You are on page 1of 4

Podsumowanie tygodnia (24.02-02.03.

2015)
W tym „Podsumowaniu tygodnia” przedstawione zostały wnioski dotyczące sytuacji na
wschodzie Ukrainy, w gospodarce Ukrainy, wdrożenia reform oraz analiza międzynarodowych i
ukraińskich oświadczeń z ubiegłego tygodnia oraz tendencji w międzynarodowym wsparciu dla
Ukrainy.
Na przestrzeni tygodnia sytuacja w strefie ATO pozostawała napięta. Jednocześnie Razem z
tym pozostaje się dynamika zmniejszenia ilości (70 ostrzałów pozycji sił ATO) oraz intensywności
ostrzałów, w skutek których zginęło 4 żołnierzy, 24 zostało rannych.
Strefa ATO pozostaje pod wpływem realizacji przez obie strony poszczególnych ustaleń z
Mińska. Pozytywne aspekty tego procesu to: 1) podpisanie przez strony konfliktu dokumentów
dotyczących kontroli dywersyfikacji broni; 2) początek faktycznego wycofania przez obie strony,
pod kontrolą OBWE, broni ciężkiej (100 milimetrowych armat polowych); 3) utrwalenie linii
demarkacyjnej przez strony konfliktu.
Negatywne aspekty tego procesu to: 1) oświadczenia przedstawicieli terrorystów
(oświadczenia przedstawiciela „DRL” D. Puszylina o tym, że Mariupol należy do ich terytorium);
2) informacja o częściowym wycofaniu przez bojowników broni ciężkiej i wykorzystaniu tego w
celu przemieszczenia się, przegrupowania sił i możliwości szybkiego ponownego wprowadzenia tej
broni; 3) brak odpowiedniego zakresu sprzętu wojskowego i dalszego rozmieszczenia broni
wojskowej, co uniemożliwia monitorowanie dywersyfikacji broni (oświadczenie M. Bocurkowa).
Na tle systematycznego naruszania reżimu rozejmu w Donbasie ze strony tak zwanych
„DRL” i „ŁRL”, istotnego pogorszenia sytuacji finansowej w państwie, samowoli FR względem
obywateli Ukrainy, Ukraina ostrzega, że w przypadku niedotrzymania ustaleń z Mińska gotowa jest
w każdej chwili do przywrócenia broni ciężkiej poprzedniej lokalizacji. P. Poroszenko podkreślił,
że nawet w przypadku najbardziej optymistycznego scenariusza w Donbasie, trwałego rozejmu
który stałby się politycznym rozstrzygnięciem, a zarazem gwarancją stabilnego pokoju, zagrożenie
militarne ze strony Rosji niestety wciąż pozostaje aktualnym i wymaga nieustannego wysiłku i
umacniania przysposobienia obronnego państwa. Podkreślił on również wagę koordynacji usiłowań
wprowadzenia sił pokojowych do Donbasu i dodał, że Ukraina jest zainteresowana utworzeniem
takiego kontyngentu jako misji UE. Z kolei P. Klimkin zastrzegł, że rosyjscy terroryści i bojownicy
nie mogą dostać się do władzy lokalnej w Donbasie. Dodał, że zagrożenie militarne ze strony FR
dla Ukrainy, a także całej Europy nadal jest aktualne.
Liderzy państw świata z ostrożnością obserwują proces realizacji ustaleń z Mińska i
kontynuują dyskusje na temat możliwych scenariuszy wydarzeń w Europie w przypadku ich
nieziszczenia. Federica Mogherini stwierdziła, że zagrożenia wiszące nad Europą powinny zostać
zniwelowane przy użyciu szerokiego zasobu instrumentów międzynarodowych, gdyż często
nieuniknione zastosowanie sił zbrojnych nie zawsze bywa w pełni skuteczne. Frank Steinmeier nie

