You are on page 1of 3

Mantra Pushpam

Om, Yo|paam pushpam veda|


Pushpa|vaan prajavaa||n pashumaan Bha|vathi
Chandramaa vaa apaam pushpam||
Pushpa|vaan prajavaa||n pashumaan Bha|vathi
Ya evam veda Yo|paamaayatha|nam veda| Aayatha|navaan bhavathi
Agnirvaa Apamaayatha|nam
Aayatha|navaan bhavathi
Yo||gneraayatha|nam veda|
Aayatha|navaan bhavathi
Aapo va Agneraayatha|nam
Aayatha|navaan bhavathi
Ya evam veda, Yo|paamaayatha|nam veda|, Aayatha|navaan bhavathi
Vaayurvaa Apamaayatha|nam
Aayatha|navaan bhavathi
Yo vaayoraayatha|nam veda|
Aayatha|navaan bhavathi
Aapo vhy vaayoraayatha|nam
Aayatha|navaan bhavathi
Ya evam veda, Yo|paamaayatha|nam veda|, Aayatha|navaan bhavathi
Asou vhy tapa|nnapaamaayatha|nam
Aayatha|navaan bhavathi
Yo| mushyathapa|tha aayatha|nam veda|
Aayatha|navaan bhavathi
Aapo vaa amushyathapa|tha aayatha|nam
Aayatha|navaan bhavathi
Ya evam veda, Yo|paamaayatha|nam veda|, Aayatha|navaan bhavathi
Chandramaa vaa Apamaayatha|nam
Aayatha|navaan bhavathi
Yaschandrama|sa aayatha|nam veda|
Aayatha|navaan bhavathi
Aapo vhy Chandrama|sa aayatha|nam
Aayatha|navaan bhavathi
Ya evam veda, Yo|paamaayatha|nam veda|, Aayatha|navaan bhavathi
Naksha|traaNi vaa Apamaayatha|nam
Aayatha|navaan bhavathi
Yo Naksha|traanaamaayatha|nam veda|
Aayatha|navaan bhavathi
Aapo vhy Naksha|traanaamaayatha|nam
Aayatha|navaan bhavathi
Ya evam veda, Yo|paamaayatha|nam veda|, Aayatha|navaan bhavathi

Parjanyo vaa Apamaayatha|nam


Aayatha|navaan bhavathi
Yah Parjanya|syaayatha|nam veda|
Aayatha|navaan bhavathi
Aapo vhy Parjanyasyaayatha|nam
Aayatha|navaan bhavathi
Ya evam veda, Yo|paamaayatha|nam veda|, Aayatha|navaan bhavathi
Samvathsaro vaa Apamaayatha|nam
Aayatha|navaan bhavathi
YaS|samvathsarasyaayatha|nam veda|
Aayatha|navaan bhavathi
Aapo vhy Sam|vathsarasyaayatha|nam
Aayatha|navaan bhavathi
Ya evam veda, Yo||psu naavam prathi|shtitaam veda|, pratyeva thi|shTathi
Om, Raajaadhi raajaaya| Prasahya saahine||
Namo| Vayam why||shravanaya| kurmahe
Sa me kaamaan kaama kaamaa|ya mahyam||
Kaameshwaro why||shravaNo da|dhaathu
Kuberaaya| whyshravaNaaya|
Mahaarajaaya Namaha|
Om|| Thath Bramha
Om|| Thath Vaayuhu
Om|| Thath Aatma
Om|| Thath Satyam
Om|| Thath Sarvam||
Om|| Thath Purornamaha
Anthas-charathi| Bhuteshu Guhayaam Vi|shwamurthishu
Thvam-yagnas-tvam Vashatkaaras-tvam Indras-tvagam Rudras-tvam Vishnus-tvam Bramhas-tvam|
Prajaa Pathihi
Tvam Tha|daapa Aapo-Jyothiraso Amritam Bramha Bhoorbhuvassuvarom
Na Ka|rmaNaa na Prajayaa Dhane|na Thyaage| Naike
Amritha Swamaa|nashuhu
Pare|Na naakam nih|itam Guhaa|yaam
Vibhraja|de Thadyatha|yo Vishanthi|
Vedantha Vigyaana Suni|shchitaartha-ssanyaa|sa
Yogaa-dyatha|-Yashshudda-satvaaha||
Te Bra|mha Loke Tu Paraa||ntha Kaale
Paraa|mritaath Pari|muchyanthi sarve||
Dahram dvipaapam Parame||-shwabhutam
Yat-pu|ndareekam Parama|dhya Sagum-stham
Tatraapi Dahram gaganam| vishokas-tasmi|n
Yadanthas-thadupaa|si-tavyam

Yo vedaadou swa|rah prokta vedante|


Cha prathishti|taha
Thasya| Prakriti| Leenasya
Yah para|swa maheshwa|raha
Puru|shasya vidya
Sahasraa-kshayasya| mahaadevasya| Dheemahi
Thanno| rudrah pracho-dayaa||th
That puru|shaaya vidmahe| mahaadevaaya| Dheemahi
Thanno| rudrah pracho-dayaa||th
That puru|shaaya vidmahe| Vakrathundaaya| Dheemahi
Thanno| Danthih pracho-dayaa||th
That puru|shaaya vidmahe| Chakrathudaaya| Dheemahi
Thanno| Nandih pracho-dayaa||th
That puru|shaaya vidmahe| mahaaSenaaya| Dheemahi
Thannah| Shanmukhah pracho-dayaa||th
That puru|shaaya vidmahe| SuvarNapakshaaya| Dheemahi
Thanno| Garudah pracho-dayaa||th
Vedaathmanaaya vidmahe| hiraNyagarbhaaya| Dheemahi
Thanno| Brmhah pracho-dayaa||th
NaaraayaNaaya| vidmahe| Vaasudevaaya| Dheemahi
Thanno| Vishnuh pracho-dayaa||th
Vajra Nakhaaya vidmahe| Teekshna dagumshtraaya| Dheemahi
Thanno| Naarasimhah pracho-dayaa||th
Bhaaskaraaya| vidmahe| Mahadyuthi-karaaya| Dheemahi
Thanno| Aadityah pracho-dayaa||th
Vaishwa naraaya| vidmahe| Laalee-laaya| Dheemahi
Thanno| Agnih pracho-dayaa||th
Kaatyaaya naaya| vidmahe| Kanya kumaari| Dheemahi
Thanno| Durgih pracho-dayaa||th
Om Shantih Shatih Shatihi|
Harihi| OM Thatsath