BIn] U0’]CH’UIUB

Metro man®bePTpasß (Pass) …n&ye®CA®CHehAfa
lùuuˆ ù||jü¦ |dHHnl|u’ñ|l|u√d|ul|d|U≤ññlñ
|dHì|üuüù|u¦ô¦ + ì|u|¦Hñ’ù|u 600 ñ|¦u
luu|u|¦|ñ|uùj|lHñ’|jñ|u”u|ñ|ñjñu’uôuUü¦¦
¦u|¦|ñ|uñ|¦udl|nñô· + nl|u’uü|H|·|¦u|u
Hñ’ù|nj nuulnü|u||Hô 1.800.COMMUTE
…emIlenA metro.net +
ù|njjuü|ì|uñj – $14
ù|njjuü|ülì|uñj – $27
ù|njjuü||ô – $52
EZ ù|njñu¦|ñu¦ – $58
(lÌsMrab’CiH Metro EfmTaMgyanCMniHepßg@eTot)
01
I U ‘I 0
S¡I9n¡IU’HI¡U¦ ID99¡nDn9IB’Hn¡IU’9IH’90
ñ | ñ | j ü ¦ | ¦ u | ¦ u n M e t r o ¦ u | ô j l ù | ñ u ü | u ’| ù †u | ¦ |
j u | u H ù | | u ‘| u 4 j ü ñ | u U l ñ ’≤ ñ H u ’H l l u ñ d H ’
j u | u H ù | ñ u †| H U u ’ +
ì | l ñ ’u ¦ n ì ü ñ ü | u ’| ¦ | | ü H U u ’u ¦ †ü ¦ u | ¦ | ü u ì | u ñ j
d | ü · | u U n u | u H ñ | l | u | u ‘| u | ¦ | ‰ m e t r o . n e t | d u ∫
G ô ¦ d u | ü H | u ‘| u ü ∫ | n ’H | n ’ +
> uñdH’ñ|¦uHu’ …nƒ|¦Ulun’ìñ Gô¦u¦|üH
> HlGü|UüùìùH’ …|ñul|¦lü¦|
> uñ’|d|u|ìñ|uñu|¦unGHu’
> lu’ü|ìñ|u√d|ulü·|üün¦ nu|uuù·
> ìñ|u√d|ul|dH|jul|u·|ñ|ì ì|ü|nnù¦Uüìñ
|uñunGùU|uuù· ¦uu|¦ñ|¦uu|u||¦||H
u|¦un
> lñj|ñ|lü|lñunuù|H’ô¦lun’ìñ
> nuñün| ùñ ùñ’ôl …ü|ñ’ü|l|uüô|u+
> u|¦n|lñlunlu¦ ñu|üH|u√d|ul jüuu|u
l|Uñ|lunñuñ|üì√|dHu¦uuñ| |d|Uulnü
|u||Hô 888.950.7233
> nu|jñ|uô¦ù||jnüuluü· |¦||üHìñ|u|dH’
ñ|¦uHu’lun’ìñ
> |u√Gjôñdù|ìñUñlun’lullun’ìñ uñù|u’ô¦ìñ
¦uü·|üü |d|U|juu√|lô|u|jñ|U
Metro
pocket guide
M e t r o ñ ü | ñ | ñ ’ü | I U | 8 ü 8 ¦
m | ü | I m ` d ü ü | ü | ñ I ü m ’ü | ñ 4
| U ü H | ü d ñ H ñ | O l ü ñ | m I | ñ j ñ ü ’
O ñ | 8 ü | 8 l ñ ü | D | 8 ü H O | H 4
r e b o b e ® K a g k a r e F √Id Me N Ir r b s ’G ~k
| d u ∫ | j ñ | u ù ì | u √d | u l | d H H j u | ü n l | u ’
ì ñ n u u n j ¦ | j u d | u ’| j ñ | u d | u l l u n ’
| U u | ¦ | m e t r o . n e t … u l n ü u ñ | U u
| H ô ≤ ñ | ü ü | ù ¬ 1 . 8 0 0 . C O M M U T E +
C m | 8 ü m ì M e t r o B u s
u | ¦ u n l u n ’| U u | u ñ ñ | u n u j ñ u ’ù ì
u + | ¦ | ñ u | ô | ¦ u | d | U ù ∂H ’ù ¦ j u | ñ u
ñ | l u | l ô n + ñ | + ù ì M e t r o ñ u ñ u ¦ ’
H u ’j u | u H l | H ’ü l u ñ | u U u | ¦ H | u
ù | ü u j ñ ü l ô · ü u n | d | U u | ¦ ü ñ
ü u j ñ ü ¹ + ù ì l u n ’ M e t r o R a p i d
ñ | H | ¦ ù | u ü | j ü | · ì | H u ’| ñ | ¦ | j ñ u ’ù ì
j u n ü √n ô | ¦ ’+ u ‘| u ˆ| · . ì | ô ¦ H | u ù |
ü u j ñ u u + l ‰ ù ì l u n ’ M e t r o
E x p r e s s ì ü | u ñ | u | u ü | U + | ¦ | | H ù ì
ù | ñ l j u √| ì ¹ | u U H u ’ñ ü ñ | ¦ u u | n ’.
ì | ô ¦ H | u ù | ü u | ô | ì +
C I ü | ñ ü ì M e t r o R a i l
u | ¦ M e t r o ü u | ô | ì . | u ñ u . j ñ u u
