You are on page 1of 5

Tnh Ton, thit k h thng bo chy - cha

chy t ng bng kh CO2


Cc cn c k thut:
- TCVN 5738: 2001 "H thng bo chy t ng - yu cu k
thut
- TCVN 5760:1993 H thng cha chy yu cu chung v
thit k lp t v s dng
- TCVN 6101: 1996 "Thit k cha chy - h thng cha chy
cacbondioxit- thit k v lp t"

Cc bc tnh ton thit k h thng cha chy bng kh CO2


Bc 1: La chn h thng bo chy t ng
* Trung tm bo chy
* La chn u bo chy
* La chn t hp nt n bo chy
* La chn dy v cp tn hiu
Bc 2: La chn h thng cha chy t ng
Trung tm cha chy
n bo phun kh
Loa bo phun kh
Hp iu khin phun kh bng tay
T in p ngun

Bc 3: phng php tnh ton


Sau khi chn c cc thit b ph hp th da vo cc thng s k
thut(catalog) ta c cc bc tnh ton sau :

Tnh ton, thit k h thng bo chy t


ng khi ng h thng cha chy
Tnh ton s lng u bo chy
* Theo iu 4.5 TCVN 5738 - 2001, Cc u bo chy khi v u
bo chy nhit phi lp trong tng khoang ca trn nh c gii hn
bi cc cu kin xy dng nh ra v pha di ( x, dm, cnh panel)
ln hn 0,4m.

* Theo bng 2 TCVN 5738 - 2001, din tch bo v ca 1 u bo


chy c quy nh nh sau:

Din tch bo v

cao lp t
u bo chy, m

ca mt u bo
chy, m2

Di 3,5
T 3,5 n 6,0
Ln hn 6,0 n

Nh hn 100
Nh hn 80
Nh hn 65

10
Ln hn 10 n

Nh hn 55

Khong cch ti a, m
T u bo
Gia cc
n tng
u bo
nh
10
6,0
8,5
4,0
8,0
4,0
7,5

3,5

12
+ Bn knh bo v ca 1 u bo chy l:

Rbv

Sbv

Trong

S bv

din tch bo v ca 1 u bo chy

+ Khong cch gia 2 u bo chy c tnh nh sau:


a Rbv 2

+ Khong cch t u bo chy n tng:


b

a
2

* Tnh ton chi tit:


- S u bo chy lp t cho khoang c kch thc:
+ S u bo lp t theo chiu ngang:
N ngang

Lngang
a

ly trn

+ S u bo lp t theo chiu dc:


N doc

Ldoc
ly trn
a

Trong a l khong cch ti a theo tnh ton gia 2


u bo chy.

Vy tng s u bo chy
N dbc N ngang N doc u bo chy

B tr u bo chy

Nhng do c im kho tin c lp t h thng cha chy


t ng bng kh CO2 i hi phi c 2 knh bo chy c lp.
Hai knh bo chy ny s kch hot h thng cha chy t ng
bng kh CO2
Tnh ton s lng kh CO2 cn thit cho h thng
a. La chn phng php tnh
Theo TCVN 6101- 1990: lng cacbondioxit thit k, m tnh
bng kilogram c tnh theo cng thc sau:
m = KB (0,2A + 0,7V)
Trong :
A = Av + 30AoV
V = VV + VZ - VG
Av l tng din tch ca cc mt sn v trn (bao gm c
nhng ch h AoV) ca khng gian bao kn phi bo v, tnh bng
m2 .
AOV l tng din tch ca tt c nhng ch h c gi thit l
m khi chy, tnh bng m2.
VV l th tch ca khng gian bao kn c bo v, tnh bng
m3 .
VZ l th tch b sung do tht thot trong thi gian duy tr
bi cc h thng thng gi (Xem bng 1) khng th ng li c,
tnh bng m3 (Xem 15.5)
VG l th tch ca thnh phn kt cu phi tr i, tnh bng
m3 .
KB l h s vi vt liu c bo v, ln hn hoc bng 1 (Xem
15.3 v Bng1 TCVN 6101 - 1990)
S 0,2 l phn cacbon dioxit c th tht thot, tnh bng
kg/m2.

S 0,7 l lng ti thiu cacbon dioxit dng lm c s cho cng


thc, tnh bng kg/m2.
- Theo iu 18 TCVN 6101 - 1990 lng kh CO2 trang b cho h
thng khi bo v mt hay nhiu a im cn phi c mt lng d
tr l 100% do :
Lng kh CO2 cn thit cho h thng l:
M= 2.m1
Tng quan gia th tch bnh cha vi khi lng kh trong
bnh.
Dung tch bnh cha (lit)
82
68
40

Lng kh trong bnh (kg)


55
45
25

- Ta chn loi bnh CO2 cn thit cho khu vc l:


M

NB = kg = phi ly trn
- Lng kh CO2 ln nht x ra t h thng cha chy t
ng l:
M = kg.NB
* Tnh ton h thng ng ng v vi phun kh
- Tnh ng knh ng chnh: dC
ng knh ng chnh c tnh theo cng thc sau:
dC = dX.
Trong : dC l ng knh ng ng chnh (mm )
dX l ng knh ng xiphong (dX = 12 mm )
NB l s bnh cha chy cn thit ( bnh )
Vy: dC =

12.

- Tnh ton s lng vi phun kh


Loi vi phun

Lu lng vi phun

Lu lng phun TB

15A
20A
25A
32A
40A

(kg/s)
0,26 - 0,54
0,54 - 1,15
1,15 - 2,3
2,3 - 4,6
4,6 - 7,0

(kg/s)
0,4
0,845
2,875
3,45
5,8

Chn loi vi phun c lu lng vi phun trung bnh l 0,845 kg/s


S vi phun kh lp t l:
Nv1=

q1
phi ly trn
qV

Related Interests