cháng bù qīng pú sà pǐn dì èr shí

常 不 轻 菩萨 品 第二 十………………………第 199 页
rú láishén lì pǐn dì èr shí yī

如 来 神 力 品 第二 十 一………………………第 204 页
zhǔlèipǐn dì èr shí èr

嘱 累 品 第二 十 二……………………………第 208 页
yàowáng pú sà běnshìpǐn dì èr shísān

药 王 菩萨 本 事 品 第二 十 三……………………第 209 页
miào fǎ lián huá jīng juàn qī

妙 法 莲 华 经 卷 七………………………第 218 页
miàoyīn pú sà pǐn dì èr shí sì

妙 音 菩萨 品 第二 十 四……………………第 218 页
guānshìyīn pú sà pǔ ménpǐn dì èr shí wǔ

观 世 音 菩萨普 门 品 第二 十 五…………………第 224 页
tuóluó ní pǐn dì èr shíliù

陀 罗 尼 品 第二 十 六………………………第 232 页
miàozhuāngyánwángběnshìpǐn dì èr shí qī

妙 庄 严 王 本 事 品 第二 十 七………………第 236 页
pǔ xián pú sà quàn fā pǐn dì èr shí bā

普 贤 菩萨 劝 发 品 第二 十 八…………………第 241 页
miào fǎ lián huá jīng hòu xù

妙 法 莲 华 经 后 序……………………第 246 页
cháng bù qīng pú sà pǐn dì èr shí

常 不 轻 菩萨 品 第二 十
ěr shí fó gào dé dà shì pú sà mó hē sà

rǔ jīndāngzhī

ruò bǐ qiū bǐ

尔 时 佛 告 得大 势 菩萨摩诃萨:汝 今 当 知, 若 比 丘、比

199

qiū ní

yōu pó sāi

yōu pó yí

chí fǎ huájīngzhě

ruòyǒu è kǒu

mà lì fěi

丘 尼、优 婆 塞、优 婆夷、持 法 华 经 者, 若 有 恶 口、骂詈 诽
bàng

huò dà zuìbào

rú qiánsuǒshuō

qí suǒ dé gōng dé

rú xiàngsuǒ

谤 , 获 大 罪 报, 如 前 所 说 , 其 所 得 功 德, 如 向 所
shuō

yǎn ěr bí shéshēn yì qīngjìng

dé dà shì

nǎiwǎng gǔ xī

guò wú

说 、 眼 耳鼻 舌 身 意 清 净 。 得大 势, 乃 往 古昔, 过 无
liàng wú biān bù kě sī yì ā sēngzhǐjié

yǒu fó

míngwēiyīnwáng rú lái

量 无 边 不可思议阿 僧 祇 劫, 有 佛、 名 威 音 王 如 来、
yìnggòng zhèngbiànzhī míngháng zú shànshìshìjiānjiě wú shàngshì diào

应 供 、正 遍 知、明 行 足、善 逝 世 间 解、无 上 士、调
yù zhàng fu

tiānrénshī

shìzūn jiémíng lí shuāi

guómíngdàchéng

御 丈 夫、天人 师、佛、世 尊。劫 名 离 衰 , 国名 大成 。
qí wēiyīnwáng fó

yú bǐ shìzhōng

wéitiān rén

ā xiūluó shuō fǎ

wéi

其 威 音 王 佛,于彼 世 中 , 为 天 、人、阿 修 罗、说 法, 为
qiúshēngwénzhě

shuōyìng sì dì fǎ

dù shēnglǎobìng sǐ

jiūjìngnièpán

求 声 闻 者、 说 应 四谛法, 度 生 老 病 死, 究 竟 涅 槃,
wéiqiú pì zhī fó zhě shuōyìngshí èr yīnyuán fǎ

wéizhū pú sà yīn ā nòuduō

为 求 辟 支 佛 者、说 应 十 二 因 缘 法, 为 诸 菩萨、因 阿 耨 多
luósānmiǎosān pú tí

shuōyìngliù bō luó mì fǎ

jiūjìng fó huì

dé dà shì

罗 三 藐 三 菩提, 说 应 六 波 罗 蜜法, 究 竟 佛 慧。得大 势
shìwēiyīnwáng fó

shòu sìshíwànyì nà yóu tā hénghéshājié

zhèngfǎzhùshì

是 威 音 王 佛、 寿 四十万亿那 由 他 恒河 沙 劫, 正法 住 世
jiéshù

rú yī yán fú tí wēichén

xiàng fǎ zhùshìjiéshù

rú sì tiānxiàwēi

劫数 、如一 阎 浮提 微 尘 , 像 法 住 世 劫 数、如四 天 下 微
chén

qí fó ráo yì zhòngshēng yǐ

ránhòumiè dù

zhèng fǎ xiàng fǎ mièjìn

尘 , 其佛 饶 益 众 生 已, 然 后 灭 度。 正 法 像 法 灭 尽
zhīhòu

yú cǐ guó tǔ

fù yǒu fó chū

yì hàowēiyīnwáng rú lái

yìnggòng

之 后,于此 国 土、复 有 佛 出,亦 号 威 音 王 如 来、应 供 、

200

zhèngbiànzhī míngháng zú

shànshìshìjiānjiě

wú shàngshì diào yù zhàng

正 遍 知、明 行 足、善 逝 世 间 解、无 上 士、调 御 丈
fu tiānrénshī fó shìzūn rú shì cì dì yǒu èr wàn yì fó

jiētong yī hào

夫、天 人 师、佛、世 尊。如 是 次第 有 二 万 亿佛, 皆 同 一 号。
zuìchūwēiyīnwáng rú lái

jì yǐ miè dù

zhèng fǎ mièhòu

yú xiàng fǎ

最 初 威 音 王 如 来、既已 灭 度, 正 法 灭 后,于 像 法
zhōng

zēngshàngmàn bǐ qiūyǒu dà shì lì

ěr shíyǒu yī pú sà bǐ qiū

míng

中 , 增 上 慢 比 丘 有 大 势 力。 尔 时 有 一菩萨比 丘、 名
cháng bù qīng

dé dà shì yǐ hé yīnyuán

míngcháng bù qīng

shì bǐ qiū

fán

常 不 轻 ,得大 势 以何 因 缘 、 名 常 不 轻 , 是 比 丘、凡
yǒusuǒjiàn

ruò bǐ qiū

bǐ qiū ní

yōu pó sāi yōu pó yí

jiē xī lǐ bàizàn

有 所 见 , 若 比 丘、比 丘 尼、优 婆 塞、优 婆夷, 皆 悉礼 拜 赞
tàn

ér zuòshìyán

wǒ shēnjìng rǔ děng

bù gǎnqīngmàn suǒ yǐ zhě hé

叹、而 作 是 言:我 深 敬 汝 等 ,不 敢 轻 慢。所 以 者 何。汝
děngjiēháng pú sà dào

dāng dé zuò fó

ér shì bǐ qiū

bù zhuān dú sòngjīng

等 皆 行 菩萨 道, 当 得 作 佛。而 是 比 丘、不 专 读 诵 经
diǎn

dànháng lǐ bài

nǎizhìyuǎnjiàn sì zhòng

yì fù gù wǎng lǐ bàizàn

典 , 但 行 礼 拜, 乃 至 远 见 四 众 , 亦复故 往 礼 拜 赞
tàn

ér zuòshìyán

wǒ bù gǎnqīng yú rǔ děng

rǔ děngjiēdāngzuò fó

叹、而 作 是 言:我不 敢 轻 于汝 等 ,汝 等 皆 当 作 佛。四
zhòngzhīzhōng

yǒushēngchēnhuì

xīn bù jìngzhě

è kǒu mà lì yán

shì

众 之 中 , 有 生 嗔 恚、 心 不 净 者, 恶 口 骂詈 言: 是
wú zhì bǐqiū

cóng hé suǒlái

zì yán wǒ bù qīng rǔ

ér yǔ wǒ děngshòu jì

无 智 比丘、 从 何 所 来? 自 言 我不 轻 汝, 而与我 等 授 记,
dāng dé zuò fó

wǒ děng bú yòng rú shì xū wàngshòu jì

rú cǐ jīng lì duōnián

当 得 作 佛, 我 等 不 用 如 是 虚 妄 授 记。 如此 经 历 多 年
chángbèi mà lì

bù shēngchēnhuì

chángzuòshìyán

rǔ dāngzuò fó

shuō

常 被 骂詈,不 生 嗔 恚, 常 作 是 言:汝 当 作 佛。 说

201

shì yǔ shí

zhòngrénhuò yǐ zhàng mù wǎ shí ér dǎ zhìzhī

bì zǒuyuǎnzhù

是 语 时, 众 人 或 以 杖 木瓦 石 而打 掷 之, 避 走 远 住,
yóugāoshēngchàngyán

wǒ bù gǎnqīng yú rǔ děng

rǔ děngjiēdāngzuò fó

犹 高 声 唱 言: 我不 敢 轻 于汝 等 , 汝 等 皆 当 作 佛。
yǐ qí chángzuòshì yǔ gù

zēngshàngmàn bǐ qiū bǐ qiū ní yōu pó sāi yōu pó

以其 常 作 是 语故, 增 上 慢 比 丘、比 丘 尼、优 婆 塞、优 婆

hàozhīwéicháng bù qīng

夷, 号 之 为 常 不 轻 。
shì bǐ qiū lín yù zhōngshí

yú xū kōngzhōng

jù wénwēiyīnwáng fó

是 比 丘、临 欲 终 时,于虚 空 中 ,具 闻 威 音 王 佛、
xiānsuǒshuō fǎ huájīng èr shíqiānwàn yì jì

xī néngshòuchí

jí dé rú

先 所 说 法 华 经 二 十 千 万 亿偈, 悉 能 受 持, 即得如
shàngyǎngēnqīngjìng

ěr bí shéshēn yì gēnqīngjìng

dé shìliùgēnqīngjìng

上 眼 根 清 净 、耳鼻 舌 身 意 根 清 净 。得 是 六 根 清 净

gèngzēngshòumìng èr bǎiwàn yì nà yóu tā suì

guǎngwéirénshuōshì fǎ

已, 更 增 寿 命 二 百 万 亿那 由 他 岁, 广 为 人 说 是 法
huájīng yú shízēngshàngmàn sì zhòng

bǐ qiū bǐ qiū ní yōu pó sāi yōu pó

华 经 。于 时 增 上 慢 四 众 ,比 丘、比 丘 尼、优 婆 塞、优 婆

qīngjiànshìrén

wéizuò bù qīngmíngzhě

jiàn qí dé dà shéntōng lì

夷, 轻 贱 是 人、为 作 不 轻 名 者, 见 其得大 神 通 力、
lè shuōbiàn lì

dà shàn jì lì

wén qí suǒshuō

jiēxìn fú suícóng

shì pú

乐 说 辩 力、大 善 寂力, 闻 其 所 说 , 皆 信 伏 随 从 。是 菩
sà fù huàqiānwànyìzhòng

lìngzhù ā nòuduōluósānmiǎosān pútí

mìng

萨复 化 千万亿 众 , 令 住 阿 耨 多 罗 三 藐 三 菩提。 命
zhōngzhīhòu

dé zhí èr qiān yì fó

jiēhào rì yuèdēngmíng

yú qí fǎ

终 之后 , 得 值 二 千 亿佛, 皆 号 日 月 灯 明 , 于其法
zhōng

shuōshì fǎ huájīng

yǐ shìyīnyuán

fù zhí èr qiān yì fó

tonghào

中 、 说 是 法 华 经 ,以 是 因 缘 ,复 值 二 千 亿佛, 同 号

202

yún zì zàidēngwáng

yú cǐ zhū fó fǎ zhōng

shòuchí dú sòng

wéizhū sì

云 自 在 灯 王 , 于此 诸 佛法 中 、 受 持 读 诵 , 为 诸 四
zhòngshuō cǐ jīngdiǎn gù

dé shìchángyǎnqīngjìng ěr bí shéshēn yì zhūgēn

众 说 此 经 典 故,得 是 常 眼 清 净 、耳鼻 舌 身 意 诸 根
qīngjìng

yú sì zhòngzhōngshuō fǎ

xīn wú suǒwèi

清 净 ,于四 众 中 说 法, 心 无 所 畏。
dé dà shì

shìcháng bù qīng pú sà mó hē sà

gōngyǎng rú shìruògānzhū

得大 势, 是 常 不 轻 菩萨摩诃萨、 供 养 如 是 若 干 诸

gōngjìng zūnzhòng zàntàn zhòngzhūshàngēn

yú hòu fù zhíqiānwàn

佛, 恭 敬 、尊 重 、赞 叹、 种 诸 善 根,于 后 复 值 千 万
yì fó

yì yú zhū fó fǎ zhōng

shuōshìjīngdiǎn

gōng dé chéngjiù

dāng

亿佛, 亦于 诸 佛法 中 、 说 是 经 典 , 功 德 成 就, 当
dé zuò fó

dé dà shì

yú yì yún hé

ěr shícháng bù qīng pú sà

qǐ yì rén

得 作 佛。得大 势,于意 云 何,尔 时 常 不 轻 菩萨、岂异 人

zé wǒ shēnshì ruò wǒ yú xiǔshì

bù shòuchí dú sòng cǐ jīng wéi tārén

乎,则我 身 是。若 我于 宿 世、不 受 持 读 诵 此 经 、为 他人
shuōzhě

bùnéng jí dé ā nòuduōluósānmiǎosān pútí

wǒ yú xiān fó suǒ

说 者, 不能 疾得阿 耨 多 罗 三 藐 三 菩提, 我于 先 佛 所、
shòuchí dú sòng cǐ jīng

wéirénshuō gù

jí dé ā nòuduōluósānmiǎosān pú

受 持 读 诵 此 经 、 为 人 说 故, 疾得阿 耨 多 罗 三 藐 三 菩

dé dà shì

bǐ shí sì zhòng

bǐ qiū

bǐ qiū ní

yōu pó sāi yōu pó yí

提。得大 势,彼 时 四 众 、比 丘、比 丘 尼、优 婆 塞、优 婆夷,
yǐ chēnhuì yì

qīngjiàn wǒ gù

èr bǎi yì jié

cháng bù zhí fó

bù wén fǎ

以 嗔 恚 意、 轻 贱 我故,二 百 亿 劫、 常 不 值 佛,不 闻 法,
bú jiànsēng

qiānjié yú ā bí dì yù shòu dà kǔ nǎo

bì shìzuì yǐ

fù yù

不 见 僧 , 千 劫 于阿鼻地狱 受 大苦 恼, 毕 是 罪 已, 复遇
cháng bù qīng pú sà

jiàohuà ā nòuduōluósānmiǎosān pú tí

dé dà shì

常 不 轻 菩萨, 教 化 阿 耨 多 罗 三 藐 三 菩提。得大 势,于

203

rǔ yì yún hé

ěr shí sì zhòngchángqīngshì pú sà zhě

qǐ yì rén hū

jīn cǐ

汝意 云 何,尔 时 四 众 常 轻 是 菩萨 者、岂异 人 乎, 今 此
huìzhōng

bá tuó pó luóděng wǔ bǎi pú sà

shī zǐ yuèděng wǔ bǎi bǐ qiū

会 中 、跋 陀 婆 罗 等 五 百 菩萨, 师 子 月 等 五 百 比 丘,尼
sī fó děng

wǔ bǎiyōu pó sāi

jiē yú ā nòuduōluósānmiǎosān pú tí bù tuì

思佛 等 、 五 百 优 婆 塞, 皆 于阿 耨 多 罗 三 藐 三 菩提不 退
zhuǎnzhěshì

dé dà shì

dāngzhīshì fǎ huájīng

dà ráo yì zhū pú sà mó hē

转 者 是。得大 势, 当 知 是 法 华 经 ,大 饶 益 诸 菩萨摩诃

nénglìngzhì yú ā nòuduōluósānmiǎosān pú tí

shì gù zhū pú sà mó hē

萨, 能 令 至 于阿 耨 多 罗 三 藐 三 菩提, 是 故 诸 菩萨摩诃

yú rú láimièhòu

chángyìngshòuchí dú sòng jiěshuō shūxiěshìjīng

萨、于如 来 灭 后, 常 应 受 持、读 诵 、解 说 、书 写 是 经 。
ěr shíshìzūn yù zhòngxuān cǐ yì

ér shuō jì yán

尔 时 世 尊 欲 重 宣 此义,而 说 偈 言:
guò qù yǒu fó

hàowēiyīnwáng

shénzhì wú liàng

jiāngdǎo yí qiè

过 去 有 佛, 号 威 音 王 , 神 智 无 量 , 将 导 一 切,
tiānrénlóngshén

suǒgònggōngyǎng

shì fó mièhòu

fǎ yù jìnshí

天 人 龙 神 、 所 共 供 养 。 是 佛 灭 后,法欲 尽 时,
yǒu yī pú sà

míngcháng bù qīng

shízhū sì zhòng

jì zhù yú fǎ

有 一菩萨、 名 常 不 轻 。 时 诸 四 众 、计 著 于法。
bù qīng pú sà

wǎngdào qí suǒ

ér yǔ zhīyán

wǒ bù qīng rǔ

不 轻 菩萨、 往 到 其 所,而语 之 言,我不 轻 汝,
rǔ děnghángdào

jiēdāngzuò fó

zhūrénwén yǐ

qīnghuǐ mà lì

汝 等 行 道, 皆 当 作 佛。 诸 人 闻 已, 轻 毁 骂詈,
bù qīng pú sà

néngrěnshòuzhī

qí zuì bì yǐ

línmìngzhōngshí

不 轻 菩萨, 能 忍 受 之。其 罪 毕已, 临 命 终 时,
dé wén cǐ jīng

liùgēnqīngjìng

shéntōng lì gù

zēng yì shòumìng

得 闻 此 经 , 六 根 清 净 , 神 通 力故, 增 益 寿 命 ,

204

fù wéizhūrén

guǎngshuōshìjīng

zhūzhù fǎ zhòng

jiēméng pú sà

复 为 诸 人, 广 说 是 经 。 诸 著 法 众 , 皆 蒙 菩萨,
jiàohuàchéngjiù

lìngzhù fó dào

bù qīngmìngzhōng

zhí wú shù fó

教 化 成 就、 令 住 佛 道。不 轻 命 终 , 值 无 数 佛,
shuōshìjīng gù

dé wú liàng fú

jiàn jù gōng dé

jí chéng fó dào

说 是 经 故,得无 量 福, 渐 具 功 德,疾 成 佛 道。
bǐ shí bù qīng

zé wǒ shēnshì

shí sì bù zhòng

zhù fǎ zhīzhě

彼 时 不 轻 ,则我 身 是。 时 四部 众 、 著 法 之 者,
wén bù qīngyán

rǔ dāngzuò fó

yǐ shìyīnyuán

zhí wú shù fó

闻 不 轻 言、汝 当 作 佛,以 是 因 缘 , 值 无 数 佛。
cǐ huì pú sà

wǔ bǎizhīzhòng

bìng jí sì bù

qīngxìnshì nǚ

此 会 菩萨、五 百 之 众 , 并 及四部, 清 信 士 女,
jīn yú wǒ qián

tīng fǎ zhěshì

wǒ yú qiánshì

quànshìzhūrén

今 于我 前 , 听 法 者 是。我于 前 世, 劝 是 诸 人,
tīngshòu sī jīng

dì yī zhī fǎ

kāishìjiàorén

lìngzhùnièpán

听 受 斯 经 ,第一 之 法。 开 示 教 人, 令 住 涅 槃,
shìshìshòuchí

rú shìjīngdiǎn

yì yì wànjié

zhì bù kě yì

世 世 受 持,如 是 经 典 。亿亿 万 劫, 至 不可议,
shínǎi dé wén

shì fǎ huájīng

yì yì wànjié

zhì bù kě yì

时 乃 得 闻, 是 法 华 经 。亿亿 万 劫, 至 不可议,
zhū fó shìzūn

shíshuōshìjīng

shì gù xíngzhě

yú fó mièhòu

诸 佛 世 尊、 时 说 是 经 。 是 故 行 者、于佛 灭 后,
wén rú shìjīng

wù shēng yí huò

yīngdāng yì xīn

guǎngshuō cǐ jīng

闻 如 是 经 ,勿 生 疑 惑。 应 当 一 心、 广 说 此 经 ,
shìshìzhí fó

jí chéng fó dào

世 世 值 佛,疾 成 佛 道。
rú lái shén lì pǐn dì èr shí yī

如 来 神 力 品 第二 十 一
205

ěr shíqiānshìjièwēichénděng pú sà mó hē sà cóng dì yǒngchūzhě

jiē

尔 时 千 世 界 微 尘 等 菩萨摩诃萨、从 地 涌 出 者, 皆
yú fó qián

yì xīn hé zhǎng

zhānyǎngzūnyán

ér bái fó yán

shìzūn

于佛 前 、一 心 合 掌 , 瞻 仰 尊 颜,而 白 佛 言: 世 尊,我
děng yú fó mièhòu

shìzūnfēnshēnsuǒzàiguó tǔ

miè dù zhīchù

dāngguǎng

等 于佛 灭 后, 世 尊 分 身 所 在 国 土、 灭 度 之 处, 当 广
shuō cǐ jīng

suǒ yǐ zhě hé

wǒ děng yì zì yù dé shìzhēnjìng dà fǎ

shòu

说 此 经 , 所 以 者 何。 我 等 亦自欲得 是 真 净 大法, 受
chí

dú sòng

jiěshuō

shūxiě

ér gōngyǎngzhī

持、读 诵 、 解说 、 书写 、而 供养 之。
ěr shíshìzūn yú wénshūshī lì děng

wú liàngbǎiqiānwàn yì jiùzhùsuō pó

尔 时 世 尊 于 文 殊 师 利 等 、无 量 百 千 万 亿 旧 住 娑 婆
shìjiè pú sà mó hē sà

jí zhū bǐ qiū

bǐ qiū ní

yōu pó sāi yōu pó yí

tiān

世 界 菩萨摩诃萨、及 诸 比 丘、比 丘 尼、优 婆 塞、优 婆夷、天
lóng yè chā qián tà pó

ā xiūluó jiālóuluó jǐn nà luó mó hóuluó gā rén

龙 、夜 叉、乾 闼婆、阿 修 罗、迦 楼 罗、紧 那 罗、摩 睺 罗 伽、人
fēirén

děng

yí qièzhòngqián

xiàn dà shén lì

chūguǎngchángshéshàng

非 人、 等 ,一 切 众 前 , 现 大 神 力, 出 广 长 舌 上
zhìfànshì

yí qièmáokǒng

fàng yú wú liàng wú shù sè guāng

jiē xī biàn

至 梵 世, 一 切 毛 孔 、 放 于无 量 无 数 色 光 , 皆 悉 遍
zhàoshífāngshìjiè

zhòngbǎoshùxià

shī zǐ zuòshàngzhū fó

yì fù rú shì

照 十 方 世 界。 众 宝 树 下、 师 子 座 上 诸 佛,亦复如 是,
chūguǎngchángshé fàng wú liàngguāng shìjiāmóu ní fó

jí bǎoshùxiàzhū fó

出 广 长 舌、放 无 量 光 。释 迦 牟 尼佛、及 宝 树 下 诸 佛、
xiànshén lì shí mǎnbǎiqiānsuì

ránhòuháishèshéxiāng yìshí qǐngkài jù

现 神 力 时、满 百 千 岁, 然 后 还 摄 舌 相 。一时 謦 欬、俱
gòngtánzhǐ

shì èr yīnshēng

biànzhìshífāngzhū fó shìjiè

dì jiēliù

共 弹 指, 是 二 音 声 , 遍 至 十 方 诸 佛 世 界, 地 皆 六
206

zhòngzhèndòng

qí zhōngzhòngshēng

tiānlóng

yè chā qián tà pó

ā xiū

种 震 动 。其 中 众 生 , 天 龙 、夜 叉、乾 闼婆、阿 修
luó jiālóuluó jǐn nà luó mó hóuluó gā rénfēirén děng

