǒ fú

ér shuō jì yán

善 女人, 闻 是 法 华 经 、随喜 者,得几 所 福?而 说 偈 言:
shìzūnmiè dù hòu

qí yǒuwénshìjīng

ruònéngsuí xǐ zhě

wéi dé jǐ

世 尊 灭 度 后, 其 有 闻 是 经 , 若 能 随 喜 者, 为 得几
suǒ fú

所 福。
ěr shí fó gào mí lè pú sà mó hē sà

ā yì duō

rú láimièhòu

ruò bǐ

尔 时 佛 告 弥勒菩萨摩诃萨:阿逸 多,如 来 灭 后, 若 比
qiū

bǐ qiū ní

yōu pó sāi

yōu pó yí

jí yú zhìzhě

ruòchángruòyòu

丘、比 丘 尼、优 婆 塞、优 婆夷,及余 智 者、若 长 若 幼,
wénshìjīng

suíxǐ yǐ

cóng fǎ huìchū

zhìyú yú chù

ruòzàisēngfāng

闻是经 、随喜已, 从 法 会 出,至于余 处, 若 在 僧 坊 ,
ruòkòngxián dì

ruòchéng yì

xiàng mò

jù luò tián lǐ

rú qí suǒwén

若 空 闲 地, 若 城 邑、 巷 陌、聚 落、田 里,如其 所 闻,
wéi fù mǔ

zōngqīn shànyǒu zhīshi suí lì yǎnshuō

shìzhūrénděng

wén

为 父母、宗 亲、善 友、知 识、随 力 演 说 , 是 诸 人 等 , 闻

suí xǐ

fù hángzhuǎnjiào

yú rénwén yǐ

yì suí xǐ zhuǎnjiào

已、 随 喜, 复 行 转 教 , 余 人 闻 已, 亦 随 喜 转 教 , 如
shìzhǎnzhuǎn

zhì dì wǔ shí

ā yì duō

qí dì wǔ shíshànnán zǐ

shàn nǚ

是 展 转 、至 第五 十,阿逸 多,其第五 十 善 男 子、 善 女

195

rén

suí xǐ gōng dé

wǒ jīnshuōzhī

rǔ dāngshàntīng

人, 随 喜 功 德,我 今 说 之,汝 当 善 听 。
ruò sì bǎiwàn yì ā sēngzhǐshìjièliù qù sì shēngzhòngshēng

luǎn

若 四 百 万 亿阿 僧 祇 世 界 六 趣四 生 众 生 ,
shēng tāishēng shīshēng huàshēng

ruòyǒuxíng wú xíng

yǒuxiǎng wú

生 、胎 生 、湿 生 、化 生 , 若 有 形 、无 形 , 有 想 、无
xiǎng

fēiyǒuxiǎng fēi wú xiǎng

wú zú

èr zú

sì zú

duō zú

rú shì

想 , 非 有 想 、非 无 想 ,无足、二足、四足、多 足、如 是
děng zàizhòngshēngshùzhě

yǒurénqiú fú

suí qí suǒ yù yú lè zhī jù

jiē

等 、在 众 生 数 者, 有 人 求 福, 随 其 所 欲娱乐 之 具、皆
gěi yǔ zhī

yī yī zhòngshēng

yǔ mǎnyán fú tí jīn yín liú lí

chē qú

给 与 之,一一 众 生 、与 满 阎 浮提 金、银、琉 璃、砗 磲、玛
nǎo shān hú

hǔ pò zhūmiàozhēnbǎo

jí xiàng mǎ chēchéng

qī bǎosuǒ

瑙、珊 瑚、琥珀、诸 妙 珍 宝,及 象 、马、车 乘 ,七 宝 所
chénggōngdiànlóu gé děng

shì dà shīzhǔ rú shì bù shī mǎn bā shínián yǐ

成 宫 殿 楼 阁 等 , 是 大 施 主、如 是 布 施、满 八 十 年 已,
ér zuòshìniàn

wǒ yǐ shīzhòngshēng yú lè zhī jù

suí yì suǒ yù

rán cǐ

而 作 是 念 : 我已 施 众 生 娱乐 之 具、 随 意 所 欲, 然 此
zhòngshēng jiē yǐ shuāilǎo

niánguò bā shí

fā bái miànzhòu

jiāng sǐ

众 生 、皆 已 衰 老, 年 过 八 十,发 白、面 皱 , 将 死
bù jiǔ

wǒ dāng yǐ fó fǎ ér xùndǎozhī jí jí cǐ zhòngshēng

xuān bù fǎ huà

不 久,我 当 以佛法而 训 导 之。即集此 众 生 , 宣 布法 化
shìjiào lì xǐ

yì shíjiē dé xū tuóhuándào sī tuóhándào

ā nà hándào

ā

示 教 利喜,一 时 皆 得须 陀 洹 道、斯 陀 含 道、阿那 含 道、阿
luóhàndào

jìnzhūyǒulòu

yú shēnchándìng jiē dé zì zài

jù bā jiětuō

罗 汉 道, 尽 诸 有 漏,于 深 禅 定 、皆 得自 在,具八 解 脱。
yú rǔ yì yún hé

shì dà shīzhǔsuǒ dé gōng dé

níngwéiduōfǒu

于汝意 云 何, 是 大 施 主 所 得 功 德、 宁 为 多 否?

