You are on page 1of 2

n

b
6

& b b 8 n

From 'Unter, Nils Frahm'

? bb 6
bb 8
bb
&b b
6

.
J

.
J

b


& b bb n b
b
& b bb

J .

bbb n .
b

&

16

&

bbbb

n .
J

b
& b bb .

b
& b bb n .
b
& b bb .
26

.
J

j J .

b
& b bb

www.annemievanriel.be

.
n

n n .
J

J .

.
J

bb

& b b n J
.
21

n
J

11

&

n
J

j
n

j

.

bb .
& b b n
31

n J .

n
J
J

bb
& b b n j n n j j

bb
& b b .
36

b
& b bb

.
n


b
b
.
&b b J

41

bb
&b b

bbb .
b
&
46

bb
&b b

J .

J .

j .

n n .
J

n
.
.

j .

.
n

b
& b bb .
50

j
.

j
.

n .

n
n

.
J

.
J

b
& b bb
j
j

Unter, Nils Frahm, p 2