yǐ fó shén lì gù

罗、迦 楼 罗、紧 那 罗、摩 睺 罗 伽、人 非 人、等 ,以佛 神 力故,
jiējiàn cǐ suō pó shìjiè

wú liàng wú biānbǎiqiānwàn yì zhòngbǎoshùxià shī

皆 见 此 娑 婆 世 界、无 量 无 边 百 千 万 亿 众 宝 树 下、师
zǐ zuòshàngzhū fó

jí jiànshìjiāmóu ní fó

gòngduōbǎo rú lái

zàibǎo tǎ

子 座 上 诸 佛,及 见 释 迦 牟 尼佛、 共 多 宝 如 来、在 宝 塔
zhōng

zuòshī zǐ zuò

yòujiàn wú liàng wú biānbǎiqiānwàn yì púsà móhēsà

中 、坐 师 子 座, 又 见 无 量 无 边 百 千 万 亿菩萨摩诃萨
jí zhūsìzhòng

gōngjìngwéiràoshìjiāmóuní fó

jì jiànshì yǐ

jiē dà

及 诸四众 , 恭敬 围绕 释迦牟尼 佛, 既 见 是 已, 皆 大
huān xǐ

dé wèicéngyǒu

欢 喜,得 未 曾 有。
jí shízhūtiān

yú xū kōngzhōng

gāoshēngchàngyán

guò cǐ wú liàng

即 时 诸 天 、于虚 空 中 、高 声 唱 言: 过 此无 量
wú biānbǎiqiānwàn yì ā sēngzhǐshìjiè

yǒuguó

míngsuō pó

shìzhōngyǒu

无 边 百 千 万 亿阿 僧 祇 世 界, 有 国、 名 娑 婆, 是 中 有

míngshìjiāmóu ní

jīnwéizhū pú sà mó hē sà shuō dà chéngjīng

míng

佛、 名 释 迦 牟 尼, 今 为 诸 菩萨摩诃萨 说 大 乘 经 , 名
miào fǎ liánhuá

jiào pú sà fǎ

fó suǒ hù niàn

rǔ děngdāngshēnxīnsuí xǐ

妙 法 莲 华、 教 菩萨法、佛 所 护 念 ,汝 等 当 深 心 随 喜,
yì dāng lǐ bàigōngyǎngshìjiāmóu ní fó

bǐ zhūzhòngshēng

wén xū kōngzhōng

亦 当 礼 拜 供 养 释 迦 牟 尼佛。彼 诸 众 生 、闻 虚 空 中
shēng yǐ

hé zhǎngxiàngsuō pó shìjiè

zuò rú shìyán

nán wú shìjiāmóu ní

声 已,合 掌 向 娑 婆 世 界、 作 如 是 言: 南 无 释 迦 牟 尼

nán wú shìjiāmóu ní fó

yǐ zhǒngzhǒnghuá xiāng yīngluò fāngài

佛。南 无 释 迦 牟 尼佛。以 种 种 华、 香 、璎 珞、幡 盖、及

207

zhūyánshēnzhī jù

zhēnbǎomiào wù

jiēgòngyáosànsuō pó shìjiè suǒsànzhū

诸 严 身 之 具、珍 宝 妙 物, 皆 共 遥 散 娑 婆 世 界。所 散 诸

cóngshífānglái

pì rú yún jí

biànchéngbǎozhàng

biàn fù cǐ jiān

物、 从 十 方 来, 譬如 云 集, 变 成 宝 帐 , 遍 覆此 间
zhū fó zhīshàng

yú shíshífāngshìjiè

tōng dá wú ài

rú yī fó tǔ

诸 佛 之 上 。于 时 十 方 世 界, 通 达无碍,如一佛土。
ěr shí fó gàoshàngxíngděng pú sà dà zhòng

zhū fó shén lì

rú shì wú

尔 时 佛 告 上 行 等 菩萨大 众 : 诸 佛 神 力, 如 是 无
liàng wú biān

bù kě sī yì

ruò wǒ yǐ shìshén lì

yú wú liàng wú biānbǎi

量 无 边 、 不可思议, 若 我以 是 神 力, 于无 量 无 边 百
qiānwàn yì ā sēngzhǐjié

wéizhǔlèi gù

shuō cǐ jīnggōng dé

yóu bù néng

千 万 亿阿 僧 祇 劫, 为 嘱 累 故、 说 此 经 功 德, 犹 不 能
jìn

yǐ yàoyánzhī

rú lái yí qièsuǒyǒuzhī fǎ

rú lái yí qiè zì zàishén lì

尽。以 要 言 之,如 来 一 切 所 有 之 法,如 来 一 切 自 在 神 力
rú lái yí qièsuǒ mì yàozhīcáng

rú lái yí qièshènshēnzhīshì

jiē yú cǐ

如 来 一 切 所 秘 要 之 藏 , 如 来 一 切 甚 深 之 事, 皆 于此
jīng xuānshìxiǎnshuō shì gù rǔ děng yú rú láimièhòu

yìng yì xīnshòuchí

经 、宣 示 显 说 。是 故汝 等 于如 来 灭 后, 应 一 心 受 持、
dú sòng jiěshuō shūxiě

rú shuōxiūxíng suǒzàiguó tǔ

ruòyǒushòuchí

读 诵 、解 说 、书 写、如 说 修 行 。所 在 国 土, 若 有 受 持、
dú sòng jiěshuō shūxiě rú shuōxiūxíng

ruòjīngjuànsuǒzhùzhīchù

ruò

读 诵 、解 说 、书 写、如 说 修 行 , 若 经 卷 所 住 之 处, 若
yú yuánzhōng

ruò yú línzhōng

ruò yú shùxià

ruò yú sēngfāng

ruòbái

于 园 中 , 若 于 林 中 , 若 于 树 下, 若 于 僧 坊 , 若 白
yī shě

ruòzàidiàntáng

ruòshān gǔ kuàng yě

shìzhōngjiēyìng qǐ tǎ

衣 舍, 若 在 殿 堂 , 若 山 谷 旷 野, 是 中 皆 应 起塔
gōngyǎng suǒ yǐ zhě hé

dāngzhīshìchù

jí shìdàochǎng

zhū fó yú cǐ

供 养 。所 以 者 何。当 知 是 处、即 是 道 场 , 诸 佛于此、得

208

ā nòuduōluósānmiǎosān pú tí

zhū fó yú cǐ zhuǎn yú fǎ lún

zhū fó yú cǐ

阿 耨 多 罗 三 藐 三 菩提, 诸 佛于此、转 于法 轮, 诸 佛于此
ér bānnièpán

而 般 涅 槃。
ěr shíshìzūn yù zhòngxuān cǐ yì

ér shuō jì yán

尔 时 世 尊 欲 重 宣 此义,而 说 偈 言:
zhū fó jiùshìzhě

zhù yú dà shéntōng

诸 佛 救 世 者, 住 于大 神 通 ,
wéiyuèzhòngshēng gù

xiàn wú liàngshén lì

为 悦 众 生 故, 现 无 量 神 力,
shéxiāngzhìfàntiān

shēnfàng wú shùguāng

舌 相 至 梵 天 , 身 放 无数 光 ,
wéiqiú fó dàozhě

xiàn cǐ xī yǒushì

为 求 佛 道 者、 现 此稀 有 事。
zhū fó qǐngkàishēng

jí tánzhǐzhīshēng

诸 佛 謦 欬 声 、及 弹 指 之 声 ,
zhōuwénshífāngguó

dì jiēliùzhòngdòng

周 闻 十 方 国,地 皆 六 种 动 。
yǐ fó miè dù hòu

néngchíshìjīng gù

以佛 灭 度 后、 能 持 是 经 故,
zhū fó jiēhuān xǐ

xiàn wú liàngshén lì

诸 佛 皆 欢 喜, 现 无 量 神 力。
zhǔlèishìjīng gù

zànměishòuchízhě

嘱 累 是 经 故, 赞 美 受 持 者,
yú wú liàngjiézhōng

yóu gù bù néngjìn

于无 量 劫 中 、 犹 故不 能 尽。
shìrénzhīgōng dé

wú biān wú yǒuqióng

是 人 之 功 德,无 边 无 有 穷 ,

209

rú shífāng xū kōng

bù kě dé biān jì

如 十 方 虚 空 ,不可得 边 际。
néngchíshìjīngzhě

zé wéi yǐ jiàn wǒ

能 持 是 经 者,则 为 已 见 我,
yì jiànduōbǎo fó

jí zhūfēnshēnzhě

亦 见 多 宝 佛、及 诸 分 身 者,
yòujiàn wǒ jīn rì

jiàohuàzhū pú sà

又 见 我 今 日、 教 化 诸 菩萨。
néngchíshìjīngzhě

lìng wǒ jí fēnshēn

能 持 是 经 者, 令 我及 分身 、
miè dù duōbǎo fó

yí qièjiēhuān xǐ

灭 度 多 宝 佛,一 切 皆 欢 喜。
shífāngxiànzài fó

bìngguò qù wèilái

十 方 现 在 佛、 并 过 去 未 来,
yì jiàn yì gōngyǎng

yì lìng dé huān xǐ

亦 见 亦 供 养 ,亦 令 得 欢 喜。
zhū fó zuòdàochǎng

suǒ dé mì yào fǎ

诸 佛 坐 道 场 , 所 得秘 要 法,
néngchíshìjīngzhě

bù jiǔ yì dāng dé

能 持 是 经 者,不 久 亦 当 得。
néngchíshìjīngzhě

yú zhū fǎ zhī yì

能 持 是 经 者,于 诸 法 之 义、
míng zì jí yán cí

lè shuō wú qióngjìn

名 字及 言 辞,乐 说 无 穷 尽,
rú fēng yú kōngzhōng

yí qiè wú zhàng ài

如 风 于 空 中 ,一 切 无 障 碍。
yú rú láimièhòu

zhī fó suǒshuōjīng

于如 来 灭 后, 知 佛 所 说 经 ,

210

yīnyuán jí cì dì

suí yì rú shíshuō

因 缘 及次第, 随 义如 实 说 ,
rú rì yuèguāngmíng

néngchúzhūyōumíng

如日 月 光 明 , 能 除 诸 幽 冥 。
sī rénhángshìjiān

néngmièzhòngshēng àn

斯 人 行 世 间 , 能 灭 众 生 闇,
jiào wú liàng pú sà

bì jìngzhù yī chéng

教 无 量 菩萨、毕 竟 住 一 乘 。
shì gù yǒuzhìzhě

wén cǐ gōng dé lì

是 故 有 智 者、 闻 此 功 德利,
yú wǒ miè dù hòu

yìngshòuchí sī jīng

于我 灭 度 后, 应 受 持 斯 经 ,
shìrén yú fó dào

juédìng wú yǒu yí

是 人 于佛 道, 决 定 无 有 疑。
zhǔ lèi pǐn dì èr shí èr

嘱 累 品 第二 十 二
ěr shíshìjiāmóu ní fó cóng fǎ zuò qǐ

xiàn dà shén lì

yǐ yòushǒu mó

尔 时 释 迦 牟 尼佛 从 法 座 起, 现 大 神 力, 以 右 手 摩
wúliàng púsà móhēsà dǐng

ér zuòshìyán

wǒ yú wúliàngbǎiqiānwànyì ā

无量 菩萨摩诃萨 顶 , 而 作 是 言: 我于 无量 百千万亿 阿
sēngzhǐjié

xiūxíshì nándé ā nòuduōluósānmiǎosān pútí fǎ

jīn yǐ fù zhǔ

僧 祇 劫、修习是难得阿 耨 多 罗 三 藐 三 菩提法, 今 以付 嘱
rǔ děng

rǔ děngyīngdāng yì xīnliú bù cǐ fǎ

guǎnglìngzēng yì

rú shìsān

汝 等 ,汝 等 应 当 一 心 流 布此法, 广 令 增 益。如 是 三
mó zhū pú sà mó hē sà dǐng

ér zuòshìyán

wǒ yú wú liàngbǎiqiānwàn yì ā

摩 诸 菩萨摩诃萨 顶 、 而 作 是 言: 我于无 量 百 千 万 亿阿

211

sēngzhǐjié

xiū xí shìnán dé ā nòuduōluósānmiǎosān pú tí fǎ

jīn yǐ fù

僧 祇 劫、 修 习 是 难 得阿 耨 多 罗 三 藐 三 菩提法, 今 以付
zhǔ rǔ děng

rǔ děngdāngshòuchí

dú sòng

guǎngxuān cǐ fǎ

lìng yí qiè

嘱 汝 等 , 汝 等 当 受 持、 读 诵 、 广 宣 此法, 令 一 切
zhòngshēng pǔ dé wénzhī suǒ yǐ zhě hé

rú láiyǒu dà cí bēi

wú zhūqiānlìn

众 生 、普得 闻 知。所 以 者 何。如 来 有 大慈 悲,无 诸 悭 吝,
yì wú suǒwèi

néng yǔ zhòngshēng

fó zhīzhìhuì

rú láizhìhuì

zì ránzhì

亦无 所 畏, 能 与 众 生 、佛 之 智 慧、如 来 智 慧、自 然 智
huì

rú láishì yí qièzhòngshēngzhī dà shīzhǔ

rǔ děng yì yìngsuíxué rú lái

慧,如 来 是 一 切 众 生 之 大 施 主。汝 等 亦 应 随 学 如 来
zhī fǎ

wù shēngqiānlìn

yú wèiláishì

ruòyǒushànnán zǐ

shàn nǚ rén

之 法,勿 生 悭 吝,于 未 来 世, 若 有 善 男 子、善 女 人、
xìn rú láizhìhuìzhě

dāngwéiyǎnshuō cǐ fǎ huájīng

shǐ dé wénzhī

wéi

信 如 来 智 慧 者, 当 为 演 说 此法 华 经 , 使 得 闻 知, 为
lìng qí rén dé fó huì gù

ruòyǒuzhòngshēng bù xìnshòuzhě

dāng yú rú lái yú

令 其 人 得佛 慧 故。若 有 众 生 不 信 受 者, 当 于如 来 余
shēn fǎ zhōng

shìjiào lì xǐ

rǔ děngruònéng rúshì

zé wéi yǐ bàozhū fó

深 法 中 、 示教 利喜, 汝 等 若 能 如是, 则 为 已 报 诸 佛
zhī ēn

之 恩。
shízhū pú sà mó hē sà

wén fó zuòshìshuō yǐ

jiē dà huān xǐ

biànmǎn

时 诸 菩萨摩诃萨、闻 佛 作 是 说 已, 皆 大 欢 喜、 遍 满
qí shēn

yì jiāgōngjìng

qū gōng dī tóu hé zhǎngxiàng fó

jù fā shēng

其 身 ,益 加 恭 敬 ,屈 躬 、低 头、合 掌 向 佛,俱发 声
yán

rú shìzūnchì

dāng jù fèngxíng

wéi

rán

shìzūn

yuàn bù yǒu lǜ

言:如 世 尊 敕, 当 具 奉 行 , 唯、然, 世 尊, 愿 不 有 虑
zhū pú sà mó hē sà zhòng

rú shìsānfǎn

jù fā shēngyán

rú shìzūnchì

诸 菩萨摩诃萨 众 , 如 是 三 反、 俱发 声 言: 如 世 尊 敕,

212

dāng jù fèngxíng

wéi

rán

shìzūn

yuàn bù yǒu lǜ

ěr shíshìjiāmóu ní

当 具 奉 行 , 唯、然, 世 尊, 愿 不 有 虑。尔 时 释 迦 牟 尼
fó lìngshífāngláizhūfēnshēn fó

gè háiběn tǔ

ér zuòshìyán

zhū fó gè

佛 令 十 方 来 诸 分 身 佛、 各 还 本 土, 而 作 是 言: 诸 佛各
suísuǒ ān

duōbǎo fó tǎ

hái kě rú gù

shuōshì yǔ shí

shífāng wú liàng

随 所 安, 多 宝 佛塔、 还 可如故。 说 是 语 时, 十 方 无 量
fēnshēnzhū fó

zuòbǎoshùxiàshī zǐ zuòshàngzhě

jí duōbǎo fó

bìngshàng

分 身 诸 佛、坐 宝 树 下 师 子 座 上 者,及 多 宝 佛, 并 上
xíngděng wú biān ā sēngzhǐ pú sà dà zhòng

shè lì fú děngshēngwén sì zhòng

行 等 无 边 阿 僧 祇 菩萨大 众 , 舍 利弗 等 声 闻 四 众
jí yí qièshìjiān tiān rén

ā xiūluó děng

wén fó suǒshuō

jiē dà huān

及一 切 世 间 、天 、人、阿 修 罗、等 , 闻 佛 所 说 , 皆 大 欢

喜。
yào wáng pú sà běn shì pǐn dì èr shí sān

药 王 菩萨 本 事 品 第二 十 三
ěr shíxiǔwánghuá pú sà bái fó yán

shìzūn

yàowáng pú sà

yún hé you

尔 时 宿 王 华 菩萨 白 佛 言: 世 尊, 药 王 菩萨、云 何 游
yú suō pó shìjiè

shìzūn

shìyàowáng púsà

yǒuruògānbǎiqiānwànyì nà yóu

于 娑 婆 世界 , 世 尊, 是 药王 菩萨、有 若干 百千万亿 那 由
tā nánháng kǔ xíng

shànzāi

shìzūn

yuànshǎojiěshuō

zhūtiān

lóng

他 难 行 苦 行 , 善 哉、世 尊, 愿 少 解 说 。诸 天 、 龙 、
shén yè chā qián tà pó

ā xiūluó jiālóuluó jǐn nà luó mó hóuluó gā rén

神 、夜 叉、乾 闼婆、阿 修 罗、迦 楼 罗、紧 那 罗、摩 睺 罗 伽、人
fēirén

děng

yòu tā guótǔ

zhūlái púsà

jí cǐ shēngwénzhòng

wénjiē

非人 、 等 , 又 他国土、诸来 菩萨,及此 声 闻 众 , 闻 皆

213

huān xǐ

欢 喜。
ěr shí fó gàoxiǔwánghuá pú sà

nǎiwǎngguò qù wú liànghéng hé shājié

尔 时 佛 告 宿 王 华 菩萨: 乃 往 过 去无 量 恒 河 沙 劫
yǒu fó hào rì yuèjìngmíng dé rú lái yìnggòng zhèngbiànzhī míngháng zú

有 佛、号 日 月 净 明 德如 来、应 供 、 正 遍 知、明 行 足、
shànshìshìjiānjiě wú shàngshì diào yù zhàng fu tiānrénshī fó shìzūn

善 逝 世 间 解、无 上 士、调 御 丈 夫、天 人 师、佛、世 尊。
qí fó yǒu bā shí yì dà pú sà mó hē sà

qī shí èr héng hé shā dà shēngwénzhòng

其佛 有 八 十 亿大菩萨摩诃萨, 七 十 二 恒 河 沙 大 声 闻 众
fó shòu sì wàn èr qiānjié

pú sà shòumìng yì děng

bǐ guó wú yǒu nǚ rén

佛 寿 四 万 二 千 劫,菩萨 寿 命 亦 等 。彼 国 无 有 女 人、地

è guǐ chùshēng

ā xiūluó děng

jí yǐ zhūnán

dì píng rú zhǎng

狱、饿 鬼、畜 生 、阿 修 罗、等 ,及以 诸 难,地 平 如 掌 ,
liú lí suǒchéng

bǎoshùzhuāngyán

bǎozhàng fù shàng

chuíbǎohuáfān

琉 璃 所 成 , 宝 树 庄 严, 宝 帐 覆 上 , 垂 宝 华 幡,
bǎopíngxiāng lú

zhōubiànguójiè

qī bǎowéitái

yī shù yī tái

qí shù

宝 瓶 香 炉、 周 遍 国 界, 七 宝 为 台, 一 树 一 台, 其 树
qù tái jìn yī jiàndào cǐ zhūbǎoshù

jiēyǒu pú sà shēngwén ér zuò qí xià

去 台、尽 一 箭 道。此 诸 宝 树, 皆 有 菩萨、声 闻、而 坐 其 下,
zhūbǎotáishàng

gè yǒu bǎiyì zhūtiān

zuòtiān jì lè

gē tàn yúfó

诸 宝 台上 , 各 有 百亿 诸 天 、 作 天 伎乐, 歌 叹 于佛,
yǐwéi gōngyǎng

以为 供养 。
ěr shí bǐ fó wéi yí qièzhòngshēng xǐ jiàn pú sà

jí zhòng pú sà

zhū

尔 时 彼佛 为 一 切 众 生 喜 见 菩萨、 及 众 菩萨、 诸
shēngwénzhòng shuō fǎ huájīng shì yí qièzhòngshēng xǐ jiàn pú sà

lè xí

声 闻 众 、说 法 华 经 。是 一 切 众 生 喜 见 菩萨,乐习

214

kǔ xíng

yú rì yuèjìngmíng dé fó fǎ zhōng jīngjìnjīngháng

yì xīnqiú fó

苦 行 ,于日 月 净 明 德佛法 中 、精 进 经 行 ,一 心 求 佛
mǎn wànèr qiānsuì yǐ

dé xiàn yíqiè sè shēnsānmèi dé cǐ sānmèi yǐ

xīn dà

满 万二 千岁 已,得 现 一切色 身 三昧 。得此 三昧 已, 心 大
huānxǐ

jí zuòniànyán

wǒ dé xiàn yíqiè sè shēnsānmèi

jiēshì dé wén fǎ

欢喜 , 即 作 念 言, 我得 现 一切色 身 三昧 , 皆 是 得 闻 法
huájīng lì

wǒ jīndānggōngyǎng rì yuèjìngmíng dé fó

jí fǎ huájīng

华 经 力,我 今 当 供 养 日 月 净 明 德佛、及法 华 经 。即
shí rù shìsānmèi

yú xū kōngzhōng

yǔ màntuóluóhuá

mó hē màntuóluóhuá

时 入 是 三 昧,于虚 空 中 、雨 曼 陀 罗 华、摩诃 曼 陀 罗 华、
xì mò jiānhēizhāntán

mǎn xū kōngzhōng

rú yún ér xià

yòu yǔ hǎi cǐ àn

细末 坚 黑 栴 檀, 满 虚 空 中 、 如 云 而 下, 又 雨 海 此岸
zhāntánzhīxiāng

cǐ xiāngliùzhū

jiàzhísuō pó shìjiè

yǐ gōngyǎng fó

栴 檀 之 香 ,此 香 六 铢、价 值 娑 婆 世 界,以 供 养 佛。
zuòshìgōngyǎng yǐ

cóngsānmèi qǐ

ér zì niànyán

wǒ suī yǐ shén

作 是 供 养 已, 从 三 昧 起, 而自 念 言: 我 虽 以 神
lì gōngyǎng yú fó

bù rú yǐ shēngōngyǎng

jí fú zhūxiāng

zhāntán

xūn

力 供 养 于佛,不如以 身 供 养 。即服 诸 香 , 栴 檀、薰
lù dōulóu pó

bì lì jiā chénshuǐ jiāoxiāng

yòuyǐnzhān bǔ zhūhuáxiāng

陆、兜 楼 婆、毕力 迦、沉 水 、胶 香 , 又 饮 瞻 卜 诸 华 香
yóu

mǎnqiān èr bǎisuì yǐ

xiāngyóu tú shēn

yú rì yuèjìngmíng dé fó

油, 满 千 二 百 岁 已, 香 油 涂 身 , 于日 月 净 明 德佛
qián

yǐ tiānbǎo yī ér zì chánshēn

guànzhūxiāngyóu

yǐ shéntōng lì

前 , 以 天 宝 衣而自 缠 身 , 灌 诸 香 油, 以 神 通 力
yuàn

ér zì ránshēn

guāngmíngbiànzhào bā shí yì héng hé shāshìjiè

愿 、 而自 燃 身 , 光 明 遍 照 八 十 亿 恒 河 沙 世 界。 其
zhōngzhū fó tóngshízànyán

shànzāi shànzāi

shànnán zǐ

shìzhēnjīng

中 诸 佛、同 时 赞 言: 善 哉、善 哉, 善 男 子, 是 真 精

215

jìn

shìmíngzhēn fǎ gōngyǎng rú lái ruò yǐ huá xiāng yīngluò shāoxiāng

进, 是 名 真 法 供 养 如 来。若 以 华、 香 、璎 珞、烧 香 、
mò xiāng tú xiāng tiānzèng fāngài jí hǎi cǐ àn zhāntánzhīxiāng rú shì