196

mí lè bái fó yán

shìzūn

shìréngōng dé shènduō

wú liàng wú biān

弥勒 白 佛 言: 世 尊, 是 人 功 德 甚 多, 无 量 无 边 ,
ruòshìshīzhǔ

dànshīzhòngshēng yí qiè lè jù

gōng dé wú liàng

hé kuàng

若 是 施 主、 但 施 众 生 一 切 乐具, 功 德无 量 ,何 况
lìng dé ā luóhànguǒ

fó gào mí lè

wǒ jīnfēnmíng yǔ rǔ

shìrén yǐ yí qiè

令 得阿 罗 汉 果。佛 告 弥勒:我 今 分 明 语汝, 是 人 以一 切
lè jù

shī yú sì bǎiwàn yì ā sēngzhǐshìjièliù qù zhòngshēng

yòulìng dé

乐具、 施 于四 百 万 亿阿 僧 祇 世 界 六 趣 众 生 , 又 令 得
ā luóhànguǒ

suǒ dé gōng dé

bù rú shì dì wǔ shírénwén fǎ huájīng yī jì

阿 罗 汉 果, 所 得 功 德,不如 是 第五 十 人 闻 法 华 经 一偈、
suí xǐ gōng dé

bǎifēn

qiānfēn

bǎiqiānwàn yì fēn

bù jí qí yī

nǎizhì

随 喜 功 德, 百 分、千 分、百 千 万 亿 分、不及其一, 乃 至
suànshù pìyù suǒ bù néngzhī

ā yì duō

rú shì dì wǔ shírénzhǎnzhuǎnwén fǎ

算 数 譬喻 所 不 能 知。阿逸 多,如 是 第五 十 人 展 转 闻 法
huájīngsuí xǐ gōng dé

shàng wú liàng wú biān ā sēngzhǐ

hé kuàngzuìchū

华 经 随 喜 功 德, 尚 无 量 无 边 阿 僧 祇, 何 况 最 初
yú huìzhōng wén ér suí xǐ zhě

qí fú fù shèng

wú liàng wú biān ā sēngzhǐ

于 会 中 、闻 而 随 喜 者,其福复 胜 ,无 量 无 边 阿 僧 祇
bù kě dé bǐ

不可得比。
yòu

ā yì duō

ruòrénwéishìjīng gù

wǎng yì sēngfāng

ruòzuò

又、阿逸 多, 若 人 为 是 经 故, 往 诣 僧 坊 , 若 坐、
ruò lì

xū yú tīngshòu

yuánshìgōng dé

zhuǎnshēnsuǒshēng

dé hǎo

若 立、 须臾 听 受 , 缘 是 功 德, 转 身 所 生 , 得 好
shàngmiàoxiàng

chēchéng zhēnbǎoniǎn yú

jí chéngtiāngōng ruò fù

上 妙 象 、马、车 乘 、珍 宝 辇 舆,及 乘 天 宫 。若 复
yǒurén

yú jiǎng fǎ chùzuò

gèngyǒurénlái

quànlìngzuòtīng

ruòfēnzuò

有 人、于 讲 法 处 坐, 更 有 人 来, 劝 令 坐 听 , 若 分 座

197

lìngzuò

shìréngōng dé

zhuǎnshēn dé dì shìzuòchù

ruòfànwángzuòchù

令 坐, 是 人 功 德, 转 身 得帝 释 坐 处, 若 梵 王 坐 处,
ruòzhuànlúnshèngwángsuǒzuòzhīchù

若 转 轮 圣 王 所 坐 之 处。
ā yì duō

ruò fù yǒurén

yǔ yú rényán

yǒujīng

míng fǎ huá

阿逸 多, 若 复 有 人、语余 人 言: 有 经 、 名 法 华,可
gòngwǎngtīng

jí shòu qí jiào

nǎizhì xū yú jiānwén

shìréngōng dé

共 往 听 。 即 受 其 教 , 乃 至 须臾 间 闻, 是 人 功 德,
zhuǎnshēn dé yǔ tuóluó ní pú sà gòngshēng yī chù

