You are on page 1of 20

Pierwsza bezpatna gazeta w regionie

od 2006 r.

R E K L A M A

Racibrz, Kunia Raciborska, Rudy, Ndza, Pietrowice Wielkie, Rudnik, Krzyanowice, Chaupki, Krzanowice, Kdzierzyn-Kole, Wodzisaw lski, Pszw, Rydutowy, Radlin

DWUTYGODNIK

rok X, nr 5 (182)

11 MARCA 2015
ISSN: 2080-3664

racibrz ochrona przeciwpowodziowa

racibrz - policja

Opniony, droszy, po wsze czasy suchy

miertelne
potrcenie 19-latka
Fot. Pawe Strzelczyk

Brutalna prawda o zbiorniku Racibrz Dolny: nigdy nie bdzie suy rekreacji.
pawe strzelczyk

zway przejedajce drog


osoby, ktre zobaczyy lece na drodze ciao. Policjanci, ktrzy przyjechali na
miejsce ustalili, e 19-latek
zosta potrcony. Okazao
si take, e w wyniku odniesionych obrae zmar.
Raciborscy ledczy ustalaj
szczegy tego wypadku.
p

powiat raciborski - policja

Samobjca z Kobyli
Fot. KPP Racibrz

- W tej chwili opnienia


s nie mniejsze ni p roku
- wyjawi podczas ostatniej
sesji rady miasta Augustyn
Bombaa, dyrektor Regionalnego Zarzdu Gospodarki Wodnej. Przyczyny tego
s rozmaite, od nieprzewidzianych bada gruntu ktre trzeba byo przeprowadzi, dodatkowych robt, po
niezgodnoci w opracowanej
przed laty dokumentacji projektowej z istniejcymi realiami. Zaawansowanie wykonania robt (w stosunku
do przyjtego harmonogramu) przedstawiciel inwestora
oceni na 12-13%, z zastrzeeniem, e w niektrych segmentach jest ono mniejsze
lub wiksze. Inwestycja jest
stale nadzorowana i kontrolowana przez Bank wiatowy.
Jego przedstawiciele zgodzili si z argumentacj przemawiajc za wydueniem
trwania budowy, std Bombaa nie obawia si utraty finansowania. Gdyby jednak
do tego doszo, uspokaja, i
w takim przypadku znajd si
rodki rzdowe, moliwe jest
rwnie wczenie we wspfinansowanie rodkw europejskich.
RZGW nie chce za wszelk cen dotrzyma terminu,
jeli miaoby sta si kosztem
jakoci wykonanych prac.
Bombaa zapewnia, e inwestor stale monitoruje wykonawc (firma Dragados) pod
tym wzgldem. Jeli chodzi
o przyjty termin zakoczenia budowy - stycze 2017

Kierowca, ktry potrci


19-latka uciek z miejsca
zdarzenia.
Na ulicy Podmiejskiej
w Raciborzu doszo do tragedii. 3 marca na trasie z
Brzenicy do Raciborza,
okoo godz. 22.00 samochd
potrci 19-letniego mczyzn i odjecha z miejsca zdarzenia. Policj oraz karetk
pogotowia na miejsce we-

Dyrektor RZGW Augustyn Bombaa (po prawej na zdj.) by gociem ostatniej sesji Rady Miasta.
Jak poinformowa dyrektor, zbiornik mia by gotowy w 2017 roku, ale jego budowa na pewno
przecignie si co najmniej do poowy 2018.
rok, to otwarcie przyznaje i
nie wierzy w jego dotrzymanie. - Jestem przekonany, e
to si przecignie do poowy
2018 roku - zapewni radnych.
Dyrektor RZGW brutalnie rozprawi si te z oczekiwaniami, i zbiornik za jaki czas moe suy rekreacji
i sportom wodnym.
O tym, e bdzie zbiornikiem suchym wiadomo od
dawna. Jednak za kadym
razem kiedy bya mowa o inwestycji, RZGW zapewniao,
e kiedy tylko wyczerpi si
pokady kruszyw eksploatowanych wewntrz zbiornika,

nic nie stoi na przeszkodzie


by napeni go wod. Miao
to nastpi po 40-50 latach.
Bombaa do jednoznacznie
rozwia nadzieje na powstanie pod Raciborzem orodka sportw wodnych. Pytany
czy dokumentacja projektowa dopuszcza zalanie zbiornika, przyzna e taka moliwo istnieje. Wtpi jednak,
czy tak si stanie choby za
100 lat. Jedn z przeszkd
ma by obawa przed zmianami klimatycznymi w regionie, ktre id za powstaniem
jeziora o takiej wielkoci.
Jeszcze waniejsza jest gwna funkcja dla ktrej zbiornik

jest budowany - zapewnienie


bezpieczestwa przeciwpowodziowego. - To byoby zaprzeczenie celu w ktrym powstaje. Napeniony zbiornik
przyjmie o wiele mniej wody
w przypadku powodzi - argumentowa Bombaa.
Nie oznacza to jednak, e
zbiornik rekreacji cakowicie
suy nie bdzie. - Kto wie,
co nasze dzieci postanowi za
100 lat? - pyta. Poza tym na
terenie zbiornika bdzie kilka mniejszych akwenw wodnych. Czy woda w nich bdzie
dostatecznie czysta do pywania, tego nie wiadomo. Nie
ma natomiast przeszkd, by

Policjanci z Raciborza uratowali ycie 43-latkowi,


ktry chcia popeni samobjstwo. Szybka reakcja sub
zapobiega tragedii. Desperat trafi pod opiek lekarzy.
Mczyzna grozi, e wyskoczy z okna.
2 marca w godzinach popoudniowych dyurny raciborskiej komendy policji
przyj zgoszenie, z ktrego
wynikao i w oknie domu
jednorodzinnego w miejscowoci Kobyla siedzi mczyzna, ktry grozi odebraniem
sobie ycia. Policjant na miejsce skierowa niezwocznie
patrol policji, ktry potwierdzi t informacj. Na miejscu
po kilkunastu minutach pojawia si take karetka pogotowia oraz stra poarna.

Pomoc dla desperata przysza na czas, gdy


po kilku minutach rozmowy policjantom udao si
obezwadni 43-letniego
mczyzn i przekazali go
wezwanej na miejsce zaodze pogotowia ratunkowego. - Mieszkaniec powiatu raciborskiego znajduje
si ju pod opiek lekarzy
-informuje oficer pracowy
Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu, Mirosaw
Szymaski.
p

R E K L A M A

Autoryzowany partner:

kasy dla kadego


Bingo XL
Klasyka
gatunku
Racibrz, ul. Klasztorna 12, softib.pl, tel. 32 415 98 18
Kdzierzyn-Kole, ul. W. Planetorza 9/2, 77 482 67 47

2 Wiadomoci

11 marca 2015, nr 5 (182)

<< GazetaInformator.pl

racibrz samorzd

Patne parkowanie zostaje


Prezydentowi nie udao si przeforsowa uchway o likwidacji strefy.
Ju miesic temu Rada Miasta Racibrz miaa
podj decyzj w sprawie
likwidacji strefy patnego
parkowania oraz w sprawie
ewentualnej likwidacji funkcji jednego z wiceprzewodniczcych rady miasta. Jednak
wwczas nie udao si osign wsplnego stanowiska
ani co do zasadnoci zasiadania w prezydium rady miasta a trzech osb, ani tym
bardziej pobierania opat za
parkowanie w rdmieciu.
Pierwsz koncepcj lansowaa opozycja - jeden wiceprzewodniczcy to oszczdno ok 9 tys. z na rok, drugi
jest zbdny gdy i tak rzadko jest potrzebny. Jeli chodzi o parkowanie, to tyle na
ten temat ju powiedziano
i napisano, e dalszych wyjanie ju nie trzeba. Wystarczy wspomnie o tym,
e obietnica likwidacji strefy bya asem z rkawa kampanii wyborczej prezydenta
Lenka, ktry to as okaza si
tylko niewieym waletem,
A takiego trzeba z rkawa
jak najszybciej wyrzuci. Ta-

ka karta nikomu nie suy.


Nawet opozycja nie jest podobno w 100% jednomylna
co do cakowitej likwidacji
strefy (cho za tym gosowaa), std werdykt o jej utrzymaniu kademu jest po trochu na rk. Bd wpywy
do budetu, bdzie praca dla
parkingowych, bdzie (podobno) kilka darmowych
parkingw w rdmieciu.
Truizmem bdzie przytaczanie powiedzenia o caym wilku i sytej owcy. Czy co w ten
dese. Nie oznacza to jednak, e nic si nie zmieni. Do
lipca maj by wypracowane
konkretne rozwizania. Cho
na samym pocztku lutowej
sesji wiceprzewodniczcy rady Andrzej Ros prbowa
doprowadzi do wycofania
obydwu punktw z harmonogramu obrad, ostatecznie
trafiy one pod gosowanie. I
jak atwo si domyli, przewodniczcy rady w dalszym
cigu bdzie mia dwch zastpcw. Obojtnie, czy bya
to zagrywka PR-owska, zagranie pod publik, troska o
finanse publiczne, rozgrywki
polityczne. Od pocztku wiadomo byo, jak si zakoczy.

Fot. archiwum portalu raciborz.com.pl

pawe strzelczyk

komentarz na gorco

Mirosaw Lenk
prezydent miasta Racibrz
W czasie swojej kampanii wyborczej obiecaem zlikwidowa stref patnego parkowania. Obietnic t skierowaem
do przedsibiorcw, ktrzy
prowadz dziaalno wanie
w obrbie strefy. Istniao bowiem powszechne przekonanie, e przedsibiorcy ci dziaaj na nierwnych zasadach,
gdy nie maj dostpu do
miejsc parkingowych. Przeprowadzilimy konsultacje w
tej sprawie. Spotkalimy si
z przedsibiorcami. Podczas
spotkania okazao si, e sami
zainteresowani do strefy patnego parkowania ju si przyzwyczaili. Uwaaj nawet, e
strefa porzdkuje parkowa-

Temat strefy patnego parkowania ju na samym


pocztku podzieli radnych. Jedni chcieli parkomatw,
inni bezpatnej godziny. Prezydent chcia cakowitej jej
likwidacji. Ostatecznie rada uznaa, e strefa powinna
funkcjonowa tak jak dotychczas.

nie w miecie. Zwrcili jednak uwag na mankamenty.


Zaproponowalimy im pewne
rozwizanie - likwidacj parkingu patnego na Placu Dugosza oraz utworzenie ponad
60 bezpatnych miejsc parkingowych na ulicy Kowalskiej i Drewnianej. Dodatkowo zaoferowalimy przegld
terenw przydomowych pod
ktem przygotowania tam
miejsc parkingowych. Ten
system zosta przez przedsibiorcw jednogonie zaakceptowany. Uznali, e wtedy
warto utrzyma stref patnego parkowania, przygotowujc pewn alternatyw bezpatnych miejsc w obrbie
cisego centrum, z ktrych
maksymalnie w cigu piciu
minut bdzie mona dotrze
do wybranego lokalu. Stanowisko Raciborskiej Izby Gospodarczej byo takie same
jak pozostaych przedsibiorcw. Ja take nie chc na si
realizowa jakiej obietnicy,
jeli ona niczemu dobremu
nie suy.

racibrz - rada miasta

Tablet dla radnego


Fot. Pawe Strzelczyk

Tablet porcelanowy czy z Wysp Bahama?


pawe strzelczyk

Radni nie mog doj do


porozumienia, jakie nowinki
techniczne wzbogac obrady i ile bdzie to kosztowa.
W gr wchodz tablety i inne
gadety. Prezydent jest skonny wyoy wymagan kwot,
gdy nie wyobraa sobie, by
wspczesny radny nie umia
obsuy komputera czy odebra poczty elektronicznej.
Nie zamierza jednak cakowicie rezygnowa z tradycyjnego
papieru jeli kto bdzie mia
takie yczenie, bo zawsze co
papier, to papier.
Radni miejscy nad wyborem ktrej z zaproponowanych opcji zastanawiali si po
zakoczeniu wyjtkowo dugiej lutowej sesji. Do usprawnienia obrad i samej pracy
radnego poprzez elektroniczne nowoci najbardziej namawiaj czonkowie RSS Nam.

1. ksero + wysyka poczt


- rednio dla 1 radnego na kad sesj ksero
150 kartek dwustronnych
- 11-12 sesji
- wysyka duych niestandardowych kopert
Razem:
- ok. 6500 z na rok
2. zestaw do bezprzewodowego gosowania
dla 23 radnych + 1 rezerwa wraz z oprogramowaniem
(bez szkolenia)
Razem ok. 7500 z

Do usprawnienia obrad i samej pracy radnego poprzez wprowadzenie


elektronicznych nowoci najbardziej namawiaj czonkowie RSS Nasze Miasto.

Redaktor naczelny: Ireneusz Burek


Zesp redakcyjny:
Paulina Krupiska, Pawe Strzelczyk, Krystian Niewrzo,
Anna Zganiacz, Leszek Iwulski, Magdalena Kubina,
Janusz Nowak, Radosaw Szabliski, Robert Hoszycki,

Redakcja:
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12,
tel. 32 414 90 30, 502 21 31 22,
Biura:
44-300 Wodzisaw, ul. Zamkowa 4,
47-200 Kdzierzyn-Kole
ul. W. Planetorza 9/2
W S P P R A C A

Jakie warianty maj do wyboru radni?


ile obecnie urzd wydaje
na ksero, drukowanie i wysyk
materiaw na sesj oraz proponowane nowinki techniczne majce
usprawni prac rady miasta?

Skad: Bartomiej Mielnik


Dzia marketingu:
Barbara Frydryk: 509 381 263
barbara.frydryk@raciborskiemedia.pl

Druk: PolskaPresse.Sp. z o. o.
Sosnowiec

Marzena Ruczaj: 533 362 362


marzena.ruczaj@raciborskiemedia.pl
Dominika Szczyrba: 797 593 747
dominika.szczyrba@gazetainformator.pl
Kamila Wolny-Wilczok: 533 255 277
kamila.wolny@gazetainformator.pl

Wydawca:
Raciborskie Media
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12
www.raciborskiemedia.pl
biuro@raciborskiemedia.pl
ISSN: 2080-3664

Nakad: 10 000 egz.


Wszystkie prawa autorskie do opracowa
graficznych i reklam zastrzeone.

R E D A K C Y J N A

Pierwszy
portal w regionie

Leon Fioka, lider opozycji,


pozna zalety elektronicznego
przepywu informacji zasiadajc wczeniej w radzie powiatu (przypomnijmy, radni
powiatowi od kilku ju kadencji maj subowe laptopy).
Std NaM-owcy skaniaj si
do wyposaenia w tablety, jak
podkreli Fioka, w oszczdnej wersji. Maj one zapewni
atwiejszy dostp do informacji i dokumentw. Za system
zliczania gosw i transmitowanie obrad ma usprawni
przebieg obrad i zapewni
wiksz przejrzysto pracy
samorzdu.

