ெஜ கைதக - ஒ பாைவ

ச. ஜாலி பிசிடா
''ெஜ ஒ ெகாைகேயா, ேகாபாேடா அல. அ ஒ தவ
அல. ''ெஜ'' !ைறயி வா#வ எ%

ட ெஜ ஞானிக

)றி*பி+வதிைல. ''ெஜ''-னி வா#வ எறா

ட அ பிைழயா).

''ெஜ''-னாக இ *ப எபதா சயான விள/க. இத0) தனியபி
இ *ப எ% ெபா . ெஜ நப !2யாத அளவி0) இயபான.
இய0ைகயான. தைன அைடயாள க3+ெகா4 5ட ெதறி/)
அ6த ஒ கணதி விழி*8ண9சி சிதி/கிற எகிற ெஜ. ெப பா:
அதி9சியி ;லேம ஞான தசன அ கிறாக ெஜ ) மாக.
மனித )லைத* பிள=ப+ மத/ )*ைபகைள வா எறி6வி+,
மா>டைத ஒறா/கிவி+கிற ெஜ.
''ெஜ''-னி ேதா0ற
நநா+ தியான !ைறதா ெஜ ஆயி0%. இ6தியாவிலி 6
சீனாவி0)9 ெச%, ஜ*பானி ''ெஜ'' ஆயி0%, காAசி8ரதிலி 6 வ6த
ேபாதி தம எற ெபௗத ) தா சீனாவி ெஜ பிைவ ெதாடDகி
ைவதா எ% ெசால*ப+கிற. அைறய சீன ெபௗத தவ9 சி/க
மி)6ததாக இ 6த. ேபாதி தம அதைன9 சாதாரண மனித>
86ெகா3+ தியானி/க நிைனதா. ேபாதி தம ெஜ, நா)
அசDகைள/ ெகா3ட.
1. சமய Eகைள தவி அ*பா ஞான ெப%த.
2. வாைதகைள நபியி /) நிைலைய மா0%த.
3. மனிதனி மனைத ேநர2யாக ெதாட !ய:த.
4. த 5பாவைத, இயைப உண6 !0% உண6ேதா நிைலைய
அைடத.
சீனாவி ெஜ - 8தக, கGஷிய, தாேவா ஆகிய ;% வழிகளி
ெசகிற. ெஜ8தக ம0ற இர32லி 6 ேவ%பட.
ெசIJ ெசயேல தவ:
தவ ேம0ெகாள தனித இட ேத29 ெச% க3கைள இ%க ;2
அம6தி /க ேவ32ய ேதைவ இைல. ெசIJ ெசயலி மன
ஒறிதேல தவ எகிற ெஜ. ''உ3ைமயான அதிசய'' எற கைதயி
) பDகிகீ ெசா0ெபாழிவா0% ெபாL ேவ% பிைவ9 ேச6த பி/)
இைடயி ச*த எL*பி ெதாைல ெகா+தேதா+ அலாம ''எDக
பிவி ) அதிசய நிக#த ேபால நீDக4 அதிசய நிக#த

இய:மா?'' என/ ேகடா.
அத0)* பDகிகீ ம%ெமாழியாக ''இ எலா நத6திர; ெஜமா/க
அல. நா பசி/)ேபா சா*பி+கிேற. தாக எ+/)ேபா
)2/கிேற. இதா நா நிக# அதிசயDக'' எ% பதிலளிதா.
''இைத எலா ெசIகிறாக இதிெலன அதிசய'' எறா பி/).
''பல சா*பி+கிறாக, )2/கிறாக; ேவெறDேகா மனைத அைலபாய வி+
நா சா*பி+வைதJ )2*பைதJ மனைத ஒ வய*ப+தி ஈ+பா+ட
தவமாக9 ெசIகிேற''. எ% பDகிகீ பதிலளிதா. ெசIகிற ெசயலி
கவன ைவ ஒ !க*ப+தி9 ெசIதேல தவ எகிற ெஜ.
திறனி உ9சநிைல:
ஏதாகி: ஒறி மிக திற பைடதவராவ சில ஆைச. ''நி8ண''
எற கைதயி வ 'சீ9சியாD'' சிற6த விவிைத/கார. ''காயிD'' எற
நி8ணனிட தா சிற6த விவிைத நி8ண தானா எ% ேகடறிய
வி பி9 ெச%, அவடமி 6 வி: அ8 இலாமேலேய எIJ
கைலைய/ க0% வ கிறா.
சீ9சியாD ஊ தி பிய ெபாL விைல மைலயிேலேய வி+வி+
வ6தி 6தா. யாராவ ேகடா, ''ெசயலி உ9சகட ெசயலிைம
ேப9சி உ9ச கட ெமௗன; விவிைதயி உ9ச கட விைல
எIதாமலி *பதா!'' எ% ெசா:வா. ஏெனனி வி - அ8
இலாமேலேய மிகமிக உயரதி பற/) பறைவைய/

ட த 

பாைவயா அவனா வ#த

!2J. ஆயி> அவ எ= அதிகமாக*
ேபசி/ெகாவதிைல ஆகேவ திறனி உ9ச நிைல அதிறனி ெசயல0ற
தைமயாI இ *ப. ''உனத மனித ஆ0றைல* பைற சா0%வதிைல.
அதனா அவ ஆ0றைல த/க ைவ/ ெகாகிறா. பலவனமானவ

ஆ0ற உைடயவனாக/ கா2/ ெகாகிறா. அதனா அவ ஆ0ற
இலாதவனாக ஆகிறா'' எறகிற ெஜ.
அறிதல0ற நிைலயிலி 6தா அறியலா:
நிைறய9 ெசIதிகைள/ க0% ேக+ அறி6 ;ைளயி நிைற
ைவதி /) அறிவாளிகைள ெஜ ெபா ப+வேத இைல. ''நிரபிய
ேகா*ைப'' எற கைதயி ''ெஜ'' ப0றி அறி6ெகாள அறிஞ ஒ வ ெஜ
) விட ெசறா. அ*ெபாL ) அவைர உபச அறிஞட
ேகா*ைபைய/ ெகா+, ) அதி ேதநீைர ஊ0றினா. ேகா*ைப நிரபி
வழிJ ெபாL ) நி%தவிைல. அறிஞ, ''ேகா*ைப நிைற6 விட.
இத0) ேம ெகாளா'' எ%

றினா. ) = பாதிரைத/ கீ ேழ

ைவவி+, ''உDக மனதி வாத* பிரதி வாதDக4 தவ/
)*ைபக4 நிரபியி /கிறன. உDக ேகா*ைப காலியாக
இ 6தாதா ெஜ ப0றிய உண= ெபற !2J?'' எ%

றினா.

நிைறய9 ெசIதிகைள அறி6 ெகா3+ 5ம6ெகா3+ அைலயாம
இ தேல நல எகிற ெஜ. ''ஏதாவ ஒைற9 சாதி/க
ேவ3+ெம% அைலவேத ஒ மனேநாI'' எகிற ெஜ.
எ3ணDகளிேலேய ெசா/க! நரக!:
நா ந!ைடய ேகாப, ஆணவ, ெபாறாைம !தலிய எ3ணDகைள/
ைக/ெகா4 ெபாL வா#/ைகைய நரகமா/கிவி+கிேறா. ெபா%ைம,
பணி=, தனட/க !தலிய எ3ணDகைள9 ெசயப+ ெபாL
வா#/ைகைய9 ெசா/கமா/கிவி+கிேறா. இ6த/ க திைன ெசா/க!
நரக! எற கைத உணகிற.
''ெசா/க! நரக! உளதா?'' என/ ேகவிேகட சா!ராI ேபாவரைன*

பா ெஜ) , ''நீ ேபா வரனா?

உைன* பாதா பி9ைச/கார ேபா
ெதகிற. எ6த அரச உைன/ காவலனாக ஏ0பா?'' எற வர

ேகாபமைட6 வாைள உ வி !ேன%கிறா. ) = ''இ6த மLDகிய
வாளா எ தைலைய ெவட !2யா'' எ%

றி ''இேதா நரகதி

கத=க திற/கிறன'' எறா. அவ ைதய, க+*பா+ உண9சி
க3+ வர

வாைள உைறயி ேபா+ அவைர வணDகினா. உடேன
) = ''இ*ேபா ெசா/கதி கத=க திற/கிறன'' எறா.
ந!ைடய நல ப38க அல தீய ப38க ெசா/கைதJ
நரகைதJ ேதா0%வி/கிறன எப ெஜ.
''ெஜ'' மாணவக4/) ''உைழ/காத நா சா*பிடாத நா'' ஆ). ஆகேவ
ெஜனி இ *ப எப ெசIகிற ெசயலி ஒ மி இ த, அயரா
உைழத, ஆணவ !தலிய தீய எ3ணDகளிலி 6 வி+ப+ சாதாரண
நிைலயி வா#த, ஒறி உ9ச/கட திறனைடத எப அ9ெசயலி
ெசயல0ற தைமயாI இ த !தலியவ0ைற/

றலா.

பயபட Eக:
பழனிய*பா 5*பிரமணிய, ''ெஜ(ZEN) கைதக - கவிைதக'' கைலஞ
பதி*பக, ெசைன, !தபதி*8, அ/ேடாப 2000.
ப. 5*பிரமணிய, ''ெஜ(ZEN) - கைதக கவிைதக'' 56தர நிைலய,
ெசைன, !தபதி*8, பி*ரவ 1988.

என/) ெத6த ஒ கைத.
ஒ ெஜ ) ஒ மைலய2வாரதி தா ம+ தDகியி 6தா. ஒ
தி ட வ6 அDேக ஒ%மிலாத க3+ ேகாப!0றா. ெஜ ) ேவா
அவ>/காக வ த*ப+, தன ஒேர ஆைடையJ அவ>/)/ ெகா+
விடா. அவ ெசற பிற) நிவாணமான நிைலயி ச6திரைன* பா/
ெகா3ேட நிைனதாரா. "அடடா! இ6த அழகிய நிலைவ அவ>/)
வழDகாம ேபாIவிேடாேம!" எ%.
ஒ ெஜ றவி மைற6த பி அவ )2:/) அ கி )2யி 6த ஒ
) ட இSவா%

%கிறா:

" என/) பாைவயிலாததா அைனைதJ ம0றவகளி )ர ;லேம
உணேவ. ஒ வ /) நல நட6 அைத ம0றவக பாரா+வதி
சி% ெபாறாைம உண= கடாய இ /). ஒ வ /) ெக+த நட6
ம0றவக வ த*ப+ ேபா சி% ச6ேதாச உ3= கடாய இ /).
ஆனா இ6த மைற6த றவி ச6ேதாசமாக இ /) ேபா ச6ேதாச!,
வ தமாக இ /) ேபா வ த! தவிர நா அவர )ரலி
ேவெற= உண6ததிைல."
ஒ ெஜ றவி தியானதி இ /ைகயி ஒ தி ட வ6 அவைர*
பய!%தினா. அவேரா சிறி கலDகாம, "உன/) ேதைவயான
அ6த* ெப2யி உள. ேவ3+மானா ேவ3+ வைர எ+/
ெகா" எறா. அவ> மீ தி ெகாAச ைவ வி+ பணைத எ+/
ெகா3+ ெவளிேயற நிைன/ைகயி றவி, "ெபா ைள எ+தா அவ /)
நறி ெசால ேவ3டாமா?" எ% ேகக, அவ> நறி ெசாலி வி+
ெச%விடா. பி8 பி2ப+/ ெகா3டா. சாசி/) றவிைய
வரவைழத=ட அவ ெசானா, "இவ /) நா தா பணைதJ
ெபா கைளJ ெகா+ேத. அவ அத0) நறி

ட ெதவிதா"

எறா. அதி ட பினாளி சி9சி ேகாஜு எ> அறவியி
மிக9 சிற6த சீடரானா.
ஒ ெஜ றவி/) நிைறய சீடக இ 6தன.
ஒ சீட தி + ேபா பி2ப+/ ெகா3டா. அவைன உடேன
ெவளிய>*8மா% ம0ற சீடக ேக+/ ெகா3டன. றவிேயா
க3+ெகாளேவ இைல.
மீ 3+ ஒ !ைற அவ தி + ேபா பி2படா. அ*ேபா றவி
அைத/ க3+ெகாளவிைல.

உடேன ம0ற சீடக அைனவ ஒ ம> எLதி அ9சீடைன ெவளிேய
அ>*பாவிடா தாDக அைனவ ெவளிேயற*ேபாவதாக எLதி
அைனவ ைகெயா*பமி2 6தன.
அைத* ப2த றவி அ8 கனி6த )ரலி கீ #/க3டவா%

றினாரா:

"சீடகேள நீDக அைனவ எைண 8திசாலிக எபைத நிைன*
ெப ைமயைடகிேற. உDகளா எ ச எ% எ தவ% எ% அறிய
!2கிறேத! நீDக எD) ேவ3+மானா: ெசலலா. ஆனா இ6த
சீட /) எைன தவிர ேவ% யா எ ச எ% எ தவ% எ%
எSவா% தவ%களி இ 6 சயாக* பயில ேவ3+ எபைதJ
ெசாலி த வாக?"
அ*ேபா அ6த சீட க3களி இ 6 க3ணீ ெபாலெபாலெவன
வழி6தட அத பிற) அவ தி டேவயிைல.
அ6த ஜ*பானிய ெஜ றவியி ெபய ேபDகீ I ஆ).
ெமௗன விரத:
விரத:
ஒ ெஜ )2லி த0ேபா ேச6த 4 சீடக இ 6தன. நாவ 
இைண6 ஒ வார/) ெமௗன விரத இ *ப என !2= ெசIதன.
நலநா பா விரதைத ஆரபிதன.
மாைலயாயி0%. விள/கி எ3ைண தீ ேபா இ 6த. விள/)
அைணJ ேநரதி !த சீட வாI திற6, "இ6த விள/ைக யா ச
ெசIய/

டாதா?" எ% த விரதைத !2/ ெகா3டா.

இர3டாமவ, "நா யா ேபச/

டா எபைத மற6 விடாயா?"

எ% க26 ெகா3டா.
;றாமவ, "நீDக இ வ !டாக. விரதைத*
பாழ2விVகேள" எ% தன விரதைத !2தா.
நாகாமவ !தாI*பாக, "நா தா கைடசி வைர ேபசவிைல
பாதீகளா!" எ% தன க+ைமயான விரததிைன !2/ ெகா3டா!
மன நீ )ரD),
மரதி இ 6 இறD).
ஒ !ைற 8த ச6நியாசி ஒ வ ேபDகீ I றவிைய* பா/க வ6தா. அ6த
8த ச6நியாசி/) தா தின! 8த நாமாைவ நாேதா% ஓவதாக

கவ வ6த. ெஜைன* பாத ச6நியாசி "ஐயா! 8த ஒ !ைற ஒ
ைகயி Yைகைய ைவ/ ெகா3+ ஆ0றி ம%கைரயிலி /) ஒ
காகிததி ஒ ெபயைர எLதினாேர அ ேபா உDகளா ஏேத>
அ08த நிக#த இய:மா?" எறா. அத0) ெஜ றவி

றினா, "என/)

ெத6த அ08தெமலா பசி/) ேபா 8சி*ப, தாகெம+/) ேபா நீ
அ 6வ தா!".
ஒ ெஜ றவி )ளி*பத0) த3ணீ ெகா3+ வ மா% சீடைர* பணிதா.
சீட த3ணைர

ஒ வாளியி ெகா3+ வ6 ைவதா. )
)ளிவி+ ெசற=ட சீட வாளியி இ 6த மீ தி நீைர/ கீ ேழ
ஊ0றினா. அைத அDகி 6 பாத ) , அDகி 6 ெகா3ேட, "இ6த ஒ 
ளி நீைர வணா/க

உன/) யா உைம ெகா+தாக?" எறா. உடேன
சீட /) ஞான வ6 விடதா. அவ ேபைர அ*ேபாேத ேடகிZயி எ%
மா0றி/ெகா3டா. அத அத "ஒ ளி" எபதா). அவ ) வி
ெபய - கிசா.
ேபச எ> ெஜ றவி ச6ைதயி நட6 ெசைகயி ஒ
கசா*8/கைடயி நைடெப0ற விவாத ஒைற9 ெசவி ம+/க ேந6த.
மாமிச வாDக வ6தவ "உனிட உள மாமிசதிேலேய இ *பதிேலேய
நலைத என/)/ ெகா+" எறா. கசா*8/ கைட/காரேனா, "எனிட
உள அைனேம சிற6த தா" எறா. அ/கணேம றவி
ஞானமைட6தாரா.

க32*பாக ெஜ கைதக ப2தா நா! ஞான அைடயலா.
ஒ ெஜ றவி த சீடைர மடதி இ தி வி+ ெவளிேய
ெசறி 6தா. மதிய ேநர. உ3ட மய/க ெதா3ட /) உ3டலவா?
நம சீட /) இ 6த. அச6 உறDகி விடா. ெவ) ேநர கழி )
வ6 ெதயாம YDகி/ ெகா32 6த சீட காகைள மிதி விடா.
பதறி எL6த சீடைர* பா அ6த றவி கவைலJட, "எைன மனி/க
மாடாயா? எைன மனி/க மாடாயா?" எ% இரDகி/ ேக+/
ெகா3டா. சீட /) அ*ேபாேத ஞான வ6த. அவ ) வா) ேபா
அவர சீடகைள மதிய உறDக ைவ*பட, அவக4/) எ6த
இைடAச: வராதி *பேத த பணியாக ஆ0றி/ ெகா32 6தா. அவ
ெபய ேஷாய ஷா).
ஒ ெஜ றவியி மட/) இட ேபாதவிைல எ% க2ட கட
ஒ பண/கார 50 ப= தDக/ கா5கைள அபளி*பாக வழDகினா. 
றவிேயா, "ச இ /க+" எ% வாDகி/ ெகா3டா. நெகாைடயாளேரா 

றவி நறி ெசாவா எ% நி% ெகா3ேட இ 6தா. றவி நறி
ெசாலேவ இைல. பண/கார ெமல, "இதி 50 ப= இ /கிற" எ%
ெசாலி வி+, "நா பண/காரனாக இ 6த ேபா

ட 50 ப= எப

ஒ ெபய ெதாைக தா" எறா. றவிேயா, "நா நறி ெசால
ேவ3+மா என?" எ% ேகக அவேரா, "ெசானா என?" எ%
ேகடா. றவி, "நறிJைடயவகளாக இ /க ேவ32யவக
ெகா+தவகேள ஒழிய வாDகியவக இைல" எறா.
ேஷாயி9சி எெறா ெஜ றவி இ 6தா. அவ /) நிைறய சீடக4
இ 6தன. அவ ேடாஃ8/) எ> ஆலயதி இ 6 தன
உபேதசDகைள வழDகினா. உபேதச எறா ேவெறா%மிைல 24 மணி
ேநர! ெமௗனமாக இ த. இ ஒ நாளல பல நாகளல பல
ஆ3+களாக இ*ப2 இ 6த. திVெர% ஒ நா அ6த ஆலயதி மணி
ஒலி ேகக ஆரபித. அ6த ஊ/காரக அைனவ ேஷாயி9சி
காலமாகி விடா எபைத உண6 ெகா3டன.