lì gēnzhìhuì

bǎiqiān

转 身 得与 陀 罗 尼菩萨 共 生 一 处, 利 根 智 慧, 百 千
wànshì

zhōng bù yīn yǎ

kǒu qì bù chòu

shécháng wú bìng

kǒu yì wú bìng

万世 、 终 不 喑 哑, 口 气不 臭 , 舌 常 无 病 , 口 亦无 病
chǐ bù gòuhēi

bù huáng

bù shū

yì bù quēluò

bù chà

bù qǔ

chún bù xià

齿 不 垢 黑、不 黄 、不 疏,亦不 缺 落、不 差、不曲、唇 不 下
chuí

yì bù qiānsuō

bù cū sè

bù chuāngzhēn

yì bù quēhuài

yì bù wāi

垂 ,亦不 褰 缩、不粗涩、不 疮 胗 ,亦不 缺 坏 ,亦不 喎
xié

bù hòu

bú dà

yì bù lí hēi

wú zhū kě wù

bí bù biǎn fāng tí

斜,不 厚、不大,亦不黧 黑,无 诸 可恶,鼻不 匾 [ 匚 @虒]
yì bù qǔ lì

miàn sè bù hēi

yì bù xiácháng

yì bù wā qǔ

wú yǒu yí qiè

亦不曲戾, 面 色不 黑,亦不 狭 长 ,亦不窊曲,无 有 一 切
bù kě xǐ xiāng

chúnshé yá chǐ

xī jiēyánhǎo

bí xiū

gāozhí

miànmào

不可喜 相 , 唇 舌 牙 齿、悉 皆 严 好,鼻 修、 高 直, 面 貌
yuánmǎn

méigāo ér cháng

é guǎng

píng

zhèng

rénxiāng jù zú

shì

圆 满, 眉 高 而 长 ,额 广 、 平 、 正 , 人 相 具足, 世
shìsuǒshēng

jiàn fó wén fǎ

xìnshòujiàohuì

世 所 生 , 见 佛 闻 法、 信 受 教 诲。
ā yì duō

rǔ qiěguānshì

quàn yú yī rénlìngwǎngtīng fǎ

gōng dé

阿逸 多, 汝 且 观 是、 劝 于一 人 令 往 听 法, 功 德

198

rú cǐ

hé kuàng yì xīntīngshuō dú sòng

ér yú dà zhòng wéirénfēnbié rú

如此,何 况 一 心 听 说 、读 诵 ,而于大 众 、为 人 分 别 如
shuōxiūxíng

说修行?
ěr shíshìzūn yù zhòngxuān cǐ yì

ér shuō jì yán

尔 时 世 尊 欲 重 宣 此义,而 说 偈 言:
ruòrén yú fǎ huì

dé wénshìjīngdiǎn

若 人 于法 会,得 闻 是 经 典 、
nǎizhì yú yī jì

suí xǐ wéi tā shuō

乃 至 于一偈, 随 喜 为 他 说 ,
rú shìzhǎnzhuǎnjiào

zhì yú dì wǔ shí

如 是 展 转 教 、 至 于第五 十,
zuìhòurénhuò fú

jīndāngfēnbiézhī

最 后 人 获 福、 今 当 分 别 之。
rú yǒu dà shīzhǔ

gōng jǐ wú liàngzhòng

如 有 大 施 主, 供 给无 量 众 ,
jù mǎn bā shísuì

suí yì zhīsuǒ yù

具 满 八 十 岁、 随 意 之 所 欲,
jiàn bǐ shuāilǎoxiāng

fābái ér miànzhòu

见 彼 衰老 相 ,发白而 面 皱 ,
chǐshūxíng kūjié

niàn qí sǐ bùjiǔ

齿 疏 形 枯竭, 念 其死不久,
wǒ jīnyīngdāngjiào

lìng dé yú dàoguǒ

我 今 应 当 教 、 令 得于 道 果。
jí wéifāngbiànshuō

nièpánzhēnshí fǎ

即 为 方 便 说 、 涅 槃 真 实 法,
shìjiē bù láo gù

rú shuǐ mò pàoyàn

世 皆 不 牢 固,如 水 沫 泡 焰,

199

rǔ děngxiányīngdāng

jí shēngyàn lí xīn

汝 等 咸 应 当 、疾 生 厌 离 心。
zhūrénwénshì fǎ

jiē dé ā luóhàn

诸 人 闻 是 法, 皆 得阿 罗 汉,
jù zú liùshéntōng

sānmíng bā jiětuō

具足 六 神 通 、 三 明 八 解 脱。
zuìhòu dì wǔ shí

wén yī jì suí xǐ

最 后 第五 十, 闻 一偈 随 喜,
shìrén fú shèng bǐ

bù kě wéi pì yù

是 人 福 胜 彼、不可 为 譬喻。
rú shìzhǎnzhuǎnwén

qí fú shàng wú liàng

如 是 展 转 闻,其福 尚 无 量 ,
hé kuàng yú fǎ huì

chūwénsuí xǐ zhě

何 况 于法 会、 初 闻 随 喜 者。
ruòyǒuquàn yī rén

jiāngyǐntīng fǎ huá

若 有 劝 一 人、 将 引 听 法 华,
yán cǐ jīngshēnmiào

qiānwànjiénàn yù

言 此 经 深 妙 , 千 万 劫 难 遇,
jí shòujiàowǎngtīng

nǎizhì xū yú wén

即 受 教 往 听 , 乃 至 须臾 闻,
sī rénzhī fú bào

jīndāngfēnbiéshuō

斯 人 之 福 报, 今 当 分 别 说 。
shìshì wú kǒuhuàn

chǐ bù shūhuánghēi

世 世 无 口 患 , 齿 不 疏 黄 黑,
chún bù hòuqiānquē

wú yǒu kě wù xiāng

唇 不 厚 褰 缺,无 有 可恶 相 ,
shé bù gànhēiduǎn

bí gāoxiūqiězhí

舌 不 干 黑 短 ,鼻 高 修 且 直,

200

é guǎng ér píngzhèng

miàn mù xī duānyán

额 广 而 平 正 , 面 目悉 端 严,
wéirénsuǒ xǐ jiàn

kǒu qì wú xiùhuì

为 人 所 喜 见 , 口 气无 臭 秽,
yōu bō huázhīxiāng

dāngcóng qí kǒuchū

优 钵 华 之 香 、 当 从 其 口 出。
ruò gù yì sēngfāng

yù tīng fǎ huájīng

若 故诣 僧 坊 ,欲 听 法 华 经 ,
xū yú wénhuān xǐ

jīndāngshuō qí fú

须臾 闻 欢 喜, 今 当 说 其福。
hòushēngtiānrénzhōng

dé miàoxiàng mǎ chē

后 生 天 人 中 ,得 妙 象 马 车、
zhēnbǎozhīniǎn yú

jí chéngtiāngōngdiàn

珍 宝 之 辇 舆,及 乘 天 宫 殿 。
ruò yú jiǎng fǎ chù

quànrénzuòtīngjīng

若 于 讲 法 处、 劝 人 坐 听 经 ,
shì fú yīnyuán dé

shìfànzhuǎnlúnzuò

是 福 因 缘 得、 释 梵 转 轮 座。