oczekuje szybkiego i ostatecznego rozwiązania konfliktu w Donbasie. Jego zdaniem poszukiwania
„politycznego rozwiązania prawdopodobnie będą się przeciągały przez pokolenia”. Jednocześnie
oświadczenie dyrektora Wywiadu Narodowego Stanów Zjednoczonych Jamesa Clapper’a
spowodowało poważne zaniepokojenie wśród społeczeństwa międzynarodowego. Jego zdaniem
celem Putina nie jest zdobycie całkowitego terytorium Ukrainy, a tylko wydzielenie części
potrzebnej do utworzenia korytarza lądowego do zaanektowanego półwyspu Krymskiego. Odnosi
się to do dwóch obwodów na wschodzie Ukrainy, „mostu lądowego na Krym”, a także portu
morskiego i Mariupola. Z kolei Grzegorz Schetyna zauważył, że konflikt na Ukrainie nie można
rozwiązywać na poziomie lokalnym czy regionalnym, gdyż jego skala przypomina Jugosławię w
latach dziewiędziesiątych. Jego zdaniem jedynie wielcy gracze, tacy jak Stany, UE, Rosja „mogą
decydować o przyszłości Ukrainy i zagwarantować jej bezpieczne istnienie”.
Europejscy liderzy oraz światowi liderzy gotowi są do nałożenia kolejnych zdecydowanych
sankcji w przypadku eskalacji konfliktu w Donbasie. W szczególności zostało to podkreślone w
oświadczeniach Ministaerstwa spraw zagranicznych Francji, Wielkiej Brytanji, RFN, Departamentu
Stanu. Donald Tusk oświadczył, że UE przygotowała nowe sankcje wobec Rosji i powinna być
przygotowana do ich stosowania, jeżeli sytuacja w Donbasie nie poprawi się. David Cameron
dopuszcza odłączenie Rosji od systemu bankowego SWIFT, jako jeden z wariantów wzmocnienia
sankcji, w przypadku niezrealizowania rozejmu na Ukrainie.
Uklraina stanowczo wzywa społeczeństwo międzynarodowe do wywierania maksymalnego
nacisku na Kreml, w celu uwolnienia Bohatera Ukrainy, Nadiji Sawczenko, która w tej chwili
znajduje się na granicy życia i śmierci. Petro Poroszenko podkreślił, że Sawczenko jest symbolem
potężnego ukraińskiego ducha i bohaterstwa, oraz przykładem tego jak kochać swój kraj i bronić
go. Europa i Stany wymagają natychmiastowego uwolnienia Nadiji Sawczenko. Stany wezwały
Rosję do przestrzegania swoich zobowiązań w ramach ustaleń z Mińska i natychmiastowego
uwolnienia Sawczenko.
Ukraina jest zszokowana bezprecedensowym zabójstwem jednego z liderów rosyjskiej
opozycji Borysa Niemcowa, bądź co bądź będącego „ujemną osobistością polityczną” dla władz
Kremla. Prezydent Ukrainy oświadczył, że Niemcow był człowiekiem-mostem łączącym ze sobą
dwa kraje i budującym takie relacje między Ukrainą a Rosją , jakie Ukraińcy chcieli by zobaczyć.
Oprócz tego Poroszenko dodał, że rosyjski opozycjonista obiecywał podczas rozmowy
dwustronnej, że przedstawi prawdziwe dowody udziału rosyjskich sił zbrojnych w konflikcie w
Donbasie, za co i został wyeliminowany. Ministerstwo spraw zagranicznych Ukrainy opublikowało
oświadczenie, w którym było wspomniano, że zabójstwo Niemcowa jest nieudaną próbą
zastraszenia wszystkich tych, którzy wypowiadają się przeciwko samowoli i dążą do zmiany ustroju
politycznego Rosji na demokratyczny.