ஒ ெஜ றவியி சீட ஒ வ எ*ேபா ந+ இரவி ஏணிைய
ைவ 5வேரறி/ )தி ஊைர9 50%வைத வழ/கமாக ைவதி 6தா.
ஒ நா அைத/ கவனிவிட றவி அவ ெசற உட ஏணிைய
எ+வி+ அ6த இடதி தா நி% ெகா3டா. மீ 3+ வ ேபா
அவ சயாக றவியி தைலயி மிதி உேள இறDகினா.
இறDகிய=ட ) ைவ* பா ெவலெவல* ேபானா. ) ேவா,
"ெவளியி எSவள= பனி விLகிற? ஜலேதாஷ பி2/
ெகா3+விடாம பா/ ெகா" எறா. அ9சீடேர பினாளி
அமடதிேலேய சிற6த சீடரானா.
ஒ ஊ ஒ ெஜ றவி இ 6தா. அவ இட/) அ கி ஒ
அழகான ெப3\ த தாI த6ைதய ட வசி வ6தா. ஒ ஆ3+
அவ தாI த6ைதய ேவெறா நா+/) ேபாIவி+ வ6 பா/ைகயி
அவ ைகயி ஒ )ழ6ைத இ 6த. யா உைன இ6த நிைல/)
ஆளா/கிய எ% ேகக= அவ ந றவிைய/ ைகைய/ கா2னா. 
றவிைய/ க26 ெகா3ட அவ ெப0ேறா, )ழ6ைதைய நீ தா வள/க
ேவ3+ எறன. அத0) றவி, "அ*ப2யா?" எறா. )ழ6ைதைய தாேம
வளதா. ஆ% மாதDக )ழ6ைத/கான பாைல/

ட பி9ைசெய+ேத

ஊ+வா. ெபா%/க இயலாத அ6த* ெப3 ஒ நா தம ெப0ேறாட
)ழ6ைதயி த6ைத ஒ மீ பி2*பவ எ% ஒ*8/ ெகா3டா. மிக=
வ தட மனி*8/ ேகட அ6த* ெப0ேறாட )ழ6ைதைய
ஒ*பைட வி+ றவி ேபசிய வாைத, "அ*ப2யா?".

உ3ைமயான மகி#9சி:
ஒ ெஜ றவிைய9 ச6தி/க ஒ பண/கார வ6தி 6தா. றவியிட
தா த வழிேதாறக4ட மகி#9சியாக வாழ ஒ வழி ெசா:மா%
ேவ32/ ெகா3டா. றவிJ ஒ ஓைலைய எ+ "த6ைத இற*பா.
மக இற*பா. ேபர இற*பா." எ% எLதி/ ெகா+தா. பண/கார /)
க+ ேகாப வ6த. "என இ? வா#ைவ* ப0றி/ ேகடா சாைவ* ப0றி
ெசாகிறீகேள?", எ% ேகடா. றவிேயா சி/ ெகா3ேட,
"வா#வி0) தா வழி ெசாலி இ /கிேற. நீDக இற/) ! உDக
மகேனா, உDக ேபரேனா இழ6தா அ மகி#9சி த மா? எனேவ
உ3ைமயான மகி#9சி எப இய0ைகயி வழி வா#6 இய0ைகயாகேவ
இற*ப", எறா ெஷDகாI எறைழ/க*பட அ6த ெஜ றவி.
ஹியா)ேஜா, எ> சீன ெஜ றவி தன தளாத வயதி:
ேதாடைத* பராம*ப, மடதி YIைமைய* ேப\வ ேபாற
ேவைலகளி ஈ+ப+ வ6தா. ஒ நா அவர வேயாதிகைதJ, அவ
க^ட*ப+வைதJ ெபா%/காத அவ சீடக அவர க விகைள ஒளி
ைவவிடன. அ% !த ) சா*பிடேவ இைல. இர3+ நா
கழி சீடக வ தட அ6த/ க விகைள தி *பியளிதன.
அேற மீ 3+ சா*பிட ஆரபித ) , அ% மாைல சி/ ெகா3ேட,
"ேவைல இைலேய உண= இைல" எற தம ேபாதைனைய
அளிதா.
இ/கி_ எ> றவி சி% வயதிேலேய அறி=/ 

ைமJட இ 6தா.

அவர ) மிக அயதாக ைவதி 6த V ேகா*ைபைய உைட விடா
இ/கி_. ) வ6த, "ஏ மனிதக சாக ேவ3+?" எ% ேகடா
இ/கி_. அவ ) ேவா, "இS=லகி உள அைனதி0)ேம வா#நா
எ% ஒ% உ3+. அ !26த மரண சபவிேத ஆ). இத0)
யா ேம த*பி/க !2யா. பிற*8 எ% ஒ% இ 6தா இற*8
நி9சயமாக உ3+." எறா. இ/கி_ தைலயா2/ ெகா3ேட," உDக V
ேகா*ைப/) வா#நா !26 விட ) ேவ!" எறா.
சீன/ கவிைதைய* ப0றி ஒ மடதி ேப95 வ6த. றவி ஒ பழDகால
ஜ*பானிய கவிஞ கவிைதைய* ப0றி ெசால ஆரபிதா. ஆரபி/)
! சீன/ கவிைதகளி இல/கணைத* ப0றி ெசானா. "சீன/
கவிைதக 4 வக ெகா3டதாக இ /). !த வ அறி!க வ.
இர3டா வ !த வயி ெதாட9சியா). ;றா வ !0றி:

மா%பட வயாக இ /க ேவ3+. நாகா வ !த இர3+
வையJ, ;றா வையJ இைண/) வயாக இ /கேவ3+",
எ% ெசாலிவி+ கீ #/க3ட சீன/ கவிைதைய9 ெசானா.

/ேயாேடா ப+ வியாபா/) இ மகக;
;தவ இ ப; இள5 பதிென+.
வர

கதியா ெகா:வா,
ஆனா இ*ெப3க க3களா.
ஒ ெஜ றவியிட ஒ மாணவ "இ6த உலகி விைல மதி*பிலாத
எ?" எறா. றவிJ, "ஒ இற6த Gைனயி தைல" எறா. "ஏ?"
எ% சீட ேகடா. அத0) றவி, "அத0) எ6த விைலJ மனிதகளா
ெசால !2யா" எறா.
மரதி இ 6 இறD).
ெஜெகZ எ> ெஜ றவி தம சீடக4/) அறி=ைரயாக
கீ #/க3ட வாசகDகைள அ ளினா.
1. உ3ைமயான ெஜ எறா, இ6த உலகதி வா#6 ெகா3ேட
இS=லகதி ஒ Yசியி மீ 

ட ப0% ைவ/காதவனாக இ /க

ேவ3+.
2. அ+தவக நல ெசIதா அைத* ேபால நா! ெசIய ேவ3+
எ% மன/) ஆைணயி+Dக. அ+தவ தவ% ெசIதா அைத* ேபா
நா ெசIயாம இ /க ேவ3+ எ% உDக மன/) அறி=ைர
ெசா:Dக.
3. ஒ இ டைறயி இ 6தா: உDக ! உDக4/)* பி2த ஒ
வி 6தாளி இ *ப ேபாலேவ உண Dக. உDக உ3ைமயான தைம
தவிர எ6த உண9சிையJ அதிக* ப+தி காடாதீக.
4. ஏ#ைம உDக ெசா. அைத ெசா)5 வா#/ைக/) எ/காலதி:
பவதைன ெசI விடாதீக.
5. !டாளாக ேதா% ஒ வ !டாளாக இலாம இ /கலா.
தன ஞானைத தன/) கவனமாக பாகா/ ெகா32 /கலா.
6. ஞான எப 5ய க+*பா2னா தானாக வ வ. ஏேதா வானதி
இ 6 உDக ைககளி வ6 விLவதிைல.
7. ப3ேப ஞான அைடவதி !த ப2. உDகைள நீDகேள

அறி!க*ப+தி/ ெகாவத0) ! அவகேள உDகைள* ப0றி ெத6
ெகாள+.
8. ஒ ேமலான இதய தைன எ*ேபா !னி%வதிைல. அத
வாைதக அ2/க2 வ வதிைல. நவரதினDகைள/ கா2: அைவ
மதி*8 மி/கைவ.
9. ஒ சிற6த ெஜ றவி/) எலா நாக4 அதி^ட நாகேள.
காலைத அவ கட6 ெசல வி+வதிைல. அத>டேனேய நட/கிறா.
8கேழா இழிேவா அவைன அைச/க !2வதிைல.
10. தி . உைன ம+. அ+தவகைள அல. சையJ, தவைறJ
எ/காலதி: விவாதி/காேத.
11. சில சயான விஷயDக பல தைல!ைறகளாக தவறாகேவ 86
ெகாள*ப+ள. Eறா3+க4/)* பின

ட ஒ விஷயதி

சயான ேகாண 86 ெகாள*ப+. எனேவ த0காலிகமாக நீ அைத
Y/கி நி%த ேதைவயிைல.
12. காரணேதா+ வாLDக. பலகைள* ப0றி கவைல*படாதீக. அைத
இ6த ேபர3ட கவனி/ ெகா4. ஒSெவா நாைளJ சமாதானமான
!ைறயி வழிநடDக.
ேபDகீ I எ> ெஜ றவியி கீ # பல சீடக இ 6தன. அவக4
ைடேயா எ> சீட> இ 6தா. அவ ந) சைம*பா. அவ>/)
வயதான த றவிைய/ கவனி/ ெகாள ேவ3+ெம% மி/க ஆைச.
ஒ !ைற ேசாயா பீ5ட, ேகாைம ம0% பல ெபா க கல6
மிக9 5ைவயான பதாத ஒைற தயா அைனவ /) ைவ/)
ேபா ) =/) ம+ சிறி அதிக ைவதா. ) ேகாபட
அவைன அைழ, "நா சா*பிட/

டா எ% நிைனதாேயா?" எ%

ெசாலிவி+ அவர அைற/) ெச% கதைவ அைட/ ெகா3டா.
சீடேனா வ தட அவ அைற/ கத=/) ெவளியி நி% மனி/
ெகா4 ப2 ேவ32/ ெகா3டா. பதிேல காேணா. ;% நாக
ஆகின. கதேவ திற/க*படவிைல.
கைடசியி ) =/) பலத )ரலி, "நீDக சா*பிடாம ேவ3+மானா
இ Dக. உDக இளA சீட> பசிJட தா இ *பா எபைத மற6
விடாதீக!" எ% ஒ வா/கிய ேகட. அ6த விநா2ேய கத=
திற/க*பட.

) சீடனிட, "அைனவ /) கிைட/) உணேவ என/) கிைட/க
ேவ3+ எ% நா வி 8கிேற. நீ ) வா) ேபா இைத
மற/காேத!" எறா.
)ஸூடா எ> ஜ*பானிய ம வ பயிற இள ம வ
த>ைடய பளி ேதாழைன/ காண வ6தி 6தா. வ6த இடதி அவ
ெஜ சீடனாக இ /க/ க3டா. "ெஜ எறா என?" எ% )ஸூேடா
ேகடா. பளி ேதாழேனா, "அெதலா உன/) எனா ெசால
!2யா. ஒ% ம+ என/) ெதJ, ெஜ ) விட ப2தா
மரண ப0றிய பய அ%6 ேபா)", எறா.
"அ*ப2யா? என/) ஆைசயாக இ /கிற. யாட க0கலா?", எறா
)ஸுேடா.
"நா - இ எ% ஒ ) இ /கிறா. அவட ப2/கலா", எறா
ேதாழ.
ம%நா காைல )ஸூேடா ஒ நீளமான பாைப மைற எ+/
ெகா3டா. ) விட காட ேவ3+ அவ பய*ப+கிறாரா இைலயா
எ% காண ேவ3+ எபேத அவ ஆைச.
ஆனா நட6த என?
ம% நா காைல )ஸுேடா ெசற ேபா ) அவைன* பாதாேரா
இைலேயா?
மிக= மகி#9சிJட, "வா! வா! வா! எ*ப2 இ /கிறாI? உைன* பா
எதைன நாக ஆகிவிடன? உைன எதிபா தா கா/
ெகா32 /கிேற." எறா.
எனேவ அவ ேம பாைப/ கா+ அவன ேநா/க பலி/கவிைல.
)ஸுேடாவா எ=ேம ேபச !2யவிைல. சிறி ேநர கழி, "நீDக
எைன* பாதேத கிைடயாேத?" எறா.
) , "அ*ப2யா?! உைன* ேபா ஒ சீட என/) இ 6தா. அவேனா
எ% நிைனேத!" எறா.
அ% அவ விைட ெப0% ெச% விடா.
தின! காைலயி )ஸுேடா வ வா. அவைர* பா*பா. அவ
ெஜைன* ப0றி எ=ேம ேபசவிைல.

ஒ வார கழி ) விட, "ெஜைன* ப0றி ப2தா மரண பய அ0%
வி+மாேம?", எறா.
அத0) ) என ெசானா ெதJமா?
) உடேன, "ஆமா மரண பய அ0% தா ேபா)." எறா.
)ஸுேடா, "என/) அைத/ க0% தா Dக" எறா.
) , "நீ ஒ ம வ. உன/) வ ேநாயாளிகைள ஒLDகாக* ேபாI
ைவதிய பா" எறா.
)ஸுேடா விடேவயிைல. ெதாட6 பல !ைற வ6தா. ) = இேத
வா/கியைத மீ 3+ மீ 3+ ெசானா.
)ஸுேடா ெபா%ைமைய/ ைக விடேவ இைல.
ஒ ஆ3+ கழி, ) , அ:*8ட, "என நீ! எைன ெதா6தர= ெசI
ெகா3ேட இ /கிறாI! ேபாI இ6த 'ஒ%மிைல' எ> 8தகைத
ஒLDகாக* ப2 ெஜைன* ப0றி ெத6 ெகாவாI!", எறா.
)ஸுேடா, 'ஒ%மிைல' எ% தைல*பிட அ6த* 8தகைத/ ) வி:
ேமலாக மதி, வாைத வாைதயாக 2 ஆ3+க ப2தா.
இ6த 2 ஆ3+களி அவ ) ைவ9 ச6தி/கேவ இைல.
இர3+ ஆ3+க கழி ) ைவ* பா அ6த 8தகைத தி *பி
அளி*பத0காக வ6தா.
) ைவ/ க3டா. இ வ ஒ வைர ஒ வ அத 8^2Jட
பா/ ெகா3டன. அதிக ேபசவிைல. ) வா சி*ைப அட/க
!2யவிைல. )ஸுேடா=/) தா.
8தகைத தி *பியளிதா. "ெஜைன* ப0றி ெத6 ெகா3டாயா?"
எ% ) ேகடா. )ஸுேடா ம=னமாI இ 6 அ உ3ைம எ%
நிcபிதா. "இனி உன/) மரண பய உ3டா?" எறா ) . "இைல"
எறா )ஸுேடா.
"ச. என ெசIய*ேபாகிறாI இனி?" எறா ) .
)ஸுேடா ெசானா, "நா எ ேநாயாளிகைள/ கவனி/க* ேபாகிேற.
எ ம வதி ;ல நா மரணைத ெஜயி*ேப."

) , "அைத தா நா ஆரபதிேலேய ெசாேன!" எறா.
ேஜாஷு எ> ெஜ றவி தன 60வ வயதி தா ெஜ
தவDகைள* ப2/க ஆரபிதா. தன 80வ வய வைர ப2தா.
பின தா காலமான 120 வய வைர ம0றவக4/) அ ளினா.
ஒ மாணவ, ") ேவ, எ மனதி எ=ேம இைலெயறா என
ெசIவ?" எறா.
) ேவா, "அைத Y/கி எறி6 வி+", எறா.
மீ 3+ அவ, "எனிட தா எ=ேம இைலேய? எ*ப2 Y/கி
எறிவ?" எறா.
) மீ 3+, "ச. அ*ப2யானா நீேய ைவ/ ெகா" எறா!
ஒ !ைற ஒ வயதான ெஜ றவி, தன சீடகைள அைழ, ஒ
இளAசீடைன/ )றி*பி+, அவ ெமIயறி= ெப0% விடதாக=.
ெஜைன* ப0றி !Lைமயாக அறி6 விடா எ%

றினா.

சீடக4/ேகா மி)6த ஆ9சய. அவைன விட வயதி: அ>பவதி:
;த சீடக பல அDகி 6தன.
சீடக அைனவ , அ6த இளAசீடைன* பா, "நீ ெமIயறிைவ/ க3+
விடாயா?" எ% ேகடன.
இளAசீட>, "ஆ. க3+ ெகா3ேட." எறா.
சீடக, ஆவ மி)தியி, "ெமIயறி= ெப0ற அ>பவ எSவாறி 6த?"
எறன.
இளAசீடேனா, "எ*ேபா ேபால. அ08தமாI." எ% 8!%வ:ட
றினா.
ஒ மாணவ ஒ றவியிட, ") ேவ ெமAஞான எப என?"
எறா. ) அவனிட, "பசி/) ேபா சா*பி+வ, கைள*பாக இ /)
ேபா YD)வ" எறா.
ஒ ஊ ஒ பேல தி ட இ 6தா. அவ>/) ஒ மக>
இ 6தா. ஒ நா அ6த மக, த6ைதயிட, "நா> ெதாழி ெசIய
ஆைச*ப+கிேற. என/) க0% தா Dக" எறா.

தி ட> சமதி ஒ ெபய வ+/)

தி ட/ 

29 ெசறா.

அD) ணி ைவதி /) ஒ அைறைய திற/க9 ெசாலி/ ெகா+தா.
அDகி /) அழகிய ஆைடகைள ேத6ெத+/ ெகா எறா. மக>
ஆவ:ட உேள ெசற தா தாமத. உடேன கதைவ ெவளியிலி 6
G2 விடா தி ட. அேதா+ விட விைல. வ+/)

ெவளிேய ெச%
கதைவJ பல !ைற பலமாக த2 வி+ வ+/)9

ெச% விடா.
ெவ) ேநர கழி, விய/க வி%வி%/க அவ மக ஓ2 வ6
ஆதிரட, "என அ*பா இ*ப29 ெசI விVக? நா
அவகளிடமி 6 த*பி/க உயிைர/ ெகா+ ஓ2 வ6ேத!" எறா.
தி ட சி/ ெகா3ேட, "நம ெதாழிலி !த dபைத அறி6
ெகா3டாI" எறா.
இ ஒ றவி ெஜ மாணவக4/), எSவா% ஒ விஷயைத/ க0%/
ெகாவ எ% ெசா: ேபா ெசான கைத.
ஒ ெஜ ) ஒSெவா நா மதிய! YDகி ஓIெவ+*பா. சீடக
அவ எL6த ஏ YDகின ீக ஐயா எ% ேகடாக. ) வி+/
ெகா+/காம, "நா Y/கதி கன=லகி0)9 ெச% அD) இ /)
!ேனாகளிட பாட ேக+ வ கிேற" எ% ெசானா.
ஒ வார கழி வ)*பி ஒ வ YDகி/ ெகா32 /க/ க3டா. ஏ
YDகினாI? எ% ேகடத0) அவ>, "நா Y/கதி கன=லகி0)9
ெச% !ேனாகளிட பாட ேக+/ ெகா32 6ேத" எறா.
) ,"என ேகடாI?" எறா.
சீட>, "எDக ) தின! வ கிறாரா?" எ% ேகேட. அவக,
"நீDக யாெரேற ெதயா எகிறாகேள!?" எறா!
ெஜ ) வான நினாகாவா இற/) த வாயி இ 6தா. அ*ேபா
இெனா ெஜ ) வான இ/கி_ அவைர ேத2 வ6தா. வ6தவ, "நா
ேவ3+மானா உDக4/) வழிகாட+மா?" எறா.
அத0) நினாகாவா,"நா இD) தனியனாக வ6ேத. தனியனாக9
ெசகிேற. என/) எSவா% நீDக பாைத காட !2J?" எறா.
இ/கி_ சி/ ெகா3ேட, "நீDக வ வதாக= ேபாவதாக= நிைன*ப
உDக அறியாைம தாேன? வரேவா ேபாகேவா ேதைவயிலாத பாைதைய
நா காட+மா?" எறா.

