You are on page 1of 5

www.selefienederland.nl – regelgevingen m.b.t.

de reiniging en de soorten water

Ahkaam
at-Tahaarah wal Miyaah
Regelgevingen m.b.t. de reiniging en de soorten water
Uit Mulakhas al-Fiqhie van Shaykh Saalih al Fawzaan

Vertaald door : Abu Hudayfa Musa ibn Yusuf


www.selefienederland.nl – regelgevingen m.b.t. de reiniging en de soorten water

Kitaab at-Tahaarah, Baab fie Ahkaam at-Tahaarah wal Miyaah

Het gebed is, na de shahaadatayn 1 de 2e zuil (rukn) van de zuilen (arkaan) van de Islaam, en het is het
onderscheid tussen een moslim en een kaafir (ongelovige), en het is de pilaar van de Islaam, en het
eerste waarover een dienaar wordt ondervraagd, als het goed is en wordt geaccepteerd, worden alle
andere daden geaccepteerd, en als het niet wordt geaccepteerd, wordt de rest van de daden niet
geaccepteerd.

En het Gebed wordt genoemd in de Qur’aan op verschillende plaatsen en op verschillende manieren.


Zo zie je dat de ene keer Allaah beveelt tot het verrichtten ervan, en een andere keer verduidelijkt Hij
haar voordelen, en een andere keer verduidelijkt Hij haar beloningen, en weer een andere keer wordt
het samen genoemd met Sabr (geduld) en het bevel tot het zoeken van steun uit deze twee, in tijden
van moeilijkheden.
Daarom was het ook voor de Profeet (sallallaahu ‘aleyhi was sallam) hetgeen wat hem het meest geliefd
was van deze wereld. Het is het sieraad van de Profeten (‘aleyhim as-salaam), het wapen van de
rechtvaardigen, en het is de verbinding tussen de dienaar en de Heer der Werelden, en het weerhoudt
je van onzedelijk en verboden gedrag.

En omdat dit Gebed niet correct is behalve door de reiniging van de verrichter van het Gebed, van al-
hadath 2 en an-nadjis (onreinheden) in zoverre hij daartoe in staat is. En vanwege het feit dat water
hetgeen is waarmee men de reiniging verricht, of datgene wat ervoor in de plaats komt van de
tayammoem bij de afwezigheid van water, beginnen de foeqahaa (rechtsgeleerden) met het boek
Tahaarah. Omdat als het gebed, ná de shahaadatayn, en vóór de andere zuilen komt, benoemen zij
wat hieraan voorafgaat. En één hiervan is de tahaarah, want het is de sleutel van het gebed zoals in de
hadieth vermeld wordt :

“De sleutel van het gebed is de reiniging”

En dit is omdat al hadath het gebed belemmert, het is als een slot op de persoon die in een staat van al
hadath is, wanneer hij de woedhoe verricht wordt het slot geopend.

En dus de Tahaarah is de meest benadrukte voorwaarde, en noodzakelijkerwijs gaat een voorwaarde


vóór hetgeen waaraan de voorwaarde wordt gesteld.

En de betekenis van at-Tahaarah taalkundig is : reinheid en het verwijderen van onreinheid letterlijke en
figuurlijke.

En de betekenis in de Islamitsche wetgeving is : het opheffen van al hadath en het verwijderen van de
onreinheid (an-nadjis).

En het opheffen van de hadath wordt bewerkstelligt door het gebruik van water in combinatie met
intentie. Over het hele lichaam als het gaat om de grote hadath, of de 4 ledematen als het gaat om de
kleine hadath. Of het gebruik van datgene wat water vervangt bij afwezigheid ervan of bij het niet in
staat zijn tot het gebruiken ervan – en dat is zand/aarde- op een specifieke wijze. (die volgt uit de
soennah van de Profeet sallallaahu ‘aleyhi was sallam).

1
De twee getuigenissen die men af dient te leggen om de Islaam binnen te treden, en dat is de getuigenis dat er géén god die het recht heeft om aanbeden te
worden behalve Allaah, en dat Muhammed de Boodschapper is van Allaah.
2
Al-hadath is een karakteristiek die slaat op het lichaam dat belemmert wordt tot het verrichtten van het gebed en andere zaken waarvoor reiniging vereist is,
voorbeeld, een man heeft geürineerd vervolgens verricht hij iestindjaa (reinigen van de twee uitgangen) en vervolgens de woedhoo, hij was toen hij geürineerd
had niet in staat om het gebed te verrichtten, vervolgens na het verrichtten van de woedhoe heeft hij de hadath opgeheven en is hij in staat om het gebed te
verrichtten door het verwijderen van de belemmerende karakteristiek voor het gebed. (zie Sharh al Mumti’ ‘alaa Zaad il Mustaqni’ van Shaykh Saalih al
‘Uthaymeen) In principe is al hadath dus de situatie waarin men verkeert als men géén woedhoe heeft.
www.selefienederland.nl – regelgevingen m.b.t. de reiniging en de soorten water

En wij zullen ons nu richtten op het verduidelijken van de eigenschap van het water waarmee men de
reiniging kan verrichtten en het water waarmee men de reiniging niet kan verrichtten.

