Unit 5 Television

A bit : biraz
About : hakkında
Act : rol
Addict : bağımlı
Afraid of : -den korkmak
Aggressive : agresif
,sinirli
Ago : önce
Also :Ayrıca
Alternative :alternatif
Always : her zaman
amusing : güldürücü
Ancient : antik,eski
answer : cevaplamak
Are you kidding ? Şaka
mı yapıyorsun ?
Around : etrafında
art : sanat
Auidience : seyirci
,izleyici
Avengers : Yenilmezler
Awareness :
farkındalık,bilinçli olma
Bad :kötü
Be : olmak
Bedroom : yatak odası
Before : önce
Behavior : davranış
Board game : tahta
üstünde oynanan oyun
boring : sıkıcı
Breakfast : kahvaltı
Cartoon : çizgi film
Celebrity : ünlü kimse
Century : yüz yıl
Channel : kanal
Children : çocuklar
Circle : yuvarlak içine
almak
Combine :Birleştirmek
Come on : Haydi

Complain : şikayet etmek
complete : tamamlamak
Connection : bağlantı
Couch potato : Gününün
çoğunu TV karşısında
oturarak geçiren kişi
Craft : el işi
Dinner : akşam yemeği
Documentary : belgesel
Educator : eğitimci
Egypt : Mısır
Entertainer : eğlendirici
event : olay
Excellent : mükemmel
exciting : heyecan verici
Expand : genişletmek
Experience : deneyim
Factual :
gerçek,gerçeklere dayalı
Fear :korkmak
Find : bulmak
form : şekil
Frequently : sık sık
Fun : eğlenceli
funny : komik
General : genel
Get information : bilgi
almak
give : vermek
Good : iyi
Guest : misafir
Happen : olmak
happening : olay
Harmful : zararlı
Healthy : sağlıklı
Hero : kahraman
Hieroglyphic :
hiyeroglif.Eski Mısır’a ait
yazı biçimi
Historical : tarihi
Homework : ev ödevi
Hour : saat
I think : bence

illustrated :
resimlendirilmiş
image : görüntü
in front of : önünde
incredible : inanılmaz
information : bilgi
informative:bilgilendirici,
aydınlatıcı
interesting : ilginç
Joke : şaka
Keep out of : -den uzat
tutmak
Kid : çocuk
Know : bilmek
Late : geç
Learn : öğrenmek
Likely to : eğilimli olmak
Limit : sınırlamak
Lives : yaşamlar,hayatlar
Magic : sihir,büyü
manner : tarz,şekil
Mean : demek istemek
Meaning : anlam
More : daha fazla
Mostly : çoğunlukla
Movie : film
Need : ihtiyaç duymak
News : haber
No matter : önemi
olmaksızın
nonsense :
saçma,anlamsız
often : sık sık
Only :sadece
Outside :dışarı
Overweight : aşırı kilolu
Parent : anne-baba
People : insanlar
Per day : gün başı
Personal : kişisel
Political : politik
Powerful : güçlü
prefer : tercih etmek

preference :tercih
Present : sunmak
prize : ödül
question : soru
Quiz Show : bilgi
yarışması
Reality Show : sıradan
insanların yaşamlarını
konu alan televizyon
programı
recent : en son
Re-imagine : tekrar hayal
etmek
report : bildirmek
Risky : riskli
Room : oda
Say : söylemek
Scary : korkunç
Scientific : bilimsek
Screen : ekran
Sentence :cümle
Series : dizi
Share : paylaşmak
Show : göstermek
Side : taraf
Sign : işaret
Sit-com : komedi dizisi
Sleep : uyumak
Sleepy : uykulu
Social : sosyal
Somehing :Bir şey
Spend : harcamak
Spiderman : örümcek
adam
Star Trek : Uzay Yolu
Style : stil,biçim,şekil
Subject : konu
Suitable : uygun
Talk : konuşmak
Talk Show :
söyleşi/sohbet programı
Thanks to : -e sayesinde
Think : düşünmek

Thought : düşünce
Title : başlık
Too much : çok fazla
two-dimensional : iki
boyutlu
Understand : anlamak
Unusual :
alışılmadık,tuhaf
Use :kullanmak
Vampire : vampir
Viewing : izleyiş
Violence : şiddet
Violent : şiddetli
visual : görsel
Watch : izlemek
Weekend : hafta sonu
What kind of ? Ne tür ?
While : -erken/arkan
Why ? Neden/Niçin ?
Word : kelime
Work : iş
World : dünya
Year : yıl

Page 44
People always need heroes, no matter what year or what century. We need magic. And
thanks to Josh Lane and his Hero-Glyphics series, for this excellent series. Lane combines
classic comic book and television and movie heroes and re-imagines them in a powerful
style of Ancient Egypt hieroglyphics. Can you see X-Men, Spiderman, the Avengers, Star
Trek, Power Rangers, Teenage Mutant Ninja Turtles?
Page 49
Here are some practical ways for more productive TV-viewing in your house: Keep TVs and
Internet connections out of bedrooms, turn the TV off during meals. Don’t watch TV while
doing homework, treat TV as a privilege to be earned — not a right. Be careful about the
programme signs. Watch TV only after completing homework, find extra time like
schoolwork, sports activities, and other responsibilities during the week. Find fun
alternatives to television like board games, playing outside, reading, working on crafts or
hobbies, or listening and dancing.
Page 50
Matt: Hi, Maria! How’re you?
Maria: Hi, Matt. Sorry, I haven’t seen you. I’m a bit sleepy.
Matt: Why? Is there a problem?
Maria: Oh, no. I watched “The Vampires” last night. It was too late. I couldn’t sleep then
but it was incredible. Did you watch it?
Matt: No, Maria. I don’t watch TV.
Maria: Sorry, I didn’t understand. You don’t watch TV? Are you kidding?
Matt: No. I sometimes watch TV. Years ago I was a TV addict. I was always in front of the
screen. Then, I had some health problems. I couldn’t sleep, study, go out or eat healthy.
Maria: Oh, come on. It must be a joke.
Matt: No, Maria. Now, I’m very happy. I’m at the basketball team and I spend more time
with my parents and friends. Maria: How do you get information or I mean……
Matt: News? Hahaaa…I use the Net and of course, I watch TV but only for some special
programmes, like documentaries, sports, etc.
Maria: Well…I’m…
TV SIGNS AND MEANINGS
Suitable for general audience: Genel izleyici kitlesi
Suitable for ages 13 and over: 13 yaş ve üzeri için
uygun
Suitable for 18 and over: 18 yaş ve üzeri için uygun
Suitable for ages 7 and over: 7 yaş ve üzeri için
uygun
Violence and Horror: Şiddet ya da korku içerir.
Negative Examples: Olumsuz örnek oluşturabilecek davranışlar içerir.

PREFER DOING SOMETHING TO DOING SOMETHING ELSE
(BİR ŞEYİ BİR ŞEYE TERCİH ETMEK)
E.g:
watch tv

play computer games

“ I prefer watching TV to playing computer games.”