இைத/ ேகட மாதிரதி உ3ைம 86த ச6ேதாசதி 8!%வ:ட
உயி ற6தா நினாகாவா.
ஒ ெஜ ) ஒ அரசனி அர3மைன ேநா/கி வ6தா. ேநராக
அரசைவ/ேக ெசறா. அரசனி சிமாசன/) அ கி வ6த,
அரசேன, " ஐயா! உDக4/) என ேவ3+?" எ% ேகடா.
அவேரா, "இ6த வி+தியி ஓர= தDக இட ேவ3+" எறா.
அரசேனா, "இ வி+தி அல. அர3மைன." எறா.
ெஜ ) , "உன/) ! இ யா ைடய?" எறா. "எ
த6ைதயா ைடய".
"அவ /) !?" எற ) வி0) "எ பாடனா ைடய" எறா அரச.
இ*ப2 ஒSெவா வ சிறி காலேம தDகி9 ெசற இ வி+தி இலாம
ேவெறன? எறா ) .
ஒ ெஜ ) விட வ6த சீட, "எSவா% உDகளிட நா க0க
ேவ3+?" எறா.
) , "எைன ஒ ஆலயமணியாக நிைன/ ெகா. ெமவாக அ2தா
)ைற6த சத!, அதிகமாக அ2தா அதிக சத! த ேவ" எறா.
சீட ஒ வ த ) விட ெசறா.
") ேவ, உDகளிட க0% ெகா4 வா பயி0சிJட

டேவ ஒேர

சமயதி )திைர* பயி0சிJ க0%/ ெகாள வி 8கிேற', எறா.
சீடைன 

6 கவனித ) , "வல க3ணா இட8ற மர/கிைளயி

உள 8றாைவJ, இட க3ணா வல மர/கிைளயி உள
ப 6ைதJ பா" எறா.
சீட>/) ) விமீ ேகாப வ6த.
"இர3+ க3களா ஒேர ேநரதி இ ேவ% ெபா கைள* பா/க
!2யா எப உDக4/) ெதயாதா?" எறா.
"அ*ப2 எறா நீ ேகட சாதியமாகா!" எறா ) 8னைகJட.

நீதி: இர3+ !யகைள ஒேர சமயதி விர2*ேபா)
ேவைட/காரனா இர3+ !யகைளJ பி2/க !2யா.

சீட ) விட வ6, ") ேவ எனா ேகாபைத அட/க !2யவிைல.
கட6த வார என ந3பனி ம3ைடைய உைடவிேட. இ6த வார
ேகாபதி ைகயி கிைடத ெபா கைளெயலா ேபா+
உைடவிேட. என/) ேகாப வராம இ /க என ெசIய ேவ3+''
எறா.
"ஓ... நீ ெசாவைத* பாதா நீ பயDகரமான ேகாப/கார ேபா
ெதகிறேத!'' எ% ஆ9சய 8!%வ:ட ேகடா
) . ஆமா எப ேபா தைலயா2னா சீட.
"ச, அ*ப2யானா உன ேகாபைத எனிட கா+ பா/கலா'' எ%
சீடனி ைகயி ஒ பிரைப ெகா+தா ) .

"இ*ேபா அைத உDக4/) காட !2யா'' எறா சீட.
"எ*ேபா நா அைத* பா/கலா'' எ% ேகடா ) .
"அ எைனயறியாம திVெரனதா வ '' எறா சீட.
"அ*ப2யானா இய0ைகயிேலேய உனிட ேகாபமி /க வாI*பிைல. நீ
பிற/)ேபா அ உ>ட இைல. உன ெப0ேறா அைத
உன/) அளி/கவிைல. உன/) வி *பமான ேபா அைத ெவளி*ப+த
!2யவிைல எனி அ உனிட இலாத ஒ%. எனேவ இனி
உனிட இலாத ஒைற ெவளி*ப+தாேத'' எறா ) .
சீட மன ெதளி6த நீேராைடயாக மாறிய.
நீதி: இய0ைகயிேலேய நமிட இலாத )ணDகைள ெவளி*ப+தினா 
பதா விைளJ.
வா பயி0சிைய க0%/ ெகாள 8திதாI வ)*பி ேச6தி 6த மாணவ
) விட வ6தா.
"நா இ6த வா பயி0சிைய/க0%/ெகாள எSவள= வ டDக ஆ)''
எ% ) விட ேகடா.
"5 வ டDக ஆ)'' எறா ) .

"நா தின! 15 மணி ேநர பயி0சி ெசI, அ: பக: இDேகேய
இ 6 க0%/ ெகா3டா எSவள= நாக ஆ)'' எறா மாணவ.
"தாராளமாக 10 வ டDக வைர ஆ)'' எறா ) .
நீதி: நிதானமிைம ஒ ேவைலைய இ ேவைலயா/).

ெஜ ) த சீடகளிட "எைனவிட ெஜ தவைத எளிைமயாக=,
அழகா= விள/க

2ய ெப3 ஒ வ அ கி உள கிராமதி V/கைட

நடதி வ கிறா. 5ைவயான V தாயா வழD)வதி அவ /) இைண
அவதா. !26தா வா#நாளி ஒ !ைற அவைர ச6தி பா Dக''
எறா. சீடக4/) ஒேர ஆவ. நம ) ைவவிட ெஜ தவைத
எளிைமயாக விள/) ெப3ைண பாேத தீவ எற எ3ணட
கிராமதி0) ெசறாக. தைன* பா/க வ6தவகளிட V )2/க
வ6தீகளா அல ெஜ தவைத அறிய வ6தீகளா? எ% ேகடா
அ6த ெப3மணி. V )2/க வ6தவக4/) 5ைவயான Vைய தயா
அ 6த ெகா+தா. ெஜ க0%/ ெகாள வ6ேளா எபவகைள
வ20)

அைழ, திVெரன மைற ைவதி /) Z+/ )ழலா Z+
ேபா+ விர2னா.

ஒ !ைற ேபா ெவ0றி ெப0றத0கான வி 6 நிக#9சி நட6த.
அைனவ /) ஜிDஜு எபவ V பமாறி/ ெகா32 6த ேபா V தவறி
மசான8 எ> சா!ராயி மீ சி6திவிட. உடேன ேகாப!0ற மசான8
V பமாறியவைர வா ச3ைட/) அைழதா. ஜிDஜுேவா வா#நாளி
ேதநீ ேகா*ைபைய/

ட ேவகமாக யா மீ வசியதிைல.

ெதயாம

ேந6த தவ%/) மனி/)ப2 மசான8விட மறா2னா: அவ
மசிவதாக இைல. ேவ% வழியிறி கைடசியி வா ச3ைட/)
ஒ*8ெகா3டா ஜிDஜு. அ+தநா காைல ஊ ைமதானதி
ச3ைடயி+வெதன !2வான.
ஜிDஜு தன/) ெத6த ெஜ மாடட ேபாI தன பிர9சிைனைய
விவ ஏதாவ ெசI த உயிைர கா*பா0%ப2 மறா2னா.
"கவைல*படாேத ஜிDஜு ேதநீ இ /) ேகா*ைபைய எ*ப2 இ%க*
பி2தி *பாேயா அைத*ேபா வாைள இ%க* பி2 ெகா. ேதநீைர/
)வைளயி ஊ0%ேபா எSவள= கவனமாக இ *பாேயா அைத*ேபா

சா!ராI தா/) ேபா அவ வா வ திைசயி உன வாைள நீ+.
தி *பி தா/க !ய0சிகாேத'' எ% ெஜ மாட

றினா. தி *பி

தா/கவிைல எனி நம உயிைர/ க3ணிைம/) ேநரதி மசான8
பறி வி+வாேன என நிைனத ஜிDஜு, நம கைத !26த எ%
நிைனதா. இ *பி> ேவ% வழியிலாததா ) ெசானத0) ஒ*8/
ெகா3டா.
அ+த நா மசான8 எ+தி/) பாI6 வாைள9 5ழ0றி 5ழ0றி
தா/கினா. அவ ஒSெவா !ைற தா/)ேபா வாைள/ ைகயி
இ%க* பி2/ ெகா3+ த+தா ஜிDஜு. இவ தி *பி தா/காததா
ெதாட6 தா/கிய மசான8 ெகாAச ெகாAசமாக ேசாவைட6தா.
கைடசியி ம32யி+ வாைள தைரயி ேபா+ ேதாவிைய ஒ*8/
ெகா3டா. ) =/) நறி ெசால கிளபினா ஜிDஜு.
நீதி: உடைல பயப+வைத விட அதிகமாI அறிைவ பயப+த
ேவ3+.
8க# ெப0ற ெஜ ) ஒ வ ேபாதைன/ 

ட அ. அவர சீடக

ம+மறி பலநா+ ம/க, மனக என அைனவ அவர ேப95/)
க+*ப+ இ 6தன. திVெரன )%8/கார ஒ வ எL6 `ஏI
கிழவேர! உDக4/) மயாைத ெகா+*பவக ேவ3+ெமறா
உDக4/) கீ # ப26 நட/கலா. ஆனா எைன* ேபாற
மயாைதெயறா எனெவ% ெதயாத திமிபி2தவகைள உDகளா
கீ #ப2ய ைவ/க!2Jமா?' எறா.
உடேன ) 8னைக மாறாம !2Jேம! இ*ப2 அ கி வா Dக
ெசI கா+கிேற எறா. அ கி வ6த=ட இ*ப2 ேநராக வா Dக
எறா. ேநராக வ6த=ட இ*ப2 வல8ற வா Dக எறா. வல8ற
வ6த=ட இ*ப2 இட8ற வ6தா ெசI காட வசதியாக இ /)
எறா. இட8ற வ6த=ட, நா ெசாவைத அ*ப2ேய ேக+
நட/கிறீகேள! மிக= நலவராகதா இ /கிறீக. அம6
ேபாதைனைய/ ேக4Dக எறா ) . 
டேம ைக/ெகா2 சித. கவ அழி6 அைமதியாI உகா6தா
)%8/கார.
நீதி: கவ அறிைவ அழி/).
ஒ ெஜ மாட அவர சி^ய> ஆ0றி ணிகைள ைவ
ெகா32 6தாக. அ*ேபா ேத ஒ% த3ண

;#கி/
ெகா32 6த. அைத* பாத மாட அ6த ேதைள/ ைகயி எ+

கைரயி விடா. கைரயி வி+ேபா மாட ைகயி ேத தன
ெகா+/கா க2த.
எனி> பதிரமாக அதைன தைரயி வி+ வி+, ணிைய மீ 3+ 
ைவ/க ஆரபிதா மாட. கைரயி விட*பட ேத வழி தவறி
மீ 3+ ஆ0றி விL6த. அைத* பாத மாட மீ 3+ ேதைள
எ+ கைரயி விடா. இ!ைறJ ேத மாடைர க2 விட.
சி^ய>/ேகா மாட மீ ேகாப. கா*பா0% பவகைள/

க2*பதா ேதளி )ண எ% ெத6 ஏ அதைன மீ 3+
கா*பா0றி க2 வாD)கிறீக எ% மாடட ேகாபமாI ேகடா
சி^ய.
கா*பா0%பவைரJ க2*ப ேதளி )ண. க2*பவைரJ கா*பா0%வ
எ )ண எறா மாட, 8னைகJட. சி^ய ஞான ெப0றவனாI
அைமதியானா.
நீதி: தீD) ெசIவ ம0றவ )ணமாக இ 6தா:, நைம ெசIவைத
ம+ேம உன )ணமாக ைவதி .
உடைல பயப+வைத விட அதிகமாI அறிைவ பயப+த ேவ3+.//
கவ அறிைவ அழி/).//
தீD) ெசIவ ம0றவ )ணமாக இ 6தா:, நைம ெசIவைத
ம+ேம உன )ணமாக ைவதி .//

ெஜ மாட அவர சி^ய> ஆ0றDகைரயி ஓர நட6
ெகா32 6தாக. ரமியமான மாைல ேவைள. ஆ0றி இ 6த மீ க 
ளி/)தி விைளயா2/ ெகா32 6தன.
"அ6த மீ க எSவள= ச6ேதாசமாக விைளயா2/ ெகா32 /கிறன பா''
எறா மாட.
"நீDக மீ இைலேய? அ*8ற எ*ப2 அைவ ச6ேதாசமாக இ /கிற
எ% ெசாகிறீக'' எறா சி^ய.
"அைவ ச6ேதாசமாக இ *பைத நா உணகிேற. அைத நீJ உணவத0)
நீ ஒ% நா இைலேய'' எறா மாட 8!%வ:ட.
சி^ய வாI;2 ம=னியானா.
நீதி : ம0ற உயிகைள 86 ெகாள மன இ 6தா ேபா.

மிக= !ர+ )ணமி/க ம/க வசி/) கிராமதி0) ெஜ மாட
தன சி^யக4ட வ6தா. அ/கிராம ம/க அவைர மிக=
அவமயாைதயாக நடதினாக. ெஜ மாட காபடேவ அவைர
தி2னாக. ெஜ மாட அைன பDகைளJ ெபா%ைமயாக
சகி ெகா3டா. கைடசியி அ6த ஊைரவி+ கிள8ேபா அ6த
கிராம!, கிராம ம/க4 எ6த பாதி*8மிறி நீfழி வாழ வா#தினா.
அ+ ப/க கிராமதி0) ெசறா.
ப/க கிராம ம/க மிக= அபானவகளாக=, மயாைத
நிைற6தவகளாக= இ 6தன. ெஜ மாடைர மிக= அபாக
உபசதன. அDகி 6 கிள8ேபா இ/கிராம!, ம/க4 பேவ%
%களாக பி6 ெசல ேவ3+. இ/கிராமேம இலாம ேபாக
ேவ3+ என சபி*ப ேபா

றினா மாட.

சி^யக4/) ஒ%ேம 8யவிைல.
"அவமயாைத ெசIதவக நறாக வாழேவ3+ எ%, அபாக
இ 6தவக கைல6ேபாக ேவ3+ எ% ெசாகிறீகேள ஏ?'' எ%
சி^ய ஒ வ மாடட ேகடா.
"ப3பிலாத !த கிராம ம/க உலகி ம0ற ப)திக4/) ெசறா
தDகள தவறான பழ/கDகைள ம0ற ம/க4/) க0%த6 வி+வாக.
ஆனா இர3டாவதாக நா பாத கிராம ம/க ப3பி சிற6தவக.
இவகளி ந0)ணDக உலக !Lவ பரவ ேவ3+. அவக
பி6 ப அைட6தா: அவகளா மனித )ல நைம அைடJ.
எனேவதா அவக பிய ேவ3+ எேற'' எறா மாட.
சி^ய, மாட மா3ைப நிைன ெப ைம*படா.
நீதி : நலவக ப அைட6தா:, அவகளா உலகி0) நைமேய
உ3டா).

ெஜ (zen ) எற வாைதைய ப0றி சில வாைத. ெஜ எப
ஜ*பானிய வாைத. இத ;லமான சீன வாைதயான சா ( chan ).
இ6த சா எகிற சீன வாைத எதிலி 6 உ வான ெதJமா? நம
இ6தியாவிலி 6 தா. சமகி த வாைதயான தியா (dhyan).
எபதிலி 6 தா. ச ெஜ - ;ல காரண யா ெதJமா ?? 8தமதைத
ேதா0%வித ெகௗதம 8த தா. அவ ேநர2யாக ெசானதாக= சில

கைதக உ3+.
அவகளி வாைதயி ெசாவெதறா ெஜ எறா என?
" யா அைத ெதJ எ% ெசானா: அல ெதயா எ%
ெசானா: அ ெபாIயாகதா இ /)"
ெஜ எனதா ெசா:கிற.
" zen teaches nothing "
" ெஜ ெசாலித வ எ=மிைல "
அ*ப2யானா ெஜ எபைத எ*ப2 உணவ?
இத0) ஒ சிறிய கைத உ3+
ஒ ெபய கடலி மீ க உலவி ெகா3+ இ 6த. சிறிய மீ தாI
மீ னிட ேகட.
"எேலா கட கட எ% ேப5கிறாக ... அ*ப2ெயறா என அ
எD) இ /கிற"
"உன/) உேளJ உன/) ெவளிேயJ இ /கிற "
" எதனா எனா அைத காண!2யவிைல"
" ஏெனறா நீ பிற6த அDேக தா, ஒ ேவைள உ இற*8 அDேகேய
நி9சயி/க*ப+ இ /கலா "
ஜ*பானிய ைஹ/

ேபாலேவ ஜ*பானிய ெஜ கைதக4 ெவ)

சிறியதானைவதா. ஆனா 8ைத6 இ /) அதDக அதிக...
இத0) கGசியசி விள/க. " பிற*ப இற*ப அDேக எபைத மற6
ேபான மீ கைள ேபால மனிதக4
ெஜ எற கட:/) வா#6தா: அைத உணர ம%/கிறாக"
ெவ)Yரதிலி 6 கா+ மைலகைள கட6 ெஜ மாடைர பா/க
வ6தி 6தா ஒ ஆசாமி. வ6ததிலி 6ேத ஆ2 மாத/ கதைவ*ேபால ெலாட
ெலாட> ேபசி/ெகா3ேட இ 6தா. பல ைமக கட6 வ6த கைதைய
ஒ ஆh திைர*படதி கைதைய* ேபால விவ/ ெகா32 6தா.
ெஜ மாட சி^யக, அ6த ஆசாமிைய 50றி அம6 ெகா3+
ஆவமாI கைத ேகடாக. ெஜ மாட அைனைதJ
8!%வ:ட பா/ ெகா32 6தா.
அ+தநா ெஜ மாடைர பா தா வ6த ேநா/கைத விள/க
ஆரபிதா அ6த ஆசாமி.
"வா#வி ஞான ெபறேவ3+ எபதா என )றி/ேகா. உDகைள
பாதா ஞான வ எறாக. அதனாதா உDகைள ேத2
வ6ேத. உDகளா !2யவிைல எறா: பரவாயிைல, எD)

ெசறா கிைட/) எ% ெசா:Dக. எ*பா+படாவ அD)
ெச%வி+ேவ'' எறா அ6த ஆசாமி.
"என சாவி ஒ% ெதாைல6 விட !தலி அதைன ழாவி
க3+பி2*ேபா. பிற) நீDக ஞான ெப% வழிைய* ப0றி ெசாகிேற''
எறா மாட.

