Beveiliging industrieterrein Dombosch

Inrichting en organisatie van de Toezichtcentrale voor cameratoezicht Dombosch conform de Beoordelingsrichtlijn Cameratoezicht Openbare Plaatsen;Eisen aan
de toezichtcentrale
Oosteind, 3 mei 2006 Versie G

20-3-2006

1 van 62

Status van dit document is: Concept M.J.A.Meijer, Burgemeester van de gemeente Geertruidenberg ……........................... (handtekening)

Documenthistorie Versie Door A J. Kop/P. Broers B C. Rutten C J. Kop D E F G C. Rutten C. Rutten C. Rutten C. Rutten Datum 23 februari 2006 9 maart 2006 15 maart 2006 16 maart 2006 20 maart 2006 30 maart 2006 3 mei 2006 Wijzigingen Eerste uitgave. Opmerkingen M. van Ree verwerkt Procedures en kwaliteitsdocumentatie Uitgewerkt Bijlagen toegevoegd, inhoudsopgave Aanvulling documentbeheer Commentaar gemeente 17 maart verwerkt Commentaar politie verwerkt Commentaarronde final concept F verwerkt

20-3-2006

2 van 62

INHOUDSOPGAVE 1...........................................................................................................5 Inleiding .................................................................................................5 2 Eisen voor exploitatie van het camerasysteem ...........................................6 2 Eisen voor exploitatie van het camerasysteem ...........................................6 2.1 Algemeen ......................................................................................6 2.1.1. Eisen van de opdrachtgever........................................................6 2.1.2 ...............................................................................................9 Eisen aan een uitvoeringsprotocol. ........................................................9 2.1.3 Eisen aan de kwaliteit van live en opgeslagen beeldmateriaal .......... 12 2.1.4 Eisen aan het verstrekken en vastleggen van informatie en live beeldmateriaal. ................................................................................ 12 2.1.5 Eisen aan de authenticiteit en ouderdom van het opgeslagen beeldmateriaal. ................................................................................ 14 2.1.6 Eisen aan het beschikbaar stellen van opgeslagen beeldmateriaal. ... 15 2.2 ................................................................................................... 15 Uit te voeren controles. ....................................................................... 15 2.2.1 Controle op de eisen aan de kwaliteit van live en opgeslagen beeldmateriaal ................................................................................. 15 2.2.2 Controle op de eisen die worden gesteld aan het verstrekken en vastleggen van informatie over live beeldmateriaal. ............................... 16 2.2.3 Controle op de eisen m.b.t. de authenticiteit en ouderdom van het opgeslagen beeldmateriaal................................................................. 16 3. Eisen aan het kwaliteitssysteem ........................................................... 18 3.1 ................................................................................................... 18 In dit hoofdstuk zijn alle eisen opgenomen waaraan het kwaliteitssysteem moet voldoen. .................................................................................... 18 3.2 ................................................................................................... 18 De verantwoordelijke voor het kwaliteitssysteem. .................................... 18 3.3 Borging eisen uit de BRL................................................................. 18 3.4 Taken, Verantwoordelijkheden en bevoegdheden................................ 18 3.5 Nadere organisatorische maatregelen................................................ 18 3.6. Nadere eisen aan het gebouw van de toezichtcentrale ........................ 18 3.7 Procedures en werkinstructies ......................................................... 19 3.8 Opdrachtvorming .......................................................................... 19 3.9 ................................................................................................... 19 Kwalificaties van het personeel. ............................................................ 19 3.10 ................................................................................................. 19 Integriteit van het personeel. ................................................................ 19 3.11 Uitbesteden van werk en inhuur van personeel ................................. 20 3.12 ................................................................................................. 20 Documentenbeheer. ............................................................................ 20 3.13. ................................................................................................ 21 Klachten en corrigerende maatregelen. ................................................... 21 Klachtenregeling .............................................................................. 21 3.14. ................................................................................................ 23 Archivering. ....................................................................................... 23

20-3-2006

3 van 62

Bijlage 1 Bekendmaking Camaratoezicht Dombosch..................................... 25 Bijlage 2 Situatieschets cameratoezicht Dombosch...................................... 26 Bijlage 3 De functie per camera (waarneming, herkenning en identificatie) .... 27 Bijlage 4 Dienstrooster, uitkijktijden en opnametijden ................................... 41 Bijlage 5 Toezicht Informatie Systeem (TIS) ............................................... 42 Het TIS is geïmplementeerd als MS Access database. Nadere informatie is te verkrijgen bij de toezichthouder cameratoezicht Dombosch.Bijlage 6 handtekening ........................................................................................ 42 Bijlage 6 handtekening............................................................................ 43 Bijlage 7 Actuele functie- en contactgegevens van betrokken functionarissen .. 44 Bijlage 8 Werkprocessen ......................................................................... 45 Bijlage 9 Logboekbladen.......................................................................... 45 Bijlage 10 Register toegang niet geautoriseerde personen ............................. 45 Bijlage 11 Overzicht toegang geautoriseerde personen ................................. 45 Bijlage 12 Incidentenregistratieformulier..................................................... 45 Bijlage 13 Verstrekkingsformulier beeldmateriaal ......................................... 48 Bijlage 14 Stroomschema’s ..................................................................... 50 Bijlage 15 Situatieschets ......................................................................... 54 Bijlage 16 Behandeling van afwijkingen in te leveren of geleverde kwaliteit en bijbehorende corrigerende maatregelen. ..................................................... 55 Bijlage 17 PC/CR-Formulier...................................................................... 62