¦ u ü u u | n l u u | ¦ u | u M e t r o R a i l
ù u + ì | u | ¦ n ƒ| ¦ U n l u u | u ì n ’ 6 2
| ¦ | ñ u j u ü ¦ | u U ¦ u U + u | ¦ ù ∂H ’ù ¦
¦ ì ñ | l ñ u | ¦ u n ù | | j ü ¦ +
m | 8 ü m M e t r o ü m j ñ ü
u | ¦ M e t r o O r a n g e L i n e l ü u j ñ ü ¹
ñ ù | ù ì ñ u ¦ | ñ u ¦ | ñ u U | d H l ñ ’| ¦ | ô | u
| ñ ñ ¦ u ô | u H ü ü u ñ | ñ ’ S a n
F e r n a n d o V a l l e y l ì | u H o l l y w o o d
ô | u | ù u ¦ u u ù Œ u u H W a r n e r +
l ù U ¦ ∂l ñ ’| H ù ì | ¦ · ô ¦ H | u ù | ü u
j ô ñ ’ | u U | ñ ñ | u | ù | M e t r o
L i n e r s | d l . ì | H u ’| ¦ | n ƒ| ¦ U | H ô
1 3 | d H l ñ ’j n | d | u ñ | ¦ u l l ù | ñ u ¹
M e t r o R a i l + ñ | l ñ u | ¦ u n ù | | j ü ¦
ñ u | ¦ | ¦ | ñ | u n ƒ| ¦ U ¦ u U + +
U | 8 ü 8 ¦ | ñ | ü H | O | ñ
u j ñ u | ¦ | ñ | u ñ u ¦ ’ù | | j ü ¦ u | ¦ ù ∂H ’ñ | l u | l
ô | u u | ¦ u n | ù u | u | ñ | ¦ | ñ u ñ u ¦ ’l u n ’
| ñ + n u ñ ñ ’n ñ | H ’ù | U | ¦ ù ¦ · u | u
| ¦ · u | ¦ | ù H H ù · ô n ñ | ü M e t r o +
n l | u ’ü ñ u | ¦ u | ¦ ƒu n u u l n ü | u | | H ô
1 . 8 0 0 . C O M M U T E … | u H ì ¦ u l u ñ
m e t r o . n e t +
I 9 Ì U ¦ m e t r o Ì U D D U ¦ d I H ’] C H ’
0 1
0 1
0 1
| ü O O ü ¦ ü ü ñ |
| ù H H ù · u U - n | ` $ 1 . 2 5
M e t r o ù | n j u U | ù ` $ 3
¹ n ï ì u · ì n ï u ≤ n n ì n m u ì n j n u ’ 9 ï / u m 9 ï u ì m ’
/ u ì 0 j ì ù ì Þ u ì ü ü u u ì ù ¹
| ü O O ü ¦ m I | ü ’j ü O I U / ü 8 ü ñ | I / M e d i c a r e
| ù H H ù · u U - n | ` 4 5 ¢
M e t r o ù | n j u U | ù ` $ 1 . 5 0
u ü ù | n j u U | ù ( D a y P a s s ) … n & y e ® C A ® C H e h A
ù | l ù u u ˆ l u n ’ì ñ | ¦ | | ü H ì ñ | u u ù · u | ¦ u n
M e t r o u | u U l ì ñ | u ñ u l ≤ ñ u | ¦ j ô ñ ’ì | u ’| u
d | ü · ì ñ ¦ u j ñ ì ñ | l u | ¦ ü ¦ ¦ | ù H H ù · j ñ u j ñ ì
… ì ñ ì | ü u ü | ¦ | u ‘ | n ¦ H ñ ’ n u j ñ u | l | d | U ô ¦ - ‰ u
| ¦ | ñ u n ƒ| ¦ U l l ù | ñ u ¹ M e t r o R a i l ¦ u M e t r o
O r a g n e L i n e l u n ü u j ñ ü ¹ + | ñ u ü l ¦ | ñ ’
ì | U | j ñ | u 5 ü | ì | ü ¦ u ù · ≤ ñ ñ ñ | ù ù | u U ¦ u
u ¦ n j | ü ü ì U u | ñ ’| d H u u ’| ù + u ¦ ì ¦ ü | ñ
G ü n | … ù ñ ì √| H l ù U ¦ †| u U +
ñmñ’mñ|O’ ` lù|ñu Metro ¦uu|¦ Metro üu
jñü |uñ|¦|ñ|ujuü¦ü|nn + ì|≤ñu|¦ìñ|dljuuH
nujñù· …u|¦u√|l|du∫üuuu˙n|uU + ñu‘|¦∂ìñ
jññü¦ñj|ùù·|¦jñnuñjuññu¦’unì¦üun |u√ñ|l
ü¦ñj|uH|d|U≤ñ|lnuô |du∫Gduù|ìñ|u√d|ul
u|¦nujñù· …u|¦ù|njjñujñì + ìñju|uHù|¦u
u¦ô¦ü¦ñj|u. ñu‘|¦∂|uìñjñìô¦ü¦ñjìü |uUìñ
üu|¦nujñù·|u ìñjññü¦ñjì|ü¦u|üünujñü¦U
|uUìñì|ü¦ujñìô¦ù|ñ +
0 1

