You are on page 1of 3

Metoda Klapp

Metoda Klapp ublezaazf,pnfia patrupedl pentu activarea musculard in condilia unei coloane orizontale,
neincdrcate.

Principii de execu{ie:
- pozi{ia inifiali (sprijin pe genuncWpatrupedre) este caxacteriztd de relaxare. stare care toebuie menlinuta
pe toatd durata execuliei;
- ritmul de execu{ie al exerci{iului (scurtarea sau prelungirea unui timp) depinde de obiectir,,ul urndrit
in

momentul aplicdrii (intindere axial6---mobilizare-*realiniere; "stretch-reflex" cu rol facilitator pentru
tavaliul necesar tonifierii musculare, unn6nd men{inerea poziliei finale corective);
- deplasarea membrului superior
qi

pentu

xrcalumzirin

general, inaintea deplasErii genunchiului (pentu a crea qpa{iu

a evita tasarea);

- capul este permanent in extensie aldah, im coloan

a

cervicald este delordozatr (tn barbie dubla)

;

pozi(ia finali Presupune lucm la limita echilibnrlul de aceea coapsa de sprijin va fi aproape veftical6 (ffud a
d@qi verticala);
- vflrful piciomlui se aflf, in contact cu solul, ridicarea lui rrprezinta o putemicd coaptare a articula{iilor
-

lombare, adesea o basculare

a

wreia asupra altei4

- echilibml dinte taqiunea exercitdd

asupra coloanei de greutatea capului

gi contatracfilyrea

pelvi-podala

necesitd o verificare permanenti, astrel asigurdndu-se (o decoaptare), o intindere axiald maximd;
- cenfurilerevinobligatoriula oiuantald,, mai pu{in in cazul exerci}iilordederotareacenhnilor;
- toate exercitiile se efectueazd intotdeauna in linie &eaptE, penfu a permite deplasarea
corect6 a segmentelor
corpului.
Pozi{iile lordozantefacthteazA mobilizareaunui anumit segment vertebral, in fi.mcfie de
inclinareatunchiului (in
toate pozitiile, cuprinzAnd Ei pozitiile ,,cifozar$e", se execut[ flexii laterale). Asfel
se descriu:

trei pozifii peste orimntall:
a
a
a

I

23-

coreqpunde segmentului

U-L5

coresprnde segment ui

Ll -L3
Dl l -D l2

corespurde segmentului

pozi{ie orimntall:
a

4

-

coreqpunde segmentului

douE poz(ii sub

D8-D 1 0

orimntali

:

a

5

-coreqpunde segmentr:lui D5-D7

a

6

-

coreqpunde segmentului

Dl-D4

sunt similare celor lonCozante. flexibilitatea mloanei dorsale poate fi rcrnarcaH in pozitiile peste orizontalI. fi]nchiul in este mentins in cifozare dorsolombarl. ins6 . in ntrndr de 5. in rceste pozilii.:: i-' Pozitiile rJordszilnte" qi rrcifozante" din metoda Klapp Pozifiile cifozante (poza din pdea dreryta a figrnii de mai sus). ia a celei lombae in pozitiile de sub orizontal6.