மாட ஆசாமிJ 50% வடாரதி எலா ேத2னாக. எD)
ேத2J சாவி கிைட/கவிைல. "கைடசியாக சாவிைய எD)
ைவதி 6தீக'' எ% மாடட ேகடா அ6த ஆசாமி. "ேந0% மாைல
ஆ0றி0) ெசறேபா ைகயி ைவதி 6ேத. அ*ேபா ைகதவறி நீ
விL6விட'' எறா மாட.
"அDேக ெதாைல வி+ இDேக வ6 ேத2னா சாவி எ*ப2 கிைட/)''
எ% ேகடா அ6த ஆசாமி. "அைத*ேபாதா ஞானைத உDக4/)ேள
ைவ/ ெகா3+ ெவளியி எDெகலாேமா ேத2 அைல6
ெகா32 6தா எ*ப2 கிைட/)'' எறா மாட. ஞான ெப0றவராI
மாட காலி விL6தா அ6த ஆசாமி.
நீதி: ஞான எப நம/)ேளதா இ /). ெவளியி ேத2னா
கிைட/கா.
ெஜ மாட நைடபயணமாக 8திய ஊ /) வ6தா. அ6த ஊ
மிக*ெபய ெசவ6த, மாடைர அேபா+ வரேவ0றா. ெஜ
மாட /) அவர சி^யக4/) வி 6 அளிதா ெசவ6த.
வி 6 !26த=ட மாடட வ6த ெசவ6த, "என )+ப
தைல!ைற, தைல!ைறயாக ச6ேதாஷமாக வாழ வா#Dக'' எறா.
"!தலி தாதா இற/க ேவ3+, அ+ மக இற/க ேவ3+, பிற)
ேபர இற/க ேவ3+'' எ% ஆசி வழDகினா மாட.
ெசவ6த /) ேபரதி9சி. "வா#த ெசானா இ*ப2 அபச)ணமாக
ெசாகிறீகேள'' எ% வ தட ேகடா ெசவ6த.
"உன )+ப பலா3+ கால ச6ேதாஷமாக இ /கதா ஆசி
வழDகிேன. த6ைத உயிேரா+ இ /) ேபா மக இற6 ேபாவ
எSவள= ெபய ேசாகைத உ3டா/) ெதJமா? அ6த தைல!ைற
!Lவேம ேசாகதி ஆ#6 வி+. த6ைத இற6த பிற) மக
இற*பதா இய0ைகயி நியதி. எனேவதா அSவா% நிகழ

வா#திேன'' எறா மாட.
மாட நெல3ணைத உண6 ெகா3+ அவட ஆசி ெப0றா
ெசவ6த.
ப வ டDக க+ தவதி0) பிற) ஞான அைட6ததாக சி^ய
தன ெஜ மாடைர பா வா# ெபற வ6தா. வ வழியி த
க3ணி ப+பவகளிட எலா `நா ஞான ெப0% விேட', `நா
ஞான ெப0% விேட' எ%

றி/ெகா3ேட வ6தா. ஞான ெப0ற/

கைதைய ஒSெவாறாக விள/கி ெசால அவைன9 50றி ெப D 

ட

2ய. சி^யைன பாரா2 ம/க அைனவ வா# ஒலிகைள
எL*பினாக. ம/க எL*பிய வா#ெதாலி இர3+ ெத தளி இ 6த
மாட /) ேகட. மாட ஒ ெமலிய 8!%வ:ட
தியானதி அம6தி 6தா.

ஆரவாரமாக சி^ய மாட வ20)

dைழ6தா. மாடட தா
ஞான ெப0றைதJ, வா# ெபற வ6தைதJ சி^ய
சி^யைன தைல !த கா வைர மாட

றினா. 

6 கவனிதா.

"வ20)

dைழJ ! நீ உன மிதிய2கைள தைரயி கழ0றி
ைவதாயா அல அத0ெகன ஒ/க*ப+ள அலமாயி ைவதாயா?''
எ% மாட சி^யனிட ேகடா. சி^ய தி தி ெவன விழிதா. "நீ
ெகா3+ வ6த )ைடைய மிதிய2க4/) வல 8ற ைவதாயா அல
இட 8ற ைவதாயா?'' எ% இெனா ேகவிைய மாட ேகடா.
"அவ6... அவ6... ''என பதி ெதயாம உளறினா சி^ய. "நீ
இ> ஞான அைடயவிைல. மீ 3+ தியான ெசIய ேபா'' எ%
சி^யைன அ>*பி ைவதா மாட.
நீதி : ெசIJ ெசயலி கவன!, விழி*8ண=தா ஞான
அைடவத0கான அ2*பைட த)திக.
மிக*ெபய சா!ராI ேபா வர

அவ. பல ேபா !ைனகைள க3டவ.
பல மனகைள தன 8ஜ பலதா:, வா வ9சா:

ேதாவிJற9
ெசI அவகைள, வா !ைனயி சிைற* பி2தவ. இவ
தைலைமயி பைட வ கிற எற தகவ வ6தாேல ேபா எதி நா+
மனக சரணைட6 க*ப க2வி+வாக. அகில உலகெமD)
அவன வரைத*

பா பய6 ந+Dகினாக. அவன வரைத*

ேபா0றி 8லவக பாட இய0றின.
அ*ப2*படவ ெஜ மாடைர* பா ஆசி ெபற வ6தா. மாட

ஆசிரமதி0) dைழ6த=டேன சா!ராI வர>/)

தா#=
மன*பாைமJ, பய! உ3டான. மாட ெதIவக
ீ !கைத பாத
உட அவன தா#= மன*பாைமJ, பய! இ> அதிகத.
மாடட ஆசி ெப0ற பிற), "வா#வி பல!ைற மரணதி விளி8
வைர ெச% தி பி இ /கிேற, அ*ேபாெதலா ஏ0படாத பய,
உDகைள*பாத ஏ ஏ0பட?, எதைனேயா ச/கரவதிகைள
க3+ ஏ0படாத தா#= மன*பாைம இD) வ6த என/) ஏ
ஏ0பட?'' எ% மாடட ேகடா ேபா வர.

மாட !கதி ெமலிய 8னைக பட6த. "ெகாAச ெவளிேய
வா'' எ% சா!ராI வரைன

அைழ/ ெகா3+ ெவளிேய ெசறா. அDேக
உய6த நீ3ட ெந2ய மர!, அத அ கி சிறிய மர ஒ% இ 6த.
"இேதா இ6த இர3+ மரDக4 பல வ டDகளாக இDேகதா
ஆசிரமதி0) அ கிேலேய இ /கிறன. இ6த சிறிய மர எனிட வ6
ெபய மரைத விட நா சிறியதாக இ /கிேறேன எ% தா#=
மன*பாைமயி ேககவிைலேய ஏ?'' எ% மாட ேகடா.
"ஏெனறா அைவகளா தDக4/) ஒ*பி+ பா/க!2யா'' எறா
வர.

"அைத*ேபாதா உன பிர9சிைனJ'' எறா மாட.
நீதி : ம0றவக4ட ஒ*பி+ேபா நம/) தா#= மன*பாைமJ,
வ த!தா உ3டா).
சின வயதிலி 6ேத ெசா/கைதJ நரகைதJ ப0றி அறி6 ெகாள
படாதபா+ ப2 6தா ஜிDஜு. யா அவ>/) சயான பதிைல
ெசாலவிைல. அவன ஊ /) 8திதாக வ6தி /) ெஜ மாடட
ேகடா க32*பாக பதி கிைட/) எ% அைனவ ெசானாக.
ெஜ மாடைர கதி !ைனயி மிர2யாவ இ% எ*ப2J ெசா/க,
நரக இர3ைடJ ெத6 ெகா3+தா ம%ேவைல பா*ப எற
!2ேவா+ ெசறா ஜிDஜு.
ஜிDஜு ெசற ேநர மாட ஆ#6த தியானதி இ 6தா. "என/)
ெசா/க, நரக எறா என? எப உடேன ெதய ேவ3+'' எ%
ச*தமிடா ஜிDஜு. "உDக4/) காேகக விைலயா ெசா/க, நரக
ப0றி என/) உடேன ெசா:Dக'' எ% மீ 3+ ச*தமிடா.
தியானதி இ 6 க3விழித மாட "யாரடா நீ !டாேள, கைல6த
தைலJட, அசிDகமான !கட, நா0றெம+த வாJட வ6
எனிட ேப5கிறாI'' எ% ேகடா. மாட வாைதக ஜிDஜுவி
மனதி ஈ2யாI இறDகி ேகாபைத உ3டா/கிய. தனிைல மற6த
ஜிDஜு "உைன என ெசIகிேற பா'' எ% ச*தமிடப2 மாடைர

ெவட வாைள உ வினா. "உன இ6த நிைலதா நரக'' எறா
மாட.
தன தவைற உண6த ஜிDஜு ேகாப தணி6 சகஜ நிைல/)
தி பினா. தா மிக*ெபய பாவ ெசIய இ 6 த*பியைத எ3ணி
ச6ேதாஷமைட6தா. அவன !கதி அைமதி ெதபட. "உன இ6த
நிைலதா ெசா/க'' எறா மாட. தன வா#வி நீ3ட நாகளாக
விைட ெதயாம இ 6த ேகவி/) விைட ெத6த தி *தியி ஜிDஜு
வ+
ீ தி பினா.
நீதி : ெசா/க, நரக இர3+ நா உயி ட இ /) ேபா வாL
வா#/ைகயிதா இ /கிற.
ெஜ மாட தன சி^யக4ட காடா0றி )ளி/ ெகா32 6தா.
திVெரன நீ ேவக! அள= அதிக/க ெதாடDகிய. ந+ ஆ0றி
)ளி ெகா32 6த மாடைர நீ `அேல/'காக Y/கி/ெகா3+ ெசற.
மாட ஆ0ேறா+ ேபாவைத க3ட சி^யக `)Iேயா' `!ைறேயா' எ%
சத ேபா+/ெகா3ேட ஆ0ேறாரதி நீ ேபா/கிேலேய ஓ2னாக.
ஆ0% ெவளதி சி/கிய மாடேரா எ6த ஒ

/)ர: இடாம

ஆ0ேறா+ ேபாI/ெகா3ேட இ 6தா.
காடா% மைலயிலி 6 அ வியாக விL இட வ6த. மைலயிலி 6
நீ ட மாட கீ ேழ விL6தா. மாட விL6 ெசவிடா எ%
நிைன சி^யக பதறியப2ேய கீ ேழ இறDகி ஓ2ன. அைனவ அL
ெகா3ேட கீ ேழ ஓட, மாட எ6த ஒ சிராI*8 இறி சிதப2 எL6
வ6தா. சி^யக4/) ஆ9சயேமா ஆ9சய.
"இSவள= உயரதி இ 6 விL6 எ6த ஒ பாதி*8 இறி
வ வத0) என ம6திர ெசான ீக'' எ% மாடட ேகடன.
"ம6திர! இைல, த6திர! இைல. நீ அ2/ெகா3+ ெசற=ட
எ6த ஒ எதி*8 காடாம எைன !Lவமாக ஆ0றிட ஒ*பைட
விேட. ஆ0% ெவளதி ெச: மீ க, Y5க ேபால நா>
ஆ0றி ஒ அDகமாகி விேட. இதனா ஆ0றி வி *ப ேபால
எைன 8ர2ய, 5ழ0றிய இ%தியி பதிரமாக கீ ேழ ெகா3+வ6
வி+விட'' எறா மாட.
நீதி : எ6த ஒ எதி*8 காடாம வா#/ைகயிட நைம ஒ*பைட
விடா பமிறி வாழலா.

8க#ெப0ற ெஜ மாட ஒ வ இ 6தா. அவைர*ேபா%
அைமதியானவக உலகி இைல எ% அைனவ 8க#6தன.
அவ /) ேகாபேம வரா எபதா அவர 8க# ம0ற நா+க4/)
பரவிய. மாட 8கைழ/ க3+ ஒ வ ெபாறாைம*படா. எ*ப2J
மாடைர ேகாப;2 அவர 8கL/) களDக விைளவி*ப எற
எ3ணட மாட ஊ /) வ6தா.
ேநராக மாடைர ேத2வ6த அவ, அவ பாட ெசாலித மடதி0)
ெவளிேய நி% ெகா3+ ச*தமிடா. "ஏI அறிவிழ6த ெஜ மாடேர!
!டாேள ெவளிேய வா. நீ ஒ கி%/க. உன/ெகலா மயாைத ஒ
ேகடா?'' எ% வாI/) வ6தப2 வைச பா2னா. மாடைர ஒ வ
தி+வைத பாத சி^யக ேகாபதி ெகாதிதன. ஆனா மாட
ெகாAச

ட ேகாப*படாம 8னைகJட ெவளிேய வ6தா. "ஏன*பா

ச*தமி+ க^ட*ப+கிறாI, ெகாAச நீ அ 6'' எ% ஒ )வைளயி
நீைர வழDகினா. "ேபாடா கிழவா'' எ% )வைளைய த2 வி+ மீ 3+
வைசபாட ஆரபிதா அவ.
அ*ேபா சிறி

ட ேகாப*படாம சிதப2 மாட நிறி 6தா.

இ%தியி ச*தமி+ கைள*ேபான விஷமி, "உDகைள இSவள=
ேகவலமாக தி+கிேறேன, எ=ேம உைற/கவிைலயா'' எ% மாடட
ேகடா. "நா ஒ வ /) அளி/) பைச அவ ெப0%/
ெகா3டாதா அ அவ /) ெசா6த, இைலெயறா பைச
வழDகியவ /)தா அ6த ப5 ெசா6த'' எறா மாட. !2வி
அவமான*படவனாI ேதா0%*ேபாI தி பினா அ6த விஷமி.
நீதி : நா ம0றவக4/) தீைம ெசIதா, இ%தியி அத பல
நைமேய வ6தைடJ.

ெஜ மாடட ஆேலாசைன ேகக வ6தி 6தா ஜிDஜு. "24 மணி ேநர
என/) ேபாதவிைல. ஏக*பட ேவைலக ெசIய ேவ32Jள.
மைனவி/) உடநிைல சயிைல, அவைள ம வமைன/) அைழ
ெசவதா? )ழ6ைதைய பளி/) அைழ ெசவதா? இைல கைட/)
ெச% வியாபாரைத பா*பதா? என )ழ*பDக என/)

+ க2

வா#கிறன. எ6த ேவைல/) !/கியவ ெகா+*ப எற
)ழ*பதிேலேய எ6த ேவைலையJ எனா ெசIய !2யவிைல.
எனேவ நீDகதா என/) ஒ நல வழிைய காட ேவ3+'' எறா
ஜிDஜு.
மாட ஜிDஜுைவ ேநா/கி ெமலிதாக சி வி+ உேள ேபானா.

"எனடா இ? நா பிர9சிைனைய தீ/க ெசானா சிதப2 உேள
ேபாகிறாேர'' எற )ழ*பட ஜிDஜு அம6தி 6தா. ஒ க3ணா2 ஜா2,
3 ெபய க0க, 5 சிறிய க0க ஆகியவ0ைற எ+/ ெகா3+ மாட
வ6தா. "ஜா2ைய இDகி /) க0களா நிர*8'' எறா மாட. அறி=ைர
ேககவ6த என/) இ= ேவ3+, இன! ேவ3+ எ%
மனதி0) ெநா6தப2, !தலி ெபய க0கைள உேள ேபாடா. பிற)
ேமேல இ 6த இைடெவளிகளி சிறிய க0கைள ேபா+ நிர*பினா ஜிDஜு.
"!தலி ெபய க0கைளJ பிற) சிறிய க0கைளJ ஏ ேபாடாI?''
எ% மாட ேகடா. "!தலி சிறிய க0கைள* ேபா+ விடா, பிற)
ெபய க0கைள ேபாட ேபாதிய இட இ /கா அதனாதா'' எறா
ஜிDஜு. "வா#/ைகJ அ*ப2தா, இ*ேபா ெசIயாவிடா பிற)
ெசIயேவ !2யாத ேவைலகைள உடேன ெசI விட ேவ3+. எனேவ
வியாபாரைத எ*ேபா ேவ3+மானா: பா/ெகாளலா. !தலி
மைனவிைய ம வமைன/) அைழ*ேபா'' எறா மாட. ெதளி=
ெப0ற ஜிDஜு வ20)

ஓ2னா.
இர3+ ெஜ மாட சி^யக ேபசி/ெகா32 6தன. அகிரா எற
சீட தன மாட அ ைம ெப ைமகைள எலா விள/கினா.
`எDக மாட மாயா ஜாலDகளி மன. ஆ0% நீ ேம நட*பா,
கா0றிேல பற*பா, தீயிேல )ளி*பா, 8யைல எதி*பா. இ*ப2 பல
அதிசயDகைள ெசIவா. உDக மாட என ெசIவா?', எ% அகிரா,
ஜிDஜுவிட ேகடா.
ஜிDஜு `என மாட ஆ0% நீ )ளி*பா, கா0ைற 5வாசி*பா, தீைய
பயப+தி சைம*பா, 8யைல/ க3டா மடதி ஒளி6 ெகாவா. நீ
ெசாவ ேபா எலா எ= ெசIததிைலேய. எத0) அவ /)
என மாயாஜால ெதJ என விசா வி+ வ கிேற', எறா.
அ+த நா அகிரா=, ஜிDஜு= ச6தி ெகா3டன. `எDக
மாடட உDக4/) என மாயாஜால அதிசயDக ெசIய ெதJ?
எ% ேகேட. அதிசயDக எ= நிக#தாம சாதாரணமாக
இ *பதா என அதிசய'' எ% மாட ெசானா எறா ஜிDஜு.
நீதி : சாதாரண மனிதனாகேவ இ . அதா உைன அசாதாரணமானவனாக
மா0%.

ஜிDஜு ஒ விதியாசமான பிறவி. தா ஆணழகனாI, அறி=ளவனாI
பிற6தி 6தா இளவரசிைய தி மண ெசIதி /கலா எ% பக கன=
கா3பவ. தனிட!ள )ைறகைள எ3ணி எ*ேபா வ ததிேலேய
இ *பவ. ம 6தி0)

ட அவ !கதி சி*ைப பா/க !2யா.

ெத வி யாராவ சிதா, அவக தைன* பாதா சி*பதாக
நிைன/ ெகா3+ ேகாபமைட6 அவகளிட ச3ைட/) ெசவா.
இ%தியி ஒ நா தன )ணைத 86 ெகாள இயலாம, ெஜ
மாடட ேக+ மன ெதளிவைடய நிைனதா.
"யா சிதா: என/) ேகாப வ கிற ஏ அ*ப2?'' எ% மாடட
ேகடா. இைத ேகட=ட ெஜ மாட `ஹாஹா' எ% சி/
ெகா3ேட ெச%விடா.
ெஜ மாட எத0) சிதா? எற காரண 8யாம ஜிDஜு மிக=
)ழபினா. அைத நிைன, நிைன ;% நாகளாக ஊ3
உற/கமிறி )ழ*பதி ஆ#6தி 6தா.
அ+த நா ெஜ மாடட ெச%, "அ% எைன* பா ஏ
மாட சிதீக? நா வ ததி ;% நாகளாக சா*பிடேவ
இைல'' எ%

றினா. உடேன ெஜ மாட, "!டாேள! இ*ேபாதாவ

உன/) 8கிறதா? நீ ேகாமாளிைய விட சிறியவ, அ தா உன
பிர9சிைன'' எ%

றினா. இைத/ ேகட ஜிDஜு அதி6 ேபானா.

"நா ஒ ேகாமாளிைய விட சிறியவ என எ/காரணதா
)றி*பிVக?'' எ% ேகாபட ேகடா.
அத0) ெஜ மாட, "ேகாமாளியாவ பிற சி*பைத/ க3+ மகிL
தைமJைடயவ. ஆனா நீ ம0றவக சி*பைத எ3ணி வ 6தி
)ழ*பட இ /கிறாI. இ*ேபா ெசா, நீ ேகாமாளிைய விட சிறியவ
தாேன'' எறா.
இைத/ ேகட ஜிDஜு தன தவைற உண6, )ழ*ப தீ6த ச6ேதாஷதி
சிதா.
நீதி: என நட6தா:, அதனா விைளJ நைமைய ம+ எ+/
ெகா3+ மகிL தைம, வா#வி மன அைமதி ம0% ச6ேதாஷைத
ெப0% த .
அ6நகரதி ரா\வ தைலவ ஜிDஜு. அவன கபீர!, ேபாதிற>
அவ>/) மி)6த மயாைதைய த6த. பலநா+ அரசகளி கிiடDகைள
தன கால2யி விழைவதவ ஜிDஜு. இ*ப2 அவன வரதீ
ீ ர

ெசயகைளெயலா விவதா அ அ>மா வாைல* ேபால நீ3+
ெகா3ேட ேபா).
வ த கல6த !கட, கசDகிய உைடயணி6 ஜிDஜு ஒ நா ெஜ
மாடைர* பா/க வ6தா. "மாட இ6த உலகேம எைன/ க3+
பய6 ந+D)கிற. எேலா என/) மி)6த மயாைத அளி/கிறாக.
ஆனா....'' எ%

றி சிறி இைடெவளி வி+ ):Dகி ):Dகி அLதா

ஜிDஜு.
"என மைனவி எைன மதி*பேத இைல. அவ உட !LவைதJ
தDக நைககளா G2Jேள. அவ4/ெகன ஆயிர/கண/கான விைல
உய6த ப+ ஆைடகைள வாDகி/ ெகா+ேள. பிரமா3டமான
மாளிைக க2 ெகா+ேள. இSவள= ெசI அவ எைன
ஏளனமாக* பா சி/கிறா. எ ெசா ேப9ைச/ ேகபேத இைல.
சாபா உ*ைபJ, ரசதி காரைதJ ெகா2 வி+கிறா. அ கி
ெசறாேல ேகாபதி ககிறா. இ*ப2 அவ ெகா+/) பDக4/)
அளேவ இைல'' எ%

றிய ஜிDஜு ;/ைக சி6தினா.

