Bedrijventerrein

’05

HET VAKBLAD OVER DUURZAAM BEHEREN EN EXPLOITEREN VAN BEDRIJVEN- EN KANTORENTERREINEN

‘Omdat wij als uitzendbureau van Poolse en Duitse arbeidskrachten onze diensten aanbieden aan bedrijven die veelal gevestigd zijn op bedrijventerreinen, zitten wij daar zelf ook. Je merkt dat steeds meer dienstverleners het bedrijventerrein ontdekken als een interessant afzetgebied. Ik vind het interessant dat er een vakblad komt dat die ontwikkelingen in kaart brengt.’ Rob Peeters, vestigingsmanager, Covebo Uitzendburo Weert

VAN DE STADSRAND NAAR HET CENTRUM VAN ECONOMISCHE ONTWIKKELING

Bedrijventerrein
Industriegebieden, businessparks, kantorentuinen: bedrijventerreinen. Iedere dag werken er miljoenen mensen en worden er vele miljarden euro’s verdiend en het is niet overdreven om te stellen dat bedrijventerreinen de stille kracht zijn achter de Nederlandse economie. Toch worden bedrijventerreinen niet louter positief bekeken. Een dichtbevolkt land als Nederland kent tal van conflicterende ruimtelijke belangen. En de druk van bedrijventerreinen op de omliggende gebieden is groot. Net zoals de mobiliteit tussen woon- en werklocaties zorgt voor een enorme belasting op het lokale wegennet. Ook óp het bedrijventerrein zelf gaat niet alles zonder slag of stoot. Samenhang en samenwerking is gewenst. Gezamenlijke beveiliging om criminaliteit tegen te gaan. Gezamenlijke inkoop van bijvoorbeeld energie om kosten te drukken. Gezamenlijk beheer van de openbare ruimte om verloedering te vermijden. Maar samenwerking is lastig. Parkmanagement gaat vooralsnog moeizaam in Nederland. Terwijl er wel wat moet gebeuren. Nog steeds worden er nieuwe bedrijventerreinen gepland, maar de tijd dat oude bedrijventerreinen konden worden ingeruild voor nieuwe terreinen in het buitengebied lijkt voorbij. Er bestaat immers een sterk groeiende maatschappelijke weerstand tegen het bebouwen van de open ruimte. Bovendien bestaat er helemaal geen gebrek aan bedrijventerreinen. Er bestaat alleen een gebrek aan goede bedrijventerreinen. Dat maakt herstructurering van verlaten gebieden tot een belangrijk issue, maar noopt vooral tot optimalisatie van bestaande, nog in gebruik zijnde, gebieden. IBIS-cijfers tonen aan dat voor 2010 ruim tien procent van het bestaande areaal aan bedrijventerreinen wordt gerevitaliseerd. Reden genoeg voor de introductie van Bedrijventerrein, hét vakblad over het duurzaam beheren en exploiteren van bedrijven- en kantorenterreinen.

Beleid
Het beleid met betrekking tot bedrijventerreinen wordt gemaakt bij de lokale en provinciale overheid. Door de Nota Ruimte krijgen zij nog meer mogelijkheden om hun eigen beleid te bepalen. Binnen de gemeente moeten de afdelingen economie, ruimte en milieu samen het beleid bepalen. Hoe verloopt die samenwerking? Hoe komen zij tot een goed beleid? Welke issues spelen daarbij? En hoe wordt er op regionaal en provinciaal niveau samengewerkt? Bovendien: hoe verloopt de besluitvorming? Welke processen spelen daarbij een rol? Veel gemeenten hebben te maken met leegstand van bestaande terreinen, wat doen ze met die terreinen? En hoe maken ze de keuze tussen nieuwbouw of herstructurering?

Verwerving
Een belangrijke stap op weg naar een nieuw bedrijventerrein is de verwerving van gronden. Wat is de rol van vastgoedpartijen daarin? Hoe verlopen aankoopprocessen? Wat zijn de aandachtspunten? Wie zijn er allemaal betrokken? En wat kost een vierkante meter bedrijfsterrein eigenlijk? Oftewel; hoe bepaal je de waarde van een terrein?

Ontwikkeling
Op ontwikkelingsgebied spelen tal van issues. Verschillende partijen moeten daarbij nauw samenwerken om tot een bevredigend resultaat te komen. Zij moeten zorgen voor een optimale inrichting, rekeninghoudend met de belangen van de gebruikers, omwonenden en overheden. Ook bij bestaande gebieden is het item ontwikkeling belangrijk. Niet voor niets is herstructurering momenteel zo’n groot item.

Exploitatie
Wie zit waar? En waarom? En welk voordeel biedt welke plek? Hoe werken overheden samen bij het verdelen van bedrijven. Gemeente X de zware industrie en gemeente Y de agrobusiness? Allemaal vragen die een rol spelen bij de exploitatie. En: wachtlijst versus leegstand, terwijl het ene terrein leegstand vertoont, staan bedrijven in de rij voor vestiging op een ander terrein. Hoe ga je daar mee om?

Informeren en inspireren
Het vakblad Bedrijventerrein wil informeren en inspireren. Dat levert een mix op van diepgravende achtergrondverhalen, analyses door specialisten, verhelderende fotografie en infographics en natuurlijk nieuws en actualiteit. Bedrijventerrein wil daarbij een mix bieden van artikelen over beleid, verwerving, ontwikkeling, exploitatie en dienstverlening.

Dienstverlening
Een logisch gevolg op de exploitatie is dienstverlening. Welke diensten zijn er te koop? En welke meerwaarde bieden ze? Is het gezamenlijk inkopen van beveiliging en energie nu echt zoveel voordeliger? Of zit je met handen en voeten gebonden aan de buren? Maar ook: parkmanagement en andere samenwerkingsverbanden op het bedrijventerrein.

Arbeidsmarktcommunicatie
Heeft u vragen over adverteren in Bedrijventerrein? Neem dan contact op met: Elba Media Postbus 2160 3800 CD Amersfoort T 033 4626061 F 033 4220088 Bedrijventerrein wordt gelezen door meer dan 5.000 professionals die dagelijks werkzaam zijn op en met bedrijventerreinen (wat een hoge mate van selectiviteit oplevert). Mensen die bezig zijn met hun vak, maar ook met hun carrière. Dat maakt Bedrijventerrein tot een geschikt medium voor uw arbeidsmarktcommunicatie.

Advertorial
In Bedrijventerrein bestaat ook de mogelijkheid tot het plaatsen van advertorials. Met name in de dienstverlenende sector is een advertorial een goed communicatiemiddel. Uiteraard kunnen wij, in overleg met u, een advertorial op maat maken waarin uw boodschap optimaal communiceert met de doelgroep van Bedrijventerrein.

Let op: tot 1 februari 2005 geldt een speciale introductiekorting van 10% voor adverteerders.

Adverteren

VAN DE STADSRAND NAAR HET CENTRUM VAN ECONOMISCHE ONTWIKKELING

Voor vakmensen
Bedrijventerrein richt zich op vakmensen. Op specialisten die nauw betrokken zijn bij de beleidsvorming rond bedrijventerreinen, maar ook bij de verwerving, ontwikkeling en exploitatie ervan. Bovendien richt Bedrijventerrein zich op de professionals die betrokken zijn bij de dienstverlening aan bedrijven op de terreinen. Zowel bij de gemeentelijke als provinciale overheid zijn er tal van ambtenaren verantwoordelijk voor de bedrijventerreinen in hun gemeente en provincie. Zij worden aangestuurd door bestuurders met een ruimtelijke of economische achtergrond. Ook overige opdrachtgevers als projectontwikkelaars behoren tot de doelgroep. Daarnaast is Bedrijventerrein interessant voor ingenieur- en adviesbureaus, beveiligingsspecialisten, aannemers en andere dienstverleners en toeleveranciers op bedrijventerreinen. En richt het vakblad zich op managers van grote bedrijven op bedrijventerreinen en beleggers in die bedrijven.

De lezers van bedrijventerrein zijn actief als
Gemeenten, provincies en de rijksoverheid Waterschappen Projectontwikkelaar / Aannemer (Vastgoed) Belegger Manager bij een bedrijf dat gevestigd is op een bedrijventerrein Stedebouwkundige / Planoloog (Landschaps-) Architect / Ontwerper Parkmanagementorganisaties Dienstverleners (o.a. Energie, Afval, Financiën, Telecom, Uitzendorganisaties, etc.)

Bedrijventerreinen in cijfers
- Oppervlakte bedrijventerreinen in Nederland - Aantal bedrijventerreinen in Nederland - Oppervlakte bedrijventerreinen te herstructureren voor 2010 o Aantal bedrijventerreinen onder herstructurering o Aantal bedrijventerreinen dat binnen 3 jaar wordt geherstructureerd o Aantal bedrijventerreinen dat is verouderd - Oppervlakte uitgifte nieuwe bedrijventerreinen o Aantal bedrijventerreinen nieuw uitgegeven - Nog uit te geven terrein (landelijk) (waarvan 50% op korte termijn) 92.549 ha (netto = 68.741 ha) 3.582 10.000ha 127 324 315 8.390ha 486 11.238 ha Bron: IBIS, 2002

Door vakmensen
Bedrijventerrein wordt ook gemaakt door vakmensen. De redacteuren van Bedrijventerrein hebben hun sporen verdiend in de journalistiek en schreven reeds vele verhalen over ruimtelijke ordening, mobiliteit, zakelijke dienstverlening, milieu en management. Zij kennen en herkennen de problemen in en rond bedrijventerreinen. Onafhankelijk en objectief zullen zij het brede scala aan onderwerpen verslaan.

Met vakmensen
Een vakblad maak je samen mét het vak. Met de mensen die echt verstand van zaken hebben. Daarom wordt de redactie gesteund door deskundigen uit het veld die zitting nemen in de redactieraad. Het formeren van deze redactieraad is nog in volle gang. Begin 2005 wordt bekend wie zitting nemen in de redactieraad.

Met u
Heeft u onderwerpsuggesties, productinformatie of wilt u over de inhoud van het blad met de redactie van gedachten wisselen? Neem dan contact op met de hoofdredacteur van Bedrijventerrein: Jan-Willem Wesselink, 033 4220080 of per mail op redactiebt@lensinkvanberkel.nl. Ons postadres is: postbus 2160, 3800 CD Amersfoort.

Abonnementen
Wilt u een abonnement op Bedrijventerrein? Neem dan contact op met: Elba Media Als u een jaarabonnement afneemt voor Postbus 2160 €30,00 geldt tot 1 maart 2005 het aanbod dat 3800 CD Amersfoort u gratis het boek Ruimtelijke economische T 033 4626061 dynamiek (twv €19,50) geschreven door F 033 4220088 Oedzge Atzema, Jan G. Lambooy, Ton van info@elbamedia.nl Rietbergen, Egbert Wever ontvangt.

‘Mobiliteit en bedrijventerreinen zijn een hot item in onze gemeente. Hoe zorg je voor een optimale bereikbaarheid van de terreinen, zonder dat dat onnodig veel binnenstedelijk autoverkeer genereert? Daar doen wij zelf veel onderzoek naar, maar ik ben daarom ook erg geïnteresseerd in de ontwikkelingen in andere gemeenten. Ik hoop dat het blad Bedrijventerrein die informatie gaat bieden.’ Coen Dingemans, hoofd afdeling Verkeer en Vervoer , gemeente Deventer

Zo belonen wij graag uw vertrouwen in ons initiatief.

’05 Bedrijventerrein
VAN DE STADSRAND NAAR HET CENTRUM VAN ECONOMISCHE ONTWIKKELING

Algemene informatie
Titel Ondertitel Uitgeverij Uitgever

Bedrijventerrein Het vakblad over duurzaam beheren en exploiteren van bedrijven- en kantorenterreinen Elba Media Edgar van Eekelen

Advertentietarieven
Full colour tarief 1/1 pagina 1/2 pagina 1/4 pagina Opbouwkleur 1/1 pagina 1/2 pagina 1/4 pagina Zwart/Wit 1/1 pagina 1/2 pagina 1/4 pagina 1x 3150 1890 1134 2678 1607 964 2009 1205 723

(alle tarieven zijn in euro’s en excl. BTW) 2x 2835 1701 1021 2410 1446 868 1808 1085 651 4x 2552 1531 919 2169 1301 781 1627 976 586

Advertentie-exploitatie Edgar van Eekelen T: 033 462 60 61 F: 033 422 00 88 E: e.vaneekelen@elbamedia.nl Advertentieadres Utrechtseweg 31A Postbus 2160 3800 CD Amersfoort T: 033 462 60 61 F: 033 422 00 88 E: info@bedrijventerrein.biz www.bedrijventerrein.biz Verschijningsfrequentie Oplage Jaarabonnement Losse nummerprijs 1 x per 3 maanden 5000 exemplaren € 30,€ 7,95

Advertorials Het tarief voor een advertorial is gelijk aan het 1/1 fc-tarief + de kosten voor de productie van de advertorial (fotografie, redactie, vormgeving, lithografie) . Tarieven meehechters, antwoordkaarten, opplakkers en bijsluiters Tarieven en specificaties op aanvraag.

Redactionele formule

Toeslagen

Redactieadres Utrechtseweg 31A Postbus 2160 3800 CD Amersfoort T: 033 422 00 80 F: 033 422 00 88 E: redactie-bt@lensinkvanberkel.nl

Wensen voor een speciale plaats worden waar mogelijk ingewilligd. De toeslagen worden berekend over de gecontracteerde prijs. Speciale plaats Aflopend 20% 15%

Advertentiemateriaal

Hoofdredacteur

Jan-Willem Wesselink Binnen de journalistieke objectiviteit die u van een titel als Bedrijventerrein mag verwachten, staan nieuws- en opinierubrieken voor uw bijdragen open. Onze redactie ziet uw persberichten en dergelijke graag tegemoet.

Technische gegevens
Bladspiegel Zetspiegel Drukprocédé Papiersoort omslag Papiersoort binnenwerk Raster Afwerking

Certified PDF (conform specificaties Tijdschriften Nederland) geldt als norm voor Elba Media als het gaat om aanlevering van digitaal advertentiemateriaal. Certified PDF biedt de kwaliteit die nodig is voor een betrouwbare en controleerbare wijze van uitwisseling van bestanden tussen adverteerder en Elba Media. De juiste specificaties voor aanlevering van Certified PDF Tijdschriften Nederland zijn te vinden op www.oppo.nl. Bij aanlevering van Certified PDF worden geen kosten doorberekend. Indien aanlevering van Certified PDF niet mogelijk is, neem dan contact op met uw accountmanager of order afdeling. Elba Media behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor kosten, veroorzaakt door aanlevering van niet druk- of paginagereed materiaal, in rekening te brengen. Als richtlijn geldt hierbij een uurtarief van �60 (excl. BTW).

205 x 275mm 185 x 255mm offset silk 150gr silk 115gr rasterlineatuur 80 geniet gebrocheerd

Termijn van annuleren Verschijningstabel

4 weken voor verschijningsdatum (contract blijft gehandhaafd) Nr. 1 2 3 4 verschijningsdatum 24 maart 30 juni 22 september 15 december aanleverdatum 10 maart 16 juni 8 september 1 december
Zetfouten voorbehouden

Formaten & afmetingen in mm

(breedte x hoogte) formaat zetspiegel 1/1 pagina 185 x 255 1/2 pagina staand 90 x 255 1/2 pagina liggend 185 x 125 1/4 pagina 90 x 125 * excl. 3 mm afsnede Afwijkende formaten in overleg

aflopend* 205 x 275 100 x 275 205 x 135 -