You are on page 1of 15

1

|| oÉÉsÉMüÉhQûqÉç ||
¤ÉqÉÉ rÉÎxqÉlÉç SqÉxirÉÉaÉÈ xÉirÉÇ kÉqÉïÈ M×üiÉ¥ÉiÉÉ |
AmrÉÌWÇûxÉÉ cÉ pÉÔiÉÉlÉÉÇ iÉqÉ×iÉå MüÉ aÉÌiÉqÉïqÉ || (12-32)

ÌMÇü iÉÑ ÍcɨÉÇ qÉlÉÑwrÉÉhÉÉqÉÌlÉirÉÍqÉÌiÉ qÉå qÉÌiÉÈ |
xÉiÉÉÇ iÉÑ kÉqÉïÌlÉirÉÉlÉÉÇ M×üiÉzÉÉåÍpÉcÉ UÉbÉuÉ || (4-27)
pÉrÉÇ pÉÏiÉÉή eÉÉrÉiÉå | (8-5)

lÉ cÉÉuÉ¥ÉÉ mÉërÉÉå£üurÉÉ MüÉqÉ¢üÉåkÉuÉzÉÉSÌmÉ | (13-14)
xÉͳÉMüwÉÉï¨ÉÑ xÉÉæWûÉSïÇ eÉÉrÉiÉå xjÉÉuÉUåwuÉÌmÉ | (8-28)
AuÉ¥ÉÉ lÉ SÉiÉurÉÇ MüxrÉÍcÉssÉÏsÉrÉÉÌmÉ uÉÉ |
AuÉ¥ÉrÉÉ M×üiÉÇ WûlrÉɬÉiÉÉUÇ lÉÉ§É xÉÇzÉrÉÈ || (13-33)
lÉ×zÉÇxÉÇqÉlÉ×zÉÇxÉÇ uÉÉ mÉëeÉÉU¤ÉhÉMüÉUhÉÉiÉç |
mÉÉiÉMÇü uÉÉ xÉSÉåzÉÇ uÉÉ MüiÉïurÉÇ U¤ÉiÉÉ xÉSÉ ||
UÉerÉpÉÉUÌlÉrÉÑ£üÉlÉÉqÉåwÉ kÉqÉïÈ xÉlÉÉiÉlÉÈ (24-18)
U¤ÉÉÇÍxÉ xÉlkrÉÉMüÉsÉåwÉÑ SÒkÉïwÉÉïÍhÉ pÉuÉÎliÉ uÉæ | (26-22)
cÉsÉÇ ÌWû rÉÉæuÉlÉÇ ÌlÉirÉÇ qÉÉlÉÑwÉåwÉÑ ÌuÉzÉåwÉiÉÈ | (32-76)
ÌmÉiÉÉ ÌWû mÉëpÉÑUxqÉÉMÇü SæuÉiÉÇ mÉUqÉÇ ÌWû lÉÈ |
rÉxrÉ lÉÉå SÉxrÉÌiÉ ÌmÉiÉÉ xÉ lÉÉå pÉiÉÉï pÉÌuÉzrÉÌiÉ || (32-21)
AsɃ¡ûÉUÉå ÌWû lÉÉUÏhÉÉÇ ¤ÉqÉÉ iÉÑ mÉÑÂwÉxrÉ uÉÉ |
¤ÉqÉÉ SÉlÉÇ ¤ÉqÉÉ xÉirÉÇ ¤ÉqÉÉ rÉ¥É¶É mÉŅ̃ÉMüÉÈ ||
¤ÉqÉÉ rÉzÉÈ ¤ÉqÉÉ kÉqÉïÈ ¤ÉqÉÉrÉÉÇ ÌuÉ̸iÉÇ eÉaÉiÉç || (33-9)
ÍkÉaoÉsÉÇ ¤Ȩ́ÉrÉoÉsÉÇ oÉë¼iÉÉåeÉÉåoÉsÉÇ oÉsÉqÉç |
LMåülÉ oÉë¼ShQåûlÉ xÉuÉÉïx§ÉÉÍhÉ WûiÉÉÌlÉ qÉå || (56-22)
SæuÉqÉåuÉ mÉUÇ qÉlrÉå mÉÉæÂwÉÇ iÉÑ ÌlÉUjÉïMüqÉç |
SæuÉålÉÉ¢üqrÉiÉå xÉuÉïÇ SæuÉÇ ÌWû mÉUqÉÉ aÉÌiÉÈ || (58-22)
mÉëÉrÉåhÉ ÌWû lÉU´Éå¸ erÉå¸ÉÈ ÌmÉiÉ×wÉÑ uÉssÉpÉÉÈ |
qÉÉiÉ×hÉÉÇ cÉ MülÉÏrÉÉÇxÉ: .......................|| (61-18)
------------------------------|| ArÉÉåkrÉÉMüÉhQûqÉç ||
pÉÔrÉÉå ÌuÉlÉrÉqÉÉxjÉÉrÉ pÉuÉ ÌlÉirÉÇ ÎeÉiÉåÎlSìrÉÈ |
MüÉqÉ¢üÉåkÉxÉqÉÑijÉÉÌlÉ irÉeÉåjÉÉ urÉxÉlÉÉÌlÉ cÉ || (3-42)
iÉѹÉlÉÑU£ümÉëM×üÌiÉrÉïÈ mÉÉsÉrÉÌiÉ qÉåÌSlÉÏqÉç |
iÉxrÉ lÉlSÎliÉ ÍqɧÉÉÍhÉ sÉokuÉÉÅqÉ×iÉÍqÉuÉÉqÉUÉÈ || (3-45)
cÉsÉÉ ÌWû mÉëÉÍhÉlÉÉÇ qÉÌiÉÈ || (4-20)

aÉiÉÉåSMåü xÉåiÉÑoÉlkÉÉå lÉ MüsrÉÉÍhÉ ÌuÉkÉÏrÉiÉå | (9-52)
ÌiɸåssÉÉåMüÉå ÌuÉlÉÉ xÉÔrÉïÇ xÉxrÉÇ uÉÉ xÉÍsÉsÉÇ ÌuÉlÉÉ |
lÉ iÉÑ UÉqÉÇ ÌuÉlÉÉ SåWåû Ìiɸå¨ÉÑ qÉqÉ eÉÏÌuÉiÉqÉç || (12-13)
xÉirÉålÉ sÉÉåMüÉlÉç eÉrÉÌiÉ SÏlÉÉlÉç SÉlÉålÉ UÉbÉuÉÈ |
aÉÑÃgzÉÑ´ÉÔwÉrÉÉ uÉÏUÉå kÉlÉÑwÉÉ rÉÑÍkÉ zÉɧÉuÉÉlÉç || (12-28)
xÉirÉÇ SÉlÉÇ iÉmÉxirÉÉaÉÉå ÍqɧÉiÉÉ zÉÉæcÉqÉÉeÉïuÉqÉç |
ÌuÉ±É cÉ aÉÑÂzÉÑ´ÉÔwÉÉ kÉëÑuÉÉhrÉåiÉÉÌlÉ UÉbÉuÉå || (12-29)
mÉËUirÉeÉårÉÑÈ ÌmÉiÉUÉå ÌWû mÉѧÉÉ pÉÉrÉÉïÈ mÉiÉÏǶÉÉÌmÉ M×üiÉÉlÉÑUÉaÉÉÈ |
M×üixlÉÇ ÌWû xÉuÉïÇ MÑüÌmÉiÉÇ eÉaÉixrÉÉSè SعuÉæuÉ UÉqÉÇ urÉxÉlÉå ÌlÉqÉalÉqÉç ||
(12-101)
ÍkÉaÉxiÉÑ rÉÉåÌwÉiÉÉå lÉÉqÉ zÉPûÉÈ xuÉÉjÉïmÉUÉÈ Îx§ÉrÉÈ |
lÉ oÉëuÉÏÍqÉ Îx§ÉrÉxxÉuÉÉïÈ pÉÉUiÉxrÉæuÉ qÉÉiÉUqÉç || (12-103)
xÉirÉqÉåMümÉSÇ oÉë¼ xÉirÉå kÉqÉïÈ mÉëÌiÉ̸iÉÈ |
xÉirÉqÉåuÉɤÉrÉÉ uÉåSÉÈ xÉirÉålÉæuÉÉmrÉiÉå mÉUqÉç || (14-7)
rÉjÉÉ ½mÉÉsÉÉÈ mÉzÉuÉÉå rÉjÉÉ xÉålÉÉ ½lÉÉrÉMüÉÈ |
rÉjÉÉ cÉlSìÇ ÌuÉlÉÉ UȨ́ÉrÉïjÉÉ aÉÉuÉÉå ÌuÉlÉÉ uÉ×wÉqÉç || (14-56)
LuÉÇ ÌWû pÉÌuÉiÉÉ UÉ·íÇ rÉ§É UÉeÉÉ lÉ SØzrÉiÉå || (14-57)
rÉ¶É UÉqÉÇ lÉ mÉzrÉå¨ÉÑ rÉÇ cÉ UÉqÉÉå lÉ mÉzrÉÌiÉ |
ÌlÉlSÎliÉÈ xÉ uÉxÉåssÉÉåMåü xuÉÉiqÉÉmrÉålÉÇ ÌuÉaÉWïûiÉå || (17-14)
lÉ ½iÉÉå kÉqÉïcÉUhÉÇ ÌMÇüÍcÉSÎxiÉ qÉWû¨ÉUqÉç |
rÉjÉÉ ÌmÉiÉËU zÉÑ´ÉÔwÉÉ iÉxrÉ uÉÉ uÉcÉlÉÌ¢ürÉÉ || (19-22)
LMü LuÉ ÌWû uÉlkrÉÉrÉÉÈ zÉÉåMüÉå pÉuÉÌiÉ qÉÉlÉxÉÈ |
AmÉëeÉÉÅxqÉÏÌiÉ xÉliÉÉmÉÉå lÉ ½lrÉÈ (mÉѧÉ) ÌuɱiÉå || (20-37)
aÉÑUÉåUmrÉuÉÍsÉmiÉxrÉ MüÉrÉÉïMüÉrÉïqÉeÉÉlÉiÉÈ |
EimÉjÉÇ mÉëÌiÉmɳÉxrÉ MüÉrÉïÇ pÉuÉÌiÉ zÉÉxÉlÉqÉç || (21-13)

2

ÌmÉiÉÑÌWïû uÉcÉlÉÇ MÑüuÉïlÉç lÉ MüͶɳÉÉqÉç WûÏrÉiÉå | (21-36)
kÉqÉÉåï ÌWû mÉUqÉÉå sÉÉåMåü kÉqÉåï xÉirÉÇ mÉëÌiÉ̸iÉqÉç |
kÉqÉïxÉÇÍ´ÉiÉqÉåiÉecÉ ÌmÉiÉÑuÉïcÉlÉqÉѨÉqÉqÉç || (21-41)
xÉÇ´ÉÑirÉ cÉ ÌmÉiÉÑuÉÉïYrÉÇ qÉÉiÉÑuÉÉï oÉëɼhÉxrÉ uÉÉ |
lÉ MüiÉïurÉÇ uÉ×jÉÉ uÉÏU kÉqÉïqÉÉÍ´ÉirÉ ÌiɸiÉÉ || (21-42)

pÉiÉÑïÈ ÌMüsÉ mÉËUirÉÉaÉÉå lÉ×zÉÇxÉÈ MåüuÉsÉÇ Îx§ÉrÉÉÈ |
xÉ pÉuÉirÉÉ lÉ MüiÉïurÉÉå qÉlÉxÉÉÌmÉ ÌuÉaÉÌWïûiÉÈ || (24-12)
qÉrÉÉ cÉæuÉ pÉuÉirÉÉ cÉ MüiÉïurÉÇ uÉcÉlÉÇ ÌmÉiÉÑÈ |
UÉeÉÉ pÉiÉÉï aÉÑÂÈ ´Éå¸È xÉuÉåïwÉÉqÉÏμÉUÈ mÉëpÉÑÈ || (24-16)
eÉÏuÉlirÉÉ ÌWû Îx§ÉrÉÉ pÉiÉÉï SæuÉiÉÇ mÉëpÉÑUåuÉ cÉ | (24-21)

kÉqÉÉïjÉïMüÉqÉÉÈ ÌMüsÉ iÉÉiÉ sÉÉåMåü xÉqÉÏͤÉiÉÉ kÉqÉïTüsÉÉåSrÉåwÉÑ |
iÉå iÉ§É xÉuÉåï xrÉÑUxÉÇzÉrÉÇ qÉå pÉÉrÉåïuÉ uÉzrÉÉÅÍpÉqÉiÉÉ xÉÑmÉѧÉÉ ||
(21-57)
rÉÎxqÉÇxiÉÑ xÉuÉåï xrÉÑUxÉͳÉÌuÉ¹É kÉqÉÉåï rÉiÉÈ xrÉɨÉSÒmÉ¢üqÉåiÉ |
²åwrÉÉå pÉuÉirÉjÉïmÉUÉå ÌWû sÉÉåMåü MüÉqÉÉiqÉiÉÉ ZÉsuÉÌmÉ lÉ mÉëzÉxiÉÉ ||
(21-58)
aÉÑ妃 UÉeÉÉ cÉ ÌmÉiÉÉ cÉ uÉ×®È ¢üÉåkÉÉimÉëWûwÉÉï±ÌS uÉÉÌmÉ MüÉqÉÉiÉç |
rɱuÉÉÌSzÉåiMüÉrÉïqÉuÉå¤rÉ kÉqÉïÇ MüxiÉÇ lÉ MÑürÉÉïSlÉ×zÉÇxÉuÉ×̨ÉÈ ||
(21-59)
ÌlÉaÉ×½ UÉåwÉÇ zÉÉåMÇü cÉ kÉærÉïqÉÉÍ´ÉirÉ MåüuÉsÉqÉç |
AuÉqÉÉlÉÇ ÌlÉUxrÉåqÉÇ aÉ×WûÏiuÉÉ WûwÉïqÉѨÉqÉqÉç || (22-3)
xÉuÉïÇ ÌuÉxÉeÉïrÉ Í¤ÉmÉëÇ MÑü MüÉrÉïÇ ÌlÉUirÉrÉqÉç || (22-4)
MüͶɬæuÉålÉ xÉæÍqɧÉå rÉÉå®ÒqÉÑixÉWûiÉå mÉÑqÉÉlÉç |
rÉxrÉ lÉ aÉëWûhÉÇ ÌMÇüÍcÉiMüqÉïhÉÉåÅlrÉ§É SØzrÉiÉå || (22-21)
xÉÑZÉSÒÈZÉå pÉrÉ¢üÉåkÉÉæ sÉÉpÉÉsÉÉpÉÉæ pÉuÉÉpÉuÉÉæ |
rÉecÉ ÌMÇüÍcɨÉjÉÉpÉÔiÉÇ lÉlÉÑ SæuÉxrÉ MüqÉï iÉiÉç || (22-22)

uÉëiÉÉåmÉuÉÉxÉÌlÉUiÉÉ rÉÉ lÉÉUÏ mÉUqÉÉå¨ÉqÉÉ |
pÉiÉÉïUÇ lÉÉlÉÑuÉiÉåïiÉ xÉ iÉÑ mÉÉmÉaÉÌiÉpÉïuÉåiÉç || (24-25)
pÉiÉÑïÈ zÉÑ´ÉÔwÉrÉÉ lÉÉUÏ sÉpÉiÉå xuÉaÉïqÉѨÉqÉqÉç |
AÌmÉ rÉÉ ÌlÉlÉïqÉxMüÉUÉ ÌlÉuÉרÉÉ SåuÉmÉÔeÉlÉÉiÉç || (24-26)
zÉÑ´ÉÔwÉÉqÉåuÉ MÑüuÉÏïiÉ pÉiÉÑïÈ ÌmÉërÉÌWûiÉå UiÉÉ |
LwÉ kÉqÉïÈ mÉÑUÉ SعÉå sÉÉåMåü uÉåSå ´ÉÑiÉÈ xqÉ×iÉÈ || (24-27)
M×üiÉÉliÉxrÉ aÉÌiÉÈ (mÉѧÉ) SÒÌuÉïpÉÉurÉÉ xÉSÉ pÉÑÌuÉ | (24-35)
GήrÉÑ£üÉ ÌWû mÉÑÂwÉÉ lÉ xÉWûliÉå mÉUxiÉuÉqÉç | (36-25)
AÉUÉÍkÉiÉÉ ÌWû zÉÏsÉålÉ mÉërɦÉæ¶ÉÉåmÉxÉåÌuÉiÉÉÈ |
UÉeÉÉlÉÈ xÉÇmÉëxÉÏSÎliÉ mÉëMÑümrÉÎliÉ ÌuÉmÉrÉïrÉå || (26-35)
AÉæUxÉÉlÉÌmÉ mÉѧÉÉÎlWû irÉeÉlirÉÌWûiÉMüËUhÉÈ |
xÉqÉjÉÉïlxÉÇmÉëaÉ׺ûÎliÉ eÉlÉÉlÉÌmÉ lÉUÉÍkÉmÉÉÈ || (26-36)
(AÉrÉïmÉѧÉ) ÌmÉiÉÉ qÉÉiÉÉ pÉëÉiÉÉ mÉѧÉxiÉjÉÉ xlÉÑwÉÉ |
xuÉÉÌlÉ mÉÑhrÉÉÌlÉ pÉÑgeÉÉlÉÉÈ xuÉÇ xuÉÇ pÉÉarÉqÉÑmÉÉxÉiÉå || (27-3)

GwÉrÉÉåÅmrÉÑaÉëiÉmÉxÉÉå SæuÉålÉÉÍpÉmÉëmÉÏÌQûiÉÉÈ |
EixÉ×erÉ ÌlÉrÉqÉÉÇ xiÉÏuÉëÉlÉç pÉëÇxrÉliÉå MüÉqÉqÉlrÉÑÍpÉÈ || (22-23)

pÉiÉÑïpÉÉïarÉÇ iÉÑ pÉÉrÉæïMüÉ mÉëÉÎmlÉiÉÉå (mÉÑÂwÉwÉïpÉ) | (27-4)

AxÉÇMüÎsmÉiÉqÉåuÉåWû rÉSMüxqÉÉimÉuÉiÉïiÉå |
ÌlÉuÉirÉÉïUqpÉqÉÉUokÉÇ lÉlÉÑ SæuÉxrÉ MüqÉï iÉiÉç || (22-24)

lÉ ÌmÉiÉÉ lÉÉiqÉeÉÉå lÉÉiqÉÉ lÉ qÉÉiÉÉ lÉ xÉZÉÏeÉlÉÈ |
CWû mÉëåirÉ cÉ lÉÉUÏhÉÉÇ mÉÌiÉUåMüÉå aÉÌiÉxiÉSÉ || (27-5)

UÉerÉÇ uÉÉ uÉlÉuÉÉxÉÉå uÉÉ uÉlÉuÉÉxÉÉå qÉWûÉåSrÉÈ | (22-29)

mÉëÉxÉÉSÉaÉëæÌuÉïqÉÉlÉæuÉÉï uÉæWûÉrÉxÉaÉiÉålÉ uÉÉ |
xÉuÉÉïuÉxjÉÉaÉiÉÉ pÉiÉÑïÈ mÉÉScNûÉrÉÉ ÌuÉÍzÉwrÉiÉå || (27-8)