"உன மைனவி/) இதைன ெபா கைள வாDகி/ ெகா+தி /கிறாேய!
எறாவ ஒ ேராஜா*G வாDகி ெகா+தி /கிறாயா?'' எ% ெஜ மாட
ேகடா.
"இைல'' எ% தைலயா2னா ஜிDஜு. "இ% வ+/)

ெச: ேபா
ஒ ேராஜா*Gைவ வாDகி/ெகா3+ ேபாI உன மைனவியிட அபாக
ெகா+. அேபா. உன மைனவி நீ கிழித ேகாைட/

ட தா3ட

மாடா'' எறா மாட.
"ஏதாவ ம6திர, த6திர ெசI, ைம ெகா+ என மைனவிைய வசிய
ெசIய ெசாலி த வா எ% பாதா, இவ ஒ ேராஜா*G ேபா
எகிறாேர'' எ% மனதி0) நிைன/ ெகா3ட ஜிDஜு ேவ% வழியிறி
செய% தைலயா2னா.
"ைவர ஆபரணDக4/)

ட மயDகாத ராசஷியவ. இ% ேராஜா*G

வாDகி ெகா3+ ேபானா என ெசIய* ேபாகிறாேளா!'' எ% பய6தப2
ேராஜாைவ மைனவியிட ெகா+தா ஜிDஜு.
என ஆ9சய!
ஜிDஜுவி மைனவி ேராஜாைவ வாDகி தைலயி ைவ/ ெகா3+
ெவக*ப+ சிதா.

ஜிDஜுைவ அபாக உபசதா. அ%5ைவ உண= பமாறினா. ஜிDஜு
தன க3கைளேய நபாம தைனதாேன கிளி*பாதா. நட*ப
எலாேம நிஜ. ஒ ேராஜா*Gவி மகிைமைய வா#நாளி அ%தா
உண6தா ஜிDஜு.
நீதி : மனதி அபிறி ஆயிர ெபா கைள அளி*பைதவிட, அ8ட
ஒ ேராஜாைவ அளி*பேத ேபா.
ஜிDஜு சயான ச6ேதக* பிறவி. ேகவிகதா அவன அைடயாள.
"கட= எDகி /கிறா?'' எ% ஜிDஜு மாடட ேகடா. "கட=
எD) இ /கிறா. எதி: இ /கிறா. இ6த உலக கட=ளா
உ வான. அதி:ள உயினDக, பைட*8க அைன கட=ளி
பிரதிபலி*8தா'' எறா மாட.
வ+/)

தி 8 ேபா கைடெத வி யாைன வ வைத ஜிDஜு
பாதா. அைனவ யாைன/) விலகி வழி விடாக.
கட=ளி பைட*பான யாைனJ ஒ விததி கட=தாேன,
கட=ைள/க3+ எத0) பய*பட ேவ3+? எ% நிைனத ஜிDஜு
விலகாம நட6தா.
அ*ேபா யாைனயி ேம அம6தி 6த பாக "தபி! வழியி இ 6
நக6 ேபா'' எ% ச*தமிடா.
அைத எ அள= காதி வாDகாத ஜிDஜு கபீரமாI வழியி நிறா.
வழியி ஆ நி0பைத/ க3ட யாைன ஒDகி நட6த. அ*ேபா
யாைனயி பி8ற ஜிDஜுவி மீ ேமாதிவிட `ெபா'ெத% கீ ேழ
விL6தா.
ஜிDஜுவி0) யாைனைய விட மாட மீ க+ைமயான ேகாப. "நீDக
ெசானப2 யாைனையJ கட=ளாக நிைன நிற எைன, யாைன
இ2 தளிய ஏ?'' எ% மாடட ேகாப ெபாDகிவழிய ேகடா.
"யாைனJ கட=தா எபதி ச6ேதக இைல. அேத சமய பாக
வ2வி கட= உைன விலகி*ேபா எ% ெசானாேர, அைத நீ ஏ
ேககவிைல'' எ% மாட ேகடா.
தன !டாதனைத உண6த ஜிDஜு மன தி 6தினா.
நீதி : கட= எ*ேபா பல வ2வDகளி நம/) நவழி கா2/
ெகா32 /கிறா. ஆனா நாதா அதைன சயாக ேகபதிைல.

பல நா+களிலி 6 மாணவக ேத2 வ6 அ6த ெஜ மாடட
பாட க0றாக. வ)*பி இ /) மாணவ ஒ வ தி +வதாக 8கா
வ6த. பல!ைற ைகJ கள=மாக பி2ப+ அவ தி 6வதாக
இைல. மாட அவ மீ நடவ2/ைக எ+/கவிைல.
ஒSெவா !ைறJ தி + மாணவ மீ ம0ற மாணவக )0ற
5ம ேபா, மாட எ= ெசாலாம ம=னமாI 8னைகJட
இ 6தா.
மாட மனி வி+வ, அவ மீ 3+ தி +வ ெதாட
நிக#9சியாக ெமகாெதாட ேபா இ 6த.
இ%தியி ஒ நா ம0ற மாணவக அைனவ ேகாப ெதறி/க 
டமாக மாடைர* பா/க வ6தாக.
"நாDக எSவளேவா !ைற ைகJ கள=மாக பி2 ெகா+ நீDக
தி +பவைன த32/கேவா, நம ) )லைத வி+ அ>*பேவா
தயD)ன ீக. தி + மாணவைன ைவதி 6தா நாDக அைனவ 
ெசா6த ஊ /) தி பி வி+ேவா. ஒL/கமாக இ /) நாDக
ேவ3+மா அல தி டதா ேவ3+மா? எபைத ெசாலி வி+Dக''
எ% மாடைர மிர2னாக.
"நீDக அைனவ ெதளி6த அறி=ட இ /கிறீக. எைத ெசIய
ேவ3+?, எைத ெசIய/

டா எப உDக4/) ெதகிற.

ச!தாயதி உDகளா ச6ேதாஷமாக வாழ !2J. ஆனா தி +
மாணவ>/) எ ச- எ தவ%? எப

ட ெதயவிைல. ெவளிேய

ெசறா அவ நிைறய ப அ>பவி/க ேந+. எனேவ அவ
நலறிைவ ெப% வைர எ>டதா இ *பா. நீDக உDக ஊ /)
ெசறா: பரவாயிைல'' எறா மாட.
இ6த பதிைல ேகட=ட தி 2ய மாணவ மன தி 6தி கதறி அLதப2
மாட காலி விL6தா. ம0ற மாணவக4 மாட
YIைமயான அைப/ க3+ சிலாகிதப2 மீ 3+ தDகள ) )ல
வா#/ைகைய ெதாட6தாக.
நீதி : தவ% ெசIபவகைள த32/க/

டா, மனி/க ேவ3+.

த3டைனைய விட மனி*பேத சிற6த பலகைள த .
ஒ நா ஜிDஜுவி அமா ெஜ மாடைர ேத2 வ6தா. "மாட என
மக எDகள ெசா0கைள மதி*பேத இைல. நாDக கிழ/ேக ெச

எறா ேம0ேக ெசகிறா. வ2

இ /) பணைத தி 2/ெகா3+
ேபாI ஊதாதனமாக ெசல= ெசIகிறா. நீDக வ6
அவ>/)அறி=ைர ெசாலி ெபா%*8ளவனாக மா0ற ேவ3+'' எறா.
அைழ*ைப ஏ0%/ெகா3ட மாட அ+த நா ஜிDஜுவி வ20)

ெசறா.
ெஜ மாட தன/) அறி=ைர

றதா வ6தி /கிறா எப

ஜிDஜுவி0) ெதJ. "அறி=ைர ேக+ அடD)ற ஆளா நாம'' எ%
மனதி0) நிைனத ப2 மாடைர பணி=ட வரேவ0றா. மாட
அ% !Lவ ஜிDஜு=ட அம6 கைத*ேபசி/ ெகா32 6தா.
"அறி=ைர ெசால அைழேதா. ஆனா ஜிDஜுவிட ேச6 ஜாலியாக
சி ேபசி/ெகா32 /கிறாேர!'' எ% ஜிDஜுவி அமாவி0) ஒேர
வ த.
"ஏதாவ அறி=ைர ெசாவா, அைத ஒ காதி வாDகி ம0ெறா காதி
ெவளிேய வி+ விடலா'' எ% நிைனதா இவ எ= அறி=ைர
அளி*பதாக ெதயவிைலேய!, என ஜிDஜு=/) ஆ9சய.
இ%தியி மாட மடதி0) கிளப ேவ32ய ேநர! வ6த. ச நா
கிள8கிேற'' எறப2 எL6 வ20)

ெவளிேய வ6தா மாட. காலி
காலணிைய மா2/ெகா3+ ஜிDஜுைவ அைழதா. "காலணிகளி உள
கயிைர/ க2வி+'' எ%

றினா. ஜிDஜு= கீ ேழ அம6 மாட

காலணியி உள கயி%கைள க2விடா.
"உைன* ேபாற இள வயதி என உடலி அ08தமான வலிைம
இ 6த. ஆனா வயதான=ட )னிய/

ட !2யவிைல. நீJ

எைன*ேபா வயதான=ட ம0றவகளி உதவிைய நாட
ேவ32யி /)'' எறா மாட. அவ ெசானதி அத 86
ஜிDஜு தி பி தன வயதான அமாைவ பாதா. அ6ெநா2யி
உ3ைமைய உண6 தன கவைத விெடாழிதா. அ% !த
அமாவி ேப9ைச/ ேக) ெபா%*பானவனாக மாறினா ஜிDஜு.
நீதி : மனித வா#/ைகயி நிர6தர எ% எ= இைல. எனேவ
கடைமகைள சயாக ெசIயவிைல எனி பி0காலதி வ 6த ேவ32ய
Zழ ஏ0ப+.

ஜிDஜு ெமைமயான )ணைத ெகா3டவ. ெமத* ப2தி 6தா:
அவன 5பாவைத/ க3+ ஊ ம/க அவைன/ ேகலி ெசIதாக.

ஜிDஜுைவ/ `ேகாமாளி' எ% `!டா' எ% `

வி' `

வி' அைழதன.

தின! ஜிDஜு ெத வி இறDகி நட/)ேபா ஊ:ள சி%வக
எலா

2 நி% `!டா-ேகாமாளி' எ% கதினாக. இதனா

மன!ைட6ேபான ஜிDஜு, ெஜ மாடட தீ= ேத2 ெசறா.
"இ% !த ம0றவக உைன !டா, ேகாமாளி எ%
ெசா:ேபா ச6ேதாஷமாக சிதப2 அதைன ஏ0%/ெகா. ஜிDஜு என
ெபய ெசாலி அைழதா ம+ ேகாப*ப+ தி+'' எ% மாட
அறி=ைர வழDகினா. பிர9சிைன/) தீ= ெசாவா எ% பாதா
வா#நா !Lவ நைம !டா என அைழ/)ப2 ெசIவி+வா
ேபாலி /கிறேத எ% மனதி0) நிைனதா:, மாட ெசாைல
தட/

டா எ% நிைனதப2 ெசறா ஜிDஜு.

அ+த நா ஜிDஜுைவ !டா எ% அைழத சி%வக4/) ஒ
ஆ9சய.
ஜிDஜு ேகாப*படாம வழ/கதி0) மாறாக, மாறாத 8னைகJட
இ 6தா.
"எைன `!டா-ேகாமாளி' எேற அைழJDக. அதா என/)
பி2தி /கிற. என ெபயைர ெசாலி ம+ அைழ விடாதீக.
என/) ெகட ேகாப வ '' எ% ஜிDஜு `உதா' விடா.
உடேன சி%வக `ஜிDஜூ' என ச*தமிடன. "உDகைள ெதாைல
வி+ேவ'' எ% !கதி ெபாI/ ேகாப கா2 ச*தமிடா, ஜிDஜு.
இதனா மீ 3+ மீ 3+ `ஜிDஜு' `ஜிDஜு' என சி%வக ச*தமிடன.
அறிலி 6 அைனவ `!டா-ேகாமாளி' ேபாற ெபயகைள மற6
வி+ ஜிDஜு எ% அைழ/க ஆரபிதன. !கதி ெபாIேகாப
கா2னா: மனதி0) சிதப2 ஜிDஜு தின! ெத வி நட6தா.
நீதி : மரDக நம பாைதயி G/க Yவினா:, மனிதக
!கைளதா Y=வாக. நாதா 8திசாலிதனமாக !கைள
தா32 ெசல ேவ3+.
ஜிDஜு, தன சி% ;ைளைய கச/கி பிழி6, கட=ைள க3+விட ேவ3+
எ% !2= ெசIதா. "கட=ைள/ காண ேவ3+ எறா, ெஜ
மாட உதவிைய நாட ேவ3+'' எ% யாேரா ெசால, அதைன
ேவதவா/காக ெகா3ட ஜிDஜு மாடைர ேத2 ஓ2னா.
மாட ஆ0றி கைர ஓரதி நட6 ெகா32 6தா. ஜிDஜு ஓ2*ேபாI

மாட !னா நிறா.
"மாட! கட=ைள கா\ வழிைய ெசாலி/ ெகா+Dக'' எறா.
"ஏன*பா இSவள= அவசர. திVெரன கட=ைள* பா/க ேவ32ய ேதைவ
என?'' எ% மாட ேகடா.
"அெதலா ெசால !2யா. நா கட=ைள இேற, இ*ேபாேத பாதாக
ேவ3+'' எறா ஜிDஜு. "அ*ப2யா! த3ண /)

இறDகி வா! வழிைய
ெசாகிேற'' எறா மாட. ஜிDஜு, ஆவ!ட ஆ0றி இறDகினா.
மாட, சடாெரன ஜிDஜுவி தைல!2ைய* பி2 அ*ப2ேய நீ
அ!/கினா. இைத ெகாAச! எதிபா/காத ஜிDஜு பயதி உைற6
ேபானா. நீ> ;95விட !2யாம 2தா. மாட, சிறி
ேநரதி த3ண

அ!/கி ைவதி 6த ஜிDஜுவி தைலைய விடா.
உயி பிைழதேத அதிசய எ% பதறிய ஜிDஜு, "மாட, கட=ைள/
கா\ வழி ெதயவிைல எறா, ெதயவிைல எ% ெசால
ேவ32யதாேன! அத0காக இ*ப2யா ெகாைல ெசIய !ய0சி ெசIவ''
எ% ேகடா.
"த3ண /)

இ 6தேபா, உன/) !தலி என ேதைவயாக இ 6த?''
எறா மாட.
"5வாசி/க கா0% உடேன ேதைவயாக இ 6த'' எறா ஜிDஜு.
"த3ண /)

இ /)ேபா கா0% எSவள= ேதைவேயா? அ6த
அளவி0) கட= ேதைவ எறா ம+ வ6 எைன பா'' எறா
மாட. அதபிற) கட=ைள/ கா\ வழிைய யாட! ேகக
ேவ3+ என கனவி: ஜிDஜு நிைன*பதிைல.
நீதி : கட=ைள அைடவ எப சடD) அல. உ3ைமயான ேதைவ,
ேதட இ 6தா ம+ேம கட=ைள அைடய !2J.

சDகீ த க0%/ெகாள ெஜ மாடட ேச6தா ஜிDஜு. தின!,
வி2ய0 காைல நா) மணி/) எL6 கLதள= ஆ0% நீ இறDகி
சாதக ெசIய ைவ சDகீ த ெசாலி த6தா மாட.
தின! ஒேர பாடைலேய மீ 3+ மீ 3+ பாட9ெசானா. ப0க
த6திய2/க நீ நி0பைதவிட, ஒேர பாடைல மீ 3+ மீ 3+ பா+வ
ஜிDஜுவி0) சலி*பாக இ 6த.

";% மாததி எலா ராகDகைளJ, பாடகைளJ க0%/ ெகா3+,
ேபா2களி ெவ0றி வாைக Z2 8க# அைடயலா எ% பாதா, இவ
ேதI6ேபான ெர/கா+ ேபால பா2யைதேய தி ப தி ப
பாட9ெசாகிறாேர'' எ% ஜிDஜு ேகாபமைட6தா.
ஒ நா, மன ெபா%/காம மாடட ெசாலாம ெகாளாம
ஊ /) தி பி ஓ2னா.
ஊ /) ெச: வழியி சDகீ த ேபா2 நட6 ெகா32 6த. 5மா
கல6தா பா*ேபாேம எ% ஜிDஜு ேமைடேயறி, மாட ெசாலித6த
பாடைல* பா2னா.
ஜிDஜுவி பாடைல/ ேகட 

டதின மயDகி க0சிைல* ேபால

நிறன. ஜிDஜு பா2 !2த=ட ஆகா அ08த! அ ைம! எ% வா#தி,
ைககைளத2னாக.
"உன ) யார*பா? ெகாAச

ட பிசிறிலாம, ராகமாக பா+கிறாேய''

எ% அைனவ ேகடன. மாட ஒேர பாடைல மீ 3+ மீ 3+
பாட9ெசானத0கான காரண அ*ேபாதா ஜிDஜுவி0) 86த. அவர
அ ைம ெதயாம ஓ2 வ6விேடாேம எ% வ 6தி மீ 3+
மாடட சDகீ த க0க தி பினா.
நீதி : நிைறய விஷயDகைள* ப0றி ெகாAச ெத6தி *பைத விட, சிறிய
விஷயைத* ப0றி, அதிக, ெத6 ைவதி *பேத நி8ணவ ஆ).

ெமௗனதி சத
நா) 8த மட றவிக இர3+ வாரதி0) எ= ேபசாம
ெமௗனமாக தியான ெசIவ என !2ெவ+தன. அ% இர=
படபடெவன அ2த கா0றி ஏ0றி ைவதி 6த ெமL)வதி
மி>மி>/ெகன நிைலய0% எ6 !2வி அைண6 விட.
!த றவி: "ஆ!! ெமL)வதி அைண6 விட"
இர3டா றவி ெமவாக: "ேபச/

டா எ% அலவா, நா

!2ெவ+ இ 6ேதா?"
;றா றவி ேகாபமாக: "நீDக இ வ ஏ ெமௗனைத கைல
வி2க?"