hé kuàng yì xīntīng

jiěshuō qí yì qù

何 况 一 心 听 , 解 说 其义趣,
rú shuō ér xiūxíng

qí fú bù kě liàng

如 说 而 修 行 ,其福不可 量 。
fǎ shī gōng dé pǐn dì shí jiǔ

法师 功 德品第十 九
ěr shí fó gàochángjīngjìn pú sà mó hē sà

ruòshànnán zǐ

shàn nǚ rén

尔 时 佛 告 常 精 进 菩萨摩诃萨: 若 善 男 子、 善 女 人

201

shòuchíshì fǎ huájīng

ruò dú

ruòsòng

ruòjiěshuō ruòshūxiě

shìrén

受 持 是 法 华 经 , 若 读、若 诵 , 若 解 说 、若 书 写, 是 人
dāng dé bā bǎiyǎngōng dé

qiān èr bǎi ěr gōng dé

bā bǎi bí gōng dé

qiān èr

当 得八 百 眼 功 德、 千 二 百 耳 功 德、八 百 鼻 功 德、 千 二
bǎishégōng dé

bā bǎishēngōng dé

qiān èr bǎi yì gōng dé

yǐ shìgōng dé

百 舌 功 德、八 百 身 功 德、千 二 百 意 功 德,以 是 功 德、
zhuāngyánliùgēn

jiēlìngqīngjìng shìshànnán zǐ shàn nǚ rén

fù mǔ suǒ

庄 严 六 根, 皆 令 清 净 。是 善 男 子、善 女 人,父母 所
shēngqīngjìngròuyǎn

jiàn yú sānqiān dà qiānshìjiè

nèiwàisuǒyǒushānlín

生 清 净 肉 眼, 见 于 三 千 大 千 世 界、内 外 所 有 山 林
hé hǎi

xiàzhì ā bí dì yù

shàngzhìyǒudǐng

yì jiàn qí zhōng yí qiè

河 海, 下 至 阿鼻地狱, 上 至 有 顶 , 亦 见 其 中 一 切
zhòngshēng

jí yè yīnyuán

guǒbàoshēngchù

xī jiàn xī zhī

众生 ,及业 因缘 、 果 报 生 处,悉 见 悉 知。
ěr shíshìzūn yù zhòngxuān cǐ yì

ér shuō jì yán

尔 时世 尊 欲 重 宣 此义,而 说 偈 言:
ruò yú dà zhòngzhōng

yǐ wú suǒwèixīn

若 于大 众 中 ,以无 所 畏 心、
shuōshì fǎ huájīng

rǔ tīng qí gōng dé

说 是 法 华 经 ,汝 听 其 功 德。
shìrén dé bā bǎi

gōng dé shūshèngyǎn

是 人 得八 百、 功 德 殊 胜 眼,
yǐ shìzhuāngyán gù

qí mù shènqīngjìng

以 是 庄 严 故,其目 甚 清 净 。
fù mǔ suǒshēngyǎn

xī jiànsānqiānjiè

父母 所 生 眼,悉 见 三 千 界、
nèiwài mí lóushān

xū mí jí tiěwéi

内 外 弥 楼 山 、须弥及 铁 围,

202

bìngzhū yú shānlín

dà hǎijiāng hé shuǐ

并 诸 余 山 林、大 海 江 河 水 、
xiàzhì ā bí yù

shàngzhìyǒudǐngchù

下 至 阿鼻狱, 上 至 有 顶 处,
qí zhōngzhūzhòngshēng

yí qièjiē xī jiàn

其 中 诸 众 生 ,一 切 皆 悉 见 。
suīwèi dé tiānyǎn

ròuyǎn lì rú shì

虽 未 得 天 眼, 肉 眼 力如 是。
fù cì chángjīngjìn

ruòshànnán zǐ shàn nǚrén

shòuchí cǐ jīng

复次、常 精 进, 若 善 男 子、善 女人, 受 持 此 经 ,
ruò dú ruòsòng

ruòjiěshuō ruòshūxiě

dé qiān èr bǎi ěr gōng dé

yǐ shì

若 读、若 诵 , 若 解 说 、若 书 写,得 千 二 百 耳 功 德。以 是
qīngjìng ěr

wénsānqiān dà qiānshìjiè

xiàzhì ā bí dì yù

shàngzhìyǒu

清 净 耳, 闻 三 千 大 千 世 界, 下 至 阿鼻地狱, 上 至 有
dǐng

qí zhōngnèiwàizhǒngzhǒng yǔ yányīnshēng

xiàngshēng

mǎ shēng

顶 ,其 中 内 外 种 种 语 言 音 声 , 象 声 、马 声 、
niúshēng

chēshēng

tí kū shēng

chóutànshēng

luóshēng

gǔ shēng

牛 声 、车 声 ,啼哭 声 、 愁 叹 声 , 螺 声 、鼓 声 、
zhōngshēng língshēng

xiàoshēng yǔ shēng

nánshēng nǚ shēng tóng zǐ

钟 声 、铃 声 , 笑 声 、语 声 , 男 声 、女 声 、童 子
shēng tóng nǚ shēng

fǎ shēng fēi fǎ shēng

kǔ shēng yuèshēng

fán fū

声 、童 女 声 ,法 声 、非 法 声 ,苦 声 、乐 声 , 凡 夫
shēng shèngrénshēng

xǐ shēng

bù xǐ shēng

tiānshēng lóngshēng

声 、 圣 人 声 ,喜 声 、不喜 声 , 天 声 、龙 声 、夜
chāshēng qián tà pó shēng

ā xiūluóshēng jiālóuluóshēng jǐn nà luóshēng

叉 声 、乾 闼婆 声 、阿 修 罗 声 、迦 楼 罗 声 、紧 那 罗 声 、
mó hóuluó gā shēng

huǒshēng

shuǐshēng

fēngshēng

dì yù shēng

chù

摩 睺 罗 伽 声 , 火 声 、 水 声 、 风 声 ,地狱 声 、 畜

203

shēngshēng

è guǐshēng

bǐ qiūshēng

bǐ qiū ní shēng

shēngwénshēng

生 声 、饿 鬼 声 ,比 丘 声 、比 丘 尼 声 , 声 闻 声 、
pì zhī fó shēng

pú sà shēng

fó shēng

yǐ yàoyánzhī

sānqiān dà qiānshì

辟 支 佛 声 ,菩萨 声 、佛 声 。以 要 言 之, 三 千 大 千 世
jièzhōng

yí qiènèiwàisuǒyǒuzhūshēng

suīwèi dé tiān ěr

yǐ fù mǔ suǒ

界 中 、 一 切 内 外 所 有 诸 声 , 虽 未 得 天 耳, 以父母 所
shēngqīngjìngcháng ěr

jiē xī wénzhī

rú shìfēnbiézhǒngzhǒngyīnshēng

生 清 净 常 耳, 皆 悉 闻 知,如 是 分 别 种 种 音 声 、
ér bù huài ěr gēn

而不 坏 耳 根。