ÌuÉYsoÉÉå uÉÏrÉïWûÏlÉÉå rÉÈ xÉ SæuÉqÉlÉÑuÉiÉïiÉå |
uÉÏUÉÈ xÉÇpÉÉÌuÉiÉÉiqÉÉlÉÉå lÉ SæuÉÇ mÉrÉÑïmÉÉxÉiÉå || (23-16)
SæuÉÇ mÉÑÂwÉMüÉUåhÉ rÉÈ xÉqÉjÉïÈ mÉëoÉÉÍkÉiÉÑqÉç |
lÉ SæuÉålÉ ÌuÉmɳÉÉjÉïÈ mÉÑÂwÉÈ xÉÉåÅuÉxÉÏSÌiÉ || (23-17)
lÉÔlÉÇ iÉÑ oÉsÉuÉÉÇssÉÉåMåü M×üiÉÉliÉÈ xÉuÉïqÉÉÌSzÉåiÉç | (24-5)

mÉÌiÉWûÏlÉÉ iÉÑ rÉÉ lÉÉUÏ lÉ xÉÉ zɤrÉÌiÉ eÉÏÌuÉiÉÑÇ | (29-7)
´ÉÑÌiÉÌWïû ´ÉÔrÉiÉå mÉÑhrÉÉ oÉëɼhÉlÉÉÇ iÉmÉÎxuÉlÉÉqÉç |
CWûsÉÉåMåü cÉ ÌmÉiÉ×ÍpÉrÉÉï x§ÉÏ rÉxrÉ qÉWûÉqÉiÉå |
AΰSï¨ÉÉï xoÉkÉqÉåïhÉ mÉëåirÉpÉÉuÉåÅÌmÉ iÉxrÉ xÉÉ | (29-18)

3

lÉ xÉirÉÇ SÉlÉqÉÉlÉÉæ uÉÉ lÉ rÉ¥ÉɶÉÉmÉëSͤÉhÉÉÈ |
iÉjÉÉ oÉsÉMüUÉÈ xÉÏiÉå rÉjÉÉ xÉåuÉÉ ÌmÉiÉÑÌWïûiÉÉ || (30-35)

lÉ MÑüsÉÇ lÉ M×üiÉÇ ÌuÉ±É lÉ S¨ÉÇ lÉÉÌmÉ xÉÇaÉëWûqÉç |
x§ÉÏhÉÉÇ aÉ׺ûÉÌiÉ WØûSrÉÇ AÌlÉirÉWØûSrÉÉ ÌWû iÉÉÈ || (39-23)

xuÉaÉÉåï kÉlÉÇ uÉÉ kÉÉlrÉÇ uÉÉ ÌuÉ±É mÉѧÉÉÈ xÉÑZÉÉÌlÉ cÉ |
aÉÑÂuÉרrÉlÉÑUÉåkÉålÉ lÉ ÌMüÎgcÉSÌmÉ SÒsÉïpÉqÉç || (30-36)

xÉÉkuÉÏlÉÉÇ iÉÑ ÎxjÉiÉÉlÉÉÇ ÌWû zÉÏsÉå xÉirÉå ´ÉÑiÉå zÉqÉå |
x§ÉÏhÉÉÇ mÉÌuɧÉÇ mÉUqÉÇ mÉÌiÉUåMüÉå ÌuÉÍzÉwrÉiÉå || (39-24)

SåuÉaÉlkÉuÉïaÉÉåsÉÉåMüÉloÉë¼sÉÉåMüÉÇxiÉjÉÉ lÉUÉÈ |
mÉëÉmlÉÑuÉÎliÉ qÉWûÉiqÉÉlÉÉå qÉÉiÉÉÌmÉiÉ×mÉUÉrÉhÉÉÈ || (30-37)

lÉÉiÉl§ÉÏ uÉɱiÉå uÉÏhÉÉ lÉÉcÉ¢üÉå uÉiÉïiÉå UjÉÈ |
lÉÉmÉÌiÉÈ xÉÑZÉqÉåkÉåiÉ rÉÉ xrÉÉSÌmÉ zÉiÉÉiqÉeÉÉ || (39-29)

AÉlÉ×zÉÇxrÉqÉlÉÑ¢üÉåzÉÈ ´ÉÑiÉÇ zÉÏsÉÇ SqÉÈ zÉqÉÈ |
UÉbÉuÉÇ zÉÉåpÉrÉlirÉåiÉå wÉ…ÓûhÉÉÈ mÉÑÂwÉÉå¨ÉqÉqÉç || (33-12)

ÍqÉiÉÇ SSÉÌiÉ ÌWû ÌmÉiÉÉ ÍqÉiÉÇ qÉÉiÉÉ ÍqÉiÉÇ xÉÑiÉÈ |
AÍqÉiÉxrÉ ÌWû SÉiÉÉUÇ pÉiÉÉïUÇ MüÉ lÉ mÉÔeÉrÉåiÉç || (39-30)

qÉÔsÉÇ ½åwÉ qÉlÉÑwrÉÉhÉÉÇ kÉqÉïxÉÉUÉå qÉWûɱÑÌiÉÈ |
mÉÑwmÉÇ TüsÉÇ cÉ mɧÉÇ cÉ zÉÉZÉɶÉÉxrÉåiÉUå eÉlÉÉÈ || (33-15)
lÉ ÌWû ¤ÉÑprÉÌiÉ SÒkÉïwÉïÈ xÉqÉÑSìÈ xÉËUiÉÉÇ mÉÌiÉÈ | (34-46)

urÉxÉlÉÏ uÉÉ xÉqÉ×®Éå uÉÉ aÉÌiÉUåwÉ iÉuÉÉlÉbÉ |
LwÉ sÉÉåMåü xÉiÉÉÇ kÉqÉÉåï rÉeerÉå¸uÉzÉaÉÉå pÉuÉåiÉç || (40-6)
CSÇ ÌWû uÉרÉqÉÑÍcÉiÉÇ MÑüsÉxrÉÉxrÉ xÉlÉÉiÉlÉqÉç |
SÉlÉÇ SϤÉÉ cÉ rÉ¥ÉåwÉÑ iÉlÉÑirÉÉaÉÉå qÉ×kÉåwÉÑ cÉ || (40-7)

ÌmÉiÉÉ ÌWû SæuÉiÉÇ iÉÉiÉ SåuÉiÉÉlÉÉqÉÌmÉ xqÉ×iÉqÉç | (34-52)

MüÉqÉ LuÉÉjÉïkÉqÉÉïprÉÉÇ aÉUÏrÉÉÌlÉÌiÉ qÉå qÉÌiÉÈ | (53-9)

pÉiÉÑïËUcNûÉ ÌWû lÉÉUÏhÉÉÇ mÉѧÉMüÉåšÉ ÌuÉÍzÉwrÉiÉå | (35-8)

AjÉïkÉqÉÉæï mÉËUirÉerÉ rÉÈ MüÉqÉqÉlÉÑuÉiÉïiÉå |
LuÉqÉÉmɱiÉå ͤÉmÉëÇ UÉeÉÉ SzÉUjÉÉå rÉjÉÉ || (53-13)

AÉqÉëÇ ÍNûiuÉÉ MÑüPûÉUåhÉ ÌlÉqoÉÇ mÉËUcÉUå¨ÉÑ rÉÈ |
rɶÉælÉÇ mÉrÉxÉÉ ÍxÉgcÉåiÉç lÉæuÉÉxrÉ qÉkÉÑUÉå pÉuÉåiÉç || (35-14)
lÉ ÌWû ÌlÉqoÉÉixÉëuÉåi¤ÉÉæSìÇ sÉÉåMåü ÌlÉaÉÌSiÉÇ uÉcÉÈ | (35-15)

lÉ mÉUåhÉÉWØûiÉÇ pɤrÉÇ urÉÉbÉëÈ ZÉÉÌSiÉÑÍqÉcNûÌiÉ | (61-16)
aÉÌiÉUåMüÉ mÉÌiÉlÉÉïrÉÉïÈ Ì²iÉÏrÉÉ aÉÌiÉUÉiqÉeÉÈ |
iÉ×iÉÏrÉÉ ¥ÉÉiÉrÉÉå UÉeÉlÉç cÉiÉÑjÉÉåï lÉåWû ÌuɱiÉå || (61-27)

ÌmÉiÉ×lxÉqÉlÉÑeÉÉrÉliÉå lÉUÉ qÉÉiÉUqÉ…¡ûlÉÉÈ | (35-26)
rÉÉå ÌWû SiuÉÉ aÉeÉ´Éå¸Ç Mü¤rÉÉrÉÉÇ MÑüÂiÉå qÉlÉÈ |
U‹ÑxlÉåWåûlÉ ÌMÇü iÉxrÉ irÉeÉiÉÈ MÑügeÉUÉå¨ÉqÉqÉç || (37-3)

pÉiÉÉï lÉ ZÉsÉÑ lÉÉUÏhÉÉÇ aÉÑhÉuÉÉͳÉaÉÑïhÉÉåÅÌmÉ uÉÉ |
kÉqÉïÇ ÌuÉqÉ×zÉqÉÉlÉÉlÉÉÇ mÉëirɤÉÇ SåÌuÉ SæuÉiÉqÉç || (62-8)

AÉiqÉÉ ÌWû SÉUÉÈ xÉuÉåïwÉÉÇ SÉUxÉÇaÉëWûuÉÌiÉïlÉÉqÉç | (37-24)

lÉæwÉÉ ÌWû xÉÉ x§ÉÏ pÉuÉÌiÉ ¤sÉÉbÉlÉÏrÉålÉ kÉÏqÉiÉÉ |
EpÉrÉÉåsÉÉåïMürÉÉåuÉÏïU mÉirÉÉ rÉÉ xÉÇmÉëxÉɱiÉå || (62-13)

lÉÌWû iÉ°ÌuÉiÉÉ UÉ·íÇ rÉ§É UÉqÉÉå lÉ pÉÔmÉÌiÉÈ |
iɲlÉÇ pÉÌuÉiÉÉ UÉ·íÇ rÉ§É UÉqÉÉå ÌlÉuÉixrÉÌiÉ || (37-29)

zÉÉåMüÉå lÉÉzÉrÉiÉå kÉærÉïÇ zÉÉåMüÉå lÉÉzÉrÉiÉå ´ÉÑiÉqÉç |
zÉÉåMüÉå lÉÉzÉrÉiÉå xÉuÉïÇ lÉÉÎxiÉ zÉÉåMüxÉqÉÉå ËUmÉÑÈ || (62-15)

AxÉirÉÈ xÉuÉïsÉÉåMåüÅÎxqÉlÉç xÉiÉiÉÇ xÉiM×üiÉÉÈ ÌmÉërÉæÈ |
pÉiÉÉïUÇ lÉÉlÉÑqÉlrÉliÉå ÌuÉÌlÉmÉÉiÉaÉiÉÇ Îx§ÉrÉÈ || (39-20)

zÉYrÉ AÉmÉÌiÉiÉÈ xÉÉåRÒÇû mÉëWûÉUÉå ËUmÉÑWûxiÉiÉÈ |
xÉÉåRÒûqÉÉmÉÌiÉiÉÈ zÉÉåMüÈ xÉÑxÉÔ¤qÉÉåÅÌmÉ lÉ zÉYrÉiÉå || (62-16)

LwÉ xuÉpÉÉuÉÉå lÉÉUÏhÉÉÇ AlÉÑpÉÔrÉ mÉÑUÉ xÉÑZÉqÉç |
AsmÉqÉmrÉÉmÉSÇ mÉëÉmrÉ SÒwrÉÎliÉ mÉëeÉWûirÉÌmÉ || (39-21)

kÉqÉï¥ÉÉÈ ´ÉÑÌiÉqÉliÉÉåÅÌmÉ ÍNû³ÉkÉqÉÉïjÉïxÉÇzÉrÉÉÈ |
rÉiÉrÉÉå uÉÏU qÉѽÎliÉ zÉÉåMüxÉÇqÉÔRûcÉåiÉxÉÈ || (62-16A)

AxÉirÉzÉÏsÉÉ ÌuÉM×üiÉÉ SÒaÉëÉï½WØûSrÉÉÈ xÉSÉ |
rÉÑuÉirÉÈ mÉÉmÉxɃ¡ûsmÉÉÈ ¤ÉhÉqÉɧÉÉ̲UÉÌaÉhÉÈ || (39-22)

rÉSÉcÉUÌiÉ MüsrÉÉÍhÉ zÉÑpÉÇ uÉÉ rÉÌS uÉÉÅzÉÑpÉqÉç |
iÉSåuÉ sÉpÉiÉå pÉSìÇ MüiÉÉï MüqÉïeÉqÉÉiqÉlÉÈ || (63-6)

4

aÉÑÂsÉÉbÉuÉqÉjÉÉïlÉÉqÉUqpÉå MüqÉïhÉÉÇ TüsÉqÉç |
SÉåwÉÇ uÉÉ rÉÉå lÉ eÉÉlÉÉÌiÉ xÉ oÉÉsÉ CÌiÉ ÌWûcrÉiÉå || (63-7)

rÉÉå ÌWû xÉÇÍpɳÉqÉrÉÉïSÉ lÉÉÎxiÉMüÉ ÍNû³ÉxÉÇzÉrÉÉÈ |
iÉåÅÌmÉ pÉÉuÉÉrÉ MüsmÉliÉå UÉeÉShQûÌlÉmÉÏÌQûiÉÉÈ ||

MüͶÉSÉqÉëuÉhÉÇ ÍNûiuÉÉ mÉsÉÉzÉÉÇ¶É ÌlÉÌwÉgcÉÌiÉ |
mÉÑwmÉÇ SعuÉÉ TüsÉå aÉ×klÉÑÈ xÉ zÉÉåcÉÌiÉ TüsÉÉaÉqÉå || (63-8)

rÉjÉÉ SØÌ¹È zÉUÏUxrÉ ÌlÉirÉqÉåuÉ mÉëuÉiÉïiÉå |
iÉjÉÉ lÉUålSìÉå UÉ·íxrÉ mÉëpÉuÉÈ xÉirÉkÉqÉïrÉÉåÈ ||

AÌuÉ¥ÉÉrÉ TüsÉÇ rÉÉå ÌWû MüqÉï iuÉåuÉÉlÉÑkÉÉuÉÌiÉ |
xÉ zÉÉåcÉåiTüsÉuÉåsÉÉrÉÉÇ rÉjÉÉ ÌMÇüzÉÑMüxÉåcÉMüÈ || (63-9)

UÉeÉÉ xÉirÉÇ cÉ kÉqÉï¶É UÉeÉÉ MÑüsÉuÉiÉÉÇ MÑüsÉqÉç |
UÉeÉÉ qÉÉiÉÉ ÌmÉiÉÉ cÉæuÉ UÉeÉÉ ÌWûiÉMüUÉå lÉ×hÉÉqÉç ||

lÉÉUÉeÉMåü eÉlÉmÉSå ÌuɱÑlqÉÉsÉÏ qÉWûÉxuÉlÉÈ |
AÍpÉuÉwÉïÌiÉ mÉeÉïlrÉÉå qÉWûÏÇ ÌSurÉålÉ uÉÉËUhÉÉ || (67-9)

rÉqÉÉå uÉæ´ÉuÉhÉÈ zÉ¢üÉå uÉÂhÉ¶É qÉWûÉoÉsÉÈ |
ÌuÉzÉåwrÉliÉå lÉUålSìåhÉ uÉרÉålÉ qÉWûiÉÉ iÉiÉÈ || (67-35)

lÉÉUÉeÉMåü eÉlÉmÉSå oÉÏeÉqÉÑÌ¹È mÉëMüÐrÉïÌiÉ |
lÉÉUÉeÉMåü ÌmÉiÉÑÈ mÉѧÉÉå pÉÉrÉÉï uÉÉ uÉiÉïiÉå uÉzÉå || (67-10)

lÉUÉå rÉÉlÉålÉ rÉÈ xuÉmlÉå ZÉUrÉÑ£åülÉ rÉÉÌiÉ ÌWû |
AÍcÉUɨÉxrÉ kÉÔqÉÉaÉëÇ ÍcÉiÉÉrÉÉÇ xÉÇmÉëSØzrÉiÉå || (69-18)

lÉÉUÉeÉMåü kÉlÉÇ cÉÉÎxiÉ lÉÉÎxiÉ pÉÉrÉÉïmrÉUÉeÉMåü |
CSqÉirÉÉÌWûiÉÇ cÉÉlrÉiMÑüiÉÈ xÉirÉqÉUÉeÉMåü || (67-11)

A…¡ûmÉëirÉ…¡ûeÉÈ mÉѧÉÉå WØûSrÉÉecÉÉÌmÉ eÉÉrÉiÉå |
iÉxqÉÉÎimÉërÉiÉqÉÉå qÉÉiÉÑÈ ÌmÉërÉiuÉÉ³É iÉÑ oÉÉlkÉuÉÉÈ || (74-14)

lÉÉUÉeÉMåü eÉlÉmÉSå MüÉUrÉÎliÉ xÉpÉÉÇ lÉUÉÈ |
E±ÉlÉÉÌlÉ cÉ UqrÉÉÍhÉ WØû¹ÉÈ mÉÑhrÉaÉ×WûÉÍhÉ cÉ || (67-12)

AuÉkrÉÉÈ xÉuÉïpÉÔiÉÉlÉÉÇ mÉëqÉSÉÈ ¤ÉqrÉiÉÉÍqÉÌiÉ || (78-21)

lÉÉUÉeÉMåü eÉlÉmÉSå rÉ¥ÉzÉÏsÉÉÈ Ì²eÉÉiÉrÉÈ |
xɧÉÉhrÉluÉÉxÉiÉå SÉliÉÉÈ oÉëɼhÉÉÈ xÉÇÍzÉiÉuÉëiÉÉÈ || (67-13)

AWûÉå iÉqÉ CuÉåSÇ xrÉÉ³É mÉë¥ÉÉrÉåiÉ ÌMÇücÉlÉ |
UÉeÉÉ cÉå³É pÉuÉåssÉÉåMåü ÌuÉpÉeÉlxÉÉkuÉxÉÉkÉÑlÉÏ || (89-36)
lÉ lÉÔlÉÇ SæuÉiÉÇ ÌMÇüÍcÉiMüÉsÉålÉ oÉsÉuɨÉUqÉç | (88-11)

lÉÉUÉeÉMåü eÉlÉmÉSå qÉWûÉrÉ¥ÉåwÉÑ rÉeuÉlÉÈ |
oÉëɼhÉÉÈ uÉxÉÑxÉÇmɳÉÉÈ ÌuÉxÉ×eÉlirÉÉmiÉSͤÉhÉÉÈ ||

mÉÔuÉÉïmÉMüÉËUhÉÉÇ irÉÉaÉå lÉ ½kÉqÉÉåï ÌuÉkÉÏrÉiÉå | (96-24)

lÉÉUÉeÉMåü eÉlÉmÉSå mÉëpÉÔiÉlÉOûlÉiÉïMüÉÈ |
EixÉuÉÉ¶É xÉqÉÉeÉ¶É uÉkÉïliÉå UÉ·íuÉkÉïlÉÉÈ ||

rÉSè SìurÉÇ oÉÉlkÉuÉÉlÉÉÇ uÉÉ ÍqɧÉÉhÉÉÇ uÉÉ ¤ÉrÉå pÉuÉåiÉç |
lÉÉWÇû iÉimÉëÌiÉaÉ׺ûÏrÉÉÇ pɤrÉÉÎluÉwÉM×üiÉÉÌlÉuÉ || (97-4)

lÉÉUÉeÉMåü eÉlÉmÉSå ÍxÉ®ÉjÉÉï urÉuÉWûÉËUhÉÈ |
MüjÉÉÍpÉUlÉÑUerÉliÉå MüjÉÉzÉÏsÉÉÈ MüjÉÉÌmÉërÉæÈ ||