நாகா றவி சிதவாேற: "ஹா ஹா! நா ஒ வ தா ேபச
விைல"..... 
/_ ஒ ெஜ றவி. அவ ஒ !ைற 5வ ஒறி G/

ைட ெதாDக

விட ஆைச*படா.
த9ச ஒ வ உதவ வ6தா. த9ச ஆணி அ2/க நிைன/) ேபாெதலா,
"இDேக இைல. அDேக இைல. இ> ெகாAச வல. ெகாAச
இட. ெகாAச உயேர. ெகாAச கீ ேழ" எ% ெசாலி/ ெகா32 6தா 
றவி. ஒ இட வ6த இ தா எறா.
த9ச அ6த இடைத மனதாேலேய )றி/ ெகா3+, தி ப றவிைய9
ேசாதி/க எ3ணினா.
இடைத மற6 விடதாI9 ெசானா.
ஆனா றவி மீ 3+ அேத இடைத மிக9 சயாI9 52/ கா2யதி
த9ச அச6 தா ேபானா எபைத9 ெசால= ேவ3+ேமா?
ஜிசா எெறா ெஜ றவி. மிக அழகாI* பட வைரவா. பட
வைரவத0) அவ மாதி பண யா இ வைர வZலிததிைல
எபேத வடார !L/க ேப95.
அவட பட வைர6 ெகாள ஒ தாசி வ6தா. அவைள* பட
வைரய9 ெசானா. இ வைர ேகடைத விட மிக அதிக* பண
வாDகினா றவி. அவ4 த6தா. பட வைர6 ெகா+தா றவி. "இ
அழகாI தா இ /கிற. எ>ைடய பாவாைடயி வைரய !2Jமா
இெனா ஓவிய?" எ% ேகடா தாசி.
அத0) அதிக* பண வாDகி/ ெகா3+ வைர6 ெகா+தா றவி.
அவ பண வாDகியத0) ;% காரணDக இ 6தன. அ6த ஊ நிலவி
வ6த பAச ேபா/க=, ப/க ஊ /)9 ெசவத0கான பாைத ேபாட=,
அவர ) வி கனவாI ஒ ஆலய கட= தா அைவ.
அ6த/ காரணDக4/கான காயDக !26த அவ ஓவிய வைரய*
பணேம வாDகி/ ெகாளவிைலயா.
ெஜ றவியான ஒ ஓவிய ஆசிய, மாணவக !னிைலயி பட
வைர6 கா2/ ெகா32 6தா.

அழகிய மர ஒைற ேவகமாக வைர6 கா2னா. அவ காகிதைத
எ+ததி இ 6 வைர6 !2/) வைர பா/ ெகா32 6த
மாணவக ஒSெவா வ , படதி ஏேத> ஒ )ைறைய/ கா2/
ெகா3ேட இ 6தன. அவ பல படDகைள வைர6 விடா. ஏேத>
ஒ )ைறையயாவ ெசாலி/ ெகா3ேட இ 6தாக சீடக.
செய% வி+ விடா றவி.
மாணவக யா இலாத ேநரதி, மீ 3+ ஒ !ைற வைர6தா 
றவி. அ+த !ைற க3ட மாணவக, இ தா இ *பதிேலேய மிக9
சிற6தெதன=, ஒ )ைற

ட/ காண இயலவிைல எ%

ஆ9சயட ரசிதன. 
றவி சி/ ெகா3ேட ெமௗனமானா.
ெடேனா எ> ெஜ மாணவ பதா3+களாI ெஜ சீடராI இ 6
ெஜ ஆசியராI பதவிேய0ற ெப0றா. ஒ மைழநாளி அவ நா இ எ> இெனா ெஜ ஆசியைர/ காண9 ெசறா.
"வ ேபா உ ெச *ைபJ )ைடையJ வாசலி ைவ வி+
வ6தாயா?" - ேகடா நா-இ.
"ஆ" எறா ெடேனா.
"ச. )ைடைய ைவத ெச *8/) வல*ப/கமா இட*ப/கமா?" என%
அ+/கினா அ+த ேகவிைய நா-இ.
பதி ெசால ெதயாத ெடேனா, தா இ> ெஜ தவDகளி
!L விழி*8ண= அைடய விைல எ% வ 6தி பின நா-இ ைன/
) வாI அைட6 பினாளி மிக9 சிற6த ெஜ ஆசியராI திக#6தா.
ெஜ நீ வி
ெபய காயDக யா= வலைமயா நிைறேவறவிைல; விடா
!ய0சியினாேலேய நிைறேவ%கிறன.

எைத*ப0றிJ கவனதி ெகாளாதவ/ேக இ சிதி/).
)ழ6ைதகைள* பா Dக. அைவ எைதJ ஞாபக ைவ/ ெகாள
ேவ3+ எ% ஞாபகதி ைவ/ ெகாவதிைல. எனி>, ஒ
ெபாைமைய எDேக ைவதாI எ% ேகடா உட ெசாலி வி+!

ஒ ஊ ஒ கெவ+ ெதாழிலாளி இ 6தா. க2னமாI
உைழ*பவ.
ஒ நா அவ ஒ ெபய வியாபாயி வ2

! ெச%
ெகா32 6தா. உேள எ2* பாதவ அD) அ6த வியாபாயி
வசதிகைள/ க3+ பிரமிதா. நா> இவைன*ேபா ஒ வியாபாயாI
இ 6தா எதைன ெபயவனாI இ *ேப எ% நிைனதா. உடேன
அவ> ஒ ெபய வியாபாயாI மாறிவிடா.
அ*ப2 இ 6 வ ேவைளயி அவ க3ட ஒ அரசாDக
அதிகாைய. அதிகா/) பண/காரக !த எலா பய*ப+வைத/
க3ட, நா> அதிகார ெகா3ட ஒ அர5 அதிகாயாI இ 6தா
அ தா ெப எ% நிைனதா. உடேன அரசாDக அதிகாயாக=
மாறிவிடா.
பட* பகலி ெவட ெவளியி அதிகா நட6 ெகா32 /) ேபா,
Zயனி தகி*8 தாDக !2யவிைல. ஆகா Zய தாேன ெராப ச/தி
வாI6த. நா ZயனாI இ /க/

டாதா எ% நிைனதா.

Zயனாகேவ மாறிவிடா.
Zயைன Gமி ேம தகி/க !2யாதவா% க ேமகDக Z#6தைத/
க3டா. உடேன ேமகதா Zயைன ெவல !2கிறேத! நா ேமகமாக
மாற ேவ3+ எ% நிைனதா. உடேன க ேமகமாI மாறிவிடா.
இ 6 அ6த ேமகைத வழிநட 8யகா0ைற/ க3ட, ஆஹா,
கா0% அலவா பல வாI6த! நா கா0றாக மாற ேவ3+ எ%
நிைனதா. மாறினா.
அSவா% பயணி/) ேபா எதி*ப+ மைலைய கா0றா அைச/க
!2யவிைலேய! மைல தா மிக= பல வாI6த எனேவ மைலயாக
மாற ேவ3+ எ% நிைனதா. அதப2ேய மைலயாக=
மாறிவிடா.
அ*ப2 இ 6 வ ைகயி, ஒ நா காப)தியி ெகாAச கீ ேழ
விL6த. )னி6 எனெவ% பாதா அD) ஒ கெவட+
ெதாழிலாளி கைல உளியா ெச/கி/ ெகா32 6தா. அைத/ க3ட,
ஆஹா, மைலைய விட* பலசாலி கெவ+ ெதாழிலாளி. எனேவ நா
அவனாக மாற ேவ3+ எ% நிைனதா.
பைழய ப2 கெவ+ ெதாழிலாளியாகேவ மாறிவிடா!

ஒ ெஜ றவி த மாணா/க ஒ வட, எ>ைடய ேபாதைனயிேலேய
சிற6த ேபாதைனைய உன/)9 ெசாகிேற ேக எ%

றிவி+,

சீடனிட, "8த உ மனதிேலேய இ /கிறா" எறா. அைத
மயாைதJட ஏ0%/ ெகா3ட சீட, அைத ம+ேம மனதி ெகா3+ 20
ஆ3+க தவமி 6தா. மனதி அவ /) அள= கட6த மகி#9சிJ
தி *திJ ஏ0பட.
ஒ நா கா+/) றவி ேபா ஒ வ உ0சாகமாI தி6 வ வைத/
க3டா. அவட விசாததி அவ இவ பயிற ) விட
தவDக பயிறவ எ% ெத6 ெகா3டா.
ந ) வி மிக9 சிற6த ேபாதைன ப0றி நீDக என நிைன/கிறீக?
எ% விசாதா.
அத0) அ6த சீடேரா மி)6த மகி#9சிJட>, தி் *திJட>, அைத தா
ந ) ேவ அறிவிளாேர. "8த உ மனதி இைல. எD)
நிைற6தி /கிறா!" - இ தா ந ) வி மிக9 சிற6த ேபாதைனயா)
எறா.
ஒ ெஜ றவியிட 8திதாக9 ேச6த சீட, ) விட ெச% எSவா%
தா பயில ேவ3+ எ% ேகடா.
"எைன ஒ ஆலயமணி ேபா நிைன/ ெகா. எைன ெமவாக
அ2தா ெகாAச தா ஒலி த ேவ. ேவகமாக அ2தா கணெரன

ஒலி த ேவ" எறா.
ஒ ெஜ றவி விவிைதயி: ெபய ெப0றவராI இ 6தா. அவட
ஒ திறைம வாI6த இள விவிைத/கார ேபா2/) வ6தா.
இ வ பல ேபா2களி: ெவ% !ேனறின. றவி/)/
ெகாAச! சைள/காதவராI அ6த விவிைத வர
ீ இ 6தா.
Yரதி இ /) ஒ மா+ ெபாைமயி க3ணி மிக9 சயாக
!த அபா அ2, பி அ+த அபா அ6த அைபேய இர3டாI
பிள6 சாதைன ெசI கா2னா இள வர.

"அ ைம" எ% ெசாலிய றவி, "எ>ட ஒ இட/) வா, அD)
வ6 ெஜயி/க !2கிறதா எ% பா*ேபா" எறா.
அட/க!2யா ஆவ:ட றவிைய* பி ெதாட6தா இைளஞ.
ஒ ெபய மைல9சிகரதி வி+வி+ெவ% ஏறிய றவி, மிக உயரதி

இர3+ மைலக4/) ஊேட, நட6 ெசவத0காக ேபாட*ப2 6த சினA
சிறிய மர*பாலதி ந+வி ெச% நிறா. பால ஒ வ ம+ேம
ெசல !26ததாI இ 6த. கீ ேழ அதல பாதாள. ெகாAச வL/கினா
ட பரேலாக தா.
த விைல எ+த றவி, அைப ெதா+ Yரதி இ 6த ஒ
மரதி கனியி மிக9 சயாக அ2தா.
அ2 வி+, "இ*ேபா உ !ைற" எற ப2 பாலதி இ 6
மைல*ப)தி/)9 ெச% ைகைய/ க2 நி% ெகா3டா.
இள வர /ேகா

ைக கா எலா உதறிய. கனியி சயாக அபா
அ2/க !2யவிைல.
அவர !ைக தடவி/ ெகா+த றவி, "உ விலி இ /) உ%தி,
மனதி இைல." எறா.
ெசௗD Z எ> ெஜ றவி ஒ !ைற தா வ3ண* G9சியாக
மாறி வி+வதாக=, அDேகJ இDேகJ பற6 ெசவதாக= கன=
க3டா. அவர கன=/ காசி G/க நிைற6த ேசாைல !Lவ அ6த
வ3ண* G9சி 50றி வ வதாI அதைன தcபமாக இ 6த.
கனவிலி 6 நன=லக/) வ6த ெஜ றவி, ஒ கண ேயாசிதா.
"நா வ3ண*G9சியாக மா%வதாக/ கன= க3ட மனிதனா? அல
மனிதனாக மா%வதாக/ கன= க3ட வ3ண* G9சியா?"
ஒ ெஜ றவிைய/ காண பல Eக க0றறி6த ஒ ேமைத
வ6தி 6தா.
ெஜ மதைத* ப0றி அவ /) ெத6தைத விவாக9 ெசாலி/
ெகா32 6தா. அவ /) ெஜ றவி ஒ ேகா*ைபயி ேதநீ பமாறினா.
ேகா*ைப நிைற6த பின அதி ேதநீைர ஊ0றி/ ெகா3ேட இ 6தா.
ெவளிேய சி6த ஆரபித ேதநீைர/ க3ட அ6த ேமைத, "ஐயா, ேதநீ
ெவளிேய சி6கிற!" எ%

/)ரலிடா.

சி/ ெகா3ேட றவி, "தாDக4 இ ேபா தா! நீDக உDகைள/
காலி ெசIதா ம+ேம ெஜ ப0றி அறி6 ெகாள இட இ /)"
எறா.

"பாைறகைள9 ச6தி/காவி2
ஓைடக4/)9 சDகீ த இைல"

அதிக ப2த அறிஞ ஒ வ பல ஆ3+களாக ெஜ தவDக ப0றி
ஆராI9சி ெசI ெகா32 6தா. ஒ நா திVெரன தனிட இ 6த
8தகDகைள எலா எ+ வ6 வ2

!ேன ேபா+ எ
விடா.
அேற அவ மிக* ெபய ெஜ றவியாகி விடாரா.
ஒ நா இ ெஜ றவிக ஆ0றDகைரயி நட6 ெகா32 6தன.
அ*ேபா ஆ0றி ஒ மீ ளி/ )தித. அைத* பாத ஒ றவி
ம0றவட, "அேதா பா Dக. அ6த மீ எதைன மகி#9சியாI ளி/
)தி/கிற?" எறா.
அ+த றவிேயா, "நீDக என மீ னா? அ மகி#9சியாI இ /கிற
எ% உDக4/) எ*ப2 ெதJ?" எறா.
அத0) !த றவி, "நீDக என நானா? நா என நிைன/கிேற
எப உDக4/) எ*ப2 ெதJ?" எறா.
ஒ ெகா2 அைசவைத* பாைவயிட இ வ விவாத ப3ணி/
ெகா32 6தன.
ஒ வ ெசானா, "கா0% ெகா2ைய அைசவி/கிற".
இெனா வ ெசானா, "ெகா2 தா அைசகிற".
அD) வ6த ஒ ெஜ றவி ெசானா, "உDக மன தா அைசகிற"

ஒ ெஜ றவிைய ஒ மேனாதவ இயலாள இSவா% ேகவி
ேகடா, "நீDக ம/க4/) எSவித உத=கிறீக?"
அத0) றவிேயா, "அவக ேம: எ6த/ ேகவிJ ேககாத வ3ண
ெசI தா." எறா!

ஒ !ைற Gகப வ6த. அ*ேபா ெஜ மடாலய! பாதி/க*பட.
அ6த மடதி ெஜ றவி மாணா/ககைள அைழ, "பாதீகளா? மிக
!/கியமான, க^டமான கால கடதி: எSவா% நட6 ெகாள
ேவ3+ எபைத ெஜ தவDக ேபாதி/கிறன. நா ெகாAச!
அவசர*படாம !L விழி*8ண9சிJட, எதிேர என நட/கிற எ%
கவனி நட6 ெகா3டைத நீDக க32 *பீக. இதைன
கேளபரதி: இ6த/ க2ட தா மிக பலமான எ% இDேக உDகைள
அைழேத.
ஆனா, என/ேக ஒ சமயதி ச0% த+மா0ற வ6 விட. அ*ேபா
தா, வழ/கைத/ கா2: சிறி அதிக த3ணீ வாDகி/ )2ேத"
எறா.
ஒ மாணா/க ம+ /4/ எ% சிதா.
உடேன "ஏ சி/கிறாI?" எ% ேகடா ) .
அத0) மாணவேரா அைமதியாக, "நீDக அ 6திய த3ணரல

) ேவ,
பழரச." எறா.
ஒ ஊ அ+த+ இ ெஜ ஆலயDக இ 6தன. அவ0றி ஒ
ஆலய மிக* ெபய. அதி ந6தவன ஒ% இ 6த. இர3+
ஆலயDக4/) ந+வி சிறிய 5வ ம+ேம இ 6த.
ந6தவனைத ஒ அப பராம/ ெகா32 6தா. அவ /) மலக,
ெச2க, G6ேதாட எறா அதைன ஈ+பா+ உ3+. அதனா
அவ /) அ6த* பணிைய/ ெகா+தி 6தன. ஒ நா, ஒ ெபய றவி
வ கிறா எ% ந6தவன !LைமJ பா* பா9 5த
ெசIதா அ6த அப. ெச2கைள ெவ2 அழ) ப+தினா. 50றி: பL*8
நிறதி கிட6த இைலகைள எலா ெமாதமாக அ*8ற* ப+தினா.
பளி9ெச% இ 6த ந6தவன.
இவ ெசIJ பணிக அதைனையJ 5வ /) அ*பா இ 6 அ6த
ஆலயதி இ 6த ஒ வய !தி6த ெஜ றவி பா/ ெகா3ேட
இ 6தா.
அவைர/ கவனித ந6தவன அப, "ஐயா, இ*ேபா ந6தவன எதைன
அழகாக இ /கிற பாதீகளா?" எறா. 
றவிேயா, ". ஒேற ஒ% ம+ )ைறகிற. எைன இ6த9
5வைர தா32 வ வத0)/ ைக ெகா+தா அைத9 ச ெசI

வி+ேவ. அ*8ற மிக அ ைமயாக இ /)." எறா.
சிறி தய/கட அவைர9 5வேர0றி/ கீ ேழ இறDக உதவி ெசIதா
ேதாட/கார.
உேள dைழ6த றவி ஒ மரதி அ கி ெச% அைத* பல
ெகா3ட ம+ பி2 ஆ2னா. அ*ேபா சில இைலக
இய0ைகயாI/ கீ ேழ விL6தன.
"அSவள= தா! இ*ேபா தா அ ைமயாக இ /கிற" எறா றவி.
ஒ வாச3ைட க0%/ ெகா+/) ஆசானிட ஒ வ வ6 ேச6தா.
) ேவ தDகளிட வாச3ைட க0%/ ெகா3ேட அ+த ெத வி
இ /) )9 ச3ைடJ க0%/ ெகா+/) ஆசானிட! பயில*
ேபாகிேற எறா.
) ெசானா, "ஒேர ேநரதி இர3+ எலிகைள* பி2/க* பாIபவ
எைதJேம பி2/க மாடா."
ஒ ெஜ ஞானிைய ேத2 வ6த ஒ வ அவட ேகடா.
") ேவ, நா ெசத பி என நட/கிற?"
) ெசானா, "என/) ெதயா அ*பா. நா தா இ>
சாகவிைலேய!".
உடேன அவர வாைதக )றித சி6தைனயி அைமதியாI
ஆ#6தி 6தா அ6த நப.
திVெரன அவர தைலைய* ப0றி ப/கதி இ 6த 5வ !2ய )
ெசானா, "ெசானா ேகக மாடாI? !தலி ெவளிேய வா!
வரமாடாI? வா ெவளிேய!!"
அ/கணேம நிக#கால/) தி பிய அ6த நப ஞான ெப0றா.
அ6த* ப)திைய ஆ4 தளபதி ஒ !ைற ெஜ றவிைய/ காண வ6தா.
"ஐயா. என/) வா#/ைகயி 5வாரசியேம இைல. ச3ைடயிறி ெவ%
பைடகைள ேமI*ப மிக/ க2னமாக இ /கிற" எறா.
ெஜ றவி சீன ெமாழியி எ+ வாைதக ெகா3ட தவ ஒைற

எLதி/ ெகா+தா. அ கீ #/க3டவா% இ 6த:
"ேந0% தி ப வ வதிைல. காலதி ஒ இA9, ஒ அ2 தDகைத
விட அதிக மதி*8ள."
டாெச எ> சமீ பதிய ெஜ றவி தா மைறவத0) ! 60 தபா
அைடகைள வாDகி அதி ஒ வாசகைத எLதி அAச ெசIதா.
அ6த வாசக இ தா:
"நா இ6த உலைக வி+* பிகிேற. இேவ என இ%தி அறிவி*8"
டாெச.
27--07-1892.
ஒ !ைற ெஜ றவி ஒ வ த சீடக ஐவ மிதிவ32யி
ெசவைத/ க3டா. அவக வ32ைய நி%தி வி+ மடதி0)
வ6த ஒSெவா வைரJ அைழ/ ேகடா.
"ஏ மிதிவ32யி வ6தாI?" இ தா அவ ஓSெவா வட! ேகட
ேகவி.
!தலாவ சீட: "உ ைள/கிழD) ;ைடைய ஏ0றி வ6ேத. நானா
5ம/க* ேபாகிேற? வ32 தாேன 5ம/க* ேபாகிற? அதனா தா
மிதி வ32யி ெசேற"
) : "ஆஹா! அ ைம. நீ !தியவனா) ேபா எைன* ேபா த+மாற
மாடாI"
இர3டாவ சீட: "நா மிதிவ32யி ேவகமாக* ேபா) ேபா
எைன/ கட6 ெச: மரDகைளJ பாைதையJ ரசி*ேப. அதனா
தா மிதிவ32யி ெசேற"
) : "மி/க மகி#9சியாI இ /கிறேத. நீ க3கைள அகலமாI திற6
உலைக/ கவனி/கிறாI."
;றா சீட: "நா மிதிவ32யி ெச: ேபாெதலா ம6திர
உ9சாடன ெசIய இயகிற. அதனா மிதிவ32யி ெசகிேற
ஐயா"
) : "ஆஹா! உ மன! மிதிவ32யி ச/கர அ95ட ேச6
லயட ெசயப+கிற. ெகா+ ைவதவ நீ"

நாகா சீட: "நா மிதிவ32யி ெச: ேபா ஒ Dகிைண6த
ெசயபாைட/ கா3கிேற. காக மிதி/கிறன, க3க பா/கிறன,
ைகக வ32 கவிழாம ெசல உத=கிற. வ32யி ஒSெவா
ெசயபா+, என உடலி ஒSெவா ெசயபா+ ஒ Dகிைண6
இ /கிற. அதனா மிதிவ32யி ெசகிேற."
) : "சயாக9 ெசானாI! நீ ஹிைசய0ற அஹிைச* பாைத எ>
தDக* பாைதைய ேத6ெத+தி /கிறாI."
ஐ6தா சீட: "நா மிதிவ32யி ெசவத0காக மிதிவ32யி
ெசேற."
) : "நா உ சீடனாக தா த)தி ெப0றவ. நீ எ ) வாக இ /க
த)தி ெப0றவ."