Ukraina jest oburzona samowolnymi działaniami FR odnośnie zatrzymań i nielegalnego
przetrzymywania ukraińskich obywateli - członka parlamentu Oleksija Honczarenki i Anny
Duryckiej. Z kolei Przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy Wołodymyr Hrojsman oświadczył,
że deputowany Oleksij Honczarenko korzysta z immunitetu dyplomatycznego i jego zatrzymanie
przez przedstawicieli policji rosyjskiej jest naruszenien norm prawa międzynarodowego.
Jednocześnie wicepremier Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy Wołodymyr Arjew
podkreślił, że takie zachowanie władzy rosyjskiej doostarcza dodatkowych podstaw do
wzmocnienia sankcji wobec delegacji FR.
Liderzy państw świata, organizacji międzynarodowych stanowczo potępiły zabójstwo
Borysa Niemcowa i oświadczyli, że oczekują od FR kompletnego i przejrzystego śledztwa w
sprawie jego śmierci. Dalia Grybauskaite stwierdziła, że zabójsto potwierdza, że Rosja wraca do
stosowania terroru.
Trwa postęp w realizacji reform na Ukraine: 1) reformy sądownictwa (przyjęcie ustawy o
zapewnieniu prawa do rzetelnego procesu sądowego, ktora zawiera rząd aspektów pozytywnych
odnośnie doboru, oceny i karania sędziów); reformy antykorupcyjne (zatrzymanie liczby osób w
związku z działalnością korupcyjną; likwidacja bezprawnch działań odnośnie uniknięcia rejestracji
celnych; wręczenie zawiadomień o podejrzeniu; przyjęcie ustawy o wniesieniu poprawek do
Budżetowego Kodeksu Ukrainy odnośnie rządowych projektów inwestycyjnych, by przeciwdziałać
korupcji i kradzieży środków publicznych; tworzenie instytucjonalnego wsparcia realizacji reform
przez

utworzenie

w

Kijowie

Rady

antykorupcyjnej

i

zatrudnienia

Krajowego

biura

antykorupcyjnego); 3) reformy decentralizacji (przyjęto ustawę o administracjach wojskowych i
cywilnych i o zasadach regionalnej polityki państwowej); 4) reformy demokratyczne
(zaniepokojenia spowodowane wycofaniem ustawy o karę za usiłowanie podważenia autorytetu
państwa i rządu).
Gospodarka Ukrainy cechuję się następnymi tendencjami: 1) trwałej komplikacji sytuacji
makroekonomicznej (niestabilność hrywny, odpływ depozytów i kryzys systemu bankowego,
pogorszenie się wskaźników bilansu płatniczego, inflacja 60% na oddzielne towary, znaczny wzrost
cen za gaz i ogrzewanie dla ludności); 2) zwiększeniem się presji wobec Ukrainy ze strony
Rosyjskiej w sektorze energetycznym (oświadczenia o możliwości przykręcenia gazu, osiągnięcie
porozumienia

w

kwestii

realizacji

„pakietu

zimowego”);

3)

pozytywną

dynamiką

międzynarodowego wsparcia finansowego dla Ukrainy (przyjęcie przez parlament ustaw
regulujących otrzymanie kredytów MFW, oczekiwane otrzymanie 3,5 miliardów dolarów od
Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju i oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego, a także
pomocy ze strony Stanów, Niemiec i Japonii).
Pozytywną dynamikę międzynarodowego wsparcia Ukrainy zawdzięcz się Stanom
(zaświadczenie

Geoffrey’a

Pyatt’a

o

wsparciu

wojskowym

i

dostępnych

dowodach

potwierdzających udział Rosji w wojnie na Ukrainie, poddanie rozpatrzeniu przez Kongres Stanów
Zjednoczonych projektu ustawy o przydzielaniu Ukrainie pomocy wojskowej w postaci miliarda
dolarów), Kanadzie (oświadczenie o możliwości wysłania doradców wojskowych), Francji
(podpisanie umowy o dostarczeniu bezzałogowych samolotów zwiadowczych i urządzenia wojny
elektronicznej), Wielkiej Brytanii (przysłanie ekspertów w dziedzinie wojskowej), Zjednoczonym
Emiratom Arabskim (podpisanie umowy o współpracy w dziedzinie budowy samolotów), Japonii
(1 miliard japońskich jenów na sprzęt medyczny dla ukraińskich szpitali), Polsce (pomoc poprzez
wysłanie personelu wojskowego), Białorusi (plany odnośnie zwiększenia dostaw energetycznych),
Słowacji (zwiększenie dostawy gazu).
W procesie przygotowania wniosków korzystano z zasobów: oficjalne strony internetowe
organów władzy państwowej Ukrainy (strony prezydenta, Rady Bezpieczeństwa Narodowego i
Obrony Ukrainy, MSZ, Rządu), gazety internetowe Ukraińska Prawda, Informacyjny Sprzeciw,
UNIAN, TSN, Korespondent, Krymskie Wiadomości, Ukraiński Tydzień oraz inne źródła.