Allaah zegt in de Qur’aan :

﴾‫﴿ َﻭﺃﹶﻧ َﺰﹾﻟﻨَﺎ ِﻣ َﻦ ﺍﻟﺴﱠﻤَﺎﺀ ﻣَﺎﺀ ﹶﻃﻬُﻮﺭًﺍ‬

En Wij zenden zuiver (tahoeran) water uit de hemelen neer

(25:48)

En Allaah zegt :

﴾‫﴿ َﻭﻳَُﻨﺰﱢﻝﹸ َﻋ ﹶﻠ ْﻴﻜﹸﻢ ﻣﱢﻦ ﺍﻟﺴﱠﻤَﺎﺀ ﻣَﺎﺀ ﻟﱢُﻴ ﹶﻄﻬﱢ َﺮﻛﹸﻢ ﹺﺑ ِﻪ‬

en water uit de hemelen over u nederzond,


opdat Hij u daarmee mocht reinigen (liyutahhierakoem)

(8:11)

En at-Tahoer is datgene wat taahir (rein) in en uit zichzelf is, en mutahhar (reinigend) voor iets anders
is, en het is gebleven op zijn geschapen aard, m.a.w. de eigenschap waarmee het geschapen is,
ongeacht of dat nedergedaald is vanuit de hemel zoals regen, gesmolten sneeuw en gesmolten hagel,
of stromend in de aarde zoals water van de rivieren, bronnen, meren en zeeën.

Deze zijn het waarmee het correct is om te reinigen van al-hadath en an-nadjaasah, en wanneer het
verandert door toedoen van nadjaasah dan is het niet toegestaan om ermee te reinigen, zonder
meningsverschil, en als het verandert door iets wat taahir (rein) is dat niet overheerst dan is de
correcte uitspraak van de geleerden dat men er ook mee mag reinigen.

Shaykh ul Islaam Ibn Taymiyyah zei : “wat betreft het veranderen van het water lichtelijk of veel door reine
zaken (bi taahiraat) zoals alg, zeep, sidr (lotusblaadjes), khitmie (hibiscus), zand, deeg en anderen dan dezen
waardoor water verandert kan worden, zoals bijvoorbeeld een schaal als er hierin sporen/overblijfselen van sidr of
khitmie in zijn en er wordt water in gedaan dan wordt het hierdoor verandert met behoud van de naam water, en
dan zijn er hierin twee bekende uitspraken bij de geleerden”

Vervolgens noemde hij ze met daarbij de verduidelijking van beiden oogpunten en verklaarde hij de
uitspraak dat het correct is om hiermee te reinigen als zijnde de sterkste/meest juiste, en hij zei: “deze
is correct want Allaah Subhaanahoe wa Ta’aala zegt :

‫ﺴﺘُﻢُ ﺍﻟﻨﱢﺴَﺎﺀ‬ ِ ‫﴿ َﻭﺇﹺﻥ ﻛﹸﻨﺘُﻢ ﻣﱠ ْﺮﺿَﻰ ﹶﺃ ْﻭ ﻋَﻠﹶﻰ َﺳ ﹶﻔ ﹴﺮ ﹶﺃ ْﻭ ﺟَﺎﺀ ﹶﺃ َﺣ ٌﺪ ﻣﱠﻨﻜﹸﻢ ﻣﱢ َﻦ ﺍﹾﻟﻐَﺎِﺋ‬


ْ ‫ﻂ ﹶﺃ ْﻭ ﹶﻻ َﻣ‬
ُ﴾‫ﺴﺤُﻮﹾﺍ ﹺﺑ ُﻮﺟُﻮ ِﻫ ﹸﻜ ْﻢ َﻭﹶﺃْﻳﺪِﻳﻜﹸﻢ ﻣﱢﻨْﻪ‬
َ ‫ﺻﻌِﻴﺪًﺍ ﹶﻃﻴﱢﺒًﺎ ﻓﹶﺎ ْﻣ‬
َ ‫ﺠﺪُﻭﹾﺍ ﻣَﺎﺀ ﹶﻓَﺘَﻴﻤﱠﻤُﻮﹾﺍ‬
‫ﹶﻓ ﹶﻠ ْﻢ َﺗ ﹺ‬

En indien jullie ziek zijn, of op reis, of als één van jullie van de afzondering gekomen is, of jullie
hebben jullie vrouwen aangeraakt en jullie vinden dan geen water: verricht dan Tayammoem met
schone aarde. En wrijft ermee over jullie gezichten en jullie handen.

En Zijn Uitspraak : “en jullie vinden dan geen water” is een onbepaald zelfstandig naamwoord in een
ontkennende context (an-nakirah fie sieyaaq an nafee) wat alles omvat wat water is, geen onderscheid hierin
tussen soorten (van water).”
www.selefienederland.nl – regelgevingen m.b.t. de reiniging en de soorten water

En wanneer er geen water aanwezig is, of men is niet in staat om het te gebruiken bij aanwezigheid
ervan, dan heeftAllaah aarde/zand het substituut gemaakt, waarvan de manier van gebruiken
verduidelijkt is door de Profeet sallallaahu ‘alayhi was sallam in zijn Soennah.