ஒ ெஜ றவியிட ()ேடா) ேபரரச ஒ வ (ேகாேயாஸீ) ேபசி/
ெகா32 6தா.
அ*ேபா அவ, "ெஜ தவதி நம மன நிைலேய 8த. ச தாேன?"
எறா.
அத0) றவி, "நா ஆ எ% ெசானா, நீDக 86 ெகாளாமேலேய
அைத* 86 ெகா3+ விடதாI நிைன*பீக. இைல எ%
ெசானா உ3ைம/ க /) !ரணா). என/ேக வ3

வ8!"
எறா.
Y/க ம 6திைன ேபாறைவ ெப0ேறா

% 8கLைரக.

ேநாI தீ/) ம 6திைன ேபாறைவ க0ேறா

% அறி=ைரக.

ேபDகாI எெறா ெஜ றவி மட - சீடக எற அைம*பிறி
அைனவ /) ெசா0ெபாழிவா0%வா. அைனவ அவர ெசா0ெபாழிைவ
அட/கமாI வி பி/ ேகபாக. ஏெனறா அவ இதயதிலி 6
இதயDக4/காக* ேப5வா.
ஒ சமய நி9ேசர எற ஒ ெஜ ேகாவி Gசா ேபDகாைய/ காண
வ6தா. இ6த நி9ேசர அைனவட! விவாத ெசIவதிேலேய )றியாI
இ *பா.
ேபDகாைய Yரதி இ 6த ப2ேய, "ஓI! நீ ெசாவைத இDேக
எலா ேக+ தைலயா2/ ெகா32 *பாக. எைன உம/)

அ2பணிய ைவJ பா*ேபா." எறா. 
டதி சலசல*8 ஏ0பட. அவகைள/ ைகயமதிய ேபDகாI,
"இDேக வா Dக ஐயா எனெவ% பா*ேபா." எறா.
உடேன டாபீகமாக நட6 !ேன வ6தா நி9ேசர.
"என இட ப/கமாக வ6 நி:Dக" எறா ேபDகாI. உடேன ேநராக
அவ /) இட 8ற வ6 ெப ைமJட நிறா நி9ேசர.
சிறி ேநர அவைர அைமதியாI* பாத ேபDகாI. "இ6த இட
சயிைல. என/) வல ப/கமாI வா Dக பா*ேபா." எறா.
நி9ேசர> என தா ெசால* ேபாகிறா பா வி+ேவா எ%
அ6த* ப/கமாI நக6தா.
"பாதீகளா? எதைன அழகாI நா ெசாவைத* பிப0%கிறீக!
அ*ப2ேய அம6 நா ெசாவைத/ ேக4Dக." எறா ேபDகாI.
ஒ !ைற கச எ> ெஜ றவியி மடதி ேபாவரக

தDக
ேவ32யி 6த.
மடதி சைமயகாரகைள/

*பிட றவி, "யா /) சிற*8 வி 6

ஒ% தர ேவ32யதிைல. உண= வைகக வழ/க ேபாலேவ
இ /க+" எறா.
உணைவ9 சா*பி+* பாத வரகளி

தைலவ ேகாபமாI கசைன*
பா/க வ6தா.
"நாDக யா ெதJமா? இ6த நாைட/ கா*பவக. எDக4/) சாதாரண
சா*பாடா?" எறா.
கச பதிலளிதா. "நாDக யா ெதJமா? நாDக4 வரக

தா.
மனித கா/) வரக."

எளிைமயான ெஜறவி
ெஜறவி அவ.
அவ. ம/களிட சிற6த அபிமானைத*
ெப0றி 6தா.

பாதாேல அவ பரம ஏைழ எப ெத6வி+
ெப0றி 6தா. வைட*
ெத6வி+. 
6வி+.
மா0% உைட

ட இலாம வ%ைமயி வா2னா.
வா2னா.

இவ 8கைழ* ப0றி ேகவி*பட அரச,
அரச அரசைவ/) றவிைய
அைழதா.
அைழதா. ெஜ றவிJ ெசறா.
ெசறா.

அவைர* பாத மன 8 வைத 5 /கினா.
5 /கினா.
ெஜ றவி அணி6தி 6த உைட அவ ஏ#ைமயி இ *பைத
இ *பைத ெதளிவாக
உணதியதா அத0) காரண.
காரண.
உடேன ெகாAச பண ெகா+,
ெகா+ றவிைய 8திய உ+*8கைள வாDகி/
ெகாள9 ெசானா.
ெசானா. அவ மன உவ6 வாDகி/ ெகா3டா.
ெகா3டா.
இர3ெடா நாக கழிதகழிதமன றவிைய மீ 3+ ச6திதா.
ச6திதா. அ*ேபா றவி பைழய உைடையேய
அணி6தி 6தா
8திய உைடக எனவாயி0%'
அணி6தி 6தா.
6தி 6தா. உடேன மன `8திய
எனவாயி0% எ%
ேகடா.
ேகடா.
`நா
நா அைத ஏைழ )ழ6ைதக4/) வாDகி/ ெகா+விேட'
ெகா+விேட எறா.
எறா. 
றவியி ேமைமைய அறி6த மன,
மன அவைர வணDகி வா# ெப0%
ெசறா.
ெசறா.
நீதி:ி: ஒ எளிய மன பிறர மகி#9சியிதா )றியாக இ /).
இ /). அ ஒ
ேபா தைன*ப0றி சி6தி/கா.
சி6தி/கா.
ஒ இளAசீட ஒ சி% வ3ண*G9சிைய/ ைகயி பி2 அட/கி/
ெகா3+ பி8றமாக/ ைகைய/ க2/ ெகா3டா.
ேநராக/ ) விட ெசறா. ") ேவ! இ*ேபா எ ைகயி இ /)
வ3ண*G9சி/) உயி இ /கிறதா இைலயா எ% ெசா:Dக!"
எ% ேகடா.
) , "இற6விட" எறா உயி ட வி+ விடலா. "உயி ட
இ /கிற" எ% ெசானா ெகா% விடலா எ% நிைனதா.
இத ;ல ) =/) ஒ% ெதயா எ% நிcபி/க நிைனதா.
) சி/ ெகா3ேட, "இத0கான பதி உ ைககளி இ /கிற"
எறா.
ேஜாஸு எ> ெஜ றவி த 80வ வயதி தனிைல உண6தா.
120வ வய வைர ெஜ தவDகைள* பர*பினா.
அவட பயிற ஒ மாணவ, ") ேவ, எ மனதி எ=ேம இைல
எறா அைத என ெசIவ?" எறா.

) , "அைத Y/கி எறி6 வி+" எறா.
மாணவ விடாம, "எ=ேம இலாத ஒைற எ*ப2 Y/கி எறிய
!2J?" எறா.
) = விடாம, "அ*ப2யானா ைவ/ ெகா32 !" எறா.
ஒ சிற6த மாணவ>/) சாதாரண மாணவ>/) இ /) விதியாச
என எ% ஒ சீட ெஜ றவியிட ேகடா.
மிக எளிைமயான ேகவி எ% பதிலளி/க ஆரபித றவி, "சாதாரண
மாணவ தா மாணவனாக ஆ) ேபா அ6த விசயைத உடேன வ+/

ைரயி ஏறி/

விட 2*பா. ) வி வாைதகைள/ ேகடேம

அைத ஊ/காரக அைனவ ேக) வ3ண சதமி+வா. )
றிய வழி!ைறக யாவ0ைறJ உடேன ஊ/காரக அைனவட!
ெச% ெசI கா2 மகி#வா."
சிற6த மாணவ, தா மாணவனாக ஆ) ேபா த தைலைய தா#தி
நறிJட வணD)வா. ) வி வாைதகைள/ ேகட,
தைலையJ ேதாைளJ ேச தா#தி வணD)வா. ) வி
வழி!ைறகைள/ க3டறி6த இ+*8 வைர தா#தி வணD)வா. ஊரா
யா அவைன* பா விடா அைமதியாI நட6தி *பா.
அ6த ெஜ மாட /) சி*8 எறா எனெவேற
எனெவேற ெதயா.
ெதயா. க+க+த
!கட எ*ேபா சீடகைள க ெகா2/ ெகா3ேட இ *பா.
இ *பா.
அவட ேபச ேவ3+ எறாேல சீடக4/) அலஜிதா.
அலஜிதா.
அவர சீடக எேலா ேம கிடதட 10 ஆ3+க4/) ேமலாக ெஜ
தவ பயி% வ கிறாக.
வ கிறாக. இ6நிைலயி திVெர% மாட
உடநிைல ேமாசமான.
ேமாசமான. தன வாசாக சீடகளி ஒ வைர
நியமிவிடா தன கடைம நிைற= ெப% எ% மாட நபினா.
நபினா.
இத0காக சீடக அைனவைரJ அைழ,
நீ3ட கால எ>ட தDகி
அைழ "நீ
இ 6தி /கிறீக.
க. உDகளிட இ*ேபா நா ஒ ேகவி
ேகவி ேககிேற.
ேககிேற.
அத0) யா சயான பதி அளி/கிறீகேளா அவதா எ>ைடய
இடதி0) வர த)தியானவ.
த)தியானவ.
`ெஜ
ெஜ எபத0) த)6த விள/க ெசால='
ெசால= இதா எேகவி எறா.
எறா.
வழ/க ேபா அ% மாட !க க+*பாக இ 6த.
இ 6த. இதனா
சீடக யா பதி
பதி ெசால !வரவிைல.
!வரவிைல.

ஜிDஜு ம+ மாடைர ெந Dகி அவர அ கி இ 6த ம 6
பா2ைல நகதி ைவதா.
ைவதா. இதா நீ ெசா: பதிலா?
பதிலா எ% மாட
ேகாபட ேகடா.
ேகடா. உடேன பைழய இடதி0) பா2ைல நகதினா
ஜிDஜு.
ஜிDஜு.
இைத* பாத மாட !கதி
!கதி சி*8 மல6த.
மல6த. தைன அறியாம
த !கதி !த!தலாக சி*ைப வரவைழத ஜிDஜுைவ* பாரா2
இவதா என வா5 எ% அறிவிதா.
அறிவிதா.
ம0ற சீடக4/) ஒ% 8யவிைல.
8யவிைல. அத0கான காரணைத மாடேர
விள/கினா.
விள/கினா. "ெஜ
"ெஜ எப உயிேராடமான நிைலைய/
நிைலைய/ )றி*பதா).
)றி*பதா).
ேம: இ மாறி/ ெகா3ேட இ /) தைமைய ெப0றி /).
ெப0றி /). அைத
வலிJ% விததிதா ஜிDஜு பா2ைல !> பி> நகதி
8ய ைவதா''
ைவதா எ% விள/கினா.
விள/கினா.

மர9 சவ*ெப2
ஒ !திய விவசாயியானவ மிக= வயதாகி விடதா வய ெவளியி
ெச% ேவைல ெசIய !2யவிைல.

!2யவிைல. அ6த !திய விவசாயி த வ2
! தா#வாரதி அம6 மக வயலி ேவைல ெசIவைத தின!
பா வ6தா.
வ6தா. விவசாயி மக வயலி எ கைள* G2 உL
ெகா3ேடா,
ெகா3ேடா பயி+/ ெகா3ேடா,
ெகா3ேடா கைளகைள பி2Dகி/ ெகா3ேடா எதாவ
ஒ ேவைலயிைன தின! ெசI வ6தா.
வ6தா. க2ன* ப+ வயலி
ேவைல ெசIJ ேபா த த6ைதைய வயலி இ 6* பா*பா.
பா*பா.
!தியவ எ*ெபாL ேபா தா#வாரதி அம6 ெகா32 *பா.
ெகா32 *பா. "அவ
"அவ
எ6த ேவைல/) உபேயாக இைல"
இைல" எ% மனதி நிைனத மக,
மக
"அவ
அவ எ6த ேவைலையJ ெசIவ இைல"
இைல" எ% மனதி ெபா மி/
ெகா3ேட ேவைலைய ெசI வ6தா.
வ6தா.
ஒ நா அவ>ைடய ெபா ம4 ேகாப! எைலைய மீ றி விட,
விட
வயைல வி+ ெவளிேய வ6தவ,
வ6தவ ப/கதி இ 6த மரDகைள எலா
ெச/கி அழகானெதா சவ*ெப2யிைன ேநதியாக9
ேநதியாக9 ெசIதா.
ெசIதா.
சவ*ெப2ைய இL/ ெகா3+ தா#வாரதி0) வ6தவ த த6ைதைய
சவ* ெப2/) ெச% ப+/)மா%

றினா.
றினா. அ6த !தியவேரா எ6த

ம%*8 காடாம சவ* ெப2யி உேள ெச% ப+/ ெகா3டா.
ெகா3டா.
சவ* ெப2யிைன நறாக அ2 ;2வி+ தரதரெவன வயலி வழியாக
இL9 ெசறா.
ெசறா. வயலி !2வி ெசD)தான பாைற ஒ% இ 6த.
இ 6த.
அ6த* பாைற/) ம%8ற மிக= அதள பாதளமான பள.
பள. ெசD)

பாைற/) அ கி வ6தேபா,
வ6தேபா சவ* ெப2யி உேள இ 6 "டபடப"
டபடப"
ெவன ெமவாக த+ சத ேகட.
ேகட. ;2ைய திற6தா.
திற6தா. வயதான
அ6த !தியவ எ6தவிதமான கல/க! இலாம சவ* ெப2யி
ப+/ ெகா3ேட த>ைடய மகைன உ0% ேநா/கினா,
ேநா/கினா பி8 "மகேன,
மகேன
என/) ெதJ இ6த ெசD)தான பாைறயி உ9சியிலி 6 எைன
தளிவிட* ேபாகிறாI எ%,
எ% அதைன நீ ெசIவத0)
ெசIவத0) !8,
!8 உனிட
ஒ%

ற வி 8கிேற"
வி 8கிேற" எறா.
எறா.

அலசியமான மன*பாைமJட !ைற*பாக "என அ?"
அ எறா மக.
மக.
அ6த !தியவ ெமவான )ரலி எ6த சலன! இலாம,
மகேன நீ
இலாம "மகேன
வி பினா எைன* பாைறயி உ9சியிலி 6 தளி வி+ வி+.
வி+.
ஆனா,
ஆனா இ6த நல மரதினா ெசIத சவ*ெப2ைய பதிரமாக எ+
ைவ.
ைவ. பி0காலதி உ>ைடய/ )ழ6ைதக4/) உபேயாக* பட/

+"
+"

எறா.
எறா.
ஒ !ைற ெஜ ) த சி^யகேளா+ ேபசி/ ெகா32 6தா.
க+ைமயான மைழ ெபIJ ேபா இ வ சாைலயி நட6
ெகா32 6தாக.
அதி ஒ வ ம+ நைனயவிைல.
அ எ*ப2 எறா.
உடேன சி^யக ஆ4/) ஆ பதி ெசால ெதாடDகினாக.
"ஒ வ )ைட பி2 ெசறி *பா"
"ம0றவ

ைரயி /) நைடபாைதயி நட6தி *பா"

இ*ப2 பல பல பதிக ெசானாக.
ஆனா அவக ெசான சயான பதி இைல.
கைடசியி ) ெசானா "நீDக ெசான விைடக அைன தவ%"
உ3ைமயி இ வ ேம மைழயி நைன6 ெகா3+ ெசறாக.
நா ெசான "ஒ வ
ஒ வ ம+ நைனயவிைல,
நைனயவிைல அதாவ இ வ ேம
நைன6தாக"
நைன6தாக
ெவ% வாைதக4/) தா அத க3Vக, உ3ைமயான ெபா ைள
அைடயாள காணவிைல எ% ெசானா.

ஒ தவ ஞானிைய ச6திதா ஜிDஜு.
ஜிDஜு.
"மிக*ெபய
மிக*ெபய அறிவாளிகேளா+ பழகி,
பழகி நா> மிக*ெபய அறிவாளி
ஆகிவிேட,''
ஆகிவிேட எ% ஞானியிட ெதவிதா ஜிDஜு.
ஜிDஜு.
உ

0%*ப2 ஒ ைறயி ெஜாலி*பவக4ட
ெஜாலி*பவக4ட பழகினா நா!

அவகைள* ேபா% அ6த ைறயி வ:ன ஆகிவிடலாதாேன எ%
ஜிDஜுவிட தி *பி ேகடா.
ேகடா.
அத0) ஆமா எப ேபா தைலயைசதா.
தைலயைசதா.
"நா
நா நிைறய பண/காரக4ட பழகி இ /கிேற.
இ /கிேற. ஆனா நா இ>
ஏைழயாகதாேன இ /கிேற.
இ /கிேற. எனா
எனா பண/காரனாக !2யவிைலேய
ஏ?''
ஏ எ% ேகடா ஞானி.
ஞானி.
இ*ேபா ஜிDஜு த !டாதனைத எ3ணி தைல)னி6தா.
தைல)னி6தா.
ஒ ேபா தா அறிவாளி எ% சாேறாக கா2/ ெகா3ட
கிைடயா.
கிைடயா. அட/கேம சிற6த அறிவாளிகைள உ வா/) எபைத இ6த
எ+/கா+ உணகிற
உணகிற. 
கிற.
ஒ ெஜ றவியிட ஒ வ ேகடா, "ஐயா நா ச6ேதாஷமாக
வாழேவ3+. என/) உபேதச ெசIJDக"
ெஜ றவி ெசான பதி. "சா*பி+ேபா சா*பி+, YD)ேபா YD)"
நாேக வாைதகளி என ஒ தவ. சா*பி+/
ெகா32 /)ேபா

ட ந மன ேவ% ஏேத> நிக#ைவ* ப0றிேயா,

அ6நிக#வி விைளைவ* ப0றிேயா சி6தி/ ெகா32 /கிற. இ% 4
மணி/) ஒ வா2/ைகயாளட பணைத வZலிவிட ேவ3+. அைத
வாDகிவிடா இ% ம0ெறா ஆட ேபா+விடலா. கைடயி
உகா6 சி6தி/க ேவ32ய விஷய, கைடவாயி> இலிைய
திணி/ ெகா32 /)ேபா நிைனவி ஓ2/ெகா32 /கிற.
இலியி 5ைவைய அ>பவிேதாமா?
ெசால*ேபானா உணவி கவன ைவ அைத சா*பிடாவிடா, ந
ஜீரண உ%*8க4/) தா ேவைல அதிகமா). உண= ெசமான
ஆகாம அஜீரண காரணமாக சகல வயி0% வியாதிக4 வ .
ேவைலயி கவன ெச:த !2யா, இனபிற விஷயDகளி: மன
ஈ+பட ம%/). ேதைவயா இ?