3. system eSesja kompleksowa obsuga posiedze:


w tym modu dyskusji,
wysyka materiaw w formie elektronicznej,
oprogramowanie, licencje, tablety oraz szkolenie
Razem:
- ok. 25 500 z tablety GoClever Quantum 10
(ok. 2 500 z licencja roczna w kolejnych latach)
- ok. 40 000 z tablety Samsung Galaxy S Tab 4 10
- ok. 50 000 z laptop 15
4. system do rejestracji obrad
(kamera, rejestrator, dysk, osprzt i monta)
Razem:
ok. 3500 z - 1 kamera + 600 z netto rocznie za streaming
ok. 4500 z - 2 kamery + 600 z netto rocznie za streaming
- Ja si z wyborc na tablet
nie umawiaem, nie jest mi on
potrzebny - zaprotestowa Marek Rapnicki. Jako tradycjonalista preferuje on papier, a zwolennikom gadetw proponuje,
eby sami kupili sobie niezbdny sprzt, skoro ma to im pomc. - Nie bdziemy musieli zastanawia si co wybra, kady
zdecyduje czy woli tablet porcelanowy czy z Wysp Bahama

- ironizowa. Popar go Wiesaw


Szczygielski stwierdzeniem, i
kady radny otrzymuje diet,
wic zakup wasnego sprztu
nie powinien uderzy nikogo
specjalnie po kieszeni. Ostatecznie nie udao si wypracowa wsplnego stanowiska.
Postanowiono spraw przedyskutowa jeszcze raz z udziaem
ekspertw, ktrzy wspomog
przy wyborze fachow rad.

GazetaInformator.pl >>

powiat raciborski samorzd

racibrz - edukacja

Nowy szef
miejskiej edukacji

ps

Droej w DPS
riusza trzeba bdzie zapaci 2 651 z (2 598 z w ubiegym roku). Zmniejszeniu
ulega stawka obowizujca
w Domu Pomocy Spoecznej
Rany Paac w Krzyanowicach przy ulicy Kolejowej
4, prowadzonym przez Zgromadzenie Sistr Marii Nieustajcej Pomocy, gdzie wyliczono j na poziomie 2 938
z. Do tej pory wynosia ona
2 952 z.
ps

region - policja

Prostytutka wpada
za sutenerstwo
Udostpniaa mieszkanie
koleance po fachu i
pobieraa od niej opaty.
Kryminalni z Rybnika
zatrzymali kobiet, ktra w
wynajmowanym mieszkaniu
wiadczya usugi seksualne. Na pocztku prowadzia swoj dziaalno sama,
ale po jakim czasie zaangaowaa wsppracownic.
32-latka z Raciborza zamiecia ogoszenie na portalach
randkowych, e szuka adnej
koleanki do wsppracy. Na
anons odpowiedziao kilka

kobiet, ale warunki wsppracy zaakceptowaa jedna.


Z umowy wynikao, e raciborzanka bdzie pobiera
opat za usug w wysokoci poowy kwoty od kadego klienta, kobieta umawiaa
rwnie spotkania i czuwaa
nad caoci. Panie rozpoczy wspprac na pocztku tego roku. Do zatrzymania doszo 26 lutego. Kobieta
usyszaa zarzut sutenerstwa.
Gro jej 3 lata wizienia.
p

w skrcie

Za miesic okae si czy wybory


do rady powiatu zostan powtrzone.
Fot. Pawe Strzelczyk

Fot. Pawe Strzelczyk

uzasadnia swj wybr Urzd


Miasta w Raciborzu. Robert
Myliwy w poprzedniej kadencji da si pozna jako jeden z
najbardziej aktywnych radnych. Dotychczas pracowa jako nauczyciel w I LO w Raciborzu. Na stanowisku zastpi
on Marka Kurpisa, ktry obj
funkcj wicestarosty i przymierza si do reformy szkolnictwa
ponadgimnazjalnego.

racibrz - opieka spoeczna

Podwyki w Raciborzu,
obniki w Krzyanowicach.
Od marca stawka w Domu Pomocy Spoecznej Zota Jesie w Raciborzu przy
ulicy Grzonki 1, prowadzonym przez powiat raciborski
wynosi bdzie 3 108 z (dotychczas byo to 3 045 z). W
Domu Pomocy Spoecznej
w Raciborzu przy Placu Jagiey 3, prowadzonym przez
Zgromadzenie Sistr Maryi
Niepokalanej na pensjona-

region

Ostatni miesic rady powiatu?

Robert Myliwy dotychczas znany by mieszkacom jako


radny. W ostatnich wyborach zrezygnowa z ubiegania
si o mandat.
Robert Myliwy zosta Naczelnikiem Wydziau Edukacji.
Rozstrzygnito konkurs na
stanowisko naczelnika Wydziau Edukacji, Kultury i Sportu.
Wakujce stanowisko obejmie
byy radny Robert Myliwy.
- Kandydat spenia wymagania formalne, posiada odpowiedni wiedz merytoryczn
niezbdn dla prawidowego
realizowania zada na stanowisku naczelnika WEKiSu -

Wiadomoci 3

11 marca 2015, nr 5 (182)

pawe strzelczyk

Po tym jak Sd Okrgowy w Gliwicach, wydzia zamiejscowy w Rybniku orzek


o niewanoci wynikw wyborw do rady powiatu w
dwch obwodach w ktrych
pomylono karty do gosowania, przyszo rady miaa
wyjani si do poowy lutego. Rozstrzygnicie zostao
jednak oprotestowane. Nie
wiadomo ktra ze stron zoya zaalenie czy te odwoanie i czego one dotycz. Jako e powiat nie jest stron w
sprawie, nie wiedz tego ani
starosta, ani jego urzdnicy.
Wiadomo z pewnoci jedno.
Sd ktry dotychczas zajmowa si spraw nic ju nie jest
w stanie wnie i trafi ona do
Sdu Apelacyjnego w Katowicach. Wyrok przez niego wydany bdzie ju ostateczny,
bez prawa odwoania.
Jak twierdz urzdnicy
w starostwie, dokumentacja
z Rybnika do Katowic zostaa wysana w ubiegym tygodniu. Od momentu gdy trafi
na wokand bdzie 30 dni na

Jeli zostanie utrzymany wyrok sdu niszej instancji,


czeka nas powtrka wyborw do rady powiatu.
Na zdjciu starosta Ryszard Winiarski.
wydanie ostatecznego rozstrzygnicia. To oznacza, e
do koca marca radni zagroeni utrat mandatw mog
czu si jeszcze bezpieczni.
Std na marzec zwoano jeszcze sesj, szst ju w tej kadencji. Tematem przewodnim
ma by bezpieczestwo w powiecie oraz sprawozdania odpowiedzialnych za nie sub inspekcji i stray. Czy bdzie
to ostatnia sesja w takim ska-

dzie, jak ju si rzeko, wszystko zaley od wyroku sdu. Jeli zostanie utrzymany wyrok
sdu niszej instancji, czeka
nas powtrka wyborw. Biorc pod uwag czas potrzebny
na uprawomocnienie wyroku,
przekazanie jego treci wojewodzie, zarzdzenie nowych
wyborw i ogoszenie ich terminu, wreszcie ich przeprowadzenie, wszystko to moe
potrwa kilkanacie tygodni.

powiat raciborski - edukacja

Reorganizacja szkolnictwa
Ruszj konsultacje. Zapowiadaj si radykalne
zmiany.
Starostwo Powiato przygotowao koncepcj reorganizacji szkolnictwa zawodowego w
powiecie raciborskim. Opracowanie dotyczy 5 zespow szk
zawodowych: ekonomika, budowlanki, mechanika, ZSZ i
CKU. Przygotowana koncepcja zakada utworzenie z istniejcych zespow szk dwch
centrw ksztacenia zawodo-

wego i ustawicznego z siedzib


w Raciborzu. - Reorganizacja
jest podyktowana niem demograficznym, koniecznoci
wikszego powizania szkolnictwa zawodowego z ksztaceniem ustawicznym oraz
kontynuacj poprawy warunkw ksztacenia zawodowego
- tumaczy starostwo. Urzdnicy przygotowuj si do cyklu spotka konsultacyjnych z
pracownikami szk, uczniami,
rodzicami. Ju teraz prowadzo-

ne s konsultacje ze zwizkami
zawodowymi zrzeszajcymi
nauczycieli, z Powiatow Rad Rynku Pracy, Zespoem ds.
Kierunkw Ksztacenia przy
Starostwie Powiatowym w
Raciborzu oraz rodowiskiem
przedsibiorcw. Pierwsze spotkania odbd si 12 i 13 marca
o godz. 16.30 w sali konferencyjnej Zamku Piastowskiego w
Raciborzu.
p

racibrz - zdrowie

Szpital dziaa dziki poyczce


800 tys. z straty za nadwykonania w styczniu.
W trakcie lutowej sesji rady powiatu radny Dominik
Konieczny powrci do sprawy
poyczki udzielonej szpitalowi
przez powiat. Opozycja w radzie bya wwczas przeciwna
poyczaniu lecznicy 2 mln z,
ale przegraa gosowanie. Konieczny zakwestionowa zasadno poyczania, jako e zaszy
nowe okolicznoci - szpitalowi
udao si uzyska zastrzyk go-

twki w postaci zwrotu przez


NFZ wikszej czci nalenoci za nadwykonania w 2014
roku.
Jak wyjani dyrektor Ryszard Rudnik, coroczne poyczki od powiatu pozwalaj
lecznicy na biec dziaalno
bez wikszych problemw. A
jakiego rzdu s to kwoty niech
wiadczy chociaby fakt, i zalegoci Funduszu wobec szpitala z tytuu wiadcze wykonanych ponad limit ju sigaj

800 tys. z tylko za pierwszy


miesic roku (gdzie normalnie
w poprzednich latach warto
nadwykona oscylowaa w granicach 2 mln na cay rok)! Wynika to z faktu, i pacjenci byli
przesuwani z kocwki ubiegego roku, kiedy to wyczerpay si rodki z kontraktw NFZ.
Jak wynika z dowiadcze poprzednich lat, w dalszej czci
roku to si wyrwna.
ps

Konkurs Domu Ksiki


Jak nazywa si charakterystyczne
uksztatowanie terenu Norwegii?
Nagrod Praktyczny przewodnik. Norwegia!
Odpowiedzi mona przesya na adres
konkurs@raciborz.com.pl

facebook.com/raciborzcompl
facebook.com/gazetainformator

Modernizacja
komendy
Trwaj rozmowy na temat
modernizacji i rozbudowy Komendy Powiatowej Stray Poarnej w Raciborzu. Odbyo
si ju pierwsze spotkanie
na ten temat. Wzili w nim
udzia senator Adam Zdziebo, pose Henryk Siedlaczek,
wicestarosta Marek Kurpis,
byy komendant gwny Pastwowej Stray Poarnej Piotr
Buk, czonek Prezydium Zarzdu Wojewdzkiego Zwizku OSP RP w Raciborzu oraz
komendant PSP w Raciborzu
Jan Pawnik.
Spyw kajakowy
Tegoroczny spyw Midzy
zamkami z Raciborza do
ubowic odbdzie si 6
czerwca. Organizatorzy zaplanowali dla uczestnikw wiele
atrakcji i niespodzianek. Impreza organizowana jest od
roku 2012.
Sprztanie
rzeki Rudy
Gociem specjalnym tegorocznego, wielkiego sprztania rzeki Rudy bdzie Aleksander Doba. Spyw odbdzie
si 25-26 kwietnia. Uczestnicy, ktrym towarzyszy bdzie Czowiek roku National Geografic 2014 wyrusz
spod biwaku Przysta pod
aglami w Stodoach.
Sukces Skazy
I miejsce dla starszej grupy
hip-hop, II miejsce dla grupy
modszej hip-hop, III miejsce
dla modszej grupy balet-jazz
oraz wyrnienie dla starszej
grupy balet-jazz. Oto miejsca,
jakie udao sie wywalczy
tancerzom SKAZY z Raciborskiego Centrum Kultury na
III Oglnopolskim Turnieju
Taca Viverso.
wiska grypa
W niedziel, 8 marca w raciborskim szpitalu zmar mczyzna u ktrego wczeniej
zdiagnozowano obecno
wirusa AH1N1. Pacjenta odizolowano od innych chorych
i personelu oraz zastosowano
specjalne rodki ostronoci. Jego stan po przyjciu do
szpitala cigle si pogarsza
i mimo umieszczenia go na
intensywnej terapii, 8 marca
nastpi zgon. W szpitalu informuj jednak, i to nie grypa bya bezporedni przyczyn mierci, a inne schorzenie
o przewlekym charakterze.
Remonty drg
Gmina Kornowac w najbliszych miesicach chce wykona remont chodnika przy
ulicy Kolonia w Kornowacu
oraz remont chodnika przy
ulicy Pamitki w Pogrzebieniu. Finansowo w remoncie
pomoe Starostwo Powiatowe, kte zarezerwowao w budecie 160 tys. z na ten cel.
Dwie osoby ranne
Na ulicy Kozielskiej w Kuni Raciborskiej doszo do
gronego wypadku. Przyczyn
zdarzenia byo zwierz, ktre
wybiego na jezdni. Kierujca audi chciaa je wymin i
wjechaa do rowu.Kierujca
oraz towarzyszcy jej pasaer
z obraeniami trafili do raciborskiego szpitala. Jak si
okazao, doznaa wstrznienia mzgu, za dla mczyzny
skoczyo si na urazie barku.

4 Edukacja

11 marca 2015, nr 5 (182)

wodzisaw handel

<< GazetaInformator.pl

racibrz - edukacja

FOTON wituje 10. urodziny


Fot. fot. Iwona Karwot, SKN FOTON

Co na siebie woy?
W Textil Market ubierzemy tanio i modnie ca rodzin.
Zastanawiaa si kiedy
nad tym w co si ubra w
danej sytuacji? Chyba kada kobieta ma czasem taki
dylemat. Wybieramy si na
spotkanie z przyjacikami
lub na spotkanie biznesowe i zastanawiamy si nad

tym, co bdzie odpowiednie. Wwczas najczciej


okazuje si, e nie mamy w
szafie niczego adekwatnego
do sytuacji. Wbrew pozorom sytuacje takie zdarzaj
si nie tylko kobietom, ale
rwnie mczyznom. Oni
take przywizuj bardzo
du uwag do tego, co na
siebie zakadaj.
Jednak tutaj problem
si nie koczy. Gdzie pj,
aby ubra si tanio i zarazem modnie? Marzeniem
kadego jest sklep, do ktrego wejdzie si, powie
wybieram si na prywatk, chciaabym ubra co

eleganckiego i wygodnego,
lubi kolory szary i granatowy, a ekspedientka w
kilka minut znajdzie co
odpowiedniego. Sklepw z
ubraniami jest naprawd
sporo. Ilo towaru moe
przyprawi niejedn osob

o zawrt gowy. Sytuacja


staje si kuriozalna, gdy
spord takiej iloci ubra
nie potrafimy wybra tego, ktre nam odpowiada.
Kompetencja
sprzedawcy jest tutaj na wag zota.
Wraz z iloci towaru rosn
take oczekiwania klientw. Chcieliby kupi tanie
ubrania w dobrej jakoci.
Na wszystkie te potrzeby odpowiada Textil Market w Wodzisawiu lskim.
Towar, ktry znajdziemy
na wieszakach i pkach
w wikszoci przypadkw
pochodzi od polskich producentw. Jest dobrej ja-

koci i w przyzwoitej cenie.


Codziennie nowe dostawy i promocje. Oprcz tego fachowa i mia obsuga.
Pani Urszula, ktr tutaj
spotkamy, ma naprawd
wyjtkowy zmys dobierania ubra. Nawet nie przypuszczasz, jak niewielka
zmiana wizerunku, moe
wpyn na twj nastrj.
Klienci s zachwyceni - panie dlatego, e w kocu kupiy co, co odpowiada ich
gustom, a panowie dlatego,
e zakupy nie trway dugo.
U nas wszystko wydaje si
prostsze, gdy w centrum
zainteresowania
zawsze
jest klient. Jego potrzeby
s dla nas najwaniejsze.
Kadziemy nacisk na niskie
ceny i podamy za trendami. Przy tym wszystkim
stawiamy na wygod.
Wszystkim Pastwu yczymy udanych zakupw,
a osoby, ktre maj taki
zmys jak pani Urszula, zapraszamy do wsppracy.

artyku
sponsorowany
Textil Market Wodzisaw
ul. Targowa 5
(budynek Kina Czar
pod Zoolandi)
tel. 665381735

racibrz - edukacja

Ruszy nabr do przedszkoli!