How to Ride: 1.800.COMMUTE
Customer Comments: 213.922.6235
Security/Emergencies: 1.888.950.SAFE
Wheelchair Lift Hotline: 1.800.621.7828
Hearing Impaired Hotline: 1.800.252.9040
(TDD)
Lost and Found: 323.937.8920

I|ü|üü ¦ ` 1.800.COMMUTE
|U|üO’ Hñ ü ü8 ` 213.922.6235
m8† m D/ñ|üH|m8 ` 1.888.950.SAFE
|ODü |mmm üI|O¦|ñlH ` 1.800.621.7828
|ODü |mmm I|ü’ H ñü 8’ jñ|ü|ñ ` 1.800.252.9040
(TDD)
ñ|Imñ’ 8 üIñ|U ü Iüm’ IüI ` 323.937.8920

important contacts
Cambodian 0
7
-1
3
0
4
t
r
©
2
0
0
6
L
A
C
M
T
A
Metro is one of the
nation’s largest public
transportation agencies.
We can take you just
about anywhere in
LA County.
How to Plan Your Trip
To plan the route that’s best
for you, use our Trip Planner
at metro.net or call us toll-free
at 1.800.COMMUTE.
Metro Bus
Our buses travel
most major streets
in the county, o=ering
di=erent types of
service. Metro Local
routes stop about
every two blocks and
are painted orange
(some are white with
orange stripes). Metro
Rapid routes are faster,
because they stop only
at major intersections;
they are painted red.
Metro Express routes
travel long distances
on freeways and make
very few stops; they are
painted blue.
Metro Rail
The Metro Blue, Green,
Red, Purple and Gold
lines comprise Metro
Rail. There are a total
of 62 stations in the
system, each o=ering
many bus connections.
go metro
01
01
Regular Fares:
One-Way Fare: $1.25
Metro Day Pass: $3
(unlimited riding on nearly all bus
and rail lines all day long)
Senior/Disabled/Medicare Fares:
One-Way Fare: 45¢
Metro Day Pass: $1.50
Buy your Day Pass when boarding
any Metro bus (drivers don’t
carry change, so you’ll need exact
fare), or at the self-service ticket
machines in Metro Rail and Metro
Orange Line stations. Two children
under age 5 may travel free with
each fare-paying adult. Eating and
drinking is not permitted on board.
01
Metro Orange Line
The Metro Orange Line
is a bus-only transitway
running east and west
across the San Fernando
Valley between North
Hollywood and Warner
Center. Vehicles on this
line are painted silver
and called Metro Liners;
they stop at 13 stations,
operating very much like
Metro Rail trains. Many
bus connections are
available at each station.
Other Carriers
Many local cities
operate additional
bus services in their
areas. Please note that
these carriers have
di=erent fare structures
than Metro.

For information,
call 1.800.COMMUTE
or check metro.net.
01
Metro has a variety of passes
good for unlimited travel that may
be purchased in advance. They’re
sold at more than 600 locations,
including some supermarkets
and check cashing outlets. For a
complete directory of sales outlets,
call 1.800.COMMUTE or check
metro.net.
Weekly Pass – $14
Semi-Monthly Pass – $27
Monthly Pass – $52
EZ transit pass – $58
(Good on Metro plus many other
carriers)
Most Metro bus and rail lines
start around 4am and keep running
until about midnight.
They’re less frequent in the late
evening and on weekends, so
check the timetables at metro.net
to be sure.
> Arrive at your stop or station early
> Stand back from the street or
platform edge
> Wave to the bus operator to stop
> Wait for exiting passengers to
leave, then board
> Passengers using wheelchairs
can ask for the operator’s
assistance to board and secure
a spot on the bus
> Secure your personal belongings
> Please do not eat, drink, smoke or
play loud music
> Be alert while traveling and report
any unusual activities by calling
888.950.SAFE (7233)
> Please be ready to exit when you
arrive at your stop
> Make sure you have your
belongings with you and exit
using the rear door
pre-paid passes
01
hours riding tips

cash fares
Note: Metro Rail and the Metro
Orange Line operate on the honor
system. There are no conductors
to collect tickets or gates to pass
through. But Los Angeles Sheri=’s
Department fare inspectors randomly
check to see that passengers have
valid tickets or passes. You may
never be checked; but if you are and
you don’t have a valid ticket, the fare
inspector may issue a citation and
you may be fined.