You are on page 1of 7

3.

0 ISU DAN CABARAN 1: INTEGRASI NASIONAL
3.1 Integrasi Nasional
Shamsul Amri (2007) memberikan maksud integrasi sebagai satu
proses bagi mewujudkan satu identiti nasional dalam

kalangan

kumpulan yang terpisah daripada segi budaya, sosial dan lokasi
dalam sesebuah unit politik.
Noriati A.Rashid (2010) menyatakan integrasi nasional merupakan
satu proses penyatuan antara kumpulan manusia yang berbeza
dari

segi

latar

membentuk

entiti

belakang,status
yang

sosial

mempunyai

dan

budaya

pegangan

norma

untuk
serta

mengamalkan kehidupan bersama. Daripada penyatuan yang
terbentuk, maka akan wujudlah perkongsian persefahaman dan
pemikiran antara kaum di dalam sesebuah negara.
Integrasi sebegini merupakan satu proses yang berlaku hasil
ikatan batin, iaitu ikatan perasaan antara manusia sendiri. Ia
adalah proses kerohanian atau spiritual yang merupakan hasil
daripada satu penghayatan di mana akhirnya berlaku perkongsian
pemikiran dan hati, jauh merentasi perbezaan budaya dan
kumpulan

etnik.

Integrasi

nasional

merupakan

satu

proses

berbentuk abstrak, satu proses penyatuan atau ikatan yang sebati
dan berpanjangan (Modul Kenegaraan, 2011: 179-180).
Jawatankuasa Integrasi Nasional, Jun (1991) menyatakan
bahawa Integrasi Nasional merujuk kepada satu proses dinamik
untuk

merapatkan masyarakat

negeri-negeri dalam Malaysia

khususnya di antara negeri-negeri di Semenanjung dengan Negeri
Sabah dan Sarawak, untuk membentuk satu Bangsa Malaysia yang
mempunyai

identitinya

sendiri

berteraskan

Perlembagaan

Persekutuan dan Rukun Negara.
Membentuk satu bangsa Malaysia merupakan salah satu
cabaran

kepada

negara

walaupun

setelah

mengecapi

kepercayaan dan keturunan yang mempengaruhi sikap dan nilai sesuatu kaum. Salah satu cabaran utama untuk mencapai perpaduan kaum ini ialah aspek dalaman iaitu perbezaan bahasa. Ini ialah kerana masalah perkauman tetap menjadi satu isu yang serius dan perlu diambil tindakan dan perhatian. Ia merupakan satu titik hitam dalam sejarah Malaysia. pada tahun 1970. Antara peristiwa yang telah mencetuskan ketegangan antara kaum ialah peristiwa 13 Mei 1969. kerajaan memperkuatkuasakan dua perkara penting iaitu Rukun Negara dan Dasar Ekonomi Baru untuk mewujudkan keseimbangan di antara kaum-kaum dan memupuk perpaduan dalam kalangan rakyat di Malaysia. Pemurnian Dasar Pendidikan untuk mencapai integrasi kaum berterusan apabila kerajaan menubuhkan Jawatankuasa Kabinet pada tahun 1974 yang bertujuan menyemak kembali Dasar Pendidikan Kebangsaan. Peristiwa ini telah mewujudkan prasangka.kemerdekaan. Integrasi dan perpaduan kaum yang ingin dicapai oleh kerajaan melalui Dasar Pendidikan berdepan dengan cabaran dan halangan yang besar. Bidang pendidikan menjadi teras penting untuk menjayakan objektif Rukun Negara dan Dasar Ekonomi Baru iaitu untuk mencapai perpaduan dan integrasi kaum di negara ini. kebudayaan. Peristiwa rusuhan kaum ini memberi pengajaran yang besar kepada kerajaan untuk mengatasi masalah pertembungan antara etnik-etnik di Malaysia. Perbezaan ini menyebabkan setiap kaum di negara ini sukar untuk menerima perubahan yang ingin dilaksanakan oleh kerajaan dalam dasar pendidikan. kerana pada sangkaan mereka ia melibatkan penerimaan dan pengorbanan iaitu mereka terpaksa menerima unsur kaum lain dan . Justeru itu. amalan diskriminasi dan sikap prejudis dalam kalangan kumpulan etnik yang akhirnya mencetuskan rasa tidak senang dalam kumpulan etnik tertentu.