Elektroniczny nabr potrwa do 23 marca.
9 marca o godz. 9.00 zostaa uruchomiona strona
www.raciborz.przedszkola.vnabor.pl. Za porednictwem tej strony odbywa
si elektroniczny nabr do

przeszkoli. Tutaj rodzice


powinni si zalogowa oraz
wybra przedszkola (pierwszego, drugiego i 3 wyboru).
Oczywicie, jeli kto wolaby wniosek wypeni w
sposb tradycyjny, rwnie
moe to uczyni. W ka-

dym przedszkolu znajduj


si wydrukowane wnioski,
ktre mona wypeni na
miejscu. Nabr drog elektroniczn odbywa si w Raciborzu od szeciu lat.
p

R E K L A M A

Zapisy na rok szkolny 2015/2016


Przedszkole nr 24
z Oddziaami Integracyjnymi
i Specjalnymi w Raciborzu
Racibrz ul. Bielska 2, tel 32 415 32 75,mail: p24@raciborz.com.pl
www.p24.raciborz.com.pl

Inauguracja obchodw 10-lecia dziaalnoci FOTON-u miaa miejsce 6 marca


w galerii GAWRA w Raciborzu. Podczas spotkania otwarto wystaw fotografii
wielkoformatowej Zatrzymane w kadrze, ktr mona zwiedza do koca miesica.
Autorami prac s studenci i absolwenci PWSZ oraz uczniowie Liceum Plastycznego,
jak rwnie pasjonaci fotografii z innych rodowisk.
gabriela
habrom-rokosz

Jubileusz Studenckiego
Koa Naukowe Fotografii
Artystycznej.
Studenckie Koo Naukowe Fotografii Artystycznej FOTON, dziaajce przy Instytucie
Studiw Edukacyjnych i Sztuki Pastwowej Wyszej Szkoy
Zawodowej w Raciborzu, swoj
statutow dziaalno zainaugurowao oficjalnie 16 grudnia
2005 roku, lecz ju w marcu
grupa zaoycielska opracowaa
i przeprowadzia lekcj otwart
na temat istoty fotografii.
Dziesicioletni okres dziaalnoci Koa okaza si wyjtkowo twrczy. Przedstawiciele
FOTON-u podjli si realizacji
wielu przedsiwzi, bdcych
efektem cyklu spotka Rozmowy o fotografii - organizowanych comiesiczne od 2008
roku dla zainteresowanych fotografi i obrazem cyfrowym.
Spotkania te stay si dla wielu
pasjonatw fotografii rdem
informacji i inspiracji twrczych. Wyjtkowy klimat spotka o charakterze otwartym
sprawia, e modzi adepci
sztuki fotografowania chtnie
dziel si swoimi dowiadczeniami, prezentujc efekty swojej twrczoci, a jednoczenie
wzbogacaj wiedz z zakresu
szeroko pojmowanej fotografii. Rnorodny program spotka, organizowanych w pracowniach specjalistycznych,

oferuje midzy innymi: pokazy fotografii wykonanych


w laboratoriach fotograficznych z zastosowaniem technik szlachetnych, prezentacje
multimedialne oraz projekcje
filmw poczone z analiz obrazu fotograficznego i cyfrowego, dyskusje na temat wybranych problemw z historii
fotografii, organizacj wsplnych wystaw, opracowywanie programw warsztatw i
plenerw fotograficznych, jak
rwnie doskonalenie klasycznego warsztatu fotograficznego w studio i laboratorium fotograficznym.
Pocztkowo, czonkami
Koa byli wycznie studenci
kierunku edukacja artystyczna
w zakresie sztuk plastycznych
Pastwowej Wyszej Szkoy Zawodowej w Raciborzu, a
pniej rwnie absolwenci tego kierunku. W miar upywu
lat fotonowa rodzina znacznie si poszerzya. Dzi na licie
znajduj si rwnie nazwiska
osb, posiadajcych status tzw.
czonkw korespondencyjnych
studentw innych uczelni w
kraju i za granic, s wrd nas
uczestnicy wsplnych warsztatw i plenerw fotograficznych, uczniowie raciborskiego
Liceum Plastycznego, jak rwnie szefowie firm zwizanych z
szeroko pojmowanym wiatem
mediw. Dla zainteresowanych
fotografi odlego nie stanowi dzisiaj adnego problemu.
Czsto czonkowie Koa komu-

blue blue
diving
diving
team

nikuj si za porednictwem
cz internetowych, publikuj
artykuy i fotografie w sieci lub
tym sposobem planuj kolejne
dziaania twrcze.
W ramach dziaalnoci statutowej zorganizowano wiele
spotka autorskich. Studenci
maj moliwo uczestnictwa
w konferencjach i seminariach
naukowych
powiconych
rnym aspektom fotografii,
wspczesnym trendom, jak
rwnie historii. W ramach
wsppracy PWSZ z lokalnymi instytucjami i placwkami edukacyjnymi, czonkowie
Koa prowadz warsztaty fotograficzne dla dzieci i modziey, dzielc si swoimi dowiadczeniami i wprowadzajc
modych uczestnikw w tajniki,
jake dzi popularnej fotografii. Sami czonkowie Koa bior
rwnie udzia w warsztatach
twrczych i plenerach, doskonalc wasny warsztat. Do
waniejszych projektw, jakie
mieli okazj zrealizowa mona zaliczy przede wszystkim:
Midzynarodowe Warsztaty
Fotograficzne na niemieckiej
Wyspie Norderney na Morzu
Pnocnym, Midzynarodowy
Plener Fotograficzny Punkt
widzenia w czeskim Hradcu
nad Morawic oraz w miejscowociach Radun i Kravae,
jak rwnie na terenie Powiatu
Raciborskiego, Branic i Rydutw. Dorobek artystyczny Koa
stanowi kilkadziesit wystaw w
kraju i za granic.

e
n
l
a
e
n
w
o
j
o
www.bluediving.pl
es urk
www.bluediving.pl
f
o
Pr rsy n
ZADZWO DZI !!!
ku

team

tel. 602 487 925

PLUSY BIZNESU
DLA

Dodatek tematyczny 5/2015

GazetaInformator.pl 11 marca 2015 nr 5 (182)

wodzisaw gospodarka

Droga krzyowa przedsibiorcy


leszek iwulski

Skrzyszowska
Boczna
to miejsce dla prawdziwych
twardzieli. Przejechanie jej samochodem szybciej ni 10 -15
kilometrw na godzin prawdopodobnie grozi cakowitym zerwaniem zawieszenia.
Byoby duym naduyciem
powiedzie, e ta droga jest
dziurawa. Waciwiej byoby
stwierdzi, e jest to droga pooona na dziurach. Mniej lub
bardziej potne wyrwy le w
odlegoci 30 centymetrw od
siebie. To nie s mae dziury,
wiele z nich jest tak gbokich,
e mona w nich bez problemu zostawi koo. Oczywicie
w wikszej czci nie jest to
droga asfaltowa (tak jest tylko zaraz przy skrzyowaniu
z drog powiatow). I w tym
asfalcie zreszt s dziury. Przy
kadym wikszym deszczu
nieutwardzona powierzchnia
rozlewa si szerok fal bota.
Dziury znikaj pod brudnymi
zalewiskami kau. Jeli wzi
pod uwag, e przy drodze nie
ma owietlenia, wieczorna
przejadka moe naprawd
skoczy si tragedi. U koca drogi znajduje si siedziba
dwch firm. Jedna z nich to
Gral. Druga nazywa si Prokonstal. W szerokim wachlarzu ofert obydwu firm znale
mona m.in. drzwi stalowe,
stolark ognioodporn, stolark aluminiow. Gral i Prokonstal czy osoba prezesa Grzegorza Wtroby oraz lokalizacja
u koca Skrzyszowskiej Bocz-

nej. Dla prezesa i jego pracownikw ta ulica to prawdziwa droga krzyowa. Utopili w
niej ju dziesitki tysicy zotych. Zarwno Gral jak i Prokonstal zajmuj si produkcj i dystrybucj towarw, w
ktrych dominuje podatne na
uszkodzenia aluminium oraz
kruche szko. By dojecha do
firmy nawet osobowym autem trzeba si sporo natrudzi. Dojazd samochodem dostawczym, wypenionym po
brzegi towarem, wymaga ju
prawdziwego sztukmistrza.
Co wicej, nawet w tej sytuacji straty s nie do uniknicia. Cz adunku po prostu
niszczy si w trakcie dostawy.
Uszkodzony towar lub prefabrykaty to nie jedyne straty,
na ktre naraony jest przedsibiorca. Problemem jest
rwnie amortyzacja wasnej
floty dostawczej. Te straty s
policzalne, niestety nie s one
bynajmniej jedyne. Prezes nie
liczy ju kontrahentw, ktrzy widzc drog dojazdow
do firmy dzikowali za spotkanie. Potencjalni partnerzy
biznesowi, widzc dojazd do
firmy, po prostu rezygnowali
ze wsppracy. Kontrahenci
z Belgii, Francji, Niemiec po
prostu nie byli w stanie uwierzy, e w dwudziestym pierwszym wieku moe istnie droga miejska w takim stanie. Na
potne trudnoci napotykaj
rwnie pracownicy firmy, bo
przecie w miesicach jesiennych i zimowych musz oni
dojeda do pracy bez owie-

Fot. Leszek Iwulski

Remont drogi do firmy Gral kosztowaby 800 tysicy z.

Skrzyszowska Boczna to droga dojazdowa do firmy


zajmujcej si m.in. stolark aluminiow. Jej waciciel
zapowiada, e opuci Wodzisaw, jeli wkrtce nie zostanie
wyremontowana. Z problemem boryka si od 2009r.
tlenia i to drog, ktra nie naley do najbezpieczniejszych.
Gral o kompleksowy remont
drogi prosi ju od 2009 roku.
Bez skutku. W zamian Suby
Komunalne Miasta rokrocznie
dokonuj biecych napraw,
ktrych efekty znikaj po zaledwie kilku miesicach. Te remonty w cigu minionych kilku lat na pewno kosztoway ze
400 tysicy z. Prezes Wtroba
dorzuci kolejne 100 tysicy.
Wedug miejskich urzdnikw
koszt gruntownej modernizacji wynisby ok. 800 tysicy z. Zainteresowanej firmie
oraz radnym, ktrzy zaangaowali si w walk po stronie

pracodawcy, suma ta wydaje si przesadzona, ale nawet


gdyby to jest przecie zbliona
do kosztw niewiele znaczcych remontw. Prezes chwyta si ju wszelkich sposobw,
by skoni miejskie wadze do
zainwestowania w remont.
Byy pisma, apele, proby,
wnioski. Wszystkie te prby
spezy na niczym, ldujc w
przepastnych otchaniach wodzisawskiej biurokracji. W
spraw zaangaowali si radny
miejski i przewodniczcy Rady Dzielnicy Stare Miasto Marian Plewnia oraz przewodniczcy zarzdu dzielnicy Stare
Miasto Alojzy Szymiczek, kt-

rzy doprowadzili do tego, e


miejscy urzdnicy z odrobin
wikszym baczeniem zaczli
przyglda si sprawie. Take
radni nadali sprawie priorytet,
bo uznali, e nie mona narazi na szwank dobrze funkcjonujce miejsca pracy i regularnie zasilajce miejski skarbiec
podatki. Rada dzielnicy Stare
Miasto wydaa nawet ze swoich pienidzy dokumentacj
projektow na remont tej drogi. Nie oznacza to bynajmniej,
e sprawa w ogle w jakim
momencie posza do przodu,
jeli chodzi o sam remont drogi. Dwukrotnie od 2009 roku
prezes wita u siebie prezydenta miasta, ktry zapewnia go,
e po wygranych wyborach
sprawa poprawy jakoci dojazdu bdzie dla jego administracji priorytetem. Spotkania
te miay miejsca przed wyborami samorzdowymi. Pomimo tych zapewnie naprawa
drogi nie znalaza uznania w
obecnym budecie. Pienidze,
ktre miay by przeznaczone
na ten cel, zostay przesunite na remont basenu na Wilchwach. W tej sytuacji prezes
firmy powiedzia nam: - Nie
chce mi si ju wysuchiwa
kolejnych obietnic i zapewnie. Nie mam ochoty skada
propozycji nie do odrzucenia,
ultimatw. Liczyem na to, e
jeli dostaj takie zapewnienie
od prezydenta miasta, ktry
jest przecie powan osob,
to jego sowa mi wystarcz.
Myliem si. Na t chwil chc
wycofa si z Wodzisawia. Nie

bd si wstydzi przed moimi


partnerami biznesowymi tego, e miasto nie potrafi zadba o jeden z podstawowych
elementw wsparcia biznesu.
Przyzwoitej drogi. Firma Gral
zatrudnia 25 osb, w tym 24
osoby pracuj na peen etat
na podstawie umowy o prac.
Uczciwie wpaca w nakazanym przez prawo czasie wszelkie daniny na rzecz miasta. W
planach ma dalszy rozwj. Docelowo prezes chciaby zatrudnia ok. 50 osb i poszerza
wachlarz swoich usug. Na
Skrzyszowskiej Bocznej jest
na to miejsce. Problem z drog nie dotyczy wycznie firmy
Gral. Przy tej ulicy mieszkaj
rwnie zwykli mieszkacy.
Jeli nie daj Boe, dojdzie kiedy do tragedii, to wwczas
karetka bdzie miaa bardzo
ograniczony dostp do potencjalnego pacjenta. Co wicej
brak owietlenia i fatalny stan
drogi, po ktrej uczszcza coraz mniej osb, przyczynia si
do tego, e w okolicy pojawia
si wcale liczna grupa dzikich
lub na wp zdziczaych zwierzt. Prezes powiedzia nam:
- Sprzta u nas jedna pani.
Ostatnim razem kiedy do nas
sza zostaa dosownie otoczona przez zdziczae psy. Gdyby
nie fakt, e wzia ze sob parasolk i miaa czym odgoni
zwierzta, to naprawd mogoby doj do tragedii. Urzd
Miasta Wodzisaw poinformowa nas, e postara si uzyska
rodki na napraw drogi dziki oszczdnociom.