ěr shíshìzūn yù zhòngxuān cǐ yì

ér shuō jì yán

尔 时 世 尊 欲 重 宣 此义,而 说 偈 言:
fù mǔ suǒshēng ěr

qīngjìng wú zhuóhuì

父母 所 生 耳, 清 净 无 浊 秽,
yǐ cǐ cháng ěr wén

sānqiānshìjièshēng

以此 常 耳 闻, 三 千 世 界 声 。
xiàng mǎ chēniúshēng

zhōnglíngluó gǔ shēng

象 马车 牛 声 、 钟 铃 螺鼓 声 ,
qín sè kōnghóushēng

xiāo dí zhīyīnshēng

琴瑟 箜 篌 声 、 箫 笛之 音 声 ,
qīngjìnghǎo gē shēng

tīngzhī ér bù zhù

清 净 好 歌 声 , 听 之 而不 著,
wú shùzhòngrénshēng

wén xī néngjiě le

无 数 种 人 声 , 闻 悉 能 解 了。
yòuwénzhūtiānshēng

wēimiàozhī gē yīn

又 闻 诸 天 声 , 微 妙 之 歌 音,
jí wénnán nǚ shēng

tóng zǐ tóng nǚ shēng

及闻 男女 声 , 童 子 童 女 声 。

204

shānchuānxiǎn gǔ zhōng

jiālíngpín gā shēng

山川 险 谷 中 、 迦 陵 频 伽 声 ,
mìngmìngděngzhūniǎo

xī wén qí yīnshēng

命 命 等 诸 鸟 ,悉 闻 其 音 声 。
dìyù zhòngkǔtòng

zhǒngzhǒngchǔ dú shēng

地狱 众 苦痛 , 种种 楚 毒 声 ,
èguǐ jīkě bī

qiúsuǒyǐnshíshēng

饿鬼饥渴逼, 求索 饮食 声 ,
zhū ā xiūluóděng

jū zài dà hǎibiān

诸 阿 修 罗 等 ,居 在 大 海 边 ,
zì gòngyán yǔ shí

chū yú dà yīnshēng

自 共 言 语 时、 出 于大 音 声 。
rú shìshuō fǎ zhě

ān zhù yú cǐ jiān

如 是 说 法 者,安 住 于此 间 ,
yáowénshìzhòngshēng

ér bù huài ěr gēn

遥 闻 是 众 声 ,而不 坏 耳 根。
shífāngshìjièzhōng

qínshòumíngxiāng hū

十 方 世 界 中 、 禽 兽 鸣 相 呼,
qí shuō fǎ zhīrén

yú cǐ xī wénzhī

其 说 法 之 人,于此悉 闻 之。
qí zhūfàntiānshàng

guāngyīn jí biànjìng

其诸 梵 天 上 , 光 音及 遍 净 ,
nǎizhìyǒudǐngtiān

yán yǔ zhīyīnshēng

乃 至 有 顶 天 ,言语之 音 声 ,
fǎ shīzhù yú cǐ

xī jiē dé wénzhī

法 师 住 于此,悉 皆 得 闻 之。
yí qiè bǐ qiūzhòng

jí zhū bǐ qiū ní

一 切 比 丘 众 、及 诸 比 丘 尼,

205

ruò dú sòngjīngdiǎn

ruòwéi tā rénshuō

若读 诵 经 典 ,若 为他人 说 ,
fǎ shīzhù yú cǐ

xī jiē dé wénzhī

法 师 住 于此,悉 皆 得 闻 之。
fù yǒuzhū pú sà

dú sòng yú jīng fǎ

复 有 诸 菩萨,读 诵 于 经 法,
ruòwéi tā rénshuō

zhuàn jí jiě qí yì

若 为 他 人 说 , 撰 集 解 其义,
rú shìzhūyīnshēng

xī jiē dé wénzhī

如 是 诸 音 声 ,悉 皆 得 闻 之。
zhū fó dà shèngzūn

jiàohuàzhòngshēngzhě

诸 佛大 圣 尊, 教 化 众 生 者,
yú zhū dà huìzhōng

yǎnshuōwēimiào fǎ

于 诸 大 会 中 、 演 说 微 妙 法,
chí cǐ fǎ huázhě

xī jiē dé wénzhī

持 此法 华 者,悉 皆 得 闻 之。
sānqiān dà qiānjiè

nèiwàizhūyīnshēng

三 千 大 千 界、 内 外 诸 音 声 ,
xiàzhì ā bí yù

shàngzhìyǒudǐngtiān

下 至 阿鼻狱, 上 至 有 顶 天 ,
jiēwén qí yīnshēng

ér bù huài ěr gēn

皆 闻 其 音 声 ,而不 坏 耳 根,
qí ěr cōng lì gù

xī néngfēnbiézhī

其耳 聪 利故,悉 能 分 别 知。
chíshì fǎ huázhě

suīwèi dé tiān ěr

持 是 法 华 者, 虽 未 得 天 耳,
dànyòngsuǒshēng ěr

gōng dé yǐ rú shì

但 用 所 生 耳, 功 德已如 是。

206

fù cì chángjīngjìn

ruòshàn nánzǐ shàn nǚrén

shòuchíshìjīng

复次、常 精进 , 若 善 男子、善 女人, 受 持 是 经 ,
ruò dú

ruòsòng

ruòjiěshuō

ruòshūxiě

chéngjiù bā bǎi bí gōng dé

若 读、若 诵 , 若 解 说 , 若 书 写, 成 就 八 百 鼻 功 德。以
shìqīngjìng bí gēn

wén yú sānqiān dà qiānshìjiè

是 清 净 鼻 根,

闻 于 三 千 大 千 世 界、

zhǒngzhǒngzhūxiāng

shàngxiànèiwài

上 下内外

xū màn nà huáxiāng shé tí huáxiāng

mò lì huáxiāng

种种 诸 香 ,须 曼 那 华 香 、阇 提 华 香 、末利 华 香 、
zhān bǔ huáxiāng bō luóluóhuáxiāng

chìliánhuáxiāng qīngliánhuáxiāng

瞻 卜 华 香 、波 罗 罗 华 香 , 赤 莲 华 香 、青 莲 华 香 、
báiliánhuáxiāng

huáshùxiāng

guǒshùxiāng

zhāntánxiāng

chénshuǐ

白 莲 华 香 , 华树 香 、 果树 香 , 栴 檀 香 、 沉 水
xiāng duō mó luó bá xiāng duō gā luóxiāng

jí qiānwànzhòng hé xiāng

ruò

香 、多 摩 罗 跋 香 、多 伽 罗 香 ,及 千 万 种 和 香 , 若

ruòwán ruò tú xiāng

chíshìjīngzhě

yú cǐ jiānzhù

xī néngfēnbié

末、若 丸、若 涂 香 , 持 是 经 者,于此 间 住,悉 能 分 别。
yòu fù biézhīzhòngshēngzhīxiāng

xiàngxiāng mǎ xiāng niúyángděngxiāng

又 复 别 知 众 生 之 香 , 象 香 、马 香 、牛 羊 等 香 ,
nánxiāng nǚ xiāng tóng zǐ xiāng tóng nǚ xiāng

jí cǎo mù cónglínxiāng

男 香 、女 香 、童 子 香 、童 女 香 ,及 草 木 丛 林 香 ,
ruòjìn

ruòyuǎn

suǒyǒuzhūxiāng

xī jiē dé wén

fēnbié bú cuò

chíshì

若 近、 若 远 、 所 有 诸 香 ,悉 皆 得 闻, 分 别 不 错。 持 是
jīngzhě

suīzhù yú cǐ

yì wéntiānshàngzhūtiānzhīxiāng

bō lì zhìduō

经 者, 虽 住 于此, 亦 闻 天 上 诸 天 之 香 , 波利 质 多
luó

jū bǐngtuóluóshùxiāng

jí màntuóluóhuáxiāng

mó hē màntuóluóhuá

罗、 拘 鞞 陀 罗 树 香 , 及 曼 陀 罗 华 香 、 摩诃 曼 陀 罗 华
xiāng mànshūshāhuáxiāng

mó hē mànshūshāhuáxiāng zhāntán chénshuǐ

香 、曼 殊 沙 华 香 、摩诃 曼 殊 沙 华 香 、栴 檀、沉 水 、

207

zhǒngzhǒng mò xiāng

zhū zá huáxiāng

rú shìděngtiānxiāng

hé hé suǒchū

种 种 末 香 , 诸 杂 华 香 ,如 是 等 天 香 、和合 所 出
zhīxiāng

wú bù wénzhī

yòuwénzhūtiānshēnxiāng

shì tí huányīn

zài

之 香 , 无不 闻 知。 又 闻 诸 天 身 香 , 释 提 桓 因、 在
shèngdiànshàng

wǔ yù yú lè xī xì shíxiāng

ruòzàimiào fǎ tángshàng

胜 殿 上 , 五欲娱乐嬉戏 时 香 , 若 在 妙 法 堂 上 、
wéidāo lì zhūtiānshuō fǎ shíxiāng

ruò yú zhūyuányóu xì shíxiāng

jí yú

为 忉 利 诸 天 说 法 时 香 , 若 于 诸 园 游 戏 时 香 , 及余
tiānděng nán nǚ shēnxiāng

jiē xī yáowén rú shìzhǎnzhuǎn nǎizhìfànshì

天 等 、男 女 身 香 , 皆 悉 遥 闻。如 是 展 转 、乃 至 梵 世、
shàngzhìyǒudǐng zhūtiānshēnxiāng

yì jiēwénzhī bìngwénzhūtiānsuǒshāo

上 至 有 顶 、诸 天 身 香 ,亦 皆 闻 之。并 闻 诸 天 所 烧
zhīxiāng

jí shēngwénxiāng pì zhī fó xiāng pú sà xiāng zhū fó shēnxiāng

之 香 ,及 声 闻 香 、辟 支 佛 香 、菩萨 香 、诸 佛 身 香
yì jiēyáowén

zhī qí suǒzài

suīwén cǐ xiāng

rán yú bígēn bù huài búcuò

亦 皆 遥 闻, 知 其 所在 。 虽 闻 此 香 , 然 于鼻根不 坏 不错,
ruò yù fēnbiéwéi tā rénshuō

yì niàn bù miù

若 欲 分别 为 他 人 说 ,忆 念 不 谬。
ěr shíshìzūn yù zhòngxuān cǐ yì

ér shuō jì yán

尔 时 世 尊 欲 重 宣 此义,而 说 偈 言:
shìrén bí qīngjìng

yú cǐ shìjièzhōng

是 人 鼻 清 净 ,于此 世 界 中 ,
ruòxiāngruòchòu wù

zhǒngzhǒng xī wénzhī

若 香 若 臭 物, 种 种 悉 闻 知。
xū màn nà shé tí

duō mó luózhāntán

须 曼 那 阇 提、 多 摩 罗 栴 檀、
chénshuǐ jí guìxiāng

zhǒngzhǒnghuáguǒxiāng

沉 水 及桂 香 , 种 种 华 果 香 ,

208

jí zhīzhòngshēngxiāng

nán zǐ nǚ rénxiāng

及 知 众 生 香 , 男 子女 人 香 ,
shuō fǎ zhěyuǎnzhù

wénxiāngzhīsuǒzài

说 法 者 远 住, 闻 香 知 所 在。
dà shìzhuànlúnwáng

xiǎozhuànlún jí zǐ

大 势 转 轮 王 , 小 转 轮 及子,
qúnchénzhūgōngrén

wénxiāngzhīsuǒzài

群 臣 诸 宫 人, 闻 香 知 所 在。
shēnsuǒzhùzhēnbǎo

jí dì zhōngbǎozàng

身 所 著 珍 宝,及地 中 宝 藏 ,
zhuànlúnwángbǎo nǚ

wénxiāngzhīsuǒzài

转 轮 王 宝 女, 闻 香 知 所 在。
zhūrényánshēn jù

yī fu jí yīngluò

诸 人 严 身 具,衣服及 璎 珞、
zhǒngzhǒngsuǒ tú xiāng

wénxiāngzhī qí shēn

种 种 所涂 香 ,闻 香 知其 身 。
zhūtiānruòhángzuò

yóu xì jí shénbiàn

诸 天 若 行 坐、 游 戏及 神 变 ,
chíshì fǎ huázhě

wénxiāng xī néngzhī

持 是 法 华 者, 闻 香 悉 能 知。
zhūshùhuáguǒshí

jí sū yóuxiāng qì

诸 树 华 果 实,及酥 油 香 气,
chíjīngzhězhù cǐ

xī zhī qí suǒzài

持 经 者 住 此,悉 知 其 所 在。
zhūshānshēnxiǎnchù

zhāntánshùhuā fū

诸 山 深 险 处, 栴 檀 树 花 敷,
zhòngshēngzàizhōngzhě

wénxiāngjiēnéngzhī

众 生 在 中 者, 闻 香 皆 能 知。

209

tiěwéishān dà hǎi

dì zhōngzhūzhòngshēng

铁 围 山 大 海、地 中 诸 众 生 ,
chíjīngzhěwénxiāng

xī zhī qí suǒzài

持 经 者 闻 香 ,悉 知 其 所 在。
ā xiūluónán nǚ

jí qí zhūjuànshǔ

阿 修 罗 男 女、及其 诸 眷 属,
dòuzhèngyóu xì shí

wénxiāngjiēnéngzhī

斗 诤 游 戏 时, 闻 香 皆 能 知。
kuàng yě xiǎn ài chù

shī zi xiàng hǔ láng

旷 野 险 隘 处, 狮 子 象 虎 狼 、
yě niúshuǐniúděng

wénxiāngzhīsuǒzài

野 牛 水 牛 等 , 闻 香 知 所 在。
ruòyǒuhuáirènzhě

wèibiàn qí nán nǚ

若 有 怀 妊 者, 未 辩 其 男 女、
wú gēn jí fēirén

wénxiāng xī néngzhī

无 根 及 非 人, 闻 香 悉 能 知。
yǐ wénxiāng lì gù

zhī qí chūhuáirèn

以 闻 香 力故, 知 其 初 怀 妊,
chéngjiù bù chéngjiù

ān lè chǎn fú zǐ

成 就 不 成 就,安乐 产 福子。
yǐ wénxiāng lì gù

zhīnán nǚ suǒniàn

以 闻 香 力故, 知 男 女 所 念 、
rǎn yù chīhuìxīn

yì zhīxiūshànzhě

染 欲 痴 恚 心,亦 知 修 善 者。
dì zhōngzhòng fú cáng

jīnyínzhūzhēnbǎo

地 中 众 伏 藏 , 金 银 诸 珍 宝、
tóng qì zhīsuǒshèng

wénxiāng xī néngzhī

铜 器 之 所 盛 , 闻 香 悉 能 知。

210

zhǒngzhǒngzhūyīngluò

wú néngshí qí jià

种 种 诸 璎 珞,无 能 识 其 价,
wénxiāngzhīguìjiàn

chūchù jí suǒzài

闻 香 知 贵 贱 、 出 处 及 所 在。
tiānshàngzhūhuáděng

màntuómànshūshā

天 上 诸 华 等 , 曼 陀 曼 殊 沙、
bō lì zhìduōshù

wénxiāng xī néngzhī

波利 质 多 树, 闻 香 悉 能 知。
tiānshàngzhūgōngdiàn

shàngzhōngxiàchābié

天 上 诸 宫 殿 , 上 中 下 差 别,
zhòngbǎohuāzhuāngyán

wénxiāng xī néngzhī

众 宝 花 庄 严, 闻 香 悉 能 知。
tiānyuánlínshèngdiàn

zhūguānmiào fǎ táng

天 园 林 胜 殿 、诸 观 妙 法 堂 ,
zàizhōng ér yú lè

wénxiāng xī néngzhī

在 中 而娱乐, 闻 香 悉 能 知。
zhūtiānruòtīng fǎ

huòshòu wǔ yù shí

诸 天 若 听 法, 或 受 五欲 时,
láiwǎnghángzuò wò

wénxiāng xī néngzhī

来 往 行 坐 卧, 闻 香 悉 能 知。
tiān nǚ suǒzhù yī