末 香 、涂 香 、天 缯 、幡 盖、及 海 此岸 栴 檀 之 香 、如 是
děngzhǒngzhǒngzhū wù gōngyǎng

suǒ bù néng jí

jiǎshǐguóchéng

qī zi

等 种 种 诸 物 供 养 , 所 不 能 及, 假 使 国 城 、妻子、
bù shī

yì suǒ bù jí shànnán zǐ

shìmíng dì yī zhīshī

yú zhūshīzhōng

布 施,亦 所 不及。善 男 子, 是 名 第一 之 施,于 诸 施 中 、
zuìzūnzuìshàng

yǐ fǎ gōngyǎngzhū rú lái gù zuòshì yǔ yǐ

ér gè mò rán

最 尊 最 上 ,以法 供 养 诸 如 来 故。作 是 语已,而各默 然。
qí shēnhuǒrán qiān èr bǎisuì

guòshì yǐ hòu

qí shēnnǎijìn

yí qièzhòng

其 身 火 燃、千 二 百 岁, 过 是 已 后,其 身 乃 尽。一 切 众
shēng xǐ jiàn pú sà

zuò rú shì fǎ gōngyǎng yǐ

mìngzhōngzhīhòu

fù shēng

生 喜 见 菩萨、作 如 是 法 供 养 已, 命 终 之 后,复 生
rì yuèjìngmíng dé fó guózhōng

yú jìng dé wángjiā

jiéjiā fū zuò

hū rán

日 月 净 明 德佛 国 中 , 于 净 德 王 家、 结 跏 趺 坐, 忽 然
huàshēng

jí wéi qí fù ér shuō jì yán

化 生 。即 为 其父而 说 偈 言:
dà wángjīndāngzhī

wǒ jīngháng bǐ chù

大 王 今 当 知,我 经 行 彼 处,
jí shí dé yí qiè

xiànzhūshēnsānmèi

即 时 得一 切, 现 诸 身 三 昧,
qínháng dà jīngjìn

shěsuǒ ài zhīshēn

勤 行 大 精 进, 舍 所 爱 之 身 ,
gōngyǎng yú shìzūn

wéiqiúwúshànghuì

供养 于 世 尊、 为 求 无上 慧。
shuōshì jì yǐ

ér bái fù yán

rì yuèjìngmíng dé fó jīn gù xiànzài

说 是 偈已,而 白 父 言:日 月 净 明 德佛、今 故 现 在。

216

wǒ xiāngōngyǎng fó yǐ

dé jiě yí qièzhòngshēng yǔ yántuóluó ní

fù wén

我 先 供 养 佛已, 得 解 一 切 众 生 语 言 陀 罗 尼, 复 闻
shì fǎ huájīng bā bǎiqiānwàn yì nà yóu tā zhēnjiāluó pín pó luó

ā chù pó

是 法 华 经 八 百 千 万 亿那 由 他、甄 迦 罗、频 婆 罗、阿 閦 婆、
děng

dà wáng

wǒ jīndāngháigōngyǎng cǐ fó

bái yǐ jí zuò qī bǎozhī

等 ,偈。大 王 ,我 今 当 还 供 养 此佛。白 已即 坐 七 宝 之
tái

shàngshēng xū kōng

gāo qī duōluóshù

wǎngdào fó suǒ

tóumiàn lǐ

台, 上 升 虚 空 , 高 七 多 罗 树, 往 到 佛 所, 头 面 礼

hé shízhǐzhǎo

yǐ jì zàn fó

足,合 十 指 爪 ,以偈 赞 佛:
róngyánshèn qí miào

guāngmíngzhàoshífāng

容颜甚奇妙, 光 明 照十方,
wǒ shìcénggōngyǎng

jīn fù háiqīnjìn

我 适 曾 供养 , 今 复 还 亲 觐。
ěr shí yíqiè zhòngshēng xǐ jiàn púsà shuōshì jì yǐ

ér báifó yán

尔 时 一切 众生 喜 见 菩萨 说是 偈已, 而白佛 言:
shìzūn

shìzūnyóu gù zàishì

ěr shí rì yuèjìngmíng dé fó

gào yí qièzhòng

世 尊, 世 尊 犹 故 在 世。尔 时 日 月 净 明 德佛、告 一 切 众
shēng xǐ jiàn pú sà

shànnán zǐ

wǒ nièpánshídào

mièjìnshízhì

生 喜 见 菩萨: 善 男 子, 我 涅 槃 时 到, 灭 尽 时 至, 汝
kě ān shīchuángzuò

wǒ yú jīn yè

dāngbānnièpán yòuchì yí qièzhòngshēng

可安 施 床 座,我于 今 夜、当 般 涅 槃。又 敕 一 切 众 生
xǐ jiàn pú sà

shànnán zǐ

wǒ yǐ fó fǎ

zhǔlèi yú rǔ

jí zhū pú sà

喜 见 菩萨: 善 男 子,我以佛法、嘱 累 于汝、及 诸 菩萨、大
dì zǐ

bìng ā nòuduōluósānmiǎosān pú tí fǎ

yì yǐ sānqiān dà qiān qī bǎo

弟子, 并 阿 耨 多 罗 三 藐 三 菩提法, 亦以 三 千 大 千 七 宝
shìjiè zhūbǎoshù bǎotái

jí gěishìzhūtiān

xī fù yú rǔ

wǒ miè dù hòu

世 界、诸 宝 树、宝 台、及 给 侍 诸 天 、悉付于汝,我 灭 度 后,

217

suǒyǒushè lì

yì fù zhǔ rǔ

dānglìngliú bù

guǎngshègōngyǎng

yìng qǐ

所 有 舍 利、亦付 嘱 汝, 当 令 流 布, 广 设 供 养 , 应 起
ruògānqiān tǎ

rú shì rì yuèjìngmíng dé fó

chì yí qièzhòngshēng xǐ jiàn pú

若 干 千 塔。如 是 日 月 净 明 德佛、敕 一 切 众 生 喜 见 菩
sà yǐ

yú yè hòufēn

rù yú nièpán

萨已,于夜 后 分、入于 涅 槃。
ěr shí yíqiè zhòngshēng xǐ jiàn púsà jiàn fó miè dù

bēigǎn

àonǎo

尔 时 一切 众生 喜 见 菩萨 见 佛 灭 度, 悲 感、懊恼,
liàn mù yú fó

jí yǐ hǎi cǐ àn zhāntánwéi niàn jī

gōngyǎng fó shēn

恋 慕于佛,即以 海 此岸 栴 檀 为[ 卄 /積]、 供 养 佛 身 ,
ér yǐ shāozhī

huǒmiè yǐ hòu

shōu qǔ shè lì

zuò bā wàn sì qiānbǎopíng

而以 烧 之。 火 灭 已 后, 收 取 舍 利, 作 八 万 四 千 宝 瓶 、
yǐ qǐ bā wàn sì qiān tǎ

gāosānshìjiè

biǎoshāzhuāngyán

chuízhūfān

以起八 万 四 千 塔, 高 三 世 界, 表 刹 庄 严, 垂 诸 幡
gài

xuánzhòngbǎolíng

盖, 悬 众 宝 铃 。
ěr shí yí qièzhòngshēng xǐ jiàn pú sà fù zì niànyán

wǒ suīzuòshì

尔 时 一 切 众 生 喜 见 菩萨复自 念 言:

我虽 作 是

gōngyǎng

xīnyóuwèi zú

wǒ jīndānggènggōngyǎngshè lì

biàn yǔ zhū pú sà

供 养 , 心 犹 未 足,我 今 当 更 供 养 舍 利。便 语 诸 菩萨
dà dì zǐ

jí tiānlóng yè chā děng yí qiè dà zhòng

rǔ děngdāng yì xīnniàn

大弟子、及 天 龙 、夜 叉、等 一 切 大 众 :汝 等 当 一 心 念
wǒ jīngōngyǎng rì yuèjìngmíng dé fó shè lì

zuòshì yǔ yǐ

jí yú bā wàn sì

我 今 供 养 日 月 净 明 德佛 舍 利。 作 是 语已, 即于八 万 四
qiān tǎ qián

ránbǎi fú zhuāngyán bì qī wàn èr qiānsuì

ér yǐ gōngyǎng

千 塔 前 , 燃 百 福 庄 严 臂七 万 二 千 岁、 而以 供 养 ,
lìng wúshù qiúshēngwénzhòng wúliàng ā sēngzhǐrén fā ā nòuduōluósānmiǎo

令 无数 求 声 闻 众 、无量 阿 僧 祇 人、发阿 耨 多 罗 三 藐

218

sān pú tí xīn

jiēshǐ dé zhùxiàn yí qiè sè shēnsānmèi

三 菩提 心, 皆 使 得 住 现 一 切 色 身 三 昧。
ěr shízhū pú sà

tiān rén

ā xiūluó děng

jiàn qí wú bì

yōunǎo

尔 时 诸 菩萨、天 、人、阿 修 罗、等 , 见 其无臂, 忧 恼
bēi āi

ér zuòshìyán

cǐ yí qièzhòngshēng xǐ jiàn pú sà

shì wǒ děngshī

悲 哀、 而 作 是 言: 此一 切 众 生 喜 见 菩萨, 是 我 等 师,
jiàohuà wǒ zhě

ér jīnshāo bì

shēn bù jù zú

yú shí yí qièzhòngshēng xǐ

教 化 我 者,而 今 烧 臂, 身 不具足。于 时 一 切 众 生 喜
jiàn pú sà

yú dà zhòngzhōng lì cǐ shìyán

wǒ shěliǎng bì

bì dāng dé fó

见 菩萨、于大 众 中 立此 誓 言:我 舍 两 臂,必 当 得佛
jīn sè zhīshēn

ruòshí bù xū

lìng wǒ liǎng bì hái fù rú gù

zuòshìshì yǐ

金 色 之 身 , 若 实 不虚, 令 我 两 臂 还 复如故。 作 是 誓 已,
zì ránhái fù

yóu sī pú sà fú dé zhìhuìchúnhòusuǒzhì dāng ěr zhīshí

sān

自 然 还 复, 由 斯菩萨福德 智 慧 淳 厚 所 致。当 尔 之 时, 三
qiān dà qiānshìjiè liùzhòngzhèndòng

tiān yǔ bǎohuá

yí qièréntiān dé

千 大 千 世 界、六 种 震 动 , 天 雨 宝 华,一 切 人 天 、得
wèicéngyǒu

未 曾 有。
fó gàoxiǔwánghuá pú sà

yú rǔ yì yún hé

yí qièzhòngshēng xǐ jiàn

佛 告 宿 王 华 菩萨: 于汝意 云 何, 一 切 众 生 喜 见
pú sà

qǐ yì rén hū

jīnyàowáng pú sà shì yě

qí suǒshěshēn bù shī

菩萨,岂异 人 乎, 今 药 王 菩萨 是 也,其 所 舍 身 布 施,如
shì wú liàngbǎiqiānwàn yì nà yóu tā shù

xiǔwánghuá

ruòyǒu fā xīn yù dé ā

是 无 量 百 千 万 亿那 由 他 数。宿 王 华, 若 有 发 心 欲得阿
nòuduōluósānmiǎosān pú tí zhě

néngránshǒuzhǐ nǎizhì zú yī zhǐ gōngyǎng

耨 多 罗 三 藐 三 菩提 者, 能 燃 手 指、乃 至 足一 指、供 养
fó tǎ

shèng yǐ guóchéng qī zi

jí sānqiān dà qiānguó tǔ shānlín héchí

佛塔, 胜 以 国 城 妻子、 及 三 千 大 千 国 土 山 林 河池、

219

zhūzhēnbǎo wù

ér gōngyǎngzhě

ruò fù yǒurén

yǐ qī bǎomǎnsānqiān dà

诸珍宝 物、 而 供养 者, 若 复 有人 , 以七 宝 满 三 千 大
qiānshìjiè

gōngyǎng yú fó

jí dà pú sà

pì zhī fó

ā luóhàn

shìrén

千 世 界, 供 养 于佛、及大菩萨、辟 支 佛、阿 罗 汉, 是 人
suǒ dé gōng dé

bù rú shòuchí cǐ fǎ huájīng nǎizhì yī sì jù jì

qí fú zuì

所 得 功 德,不如 受 持 此法 华 经 、乃 至 一四句偈,其福 最
duō

多。
xiǔwánghuá

pì rú yí qièchuānliújiāng hé

zhūshuǐzhīzhōng

hǎi

宿 王 华, 譬如一 切 川 流 江 河, 诸 水 之 中 , 海
wéi dì yī

cǐ fǎ huájīng

yì fù rú shì

yú zhū rú láisuǒshuōjīngzhōng

为 第一,此法 华 经 、亦复如 是,于 诸 如 来 所 说 经 中 ,
zuìwéishēn dà yòu rú tǔ shān hēishān xiǎotiěwéishān dà tiěwéishān jí

最 为 深 大。又 如土 山 、黑 山 、小 铁 围 山 、大 铁 围 山 、及
shíbǎoshān

zhòngshānzhīzhōng

xū mí shānwéi dì yī

cǐ fǎ huájīng yì

十 宝 山 , 众 山 之 中 ,须弥 山 为 第一,此法 华 经 、亦
fù rú shì

yú zhūjīngzhōng

zuìwéi qí shàng

yòu rú zhòngxīngzhīzhōng

复如 是,于 诸 经 中 、最 为 其 上 。又 如 众 星 之 中 ,
yuètiān zǐ zuìwéi dì yī

cǐ fǎ huájīng yì fù rú shì

yú qiānwàn yì zhòng

月 天 子 最 为 第一, 此法 华 经 亦复如 是, 于 千 万 亿 种
zhūjīng fǎ zhōng zuìwéizhàomíng yòu rú rì tiān zǐ néngchúzhū àn

cǐ jīng

诸 经 法 中 、最 为 照 明 。又 如日 天 子 能 除 诸 暗,此 经
yì fù rú shì

néng pò yí qiè bú shànzhī àn yòu rú zhūxiǎowángzhōng

zhuàn

亦复如 是, 能 破一 切 不 善 之 暗。又 如 诸 小 王 中 , 转
lúnshèngwángzuìwéi dìyī

cǐ jīng yì fù rúshì

yú zhòngjīngzhōng

轮 圣 王 最为 第一, 此 经 亦复如是, 于 众 经 中 、
zuìwéi qí zūn

yòu rú dì shì

yú sānshísāntiānzhōngwáng

cǐ jīng yì fù rú

最为 其 尊。又 如帝 释、于 三 十 三 天 中 王 ,此 经 亦复如

220

shì

zhūjīngzhōngwáng

yòu rú dà fàntiānwáng

yí qièzhòngshēngzhī fù

是, 诸 经 中 王 。又 如大 梵 天 王 、一 切 众 生 之 父,
cǐ jīng yì fù rú shì

yí qièxiánshèng xué

wú xué

jí fā pú sà xīnzhězhī

此 经 亦复如 是,一 切 贤 圣 、学、无 学、及发菩萨 心 者 之
fù yòu rú yí qièfán fū rénzhōng

xū tuóhuán sī tuóhán

ā nà hán

ā luó

父。又 如一 切 凡 夫 人 中 ,须 陀 洹 、斯 陀 含、阿那 含、阿 罗
hàn

pì zhī fó

wéi dì yī

cǐ jīng yì fù rú shì

yí qiè rú láisuǒshuō ruò

汉、辟 支 佛、为 第一,此 经 亦复如 是,一 切 如 来 所 说 、若
pú sà suǒshuō

ruòshēngwénsuǒshuō

zhūjīng fǎ zhōng

zuìwéi dì yī

yǒu

菩萨 所 说 、若 声 闻 所 说 、诸 经 法 中 , 最 为 第一, 有
néngshòuchíshìjīngdiǎnzhě

yì fù rú shì

yú yí qièzhòngshēngzhōng

能 受 持 是 经 典 者,亦复如 是,于一 切 众 生 中 、亦
wéi dì yī

yí qièshēngwén pì zhī fó zhōng

pú sà wéi dì yī

cǐ jīng yì fù

为 第一。一 切 声 闻 辟 支 佛 中 ,菩萨 为 第一,此 经 亦复
rú shì

yú yí qièzhūjīng fǎ zhōng zuìwéi dì yī

rú fó wéizhū fǎ wáng

如 是,于一 切 诸 经 法 中 、最 为 第一。如佛 为 诸 法 王 ,此
jīng yì fù rú shì

zhūjīngzhōngwáng

经 亦复如 是, 诸 经 中 王 。
xiǔwánghuá

cǐ jīngnéngjiù yí qièzhòngshēngzhě

cǐ jīngnénglìng

宿 王 华, 此 经 能 救 一 切 众 生 者, 此 经 能 令
yíqiè zhòngshēng lí zhū kǔnǎo

cǐ jīngnéng dà ráo yì yíqiè zhòngshēng

一切 众生 离 诸 苦恼,

此 经 能 大 饶 益一切 众生 ,

chōngmǎn qí yuàn

rú qīngliángchí

néngmǎn yí qièzhū kě fá zhě

rú hánzhě

充 满 其 愿 。如 清 凉 池、 能 满 一 切 诸 渴乏 者,如 寒 者
dé huǒ

rú luǒzhě dé yī

rú shāngrén dé zhǔ

rú zǐ dé mǔ

rú dù dé

得 火, 如 裸 者 得衣, 如 商 人 得 主, 如子得母, 如渡得
chuán

rú bìng dé yī

rú àn dé dēng

rú pín dé bǎo

rú mín dé wáng

船 , 如 病 得医, 如暗得 灯 , 如 贫 得 宝, 如 民 得 王 , 如

221

jiǎ kè dé hǎi

rú jù chú àn

cǐ fǎ huájīng yì fù rú shì

nénglìngzhòng

贾 客得 海, 如炬 除 暗, 此法 华 经 亦复如 是, 能 令 众
shēng lí yí qiè kǔ

yí qièbìngtòng

néngjiě yí qièshēng sǐ zhī fù

ruòrén

生 离一 切 苦、一 切 病 痛 , 能 解 一 切 生 死 之 缚。若 人
dé wén cǐ fǎ huájīng

ruò zì shū

ruòshǐrénshū

suǒ dé gōng dé

yǐ fó

得 闻 此法 华 经 , 若 自 书, 若 使 人 书, 所 得 功 德, 以佛
zhìhuì chóuliàngduōshǎo

bù dé qí biān ruòshūshìjīngjuàn

huá xiāng

智 慧、筹 量 多 少 ,不得其 边 。若 书 是 经 卷 , 华、 香 、
yīngluò

shāoxiāng

mò xiāng

tú xiāng

fāngài

yī fu

zhǒngzhǒngzhī

璎 珞、烧 香 、末 香 、涂 香 , 幡 盖、衣服, 种 种 之
dēng

sū dēng

yóudēng

zhūxiāngyóudēng

zhān bǔ yóudēng

xū màn nà yóu

灯 ,酥 灯 、油 灯 、诸 香 油 灯 、 瞻 卜 油 灯 、须 曼 那 油
dēng bō luóluóyóudēng pó lì shījiāyóudēng nà pó mó lì yóudēng gōngyǎng

灯 、波 罗 罗 油 灯 、婆利 师 迦 油 灯 、那婆摩利 油 灯 、供 养 ,
suǒ dé gōng dé

yì fù wú liàng

所 得 功 德,亦复无 量 。
xiǔwánghuá

ruòyǒurén

wénshìyàowáng pú sà běnshìpǐnzhě

yì dé

宿 王 华, 若 有 人、 闻 是 药 王 菩萨 本 事 品 者, 亦得
wú liàng wú biāngōng dé

ruòyǒu nǚ rén

wénshìyàowáng pú sà běnshìpǐn

无 量 无 边 功 德。 若 有 女 人、 闻 是 药 王 菩萨 本 事 品,
néngshòuchízhě

jìnshì nǚ shēn

hòu bù fù shòu

ruò rú láimièhòu

hòu wǔ

能 受 持 者, 尽 是 女 身 , 后 不复 受 。若 如 来 灭 后、后 五
bǎisuìzhōng

ruòyǒu nǚ rén wénshìjīngdiǎn

rú shuōxiūxíng

yú cǐ mìng

百 岁 中 , 若 有 女 人、闻 是 经 典 ,如 说 修 行 ,于此 命
zhōng

jí wǎng ān lè shìjiè

ē mí tuó fó

dà pú sà zhòng

wéiràozhùchù

终 ,即 往 安乐 世 界,阿弥 陀 佛、大菩萨 众 , 围 绕 住 处
shēngliánhuázhōng

bǎozuòzhīshàng

bù fù wéitān yù suǒnǎo

yì fù bù

生 莲 华 中 , 宝 座 之 上 , 不复 为 贪 欲 所 恼, 亦复不

222

wéichēnhuì yú chīsuǒnǎo

yì fù bù wéijiāomàn jí dù zhūgòusuǒnǎo

dé pú

为 嗔 恚 愚 痴 所 恼, 亦复不 为 憍 慢 嫉妒 诸 垢 所 恼, 得菩
sà shéntōng

wú shēng fǎ rěn

dé shìrěn yǐ

yǎngēnqīngjìng

yǐ shìqīng

萨 神 通 、无 生 法 忍。得 是 忍 已, 眼 根 清 净 ,以 是 清
jìngyǎngēn

jiàn qī bǎiwàn èr qiān yì nà yóu tā héng hé shāděngzhū fó rú lái

净 眼 根, 见 七 百 万 二 千 亿那 由 他 恒 河 沙 等 诸 佛如 来
shìshízhū fó yáogòngzànyán

shànzāi

shànzāi

shànnán zǐ

rǔ néng yú

是 时 诸 佛 遥 共 赞 言: 善 哉、 善 哉, 善 男 子, 汝 能 于
shìjiāmóu ní fó fǎ zhōng

shòuchí dú sòng sī wéishìjīng

wéi tā rénshuō

释 迦 牟 尼佛法 中 、 受 持 读 诵 思 惟 是 经 , 为 他 人 说 ,
suǒ dé fú dé

wú liàng wú biān

huǒ bù néngshāo

shuǐ bù néngpiāo

rǔ zhī

所 得福德、无 量 无 边 , 火 不 能 烧 , 水 不 能 漂 ,汝 之
gōng dé

qiān fó gòngshuō

bù nénglìngjìn

rǔ jīn yǐ néng pò zhū mó zéi

功 德, 千 佛 共 说 、不 能 令 尽。汝 今 已 能 破 诸 魔 贼,
huàishēng sǐ jūn

zhū yú yuàn dí jiē xī cuīmiè shànnán zǐ

bǎiqiānzhū fó

坏 生 死 军, 诸 余 怨 敌、皆 悉 摧 灭。善 男 子, 百 千 诸 佛,
yǐ shéntōng lì

gòngshǒu hù rǔ

yú yí qièshìjiān

tiānrénzhīzhōng

以 神 通 力、 共 守 护汝,于一 切 世 间 、 天 人 之 中 ,无
rú rǔ zhě

wéichú rú lái

qí zhūshēngwén

pì zhī fó

nǎizhì pú sà

zhì

如汝 者, 惟 除 如 来,其 诸 声 闻、辟 支 佛、乃 至 菩萨, 智
huìchándìng

wú yǒu yǔ rǔ děngzhě

xiǔwánghuá

cǐ pú sà chéngjiù rú shì

慧 禅 定 、 无 有 与汝 等 者。 宿 王 华, 此菩萨 成 就 如 是
gōng dé zhìhuìzhī lì

功 德 智 慧 之 力。
ruòyǒurénwénshìyàowáng pú sà běnshìpǐn

若 有 人 闻 是 药 王 菩萨 本 事 品,
shìrénxiànshì

néngsuí xǐ zànshànzhě

能 随 喜 赞 善 者,

kǒuzhōngchángchūqīngliánhuáxiāng

shēnmáokǒngzhōng

是 人 现 世、 口 中 常 出 青 莲 华 香 , 身 毛 孔 中

223

chángchūniútóuzhāntánzhīxiāng

suǒ dé gōng dé

rú shàngsuǒshuō

shì gù

常 出 牛 头 栴 檀 之 香 , 所 得 功 德,如 上 所 说 。是 故
xiǔwánghuá

yǐ cǐ yàowáng pú sà běnshìpǐn

zhǔlèi yú rǔ

wǒ miè dù hòu

宿 王 华,以此 药 王 菩萨 本 事 品、嘱 累 于汝,我 灭 度 后、
hòu wǔ bǎisuìzhōng

guǎngxuānliú bù yú yán fú tí

wú lìngduànjué

è

后 五 百 岁 中 , 广 宣 流 布于 阎 浮提, 无 令 断 绝, 恶

mó mín

zhūtiānlóng

yè chā

jiūpán tú děng

dé qí biàn yě

魔、魔 民、 诸 天 龙 、夜 叉、 鸠 槃 荼 等 ,得其 便 也。
xiǔwánghuá

rǔ dāng yǐ shéntōngzhī lì shǒu hù shìjīng suǒ yǐ zhě hé

宿 王 华,汝 当 以 神 通 之 力、守 护 是 经 。所 以 者 何。
cǐ jīng zé wéiyán fú tí rén

bìngzhīliángyào

ruòrényǒubìng

dé wénshì

此 经 则 为 阎 浮提 人、 病 之 良 药, 若 人 有 病 , 得 闻 是
jīng

bìng jí xiāomiè

bù lǎo bù sǐ

xiǔwánghuá

rǔ ruòjiànyǒushòuchí

经 , 病 即 消 灭,不 老 不死。 宿 王 华,汝 若 见 有 受 持
shìjīngzhě

yìng yǐ qīngliánhuā

chéngmǎn mò xiāng

gòngsàn qí shàng

是 经 者, 应 以 青 莲 花、 盛 满 末 香 , 供 散 其 上 ,
sàn yǐ

zuòshìniànyán

cǐ rén bù jiǔ

bì dāng qǔ cǎozuò yú dàochǎng

散 已、 作 是 念 言:此 人 不 久、必 当 取 草 坐 于 道 场 ,破
zhū mó jūn

dāngchuī fǎ luó

jī dà fǎ gǔ

dù tuō yí qièzhòngshēng

lǎo

诸 魔 军, 当 吹 法 螺、 击大法鼓, 度 脱 一 切 众 生 、 老
bìng sǐ hǎi shì gù qiú fó dàozhě jiànyǒushòuchíshìjīngdiǎnrén

