thema 14

thema 14

Economie en bedrijvigheid
visie
Een gemeente die voorwaarden schept voor een klimaat waarin bedrijven een gezonde economische ontwikkeling kunnen doormaken.

de kern
• Het Rondeveense werkloosheidspercentage onder het landelijk en provinciaal gemiddelde houden; • het bevorderen van een aanbod van bedrijventerreinen dat gebaseerd is op de toekomstige vraag van bedrijven; • het door middel van revitalisering optimaliseren van de bestaande bedrijventerreinen (de terreinen duurzaam en efficiënt bruikbaar maken); • het versterken van de positie van Mijdrecht als keuzewinkelcentrum voor de gemeente en regio, door uitvoering te geven aan de Detailhandelsvisie De Ronde Venen en de Structuurvisie voor het centrum van Mijdrecht;

revitalisering bedrijventerrein 82

14
Economie en bedrijvigheid

gedroomde foto van 2006

• het behouden en versterken van een winkelcentrum voor de dagelijkse boodschappen in de kernen van Vinkeveen en Wilnis, door uitvoering te geven aan de Detailhandelsvisie De Ronde Venen; • het verder integreren van het economisch beleid met het beleid bij recreatie en toerisme, ten gunste van een marktgerichte ontwikkeling daarvan; • het bewerkstelligen dat bedrijfseconomisch gezonde landbouwbedrijven die door hun fysieke ligging, bedrijfsopzet, of ondernemerskarakteristiek geen mogelijkheden hebben tot landbouwverbreding, het bedrijf duurzaam kunnen voortzetten; • het bevorderen dat ondernemers van agrarische bedrijven die zich lenen voor verbredingactiviteiten, hiertoe op bedrijfseconomisch verantwoorde wijze de mogelijkheid krijgen. • het op gang brengen van een herstructureringsoperatie voor de glastuinbouw, in samenhang met de ontwikkeling van het glastuinbouwgebied Wickelhof. • het voeren van een terughoudend beleid inzake openbare activiteiten op zondagen.

Het aantal bedrijven en het aantal werknemers hebben in de periode tot 2006 kunnen toenemen door onder andere de uitgifte van de bedrijventerreinen MOB-complex en Werkeiland. Het gevolg is dat het Rondeveense werkloosheidspercentage onder het landelijk en provinciaal gemiddelde is gebleven. Het van oudsher kwantitatieve probleem van werkloosheid heeft zich steeds meer ontwikkeld tot een kwalitatief probleem. Behalve dat enerzijds mensen moeilijk aan een passende baan komen, blijken anderzijds veel lokale bedrijven het werven van voldoende geschikt personeel als ernstig probleem te ervaren. Het aantrekken van personeel van buiten de gemeente blijft lastig, omdat het aantal betaalbare woningen beperkt is. Voor een belangrijk deel van de Rondeveense beroepsbevolking is er geen passende arbeidsplaats in de eigen gemeente. Grote aantallen mensen pendelen daarom noodgedwongen naar elders. In de praktijk wordt deze groep pendelaars niet kleiner, doordat vanuit kwalitatief oogpunt vraag en aanbod nog niet goed op elkaar aansluiten. Het realiseren van vestigingsmogelijkheden voor met name dienstverlenende bedrijven biedt soelaas.

83

thema 14

Goed functionerende bedrijventerreinen vormen de garantie dat er ook in de toekomst voldoende werkgelegenheid zal zijn. Een aantal van de verbeteringen aan de bedrijventerreinen die visueel, maar zeker ook functioneel achterop zijn geraakt, is inmiddels gerealiseerd, maar er is nog een lange weg te gaan. In Mijdrecht is het prettig winkelen, onder andere door de gerealiseerde verbeteringen bij de circuitvorming en de concentratie van winkels. Ook de keuzemogelijkheden voor goederen en diensten zijn toegenomen. Het winkelgebied is steeds beter ontwikkeld tot een gezellig verblijfsgebied. In Vinkeveen en Wilnis hebben we keuzes gemaakt aangaande de situering en invulling van de winkelfunctie. Wanneer de ruimtelijke randvoorwaarden gecreëerd zijn, komt er een compact winkelgebied. Daarmee wordt een verdere afkalving van de voorzieningenstructuur voorkomen. In Vinkeveen zijn meer mogelijkheden ontstaan om recreanten het centrum in te krijgen. Zowel de recreatie als de winkelfunctie hebben daardoor toekomst gekregen.

Als gevolg van de blijvende druk op de rentabiliteit binnen de landbouw en het ontbreken van een bedrijfsopvolger op veel bedrijven is het aantal land- en tuinbouwbedrijven in de jaren tot 2006 verder afgenomen. Voor een aantal individuele landbouwbedrijven zijn er door verbreding kansen gebleken, zoals door het produceren en vermarkten van streekeigen producten, biologische landbouw of vormen van natuur- en landschapsbeheer. De markt en de mogelijkheden voor deze vormen van verbreding blijven relatief beperkt. In potentie liggen de meeste kansen op het gebied van recreatie en toerisme. Steeds meer inwoners en publiek van buiten brengen vrije tijd door in het buitengebied. Voor andere bedrijven resteert de noodzaak tot schaalvergroting; een schaalvergroting die in de praktijk vaak moeilijk en tegen zeer hoge kosten te realiseren is.

* Ronde Venen Economisch Peil 84

14
Economie en bedrijvigheid

0p weg naar de kern

Economie en bedrijvigheid zijn geen losse beleidsvelden. De samenhang met diverse thema´s, zoals thema 11 Ruimtelijke ordening en handhaving, is evident. Om het economisch beleid dan ook meer effect te laten sorteren zal een nauwe afstemming moeten plaatsvinden met het ruimtelijke beleid binnen de gemeente.

culiere investeerders recent zijn herontwikkeld tot kleinere moderne bedrijfsunits. Waar mogelijk moeten we deze ontwikkelingen stimuleren door met eigenaren van verouderde panden in contact te treden.

Detailhandel

Bedrijfscontacten

Belangrijke voorwaarde voor een op maat gericht ruimtelijk-economisch beleid is het scheppen van voorwaarden om frequent met ondernemersverenigingen en standsorganisaties van gedachten te wisselen over actuele zaken. Daarnaast zal het college ook individuele bedrijven bezoeken. Om de werkgelegenheidsfunctie van de Rondeveense bedrijventerreinen te waarborgen zal nadrukkelijker beleid geformuleerd worden voor de gemeentelijke terreinen. Een visie op de gemeentelijke bedrijventerreinen zal moeten aangeven hoe de verschillende terreinen of delen daarvan zich het beste kunnen ontwikkelen om straks een voldoende aantrekkelijk vestigingsklimaat te kunnen bieden. Hierbij zal een afgewogen segmentering noodzakelijk zijn om clusters van vergelijkbare bedrijven een meer op maat en op de toekomst gericht vestigingsklimaat te kunnen bieden. Revitaliseringsactiviteiten zullen hier dan op ingesteld worden. Het onderzoek dat sinds enige jaren naar de ontwikkelingen op de vastgoedmarkt op de Rondeveense terreinen wordt gehouden, zal worden voortgezet. Een positieve ontwikkeling is, dat een aantal verouderde grootschalige bedrijfsgebouwen door parti-

Het versterken van de winkelfunctie van Mijdrecht geschiedt volgens de richtlijnen in de Detailhandelsvisie De Ronde Venen. Voor een goed lopend centrum als dat van Mijdrecht betekent dit de puntjes op de “i” zetten. Hier zijn voornamelijk ruimtelijke randvoorwaarden aan verbonden. Tijdens de inloopavond voor inwoners is naar voren gebracht dat bij de Structuurvisie centrum Mijdrecht ook de rol en functie van de donderdagmarkt betrokken moeten worden. Voor de kernen Vinkeveen en Wilnis is de uitgangssituatie minder gunstig. Voor Vinkeveen zijn duidelijk kansen aanwezig, maar de problematiek strekt zich uit over een veel breder terrein van centrumvorming en verkeersontsluiting. Getracht moet worden om ruimtelijk duidelijkheid te scheppen ten voordele van de winkelfunctie. In Wilnis ligt de situatie het minst gunstig. In samenwerking met betrokkenen wordt op korte termijn de winkelfunctie in beide kernen uitgewerkt.

85

thema 14

Landbouw
De landbouwsector verdient de komende jaren extra aandacht. De verbrede landbouw vormt geen oplossing voor de sector in z’n geheel. De markt biedt daar geen ruimte voor. Mogelijkheden voor verbreding liggen er wel voor individuele bedrijven. Waar mogelijk kan de gemeente daartoe ondersteunend optreden. Op het gebied van agro-toerisme zouden er de nodige kansen moeten liggen, maar aan de roep om meer recreatieve voorzieningen of horeca kan in de praktijk door de sector onvoldoende gevolg worden gegeven vanwege de beperkende planologische mogelijkheden. Het ruimtelijke ordeningsbeleid zal de sector duidelijkheid voor de toekomst moeten bieden. In dit ruimtelijk ontwikkelingskader dienen de mogelijkheden voor de diverse vormen van verbreding, maar ook de schaalvergroting te worden opgenomen. Zie tevens thema 15 In de polder.

Zondagsrust
De Ronde Venen streeft naar een verantwoorde afweging tussen economische mogelijkheden en het respecteren van de zondagsrust.

mét de economische golf gaat alles prima
86

14
Economie en bedrijvigheid

agenda

thema 14 economie en bedrijvigheid
bestuursopdracht 14.1 Opstellen toekomstvisie bedrijventerreinen

jaar van levering

financiële indicatie

jaarlast/jaarbudget x € 1.000

2003 2004 2005 2006 investering 2003 2004 2005 2006 X X X 25

14.2

Revitalisering bedrijventerreinen Mijdrecht

14.2.1 Opstartbudget 14.3

50

14.2.2 Uitvoeringsbudget

X X

X X

X X

50

50

50

Landbouwbeleid en ruimtelijk beleid

87