MüjÉÇ lÉÑ mÉѧÉÉÈ ÌmÉiÉUÇ WûlrÉÑÈ MüxrÉÉÇÍcÉSÉmÉÌS |
pÉëÉiÉÉ uÉÉ pÉëÉiÉUÇ WûlrÉÉixÉÉæÍqɧÉå mÉëÉhÉqÉÉiqÉlÉÈ || (97-16)

lÉÉUÉeÉMåü eÉlÉmÉSå E±ÉlÉÉÌlÉ xÉqÉÉaÉiÉÉÈ |
xÉÉrÉÉ»åû ¢üÏÌQûiÉÑÇ rÉÉÎliÉ MÑüqÉÉrÉÉåï WæûqÉpÉÔÌwÉiÉÉÈ ||

qÉl§ÉÉå ÌuÉeÉrÉqÉÔsÉÇ ÌWû UÉ¥ÉÉÇ pÉuÉÌiÉ (UÉbÉuÉ)|
xÉÑxÉÇuÉ×iÉÉå qÉl§ÉkÉUæUqÉÉirÉæÈ zÉÉx§ÉMüÉåÌuÉSæÈ || (100-17)

lÉÉUÉeÉMåü eÉlÉmÉSå uÉÉWûlÉæÈ zÉÏbÉëaÉÉÍqÉÍpÉÈ |
lÉUÉ ÌlÉrÉÉïlirÉUhrÉÉÌlÉ lÉÉUÏÍpÉÈ xÉWû MüÉÍqÉlÉÈ ||

mÉÎhQûiÉÉå ½jÉïM×ücNíåûwÉÑ MÑürÉÉïͳɴÉårÉxÉÇ qÉWûiÉç | (100-22)

rÉjÉÉ ½lÉÑSMüÉ lÉ±È rÉjÉÉuÉÉmrÉiÉ×hÉÇ uÉlÉqÉç |
AaÉÉåmÉÉsÉÉ rÉjÉÉ aÉÉuÉÈ iÉjÉÉ UÉ·íqÉUÉeÉMüqÉç ||
lÉÉUÉeÉMåü eÉlÉmÉSå xuÉMÇü pÉuÉÌiÉ MüxrÉÍcÉiÉç |
qÉixrÉÉ CuÉ lÉUÉ ÌlÉirÉÇ pɤÉrÉÎliÉ mÉUxmÉUqÉç ||

xÉWûxÉëÉlrÉÌmÉ qÉÔZÉÉïhÉÉÇ rɱÑmÉÉxiÉå qÉWûÏmÉÌiÉÈ |
AjÉuÉÉÅmrÉrÉÑiÉÉlrÉåuÉ lÉÉÎxiÉ iÉåwÉÑ xÉWûÉrÉiÉÉ || (100-24)
LMüÉåmrÉqÉÉirÉÉå qÉåkÉÉuÉÏ zÉÔUÉå S¤ÉÉå ÌuÉcɤÉhÉÈ |
UÉeÉÉlÉÇ UÉeÉqÉɧÉÇ uÉÉ mÉëÉmÉrÉålqÉWûiÉÏÇ Í´ÉrÉqÉç || (100-25)
EmÉÉrÉMÑüzÉsÉÇ uÉæ±Ç pÉ×irÉxÉÇSÕwÉhÉå UiÉqÉç |

5

zÉÔUqÉæμÉrÉïMüÉqÉÇ cÉ rÉÉå lÉ WûÎliÉ xÉ uÉkrÉiÉå || (100-30)
MüÉsÉÉÌiÉ¢üqÉhÉɶÉæuÉ pÉ£üuÉåiÉlÉrÉÉåpÉ×ïiÉÉÈ |
pÉiÉÑïÈ MÑümrÉÎliÉ SÒwrÉÎliÉ xÉÉåÅlÉjÉïÈ xÉÑqÉWûÉlxqÉ×iÉÈ || (100-34)
kÉqÉïzÉÉx§ÉåwÉÑ qÉÑZrÉåwÉÑ ÌuɱqÉÉlÉåwÉÑ SÒoÉÑïkÉÉÈ |
oÉÑήqÉÉluÉÏͤÉMüÐÇ mÉëÉmrÉ ÌlÉUjÉïÇ mÉëuÉSÎliÉ iÉå || (100-40)
rÉÉÌlÉ ÍqÉjrÉÉÍpÉzÉxiÉÉlÉÉÇ mÉiÉlirÉ´ÉÔÍhÉ (UÉbÉuÉ)|
iÉÉÌlÉ mÉѧÉmÉzÉÔblÉÎliÉ mÉëÏirÉjÉïqÉlÉÑzÉÉxÉiÉÈ || (100-60)
lÉÉÎxiÉYrÉqÉlÉ×iÉÇ ¢üÉåkÉÇ mÉëqÉÉSÇ SÏbÉïxÉÔ§ÉiÉÉqÉç |
ASzÉïlÉÇ ¥ÉÉlÉuÉiÉÉÇ AÉsÉxrÉÇ mɶÉuÉ×̨ÉiÉÉqÉç || (100-65)
LMüÍcÉliÉlÉqÉjÉÉïlÉÉÇ AlÉjÉï¥Éæ¶É qÉl§ÉhÉqÉç ||
ÌlÉͶÉiÉÉlÉÉqÉlÉÉUqpÉÇ qÉl§ÉxrÉÉmÉËUU¤ÉhÉqÉç || (100-66)
qÉ…¡ûVûxrÉÉmÉërÉÉåaÉÇ cÉ mÉëirÉÑijÉÉlÉÇ cÉ xÉuÉïiÉÈ |
.........UÉeÉSÉåwÉÉ ¶ÉiÉÑSïzÉ || (100-67)
erÉå¸mÉѧÉå ÎxjÉiÉå UÉeÉlÉç lÉ MülÉÏrÉɳÉ×mÉÉå pÉuÉåiÉç | (102-2)

AÉiqÉÉlÉqÉlÉÑzÉÉåcÉ iuÉÇ ÌMüqÉlrÉqÉlÉÑzÉÉåcÉÍxÉ |
AÉrÉÑxiÉå WûÏrÉiÉå rÉxrÉ ÎxjÉiÉxrÉ cÉ aÉiÉxrÉ cÉ || (105-21)
xÉWæûuÉ qÉ×irÉÑuÉëïeÉÌiÉ xÉWû qÉ×irÉÑÌlÉïwÉÏSÌiÉ |
aÉiuÉÉ xÉÑSÏbÉïqÉkuÉÉlÉÇ xÉWû qÉ×irÉÑÌlÉïuÉiÉïiÉå || (105-22)
aÉɧÉåwÉÑ uÉsÉrÉÈ mÉëÉmiÉÉÈ ¶ÉåiÉɶÉæuÉ ÍzÉUÉåÂWûÉÈ |
eÉUrÉÉ mÉÑÂwÉÉå eÉÏhÉïÈ ÌMÇü ÌWû M×üiuÉÉ mÉëpÉÉuÉrÉåiÉç || (105-23)
lÉlSlirÉÑÌSiÉ AÉÌSirÉå lÉlSlirÉxiÉÍqÉiÉå UuÉÉæ |
AÉiqÉlÉÉå lÉÉuÉoÉÑkrÉliÉå qÉlÉÑwrÉÉ eÉÏÌuÉiɤÉrÉqÉç || (105-24)
WØûwrÉlirÉ×iÉÑqÉÑZÉÇ SعuÉÉ lÉuÉÇlÉuÉÍqÉWûÉaÉiÉqÉç |
GiÉÔlÉÉÇ mÉËUuÉiÉåïlÉ mÉëÉÍhÉlÉÉÇ mÉëÉhÉxÉǤÉrÉÈ || (105-25)
rÉjÉÉ MüÉ¸Ç cÉ MüÉ¸Ç cÉ xÉqÉårÉÉiÉÉÇ qÉWûÉhÉïuÉå |
xÉqÉåirÉ cÉ urÉmÉårÉÉiÉÉÇ MüÉsÉqÉÉxÉɱ MügcÉlÉ || (105-26)
LuÉÇ pÉÉrÉÉï¶É mÉѧÉÉ¶É ¥ÉÉiÉrÉ¶É kÉlÉÉÌlÉ cÉ |
xÉqÉåirÉ urÉuÉkÉÉuÉÎliÉ kÉëÑuÉÉå ½åwÉÉÇ ÌuÉlÉÉpÉuÉÈ || (105-27)

rÉS³ÉÈ mÉÑÂwÉÉå pÉuÉÌiÉ iÉS³ÉÉxiÉxrÉ SåuÉiÉÉÈ | (104-15)
MüÉqÉMüÉUÉå qÉWûÉmÉëÉ¥É aÉÑÃhÉÉÇ xÉuÉïSÉÅlÉbÉ |
EmÉmɳÉåwÉÑ SÉUåwÉÑ mÉѧÉåwÉÑ cÉ ÌuÉkÉÏrÉiÉå || (104-18)
xÉÑeÉÏuÉÇ ÌlÉirÉzÉxiÉxrÉ rÉÈ mÉUæÂmÉeÉÏurÉiÉå |
(UÉqÉ) iÉålÉ iÉÑ SÒeÉÏïuÉÇ rÉÈ mÉUlÉÑmÉeÉÏuÉÌiÉ || (105-7)
lÉÉiqÉlÉÈ MüÉqÉMüÉUÉåÅÎxiÉ mÉÑÂwÉÉåÅrÉqÉlÉÏμÉUÈ |
CiɶÉåiÉUiɶÉælÉÇ M×üiÉÉliÉÈ mÉËUMüwÉïÌiÉ || (105-15)
xÉuÉåï ¤ÉrÉÉliÉÉÈ ÌlÉcÉrÉÉÈ mÉiÉlÉÉliÉÉÈ xÉqÉÑcNíûrÉÉÈ |
xÉÇrÉÉåaÉÉÈ ÌuÉmÉërÉÉåaÉÉliÉÉÈ qÉUhÉÉliÉÇ cÉ eÉÏÌuÉiÉqÉç || (105-16)
rÉjÉÉ TüsÉÉlÉÉÇ mÉYuÉÉlÉÉÇ lÉÉlrÉ§É mÉiÉlÉÉ°rÉqÉç |
LuÉÇ lÉUxrÉ eÉÉiÉxrÉ lÉÉlrÉ§É qÉUhÉÉ°rÉqÉç || (105-17)

lÉÉ§É MüͶɱjÉÉpÉÉuÉÇ mÉëÉhÉÏ xÉqÉÍkÉuÉiÉïiÉå |
iÉålÉ iÉÎxqÉ³É xÉÉqÉjrÉïÇ mÉëåiÉxrÉÉxirÉlÉÑzÉÉåcÉiÉÈ || (105-28)
rÉjÉÉ ÌWû xÉÉjÉïÇ aÉcNûliÉÇ oÉëÔrÉÉiMüͶÉimÉÍjÉ ÎxjÉiÉÈ |
AWûqÉmrÉÉaÉÍqÉwrÉÉÍqÉ mÉ׸iÉÉå pÉuÉiÉÉÍqÉÌiÉ || (105-29)
LuÉÇ mÉÔuÉïaÉiÉÉå qÉÉaÉïÈ ÌmÉiÉ×mÉæiÉÉqÉWûÉå kÉëÑuÉÈ |
iÉqÉÉmɳÉÈ MüjÉÇ zÉÉåcÉå±xrÉ lÉÉÎxiÉ urÉÌiÉ¢üqÉÈ || (105-30)
uÉrÉxÉÈ mÉiÉqÉÉlÉxrÉ xÉëÉåiÉxÉÉå uÉÉÅÌlÉuÉÌiÉïlÉÈ |
AÉiqÉÉ xÉÑZÉå ÌlÉrÉÉå£üurÉÈ xÉÑZÉpÉÉeÉÈ mÉëeÉÉÈ xqÉ×iÉÉÈ || (105-31)
LiÉå oÉWÒûÌuÉkÉÉÈ zÉÉåMüÉ ÌuÉsÉÉmÉÂÌSiÉå iÉjÉÉ |
uÉeÉïlÉÏrÉÉ ÌWû kÉÏUåhÉ xÉuÉÉïuÉxjÉÉxÉÑ kÉÏqÉiÉÉ || (105-35)
rÉjÉÉ qÉ×iÉxiÉjÉÉ eÉÏuÉlÉç rÉjÉÉÅxÉÌiÉ iÉjÉÉ xÉÌiÉ |
rÉxrÉæwÉ oÉ×ήsÉÉpÉxxrÉÉimÉËUiÉmrÉåiÉ MåülÉ xÉÈ || (106-4)

rÉjÉÉÅaÉÉUÇ SØRûxjÉÔhÉÇ eÉÏhÉïÇ pÉÔiuÉÉÅuÉxÉÏSÌiÉ |
iÉjÉæuÉ xÉÏSÎliÉ lÉUÉ eÉUÉqÉ×irÉÑuÉzÉÇaÉiÉÉÈ || (105-18)

AliÉMüÉsÉå ÌWû pÉÔiÉÉÌlÉ qÉѽliÉÏÌiÉ mÉÑUÉ ´ÉÑÌiÉÈ | (106-13)

AirÉåÌiÉ UeÉlÉÏ rÉÉ iÉÑ xÉÉ lÉ mÉëÌiÉÌlÉuÉiÉïiÉå |
rÉÉirÉåuÉ rÉqÉÑlÉÉ mÉÔhÉÉï xÉqÉÑSìqÉÑSMüÉMÑüsÉqÉç || (105-19)

ÌmÉiÉÑÌWïû xÉqÉÌiÉ¢üÉliÉÇ mÉѧÉÉå rÉÈ xÉÉkÉÑ qÉlrÉiÉå |
iÉSmÉirÉÇ qÉiÉÇ sÉÉåMåü ÌuÉmÉUÏiÉqÉiÉÉåÅlrÉjÉÉ || (106-15)

AWûÉåUɧÉÉÍhÉ aÉcNûÎliÉ xÉuÉåïwÉÉÇ mÉëÉÍhÉlÉÉÍqÉWû |
AÉrÉÔÇÌwÉ ¤ÉmÉrÉlirÉÉzÉÑ aÉëÏwqÉå eÉsÉÍqÉuÉÉÇzÉuÉÈ || (105-20)

LwÉ ÌWû mÉëjÉqÉÉå kÉqÉïÈ ¤Ȩ́ÉrÉxrÉÉÍpÉwÉåcÉlÉqÉç |
rÉålÉ zÉYrÉÇ qÉWûÉmÉëÉ¥É mÉëeÉÉlÉÉÇ mÉËUmÉÉsÉlÉqÉç || (106-18)

6

qÉ‹irÉåMüÉå ÌWû ÌlÉUrÉå LMüÈ xuÉaÉåï qÉWûÏrÉiÉå || (109-15)
cÉiÉÑhÉÉïqÉÉ´ÉqÉÉhÉÉÇ ÌWû WûÉWïûxjrÉÇ ´Éå¸qÉÉ´ÉqÉqÉç | (106-22)
Mü¶É mÉëirɤÉqÉÑixÉ×erÉ xÉÇzÉrÉxjÉqÉsɤÉhÉqÉç |
AÉrÉÌiÉxjÉÇ cÉUå®qÉïÇ ¤É§ÉoÉlkÉÑUÌlÉͶÉiÉqÉç || (107-17)
MüÈ MüxrÉ mÉÑÂwÉÉå oÉlkÉÑÈ ÌMüqÉÉmrÉÇ MüxrÉ MåülÉÍcÉiÉç |
rÉSåMüÉå eÉÉrÉiÉå eÉliÉÑUåMü LuÉ ÌuÉlÉzrÉÌiÉ || (108-3)
rÉjÉÉ aÉëÉqÉÉliÉUÇ aÉcNû³ÉUÈ MüͶÉiYuÉÍcɲxÉåiÉç |
EixÉ×erÉ cÉ iÉqÉÉuÉÉxÉÇ mÉëÌiɸåiÉÉmÉUåÅWûÌlÉ ||
LuÉqÉåuÉ qÉlÉÑwrÉÉhÉÉÇ ÌmÉiÉÉ qÉÉiÉÉ aÉ×WÇû uÉxÉÑ |
AÉuÉÉxÉqÉɧÉÇ (MüÉMÑüixjÉ) xÉ‹liÉå lÉÉ§É xÉ‹lÉÉÈ || (108-5,6)
ÌlÉqÉïrÉÉïSxiÉÑ mÉÑÂwÉÈ mÉÉmÉÉcÉÉUxÉqÉÎluÉiÉÈ |
qÉÉlÉÇ lÉ sÉpÉiÉå xÉixÉÑ ÍpɳÉcÉÉËU§ÉSzÉïlÉÈ || (109-3)
MÑüsÉÏlÉqÉMÑüsÉÏlÉÇ uÉÉ uÉÏUÇ mÉÑÂwÉqÉÉÌlÉlÉqÉç |
cÉÉËU§ÉqÉåuÉ urÉÉZrÉÉÌiÉ zÉÑÍcÉÇ uÉÉ rÉÌS uÉÉÅzÉÑÍcÉqÉç || (109-4)
AlÉÉrÉïxiuÉÉrÉïxÉÇMüÉzÉÈ zÉÉæcÉÉ®ÏlÉxiÉjÉÉÅzÉÑÍcÉÈ |
sɤÉhrÉuÉSsɤÉhrÉÉå SÒÈzÉÏsÉÈ zÉÏsÉuÉÉÌlÉuÉ || (109-5)
AkÉqÉïÇ kÉqÉïuÉåwÉåhÉ rÉSÏqÉÇ sÉÉåMüxɃ¡ûUqÉç |
AÍpÉmÉixrÉå zÉÑpÉÇ ÌWûiuÉÉ Ì¢ürÉÉÇ ÌuÉÍkÉÌuÉuÉÎeÉïiÉÉqÉç || (109-6)
MüÉqÉuÉרÉxiuÉrÉÇ sÉÉåMüÈ M×üixlÉÈ xÉqÉÑmÉuÉiÉïiÉå |
rɲبÉÉÈ xÉÎliÉ UÉeÉÉlÉÈ iɲبÉÉÈ xÉÎliÉ ÌWû mÉëeÉÉÈ || (109-9)
xÉirÉqÉåuÉÉlÉÑzÉÇxÉÇ cÉ UÉeÉuÉרÉÇ xÉlÉÉiÉlÉqÉç |
iÉxqÉÉixÉirÉÉiqÉMÇü UÉerÉÇ xÉirÉå sÉÉåMüÈ mÉëÌiÉ̸iÉÈ || (109-10)
GwÉrɶÉæuÉ SåuÉÉ¶É xÉirÉqÉåuÉ ÌWû qÉåÌlÉUå |
xÉirÉuÉÉSÏ ÌWû sÉÉåMåüÅÎxqÉlmÉUqÉÇ aÉcNûÌiÉ ¤ÉrÉqÉç || (109-11)