dan Walaupun semangat perpaduan dan integrasi antara kaum telah diberi penekanan sejak murid berada di sekolah rendah lagi.2 Kesan Integrasi Nasional Kepada Masyarakat Pendidikan menjadi tunjang kepada perpaduan negara. Integrasi nasioanal telah dapat memupuk semangat nasionalisme yang mendalam kepada semua kaum di negeri ini tanpa mengira bangsa. Konsep Sekolah Wawasan ialah berusaha untuk melahirkan anak bangsa Malaysia yang lebih bersifat cintakan negara dengan menyatukan sekolah dalam satu sistem pendidikan yang seragam yang dahulunya terasing antara satu sama lain untuk mewujudkan satu pertembungan etnik dalam satu ruang yang sama. kepercayaan. Ia bertujuan menyatupadukan kaum untuk dalam mengeratkan kalangan perpaduan pelajar. kerajaan telah mengambil inisiatif untuk mewujudkan Sekolah Wawasan. Situasi sebegini pasti akan mendapat tentangan daripada pelbagai kaum kerana unsur keturunan. budaya dan bahasa sudah menebal dalam kaum masing-masing. Justeru itu.mengorbankan unsur kaum sendiri. namun penubuhan Sekolah Wawasan akan lebih mencapai objektifnya kerana murid berbilang kaum dipertemukan di bawah satu tapak persekolahan yang sama. Tidak dapat dinafikan bahawa sekolah dan pendidikan memainkan peranan yang sangat penting dalam pembinaan dan pembentukan warga negara dan masyarakat yang bersatu padu dan hidup dalam suasana yang harmoni. 3. agama dan warna kulit dalam . Ini bermaksud penggabungan sekolah berkenaan sudah pasti akan menemukan pelajar kepada satu andaian baru dalam hidup mereka. bagi mewujudkan integrasi nasional daripada pelbagai kaum di Malaysia.

keseniaan dan sukan telah menunjukkan semangat perpaduan di antara pelajarpelajar pelbagai kaum. Sebagai contoh. Penekanan semangat perpaduan dan integrasi antara kaum sejak kecil lagi iaitu di bangku sekolah rendah akan lebih memudahkan kerana mereka ini masih kanak-kanak yang boleh dilenturkan. para pelajar yang terdiri dengan pelbagai kaum dapat belajar dalam satu sekolah yang sama. sekolah menengah dan pengajian tinggi telah menunjukkan hasil yang positif. Melalui aktiviti kokurikulum seperti aktiviti kebudayaan. dengan adanya interaksi pelajar pelbagai keturunan ini telah membuka ruang seluas-luasnya untuk mereka berkomunikasi menggunakan bahasa kebangsaan. Dalam masa yang sama pula. Selain itu. di sekolah menengah. usaha kerajaan untuk mencapai perpaduan melalui kokurikulum di peringkat sekolah rendah. Ini dapat dibuktikan daripada interaksi yang baik yang ditunjukkan oleh rakyat Malaysia baik antara satu sama lain walaupun berbeza agama dan bangsa. Tujuan penubuhan Sekolah Wawasan ialah untuk mengeratkan perpaduan yang sudah sedia ada terjalin kukuh dalam masyarakat majmuk di Malaysia. semangat setiakawan dan saling percaya-mempercayai di antara pelajar- .masyarakat hari ini. Sekolah Wawasan yang menempatkan tiga aliran sekolah yang berbeza di dalam sebuah kawasan akan membolehkan pelajar-pelajar SRJK menguasai bahasa Melayu. Ini kerana penguasaan bahasa Melayu dalam kalangan pelajar SRJK agak lemah. Implikasinya. bahasa serta pemikiran rakannya daripada kaum lain. ia membolehkan pelajar memahami budaya. Tambahan pula. aktiviti sebegini boleh merapatkan hubungan dan membangkitkan semangat tolong-menolong.