hǎohuáxiāngzhuāngyán

天 女 所 著 衣、 好 华 香
zhōuxuányóu xì shí

庄 严,

wénxiāng xī néngzhī

周 旋 游 戏 时, 闻 香 悉 能 知。
rú shìzhǎnzhuǎnshàng

nǎizhì yú fànshì

如 是 展 转 上 , 乃 至 于 梵 世,
rù chánchūchánzhě

wénxiāng xī néngzhī

入 禅 出 禅 者, 闻 香 悉 能 知。

211

guāngyīnbiànjìngtiān

nǎizhì yú yǒudǐng

光 音 遍 净 天 ,乃 至于有 顶 ,
chūshēng jí tuìméi

wénxiāng xī néngzhī

初 生 及 退 没, 闻 香 悉 能 知。
zhū bǐ qiūzhòngděng

yú fǎ chángjīngjìn

诸 比 丘 众 等 ,于法 常 精 进,
ruòzuòruòjīngháng

jí dú sòngjīngdiǎn

若 坐 若 经 行 ,及读 诵 经 典 ,
huòzàilínshùxià

zhuānjīng ér zuòchán

或 在 林 树 下、 专 精 而 坐 禅 ,
chíjīngzhěwénxiāng

xī zhī qí suǒzài

持 经 者 闻 香 ,悉 知 其 所 在。
pú sà zhìjiān gù

zuòchánruò dú sòng

菩萨 志 坚 固, 坐 禅 若 读 诵 ,
huòwéirénshuō fǎ

wénxiāng xī néngzhī

或 为 人 说 法, 闻 香 悉 能 知。
zàizàifāngshìzūn

yí qièsuǒgōngjìng

在 在 方 世 尊,一 切 所 恭 敬 ,
mǐnzhòng ér shuō fǎ

wénxiāng xī néngzhī

愍 众 而 说 法, 闻 香 悉 能 知。
zhòngshēngzài fó qián

wénjīngjiēhuān xǐ

众 生 在 佛 前 , 闻 经 皆 欢 喜,
rú fǎ ér xiūxíng

wénxiāng xī néngzhī

如法而 修 行 , 闻 香 悉 能 知。
suīwèi dé pú sà

wú lòu fǎ shēng bí

虽 未 得菩萨,无 漏 法 生 鼻,
érshì chíjīngzhě

xiān dé cǐ bí xiāng

而是 持 经 者, 先 得此鼻 相 。

212

fù cì chángjīngjìn

ruòshàn nánzǐ shàn nǚrén

shòuchíshìjīng

复次、常 精进 , 若 善 男子、善 女人, 受 持 是 经 ,
ruò dú ruòsòng ruòjiěshuō

ruòshūxiě

dé qiān èr bǎishégōng dé ruòhǎo

若 读、若 诵 、若 解 说 , 若 书 写,得 千 二 百 舌 功 德。若 好、
ruòchǒu

ruòměi

bù měi

jí zhū kǔ sè wù

zài qí shégēn

jiēbiànchéng

若 丑 , 若 美、不 美,及 诸 苦涩物, 在 其 舌 根, 皆 变 成
shàngwèi

rú tiāngān lù

wú bù měizhě

ruò yǐ shégēn

yú dà zhòngzhōng

上 味,如 天 甘 露,无不 美 者。 若 以 舌 根、于大 众 中
yǒusuǒyǎnshuō

chūshēnmiàoshēng

néng rù qí xīn

jiēlìnghuān xǐ kuài

有 所 演 说 , 出 深 妙 声 , 能 入其 心, 皆 令 欢 喜 快

yòuzhūtiān zǐ

tiān nǚ

shìfànzhūtiān

wénshìshēnmiàoyīnshēng

乐。又 诸 天 子、 天 女, 释 梵 诸 天 , 闻 是 深 妙 音 声 ,
yǒusuǒyǎnshuō yánlùn cì dì

jiē xī láitīng jí zhūlóng lóng nǚ

yè chā

有 所 演 说 、言 论 次第, 皆 悉 来 听 。及 诸 龙 、龙 女,夜 叉、
yè chā nǚ

qián tà pó

qián tà pó nǚ

ā xiūluó

ā xiūluó nǚ

jiālóu

夜 叉 女, 乾 闼婆、 乾 闼婆女,阿 修 罗、阿 修 罗 女, 迦 楼
luó

jiālóuluó nǚ

jǐn nà luó

jǐn nà luó nǚ

mó hóuluó gā

mó hóuluó gā

罗、迦 楼 罗 女, 紧 那 罗、紧 那 罗 女,摩 睺 罗 伽、摩 睺 罗 伽

wéitīng fǎ gù

jiēláiqīnjìn gōngjìnggōngyǎng jí bǐ qiū bǐ qiū ní

女, 为 听 法故, 皆 来 亲 近、恭 敬 供 养 。及比 丘、比 丘 尼,
yōu pó sāi yōu pó yí

guówáng wáng zǐ

qúnchén juànshǔ

xiǎozhuànlún

优 婆 塞、优 婆夷, 国 王 、王 子、群 臣 、眷 属, 小 转 轮
wáng

dà zhuànlúnwáng

qī bǎoqiān zǐ nèiwàijuànshǔ

chéng qí gōngdiàn

王 、大 转 轮 王 、七 宝 千 子 内 外 眷 属, 乘 其 宫 殿 ,
jù láitīng fǎ

yǐ shì pú sà shànshuō fǎ gù

pó luómén

jū shì

guónèirén

俱 来 听 法,以 是 菩萨 善 说 法故。婆 罗 门、居 士、国内 人
mín jìn qí xíngshòu

suíshìgōngyǎng yòuzhūshēngwén pì zhī fó

pú sà

民、尽 其 形 寿 , 随 侍 供 养 。又 诸 声 闻、辟 支 佛、菩萨、

213

zhū fó

cháng lè jiànzhī

shìrénsuǒzàifāngmiàn

zhū fó jiēxiàng qí chù

诸 佛, 常 乐 见 之。 是 人 所 在 方 面 , 诸 佛 皆 向 其 处
shuō fǎ

xī néngshòuchí yí qiè fó fǎ

yòunéngchū yú shēnmiào fǎ yīn

说 法,悉 能 受 持 一 切 佛法, 又 能 出 于 深 妙 法 音。
ěr shíshìzūn yù zhòngxuān cǐ yì

ér shuō jì yán

尔 时 世 尊 欲 重 宣 此义,而 说 偈 言:
shìrénshégēnjìng

zhōng bù shòu è wèi

是 人 舌 根 净 , 终 不 受 恶 味,
qí yǒusuǒshídàn

xī jiēchénggān lù

其 有 所 食 啖,悉 皆 成 甘 露。
yǐ shēnjìngmiàoshēng

yú dà zhòngshuō fǎ

以 深 净 妙 声 ,于大 众 说 法,
yǐ zhūyīnyuán yù

yǐndǎozhòngshēngxīn

以 诸 因 缘 喻、 引 导 众 生 心,
wénzhějiēhuān xǐ

shèzhūshànggōngyǎng

闻 者 皆 欢 喜, 设 诸 上 供 养 。
zhūtiānlóng yè chā

jí ā xiūluóděng

诸 天 龙 夜 叉、及阿 修 罗 等 ,
jiē yǐ gōngjìngxīn

ér gòngláitīng fǎ

皆 以 恭敬 心,而 共 来 听 法,
shìshuōfǎzhīrén

ruò yù yǐ miàoyīn

是 说法 之 人, 若 欲以 妙 音、
biànmǎnsānqiānjiè

suí yì jí néngzhì

遍 满 三 千 界, 随 意即 能 至。
dà xiǎozhuànlúnwáng

jí qiān zǐ juànshǔ

大 小 转 轮 王 、及 千 子 眷 属,
hé zhǎnggōngjìngxīn

chángláitīngshòu fǎ

合 掌 恭 敬 心, 常 来 听 受 法。

214

zhūtiānlóng yè chā

luóchà pí shěshé

诸 天 龙 夜 叉、 罗 刹 毗 舍 阇,
yì yǐ huān xǐ xīn

cháng lè láigōngyǎng

亦以 欢 喜 心, 常 乐 来 供 养 。
fàntiānwáng mó wáng

zì zài dà zì zài

梵 天 王 魔 王 ,自 在 大自 在,
rúshì zhūtiānzhòng

chángláizhì qí suǒ

如是 诸 天 众 , 常 来 至 其 所。
zhū fó jí dì zǐ

wén qí shuō fǎ yīn

诸 佛及弟子、 闻 其 说 法 音,
chángniàn ér shǒu hù

huòshíwéixiànshēn

常 念 而 守 护, 或 时 为 现 身 。
fù cì chángjīngjìn

ruòshàn nánzǐ shàn nǚrén

shòuchíshìjīng

复次、常 精进 , 若 善 男子、善 女人, 受 持 是 经 ,
ruò dú

ruòsòng

ruòjiěshuō

ruòshūxiě

dé bā bǎishēngōng dé

dé qīng

若 读、若 诵 , 若 解 说 , 若 书 写,得八 百 身 功 德。得 清