yīngdāng

病 死 海。是 故 求 佛 道 者、见 有 受 持 是 经 典 人, 应 当
rú shìshēnggōngjìngxīn

如 是 生 恭 敬 心。
shuōshìyàowáng pú sà běnshìpǐnshí

bā wàn sì qiān pú sà

dé jiě yí

说 是 药 王 菩萨 本 事 品 时, 八 万 四 千 菩萨、 得 解 一
qièzhòngshēng yǔ yántuóluó ní

duōbǎo rú lái

yú bǎo tǎ zhōngzànxiǔwánghuá

切 众 生 语 言 陀 罗 尼。多 宝 如 来、于 宝 塔 中 赞 宿 王 华

224

pú sà yán

shànzāi

shànzāi

xiǔwánghuá

rǔ chéngjiù bù kě sī yì gōng

菩萨 言: 善 哉、 善 哉, 宿 王 华, 汝 成 就 不可思议 功

nǎinéngwènshìjiāmóu ní fó rú cǐ zhīshì

lì yì wú liàng yí qièzhòng

德, 乃 能 问 释 迦 牟 尼佛如此 之 事, 利益无 量 一 切 众
shēng

生 。
miào fǎ lián huá jīng juàn qī

妙 法 莲 华 经 卷 七
miào yīn pú sà pǐn dì èr shí sì

妙 音 菩萨 品 第二 十 四
ěr shíshìjiāmóu ní fó fàng dà rénxiāng

ròu jì guāngmíng

jí fàngméi

尔 时 释 迦 牟 尼佛 放 大 人 相 、肉 髻 光 明 ,及 放 眉
jiānbáiháoxiāngguāng

biànzhàodōngfāngbǎi bā wàn yì nà yóu tā héng hé shā

间 白 毫 相 光 , 遍 照 东 方 百 八 万 亿那 由 他 恒 河 沙
děngzhū fó shìjiè guòshìshù yǐ

yǒushìjiè míngjìngguāngzhuāngyán

等 诸 佛 世 界。过 是 数 已, 有 世 界、名 净 光
guóyǒu fó

庄 严,其

hàojìnghuáxiǔwángzhì rú lái yìnggòng zhèngbiànzhī míngháng

国 有 佛, 号 净 华 宿 王 智 如 来、应 供 、正 遍 知、明 行
zú shànshìshìjiānjiě wú shàngshì diào yù zhàng fu tiānrénshī fó shì

足、善 逝 世 间 解、无 上 士、调 御 丈 夫、天 人 师、佛、世
zūn

wéi wú liàng wú biān pú sà dà zhònggōngjìngwéirào

ér wéishuō fǎ

尊, 为 无 量 无 边 菩萨大 众 恭 敬 围 绕、 而 为 说 法,
shìjiāmóu ní fó báiháoguāngmíngbiànzhào qí guó

释 迦 牟 尼佛 白 毫 光 明 遍 照 其 国。

225

ěr shí yí qièjìngguāngzhuāngyánguózhōng

尔时一切 净 光
yīn

yǒu yī pú sà

míngyuēmiào

庄 严 国 中 , 有 一菩萨、名 曰 妙

jiǔ yǐ zhízhòng dé běn

gōngyǎngqīnjìn wú liàngbǎiqiānwàn yì zhū fó

音, 久 已 植 众 德 本, 供 养 亲 近 无 量 百 千 万 亿 诸 佛
ér xī chéngjiùshènshēnzhìhuì

dé miàozhuàngxiāngsānmèi

而悉 成 就 甚 深 智 慧,得 妙 幢
jìng dé sānmèi

xiǔwáng xì sānmèi

fǎ huásānmèi

相 三 昧、法 华 三 昧、

wúyuánsānmèi

zhìyìnsānmèi

jiě yíqiè

净 德 三昧 、宿 王 戏 三昧 、无缘 三昧 、智印 三昧 、解 一切
zhòngshēng yǔ yánsānmèi jí yí qiègōng dé sānmèi qīngjìngsānmèi shéntōng

众 生 语 言 三 昧、集一 切 功 德 三 昧、清 净 三 昧、神 通
yóu xì sānmèi huì jù sānmèi zhuāngyánwángsānmèi jìngguāngmíngsānmèi

游 戏 三 昧、慧 炬 三 昧、 庄 严 王 三 昧、净 光 明 三 昧、
jìngcángsānmèi bù gòngsānmèi rì xuánsānmèi dé rú shìděngbǎiqiānwàn yì

净 藏 三 昧、不 共 三 昧、日 旋 三 昧、得如 是 等 百 千 万 亿
héng hé shāděngzhū dà sānmèi shìjiāmóu ní fó guāngzhào qí shēn

jí báijìng

恒 河 沙 等 诸 大 三 昧。释 迦 牟 尼佛 光 照 其 身 ,即 白 净
huáxiǔwángzhì fó yán

shìzūn

wǒ dāngwǎng yì suō pó shìjiè

lǐ bài

qīn

华 宿 王 智 佛 言: 世 尊,我 当 往 诣 娑 婆 世 界,礼 拜、 亲
jìn gōngyǎng shìjiāmóu ní fó

jí jiànwénshūshī lì fǎ wáng zǐ pú sà

yào

近、供 养 、释 迦 牟 尼佛,及 见 文 殊 师 利法 王 子菩萨、药
wáng pú sà yǒngshī pú sà xiǔwánghuá pú sà shàngxíng yì pú sà zhuāngyán

王 菩萨、勇 施 菩萨、宿 王 华 菩萨、上 行 意菩萨、 庄 严
wáng pú sà

yàoshàng pú sà

王 菩萨、 药 上 菩萨。
ěr shíjìnghuáxiǔwángzhì fó gàomiàoyīn pú sà

rǔ mò qīng bǐ guó

尔 时 净 华 宿 王 智 佛 告 妙 音 菩萨:

汝莫 轻 彼 国,

shēngxiàlièxiǎng

shànnán zǐ

bǐ suō pó shìjiè

gāoxià bù píng

tǔ shí

生 下 劣 想 。 善 男 子,彼 娑 婆 世 界, 高 下 不 平 ,土 石

226

zhūshān huì è chōngmǎn

fó shēnbēixiǎo

zhū púsà zhòng qí xíng yì xiǎo

诸 山 、秽 恶 充满 ,佛 身 卑 小 , 诸 菩萨 众 、其 形 亦 小 ,
ér rǔ shēnsìwànèrqiānyóuxún

wǒ shēnliùbǎibāshíwànyóuxún

rǔ shēn

而汝 身 四万二千 由 旬, 我 身 六百八十万 由 旬, 汝 身
dìyī duānzhèng

bǎiqiānwàn fú

guāngmíngshūmiào

shì gù rǔ wǎng

第一 端 正 , 百 千 万 福、 光 明 殊 妙 , 是 故汝 往 、 莫
qīng bǐ guó

ruò fó pú sà

jí guó tǔ

shēngxiàlièxiǎng

miàoyīn pú sà bái

轻 彼 国、若 佛菩萨、及 国 土, 生 下 劣 想 。妙 音 菩萨 白
qí fó yán

shìzūn

wǒ jīn yì suō pó shìjiè

jiēshì rú láizhī lì

rú lái

其佛 言: 世 尊, 我 今 诣 娑 婆 世 界, 皆 是 如 来 之 力, 如 来
shéntōngyóu xì

rú láigōng dé zhìhuìzhuāngyán

yú shìmiàoyīn pú sà bù qǐ

神 通 游 戏,如 来 功 德 智 慧 庄 严。于 是 妙 音 菩萨不起
yú zuò

shēn bù dòngyáo

ér rù sānmèi

yǐ sānmèi lì

yú qí shéjuéshān

于 座, 身 不 动 摇, 而入 三 昧, 以 三 昧 力, 于耆 阇 崛 山 、
qù fǎ zuò bù yuǎn

huàzuò bā wàn sì qiānzhòngbǎoliánhuá

yán fú tánjīnwéi

去法 座 不 远 , 化 作 八 万 四 千 众 宝 莲 华, 阎 浮 檀 金 为
jīng

báiyínwéi yè

jīngāngwéi xū

zhēnshūjiābǎo yǐ wéi qí tái

茎 , 白 银 为 叶, 金 刚 为 须, 甄 叔 迦 宝 以 为 其 台。
ěr shíwénshūshī lì fǎ wáng zǐ

jiànshìliánhuá

ér bái fó yán

shì

尔 时 文 殊 师 利法 王 子、 见 是 莲 华, 而 白 佛 言: 世
zūn

shì hé yīnyuán

xiānxiàn cǐ ruì

yǒuruògānqiānwànliánhuá

yán fú

尊, 是 何 因缘 , 先 现 此 瑞, 有 若干 千万 莲 华, 阎 浮
tánjīnwéijīng

báiyínwéi yè

jīngāngwéi xū

zhēnshūjiābǎo yǐ wéi qí

檀金为 茎 , 白 银 为 叶, 金 刚 为 须, 甄 叔 迦 宝 以 为 其
tái

ěr shíshìjiāmóu ní fó gàowénshūshī lì

shìmiàoyīn pú sà mó hē sà

台。 尔 时 释 迦 牟 尼佛 告 文 殊 师 利: 是 妙 音 菩萨摩诃萨,
yù cóngjìnghuáxiǔwángzhì fó guó

yǔ bā wàn sì qiān pú sà

wéirào ér lái

欲 从 净 华 宿 王 智 佛 国,与八 万 四 千 菩萨、围 绕 而 来,

227

zhì cǐ suō pó shìjiè

gōngyǎng

qīnjìn

lǐ bài

yú wǒ

yì yù gōngyǎng

至 此 娑 婆 世 界, 供 养 、亲 近、礼 拜、于我,亦欲 供 养 、
tīng fǎ huájīng

听 法华 经 。
wénshūshī lì báifó yán

shìzūn

shì púsà zhòng hé shànběn

xiū hé

文 殊 师 利白佛 言: 世 尊, 是 菩萨 种 何 善本 ? 修 何
gōng dé

ér néngyǒushì dà shéntōng lì

háng hé sānmèi

yuànwéi wǒ děng

功 德? 而 能 有 是 大 神 通 力? 行 何 三 昧? 愿 为 我 等
shuōshìsānmèimíng zì

wǒ děng yì yù qínxiūxíngzhī

háng cǐ sānmèi

nǎi

说 是 三 昧 名 字, 我 等 亦欲 勤 修 行 之, 行 此 三 昧, 乃
néngjiànshì pú sà sè xiàng dà xiǎo

wēi yí jìnzhǐ

wéiyuànshìzūn yǐ shén

能 见 是 菩萨色 相 大 小 , 威 仪 进 止。 惟 愿 世 尊 以 神
tōng lì

bǐ pú sà lái

lìng wǒ dé jiàn

ěr shíshìjiāmóu ní fó gàowénshū

通 力, 彼菩萨 来, 令 我得 见 。 尔 时 释 迦 牟 尼佛 告 文 殊
shī lì

cǐ jiǔmiè dù duōbǎo rú lái

dāngwéi rǔ děng ér xiàn qí xiāng

师 利:此 久 灭 度 多 宝 如 来、 当 为 汝 等 而 现 其 相 。
shíduōbǎo fó gào bǐ pú sà

shànnán zǐ

lái

wénshūshī lì fǎ wáng zǐ

时 多 宝 佛 告 彼菩萨: 善 男 子、来, 文 殊 师 利法 王 子
yù jiàn rǔ shēn

yú shímiàoyīn pú sà yú bǐ guóméi

yǔ bā wàn sì qiān pú sà

欲 见 汝 身 。于 时 妙 音 菩萨于彼 国 没,与八 万 四 千 菩萨、
jù gòng fā lái

suǒjīngzhūguó

liùzhòngzhèndòng

jiē xī yǔ yú qī bǎo

俱 共 发 来, 所 经 诸 国, 六 种 震动 , 皆 悉雨于七 宝
liánhuá

bǎiqiāntiān lè

bù gǔ zì míng shì pú sà mù rú guǎng dà qīnglián

莲 华, 百 千 天 乐,不鼓自 鸣 。是 菩萨目如 广 大 青 莲
huá yè

zhèngshǐ hé hé bǎiqiānwànyuè

qí miànmàoduānzhèng

fù guò yú cǐ

华 叶, 正 使 和合 百 千 万 月,其 面 貌 端 正 、复 过 于此
shēnzhēnjīn sè

wú liàngbǎiqiāngōng dé zhuāngyán

wēi dé chìshèng

身 真 金 色, 无 量 百 千 功 德 庄 严, 威 德 炽 盛 ,

228

guāngmíngzhàoyào

zhūxiāng jù zú

rú nà luóyánjiān gù zhīshēn

rù qī

光 明 照 曜, 诸 相 具足, 如那 罗 延 坚 固 之 身 。 入七
bǎotái

shàngshēng xū kōng

qù dì qī duōluóshù

zhū pú sà zhònggōngjìng

宝 台, 上 升 虚 空 ,去地七 多 罗 树, 诸 菩萨 众 恭 敬
wéirào

ér lái yì cǐ suō pó shìjiè qí shéjuéshān

围 绕、而 来 诣此 娑 婆 世界 耆 阇 崛 山 。
dào yǐ xià qī bǎotái

yǐ jiàzhíbǎiqiānyīngluò chízhìshìjiāmóuní fó

到 已 下 七 宝 台,以 价值 百千 璎 珞、持 至 释迦牟尼 佛
suǒ

tóumiàn lǐ zú

fèngshàngyīngluò

ér bái fó yán

shìzūn

jìnghuá

所, 头 面 礼足, 奉 上 璎 珞,而 白 佛 言: 世 尊, 净 华
xiǔwángzhì fó wènxùnshìzūn

shǎobìng

shǎonǎo

qǐ jū qīng lì

ān lè

宿 王 智 佛 问 讯 世 尊, 少 病 、 少 恼, 起居 轻 利, 安乐
hángfǒu

sì dà diào hé fǒu

shìshì kě rěnfǒu

zhòngshēng yì dù fǒu

行 否, 四大 调 和 否, 世 事 可 忍 否, 众 生 易度 否, 无
duōtān yù

chēnhuì

yú chī

jí dù

qiānmànfǒu

wú bú xiào fù mǔ

bú jìng

多 贪 欲、嗔 恚、愚 痴、嫉妒、悭 慢 否,无不 孝 父母、不 敬
shāmén xiéjiàn

bù shànxīn

bù shè wǔ qíngfǒu

shìzūn

zhòngshēngnéng

沙 门、邪 见 、不 善 心、不 摄 五 情 否, 世 尊, 众 生 能
xiáng fú zhū mó yuànfǒu

jiǔmiè dù duōbǎo rú láizài qī bǎo tǎ zhōng

láitīng

降 伏 诸 魔 怨 否, 久 灭 度 多 宝 如 来 在 七 宝 塔 中 、来 听
fǎ fǒu

yòuwènxùnduōbǎo rú lái

ān yǐn

shǎonǎo

kānrěnjiǔzhùfǒu

shì

法 否, 又 问 讯 多 宝 如 来,安 隐、 少 恼, 堪 忍 久 住 否。世
zūn

wǒ jīn yù jiànduōbǎo fó shēn

wéiyuànshìzūn

shì wǒ lìngjiàn

尊,我 今 欲 见 多 宝 佛 身 , 惟 愿 世 尊, 示 我 令 见 。
ěr shíshìjiāmóu ní fó yǔ duōbǎo fó

shìmiàoyīn pú sà yù dé xiāngjiàn

尔 时 释 迦 牟 尼佛语 多 宝 佛: 是 妙 音 菩萨欲得 相 见
shíduōbǎo fó gàomiàoyīnyán

shànzāi

shànzāi

rǔ néngwéigōngyǎng

时 多 宝 佛 告 妙 音 言: 善 哉、 善 哉, 汝 能 为 供 养

229

shìjiāmóuní fó

jí tīng fǎ huájīng

bìngjiànwénshūshī lì děng

gù lái

释迦牟尼 佛、 及 听 法 华 经 , 并 见 文 殊 师 利 等 , 故 来
zhìcǐ

至此。
ěr shíhuá dé púsà báifó yán

shìzūn

shìmiàoyīn púsà

zhòng hé

尔 时 华 德菩萨白佛 言: 世 尊, 是 妙 音 菩萨, 种 何
shàngēn

xiū hé gōng dé

yǒushìshén lì

fó gàohuá dé pú sà

guò qù yǒu

善 根, 修 何 功 德, 有 是 神 力。 佛 告 华 德菩萨: 过 去 有

míngyúnléiyīnwángduōtuó ā gā dù

ā luó hē sānmiǎosān fó tuó

guó

佛, 名 云 雷 音 王 多 陀 阿伽度、阿 罗 诃、三 藐 三 佛 陀, 国
míngxiàn yí qièshìjiān

jiémíng xǐ jiàn

miàoyīn pú sà yú wàn èr qiānsuì

名 现 一 切 世 间 , 劫 名 喜 见 , 妙 音 菩萨于 万 二 千 岁
yǐ shíwànzhòng jì lè

gōngyǎngyúnléiyīnwáng fó

bìngfèngshàng bā wàn sì

以 十 万 种 伎乐、 供 养 云 雷 音 王 佛, 并 奉 上 八 万 四
qiān qī bǎo bō

yǐ shìyīnyuánguǒbào

jīnshēngjìnghuáxiǔwángzhì fó guó

千 七 宝 钵, 以 是 因 缘 果 报, 今 生 净 华 宿 王 智 佛 国
yǒushìshén lì

huá dé

yú rǔ yì yún hé

ěr shíyúnléiyīnwáng fó suǒ miào

有 是 神 力。华 德,于汝意 云 何,尔 时 云 雷 音 王 佛 所、妙
yīn pú sà

jì lè gōngyǎng

fèngshàngbǎo qì zhě

qǐ yì rén hū

jīn cǐ

音 菩萨, 伎乐 供 养 、 奉 上 宝 器 者, 岂异 人 乎, 今 此
miàoyīn pú sà mó hē sà shì huá dé

shìmiàoyīn pú sà

yǐ cénggōngyǎngqīn

妙 音 菩萨摩诃萨 是。华 德, 是 妙 音 菩萨,已 曾 供 养 亲
jìn wú liàngzhū fó

jiǔzhí dé běn

yòuzhíhéng hé shāděngbǎiqiānwàn yì nà

近 无 量 诸 佛, 久 植 德 本, 又 值 恒 河 沙 等 百 千 万 亿那
yóu tā fó

由 他佛。
huá dé

rǔ dànjiànmiàoyīn pú sà

qí shēnzài cǐ

ér shì pú sà

xiàn

华 德,汝 但 见 妙 音 菩萨、其 身 在 此,而 是 菩萨、现

230

zhǒngzhǒngshēn

chùchùwéizhūzhòngshēngshuōshìjīngdiǎn

huòxiànfàn

种 种 身 , 处处为诸 众 生 说 是 经 典 , 或 现 梵
wángshēn

huòxiàn dì shìshēn

huòxiàn zì zàitiānshēn

huòxiàn dà zì zài

王 身 , 或 现 帝 释 身 , 或 现 自 在 天 身 , 或 现 大自 在
tiānshēn

huòxiàntiān dà jiāngjūnshēn

huòxiàn pí shāméntiānwángshēn

天 身 , 或 现 天 大 将 军 身 , 或 现 毗沙 门 天 王 身
huòxiànzhuànlúnshèngwángshēn

huòxiànzhūxiǎowángshēn

huòxiànzhǎng

或现 转 轮 圣 王 身, 或现诸小 王 身, 或现 长
zhěshēn

huòxiàn jū shìshēn

huòxiànzǎiguānshēn

huòxiàn pó luómén

者 身 , 或 现 居士 身 , 或 现 宰 官 身 , 或 现 婆罗 门
shēn

huòxiàn bǐ qiū

bǐ qiū ní

yōu pó sāi yōu pó yí shēn

huòxiànzhǎng

身 , 或 现 比 丘、比 丘 尼、优 婆 塞、优 婆夷 身 , 或 现 长
zhě jū shì fù nǚ shēn

huòxiànzǎiguān fù nǚ shēn

huòxiàn pó luómén fù nǚ

者 居 士 妇女 身 , 或 现 宰 官 妇女 身 , 或 现 婆 罗 门 妇女
shēn

huòxiàntóngnántóng nǚ shēn

huòxiàntiānlóng

yè chā qián tà pó

身 , 或 现 童 男 童 女 身 , 或 现 天 龙 、夜 叉、乾 闼婆、
ā xiūluó jiālóuluó jǐn nà luó

mó hóuluó gā

rénfēirén děngshēn

ér

阿 修 罗、迦 楼 罗、紧 那 罗、摩 睺 罗 伽、人 非 人、等 身 ,而
shuōshìjīng zhūyǒu dì yù

è guǐ chùshēng

jí zhòngnánchǔ

jiēnéngjiù

说 是 经 。诸 有 地狱、饿 鬼、畜 生 、及 众 难 处, 皆 能 救

nǎizhì yú wánghòugōng

biànwéi nǚ shēn

ér shuōshìjīng

济, 乃 至 于 王 后 宫 , 变 为 女 身 、而 说 是 经 。
huá dé

shìmiàoyīn pú sà

néngjiù hù suō pó shìjièzhūzhòngshēngzhě

华 德, 是 妙 音 菩萨, 能 救 护 娑 婆 世 界 诸 众 生 者
shìmiàoyīn pú sà rú shìzhǒngzhǒngbiànhuàxiànshēn