AxÉirÉxÉlkÉxrÉ xÉiɶÉsÉxrÉÉÎxjÉUcÉåiÉxÉÈ |
lÉæuÉ SåuÉÉ lÉ ÌmÉiÉUÈ mÉëiÉÏcNûliÉÏÌiÉ lÉÈ ´ÉÑiÉqÉç || (109-18)
MüÉrÉålÉ MÑüÂiÉå mÉÉmÉÇ qÉlÉxÉÉ xÉÇmÉëkÉÉrÉï cÉ |
AlÉ×iÉÇ ÎeÉÀûÉ cÉÉWû ̧ÉÌuÉkÉÇ MüqÉï mÉÉiÉMüqÉç || (109-21)
pÉÔÍqÉÈ MüÐÌiÉïrÉïzÉÉå sɤqÉÏÈ mÉÑÂwÉÇ mÉëÉjÉïrÉÎliÉ ÌWû |
xuÉaÉïxjÉÇ cÉÉlÉÑmÉzrÉÎliÉ xÉirÉqÉåuÉ pÉeÉåiÉ iÉiÉç || (109-22)
MüqÉïpÉÔÍqÉÍqÉqÉÉÇ mÉëÉmrÉ MüiÉïurÉÇ MüqÉï rÉcNÒûpÉqÉç |
AÎalÉuÉÉïrÉÑ¶É xÉÉåqÉ¶É MüqÉïhÉÉÇ TüsÉpÉÉÌaÉlÉÈ || (109-28)
xÉirÉÇ cÉ kÉqÉïÇ cÉ mÉUÉ¢üqÉÇ cÉ pÉÔiÉÉlÉÑMüqmÉÉÇ ÌmÉërÉcÉÉÌSiÉÉÇ cÉ |
̲eÉÉÌiÉSåuÉÉÌiÉÍjÉmÉÔeÉlÉÇ cÉ mÉljÉÉlÉqÉÉWÒûÈ Ì§ÉÌSuÉxrÉ xÉliÉÈ ||
(109-31)
kÉqÉåï UiÉÉÈ xÉimÉÑÂwÉæÈ xÉqÉåiÉÉÈ iÉåeÉÎxuÉlÉÉå SÉlÉaÉÑhÉmÉëkÉÉlÉÉÈ |
AÌWÇûxÉMüÉ uÉÏiÉqÉsÉÉ¶É sÉÉåMåü pÉuÉÎliÉ mÉÔerÉÉ qÉÑlÉrÉÈ mÉëkÉÉlÉÉÈ ||
(109-36)
mÉÑÂwÉxrÉåWû eÉÉiÉxrÉ pÉuÉÎliÉ aÉÑUuÉx§ÉrÉÈ |
AÉcÉÉrÉï¶ÉæuÉ (MüÉMÑüixjÉ) ÌmÉiÉÉ qÉÉiÉÉ cÉ (UÉbÉuÉ) || (111-2)
ÌmÉiÉɽålÉÇ eÉlÉrÉÌiÉ mÉÑÂwÉÇ (mÉÑÂwÉwÉïpÉ)|
mÉë¥ÉÉÇ SSÉÌiÉ cÉÉcÉÉrÉïÈ iÉxqÉÉixÉ aÉÑÂÂcrÉiÉå || (111-3)
lÉaÉUxjÉÉå uÉlÉxjÉÉå uÉÉ mÉÉmÉÉå uÉÉ rÉÌS uÉÉ zÉÑpÉÈ |
rÉÉxÉÉÇ x§ÉÏhÉÉÇ ÌmÉërÉÉå pÉiÉÉï iÉÉxÉÉÇ sÉÉåMüÉ qÉWûÉåSrÉÉÈ || (117-21)
SÒÈzÉÏsÉÈ MüÉqÉuÉרÉÉå uÉÉ kÉlÉæuÉÉï mÉËUuÉÎeÉïiÉÈ |
x§ÉÏhÉÉqÉÉrÉïxuÉpÉÉuÉÉlÉÉÇ mÉUqÉÇ SæuÉiÉÇ mÉÌiÉÈ || (117-22)
mÉÌiÉzÉÑ´ÉÔwÉhÉɳÉÉrÉÉïÈ iÉmÉÉå lÉÉlrÉ̲kÉÏrÉiÉå || (118-9)

E̲eÉliÉå rÉjÉÉ xÉmÉÉï³ÉUÉSlÉ×iÉuÉÉÌSlÉÈ |
kÉqÉïÈ xÉirÉÇ mÉUÉå sÉÉåMåü qÉÔsÉÇ xuÉaÉïxrÉ cÉÉåcrÉiÉå || (109-12)
xÉirÉqÉåuÉåμÉUÉå sÉÉåMåü xÉirÉÇ mÉ©ÉÍ´ÉiÉÉ xÉSÉ |
xÉirÉqÉÔsÉÉÌlÉ xÉuÉÉïÍhÉ xÉirÉɳÉÉÎxiÉ mÉUÇ mÉSqÉç || (109-13)
S¨ÉÍqÉ¹Ç WÒûiÉÇ cÉæuÉ iÉmiÉÉÌlÉ cÉ iÉmÉÉÇÍxÉ cÉ |
uÉåSÉÈ xÉirÉmÉëÌiɸÉlÉÉxiÉxqÉÉixÉirÉmÉUÉå pÉuÉåiÉç || (109-14)
LMüÈ mÉÉsÉrÉiÉå sÉÉåMüqÉåMüÈ mÉÉsÉrÉiÉå MÑüsÉqÉç |

xÉSØzÉÉecÉÉmÉM×ü¹ÉecÉ sÉÉåMåü MülrÉÉÌmÉiÉÉ eÉlÉÉiÉç |
mÉëkÉwÉïhÉqÉuÉÉmlÉÉåÌiÉ zÉ¢åühÉÉÌmÉ xÉqÉÉå pÉÑÌuÉ || (118-35)
------------------------------|| AÉUhrÉMüÉhQûqÉç ||
AkÉqÉïxiÉÑ qÉWûÉÇxiÉÉiÉ pÉuÉå¨ÉxrÉ qÉWûÏmÉiÉåÈ |
rÉÉå WûUå²ÍsÉwÉQèpÉÉaÉÇ lÉ cÉ U¤ÉÌiÉ mÉѧÉuÉiÉç || (6-11)

7

rÉÑgeÉÉlÉÈ xuÉÉÌlÉuÉ mÉëÉhÉÉimÉëÉhÉæËU¹ÉlxÉÑiÉÉÌlÉuÉ |
ÌlÉirÉrÉÑ£üÈ xÉSÉ U¤ÉxÉuÉÉïÎluÉwÉrÉuÉÉÍxÉlÉÈ || (6-12)
mÉëÉmlÉÉåÌiÉ zÉÉμÉiÉÏÇ (UÉqÉ) MüÐÌiÉïÇ xÉ oÉWÒûuÉÉÌwÉïMüÐqÉç |
oÉë¼hÉÈ xjÉÉlÉqÉÉxÉɱ iÉ§É cÉÉÌmÉ qÉWûÏrÉiÉå || (6-14)
§ÉÏhrÉåuÉ urÉxÉlÉÉlrÉ§É MüÉqÉeÉÉÌlÉ pÉuÉlirÉÑiÉ |
ÍqÉjrÉÉuÉÉYrÉÇ mÉUqÉMÇü iÉxqÉɪÒÂiÉUÉuÉÑpÉÉæ ||
mÉUSÉUÉÍpÉaÉqÉlÉÇ ÌuÉlÉÉ uÉæUÇ cÉ UÉæSìiÉÉ | (9-3)

xÉ£Çü aÉëÉqrÉåwÉÑ pÉÉåaÉåwÉÑ MüÉqÉuÉרÉÇ qÉWûÏmÉÌiÉqÉç |
sÉÑokÉÇ lÉ oÉWÒûqÉlrÉliÉå zqÉzÉÉlÉÉÎalÉÍqÉuÉ mÉëeÉÉÈ || (33-3)
xuÉrÉÇ MüÉrÉÉïÍhÉ rÉÈ MüÉsÉå lÉÉlÉÑÌiɸÌiÉ mÉÉÍjÉïuÉÈ |
xÉ iÉÑ uÉæ xÉWû UÉerÉålÉ iÉæ¶É MüÉrÉæïÌuÉïlÉzrÉÌiÉ || (33-4)
ArÉÑ£üÉcÉÉUÇ SÒSïzÉïqÉxuÉÉkÉÏlÉÇ lÉUÉÍkÉmÉqÉç |
uÉeÉïrÉÎliÉ lÉUÉ SÒUɳÉSÏmɃ¡ûÍqÉuÉ Ì²mÉÉÈ || (33-5)
rÉå lÉ U¤ÉÎliÉ ÌuÉwÉrÉqÉxuÉÉkÉÏlÉÉ lÉUÉÍkÉmÉÉÈ |
iÉå lÉ uÉ×®rÉÉ mÉëMüÉzÉliÉå ÌaÉUrÉÈ xÉÉaÉUå rÉjÉÉ || (33-6)

MüsÉÑwÉÉ oÉÑήeÉÉïrÉiÉå zÉx§ÉxÉåuÉlÉÉiÉç | (9-28)
kÉqÉÉïSjÉïÈ mÉëpÉuÉÌiÉ kÉqÉÉïimÉëpÉuÉiÉå xÉÑZÉqÉç |
kÉqÉåïhÉ sÉpÉiÉå xÉuÉïÇ kÉqÉïxÉÉUÍqÉSÇ eÉaÉiÉç || (9-30)
AÉiqÉÉlÉÇ ÌlÉrÉqÉæxiÉæxiÉæÈ MüzÉïÌrÉiuÉÉ mÉërɦÉiÉÈ |
mÉëÉmrÉiÉå ÌlÉmÉÑhÉækÉïqÉÉå lÉ xÉÑZÉÉssÉprÉiÉå xÉÑZÉqÉç || (9-31)

rÉxqÉÉimÉzrÉÎliÉ SÕUxjÉÉlxÉuÉÉïlÉjÉÉï³ÉUÉÍkÉmÉÉÈ |
cÉÉUåhÉ iÉxqÉÉSÒcrÉliÉå UÉeÉÉlÉÉå SÏbÉïcɤÉÑwÉÈ || (33-10)
iÉϤhÉqÉsmÉmÉëSÉiÉÉUÇ mÉëqɨÉÇ aÉÌuÉïiÉÇ zÉPûqÉç |
urÉxÉlÉå xÉuÉïpÉÔiÉÉÌlÉ lÉÉÍpÉkÉÉuÉÎliÉ mÉÉÍjÉïuÉqÉç || (33-15)

¤Ȩ́ÉrÉækÉÉïrÉïiÉå cÉÉmÉÉå lÉÉiÉïzÉoSÉå pÉuÉåÌSÌiÉ | (10-3)

AÌiÉqÉÉÌlÉlÉqÉaÉëɽqÉÉiqÉxÉÇpÉÉÌuÉiÉÇ lÉUqÉç |
¢üÉåÍkÉlÉÇ urÉxÉlÉå WûÎliÉ xuÉeÉlÉÉåÅÌmÉ qÉWûÏmÉÌiÉqÉç || (33-16)

LwÉÉ ÌWû mÉëM×üÌiÉÈ x§ÉÏhÉÉqÉÉxÉ×¹åÈ (UbÉÑlÉlSlÉ) |
xÉqÉxjÉqÉlÉÑUerÉÎliÉ ÌuÉwÉqÉxjÉÇ irÉeÉÎliÉ cÉ || (10-5)

lÉÉlÉÑÌiɸÌiÉ MüÉrÉÉïÍhÉ pÉrÉåwÉÑ lÉ ÌoÉpÉåÌiÉ cÉ |
ͤÉmÉëÇ UÉerÉÉccrÉÑiÉÉå SÏlÉxiÉ×hÉæxiÉÑsrÉÉå pÉÌuÉwrÉÌiÉ || (33-17)

zÉiɾûSÉlÉÉÇ sÉÉåsÉiuÉÇ zÉx§ÉÉhÉÉÇ iÉϤhÉiÉÉÇ iÉjÉÉ |
aÉÂQûÉÌlÉsÉrÉÉåÈ zÉæaêrÉqÉlÉÑaÉcNûÎliÉ rÉÉåÌwÉiÉÈ || (13-3)

zÉÑwMæüÈ MüɸæpÉïuÉåiMüÉrÉïÇ sÉÉå¹æUÌmÉ cÉ mÉÉÇxÉÑÍpÉÈ |
lÉ iÉÑ xjÉÉlÉÉimÉËUpÉë¹æÈ MüÉrÉïÇ xrÉɲxÉÑkÉÉÍkÉmÉæÈ || (33-18)

lÉ ÌmɧrÉqÉlÉÑuÉiÉïliÉå qÉÉiÉ×MÇü ̲mÉSÉ CÌiÉ |
ZrÉÉiÉÉå sÉÉåMümÉëuÉÉSÉåÅrÉÇ pÉUiÉålÉÉlrÉjÉÉM×üiÉÈ || (16-34)

EmÉpÉÑ£Çü rÉjÉÉ uÉÉxÉÈ xÉëeÉÉå uÉÉ qÉ×ÌSiÉÉ rÉjÉÉ |
LuÉÇ UÉerÉÉimÉËUpÉë¹È xÉqÉjÉÉåïÅÌmÉ ÌlÉUjÉïMüÈ || (33-19)

E²åeÉlÉÏrÉÉå pÉÔiÉÉlÉÉÇ lÉ×zÉÇxÉÈ mÉÉmÉMüqÉïM×üiÉç |
§ÉrÉÉhÉÉqÉÌmÉ sÉÉåMüÉlÉÉqÉÏμÉUÉåÅÌmÉ lÉ ÌiɸÌiÉ || (29-3)

AmÉëqÉ¨É¶É rÉÉå UÉeÉÉ xÉuÉï¥ÉÉå ÌuÉÎeÉiÉåÎlSìrÉÈ |
M×üiÉ¥ÉÉå kÉqÉïzÉ즃 xÉ UÉeÉÉ ÌiɸiÉå ÍcÉUqÉç || (33-20)

sÉÉåpÉÉimÉÉmÉÉÌlÉ MÑüuÉÉïhÉÈ MüÉqÉÉ²É rÉÉå lÉ oÉÑkrÉiÉå |
pÉë¹È mÉzrÉÌiÉ iÉxrÉÉliÉÇ oÉëɼhÉÏ MüUMüÉÌSuÉ || (29-5)

lÉrÉlÉÉprÉÉÇ mÉëxÉÑmiÉÉåÅÌmÉ eÉÉaÉÌiÉï lÉrÉcɤÉÑwÉÉ |
urÉ£ü¢üÉåkÉmÉëxÉÉS¶É xÉ UÉeÉÉ mÉÔerÉiÉå eÉlÉæÈ || (33-21)

lÉ ÍcÉUÇ mÉÉmÉMüqÉÉïhÉÈ ¢ÔüUÉÈ sÉÉåMüeÉÑaÉÑÎmxÉiÉÉÈ |
LãμÉrÉïÇ mÉëÉmrÉ ÌiɸÎliÉ zÉÏhÉïqÉÔsÉÉ CuÉ SìÓqÉÉÈ || (29-7)

mÉUÉqÉliÉÉ ÌuÉwÉrÉåwÉÑ xÉÇaÉiÉÉå lÉ SåzÉMüÉsÉmÉëÌuÉpÉÉaÉiɨuÉÌuÉiÉç |
ArÉÑ£üoÉÑήaÉÑïhÉSÉåwÉÌlɶÉrÉå ÌuÉmÉ³É UÉerÉÉå lÉÍcÉUÉ̲mÉixrÉxÉå ||
(33-23)

AuÉzrÉÇ sÉpÉiÉå eÉliÉÑÈ TüsÉÇ mÉÉmÉxrÉ MüqÉïhÉÈ |
bÉÉåUÇ mÉrÉÉïaÉiÉå MüÉsÉå SìÓqÉÉÈ mÉÑwmÉÍqÉuÉÉiÉïuÉqÉç || (29-8)
ÌuÉ¢üÉliÉÉ oÉsÉuÉliÉÉå uÉÉ rÉå pÉuÉÎliÉ lÉUwÉïpÉÉÈ |
MüjÉrÉÎliÉ lÉ iÉå ÌMüÎgcɨÉåeÉxÉÉ xuÉålÉ aÉÌuÉïiÉÉÈ || (29-17)

xÉÑsÉpÉÉÈ mÉÑÂwÉÉ UÉeÉlxÉiÉiÉÇ ÌmÉërÉuÉÉÌSlÉÈ |
AÌmÉërÉxrÉ iÉÑ mÉjrÉxrÉ uÉ£üÉ ´ÉÉåiÉÉ cÉ SÒsÉïpÉÈ || (37-2)
AMÑüuÉïliÉÉåÅÌmÉ mÉÉmÉÉÌlÉ zÉÑcÉrÉÈ mÉÉmÉxÉÇ´ÉrÉÉiÉç |
mÉUmÉÉmÉæÌuÉïlÉzrÉÎliÉ qÉixrÉÉ lÉÉaɾûSå rÉjÉÉ || (38-26)

8

mÉUSÉUÉÍpÉqÉzÉɨÉÑï lÉÉlrÉimÉÉmÉiÉUÇ qÉWûiÉç || (38-30)
pÉuÉ xuÉSÉUÌlÉUiÉxxÉSÉ | (38-31)

xuÉpÉÉuÉxiuÉåwÉ lÉÉUÏhÉqÉåuÉÇ sÉÉåMåüwÉÑ SØzrÉiÉå |
ÌuÉqÉÑ£ükÉqÉÉï¶ÉmÉsÉÉÈ iÉϤhÉÉ pÉåSMüUÉ Îx§ÉrÉÈ || (45-29)
lÉlÉÑ xɱÉåÅÌuÉlÉÏiÉxrÉ SØzrÉiÉå MüqÉïhÉÈ TüsÉqÉç |
MüÉsÉÉåÅmrÉ…¡ûÏpÉuÉirÉ§É xÉxrÉÉlÉÉÍqÉuÉ mÉ£ürÉå || (49-27)

oÉWûuÉÈ xÉÉkÉuÉÉå sÉÉåMåü rÉÑ£üÉ kÉqÉïqÉlÉÑ̸iÉÉÈ |
mÉUåwÉÉqÉmÉUÉkÉålÉ ÌuÉlɹÉÈ xÉmÉËUcNûSÉÈ || (39-20)

rÉjÉÉÅÅiqÉlÉÈ iÉjÉÉÅlrÉåwÉÉÇ SÉUÉ U¤rÉÉ ÌuÉmÉͶÉiÉÉ | (50-7)

uÉÉYrÉqÉmÉëÌiÉMÔüsÉÇ iÉÑ qÉ×SÒmÉÔuÉïÇ ÌWûiÉÇ zÉÑpÉqÉç |
EmÉcÉÉUåhÉ uÉ£üurÉÉå rÉÑ£Çü cÉ uÉxÉÑkÉÉÍkÉmÉÈ || (40-10)

UÉeÉÉ kÉqÉï¶É MüÉqÉ¶É SìèurÉÉhÉÉÇ cÉÉå¨ÉqÉÉå ÌlÉÍkÉÈ |
kÉqÉïÈ zÉÑpÉÇ uÉÉ mÉÉmÉÇ uÉÉ UÉeÉqÉÔsÉÇ mÉëuÉiÉïiÉå || (50-9)

mÉgcÉ ÃmÉÉÍhÉ UÉeÉÉlÉÉå kÉÉUrÉlirÉÍqÉiÉÉæeÉxÉÈ |
AalÉåËUlSìxrÉ xÉÉåqÉxrÉ uÉÂhÉxrÉ rÉqÉxrÉ cÉ || (40-12)