jìngshēn

rú jìngliú lí

zhòngshēng xǐ jiàn

qí shēnjìng gù

sānqiān dà

净 身 、如 净 琉 璃, 众 生 喜 见 。其 身 净 故, 三 千 大
qiānshìjièzhòngshēng

shēngshí

sǐ shí

shàngxià

hǎochǒu

shēng

千 世 界 众 生 , 生 时、 死 时, 上 下、 好 丑 , 生
shànchù

è chù

xī yú zhōngxiàn

jí tiěwéishān

dà tiěwéishān

mí lóu

善处 、恶 处,悉于 中 现 。及 铁 围 山 、大 铁 围 山 、弥 楼
shān mó hē mí lóushān děngzhūshān

jí qí zhōngzhòngshēng

xī yú zhōng

山 、摩诃弥 楼 山 、等 诸 山 ,及其 中 众 生 ,悉于 中
xiàn

xiàzhì ā bí dì yù

shàngzhìyǒudǐng

suǒyǒu jí zhòngshēng

xī yú

现 。下 至 阿鼻地狱、 上 至 有 顶 , 所 有 及 众 生 ,悉于
zhōngxiàn

ruòshēngwén

pì zhī fó

pú sà

zhū fó

shuō fǎ

jiē yú shēn

中 现 。若 声 闻、辟 支 佛、菩萨、诸 佛、 说 法, 皆 于 身

215

zhōngxiàn qí sè xiàng

中 现 其色 像 。
ěr shíshìzūn yù zhòngxuān cǐ yì

ér shuō jì yán

尔 时 世 尊 欲 重 宣 此义,而 说 偈 言:
ruòchí fǎ huázhě

qí shēnshènqīngjìng

若 持 法 华 者,其 身 甚 清 净 ,
rú bǐ jìngliú lí

zhòngshēngjiē xǐ jiàn

如彼 净 琉 璃, 众 生 皆 喜 见 ,
yòu rú jìngmíngjìng

xī jiànzhū sè xiàng

又 如 净 明 镜 ,悉 见 诸 色 像 ,
pú sà yú jìngshēn

jiējiànshìsuǒyǒu

菩萨于 净 身 , 皆 见 世 所 有,
wéi dú zì míngliǎo

yú rénsuǒ bú jiàn

唯 独自 明 了 ,余 人 所 不 见 。
sānqiānshìjièzhōng

yí qièzhūqúnméng

三 千 世 界 中 、一 切 诸 群 萌 ,
tiānrén ā xiūluó

dì yù guǐchùshēng

天 人 阿 修 罗、地狱 鬼 畜 生 ,
rú shìzhū sè xiàng

jiē yú shēnzhōngxiàn

如是 诸色 像 ,皆于 身 中 现 。
zhūtiānděnggōngdiàn

nǎizhì yú yǒudǐng

诸 天 等 宫 殿 ,乃 至于有 顶 ,
tiěwéi jí mí lóu

mó hē mí lóushān

铁 围 及弥 楼、摩诃弥 楼 山 、
zhū dà hǎishuǐděng

jiē yú shēnzhōngxiàn

诸大海 水 等 ,皆于 身 中 现 。
zhū fó jí shēngwén

fó zǐ pú sà děng

诸 佛及 声 闻、佛子菩萨 等 ,

216

ruò dú ruòzàizhòng

shuō fǎ xī jiēxiàn

若 独 若 在 众 , 说 法悉 皆 现 。
suīwèi dé wú lòu

fǎ xìngzhīmiàoshēn

虽 未 得无 漏,法 性 之 妙 身 ,
yǐ qīngjìngcháng tǐ

yíqiè yú zhōngxiàn

以 清净 常 体,一切于 中 现 。
fù cì

chángjīngjìn

ruòshànnán zǐ

shàn nǚ rén

rú láimièhòu

复次、 常 精 进, 若 善 男 子、 善 女 人,如 来 灭 后、
shòuchíshìjīng

ruò dú

ruòsòng

ruòjiěshuō

ruòshūxiě

dé qiān èr

受 持 是 经 , 若 读、 若 诵 , 若 解 说 , 若 书 写, 得 千 二
bǎi yì gōngdé

yǐ shìqīngjìng yì gēn

nǎizhìwén yī jì yījù

tōngdá

百 意 功德 。 以 是 清净 意 根, 乃至 闻 一偈一句, 通达
wúliàng wú biānzhī yì

jiěshì yì yǐ

néngyǎnshuō yī jù yī jì

zhì yú yī

无量 无 边 之 义, 解 是 义已, 能 演 说 一句一偈、 至 于一
yuè

sì yuè nǎizhì yī suì

zhūsuǒshuō fǎ

suí qí yì qù

jiē yǔ shíxiāng

月、四 月、乃 至 一 岁, 诸 所 说 法, 随 其义趣, 皆 与 实 相
bù xiāngwéibèi

ruòshuō sú jiānjīngshū

zhìshì yǔ yán

zī shēng yè děng

不 相 违 背。若 说 俗 间 经 书、治 世 语 言、资 生 业 等 ,
jiēshùnzhèng fǎ

sānqiān dà qiānshìjiè liù qù zhòngshēng

xīnzhīsuǒháng

皆 顺 正 法。三 千 大 千 世 界、六 趣 众 生 , 心 之 所 行 ,
xīnsuǒdòngzuò

xīnsuǒ xì lùn

jiē xī zhīzhī

suīwèi dé wú lòuzhìhuì

心 所 动 作, 心 所 戏 论, 皆 悉 知 之, 虽 未 得无 漏 智 慧,
ér qí yì gēn qīngjìng rú cǐ shìrényǒusuǒ sī wéi chóuliàng yánshuō

jiē

而其意 根、清 净 如此。是 人 有 所 思 惟、筹 量 、言 说 , 皆
shì fó fǎ

wú bù zhēnshí

yì shìxiān fó

jīngzhōngsuǒshuō

是 佛法,无不 真 实,亦 是 先 佛、 经 中 所 说 。
ěr shíshìzūn yù zhòngxuān cǐ yì

ér shuō jì yán

尔 时 世 尊 欲 重 宣 此义,而 说 偈 言:

217

shìrén yì qīngjìng

míng lì wú zhuóhuì

是 人 意 清 净 , 明 利无 浊 秽,
yǐ cǐ miào yì gēn

zhīshàngzhōngxià fǎ

以此 妙 意 根, 知 上 中 下 法,
nǎizhìwén yī jì

tōng dá wú liàng yì

乃 至 闻 一偈, 通 达无 量 义,
cì dì rú fǎ shuō

yuè sì yuèzhìsuì

次第如法 说 , 月 四 月 至 岁。
shìshìjiènèiwài

yí qièzhūzhòngshēng

是 世 界 内 外、一 切 诸 众 生 ,
ruòtiānlóng jí rén

yè chāguǐshénděng

若 天 龙 及 人,夜 叉 鬼 神 等 ,
qí zàiliù qù zhōng

suǒniànruògānzhòng

其在 六趣 中 、所 念 若 干 种 ,
chí fǎ huázhībào

yì shíjiē xī zhī

持 法 华 之 报,一 时 皆 悉 知。
shífāng wú shù fó

bǎi fú zhuāngyánxiāng

十 方 无 数 佛, 百 福 庄 严 相 ,
wéizhòngshēngshuō fǎ

xī wénnéngshòuchí

为 众 生 说 法,悉 闻 能 受 持。
sī wéi wú liàng yì

shuō fǎ yì wú liàng

思 惟 无 量 义, 说 法亦无 量 ,
zhōngshǐ bù wàngcuò

yǐ chí fǎ huá gù

终 始 不 忘 错,以 持 法 华 故。
xī zhīzhūfǎxiāng

suí yì shí cìdì

悉 知 诸 法相 , 随 义 识 次第,
dá míngzì yǔyán

rú suǒzhīyǎnshuō

达 名字 语言,如 所 知 演说 。

218

cǐrén yǒusuǒshuō

jiēshìxiān fófǎ

此人 有 所 说 , 皆 是 先 佛法,
yǐ yǎn cǐ fǎ gù

yú zhòng wú suǒwèi

以 演 此法故,于 众 无 所 畏。
chífǎ huájīngzhě

yì gēnjìngruò sī

持法 华 经 者,意 根 净 若 斯,
suīwèi dé wú lòu

xiānyǒu rú shìxiāng

虽 未 得无 漏, 先 有 如 是 相 ,
shìrénchí cǐ jīng

ān zhù xī yǒu dì

是 人 持 此 经 ,安 住 稀 有 地,
wéi yíqiè zhòngshēng

huānxǐ ér ài jìng

为 一切 众生 、 欢喜 而爱 敬 。
néng yǐ qiānwànzhòng

shànqiǎozhī yǔ yán

能 以 千 万 种 , 善 巧 之 语 言,
fēnbié ér shuō fǎ

chí fǎ huájīng gù

分 别 而 说 法, 持 法 华 经 故。

219