Guru haruslah mengutakan mencintai bahasa Malaysia serta menanamkan rasa cinta itu ke dalam jiwa pelajarnya. bagi melaksanakan garis panduan tersebut. Pertandingan menulis artikel. keilmuan dan keluhuran peribadi disifatkan sebagai cabaran yang harus didepani dengan profesional. Penglibatan pelajar secara aktif dalam bidang kokurikulum akan melahirkan individu pelajar yang berfikiran terbuka dan matang dalam perhubungan dan bersosial dalam masyarakat. KPM telah memperkenalkan Rancangan Integrasi Murid Untuk Perpaduan . Guru ialah ejen keberkesanan pendidikan. Berdasarkan kepada garis panduan KPM dan PIPP. warisan dan budaya bangsa Justeru itu. kelengkapan.3 Cara Guru Menangani Cabaran Integrasi Nasional Seseorang pendidik memainkan peranan yang dominan dalam merealisasikan aspirasi negara untuk mewujudkan perpaduan kaum. Kejayaan dan keberhasilan guru terhadap tanggungjawab. 3. Di antara cara untuk memperkasakan bahasa ini ialah dengan mengadakan program-program seperti pertandingan pidato. Bagi menyempurnakan garis panduan yang kedua iaitu memantapkan perpaduan negara dan integrasi nasional.pelajar pelbagai kaum yang terlibat. pertandingan debat dan bahas. peranan guru sebagai Pembina negara bangsa dan modal insan dilaksanakan menerusi cara berikut : 1) Memperkasakan bahasa kebangsaan 2) Memantapkan perpaduan negara dan integrasi nasional 3) Memupuk kecintaan terhadap seni. Minggu Bahasa dan Kebangsaan serta program Wacana Ilmu dan lain-lain. guru perlulah menangani cabaran integrasi nasional dengan cara menggalakan penggunaan bahasa kebangsaan di sekolah sebagai bahasa perpaduan.

penggemblengan tenaga dan kepakaran. syair. pertandingan nyanyian lagu-lagu patriotik dan lain-lain. peralatan. . guru perlulah menyemai dan memupuk semangat patriotisme secara berterusan dalam kalangan pelajar. semangat ini boleh dipupuk ke dalam diri pelajar daripada aktiviti perbarisan untuk menyanyikan lagu kebangsaan dan lagu patriotik iaitu ‘Negaraku’. pantun.(RIMUP). Untuk menangani cabaran Integrasi Nasional. Pelajar boleh melibatkan diri dalam segala aktiviti yang dianjurkan oleh pihak sekolah seperti mendeklamasikan sajak. Penyertaan mereka dalam aktiviti yang dianjurkan ini akan meningkatkan serta menyemarakkan lagi semangat cintakan tanah air yang tercinta. Justeru itu. Contohnya. Pertandingan Menceriakan Kelas sempena Hari Kemerdekaan. Selain itu juga. Kempen Kibar Jalur Gemilang. puisi. semangat patriotisme dapat dipupuk melalui sambutan bulan Kemerdekaan yang diadakan di sekolah. penglibatan mereka dalam aktiviti kokurikulum seperti Kempen Cintakan Warisan Seni. Perbarisan Badan Beruniform dan lain-lain akan dapat membina kekuatan jati diri serta menanamkan rasa cintakan kepada bangsa dan negara Malaysia. guru perlulah menerima cabaran ini dan berusaha untuk memantapkan lagi perpaduan masyarakat di Malaysia. guru juga boleh memberikan peluang kepada semua pelajar yang terdiri daripada pelajar yang berbilang kaum dan agama untuk berinteraksi antara satu sama lain dan melibatkan diri dengan semua aktiviti yang dianjurkan oleh pihak sekolah. penulisan karya kreatif. para guru dan kerjasama murid-murid dalam kegiatan-kegiatan khas serta penggunaan bersama kemudahan. RIMUP ialah satu program yang menggalakkan penglibatan masyarakat setempat. Contohnya. Ianya dapat diaplikasikan ke dalam perhimpunan mingguan di sekolah. Selain itu juga.