MüÉqÉÇ xuÉpÉÉuÉÉå rÉÉå rÉxrÉ lÉ zÉYrÉÈ mÉËUqÉÉÎeÉïiÉÑqÉç |
lÉ ÌWû SÒ¹ÉiqÉlÉÉqÉÉrÉïqÉÉuÉxirÉÉsÉrÉå ÍcÉUqÉç || (50-11)

AÉæwhrÉÇ iÉjÉÉ ÌuÉ¢üqÉÇ cÉ xÉÉæqrÉÇ ShQÇû mÉëxɳÉiÉÉqÉç |
kÉÉUrÉÎliÉ qÉWûÉiqÉÉlÉÉå UÉeÉÉlÉÈ mÉëÉrÉzÉÉå pÉÑÌuÉ || (40-13)
iÉxqÉÉixÉuÉÉïxuÉuÉxjÉÉxÉÑ qÉÉlrÉÉÈ mÉÔerÉÉ¶É mÉÉÍjÉïuÉÉÈ || (40-14)

xÉ pÉÉUÈ xÉÉæqrÉ pÉiÉïurÉÉå rÉÉå lÉUÇ lÉÉuÉxÉÉSrÉåiÉç |
iÉS³ÉÎqmÉ pÉÉå£üurÉÇ eÉÏrÉïiÉå rÉSlÉÉqÉrÉqÉç || (50-27)

AqÉÉirÉæÈ MüÉqÉuÉרÉÉå ÌWû UÉeÉÉ MüÉmÉjÉqÉÉÍ´ÉiÉÈ |
ÌlÉaÉëÉ½È xÉuÉjÉÉ xÉÎ°È lÉ ÌlÉaÉëɽÉå ÌlÉaÉ×½iÉå || (41-7)
kÉqÉïqÉjÉïÇ cÉ MüÉqÉÇ cÉ rÉzÉ¶É eÉrÉiÉÉÇ uÉU |
xuÉÉÍqÉmÉëxÉÉSÉixÉÍcÉuÉÉÈ mÉëÉmlÉÑuÉÎliÉ ÌlÉzÉÉcÉU || (41-8)
ÌuÉmÉrÉïrÉå iÉÑ iÉixÉuÉïÇ urÉjÉïÇ pÉuÉÌiÉ UÉuÉhÉ |
urÉxÉlÉÇ xuÉÉÍqÉuÉæaÉÑhrÉÉiÉç mÉëÉmlÉÑuÉliÉÏiÉUå eÉlÉÉÈ || (41-9)
UÉeÉqÉÔsÉÉå ÌWû kÉqÉï¶É eÉrÉ¶É eÉrÉiÉÉÇ uÉU |
iÉxqÉÉixÉuÉÉïxuÉuÉxjÉÉxÉÑ UͤÉiÉurÉÉ lÉUÉÍkÉmÉÉÈ || (41-10)
UÉerÉÇ mÉÉsÉÌrÉiÉÑÇ zÉYrÉÇ lÉ iÉϤhÉålÉ ÌlÉzÉÉcÉU |
lÉ cÉÉÌmÉ mÉëÌiÉMÔüsÉålÉ lÉÉÌuÉlÉÏiÉålÉ UɤÉxÉ || (41-11)

rÉiM×üiuÉÉ lÉ pÉuÉå®qÉÉåï lÉ MüÐÌiÉïlÉï rÉzÉÉå pÉÑÌuÉ |
zÉUÏUxrÉ pÉuÉåiZÉåSÈ MüxiÉiMüqÉï xÉqÉÉcÉUåiÉç || (50-28)
mÉÉmÉÉlÉÑoÉlkÉÉå uÉæ rÉxrÉ MüqÉïhÉÈ MüqÉï MüÉå lÉÑ iÉiÉç |
MÑüuÉÏïiÉç sÉÉåMüÉÍkÉmÉÌiÉÈ xuÉrÉÇpÉÔpÉïaÉuÉÉlÉÌmÉ || (51-32)
ÌlÉÍqɨÉÇ sɤÉhÉ¥ÉÉlÉÇ zÉMÑüÌlÉxuÉUSzÉïlÉqÉç |
AuÉzrÉÇ xÉÑZÉSÒÈZÉåwÉÑ lÉUÉhÉÉÇ mÉëÌiÉSØzrÉiÉå || (52-4)
qÉ×irÉÑMüÉsÉå rÉjÉÉ qÉ×irÉÉåÌuÉïmÉUÏiÉÉÌlÉ xÉåuÉiÉå |
qÉÑqÉÔwÉïhÉÉÇ ÌWû xÉuÉåïwÉÉÇ rÉimÉjrÉÇ iÉ³É UÉåcÉiÉå || (53-17)
EixÉÉWûuÉliÉÉå ÌWû lÉUÉ lÉ sÉÉåMåü xÉÏSÎliÉ MüqÉïxuÉÌiÉSÒwMüUåwÉÑ ||
(63-19)
rÉÑ£üShQûÉ ÌWû qÉ×SuÉÈ mÉëzÉÉliÉÉ uÉxÉÑkÉÉÍkÉmÉÉÈ | (64-9)

rÉå iÉϤhÉqÉl§ÉÉxxÉÍcÉuÉÉ pÉerÉliÉå xÉWû iÉålÉ uÉæ |
ÌuÉwÉqÉå iÉÑUaÉÉzzÉÏbÉëÉ qÉlSxÉÉUjÉrÉÉå rÉjÉÉ || (41-12)

oÉÑ®rÉÉ rÉÑ£üÉ qÉWûÉmÉëÉ¥ÉÉÈ ÌuÉeÉÉlÉÎliÉ zÉÑpÉÉzÉÑpÉå | (66-16)

xuÉÉÍqÉlÉÉ mÉëÌiÉMÔüsÉålÉ mÉëeÉÉxiÉϤhÉålÉ UÉuÉhÉ |
U¤rÉqÉÉhÉÉ lÉ uÉkÉïliÉå qÉåwÉÉ aÉÉåqÉÉrÉÑlÉÉ rÉjÉÉ || (41-14)

ASعaÉÑhÉSÉåwÉÉhÉÉqÉkÉ×iÉÉlÉÉÇ cÉ MüqÉïhÉÉqÉç |
lÉÉliÉUåhÉ Ì¢ürÉÉÇ iÉåwÉÉÇ TüsÉÍqÉ¹Ç mÉëuÉiÉïiÉå || (66-17)

mÉUåiÉMüsmÉÉ ÌWû aÉiÉÉrÉÑwÉÉå lÉUÉÈ
ÌWûiÉÇ lÉ aÉ׺ûÎliÉ xÉÑWØûΰUÏËUiÉqÉç || (41-20)

xÉuÉï§É ZÉsÉÑ SØzrÉliÉå xÉÉkÉuÉÉå kÉqÉïcÉÉËUhÉÈ |
zÉÔUÉÈ zÉUhrÉÉÈ xÉÉæÍqɧÉå ÌiÉrÉïarÉÉåÌlÉaÉiÉåwuÉÌmÉ || (68-24)

AjÉÏï rÉålÉÉjÉïM×üirÉålÉ xÉÇuÉëeÉirÉÌuÉcÉÉUrÉlÉç |
iÉqÉjÉïqÉjÉïzÉÉx§É¥ÉÉÈ mÉëÉWÒûUjrÉÉï¶É sɤqÉhÉ || (43-33)

------------------------------|| ÌMüÎwMülkÉÉMüÉhQûqÉç ||

9

xqÉ×iuÉÉ ÌuÉrÉÉåaÉeÉÇ SÒÈZÉÇ irÉeÉ xlÉåWÇû ÌmÉërÉå eÉlÉå |
AÌiÉxlÉåWûmÉËUwuÉ…¡ûɲÌiÉïUÉSìÉïÌmÉ S½iÉå || (1-115)

lÉrɶÉÉÌuÉlÉrɶÉÉåpÉÉæ ÌlÉaÉëWûÉlÉÑaÉëWûÉuÉÌmÉ |
UÉeÉuÉ×̨ÉUxÉÇMüÐhÉÉï lÉ lÉ×mÉÉÈ MüÉqÉuÉרÉrÉÈ || (17-30)

AjÉÉåï ÌWû lɹMüÉrÉÉïjÉæïÈ lÉÉrɦÉålÉÉÍkÉaÉqrÉiÉå | (1-121)

UÉeÉWûÉ oÉë¼WûÉ aÉÉåblÉÈ cÉÉåUÈ mÉëÉÍhÉuÉkÉå UiÉÈ |
lÉÉÎxiÉMüÈ mÉËUuÉå¨ÉÉ cÉ xÉuÉåï ÌlÉUrÉaÉÉÍqÉlÉÈ || (17-34)

EixÉÉWûÉå oÉsÉuÉÉlÉÉrÉï lÉÉxirÉÑixÉÉWûÉimÉUÇ oÉsÉqÉç |
xÉÉåixÉÉWûxrÉÉÎxiÉ sÉÉåMåüÅÎxqÉ³É ÌMüÎgcÉSÌmÉ SÒsÉïoÉqÉç || (1-122)

xÉÔcÉMü¶É MüSrÉï¶É ÍqɧÉblÉÉå aÉÑÂiÉsmÉaÉÈ |
sÉÉåMÇü mÉÉmÉÉiqÉlÉÉqÉåiÉå aÉcNûliÉå lÉÉ§É xÉÇzÉrÉÈ || (17-35)

urÉxÉlÉå uÉÉÅjÉïM×ücNíåû uÉÉ pÉrÉå uÉÉ eÉÏÌuÉiÉÉliÉMåü |
ÌuÉqÉ×zÉluÉæ xuÉrÉÉ oÉÑ®rÉÉ kÉ×ÌiÉqÉɳÉÉuÉxÉÏSÌiÉ || (7-9)

lÉrÉ¶É ÌuÉlÉrɶÉÉåpÉÉæ rÉÎxqÉlxÉirÉÇ cÉ xÉÑÎxjÉiÉqÉç |
ÌuÉ¢üqÉ¶É rÉjÉÉSØ¹È xÉ UÉeÉÉ SåzÉMüÉsÉÌuÉiÉç || (18-8)

oÉÉÍsÉzÉxiÉÑ lÉUÉå ÌlÉirÉÇ uÉæYsÉorÉÇ rÉÉåÅlÉÑuÉiÉïiÉå |
xÉ qÉ‹irÉuÉzÉÈ zÉÉåMåü pÉÉUÉ¢üÉliÉåuÉ lÉÉæeÉïsÉå || (7-10)

erÉå¸Éå pÉëÉiÉÉ ÌmÉiÉÉ cÉæuÉ rÉ¶É ÌuɱÉÇ mÉërÉcNûÌiÉ |
§rÉxiÉå ÌmÉiÉUÉå ¥ÉårÉÉ kÉqÉåï mÉÍjÉ ÌWû uÉÌiÉïlÉÈ || (18-13)

rÉå zÉÉåMüqÉlÉÑuÉiÉïliÉå lÉ iÉåwÉÉÇ ÌuɱiÉå xÉÑZÉqÉç |
iÉåeÉ¶É ¤ÉÏrÉiÉå iÉåwÉÉÇ lÉ iuÉÇ zÉÉåÍcÉiÉÑqÉWïûÍxÉ || (7-12)

rÉuÉÏrÉÉlÉÉiqÉlÉÈ mÉѧÉÈ ÍzÉwrɶÉÉÌmÉ aÉÑhÉÉåÌSiÉÈ |
mÉѧÉuɨÉå §ÉrÉͶÉlirÉÉ kÉqÉï¶ÉåS§É MüÉUhÉqÉç || (18-14)

UeÉiÉÇ uÉ xÉÑuÉhÉïÇ uÉÉ uÉx§ÉÉhrÉÉpÉUhÉÉÌlÉ cÉ |
AÌuÉpÉ£üÉÌlÉ xÉÉkÉÔlÉÉqÉuÉaÉcNûÎliÉ xÉÉkÉuÉÈ || (8-7)

xÉÔ¤qÉÈ mÉUqÉSÒ¥ÉåïrÉÈ xÉiÉÉÇ kÉqÉïÈ msÉuÉ…¡ûqÉ |
WØûÌSxjÉÈ xÉuÉïpÉÔiÉÉlÉÉqÉÉiqÉÉ uÉåS zÉÑpÉÉzÉÑpÉqÉç || (18-15)

AÉžÉå uÉÉÌmÉ SËUSìÉå uÉÉ SÒÈÎZÉiÉÈ xÉÑÎZÉiÉÉåÅÌmÉ uÉÉ |
ÌlÉSÉåïwÉÉå uÉÉ xÉSÉåwÉÉå uÉÉ uÉrÉxrÉÈ mÉUqÉÉ aÉÌiÉÈ || (8-8)

AÉæUxÉÏÇ pÉÌaÉlÉÏÇ uÉÉÌmÉ pÉÉrÉÉïÇ uÉÉÅmrÉlÉÑeÉxrÉ rÉÈ |
mÉëcÉUåiÉ lÉUÈ MüÉqÉɨÉxrÉ ShQûÉå uÉkÉÈ xqÉ×iÉÈ || (18-23)

kÉlirÉÉaÉÈ xÉÑZÉirÉÉaÉÉå SåWûirÉÉaÉÉåÅÌmÉ uÉÉ mÉÑlÉÈ |
uÉrÉxrÉÉjÉåï mÉëuÉiÉïliÉå xlÉåWÇû SØwOèuÉÉ iÉjÉÉÌuÉkÉqÉç || (8-9)

UÉeÉÍpÉkÉ×ïiÉShQûÉxiÉÑ M×üiuÉÉ mÉÉmÉÉÌlÉ qÉÉlÉuÉÉÈ |
ÌlÉqÉïsÉÉÈ xuÉaÉïqÉÉrÉÉÎliÉ xÉliÉÈ xÉÑM×üÌiÉlÉÉå rÉjÉÉ || (18-33)

EmÉMüÉUTüsÉÇ ÍqɧÉÇ AmÉMüÉUÉåÅËUsɤÉhÉqÉç || (8-21)

zÉÉxÉlÉÉ²É ÌuÉqÉÉå¤ÉÉ²É xiÉålÉÈ xiÉårÉÉ̲qÉÑcrÉiÉå |
UÉeÉÉ iuÉzÉÉxÉlmÉÉmÉxrÉ iÉSuÉÉmlÉÉåÌiÉ ÌMüÎsoÉwÉqÉç || (18-34)

SÒÈÎZÉiÉÈ xÉÑÎZÉiÉÉå uÉÉÌmÉ xÉZrÉÑÌlÉïirÉÇ xÉZÉÉ aÉÌiÉÈ | (8-40)
rÉÉå ÌWû qɨÉÇ mÉëqɨÉÇ uÉÉ xÉÑmiÉÇ uÉÉ UÌWûiÉÇ pÉ×zÉqÉç |
WûlrÉÉixÉ pÉëÔhÉWûÉ sÉÉåMåü ....|| (11-36)

ShŽå rÉÈ mÉÉiÉrÉå¬hQÇû ShŽÉå rɶÉÉÌmÉ ShŽiÉå |
MüÉrÉïMüÉUhÉÍxÉ®ÉjÉÉïuÉÑpÉÉæ iÉÉæ lÉÉuÉxÉÏSiÉÈ || (18-59)

S¨ÉÉpÉrÉuÉkÉÉå lÉÉqÉ mÉÉiÉMÇü qÉWûSÒcrÉiÉå | (12-35)

aÉÑhÉSÉåwÉM×üiÉÇ eÉliÉÑÈ xuÉMüqÉïTüsÉWåûiÉÑMüqÉç |
AurÉaÉëxiÉSuÉÉmlÉÉåÌiÉ xÉuÉïÇ mÉëåirÉ zÉÑpÉÉzÉÑpÉqÉç || (21-2)

AkÉÉwÉiÉÉlÉÉÇ zÉÔUÉhÉÉÇ xÉqÉUåwuÉÌlÉuÉÌiÉïlÉÉqÉç |
kÉwÉïhÉÉqÉwÉïhÉÇ pÉÏÂ qÉUhÉÉSÌiÉËUcrÉiÉå || (16-3)

zÉÉåcrÉÉ zÉÉåcÉÍxÉ MÇü zÉÉåcrÉÇ SÏlÉÇ SÏlÉÉÅlÉÑMüqmÉxÉå |
MüxrÉ MüÉå uÉÉÅlÉÑzÉÉåcrÉÉåÅÎxiÉ SåWåûÅÎxqÉloÉѯÒSÉåmÉqÉå || (21-3)

SqÉÈ zÉqÉÈ ¤ÉqÉÉ kÉqÉÉåï kÉ×ÌiÉÈ xÉirÉÇ mÉUÉ¢üqÉÈ |
mÉÉÍjÉïuÉÉlÉÉÇ aÉÑhÉÉ UÉeÉlÉç ShQû¶ÉÉmrÉmÉUÉÍkÉwÉÑ || (17-17)

SåzÉMüÉsÉÉæ pÉeÉxuÉɱ ¤ÉqÉqÉÉhÉÈ ÌmÉërÉÉÌmÉërÉå |
xÉÑZÉSÒÈZÉxÉWûÈ MüÉsÉå xÉÑaÉëÏuÉuÉzÉaÉÉå pÉuÉ || (22-19)
lÉ cÉÉÌiÉmÉëhrÉÈ MüÉrÉïÈ MüiÉïurÉÉåÅmÉëhÉrÉ¶É iÉå |
EpÉrÉÇ ÌWû qÉWûÉlSÉåwÉxiÉxqÉÉSliÉUSØapÉuÉ || (22-22)

xÉÉqÉ SÉlÉÇ ¤ÉqÉÉ kÉqÉïÈ xÉirÉÇ kÉ×ÌiÉmÉUÉ¢üqÉÉæ |
mÉÉÍjÉïuÉÉlÉÉÇ aÉÑhÉÉ UÉeÉlÉç ShQû¶ÉÉmrÉmÉUÉÍkÉwÉÑ || (17-27)

mÉÌiÉWûÏlÉÉ iÉÑ rÉÉ lÉÉUÏ MüÉqÉÇ pÉuÉiÉÑ mÉŅ̃ÉhÉÏ |

10

kÉlÉkÉÉlrÉæÈ xÉÑmÉÔhÉÉïÌmÉ ÌuÉkÉuÉåirÉÑcrÉiÉå eÉlÉæÈ || (23-12)

lÉ ÌWû x§ÉÏwÉÑ qÉWûÉiqÉÉlÉÈ YuÉÍcÉiMÑüuÉïÎliÉ SÉÂhÉqÉç | (35-35)

zÉÉx§ÉmÉërÉÉåaÉÉ̲ÌuÉkÉÉecÉ uÉåSÉSÉiqÉÉ ½lÉlrÉÈ mÉÑÂwÉxrÉ SÉUÉÈ |
SÉUmÉëSÉlÉÉ³É ÌWû SÉlÉqÉlrÉimÉëSØzrÉiÉå ¥ÉÉlÉuÉiÉÉÇ ÌWû sÉÉåMåü || (24-38)

mÉÉlÉÉSjÉï¶É kÉqÉï¶É MüÉqÉ¶É mÉËUWûÏrÉiÉå |
kÉqÉïsÉÉåmÉÉå qÉWûÉÇxiÉÉuÉiM×üiÉå ½mÉëÌiÉMÑüuÉïiÉÈ ||
AjÉïsÉÉåmÉ¶É ÍqɧÉxrÉ lÉÉzÉÉå aÉÑhÉuÉiÉÉå qÉWûÉlÉç ||| (33-46)

lÉ zÉÔUmɦrÉÈ mÉËUSåuÉrÉÎliÉ | (24-43)
lÉ SåzÉMüÉsÉÉæ ÌWû lÉ cÉÉjÉïkÉqÉÉïuÉmÉå¤ÉiÉå MüÉqÉUÌiÉqÉïlÉÑwrÉÈ || (33-54)
lÉ MüÉsÉÉSÒ¨ÉUÇ ÌMÇüÍcÉiMüqÉï zÉYrÉqÉÑmÉÉÍxÉiÉÑqÉç | (25-3)
AcNûsÉÇ ÍqɧÉpÉÉuÉålÉ xÉiÉÉÇ SÉUÉuÉsÉÉåMülÉqÉç | (33-60)
ÌlÉrÉÌiÉÈ MüÉUhÉÇ sÉÉåMåü ÌlÉrÉÌiÉÈ MüqÉïxÉÉkÉlÉqÉç |
ÌlÉrÉÌiÉÈ xÉuÉïpÉÔiÉÉlÉÉÇ ÌlÉrÉÉåaÉåÎwuÉWû MüÉUhÉqÉç || (25-4)
lÉ MüiÉÉï MüxrÉÍcÉiMüͶÉͳÉrÉÉåaÉå cÉÉÌmÉ lÉåμÉUÈ |
xuÉpÉÉuÉå uÉiÉïiÉå sÉÉåMüxiÉxrÉ MüÉsÉÈ mÉUÉrÉhÉqÉç || (25-5)
lÉ MüÉsÉÈ MüÉsÉqÉirÉåÌiÉ lÉ MüÉsÉÈ mÉËUWûÏrÉiÉå |
xuÉpÉÉuÉÇ cÉ xÉqÉÉxÉɱ lÉ MüͶÉSÌiÉuÉiÉïiÉå || (25-6)
lÉ MüÉsÉxrÉÉÎxiÉ oÉlkÉÑiuÉÇ lÉ WåûiÉÑlÉï mÉUÉ¢üqÉÈ |
lÉ ÍqɧɥÉÉÌiÉxÉÇoÉlkÉÈ MüÉUhÉÇ lÉÉiqÉlÉÉå uÉzÉÈ || (25-7)
ÌMÇü iÉÑ MüÉsÉmÉUÏhÉÉqÉÉå Sì¹urÉÈ xÉÉkÉÑ mÉzrÉiÉÉ |
kÉqÉï¶ÉÉjÉï¶É MüÉqÉ¶É MüÉsÉ¢üqÉxÉqÉÉÌWûiÉÈ || (25-8)
EmÉMüÉUåhÉ uÉÏUxiÉÑ mÉëÌiÉMüÉUåhÉ rÉÑerÉiÉå |
AM×üiÉ¥ÉÉåÅmÉëÌiÉM×üiÉÉå WûÎliÉ xɨuÉuÉiÉÉÇ qÉlÉÈ || (27-45)
rÉÉå ÌWû ÍqɧÉåwÉÑ MüÉsÉ¥ÉÈ xÉiÉiÉÇ xÉÉkÉÑ uÉiÉïiÉå |
iÉxrÉ UÉerÉÇ cÉ MüÐÌiÉï¶É mÉëiÉÉmɶÉÉÍpÉuÉkÉïiÉå || (29-10)
rÉxrÉ MüÉåzÉ¶É ShQû¶É ÍqɧÉÉhrÉÉiqÉÉ cÉ pÉÔÍqÉmÉ |
xÉqÉuÉåiÉÉÌlÉ xÉuÉÉïÍhÉ xÉ UÉerÉÇ qÉWûSzlÉÑiÉå || (29-11)
AÍjÉïlÉÉqÉÑmÉmɳÉÉlÉÉÇ mÉÔuÉïÇ cÉÉmrÉÑmÉMüÉËUhÉqÉç |
AÉzÉÉÇ xÉÇ´ÉÑirÉ rÉÉå WûÎliÉ xÉ sÉÉåMåü mÉÑÂwÉÉkÉqÉÈ || (30-71)
zÉÑpÉÇ uÉÉ rÉÌS uÉÉ mÉÉmÉÇ rÉÉå ÌWû uÉÉYrÉqÉÑSÏËUiÉqÉç |
xÉirÉålÉ mÉËUaÉ׺ûÉÌiÉ xÉ uÉÏUÈ mÉÑÂwÉÉå¨ÉqÉÈ || (30-72)

xɨuÉÉÍpÉeÉlÉxÉÇmɳÉÈ xÉÉlÉÑ¢üÉåzÉÉå ÎeÉiÉåÎlSìrÉÈ |
M×üiÉ¥ÉÈ xÉirÉuÉÉSÏ cÉ UÉeÉÉ sÉÉåMåü qÉWûÏrÉiÉå || (34-7)
rÉxiÉÑ UÉeÉÉ ÎxjÉiÉÉå kÉqÉåï ÍqɧÉÉhÉÉqÉÑmÉMüÉËUhÉÉqÉç |
ÍqÉjrÉÉmÉëÌiÉ¥ÉÉÇ MÑüÂiÉå MüÉå lÉ×zÉÇxÉiÉUxiÉiÉÈ || (34-8)
zÉiÉqÉμÉÉlÉ×iÉå WûÎliÉ xÉWûxÉëÇ iÉÑ aÉuÉÉlÉ×iÉå |
AÉiqÉÉlÉÇ xuÉeÉlÉÇ WûÎliÉ mÉÑÂwÉÈ mÉÑÂwÉÉlÉ×iÉå || (34-9)
mÉÔuÉïÇ M×üiÉÉjÉÉåï ÍqɧÉÉhÉÉÇ lÉ iÉimÉëÌiÉMüUÉåÌiÉ rÉÈ |
M×üiÉblÉÈ xÉuÉïpÉÔiÉÉlÉÉÇ xÉ uÉkrÉÈ msÉuÉaÉåμÉU || (34-10)
oÉë¼blÉå cÉ xÉÑUÉmÉå cÉ cÉÉåUå pÉalÉuÉëiÉå iÉjÉÉ |
ÌlÉwM×üÌiÉÌuÉïÌWûiÉÉ xÉÎ°È M×üiÉblÉå lÉÉÎxiÉ ÌlÉwM×üÌiÉÈ || (34-12)
ÌWûiuÉÉ kÉqÉïÇ iÉjÉÉÅjÉïÇ cÉ MüÉqÉÇ rÉxiÉÑ ÌlÉwÉåuÉiÉå |
xÉ uÉפÉÉaÉëå rÉjÉÉ xÉÑmiÉÈ mÉÌiÉiÉÈ mÉëÌiÉoÉÑkrÉiÉå || (38-20)
AÍqɧÉÉhÉÉÇ uÉkÉå rÉÑ£üÉå ÍqɧÉÉhÉÉÇ xÉÇaÉëWåû UiÉÈ |
̧ÉuÉaÉïTüsÉpÉÉå£üÉ iÉÑ UÉeÉÉ kÉqÉåïhÉ rÉÑerÉiÉå || (38-21)
ÌuÉÍkÉÈ ÌMüsÉ lÉUÇ sÉÉåMåü ÌuÉkÉÉlÉålÉÉlÉÑuÉiÉïiÉå | (56-4)
lÉ ÌWû xÉÉåqÉmÉmɳÉÉlÉÉÇ mÉëWûiÉÉï ÌuɱiÉå YuÉÍcÉiÉç | (59-17)
lÉ ÌuÉwÉÉSå qÉlÉÈ MüÉrÉïÇ ÌuÉwÉSÉå SÉåwÉuɨÉqÉÈ |
ÌuÉwÉÉSÉå WûÎliÉ mÉÑÂwÉÇ oÉÉsÉÇ ¢Ñü® CuÉÉåUaÉÈ || (64-11)
-------------------------------

M×üiÉÉjÉÉï ½M×üiÉÉjÉÉïlÉÉÇ ÍqɧÉÉhÉÉÇ lÉ pÉuÉÎliÉ rÉå |
iÉÉlqÉ×iÉÉlÉÌmÉ ¢üurÉÉSÉ M×üiÉblÉɳÉÉåmÉpÉÑgeÉiÉå || (30-73)
xÉuÉïjÉÉ xÉÑMüUÇ ÍqɧÉÇ SÒwMüUÇ mÉËUmÉÉsÉlÉqÉç |
AÌlÉirÉiuÉÉecÉ ÍcɨÉÉlÉÉÇ mÉëÏÌiÉUsmÉåÅÌmÉ ÍpɱiÉå || (32-7)

|| xÉÑlSUMüÉhQûqÉç ||
MüiÉïurÉqÉM×üiÉÇ MüÉrÉïÇ xÉiÉÉÇ qÉlrÉÑÂSÏUrÉåiÉç | (1-96)
M×üiÉå cÉ mÉëÌiÉMüiÉïurÉqÉåwÉ kÉqÉïÈ xÉlÉÉiÉlÉÈ | (1-112)

11

AÌiÉÍjÉÈ ÌMüsÉ mÉÔeÉÉWïûÈ mÉëÉM×üiÉÉåÅÌmÉ ÌuÉeÉÉlÉiÉÉ | (1-118)

AMüÉqÉÉÇ MüÉqÉrÉÉlÉxrÉ zÉUÏUqÉÑmÉiÉmrÉiÉå |
CcNûliÉÏÇ MüÉqÉrÉÉlÉxrÉ mÉëÏÌiÉpÉïuÉÌiÉ zÉÉåpÉlÉÉ || (22-42)

rÉxrÉiuÉåiÉÉÌlÉ cÉiuÉÉËU uÉÉlÉUålSì rÉjÉÉ iÉuÉ |
kÉ×ÌiÉSØï̹qÉïÌiÉSÉï¤rÉÇ xuÉ MüqÉïxÉÑ lÉ xÉÏSÌiÉ || (1-198)

SÏlÉÉå uÉÉ UÉerÉWûÏlÉÉå uÉÉ rÉÉå qÉå pÉiÉÉï xÉ qÉå aÉÑÂÈ | (24-9)

pÉÔiÉɶÉÉjÉÉï ÌuÉmɱliÉå SåzÉMüÉsÉÌuÉUÉåÍkÉiÉÉÈ |
ÌuÉYsÉoÉÇ SÕiÉqÉÉxÉɱ iÉqÉÈ xÉÔrÉÉåïSrÉå rÉjÉÉ || (2-39)

sÉÉåMümÉëuÉÉSÈ xÉirÉÉåÅrÉÇ mÉÎhQûiÉæÈ xÉqÉÑSÉWØûiÉÈ |
AMüÉsÉå SÒsÉïpÉÉå qÉ×irÉÑÈ Îx§ÉrÉÉå uÉÉ mÉÑÂwÉxrÉ uÉÉ || (24-12)

AjÉÉïlÉjÉÉïliÉUå oÉÑήÌlÉïͶÉiÉÉÌmÉ lÉ zÉÉåpÉiÉå |
bÉÉiÉrÉÎliÉ ÌWû MüÉrÉÉïÍhÉ SÕiÉÉÈ mÉÎhQûiÉqÉÉÌlÉlÉÈ || (2-40)

kÉlrÉÉÈ ZÉsÉÑ qÉWûÉiqÉÉlÉÉå qÉÑlÉrÉxirÉ£üÌMüÎsoÉwÉÉÈ |
ÎeÉiÉÉiqÉÉlÉÉå qÉWûÉpÉÉaÉÉ rÉåwÉÉÇ lÉ xiÉÈ ÌmÉërÉÉÌmÉërÉå ||
ÌmÉërÉÉ³É xÉÇpÉuÉå¬ÒÈZÉqÉÌmÉërÉÉSÍkÉMÇü pÉrÉqÉç |
iÉÉprÉÉÇ ÌWû rÉå ÌuÉrÉÑerÉliÉå lÉqÉxiÉåwÉÉÇ qÉWûÉiqÉlÉÉqÉç || (26-49, 50)

qÉlÉÉå ÌWû WåûiÉÑÈ xÉuÉåïwÉÉÍqÉÎlSìrÉÉhÉÉÇ mÉëuÉiÉïlÉå |
zÉÑpÉÉzÉÑpÉÉxuÉuÉxjÉÉxÉÑ iÉecÉ qÉå xÉÑurÉuÉÎxjÉiÉqÉç || (11-41)

xÉirÉÇ oÉiÉåSÇ mÉëuÉSÎliÉ sÉÉåMåü lÉÉMüÉsÉqÉ×irÉÑpÉïuÉiÉÏÌiÉ xÉliÉÈ || (28-3)
AÌlÉuÉåïSÈ Í´ÉrÉÉå qÉÔsÉqÉÌlÉuÉåïSÈ mÉUÇ xÉÑZÉqÉç |
AÌlÉuÉåïSÉå ÌWû xÉiÉiÉÇ xÉuÉÉïjÉåïwÉÑ mÉëuÉiÉïMüÈ | (12-10)

MüsrÉÉhÉÏ oÉiÉ aÉÉjÉårÉÇ sÉÉæÌMüMüÐ mÉëÌiÉpÉÉÌiÉ qÉÉ |
LÌiÉ eÉÏuÉliÉqÉÉlÉlSÉå lÉUÇ uÉwÉïzÉiÉÉSÌmÉ || (34-6)

MüUÉåÌiÉ xÉTüsÉÇ eÉliÉÉåÈ MüqÉï rɨÉiMüUÉåÌiÉ xÉÈ | (12-11)
ÌuÉlÉÉzÉÉå oÉWûuÉÉå SÉåwÉÉÈ eÉÏuÉlpÉSìÉÍhÉ mÉzrÉÌiÉ | (13-47)
qÉÉlrÉÉ aÉÑÂÌuÉlÉÏiÉxrÉ sɤqÉhÉxrÉ aÉÑÂÌmÉërÉÉ |
rÉÌS xÉÏiÉÉÌmÉ SÒÈZÉÉiÉÉï MüÉsÉÉå ÌWû SÒËUiÉ¢üqÉÈ || (16-3)

LãμÉrÉåï uÉÉ xÉÑÌuÉxiÉÏhÉåï urÉxÉlÉå uÉÉ xÉÑSÉÂhÉå |
UeeuÉåuÉ mÉÑÂwÉÇ oÉ®uÉÉ M×üiÉÉliÉÈ mÉËUMüwÉïÌiÉ || (37-3)
AurÉuÉxjÉÉæ ÌWû SØzrÉåiÉå rÉÑ®å eÉrÉmÉUÉeÉrÉÉæ | (37-55)
AÉlÉ×zÉÇxrÉÇ mÉUÉå kÉqÉïÈ | (38-41)

UÉerÉÇ uÉÉ Ì§ÉwÉÑ sÉÉåMåüwÉÑ xÉÏiÉÉ uÉÉ eÉlÉMüÉiqÉeÉÉ |
§ÉæsÉÉåYrÉUÉerÉÇ xÉMüsÉÇ xÉÏiÉÉrÉÉ lÉÉmlÉÑrÉÉiÉç MüsÉÉqÉç || (16-15)

lÉ cÉ MüqÉïxÉÑ xÉÏSÎliÉ qÉWûixuÉÍqÉiÉiÉåeÉxÉÈ | (39-36)

pÉiÉÉï lÉÉqÉ mÉUÇ lÉÉrÉÉï pÉÔwÉhÉÇ pÉÔwÉhÉÉSÌmÉ | (16-26)

lÉ ÌWû mÉëM×ü¹ÉÈ mÉëåwrÉliÉå mÉëåwrÉliÉå WûÏiÉUå eÉlÉÉÈ | (39-39)

rÉjÉÉ iÉuÉ iÉjÉÉÅlrÉåwÉÉÇ SÉUÉ U¤rÉÉ ÌlÉzÉÉcÉU |
AÉiqÉÉlÉqÉÑmÉqÉÉÇ M×üiuÉÉ xuÉåwÉÑ SÉUåwÉÑ UqrÉiÉÉqÉç || (21-7)

lÉ xÉÉqÉ U¤ÉÈxÉÑ aÉÑhÉÉrÉ MüsmÉiÉå lÉ SÉlÉqÉjÉÉåïmÉÍcÉiÉåwÉÑ rÉÑerÉiÉå |
lÉ pÉåSxÉÉkrÉÉ oÉsÉSÌmÉïiÉÉ eÉlÉÉÈ mÉUÉ¢üqÉxiuÉåuÉ qÉqÉåWû UÉåcÉiÉå ||
(41-3)

AiÉÑ¹Ç xuÉåwÉÑ SÉUåwÉÑ cÉmÉsÉÇ cÉmÉsÉåÎlSìrÉqÉç |
lÉrÉÎliÉ ÌlÉM×üÌiÉmÉë¥ÉÇ mÉUSÉUÉÈ mÉUÉpÉuÉqÉç || (21-8)
AM×üiÉÉiqÉÉlÉqÉÉxÉɱ UÉeÉÉlÉqÉlÉrÉå UiÉqÉç |
xÉqÉ×®ÉÌlÉ ÌuÉlÉzrÉÎliÉ UÉ·íÉÍhÉ lÉaÉUÉÍhÉ cÉ || (21-11)

MüÉrÉåï MüqÉïÍhÉ ÌlÉÌSï¹å rÉÉå oÉWÕûlrÉÌmÉ xÉÉkÉrÉåiÉç |
mÉÔuÉïMüÉrÉÉïÌuÉUÉåkÉålÉ xÉ MüÉrÉïÇ MüiÉÑïqÉWïûÌiÉ || (41-5)
lÉ ½åMüÈ xÉÉkÉMüÉå WåûiÉÑÈ xuÉsmÉxrÉÉmÉÏWû MüqÉïhÉÈ |
rÉÉå ½jÉïÇ oÉWÒûkÉÉ uÉåS xÉ xÉqÉjÉÉåïÅjÉïxÉÉkÉlÉå || (41-6)

AÍpÉlÉlSÎliÉ pÉÔiÉÉÌlÉ ÌuÉlÉÉzÉÉå mÉÉmÉMüqÉïhÉÈ | (21-13)
AÌWûUåuÉ ½WåûÈ mÉÉSÉlÉç ÌuÉeÉÉlÉÉÌiÉ lÉ xÉÇzÉrÉÈ || (42-9)
rÉjÉÉ rÉjÉÉ xÉÉliuÉÌrÉiuÉÉ uÉzrÉÈ x§ÉÏhÉÉÇ iÉjÉÉ iÉjÉÉ |
rÉjÉÉ rÉjÉÉ ÌmÉërÉÇ uÉ£üÉ mÉËUpÉÔiÉxiÉjÉÉ iÉjÉÉ || (22-2)
uÉÉqÉÈ MüÉqÉÉå qÉlÉÑwrÉÉhÉÉÇ rÉÎxqÉÎlMüsÉ ÌlÉoÉkrÉiÉå |
eÉlÉå iÉÎxqÉÇxiuÉlÉÑ¢üÉåzÉÈ xlÉåWû¶É ÌMüsÉ eÉÉrÉiÉå || (22-4)

rÉÑ®ÍxÉήÌWïû cÉgcÉsÉÉ || (46-15)
lÉ iÉÑ kÉqÉÉåïmÉxÉÇWûÉUqÉkÉqÉïTüsÉxÉÇÌWûiÉqÉç |

12

iÉSåuÉ TüsÉqÉluÉåÌiÉ kÉqÉï¶ÉÉkÉqÉïlÉÉzÉlÉÈ || (51-28)
uÉkÉÇ lÉ MÑüuÉïÎliÉ mÉUÉuÉU¥ÉÉÈ SÕiÉxrÉ xÉliÉÉå uÉxÉÑkÉÉÍkÉmÉålSìÉÈ || (52-5)

aÉÑhÉSÉåwÉÉuÉÌlÉͶÉirÉ irÉYiuÉÉ kÉqÉïurÉmÉÉ´ÉrÉqÉç |
MüËUwrÉÉqÉÏÌiÉ rÉÈ MüÉrÉïqÉÑmÉå¤ÉåixÉ lÉUÉkÉqÉÈ || (6-10)

lÉ SÕiÉuÉkrÉÉ mÉëuÉSÎliÉ xÉliÉÉå SÕiÉxrÉ SØwOèuÉÉ oÉWûuÉÉå ÌWû ShQûÉÈ ||
(52-14)

