Beveiliging industrieterrein Dombosch

Specificatie van ontwerp, aanleg en onderhoud van het cameratoezichtsysteem conform Beoordelingsrichtlijn Cameratoezicht Openbare Plaatsen; Eisen aan het ontwerp, aanleggen en onderhoud van het systeem

Versie F Oosteind, 22-05-2006

2-6-2007

1 van 41

Status van dit document is: Final M.J.A.Meijer, Burgemeester van de gemeente Geertruidenberg ….............................. (handtekening)

Documenthistorie Versie A B C D E F Uitg evoerd door P. Broers C. Rutten C. Rutten C. Rutten C. Rutten C. Rutten Datum 23 februari 2006 9 maart 2006 15 maart 2006 20 maart 2006 27 maart 2006 2 mei 2006 Wijzigingen Eerste uitgave. Opmerkingen M. van Ree verwerkt Concept ter review 17 maart Commentaar gemeente r 17 maart verwerkt Commentaar politie review 24 maart verwerkt Commentaarronde final concept verwerkt

2-6-2007

2 van 41

INHOUDSOPGAVE

Inleiding .................................................................................................4 2. Eisen voor ontwerp, aanleg en onderhoud ..............................................5 2.1 Algemeen ...................................................................................5 2.2 Eisen gesteld aan het ontwerp........................................................5 2.2.1 Eisen van de opdrachtgever .....................................................5 2.2.2 Eisen aan het camerasysteem ..................................................9 2.2.3 Eisen aan het transmissiesysteem ........................................... 10 2.2.4 ............................................................................................. 11 Eisen aan waarnemen, herkennen en identificeren ................................. 11 Eisen aan de kwaliteit van opgeslagen beeldmateriaal ............................ 11 2.3 Detailontwerp van het systeem .................................................... 12 2.4 Uitvoering ................................................................................. 12 2.5 ................................................................................................... 12 Controle op uitvoering ......................................................................... 12 2.5.1 Controle op eisen aan het camerasysteem................................ 12 2.5.2 Controle op eisen aan het transmissiesysteem .......................... 13 2.5.3 Controle op eisen aan waarnemen, herkennen en identificeren..... 13 2.5.4 Controle op eisen aan de kwaliteit van opgeslagen beeldmateriaal 13 2.6 bedrijfstelling en oplevering.......................................................... 13 2.7 Installatiecertificaat Camerasysteem Openbare Plaatsen ................... 14 2.8 Onderhoud, wijziging, uitbreiding van een camerasysteem ................ 15 3 Eisen aan het kwaliteitssysteem ......................................................... 16 3.1 Algemeen ................................................................................. 16 Bijlage 1A situatieschets cameratoezicht Dombosch .................................... 18 Bijlage 1B Systeemoverzicht Cameratoezicht Dombosch .............................. 19 Bijlage 2 Lijst van apparatuur in het systeem beschreven in bijlage 1B ............ 20 Bijlage 3 De functie per camera (waarneming, herkenning en identificatie) .... 28

2-6-2007

3 van 41

Informatiedocument conform Beoordelingsrichtlijn Cameratoezicht Openbare Plaatsen Eisen aan het ontwerp, het aanleggen en het onderhoud van het systeem

Inleiding
Voor u ligt het concept informatiedocument “ Cameratoezicht conform Beoordelingsrichtlijn Cameratoezicht Openbare Plaatsen; eisen aan het ontwerp, aanleggen en onderhoud van het systeem.” Het camerasysteem wordt ontworpen, geleverd en onderhouden volgens de eisen zoals omschreven in de CCV-beoordelingsrichtlijn ‘Cameratoezicht Openbare Plaatsen, procescertificaat voor het ontwerp, het aanleggen en het onderhoud van camerasystemen’. Dit informatiedocument beschrijft op welke wijze bij de inrichting van het cameratoezicht Dombosch voldoet aan de eisen van de gemeente, zoals verwoord in de op 3 februari in werking getreden nota cameratoezicht Dombosch van de burgemeester van Geertruidenberg en aan de CCV-beoordelingsrichtlijn. Dit document is complementair aan het informatiedocument “Cameratoezicht conform Beoordelingsrichtlijn Cameratoezicht Openbare Plaatsen; eisen aan de toezichtcentrale”, waarin voor de toezichtcentrale van Dombosch is beschreven op welke wijze aan de eisen van de gemeente, zoals verwoord in de op 3 februari in werking getreden nota Cameratoezicht Dombosch en aan de CCV-beoordelingsrichtlijn voor toezichtcentrales wordt voldaan. In dit document wordt gebruik gemaakt van begrippen en afkortingen zoals deze in de beoordelingsrichtlijn zijn vastgelegd.

CR! 10-3-06 9:01
Verwijderd: 5

4 van 41

Informatiedocument conform Beoordelingsrichtlijn Cameratoezicht Openbare Plaatsen Eisen aan het ontwerp, het aanleggen en het onderhoud van het systeem

CR! 15-3-06 14:59

2.
2.1

Eisen voor ontwerp, aanleg en onderhoud
Algemeen

Verwijderd:

2.2

Eisen gesteld aan het ontwerp

2.2.1 Eisen van de opdrachtgever
De omvang van het camera systeem Bijlage 1A van dit document bevat de schets met cameraposities en beelduitsnedes Bijlage 1B geeft een schets van de systeemopbouw. Onderstaande paragraaf bevat een summier functioneel overzicht van het cameratoezichtsysteem ter toelichting. Veel deelaspecten van het systeem worden later in dit document verder uitgewerkt. Er zijn 7 camera-eilanden opgesteld met ieder twee vaste en een dome camera en een op afstand bedienbare PTZ-camera. De beelden van deze 28 camera’s worden via draadloze techniek naar een toezichtcentrale op adres Meerval 42 op het industrieterrein gezonden. In deze toezichtcentrale worden de beelden uitgekeken en ze worden in een afgesloten ruimte opgeslagen gedurende met de gemeente en politie overeengekomen tijdsperioden (zie gemeentelijke nota cameratoezicht Dombosch). De Viewcontrol PAC in Sliedrecht fungeert als achterwacht van de bewaker op het industrieterrein. Indien de bewaker buiten op het industrieterrein een gebeurtenis opvolgt, schakelt hij de uitkijkfunctie door naar de PAC in Sliedrecht. De opslagfunctie is in Sliedrecht niet beschikbaar. Voor de uitkijkfunctie is een draadloze verbinding tussen de bewakingsruimte op het industrieterrein en de PAC in Sliedrecht opgezet. De functionaliteit en techniek die voor de achterwacht wordt gerealiseerd is ook toepasbaar voor doorschakeling van videobeelden naar een door de politie op termijn te ontwikkelen regionale Camera Toezicht Centrale (CTC), waar camerabeelden vanuit diverse openbare ruimtes(industrieterreinen, winkelcentra, uitgaanscentra etc.) kunnen worden samengebracht. Autorisaties en beveiliging zullen natuurlijk voor dit specifieke gebruik aangepast moeten worden.

CR! 10-3-06 9:01
Verwijderd: 5

5 van 41

Informatiedocument conform Beoordelingsrichtlijn Cameratoezicht Openbare Plaatsen Eisen aan het ontwerp, het aanleggen en het onderhoud van het systeem

CR! 15-3-06 14:59
Verwijderd:

De volgende draadloze verbindingen zijn gerealiseerd:

Cameraeiland 1 en 6 (samen 6 camera’s) Cameraeiland 2, 4 en 7 (samen 9 camera’s) Cameraeiland 3 en 5 ( samen 6 camera’s)

Verbindingscapaciteit (effectief) 20 Mbit hoofdverbinding + 2 Mbit backupverbinding 20 Mbit hoofdverbinding + 2 Mbit backupverbinding 20 Mbit hoofdverbinding + 2 Mbit backupverbinding

Verbindingscapaciteit (effectief)

Toezichtcentrale Meerval 42

2 Mbit straalverbinding + 1 Mbit backup verbinding

PAC Sliedrecht

Indien een hoofdverbinding door storing wegvalt schakelt het toezichtsysteem over op een lagere kwaliteit camerabeelden die over de backupverbindingen kunnen worden getransporteerd. Hierbij kan zowel de beeldfrequentie teruggebracht worden als de opnameresolutie. De BRL schrijft voor dat minimaal 5 beelden per seconde moeten kunnen worden uitgekeken bij beweging in het camerabeeldveld. (1 beeld per seconde in

CR! 10-3-06 9:01
Verwijderd: 5

6 van 41

Informatiedocument conform Beoordelingsrichtlijn Cameratoezicht Openbare Plaatsen Eisen aan het ontwerp, het aanleggen en het onderhoud van het systeem

rusttoestand). Door over te schakelen van 25 beelden per seconde naar 5 beelden per seconde en door de beeldresolutie terug te brengen kan bij storing van de hoofdverbinding de bandbreedtebeperking worden opgevangen) Over de beeldresolutie doet de BRL geen kwantitatieve uitspraken. Camerabeelden De camerabeelden hebben een resolutie van maximaal 720*576, worden met 1, 2, 5 of 25 beelden per seconde opgenomen en in MPEG4 formaat gecomprimeerd. De cameraopstelling van de vaste camera’s is bedoeld voor waarneming en niet voor herkenning en identificatie. De dome-camera en de op afstand bedienbare camera op elk camera-eiland hebben de mogelijkheid tot inzoomen en positiebesturing en geven daarmee de bewaker de mogelijkheid beelduitsneden te maken en objecten of personen te volgen. Deze beelden zijn geschikt voor herkenning en identificatie. Indien de hoofdverbinding tussen een camera-eiland en Meerval door storing uitvalt wordt op lagere resolutie en lagere beeldverversingsfrequentie overgeschakeld en wordt de backupverbinding voor transmissie gebruikt. Beperkingen beelduitsneden In verband met wettelijke voorschriften voor cameratoezicht in openbare ruimtes is de beelduitsnede van de vaste camera’s beperkt tot de openbare wegen op het industrieterrein zoals aangegeven op de situatieschets 1A. De beelden van de bedienbare camera’s zijn met technische middelen beperkt tot openbare ruimte. Op bedrijventerreinen kijken en in gebouwen, woonhuizen of tuinen kijken is dus niet mogelijk. Rekening houdend met de privacy van de bewoners van de woonwijk Achter de Hoeve, valt het gedeelte van de Zalmweg tussen de Maasdijk en de aansluiting (schuin tegenover de Bliek), naar het nog te realiseren gedeelte van deze woonwijk, buiten het bereik van het cameratoezicht. Op dat gedeelte van de Zalmweg vindt dus geen cameratoezicht plaats en worden geen beelden opgenomen. Uitkijkfunctie De beelden van de camera-eilanden worden in de bewakingsruimte meerval uitgekeken op een video-wall van 9 platte monitoren. De beelden worden hier per camera-eiland gegroepeerd weergegeven in de resolutie van 720*576. Bij netwerkstoring met 5 beelden per camera per seconde op lagere resolutie.

CR! 15-3-06 14:59
Verwijderd:

CR! 10-3-06 9:01
Verwijderd: 5

7 van 41

Informatiedocument conform Beoordelingsrichtlijn Cameratoezicht Openbare Plaatsen Eisen aan het ontwerp, het aanleggen en het onderhoud van het systeem

CR! 15-3-06 14:59

Foto video-wall toezichtcentrale Dombosch

Verwijderd:

Opslag De camerabeelden worden in een afgesloten opslagruimte met Borg risicoklasse 3 certificaat op Meerval 42 opgeslagen en zijn gedurende 28 dagen voor terugkijken beschikbaar. Beelden ouder dan 28 dagen worden automatisch verwijderd conform de procedure zoals beschreven in het complementaire informatiedocument “Cameratoezicht conform Beoordelingsrichtlijn Cameratoezicht Openbare Plaatsen; eisen aan de toezichtcentrale” Overdracht gegevens aan politie. De politie heeft middels een afgesproken procedure toegang tot opgenomen beeldmateriaal dat uit het systeem op een nader te bepalen mobiele datadrager zoals DVD of USB-stick kan worden aangeleverd. Bijlage 3 van dit document bevat een samenvatting van de technische kwalificaties van de gebruikte camera’s en de specificatie per camera-eiland/camera van het gebruikte type.

De functie van iedere camera(waarneming, herkenning of identificatie)
CR! 10-3-06 9:01
Verwijderd: 5

8 van 41

Informatiedocument conform Beoordelingsrichtlijn Cameratoezicht Openbare Plaatsen Eisen aan het ontwerp, het aanleggen en het onderhoud van het systeem

De functie is per camera gespecificeerd in bijlage 3.

CR! 15-3-06 14:59
Verwijderd:

Opslag van beeldmateriaal en beeldmerking van opgeslagen materiaal Zoals in de functionele beschrijving van het gebruikte camerasysteem eerder in dit hoofdstuk aangegeven wordt het beeldmateriaal gedurende 28 dagen opgeslagen. De beelden worden gekenmerkt met datum/tijd, en camera-identificatienaam. Gebruiksperiode en gebruiksomstandigheden De uren waarop wordt uitgekeken en waarop camerabeelden worden opgenomen zijn vastgelegd in paragraaf 4.5: Respect persoonlijke levenssfeer van de Nota Cameratoezicht Dombosch (pag 8). Het systeem kan het hele jaar door conform de gestelde toezichtseisen functioneren en is ontworpen om dit te doen onder de in Nederland gebruikelijke weersomstandigheden en onder de verlichtingsomstandigheden zoals gerealiseerd op het industrieterrein. Tijdens de eerste periode van gebruik zal met toezichthouders en gemeente geëvalueerd worden of en hoe door specifieke aanpassingen aan de openbare verlichting of groenvoorzieningen/straatmeubilair de toezichtsactiviteiten beter kunnen worden uitgevoerd.

2.2.2 Eisen aan het camerasysteem
De camera’s binnen het systemen moeten volgens de BRL “cameratoezicht openbare plaatsen; het ontwerp, het aanleggen en het onderhoud van camerasystemen” in bepaalde situaties een minimum aantal beeldwisselingen per seconde genereren, te weten: minimum aantal beeldwisselingen per camera per seconde op de monitor waar te nemen Rust ≥1 Beweging ≥5 *Rust en beweging hebben betrekking op het waar te nemen gebied en niet op de camera zelf. Rust betekent dat er geen beweging is waar te nemen. Fase Voor de camera-eilanden, op bedrijventerrein Dombosch te Geertruidenberg is gekozen voor een geavanceerd systeem, dat aan bovenstaande eis voldoet: Cameratype Beeldwisselingen/sec in Beeldwisselingen/sec bij rust beweging Vaste overzichtscamera’s 2 25 (2 per camera-eiland) Dome camera (1 per eiland) -25 PTZ camera (1 per eiland) -25 Vaste overzichtscamera’s Dit betekent dat er hoge kwaliteit beeld op de monitoren van de toezichtcentrale te zien zal zijn in rust én bij bewegend beeld.In de situatie waarbij Viewcontrol Sliedrecht als achterwacht het uitkijken van live beelden tijdelijk overneemt worden de camera beelden

CR! 10-3-06 9:01
Verwijderd: 5

9 van 41

Informatiedocument conform Beoordelingsrichtlijn Cameratoezicht Openbare Plaatsen Eisen aan het ontwerp, het aanleggen en het onderhoud van het systeem

over een 2 Mbit verbinding getransporteerd tussen toezichtcentrale Dombosch en Viewcontrol Sliedrecht. De achterwacht kan in een overzicht de camerabeelden van de camera’s bekijken met een verversingssnelheid van ongeveer een beeld per seconde. Hij kan daarbij van een door hem te selecteren specifieke camera beelden kunnen opvragen met een hogere verversingsfrequentie. Opmerking: In Sliedrecht vindt geen opslag van camerabeelden plaats en is beeldmanipulatie anders dan bekijken van livebeelden en opgeslagen beelden na doorschakelen door de toezichthouder niet mogelijk.

CR! 15-3-06 14:59
Verwijderd:

2.2.3 Eisen aan het transmissiesysteem
Het gebruikte transmissiesysteem op bedrijventerrein Dombosch is zeer integer en betrouwbaar. Gekozen is voor een systeem, redundant uitgevoerd, waarbij gebruik wordt gemaakt van een 5.6 Gigaherz Alvarion point-multipoint radiotechniek en een draadloze breedbandverbinding, zogenaamde Wireless Local Loop verbinding. Deze Wireless Local Loop verbinding dient als back-upverbinding, mocht de Alvarion pointmultipoint verbinding onverhoopt wegvallen. De beelden welke over deze verbindingen doorgezonden worden naar de toezichtcentrale en/of naar de PAC meldkamer in Sliedrecht kunnen van buitenaf door gebruik van externe apparatuur niet opgevangen worden doordat de wijze van transmissie plaatsvindt in een, specifiek voor het camerasysteem gereserveerd, frequentiespectrum op een wireless Virtual Private Network (VPN) Bovendien is in het netwerk gebruik gemaakt van codering volgens de standaard 802.11i 128 bits AES (Advanced Encryption Standard).

CR! 10-3-06 9:01
Verwijderd: 5

10 van 41

Informatiedocument conform Beoordelingsrichtlijn Cameratoezicht Openbare Plaatsen Eisen aan het ontwerp, het aanleggen en het onderhoud van het systeem

CR! 15-3-06 14:59
Verwijderd:

2.2.4 Eisen aan waarnemen, herkennen en identificeren
. De vaste camera’s op de zeven camera-eilanden fungeren als waarneemsystemen. Met behulp van de beweegbare dome-camera’s en de camera’s met pan, tilt en zoommechanisme kunnen zeer gedetailleerde uitsnedes worden gemaakt, waarmee identificatietaken kunnen worden uitgevoerd.

Eisen aan de kwaliteit van opgeslagen beeldmateriaal
. Er wordt zeker gesteld dat:  Binnen het camerasysteem geen apparatuur of software aanwezig is waarmee het beeldmateriaal voor, tijdens of na opslag in blijvende zin ongemerkt gemanipuleerd kan worden; De apparatuur waarop het beeldmateriaal wordt opgeslagen zodanig opgesteld staat dat deze in de gebruiksfase voor derden, behoudens geauthoriseerde personen, niet toegankelijk is; De opslag ruimte wordt beveiligd met een BORG risicoklasse 3 Bz En - Cz.systeem. De kwaliteit van de beelden voldoet aan de eisen van punt 2.2.4 “eisen aan waarnemen, herkennen en identificeren”;
CR! 10-3-06 9:01
Verwijderd: 5

11 van 41

Informatiedocument conform Beoordelingsrichtlijn Cameratoezicht Openbare Plaatsen Eisen aan het ontwerp, het aanleggen en het onderhoud van het systeem

Aan de opdrachtgever schriftelijk wordt gemeld dat in de gebruiksfase het beeldmateriaal maximaal 28 dagen mag worden opgeslagen en daarna moet worden vernietigd.

CR! 15-3-06 14:59
Verwijderd:

2.3

Detailontwerp van het systeem

In de bijlage 2 sub A, B, C, D en E wordt aangegeven welke producten er gebruikt worden voor het camerasysteem. Voor wat betreft de overzichtstekening van het af te dekken terrein met daarop aangeven de projectie van het camerasysteem wordt verwezen naar de bijlage 1A. Op deze tekening wordt ook duidelijk aangegeven welk gebied en zone bekeken wordt. Op de tekening is duidelijk gemaakt middels nummering welke camera-eiland het betreft. Deze nummering correspondeert met bijlage 3 gegeven overzicht van elk afzonderlijk camera-eiland en de daar bijbehorende camera’s.

Wijzigingen die naderhand op het ontwerp, in de genoemde volgende fases, worden doorgevoerd dienen wederom conform deze paragraaf te worden afgestemd en aansluitend te worden vastgesteld voordat tot uitvoering kan worden overgegaan. Het detailontwerp en eventuele wijzigingen worden vastgesteld door een projecteringsdeskundige. Feelsafe zal binnen de daartoe in de BRL aangegeven periode personeel een erkende opleiding hiertoe laten afronden.

2.4

Uitvoering

Feel Safe draagt ervoor zorg dat de gebruikte materialen en apparatuur wordt geïnstalleerd en gecontroleerd conform de bijgeleverde voorschriften. De uitvoering staat onder directe leiding van een installatiedeskundige die op het werk aanwezig is. Deze installatiedeskundige houdt tijdens de uitvoering een overzicht bij van medewerkers, ingehuurd personeel en personeel van onderaannemers die op of aan de installatie werkzaamheden hebben verricht.

2.5

Controle op uitvoering

De installatiedeskundige controleert en stelt vast dat de installatie van materialen en apparatuur volgens de voorschriften wordt uitgevoerd. Verder voert de projecteringsdeskundige de controles volgens paragraaf 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3 en 2.5.4 uit.

2.5.1 Controle op eisen aan het camerasysteem
De werking van het camerasysteem conform de eisen van paragraaf 2.2.2 wordt gecontroleerd volgens de procedure “verificatie camera-installatie”.

CR! 10-3-06 9:01
Verwijderd: 5

12 van 41

Informatiedocument conform Beoordelingsrichtlijn Cameratoezicht Openbare Plaatsen Eisen aan het ontwerp, het aanleggen en het onderhoud van het systeem

CR! 15-3-06 14:59
Verwijderd:

2.5.2 Controle op eisen aan het transmissiesysteem
Op de punt-multipunt verbinding wordt (hoofdverbindingen tussen camera-eilanden en de mast bij de toezichtcentrale wordt met 802.11i 128 bit AES encryptie beveiligd. De backupverbindingen worden in een gelicenseerde band gerealiseerd, waarbij leverancierspecifieke encryptie wordt toegepast.

2.5.3 Controle op eisen aan waarnemen, herkennen en identificeren
Objectgrootte De werking van het camerasysteem conform de eisen van paragraaf 2.5.3 en 2.2.4 wordt gecontroleerd volgens de procedure “verificatie camera-installatie”.

2.5.4 Controle op eisen aan de kwaliteit van opgeslagen beeldmateriaal
Bijlage 2 bevat de lijst van toegepaste apparatuur/software. De apparatuur ondersteunt geen functies voor manipulatie van opgeslagen beelden anders dan het conform bijlage 2 van het privacyreglement “Cameratoezicht gemeente Geertruidenberg” beschikbaar stellen van opgeslagen beeldmateriaal voor de in dit privacyreglement genoemde doelstellingen. De opslagapparatuur is opgesteld in een afgesloten ruimte die kan worden afgesloten voor derden (De opslag ruimte wordt beveiligd met een BORG risicoklasse 3 Bz En Cz.systeem) De werking van het camerasysteem conform de eisen van paragraaf 2.5.3 en 2.2.4 wordt gecontroleerd volgens de procedure “verificatie camera-installatie”. De uitvoering van deze procedure leidt tot een rapport verificatie camera-installatie waarin de kwaliteit van het beeldmateriaal is beschreven. In het informatiedocument bij de BRL die van toepassing is op de toezichtcentrale wordt de procedure voor het toezicht op handhaving van deze eis beschreven.

2.6

bedrijfstelling en oplevering

Na vaststelling dat alle controles van paragraaf 2.5 een positief resultaat hebben kan het camerasysteem definitief opgeleverd worden en overdragen worden aan de opdrachtgever. Hierbij zullen tevens aan de en opdrachtgever verstrekt worden:
CR! 10-3-06 9:01
Verwijderd: 5

13 van 41

Informatiedocument conform Beoordelingsrichtlijn Cameratoezicht Openbare Plaatsen Eisen aan het ontwerp, het aanleggen en het onderhoud van het systeem

   

Een definitieve goedgekeurde tekening met daarop het camerasysteem; Een ingevulde en afgetekende checklist die bij de controle volgens paragraaf 2.5 is gebruikt; Eventuele randvoorwaarden en gebruiksaanwijzingen die behoren bij het camerasysteem of onderdelen ervan; Indien het camerasysteem geschikt is voor de opslag van beeldmateriaal de maximale tijdsduur dat de gebruiker van het systeem beeldmateriaal mag opslaan en de procedure om beeldmateriaal na deze termijn te vernietigen; Een onderhoudsschema dat de opdrachtgever dient aan te houden.

CR! 15-3-06 14:59
Verwijderd:

2.7

Installatiecertificaat Camerasysteem Openbare Plaatsen

Zodra de opdrachtnemer in het bezit is van een certificering conform de BRL Cameratoezicht Openbare Plaatsen; Eisen aan het ontwerp het aanleggen en het onderhoud van het systeem, zal hij binnen twee weken een installatiecertificaat ‘Camerasysteem Openbare Plaatsen’ opleveren aan de opdrachtgever. Hierbij wordt gebruik gemaakt van door het College van Deskundigen vastgesteld model dat is opgenomen in bijlage IV van de Beoordelingsrichtlijn Cameratoezicht Openbare Plaatsen; eisen aan het ontwerp, het aanleggen en onderhoud van het systeem.

CR! 10-3-06 9:01
Verwijderd: 5

14 van 41

Informatiedocument conform Beoordelingsrichtlijn Cameratoezicht Openbare Plaatsen Eisen aan het ontwerp, het aanleggen en het onderhoud van het systeem

CR! 15-3-06 14:59
Verwijderd:

2.8

Onderhoud, wijziging, uitbreiding van een camerasysteem

Onderstaande procedure kan niet eerder in werking treden dan nadat de installateur gecertificeerd is. Bij de start van het onderhoud wordt het Installatiecertificaat Camerasysteem Openbare Plaatsen van de betreffende installatie gecontroleerd. Het onderhoud wordt uitgevoerd volgens het onderhoudsschema dat behoort bij het betreffende camerasysteem. Dit onderhoudsschema is tevens onder behandeling en zal in een proceduredocument worden gevat en ingevoegd in het kwaliteitbeheersysteem en aldus gearchiveerd. Onderhoud vindt verder plaats door vast te stellen dat het camerasysteem niet is/wordt gewijzigd of uitgebreid en een controle uit te voeren volgens paragraaf 2.5.3. Bij deze controle dient in ieder geval aan de hand van de definitieve tekening met de daarop aangegeven controlepunten (zie paragraaf 2.3):    Iedere camera via één controlepunt te worden beoordeeld, Iedere van toepassing zijnde functie (waarnemen, herkennen, identificeren) van het camerasysteem éénmaal te worden gecontroleerd; Minimaal 10% van het totale aantal controlepunten zoals deze op de definitieve tekening staan aangegeven te worden gecontroleerd

Alle beoordelingen moeten een positief resultaat hebben. In geval er één afwijking wordt vastgesteld moet het camerasysteem binnen specificatie worden gebracht en volledig conform paragraaf 2.5 worden gecontroleerd met een positief resultaat voordat tot oplevering kan worden overgegaan. Wanneer tevens afwijkingen worden gevonden zal dit gedocumenteerd worden in een kwaliteitbeheersysteem. Bij afronding van het onderhoud wordt het camerasysteem weer vrijgegeven en wordt opgeleverd conform paragraaf 2.7 wordt een installatiecertificaat afgegeven. Een camerasysteem zonder installatiecertificaat, een wijziging of uitbreiding van het camerasysteem wordt behandeld volgens de paragrafen 2.1 tot en met 2.7 van dit informatiedocument.

CR! 10-3-06 9:01
Verwijderd: 5

15 van 41

Informatiedocument conform Beoordelingsrichtlijn Cameratoezicht Openbare Plaatsen Eisen aan het ontwerp, het aanleggen en het onderhoud van het systeem

CR! 15-3-06 14:59

3

Eisen aan het kwaliteitssysteem

Verwijderd:

3.1

Algemeen

Feelsafe zal een kwaliteitssysteem conform de eisen in de “BRL Cameratoezicht Openbare Plaatsen;Eisen aan het ontwerp, het aanleggen en het onderhoud van het systeem” opstellen , in gebruik nemen en laten certificeren. De BRL geeft leveranciers hiertoe respijt tot een jaar na vaststelling van de BRL (is gebeurd op 16 november 2005)

3.6 "De toezichtcentrale levert informatie op basis van live beeldmateriaal en opgeslagen beeldmateriaal volgens de eisen zoals omschreven in de beoordelingsrichtlijn `Cameratoezicht Openbare Plaatsen, procescertificaat voor de toezichtcentrale'.

CR! 10-3-06 9:01
Verwijderd: 5

16 van 41

Informatiedocument conform Beoordelingsrichtlijn Cameratoezicht Openbare Plaatsen Eisen aan het ontwerp, het aanleggen en het onderhoud van het systeem

CR! 15-3-06 14:59
Verwijderd:

Bijlagen

CR! 10-3-06 9:01
Verwijderd: 5

17 van 41