En dit is van de goedheid van Allaah voor Zijn dienaren en het verwijderen van moeilijkheden voor
hen Allaah zegt :
‫ﺴﺘُﻢُ ﺍﻟﻨﱢﺴَﺎﺀ‬ ِ ‫﴿ َﻭﺇﹺﻥ ﻛﹸﻨﺘُﻢ ﻣﱠ ْﺮﺿَﻰ ﹶﺃ ْﻭ ﻋَﻠﹶﻰ َﺳ ﹶﻔ ﹴﺮ ﹶﺃ ْﻭ ﺟَﺎﺀ ﹶﺃ َﺣ ٌﺪ ﻣﱠﻨﻜﹸﻢ ﻣﱢ َﻦ ﺍﹾﻟﻐَﺎِﺋ‬
ْ ‫ﻂ ﹶﺃ ْﻭ ﹶﻻ َﻣ‬
﴾‫ﺴﺤُﻮﹾﺍ ﹺﺑ ُﻮﺟُﻮ ِﻫ ﹸﻜ ْﻢ َﻭﹶﺃْﻳﺪِﻳﻜﹸﻢ ﹺﺇ ﹶّﻥ ﺍﻟ ﹶﻠّ َﻪ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ َﻋﻔﹸ ًﻮّﺍ ﹶﻏﻔﹸﻮﺭًﺍ‬
َ ‫ﺻﻌِﻴﺪًﺍ ﹶﻃﻴﱢﺒًﺎ ﻓﹶﺎ ْﻣ‬
َ ‫ﺠﺪُﻭﹾﺍ ﻣَﺎﺀ ﹶﻓَﺘَﻴﻤﱠﻤُﻮﹾﺍ‬
‫ﹶﻓ ﹶﻠ ْﻢ َﺗ ﹺ‬

En indien jullie ziek zijn, of op reis, of als één van jullie van de afzondering gekomen is, of jullie
hebben jullie vrouwen aangeraakt en jullie vinden dan geen water: verricht dan Tayammoem met
schone aarde. En wrijft ermee over jullie gezichten en jullie handen Waarlijk, Allah is
Inschikkelijk, Vergevensgezind.

Ibn Hubayrah zei: “Er is overeengekomen dat het reinigen met water verplicht is voor een ieder wie het gebed
moet verrichten bij de aanwezigheid ervan, en als het afwezig is dan wordt het vervangen,
door de uitspraak van Allaah ”en jullie vinden dan geen water: verricht dan
Tayammoem met schone aarde.”
En de uitspraak van de Verhevene ”en water uit de hemelen over u nederzond, opdat
Hij u daarmee mocht reinigen (liyutahhierakoem).”

En dit is van hetgeen dat de grootsheid van de Islaam laat zien, welke een religie is van het reinigen
en het ontdoen van tastbare onreinheid en figuurlijke onreinheid, zoals aangetoond wordt door de
belangrijkheid van dit gebed, waarbij het niet correct is om het gebed in te gaan zonder de twee
reinigingen, de figuurlijke reiniging van afgoderij en dat is door middel van de Tauwhied en Ikhlaas
van de aanbidding naar Allaah.
En de tastbare reiniging van al-hadath en an-nadjaasah en dat wordt gedaan door middel van water
of wat zijn plaats inneemt.

En weet, dat water wanneer het gebleven is op zijn oorspronkelijk geschapen aard en het niet
gemengd is met iets anders het tahoer (rein) is met consensus.

En als een van de drie eigenschappen verandert, zijn geur, of zijn smaak of zijn kleur, door iets van
nadjaasah, dan is het nadjis (onrein) met consensus, niet toegestaan om te gebruiken.

En als een van de drie eigenschappen verandert door het mengen van iets wat taahirah (rein) is, zoals
blaadjes van bomen of zeep of algen of sidr of welke andere iets dat taahir is, en het mengen ervan is
niet overheersend, dan zijn er sommige geleerden die onderscheid en verschil maken, en het correcte
is dat het tahoer is, toegestaan om ermee te reinigen van al-hadath en het reinigen van an-nadjis.

En derhalve is het correct voor ons om te zeggen dat water onderverdeeld wordt in twee
onderverdelingen.

1e onderverdeling : Tahoer, correct om mee te reinigen, ongeacht of het gebleven is op zijn


oorspronkelijk aard hoe het geschapen is, of gemengd is met iets taahirah wat niet
overheerst of er voor zorgt dat de naam (de naam water) verandert.

2e onderverdeling : Naadjis, niet toegestaan om te gebruiken, het heft al-hadath niet op en verwijdert
niet de onreinheid, en dat is wat verandert is door an-nadjaasah.

Wa Allaahoe Ta’aala A’lam.


www.selefienederland.nl – regelgevingen m.b.t. de reiniging en de soorten water