zài cǐ suō pó guó tǔ

是 妙 音 菩萨如 是 种 种 变 化 现 身 , 在 此 娑 婆 国 土,
wéizhūzhòngshēngshuōshìjīngdiǎn

yú shéntōng

biànhuà

zhìhuì

wú suǒ

为 诸 众 生 说 是 经 典 ,于 神 通 、变 化、智 慧、无 所

231

sǔnjiǎn

shì pú sà

yǐ ruògānzhìhuì

míngzhàosuō pó shìjiè

lìng yí qiè

损 减 。是 菩萨,以 若 干 智 慧、 明 照 娑 婆 世 界, 令 一 切
zhòngshēng

gè dé suǒzhī

yú shífānghéng hé shāshìjièzhōng

yì fù rú

众 生 、 各得 所 知, 于 十 方 恒 河 沙 世 界 中 , 亦复如
shì

ruòyìng yǐ shēngwénxíng dé dù zhě

xiànshēngwénxíng ér wéishuō fǎ

是, 若 应 以 声 闻 形 得度 者, 现 声 闻 形 而 为 说 法
yìng yǐ pì zhī fó xíng dé dù zhě

xiàn pì zhī fó xíng ér wéishuō fǎ

yìng yǐ

应 以辟 支 佛 形 得度 者, 现 辟 支 佛 形 而 为 说 法, 应 以
pú sà xíng dé dù zhě

xiàn pú sà xíng ér wéishuō fǎ

yìng yǐ fó xíng dé dù

菩萨 形 得度 者, 现 菩萨 形 而 为 说 法, 应 以佛 形 得度
zhě

jí xiàn fó xíng ér wéishuō fǎ

rú shìzhǒngzhǒng

suísuǒyìng dù ér

者, 即 现 佛 形 而 为 说 法, 如 是 种 种 、 随 所 应 度而
wéixiànxíng

nǎizhìyìng yǐ miè dù ér dé dù zhě

shìxiànmiè dù

huá dé

为 现 形 , 乃 至 应 以 灭 度而得度 者, 示 现 灭 度, 华 德
miàoyīn pú sà mó hē sà

chéngjiù dà shéntōngzhìhuìzhī lì

qí shì rú shì

妙 音 菩萨摩诃萨、 成 就 大 神 通 智 慧 之 力,其 事 如 是。
ěr shí huádé púsà báifó yán

shìzūn

shìmiàoyīn púsà

shēnzhòng

尔 时 华德菩萨白佛 言: 世 尊, 是 妙 音 菩萨、 深 种
shàngēn

shìzūn

shì pú sà

zhù hé sānmèi

ér néng rú shìzàisuǒbiànxiàn

善 根, 世 尊, 是 菩萨、住 何 三 昧,而 能 如 是 在 所 变 现
dù tuōzhòngshēng

fó gàohuá dé pú sà

shànnán zǐ

qí sānmèi

míngxiàn

度 脱 众 生 ?佛 告 华 德菩萨: 善 男 子,其 三 昧、 名 现
yí qiè sè shēn

miàoyīn pú sà zhùshìsānmèizhōng

一切色 身 ,

妙 音 菩萨 住 是 三 昧 中 ,

liàngzhòngshēng

shuōshìmiàoyīn pú sà pǐnshí

néng rú shìráo yì wú

能 如 是 饶 益无

yǔ miàoyīn pú sà jù láizhě

量 众 生 。 说 是 妙 音 菩萨 品 时,与 妙 音 菩萨俱 来 者
bā wàn sì qiānrén

jiē dé xiàn yí qiè sè shēnsānmèi

cǐ suō pó shìjiè wú

八 万 四 千 人, 皆 得 现 一 切 色 身 三 昧, 此 娑 婆 世 界 无

232

liàng púsà

yì dé shìsānmèi

jí tuóluó ní

量 菩萨,亦得 是 三 昧、及 陀 罗 尼。
ěr shímiàoyīn pú sà mó hē sà gōngyǎngshìjiāmóu ní fó

jí duōbǎo fó tǎ

尔 时 妙 音 菩萨摩诃萨 供 养 释 迦 牟 尼佛、及 多 宝 佛塔

háiguīběn tǔ

suǒjīngzhūguó

liùzhòngzhèndòng

yǔ bǎoliánhuá

已, 还 归 本 土, 所 经 诸 国, 六 种 震 动 , 雨 宝 莲 华,
zuòbǎiqiānwàn yì zhǒngzhǒng jì lè

jì dàoběnguó

yǔ bā wàn sì qiān pú sà

作 百 千 万 亿 种 种 伎乐。既 到 本 国,与八 万 四 千 菩萨、
wéiràozhìjìnghuáxiǔwángzhì fó suǒ

bái fó yán

shìzūn

wǒ dàosuō pó shì

围 绕 至 净 华 宿 王 智 佛 所, 白 佛 言: 世 尊, 我 到 娑 婆 世
jiè ráo yì zhòngshēng

jiànshìjiāmóu ní fó

jí jiànduōbǎo fó tǎ

lǐ bài

界、饶 益 众 生 , 见 释 迦 牟 尼佛、及 见 多 宝 佛塔,礼 拜、
gōngyǎng

yòujiànwénshūshī lì fǎ wáng zǐ pú sà

jí jiànyàowáng pú sà

供 养 , 又 见 文 殊 师 利法 王 子菩萨, 及 见 药 王 菩萨、
dé qínjīngjìn lì pú sà

yǒngshī pú sà děng

yì lìngshì bā wàn sì qiān pú sà

得 勤 精 进 力菩萨、 勇 施 菩萨 等 ,亦 令 是 八 万 四 千 菩萨
dé xiàn yí qiè sè shēnsānmèi

shuōshìmiàoyīn pú sà láiwǎngpǐnshí

sì wàn

得 现 一 切 色 身 三 昧。 说 是 妙 音 菩萨 来 往 品 时, 四 万
èr qiāntiān zǐ

dé wú shēng fǎ rěn

huá dé pú sà

dé fǎ huásānmèi

二 千 天 子、得无 生 法 忍, 华 德菩萨、得法 华 三 昧。

guān shì yīn pú sà pǔ mén pǐn dì èr shí wǔ

观 世 音 菩萨普 门 品 第二 十 五
ěr shí wú jìn yì pú sà

jí cóngzuò qǐ

piāntǎnyòujiān

hé zhǎng

尔 时 无 尽 意菩萨、 即 从 座 起, 偏 袒 右 肩 , 合 掌

233

xiàng fó

ér zuòshìyán

shìzūn

guānshìyīn pú sà

yǐ hé yīnyuán

míng

向 佛、而 作 是 言: 世 尊, 观 世 音 菩萨、以何 因 缘 、 名
guānshìyīn

fó gào wú jìn yì pú sà

shànnán zǐ

ruòyǒu wú liàngbǎiqiān

观 世 音? 佛 告 无 尽 意菩萨: 善 男 子, 若 有 无 量 百 千
wàn yì zhòngshēng

shòuzhū kǔ nǎo

wénshìguānshìyīn pú sà

yì xīnchēng

万 亿 众 生 、 受 诸 苦 恼, 闻 是 观 世 音 菩萨, 一 心 称
míng

guānshìyīnpúsà jíshí guān qí yīnshēng

jiē dé jiětuō

ruòyǒuchíshì

名 , 观世音菩萨 即时 观 其 音 声 , 皆 得 解脱 。若 有 持 是
guānshìyīnpúsàmíngzhě

shè rù dàhuǒ

huǒbùnéngshāo

yóushì púsà wēi

观世音菩萨 名 者, 设 入大火, 火 不能 烧 , 由 是 菩萨 威
shén lì gù

ruòwéi dà shuǐsuǒpiāo

chēng qí mínghào

jí dé qiǎnchù

ruò

神 力故。若 为 大 水 所 漂 , 称 其 名 号,即得 浅 处。若
yǒubǎiqiānwàn yì zhòngshēng

wéiqiújīn yín liú lí chē qú

mǎ nǎo shān

有 百 千 万 亿 众 生 , 为 求 金、银、琉 璃、砗 磲、玛 瑙、珊

hǔ pò

zhēnzhū

děngbǎo

rù yú dà hǎi

jiǎshǐhēifēngchuī qí chuán

瑚、琥珀、真 珠、等 宝,入于大 海, 假 使 黑 风 吹 其 船
fǎng

piāoduòluóchàguǐguó

舫、

飘 堕 罗刹 鬼 国,

guānshìyīnpúsàmíngzhě

qízhōngruòyǒunǎizhì yī rén

其中 若 有 乃至 一 人、

shìzhūrénděng

jiē dé jiětuōluóchàzhīnán

chēng


观世音菩萨 名 者, 是 诸 人 等 , 皆 得 解 脱 罗 刹 之 难。 以
shìyīnyuán

míngguānshìyīn

是 因 缘 , 名 观 世 音。
ruò fù yǒurén

líndāngbèihài

chēngguānshìyīn pú sà míngzhě

若 复 有 人、 临 当 被 害, 称 观 世 音 菩萨 名 者, 彼
suǒzhídāozhàng

xúnduànduànhuài

ér dé jiětuō

ruòsānqiān dà qiān guótǔ

所 执 刀 杖 、寻 段段 坏 ,而得 解脱 。若 三千 大 千 国土,
mǎnzhōng yè chā

luóchà

yù láinǎorén

wén qí chēngguānshìyīn pú sà míng

满 中 夜 叉、罗 刹,欲 来 恼 人, 闻 其 称 观 世 音 菩萨 名

234

zhě

shìzhū è guǐ shàng bù néng yǐ è yǎnshìzhī

kuàng fù jiāhài shè fù

者, 是 诸 恶 鬼、 尚 不 能 以恶 眼 视 之, 况 复 加 害。设 复
yǒurén

ruòyǒuzuì

ruò wú zuì

niǔxiè

jiāsuǒ

jiǎn xì qí shēn

chēng

有 人, 若 有 罪、若 无 罪, 杻 械、枷 锁、 检 系其 身 , 称
guānshìyīn pú sà míngzhě

jiē xī duànhuài

jí dé jiětuō

ruòsānqiān dà

观 世 音 菩萨 名 者, 皆 悉 断 坏 , 即得 解 脱。 若 三 千 大
qiān guótǔ

mǎnzhōngyuànzéi

yǒu yī shāngzhǔ

jiāngzhūshāngrén

千 国土、 满中 怨 贼, 有 一 商 主, 将 诸 商人 , 赍
chízhòngbǎo

jīngguòxiǎn lù

qí zhōng yī rén

zuòshìchàngyán

zhūshàn

持重 宝、 经 过 险 路,其 中 一 人、作 是 唱 言: 诸 善
nán zǐ

wù dé kǒng bù

rǔ děngyīngdāng yì xīnchēngguānshìyīn pú sà míng

男 子、 勿得 恐 怖, 汝 等 应 当 一 心 称 观 世 音 菩萨 名
hào

shì pú sà néng yǐ wú wèishī yú zhòngshēng

rǔ děngruòchēngmíngzhě

号, 是 菩萨 能 以无 畏 施 于 众 生 , 汝 等 若 称 名 者,
yú cǐ yuànzéi dāng dé jiětuō zhòngshāngrénwén

jù fā shēngyán

nán wú

于此 怨 贼、当 得 解 脱。 众 商 人 闻,俱发 声 言: 南 无
guānshìyīn pú sà

chēng qí míng gù

jí dé jiětuō

观 世 音 菩萨。 称 其 名 故,即得 解脱 。
wú jìn yì

guānshìyīn pú sà mó hē sà wēishénzhī lì

wēiwēi rú shì

无 尽 意, 观 世 音 菩萨摩诃萨 威 神 之 力、 巍 巍 如 是。
ruòyǒuzhòngshēng

duō yú yín yù

chángniàngōngjìngguānshìyīn pú sà

若 有 众 生 、 多 于 淫 欲, 常 念 恭 敬 观 世 音 菩萨,
biàn dé lí yù

ruòduōchēnhuì

chángniàngōngjìngguānshìyīn pú sà

biàn

便 得离欲。若 多 嗔 恚, 常 念 恭 敬 观 世 音 菩萨, 便
dé lí chēn

ruòduō yú chī

chángniàngōngjìngguānshìyīn pú sà

biàn dé

得离 嗔 。 若 多 愚 痴, 常 念 恭 敬 观 世 音 菩萨, 便 得
lí chī

wú jìn yì

guānshìyīn pú sà

yǒu rú shìděng dà wēishén lì

duōsuǒ

离 痴。无 尽 意, 观 世 音 菩萨、有 如 是 等 大 威 神 力, 多 所

235

ráo yì

shì gù zhòngshēng chángyìngxīnniàn ruòyǒu nǚ rén shè yù qiúnán

饶 益, 是 故 众 生 、 常 应 心 念 。若 有 女 人、设 欲 求 男,
lǐ bàigōngyǎngguānshìyīn pú sà

biànshēng fú dé zhìhuìzhīnán

shè yù

礼 拜 供 养 观 世 音 菩萨, 便 生 福德 智 慧 之 男, 设 欲
qiú nǚ

biànshēngduānzhèngyǒuxiāngzhī nǚ

xiǔzhí dé běn

zhòngrén ài

求 女, 便 生 端 正 有 相 之 女, 宿 植 德 本, 众 人 爱
jìng

wú jìn yì

guānshìyīn pú sà yǒu rú shì lì

ruòyǒuzhòngshēng

gōng

敬 。无 尽 意, 观 世 音 菩萨 有 如 是 力, 若 有 众 生 、 恭
jìng lǐ bàiguānshìyīn pú sà

fú bù tángjuān

shì gù zhòngshēngjiēyìng

敬 礼 拜 观 世 音 菩萨, 福不 唐 捐 , 是 故 众 生 皆 应
shòuchíguānshìyīn pú sà mínghào

受 持 观 世 音 菩萨 名号 。
wú jìn yì

ruòyǒurén

shòuchíliùshí èr yì héng hé shā pú sà míng zì

无 尽 意, 若 有 人、 受 持 六 十 二亿 恒 河 沙 菩萨 名 字
fù jìnxínggōngyǎngyǐnshí

yī fu

wò jù

yī yào

yú rǔ yì yún hé

shì

复 尽 形 供 养 饮 食、衣服、卧具、医 药,于汝意 云 何, 是
shànnán zǐ

shàn nǚ rén

gōng dé duōfǒu

善 男 子、 善 女 人、 功 德 多 否?
wú jìn yì yán

shènduō

shìzūn fó yán

ruò fù yǒurén shòuchíguān

无 尽 意 言: 甚 多, 世 尊。佛 言: 若 复 有 人、受 持 观
shìyīn pú sà mínghào

nǎizhì yì shí lǐ bài

gōngyǎng

shì èr rén fú

世 音 菩萨 名 号, 乃 至 一 时 礼 拜、 供 养 , 是 二 人 福,
zhèngděng wú yì

yú bǎiqiānwàn yì jié

bù kě qióngjìn

wú jìn yì

shòu

正 等 无异,于 百 千 万 亿 劫、不可 穷 尽,无 尽 意, 受
chíguānshìyīn pú sà mínghào

dé rú shì wú liàng wú biān fú dé zhī lì

持 观 世 音 菩萨 名 号,得如 是 无 量 无 边 福德 之 利。
wú jìn yì pú sà bái fó yán

shìzūn

guānshìyīn pú sà

yún hé you cǐ

无 尽 意菩萨 白 佛 言: 世 尊, 观 世 音 菩萨、 云 何 游 此

236

suō pó shìjiè

yún hé ér wéizhòngshēngshuōfǎ

娑 婆 世界 , 云 何而 为 众生
yún hé

fó gào wú jìn yì pú sà

fāngbiànzhī lì

qí shì

说法 , 方便 之 力, 其 事

shànnán zǐ

ruòyǒuguó tǔ zhòngshēng

云 何? 佛 告 无 尽 意菩萨: 善 男 子, 若 有 国 土 众 生 、
yìng yǐ fó shēn dé dù zhě

guānshìyīn pú sà jí xiàn fó shēn ér wéishuō fǎ

应 以佛 身 得度 者, 观 世 音 菩萨即 现 佛 身 而 为 说 法。
yìng yǐ pì zhī fó shēn dé dù zhě

jí xiàn pì zhī fó shēn ér wéishuō fǎ

yìng

应 以辟 支 佛 身 得度 者, 即 现 辟 支 佛 身 而 为 说 法。 应
yǐ shēngwénshēn dé dù zhě

jí xiànshēngwénshēn ér wéishuō fǎ

yìng yǐ fàn

以 声 闻 身 得度 者, 即 现 声 闻 身 而 为 说 法。 应 以 梵
wángshēn dé dù zhě

jí xiànfànwángshēn ér wéishuō fǎ

yìng yǐ dì shìshēn

王 身 得度 者, 即 现 梵 王 身 而 为 说 法。 应 以帝 释 身
dé dù zhě

jí xiàn dì shìshēn ér wéishuō fǎ

yìng yǐ zì zàitiānshēn dé dù

得度 者, 即 现 帝 释 身 而 为 说 法。 应 以自 在 天 身 得度
zhě

jí xiàn zì zàitiānshēn ér wéishuō fǎ

yìng yǐ dà zì zàitiānshēn dé dù

者,即 现 自 在 天 身 而 为 说 法。 应 以大自 在 天 身 得度
zhě

jí xiàn dà zì zàitiānshēn ér wéishuō fǎ

yìng yǐ tiān dà jiāngjūnshēn

者, 即 现 大自 在 天 身 而 为 说 法。 应 以 天 大 将 军 身
dé dù zhě

jí xiàntiān dà jiāngjūnshēn ér wéishuō fǎ

yìng yǐ pí shāmén

得度 者, 即 现 天 大 将 军 身 而 为 说 法。 应 以毗 沙 门
shēn dé dù zhě

jí xiàn pí shāménshēn ér wéishuō fǎ

yìng yǐ xiǎowángshēn

身 得度 者, 即 现 毗 沙 门 身 而 为 说 法。 应 以 小 王 身
dé dù zhě

jí xiànxiǎowángshēn ér wéishuō fǎ

yìng yǐ zhǎngzhěshēn dé dù

得度 者, 即 现 小 王 身 而 为 说 法。 应 以 长 者 身 得度
zhě

jí xiànzhǎngzhěshēn ér wéishuō fǎ

yìng yǐ jū shìshēn dé dù zhě

者,即 现 长 者 身 而 为 说 法。 应 以居 士 身 得度 者,即
xiàn jū shìshēn ér wéishuō fǎ

yìng yǐ zǎiguānshēn dé dù zhě

jí xiànzǎi

现 居 士 身 而 为 说 法。 应 以 宰 官 身 得度 者, 即 现 宰

237

guānshēn ér wéishuō fǎ

yìng yǐ pó luóménshēn dé dù zhě

jí xiàn pó luómén

官 身 而 为 说 法。 应 以婆 罗 门 身 得度 者, 即 现 婆 罗 门
shēn ér wéishuō fǎ yìng yǐ bǐ qiū bǐ qiū ní yōu pó sāi yōu pó yí shēn dé dù

身 而 为 说 法。应 以比 丘、比 丘 尼、优 婆 塞、优 婆夷 身 得度
zhě

jí xiàn bǐ qiū bǐ qiū ní yōu pó sāi yōu pó yí shēn ér wéishuō fǎ yìng

者,即 现 比 丘、比 丘 尼、优 婆 塞、优 婆夷 身 而 为 说 法。应
yǐ zhǎngzhě jū shì zǎiguān pó luómén fù nǚ shēn dé dù zhě

jí xiàn fù nǚ

以 长 者、居 士、宰 官 、婆 罗 门 妇女 身 得度 者,即 现 妇女
shēn ér wéishuō fǎ

yìng yǐ tóngnán tóng nǚ shēn dé dù zhě

jí xiàntóngnán

身 而 为 说 法。应 以 童 男、童 女 身 得度 者,即 现 童 男、
tóng nǚ shēn ér wéishuō fǎ yìng yǐ tiānlóng yè chā qián tà pó