R E K L A M A

!
e
i
n
za

i
w
z
ro
e
z
eps

jl
a
n
rz

ie
b
y
W

Teraz w naszej ofercie


rwnie produkty

Przyjd do nas! We kredyt

KREDYTY GOTWKOWE, KONSOLIDACYJNE, HIPOTECZNE, FIRMOWE

RACIBRZ, ul. Mickiewicza 11 tel. 32 457 72 02

6 PLUSY BIZNESU

11 marca 2015, nr 5 (182)

DLA

Ulga prorodzinna po nowemu

Biuro Rachunkowe Sukces doradzi


w jaki sposb najlepiej si rozliczy z fiskusem.
Od 1 stycznia 2015 roku
wesza w ycie nowelizacja
ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych, ktra podnosi o 20 proc. limity
ulgi podatkowej na trzecie i
kolejne dziecko oraz umoliwia pene wykorzystanie ulgi
przez najmniej zarabiajce rodziny. Przepisy tej ustawy pozwalaj na nowych, korzystniejszych zasadach rozliczy
ulg na dzieci w deklaracji PIT
za 2014 rok.
Kto jest
uprawniony do ulgi?
Do ulgi uprawnieni s rodzice, opiekunowie prawni
dziecka lub rodziny zastpcze, ktre wychowuj dziecko.
Ulg mona odliczy na dziecko niepenoletnie (do 18 roku
ycia) lub na dziecko pozostajce na wychowaniu do 25 roku ycia, jeli nieprzerwanie
studiuje i osiga przychody
poniej 3091 00z. Ulga jest
rozliczana w skali miesica.
Limit dochodu
przy uldze na jedynaka
Ju w rozliczeniach rocznych za 2013 rok wprowadzono ograniczenie dla podatnikw chccych odliczy ulg
tylko na jedno dziecko. Drugi
rok z rzdu podatnik nie moe
przekracza rocznego dochodu
w kwocie: 56 tys. z (jeli jest
osob samotnie wychowujc

jedno dziecko) lub 112 tys. z


(dla maestwa wychowujcego jedno dziecko). Jeeli ten
limit dochodu zostanie przekroczony to ulga nie bdzie
przysugiwaa.
Zmiany na korzy
najbiedniejszych rodzin
Do tej pory bardzo wielu
podatnikw, zwaszcza tych
biedniejszych, mimo posiadania prawa do odliczenia ulgi
na kilkoro dzieci, nie moga
skorzysta z penej wysokoci odliczenia. Dziao si tak w
przypadku niskich dochodw
albo pracy na czarno. Wwczas wysoko sumy zaliczek
na podatek dochodowy zapaconych w cigu caego roku
podatkowego nie wystarczaa
na pokrycie caego zwrotu ulgi
z tytuu kilkoro dzieci. Dziki
zmianie przepisw, wypeniajc PIT za 2014 rok osoby sa-

biej zarabiajce, bd mogy


odliczy ulg w penej wysokoci, gdy wielko odliczenia
zostanie dla nich powikszona
o kwot zapaconych w trakcie
roku skadek ZUS.
Przekazanie elektroniczne
zeznania do Urzdu Skarbowego przyspiesza zwrot kwoty
nalenej nam, jako nadwyki
nad wpaconymi zaliczkami.
Do elektronicznego wysania zeznania wystarczy poda
kwot przychodw z poprzedniego roku. Biuro Rachunkowe Sukces oferuje peen zakres pomocy w tym zakresie,
doradzamy w jaki sposb najlepiej si rozliczy z fiskusem.
Nasze biuro specjalizuje si w
szerokim wachlarzu rozlicza
podatkowych, celnych i ZUS
dziaalnoci gospodarczych:
spek handlowych, jednoosobowych dziaalnoci gospodarczych oraz spek cywilnych.

artyku sponsorowany

Biuro Rachunkowe Sukces


ul. Rybnicka 65, 44-300 Wodzisaw lski
tel.: 32 45 555 04, 884 88 00 14
mail: sukces.biurorachunkowe@gmail.com
Godziny otwarcia:
Pon-Pt: godz. 8.00 - 16.00

region usugi

Przegld rynku kominkowego


Fot. Marpol

wodzisaw podatki

<< GazetaInformator.pl

Budowa kominka w domu to wspaniay pomys


na rdo ciepa w budynku.

O najpopularniejszych
rozwizaniach i nowych
trendach rozmawiamy z
Mirosawem Aniserowiczem z firmy Marpol.

O jakie kominki najczciej pytaj klienci?

Aktualnie utar si podzia na trzy rodzaje kominkw: kominki konwekcyjne, kominki wodne oraz
kominki akumulacyjne.
Taki sposb pogrupowania wynika ze sposobu w
jaki dany kominek ogrzewa swoje otoczenie.
Ktre z nich ciesz si
najwiksz popularnoci?

Najpopularniejszym
kominkiem jest kominek konwekcyjny. Ciepo
wytworzone przez wkad
kominkowy jest rozprowadzane w 70 % przez powietrze opywajce wkad
kominkowy. Do jego zalet
mona zaliczy niemal natychmiastowe oddawanie
ciepa po rozpaleniu, najczciej ju w p godziny po rozpaleniu kominek
osiga moc docelow. Ponadto do pracy kominka
nie jest wymagana energia
elektryczna, mamy wic
niezalene rdo ciepa w
domu.

ogrzanie domu do 150m2,


kosztem przyspieszonego
brudzenia cian w okolicach wylotw ciepego powietrza.
Na co naley zwrci najwiksz uwag przy wyborze kominka?

Przy wyborze kominka


trzeba zwrci uwag
na wiele rzeczy,
midzy innymi jego
umiejscowienie i zasady
ergonomii.
Komu poleciby Pan wanie kominki konwekcyjne?

Taki kominek polecam


rodzinom, ktre ze wzgldu
na rozkad zaj nie maj
czasu na codzienne palenie,
kominek suy do podgrzewania budynku w okresach
przejciowych, dogrzewania si w zimie (przy okazji
oszczdza si gaz) oraz daje
nam przyjemno obcowania z ogniem. Jeli wyposaymy go w turbin gorcego powietrza w praktyce
moliwe jest rwnomierne

Istotne jest umiejscowienie kominka, wzgldy bezpieczestwa, zasady


ergonomii, dobr barw i
faktury okadzin, gra wiata czy te ekonomia. Celowo nie mwi o aspektach
technicznych, gdy inynieria kominkowa cigle
sie rozwija, a to, co byo do
niedawna szczytem technologii, aktualnie staje si
standardem. I oczywicie
wane jest, aby powierzy
wykonanie kominka fachowcom. Niech bdzie to
osoba, ktra szczerze z nami porozmawia, pozna nasz
gust. Opowiedzmy mu o
swojej wizji domu i stwrzmy wsplnie swj wasny
kominek. Kominek, ktry
bdzie cieszy wacicieli,
wspgra z charakterem
domu, bdzie niezawodny,
niekopotliwy w uytkowaniu, bdzie po prostu nasz.

artyku sponsorowany
Kominki Marpol
ul. Rybnicka 13, 47-400 Racibrz
www.kominkislask.pl
e-mail: kominki.raciborz@onet.pl
tel.: 32 417 25 23

R E K L A M A

Poligrafia i Reklama
47-400 Racibrz, ul. Klasztorna 12
(rg Klasztornej i Ogrodowej)
32 414 90 30, 533 355 277, biuro@raciborskiemedia.pl

GazetaInformator.pl >>

PLUSY BIZNESU 7

11 marca 2015, nr 5 (182)

DLA

serwis notebookw, obsuga firm


materiay eksploatacyjne
kasy fiskalne, wagi, metkownice
terminale patnicze
Terminale do kart patniczych.
Warto instalowa.

Terminale POS to niewielkie urzdzenia elektroniczne suce do akceptowania


kart patniczych. Przedsibiorcy zastanawiaj si nad wprowadzeniem takiego
systemu, bo coraz klienci coraz czciej pac plastikowym pienidzem.
Jakie koszty trzeba ponie, by korzysta z tego systemu?
Przede wszystkim prowizja. Jej wysokoc ustalana jest indywidualnie
dla kadego przedsibiorcy.
Co miesic trzeba ponosi kilkudziesiciozotow opat za wypoyczenie
terminala. Opata zaley odagenta rozliczeniowego i rodzaju dzierawionego
urzdzenia.
Kolejne koszty wi si z koniecznoci korzystania z pocze telefonicznych.
Czasem potrzeba zainstalowa oddzieln lini telefonicznej.Istniej take opaty
za poczenia terminala z central.
Nie bez znaczenia jest rwnie fakt, i pienidze za sprzedany towar
lub wykonan usug nie wpywaj na konto przedsibiorcy w chwili transakcji.
Przedsibiorca jednak sporo zyskuje
Wprowadzenie bezgotwkowej formy rozlicze pozwala przedsibiorcy
na ograniczenie kosztw zwizanych z odprowadzaniem gotwki do banku.
Obrt gotwkowy naraa nas na straty w przypadku wamania lub napadu.
Nie ryzykujemy rwnie przyjcia faszywych pienidzy.
Akceptacja kart patniczych przyczynia si do wzrostu obrotw przedsibiorcy.
Punkt przyjmujcy patnoci za pomoc kart uznawany jest za bardziej
przyjazny dla klienta. Karty patnicze staj si coraz popularniejsze i bardziej
dostpne.
Terminal patniczy moe sta si rwnie narzdziem sprzeday usugi
polegajcej na doadowywaniu telefonw komrkowych.Przedsibiorca
zarobi na sprzeday elektronicznych doadowa do telefonw komrkowych
dowolnego operatora i na dowoln kwot.
W najbliszym czasie terminal POS moe zacz spenia rol bankomatu,
bo VISA i Mastercard planuj wprowadzeniu usugi cashback. Dziki niej
moliwa bdzie wypata gotwki, jeli zakupu i zapaty dokonamy kart.
Przedsibiorcy, ktrzy zainstalowali POS mog wic zyska nowych klientw,
zwaszcza gdzie nie ma zbyt wielu bankomatw.
Zanim podejmiesz decyzj
Przedsibiorca powinien zapozna si z warunkami rnych agentw
rozliczeniowych i negocjowa dla siebie najkorzystniejsze warunki. Obecnie
w Polsce dziaa kilka centrw rozliczeniowych, ktre umoliwiaj punktom
handlowo-usugowym akceptacj kart patniczych. S to m.in.: PolCard SA,
Centrum Kart i Czekw Banku Pekao SA, Centrum Kart Wielkopolskiego Banku
Kredytowego SA, eService SA, eCard SA. Po decyzji i i wyborze partnera mona
podpisa umow. By j sfinalizowa potrzebne s: dokumenty rejestracyjne,
numer NIP, numer rachunku bankowego oraz piecztka firmowa.
Po podpisaniu umowy przedsibiorca otrzymuje terminal i zostaje
zapoznany z obsug urzdzenia.

Firma SOFT-ib - oficjalny przedstawiciel

Kupujc

kas fiskaln
3 miesice

rekl amy

gratis!
Mobile HS EJ
Idealna kasa dla
lekarzy i adwokatw
999 z*)

Bingo
Klasyka
gatunku

1799 z*)

Neo EJ

Do intensywnej
eksploatacji

1290 z*)

K10

Nowo
z klawiatur dotykow
Mini

999 z*)

Jota E

1450 z*)

Systemowe
rozwizanie

Sprawdzona
technologia

849 z*)

KOS

Maluch E.KO

1099 z*)

Maa i niedroga

Najtasza
na rynku
QR CODE

Wygenerowano na www.qr-online.pl

*) Ceny katalogowe netto.

pytaj o

Odczytaj kod QR

PROMOCJE
Racibrz, ul. Klasztorna 12, tel. 32 415 98 18
Kdzierzyn, ul. W. Planetorza 9/2, 77 482 67 47
www.softib.pl biuro@softib.pl

8 PLUSY BIZNESU

11 marca 2015, nr 5 (182)

DLA

region praca

Staa praca w XXI wieku?


To moliwe!

Rynek pracy jest bezwzgldny i wymagajcy.


W Polsce rynek pracy nie
gwarantuje pracownikom
wieloletniego zatrudnienia
w jednej firmie. Czasy posiadania staej i stabilnej
pracy miny bezpowrotnie.
Czy s dzi zawody, ktre tej
tendencji si opary?
Okazuje si, e najtrudniej znale zatrudnienie
osobom w grupie wiekowej 45-60, ktre s gotowe do aktywnoci zawodowej, a ktrych w wikszoci
pracodawcy nie zauwaaj.
- Kadego roku obserwujemy w Polsce wzrost zainteresowania Kandydatw
prac w charakterze Opiekuna/ Opiekunki osoby
starszej lub chorej za granic, w Niemczech - mwi
Anna Niewrzo ekspert ds.
rekrutacji w Agencji Pracy
i Doradztwa Personalnego
Interkadra. Europa si starzeje, seniorzy staj si niesamodzielni. Ich codzienne funkcjonowanie zaczyna
by cile uzalenione od
pomocy drugiej osoby. Zawd Opiekuna/ Opiekunki
osoby starszej w domu pry-

watnym staje si jednym


z najbardziej podanych
profesji na rynku.
Czego oczekuj od polskich
Opiekunw
niemieccy Klienci? - Przede
wszystkim znajomoci jzy-

ka niemieckiego, ktry zapewni seniorom poczucie


bezpieczestwa w rnych
sytuacjach, szczeglnie zagroenia zdrowia lub ycia
oraz yczliwego i empatycznego podejcia do ich niepenosprawnoci wyjania
Niewrzo. Na co moe liczy
Opiekun wyjedajcy przez
agencj? - Najwaniejsza
jest umowa z agencj, ktra
jest dostosowana do nowych
przepisw, wprowadzonych

w Niemczech od stycznia
tego roku mwi ekspert.
- W kadej agencji warunki
umowy rni si od siebie.
To, na co zwracamy Kandydatom szczegln uwag, to
wysoko kwot oskadkowanych do ZUS-u, z ktrych w
przyszoci bdzie wynika
wysoko wiadcze emerytalnych lub rentowych.
ZUS opacany od 200 z nie
zapewni nikomu przyszoci
zaznacza Niewrzo.
Jak znale t waciw agencj, ktra zapewni Opiekunowi stabilno i
bezpieczestwo? - W celu
lepszego poznania wybranej agencji zawsze zachcamy Kandydatw do udziau
w spotkaniach informacyjnych i giedach pracy, organizowanych cyklicznie przez
Interkadr w wojewdztwie
lskim i na terenie caej
Polski. Najblisze spotkanie z Opiekunami zaplanowalimy na rod, 25 marca w Powiatowym Urzdzie
Pracy w Raciborzu, na ktre serdecznie zapraszamy
mwi ekspert Interkadry.

artyku sponsorowany

Interkadra, Agencja Pracy i Doradztwa Personalnego


www.opiekunki.interkadra.pl
tel. 666 891 947
sekretariat@interkadra.pl
R E K L A M A

<< GazetaInformator.pl

K
AT
E
D
O
D

Zadbaj o swj
ogrd na wiosn!

region rolnictwo

VitaMag AGRO nowa generacja nawozw dolistnych


Gwarancja prawidowego wzrostu oraz ochrony rolin.

