AVALUACIÓ EXPOSICIÓ ORAL

CONFERENCIANTS:
Indicadors a
avaluar

Insuficient

El material exposat
(presentació,
adequació del
material al
propòsit de la
conferència)

Poc elaborada.
Poc visual. No fa
servir imatges.

Notable

Excel.lent

La presentació és
correcta,però poc
atractiva

La presentació és
acurada i
visual.

La presentació
està molt
treballada i és
atractiva
visualment.

El guió (preparació No hi ha guió del
i explicació) si s’ha tema.
entès

Hi ha un guió molt
esquemàtic i poc
complert.

Expliquen i
justifiquen con han
organitzat el tema

Expliquen i raonen
com han organitzat
el tema.

Coherència del
tema (s’ajusta al
tema)

Confús,
incomplet i
sense una direcció
clara.

Les diferents
seccions tenen
continguts, però
no hi ha relació ni
transició entre ells.

L’organització
és adequada i
estan
relacionades
entre si.

Mostra una
planificació
acurada que
dóna una
seqüenciació
lògica i clara.

L’ expressió
(claretat,
entonació, fort,
fluidesa, riquesa
de vocabulari...)

Difícil de seguir

Poc clara. El to de Clara i
veu no desperta
entenedora.
l’interès del públic.

To de veu
apropiat i
llenguatge
precís. El públic
l’ha seguit amb
interès.

El contingut mostra
que s’ha entès,
però no s’ha
treballat prou.

La informació és
excel·lent: han
entès el tema,
han reflexionat i
han arribat a
conclusions.

El domini del tema Informació a un
exposat (contestar nivell molt
les preguntes)
simplista.

La informació
és força clara i
mostra una
certa reflexió
sobre el tema.

EL PÚBLIC:
(Posa un creu on correspongui)
La majoria no ho ha fet

Alguns ho han fet

La majoria ho ha fet

Han estat atents i han
escoltat l'explicació del
companys i companyes
Han pres apunts de les
idees que consideren
interessants
Han fet preguntes
Han sabut respectar el
torn de preguntes,
sense interrompre i
esperant torn

Al darrera del full, exposa la teva opinió personal sobre el treball dels teus companys
i companyes.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.