20-3-2006

4 van 62

1 Inleiding
Voor u ligt het informatiedocument “Beoordelingsrichtlijn Cameratoezicht Openbare Plaatsen; Eisen aan het de toezichtcentrale”. Dit document beschrijft de concrete invulling voor industrieterrein Dombosch van de beoordelingscriteria zoals beschreven in de BRL CCV-Beoordelingsrichtlijn Cameratoezicht Openbare Plaatsen; Procescertificaat voor de toezichtcentrale , 16 november 2005. De definitie van begrippen die in dit document zijn gebruikt komt overeen met de definities in de BRL. Dit document is complementair aan het informatiedocument “ Cameratoezicht conform Beoordelingsrichtlijn eisen aan het ontwerp, aanleggen en onderhoud van het systeem”. In de rest van dit document is de paragraafindeling gevolgd van de CCVbeoordelingsrichtlijn die als onderlegger voor dit document geldt.

20-3-2006

5 van 62

2 Eisen voor exploitatie van het camerasysteem 2.1 Algemeen
Feel Safe Control BV is de partij die de toezichtcentrale expoiteert. De Gemeente Geertuidenberg is opdrachtgever.

2.1.1. Eisen van de opdrachtgever
Afbakening van de openbare plaats waarvoor het camerasysteem bedoeld is; In bijlage 1 van dit document is een kopie opgenomen van de Bekendmaking Cameratoezicht Dombosch van de gemeente Geertruidenberg waarin het besluit tot cameratoezicht is aangekondigd. In bijlage 2 van dit document is een situatieschets van het industrieterrein Dombosch I en II opgenomen waarin de camera-eilanden alsmede de beelduitsnedes die de camera’s afdekken zijn ingetekend. In bijlage 15 is de plattegrond van het industrieterrein Dombosch opgenomen met daarop aangegeven het door de gemeente aangewezen cameratoezichtgebied. Het camerasysteem: Bijlage 2 van dit document bevat de schets met cameraposities en beelduitsnedes In onderstaande paragraaf als toelichting bij de schets een functioneel overzicht van het cameratoezichtsysteem: Er zijn 7 camera-eilanden opgesteld met ieder twee vaste en een op afstand bedienbare camera. De beelden van deze 28 camera’s worden via draadloze techniek naar een bewakingsruimte op adres Meerval 42 gezonden. In deze bewakingsruimte worden de beelden uitgekeken en ze worden in een afgesloten ruimte opgeslagen gedurende met de gemeente en politie overeengekomen tijdsperioden, zoals vermeld in de op 3 februari 2006 in werking getreden Nota Cameratoezicht Dombosch. De Viewcontrol PAC in Sliedrecht fungeert als achterwacht van de bewaker op het industrieterrein. Indien de bewaker buiten op het industrieterrein een gebeurtenis opvolgt, schakelt hij de uitkijkfunctie door naar de PAC in Sliedrecht. De opslagfunctie is in Sliedrecht niet beschikbaar. Voor de uitkijkfunctie is een draadloze verbinding tussen de bewakingsruimte op het industrieterrein en de PAC in Sliedrecht opgezet. De functionaliteit en techniek die voor de achterwacht wordt gerealiseerd is ook toepasbaar voor doorschakeling van videobeelden naar een door de politie op termijn te ontwikkelen regionale Camera Toezicht Centrale (CTC), waar camerabeelden vanuit diverse openbare ruimtes(industrieterreinen, winkelcentra, uitgaanscentra etc.) kunnen worden samengebracht.

20-3-2006

6 van 62

De volgende draadloze verbindingen zijn gerealiseerd:

Cameraeiland 1 en 6 (6 camera’s) Cameraeiland 2, 4 en 7 (9 camera’s) Cameraeiland 3 en 5 ( 6 camera’s)

Verbindingscapaciteit (effectief) 20 Mbit hoofdverbinding + 2 Mbit backupverbinding 20 Mbit hoofdverbinding + 2 Mbit backupverbinding 20 Mbit hoofdverbinding + 2 Mbit backupverbinding

Verbindingscapaciteit (effectief)

Bewakingsruimte Meerval 42

2 Mbit straalverbinding + 1 Mbit SDSL VPN backup verbinding

View Control/ PAC Sliedrecht

Indien de hoofdverbinding door storing wegvalt schakelt het toezichtsysteem over op een lagere kwaliteit camerabeelden die over de backupverbindingen kunnen worden getransporteerd. Hierbij kan zowel de beeldfrequentie teruggebracht worden als de opnameresolutie. De BRL schrijft voor dat minimaal 5 beelden per seconde moeten kunnen worden uitgekeken bij beweging in het camerabeeldveld. (1 beeld per seconde in rusttoestand). Door over te schakelen van 25 beelden per seconde naar 5 beelden per seconde en door de beeldresolutie terug te brengen kan bij storing van de hoofdverbinding de bandbreedtebeperking worden opgevangen) Over de beeldresolutie doet de BRL geen kwantitatieve uitspraken. Camerabeelden De camerabeelden hebben een resolutie van 720*576, worden met 2, 5 of 25 beelden per seconde opgenomen en in MPEG4 formaat gecodeerd. De cameraopstelling van de vaste camera’s is bedoeld voor waarneming en niet voor herkenning en identificatie. De op afstand bedienbare camera’s op elk camera-eiland hebben de mogelijkheid tot inzoomen en positiebesturing en geven daarmee de bewaker de mogelijkheid beelduitsneden te maken en objecten of personen te volgen. Deze beelden zijn mogelijk geschikt voor herkenning en identificatie. Indien de hoofdverbinding tussen een camera-eiland en Meerval 42 door storing uitvalt wordt op lagere resolutie en lagere beeldverversingsfrequentie overgeschakeld. Beperkingen beelduitsneden In verband met wettelijke voorschriften voor cameratoezicht in openbare ruimtes is de beelduitsnede van de vaste camera’s beperkt tot de openbare

