You are on page 1of 4

PENULISAN REFLEKTIF PRAKTIKUM

MASALAH 1: PENGURUSAN MASA
PERKARA

REFLEKSI
Pengurusan masa amat penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran dan perlu diberikan perhatian

KENAL PASTI
MASALAH

kepada aspek ini. Menurut Korweit (1989) pengurusan masa adalah pengurusan dalam kawalan guru iaitu
penggunaan masa yang berkesan dalam bilik darjah. Berdasarkan Huraian Sukatan Pelajaran Perdagangan
KBSM dibawah kumpulan Ikhtisas, mata pelajaran ini dapat perkembangkan dan mempertingkatkan lagi
pengetahuan dan kemahiran asas perdagangan yang telah dipelajari dalam mata pelajaran Kemahiran Hidup
di Peringkat Menengah Rendah.
Semasa menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran saya mendapati saya mengajar lebih masa dan
saya tidak mengikuti rancangan pengajaran harian yang telah disediakan sebelum proses pengajaran dan
pembelajaran dijalankan. Buktinya, saya tidak dapat melaksanakan beberapa aktiviti yang telah
dirancangkan dan objektif pembelajaran tidak tercapai. Menurut Anderson (1984), menyatakan bahawa
pengamatan atau perhatian pelajar lebih tinggi semasa guru sedang mengajar berbanding semasa
melakukan tugasan.
Saya ingin membaiki semula rancangan pengajaran harian saya supaya lebih efisen dan mudah untuk saya
mengikuti segala yang telah dirancang melalui rancangan pengajaran harian yang telah disediakan sebelum
proses pengajaran dan pembelajaran berjalan. Selain itu, dengan perubahan daripada rancangan pengajaran
harian saya akan lebih berhati-hati ketika proses pengajaran dan pembelajaran berlangsung.
1

2 . iaitu merancang dengan berkesan. ini bermakna saya perlu patuhi masa yang telah ditetapkan dalam Rancangan Pengajaran Harian dan terus masuk kepada permulaan pengajaran. Walhal ketika itu saya sedang menjalankan aktiviti bersama murid di dalam kelas. Saya hanya meneruskan pengajaran seperti biasa hinggalah seorang murid menegur saya bahawa guru subjek selepas waktu saya sudah pun menunggu di hadapan kelas. saya perlu mengamalkan ketepatan waktu semasa proses pengajaran berjalan N seperti tidak melengah-lengahkan masa yang telah diperuntukkan bagi sesuatu aktiviti pengajaran yang telah dirancang dalam kelas. Apabila berlakunya keadaan sebegitu saya terpaksa berhenti menjalankan aktiviti dan terus membuat kesimpulan pengajaran yang diajar. Saya tidak mengendahkan minit yang telah diperuntukkan. Selain itu. buat satu kerja pada satu masa dan dahulukan kerja yang hendak didahulukan sebaik mungkin. Utamakan keselesaan para murid ketika berada di dalam kelas terutama semasa proses pengajaran dan pembelajaran kita sendiri dan mengelakkan diri daripada melakukan kesilapan. Contohnya. Bagi mengelakkan saya tidak mengunakan masa lebih dari yang telah diperuntukkan dalam rancangan pengajaran harian saya mencadangkan beberapa langkah. Bukan itu sahaja saya juga perlu melaksanakan tugas secara efisien dan teratur. Saya perlu CADANGAN/ menyediakan senarai semak untuk setiap langkah dalam tugasan supaya tidak ada yang tertinggal dalam LANGKAH perancangan tersebut kerana terdapat beberapa tugasan yang perlu disiapkan sebelum masa yang PENAMBAHBAIKA sebenarnya tiba. Menurut Nelson (1995). dalam Rancangan Pengajaran Harian set induksi yang diperuntukkan ialah lima minit.Ketika proses pengajaran dan pembelajaran berjalan saya mengajar seperti yang dirancang dalam ANALISIS MASALAH Rancangan Pengajaran Harian tetapi saya tidak menitikberatkan masa yang telah diperuntukan bagi (PUNCA) setiap fasa pengajaran seperti set induksi. permulaan dan penutup.

Antaranya ialah. Sumber rujukan McLeod. Guru juga mengambil kira beberapa tindakan susulan bagi mengatasi kelemahan guru dalam pengurusan masa dalam kelas dan memperbaiki penulisan Rancangan Pengajaran Harian. Dengan itu.Setelah mengenal pasti kelemahan diri saya. 3 . J & Hoover. saya perlu menggunakan teknik perngajaran yang bersesuaian dengan tahap murid yang diajar dan selari dengan aktiviti yang dirancang. saya telah membuat beberapa tindakan susulan bagi TINDAKAN SUSULAN memperbaiki kualiti pengurusan masa saya dalam pengajaran dalam kelas.. (2011). merancang Rancangan Pengajaran Harian lebih teratur dan efisen. Teknik terhebat mengurus masa dengan berkesan. Fisher. J. Setelah mengenal pasti masalah pengajaran dan pembelajaran yang dihadapi. Saya juga perlu merancang aktiviti pengajaran bagi setiap fasa pengajaran supaya tidak terlalu padat dengan aktiviti sehingga tidak cukup masa untuk melaksanakannya. (2003). G. Student Behavior and Instructional Strategies. Dr Haji Mohd Fadzillah Kamsah. The Key Elements of Classroom Management: Managing Time and Space. Saya juga akan memastikan saya masuk ke kelas tepat pada waktunya dan mematuhi masa yang telah dirancang bagi setiap fasa pengajaran. saya telah menganalisa masalah ini dengan mencari punca berlakunya masalah ini dan mengambil beberapa langkah KESIMPULAN penambahbaikan dalam proses pengajaran dan pembelajaran seperti memastikan guru menepati waktu yang telah diperuntukkan seperti dalam Rancangan Pengajaran Harian.

(2002).Kementerian Pendidikan Malaysia. Huraian Sukatan Pelajaran. Bhd 4 . Technogians Sdn.