சா*பி+ேபா சா*பி+. YD)ேபா YD)!
ஒSெவா கணைதJ ச6ேதாஷமாக அ>பவி/க/ க0%/ெகா4Dக,
நல கா, ெபய வ+,
ீ உய6த சபள - கிைடதா: கிைட/காவிடா:.
கட= திVெரன உலகி ேதாறி அறிவிதா. "இ> 24 மணிேநர
ம+ேம இ6த உலக இ /). பாவDக அதிக விடதா இைத
அழி/க*ேபாகிேற"
என நட/) என நிைன/கிறீக?
ந3பக, உறவினக ஒ வ /ெகா வ க3ணீ தப அ8ட க2
தL=வைத விட ேவ% எைத/காண !2J?
அ8, பாச, ந8 இைவ த ச6ேதாஷ கணDக4/), பண! பண
)2 ேபாட ஜடDக4 நிகராகி வி+மா?
ஒSெவா கணைதJ ச6ேதாஷமாக அ>பவி/க/ க0%/ெகா4Dக,
நல கா, ெபய வ+,
ீ உய6த சபள - கிைடதா:
கிைட/காவிடா:.
அ8 அைமதி ஆன6த...
ஒ ெஜ றவியி மட/) இட ேபாதவிைல எ% க2ட கட
ஒ பண/கார 50 ப= தDக/ கா5கைள அபளி*பாக வழDகினா. 
றவிேயா, "ச இ /க+" எ% வாDகி/ ெகா3டா. நெகாைடயாளேரா 
றவி நறி ெசாவா எ% நி% ெகா3ேட இ 6தா. றவி நறி
ெசாலேவ இைல.
பண/கார ெமல, "இதி 50 ப= இ /கிற" எ% ெசாலி வி+, "நா
பண/காரனாக இ 6த ேபா

ட 50 ப= எப ஒ ெபய ெதாைக

தா" எறா. றவிேயா, "நா நறி ெசால ேவ3+மா என?" எ%
ேகக அவேரா, "ெசானா என?" எ% ேகடா. றவி,
"நறிJைடயவகளாக இ /க ேவ32யவக ெகா+தவகேள ஒழிய
வாDகியவக இைல" எறா
அ8 அைமதி ஆன6த...

8த சீடக நா+ !Lவ ம/களி அறியாைமைய ேபா/கி,
ப)தறிைவ ேபா0ற பேவ% இடDக4/) 8தரா அ>*பி
ைவ/க*படாக.

அதி ஒ சீட /) ம+ அவ எDேக ெசல ேவ3+ எபைத
ெசாலவிைல.
கைடசியி அ6த சீட 8தட ெச% "எேலா /) இடைத ெசாலி
விVDக, நா எDேக ெசவ எ% ெசாலவிைலேய?"
8த "நீ ெசல ேவ32ய இடைத நீேய ேத= ெசIேய"
சீட நா ெசல வி 8 இடைத ப0றி ெசானா.
உடேன 8த ஆ9சயேதா+ "என அDேக ெசல ேவ3+, அDேக
வசி/) ம/க மிக= !ரடக ஆ9ேச, அ2/க2 ச3ைட, அ2த2யி
ஈ+ப+வாகேள, யா ேப9ைசJ ேகக மாடாகேள, நீ அDேக தா ெசல
ேவ3+மா" எறா.
சீட , நா அDேக தா ெசல* ேபாகிேற எறா.
உடேன சீடட 8த 3 ேகவிக ேகபதாக=, அத0) சயான பதி
ெசானா அDேகேய ெசலலா எறா.
8த "சீடேன, நீ அDேக ெசற ேபா உைன அவக வரேவ0காம
அவமான*ப+தி ேபசினா என ஆ)"
சீட "நா ச6ேதாச*ப+ேவ, ஏெனறா அவக எைன அ2/கவிைல, 
8%தவிைலேய, ேபச தாேன ெசIதாக எ% மகி#ேவ"
8த "சீடேன, ஒ ேவைள உைன அ2 8%தினா"
சீட "அ*ேபா= மகி#9சியைடேவ, எைன அவக ெகாலவிைலேய"
8த "ஒ ேவைள உைன ெகாைல ெசI விடாக எறா"
சீட "அ*பாடா, எ மனித பிறவி/) 5த6திர ெகா+ விடாக எ%
நிைன*ேபேனா தவிர வ 6த மாேட"
8த "சீடேன, நீ தா அDேக ெச% ம/கைள நவழி*ப+த சயானவ,
உனா அ !2J" எ%

றி அ>*பி ைவதா.

ெபய காயDக யா= வலைமயா நிைறேவறவிைல; விடா
!ய0சியினாேலேய நிைறேவ%கிறன.

ஜிDஜு=/) ெபா5/) ெபா5/ெக% ேகாப வ6வி+. எD), எதி:,
எ*ேபா, எத0ெக+தா: அவனிட ேகாபதா.
அவ தாயா ஜிDஜுவி ேகாபைத )ைற/க எெனனேவா மன
ைவதிய எலா ெசI பாதாயி0%. !2= க+கள= பிரேயாஜன
தரவிைல.
அ*ேபா அ6த ஊ /) 8க# ெப0ற ெஜ றவி வ6தி 6தா. அவட
அ>*பி ைவதா மகனி ேகாப/) நலெதா நிவாரண கிைட/)
எ% ஜிDஜுவி தாயா நபினா. மகைன றவியிட அ>*பி ைவதா.
ேநராக றவியிட ேபாI "மாட, எனிட அட/க !2யாத ேகாப
உண= இ /கிற. அைத நா எ*ப2 ச ெசIவ?'' எ% ேகடா.
"உனிட ஏேதா மிக= விதியாசமான ஒ% இ /கிற. அதா
ேகாப! எDேக, அைத ச0% எனிட கா+ பா/கலா'' எறா றவி.
`இ*ெபாL எனா காட !2யா.'- இ ஜிDஜு
`எ*ேபாதா எனிட காட !2J' - இ றவி.
`அ எதிபாராம வ . அ*ேபாதா ேகாபைத அட/க என ெசIவ
எ% ெதயவிைல' எறா ஜிDஜு
"ேகாப எப உ3ைமயான, இயபான எறா எ6த சமயதி:
அைத எனிட உனா காட !2J. நீ பிற6த ேபா ேகாப
உனிட இ 6த இைல. உ ெப0ேறா ெகா+த இைல. பிற)
எ*ப2 உனிட ேகாப வ6த?'' எ% ேகடா.
ஜிDஜு )ழபினா. 
றவிேய விள/கினா, "ேகாப எப ஏமா0றதி விைள6த ஒ
பிெசய. எதிபா*8 ஏமா0றதி !2கிற. ஏமா0றதிலி 6 ேகாப
உ3டாகிற'' எ% 8யைவதா.
நீதி: ெபா, 8க#, ெசவ எ% ஒSெவாறி ேம எதிபா*8 ைவ*பதா
ஏமா0ற உ வாகிற. ஏமா0ற ேகாபமாகிற. ெவ%DைகJட வ6ேதா.
ெவ%DைகJடேனேய ெசகிேறா. இைடயி வ6 ேபா) ெசவDகளி
மீ எதிபா*8 ைவ/காம வா#6தா சலனமிலாத நிமதியான வா#=
உ வா).
எேலா இ80றி *பேவ அலாம
ேவெறாறறிேய பராபரேம

அ6த ெஜ மாடட ஏராளமான சீடக பயிறாக. சீடக4/)
தவDக ெசாலி/ ெகா+*பதி மாட ப+ கிலா2. மாணவக4
அவ /) த)6த ஒைழ*8 ெகா+ ஆவமாக க0% வ6தன.
ேதாடதி தின! மாட ேவைல ெசIவ வழ/க.
மாட இ6த ெசய ம+ மாணவக4/) ெகாAச!
பி2/கவிைல. ஆனா: சகி/ ெகா3டன.
ஒ நாமாணவக எேலா ேச6 கட*பாைற, ம3ெவ2 ேபாறைவகைள
எ+ மைற ைவவிடன.
மாட எSவளேவா ேத2* பா அைவ கிைட/கவிைல எபதா
அ% !Lவ சா*பிடாமேலேய ப+விடா.
ம%நா4 சா*பிடவிைல.
இ மாணவக4/) வ தைத அளித. இனிேம: காதி /க

டா

எ% எ3ணி தாDக மைற ைவதி 6த கட*பாைற, ம3ெவ2ைய
மாடட ெகா+ மனி*8 ேகடன.
மீ 3+ ேதாடதி ேவைலைய ெதாடDகினா மாட.
பிெபா நா ேதாடதி எ6த ேவைலJ இலாததா மாட
ஆசிரமதிேலேய இ 6தா. அ% அவ சா*பிடவிைல.
இ% எத0) சா*பிட ம%/கிறா எப மாணவக4/) 8யவிைல.
அத0கான காரணைத அவடேம ேக+விடன.
அத0) மாட இ*ப2 விள/கினா"நா உ+ உைட, உண=, இ *பிட அைன சீடக என/)
ெகா+த. எ ெசா6த* ெபா எ= இைல. உைழதா ம+ேம
உண= எ% எ3\கிற நா, உைழ/காத ேபா எ*ப2 சா*பிட
!2J?''எறா.
கட=ைள அைடJ பாைத

ஒ ஊ `கட=ைள அைடJ பாைத எ?' எ% இைளஞக சில /)

வா/)வாத எL6த. ெந+ேநர ஆகிJ அவகளா எ6த !2=/) வர
!2யவிைல. ம%நா அவக ஊ /) 8த ெப மா வ வதாக
இ 6த. எனேவ அவட ேக+ இ6த ேகவி/) விைட ெத6
ெகாேவா எ% !2ெவ+தாக.
ம%நா வ6த 8தட...
"!6ைதய நா நட6த விவாதைத எ+/

றி அத0) சயான விைட

எ?'' எ% ேகடன.
"உDகளி யாராவ கட=ைள க32 /கிறீகளா?'' எ% ேகடா.
"இைல...''
"உDக ெப0ேறா, தாதா, பாடனா, ஆசிய என யாராவ கட=ைள/
க3ட3டா?''
"இைல.''
பின அவக4/) 8த ஒ கைதைய/

றினா.

"ஒ கிராமதி இைளஞ ஒ வ இ 6தா. ஒ நா அவ அL
8லபியப2 `நா ஒ ெப3ைண உயி /) உயிராக ேநசி/கிேற' எ%
ஓலமி+ அLதா.
கிராம ம/க அவனிட, நீ காதலி/) அ6த* ெப3 யா? அவ எDேக
இ /கிறா? எ% ேகடன.
என/) ெதயா- ஆனா: நா அவைள ஆழமாக காதலி/கிேற
எறா.''
இ6த கைதைய

றிய 8த த அ கி நிற இைளஞகளிட, "கைதயி

வ இைளஞைன* ப0றி என நிைன/கிறீக?'' எ% ேகடா.
`அவ ஒ !L !டா' எறன, அைனவ .
"நீDக4 அவைன* ேபாலதா இ /கிறீக. உDக த6ைதேயா,
;தாைதயேரா, ஆசியேரா யா கட=ைள க3டதிைல எ%
ெசாகிறீக. பிற) ஏ உDக4/) வணாக

வாதி+ ச3ைடயி+/
ெகாகிறீக?'' எ% ேகடா.
இ*ேபா இைளஞக சி6தி/க ெதாடDகின.

ஒ ெஜ றவி மிக= அைமதியான வா#/ைக நடதி/ ெகா3+
இ 6தா. அவ /) அ6த ஊ மி)6த ெசவா/) இ 6த. எ6த ஒ
பிர9சிைன எறா: ம/க அ6த றவியிட ெச% !ைறயி+வாக.
அவ !26தவைர அவக4/) உதவி ெசI வ6தா.
அவ இ 6த ேகாவிலி அ கிலி 6த வ2

அ% ச9சர=.
இளெப3\/)/ கயாண ஆகாமேலேய )ழ6ைத உ3டாக, அவக
தாI தக*ப அவைள மிக= க+ைமயான !ைறயி விசா/க, அவ
அ6த றவிைய ேநா/கி ைககா3பி விடா.
அ6த* ெப3ணி ெப0ேறாக அ6த றவிைய/ க3டப2 ஏசி
அவமான*ப+தின. அைனைதJ ெபா%ைமயாI/ ேகட றவி
ெசானா..
"அ*ப2யா?!!"
)ழ6ைத பிற6த=ட அவடேம எ+9 ெச% ெகா+வி+, "உ
)ழ6ைதயலவா இ, நீ தா வள/கேவ3+" எ% ெசானாக 
றவி அ6த/ )ழ6ைதைய ைகயி ஏ6தி/ ெகா3+ ெசானா..
"அ*ப2யா?!!"
நாக கட6 ெசல, )ழ6ைதைய வள/க அ6த றவி மிக=
க^ட*படா. ஊ அவ /கி 6த மதி*8 மயாைதJ 5தமாக அழி6
ேபான. இ 6 பி9ைச எ+/ )ழ6ைதைய/ )ைறவிலாம
வளதா.
சில கால கழி6த. த )ழ6ைதைய* பி6 இ /க !2யாத அ6த*
ெப3 அ6த/ )ழ6ைதயி உ3ைம தக*பனான ஒ இைளஞைன
அைழ வ6 வ2

ெசால, அவக வ த*ப+ றவியிட
மனி*8 ேக+ நட6தைத எ+9 ெசானாக
)ழ6ைதைய/ ெகா+ வி+ றவி ெசானா..
"அ*ப2யா?!!"
மைல மீ அைம6தி 6த ஒ ேகாவி:/) பாதயாதிைர ேம0ெகா3டா
ஒ யாiக.
அவ ெசற பாைதயி ஒ க கிட6த. அைத/ க3ட யாiக, யாேரா
அைத வசியி /க

ேவ3+ எ% நிைனதா. த>ைடய ேமாசமான

ப/க/) வ+/கார

தா அ6த/ கைல எறி6தி /க/

+ேமா எ%

நிைன தா யாiக.
அவ அைத* ப0றி ேயாசி/க ேயாசி/க, அ6த/ கைல அவதா
எறி6தி /கிறா எற உ%தியான !2=/) வ6விடா. அவர
ஆதிர

ட/

ட, க: வள6 ெகா3ேட இ 6த. கைடசியாக அ

பாைதையேய மைற/) அள= ெப பாைறயாகிவிட.
`இ6த* பாைறைய தா32/ெகா3+ எனா ேபாக !2யா' எ%
ஆதிர! விர/திJமாக நிைனத யாiக, பாைதேயார அம6விடா.
ப/க வ+/காரைன

எ*ப2* பழிவாD)வ எ% திடமிட ஆரபிதா.
அ*ேபா அ6த வழியாக வ6த ஒ ;தா2, உகா6தி 6த யாiகைர*
பா, என விஷய எ% ேகடா.
``பாைதைய மைற/ ெகா32 /) பாைற உ க3\/) ெதய
விைலயா?''- `படë'ெட% ேகடா யாiக.
``பாைறயா? எ6த* பாைற?'' எ% ேகட அ6த ;தா2 சாதாரணமாக அ6த/
கைல எ+ விெடறி6தா.
``எ*ப2 அ6த* பாைற 5 Dகிய?'' விய*ேபா+ ேகடா யாiக.
``அெதலா உன க0பைனதா'' எ%

றிவி+* ேபாIவிடா

;தா2.
நீதி: சி%கைலJ ெப மைலயாக ேதாற9 ெசIவி+கிற ேகாப.
ஒ ேபா அ உDகைள* ப0றி/ெகாள விடாதீக.
ஒ ரா\வ தளபதி ேபா ேபா ைகதியாக* பி2/க*படா.
இர= ேநர. மிக/ க+ைமயான பாகாவ:ள ஒ சிைறயி அவ
அைட/க*படா. த*பி/க வழிேய இலாம இ *பைதJ, ம%நா
காைல தா 8%த*பட* ேபாவைதJ, இ%தியி நி9சய ெகாைல
ெசIய*ப+ேவா எபைதJ எ3ணி/ கலDகினா.
அ*ேபா, அவன ெஜ )

றிய ஒ வாசக நிைன=/) வ6த.

"நாைள எப க0பைனேய! உ3ைம எப இேதா இ/கண ம+ேம"
எப தா அ.
மன/) அைத நிைன தைன ேத0றி/ ெகா3டா. இேதா, க3
;2 அைமதியாக YD)கிறா.

நாைள அவ>/) எ=ேம ேநராம ேபாக/

+, அத0காக இைறய

ெபாLைத ஏ வணா/)வாேன.

அ ைம. நறி ந3பேர.
உ3ைம தா ரDக. இய0ைக நாைளைய* ப0றிய வாI*ைப நமிட
வழDகாதி /) ேபா நா அைத நிைன/ கலD)வதி அதமிைல
எபைதேய இ/கைத ெதய*ப+கிற.

சி/) 8த எற இ6த9 சீன ெஜ றவிைய அைனவ 
பாதி *ேபா. அவ எ*ேபா ஒ சா/)* ைப நிைறய பழDக, இனி*8
வைகக எ% )ழ6ைதக4/) த6த வ3ண நட6 ெசவா. அவ
ெபய அளவி ெஜ றவியாக ேவ3+, தன/) சீடக நிைறய
வரேவ3+ எ% எ3ணியதிைல. அவ /ெக% ேதாட இ 6த.
அதி விைளJ அதைன கனிவ/கDகைளJ இSவா% ெத வி எதிேர
வ அைனவட! ெகா+/) வழ/க இ 6த.
எ*ேபாதாவ ஏேத> ெஜ சீடக )%/ேக வ6தா, அவகைள
வழிமறி நி%தி, "என/)/ கா5 ெகா+!" எ% ேகக மற/கமாடா.
ஒ நா, த>ைடய சா/)* ைபJட வழ/க ேபா ெத வி ெச%
ெகா32 6தா சி/) 8த.
எதிேர வ6த ஒ வ அவட, "ெஜ ெகாைகயி !/கியவ என?"
எறா.
உடேன சி/) 8த, த சா/)* ைபைய/ கீ ேழ ேபா+ வி+ நி%
விடா.
பின, அ+த ேகவியாக, "ெஜ ெகாைகைய உணவ எ*ப2?" எறா
எதிேர வ6தவ.
உடேன சி/) 8த, த சா/)*ைபைய வழ/க ேபா எ+
ேதாளி ேபா+/ ெகா3+ மகி#9சியாக நைடைய/ க2னா.
சி/) 8த ;லமாக அ ைமயான அறி=ைரக கிைடதி /கிறன.
ெஜ ெகாைகயி !/கியவ, எ=ேம இலா இ /க ேவ3+.
ெஜ ெகாைகயிைன உணவ - த கடைமைய சயாக ெசIவ.

சி/) 8த சா/)*ைபைய கீ ேழ* ேபாட ெசயபா+

ெகாைக/ெகலா !/கியவ தர/

டா எ% ெபா ப+கிறேதா?!

!/கியவ இலாத ஒைற உணவ அவசியம0ற என ெபா 
த கிறேதா சா/)*ைபைய எ+/ெகா3ட ெசயபா+.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful