You are on page 1of 33

1

KONSEP SEKOLAH BERKESAN: CABARAN DAN HARAPAN

AB MALEK KASIM P 20595 ABSTRAK Konsep sekolah berkesan yang diperkenalkan dalam sistem pendidikan adalah bermatlamat untuk membawa sistem pendidikan ke arah kecemerlangan. Seiringan dengan slogan “Pendidikan Bertaraf Dunia”, konsep sekolah menuntut warga pendidik khususnya untuk mencapai tahap kualiti yang tinggi dalam pendidikan. Justeru itu, konsep sekolah berkesan harus dijadikan realiti jika hasrat inginkan kualiti pendidikan kita sama taraf dengan pendidikan negara maju. Kajian ilmiah ini pada awalnya melihat definisi dan pelaksanaan sekolah.Juga mengkaji tinjauan pengkaji mengenai ciri-ciri sekolah yang berkesan dan tidak berkesan. Di samping itu, kajian juga menilai sejauhmanakah sekolah-sekolah sudah berjaya melaksanakannya? Jika sudah, sejauhmana kejayaannya? Jika gagal melaksanakan apakah kekangan-kekangan yang dihadapinya. Pengkaji menggunakan kaedah pemerhatian terhadap sekolah sendiri dalam usaha melaksanakan sekolah berkesan.Kajian juga menyentuh secara keseluruhan proses pelaksanaan sekolah berkesan termasuk tinjauan pengkaji-pengkaji tentang sekolah berkesan.

1

Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer

2

PENGENALAN

Salah

satu wawasan Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia dalam

“Pengisian Wawasan Pendidikan 1993” ialah ‘Zero Defect’ atau Sekolah Kecacatan Sifar telah mendapat sokongan kuat daripada peserta Seminar Pendidikan pada 8 hingga 11 April 1993 di Institut Aminuddin Baki, Genting Highlands. Selain daripada itu, aspirasi yang termaktub dalam Wawasan 2020, pihak kerajaan berharap kualiti pendidikan negara akan bertaraf dunia. Hasrat Kementerian Pendidikan Malaysia yang inginkan kualiti pendidikan ditingkatkan dapat dilihat melalui berbagai-bagai anugerah yang diberi kepada sekolah pada peringkat negeri dan juga peringkat

kebangsaan. Ada anugerah diberi untuk aspek bukan akademik pada peringkat negeri seperti ‘Sekolah Cantik’, ‘Sekolah Dalam Taman’. ‘Johan Pertandingan Landskap’ dan sebagainya. Untuk pencapaian akademik pula, ada sekolah menerima ‘Sijil penghargaan UPSR’, Hadiah Kecemerlangan Matematik UPSR’ dan sebagainya. Pada peringkat negeri anugerah yang berprestij ialah Sekolah Harap Negeri dan pada peringkat kebangsaan anugerah yang berpretij ialah Sekolah Harapan Negara dan Anugerah Kualiti Kementerian Pendidikan. Keadaan ini mencerminkan pihak kerajan amat komited untuk mewujudkan institusi pendidikan sekolah yang berkualiti yang lebih dikenali sebagai sekolah berkesan. Keperihatinan pencapaian masyarakat amat terhadap keberkesanan di dalam

akademik

jelas

dinyatakan

dalam akhbar-akhbar

tempatan, seminar,bengkel pendidikan dalam mesyuarat-mesyuarat PIBG. Kesedaran ibubapa tentang pentingnya pendidikan dapat dilihat di dalam pemilihan sekolah-sekolah anak-anak mereka. Ibu-bapa lazimnya akan

2

Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer

3

mendaftarkan anak-anak mereka ke sekolah yang cemerlang dan berkesan kerana beranggapan sekolah yang berkesan akan dapat memberi kecemerlangan kepada pendidikan anak mereka. Selaras dengan visi negara dan cabaran global dalam era teknologi maklunat, kualiti dan keberkesanan pendidikan harus dicapai untuk menentukan generasi-generasi yang dijana akan dapat bersaingan dalam dunia yang semakin mencabar. PERKEMBANGAN SEKOLAH BERKESAN Perkembangan Sekolah Berkesan ini boleh dibahagikan kepada empat peringkat (Peter Mortimore,1996): *Pada peringkat pertama (1950-an),masyarakat menaruh keyakinan yang penuh terhadap keupayaan sekolah. Masyarakat berpendapat bahawa “education would overcome all the problems caused by ignorance and poverty.” Namun demikian,pendidikan pada masa tersebut tidak dapat memenuhi kehendak mereka. *Pada peringkat kedua (1960-an),Coleman (1966) telah mendapati bahawa,”There is no relationship between the amount of resources available to schools and the achievement of the students who had attend them.” Beliau berpendapat bahawa faktor kejayaan seseorang pelajar amat bergantung kepada kriteria peribadi dan keluarganya. Ketika itu

kepercayaan penuh masyarakat terhadap kemampuan sekolah dalam pendidikan anak-anak mereka telah pudar. *Pada peringkat ketiga (1790-an sehingga 1980-an),Pergerakan Sekolah Berkesan (Effective School Movement) telah menjadi

pudar.Penyelidik-penyelidik

Konsep

Sekolah

Berkesan

berpendapat

bahawa,”Schools are one of the competing influences on the lives of

3

Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer

4

children and young people,not power enough to surmount all the other influences (genetics, familial social and financial) but strong enough to make a difference to the lives of individuals.” *Pada peringkat keempat (1990-an), sarjana-sarjana telah

menonjolkan konsep dan idea `Schools Improvement’. Misalnya Peter Mortimore menegaskan bahawa “Effective organizations are able to improve and thereby raise standards of achievement; relatively ineffective ones, could go either way.”

PERSEPSI UMUM TENTANG KEBERKESANAN SEKOLAH “Sekolah berkesan ialah pelajar di sekolah tersebut mendapat kejayaan cemerlang dalam penilaian UPSR, PMR dan SPM .”

“Ialah cara pembelajaran dengan baik, pelajar yang cemerlang dan guruguru yang berpretasi.”

“Pelajar cemerlang, sekolah bersih, indah dan permai, guru yang bagus.”

“Ibu bapa, guru-guru dan murid bekerjasama bagi mencemerlangkan sekolah dari segi akademik, kokurikulum, keceriaan dan sebagainya.”

“Menjadikan sekolah cemerlang dari semua aspek tetapi biar bidang akademik lebih menjadi - menghasilkan murid yang mempunyai kesedaran, displin dan cita-cita tinggi. Taat kepada Tuhan.”

4

Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer

5

Falsafah Pendidikan Negara (FPN) mencerminkan kepelbagaian matlamat kekeberkesanan pendidikan. FPN memberi penekanan kepada usaha sekolah.... “....melahirkan insan yang cemerlang yang seimbang dan harmonis dari segi intelek,rohani,emosi dan jasmani,berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan.Usaha ini adalah untuk melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara”. PERSEPSI KEBERKESANAN MENGIKUT PARA PENGKAJI Di Amerika Syarikat kebanyakan pengkaji mengukur keberkesanan sekolah berasaskan ‘output’ iaitu pencapaian dalam ujian piawaian mata pelajaran matematik dan bacaan. Di UK, pembolehubah proses seperti kedatangan, kelakuan, kelakuan pelajar dan peningkatan skor pencapaian digunakan sebagai pengukur keberkesanan. Edmonds (1979) mendefinisikan keberkesanan bukan sahaja dari segi kualiti hasil tetapi juga dari segi kesaksamaan. Mengikut beliau, keberkesanan sekolah diukur berdasarkan kejayaannya meningkatkan penguasaan akademik kanak-kanak kurang beruntung sehingganya kadar bilangan kanak-kanak kurang beruntung yang menguasai akademik sama seperti bilangan anak-anak kelas menengah yang menguasainya. Juga, sekolah tidak layak diiktiraf sebagai berkesan jika tidak memberi kesaksamaam peluang pendidikan.

5

Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer

6

Rowan (1983) pula menyarankan empat cara mengenal pasti sekolah yang berkesan: (1) menentukan kriteria ini yang khusus seperti peratus pelajar yang mencapai lebih daripada median kebangsaan, (2) analisis tren yang menunjukkan skor dalam gred yang tertentu telah meningkat dari semasa ke semasa, (3) skor yang meningkat bagi sesuatu kohort, dan (4) pencapaian sekolah berbanding dengan latar belakang pelajarnya. Mortimore (1991) merumuskan sekolah yang kerkesan ialah sekolah yang pelajarnya meningkat lebih daripada apa yang diharapkan jika diambil kira latar belakang mereka. Sergiovanni (1987) juga mendefinisikan keberkesanan sekolah berasaskan peningkatan sekolah. Beliau menyenaraikan lapan kriteria untuk mengukur keberkesanan peningkatan dalam skor ujian, (2) peningkatan dalam kehadiran, (3) pertambahan dalam bilangan tugasan penulisan dan kerja rumah, (4) pertambahan peruntukan untuk Matematik, Bahasa Inggeris, Sains dan Sejarah, (5) penglibatan komuniti dan ibu bapa, (6) penglibatan pelajar dalam aktiviti kokurikulum, (7) ganjaran dan

pengiktirafan bagi pelajar dan guru, dan (8) sokongan yang berkualiti untuk pelajar istimewa. Stoll dan Fink (1996) mendefinisikan keberkesanan sekolah seperti berikut: (1) sentiasa meningkat dari tahun ke tahun, (2) menggalakan peningkatan untuk semua pelajar lebih daripada apa yang dijangkakan jika diambil latarbelakang dan kebolehan asal mereka, (3) memastikan setiap pelajar mencapai setinggi yang mungkin potensinya, (4) menggalakkan semua aspek perkembangan dan pencapaian pelajar.

6

Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer

7

PERSEPSI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA TERHADAP KEBERKESANAN SEKOLAH KPM mempunyai kriteria tertentu bagi memilih Sekolah Harapan

Negara.Tiap-tiap tahun Bahagian Sekolah KPM akan memilih sebuah sekolah rendah dan sebuah sekolah menengah di bandar dan sebuah sekolah rendah dan sebuah sekolah menengah di luar bandar sebagai Sekolah Harapan Negara.Kriteria yang digunakan adalah seperti berikut: matlamat sekolah dan penyebarannya kepada warga sekolah ‘blue print’sekolah budaya sekolah pencapaian akademik berasaskan peperiksaan UPSR kepemimpinan Guru Besar/Pengetua pencerapan pengajaran bilik darjah oleh Guru Besar/Pengetua jawatankuasa kurikulum sekolah pengurusan masa pembelajaran murid pengurusan kelab dan persatuan sokongan yang diberikan oleh PIBG program memupuk sikap yang positif di kalangan guru. hubungan antara guru dengan guru ganjaran kepada pelajar pengurusan kewangan strategi pengajaran yang digunakan oleh guru dalam mengajar 3 M, kemahiran berfikir dan kemahiran belajar tindakan pemulihan bagi mengatasi masalah pelajar lemah kerjasama di kalangan guru kerjarumah yang diberi kepada pelajar

7

Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer

8

Kita dapat rumuskan bahawa pengertian keberkesanan bagi KPM adalah seperti berikut: mementingkan `outcome’ dari segi pencapaian akademik dalam

peperiksaan umum. mementingkan `proses’ bagi mencapai kecemerlangan akademik- kerja rumah, tindakan pemulihan, strategi pengajaran guru. mementingkan pengurusan dan pentadbiran sekolah mementingkan iklim - budaya sekolah, sikap yang positif di kalangan guru, hubungan Guru Besar dengan guru, kerjasama di kalangan guru dan displin sekolah. mementingkan penglibatan ibu-bapa dalam PIBG KONSEP SEKOLAH BERKESAN Dalam sistem pendidikan di negara kita, terdapat pelbagai sekolah-sekolah yang dikategorikan sebagai sekolah terbaik. Sekolah-sekolah yang terpilih ini disifatkan sebagai sekolah-sekolah yang berkesan. Definisi-definisi sekolah berkesan termasuklah: I) Sekolah-sekolah yang mengadakan satu sistem pengajaran yang berpandu dan berkesan. (Rowan,1983) ii) Sekolah-sekolah yang efektif dalam pengajaran kanak-kanak miskin atau kanak dari kaum minoriti. (Bickel 1983) iii) Sekolah-sekolah yang efektif dari segi mengurangkan kesan SES pelajar ke atas pencapaian pretasi akademiknya. (Mann 1985)

8

Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer

9

Menurut Peter Mortimore (1996), sekolah Berkesan atau “High Performing School” ini merupakan sekolah yang memperolehi kejayaan di atas jangkaan nilai pengambilan. Ia menghasilkan `kejayaan untuk semua’. Adalah dipercayai bahawa di dalam Sekolah Berkesan `every child can learn and that we have the knowledge we need to create schools in which child will learn’. Sekolah Berkesan juga merupakan satu sekolah di mana

pencapaiannya merupakan keupayaan yang maksimum. Di samping itu sekolah berkesan juga merupakan organisasi yang mempunyai tahap realiability yang tinggi. Mengikut Jemaah Nazir Sekolah Persekutuan, Kementerian

Pendidikan Malaysia sekolah berkesan adalah berdasarkan pendapat Edmonds (1979) iaitu mempunyai fokus pengajaran yang dinyatakan dengan jelas dan menggunakan penilaian serta penaksiran yang sistematik. Sebagai rumusannya sekolah berkesan adalah sekolah yang menitikberatkan kecemerlangan dalam pencapaian akademik, penguasaan kemahiran asas, keberkesanan pengajaran guru, iklim sekolah yang dapat membangkitkan suasana belajar, mengurangkan masalah displin pelajar serta kepimpinan yang mampandandengan lain perkataan keberkesanan sekolah adalah sama dengan sekolah berkualiti atau sekolah cemerlang. CIRI-CIRI SEKOLAH BERKESAN Peter Mortimore seorang Profesor terkemuka dari Institute of Education, University of London telah mengenalpasti sebelas ciri sekolah berkesan. Ciri-ciri tersebut mempunyai kaitan yang rapat dengan proses pembudayaan kecemerlangan. Ciri-ciri yang mewujudkan keberkesanan sekolah ialah:

a.

Kepimpinan Ikhtisas

9

Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer

10

Iaitu pengetua atau guru besar yang tegas mempunyai tuju yang jelas, mengamalkan pendekatan penyertaan bersama di dalam pengurusan sekolah dan mempunyai ciri-ciri kepimpinan yang disegani dikehendaki. b. Pengkongsian wawasan dan matlamat. serta

Sekolah seumpama ini mempunyai tuju hala yang dikongsi bersama oleh semua anggota dan mempunyai semangat kekitaan serta kerjasama yang tinggi. c. Suasana pembelajaran yang unggul.

Sekolah memperlihatkan suasana yang aman dan teratur serta memiliki suasana pembelajaran yang menggalakkan. d. Penumpuan kepada pengajaran dan pembelajaran.

Sekolah menumpukan perhatian kepada pengajaran dan pembelajaran semaksimum mungkin. Fokus sekolah adalah terhadap pretasi pelajar. e. Pengajaran yang mempunyai tuju hala yang jelas.

Sekolah mendekati tugas pengajaran dengan jelas, bersistem dan boleh diubahsuai mengikut keadaan. f. Pengharapan yang tinggi kepada pelajar.

Sekolah mempunyai harapan yang tinggi terhadap pelajarnya, dan memaklumkan pelajarnya tentang pengharapan tersebut. Tidak ada siapa yang dikeji, bahkan semuanya mendapat pujian dan galakan untuk meraih pencapaian yang setinggi mungkin. g. Penggalakan yang positif.

Sekolah seumpama ini memberi galakan yang hebat dan bersungguh kepada pelajar-pelajarnya.

h.

Pemantauan kemajuan.

10

Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer

11

Sekolah mempunyai sistem yang baik untuk memantau kemajuan pelajarpelajarnya supaya mereka mendapat maklum balas yang baik untuk tindakan sewajarnya. I. Hak dan tanggungjawab pelajar.

Pelajar-pelajar di sekolah diberikan tanggungjawab dan peranan yang bertujuan untuk meningkatkan imej kendiri pelajar. j. Permuafakatan sekolah dan rumah.

Sekolah berkesan menunjukkan penglibatan ibu bapa yang tinggi. k. Organisasi Pembelajaran (A learning organizatian).

Sekolah berkesan mempunyai pengetua atau guru besar dan guru-guru yang sentiasa belajar untuk memperbaiki kemahiran masing-masing dalam pelbagai lapangan dengan mengamalkan budaya membaca.

Tulisan Yaakob bin Ederis,Pengetua Sek.Men.Keb.Taman Dato Harun dalam kertaskerjanya yang bertema “Sekolah Berkesan Teras kejayaan Wawasan Pendidikan” di Persidangan Pendidikan Nasional KeEnam telah mencirikan sekolah berkesan seperti berikut: a. Fungsi dan peranan Pengetua/Guru Besar sebagai pemimpin pengajaran dan pembelajaran dapat dilihat dengan jelas dalam bentuk perancangan kurikulumnya yang strategik. b. Pengetua/Guru Besar meletakkan harapan yang tinggi terhadap kejayaan akademik di samping kejayaan di bidang yang lain. c. Jawatankuasa kurikulum sekolah yang terdiri daripada Penolong Kanan,Ketua-ketua Bidang serta Ketua Panitia dapat diurus dan

dikoordinasikan mengikut bidang dan peranan masing-masing.

11

Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer

12

d. Jawatankuasa kurikulum ini dapat berfungsi sepenuhnya terutama dalam menentukan dasar dan pelaksanaan segala inovasi serta program dan aktiviti yang telah dijadualkan. e. Guru-guru dapat menerima dan melaksanakan pengajaran pembelajaran yang berpusatkan murid. Guru berada dalam keadaan sentiasa berusaha memperbaiki serta memudahcarakan amalan-amalan pengajaran pemelajaran murid.Guru supaya menjadi lebih bermakna kepada muridberbagai kaedah kemahiran belajar bagi

menggunakan

mewujudkan suasana pengajaran pemelajaran yang baik dan berkesan. f. Semua murid walaupun mempunyai tahap pencapaian yang dilayan dan diberikan ilmu pengetahuan serta

berbeza-beza,dapat

kemahiran mengikut keupayaan dan kemampuan masing-masing dari segi akademik. g. Murid-murid mendapat masa belajar yang optima. Masa yang diperuntukkan untuk pengajaran dan pemelajaran digunakan oleh guru dengan berkesan.Semua murid dapat merasai suasana pengajaran yang meyakinkan. Mereka mendapat peluang sepenuhnya mengikuti pengajaran individu disamping berkesempatan belajar secara berkumpulan. Mereka turut diberi tanggungjawab menyediakan suasana bilik darjah bersesuaian

mengikut keperluan pengajaran pemelajaran sesuatu mata pelajaran. Kesimpulannya setiap murid dapat merasai bahawa kehadiran mereka di dalam bilik darjah diperlukan. h. Sekolah Berkesan berupaya memperlihatkan anjakan cara dan alat bantu tradisional kepada pendekatan dan bahan bantu mengajar yang lebih baik canggih. Pengajaran pemelajaran yang bergantung sepenuhnya

kepada buku teks, kapur dan papan hitam dan berpusat dalam bilik darjah sepenuhnya akan berganjak kepada penggunaan bahan media teknologi

12

Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer

13

yang dapat disediakan pihak sekolah berdasarkan kewangan yang ada. Pengurusan kewangan berkesan wang peruntukkan kerajaan dan

sumbangan kewangan dari sumber-sumber lain yang memberi keutamaan kepada penyediaan bahan bantu mengajar akan mewujudkan suasana

pengajaran pemelajaran yang dikehendaki bersesuaian dengan matlamat pencapaian akademik sekolah.Penggunaan komputer dan pendekatan memperolehi maklumat menerusi internet misalnya dikira suatu

penambahan dan anjakan dalam pendekatan untuk meningkatkan mutu dalam pengajaran pemelajaran. I. Ibubapa/penjaga murid Sekolah Berkesan dapat melibatkan diri secara positif dalam pemelajaran murid. Mereka mengambil rasa

tanggungjawab sepenuhnya membuat semakan buku tulis, kerja rumah serta kerja kursus serta mengadakan hubungan dua hala dengan pihak sekolah. Ini bermakna ibubapa bukan sahaja hadir ke sekolah pada hari yang dikehendaki seperti hari menandatangani rekod kemajuan anak tetapi hadir membincangkan kemajuan akademik anak apabila mereka merasa perlu berbuat demikian. Suasana ini dapat wujud dengan baik kerana kedua-dua pihak ibubapa dan guru sama-sama bersedia secara terbuka dan ikhlas menrima hakikat ini demi mempertingkatkan pencapaian murid. Dengan ini Sekolah Berkesan mampu memperlihatkan sistem ujian dan penilaian yang sempurna kerana keputusannya akan menjadi bahan perbincangan untuk menjana tanggungjawab bersama yang perlu dilaksanakan. j. Sekolah Berkesan juga harus melaksanakan inovasi dalam

pengajaran pemelajaran. Inovasi yang dilakukan perlu mempunyai sifat boleh menambah minat, mempermudah kefahaman ilmu menerusi proses pengajaran pemelajaran yang mudah diterima dan diikuti serta dapat

13

Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer

14

memungkinkan berlakunya persefahaman di antara murid dan guru. Inovasi amat penting sebagai strategi dalam pengajaran dan pemelajaran Menurut Glasser (1998) terdapat enam ciri untuk mencapai tahap sekolah berkualiti atau sekolah berkesan iaitu: 1. Semua masalah displin dan bukannya insiden dihindarkan dari sekolah dalam tempoh dua tahun. Masalah-masalah ini seharusnya menurun secara signifikan dalam tempoh setahun. 2. Apabila sekolah telah mencapai tahap sekolah berkualiti, pencapaian pelajar seharusnya bertambah baik berbanding masa lalu. 3. Pelajar mempamerkan bakat dan ketrampilan kepada guru-guru mereka dengan memperoleh kredit daripada guru-guru mereka. Konsep persekolahan digantikan dengan pendidikan yang berguna. 4. Semua pelajar melakukan kerja-kerja yang berkualiti.Semua hasil kerja akan menerima gred yang cemerlang. Oleh itu mereka perlu

berusaha memperolehinya. Jika hasil kerja belum mencapai tahap kualiti, guru-guru dan rakan-rakan pelajar membantu mereka untuk mencapai tahap tersebut. PROSES MEWUJUDKAN SEKOLAH BERKESAN/EFEKTIF Di dalam mewujudkan Sekolah Berkesan memerlukan proses yang panjang dan pendekatan yang bersesuaian. Hasilan dari sekolah berkesan ialah kejayaan atau kejayaan sekolah berkenaan dalam beberapa bidang yang menjadi matlamat / targetnya utamanya.
PENDEKATAN SEKOLAH BERKESAN KEJAYAAN

14

Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer

15

Mengikut “literature review” antara pendekatan yang digunakan untuk mewujudkan sekolah berkesan ialah:

“The Goal-Attaiment Approach “ atau Pendekatan Pencapaian Matlamat.” Melalui pendekatan ini, seluruh sumber dan tenaga ditumpukan ke arah mencapai matlamat sekolah dan sekolah itu dianggap berkesan dan berjaya jika matlamat yang telah dipernyatakan tercapai. “ The Process Approach “ atau Pendekatan Melalui Proses.” Untuk pendekatan ini, ditegaskan kejayaan pelajar (student outcomes) adalah hasilan dari proses pengajaran guru di bilik darjah di samping proses kepemimpinan pengetua atau guru besar yang terlibat secara langsung sebagai sebagai sebagai “instructuonal leader” “ The Enviromental - Response Approach “ atau pendekatan Gerakbalas Persekitaran”

Mengikut pendekatan ini, sekolah akan cuba seboleh mungkin memajukan bidang-bidang yang boleh menyakinkan masyarakat “stake-holders” bahawa sekolah sudah berkesan mengikut kriteria yang menjadi kayu ukurnya. Apa jua pendekatan yang kita pilih, proses umumnya adalah berdasarkan apa yang kita mahu, ditahap mana kita sekarang dan apa yang patut kita buat.

WHAT SHOULD WE DO AND WHERE ARE WE NOW HERE SHALL WE BEGIN WHERE DO WE WANT TO GO

15

Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer

16

Dalam proses menuju ke tahap sekolah berkesan, kita melihat di mana patut mula dalam rantaian tindakbalas kita. Lain ststus semasa sekolah, lain pula titik mula dan rantaian tindakbalasnya. Satu contoh model rantaian tindakbalas: mengembeling tenaga & usaha

meningkatkan pretasi akademik

bila aspek akademik meningkat

keyakinan guru meningkat mereka terus mencintai profession keguruan

“Self-esteem” guru meningkat lebih menyukai & menyayangi pelajar

disukai / diminati pelajar

meningkatkan rasa saling hormat-menghormati sayang - menyayangi

guru seronok mengajar, pelajar seronok belajar

pengajaran & pembelajaran menjadi lebih berkesan meningkatkan aspek-aspek lain

sekolah terus maju

16

Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer

17

“everybody motivated and inspired to work hard smartly, happily and continuously to achieve shared vision and values” KAJIAN SEKOLAH BERKESAN DI MALAYSIA Secara umum terdapat dua jenis tumpuan kajian, iaitu penkaji hanya mengkaji ciri-ciri sekolah berkesan keseluruhannya dan yang memberi fokus kepada kepimpinan sekolah berkesan. Kebanyakan kajian dijalankan terhadap sekolah cemerlang yang mengukur faktor kecemerlangan

berasaskan pencapaian akademik pelajar. Kajian yang dijalankan oleh Bahagian Perancangan dan

Penyelidikan,Kementerian Pendidikan Malaysia yang dipanggil Kajian Keberkesanan Sekolah dalam tahun 1989. Fokus kajian ini ialah memerihalkan iklim di sekolah yang berkesan dan yang tidak berkesan. Dapatan kajian menunjukkan bahawa sekolah-sekolah berkesan mempunyai beberapa ciri yang lebih baik daripada sekolah tidak berkesan. Antara ciriciri sekolah yang berkesan yang dapat dikaji ialah kepimpinan yang tegas dan cekap,penekanan kepada pencapaian akademik dan kelakuan pelajar yang baik, harapan yang tinggi, penyeliaan yang rapi. perhubungan pengetua-guru yang baik, pencapaian dan usaha guru dihargai, guru merasa bangga mengajar, pelajar merasa bangga menjadi sebahagian sekolah dan kemudahan-kemudahan fizikal yang baik. Kajian yang dibuat oleh Abdul Karim,1988 juga telah dapat mengenalpasti 12 ciri yang membezakan sekolah berkesan dan yang tidak berkesan iaitu (1) kemahiran kepimpinan pengetua; (2) persepsi pengetua terhadap peranan mereka; (3) pengalaman pengetua; (4) bilangan strategi yang digunakan untuk menjayakan sekolah; (5) pengelibatan ibu bapa; (6) jangkaan guru; (7) sikap guru terhadap pelajar;(8) perasaan guru terhadap sekolah; (9) displin kendiri pelajar; (10) pengunaan sumber

17

Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer

18

dengan cekap dan berkesan; (11) persepsi guru terhadap laporan dan arahan kerajaan dan (12) rasa kepuasan guru terhadap pelajar. FAKTOR-FAKTOR SEKOLAH BERKESAN Dapatan menunjukkan bahawa di dalam sekolah yang tidak berkesan, pretasi kebanyakan pelajarnya kurang memuaskan. Hanya segelintir pelajar yang mempunyai insiatif untuk memajukan diri mereka ke arah

kecemerlangan dapat memperolehi pencapaian yang lebih baik daripada rakan-rakan mereka. Di sebaliknya, pelajar-pelajar di dalam sekolah yang berkesan rataratanya mempunyai pretasi yang cemerlang. Mereka yang mempunyai latar belakang yang unggul berupaya mencapai pretasi yang jauh lebih baik, jika dibandingkan dengan pelajar-pelajar yang sebaya dengan mereka di sekolah yang tidak berkesan ( Peter Mortimore, 1995) Mengikut Peter Mortimore (1995), dalam bukunya `Key characteristics of effective schools’ mengemukakan sebelas fakfor untuk sekolah berkesan iaitu 1. Kepemimpinan profesional *Tegas dan bermatlamat *Pendekatan bersama *Keunggulan pemimpin 2. Perkongsian visi dan matlamat *Penyatuan matlamat *Amalan berterusan *Kekitaan dan usahasama 3. Kewujudan budaya pembelajaran *Suasana yang teratur *Persekitaran kerja yang menarik

18

Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer

19

4.

Penumpuan terhadap pengajaran dan pembelajaran *Memaksimumkan waktu belajar *Penekanan terhadap akademik *Penumpuan terhadap pencapaian

5.

Pengajaran bermatlamat *Pengurusan (bilik darjah) yang berkesan *kejelasan maksud *Pengajaran berstruktur *Penyesuaian pengkaedahan

6.

Pengharapan yang tinggi *Harapan tinggi *Perhubungan yang diharapkan *Mencetuskan cabaran intelek

7.

Pengukuhan yang positif *Peraturan yang jelas dan adil *Terdapat maklumbalas

8.

Pemantauan terhadap perkembangan *Pemantauan pencapaian murid *Penilaian pencapaian sekolah

9.

Hak dan tanggungjawab murid *Meningkatkan nilai kendiri *Pemeringkatan tanggungjawab

19

Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer

20

*Pengawalan kerja

10.

Permuafakatan rumah-sekolah *Penglibatan ibu-bapa dalam pembelajaran anak

11.

Organisasi pembelajaran *Pembangunan staf berasaskan sekolah

Dalam Fokus Pengurusan yang dikemukakan oleh Yang Berbahagia, Datuk Dr. Shukor bin Abdullah, Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia menyatakan “ bahawa Sekolah Berkesan Tidak Akan Wujud Tanpa Pengetua/Guru Besar Berkesan”.Peranan pengetua/guru besar ke arah mewujudkan sekolah berkesan dapat dirumuskan seperti di bawah: PERANAN PENGETUA/GURU BESAR Mendefinisikan Misi Sekolah Merangka Matlamat Sekolah
Menyebar luas Matlamat Sekolah Penyatuan Matlamat Kesejawatan dan Kolaborasi Mengurus Program Instruksional Profesional Yang Terkedapan Tegas dan Bermatlamat Pendekatan Partisipatif Penumpuan Terhadap Pengajaran & Pembelajaran Pengajaran Bermatlamat

20

Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer

21

Menyelia dan menilai instruksi Memantau kemajuan pelajar Membina Iklim Pembelajaran Positif Mempertahankan Waktu Instruksional Penghargaan Yang Tinggi Pengukihan Positif Insentif terhadap Pembelajaran Insentif kepada Guru Mempertingkatkan Keunggulan Diri Persekitaran Pembelajaran `Learning Organisation’ Perkembangan Staf Pemuafakatan Sekolah - Rumah

Terdapat

juga

faktor-faktor

lain

yang

mempengaruhi

keberkesanan

sekolah,antaranya ialah persekitaran sekolah dan faktor masyarakat. Kedua-dua faktor ini mungkin mempunyai kesan positif atau negatif terhadap kecemerlangan sekolah. ini termasuklah status sosio-ekonomi pelajar-pelajar serta penglibatan ibu bapa dan sumber-sumber yang boleh diperolehi. Berdasarkan kajian-kajian lalu, jelaslah bahawa masyarakat mempunyai pengaruh yang besar terhadap pretasi sesebuah

sekolah.Coleman (1996) berpendapat bahawa faktor latarbelakang keluarga pelajar dan status sosial ekonomi pelajar banyak memberi kesan terhadap pencapaian akademik pelajar di sekolah. Ibu bapa merupakan pengaruh sosial yang besar terhadap

pencapaian anak-anak mereka. Aspirasi dan harapan ibu bapa terhadap masa depan anak-anak memainkan peranan penting untuk mendorong