ā xiūluó

童 女 身 而 为 说 法。应 以 天 龙 、夜 叉、乾 闼婆、阿 修 罗、
jiālóuluó jǐn nà luó

mó hóuluó gā

rénfēirén děngshēn

dé dù zhě

迦 楼 罗、紧 那 罗、摩 睺 罗 伽、人 非 人、等 身 、得度 者,即
jiēxiànzhī ér wéishuō fǎ

yìng yǐ zhíjīngāngshēn dé dù zhě

jí xiànzhíjīn

皆 现 之 而 为 说 法。 应 以 执 金 刚 身 得度 者,即 现 执 金
gāngshēn ér wéishuō fǎ

刚 身 而 为 说 法。
wú jìn yì

shìguānshìyīn pú sà chéngjiù rú shìgōng dé

yǐ zhǒng

无 尽 意, 是 观 世 音 菩萨 成 就 如 是 功 德, 以 种
zhǒngxíng youzhūguó tǔ

dù tuōzhòngshēng

shì gù rǔ děngyīngdāng yì xīn

种 形 、游 诸 国 土,度 脱 众 生 , 是 故汝 等 应 当 一 心
gōngyǎngguānshìyīn pú sà

shìguānshìyīn pú sà mó hē sà

yú bù wèi jí nàn

供 养 观 世 音 菩萨。 是 观 世 音 菩萨摩诃萨, 于怖 畏 急 难
zhīzhōng

néngshī wú wèi

shì gù cǐ suō pó shìjiè

jiēhàozhīwéishī wú wèi

之 中 、 能 施 无 畏, 是 故此 娑 婆 世 界、 皆 号 之 为 施 无 畏
zhě

者。

238

wú jìn yì pú sà bái fó yán

shìzūn

wǒ jīndānggōngyǎngguānshìyīn

无 尽 意菩萨 白 佛 言: 世 尊, 我 今 当 供 养 观 世 音
pú sà

jí jiějǐngzhòngbǎozhūyīngluò

jiàzhíbǎiqiānliǎngjīn

ér yǐ yǔ

菩萨。即 解 颈 众 宝 珠 璎 珞、价 值 百 千 两 金,而以与
zhī

zuòshìyán

rénzhě

shòu cǐ fǎ shīzhēnbǎoyīngluò

shíguānshìyīn

之, 作 是 言: 仁 者, 受 此法 施 珍 宝 璎 珞。 时 观 世 音
pú sà bù kěnshòuzhī

wú jìn yì fù báiguānshìyīn pú sà yán

rénzhě

mǐn wǒ

菩萨不 肯 受 之。无 尽 意复 白 观 世 音 菩萨 言: 仁 者, 愍 我
děng gù

shòu cǐ yīngluò

等 故, 受 此 璎 珞。
ěr shí fó gàoguānshìyīnpúsà

dāngmǐn cǐ wújìn yì púsà

jí sì zhòng

尔 时 佛 告 观世音菩萨 : 当 愍 此无尽意菩萨、及四 众
tiān lóng yè chā qián tà pó

ā xiūluó jiālóuluó jǐn nà luó mó hóuluó

天 、龙 、夜 叉、乾 闼婆、阿 修 罗、迦 楼 罗、紧 那 罗、摩 睺 罗

rénfēirén

děng gù

shòushìyīngluò

jí shíguānshìyīn pú sà mǐn

伽、 人 非 人、 等 故, 受 是 璎 珞。 即 时 观 世 音 菩萨 愍
zhūsìzhòng

jíyú tiān lóng rénfēirén děng

shòu qí yīngluò

fēnzuò

诸四众 、及于 天 、龙 、人 非人 、等 , 受 其 璎 珞, 分 作
èr fēn

yī fēnfèngshìjiāmóu ní fó

yī fēnfèngduōbǎo fó tǎ

wú jìn yì

二 分,一 分 奉 释 迦 牟 尼佛,一 分 奉 多 宝 佛塔。无 尽 意,
guānshìyīn pú sà yǒu rú shì zì zàishén lì

you yú suō pó shìjiè

观 世 音 菩萨 有 如 是 自 在 神 力, 游 于 娑 婆 世 界。
ěr shí wú jìn yì pú sà yǐ jì wènyuē

尔 时 无 尽 意菩萨以偈 问 曰:
shìzūnmiàoxiāng jù

wǒ jīnzhòngwèn bǐ

世 尊 妙 相 具,我 今 重 问 彼,
fó zǐ hé yīnyuán

míngwéiguānshìyīn

佛子何 因 缘 , 名 为 观 世 音。

239

jù zú miàoxiāngzūn

jì dá wú jìn yì

具足 妙 相 尊,偈答无 尽 意。
rǔ tīngguānyīnháng

shànyìngzhūfāngsuǒ

汝 听 观 音 行 , 善 应 诸 方 所,
hóngshìshēn rú hǎi

lì jié bù sī yì

宏 誓 深 如 海,历 劫 不思议,
shìduōqiānyì fó

fā dà qīngjìngyuàn

侍 多 千亿 佛,发大 清净 愿 。
wǒ wéi rǔ lüèshuō

wénmíng jí jiànshēn

我 为 汝 略 说 , 闻名 及 见 身 ,
xīnniàn bù kōngguò

néngmièzhūyǒu kǔ

心 念 不 空 过, 能 灭 诸 有 苦。
jiǎshǐxìnghài yì

tuīluò dà huǒkēng

假 使 兴 害 意, 推 落 大 火 坑 ,
niàn bǐ guānyīn lì

huǒkēngbiànchéngchí

念 彼 观 音 力, 火 坑 变 成 池。
huòpiāoliú jù hǎi

lóng yú zhūguǐnán

或 漂 流 巨 海, 龙 鱼 诸 鬼 难,
niàn bǐ guānyīn lì

bō làng bù néngméi

念 彼 观 音 力,波 浪 不 能 没。
huòzài xū mí fēng

wéirénsuǒtuīduò

或 在 须弥 峰 、 为 人 所 推 堕,
niàn bǐ guānyīn lì

rú rì xū kōngzhù

念 彼 观 音 力,如日虚 空 住。
huòbèi è rénzhú

duòluòjīngāngshān

或 被 恶 人 逐, 堕 落 金 刚 山 ,
niàn bǐ guānyīn lì

bù néngsǔn yī máo

念 彼 观 音 力,不 能 损 一 毛。

240

huòzhíyuànzéirào

gè zhídāojiāhài

或 值 怨 贼 绕,各 执 刀 加 害,
niàn bǐ guānyīn lì

xián jí qǐ cí xīn

念 彼 观 音 力, 咸 即起慈 心。
huòzāowángnán kǔ

línxíng yù shòuzhōng

或 遭 王 难 苦, 临 刑 欲 寿 终 ,
niàn bǐ guānyīn lì

dāoxúnduànduànhuài

念 彼 观 音 力, 刀 寻 段 段 坏 。
huòqiújìnjiāsuǒ

shǒu zú bèiniǔxiè

或 囚 禁 枷 锁, 手 足 被 杻 械,
niàn bǐ guānyīn lì

shìrán dé jiětuō

念 彼 观 音 力, 释 然 得 解 脱。
zhòu zǔ zhū dú yào

suǒ yù hàishēnzhě

咒 诅 诸 毒 药、 所 欲 害 身 者,
niàn bǐ guānyīn lì

háizhù yú běnrén

念 彼 观音 力, 还 著 于 本人 。
huò yù è luóchà

dú lóngzhūguǐděng

或 遇恶 罗刹 、毒 龙 诸 鬼 等 ,
niàn bǐ guānyīn lì

shí xī bùgǎn hài

念 彼 观音 力, 时 悉不敢 害。
ruò è shòuwéirào

lì yá zhǎo kě bù

若 恶 兽 围 绕,利牙 爪 可怖,
niàn bǐ guānyīn lì

jí zǒu wú biānfāng

念 彼 观 音 力,疾 走 无 边 方 。
yuánshé jí fù xiē

qì dú yānhuǒrán

蚖 蛇 及蝮 蝎,气毒 烟 火 燃,
niàn bǐ guānyīn lì

xúnshēng zì huí qù

念 彼 观 音 力, 寻 声 自 回 去。

241

yúnléi gǔ chèdiàn

jiàngbáoshù dà yǔ

云 雷 鼓 掣 电 , 降 雹 澍 大雨,
niàn bǐ guānyīn lì

yìngshí dé xiāosàn

念 彼 观 音 力, 应 时 得 消 散。
zhòngshēngbèikùn è

wú liàng kǔ bī shēn

众 生 被 困 厄,无 量 苦逼 身 ,
guānyīnmiàozhì lì

néngjiùshìjiān kǔ

观 音 妙 智 力, 能 救 世 间 苦。
jù zú shéntōng lì

guǎngxiūzhìfāngbiàn

具足 神 通 力, 广 修 智 方 便 ,
shífāngzhūguó tǔ

wú shā bù xiànshēn

十 方 诸 国 土,无 刹 不 现 身 。
zhǒngzhǒngzhū è qù

dì yù guǐchùshēng

种 种 诸 恶趣,地狱 鬼 畜 生 ,
shēnglǎobìng sǐ kǔ

yǐ jiàn xī lìngmiè

生 老 病 死苦,以 渐 悉 令 灭。
zhēnguānqīngjìngguān

guǎng dà zhìhuìguān

真 观 清 净 观 , 广 大智 慧 观 ,
bēiguān jí cí guān

chángyuànchángzhānyǎng

悲 观 及慈 观 , 常 愿 常 瞻 仰 。
wú gòuqīngjìngguāng

huì rì pò zhūshé

无 垢 清 净 光 、 慧 日破 诸 阇,
néng fú zāifēnghuǒ

pǔ míngzhàoshìjiān

能 伏 灾 风 火,普 明 照 世 间 。
bēi tǐ jièléizhèn

cí yì miào dà yún

悲 体 戒 雷 震 ,慈意 妙 大 云,
shùgān lù fǎ yǔ

mièchúfánnǎoyàn

澍 甘 露法雨, 灭 除 烦 恼 焰。

242

zhèngsòngjīngguānchù

bù wèijūnzhènzhōng

诤 讼 经 官 处,怖 畏 军 阵 中 ,
niàn bǐ guānyīn lì

zhòngyuàn xī tuìsàn

念 彼 观 音 力, 众 怨 悉 退 散。
miàoyīnguānshìyīn

fànyīnhǎicháoyīn

妙 音 观世音 、 梵 音 海 潮音 ,
shèng bǐ shìjiānyīn

shì gù xū chángniàn

胜 彼 世间 音, 是 故须 常 念 ,
niànniàn wù shēngyí

guānshìyīnjìngshèng

念念 勿 生疑 。 观世音 净 圣 ,
yú kǔ nǎo sǐ è

néngwéizuò yī hù

于苦 恼 死厄、 能 为 作 依怙。
jù yí qiègōng dé

cí yǎnshìzhòngshēng

具一 切 功 德,慈 眼 视 众 生 ,
fú jù hǎiwúliàng

shì gù yìngdǐnglǐ

福聚 海 无量 , 是 故 应 顶礼 。
ěr shíchí dì pú sà jí cóngzuò qǐ

qiánbái fó yán

shìzūn

ruòyǒu

尔 时 持 地菩萨即 从 座 起, 前 白 佛 言: 世 尊, 若 有
zhòngshēng

wénshìguānshìyīnpúsàpǐn

zìzài zhī yè

pǔ ménshìxiàn

众生 、 闻是 观世音菩萨 品、 自在 之 业, 普 门 示 现
shéntōng lì zhě

dāngzhīshìréngōng dé bù shǎo

fó shuōshì pǔ ménpǐnshí

神通 力 者, 当 知 是 人 功 德不 少 。佛 说 是 普 门 品 时,
zhòngzhōng bā wàn sì qiānzhòngshēng

jiē fā wú děngděng ā nòuduōluósān

众 中 八万四 千 众 生 ,
miǎosān pú tí xīn

藐 三 菩提 心。

243

皆 发无 等 等 阿 耨 多 罗 三

tuó luó ní pǐn dì èr shí liù

陀 罗 尼 品 第二 十 六
ěr shíyàowáng pú sà

jí cóngzuò qǐ

piāntǎnyòujiān

hé zhǎngxiàng

尔 时 药 王 菩萨、即 从 座 起, 偏 袒 右 肩 ,合 掌 向

ér bái fó yán

shìzūn

ruòshànnán zǐ

shàn nǚ rén

yǒunéngshòuchí

佛、而 白 佛 言: 世 尊, 若 善 男 子、 善 女 人, 有 能 受 持
fǎ huájīngzhě ruò dú sòngtōng lì

ruòshūxiějīngjuàn

dé jǐ suǒ fú

法 华 经 者。若 读 诵 通 利, 若 书 写 经 卷 ,得几 所 福?佛
gàoyàowáng

ruòyǒushànnán zǐ

shàn nǚ rén

gōngyǎng bā bǎiwàn yì nà yóu

告 药 王 : 若 有 善 男 子、 善 女 人, 供 养 八 百 万 亿那 由
tā hénghéshāděngzhū fó

yú rǔ yì yún hé

qí suǒdé fú

níngwéiduōfǒu

他 恒河 沙 等 诸 佛,于汝意 云 何,其所得福、 宁为多 否?
shènduō

shìzūn

fó yán

ruòshànnán zǐ

shàn nǚ rén

néng yú shìjīng

甚 多, 世 尊。佛 言: 若 善 男 子、善 女 人, 能 于 是 经 ,
nǎizhìshòuchí yī sì jù jì

dú sòng

jiě yì

rú shuōxiūxíng

gōng dé

乃 至 受 持 一四句偈, 读 诵 、 解 义, 如 说 修 行 , 功 德
shènduō

ěr shíyàowáng pú sà bái fó yán

shìzūn

wǒ jīndāng yǔ shuō fǎ zhě

甚 多。尔 时 药 王 菩萨 白 佛 言: 世 尊,我 今 当 与 说 法 者
tuóluó ní zhòu

yǐ shǒu hù zhī

jí shuōzhòuyuē

陀 罗 尼 咒 、以 守 护 之。即 说 咒 曰:
ān ěr

màn ěr

mó mí

mó mó mí

zhǐ lì

zhē lí dì

shēmiēshē lǚ duō

安尔 曼 尔 摩祢 摩摩祢 旨 隶 遮 梨第 赊 咩 赊 履 多
wěi shān dì

mù dì

玮 膻帝

目帝 目 多 履 娑 履 阿 玮 娑 覆 桑 履

suō lǚ chā yì

ā chā yì

mù duō lǚ suō lǚ

ā wěisuō fù sāng lǚ

ā qí nì

娑 履 叉 裔 阿 叉 裔 阿耆腻
shān dì shē lǚ tuóluó ní

ā lú gā pó suō bò zhè pí chā nì

mí pí tì

膻 帝 赊 履 陀 罗 尼 阿卢伽婆 娑 簸 蔗 毗 叉 腻 祢毗剃
244

ā biànduōluó mí lǚ tì

ā dànduō bō lì shū dì

ōu jiū lì móujiū lì

ā luó

阿 便 哆 逻 祢履剃 阿 亶 哆 波隶 输 地 沤 究 隶 牟 究 隶 阿 罗

bō luó lì shǒujiāchà

ā sān mó sān lǚ

隶 波罗隶 首 迦 差 阿三磨三履
fó tuó pí jí lì zhì dì

dá mó bō lì chà dì sēng gā niè qú shā mí

pó shě

佛 驮 毗吉利 袠 帝 达磨波利 差 帝 僧 伽 涅 瞿 沙 祢 婆 舍
pó shěshū dì mànduōluó mànduōluóchā yè duō yóulóuduō yóulóuduōjiāoshě

婆舍 输地 曼 哆 逻 曼 哆 逻 叉夜多 邮 楼 哆 邮 楼 哆 憍 舍
lüè

è chāluó

è chā yě duō yě

略 恶叉 逻 恶叉冶多冶
ā pó lú

ā mó ruò nà duō yè

阿婆卢 阿磨 若 那 多 夜
shìzūn

shìtuóluó ní shénzhòu

liùshí èr yì héng hé shāděngzhū fó

世 尊, 是 陀 罗 尼 神 咒 , 六 十 二亿 恒 河 沙 等 诸 佛
suǒshuō

ruòyǒuqīnhuǐ cǐ fǎ shīzhě

zé wéiqīnhuǐshìzhū fó yǐ

所 说 , 若 有 侵 毁 此法 师 者,则 为 侵 毁 是 诸 佛已。
shíshìjiāmóu ní fó zànyàowáng pú sà yán

shànzāi shànzāi

yàowáng

时 释 迦 牟 尼佛 赞 药 王 菩萨 言: 善 哉、善 哉, 药 王
rǔ mǐnniànyōng hù cǐ fǎ shī gù

shuōshìtuóluó ní

yú zhūzhòngshēng

duō

汝 愍 念 拥 护此法 师 故, 说 是 陀 罗 尼,于 诸 众 生 、多
suǒráo yì

所 饶 益。
ěr shíyǒngshī pú sà bái fó yán

shìzūn

wǒ yì wéiyōng hù dú sòngshòu

尔 时 勇 施 菩萨 白 佛 言: 世 尊, 我亦 为 拥 护读 诵 受
chífǎ huájīngzhě

shuōtuóluó ní

ruò cǐ fǎshī dé shìtuóluó ní

ruò

持法 华 经 者, 说 陀罗 尼, 若 此法师得 是 陀罗 尼, 若
yèchā ruòluóchà ruò fù dān nà ruò jí zhē ruòjiūpán tú ruò èguǐ

děng

夜叉、若 罗刹 、若 富 单 那、若 吉 遮、若 鸠 槃 荼、若 饿鬼、等 ,

245

sì qiú qí duǎn

wú néng dé biàn

jí yú fó qián ér shuōzhòuyuē

伺 求 其 短 ,无 能 得 便 。即于佛 前 而 说 咒 曰:
cuó lì

mó hē cuó lì

yù zhǐ

mù zhǐ

ā lì

ā luó pó dì

niè lì dì

痤 隶 摩诃 痤 隶 郁 枳 目 枳 阿隶 阿 罗 婆第 涅 隶第
niè lì duō pó dì

yī zhì nǐ wéizhì nǐ zhǐzhì nǐ niè lì chí nǐ niè lí chí pó

涅 隶 多 婆第 伊 致 柅 韦 致 柅 旨 致 柅 涅 隶 墀 柅 涅 犁 墀 婆


shìzūn

shìtuóluó ní shénzhòu

hénghéshāděngzhūfósuǒshuō

世 尊, 是 陀罗 尼 神 咒 , 恒河 沙 等 诸佛所 说 , 亦
jiē suíxǐ

ruòyǒuqīnhuǐ cǐ fǎshī zhě

zé wéiqīnhuǐshìzhū fó yǐ

皆 随喜, 若 有 侵 毁 此法师 者,则 为 侵 毁 是 诸 佛已。
ěr shí pí shāméntiānwáng hù shìzhěbái fó yán

shìzūn

wǒ yì wéimǐn

尔 时 毗 沙 门 天 王 护 世 者 白 佛 言: 世 尊, 我亦 为 愍
niànzhòngshēng yōng hù cǐ fǎ shī gù

shuōshìtuóluó ní

jí shuōzhòuyuē

念 众 生 、拥 护此法 师 故, 说 是 陀 罗 尼。即 说 咒 曰:
ā lí

nà lí miǎn nà lí

ānàlúnà

jū nà fù

阿梨 那梨 冕 那梨 阿那卢那履 拘那覆
shìzūn

yǐ shìshénzhòu

yōnghù fǎshī

wǒ yì zì dāngyōnghùchíshì

世 尊, 以 是 神 咒 、 拥护 法师, 我亦自 当 拥护 持 是
jīngzhě

lìngbǎiyóuxúnnèi

wú zhūshuāihuàn

经 者, 令 百 由 旬 内、无 诸 衰 患 。
ěr shíchíguótiānwáng

zài cǐ huìzhōng

yǔ qiānwàn yì nà yóu tā qián

尔 时 持 国 天 王 、 在 此 会 中 , 与 千 万 亿那 由 他 乾
tà pó zhòng

gōngjìngwéirào

qián yì fó suǒ

hézhǎng báifó yán

shìzūn

闼婆 众 , 恭敬 围绕 , 前 诣佛 所, 合掌 白佛 言: 世 尊,
wǒ yì yǐ tuóluó ní shénzhòu

yōng hù chí fǎ huájīngzhě

jí shuōzhòuyuē

我亦以 陀 罗 尼 神 咒 、 拥 护 持 法 华 经 者。即 说 咒 曰:

246

ā gā mí

gā mí

qú lì qiántuó lì zhāntuó lì

mó dēng qí chángqiú

阿伽祢 伽祢 瞿利 乾 陀 利 旃 陀 利 摩 蹬 耆 常 求

fú lóushā nǐ

è dǐ

利 浮 楼 莎 柅 頞底
shìzūn

shìtuóluó ní shénzhòu

sì shí èr yì zhū fó suǒshuō

ruòyǒu

世 尊, 是 陀 罗 尼 神 咒 , 四 十 二亿 诸 佛 所 说 , 若 有
qīnhuǐ cǐ fǎshī zhě

zé wéiqīnhuǐshìzhū fó yǐ

侵 毁 此法师 者,则 为 侵 毁 是 诸 佛已。
ěr shíyǒuluóchànǚděng

yī mínglán pó

èr míng pí lán pó

sān

尔 时 有 罗刹女 等 , 一 名 蓝 婆, 二 名 毗 蓝 婆, 三
míngqǔchǐ

sì mínghuáchǐ

wǔ mínghēichǐ

liùmíngduō fā

qī míng wú

名曲 齿, 四 名 华 齿, 五 名 黑 齿, 六 名 多 发, 七 名 无
yàn zú

bā míngchíyīngluò

jiǔmínggāo dì

shímíngduó yí qièzhòngshēng

厌 足, 八 名 持 璎 珞, 九 名 睾 帝, 十 名 夺 一 切 众 生
jīng qì

shìshíluóchànǚ

yǔ guǐzi mǔ bìng qí zǐ

jí juànshǔ

jù yì fó

精 气, 是 十 罗刹女,与鬼子母、并 其子、及 眷属 ,俱诣佛
suǒ

tóngshēng báifó yán

shìzūn

wǒděng yì yù yōnghù dú sòngshòu chífǎ

所, 同声 白佛 言: 世 尊, 我等 亦欲 拥护 读 诵 受 持法
huájīngzhě

chú qí shuāihuàn

ruòyǒu sì qiú fǎ shīduǎnzhě

lìng bù dé

华 经 者, 除 其 衰 患 , 若 有 伺 求 法 师 短 者, 令 不得
biàn

jí yú fó qián

ér shuōzhòuyuē

便 。即于佛 前 ,而 说 咒 曰:
yī tí lǚ

yī tí mǐn yī tí lǚ

ā tí lǚ

yī tí lǚ

ní lǚ

ní lǚ

伊提履 伊提 泯 伊提履 阿提履 伊提履 泥履 泥履 泥

ní lǚ

ní lǚ

lóu xī

lóu xī

lóu xī

lóu xī

duō xī

duō xī

duō xī

履 泥履 泥履 楼 醯 楼 醯 楼 醯 楼 醯 多 醯 多 醯 多 醯
dōu xī miǎn xī

兜醯 冕 醯

247

níngshàng wǒ tóushàng

mò nǎo yú fǎ shī ruò yè chā ruòluóchà ruò è

宁 上 我 头 上 ,莫 恼 于法 师。若 夜 叉、若 罗 刹、若 饿
guǐ ruò fù dān nà

ruò jí zhē ruò pí tuóluó ruòjiāntuó ruò wū mó lè gā

鬼、若 富 单 那、若 吉 遮、若 毗 陀 罗、若 犍 驮、若 乌摩勒伽、
ruò ā bá mó luó ruò yè chā jí zhē ruòrén jí zhē ruò rè bìng ruò yī rì ruò

若 阿跋摩 罗、若 夜 叉 吉 遮、若 人 吉 遮、若 热 病 、若 一日、若
èr rì ruòsān rì ruò sì rì nǎizhì qī rì ruòcháng rè bìng

ruònánxíng

二日、若 三 日、若 四日、乃 至 七日、若 常 热 病 , 若 男 形 、
ruò nǚ xíng ruòtóngnánxíng ruòtóng nǚ xíng

nǎizhìmèngzhōng

yì fù mò

若 女 形 、若 童 男 形 、若 童 女 形 , 乃 至 梦 中 ,亦复莫
nǎo

jí yú fó qián

ér shuō jì yán

恼。即于佛 前 、而 说 偈 言:
ruò bù shùn wǒ zhòu

nǎoluànshuō fǎ zhě

若 不 顺 我 咒 , 恼 乱 说 法 者,
tóu pò zuò qī fēn

rú ā lí shùzhī

头 破 作 七 分,如阿梨 树 枝。
rú shā fù mǔ zuì

yì rú yā yóuyāng

如 杀 父母 罪,亦如压 油 殃 ,
dòuchèng qī kuángrén

diào dá pò sēngzuì

斗 秤 欺 诳 人, 调 达破 僧 罪。
fàn cǐ fǎshī zhě

dānghuò rúshì yāng

犯 此法师 者, 当 获 如是 殃 。
zhūluóchànǚshuō cǐ jì yǐ

báifó yán

shìzūn

wǒděng yì dāngshēn

诸 罗刹女 说 此偈已, 白佛 言: 世 尊, 我等 亦 当 身
zì yōng hù shòuchí

dú sòng xiūxíng shìjīngzhě

lìng dé ān yǐn

lí zhū

自 拥 护 受 持、读 诵 、修 行 、是 经 者, 令 得安 隐,离 诸
shuāihuàn

xiaozhòng dú yào

fó gàozhūluóchà nǚ

shànzāi shànzāi

衰 患 , 消 众 毒 药。佛 告 诸 罗 刹 女: 善 哉、善 哉,汝

248

děngdànnéngyōng hù shòuchí fǎ huámíngzhě

fú bù kě liàng

hé kuàngyōng

等 但 能 拥 护 受 持 法 华 名 者, 福不可 量 , 何 况 拥
hù jù zú shòuchí

gōngyǎngjīngjuàn

huá xiāng yīngluò

mò xiāng tú

护具足 受 持, 供 养 经 卷 , 华、 香 、璎 珞,末 香 、涂
xiāng shāoxiāng

fāngài

jì lè

ránzhǒngzhǒngdēng

sū dēng yóudēng

香 、烧 香 , 幡 盖、伎乐, 燃 种 种 灯 ,酥 灯 、油 灯 、
zhūxiāngyóudēng sū mó nà huáyóudēng zhān bǔ huáyóudēng pó shījiāhuáyóu

诸 香 油 灯 、苏摩那 华 油 灯 、瞻 卜 华 油 灯 、婆 师 迦 华 油
dēng yōu bō luóhuáyóudēng

rú shìděngbǎiqiānzhònggōngyǎngzhě gāo dì

灯 、优 钵 罗 华 油 灯 ,如 是 等 百 千 种 供 养 者。睾 帝,
rǔ děng jí juànshǔ

yīngdāngyōng hù rú shì fǎ shī

shuōshìtuóluó ní pǐnshí

汝 等 及 眷 属, 应 当 拥 护如 是 法 师。 说 是 陀 罗 尼 品 时
liùwàn bā qiānrén

dé wú shēng fǎ rěn

六 万 八 千 人、得无 生 法 忍。
miào zhuāng yán wáng běn shì pǐn dì èr shí qī

庄 严 王 本 事 品 第二 十 七

ěr shí fó gàozhū dà zhòng

nǎiwǎng gǔ shì

guò wú liàng wú biān bù kě

尔 时 佛 告 诸 大 众 : 乃 往 古 世、 过 无 量 无 边 不可
sī yì ā sēngzhǐjié

yǒu fó míngyúnléiyīnxiǔwánghuázhì duōtuó ā gā dù

思议阿 僧 祇 劫, 有 佛、名 云 雷 音 宿 王 华 智、多 陀 阿伽度、
ā luó hē

sānmiǎosān fó tuó

guómíngguāngmíngzhuāngyán

jiémíng xǐ

阿 罗 诃、 三 藐 三 佛 陀, 国 名 光 明 庄 严, 劫 名 喜
jiàn

见。
bǐ fó fǎ zhōngyǒuwáng

míngmiàozhuāngyán

qí wáng fū rén

míngyuē

彼佛法 中 有 王 , 名 妙 庄 严,其 王 夫 人、 名 曰

249

jìng dé

yǒu èr zǐ

yī míngjìngcáng

èr míngjìngyǎn shì èr zǐ

yǒu dà

净 德, 有 二子,一 名 净 藏 ,二 名 净 眼。是 二子、有 大
shén lì

fú dé zhìhuì

jiǔxiū pú sà suǒhángzhīdào

suǒwèitán bō luó mì

神 力,福德 智 慧, 久 修 菩萨 所 行 之 道, 所 谓 檀 波 罗 蜜、
shīluó bō luó mì

chàn tí bō luó mì

pí lí yē bō luó mì

chán bō luó mì

bān

尸 罗 波 罗 蜜、羼 提波 罗 蜜、毗梨耶波 罗 蜜、禅 波 罗 蜜、般
ruò bō luó mì

fāngbiàn bō luó mì

cí bēi xǐ shě

nǎizhìsānshí qī pǐnzhù

若 波 罗 蜜、 方 便 波 罗 蜜, 慈 悲 喜 舍, 乃 至 三 十 七 品 助
dào fǎ jiē xī míngliǎotōng dá yòu dé pú sà jìngsānmèi rì xīngxiùsānmèi