Kukurydza:
- z opryskiem 2,5 kg widoczne kolby
- bez oprysku 0,8 kg bez kolb, na brzegach lici widoczne
fioletowe przebarwienie wiadczce o braku przyswajania
fosforu
Naturalny nawz dolistny
VitaMag AGRO jest produkowany z naturalnych mineraw bez obrbki chemicznej,
przy wykorzystaniu technik
aktywacji mineraw, ktre
umoliwiaj uzyskanie reaktywnych nanomoleku. Dziki braku obrbki chemicznej
produkty s w peni bezpieczne w stosowaniu. Do aktywacji czsteczek uywany jest
specjalny myn (aktywator),
ktry zbudowany jest z dwch
tarcz obracajcych si w przeciwnych kierunkach z bardzo
du prdkoci. W efekcie
uzyskuje si czsteczki o bar-

dzo nieregularnej i porowatej powierzchni, co znacznie


zwiksza ich powierzchni wymienn, destabilizuje struktur mineraln i zwiksza ich
reaktywno. Dziki aktywacji
czsteczki w wodzie nie zlepiaj si ze sob, a ulegaj rozproszeniu. Po aplikacji nalistnej czsteczki nawozu dostaj
si do roliny za porednictwem aparatw szparkowych,
ktre s wiksze od pojedynczej czsteczki nawozu. Tym
sposobem rolina otrzymuje
potrzebne skadniki minerau bezporednio do komrek
pomijajc dug drog pobie-

Burak pastewny:
- z opryskiem 8,3 kg waga razem z limi
- bez oprysku 3,2 kg waga razem z limi
rania ich z gleby, a dziki czemu moe z nich skorzysta w
zasadzie natychmiast, przez
co rolina jest silniejsza, ma
zwikszon odporno, lepiej
przyswaja pozostae skadniki
mineralne.
VitaMag AGRO wspomaga rwnie proces fotosyntezy, stymuluje rozwj systemu korzeniowego, dziaa jako
starter uwalniajc skadniki
pokarmowe, zaspokaja zapotrzebowanie rolin na wap i
magnez. Nawz stosuje si w
okresie wzrostu lici, w okresie kwitnienia oraz wzrostu i
dojrzewania owocw. Mona

artyku sponsorowany

go aplikowa z jakim rodkiem ochrony rolin. VitaMag


AGRO jest bardzo wydajnym
produktem, 2,5-3,0 kg/ha
/300l.
Stosowany do: burakw,
zboa, kukurydzy, rzepaku,
ziemniakw, warzyw, saaty,
latoroli winnej, pomidorw,
truskawek, poziomek drzew
owocowych i ozdobnych, bylin ozdobnych, trawnika.
Nawz 100 % naturalny.
Zdrowe roliny, zdrowy czowiek, zdrowy Ty! W naturze
sia! Prezentujemy kilka przykadw efektw zastosowania
naszego nawozu.

racibrz - ogrody

VitaMag AGRO
Producent: P.W. FLUXMET Sp. z o.o.
ul. Zakadowa 2, 47-400 Racibrz
tel. 32 418 15 23
www.vitamag.pl
www.facebook.com/VitamagAgro

R E K L A M A

Centrum Ogrodnicze
Magnolia otwiera nowy sezon
Marzec to pocztek wiosny i czas kiedy czciej
zagldamy do naszych
ogrodw.
Nowy rok to czas na
zmiany. Zmian potrzebuj take nasze ogrody. Z
pewnoci wymagaj one
maego odwieenia. Ju w
marcu warto przyjrze si
swoim zielecom i zaplanowa miejsca wypoczynku i rekreacji, w ktrych
bdziemy mogli wypocz
po cikim dniu pracy.
Pocztek wiosny to idealny czas na rozpoczcie
prac w ogrodzie i przygotowanie go do zbliajcego
si sezonu. We wszystkim
z pewnoci pomoe centrum ogrodnicze Magnolia. Ju teraz rozpocza si tam sprzeda rolin.
Nie s one moe jeszcze tak
wiee i zielone jak w maju,
ale zachcaj nas do ich po-

Ziemniak:
- z opryskiem 1,8 kg same bulwy
- bez oprysku 1,1 kg same bulwy

dziwiania. Nabrzmiae pki


kwiatowe i niemiao zieleniejce si listki umiechaj si do nas. Magnolia
sezon sprzedaowy rozpocza od promocji duych
egzemplarzy
wybranych
rolin oraz drzewek owocowych z goym korzeniem.
Klienci, ktrzy odwiedzali Centrum w ubiegym sezonie i upatrzyli sobie co
konkretnego, maj szanse
na oszczdno. W ofercie
znajduj si rwnie nasiona traw oraz nawozy niezbdne do tego, aby nasze
roliny duej byy pikne i
zdrowe.
Z tygodnia na tydzie
oferta bdzie si powiksza. Zachcamy rwnie
do rozmw ze specjalistami
pracujcymi w Magnolii.
Na pewno odpowiedz na
wszystkie pytania zwizane
z pielgnacj, nawoeniem

oraz zastosowaniem rolin.


Zakup i sadzenie rolin jest
z pewnoci ogromn radoci, ale czsto stanowi take kopot. Nie kady wie,
ktre miejsce bdzie waciwe. Z Magnoli rozwiej Pastwo wszystkie
swoje wtpliwoci.

artyku
sponsorowany
Centrum Ogrodnicze
Magnolia
ul. Rybnicka 141, Racibrz,
tel. 508 254 430
Czynne:
pn. - pt. 9.00 - 17.00,
sob. 9.00 - 14.00

Roliny iglaste, ktre s


zielone przez cay rok,
stanowi niesamowit
ozdob ogrodu.

10 Zoty rodek

11 marca 2015, nr 5 (182)

powiat raciborski handel

Orchidea - z myl o kwiatach!


Kwiaty sezonowe i wszelkie akcesoria, ktre s potrzebne do ich hodowli.
Kwiaciarnia Orchidea,
ktra powstaa w 2005 roku
obecnie funkcjonuje jako nowoczesne Centrum Ogrodnicze Pani Justyny Komolec.
W 2011 roku podjta zostaa
decyzja o zmianie lokalizacji.
Od tamtego czasu kwiaciarnia zmienia si nie do poznania. Obecnie wacicielka
moe pochwali si sklepem
o duej powierzchni, na ktrej moe eksponowa swj
towar. Klienci maj naprawd szeroki wybr. Do ich dyspozycji jest take przestronny parking, na ktrym bez
problemu zmieci si 30 samochodw. Wszystko to stao si realne dziki otwarciu
nowego pawilonu handlowego o powierzchni kilkuset
metrw kwadratowych.
W pawilonie tym mona
znale szeroki wybr kwiatw sezonowych. Wczesn
wiosn krluj tutaj kwiaty
takie jak bratki, pierwiosnki
i stokrotki. Pniej pojawiaj si pelargonie, begonie
i surfinie, a jesieni wrzosy i chryzantemy. Wszystkie mona zakupi w bardzo atrakcyjnych cenach,
gdy pochodz one z wasnej produkcji. W sezonie
wiosennym w ofercie kwiaciarni mona znale gotowe kompozycje z kwiatw
rabatowych i balkonowych
w ozdobnych donicach i koszach. Moliwe jest rwnie
obsadzenie donic zgodnie z
zamwieniem klienta.
R E K L A M A

Centrum Ogrodnicze Orchidea oferuje szeroki wybr


towarw. Proponuje klientom take wrzosy i chryzantemy
z wasnej uprawy.
Oprcz kwiatw, w
sprzeday znajduje si bogata oferta nasion, rolin
cebulowych, bylin, ziemi
kwiatowej, kory, nawozw,
donic, wyrobw z wikliny,
zniczy, figurek ogrodowych
i narzdzi ogrodniczych.
Ponadto u Pani Justyny
mona znale bardzo duy
wybr kwiatw sztucznych
i kompozycji z kwiatw
sztucznych, a take wszelkiego rodzaju ozdb witecznych, aktualnie Wielkanocnych. Pani Justyna
wci dy do tego, aby
oferta Jej Centrum Ogrodniczego bya coraz bogatsza
i dopasowana do potrzeb i
wymaga klientw, a obsuga bya mia i na bardzo
wysokim poziomie.

Zaley Jej na zadowoleniu klientw, dlatego wsppracuje z wieloma firmami i


dostawcami krajowymi i zagranicznymi, dziki czemu
moe oferowa produkty w
bardzo niskich cenach.

artyku
sponsorowany

Kwiaciarnia Orchidea
ul. Raciborska 54
44-285 Kornowac
tel.: 32 419 10 80,
604 233 034
e-mail:
orchidea-kornowac@wp.pl
www.orchidea-kornowac.pl

<< GazetaInformator.pl

GazetaInformator.pl >>

Zoty rodek 11

11 marca 2015, nr 5 (182)

region ogrody

Wiosna w Centrum Ogrodniczym I&L


Najbardziej oczekiwana
przez ogrodnikw pora roku,
kalendarzowa przypada zawsze 22 marca, a ta prawdziwa ogrodnicza, potrafi zawita na pocztku marca, jak i
przyj spniona pod koniec
kwietnia. W tym roku pogoda pozwala na to, aby prace w
ogrodzie rozpocz ju w marcu. Zanim zabierzemy si do
pracy, koniecznie musimy zajrze do Centrum Ogrodniczego
I&L w Olzie. Tutaj znajdziemy
wszystko - od nasion, rolin,
drzewek, podoy a po profesjonalny sprzt i narzdzia.
Artykuy ogrodnicze
Centrum
Ogrodnicze
I&L jest jednym z najwikszych dystrybutorw artykuw ogrodniczych w regionie.
Tutaj z pewnoci znajdziesz
to, czego kady ogrodnik, zarwno amator jak i profesjonalista, potrzebuje do prowadzenia ogrodu. Poczwszy od
rnego rodzaju narzdzi takich jak opaty, grabie, motyki,
piy, mioty, opryskiwacze po
nawozy oraz rodki ochrony
rolin najlepszych producentw: Substral, Pokon, Agrecol,
Azofoska, Florovit, Sumin. Ponadto Centrum oferuje szeroki
wybr pokarmw dla zwierzt
hodowlanych oraz domowych.
Z Centrum Ogrodniczym z Olzy zaprojektujesz i urzdzisz
take swoje oczko wodne. Kupisz folie, pompki, fontanny,
R E K L A M A

Fot. Centrum Ogrodnicze I&L Adamczyk

Wszystko do urzdzenia i pielgnacji ogrodu!


systemy filtrujce oraz systemy dowietlajce, a specjalici
podpowiedz ci jak to wszystko
zamontowa.
Meble ogrodowe
Kady chciaby, aby jego
ogrd by oaz spokoju. Jeli
odpowiednio o niego zadbamy
to z pewnoci nie raz zjemy w
nim niadanie, a po poudniu
zrelaksujemy si przy kawie. A
czyme byby ogrd bez mebli
oraz architektury ogrodowej?
To ona sprawia, e nasz kawaek ziemi wyglda wyjtkowo. Warto zatem o to zadba.
Tutaj rwnie polecamy wizyt
w Olzie. W Centrum Ogrodniczym I&L na pewno wyszukamy co, co nam si spodoba.
Znajdziemy tutaj drobne elementy zdobice otoczenie, jak
donice i pergole oraz bardzo
przydatne w kadym ogrodzie
komplety ogrodowe, pawilony
czy hutawki. Kupimy tutaj zarwno meble drewniane, metalowe jak i plastikowe. Du
popularnoci ciesz si take
grille, leaki oraz efektowne i
stylowe kominki keramzytowe
z moliwoci wdzenia.
Drzewka i krzewy
W ogrodach rwnie wan rol jak meble peni roliny. Ziele dziaa na ludzi
uspokajajco, wic jeli mamy
tak moliwo, moemy si
ni otoczy. Niezastpionym
elementem kadego ogrodu

Przestronna hala Centrum Ogrodniczego I&L pozwala na komfortowe i kompleksowe zakupy.


s z pewnoci wiecznie zielone iglaki. Bez wzgldu na por
roku stanowi one jego cenn
ozdob. Warto take zadba o
to, aby w ogrdku znalazy si
roliny liciaste, a take drzewa
i krzewy owocowe. We wspomnianym ju Centrum Ogrodniczym I&L znajdziemy szeroki
wybr tych rolin. Kupimy tutaj drzewa i krzewy iglaste (tuje, cisy, cyprysy, sosny, jaowce,
kosodrzewiny, wierki, jodu),
krzewy liciaste (magnolie, forsycje, lilaki, budleje, irgi) oraz
drzewa i krzewy owocowe (jagonie, grusze, liwki, winie,
czerenie, morele, brzoskwinie,
argonia, agrest, porzeczka).

Wypoyczalnia sprztu
Centrum Ogrodnicze I&L
w Olzie mieci si w dwch
halach o cznej powierzchni 3000 metrw kw. Wizyta
w tym jednym miejscu wystarczy aby zaopatrzy si we
wszystko, czego nam potrzeba. Tutaj kupisz wysokiej klasy sprzt ogrodniczy. Centrum
w Olzie jest dystrybutorem
sprztu kilku znanych marek,
takich jak Oleo-Mac czy Toro. Osoby, ktrych nie sta na
zakup drogiego sprztu mog
skorzysta z tutejszej wypoyczalni. Oszczdzisz swj czas,
miejsce i przede wszystkim
pienidze.

artyku sponsorowany

Centrum Ogrodnicze I&L Adamczyk


ul Bogumiska 18
44-353 Olza
tel. 32 45 11 094
www.centrumogrodnicze.e-gorzyce.pl
Godziny otwarcia:
Pn.-pt.: 8.00-19.00
Sob.: 8.00-16.00

12 Zoty rodek

11 marca 2015, nr 5 (182)

<< GazetaInformator.pl

>>> KOREPETYCJE Z MATEMATYKI tel. 691 235 786 <<<


www.matematykaraciborz.pl
LOKAL
do wynajcia!
w Raciborzu.
Rne opcje:
samodzielne biuro,
sala szkoleniowa,
stoisko sprzeday.
e- mail: biuro@softib.pl
tel. 502 21 31 22

PRODUCENT OGRODZE BETONOWYCH

Dzimierz, ul. Rzuchowska 37 a


tel. 32 42 78 292
kom. 604 251 289, 608 469 112
www.alpa.rybnik.pl
e-mail: biuro@alpa.rybnik.pl

R E K L A M A

GazetaInformator.pl >>

Sylwetki 13

11 marca 2015, nr 5 (182)

region sylwetki

Filozofia bycia kobiet


Fot. Prywatne archiwum Sary Urbaniec

Mieszka w Holandii, ale pochodzi z Kuni Raciborskiej. Blog Sary podbi wiat!
paulina krupiska

Sara Urbaniec wyjecha


z Polski w wieku 18 lat. Pojechaa do Anglii, gdzie kontynuowaa nauk. Teraz mieszka
w Holandii. Od ponad dwch
lat prowadzi blog pod tytuem
Jak cudownie byd kobiet.
Bez wikszej reklamy w sieci
na dzie dzisiejszy blog posiada ponad 16 000 indywidualnych wej miesicznie i ta
liczba szybko ronie.
Dlaczego
zdecydowaa
si Pani na wyjazd z Polski? Jak to si stao, e teraz jest Pani w Amsterdamie?
Na wyjazd z Polski zdecydowaam si ze wzgldu na
kontynuacj nauki zagranic.
Kraje zachodnie oferuj nawet do teraz bardzo kuszce
granty, stypendia i programy
wsparcia dla studentw. Zawsze interesoway mnie obce
kultury, a jedynym sposobem
na spotkanie ludzi z rnych
zaktkw wiata to przeprowadzka do duego i biznesowego miasta. Pado na Londyn. Na przyjazd do Holandii
namwia mnie siostra, ktra ju tutaj mieszkaa (uczya
si w tamtym czasie j. holenderskiego), a do samego Amsterdamu przekonaa mnie
najlepsza przyjacika, ktra
przeprowadzia si tutaj, eby
kontynuowa nauk.
Z czym Polak musi si
zmierzy za granic? Co
jest najtrudniejsze? Czy
spotkaa si Pani ze zjawiskiem dyskryminacji
za granic?
Nie tylko Polacy, ale kady, kto decyduje si na przeprowadzk zagranic musi liczy si z tym, e jaka bariera
midzy lokalnymi mieszkacami, a obcokrajowcami zawsze
bdzie istnie: inna kultura,
inne tradycje, inne obrzdki
religijne, inne wyznania, obcy
jzyk, itp. Najtrudniejsze wedug mnie moe by otwarcie
swojego umysy na inne kultury. Spotkaam mnstwo ludzi z caego wiata i s te tacy, ktrzy uwaaj swj kraj,
swoj kultur, swoje tradycje
za lepsze od innych. Bardzo
R E K L A M A