20-3-2006

7 van 62

wegen op het industrieterrein zoals aangegeven op de situatieschets in de bijlage. De beelden van de bedienbare camera’s zijn met technische middelen beperkt tot openbare ruimte. Op bedrijventerreinen kijken en in gebouwen, woonhuizen of tuinen kijken is dus niet mogelijk. Rekening houdend met de privacy van de bewoners van de woonwijk Achter de Hoeve, valt het gedeelte van de Zalmweg tussen de Maasdijk en de aansluiting (schuin tegenover de Bliek), naar het nog te realiseren gedeelte van deze woonwijk, buiten het bereik van het cameratoezicht. Op dat gedeelte van de Zalmweg vindt dus geen cameratoezicht plaats en worden geen beelden opgenomen. Uitkijkfunctie De beelden van de camera-eilanden worden in de bewakingsruimte meerval uitgekeken op een video-wall van platte monitoren. De beelden worden hier per camera-eiland gegroepeerd weergegeven in de opgenomen resolutie van 720*576. Bij netwerkstoring met 5 beelden per camera per seconde op lagere resolutie. Foto video-wall toezichtcentrale Dombosch:

20-3-2006

8 van 62

Opslag De camerabeelden worden in een afgesloten opslagruimte op Meerval 42 opgeslagen en zijn gedurende 28 dagen voor terugkijken beschikbaar. De beelden worden cyclisch overschreven(de beelden ouder dan 28 dagen eerst). Overdracht gegevens aan politie. De politie kan middels een afgesproken procedure toegang krijgen tot opgenomen beeldmateriaal dat uit het systeem op een vast te stellen mobiele datadrager (zoals DVD of USB stick) kan worden aangeleverd. De functie per camera (waarneming, herkenning of identificatie) De functie is per camera gespecificeerd in bijlage 3. Opslag van beeldmateriaal en beeldmerking van opgeslagen materiaal Zoals in de functionele beschrijving van het gebruikte camerasysteem eerder in dit hoofdstuk aangegeven wordt het beeldmateriaal gedurende 28 dagen opgeslagen. De beelden worden gekenmerkt met datum/tijd, en cameraidentificatienaam. Bezettingsgraad. De bezettingsuren zijn vastgezet in een dienstrooster zoals bijgevoegd in bijlage 4 Per maand zal een nieuw dienstrooster worden vastgesteld en aan het personeel worden uitgereikt met in achtneming van alle wettelijke bepalingen. Welke wijzigingen ook worden doorgevoerd, de basis van het rooster ligt in het voorbeeld als in de bijlage aangegeven. Per maand vindt een operationeel overleg plaats met de Politie van het gebied waaronder industrieterrein Dombosch ressorteert. In dit overleg wordt de vertegenwoordiger van de registerbeheerder, de teamchef van het team waaronder Dombosch valt, of diens vertegenwoordiger, in staat gesteld om vragen te stellen en controles uit te voeren m.b.t. de bezetting van de cameratoezichtcentrale. De uren waarop wordt uitgekeken en waarop camerabeelden worden opgenomen zijn vastgelegd in paragraaf 4.5: Respect persoonlijke levenssfeer van de Nota Cameratoezicht Dombosch (pag 8).

2.1.2 Eisen aan een uitvoeringsprotocol.

20-3-2006

9 van 62

Het Primaire Protocol. De centrale contactpersoon van de toezichtcentrale is de adjunct-directeur van Feel Safe Control b.v. Deze is aansprakelijk voor de dagelijkse leiding over de toezichtcentrale en zal hierbij ook verantwoordelijk zijn voor de algehele uitvoering van de werkzaamheden door de toezichtcentrale. Hij geldt ook als aanspreekpunt voor: - alle inlichtingen de toezichtcentrale betreffende; - de handelingen door het personeel van de toezichtcentrale verricht; - en de gevolgen hiervan; - de opleiding van de medewerkers van de toezichtcentrale; - de handleidingen en de procedures die door de medewerkers worden gebezigd. De centrale contactpersoon van de gemeente is de beleidsmedewerker integrale veiligheid van de Gemeente Geertruidenberg, of diens plaatsvervanger. Structureel beheersoverleg met haar of haar plaatsvervanger is vastgesteld in de frequentie van één maal per maand. In de tweede helft van 2006 zal de frequentie worden aangepast naar behoefte. De centrale contactpersoon van de politie is de Teamchef van de Politie in het district waaronder industrieterrein Dombosch ressorteert. Als gedelegeerde van de registerbeheerder als genoemd in de Politienota privacyregeling cameratoezicht zal hij, of iemand door hem aangewezen, maandelijks deelnemen aan een beheers- en operationeel overleg met de toezichthouder van Feel Safe Control. Als alarmmelding naar de Politie komen alle voorvallen in aanmerking die: - een bedreiging kunnen vormen voor de openbare orde en veiligheid; - alle meldingen die in preventieve zin een bijdrage kunnen leveren in het voorkomen van de verstoring van de openbare orde en veiligheid; - alle situaties die een dreiging kunnen vormen tot verstoring van de openbare orde en veiligheid; - alle gedragen en situaties die kunnen leiden tot aanhouding van verdachten van strafbare feiten gericht tegen de integriteit van personen of bezittingen van personen en rechtspersonen. De alarmmelding aan de Politie zal met inachtneming van de prioriteit worden doorgemeld via de Particuliere Alarmcentrale ViewControl b.v. aan het telefoonnummer daartoe ingericht. Bij calamiteiten zal direct de alarmcentrale van de Politie worden gebeld via het algemene calamiteitennummer 112. Bij voorvallen als hierboven genoemd maar van mindere prioriteit zal gebruik worden gemaakt van het meldcentralenummer 0900-8844.