道 法、皆 悉 明 了 通 达。又 得菩萨 净 三 昧、日 星 宿 三 昧、
jìngguāngsānmèi

jìng sè sānmèi

jìngzhàomíngsānmèi

chángzhuāngyánsān

净 光 三昧 、 净 色 三昧 、 净 照明 三昧 、 长
mèi

dà wēi dé cángsānmèi

yú cǐ sānmèi

庄严 三

yì xī tōng dá

昧、大 威 德 藏 三 昧,于此 三 昧、亦悉 通 达。
ěr shí bǐ fó yù yǐndǎomiàozhuāngyánwáng

jí mǐnniànzhòngshēng gù

尔 时 彼佛欲 引 导 妙 庄 严 王 、及 愍 念 众 生 故,
shuōshì fǎ huájīng

shíjìngcángjìngyǎn èr zǐ

dào qí mǔ suǒ

hé shízhǐ

说 是 法 华 经 。 时 净 藏 净 眼 二子、 到 其母 所, 合 十 指
zhǎozhǎng

báiyán

yuàn mǔ wǎng yì yúnléiyīnxiǔwánghuázhì fó suǒ

爪 掌 、 白 言: 愿 母 往 诣 云 雷 音 宿 王 华 智 佛 所, 我
děng yì dāngshìcóng

qīnjìngōngyǎng lǐ bài

suǒ yǐ zhě hé

cǐ fó yú yí qiè

等 亦 当 侍 从 、亲 近 供 养 礼 拜。所 以 者 何。此佛于一 切
tiānrénzhòngzhōng

shuō fǎ huájīng

yí yìngtīngshòu

mǔ gào zǐ yán

天 人 众 中 、 说 法 华 经 ,宜 应 听 受 。母 告 子 言:汝
fù xìnshòuwàidào

shēnzhù pó luómén fǎ

rǔ děngyìngwǎngbái fù

yǔ gòng

父 信 受 外 道, 深 著 婆 罗 门 法,汝 等 应 往 白 父,与 共
jù qù

jìngcáng

jìngyǎn

hé shízhǐzhǎozhǎngbái mǔ

wǒ děngshì fǎ wáng

俱去。 净 藏 、 净 眼、合 十 指 爪 掌 白 母:我 等 是 法 王

250

ér shēng cǐ xiéjiànjiā

mǔ gào zǐ yán

rǔ děngdāngyōuniàn rǔ fù

子, 而 生 此 邪 见 家。 母 告 子 言: 汝 等 当 忧 念 汝父,
wéixiànshénbiàn

ruò dé jiànzhě

xīn bì qīngjìng

huòtīng wǒ děng

为 现 神 变 , 若 得 见 者, 心 必 清 净 , 或 听 我 等 ,
wǎngzhì fó suǒ

往 至 佛 所。
yú shì èr zǐ niàn qí fù gù

yǒngzài xū kōng

gāo qī duōluóshù

xiàn

于 是 二子 念 其父故, 涌 在 虚 空 , 高 七 多 罗 树, 现
zhǒngzhǒngshénbiàn

yú xū kōngzhōng hángzhùzuò wò

shēnshàngchūshuǐ

种 种 神 变 ,于虚 空 中 、行 住 坐 卧, 身 上 出 水 、
shēnxiàchūhuǒ

shēnxiàchūshuǐ

shēnshàngchūhuǒ

huòxiàn dà shēnmǎn xū

身 下 出 火, 身 下 出 水 、 身 上 出 火, 或 现 大 身 满 虚
kōngzhōng

ér fù xiànxiǎo

xiǎo fù xiàn dà

yú kōngzhōngmiè

hū rán

空 中 , 而复 现 小 , 小 复 现 大, 于 空 中 灭, 忽 然
zài dì

rù dì rú shuǐ

lǚ shuǐ rú dì

xiàn rú shìděngzhǒngzhǒngshén

在 地, 入地如 水 , 履 水 如地, 现 如 是 等 种 种 神
biàn

lìng qí fù wángxīnjìngxìnjiě

shí fù jiàn zǐ shén lì rú shì

xīn dà

变 , 令 其父 王 心 净 信 解。 时 父 见 子 神 力如 是, 心 大
huān xǐ

dé wèicéngyǒu

hé zhǎngxiàng zǐ yán

rǔ děng

shīwéishìshuí

欢 喜, 得 未 曾 有, 合 掌 向 子 言: 汝 等 、 师 为 是 谁 ,
shuízhī dì zǐ

èr zǐ báiyán

dà wáng

bǐ yúnléiyīnxiǔwánghuázhì fó

谁 之 弟子? 二子 白 言: 大 王 , 彼 云 雷 音 宿 王 华 智 佛,
jīnzài qī bǎo pú tí shùxià

fǎ zuòshàngzuò

yú yí qièshìjiāntiānrénzhòng

今 在 七 宝 菩提 树 下、法 座 上 坐,于一 切 世 间 天 人 众
zhōng guǎngshuō fǎ huájīng

shìwǒděngshī

wǒ shì dìzǐ

fù yǔ zǐ yán

中 、 广 说 法 华 经 , 是 我等 师,我 是 弟子。父语子 言:
wǒ jīn yì yù jiàn rǔ děngshī

kě gòng jù wǎng yú shì èr zǐ cóngkōngzhōngxià

我 今 亦欲 见 汝 等 师,可 共 俱 往 。于 是 二子 从 空 中 下

251

dào qí mǔ suǒ

hé zhǎngbái mǔ

fù wángjīn yǐ xìnjiě

kānrèn fā ā nòuduō

到 其母 所, 合 掌 白 母: 父 王 今 已 信 解, 堪 任 发阿 耨 多
luósānmiǎosān pú tí xīn

wǒ děngwéi fù

yǐ zuò fó shì

yuàn mǔ jiàntīng

罗 三 藐 三 菩提 心。我 等 为 父、已 作 佛 事, 愿 母 见 听 ,
yú bǐ fó suǒ

chūjiāxiūdào

于彼佛 所、 出 家 修 道。
ěr shí èr zǐ yù zhòngxuān qí yì

yǐ jì bái mǔ

尔 时 二子欲 重 宣 其意,以偈 白 母:
yuàn mǔ fàng wǒ děng

chūjiāzuòshāmén

愿 母 放 我 等 、 出 家 作 沙 门,
zhū fó shènnánzhí

wǒ děngsuí fó xué

诸 佛 甚 难 值,我 等 随 佛 学。
rú yōután bō huá

zhí fó fù nánshì

如 优 昙 钵 华, 值 佛复 难 是,
tuōzhūnán yì nán

yuàntīng wǒ chūjiā

脱 诸 难 亦 难, 愿 听 我 出 家。
mǔ jí gàoyán

tīng rǔ chūjiā

suǒ yǐ zhě hé

fó nánzhí gù

yú shì èr

母即 告 言: 听 汝 出 家。所 以 者 何。佛 难 值 故。于 是 二
zǐ bái fù mǔ yán

shànzāi

fù mǔ

yuànshíwǎng yì yúnléiyīnxiǔwánghuázhì

子 白 父母 言: 善 哉、父母, 愿 时 往 诣 云 雷 音 宿 王 华 智
fó suǒ

qīnjìngōngyǎng

suǒyǐ zhě hé

fó nándé zhí

rú yōután bō luóhuá

佛 所、 亲近 供养 ,所以 者 何。佛难得 值,如 优 昙 钵 罗 华,
yòu rú yī yǎnzhīguī

zhí fú mù kǒng

ér wǒ děngxiǔ fú shēnhòu

shēngzhí

又 如一 眼 之 龟, 值 浮木 孔 。 而我 等 宿 福 深 厚, 生 值
fófǎ

shì gù fùmǔ dāngtīngwǒděng

lìng dé chūjiā

suǒyǐ zhě hé

zhū fó

佛法, 是 故父母 当 听 我等 , 令 得 出家 。所以 者 何。诸 佛
nánzhí

shí yì nán yù

难 值, 时 亦 难 遇。

252

bǐ shímiàozhuāngyánwánghòugōng bā wàn sì qiānrén

jiē xī kānrènshòu

彼 时 妙 庄 严 王 后 宫 八 万 四 千 人, 皆 悉 堪 任 受
chíshì fǎ huájīng

jìngyǎn pú sà

yú fǎ huásānmèi

jiǔ yǐ tōng dá

jìng

持 是 法 华 经 。 净 眼 菩萨、于法 华 三 昧、 久 已 通 达, 净
cáng pú sà

yǐ yú wú liàngbǎiqiānwàn yì jié

tōng dá lí zhū è qù sānmèi

藏 菩萨、已于无 量 百 千 万 亿 劫、 通 达离 诸 恶趣 三 昧,
yù lìng yí qièzhòngshēng lí zhū è qù gù

qí wáng fū rén

dé zhū fó jí sānmèi

欲 令 一 切 众 生 离 诸 恶趣故。其 王 夫 人、得 诸 佛集 三 昧
néngzhīzhū fó mì mì zhīcáng

èr zǐ rú shì yǐ fāngbiàn lì

shànhuà qí fù

能 知 诸 佛秘密 之 藏 。二子如 是 以 方 便 力、 善 化 其父,
lìngxīnxìnjiě

hǎo lè fó fǎ

yú shìmiàozhuāngyánwáng yǔ qúnchénjuànshǔ

令 心 信 解, 好 乐佛法。于 是 妙 庄 严 王 、与 群 臣 眷属

jìng dé fūrén

yǔ hòugōngcǎinǚjuànshǔ jù

qí wáng èr zǐ

yǔ sì wàn

俱, 净 德夫人、与 后宫 婇 女眷 属 俱,其 王 二子、与四 万
èr qiānrén jù

yì shígòng yì fó suǒ

dào yǐ

tóumiàn lǐ zú

rào fó sān

二 千 人 俱, 一 时 共 诣佛 所, 到 已, 头 面 礼足, 绕 佛 三

quèzhù yí miàn

匝, 却 住 一 面 。
ěr shí bǐ fó wéiwángshuō fǎ

shìjiào lì xǐ

wáng dà huānyuè

ěr shí

尔 时 彼佛 为 王 说 法, 示 教 利喜。 王 大 欢 悦。尔 时
miàozhuāngyánwáng jí qí fū rén jiějǐngzhēnzhūyīngluò jiàzhíbǎiqiān

妙 庄 严 王 、及其夫 人、解 颈 真 珠 璎 珞、价 值 百 千 ,
yǐ sàn fó shàng

yú xū kōngzhōng

huàchéng sì zhùbǎotái

táizhōngyǒu dà

以 散 佛 上 ,于虚 空 中 、 化 成 四 柱 宝 台, 台 中 有 大
bǎochuáng

fū bǎiqiānwàntiān yī

qí shàngyǒu fó

jiéjiā fū zuò

fàng

宝 床 , 敷 百 千 万 天 衣, 其 上 有 佛、 结 跏 趺 坐, 放
dà guāngmíng ěr shímiàozhuāngyánwángzuòshìniàn

fó shēn xī yǒu duānyán

大 光 明 。尔 时 妙 庄 严 王 作 是 念 :佛 身 稀 有、端 严

253

shū tè

chéngjiù dì yī wēimiàozhī sè shíyúnléiyīnxiǔwánghuázhì fó gào sì

殊 特, 成 就 第一 微 妙 之 色。时 云 雷 音 宿 王 华 智 佛 告 四
zhòngyán

rǔ děngjiànshìmiàozhuāngyánwáng

yú wǒ qián hé zhǎng lì fǒu

众 言:汝 等 见 是 妙 庄 严 王 、于我 前 合 掌 立 否。
cǐ wáng yú wǒ fǎ zhōng zuò bǐ qiū jīngqínxiū xí

zhù fó dào fǎ

dāng dé

此 王 、于我法 中 、作 比 丘、精 勤 修 习, 助 佛 道 法, 当 得
zuò fó

hàosuōluóshùwáng

guómíng dà guāng

jiémíng dà gāowáng

qí suō

作 佛, 号 娑 罗 树 王 , 国 名 大 光 , 劫 名 大 高 王 。其 娑
luóshùwáng fó

yǒu wú liàng pú sà zhòng

jí wú liàngshēngwén

qí guópíng

罗 树 王 佛, 有 无 量 菩萨 众 、及无 量 声 闻,其 国 平
zhèng

gōng dé rú shì

qí wáng jí shí yǐ guó fù dì

yǔ fū rén

èr zǐ

bìng

正 , 功 德如 是。其 王 即 时 以 国 付弟,与夫 人、二子、并
zhūjuànshǔ

yú fó fǎ zhōng

chūjiāxiūdào

wángchūjiā yǐ

yú bā wàn sì

诸 眷 属,于佛法 中 、 出 家 修 道。 王 出 家 已,于八 万 四
qiānsuì

chángqínjīngjìn xiūxíngmiào fǎ huájīng

guòshì yǐ hòu

dé yí

千 岁, 常 勤 精 进、修 行 妙 法 华 经 , 过 是 已 后,得一
qièjìnggōng dé zhuāngyánsānmèi

jí shēng xū kōng

gāo qī duōluóshù

ér

切 净 功 德 庄 严 三 昧。 即 升 虚 空 , 高 七 多 罗 树, 而
bái fó yán

shìzūn

cǐ wǒ èr zǐ

yǐ zuò fó shì

yǐ shéntōngbiànhuà

白 佛 言: 世 尊, 此我二子、 已 作 佛 事, 以 神 通 变 化、
zhuǎn wǒ xiéxīn

lìng dé ān zhù yú fó fǎ zhōng

dé jiànshìzūn

cǐ èr zǐ

转 我 邪 心, 令 得安 住 于佛法 中 , 得 见 世 尊。 此二子
zhě

shì wǒ shànzhīshi

wéi yù fā qǐ xiǔshìshàngēn

ráo yì wǒ gù

lái

者, 是 我 善 知 识, 为 欲发起 宿 世 善 根, 饶 益我故, 来
shēng wǒ jiā

生 我 家。
ěr shíyúnléiyīnxiǔwánghuázhì fó gàomiàozhuāngyánwángyán

rú shì

尔 时 云 雷 音 宿 王 华 智 佛 告 妙 庄 严 王 言:如 是、

254

rú shì

rú rǔ suǒyán

ruòshànnán zǐ shàn nǚ rén

zhòngshàngēn gù

shì

如 是,如汝 所 言, 若 善 男 子、善 女 人, 种 善 根 故, 世
shì dé shànzhīshi

qí shànzhīshi

néngzuò fó shì

shìjiào lì xǐ

lìng

世 得 善 知 识, 其 善 知 识、 能 作 佛 事, 示 教 利喜, 令
rù ā nòuduōluósānmiǎosān pú tí

dà wáng

dāngzhīshànzhīshizhě shì dà

入阿 耨 多 罗 三 藐 三 菩提,大 王 , 当 知 善 知 识 者、是 大
yīnyuán

suǒwèihuàdǎolìng dé jiàn fó

fā ā nòuduōluósānmiǎosān pú tí

因 缘 , 所 谓 化 导 令 得 见 佛, 发阿 耨 多 罗 三 藐 三 菩提
xīn dà wáng

rǔ jiàn cǐ èr zǐ fǒu cǐ èr zǐ

yǐ cénggōngyǎngliùshí wǔ bǎi

心。大 王 ,汝 见 此二子 否。此二子、已 曾 供 养 六 十 五 百
qiānwàn yì nà yóu tā héng hé shāzhū fó

qīnjìngōngjìng

yú zhū fó suǒ

千 万 亿那 由 他 恒 河 沙 诸 佛, 亲 近 恭 敬 , 于 诸 佛 所、
shòu chífǎ huájīng

mǐnniànxiéjiànzhòngshēng

lìngzhùzhèngjiàn

miào

受 持法 华 经 , 愍 念 邪 见 众 生 , 令 住 正 见 。 妙
zhuāngyánwáng jí cóng xū kōngzhōngxià

ér bái fó yán

shìzūn

rú lái

庄 严 王 即 从 虚 空 中 下, 而 白 佛 言: 世 尊, 如 来
shèn xī yǒu

yǐ gōng dé zhìhuì gù

dǐngshàngròu jì

guāngmíngxiǎnzhào

甚 稀 有,以 功 德 智 慧 故, 顶 上 肉 髻、 光 明 显 照 ,
qí yǎnchángguǎng

ér gànqīng sè

méijiānháoxiāng bái rú kē yuè

chǐbái

其 眼 长 广 、而 绀 青 色, 眉 间 毫 相 、白 如珂 月, 齿 白
qí mì

chángyǒuguāngmíng

chún sè chìhǎo

rú pín pó guǒ

ěr shímiào

齐密, 常 有 光 明 , 唇 色 赤 好、 如 频 婆 果。 尔 时 妙
zhuāngyánwáng

zàntàn fó rú shìděng wú liàngbǎiqiānwàn yì gōng dé yǐ

庄 严 王 、 赞 叹 佛如 是 等 无 量 百 千 万 亿 功 德已, 于
rú láiqián

yì xīn hé zhǎng

fù bái fó yán

shìzūn

wèicéngyǒu yě

如 来 前 ,一 心 合 掌 ,复 白 佛 言: 世 尊, 未 曾 有 也,如
láizhī fǎ

jù zú chéngjiù bù kě sī yì wēimiàogōng dé

jiàojièsuǒháng

来 之 法, 具足 成 就 不可思议 微 妙 功 德, 教 诫 所 行 ,

255

ān yǐnkuàishàn

wǒ cóngjīn rì

bù fù zì suíxīnháng

bù shēngxiéjiàn

安 隐 快 善 ,我 从 今 日,不复自 随 心 行 ,不 生 邪 见 、
jiāomànchēnhuìzhū è zhīxīn

shuōshì yǔ yǐ

lǐ fó ér chū

憍 慢 嗔 恚 诸 恶 之 心。 说 是 语已,礼佛而 出。
fó gào dà zhòng

yú yì yún hé

miàozhuāngyánwáng

qǐ yì rén hū

佛 告 大 众 : 于意 云 何, 妙 庄 严 王 、 岂异 人 乎,
jīnhuá dé pú sà shì

qí jìng dé fū rén

jīn fó qiánguāngzhàozhuāngyánxiāng

今 华 德菩萨 是。其 净 德夫 人, 今 佛 前 光 照 庄 严 相
pú sà shì

āi mǐnmiàozhuāngyánwáng jí zhūjuànshǔ gù

yú bǐ zhōngshēng

菩萨 是,哀 愍 妙 庄 严 王 及 诸 眷 属 故,于彼 中 生 。
qíèr zǐ zhě

jīnyàowáng pú sà

yàoshàng pú sà shì

shìyàowángyàoshàng

其二子 者, 今 药 王 菩萨、 药 上 菩萨 是, 是 药 王 药 上
pú sà

chéngjiù rú cǐ zhū dà gōng dé

yǐ yú wú liàngbǎiqiānwàn yì zhū fó

菩萨、 成 就 如此 诸 大 功 德, 已于无 量 百 千 万 亿 诸 佛
suǒ zhízhòng dé běn

chéngjiù bù kě sī yì zhūshàngōng dé

ruòyǒurén shí

所、植 众 德 本, 成 就 不可思议 诸 善 功 德, 若 有 人、识
shì èr pú sà míng zì zhě

yí qièshìjiānzhūtiānrénmín

yì yìng lǐ bài

是 二菩萨 名 字 者,一 切 世 间 诸 天 人 民、亦 应 礼 拜。佛
shuōshìmiàozhuāngyánwángběnshìpǐnshí

bā wàn sì qiānrén yuǎnchén lí gòu

说 是 妙 庄 严 王 本 事 品 时,八 万 四 千 人、远 尘 离 垢
yú zhū fǎ zhōng

dé fǎ yǎnjìng

于 诸 法 中 、得法 眼 净 。
pǔ xián púsà quàn fā pǐndì èrshíbā

普 贤 菩萨 劝 发 品第 二十 八
ěr shí pǔ xián pú sà

yǐ zì zàishéntōng lì

wēi dé míngwén

yǔ dà

尔 时 普 贤 菩萨、 以自 在 神 通 力, 威 德 名 闻, 与大

256

pú sà wú liàng wú biān bù kě chēngshù

cóngdōngfānglái

suǒjīngzhūguó

菩萨无 量 无 边 不可 称 数、 从 东 方 来, 所 经 诸 国,
pǔ jiēzhèndòng

yǔ bǎoliánhuá

zuò wú liàngbǎiqiānwàn yì zhǒngzhǒng jì

普 皆 震 动 , 雨 宝 莲 华, 作 无 量 百 千 万 亿 种 种 伎
lè yòu yǔ wú shùzhūtiān lóng yè chā qián tà pó

ā xiūluó jiālóuluó

乐。又 与无 数 诸 天 、龙 、夜 叉、乾 闼婆、阿 修 罗、迦 楼 罗、
jǐn nà luó mó hóuluó gā rénfēirén děng

dà zhòngwéirào

gè xiànwēi dé

紧 那 罗、摩 睺 罗 伽、人 非 人、等 ,大 众 围 绕,各 现 威 德
shéntōngzhī lì

dàosuō pó shìjiè

qí shéjuéshānzhōng

tóumiàn lǐ shìjiā

神 通 之 力。到 娑 婆 世 界、耆 阇 崛 山 中 , 头 面 礼 释 迦
móu ní fó

yòurào qī zā

bái fó yán

shìzūn

wǒ yú bǎowēi dé shàngwáng

牟 尼佛, 右 绕 七匝, 白 佛 言: 世 尊, 我于 宝 威 德 上 王
fó guó

yáowén cǐ suō pó shìjiè

shuō fǎ huájīng

yǔ wú liàng wú biānbǎi

佛 国, 遥 闻 此 娑 婆 世 界、 说 法 华 经 , 与无 量 无 边 百
qiānwàn yì zhū pú sà zhòng gòngláitīngshòu

wéiyuànshìzūndāngwéishuōzhī

千 万 亿 诸 菩萨 众 、共 来 听 受 , 惟 愿 世 尊 当 为 说 之
ruòshànnán zǐ

shàn nǚ rén

yú rú láimièhòu

yún hé néng dé shì fǎ huájīng

若 善 男 子、 善 女 人,于如 来 灭 后, 云 何 能 得 是 法 华 经
fó gào pǔ xián pú sà

ruòshànnán zǐ

shàn nǚ rén

chéngjiù sì fǎ

佛 告 普 贤 菩萨: 若 善 男 子、 善 女 人, 成 就 四法,
yú rú láimièhòu

dāng dé shì fǎ huájīng

yī zhě

wéizhū fó hù niàn

èr

于如 来 灭 后, 当 得 是 法 华 经 , 一 者、 为 诸 佛护 念 , 二
zhě zhízhòng dé běn

sānzhě rù zhèngdìng jù

sì zhě fā jiù yí qièzhòng

者、植 众 德 本, 三 者、入 正 定 聚,四 者、发 救 一 切 众
shēngzhīxīn

shànnán zǐ

shàn nǚ rén

rú shìchéngjiù sì fǎ

yú rú lái

生 之 心, 善 男 子、 善 女 人, 如 是 成 就 四法, 于如 来
mièhòu

bì dé shìjīng

灭 后,必得 是 经 。

257

ěr shí pǔ xián pú sà bái fó yán

shìzūn

yú hòu wǔ bǎisuì

zhuó è shì

尔 时 普 贤 菩萨 白 佛 言: 世 尊,于 后 五 百 岁、 浊 恶 世
zhōng

qí yǒushòuchíshìjīngdiǎnzhě

wǒ dāngshǒu hù

chú qí shuāihuàn

中 , 其 有 受 持 是 经 典 者, 我 当 守 护, 除 其 衰 患
lìng dé ān yǐn

shǐ wú sì qiú dé qí biànzhě

ruò mó ruò mó zǐ ruò mó nǚ

令 得安 隐, 使 无伺 求、得其 便 者, 若 魔、若 魔子、若 魔女、
ruò mó mín ruòwéi mó suǒzhùzhě ruò yè chā ruòluóchà ruòjiūpán tú ruò pí