Sara (na zdj. po prawej) nie planuje powrotu do Polski. Obecnie przygotowuje
si do testu z jzyka holenderskiego i planuje rozbudow swojego bloga.
czsto zdarza si (i nie tyczy
si to tylko Polakw), e obcokrajowcy nie chc si zaadaptowa, tj. nauczy jzyka, celebrowa wanych dla
danego kraju wit, unikanie
lokalnych mieszkacw. Naturalnie, nie wszyscy tacy s,
ale osobicie zauwayam to w
znacznej wikszoci. Dyskryminacja? Naleaoby j tutaj
zdefiniowa. Nie spotkaam
si ze zjawiskiem takiego typowego przeladowania, ale
raczej z ogromn niesympati, czy nieyczliwoci i te
nie tylko ze strony Anglikw,
czy Holendrw. Mnie przytrafio si to na samym pocztku,
kiedy do obu krajw przyjechaam, ale kiedy pokazuje si
innym, e chce si by czci
tego kraju, uczc si jzyka to
wedug mnie okazuje si tym
ogromny szacunek lokalnym
mieszkacom i mona zrozumie ich kultur i sposoby
zachowania. Najbardziej boli mnie fakt, e zagranic Polak Polakowi wilkiem. Tak te
s traktowani Ci zagraniczni

Polacy, kiedy przyjedaj do


Polski od czasu do czasu. Tego
chyba nigdy nie zrozumiem.
Od kiedy prowadzi Pani
bloga? Skd wzi si pomys na jego zaoenie?
Blog powsta w grudniu
2012 roku i by to swego rodzaju pamitnik, czy przelewanie
swoich myli na papier, a w
tym przypadku w postach. Nigdy nie oczekiwaam, czy te
nie planowaam takiego zwrotu wydarze, tj. blog jest w mediach, nawizywanie wsppracy z innymi, odpisywanie
na prywatne listy i wiadomoci czytelniczek. Pierwotn
ide bya walka z tak zwanymi
Dziuniami i Bubami, czyli
kobietami, ktre przestay dba
o swj wygld, kompromituj
si na kadym kroku, nie szanuj siebie i innyc,h maj siano
w gowie, przestay inwestowa
w siebie, czyli nie czytaj ksiek, niczego si nie ucz i swoim zachowaniem zniechcaj
do siebie otoczenie. Ja sama
takiego bloga szukaam, ale nie

mogam niczego znale, wic


jedynym rozwizaniem byo
jego zaoenie. Kto mi kiedy
powiedzia: Bd zmian, ktr
chcesz widzie. Oczywicie blog
rozwija si i na dzie dzisiejszy
idea jest inna, ale cel bdzie
zawsze ten sam: kobiety maj
by pikne, eleganckie, czarujce i nigdy nie aowa faktu,
e urodziy si kobietami.
Na blogu porusza Pani rne tematy. Jaki wpyw Pani zdaniem edukacja, maniery, ubir, zachowanie,
jedzenie maj wpyw na
ycie kobiety?
Uwaam, e ycie kobiety to nie tylko pena szafa, czy
idealny makija. Bycie kobiet to sposb bycia. Na bieco
czytam prace psychologiczne,
eby to zrozumie. Kobiety lubi by perfekcjonistkami i ta
perfekcja zazwyczaj odbija si
w naszym sposobie ycia: chcemy mie idealn sylwetk, idealnie dopasowanie ubrania,
idealne fryzury, nieskazitelny
makija, dobrze wychowane

dzieci, szczliwe zwizki, pomyln karier. Lista nie ma


koca. Kobiety chc by przede
wszystkim podziwiane, wic w
tym celu musimy mie co do
zaprezentowania. Dlatego tak
wane jest dla mnie, eby kobiety dbay te o jako swojego charakteru (zachowanie
i maniery) i upikszay swj
umys (edukacja). Przygldajc
si spoeczestwu, czsto pytam sam siebie, gdzie ta caa
sztuka obycia w towarzystwie i
wraliwo na uczucia drugiego
czowieka zanikna. Nie mog
generalizowa, co jest dla kobiet najwaniejsze, bo wszystkie jestemy inne i przeszymy
rne sytuacje w yciu. Podziel
si jednak tym, co jest dla mnie
numerem jeden: nigdy nie doj
do miejsca w yciu, gdzie zdecyduj, e wiem ju wszystko i
nie musz ju wicej czyta, czy
uczy si oraz eby zawsze widzie w drugiej osobie czowieka, ktry ma uczucia, marzenia,
plany, pragnienia, obawy i lki i
chce by kim tak jak ja.
Z jakim oddwikiem spotyka si Pani blog? Czy czytelniczki pisz do Pani? S
zadowolone? Czy utrzymuje Pani z nimi kontakt?
Oczywicie spotkaam si
z negatywnymi komentarzami
w stylu Wracaj do redniowiecza ze swoimi konserwatywnymi pogldami. Wicej jest
tych pozytywnych i zdarza si,
e pisz do mnie te mczyni, kibicujc moim ideom i zachcajc do popychania kobiet
w zdrowym kierunku. Z kilkoma z czytelniczek nawizaam
znajomoci i wysyamy sobie
prywatne wiadomoci. Cieszy
mnie, kiedy czytam o tym, e
ktra z nich zdecydowaa si,
e nie chce y jak dotychczas i
pragnie zmian. Ja te kiedy w
takim miejscu desperacji i chci zmian byam i udao mi si,
wic dlaczego nie miaoby uda
si te komu innemu?
Pisze Pani o kobietach,
ich zachowaniu i ubiorze.
Mieszkaa Pani w Anglii,
Polsce i Holandii. Czy kobiety w tych trzech krajach
rni si zachowaniem,
charakterem, sposobem
bycia?
Jak kada inna kultura,
istniej inne normy zachowa.
To, co nam wydaje si dziwne, dla kogo innego jest normalne. Polki przede wszystkim wiedz, jak si zachowa
i ubra w zalenoci od okolicznoci. Syszaam te kilka
miych komentarzy od Holendrw, e Polki maj bardzo
ciepe i yczliwe usposobienie
i potrafimy starze si z klas i
elegancj (Wow, co za komplement!). Angielki znaj etykiet
od A do Z i zawsze uwaaj na
to, co mwi, czy warto to po
prostu przemilcze, maj nienaganne maniery i wiedz jak
prowadzi konwersacje (jak
je zacz, o czym (nie) mwi
i jak je elegancko zakoczy).
Holenderki s za bardzo bezporednie i szczere do blu, co
ja osobicie lubi. Nie daj so-

bie w kasz dmucha, nie obchodzi ich co inni o nich myl


i s bardzo zaradne (dua cz
z nich wychowuje dzieci jako
samotne matki). To zawsze w
pozytywny sposb mnie zaskakuje; mieszkamy w Europie i te
kraje nie s od siebie daleko, a
mimo wszystko tak bardzo si
rnimy.
Czytaj Pani kobiety z
rnych krajw - USA,
Polski, Wlk. Brytanii, Holandii, Niemiec, Kenii, Indii, Woch itd. Kobiety te
pochodz z rnych kultur, maj rne potrzeby.
Co czy je wszystkie? I jak
wybra temat, eby trafi
on do wszystkich kobiet?
Z pewnoci wszystkie nas
czy fakt, e jestemy kobietami i tak, jak ju wspomniaam wczeniej kobiety pragn
by eleganckie, pikne i podziwiane. Taki typ kobiet nie
mieszka tylko w Europie, ale
wszdzie. Wszystkie szukamy
odpowiedzi na te same pytania
bez wzgldu na ras, wyznanie, czy pochodzenie. Nie wybieram tematw w jaki magiczny sposb, ale staram si
by szczera przed moimi czytelniczkami i dziel si z nimi
zwyczajnymi dowiadczeniami
ycia codziennego. Pisz przede
wszystkim o tym, o czym ja sama chciaabym wiedzie.
Napisaa Pani kiedy na
blogu, e ycie to przede
wszystkim wzrost i rozwj. Nie jest zdrow rzecz stanie w jednym miejscu zbyt dugo. Jakie Pani
ma teraz plany zwizane z
rozwojem bloga i swoim
yciem?
Jestem odrobin niespokojnym duchem i dugo w jednym
miejscu nie bawi i przesza
mi przez myl przeprowadzka to innego kraju. Jednak ze
wzgldu na obecny rozwj bloga zostan w Amsterdamie. W
tym roku jednym celw bloga
jest promowanie maych firm
i przedsibiorstw, ktre oferuj jakociowe produkty, wic
kilka butikw w Amsterdamie
jest zainteresowanych wspprac, do tego dochodzi wsppraca z Amsterdam Small Business Network i chciaabym,
eby blog zosta zauwaony
przez holenderskie media.
Na dzie dzisiejszy jestem zajta przygotowaniem si do
narodowego egzaminu z jzyka holenderskiego, ktry chc
zda za kilka tygodni. Jest pomys otwarcia wasnej firmy,
ale badania rynku s jeszcze w
trakcie i prawdopodobnie wezm udzia w Education Congress w San Francisco, ktry
odbywa si w sierpniu (obecnie czekam na potwierdzenie
swojego udziau). Ten ostatni
bardzo pomgby mi w sprecyzowaniu planw pod wzgldem rozwoju bloga w 2016 roku. Chciaabym poruszy temat
dyskryminacji kobiet.
Cay wywiad czytaj na:

raciborz.com.pl

14 Zdrowie

11 marca 2015, nr 5 (182)

<< GazetaInformator.pl

racibrz zdrowie

Krwawienie z dzise. Bahostka czy powany problem?


lek. stom.
agata fory

W naszej praktyce wielokrotnie spotykamy si z pacjentami cierpicymi z powodu krwawienia dzise.


W wikszoci przypadkw
dolegliwoci te udaje si cakowicie wyleczy. Wymaga
to jednak zdyscyplinowania
i wsppracy ze strony pacjenta.
Nieleczone krwawienia
mog prowadzi do szeregu
komplikacji zdrowotnych.
Z dowiadczenia wiemy, e
przyczyn moe by kilka.
Najczciej jest to niewaciwa higiena jamy ustnej
brak nitkowania i prawidowego szczotkowania zbw,
ktra moe prowadzi do
stanw zapalnych. W efekcie powstae stany zapalne
doprowadzaj do powstawania kamienia nazbnego,
ktry ma niszczcy wpyw na
dzisa.
W tym przypadku rozwizaniem jest wizyta w gabinecie stomatologicznym, w
ktrym dowiadczona higienistka usunie kamie i osady oraz pomoe nauczy prawidowych nawykw higieny
jamy ustnej, co wyeliminuje
problem krwawicych dzise. Czsto spotykamy si te
z przypadkami, w ktrych
pacjenci sami doprowadzaj
do krwawienia z dzise po-

przez zbyt agresywne szczotkowanie zbw, cho w tym


przypadku jest to zwykle tylko krtkotrway objaw. Jeli
problem si powtarza, to take powinnimy uda si do
stomatologa. Inn przyczyn krwawienia mog by nieprawidowo zaoone wypenienia lub prace protetyczne
np. le dopasowane izaoone korony, mosty lub licwki.
Do czasu kiedy nie rozwiemy tego problemu, krwawienie na pewno nie zniknie.
Krwawienie dzise moe
by rwnie objawem powaniejszych schorze w obrbie
jamy ustnej tj. choroby przyzbia (paradontoza), ktra
nieleczona prowadzi do szybkiej utraty wszystkich zbw.
Wiele osb lekceway problem, ktry nieleczony moe
doprowadzi do powstania
ognisk zapalnych, powodujcych wiele chorb oglnoustrojowych. Bakterie, ktre
dostan si do krwi, kr po
caym ukadzie krwiononym
i mog w ten sposb trafi do
puc, serca, a nawet mzgu.
Trzeba take zdawa sobie spraw z tego, e zapalenie dzise moe by jednym z pierwszych objaww
powanych chorb oglnych
cukrzycy, anemii, choroby
krwi skazy krwotocznej czy
niewydolnoci wtroby. Dodatkowo mog by skutkiem
zaywania przewlekle lekw

racibrz - zdrowie

Kosztowna grypa
W Kdzierzynie w lutym
stwierdzono 1409 przypadkw grypy.
Grypa przychodzi co roku i zbiera coraz bardziej obfite niwo. Sama choroba by
moe nie jest grona dla ycia, ale ju powikania, ktre wywouje mog przyczyni
si do powanego uszczerbku
na zdrowiu. Konsekwencj
mog by tak grone choroby
jak zapalenie mzgu, czy zapalenie minia sercowego.
Zdarzao si, e grypa prowadzia do nagego zgonu sercowego. Grypa jest szczeglnie
niebezpieczna, jeli osoba,
ktra na ni zachoruje, cierpi na przewleke schorzenia.
Choroba ta nie tylko powoduje spustoszenie w ludzkich
organizmach. W duej mierze
przyczynia si ona rwnie
do obnienia jakoci gospodarki, poniewa dotyka ona
wielu osb, a w konsekwencji
przyczynia si do powanych
brakw kadrowych w wielu
firmach. Eksperci oceniaj,
R E K L A M A

e polska gospodarka stracia przez t popularn chorob ok. 1 miliarda z. Grypa


atakuje sezonowo. Najwicej
zachorowa pojawia si na
wiosn i jesie. Wtedy to wirus, ktry jest odpowiedzialny za chorob, ma najlepsze
warunki do rozwoju. Sprzyjaj mu przede wszystkim
dodatnia temperatura oraz
dua wilgotno powietrza.
Dodatkowo ludzie, kiedy tylko widz zmian pogody na
lepsz, maj tendencj do
ubierania si lej. Z uwagi na
to, e grypa przenosi si kropelkowo, atwo o szybkie rozprzestrzenianie si wirusa. W
konsekwencji szpitale otwieraj swoje podwoje przed
liczn rzesz pacjentw. W
Kdzierzynie skoki liczby zachorowa s poraajce. W
ubiegym roku w styczniu z
gryp zgosio si do lekarza
299 osb, w lutym zachorowa byo 268. W tym roku w
styczniu u osb chorujcych
stwierdzono 159 przypadkw

Fot. Neo-Dent

Przyczyny krwawienia mog by rne. Nie mona tego lekceway.

Jeli obserwuj Pastwo u siebie podobny problem, zapraszamy do odwiedzenia centrum stomatologicznego Neo-Dent.
Nasi lekarze i higienistki pomog je zlikwidowa i naucz jak zapobiega nawrotom.
lub efektem niewaciwej
diety.
Czsto przyczyn krwawicych dzise u osb niedoywionych jest nieodpowiednia dieta znisk zawartoci
witaminy C (brak warzyw,
owocw). Witamina ta ma
ochronny wpyw na naczynia krwionone. Jej odpowiednia zawarto w diecie
uatwia rwnie wchanianie
elaza. Najlepsze rda witaminy C to czarna porzeczka, papryka (szczeglnie
czerwona), brukselka, kalafior iszpinak. . Rwnie niedobr witaminy K (na przykad po antybiotykoterapii)

moe doprowadzi do krwawienia dzise. Dzieje si tak,


dlatego, poniewa witamina
ta odgrywa kluczow rol w
procesach krzepnicia. Witamin K znajdziemy w warzywach o ciemnozielonych
liciach (szpinak, kapusta),
ale te w produktach zboowych, ziemniakach, awokado
i brzoskwini.
Odrbnym problemem
jest krwawienie zwizane
ze zmianami hormonalnymi, co ma miejsce u kobiet w
ciy. Objawy te oglnie uporczywe staj si na pocztku
4. i utrzymuj si do koca
6 miesica ciy. Dochodzi

wtedy do rozszerzenia i osabienia naczy krwiononych.


Krwawienia podczas szczotkowania mog by obfite, a
czyszczenie zbw staje si
bolesne. Trudne jest wtedy
wykonywanie jakichkolwiek
zabiegw stomatologicznych.
Najlepszym wic okresem do
wizyt higienizacyjnych jest
pierwszy i trzeci trymestr
ciy.
Majc na uwadze tak wiele problemw zdrowotnych
spowodowanych krwawicymi dzisami nie naley lekceway tych objaww i jak
najszybciej skorzysta z konsultacji stomatologicznej.

artyku
sponsorowany
NEO-DENT
ul. Mickiewicza 18
47-400 Racibrz
tel. 32 755 21 31
www.neo-dent.eu

grypy. W lutym byo ich, bagatela, 1409. W Raciborzu


take odnotowano wzrost. W
styczniu i lutym 2014 roku
odnotowano 493 przypadki grypy. W analogicznym
okresie 2015 roku przypadkw tych byo 791.
l

Specjalistyczna Praktyka
STOMATOLOGICZNA

Alicja Mczarska

specjalista protetyk i stomatolog oglny

ZNIKI

dla emerytw i rencistw


WIZYTY w dniu zgoszenia

REJESTRACJA: Tel. 32 415 42 16 | 791 980 970 | 601 159 548


Racibrz, ul. Wojska Polskiego 13/2

GazetaInformator.pl >>

Zdrowie 15

11 marca 2015, nr 5 (182)

region zdrowie

Usugi medyczne na najwyszym poziomie


W Centrum Medyczno-Diagnostycznym Artimex-Eurodent zajm si Pastwem dowiadczeni lekarze specjalici.
Centrum
MedycznoDiagnostyczne
Artimex
Eurodent w Raciborzu istnieje od 2012 roku. Dziki
profesjonalizmowi
oraz
rzetelnoci szybko zyskao
uznanie pacjentw oraz jednostek medyczych z Raciborza oraz ociennych gmin.
Podstaw naszego sukcesu
jest nowoczesne wyposaenie oraz wysokie kwalifikacje
personelu, w skad ktrego
wchodz: lekarze specjalici
z wieloletni praktyk zawodow, wietnie przygotowani zawodowo technicy elektroradiologii i kompetentne
rejestratorki. W swojej dziaalnoci bylimy rwnie
kilkukrotnie wyrniani za
profesjonaln obsug oraz
wysok jako wiadczonych usug medycznych.
Najwikszym uznaniem naszych dotychczasowych stara byo przeduenie nam
bez zastrzee w 2013 roku
na okres kolejnych 3 lat Certyfikatu Systemu Zarzdzania Jakoci zgodnego z ISO
9001:2008 przez niezalen
firm certyfikujc Bureau
Veritas Certification.
Wychodzc naprzeciw
Pastwa oczekiwaniom i
potrzebom oferujemy usugi medyczne komercyjne
na najwyszym poziomie i
w konkurencyjnych cenach.
Diagnostyka obrazowa jest
R E K L A M A

podstaw wspczesnej medycyny, dlatego oferowany przez nas zakres bada


diagnostycznych jest do
szeroki i obejmuje: rentgenowsk diagnostyk ogln, stomatologiczn, mammograficzn, densytometri
oraz ultrasonografi. Badania te wykonujemy na najnowoczeniejszych
aparatach, pochodzcych od
najlepszych
wiatowych
producentw. Od 2014 roku
jako jedyna w powiecie jednostka stacjonarna realizujemy Populacyjny Program
Profilaktyki i Wczesnego
Wykrywania Raka Piersi w
ramach NFZ i Ministerstwa
Zdrowia dla pa w wieku od
50 do 69 lat.
W 2015 roku nabylimy
rwnie nowoczesny aparat USG Aloka Arietta V70
m.in. z tzw. obrazowaniem
elastograficznym w czasie
rzeczywistym, ktre umoliwia zobrazowanie rnic
sztywnoci badanych struktur. Zmiany zoliwe zazwyczaj charakteryzuj si
zmniejszon sprystoci
w porwnaniu z otaczajc je tkank, a tzw. USG
przez odbytnicze pozwalaja
na dokadne uwidocznienie
kanau odbytu wraz z otaczajcymi tkankami. Jest
to uzupeniajce standardowe badanie proktologiczne,

szczeglnie polecane w przypadku problemw z defekacj, blem i guzami odbytu.


Jest take wykorzystywane w diagnostyce zapalenia
gruczou krokowego.
Nasza placwka oferuje
Pastwu take zabiegi operacyjne z zakresu chirurgii
jednego dnia chodzi o zabiegi ortopedyczne (m.in.
artroskopia, rekonstrukcja
wizada, odbarczenie zespou kanau nadgarstka,
paluch kolawy - hallux) i
chirurgiczne (m.in. laserowe i chirurgiczne usuwanie
ylakw), ktre oparte s na
wiedzy doskonaych specjalistw jak i najnowoczeniejszych metodach leczenia.
W Centrum Eurodent
funkcjonuj poradnie
specjalistyczne:
- osteoporozy i chorb
reumatologicznych,
- nefrologiczna,
- chirurgii naczyniowej,
- chirurgii i chorb
sutka,
- ortopedyczna,
- urologiczna.
W zwizku z duym zainteresowaniem ze strony
klientw poradami neurologicznymi od biecego
roku funkcjonuje w ramach
naszej jednostki rwnie poradnia neurologiczna.

Diagnostyka obrazowa, zabiegi operacyjne oraz poradnictwo


- centrum medyczne Eurodent ma naprawd szeroki zakres usug.
Centrum Medyczno Diagnostyczne
ARTIMEX EURODENT
ul.gen.J.Bema 5, Racibrz
Rejestracja osobista lub telefoniczna, tel. 32415 41 13
Czynne od poniedziaku do pitku
w godzinach 9.00 - 19.00
www.eurodent.pro

artyku sponsorowany

16 Motoryzacja

Motorady:
krzysztof ksik

Wiosna jest wietn okazj do wykonania przegldu


technicznego i wizualnego
naszego samochodu. Po wyjtkowo dugiej i srogiej zimie
podzespoy naszego auta tym
bardziej wymagaj kontroli.
Tego nie mona zapomnie sprawdzi przed letni wypraw! Wycieraczki.
Sprawdmy stan gumowych
pir, skontrolujmy metalowe
ramiona i zaczepy, ktre po
zimie s czsto skorodowane. Warto przyjrze si take gumowym uszczelkom w
drzwiach.

11 marca 2015, nr 5 (182)

Wiosenny przegld samochodu

Pyn hamulcowy. Jeeli jest go zbyt mao, trzeba bezwzgldnie uzupeni


braki. Uywamy specyfiku
tylko o takich samych waciwociach, jaki uyty by
wczeniej. Jeeli pynu jest
wystarczajca ilo, ale eksploatujemy go ju ponad
dwa lata, warto dokona jego cakowitej wymiany po
tym okresie pyn hamulcowy
starzeje si i traci swoje waciwoci.
Pyn chodzcy. Podczas
ciepych dni sprawno ukadu chodzenia bdzie bardzo
istotna. Poziom tego pynu
kontrolujemy zawsze przy

NAPRAWY POWYPADKOWE

zimnym silniku. Sprawdmy te, czy cay ukad chodzenia jest szczelny i nie ma
w nim wyciekw te atwo
pozna po charakterystycznym biaym nalocie.
Zawieszenie. Do kontroli: amortyzatory, kolumny
MacPhersona, spryny, silentbloki, wahacze, gumowe
osony na toczyskach amortyzatorw i osony przegubw posi.
Elektryka i elektronika.
Poluzowany pasek klinowy
trzeba wymieni lub nacign. Akumulator po zimie
moe wymaga wymiany lub
regeneracji. Nie zapomnij-

MECHANIKA POJAZDOWA

my o wentylatorze chodnicy, podczas upalnych dni


musi dziaa bez zarzutu.
Olej silnikowy. Zim jego
zuycie wzrasta, trzeba wic
uzupeni braki lub go wymieni. Przy okazji sprawdmy filtr powietrza i filtr kabinowy.
Ukad
wydechowy.
Pierwsze oznaki nadchodzcej awarii zwykle mona
usysze. Jeeli ukad pracuje goniej, czas na kontrol. By moe bdzie trzeba wymieni lub zespawa,
ktry z elementw ukadu.
Sprawdmy te wszystkie
mocowania.

KLIMATYZACJA

GEOMETRIA K

47-400 Racibrz ul. Rybnicka 129a, tel. 32 415 31 43 www.opolony.pl


R E K L A M A

pomoc
drogowa

AUTO-GARA

Holowanie samochodw
w kraju i z zagranicy
oraz przewz
wzkw widowych
i maszyn rolniczych

amortyzatory, oyska
ukady: hamulcowe,
kierownicze, napdowe
Racibrz, ul. Klasztorna 9
Tel. 32 419 06 027

Krystian Karcz,
47-400 Racibrz,
ul. Kozielska 9
tel. kom. 0601 516 085
tel/fax 032 415 32 23

www.karcz.ppsi.pl

<< GazetaInformator.pl

MERCEDES-AUDI
BMW-VOLVO

Podwozie. Trzeba sprawdzi stan podwozia pod


wzgldem korozji oraz stan
metalowych przewodw hamulcowych, ktre po zimo-

wej aurze bardzo szybko


koroduj, co jest bardzo niebezpieczne podczas pierwszych gwatownych wiosennych hamowa.

Cykl MOTOrady przygotowywany we wsppracy


z Auto Centrum Opolony w Raciborzu

GazetaInformator.pl >>

Motoryzacja 17

11 marca 2015, nr 5 (182)

Poligrafia i Reklama >>>

47-400 Racibrz, ul. Klasztorna 12


(rg Klasztornej i Ogrodowej)
32 414 90 30, biuro@raciborskiemedia.pl

Przewz osb
Polska Niemcy Polska

Przewz osb i paczek


PolskaNiemcy.
Wyjazdy z Polski we wtorki
i pitki, powroty z Niemiec
w rody i soboty.
Obsugujemy woj. lskie,
opolskie i dolnolskie.
MIRA Przewz osb
Tel. 669 185 529
667 383 085
www.przewozyosobpolska.pl
R E K L A M A

MECHANIKA
POJAZDOWA
szybko, tanio,solidnie
Usugi w zakresie
mechaniki pojazdowej
47-400 Racibrz
ul. Mariaska
tel. 32 415 18 86

ZOMOWANIE
wszelkich POJAZDW
Holowanie gratis
ul. Rudzka 66
47-400 Racibrz
www.hamaro.pl
hamaro@onet.pl

32 415 19 91, 691 960 146

18 Ogoszenia

armo
d
a
z
j
a
z
c
z
s
ie
zam
w internecie
OGOSZENIA

GazetaInformator.pl

11 marca 2015, nr 5 (182)

<< GazetaInformator.pl

CENNIK OGOSZE w gazecie:


drobne:
- tekstowe - 6,- w ramce - 10,-

- na tle kolorowym -

moduowe:

14,-

- tekstowe - 20,- graficzne - 35,ceny brutto (z VAT)

ul. Klasztorna 12 (rg Klasztornej i Ogrodowej) Racibrz, tel. 504 18 18 27, 32 414 90 30, biuro@raciborskiemedia.pl

FINANSE
Nie masz ju zdolnoci kredytowej, a potrzebujesz gotwki? Znamy wyjcie z tej sytuacji! Oferujemy najwikszy wybr ratalnych
poyczek pozabankowych w miecie! Zapraszamy, tel. 882-19-3434 lub 882-19-33-33.
Jeeli szukasz kredytu gotwkowego lub chcesz skonsolidowa
dotychczasowe kredyty i obniy
rat zgo si do nas posiadamy
ofert wszystkich bankw. Strefa Biznes Biuro Kredytowe Racibrz! Tel. 882-19-34-34 lub 88219-33-33.
Kredyty konsolidacyjne i gotwkowe. Oprocentowanie ju od 5%
rwnie dla firm na start. Minimum formalnoci. Szybka decyzja. Bez ogranicze wiekowych!
Ju dzi, umw si z naszym doradc na bezpatne sprawdzenie
oferty dla Ciebie! Dom Finansowy QS Ul. Opawska 38 Racibrz (naprzeciw E-Leclerc) tel.
530499444
Poyczki pozabankowe. Nawet
do 25 ty! Dla osb ze z histori
kredytow. Rwnie z zajciami
komorniczymi! Posiadamy rwnie bogat ofert chwilwek z
moliwoci rozoenia patnoci
nawet na kilka rat! Nie wymagamy przedstawienia dokumentw
dochodowych! Dom Finansowy
QS Ul. Opawska 38 (naprzeciw ELeclerc) Tel. 530499444

KREDYT
100 tys.

RATA 689 z
32 700 72 11
792 115 113

zdrowie

nieruchomoci
Sprzedam 3 pokojowe

Poradnia Ortopedyczna

przy Centrum Zdrowia


ul. Ocicka 51a w Raciborzu.
Czynna: pon. 16 .00 18.00
Rejestracja telefoniczna:

781 289 867


Akupunktura,
rwa kulszowa, zespoy blowe
krgosupa, migrena, depresja,
uszczyca, niewydolno krenia.
Rejestracja tel. 781 289 867
Racibrz ul. Ocicka 51a,
Rudnik ul. Soneczna 38a

Pracownia
Protetyczna

mieszkanie 107 m2
Racibrz, ul. Staszica, I pitro
Cena 200 tys. z
Tel. 603 134 066
Sprzedam mieszkanie wasnociowe w centrum Gubczyc o
powierz 47,16m2. Kontakt:
516-146-103, 501-463-902
Cena 70 tys. z
Sprzedam mieszkanie
3 pokojowe 52,20 m2 Mieszkanie
czciowo
umeblowane blok IV pitro
przy ulicy Opawskiej
w Raciborzu. Niski czynsz.
Cena 80 tys. Tel. 532 483 333

ALUZJE ROLETY

Gabinet Bioenergoterapii.

Najtasze aluzje / rolety.


Tel. 604 729 874, 502 890 351
Racibrz, ul. orska 1a

Rejestracja tel. 32 755 21 31

SCHUDNIJ do lata!
Tel.663-153-968

KOMIS LOMBARD
Poyczki pod zastaw.

Najnisze oprocentowanie.

Tel. 604 729 874


502 890 351
Racibrz
ul. orska 1a

KREDYT
50 tys.

RATA 549 z
32 700 70 40
790 501 503

Malowanie wntrz oraz elewacji,


tapetowanie, nakadanie gadzi,
stawianie pyt gipsowo-kartonowych, monta okien, drzwi oraz
paneli. Wykoczenie wntrz.
Kontakt: 606-505-169

weterynaria
Przychodnia Weterynaryjna
centrovet
Monika Fita & Barbara
Koodziej-Sordyl
Racibrz, ul. Mysowicka 16/9
Tel. 693 155 008,
795 729 389
Przyjmujemy:
pon.- pt.: 9:00-20:00
sob.: 9:00-14:00
www.centrovet.pl

Wynajm lokal o pow. 63m2, ul.


Mariaska Racibrz, obok Cukierni Malcharczyk (rondo nerka)
Tel. 604-52-05-89

Izabela Kuczmierczyk
Racibrz, ul. Opawska 27a/1
Tel. 513 129 915
czynne: pn.-pt. 9-13
Protezy akrylowe,
nylonowe, acronowe,
Naprawy Protez

Schorzenia krgosupa i narzdw ruchu, stany blowe, choroby wewntrzne.