20-3-2006

10 van 62

De informatie die aan de Politie zal worden uitgegeven zal afhangen van de situatie. Te allen tijde zal de melding bestaan uit: - Datum tijdgroep van de melding; - Datum tijdgroep van het te melden voorval; - Plaatsbepaling van het te melden voorval; - Naam van de melder; - Personalia van eventuele slachtoffers of betrokken voorwerpen; - Personalia van eventuele verdachte en/of aangehouden personen; - Inbeslaggenomen goederen en ander bewijsmateriaal. - Alle overige, ten behoeve van de melding relevantie, informatie. In overleg met de Politie zal op een later tijdstip schriftelijk, dan wel mondeling aangifte worden gedaan. Deze aangifte zal worden voorzien van alle hiervoor noodzakelijke informatie die kan dienen ter opsporing van het strafbare feit. In alle gevallen van alarmering wordt de Teamchef van de Politie in het toezichtgebied waarin industrieterreinen Dombosch I en II liggen in een later stadium ingelicht middels een weekrapportage. Het Secundaire Protocol. Naast melding aan de Politie kunnen ook andere overheidsdiensten belang hebben bij meldingen van de toezichtcentrale. Dit kunnen zijn: - De Brandweer; - De milieudienst; - De ambtenaar integrale veiligheid gemeente Geertruidenberg; - Andere met de openbare orde en veiligheid belaste overheidsdiensten en nutsbedrijven. In alle gevallen zal in overleg met de Politie over doormelding worden besloten. In overleg wordt ook vastgesteld wie de doormelding voor zijn rekening neemt. Ook in meldingen van het secundaire protocol geldt de manier van rapporteren als omschreven onder het primaire protocol.

Informeren van derden.
Nooit mag informatie worden verstrekt aan derden. Bij benadering door de pers zal in alle gevallen worden doorverwezen naar de persvoorlichter van de lokale Politie of Gemeente. De actuele functie- en contactgegevens van de in deze paragraaf genoemde functionarissen zijn opgenomen in bijlage 4

20-3-2006

11 van 62

De toezichthouder draagt er zorg voor dat te allen tijde een actuele lijst van telefoonnummers in de toezichtcentrale toegankelijk is.

2.1.3 Eisen aan de kwaliteit van live en opgeslagen beeldmateriaal
Identificatie op basis van het opgeslagen beeldmateriaal is mogelijk.

2.1.4 Eisen aan het verstrekken en vastleggen van informatie en live beeldmateriaal.
Alleen geautoriseerde personen hebben toegang tot de toezichtcentrale. Alle cameratoezichthouders openbare ruimten, ofwel de medewerkers van de toezichtcentrale als omschreven in hoofdstuk 3.9,3.10 en 3.11 van de BRL die werkzaam zijn in onze toezichtcentrale voldoen aan de hiervoor gestelde eisen. Allen zijn in het bezit van een grijs legitimatiebewijs uitgegeven door de Politie Zuid-Holland-Zuid in het kader van de wet op de particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus. Zij zijn dus in het bezit van een diploma “beveiliger II” of een daaraan gelijkgesteld diploma, of studerende hiervoor onder toezicht van en onder dekking van een overeenkomt als vereist in de hiervoor genoemde wet. Alle medewerker die van derden worden ingehuurd i.v.m. personeelskrapte moeten aan dezelfde eisen voldoen als het vaste personeel. Het is cameratoezichthouders verboden om hard- of software cq datadragers aan te sluiten of te installeren op het cameratoezichtsysteem. In geen geval zal beeldmateriaal buiten de officiële aanvraagprocedure van de politie om uit het cameratoezichtsysteem kunnen worden betrokken. Geheimhoudingverklaring. Alle medewerkers dienen voordat zij werkzaamheden in de toezichtcentrale verrichten of inzicht hebben in het beeldmateriaal een geheimhoudingsverklaring te ondertekenen.

20-3-2006

12 van 62

Geheimhoudingsverklaring.
Ondergetekende, ………….., geboren op……….. te ……….., verklaart, dat hij/zij zich bewust is van zijn/haar verplichtingen tegenover onbevoegden strikte geheimhouding te betrachten ten aanzien van alles wat hem/haar tengevolge van zijn/haar werkzaamheden in de toezichtscentrale bekend wordt, zowel voor wat betreft de informatie van Feel Safe Control als voor informatie betreffende voortkomende uit de aanwezige cameraregistraties; dat hij/zij, voor zover nodig, hierbij nadrukkelijk op zijn/haar verplichtingen en verantwoordelijkheden tot beveiliging van deze materie is gewezen; dat hij/zij zich bewust is dat, de door hem/haar aanvaarde verplichtingen onderworpen zijn aan de sancties bij de wet gesteld, voor het geval dat hij/zij bedoelde gerubriceerde gegevens opzettelijk of uit onachtzaamheid ter kennis van onbevoegden doet komen; dat hij/zij bekend is gemaakt met de wettelijke en administratieve gevolgen van schending van de geheimhoudingsplicht en niet-naleving van de beveiligingsbepalingen, zoals deze zijn vermeld in de artikelen 98, 98a, 98b, 98c, 272 en 273 van het Wetboek van Strafrecht alsmede de strafbepalingen als gesteld in de wet Particuliere beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus; dat hij/zij bij overtreding van bovengenoemd vergrijp door de werkgever bestraft kan worden met een opeisbare boete €. 4.500,00 onverminderd zijn/haar gehoudenheid tot vergoeding hierdoor, door Feel Safe Control b.v. geleden schade; dat ook na zijn/haar vertrek uit dienst van Feel Safe Control, bovenstaande bepalingen en verklaringen nog 3 jaar gelden. Aldus getekend op ……………..te Sliedrecht,

De ondergetekende,
(handtekening) ………….

20-3-2006

13 van 62

Opname uitgaande gesprekken toezichtcentrale naar hulpdiensten en diensten ter handhaving van de openbare orde en veiligheid. Alle gesprekken die worden gevoerd vanuit de kwalificatie als toezichtcentrale worden via de particuliere alarmcentrale ViewControl geschakeld. Deze schakeling houdt in dat de medewerker van de toezichtcentrale via de P.A.C. zal worden doorverbonden met de gevraagde dienst. Op deze manier zal het gesprek worden opgenomen volgens de BORG-normen voor de P.A.C. en voldoen alle formele en kwalitatieve eisen die worden gevraagd. Reproductie van de gesprekken is mogelijk tot een tijd van 4 weken. De gesprekken worden ononderbroken vastgelegd. Registratie van de gesprekken. Ieder gesprek m.b.t. live beeldmateriaal zal worden genoteerd in een Toezicht Informatie Systeem. Dit T.I.S. database systeem zal de volgende gegevens bevatten. - Gegevens medewerker; - Feitcode;(datum en volgnummer) - Plaatscode;Cameranummer en straatnaam) - Tijdstip van de constatering; - Afhandelingprotocol A of B;(politie of andere hulpdiensten) - Datum-tijdgroep van de melding - Aan wie is de melding gedaan; - Bijzonderheden over de aanleiding en afwikkeling van de melding. Overigens mogen in dit “toezicht informatiesysteem” nimmer persoonsgegevens van derden worden opgeslagen ingevolge de privacywetgeving.

2.1.5 Eisen aan de authenticiteit en ouderdom van het opgeslagen beeldmateriaal. Authenticiteit van het beeldmateriaal.
De toezichtcentrale zorgt er voor dat het opgeslagen beeldmateriaal op geen enkele wijze kan worden gemanipuleerd of kan worden bewerkt. De software hiertoe mag niet op het systeem worden geïnstalleerd, niet definitief en niet tijdelijk. Alleen het maken van beelduitsneden, dus delen van het beeld separeren en het uitvergroten van het beeld behoort tot de toegestane mogelijkheden. Het opgeslagen beeldmateriaal is gewatermerkt op zodanige wijze dat manipulatie gedetecteerd wordt bij opening van het materiaal voor inzage.

Opslagduur en protocol van vernietiging.
Het opnemen van de beelden vindt in overleg met de gebiedsofficier van Justitie en met instemming van de teamchef van politie het gehele jaar door plaats tussen: 18.00 uur en 08.00 uur.

20-3-2006

14 van 62

Het beeldmateriaal wordt voor de duur van 28 dagen opgeslagen. Het beheer van de opslagduur van het opgeslagen beeldmateriaal gebeurt softwarematig. De software regelt dat beelden ouder dan 28 dagen automatisch worden overschreven en derhalve worden vernietigd. Dit betekent ook dat de Politie bij het opvragen van beelden uit de database niet langer als deze gestelde termijn kan wachten. Doordat er verder geen functionarissen noodzakelijk zijn voor de vernietiging zal er een methode ontwikkeld worden om de daadwerkelijke vernietiging handmatig te kunnen controleren. Deze controle zal een maal per maand worden uitgevoerd en een registratie van deze controle voorzien van een handtekening van de toezichthouder is terug te vinden in het protocol aanwezig op de toezichtcentrale. De controle vindt plaats aan de hand van een registratie van het softwaresysteem dat de vernietiging daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. De controlehandeling word op papier voorzien van een handtekening van de toezichthouder.

2.1.6 Eisen aan het beschikbaar stellen van opgeslagen beeldmateriaal.
De apparatuur voor de opslag van camerabeelden is opgesteld in een afgesloten ruimte die niet toegankelijk is voor eigen personeel of derden. De opslaginstallatie voor beeldmateriaal is voorzien van een borg klasse III alarmsysteem met doormelding naar een Particuliere AlarmCentrale. Tevens is de ruimte voor opslag van beeldmateriaal voorzien van zware bouwkundige maatregelen. Nadat door de Politie een formulier is ingevuld en ondertekend ter formele onderbouwing van de aanvraag van opgeslagen beeldmateriaal als opgeslagen in de controlemap zal de toezichthouder het betreffende beeldmateriaal overzetten op DVD of andere mobiele datadrager zoals met politie overeengekomen. De DVD of mobiele datadrager wordt overgedragen aan de aanvrager en onder diens verantwoordelijkheid gesteld. Het stroomschema afgifte beeldmateriaal in bijlage 14 beschrijft de gevolgde procedure. Het formulier in bijlage 13: “Verstrekkingsformulier voor beeldmateriaal Cameratoezicht”, wordt gebruikt bij de uitgifte van beeldmateriaal aan de politie.

2.2 Uit te voeren controles. 2.2.1 Controle op de eisen aan de kwaliteit van live en opgeslagen beeldmateriaal

20-3-2006

15 van 62

De opdrachtnemer zal zorgdragen voor het behalen van het installatiecertificaat “camerasysteem openbare plaatsen” als hiertoe in Nederland mogelijkheden worden geboden. De BRL specificeert een overgangsperiode voor opdrachtnemers van een jaar na verschijning van de BRL. In de tussentijd zal gewerkt worden conform de genoemde BRL.

2.2.2 Controle op de eisen die worden gesteld aan het verstrekken en vastleggen van informatie over live beeldmateriaal.
Binnen de toezichtcentrale is de toezichthouder aangesteld om één maal per maand de noodzakelijke controles uit te voeren. De volgende controles moeten worden uitgevoerd: De beschikbaarheid en de volledigheid van de geheimhoudingsverklaringen van de medewerkers;(deze zijn voorhanden in de controlemap, in het bezit van de toezichthouder en direct opvraagbaar). Een overzicht van niet geautoriseerde personen die toch in de centrale zijn geweest, hiervan wordt een register bijgehouden voorhanden en op eerste vordering inzichtelijk in de controlemap; Controle op de juistheid, kwaliteit van de opgenomen gesprekken m.b.t. de meldingen vanuit de centrale aan de Politie; Leverbaar op USB-stick of andere met de politie overeengekomen datadrager op eerste aanvraag; De juistheid en volledigheid van de T.I.S. registratie, op eerste aanvraag voorhanden in de controlemap; De juistheid en volledigheid van het meldingenregister, op eerste aanvraag voorhanden in de controlemap.

-

-

-

Van deze controles zal ook voorin de controlemap een gewaarmerkte registratie aanwezig zijn over de uitgevoerde controles met de eventuele opmerkingen en correcties. Aselecte verificatie van meldingen bij de gerapporteerde diensten. Vier maal per jaar zal de toezichthouder een aselecte controle uitvoeren waarbij de correctheid en volledigheid van de inhoud van de in deze paragraaf genoemde geregistreerde gegevens wordt geverifieerd bij de Politie, en/of een andere hulpdienst, en of een persoon die de toezichtcentrale heeft betreden. Ook van deze controles zal in het controleboek een gewaarmerkte registratie worden bijgehouden.

2.2.3 Controle op de eisen m.b.t. de authenticiteit en ouderdom van het opgeslagen beeldmateriaal.

20-3-2006

16 van 62

De toezichthouder controleert minimaal 1 x per jaar de volgende zaken: dat het is uitgesloten dat er apparatuur, hard- of software wordt aangesloten waarmee de authenticiteit van het beeldmateriaal kan worden aangetast; of het protocol ter vernietiging van opgeslagen beeldmateriaal correct wordt uitgevoerd.

-

Van deze controles wordt in de controlemap een gewaarmerkte registratie bijgehouden. Deze registratie is op eerste aanvraag beschikbaar in de controlemap.

20-3-2006

17 van 62

3. Eisen aan het kwaliteitssysteem 3.1 In dit hoofdstuk zijn alle eisen opgenomen waaraan het kwaliteitssysteem moet voldoen. 3.2 De verantwoordelijke voor het kwaliteitssysteem.
Binnen de organisatie van Feel Safe Nederland is de “toezichthouder” van Feel Safe Control aangewezen als beheerder van het kwaliteitssysteem

3.3 Borging eisen uit de BRL 3.4 Taken, Verantwoordelijkheden en bevoegdheden 3.5 Nadere organisatorische maatregelen
De toegang tot de toezichtcentrale is geregeld volgens het stroomschema toegangsverlening in bijlage 14 en wordt geregistreerd volgens bijlage 10 en 11.

3.6. Nadere eisen aan het gebouw van de toezichtcentrale
De behuizing van het cameratoezichtsysteem staat aan de Meerval 42 in Geertruidenberg. Fysieke beveiliging van het pand bestaat uit:  De centrale is van binnenuit goed zichtbaar via een extern gemonteerd camerasysteem.  Het gebouw is voorzien van een klasse II beveiligingssysteem met doormelding naar een Particuliere AlarmCentrale.  De opslaginstallatie voor beeldmateriaal is voorzien van een borg klasse III alarmsysteem met doormelding naar een Particuliere AlarmCentrale.  Tevens is de ruimte voor opslag van beeldmateriaal voorzien van zware bouwkundige maatregelen.  Het gebouw is voorzien van een goedgekeurd sleutelsysteem met een sleuteluitgifteregistratie hierop van toepassing.  In en direct rondom het gebouw is 7 dagen per week en 24 uur per dag een gecertificeerde en gediplomeerde beveiligingsbeambte aanwezig, die zich als zodanig kan legitimeren.  Het gebouw is voorzien van inbraakwerende maatregelen als hang- en sluitwerk en rolluiken. Feelsafe zal binnen de in de BRL genoemde overgangstermijn ervoor zorgdragen dat aan de eisen in paragraaf 3.6 van de BRL volledig wordt voldaan. 20-3-2006 18 van 62

3.7 Procedures en werkinstructies
Voor het behandelen van afwijkingen tav te leveren of geleverde kwaliteit en de corrigerende maatregelen daarbij geldt de procedure in bijlage 16. Klachten worden afgehandeld conform de procedure beschreven in paragraaf 3.13.

3.8 Opdrachtvorming
"De toezichtcentrale levert informatie op basis van live beeldmateriaal en opgeslagen beeldmateriaal volgens de eisen zoals omschreven in de beoordelingsrichtlijn `Cameratoezicht Openbare Plaatsen, procescertificaat voor de toezichtcentrale'.

3.9 Kwalificaties van het personeel.
Alle cameratoezichthouders beschikken over een diploma beveiliger II of een hieraan gelijkgesteld diploma als genoemd in de wet particuliere beveiligingsorganisatie en recherchebureaus. Naast de hieruit voortvloeiende bevoegdheden zal iedere cameratoezichthouder beschikken over de opleiding tot de eindtermen zoals omschreven in de bijlage 2 van de BRL. Deze opleiding “cameratoezichthouder openbare ruimten” zal worden geëxamineerd door de Stichting vakexamen particuliere beveiligingsbranche, de “SVPB” uit Houten. Van de hieruitvoortvloeiende diploma’s zal een exemplaar aanwezig zijn in de controlemap bij de toezichthouder, opgeslagen bij de persoongebonden documenten van de cameratoezichthouders en ander geautoriseerd personeel. Deze kwaliteitseisen zullen uiterlijk, ingevolge wettelijke bepalingen, voor 16 november 2006 zijn gerealiseerd.

3.10 Integriteit van het personeel.
De integriteiteisen zijn van toepassing op de personen belast met de volgende werkzaamheden: - Het werken met en gebruiken van de toezichtcentrale;(cameratoezichthouders openbare ruimten ofwel medewerkers). - Het creëren van informatie over de toezichtcentrale;(beleidsmedewerkers,monteurs en programmeurs) - Het beheren van informatie over de toezichtcentrale.(Toezichthouder) 20-3-2006 19 van 62

-

Het vernietigen van beeldmateriaal

Verder kan worden gemeld dat alle uitvoerende medewerkers, de cameratoezichthouders, in het bezit zijn van een geldig legitimatiebewijs beveiliging als bedoeld in de wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus.

3.11 Uitbesteden van werk en inhuur van personeel
Aan ingehuurd personeel worden op het gebied van integriteit en deskundigheid dezelfde eisen gesteld als aan het eigen personeel van de opdrachtnemer. Bij uitbesteding van werk geschiedt dit onder toezicht van een eigen medewerker.

3.12 Documentenbeheer.
De toezichtcentrale zal alle gevraagde documenten ter beschikking opslaan in de “controlemap”. In deze map, die onder beheer van de “toezichthouder”, staat zullen de volgende documenten en controlelijsten voorhanden zijn: deze BRL; het eigen kwaliteitssysteem; alle documenten vermeld in hoofdstuk 5 van deze BRL; resultaten van alle uitgevoerde controles en audits; bewijzen van integriteit van de medewerkers; diploma’s en legitimatiebewijzen ter onderbouwing van de vereiste kwalificaties.

De Toezichthouder is ook verantwoordelijk voor het beheer van deze map.

Controlemap Camera Toezicht Openbare plaatsen Dombosch Inhoudsopgave. 1. 2. Protocol Werkprocessen

20-3-2006

20 van 62

3.

CCV beoordelingsrichtlijn Cameratoezicht Openbare Plaatsen Procescertificaat voor de toezichtcentrale Logboekbladen Logboek toegang niet geautoriseerde personen Overzicht toegang geautoriseerde personen Incidenten registratieformulieren (meldingformulieren) Verstrekking formulier voor beeldmateriaal Cameratoezicht. Stroomschema’s Kopie van onderliggend document: Inrichting en organisatie van de Toezichtcentrale voor cameratoezicht Dombosch conform de Beoordelingsrichtlijn Cameratoezicht Openbare Plaatsen;Eisen aan de toezichtcentrale Nota cameratoezicht Dombosch zoals per 3 februari 2006 van kracht geworden. Privacyreglement “Cameratoezicht gemeente Geertruidenberg”, versie 19-2-06

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

11. 12.

3.13.Klachten en corrigerende maatregelen.
De toezichtcentrale voert een door het Ministerie van Justitie goedgekeurde klachtenregeling.