若 魔 民、若 为 魔 所 著 者、若 夜 叉、若 罗 刹、若 鸠 槃 荼、若 毗
shěshé ruò jí zhē ruò fù dān nà

ruòwéituóluó děng

zhūnǎorénzhě

jiē

舍 阇、若 吉 遮、若 富 单 那、若 韦 陀 罗、等 , 诸 恼 人 者, 皆
bù dé biàn

shìrénruòháng

ruò lì

dú sòng cǐ jīng

wǒ ěr shíchéngliù yá

不得 便 。是 人 若 行 、若 立、读 诵 此 经 ,我尔 时 乘 六 牙
báixiàngwáng

yǔ dà pú sà zhòng

jù yì qí suǒ

ér zì xiànshēn

gōng

白 象 王 , 与大菩萨 众 、 俱诣其 所, 而自 现 身 , 供
yǎngshǒu hù

ān wèi qí xīn

yì wéigōngyǎng fǎ huájīng gù

shìrénruòzuò

养 守 护,安 慰 其 心,亦 为 供 养 法 华 经 故。是 人 若 坐、
sī wéi cǐ jīng

ěr shí wǒ fù chéngbáixiàngwáng

xiàn qí rénqián

qí rén

思 惟 此 经 , 尔 时 我复 乘 白 象 王 、 现 其 人 前 , 其 人
ruò yú fǎ huájīng yǒusuǒwàngshī yī jù yī jì

wǒ dāngjiàozhī

yǔ gòng dú

若 于法 华 经 、有 所 忘 失 一句一偈,我 当 教 之,与 共 读
sòng

háilìngtōng lì

ěr shíshòuchí dú sòng fǎ huájīngzhě

dé jiàn wǒ shēn

诵 , 还 令 通 利。尔 时 受 持 读 诵 法 华 经 者、得 见 我 身 ,
shèn dà huān xǐ

zhuǎn fù jīngjìn

yǐ jiàn wǒ gù

jí dé sānmèi

jí tuó

甚 大 欢 喜, 转 复 精 进, 以 见 我故, 即得 三 昧、 及 陀
luó ní

míngwéixuántuóluó ní

bǎiqiānwàn yì xuántuóluó ní

fǎ yīnfāng

罗 尼, 名 为 旋 陀 罗 尼、 百 千 万 亿 旋 陀 罗 尼、 法 音 方
biàntuóluó ní

dé rú shìděngtuóluó ní

便 陀 罗 尼,得如 是 等 陀 罗 尼。

258

shìzūn

ruòhòushìhòu wǔbǎi suì zhuó è shìzhōng

bǐqiū

bǐqiūní

世 尊, 若 后世 后 五百 岁、浊 恶 世 中 ,比丘、比丘尼、
yōu pó sāi

yōu pó yí

qiúsuǒzhě

shòuchízhě

dú sòngzhě

shūxiězhě

优 婆 塞、 优 婆夷, 求 索 者, 受 持 者, 读 诵 者, 书 写 者,
yù xiū xí shì fǎ huájīng

yú sān qī rì zhōng yìng yì xīnjīngjìn

mǎnsān qī

欲 修 习 是 法 华 经 ,于 三 七日 中 、应 一 心 精 进, 满 三 七
rì yǐ

wǒ dāngchéngliù yá báixiàng

yǔ wú liàng pú sà ér zì wéirào

日已, 我 当 乘 六 牙 白 象 , 与无 量 菩萨而自 围 绕, 以
yí qièzhòngshēngsuǒ xǐ jiànshēn

xiàn qí rénqián

ér wéishuō fǎ

shìjiào

一 切 众 生 所 喜 见 身 、 现 其 人 前 、而 为 说 法, 示 教
lì xǐ

yì fù yǔ qí tuóluó ní zhòu

dé shìtuóluó ní gù

wú yǒufēirén

利喜, 亦复与其 陀 罗 尼 咒 , 得 是 陀 罗 尼故, 无 有 非 人、
néng pò huàizhě

yì bù wéi nǚ rénzhīsuǒhuòluàn

wǒ shēn yì zì cháng hù shì

能 破 坏 者, 亦不 为 女 人 之 所 惑 乱 , 我 身 亦自 常 护 是
rén

wéiyuànshìzūntīng wǒ shuō cǐ tuóluó ní zhòu

人, 惟 愿 世 尊 听 我 说 此 陀 罗 尼 咒 。
jí yú fó qián ér shuōzhòuyuē

即于佛 前 而 说 咒 曰:
ā tán dì tántuó pó dì tántuó pó dì tántuójiūshě lì tántuóxiūtuó

阿 檀 地 檀 陀 婆地 檀 陀 婆帝 檀 陀 鸠 舍 隶 檀 陀 修 陀

xiūtuó lì

xiūtuóluó pó dǐ

fó tuó bō shān mí

sà pó tuóluó ní

ā pó

隶 修 陀 隶 修 陀 罗 婆底 佛 驮 波 膻 祢 萨婆 陀 罗 尼 阿婆
duō ní

sà pó pó shā āpó duōní xiū āpó duōní

多 尼 萨婆婆 沙 阿婆多尼 修 阿婆多尼
sēng gā pó lǚ chā ní sēng gā niè gā tuó ní

僧 伽婆履 叉 尼

ā sēngzhǐ sēng gā bō

僧 伽涅伽陀尼 阿 僧 祇

gā dì dì lì ā duòsēng gā dōulüè

ā luó dì pó luó dì

僧 伽波

sà pó sēng gā sān

伽地 帝隶阿 惰 僧 伽 兜 略 阿 罗 帝婆 罗 帝 萨婆 僧 伽 三

259

mó dì gā lán dì

sà pó dá mó xiū bō lì shā dì

摩地伽 兰 地 萨婆达磨 修 波利 刹 帝
sà pó sà duǒlóutuójiāoshělüè ā miǎn gā dì xīn ā pí jí lì dì dì

萨婆萨 埵 楼 驮 憍 舍 略 阿 冕 伽地 辛 阿毗吉利地帝
shìzūn

ruòyǒu pú sà dé wénshìtuóluó ní zhě

dāngzhī pǔ xiánshén

世 尊, 若 有 菩萨得 闻 是 陀 罗 尼 者, 当 知 普 贤 神
tōngzhī lì

ruò fǎ huájīng

hángyán fú tí

yǒushòuchízhě

yìngzuò cǐ

通 之 力, 若 法 华 经 、 行 阎 浮提, 有 受 持 者, 应 作 此
niàn

jiēshì pǔ xiánwēishénzhī lì ruòyǒushòuchí dú sòng

zhèng yì niàn

念 : 皆 是 普 贤 威 神 之 力。若 有 受 持、读 诵 , 正 忆 念 ,
jiě qí yì qù

rú shuōxiūxíng

dāngzhīshìrén

háng pǔ xiánháng

yú wú

解 其义趣, 如 说 修 行 , 当 知 是 人、 行 普 贤 行 , 于无
liàng wú biānzhū fó suǒ

shēnzhòngshàngēn

wéizhū rú lái

shǒu mó qí tóu

量 无 边 诸 佛 所、深 种 善 根, 为 诸 如 来、手 摩其 头。
ruòdànshūxiě

shìrénmìngzhōng

dāngshēngdāo lì tiānshàng

shìshí bā

若 但 书 写, 是 人 命 终 , 当 生 忉 利 天 上 , 是 时 八
wàn sì qiāntiān nǚ

zuòzhòng jì lè ér láiyíngzhī

qí rén jí zhù qī bǎoguàn

万 四 千 天 女、 作 众 伎乐而 来 迎 之, 其 人 即 著 七 宝 冠
yú cǎi nǚ zhōng yú lè kuài lè

hé kuàngshòuchí dú sòng

zhèng yì niàn

于 婇 女 中 、娱乐 快 乐,何 况 受 持、读 诵 , 正 忆 念 ,
jiě qí yì qù

rú shuōxiūxíng

ruòyǒurénshòuchí

dú sòng

jiě qí yì qù

解 其义趣,如 说 修 行 。 若 有 人 受 持,读 诵 , 解 其义趣,
shìrénmìngzhōng

wéiqiān fó shòushǒu

lìng bù kǒng bù

bù duò è qù

是 人 命 终 , 为 千 佛 授 手 , 令 不 恐 怖、不 堕 恶趣,即
wǎngdōu lǜ tiānshàng

mílè púsà suǒ

mílè púsà

yǒusānshíèrxiāng dà

往 兜 率 天上 、弥勒菩萨 所,弥勒菩萨、有 三十二 相 大
púsà zhòngsuǒgòngwéirào

yǒubǎiqiānwàn yì tiān nǚ juànshǔ

ér yú zhōng

菩萨 众 所 共 围 绕, 有 百 千 万 亿 天 女 眷 属, 而于 中

260

shēng

yǒu rú shìděnggōng dé lì yì

shì gù zhìzhě

yīngdāng yì xīn zì shū

生 , 有 如 是 等 功 德利益。 是 故 智 者, 应 当 一 心 自 书
ruòshǐrénshū

shòuchí

dú sòng

zhèngyìniàn

rú shuōxiūxíng

若 使 人 书, 受 持、读 诵 , 正 忆念 ,如 说 修行 。
shìzūn

wǒ jīn yǐ shéntōng lì gù shǒu hù shìjīng

yú rú láimièhòu

世 尊,我 今 以 神通 力故、守 护 是 经 ,于如 来 灭 后、
yán fú tí nèi

guǎnglìngliú bù

shǐ bù duànjué

阎 浮提 内, 广 令 流 布, 使 不 断 绝。
ěr shíshìjiāmóu ní fó zànyán

shànzāi

shànzāi

pǔ xián

rǔ néng

尔 时 释 迦 牟 尼佛 赞 言: 善 哉、 善 哉,普 贤 ,汝 能
hù zhùshìjīng

lìngduōsuǒzhòngshēng

ān lè lì yì

rǔ yǐ chéngjiù bù kě

护 助 是 经 , 令 多 所 众 生 、安乐利益,汝已 成 就 不可
sī yì gōng dé

shēn dà cí bēi

cóngjiǔyuǎnlái

fā ā nòuduōluósānmiǎo

思议 功 德、 深 大慈 悲, 从 久 远 来, 发阿 耨 多 罗 三 藐
sān pú tí yì

ér néngzuòshìshéntōngzhīyuàn

shǒu hù shìjīng

wǒ dāng

三 菩提意, 而 能 作 是 神 通 之 愿 , 守 护 是 经 , 我 当
yǐ shéntōng lì

shǒuhùnéngshòuchí pǔ xián púsà míngzhě

以 神通 力, 守护 能 受 持 普 贤 菩萨 名 者。
pǔ xián

ruòyǒushòuchí

dú sòng

zhèng yì niàn

xiū xí shūxiěshì

普 贤 , 若 有 受 持、 读 诵 , 正 忆 念 , 修 习 书 写 是
fǎ huájīngzhě

dāngzhīshìrén

zé jiànshìjiāmóu ní fó

rú cóng fó kǒu

法 华 经 者, 当 知 是 人、则 见 释 迦 牟 尼佛,如 从 佛 口、
wén cǐ jīngdiǎn

dāngzhīshìrén gōngyǎngshìjiāmóu ní fó

dāngzhīshìrén

闻 此 经 典 , 当 知 是 人、供 养 释 迦 牟 尼佛, 当 知 是 人
fó zànshànzāi

dāngzhīshìrén wéishìjiāmóu ní fó shǒu mó qí tóu

dāngzhī

佛 赞 善 哉, 当 知 是 人、为 释 迦 牟 尼佛 手 摩其 头, 当 知
shìrén

wéishìjiāmóu ní fó yī zhīsuǒ fù

rú shìzhīrén

bù fù tānzhùshì

是 人、 为 释 迦 牟 尼佛衣 之 所 覆, 如 是 之 人, 不复 贪 著 世

261

bù hǎowàidàojīngshū

shǒu bǐ

yì fù bù xǐ qīnjìn qí rén

jí zhū è

乐,不 好 外 道 经 书、 手 笔,亦复不喜 亲 近 其 人、及 诸 恶
zhě

ruò tú ér

ruòchùzhūyáng jī gǒu

ruòlièshī

ruòxuànmài nǚ sè

shì

者, 若 屠儿、若 畜 猪 羊 鸡 狗、若 猎 师、若 炫 卖 女色, 是
rénxīn yì zhìzhí

yǒuzhèng yì niàn

yǒu fú dé lì

shìrén bù wéisān dú suǒ

人 心 意 质 直, 有 正 忆 念 , 有 福德力, 是 人 不 为 三 毒 所
nǎo

yì fù bù wéi jídù

wǒ màn

xiémàn

zēngshàngmàn

suǒnǎo

shìrén

恼,亦复不 为 嫉妒、我 慢、邪 慢、 增 上 慢、所 恼, 是 人
shǎo yù zhī zú

néngxiū pǔ xiánzhīháng

少 欲 知 足, 能 修 普 贤 之 行 。
pǔ xián

ruò rú láimièhòu

hòu wǔ bǎisuì

ruòyǒurén

jiàn

普 贤 , 若如来 灭 后、 后五百 岁, 若 有 人、 见
shòuchí dú sòng fǎ huájīngzhě

yìngzuòshìniàn

cǐrén

bùjiǔ dāng

受 持 读 诵 法 华 经 者 , 应 作 是 念 : 此人、 不久 当
yì dàochǎng

pò zhū mó zhòng

dé ā nòuduōluósānmiǎosān pútí

zhuǎn

诣 道场 , 破 诸 魔 众 , 得阿 耨 多 罗 三 藐 三 菩提, 转
fǎ lún

jī fǎ gǔ

chuī fǎ luó

yǔ fǎ yǔ

dāngzuòtiānrén dà zhòngzhōng

法 轮, 击法鼓, 吹 法 螺, 雨法雨, 当 坐 天 人 大 众 中 、
shī zǐ fǎ zuòshàng

师 子法 座 上 。
pǔ xián

ruòyú hòushì shòuchí dú sòngshìjīngdiǎnzhě

shìrén bùfù

普 贤 ,若于 后世 、受 持 读 诵 是 经典 者, 是 人 不复
tānzhù yī fu

wò jù

yǐnshí

zī shēngzhī wù

suǒyuàn bù xū

yì yú xiàn

贪 著 衣服、卧具、饮 食、资 生 之 物, 所 愿 不虚,亦于 现
shì dé qí fú bào

ruòyǒurénqīnghuǐzhī

yán

rǔ kuángrén ěr

kōngzuòshì

世 得其福 报, 若 有 人 轻 毁 之, 言、汝 狂 人 耳, 空 作 是
háng

zhōng wú suǒhuò

rúshì zuìbào

dāngshìshì wúyǎn

ruòyǒugōngyǎng

行 , 终 无 所 获,如是 罪 报, 当世 世 无眼, 若 有 供养

262

zàntànzhīzhě

dāng yú jīnshì dé xiànguǒbào

ruò fù jiànshòuchíshìjīngzhě

赞 叹 之 者, 当 于 今 世 得 现 果 报。若 复 见 受 持 是 经 者
chū qí guò è

ruòshí

ruò bù shí

cǐ rénxiànshì dé báilàibìng

ruòyǒu

出 其 过 恶, 若 实、 若 不 实, 此 人 现 世 得 白 癞 病 , 若 有
qīngxiàozhīzhě

dāngshìshì yá chǐshūquē

chǒuchún

píng bí

shǒujiǎo

轻 笑 之 者, 当 世 世 牙 齿 疏 缺, 丑 唇 、 平 鼻, 手 脚
liáo lì

yǎnmù jiǎolài

shēn tǐ chòuhuì

èchuāng

nóngxuè

shuǐ fù

缭 戾,眼目 角 睐, 身 体 臭 秽, 恶疮 、 脓 血、 水 腹、
duǎnqì

zhū è zhòngbìng

shì gù pǔ xián

ruòjiànshòuchíshìjīngdiǎnzhě

短气 、 诸 恶 重 病 , 是 故普 贤 , 若 见 受 持 是 经 典 者,
dāng qǐ yuǎnyíng

dāng rú jìng fó

当 起 远 迎 , 当 如 敬 佛。
shuōshì pǔ xiánquàn fā pǐnshí

héng hé shāděng wú liàng wú biān pú sà

说 是 普 贤 劝 发 品 时、 恒 河 沙 等 无 量 无 边 菩萨、
dé bǎiqiānwàn yì xuántuóluó ní

sānqiān dà qiānshìjièwēichénděngzhū pú

得 百 千 万 亿 旋 陀 罗 尼, 三 千 大 千 世 界 微 尘 等 诸 菩

jù pǔ xiándào fó shuōshìjīngshí

pǔ xiánděng zhū pú sà

shè lì fú

萨、具普 贤 道。佛 说 是 经 时,普 贤 等 、诸 菩萨, 舍 利弗
děng

zhūshēngwén

jí zhūtiān

lóng

rénfēirén

děng

yí qiè dà huì

等 、诸 声 闻,及 诸 天 、龙 、人 非 人、等 ,一 切 大 会,
jiē dà huān xǐ

shòuchí fó yǔ

zuò lǐ ér qù

皆 大 欢 喜, 受 持 佛语, 作 礼而去。
miào fǎ lián huá jīng hòu xù

妙 法 莲 华 经 后序
hòuqínshāménsēngruìshù

后秦沙门 僧 睿述
fǎ huájīngzhě

zhū fó zhī mì cáng

zhòngjīngzhīshí tǐ yě

yǐ huáwéi

法 华 经 者, 诸 佛 之 秘 藏 , 众 经 之 实 体也。以 华 为
263

míngzhě

zhào qí běn yě

chēngfēntuó lì zhě

měi qí shèng yě

suǒxìng jì

名 者, 照 其 本 也; 称 芬 陀 利 者, 美 其 盛 也。所 兴 既
xuán

qí zhǐshènwǎn

zì fēi dá shíchuánzhī

hǎnyǒu dé qí ménzhě

fū bǎi

玄 ,其 旨 甚 婉;自 非 达 识 传 之, 罕 有 得其 门 者。夫 百
huìyào mù zhīyīng

wù shízhīběn yě

bā wàn sì qiān fǎ cángzhě

dàoguǒzhī

卉 药 木 之 英 ,物 实 之 本 也;八 万 四 千 法 藏 者, 道 果 之
yuán yě

gù yǐ yù yān

原 也,故以喻 焉。
zhūhuázhīzhōng

liánhuázuìshèng

huáshàngwèi fū

míng qū mó luó

诸 华 之 中 , 莲 华 最 胜 , 华 尚 未 敷, 名 屈摩 罗;
fū ér jiāngluò

míngjiā mó luó

chùzhōngshèngshí

míngfēntuó lì

wèi

敷而 将 落, 名 迦 摩 罗; 处 中 盛 时, 名 芬 陀 利。 未
fū yù èr dào

jiāngluò pì ní huán

róngyào dú zú yǐ yù sī diǎn

zhì rú

敷喻二 道, 将 落 譬泥 洹 , 荣 曜 独足以喻斯 典 , 至 如
bānruòzhūjīng

shēn wú bù jí

gù dàozhě yǐ zhī ér guī

dà wú bù gāi

般 若 诸 经 , 深 无不极, 故 道 者 以 之 而 归; 大无不 该,
gù chéngzhě yǐ zhī ér jì

rán qí dà lüè

jiē yǐ shìhuàwéi dà

yìng wù zhī

故 乘 者 以 之 而济; 然 其大 略, 皆 以 适 化 为 大; 应 务 之
mén

bù dé bù yǐ shànquánwéiyòng quánzhīwéihuà

wù wù suīhóng

yú shí

门,不得不以 善 权 为 用 。权 之 为 化,悟物 虽 弘 ,于 实
tǐ bù zú

jiēshǔ fǎ huá

gù qí yí yǐ

xún qí yōuzhǐ

huīkuòhóngsuì

体不足, 皆 属 法 华, 固其宜矣。 寻 其 幽 旨, 恢 廓 宏 邃,
suǒgāishènyuǎn

qǐ tú shuōshíguīběn

bì dìngshū tú ér yǐ yē

nǎishí

所 该 甚 远 , 岂徒 说 实 归 本, 毕 定 殊 涂而已耶? 乃 实
dà míngjiào lǐ

nángkuò gǔ jīn

yún fó shòu wú liàngyǒngjiéwèi zú

大 明 觉 理, 囊 括 古 今。 云 佛 寿 无 量 永 劫 未 足, 以
míng qí jiǔ yě

fēnshēn wú shù

wànxíng bù zú yǐ yì qí tǐ yě

rán zé shòu

明 其 久 也; 分 身 无 数, 万 形 不足以异其体也。 然 则 寿

264

liàngdìng qí fēishù

fēnshēnmíng qí wú shí

pǔ xiánxiǎn qí wú chéng

duō

量 定 其 非 数, 分 身 明 其无 实,普 贤 显 其无 成 , 多
bǎozhào qí bù miè

fū màixuán gǔ yǐ sī jīn

zé wànshìtong yī rì

jí wàn

宝 照 其不 灭。 夫 迈 玄 古以斯 今, 则 万 世 同 一日; 即 万
huà yǐ wù xuán

zé qiān tú wú yì zhé fū rú shìzhě

zé shēngshēngwèi zú yǐ

化 以悟 玄 ,则 千 途无异 辙。夫如 是 者,则 生 生 未 足以
qī cún

yǒng jì yì wèi kě yán qí miè yǐ xúnyōuzōng yǐ juéwǎng

zé sànggōng

期 存, 永 寂亦 未 可 言 其 灭 矣。寻 幽 宗 以 绝 往 ,则 丧 功
yú běn wú

kòngxīnpèi yú sānmèi

zé wàng qī yú èr dì

于 本 无; 控 心 辔 于 三 昧,则 忘 期于二地。
jīngliú zī tǔ

suī fù chuí jí bǎinián

yì zhěmèi qí xū jīn

líng

经 流 兹土, 虽 复 垂 及 百 年 , 译 者 昧 其虚 津, 灵
guān mò zhīhuò qǐ

tánzhěguāi qí zhǔn gé

yōuzōnghǎn dé ér lǚ

tú fù sōu

关 莫 之 或 启; 谈 者 乖 其 准 格, 幽 踪 罕 得而履;徒复 搜
yánhàoshǒu

bìngwèiyǒukuī qí ménzhě

qín sī lì xiàowèizuǒjiāngjūn ān

研 皓首 , 并 未 有 窥 其 门 者。 秦 司隶 校尉 左 将 军 安
chénghóuyáosōng

nǐ yùnxuánmén

zháixīnshìbiǎo

zhùchéng sī diǎn

xìn

城 侯 姚 嵩 。拟 韵 玄 门, 宅 心 世 表 , 注 诚 斯 典 , 信
yì mí zhì

měi sī xún qí wén

shēnshí yì zhězhīshī

jì yù jiū mó luó fǎ shī

诣弥 至, 每 思 寻 其 文, 深 识 译 者 之 失。既遇 鸠 摩 罗 法 师,
wéizhīchuánxiě

zhǐ qí dà guīzhēn

ruò pī chóngxiāo ér gāodǎo

dēngkūn

为 之 传 写, 指 其大 归 真 , 若 披 重 霄 而 高 蹈, 登 昆
lún ér fǔ xì yǐ

yú shítīngshòulǐng wù zhīsēng bā bǎi yú rén jiēshìzhūfāng

仑 而俯盻矣。于 时 听 受 领 悟 之 僧 八 百 余 人。皆 是 诸 方
yīngxiù

yì shízhījié yě

shìsuìhóngshǐ bā nián

suì cì chúnhuǒ

英 秀,一 时 之 杰 也。 是 岁 弘 始 八 年 。 岁 次 鹑 火。

265