LãMüqÉirÉqÉÑmÉÉaÉqrÉ zÉÉx§ÉSعålÉ cɤÉÑwÉÉ |
qÉÎl§ÉhÉÉå rÉ§É ÌlÉUiÉÉxiÉqÉÉWÒûqÉïl§ÉqÉѨÉqÉqÉç || (6-12)

kÉlrÉÉxiÉå mÉÑÂwÉ´Éå¸É rÉå oÉÑ®rÉÉ MüÉåmÉqÉÑÎijÉiÉqÉç |
ÌlÉÂlkÉÎliÉ qÉWûÉiqÉÉlÉÉå SÏmiÉqÉÎalÉÍqÉuÉÉqpÉxÉÉ || (55-4)

oÉÀûrÉÉåÅÌmÉ qÉiÉrÉÉå pÉÔiuÉÉ qÉÎl§ÉhÉÉqÉjÉïÌlÉhÉïrÉå |
mÉÑlÉrÉï§ÉæMüiÉÉÇ mÉëÉmiÉÉÈ xÉ qÉl§ÉÉå qÉkrÉqÉÈ xqÉ×iÉÈ || (6-13)

¢Ñü®È mÉÉmÉÇ lÉ MÑürÉÉïiMüÈ ¢Ñü®Éå WûlrÉɪÒÃlÉÌmÉ |
¢Ñü®È mÉÂwÉrÉÉ uÉÉcÉÉ lÉUÈ xÉÉkÉÔlÉÍkÉͤÉmÉåiÉç || (55-5)

AlrÉÉålrÉÇ qÉÌiÉqÉÉxjÉÉrÉ rÉ§É xÉÇmÉëÌiÉ pÉÉwrÉiÉå |
lÉ cÉæMüqÉirÉ ´ÉårÉÉåÅÎxiÉ qÉl§ÉÈ xÉÉåÅkÉqÉ EcrÉiÉå || (6-14)

uÉÉcrÉÉuÉÉcrÉÇ mÉëMÑüÌmÉiÉÉå lÉ ÌuÉeÉÉlÉÌiÉ MüÌWïûÍcÉiÉç |
lÉÉMüÉrÉïqÉÎxiÉ ¢Ñü®xrÉ lÉÉuÉÉcrÉÇ ÌuɱiÉå YuÉÍcÉiÉç || (55-6)

AmrÉÑmÉÉrÉÉæÎx§ÉÍpÉxiÉÉiÉ rÉÉåÅjÉïÈ mÉëÉmiÉÑÇ lÉ zÉYrÉiÉå |
iÉxrÉ ÌuÉ¢üqÉMüÉsÉÉÇxiÉÉlÉÑ£üÉlÉÉWÒûqÉïlÉÏÌwÉhÉÈ || (9-8)

rÉÈ xÉqÉÑimÉÌiÉiÉÇ ¢üÉåkÉÇ ¤ÉqÉrÉæuÉ ÌlÉUxrÉÌiÉ |
rÉjÉÉåUaÉxiuÉcÉÇ eÉÏhÉÉïÇ xÉ uÉæ mÉÑÂwÉ EcrÉiÉå || (55-7)

mÉëqɨÉåwuÉÍpÉrÉÑ£åüwÉÑ SæuÉålÉ mÉëWØûiÉåwÉÑ cÉ |
ÌuÉ¢üqÉÉxiÉÉiÉ ÍxÉkrÉÎliÉ mÉUϤrÉ ÌuÉÍkÉlÉÉ M×üiÉÉÈ || (9-9)

-------------------------------

AuÉzrÉÇ mÉëÉÍhÉlÉÉÇ mÉëÉhÉÉ UͤÉiÉurÉÉ rÉjÉÉoÉsÉqÉç | (9-14)

|| rÉÑ®MüÉhQûqÉç ||
rÉÉå ÌWû pÉ×irÉÉå ÌlÉrÉÑ£üÈ xÉlpɧÉÉï MüqÉïÍhÉ SÒwMüUå |
MÑürÉÉï¨ÉSlÉÑUÉaÉåhÉ iÉqÉÉWÒûÈ mÉÑÂwÉÉå¨ÉqÉqÉç || (1-7)
ÌlÉrÉÑ£üÉå rÉÈ mÉUÇ MüÉrÉïÇ lÉ MÑürÉÉï³É×mÉiÉåÈ ÌmÉërÉqÉç |
pÉ×irÉÉå rÉÑ£üÈ xÉqÉjÉï¶É iÉqÉÉWÒûqÉïkrÉqÉÇ lÉUqÉç || (1-8)
ÌlÉrÉÑ£üÉå lÉ×mÉiÉåÈ MüÉrÉïÇ lÉ MÑürÉÉï±xxÉqÉÉÌWûiÉÈ |
pÉ×irÉÉå rÉÑ£üÈ xÉqÉjÉï¶É iÉqÉÉWÒûÈ mÉÑÂwÉÉkÉqÉqÉç || (1-9)
ÌlÉÂixÉÉWûxrÉ SÏlÉxrÉ zÉÉåMümÉrÉÉïMÑüsÉÉiqÉlÉÈ |
xÉuÉïjÉÉ urÉuÉxÉÏSÎliÉ urÉxÉlÉÇ cÉÉÍkÉaÉcNûÌiÉ || (2-6)
mÉÑÂwÉxrÉ ÌWû sÉÉåMåüÅÎxqÉlzÉÉåMüÈ zÉÉærÉÉïmÉMüwÉïhÉÈ |
ÌuÉlɹå uÉÉ mÉëhɹå uÉÉ zÉÉåMüÈ xÉuÉÉïjÉïlÉÉzÉlÉÈ || (2-15)

ArÉzÉxrÉqÉlÉÉrÉÑwrÉÇ mÉUSÉUÉÍpÉqÉzÉïlÉqÉç |
AjÉï¤ÉrÉMüUÇ bÉÉåUÇ mÉÉmÉxrÉ cÉ mÉÑlÉpÉïuÉqÉç || (9-15)
lrÉÉrÉålÉ UÉeÉMüÉrÉÉïÍhÉ rÉÈ MüUÉåÌiÉ SzÉÉlÉlÉ |
lÉ xÉ xÉÇiÉmrÉiÉå mɶÉÉͳÉͶÉiÉÉjÉïqÉÌiÉlÉ×ïmÉÈ || (12-30)
AlÉÑmÉÉrÉålÉ MüqÉÉïÍhÉ ÌuÉmÉUÏiÉÉÌlÉ rÉÉÌlÉ cÉ |
Ì¢ürÉqÉÉhÉÉÌlÉ SÒwrÉÎliÉ WûuÉÏÇwrÉmÉërÉiÉåÎwuÉuÉ || (12-31)
rÉÈ mɶÉÉimÉÔuÉïMüÉrÉÉïÍhÉ MüqÉÉïhrÉÍpÉÍcÉMüÐwÉïÌiÉ |
mÉÔuÉïÇ cÉÉmÉUMüÉrÉÉïÍhÉ lÉ xÉ uÉåS lÉrÉÉlÉrÉÉæ || (12-32)
cÉmÉsÉxrÉ iÉÑ M×üirÉåwÉÑ mÉëxÉqÉϤrÉÉÍkÉMÇü oÉsÉqÉç |
ͤÉmÉëqÉlrÉå mÉëmɱliÉå ¢üÉægcÉxrÉ ZÉÍqÉuÉ Ì²eÉÉÈ || (12-33)
rÉWèû ZÉsuÉÌmÉ uÉlÉÇ mÉëÉmrÉ qÉ×aÉurÉÉsÉxÉqÉÉMÑüsÉqÉç |
lÉ ÌmÉoÉålqÉkÉÑ xÉÇmÉëÉmiÉÇ xÉ lÉUÉå oÉÉÍsÉzÉÉå pÉuÉåiÉç || (13-2)

zÉÉåMü¶É ÌMüsÉ MüÉsÉålÉ aÉcNûiÉÉ ½mÉaÉcNûÌiÉ | (5-4)
xÉÌWûiÉÉå qÉl§ÉÌrÉiuÉÉ rÉÈ MüqÉÉïUqpÉÉlmÉëuÉiÉïrÉåiÉç |
SæuÉå cÉ MÑüÂiÉå rɦÉÇ iÉqÉÉWÒûÈ mÉÑÂwÉÉå¨ÉqÉqÉç || (6-8)

mÉUxrÉ uÉÏrÉïÇ xuÉoÉsÉÇ cÉ oÉÑkuÉÉ xjÉÉlÉÇ ¤ÉrÉÇ cÉæuÉ iÉjÉæuÉ uÉ×ήqÉç |
iÉjÉÉ xuÉmɤÉåÅmrÉlÉÑqÉ×zrÉ oÉÑ®rÉÉ uÉSåi¤ÉqÉÇ xuÉÉÍqÉÌWûiÉÇ cÉ qÉl§ÉÏ ||
(14-22)

LMüÉåÅjÉïÇ ÌuÉqÉ×zÉåSåMüÉå kÉqÉåï mÉëMÑüÂiÉå qÉlÉÈ |
LMüÈ MüÉrÉÉïÍhÉ MÑüÂiÉå iÉqÉÉWÒûqÉïkrÉqÉÇ lÉUqÉç || (6-9)

uÉxÉåixÉWû xÉmɦÉålÉ ¢Ñü®ålÉÉzÉÏÌuÉwÉåhÉ uÉÉ |
lÉ iÉÑ ÍqɧÉmÉëuÉÉSålÉ xÉÇuÉxÉåcNû§ÉÑxÉåÌuÉlÉÉ || (16-2)

13

eÉÉlÉÉÍqÉ zÉÏsÉÇ ¥ÉÉiÉÏlÉÉÇ xÉuÉïsÉÉåMåüwÉÑ UɤÉxÉ |
WØûwrÉÎliÉ urÉxÉlÉåwuÉåiÉå ¥ÉÉiÉÏlÉÉÇ ¥ÉÉiÉrÉxxÉSÉ || (16-3)
mÉëkÉÉlÉÇ xÉÉkÉlÉÇ uÉæ±Ç kÉqzÉÏïsÉÇ cÉ UɤÉxÉ |
¥ÉÉiÉrÉÉå ½uÉqÉlrÉliÉå zÉÔUÇ mÉËUpÉuÉÎliÉ cÉ || (16-4)
ÌlÉirÉqÉlrÉÉålrÉxÉÇWØû¹ÉÈ urÉxÉlÉåwuÉÉiÉiÉÉÌrÉlÉÈ |
mÉëcNû³ÉWØûSrÉÉ bÉÉåUÉÈ ¥ÉÉiÉrÉxiÉÑ pÉrÉÉuÉWûÉÈ || (16-5)

GiÉå ÌlÉrÉÉåaÉÉixÉÉqÉjrÉïqÉuÉoÉÉå®ÒÇ lÉ zÉYrÉiÉå |
xÉWûxÉ ÌuÉÌlÉrÉÉåaÉÉå ÌWû SÉåwÉuÉÉlmÉëÌiÉpÉÉÌiÉ qÉå || (17-52)
AzÉYrÉxxÉWûxÉÉ UÉeÉlÉç pÉÉuÉÉå uÉå¨ÉÑÇ mÉUxrÉ uÉæ |
AliÉÈ xuÉpÉÉuÉæaÉÏïiÉæxiÉælÉæïmÉÑhrÉÇ mÉzrÉiÉÉ pÉ×zÉqÉç || (17-58)
AzÉ̃¡ûiÉqÉÌiÉÈ xuÉxjÉÉå lÉ zÉPûÈ mÉËUxÉmÉïÌiÉ |
lÉ cÉÉxrÉ SÒ¹É uÉÉYcÉÉÌmÉ iÉxqÉɳÉÉxiÉÏWû xÉÇzÉrÉÈ || (17-60)

M×üixlÉÉ°rÉÇ ¥ÉÉÌiÉpÉrÉÇ xÉÑMü¹Ç ÌuÉÌSiÉÇ cÉ lÉÈ || (16-8)

AÉMüÉUzNûɱqÉÉlÉÉåÅÌmÉ lÉ zÉYrÉÉå ÌuÉÌlÉaÉÔÌWûiÉÑqÉç |
oÉsÉÉή ÌuÉuÉ×hÉÉåirÉåuÉ pÉÉuÉqÉliÉaÉïiÉÇ lÉ×hÉÉqÉç || (17-61)

ÌuɱiÉå aÉÉåwÉÑ xÉÇmɳÉÇ ÌuɱiÉå oÉëɼhÉå SqÉÈ |
ÌuɱiÉå x§ÉÏwÉÑ cÉÉmÉsrÉÇ ÍcɱiÉå ¥ÉÉÌiÉiÉÉå pÉrÉqÉç || (16-9)

AmÉÉmÉÉxiÉiMÑüsÉÏlÉÉ¶É qÉÉlÉrÉÎliÉ xuÉMüÉÎlWûiÉÉlÉç |
LwÉ mÉëÉrÉÉå lÉUålSìÉhÉÉÇ zɃ¡ûlÉÏrÉxiÉÑ zÉÉåpÉlÉÈ || (18-11)

rÉjÉÉ mÉÑwMüUmÉhÉåïwÉÑ mÉÌiÉiÉÉxiÉÉårÉÌoÉlSuÉÈ |
lÉ zsÉåwÉqÉÑaÉcNûÎliÉ iÉjÉÉÅlÉÉrÉåïwÉÑ xÉÇaÉiÉqÉç || (16-11)

oÉ®ÉgeÉÍsÉmÉÑOÇû SÏlÉÇ rÉÉcÉliÉÇ zÉUhÉÉaÉiÉqÉç |
lÉ WûlrÉÉSÉlÉ×zÉÇxrÉÉjÉïÇ AÌmÉ zɧÉÑÇ mÉUÇiÉmÉ || (18-27)

rÉjÉÉ qÉkÉÑMüUxiÉwÉÉïSìxÉÇ ÌuÉlS³É ÌuɱiÉå |
iÉjÉÉ iuÉqÉÌmÉ iɧÉæuÉ iÉjÉÉÅlÉÉrÉåïwÉÑ xÉÉæWØûSqÉç || (16-12)

AÉiÉÉåï uÉÉ rÉÌS uÉÉ SØmiÉÈ mÉUåwÉÉÇ zÉUhÉÉaÉiÉÈ |
AËUÈ mÉëÉhÉÉlmÉËUirÉerÉ UͤÉiÉurÉÈ M×üiÉÉiqÉlÉÉ || (18-28)

rÉjÉÉ mÉÔuÉïÇ aÉeÉÈ xlÉÉiuÉÉ aÉ×½WûxiÉålÉ uÉæ UeÉÈ |
SÕwÉrÉirÉÉiqÉlÉÉå SåWÇû iÉjÉÉÅlÉÉrÉåïzÉÑ xÉÉæWØûSqÉç || (16-13)

mÉëzÉqÉ¶É ¤ÉqÉÉ cÉæuÉ AÉeÉïuÉÇ ÌmÉërÉuÉÉÌSiÉÉ |
AxÉÉqÉjrÉïÇ TüsÉlirÉåiÉå ÌlÉaÉÑïhÉåwÉÑ xÉiÉÉÇ aÉÑhÉÉÈ || (21-15)

rÉjÉÉ zÉUÌS qÉåbÉÉlÉÉÇ ÍxÉgcÉiÉÉqÉÌmÉ aÉeÉïiÉÉqÉç |
lÉ pÉuÉirÉqoÉÑxÉÇYsÉåSxiÉjÉÉÅlÉÉrÉåïwÉÑ xÉÉæWØûSqÉç || (16-14)

AÉiqÉmÉëzÉÇÍxÉlÉÇ SÒ¹Ç kÉ×¹Ç ÌuÉmÉËUkÉÉuÉMüqÉç |
xÉuÉï§ÉÉåixÉ×¹ShQÇû cÉ sÉÉåMüÈ xÉiMÑüÂiÉå lÉUqÉç || (21-19)

oÉ®Ç MüÉsÉxrÉ mÉÉzÉålÉ xÉuÉïpÉÔiÉÉmÉWûÉËUhÉÉ |
lÉ lÉzrÉliÉqÉÑmÉå¤ÉårÉÇ mÉëSÏmiÉÇ zÉUhÉÇ rÉjÉÉ || (16-19)

ShQû LuÉ uÉUÉå sÉÉåMåü mÉÑÂwÉxrÉåÌiÉ qÉå qÉÌiÉÈ |
ÍkÉMçü ¤ÉqÉÉqÉM×üiÉ¥ÉåwÉÑ xÉÉliuÉÇ SÉlÉqÉjÉÉÌmÉ uÉÉ || (22-48)

zÉÔUÉ¶É oÉsÉuÉliÉ¶É M×üiÉÉx§ÉÉ¶É UhÉÉÎeÉUå |
MüÉsÉÉÍpÉmɳÉÉxxÉÏSÎliÉ rÉjÉÉ uÉÉsÉÑxÉåiÉuÉÈ || (16-23)

mÉëjÉqÉÇ qÉUhÉÇ lÉÉrÉÉï pÉiÉÑïuÉæïaÉÑhrÉqÉÑcrÉiÉå || (32-9)

ÍqɧÉÉOûuÉÏoÉsÉÇ cÉæuÉ qÉÉæsÉÇ pÉ×irÉoÉsÉÇ iÉjÉÉ |
xÉuÉïqÉåiɯsÉÇ aÉëÉ½Ç uÉeÉïÌrÉiuÉÉ Ì²wɯsÉqÉç || (17-22)
xÉÑWØûSÉ ½jÉïM×ücNíåûwÉÑ rÉÑ£Çü oÉÑήqÉiÉÉ xÉiÉÉ |
xÉlÉjÉåïlÉÉÌmÉ xÉÇSå¹ÒÇ zÉÉμÉiÉÏÇ pÉÔÌiÉÍqÉcNûiÉÉ || (17-31)
NûÉSÌrÉiuÉÉÅÅiqÉpÉÉuÉÇ ÌWû cÉUÎliÉ zÉPûoÉÑ®rÉÈ |
mÉëWûUÎliÉ cÉ UlkÉëåwÉÑ xÉÉåÅlÉjÉïÈ xÉÑqÉWûÉlpÉuÉåiÉç || (17-38)
AjÉÉïlÉjÉÉæï ÌuÉÌlÉͶÉirÉ urÉxÉÉrÉÇ pÉeÉåiÉ Wû |
aÉÑhÉiÉÈ xÉÇaÉëWÇû MÑürÉÉï¬ÉåwÉiÉxiÉÑ ÌuÉxÉeÉïrÉåiÉç || (17-39)