Klachtenregeling
Artikel 1 Definities en reikwijdte Deze regeling verstaat onder:

20-3-2006

21 van 62

1. de organisatie: Feel Safe Control b.v. gevestigd aan de Parabool 150 te Sliedrecht. 2. de klager: degene wiens belang rechtstreeks betrokken is bij de gedraging van de organisatie; 3. een gedraging: het handelen of nalaten van de organisatie of haar medewerkers; 4. de beklaagde: de organisatie tegen wiens gedraging door een klager een klaagschrift is ingediend; 5. een klaagschrift: een schriftelijke klacht tegen een gedraging van de beklaagde.; Artikel 2 Toepassingsgebied Dit reglement is van toepassing op de behandeling van klachten over gedragingen van de organisatie zoals genoemd in artikel 1, eerste lid en haar medewerkers. Artikel 3 Wijze van indienen 1. Een klager of zijn gemachtigde kan een klacht indienen bij de directeur van de organisatie die de gedraging verricht heeft. 2. Een klaagschrift wordt ondertekend en bevat tenminste de volgende gegevens: • de naam en het adres van de klager; • de datum; • een omschrijving van de gedraging waartegen bezwaar gemaakt wordt; • de gronden waarop de klager bezwaar maakt. 3. Indien het klaagschrift niet voldoet aan de in het tweede lid van dit artikel genoemde vereisten stelt de directeur van de organisatie klager hiervan op de hoogte en nodigt klager uit het verzuim binnen twee weken te herstellen. 4. Indien klager het verzuim, zoals bedoeld in het derde lid van dit artikel, niet herstelt wordt de klacht niet in behandeling genomen. Artikel 4 Indieningtermijn De termijn voor het indienen van een klaagschrift bedraagt zes weken, te rekenen vanaf de datum waarop de gedraging waarover geklaagd wordt heeft plaatsgevonden. Artikel 5 Kostenloze behandeling Aan de behandeling van een klaagschrift zijn geen kosten verbonden. Artikel 6 Ontvangstbevestiging De toezichthouder zendt binnen twee weken na ontvangst van het klaagschrift een bevestiging van ontvangst. Artikel 7 Inzage in de klachtenregistratie De toezichthouder zendt binnen twee weken na ontvangst van de klacht een kopie van het klaagschrift aan de beleidsmedewerker integrale veiligheid van de

20-3-2006

22 van 62

Gemeente Geertruidenberg en de Districtchef van Politie in de Politieregio waaronder industrieterrein Dombosch ressorteert. Artikel 8 Mondelinge behandelingsprocedure 1. De toezichthouder van de organisatie onderzoekt de klacht en nodigt de klager uit voor een persoonlijk onderhoud. 2. De toezichthouder hoort de klager en kan tevens inlichtingen bij derden inwinnen. Artikel 9 Schriftelijke behandelingsprocedure 1. Indien de klager niet gehoord wenst te worden volgt een schriftelijke behandeling van de klacht. 2. Indien het klaagschrift niet voldoet aan de eisen gesteld in artikel 3 wordt het klaagschrift niet in behandeling genomen. Artikel 10 Beslissing De toezichthouder beslist binnen zes weken na ontvangst van het klaagschrift op de klacht. Artikel 11 Schriftelijke mededeling De beslissing op de klacht wordt schriftelijk aan de klager meegedeeld. Opgemaakt te datum : Naam : Handtekening :

3.14.Archivering.
De toezichthouder draagt er zorg voor dat alle documenten gegevens en registraties voor de duur van 5 jaar worden gearchiveerd. Uit hoofde van andere wettelijke bepalingen kunnen langere bewaartermijnen worden gevraagd.

20-3-2006

23 van 62

Bijlagen

20-3-2006

24 van 62

Bijlage 1 Bekendmaking Camaratoezicht Dombosch
Vanaf 21 november 2005 tot en met 2 januari 2006 heeft de ontwerpnota cameratoezicht Dombosch ter inzage gelegen op het gemeentehuis. Rekening houdend met de uitkomsten van deze terinzagelegging, maakt de burgemeester van de gemeente Geertruidenberg het volgende bekend: Op grond van artikel 172 van de Gemeentewet en artikel 2 van de ‘Verordening Cameratoezicht Geertruidenberg’ heeft de burgemeester besloten het industrieterrein Dombosch I en II aan te wijzen als gebied waarbinnen hij cameratoezicht noodzakelijk vindt ter handhaving van de openbare orde. Dit houdt in dat er binnen dit gebied op meerdere locaties camera’s worden geplaatst. Hiermee wordt vanaf de avond tot en met de vroege ochtenduren toezicht op de openbare plaatsen uitgeoefend. De beelden van deze camera’s worden door een erkende beveiligingsorganisatie live bekeken en bovendien opgenomen. Vanwege de bescherming van de privacy van de huidige en toekomstige bewoners van de wijk Achter de Hoeven, vindt er geen cameratoezicht plaats op het gedeelte van de Zalmweg gelegen tussen de Maasdijk en de weg gelegen schuin tegenover de Bliek, naar het nog onbebouwde gedeelte van de wijk Achter de Hoeven. Ter bescherming van de privacy van de bewoners van woningen op het industrieterrein worden er ook technische voorzieningen getroffen waardoor hun erf en woning buiten het bereik van de camera’s komen te liggen. Het besluit, genaamd Nota Cameratoezicht Dombosch, met de bijbehorende gebiedsaanwijzing kan vanaf 3 februari 2006 tot en met 17 maart 2006 door een ieder kosteloos worden ingezien bij de ontvangstbalie van het gemeentehuis te Raamsdonksveer. U kunt daar terecht op werkdagen van 09.00 uur tot 17.00 uur. Tijdens de periode van inzien kunnen belanghebbenden, die over het eerder ter inzage gelegde ontwerpbesluit hun zienswijze hebben ingediend, beroep instellen bij de Rechtbank Breda, sector Bestuursrecht, Postbus 90.006, 4800 PA Breda (telefoon 076-5311311). Dit besluit treedt in werking op 3 februari 2006. Raamsdonksveer, 30 januari 2006 De burgemeester van de gemeente Geertruidenberg M.J.A. Meijer

20-3-2006

25 van 62