beeldkwaliteitskader

bedrijvenpark westpoort groningen

concept

versie 18.09.2007

beeldkwaliteitskader bedrijvenpark westpoort groningen 18.09.2007

3

inhoudsopgave
1. opzet
inleiding kwalitatieve ruimtelijke elementen uitbuiten kwaliteiten randen toevoegen nieuwe kwaliteiten kwaliteitambitie bedrijvenpark kwaliteitambitie kavel

5
7 9 11 13 15 17

2. inrichting bedrijvenpark
bebouwingsfront oppervlaktes proefverkaveling hoogtes orientatie rooilijn opslag entree woonwerkkavels reclame verlichting trafostation niet uitgegeven kavels parkeren inrichtingselementen warmte en koude opslag groen en water

19
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 31 31 31 31 31 33

3. inrichting kavels
parkeren laden en lossen inritten reclame groen hekwerken bouwvolume tussen percelen materialisatie verlichting facility center

35
36 36 36 37 38 38 39 40 40 41

4. thema’s 5. welstandsparagraaf

43 49

beeldkwaliteitskader bedrijvenpark westpoort groningen 18.09.2007

4

beeldkwaliteitskader bedrijvenpark westpoort groningen 18.09.2007

opzet

1.
5

b beeldkwaliteitskader bedrijvenpark westpoort w e e l d k groningen 18.09.2007 i a l

t

e

i

t

s

k

a

d

e

r

b

e

d

6

r

i

situatie

stedenbouwkundig plan

beeldkwaliteitskader bedrijvenpark westpoort groningen 18.09.2007

7

inleiding
Aan de westkant van de stad Groningen wordt een nieuw bedrijvenpark aangelegd, bedrijvenpark Westpoort. Het park zal een belangrijke rol gaan spelen in Noord-Nederland en zal moeten concureren met de bedrijventerreinen Messchenveld bij Assen, Leeksterveld bij Leek en Eemspoort te Groningen. Daarom is belangrijk dat het terrein zich onderscheid van de anderen. Dit bedrijventerrein is gericht op gemengde- en transportgerelateerde bedrijvigheid en geschikt voor grote internationale stuwende bedrijven door de ideale ligging nabij Groningen en de directe aansluiting op de A7. Westpoort vormt een eerste herkenningspunt van Groningen als de stad over de snelweg wordt benaderd vanaf Drachten / Amsterdam. Natuurlijk blijft het Gasuniegebouw, herkenbaar vanuit de verte, hèt icoon van Groningen. Westpoort vormt samen met kantorenpark Kranenburg de plint als aanloop naar het centrum. Belangrijk is daarom dat de uitstraling van Westpoort aantrekkelijk en hoogwaardig is zodat het fungeert als beeldmerk voor de stad. Daarom is het voor bedrijven aantrekkelijk om zich hier te vestigen en zich te presenteren, zij worden uitgedaagd om met hun beeldkwaliteit bij te dragen aan de ambitie van Westpoort. Het stedenbouwkundig plan van Kuiper Compagnons uit 2002 heeft als onderlegger gefungeerd voor de uitwerking tot dit beeldkwaliteitskader. De plannen zijn vastgelegd in het bestemmingsplan bedrijvenpark Westpoort, deze wordt eind 2007 vastgesteld. Dit document zal als handreiking dienen bij de uitgifte van de kavels om een beeld te geven wat de gemeente met Westpoort voor ogen heeft en zal als toetsingskader dienen voor de Welstand.

groningen

beeldkwaliteitskader bedrijvenpark westpoort groningen 18.09.2007

8

luchtfoto van de huidige situatie (de aansluiting op de A7 wordt al aangelegd)

beeldkwaliteitskader bedrijvenpark westpoort groningen 18.09.2007

9

kwalitatieve ruimtelijke elementen
Westpoort is gesitueerd aan de A7 ter hoogte van Hoogkerk. Tot nu toe was het plangebied ingericht als weideland. Kenmerkend zijn de aanwezige kwalitatieve ruimtelijke elementen die de randen van fase één vormen: Het Hoendiep, een watergang voor recreatieve en beroepsmatige vaart, met lintbebouwing en bedrijven. De Roderwolderdijk, laanbeplanting en onderdeel van de hoofdstructuur groen, met hier aangrenzend een schapenwei tot aan het Koningsdiep met lintbebouwing. Het open landschap met zicht richting Leek en Roden. En het open landschap met het zicht richting Oostwold. Deze randen worden uitgebuit en zijn een eerste aanzet voor de ruimtelijke kwaliteit van het bedrijvenpark.

fietspad langs hoendiep

hoendiep

weiland tussen de dijken

landschap

beeldkwaliteitskader bedrijvenpark westpoort groningen 18.09.2007

10

profiel stamweg

profiel rondweg

molen

fruitbomen

dijk

adres aan A7

beeldkwaliteitskader bedrijvenpark westpoort groningen 18.09.2007

11

uitbuiten kwaliteiten randen
Westpoort krijgt een eigen aansluiting op de A7, het park is goed zichtbaar, maar ook goed bereikbaar vanaf de snelweg. De aansluiting wordt in latere fases doorgekoppeld aan de rondweg om Hoogkerk en vormt een nieuwe aanrijroute richting Groningen-West. Deze route wordt geaccentueerd door de aanleg van een reeks van nieuwe kunstwerken: het viaduct over de A7, brug over het Hoendiep, viaduct onder het spoor en brug over het Aduarderdiep. De aanwezige ruimtelijke kwaliteiten worden uitgebuit, ze worden ingezet als kwalitatieve randen van de eerste fase van het bedrijvenpark. De eerste fase beslaat circa 78 hectare uitgeefbaar terrein. Het terrein wordt middels een functionele en heldere structuur ontsloten. Een bredere groene hoofdas, de stamweg, met hieraan de bedrijfsstraten met een eenvoudig en helder profiel.

fase 1: 78 ha

hoendiep

uitzicht

bomenlaan roderwolderdijk

beeldkwaliteitskader bedrijvenpark westpoort groningen 18.09.2007

12

zicht vanaf de rotonde richting het nieuwe viaduct over de A7

beeldkwaliteitskader bedrijvenpark westpoort groningen 18.09.2007

13

9. groene hoofdas bomenlaan 8. kunstwerkenreeks 7. fietsroute langs hoendiep

6. groen op bedrijfskavels en de nog niet uitgegeven kavels 5. kleinschalige woonwerkkavels aan de roderwolderdijk

toevoegen ruimtelijke kwaliteiten
Door het toevoegen van ruimtelijke kwaliteiten in het bedrijvenpark worden de bestaande elementen versterkt en aangevuld en wordt een samenspel gecreëerd met een heldere opzet en hierarchie van het getransformeerde landschap. Aan de Roderwolderdijk zijn de kleinere woonwerk kavels gesitueerd, passend in de bestaande sfeer, als overgang van de bestaande bebouwing naar de groterschaligere bedrijven. Aan de zuidwestzijde komt een brede waterpartij, die dient als buffer tussen het open landschap en het bebouwde landschap. Uitgangspunt is een werkbare en functionele inrichting. Dit wordt bewerkstelligd door de heldere opzet van de ontsluitingsstructuur. Het toegevoegde groen in de hoofdassen en water aan de randen maakt een aantrekkelijk beeld en een leefbare omgeving. Intensief ruimtegebruik wordt gestimuleerd door minimum bebouwingspercentages van de kavel te stellen. De toekomstige bebouwing aan de rand van de A7 vormt een nieuw attractief front, met een bedrijfsmatige florerende uitstraling. De herkenbare hoge kwalitieve uitstraling van het bedrijvenpark vormt de entree voor de stad Groningen.

10. randen waterpartij

3. wadi 2. overzicht vanaf viaduct 4. waterrand 1. zicht op / zicht van A7

beeldkwaliteitskader bedrijvenpark westpoort groningen 18.09.2007

14

zicht vanaf de rotonde richting de brug over het Hoendiep

beeldkwaliteitskader bedrijvenpark westpoort groningen 18.09.2007

15

kwaliteitsambitie bedrijvenpark
De opzet van het bedrijvenpark is zo vormgegeven dat er een duidelijke en heldere structuur de basis vormt, waarbinnen een werkbaar en flexibel uit te gegeven terrein ontstaat. De hoofdontsluiting wordt gevormd door de herkenbare brede stamweg met groene middenberm die dienst doet als wadi. Loodrecht hierop staan de smallere bedrijfstraten, die de kavels ontsluiten. De inrichting van de kavel vormt de overgang van openbaar naar privé. Door middel van een haag of tuin wordt deze overgang groen uitgevoerd, zo onstaat een groen beeld in de bedrijfsstraten, die zich af en toe verbreed en versmald. De kavelinrichting van de bedrijven levert zo een bijdrage aan het totaalbeeld van het bedrijvenpark. Bedrijven worden uitgedaagd om bij te dragen aan de groene kwalitatieve beleving. Dit wordt gestimuleerd door de ondernemers te informeren over de mogelijkheden. Daarnaast zijn, om een samenhangend totaalbeeld te creëren op het niveau van de inrichting van de openbare ruimte en de te verkavelen deelgebieden, inrichtingsprincipes opgesteld. Deze worden in beeld gebracht aan de hand van thematische kaartjes. De meeste randvoorwaarden worden gesteld aan de bedrijven/kavels grenzend aan de A7, de hoofdontsluiting en de overgang naar het buitengebied, zodat een eenduidig representatief front wordt gevormd met een aantrekkelijke herkenbare uitstraling. Minder eisen worden gesteld aan de bedrijven/kavels die midden in het gebied zijn gesitueerd. Bedrijven kunnen zo een geschikte locatie zoeken binnen Westpoort, passend bij de bedrijfsvoering.

beeldkwaliteitskader bedrijvenpark westpoort groningen 18.09.2007

16

beeldkwaliteitskader bedrijvenpark westpoort groningen 18.09.2007

17

kwaliteitsambities kavel
De bedrijven doen met de inrichting van hun kavel ook een bijdrage aan de kwalitatieve inrichting. Er zijn een aantal voorwaarden gesteld om het heldere en eenduidige beeld te versterken. De uitstraling van de gebouwen en de inrichting van tuinen ed speelt een belangrijke rol.

1. parkeren achter een haag

2. tuin sluit aan op openbare ruimte geen haag nodig. overgang openbaar - privé

beeldkwaliteitskader bedrijvenpark westpoort groningen 18.09.2007

18

beeldkwaliteitskader bedrijvenpark westpoort groningen 18.09.2007

inrichting bedrijvenpark

2.
19

beeldkwaliteitskader bedrijvenpark westpoort groningen 18.09.2007

20

beeldkwaliteitskader bedrijvenpark westpoort groningen 18.09.2007

21

bebouwingsfront
De randen van Westpoort langs de A7 en de rondweg hebben een belangrijke rol, ze vormen het gezicht van het bedrijventerrein en worden daarom aangemerkt als bebouwingsfront. Dit betekent dat hier extra aandacht wordt besteed aan de uitstraling en verschijning van de kavel en de bebouwing, omdat hier de mogelijkheid is om je als bedrijf te presenteren naar de omgeving. Het gebouw dient dan ook onder architectuur te zijn ontworpen. Er wordt zo veel mogelijk aaneengesloten gebouwd. De bebouwing heeft een hoogwaardige en representatieve uitstraling. Eenheid wordt mede gecreëerd door extra eisen te stellen aan het gebruik van het terrein en aan de bebouwing (zie ook ‘oriëntatie’, ‘rooilijnen’, ‘hekwerken’, ‘opslag’ en ‘bouwvolumes’)

beeldkwaliteitskader bedrijvenpark westpoort groningen 18.09.2007

22

oppervlaktes
Het park biedt ruimte aan verschillende type kavels. Hieraan zijn verschillende randvoorwaarden gekoppeld voor wat betreft het minimale af te nemen groottes, minimale en maximale bebouwingspercentages van het perceel, en daaraan gekoppeld het minimale en maximale aandeel kantoor. Er zijn ondergrenzen gesteld om intensief ruimtegebruik in het kader van duurzaamheid te bevorderen.

beeldkwaliteitskader bedrijvenpark westpoort groningen 18.09.2007

23

proefverkaveling
Hiernaast staat een proefverkaveling getekend. Dit is een indicatieve verdeling. De groottes van de kavels zullen in de praktijk verschillen afhankelijk van het type bedrijf met de benodigde perceelruimte. Bij de verkoop van de kavels worden de groottes en kavelgrenzen bepaald afhankelijk van de behoefte van de ondernemer. zie voor minimale afname ook ‘oppervlaktes’.

beeldkwaliteitskader bedrijvenpark westpoort groningen 18.09.2007

24

hoogtes
Aangegeven staat wat de maximale bouwhoogtes zijn op het terrein. Het hoogspanningstracé en de kabels en leidingen geven extra beperkingen mee. Ten behoeve van de representatie aan de A7 is het mogelijk om de hoogte in te gaan tot 21 meter. Ter plaatse van de aangegeven ster dient in ieder geval een hoogteaccent van 25 á 30 meter te komen, als markering van bedrijvenpark Westpoort.

beeldkwaliteitskader bedrijvenpark westpoort groningen 18.09.2007

25

oriëntatie
Langs de hoofdroutes worden extra eisen aan de oriëntatie van de kavelinrichting gesteld. Het bedrijf presenteert zich altijd naar de weg, in sommige gevallen betekent dit dat er sprake is van dubbele / tweezijdige oriëntatie. oriëntatie: Een representatieve gevel met hierin gevelopeningen en eventuele reclameuitingen, zodat het type bedrijfsvoering zichtbaar is vanaf openbaar gebied.

beeldkwaliteitskader bedrijvenpark westpoort groningen 18.09.2007

26

rooilijnen
Voor alle kavels geldt dat de rooilijn 5 meter van de perceelsgrens ligt. Er dient in iedergeval achter deze lijn te worden gebouwd. Langs de hoofdroutes worden eisen gesteld aan de plaats van het gebouw op het perceel om eenheid en rust te krijgen in het beeld vanaf het openbare gebied. Het principe is aangegeven, de uitwerking zal nog afhankelijk zijn van de uitgifte. Langs de A7 en de Rondweg geldt een verplichte rooilijn. Het gebouw moet zoveel mogelijk, aaneengesloten worden gebouwd op de rooilijn. Langs de Stamweg en het Hoendiep moet een gedeelte van het gebouw worden gebouwd op de rooilijn. De rooilijn ligt op 5 meter parallel aan de perceelsgrens. Op het eiland en aan de waterpartij aan de zuidwestzijde is het mogelijk om op de perceelsgrens in het water te bouwen. Voor de woonwerk-kavels geldt dat er binnen 10 meter moet worden gebouwd vanaf de perceelsgrens.

bouwen op de rooilijn

beeldkwaliteitskader bedrijvenpark westpoort groningen 18.09.2007

27

opslag
Op de zichtlocaties is buitenopslag niet toegestaan. Langs de hoofdwegen is buitenopslag toegestaan als het uit het zicht is van de openbare weg, dus achter het gebouw of afgeschermd.

opslag uit het zicht vanaf de openbare weg

beeldkwaliteitskader bedrijvenpark westpoort groningen 18.09.2007

28

entree / inrit
Aangegeven is aan welke zijde van de kavel de entreezijde van het perceel zit. Aan deze zijde zit één inrit van maximaal 8 meter breed (exclusief bochten). Per kavel wordt één inrit toegestaan, alleen als aangetoond kan worden dat voor de bedrijfsvoering het noodzakelijk is gebruik te maken van bredere of meerdere inritten kan van deze regel worden afgeweken.

beeldkwaliteitskader bedrijvenpark westpoort groningen 18.09.2007

29

woonwerkkavels
Aan de Roderwolderdijk zijn de woonwerkkavels gesitueerd. De kavels vormen een subtiele overgang tussen de kleinschalige lintbebouwing en de groter schalige bedrijven. De kavels hebben een grootte van 1000 m2 - 2000 m2. Om de kleinschaligheid te versterken is het verplicht én een woning én een bedrijfsruimte te bouwen op de kavel. Deze dienen zo te worden ontworpen dat het zichtbaar twee volumes zijn, maar wel een relatie hebben. De bvo van het bedrijf is minimaal net zo groot de bvo van de woning. De woning heeft een maximale inhoud van 600 m3. De nokrichting van de woning staat loodrecht op de Roderwolderdijk. De maximum bouwhoogte is 8 meter. De woning is vóór de bedrijfsbebouwing gesitueerd aan de Roderwolderdijkzijde. De woning oriënteert zich op de Roderwolderdijk. De hoekkavels oriënteren zich óók naar het fietspad. Binnen 10 meter vanaf de kavelgrens staat de voorgevel van de woning. De afstand van het gebouw tot het zij- en achterperceel is minimaal 3 meter. Hiervan kan worden afgeweken in overleg met de brandweer. Opslag vind plaats achter de bebouwing uit het zicht vanaf de weg. Hekwerken hoger dan 1 meter zijn alleen toegestaan achter de voorste gevel van de bedrijfsbebouwing.

beeldkwaliteitskader bedrijvenpark westpoort groningen 18.09.2007

30

reclame
Bij het hoogwaardige karakter van Westpoort met de zichtlocatie aan de A7 past een regie op de reclame. Ruimte wordt gelaten aan de gevelreclame van de individuele bedrijven: geen beperking aan de oppervlakte zolang de reclame wordt meeontworpen met het gebouw en het de bedrijfsnaam of logo uit. De reclame vormt onderdeel van de presentatie en beeld van de bebouwing. Buitenreclame wordt in beperkte mate toegestaan, om wildgroei te voorkomen en de heldere structuur van de opzet van het bedrijvenpark niet aan te tasten of te niet te doen door verrommeling. Lichtmastreclame is alleen toegestaan op de hoofdontsluitingswegen: de rondweg en het Hoendiep en moet betrekking hebben op de bedrijven op Westpoort. Verder is de plaats ten behoeve van een centrale reclamemast (hoogte maximaal 25 meter) aangegeven, waar bedrijven kunnen adverteren. Deze mast staat bij het viaduct van Westpoort en is goed zichtbaar vanaf de A7. Er wordt een stadsplattegrond en een bedrijvenoverzicht geplaats nabij het viaduct. Verder zal buitenreclame in het openbaar gebied niet worden toegestaan.

lichtmastreclame reclamemast (max 25 meter hoog) stadsplattegrond en bedrijvenoverzicht

beeldkwaliteitskader bedrijvenpark westpoort groningen 18.09.2007

31

verlichting
De buitenverlichting van het bedrijvenpark wordt aangelegd volgens een verlichtingsplan. Voorkeur wordt gegeven aan een duurzame inrichting. Hierbij valt te denken aan energiesparende armaturen en de mogelijkheid om de lichtsterkte in de avonduren te dimmen. Verlichting van de kavels zal een onderwerp zijn voor het parkmanagement, zodat bedrijven dit gezamenlijk kunnen regelen en op elkaar kunnen afstemmen.

parkeren
Het is niet toegestaan in de openbare ruimte te parkeren. In het gehele gebied zal een pakeerverbod worden ingevoerd. Ieder bedrijf dient in zijn eigen parkeerbehoefte te voorzien. Wel is het mogelijk om een collectief parkeerterrein in te richten via het parkmanagement als wordt aangegeven dat hier behoefte aan is.

inrichtingselementen o.r.
De vindbaarheid van bedrijven kan vergroot worden door het plaatsen van bewegwijzering. Gemeentebreed wordt dit verzorgd door de firma Signsdirect. Op deze uniforme bewegwijzering worden straten bewegwijzerd en kunnen ook individuele bedrijven, tegen betaling, een plaats krijgen. Een plattegrond van het gebied maakt onderdeel uit van het systeem. De borden worden geplaatst in de openbare ruimte langs de wegen voor de kruisingen. De mogelijkheid voor een centraal postbus systeem kan via het parkmanagement worden geïnnitieerd. Dit geldt tevens voor vuilnisophaal. Elementen die hier voor nodig zijn dienen op nauwkeurige wijze te worden ingepast in de openbare ruimte. Dit geldt ook voor inrichtingselementen als prullebakken en bankjes.

trafostation
ruimte moet worden gereserveerd voor trafohuisjes, dit gaat in overleg met Essent. Posities moeten worden afgestemd op logistiek en beeld. Aandacht moet worden besteed aan de verschijningsvorm van deze elementen.

niet uitgegeven kavels
Grond die nog niet is uitgegeven dient representatief te blijven. Dit betekent dat het voldoende moet worden onderhouden, zodat een verzorgd beeld blijft bestaan. Mogelijk is om een thema te ontwikkelen voor deze ruimte, zodat deze dienst kan doen voor de bedrijven die zich inmiddels hebben gevestigd. Gedacht kan worden aan een kunstproject, groeninrichting, weide met schapen, recreatiemogelijkheden. Aandacht moet worden besteed aan een nette inpassing.

warmte en koude opslag
ruimte moet worden gereserveerd voor een warmte- en koudeopslagstation. Dit zal een onderdeel zijn van het parkmanagement, zodat bedrijven dit gezamenlijk en eventueel centraal kunnen regelen en hun voordeel hier uit kunnen halen. Aandacht zal moeten worden besteed aan de

beeldkwaliteitskader bedrijvenpark westpoort groningen 18.09.2007

32

beeldkwaliteitskader bedrijvenpark westpoort groningen 18.09.2007

33

groen en water
De heldere ontsluitingsstructuur wordt geaccentueerd door een groene inrichting. De hoofdontsluitingsweg vanaf de A7 richting de stad Groningen krijgt grotendeels een dubbele bomenrij. De hoofdbedrijfsweg is herkenbaar aan de groenstrook van 12 meter. Deze strook doet dienst als wadi en heeft een natuurlijk uiterlijk, verschillende type bomen en struiken en gras. De bedrijfsstraten worden sober ingericht, een strook gras of een strook gras gecombineerd met een stoep aan de zijkant van de rijbaan. Achter de perceelsgrens wordt een haag aangelegd om eenheid te bewaren in de straten en te voorkomen dat bestrating gaat overheersen. Daar waar de bedrijven de tuin laten grenzen aan de openbare ruimte kan de haag worden weggelaten. De aanleg en het onderhoud van de haag komt voor rekening van de het parkmanagement. Als er geparkeerd wordt direct aan de weg gebeurt dit dus in iedergeval achter een haag en staat het blik niet in het zicht. Tussen de A7 en het bedrijventerrein ligt een waterpartij met een wisselende breedte van 11 meter tot 50 meter. De zijde van het bedrijventerrein krijgt een ‘harde’ oever, een groen talud 1:1,5. De overkant aan de A7 zijde krijgt een natuurlijke ecologische uitstraling met riet en waterplanten.

overgang openbaar - privé

beeldkwaliteitskader bedrijvenpark westpoort groningen 18.09.2007

34

beeldkwaliteitskader bedrijvenpark westpoort groningen 18.09.2007

kavelinrichting / bebouwing

3.
35

beeldkwaliteitskader bedrijvenpark westpoort groningen 18.09.2007

36

parkeren
Het parkeren wordt opgelost op eigen terrein. Het aantal parkeerplaatsen wordt bepaald aan de hand van de geldende parkeernormen. Parkeren wordt bij voorkeur opgelost aan de zijkant van het gebouw. Binnen 5 meter vanaf de kavelgrens dient achter een beukenhaag te worden geparkeerd.

laden & lossen
Laden en lossen, manouvreren, wachten, draaien en steken ed gebeurt op eigen terrein. De inrit en de openbare weg worden hiervoor niet gebruikt.

inritten
Aangegeven is aan welke zijde van de kavel de entreezijde van het perceel zit. Aan deze zijde zit één inrit van maximaal 8 meter breed (exclusief bochten). Alleen als aangetoond kan worden dat voor de bedrijfsvoering het noodzakelijk is gebruik te maken van bredere of meerdere inritten kan van deze regel worden afgeweken. Uitgangspunt is een uniforme uitvoering van de inritten.

8

beeldkwaliteitskader bedrijvenpark westpoort groningen 18.09.2007

37

reclame-uiting
Bij het hoogwaardig karakter van het bedrijvenpark, met een modern en zakelijk uiterllijk, past een specifiek reclamebeleid. Ook de ligging aan de A7 kan worden uitgebuit. De manier van reclame voeren wordt gezien als kenmerk van Westpoort. Bedrijven kunnen zich tonen door middel van gevelreclame. Er worden geen beperkingen gegeven aan de maximale oppervlakte. De reclame moet als onderdeel zijn meeontworpen en zo een samenhangend geheel vormen met de gevel. Alleen de bedrijfsnaam, product of dienst mag worden kenbaar gemaakt. De reclame dient in open letters te worden uitgevoerd, dat betekent of dat het gevelmateriaal zichtbaar is of de open lucht. Het bevestigen van tekstborden of lichtbakken aan of op de gevel is niet toegestaan. Indien de reclame bovenop de gevel wordt gezet mag deze een maximale hoogte hebben van 20% van de hoogte van de voorgevel. Indien wordt aangetoond dat de bedrijfsvoering eist dat moet worden voldaan aan een opgelegd type reclame (bijvoorbeeld omdat het bedrijf onderdeel is van een grote keten) kan een uitzondering worden gemaakt. Per entree is het mogelijk om één reclamebord te plaatsen, voor gebouwen tot 10 m hoog: 2,5 m hoog, 0,65 m breed, voor gebouwen hoger dan 10 m: 5 m hoog en 1 m breed. Er wordt gebruik gemaakt van een uniform bord, het bedrijf bepaalt zelf wat er op het bord komt te staan (in ieder geval wordt het huisnummer getoond). Dit zal een onderdeel zijn in het parkmanagement. Reclame-uiting naast gevelreclame, het entreereclamebord en vlaggemasten (maximaal 3 per kavel) is niet mogelijk.

beeldkwaliteitskader bedrijvenpark westpoort groningen 18.09.2007

38

groen en bomen
De groene uitstraling in het openbare gebied wordt nog eens extra versterkt door het uitgegeven terrein ook een groen accent te geven. 5% van het perceeloppervlak dient te worden ingericht als tuin. Het groen kan worden geconcentreerd of de zone tussen de kavelgrens en de rooilijn kan worden benut. Bestaande bomen worden zo mogelijk gehandhaafd. Er wordt een haag aangelegd direct aan de kavelgrens op eigen terrein, hiermee wordt een doorgaand groen beeld gecreeerd. Deze groene begrenzing versterkt de groene uitstraling van het openbare gebied. De haag telt tevens mee in het te realiseren percentage groen. Indien de tuin grenst aan het openbaar gebied kan de haag worden weggelaten. Ondernemers worden voorgelicht over voorbeelden van inrichting en mogelijkheden op eigen kavel, afgestemd op de individuele bebouwing

hekwerken
De toegepaste hekwerken dienen met het gebouw te worden mee ontworpen in de voorgeschreven kleur: zwart. Er wordt één type spijlenhekwerk(verticaal geleed, geen combinatie met prikkeldraad of schrikdraad) toegepast. Gestreefd wordt naar uniformiteit in hekwerken in het gehele park. De hekwerken aan de straatzijde staan niet voor de voorste voorgevel en zijn maximaal 3 meter hoog. Het is mogelijk om een laag hekwerk voor de voorste gevel toe te passen, maximaal 1 meter hoog. Dit hekwerk is van dezelfde type en is ook zwart. Voor de kavels aan de A7 en de Rondweg, met de notatie ‘bebouwingsfront’, geldt dat de voorkeur wordt gegeven aan het weglaten van hekwerken. Indien een hekwerk noodzakelijk is dient het hekwerk minimaal achter de achterste voorgevel te worden geplaatst (deze moet tevens worden meeontworpen met het gebouw). Bij voorkeur dienen de hekken aan te sluiten op het hekwerk van de buurkavel.

beeldkwaliteitskader bedrijvenpark westpoort groningen 18.09.2007

39

bouwvolumes
De bedrijven hebben een zakelijke en moderne uitstraling, dit wordt benadrukt door eenduidige geometrische bouwvolumes. De bouwvolumes zijn recht en hoekig of volgen de kavelgrens. Ronde vormen worden alleen toegestaan op plekken die hiervoor aanleiding bieden. Daar waar de notatie ‘oriëntatie’ geldt zijn extra regels aan de verschijningsvorm van het bouwvolume gesteld: Bijzondere elementen als entree, kantoorruimten ed worden binnen het hoofdvolume opgenomen of de aan of opbouw maakt zich dusdanig los dat beide hun geometrische vorm behouden. Wel kan er sprake zijn van uitsnijdingen, inkepingen, overstekken. Luifels dienen over het groter geheel te worden meeontworpen in het volume en niet te worden aangeplakt. Bijgebouwen, fietsenstalling, nutsvoorzieningen, opslag van goederen en dergelijke dienen binnen het gebouw te worden geïntegreerd en te worden mee ontworpen. (geen losse doosjes aan het gebouw geplakt) Technische installaties op het dak dienen niet zichtbaar te zijn vanaf het maaiveld, en dienen daarom minimaal 7,50 meter uit de dakrand van de voorgevel te worden geplaatst. De hemelwaterafvoer moet onzichtbaar / aan de binnenzijde van het gebouw worden weggewerkt.

beeldkwaliteitskader bedrijvenpark westpoort groningen 18.09.2007

40

tussen percelen
De afstand van het gebouw tot het zijperceel en het achterperceel is minimaal 3 meter. Hiervan kan worden afgeweken in overleg met de brandweer. Deze ruimte dient vrij gehouden te worden in verband met bereikbaarheid van de brandweer.

materialisatie
Het gebouw is alzijdig, de gevelbekleding wordt gebruikt voor het gehele gebouw, niet alleen het front. Voor de toepassing van kleuren wordt de voorkeur gegeven aan de materiaaleigen verschijningsvorm, voor coatings een heldere, harde kleur, geen zachte tinten.

verlichting kavel
verlichtingsarmaturen tbv het aanlichten van het gebouw dienen te worden meeontworpen met de gevel. In het parkmanagement zal dit onderwerp ‘verlichting kavels’ worden meegenomen. Zo kan, in het kader van veiligheid en duurzaamheid, de verlichting van de onderlinge kavels en de verlichting in de openbare ruimte op elkaar worden afgestemd.

beeldkwaliteitskader bedrijvenpark westpoort groningen 18.09.2007

41

facilitycenter
Het is mogelijk om op het bedrijvenpark een facilitycenter te vestigen (4000 m2 - 8000 m2). Een voorzieningencentrum dat dient als ontmoetingspunt met collectieve faciliteiten. Het facilitycenter bestaat uit een combinatie van functies: een pompstation, horeca en detailhandel. Het gebouw dient zich duidelijk te presenteren als bijzondere functie op het bedrijvenpark. De architectuur dient hoogwaardig en attractief te zijn, een afwijkende vorm is daardoor mogelijk.

beeldkwaliteitskader bedrijvenpark westpoort groningen 18.09.2007

42

beeldkwaliteitskader bedrijvenpark westpoort groningen 18.09.2007

thema’s

4.
43

beeldkwaliteitskader bedrijvenpark westpoort groningen 18.09.2007

44

beeldkwaliteitskader bedrijvenpark westpoort groningen 18.09.2007

45

kunst
De kavels worden niet in één keer uitgegeven, het bedrijventerrein zal in de tijd ‘vollopen’. Op de niet uitgegeven kavels wordt nog niet gebouwd en zijn dus nog niet ingericht. Belangrijk is dat deze wel worden onderhouden, zodat er een verzorgd beeld blijft bestaan, passend bij het imago van Westpoort. Ook zou deze ruimte kunnen worden benut door het plaatsen van kunstwerken van groot formaat. Vanaf de A7 kunnen voorbijgangers hier naar kijken, net als de mensen die op Westpoort werken.

beeldkwaliteitskader bedrijvenpark westpoort groningen 18.09.2007

46

beeldkwaliteitskader bedrijvenpark westpoort groningen 18.09.2007

47

groen op eigen kavel
Bedrijven worden gestimuleerd om bij te dragen aan de beeldkwaliteit van Westpoort. Door voorlichting te geven over de mogelijkheden van de inrichting van de kavel kunnen de bedrijven een bijdrage leveren aan een kwalitatieve beleving van het totale park. De bedoeling is om per ondernemer te bekijken wat voor bedrijfsvoering wordt toegepast om een individueel inrichtingsplan te maken voor de kavels voor het onderdeel groen. Landschapsbeheer Groningen zal dit onderwerp oppakken in het kader van het project Leren voor duurzame ontwikkeling. Samen met ondernemers wordt nagedacht over de invulling van de kavels. Hoe kunnen ze dat doen op een goede en verantwoorde manier zonder dat dit meteen extra geld kost. Doormiddel van themabijeenkomsten worden onderwerpen als water, beplanting en fauna behandeld.

beeldkwaliteitskader bedrijvenpark westpoort groningen 18.09.2007

48

beeldkwaliteitskader bedrijvenpark westpoort groningen 18.09.2007

welstandsparagraaf

5.
49

toetsingscriteria

beeldkwaliteitskader bedrijvenpark westpoort groningen 18.09.2007

50

Hieronder volgt een samenvatting van de eisen die worden gesteld aan de kavelinrichting en bebouwing. Tevens wordt verwezen naar de bladzijde waar het item specifieker wordt uitgelegd. oppervlaktes (blz 22) zichtlocatie langs A7, noordzijde rondweg: bouwperceel: minimaal 5000 m2 bebouwingspercentage: min 40 - max 80 % kantooraandeel: min 40% - max 70% van de bedrijfsvloeropp zuidzijde rondweg: bouwperceel: minimaal 10.000 m2 bebouwingspercentage: min 40 - max 80 % kantooraandeel: min 40% - max 70 % van de bedrijfsvloeropp gemengde bedrijven bouwperceel: minimaal 2000 m2 bebouwingspercentage: min 40 - max 80 % bebouwingspercentage transportbedrijf: min 20 - max 80% kantooraandeel: max 40% van de bedrijfsvloeropp woonwerkkavels bouwperceel: minimaal 1000 m2 - maximaal 2000 m2 bedrijfswoning verplicht: max 600 m3 bvo bedrijf minimaal even groot als bvo woning max 80 % bebouwd aandeel kantoor < 60 % van bedrijfvloeropp hoogtes (blz 24) Langs de A7 in de zichtzone tot en met het eiland maximaal 21 meter, verder maximaal 15 meter. Woonwerkkavels maximaal 10 meter. hoogteaccent (25-30 m) verplicht op de punt aan de zuidzijde oriëntatie (blz 25) Bedrijven presenteren zich altijd naar de weg. Langs de hoofdroutes betekent dit een representatieve gevel met hierin gevelopeningen en eventuele reclameuitingen, zodat het type bedrijfsvoering zichtbaar is vanaf de openbare weg. rooilijn (blz 26) Afstand van de voorgevel tot de kavelgrens is minimaal 5 meter, de afstand van het gebouw tot het zij- en achterperceel is minimaal 3 meter.

verplichte rooilijnen: - langs het bebouwingsfront: zoveel mogelijk bouwen op de rooilijn. Rooilijn = 5 m uit de kavelgrens - langs de stamweg en hoendiep: gedeeltelijk bouwen op de rooilijn - zuidwestzijde: binnen 50 meter vanaf de kavelgrens bouwen - het eiland en de oever grenzend aan de waterpartij aan de zuidwestzijde: toegestaan om tot op de waterlijn te bouwen. de oever is óf groen talud óf gebouw. - de woonwerkkavels: voorgevel woning binnen 10 meter vanaf de kavelgrens. opslag (blz 27) Geen buitenopslag in de zichtzone, daar waar de notatie ‘oriëntatie’ geldt, geen opslag in het zicht vanaf de openbare ruimte. entreezijde (blz 28) De entreezijde van de kavel ligt hoofdzakelijk aan de bedrijfsstraat loodrecht op de stamweg, of aan de A7 zijde, of hoendiepzijde. parkeren (blz 31, 36) Het aantal parkeerplaatsen wordt bepaald aan de hand van de geldende parkeernormen laden, lossen manouvreren (blz 36) Laden, lossen en manouvreren, keren, steken, en wachten gebeurt op eigen terrein, hier moet voldoende ruimte voor worden gereserveerd. inritten (blz 36) Per kavel één inrit van max 8 meter breed (exclusief bochten). reclame (blz 37) Gevelreclame toegestaan, moet worden meeontworpen met gebouw, uitvoering: open letters / logo. Geen beperking aan oppervlakte. Eén reclamebord 2,50 m x 0,60 m toegestaan per inrit, uniform bord. Geen tekstborden of lichtbakken toegestaan. Maximaal drie vlaggemasten per kavel. groen (blz 38) Minimaal 5% van perceeloppervlak wordt ingericht als tuin hekwerken (blz 38) Alleen hekwerken achter de voorste voorgevel. Bij bebouwingsfront alleen achter de achterste voorgevel. Hekwerken worden meeontworpen met gebouw, max 3 meter hoog. Voor de voorgevel alleen hekwerken van max 1 m mogelijk. Uitvoering uniform: zwart spijlenhekwerk

beeldkwaliteitskader bedrijvenpark westpoort groningen 18.09.2007

51

bouwvolume (blz 39) De bedrijven hebben een zakelijke en moderne uitstraling, dit wordt benadrukt door eenduidige geometrische bouwvolumes. De bouwvolumes zijn recht en hoekig of volgen de kavelgrens. Ronde vormen worden alleen toegestaan op plekken die hiervoor aanleiding bieden. Daar waar de notatie ‘oriëntatie’ geldt zijn extra regels aan de verschijningsvorm van het bouwvolume gesteld: Bijzondere elementen als entree, kantoorruimten ed worden binnen het hoofdvolume opgenomen of de aan of opbouw maakt zich dusdanig los dat beide hun geometrische vorm behouden. Wel kan er sprake zijn van uitsnijdingen, inkepingen, overstekken. Luifels dienen over het groter geheel te worden meeontworpen in het volume en niet te worden aangeplakt. Bijgebouwen, fietsenstalling, nutsvoorzieningen, opslag van goederen en dergelijke dienen binnen het gebouw te worden gintegreerd en te worden mee ontworpen. (geen losse doosjes aan het gebouw geplakt) Losstaande bijgebouwen hebben minimaal het 1/3 van het volume van het hoofdgebouw. Voor bijgebouwen gelden de zelfde regels als voor hoofdgebouwen. Technische installaties op het dak dienen niet zichtbaar te zijn vanaf het maaiveld, en dienen daarom minimaal 7,50 meter uit de dakrand van de voorgevel te worden geplaatst. De hemelwaterafvoer moet onzichtbaar / aan de binnenzijde van het gebouw worden weggewerkt. materialisatie (blz 40) Het gebouw is alzijdig, de gevelbekleding wordt gebruikt voor het gehele gebouw, niet alleen het front. Voor de toepassing van kleuren wordt de voorkeur gegeven aan de materiaaleigen verschijningsvorm, voor coatings een heldere, harde kleur, geen zachte tinten. facillitycenter (blz 41) Duidelijke presentatie van bijzondere functie. architectuur hoogwaardig en attractief, afwijkende vormen mogelijk. combinatie van pompstation, horeca en detailhandel. opp: 4000 - 8000 m2. woonwerkkavels (blz 29) Het is verplicht én een woning én een bedrijfsruimte te bouwen op de kavel. Deze dienen zo te worden ontworpen dat het zichtbaar twee volumes zijn, maar wel een relatie hebben. De inhoud van het bedrijf is minimaal net zo groot de inhoud van de woning. De woning is maximaal 600 m3. De nokrichting van de woning staat loodrecht op de Roderwolderdijk. De Maximum bouwhoogte is 10 meter.

De woning is vóór de bedrijfsbebouwing gesitueerd aan de Roderwolderdijkzijde. De woning oriënteert zich op de Roderwolderdijk. De hoekkavels oriënteren zich óók naar het fietspad. Binnen 10 meter vanaf de kavelgrens staat de voorgevel van de woning. De afstand van het gebouw tot het zij- en achterperceel is minimaal 3 meter. Hiervan kan worden afgeweken in overleg met de brandweer. Opslag vind plaats achter de bebouwing uit het zicht vanaf de weg. Hekwerken alleen toegestaan achter de voorste gevel van de bedrijfsbebouwing.

beeldkwaliteitskader bedrijvenpark westpoort groningen 18.09.2007

52