ÌuɱÉxuÉÍpÉÌuÉlÉÏiÉÉå rÉÉå UÉeÉÉ UÉeɳÉrÉÉlÉÑaÉÈ |
xÉ zÉÉÎxiÉ ÍcÉUxqÉæμÉrÉïqÉUÏÇ¶É MÑüÂiÉå uÉzÉå || (35-7)
xÉÇSkÉÉlÉÉå ÌWû MüÉsÉålÉ ÌuÉaÉ׺Çû¶ÉÉËUÍpÉxxÉWû |
xuÉmɤÉuÉkÉïlÉÇ MÑüuÉïlqÉWûSæμÉrÉïqÉzlÉÑiÉå || (35-8)
kÉqÉÉåï uÉæ aÉëxÉiÉåÅkÉqÉïÇ iÉiÉÈ M×üiÉqÉpÉÔ±ÑaÉqÉç |
AkÉqÉÉåï aÉëxÉiÉå kÉqÉïÇ iÉiÉÎxiÉwrÉÈ mÉëuÉiÉïiÉå || (35-14)
LMüÉå ÌWû MÑüÂiÉå mÉÉmÉÇ MüÉsÉmÉÉzÉuÉzÉÇ aÉiÉÈ |
lÉÏcÉålÉÉiqÉÉmÉcÉÉUåhÉ MÑüsÉÇ iÉålÉ ÌuÉlÉzrÉÌiÉ || (38-7)
xÉirÉkÉqÉÉïÍpÉU£üÉlÉÉÇ lÉÉÎxiÉ qÉ×irÉÑM×üiÉÇ pÉrÉqÉç | (46-34)

14

ÍNûSìqÉlrÉå mÉëmɱliÉå ¢üÉægcÉxrÉ ZÉÍqÉuÉ Ì²eÉÉÈ || (63-19)
lÉ MüÉsÉxrÉÉÌiÉpÉÉUÉåÅÎxiÉ M×üiÉÉliÉ¶É xÉÑSÒeÉïrÉÈ || (48-19)
mÉëÉrÉåhÉ aÉiÉxÉiuÉÉlÉÉÇ mÉÑÂwÉÉhÉÉÇ aÉiÉÉrÉÑwÉÉqÉç |
SØzrÉqÉÉlÉåwÉÑ uÉY§ÉåwÉÑ mÉUÇ pÉuÉÌiÉ uÉæM×üiÉqÉç || (48-33)
SåzÉMüÉsÉÌuÉWûÏlÉÉÌlÉ MüqÉÉïÍhÉ ÌuÉmÉUÏiÉuÉiÉç |
Ì¢ürÉqÉÉhÉÉÌlÉ SÒwrÉÎliÉ WûuÉÏÇwrÉmÉërÉiÉåÎwuÉuÉ || (63-6)
§ÉrÉÉhÉÉÇ mÉgcÉkÉÉ rÉÉåaÉÇ MüqÉïhÉÉÇ rÉÈ mÉëuÉzrÉÌiÉ |
xÉÍcÉuÉæÈ xÉqÉrÉÇ M×üiuÉÉ xÉ xÉprÉå uÉiÉïiÉå mÉÍjÉ || (63-7)
rÉjÉÉaÉqÉÇ cÉ rÉÉå UÉeÉÉ xÉqÉrÉÇ ÌuÉÍcÉMüÐwÉïÌiÉ |
oÉÑkrÉiÉå xÉÍcÉuÉÉloÉÑ®rÉÉ xÉÑWØûS¶ÉÉlÉÑmÉzrÉÌiÉ || (63-8)
kÉqÉïqÉjÉïÇ cÉ MüÉqÉÇ cÉ xÉuÉÉïluÉÉ U¤ÉxÉÉÇ mÉiÉå |
pÉeÉåiÉ mÉÑÂwÉÈ MüÉsÉå §ÉÏÍhÉ ²l²ÉÌlÉ uÉÉ mÉÑlÉÈ ||
̧ÉzÉÑ cÉæiÉåwÉÑ rÉcNíåû¹Ç ´ÉÑiuÉÉ iɳÉÉuÉoÉÑkrÉiÉå |
UÉeÉÉ rÉÉ UÉeÉqÉɧÉÉå uÉÉ urÉjÉïÇ iÉxrÉ oÉWÒû´ÉÑiÉqÉç || (63-9,10)

rÉÉå ÌWû zɧÉÑqÉÍpÉ¥ÉÉrÉ lÉÉiqÉÉlÉqÉÍpÉU¤ÉÌiÉ |
AuÉÉmlÉÉåÌiÉ ÌWû xÉÉåÅlÉjÉÉïxjÉÉlÉÉecÉ urÉuÉUÉåmrÉiÉå || (63-20)
AÎxqÉlMüÉsÉå iÉÑ rɱѣÇü iÉÌSSÉlÉÏÇ ÌuÉkÉÏrÉiÉÉqÉç |
aÉiÉÇ iÉÑ lÉÉlÉÑzÉÉåcÉÎliÉ aÉiÉÇ iÉÑ aÉiÉqÉåuÉ cÉ || (63-25)
xÉ xÉWØû±Éå ÌuÉmɳÉÉjÉïÇ SÏlÉqÉprÉuÉmɱiÉå |
xÉ oÉlkÉÑrÉÉåïÅmÉlÉÏiÉåwÉÑ xÉÉWûÉrrÉÉrÉÉåmÉMüsmÉiÉå || (63-27)
MüqÉï cÉæuÉ ÌWû xÉuÉåïwÉÉÇ MüÉUhÉÉlÉÉÇ mÉërÉÉåeÉMüqÉç |
´ÉårÉÈ mÉÉmÉÏrÉxÉÉÇ cÉÉ§É TüsÉÇ pÉuÉÌiÉ MüqÉïhÉÉqÉç || (64-7)
ÌlÉÈ´ÉårÉxÉTüsÉÉuÉåuÉ kÉqÉÉïjÉÉïÌuÉiÉUÉuÉÌmÉ |
AkÉqÉÉïlÉjÉïrÉÉåÈ mÉëÉÎmiÉÈ TüsÉÇ cÉ mÉëirÉuÉÉÌrÉMüqÉç || (64-8)
LãWûsÉÉæÌMüMümÉÉU§ÉÇ MüqÉï mÉÑÇÍpÉÌlÉïwÉåurÉiÉå |
MüqÉÉïhrÉÌmÉ iÉÑ MüsrÉÉÌlÉ sÉpÉiÉå MüÉqÉqÉÉÎxjÉiÉÈ || (64-9)

EmÉmÉëSÉlÉÇ xÉÉliuÉÇ uÉÉ pÉåSÇ MüÉsÉå cÉ ÌuÉ¢üqÉqÉç |
rÉÉåaÉÇ cÉ U¤ÉxÉÉÇ ´Éå¸ iÉÉuÉÑpÉÉæ cÉ lÉrÉÉlÉrÉÉæ || (63-11)

AjÉåïprÉÉå ÌWû ÌuÉuÉ×®åprÉÈ xÉÇuÉ×®åprÉxiÉiÉxiÉiÉÈ |
Ì¢ürÉÉxxÉuÉÉïÈ mÉëuÉiÉïliÉå mÉuÉïiÉåprÉ CuÉÉmÉaÉÉÈ || (83-32)

MüÉsÉå kÉqÉÉïjÉïMüÉqÉÉlÉç rÉÈ xÉÇql§rÉ xÉÍcÉuÉæÈ xÉWû |
ÌlÉwÉåuÉåiÉÉiqÉuÉÉÇssÉÉåMåü lÉ xÉ urÉxÉlÉqÉÉmlÉÑrÉÉiÉç || (63-12)

AjÉåïlÉ ÌWû ÌuÉrÉÑ£üxrÉ mÉÑÂwÉxrÉÉsmÉiÉåeÉxÉÈ |
urÉÑÎcNû±liÉå Ì¢ürÉÉxxÉuÉÉïÈ aÉëÏwqÉå MÑüxÉËUiÉÉå rÉjÉÉ || (83-33)

ÌWûiÉÉlÉÑoÉlkÉqÉÉsÉÉåcrÉ MüÉrÉÉïMüÉrÉïÍqÉWûÉiqÉlÉÈ |
UÉeÉÉ xÉWûÉjÉïiÉiuÉ¥ÉæÈ xÉÍcÉuÉæÈ xÉ ÌWû eÉÏuÉÌiÉ || (63-13)

rÉxrÉÉjÉÉïxiÉxrÉ ÍqɧÉÉÍhÉ rÉxrÉÉjÉÉïxiÉxrÉ oÉÉlkÉuÉÉÈ |
rÉxrÉÉjÉÉïxrÉ mÉÑqÉÉÇssÉÉåMåü rÉxrÉÉjÉÉïÈ xÉ cÉ mÉÎhQûiÉÉÈ || (83-35)

AlÉÍpÉ¥ÉÉrÉ zÉÉx§ÉÉjÉÉïlmÉÑÂwÉÉÈ mÉzÉÑoÉÑ®rÉÈ |
mÉëÉaÉsprÉɲ£ÑüÍqÉcNûÎliÉ qÉl§ÉåwuÉprÉliÉUÏM×üiÉÉÈ || (63-14)

rÉxrÉÉjÉÉïÈ xÉ cÉ ÌuÉ¢üÉliÉÉå rÉxrÉÉjÉÉïxrÉ cÉ oÉÑήqÉÉlÉç |
rÉxrÉÉjÉÉïÈ xÉ qÉWûÉpÉÉaÉÉå rÉxrÉÉjÉÉïxxÉ qÉWûÉaÉÑhÉÈ || (83-36)

AzÉÉx§ÉÌuÉSÒwÉÉÇ iÉåwÉÉÇ lÉ MüÉrÉïqÉÌWûiÉÇ uÉcÉÈ |
AjÉïzÉÉx§ÉÉlÉÍpÉ¥ÉÉlÉÉÇ ÌuÉmÉÑsÉÉÇ Í´ÉrÉÍqÉcNûiÉÉqÉç || (63-15)

rÉxrÉÉjÉÉï kÉqÉïMüÉqÉÉjÉÉïxiÉxrÉ xÉuÉïÇ mÉëSͤÉhÉqÉç |
AkÉlÉålÉÉjÉïMüÉqÉålÉ lÉÉjÉïÈ zÉYrÉÉå ÌuÉÍcÉluÉiÉÉ || (83-37)

AÌWûiÉÇ cÉ ÌWûiÉÉMüÉUÇ kÉɹrÉÉï‹smÉÎliÉ rÉå lÉUÉÈ |
AuÉå¤rÉ qÉl§ÉoÉɽÉxiÉå MüiÉïurÉÉÈ M×üirÉSÕwÉhÉÉÈ || (63-16)

WûwÉïÈ MüÉqÉ¶É SmÉï¶É kÉqÉïÈ ¢üÉåkÉÈ zÉqÉÉå SqÉÈ |
AjÉÉïSåiÉÉÌlÉ xÉuÉÉïÍhÉ mÉëuÉiÉïliÉå lÉUÉÍkÉmÉ || (83-39)

ÌuÉlÉÉzÉrÉliÉÉå pÉiÉÉïUÇ xÉÌWûiÉÉ zɧÉÑÍpÉoÉÑïkÉæÈ |
ÌuÉmÉUÏiÉÉÌlÉ M×üirÉÉÌlÉ MüÉUrÉliÉÏWû qÉÎl§ÉhÉÈ || (63-17)

aÉÑhÉuÉÉluÉÉ mÉUeÉlÉÈ xuÉeÉlÉÉå ÌlÉaÉÑïhÉÉåÅÌmÉ uÉÉ |
ÌlÉaÉÑïhÉÈ xuÉeÉlÉÈ ´ÉårÉÉlrÉÈ mÉUÈ mÉU LuÉ xÉÈ || (87-15)

iÉÉlpÉiÉÉï ÍqɧÉxÉÇMüÉzÉÉlÉÍqɧÉÉlqÉl§ÉÌlÉhÉïrÉå |
urÉuÉWûÉUåhÉ eÉÉlÉÏrÉÉixÉÍcÉuÉÉlÉÑmÉxÉÇÌWûiÉÉlÉç || (63-18)

rÉÈ xuÉmɤÉÇ mÉËUirÉerÉ mÉUmɤÉÇ ÌlÉwÉåuÉiÉå |
xÉ xuÉmɤÉå ¤ÉrÉÇ mÉëÉmiÉå mɶÉɨÉæUåuÉ WûlrÉiÉå || (87-16)

cÉmÉsÉxrÉåWû M×üirÉÉÌlÉ xÉWûxÉÉÅlÉÑmÉëkÉÉuÉiÉÈ |

mÉUxuÉÉlÉÉÇ cÉ WûUhÉÇ mÉUSÉUÉÍpÉqÉzÉïlÉqÉç |

15

xÉÑWØûSÉqÉÌiÉzɃ¡ûÉ cÉ §ÉrÉÉå SÉåwÉÉÈ ¤ÉrÉÉuÉWûÉÈ || (87-24)

|| E¨ÉUMüÉhQûqÉç ||

MüÉrÉÉïhÉÉÇ MüqÉïhÉÉ mÉÉUÇ rÉÉå aÉcNûÌiÉ xÉ oÉÑήqÉÉlÉç | (88-13)

lÉUÈ mÉëirÉÑmÉMüÉUÉhÉÉÇ AÉmÉixuÉÉrÉÉÌiÉ mÉɧÉiÉÉqÉç || (40-22)

lÉ ÌWû mÉëÌiÉ¥ÉÉÇ MÑüuÉïÎliÉ ÌuÉiÉjÉÉÇ xÉÉkÉuÉÉåÅlÉbÉ || (102-49)

rÉÉå ½kÉqÉïqÉMüÉrÉïÇ uÉÉ ÌuÉwÉrÉå mÉÉÍjÉïuÉxrÉ iÉÑ |
MüUÉåÌiÉ cÉÉ´ÉÏqÉÔsÉÇ iÉimÉÑUå uÉÉ SÒqÉïÌiÉlÉïUÈ ||
ͤÉmÉëÇ cÉ lÉUMÇü rÉÉÌiÉ xÉ cÉ UÉeÉÉ lÉ xÉÇzÉrÉÈ || (74-29)

lÉæMüÉliÉÌuÉeÉrÉÉå rÉÑ®å pÉÔiÉmÉÔuÉïÈ MüSÉcÉlÉ |
mÉUæuÉÉï WûlrÉiÉå uÉÏUÈ mÉUÉluÉÉ ÎyliÉ xÉÇrÉÑaÉå || (112-17)
¤Ȩ́ÉrÉÉå ÌlÉWûiÉÈ xÉÇZrÉå lÉ zÉÉåcrÉ CÌiÉ ÌlɶÉrÉÈ | (112-18)
qÉUhÉÉliÉÉÌlÉ uÉæUÉÍhÉ ÌlÉuÉ×ï¨ÉÇ lÉÈ mÉrÉÉåeÉlÉqÉç || (112-26)
lÉæuÉÉjÉåïlÉ lÉ MüÉqÉålÉ ÌuÉ¢üqÉåhÉ lÉ cÉÉ¥ÉrÉÉ |
zÉYrÉÉ SæuÉaÉÌiÉsÉÉåïMåü ÌlÉuÉiÉïÌrÉiÉÑqÉѱiÉÉ || (113-25)
AuÉzrÉqÉåuÉ sÉpÉiÉå TüsÉÇ mÉÉmÉxrÉ MüqÉïhÉÈ |
bÉÉåUÇ mÉrÉÉïaÉiÉå MüÉsÉå MüiÉÉï lÉÉxirÉ§É xÉÇzÉrÉÈ || (114-25)
zÉÑpÉM×ücNÒûpÉqÉÉmlÉÉåÌiÉ mÉÉmÉM×üimÉÉmÉqÉzlÉÑiÉå || (114-26)
xÉuÉïjÉÉ xÉuÉïpÉÔiÉÉlÉÉÇ lÉÉÎxiÉ qÉ×irÉÑUsɤÉhÉÈ || (114-29)
ÍkÉaÉëÉ¥ÉÉÇ cÉgcÉsÉÉÈ Í´ÉrÉÈ | (114-34)
mÉÌiÉuÉëiÉÉlÉÉÇ lÉÉMüxqÉÉimÉiÉlirÉ´ÉÔÍhÉ pÉÔiÉsÉå || (114-67)
lÉ mÉUÈ mÉÉmÉqÉÉS¨Éå mÉUåwÉÉÇ mÉÉmÉMüqÉïhÉÉqÉç ||
xÉqÉrÉÉå UͤÉiÉurÉxiÉÑ xÉliɶÉÉËU§ÉpÉÔwÉhÉÉÈ | (116-42)
lÉ MüͶɳÉÉmÉUÉkrÉÌiÉ || (116-45)
lÉ aÉ×WûÉÍhÉ lÉ uÉx§ÉÉÍhÉ lÉ mÉëÉMüÉUÉÎxiÉUÎx¢ürÉÉÈ |
lÉåSØzÉÉ UÉeÉxÉiMüÉUÉ uÉרÉqÉÉuÉUhÉÇ Îx§ÉrÉÉÈ || (117-26)
urÉxÉlÉåwÉÑ lÉ M×ücNíåûwÉÑ lÉ rÉÑ®åwÉÑ xuÉrÉÇuÉUå |
lÉ ¢üiÉÉæ lÉ ÌuÉuÉÉWåû cÉ SzÉïlÉÇ SÒwrÉÌiÉ Îx§ÉrÉÉÈ || (117-27)
xÉuÉïMüÉqÉxÉqÉ×®Ç ÌWû WûxirÉμÉUjÉxÉÇMÑüsÉqÉç |
ÌmÉiÉ×mÉæiÉÉqÉWÇû UÉerÉÇ MüxrÉ lÉÉuÉiÉïrÉålqÉlÉÈ || (128-16)
xÉÉæWØûSÉ‹ÉrÉiÉå ÍqɧÉqÉmÉMüÉUÉåÅËUsɤÉhÉqÉç || (130-44)
-------------------------------

AkÉÏiÉxrÉ cÉ iÉmiÉxrÉ MüqÉïhÉÈ xÉÑM×üiÉxrÉ cÉ |
wÉ¸Ç pÉeÉÌiÉ pÉÉaÉÇ iÉÑ mÉëeÉÉ kÉqÉåïhÉ mÉÉsÉrÉlÉç |
wÉQèpÉÉaÉxrÉ cÉ pÉÉå£üÉÅxÉÉæ U¤ÉiÉå lÉ mÉëeÉÉÈ MüjÉqÉç || (74-30)
irÉÉaÉÉå uÉkÉÉå uÉÉ ÌuÉÌWûiÉÈ xÉÉkÉÔlÉÉÇ iÉÔpÉrÉÇ xÉqÉqÉç | (106-13)
aÉÉrɧrÉÉ¶É xuÉÃmÉÇ iÉSìÉqÉÉrÉhÉqÉlÉѨÉqÉqÉç |
rÉÈ mÉPåûiÉç zÉ×hÉÑrÉÉͳÉirÉÇ cÉËUiÉÇ UÉbÉuÉxrÉ cÉ ||
pÉYirÉÉ ÌlÉwMüsqÉwÉÉå pÉÔiuÉÉ SÏbÉïqÉÉrÉÑUuÉÉmlÉÑrÉÉiÉç || (111-69)
WûËUÈ Á