Racibrz, ul Mickiewicza 18

PRANIE DYWANW,
tapicerki
samochodowej oraz
TAPICERKI MEBLOWEJ
Parowe czyszczenie fug, dywanw
oraz tapicerki meblowej
i samochodowej. Atrakcyjne Ceny!
Tel. 32 763 40 43, 504 412 875,
Racibrz ul. Ogrodowa 46
www.green-clean.pl
GWARANTOWANY EFEKT!

usugi

Firma STACH-DREW Oferuje


Drewno kominkowe
Drewno opaowe w dobrej cenie.
Rzuchw, ul. Rybnicka 61
Tel. 512 271 815
32 430 10 45
Skad znajduje si
z tyu budynku.

ODZIE ROBOCZA

Artykuy BHP, P.PO.,


spawalnicze, chemia
gospodarcza, we.
Nowa lokalizacja
ul. Eichendorffa 12,

tel./fax 32 440 30 36,


kom. 512 936 444
www.delfin-raciborz.pl

Komis od A - Z
(Kup, Sprzedaj)
Dla Ciebie mie,
Dla Kogo Skarb
Masz zbdne rzeczy
- Nie wyrzucaj.
Przynie - sprawisz
Komu rado.
Zapraszamy
od pn. - pt.: 10 - 17
Racibrz,
ul. Ogrodowa 10

(naprzeciw byego Jaworu)

Tel. 692-979-492,
797-638-860
Odwied Nas
www.olx.pl (tablica.pl)

LOKAL
do wynajcia!
w Raciborzu.
Rne opcje:
samodzielne biuro,
sala szkoleniowa,
stoisko sprzeday.
e- mail: biuro@softib.pl
tel. 502 21 31 22

motoryzacja

MECHANIKA
OPONY LETNIE
ALUFELGI FELGI
Felgi stalowe duy wybr
Serwis Ogumienia
Demonta i monta
opon Run Flat.
Gacka Rajmund
Racibrz, ul. Mariaska 25

Tel. 504 476 839

GazetaInformator.pl >>

Zapowiedzi 19

11 marca 2015, nr 5 (182)

Szkolenia
dla biznesu

racibrz - rck - 14 marca

Koncert Marty Bizo


14 marca o godz. 19.00 w
Raciborskim Centrum Kultury
rozpocznie si koncert Marty
Bizo. Artystka bdzie promowaa swoj ostatni pyt Tu
i tu. Pyta ukazaa si wiosn
2014 r. , jej tytu tumaczy osobisty przekaz, ktry nios znajdujce si na niej utwory, a sprowadzajcy si do pogodzenia
dwojakiej satysfakcji: tej, ktr daje praca i twrczo artystyczna oraz tej, ktr niesie ze
sob codzienno i role, jakie w
tej codziennoci si podejmuje.
Jak opisuje to sama artystka:
Mona sceniczny kostium zamieni na kuchenny fartuszek,
popremierowego szampana na
filiank herbaty, walizk w drodze po wielk saw na siatk z
zakupami. Mona by Tu i Tu

...gwarancj
Twojego sukcesu!

Szkolenia dedykowane dla wacicieli firm,


kadry zarzdzajcej, handlowcw i doradcw klienta:

Techniki sprzeday i negocjacji


wykorzystywane w celu podniesienia sprzeday

i by szczliw kobiet. Pochodzca z Wadowic Marta Bizo


potrafi zadziwi sw artystyczn wszechstronnoci. Aktorka
teatralna, telewizyjna i filmowa,

racibrz - biblioteka - 16 marca

piosenkarka i pieniarka, a take pisarka to sporo. W Jej repertuarze znajduje si blisko


200 piosenek. S to m. in. piosenki Ordonki, Edith Piaf, Lisy

Minelli, Gershwin`a, Hemara,


Kerna, Kabaretu Starszych Panw, Osieckiej. Pyta Tu i Tu
jest pitym krkiem w jej dorobku.

racibrz - rcK - 22 marca

Spotkanie z Leszkiem Koncert zespou


ebrowskim
New Bone
Z okazji Narodowego Dnia
Pamici onierzy Wykltych
antykomunistycznego i niepodlegociowego podziemia,
ktry przypada na 1 marca, w
bibliotece przy ulicy Kasprowicza w Raciborzu odbdzie
si spotkanie ze znanym historykiem, ekonomist oraz
dziaaczem spoeczno-politycznym Leszkiem ebrowskim. Publicysta zajmuje si
tematem onierzy Wykltych
od ponad 20 lat i dba o to, aby
Polacy pamitali o walczcych
z komunistycznym reimem,
ktrzy ginli w szczeglnie
okrutny sposb. Jest wybitnym znawc tematyki zwizanej z narodowym podziemiem
zbrojnym. onierzami Wykltymi nazywa si polskich onierzy podziemia antykomu-

nistycznego walczcych po
wojnie przeciwko sowietom
oraz polskim zdrajcom z nimi
wsppracujcym. Spotkanie
odbdzie si 16 marca o godzinie 17.00.

Repertuar imprez
KULTURA ROZRYWKA
12 MARCA - KONIEC WIATA - RACIBRZ
12 marca o godz. 20.30 na scenie Przystanku Kulturalnego Koniec wiata w Raciborzu wystpi kabaret owcy.B.
14 MARCA - MOK - PSZW
W sobot, 14 marca o godz. 17.00 w Miejskim Orodku Kultury
w Pszowie odbdzie si pierwszy Babski Comber. W programie m.in. pokaz mody, porady wizaystek, wskazwki dotyczR E K L A M A

Zesp
Szkolno-Przedszkolny
w Borucinie
zaprasza na
Kiermasz
Wielkanocny
w dniu
15 marca 2015 r
o godz. 15.00
W programie:
- Wystpy wychowankw
- Odwiedziny Wielkanocnego Zajczka
- Poszukiwanie zotych jajek
- Sprzeda Wielkanocnego
rkodziea
- Domowo zabawia nas bdzie Klaun z Crazy Clubu

New Bone to krakowski


kwintet jazzowy, ktry ma
ju na koncie sporo sukcesw. Formacja jest znana
mionikom jazzu w caym
kraju, odnosi take sukcesy na arenie midzynarodowej. Zesp wystpi w Raciborskim Centrum Kultury.
Ich koncert, podczas ktrego promowana bdzie pyta
Follow Me, odbdzie si
22 marca o godzinie 19.00.
Nowa pyta New Bone Follow Me celebruje polsk
twrczo kompozytorsk
znajduje si na niej muzyka filmowa dwch znakomitych polskich kompozytorw, ktrzy odnieli sukces
w Stanach Zjednoczonych
Henryka Warsa i Bronisawa Kapera. Przygotowa-

etapy rozmowy handlowej,


kierowanie rozmow sprzedaow
badanie potrzeb, prezentacja korzyci,
radzenie sobie z obiekcjami,
finalizowanie sprzeday
techniki negocjacyjne.
cena: 700 z 450 z *

(terminy najbliszych szkole: 13-14.03.2015, 27-28.03.2015)

Standardy obsugi Klienta - wizerunek firmy

potrzeby Klientw,
skuteczna komunikacja z Klientem,
typologia Klientw.
cena: 400 z 275 z *

(terminy najbliszych szkole: 21.03.2015, 25.04.2015)

Zarzdzanie zorientowane na rezultat

rola i zadania menedera,


komunikowanie si z zespoem,
techniki i formy oddziaywania na zesp.
cena: 700 z 450 z *

(terminy najbliszych szkole: 10-11.04.2015, 8-9.05.2015)

Uczestnicy szkolenia otrzymuj:


materiay szkoleniowe,
poczstunek kawowy i obiadowy,
certyfikat ukoczenia szkolenia.

W ofercie Firmy znajduj si rwnie szkolenia


dla kadry samorzdowej i osb indywidualnych.
Wrd tematyki m.in.:

niem aranacji zajo si


trzech wybitnych pianistw
jazzowych Dominik Wania
(nowy czonek zespou New
Bone), zdobywca dwch Fryderykw), Joachim Mencel i
Andrzej Jagodziski.

ce zdrowego odywiania i wiele innych. Bilet cegieka w cenie


20 z - miejsce przy stoliku z poczstunkiem. 10 z - miejsce na
balkonie.
15 MARCA - RCK FENIKS - RYDUTOWY
W niedziel, 15 marca o godz. 16.30 oraz o 19.00 w Rydutowskim Centrum Kultury odbdzie si wystp kabaretu Ani
Mru-Mru. Grupa zaprezentuje swj nowy program Jak si
nie da, a bardzo si chce... to mona!. Bilety w cenie 50 z.
20 MARCA - ZSE - RACIBRZ
20 marca o godz. 9.00 rozpoczn si Wagary z Ekonomikiem, czyli doroczne dni otwarte w Zespole Szk Ekonomicznych. W programie warsztaty, turniej dwjek siatkarskich,
zwiedzanie szkoy.

Rola lidera,
Prezentacja i wystpienia publiczne,
Komunikacja interpersonalna,
Budowanie wsppracy w zespole,
Wywieranie wpywu na ludzi.
Szerzej na www.raciborskiemedia.pl

Szkolenia odbywaj si w multimedialnej


sali szkoleniowej Media Room
w Raciborzu przy ul. Klasztornej 12
Organizator: Raciborskie Media
Trener:

Ryszard Kamaa

Trener i Coach z duym dowiadczeniem


biznesowym. Prowadzi szkolenia dla wielu
firm, instytucji i organizacji. Specjalizuje
si
w szkoleniach sprzedaowych i
menederskich - szczeglnie tych bran
gdzie wystpuje czsty bezporedni
kontakt z Klientem. Szkolenia prowadzi w dynamiczny
bardzo praktyczny sposb.
Twj rozwj zmienia wiat na lepsze.
Oferta promocyjna obowizuje do dnia 31.05.2015 r.
Podana cena jest cen netto, naley doliczy 23% podatku VAT.

Kontakt:
47-400 Racibrz, ul. Klasztorna 12
Tel. 533355 277 przyjmowanie zgosze
mail: biuro@raciborskiemedia.pl

LOKAL
do wynajcia!
w Raciborzu.
Rne opcje:
samodzielne biuro,
sala szkoleniowa,
stoisko sprzeday.
e- mail: biuro@softib.pl
tel. 502 21 31 22

20 Reklama

11 marca 2015, nr 5 (182)

racibrz zdrowie

<< GazetaInformator.pl

REGION - usugi

Zegarmistrz
- od 40 lat na Odrzaskiej!
Naprawa zegarw wszelkiego typu oraz sprzeda nowych.

Pomyl o sobie na wiosn


Wiosna to najlepszy czas, aby pomysle o pielegnacji swojej cery. Niekorzystne
warunki atmosferyczne, na ktre naraona jest nasza skra mog powodowa
jej niedoywienie, przesuszenie oraz niedotlenienie, co z kolei wpywa na utrat jej elastycznosci oraz zdrowego wygldu.
W ramach przeprowadzenia wiosennych porzdkw polecamy rne
metody zuszczania skry,
ktre poprawi ukrwienie,
jej zdolnoci regeneracyjne
i pobudz do wytworzenia
nowych komrek, wkien
kolagenowych i elestynowych oraz zmniejsz przebarwienia.
Do takich zabiegw nale m.in. mikrodermabrazja diamentowa, zabiegi ze
skondensowan Wit.C (RetixC).
Pozytywny wpyw ma
rwniez mezoterapia mikroigowa polegajca na pytkim
nakuwaniu skry preparatami o waciwociach regeneracyjnych i pobudzajcych.
Wiosna to bardzo dobry czas
rwnie na depilacj laserow oraz fotoodmadzanie.
W naszym Instytucie Panie
i Panowie moga skorzysta z

zabiegw na ciao, to przede


wszystkim zabiegi modelujce, wyszczuplajace a take
redukujce rozstpy.
Endermologia to masa
prniowy, ktry skutecznie
walczy z cellulitem. Fale radiowe - radiofrekfencja (RV)
- rozbijaj tkank tuszczow
i ujdrniaj ciao, natomiast
mikrodermabrazja i mikronakucia pomagaj redukowa rozstpy.
Uwaga! Instytut Yasumi w Raciborzu przygotowa mega promocje na
wiosn. Wykupujc pakiet zabiegw, drugi pakiet tej samej wartoci
otrzymujesz w prezencie. Promocja obejmuje
zabiegi na ciao i twarz.
Szczegy na stronie
www.raciborz-yasumi.pl
oraz w recepcji Yasumi.
Serdecznie zapraszamy.

Instytut Yasumi
ul. Matejki 2a/14
Racibrz
tel. 533 030 000
www.raciborz-yasumi.pl

artyku
sponsorowany

Zakad zegarmistrzowski
Styl na Odrzaskiej w Raciborzu funkcjonuje od 1974 roku.
Niewiele pozostao w miecie
firm z tak dug tradycj i takim
dowiadczeniem. Tym bardziej
warto je pielgnowa i odwiedza. Wiedza i dowiadczenie
tutejszego mistrza, pana Waltera
Chrzonszcza jest na wag zota.
Przygotowa on do pracy w zawodzie zegarmistrza dziesiciu
uczniw. Wikszo z nich wykonuje ten zawd po dzi dzie.
Z wiedzy oraz umiejtnoci waciciela zakadu korzystaj take
raciborskie parafie. Mistrz Walter wykona renowacj i zocenie zegarw znajdujcych si na
wieach tutejszych kociow.
Zakad dotychczas mieci si na rogu ulicy Odrzaskiej. Teraz zmieni lokalizacj.
Obecnie zakad znale mona
dosownie kilka krokw dalej,
na ulicy Odrzaskiej 3, w ssiedztwie sklepu ze sprztem
komputerowym. W tutejszym
warsztacie zegarmistrzowskim
prowadzony jest serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny dla
znanych i cenionych producentw zegarkw. Tutaj naprawisz
take starsze, cenniejsze modele.
Zegarmistrz zajmie si take antykami. Na odrzaskiej przeprowadzane s renowacje starych
zegarw, zegarkw kieszonkowych i narcznych. W ofercie

Zakad zegarmistrzowski Styl do niedawna mieci si na


rogu ulicy Odrzaskiej, w pobliu pomnika abpa J. Gawliny.
Teraz mieci si kilka krokw dalej, na Odrzaskiej 3.
zakadu Styl znajduje si odnawianie kopert, tarcz, wskazwek, skrzyni zegarw ciennych
oraz stojcych. Oprcz tego tutejszy mistrz z pewnoci naprawi bransolet lub pasek zegarka
narcznego. Zakad zajmuje
si rwnie renowacj zegarw
specjalistycznych. W tym take posiada bogate dowiadczenie. Kady klient traktowany
jest idywidualnie. Zegarmistrz
posiada take katalog zegarw,
ktre mona sprowadzi na specjalne yczenie klientw.

Zakad zegarmistrzowski
Styl prowadzi take sprzeda zegarkw (damskie, mskie, dziecice, mechaniczne,
automatyczne, stacje pogody, budziki) oraz biuterii.
W szerokiej ofercie handlowej znajd Pastwo zegarki
renomowanych firm oraz ich
uzupenienie asortymentowe
w postaci najwyszej jakoci
galanterii zegarmistrzowskiej. Tutaj kupisz take
wszystkie typy baterii do zegarkw.

artyku sponsorowany
Zakad zegarmistrzowski Styl
ul. Odrzaska 3, Racibrz
tel. 32 415 15 47
Czynne: pn. - pt.: 9.00-17.00, sob.: 9.00-13.00

R E K L A M A


  

 !!
"#$ 
%"&$
#% $ $&
'$("'&)
*%*"$*'!)

    
 !"###$!!% !"###$!&
 ' (  )*  (  )*

You might also like