21

Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer

22

anak-anak mereka lebih bergaiat untuk mencapai pretasi yang tinggi di sekolah. Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG) merupakan salah satu daripada pertubuhan di sekolah yang melibatkan perhubungan masyarakat dengan sekolah. Tidak dapat dinafikan bahawa PIBG memainkan peranan yang besar terhadap peningkatan pencapaian persekolahan pelajar. Ahli PIBG yang aktif boleh menyumbangkan tenaga dan sumber kewangan mereka dari masa ke semasa demi keberkesanan sekolah. Persekitaran bilik darjah juga penting dalan situasi pembelajaran pelajar ke arah mewujudkan sekolah berkesan. Menurut Sharifah Alwiah Alsagoff(1986), persekitaran fizikal bilik darjah yang baik akan dapat meningkatkan kuasa serta sumber pengajaran guru. Menurut Atan Long (1986), menyatakan bahawa pengurusan bilik darjah hendaklah berdasarkan fungsi dan matlamat yang hendak dicapai melalui penggunaan bilik darjah. Wallen C.J dan Bacon (1978), mengatakan bahawa iklim bilik darjah juga tidak kurang pentingnya untuk mewujudkan pengajaran dan

pembelajaran yang berkesan. Bilik darjah yang cerah, berwarna-warni, selesa, riang dan seronok sudah tentu akan menghasilkan pembelajaran yang lebih mudah dan kekal jika dibandingkan keadaan sebaliknya. Keberkesanan sekolah amat berkaitan rapat dengan faktor guru. Guru memainkan peranannya sebagai penyampai ilmu, pelaksana

kurikulum, pemgawal tingkahlaku pelajar, penilai pretasi pelajar dan sebagainya. Menurut Taylor (1962) daripada kajiannya menunjukkan keutamaan yang diberikan oleh pelajar-pelajar ialah kepada pengajaran guru yang baik dan kurang kepada ciri-ciri keperibadian guru. Personaliti juga sebagai penentu ciri guru yang baik.

22

Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer

23

Pendapat Willarad Waller (1932), guru yang berkesan hendaklah mengekalkan jarak sosial daripada pelajar-pelajarnya. Ini bermakna untuk menghasilkan pengajaran yang berkesan, guru perlu mengadakan aktivitiaktiviti yang bercorak intelektual. Di samping itu, faktor kurikulum sekolah juga berperanan penting untuk mewujudkan keberkesanan sekolah. Aktiviti kurikulum hendaklah dijalankan secara terancang untuk meningkatkan peningkatan pretasi pelajar. Sekolah haruslah melakukan perubahan-perubahan dalam bahanbahan pengajaran-pembelajaran. Pelbagai kaedah pengajaran yang

berkualiti haruslah dilakukan di dalam bilik darjah.Kualiti pengajaran hendaklah diterapkan dalam pengajaran dan pembelajaran. Pengurusan yang cekap dalam proses pengajaran dan pembelajaran akan memudahkan pelajar menerima pengajaran dengan lebih berkesan. Kemudahan fizikal sekolah juga sedikit sebanyak boleh

mempengaruhi keberkesanan sekolah. Sekolah yang cemerlang sudah pasti mempunyai kemudahan komputer untuk pembelajaran, penggunaan alat bantuan mengajar yang baik dan kerusi meja yang selesa. Juga yang lebih penting ialah bilangan guru dan opysen matapelajaran yang diajar mencukupi. PELAKSANAAN KONSEP SEKOLAH BERKESAN Yang Berbahagia Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia, dalam Mesyuarat Penyelarasan Hal-hal Profesional Kali ke 58 pada 13 Mei 1998 telah mengemukakan sepuluh fokus pendidikan untuk dijadikan garis panduan dalam pengurusan strategi ke arah Sekolah Berkesan (Dato Dr Abdul Shukur Abdullah, 1998). Kesemua sepuluh fokus tersebut adalah seperti yang berikut:

23

Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer

24

a. b. c. d. e. f.

Pengetua yang berkesan Sekolah yang berkesan Guru yang profesional Kurikulum yang relevan Sistem penilaian dan Peperiksaan Pembinaan infrastruktur sokongan pengajaran dan pembelajaran

g.

Pembinaan sistem institusi pelaksanaan dan pemantauan yang berkesan: sistem pentadbiran pendidikan.

h. I.

Pembangunan hubungan luar dan masyarakat Pembinaan hubungan luar dan masyarakat.

CIRI-CIRI SEKOLAH YANG TIDAK BERKESAN Menurut kajian yang dibuat pengkaji boleh dirumuskan bahawa ciri-ciri sekolah yang tidak berkesan adalah seperti berikut: a. Kurang visi di kalangan warga sekolah

Warga sekolah tidak berkesan di dapati tidak berwawasan, kurang memahami dan berpengetahuan mengenai keperihalan sekolah, proses perubahan yang berlaku dan juga budaya sekolah sendiri. Penghayatan terhadap matlamat sekolah tidak dapat dihayati sepenuhnya dan tindakan yang diambil tidak menjurus kepada visi yang dikehendaki.

b. Kepimpinan yang tidak berfokus

24

Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer

25

Sekolah-sekolah tidak berkesan didapati mempunyai amalan yang tidak pernah berubah dan pengetua yang tidak boleh membantu. Pentadbir kurang menjalankan pemantauan yang menyeluruh dan berterusan. Perancangan kurikulum tidak dirancang dengan teliti selaras dengan matlamat untuk meningkatkan pretasi sekolah. Guru-guru mengalami janjijanji yang tidak ditepati, berasa kecewa dan tidak lagi mempercayai pengetua mereka. Teddlie dan Field (1993) mendapati bahawa pengetua yang tidak berkesan mempunyai jangkaan akademik yang rendah berbanding dengan guru mereka dan memberi penekanan yang lebih kepada aspek lain daripada kemahiran akademik. Tindakan tanduk pengetua tidak memberi kesan yang positif.

c. Hubungan yang tidak berfungsi Sekolah-sekolah yang tidak berkesan mewujudkan hubungan yang tidak memberikan kesan yang baik kepada warga sekolah. Guru-guru di dapati tidak bermaya, terlalu mengikut kata hati sendiri dan tidak menerima nasihat daripada pihak lain. (Rozenholtz 1989), mendapati hubungan staf di

sekolah yang tidak berkesan adalah tidak rasional, berpecah belah dan reaktif. Keseronokan bekerja merupakan aspek penting yang diberi perhatian untuk mencapai sekolah berkesan. Pentadbir harus mewujudkan hubungan yang baik dengan guru dan memastikan guru-guru tidak rasa tertekan dengan tugas yang dijalankan.

25

Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer

26

d. Amalan-amalan bilik darjah yang tidak efektif @Pendekatan guru yang tidak konsisten terhadap kurikulum dan

pengajaran.Pengajaran dan pembelajaran guru kurang kepada pendekatan `berpusatkan murid’. Pengajaran guru lebih kepada sebagai luahan ilmu pengetahuan sahaja. Keadaan ini memyebabkan murid kurang berfikir untuk menganalisis isu dan masalah. @Guru juga mempunyai jangkaan yang rendah terhadap pelajar-pelajar dalam sekolah-sekolah SES rendah. Keadaan ini mungkin berlaku di sekolah-sekolah luar bandar. @ Penekanan kepada pengawasan dan arahan mengenai amalan harian dan aktiviti yang tidak selaras, tidak dibincangkan, tidak mencabar pelajar dan tidak mempunyai rangka kerja yang jelas. @ Tahap interaksi yang rendah antara guru dan pelajar. Guru lebih menumpukan masa kepada kerja-kerja perkeranian, pelajarpelajar tidak diselia dan pelajar kurang mengambil bahagian dalam tugasantugasan mereka. @ Pelajar menganggap guru mereka sebagai tidak mempedulikan mereka, tidak memuji, membantu atau menganggap belajar itu penting. @ Bilik darjah yang bising dengan banyak pergerakan yang tidak berkaitan dengan pembelajaran. Guru tidak dapat mengawal kelas dengan baik terutama guru-guru yang tidak terlatih atau guru ganti. @ Guru kerap menggunakan kritikan dan maklum balas yang negatif. Keadaan ini menyebabkan pelajar-pelajar akan merasa rendah diri terhadap pelajar-pelajar lain. Pelajar akan mengasingkan diri daripada pembelajaran dan minat untuk belajar matapelajaran akan merosot. Perkataan yang kasar dan kesat terhadap pelajar harus dielakkan.

26

Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer

27

@ Sekolah yang tidak berkesan juga memperlihatkan hubungan PIBG dengan pihak sekolah tidak begitu rapat. Segala perancangan untuk meningkatkan pretasi sekolah tidak dibincang secara bersama dan teliti. PIBG hanya mengharapkan pihak sekolah sahaja menjalankan programprogram tersebut. Keadaan sebegini sudah pasti akan menyukarkan pihak sekolah melaksanakan sekolah yang berkesan. KEKANGAN PELAKSANAAN SEKOLAH BERKESAN 1. Masalah sikap kita sendiri.

Pelaksanaan sekolah berkesan amat bergantung kepada sikap para pengetua, guru-guru dan juga masyarakat. Bagi merealisasikan sekolah berkesan, peranan pengetua mestilah mempunyai sikap yang positif dan menjalankan kepimpinan yang berkesan. Jika pengetua tidak menunjukkan semangat yang tinggi untuk melaksanakannya, sudah pasti organisasi sekolah tidak akan berjalan dengan berkesan. Begitu juga dengan guru-guru seharusnya mempunyai sikap yang positif dan beritlizam untuk membantu pihak sekolah dalam mencapai sekolah berkesan. Jika guru tidak memberi sokongan yang kukuh terhadap para pentadbir, sudah pasti segala perancangan yang dibuat tidak akan mendapat hasil yang cemerlang. Sokongan daripada pihak PIBG juga penting. Tanpa bantuan daripada ibu bapa, sekolah akan menghadapi masalah yang besar dari segi mendapat bantuan kewangan untuk menambah kemudahan fizikal sekolah dan kepercayaan ibu bapa terhadap sekolah akan berkurangan. Kesimpulan dapat dikatakan gabungan ketiga-tiga ini amat penting dalam menjayakan konsep sekolah berkesan.

27

Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer

28

2.

Masalah kekurangan kemudahan P & P seperti kemudahan komputer, alatan OHP dan sebagainya.

Pihak Kementerian, Jabatan Pendidikan Negeri, PPD haruslah menyediakan segala kemudahan pengajaran dan pembelajaran yang penting untuk menjalankan inovasi dalam pengajaran. Pihak sekolah kemungkinan tidak mampu menyediakan segala kemudahan ini. Kemudahan ini penting bagi menjamin kaedah pengajaran dan pembelajaran guru lebih baik dan berkesan.

3.

Masalah sekolah kekurangan guru terlatih dalam opsyen

matapelajaran. Masalah ini juga boleh menyebabkan sesebuah sekolah tidak menjalankan pengajaran dan pembelajaran dengan berkesan. Guru ganti yang bukan opysen sudah pasti tidak mengajar dengan baik terutama matapelajaran B.Inggeris. Pihak kementerian seharusnya

memandang serius perkara ini dan tindakan harus diambil untuk menempatkan guru-guru terlatih di sekolah yang kekurangan guru terutama di luar bandar. Jika keadaan ini tidak diatasi pihak sekolah akan menghadapi masalah keberkesanan pengajaran.

4.

Masalah persekitaran masyarakat yang berbeza.

Masyarakat memainkan peranan penting dalam membudayakan kecemerlangan di kalangan anak-anak mereka. Masyarakat di luar

bandar setengah daripadanya tidak begitu mementingkan budaya

28

Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer

29

kecemerlangan terhadap anak mereka. Mereka cuma tahu anak mereka ke sekolah sahaja. Keadaan ini sudah pasti menyulitkan pihak sekolah

dalam melaksanakan sekolah berkesan. Sebabnya pembelajaran anakanak harus diteruskan di rumah bukan saja disekolah. Bagi masyarakat bandar, budaya kecemerlangan memang sudah jelas. Mereka amat prihatin terhadap pelajaran anak-anak. Penghantaran anakanak ke kelas tuisyen adalah satu keperluan. Jika keadaan ini berlaku, pihak sekolah tidak akan menghadapi masalah besar dalam melaksanakan

konsep sekolah berkesan. ISU DAN PERSOALAN: Konsep “Tanpa Cacat” atau “Sekolah Berkesan” telah diperkenalkan suatu ketika dahulu dan dalam masa yang sama kita digemparkan dengan pelbagai masalah salah laku sekolah. Di sekolah-sekolah dewasa ini terdapat ramai pelajar yang berasa tidak seronok. Fenomena ini dizahirkan melalui mesej tingkah laku seperti masalah ponteng sekolah ( Mohd Tajuddin, 1995; Thi Lip Sam, 1994; Azizah Lebai Nordin, 1997), tingkah laku lepak (Iran Herman, 1995), berlumba motorsikal, kes-kes jenayah, melawan guru dan pelbagai salah laku kecil yang lain (Mohammad Hj.Ikhsan, 1994) dan penglibatan dalam kumpulan samseng dan gengsterisme di sekolah (Berita Harian,31 Mac 2000). Masalah kemerosotan akademik terutama subjek B.Inggeris,sains dan matematik kebanyakkan sekolah masih lagi belum mencapai tahap yang tinggi. Keadaan ini juga berpunca daripada keadaan sekolah yang tidak berkesan. 1. Adakah sekolah kita berkesan?

29

Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer

30

Secara realitinya, konsep Sekolah Berkesan merupakan satu konsep yang terlalu ideal. Walaubagaimanapun, konsep sekolah ini boleh tercapai jika semua indikator dapat bergabung bersama untuk menjayakannya. Tambahan pula, isu menentukan ukuran keberkesanan sesebuah sekolah amat sukar. Jika dilihat masa kini, tidak banyak sekolah yang mampu melaksanakan konsep sekolah berkesan yang sebenar. Jika ada pun, kemungkinan sekolah tersebut berjaya mencapai keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan. Namun dari segi

keberkesanan mendidik dari akhlak dan moral yang baik amat sukar dijalankan. Keadaan ini mungkin berlaku disebabkan pihak sekolah amat mementingkan kecemerlangan akademik semata-mata.

2.

Adakah sekolah masa kini hanya mementingkan pencapaian akademik semata-mata?

Sistem pendidikan yang berorentasikan peperiksaan merupakan faktor utama yang menyebabkan sekolah terpaksa memberi tumpuan yang lebih ke arah menghasilkan pelajar cemerlang dalam peperiksaan. Oleh itu keberkesanan sekolah untuk mendidik pelajar supaya mempunyai nilai-nilai murni amat sukar diserapkan. Keadaan ini jelas pada masa sekarang, keruntuhan akhlak di kalangan pelajar semakin menjadi-jadi. Justeru, untuk melaksanakan konsep sekolah berkesan, pihak sekolah harus

mengimbangkan pendidikan untuk peperiksaan dengan pendidikan moral yang baik. Di samping itu gabungan tenaga yang bersungguh-sungguh untuk menjayakan konsep sekolah berkesan antara pihak pentadbir dengan para guru dan masyarakat sekeliling amat penting.

30

Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer

31

3.

Bagaimanakah kesediaan para pentadbir sekolah dan guru untuk melaksanakan Sekolah Berkesan?

Dalam melaksanakan sekolah berkesan, pengetua atau guru besar memainkan peranan amat penting. Tanpa pengetua berkesan, sudah pasti sekolah tidak berkesan. Tidak ramai pengetua yang mampu untuk melaksanakan konsep sekolah ini kecuali pengetua yang mempunyai azam yang kuat untuk mencapai sekolah berkesan. Kebanyakan pengetua masih mengamalkan sistem birokasi yang ketat dalam menjalankan tugas di sekolah. Keadaan ini akan mengongkong guru-guru dalam melaksanakan kreatif dan inovasi mereka dalam pengajaran.Guru-guru yang berkesan adalah guru yang berjaya dalam pengajaran dan pembelajarannya dengan mengaptasikan penggunaan alat-alat bantuan pengajaran yang canggih dan moden. Di samping mengamalkan pelbagai bentuk pengajaran. Adakah keadaan ini berlaku di sekolah?

4.

Sejauhmanakah PIBG mampu membantu pihak sekolah mencapai konsep Sekolah Berkesan?

PIBG juga memainkan peranan penting dalam menjayakan konsep sekolah berkesan. Sokongan yang padu akan membantu pihak sekolah dalam menjayakan rancangan yang telah dirancangkan. Bagi sekolah yang cemerlang, hubungan dengan PIBG dan pihak luar amat erat. Ibu bapa harus mengambil tahu tentang program-program yang dijalankan di sekolah. Ini akan memudahkan para ibu bapa memantau proses pengajaran dan pembelajaran anak-anak mereka di rumah. Tetapi masakini, kebanyakan ibu bapa tidak begitu rapat dengan pihak sekolah. Mereka cuma datang ke sekolah untuk mengambil rekod peperiksaan sahaja. Jarang mereka datang ke sekolah untuk membincangkan soal pendidikan anak mereka.

31

Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer

32

KESIMPULAN Melihat kepada konsep-konsep, ciri-ciri sekolah, faktor-faktor keberkesanan Sekolah Berkesan, dapatlah kita simpulkan untuk ke arah merealisasikan konsep sekolah, pihak sekolah harus jelas mengenai falsafah mengenai sekolah berkesan. Juga pihak tuan pengetua harus mengetahui dari segi perancangan strategik yang perlu diambil. Kejayaan sekolah berkesan bermula dari bilik darjah yang diurus dengan berkesan oleh guru-guru berkesan dengan menggunakan alatan bantuan mengajar yang berkesan dan mencukupi dan hubungan pelajar dan guru yang cukup mantap. Jadi dapatlah kita ringkaskan, kejayaan sekolah berkesan berdasarkan model di bawah ini: SEKOLAH BERKESAN Kepimpinan Pengetua/Guru Besar Berkesan
Guru-Guru Berkesan Hubungan luar dan masyarakat

Kurikulum Yang Relevan
Sistem Penilaian & Peperiksaan Berkesan

RUJUKAN 1. Tan Sri Wan Mohd Zahid Mohd Noordin, 1993. `Wawasan Pendidikan Agenda Pengisian’ 2. Chan Yuen Fook (Pensyarah Institut Aminuddin Baki), 1999. `Pengurusan Strategik Ke Arah Sekolah Berkesan.’ 3. Yaakob Bin Ederis,Pengetua SMKB.Taman Dato’ Harun: “Sekolah Berkesan Teras Kejayaan Wawasan Pendidikan”.

32

Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer

33

4.

Sharifah Alwiah Alsagoff, 2000: Keberkesanan Sekolah:Satu Sosiologi.

Perspektif 5.

Kertas Kerja Seminar Sekolah Efektif, 14-16 Nov 1996 di Institut Aminuddin Baki: Mewujudkan dan Mengekalkan Keberkesanan Institusi Pendidikan.

6.

Seminar Kepengetuaan 1/2000 : Kepimpinan Untuk Sekolah Yang Sihat Dan Selamat.

33

Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer