Bestemmingsplan Kempisch Bedrijvenpark

hjGrontmij
Gemeente Bladel
  
BestemmingspIan
Kempisch Bedrijvenpark
Gemeente BIadeI
gemeente BIadeI

 

 Gemeente 8ladel
Postbus ll
5530 AA 8LADLL

Proìectnr. l72764
Doc.nr.: l72764/5l/P/002d

Grontmlì Nederland bv
Llndhoven, 4 ìull 2006
 
ToeIichting

 
Toelichiing besienningsplan Kenpisch Bedrijvenpark geneenie Bladel

lnhoudsopgave - toeIichting1 !nleiding ...............................................................................................1
1.1 Aanleiding en doel........................................................................1
1.2 Slieelplanalwijling......................................................................1
1.3 M.e.i. en SMB..............................................................................2
1.4 Pailiele slieelplanleiziening Þ284 Hapeil ..................................4
1.5 Begienzing plangeLied en vigeiende iegeling ................................4
1.6 Relevanle ondeizoelen ................................................................5
2 PlangeLied ............................................................................................7
2.1 Algemeen .....................................................................................7
2.2 Bodem..........................................................................................7
2.3 Walei ...........................................................................................7
2.4 Þaluui .........................................................................................9
2.5 Iandsclap..................................................................................11
2.6 Aicleologie en culluuilisloiiscle waaiden ................................12
2.7 GiondgeLiuil ............................................................................13
2.8 Veileei ......................................................................................13
2.9 Reciealie en loeiisme .................................................................14
2.1O Milieuaspeclen ...........................................................................14
3 Piogiamma. amLilies en uilgangspunlen ............................................17
3.1 Algemeen ...................................................................................17
3.2 Piogiamma ................................................................................17
3.3 AmLilies en uilgangspunlen .......................................................19
4 PlanLescliijving..................................................................................25
4.1 Algemeen ...................................................................................25
4.2 Diageis en elemenlen .................................................................25
4.3 Bediijvigleid en segmenleiing ....................................................26
4.4 Milieuzoneiing ...........................................................................28
4.5 Onlsluilingssliucluui .................................................................29
4.6 Lcologiscle sliucluui .................................................................31
4.7 Duuizaam waleisysleem ............................................................32
4.8 Reciealie en loeiisme .................................................................39
4.9 Duuizame eneigie ......................................................................39
4.1O Pailmanagemenl .......................................................................39
5 Milieuaspeclen....................................................................................43
5.1 Algemeen ...................................................................................43
5.2 Bodem........................................................................................43
5.3 Þaluui .......................................................................................43
5.4 Geluid ........................................................................................46
5.5 Geui...........................................................................................47
5.6 Iuclllwalileil ............................................................................48
5.7 Veiligleid...................................................................................51

Toelichiing besienningsplan Kenpisch Bedrijvenpark geneenie Bladel


6 1uiidiscle voimgeving ........................................................................55
6.1 Algemeen ...................................................................................55
6.2 \ilweilingsvooiwaaiden...........................................................55
6.3 Þadei uil le weilen Leslemmingen.............................................55
6.4 LindLeslemmingen.....................................................................56
7 !inanciele laalLaaileid......................................................................59
7.1 Algemeen ...................................................................................59
7.2 RuimlegeLiuil ...........................................................................59
7.3 Koslen en opLiengslen...............................................................59
8 Resullalen oveileg en inspiaal............................................................61
8.1 Algemeen ...................................................................................61
8.2 Pioceduie...................................................................................61
8.3 Veislag wellelijl vooioveileg .....................................................62
8.4 Oveizicll van wijzigingen vooionlweip-Leslemmingsplan KBP.73

(doc.nr. 172764/51/F/002d)

Toelichiing besienningsplan Kenpisch Bedrijvenpark geneenie Bladel 1
1 lnIeiding
1.1 AanIeiding en doeI

!n de Kempiscle gemeenlen Beigeijl. Bladel. Leisel en Reusel-De Mieiden
leell een giool aanlal Lediijven aangegeven dal zij Leloelle leLLen aan een
nieuwe Lediijlslocalie. Hun luidige accommodalies Lieden onvoldoende mo-
gelijlleden vooi lel uiloelenen van de Lediijlsaclivileilen. Hel Leliellen 32
Lediijven die Lij de viei Kempengemeenlen scliillelijl leLLen aangegeven op
zoel le zijn naai een lavel giolei dan 5.OOO m
2
. Gezamenlijl leLLen deze
Lediijven een Leloelle aan ongeveei 7O leclaie en Lieden zij in lolaal aan
ciica 1.5OO a 2.OOO weilnemeis weil. Ruim 85º van deze weilnemeis is
woonacllig in de Kempen. Tei Leloud van de weilgelegenleid is lel nood-
zalelijl om deze Lediijven een nieuwe localie aan le Lieden in de Kempen. Op
de Leslaande Lediijlsleiieinen is lieivooi onvoldoende iuimle LesclilLaai.

Om le vooizien in deze Leloelle leLLen de Lovengenoemde Kempiscle ge-
meenlen ei vooi gelozen om een gezamenlijl Lediijvenleiiein le onlwillelen:
lel Kempiscl Bediijvenpail (KBP). Hel KBP is Ledoeld vooi Lediijven uil
de Kempen die Leloelle leLLen aan een Lediijlslavel mel een omvang van
lenminsle 5.OOO m´. Dooi veiplaalsing van deze Lediijven naai lel KBP zal
op lolale Lediijvenleiieinen iuimle viijlomen vooi lleineie Lediijven. Daai-
naasl lunnen deze veiliellocalies in vooilomende gevallen ool een lunclie-
wijziging ondeigaan. LijvooiLeeld van weilen naai wonen.

Hel inilialiel van lel KBP is een inlegiale geLiedsonlwilleling waaiin de
vesliging van nieuwe Lediijven samengaal mel de onlwilleling van Los en
naluui en een llein nieuw wooncluslei. Bij lel uilgeven en Leslemmen van lel
Kempiscl Bediijvenpail zal ielening woiden gelouden mel lel loelomslig
Leleei in de voim van pailmanagemenl (Pailmanagemenl Kempiscl Lediij-
venpail (KBP). Adviesdocumenl. novemLei 2OO3).


1.2 StreekpIanafwijking

Aangezien lel Slieelplan Þooid-BiaLanl 1992 niel vooizag in een deigelijle
iegionale onlwilleling is Leslolen uileisle zoigvuldigleid le Leliacllen Lij de
planvooiLeieiding in lel licll van de lieivooi Lenodigde slieelplanalwijling.
!n veiLand lieimee is lol een geliaple aanpal Leslolen. waaiLij eeisl een lo-
calie is geselecleeid. waaivooi veivolgens een inlegiaal iuimlelijl plan is op-
gesleld. De localiesludie-plus en lel onlwillelingsplan zijn oveigelegd aan de
Piovinciale Planologiscle Commissie.
!n lel Slieelplan Þooid-BiaLanl 2OO2. BiaLanl in Balans en lel Regionaal
Sliucluuiplan (RSP) woidl uilgegaan van de onlwilleling van een iegionaal
Lediijvenleiiein in de landelijle iegio Giool-Kempen (Bladel. Beigeijl. Lei-
sel en Reusel-De Mieiden) op de localie Hapeil-Zuid.


lnlelJlnç
Toelichiing besienningsplan Kenpisch Bedrijvenpark geneenie Bladel 2
1.3 M.e.r. en SMß

Bij de planvooiLeieiding van lel Kempiscl Bediijvenpail is de viaag aan de
oide geweesl ol ei vooi een deigelijle onlwilleling een milieu-ellecliappoi-
lage (m.e.i) moel woiden uilgevoeid. Bij de Leanlwooiding van deze viaag
moel ielening woiden gelouden mel de volgende aandacllspunlen:
• om wal vooi een (gioolsclalige) aclivileil gaal lel'
• een m.e.i. is allijd geloppeld aan lel nemen van een wellelijl Lesluil. Bij
een Lediijvenleiiein gaal lel dan om de vaslslelling van lel 'iuimlelijl
plan' dal als eeisle in de mogelijle aanleg vooiziel;
• lel ondeiscleid lussen m.e.i.-plicll en m.e.i.-Leooidelingsplicll.

¹ciiviieii
!n lel Besluil milieuellecliappoilage 1994 (gewijzigd d.d. 23 decemLei 2OO4).
zijn diveise (gioolsclalige) aclivileilen opgenomen waaivooi in Lepaalde
gevallen een plicll lol lel uilvoeien van een milieu-ellecliappoilage (de C-
lijsl) ol een m.e.i.-Leooideling (de D-lijsl) geldl. Hel gaal daaiLij om diveise
concieel omsclieven aclivileilen. waaiondei de aanleg van een Lediijvenlei-
iein.

Besluii
Zoals gezegd is een milieu-ellecliappoilage vooi een Lediijvenleiiein allijd
geloppeld aan de vaslslelling van lel iuimlelijl plan dal als eeisle in de mo-
gelijle aanleg vooiziel. Als 'iuimlelijl plan' woiden in lel Besluil milieu-
ellecliappoilage. in aansluiling op de Wel op de Ruimlelijle Oidening.
sleclls aangemeill lel slieelplan. sliucluuiplan en Leslemmingsplan. !n dil
geval gaal lel om de Lesluilvoiming ovei een nieuw Leslemmingsplan vooi
lel Kempiscl Bediijvenpail.

M.e.r.-(beoordelings)plichi
!n lel geval van de aanleg van een Lediijlsleiiein mel een oppeivlalle van
15O leclaie ol meei is ei Lij de Lesluilvoiming ovei lel iuimlelijl plan dal als
eeisle vooiziel in de mogelijle aanleg spiale van een zogenaamd m.e.i.-
plicllig Lesluil (Besluil m.e.i.: C-lijsl. aililel 11.2). Bij de aanleg. wijziging ol
uilLieiding van een Lediijlsleiiein mel een oppeivlalle van 75 lol 15O leclaie
is spiale van een m.e.i.-Leooidelingsplicll (Besluil m.e.i.: D-lijsl. aililel
11.3). Tol de oppeivlalle van een Lediijlsleiiein woiden ool de evenluele
zones iondom dal leiiein geielend. Hel gaal daaiLij om de wellelijl veiplicl-
le zoneiing iond Lediijlsleiieinen. zoals LijvooiLeeld een geluidszoneiing.
Deze zoneiing moel dan geloppeld zijn aan de vaslslelling van lel Leliellen-
de iuimlelijl plan.

Hel plangeLied van lel Kempiscl Bediijvenpail leell in lolaal een omvang
van ciica 17O leclaie waai. naasl een Lediijvenleiiein. ool Los- en naluui-
onlwilleling en een llein wooncluslei een plel liijgen.
Hel Lediijvenleiieingedeelle leell een omvang van ciica 76 leclaie (incl. Le-
invloedingszones maximaal 1OO la). Deze oppeivlalle ligl Loven de ondei-
giens van 75 leclaie vooi de m.e.i.-Leooidelingsplicll. maai ondei de ondei-
giens vooi de m.e.i.-plicll (15O leclaie ol meei) van een Lediijvenleiiein.
Vooi de oveiige inilialieven in lel plangeLied (Los- en naluuionlwilleling en
woningLouw) woiden geen gienzen van m.e.i.-plicll ol m.e.i.Leooidelings-
plicll oveisclieden.

lnlelJlnç
Toelichiing besienningsplan Kenpisch Bedrijvenpark geneenie Bladel 3
Op giond van lel Lovenslaande lan woiden geconcludeeid dal in lel ladei
van de Lesluilvoiming ovei lel Leslemmingsplan van lel KBP op giond van
de omvang van lel Lediijvenleiieingedeelle de pioceduie van de m.e.i.-
Leooideling dienl le woiden gevolgd.
!n lel ladei van deze pioceduie deell de inilialielnemei (de viei Kempen-
gemeenlen gezamenlijl) lel Levoegd gezag (de gemeenleiaad van Bladel)
scliillelijl mede dal lij een m.e.i-Leooidelingsplicllige aclivileil wil gaan
ondeinemen. Dil leell plaalsgevonden in de voim van de 'Aanmeldingsnoli-
lie m.e.i.-Leooideling Kempiscl Bediijvenpail Hapeil-Zuid'. !n deze aan-
meldingsnolilie is ingegaan op de aaid en omvang van de aclivileil en de le
veiwacllen elleclen van de aclivileil. Op 26 seplemLei 2OO2 leell de gemeen-
leiaad van Bladel op Lasis van deze aanmeldingsnolilie als Levoegd gezag
Leslisl dal Lij de vooiLeieiding van de vooigenomen aclivileil geen m.e.i.-
pioceduie loell le woiden dooilopen (zie ondeislaand lelslladei).

Procedure m.e.r.-beoordeIing kßP
26 seplemLei 2OO2 Faadsbesluii: iniicllings-m.e.i. is niel noodzalelijl in lel ladei
van lel Leslemmingsplan Kempiscl Bediijvenpail
12 olloLei 2OO2 PuLlicalie lei inzage legging iaadsLesluil en aanmeldingsnolilie
14 olloLei
22 novemLei 2OO2
Tei inzage legging Lesluil en aanmeldingsnolilie
(4 Lezwaaiscliillen)
6 januaii 2OO3 Zilling en advies Commissie vooi de Lezwaaiscliillen:
• Lezwaaiscliillen zijn niel onlvanlelijl: Lezwaaimaleis
leLLen geen iecllslieels Lelang ol leLLen Lezwaai Luilen
leimijn ingediend
24 apiil 2OO3 Faadsbesluii: ingediende Lezwaaiscliillen zijn niel onlvanlelijl.
conloim advies Commissie

Siraiegische Milieubeoordeling (SMB)
Op giond van de Luiopese SMB-iiclllijn (ni. 2OO1/42/LG) Leslaal sinds 21
juli 2OO4 de veipliclling om wellelijl veipliclle Lesluilen. die m.e.i.-plicllig
ol m.e.i.-Leooidelingsplicllig zijn dan wel een Leooideling in lel ladei van
de Luiopese Vogeliiclllijn ol HaLlilaliiclllijn veieisen. le Leooidelen op lun
milieuelleclen.
Hel le onlwillelen Kempiscl Bediijvenpail is een aclivileil waaivooi een
m.e.i.-Leooidelingsplicll geldl. Hel Leslemmingsplan vooi lel KBP is in dil
geval lel wellelijl veipliclle Lesluil.
Volgens de nieuwe iiclllijn is vooi lel Leslemmingsplan van lel KBP een
Slialegiscle MilieuLeooideling dooilopen. De lein van de SMB woidl ge-
voimd dooi een milieuiappoil SMB waaiin de milieuelleclen van de vooige-
nomen aclivileil zijn Lesclieven.
Als eeisle slap zijn in de peiiode van 6 lol en mel 21 olloLei 2OO5 Leliollen
Lesluuisoiganen mel een slaildocumenl scliillelijl geiaadpleegd ovei de
ieilwijdle en delailniveau van lel milieuiappoil SMB. Dooi de Leliollen
Lesluuisoiganen zijn geen ieaclies ingeLiacll. Veivolgens is lel milieuiap-
poil SMB opgesleld. waaiin woidl ingegaan op de amLilie. lel piogiamma.
de localieleuze. de lenmeilen van de aclivileil en de milieuelleclen als gevolg
van de onlwilleling van lel KBP alsmede de leemlen in lennis en monilo-
iingsmaaliegelen.

Hel milieuiappoil SMB concludeeil dal in lel geLied Hapeil-Zuid geen
spiale is van lwelsLaie ol Lijzondei gevoelige geLiedsdelen. die als gevolg
van de plannen vooi dil geLied veiloien gaan. !n de onlwilleling van lel
KBP zal nadiullelijl ielening woiden gelouden mel Leslaande waaiden.
\il de elleclLescliijving loml Lovendien naai voien dal Lij de aanleg van de
diveise planelemenlen in lel geLied Hapeil-Zuid ovei lel algemeen spiale is
van neuliale lol licll posilieve elleclen.
lnlelJlnç
Toelichiing besienningsplan Kenpisch Bedrijvenpark geneenie Bladel 4
Hel Kempiscl Bediijvenpail Liedl in zijn opzel voldoende waaiLoigen vooi
een zoigvuldige en duuizame iniiclling van de localie Hapeil-Zuid. waaiLij
iuimsclools aandacll woidl Lesleed aan de aspeclen milieu en duuizaam-
leid.


1.4 PartiëIe streekpIanherziening N284 Hapert

De luidige capacileilspioLlemen op de veiLinding Leisel-Reusel. de piovin-
ciale Þ284. zijn vooi de piovincie aanleiding geweesl om een sludie le slailen
naai mogelijle oplossingen. Omdal de le Lesludeien oplossingen deels uil
nieuwe liacedelen vooi de Þ284 Leslaan. is Leslolen lol lel volgen van een
m.e.i.-pioceduie.

De m.e.i.-pioceduie is geslail mel lel uilLiengen van een slailnolilie op 3
juni 2OOO. Deze slailnolilie leell vooi een iedei lei inzage gelegen. waaiLij
men in de gelegenleid is gesleld om opmeilingen le malen ovei de ondei-
weipen die ondeizocll zouden moelen woiden in lel milieu-ellecliappoil
(MLR) len Leloeve van de Lesluilvoiming ovei de pioLlemaliel van de
Þ284. Daainaasl leell de Commissie vooi de milieuellecliappoilage op 3O
auguslus 2OOO een advies vooi de iiclllijnen vooi de inloud van lel MLR
uilgeLiacll. Veivolgens zijn de iiclllijnen dooi Piovinciale Slalen van
Þooid-BiaLanl vaslgesleld (8 decemLei 2OOO).

Ten lijde van de opslelling van lel MLR was ei nog geen duidelijlleid ovei
de localie van lel Kempiscl Bediijvenpail. !n lel MLR is mel diie scenaiio's
geielend: geen KBP. een KBP op de localie Leisel-Þooid en een KBP op de
localie Hapeil-Zuid.
!nmiddels is die duidelijlleid ei wel en leLLen Gedepuleeide Slalen op 5
olloLei 2OO4 een vooileui uilgespiolen vooi de localie Hapeil-Zuid.

Gedepuleeide Slalen leLLen op 1 maail 2OO5 op giond van lel milieu-
ellecliappoil/Tiacenola Þ284 Leisel-Reusel en een aanvullend ondeizoel
lun vooileui uilgespiolen vooi een nieuwe veiLindingsweg lussen de Þ284
en de A67 (Hapeil-vaiianl). mede lei onlsluiling van lel KBP. inclusiel een
nieuwe aansluiling op de A67.

Piovinciale Slalen van Þooid-BiaLanl zijn Levoegd gezag in deze pioceduie:
zij nemen een conciele LeleidsLeslissing (CBB) ovei lel liace in de voim van
een pailiele slieelplanleiziening. Op 1O maail 2OO6 leell Piovinciale Slalen
lieiovei een posiliel Lesluil genomen.
Bij Lesluilvoiming ovei lel liace in de voim van een CBB is lel Leslem-
mingsplan geleel volgend aan lel iuimlelijl plan van de piovincie. Hel liace
is deilalve exacl oveigenomen in ondeilavig Leslemmingsplan vooi lel
KBP.


1.5 ßegrenzing pIangebied en vigerende regeIing

Hel plangeLied woidl Legiensd dooi de lomgiens van Hapeil en de piovin-
ciale weg Þ284 in lel nooiden. de gemeenlegiens mel Leisel en lel Leslaande
LosgeLied iond De Plaalse (De DonlsLeigen) in lel ooslen. de A67 in lel
zuiden en de Ganzesliaal / De Pan in lel weslen. Bij lel Lepalen van de zuide-
lijle Legienzing is ielening gelouden mel lel iuimleLeslag len zuiden van de
A67 dal Lenodigd is vooi een nieuwe aansluiling op deze iijlsweg.
Hel aldus Legiensde plangeLied leell een lolale oppeivlalle van ciica 17O la.

lnlelJlnç
Toelichiing besienningsplan Kenpisch Bedrijvenpark geneenie Bladel 5
Figuur 1.1 Ligging Iocatie Hapert-Zuid


De Leliellende gionden vallen llans nog ondei de weiling van lel Leslem-
mingsplan 'BuilengeLied Gemeenle Bladel 1998'. Hel vigeiende plan is geiicll
op conlinueiing van lel luidige agiaiiscl geLiuil van de Leliellende gionden.


1.6 ReIevante onderzoeken

Tei ondeiLouwing van ondeilavig Leslemmingsplan zijn veisclillende deel-
ondeizoelen uilgevoeid en is een sledenLouwlundig plan opgesleld. De ie-
sullalen van deze deelondeizoelen zijn opgenomen in de volgende iappoilen:

• Parknanageneni Kenpisch Bedrijvenpark (KBP). ¹dviesdocuneni
(Gionlmij. novemLei 2OO3)
• ½aierioeis Kenpisch Bedrijvenpark. De ½aierparagraaf. (Gionlmij. no-
vemLei 2OO4)
• Ouick scan ecologische waarden.05-01. 1erbinding N284 ¹67 bij Haperi.
(Buieau Þaluuiveilenningen. piovincie Þooid-BiaLanl. mei 2OO5)
• Naiuurwaarden van Kenpisch Bedrijvenierrein ie Bladel (AdviesLuieau
Meilens & Gionlmij. seplemLei 2OO5)
• Onderzoek luchikwaliieii Kenpisch Bedrijvenpark (Aicadis. novemLei
2OO5)
• Siraiegische Milieubeoordeling (SMB) Kenpisch Bedrijvenpark. Milieu-
rappori SMB (Gionlmij. novemLei 2OO5)
• Onderzoek 1uchikwaliieii Kenpisch Bedrijvenpark (Aicadis. novemLei
2OO5)
• Haperi - De Pan Inveniariserend 1eldonderzoek door niddel van proefsleu-
ven (B¹¹C, februari 2006)
• ¹koesiisch onderzoek reconsiruciie ½ei geluidhinder ½egverkeerslawaai
Kenpisch Bedrijvenpark ie Haperi (Piovincie Þooid-BiaLanl. mei 2OO6)
• ¹anvullend onderzoek luchikwaliieii (Aicadis. 11 apiil 2OO6 en 3 mei 2OO6)
• Onderzoek E\ierne 1eiligheid "Kenpisch Bedrijvenpark (Geneenie Bla-
del)" (Milieudiensl Regio Lindloven. juni 2OO6)
• Onderzoek naar siankhinder door veehouderijen Kenpisch bedrijvenpark
geneenie Bladel (Milieudiensl Regio Lindloven. juni 2OO6)
lnlelJlnç
Toelichiing besienningsplan Kenpisch Bedrijvenpark geneenie Bladel 6

Toelichiing besienningsplan Kenpisch Bedrijvenpark geneenie Bladel 7
2 PIangebied
2.1 AIgemeen

!n dil looldslul woidl een loile Lescliijving gegeven van de Lelangiijlsle
lenmeilen van lel plangeLied en de diiecle omgeving. HieiLij is ool geLiuil
gemaall van de diveise deelondeizoelen die vooi lel KBP zijn uilgevoeid
(zie ool : 1.6).


2.2 ßodem

De LodemopLouw lei plaalse van lel plangeLied is Lesclieven op Lasis van
de Bodemlaail van Þedeiland (SliBoKa. 1968. Llad 57 Wesl; SliBoKa. 1985.
Llad 51 Wesl). HieiLij dienl le woiden opgemeill dal in lel iecenle veileden
diveise onlgiondingen in lel plangeLied leLLen plaalsgevonden. Dil leell op
een aanlal plellen lol veisloiing van de LodemopLouw geleid.
De loge zwaile enleeidgiond (Gl V!) leell een lumusloudende mineiale
Lovengiond van O.6 lol O.8 m dille en is sleil lemig. Op een dieple van meei
dan 1.2 m mv Leginl de loimalie van Sleilsel.
De gooieeidgiond (Gl !!!) leell een mineiale eeidlaag van O.15 lol O.5 m mel
zwal lemig. malig lijn zand. oveigaand in zeei sleil lemig . zeei lijn zand. Op
ca. O.7 m mv Leginl de loimalie van Sleilsel.
De veldpodzolgiond (Gl V en V!) leell een dunne lumusloudende Loven-
giond van mindei dan O.3 m. Hel zand leell een zeei leleiogeen leemgelalle.
De alzelling Leslaal alwisselend uil lagen sleil lemig en zwal lemig lijn zand.
Van O.8 m lol 1.1 m mv loml vaal een lemige laag en sleil lemig zand vooi.
Hieiondei loml soms nog zwal lemig lijn zand vooi docl meeslal iusl lel
iecllslieels op lel giove zand van de '!oimalie van Sleilsel'.

Aanvullend op de analyse van de Lodemlaail is een veldondeizoel uilge-
voeid. Op Lasis van de Looipiolielen Llijll dal de LodemopLouw zeei lele-
iogeen is. !n ciica 8Oº van de uilgevoeide Loiingen loml. Leginnend lussen
O.4 m en 1.2 m -mv. malig giol lol zeei giol zand vooi. al dan niel mel giind.
Hel leempeicenlage lan sleil vaiieien. Ovei lel algemeen is de Lodem als
sleil lemig (> 33º) le lwaliliceien. Op veisclillende plaalsen woiden. op
veisclillende dieplen. leemlaagjes lol maximaal 8O cm dil aangeliollen. !n
een enlele Loiing loml een veenlaagje vooi. Op een dieple vanal ca. 1.5 m
mv woiden in veisclillende Loiingen leemaime zandlagen aangeliollen.


2.3 Water

Grondwater
Hel plangeLied voiml een ondeideel van lel slioomgeLied van de Dommel.
Kaialleiisliel vooi dil slioomgeLied is een licll glooiend landsclap mel la-
gei gelegen Leeldalen. Tei plaalse van lel plangeLied is de giondwaleislio-
ming in lel eeisle waleivoeiend pallel nooidweslelijl geiicll.
PlonçebleJ
Toelichiing besienningsplan Kenpisch Bedrijvenpark geneenie Bladel 8
Hel nooidelijle gedeelle van lel plangeLied is lel laagsl gelegen en is ielaliel
nal (giondwaleiliap !!!. GHG < O.4O m -mv). !n lel veldondeizoel is op
Lasis van lydiomoile lenmeilen de GHG (gemiddeld loogsle giondwalei-
sland) op O.15 m ondei maaiveld gesclal (zie liguui 2.1). Hel logei gelegen
zuidelijle gedeelle leell een giondwaleiliap V! en V!!. mel giondwaleislan-
den die viijwel allijd meei dan 1 m ondei maaiveld liggen. De laagsle giond-
waleislanden liggen in lel gelele plangeLied diepei dan 1.5 m ondei maai-
veld. !n lel zuiden zallen de giondwaleislanden zells lol 2.5 m ondei maai-
veld uil.

Figuur 2.1 CemiddeId hoogste grondwaterstand

Bij een geolydiologiscle Lescliijving woiden waleivoeiende pallellen en
sleclldooilalende (scleidende) lagen ondeiscleiden. !n een waleivoeiend
pallel lieedl een oveiwegend loiizonlale giondwaleislioming op. leiwijl in
een scleidende laag vooinamelijl veilicale giondwaleislioming oplieedl.
PlonçebleJ
Toelichiing besienningsplan Kenpisch Bedrijvenpark geneenie Bladel 9
De volgende lagen zijn in en iond lel plangeLied le ondeiscleiden:
 aldellend pallel (lol 5 m mv) van delzanden. Deze laag vall lydiolo-
giscl gezien op le vallen als lel liealiscl waleivoeiend pallel (ondiep
giondwalei). Boven de aanwezige leemlagen lunnen sclijngiondwalei-
spiegels aanwezig zijn;
 eeisle waleivoeiend pallel ligl op ciica 5 11 m mv;
 scleidende laag 11 lol 5O m mv Leslaande uil een complex van zeei
slecll dooilalende llei en sliLloudende lijne zand.

Oppervlaktewater
Hel plangeLied Lelooil lol lel LeleeisgeLied van Waleisclap De Dommel.
slioomgeLied Beeize en Reusel. De alwaleiing van lel plangeLied woidl vei-
zoigd dooi lel WagenLioels Ioopje. Deze waleiloop onlspiingl naLij De
KoeiLeig langs de Leiselse Dijl en sliooml veivolgens in nooidelijle iiclling
dooi de LeLouwde lom van Hapeil om uileindelijl ciica 3 lm len nooidwes-
len van lel plangeLied uil le monden in de Gioole Beeize.
Hel WagenLioels Ioopje is Linnen de LeLouwde lom van Hapeil gedeelle-
lijl oveilluisd. Tol slol liggen mel name in de nooid- en nooidweslelijle de-
len van lel plangeLied enlele waleilopen die alvoeien op lel WagenLioels
Ioopje.


2.4 Natuur

Natuurwaarden
Om inzicll le veiliijgen in de in lel plangeLied aanwezige naluuiwaaiden
alsmede in de consequenlies daaivan vooi de planiealisalie is in de zomei van
2OO5 invenlaiisalies uilgevoeid naai Lescleimde diei- en planlensooilen.
Vooi lel plangeLied van lel KBP (len nooiden van de A67) zijn de iesullalen
neeigelegd in de nolilie 'Þaluuiwaaiden van Kempiscl Lediijvenleiiein le
Bladel' (AdviesLuieau Meilens. seplemLei 2OO5). Vooi lel geLied lei plaalse
van de aansluiling op de A67 (len zuiden van de A67) zijn de iesullalen Le-
sclieven in de nolilie Quicl scan ecologiscle waaiden (Buieau Þaluuivei-
lenningen. Piovincie Þooid-BiaLanl. mei 2OO5).

Flora en vegeiaiie
Geduiende lel ondeizoel zijn in lel plangeLied geen Lescleimde ol iode lijsl
sooilen aangeliollen. De ooslelijle Leim van de Ganzesliaal is ecllei viij
Lieed en Legioeid mel liuidacllige planlen en leell enig ieliel. Hieidooi is
deze Leim lloiisliscl gezien viij lolaal van waaide.
De zuidelijle Leim van de snelweg Leslaal vooi een giool deel uil (lei)scliale
vegelalie. Sooilen die liei gevonden zijn. zijn: Iiggende vleugelljesLloem
(iode lijsl. calegoiie Gevoelig). SlelelLiem (iode lijsl. calegoiie Gevoelig ).
Kleine zonnedauw (iode lijsl. calegoiie Gevoelig) en DuLLellool (iode lijsl en
aandacllssooil piovincie Þooid-BiaLanl). Ool sooilen als Tandjesgias.
Doplei. Tielius. Sliuillei zijn aangeliollen. De Iiggende vleugelljesLloem
is wel een Lijzondeie sooil.

Grondgebonden zoogdieren en vleernuizen
!n lel plangeLied zijn de volgende giondgeLonden zoogdieisooilen aange-
liollen: veldmuis. Losmuis. mol. lonijn. laas. luisspilsmuis en egel. Hel Le-
liell algemene sooilen in lel ladei van de !loia- en !aunawel. De giondge-
Londen zoogdieien zijn vooinamelijl geLonden aan een dellende vegelalie
die vooiloml in Lossages en liuidacllige vegelalie. Len uilzondeiing lieiop
voimen egel. mol en lonijn. Lgel en lonijn loeiageien ool op de open alleis
en weiden en mol leell liei ool neslen.
PlonçebleJ
Toelichiing besienningsplan Kenpisch Bedrijvenpark geneenie Bladel 10
Hel plangeLied leell vooi vleeimuizen alleen een loeiageeilunclie. Vaslge-
sleld is dal gewone dweigvleeimuis. iuige dweigvleeimuis en laalvliegei loe-
iageien in lel plangeLied. Li zijn geen vliegioules ol veiLlijlplaalsen aange-
liollen in lel plangeLied. Mogelijl Levinden zicl Luilen lel plangeLied vei-
Llijlplaalsen van vleeimuizen in de lein Hapeil. Gewone dweigvleeimuis en
laalvliegei zijn namelijl geLouwLewonend en iuige dweigvleeimuis is ge-
LouwLewonend en LoomLewonend.

Broedvogels
!n ondeislaande laLel is een oveizicll gegeven van de waaigenomen Lioed-
vogels. !n lel plangeLied lomen weinig Lioedvogels vooi. Vogels die vooi-
lomen in lel plangeLied geLiuilen lel geLied om le loeiageien en lomen
giolendeels vanuil lel LosgeLied len ooslen van lel plangeLied. De luismus
is de enige sooil van de iode lijsl van Ledieigde vogelsooilen mel de slalus
gevoelig. Li Lioeden ciica 2O luismussen in lel plangeLied. Boeienzwaluw
geLiuill lel plangeLied om le loeiageien en Lioedl veimoedelijl in de omge-
ving.

1abeI 2.1 Dverzicht aangetroffen broedvogeIs (vet · rcJe lljst sccrt 2004ï
BoerenzwaIuw* Houtduif Pimpelmees Vink
Fitis Huismus Roodborst Winterkoning
Grasmus Kauw Spreeuw Witte kwikstaart
Groenling Koolmees Tjiftjaf Zanglijster
Heggenmus Merel Turkse tortel Zwartkop
* buiten het plangebied

¹nfibieen en repiielen
!n lolaal zijn diie sooilen amliLieen waaigenomen in lel plangeLied. Hel
Leliell de middelsle gioene lillei. Liuine lillei en gewone pad. Van geen
van de amliLieen is vooilplanling vaslgesleld. De aangeliollen sooilen amli-
Lieen zijn algemene sooilen in lel ladei van de !loia- en !aunawel.
Geduiende lel veldondeizoel zijn geen ieplielen waaigenomen.

Conclusie
Hel plangeLied woidl in de luidige silualie zeei inlensiel agiaiiscl geLiuill
lol aan de ianden loe. DaaiLij geldl dal de giondwaleisland laag slaal. waai-
dooi oppeivlallewalei giolendeels onlLieell. Þaluuilijle Liolopen onlLie-
len dan ool giolendeels. Alleen de Leimen van de slialen De Pan en de Gan-
zesliaal leLLen enige Lieedle en zijn viij naluuilijl. Mogelijl als gevolg van
deze inlensiveiing en sclaalveigioling leell lel geLied weinig naluuiwaai-
den. Li is ool nauwelijls spiale van Lijzondei Lescleimde sooilen.

Beleid
Hel Leslaande naluuiLeleid Levesligl de geiinge naluuiwaaiden in lel plan-
geLied. Alleen lel LosgeLiedje in lel midden van lel plangeLied en de Leplan-
ling iond lel Leslaande viaducl ovei de A67 zijn in de Gioene Hooldsliuc-
luui (GHS) en Lcologiscle Hooldsliucluui (LHS) aangewezen als oveiig
Los- en naluuigeLied.
!n de diiecle omgeving van lel plangeLied zijn de Leslaande LosgeLieden len
ooslen en zuiden van lel plangeLied aangewezen als elemenlen van de GHS.
Hel LosgeLied len ooslen van lel plangeLied is aangewezen als oveiig Los- en
naluuigeLied. Hel geLied len zuiden van de A67 maall ondeideel uil van een
Regionale Þaluui- en landsclapseenleid (RÞIL). Binnen lel RÞIL woiden
veisclillende ondeidelen ondeiscleiden. le welen: naluuipaiel. leelgeLied
lwelsLaie sooilen. oveiig Los- en naluuigeLied en RÞIL-landsclapsdeel.
Veidei zijn len zuiden van lel plangeLied enlele agiaiiscle peicelen in de
LHS aangeduid als Leleeis- en ol ieseivaalsgeLied.

PlonçebleJ
Toelichiing besienningsplan Kenpisch Bedrijvenpark geneenie Bladel 11
2.5 Landschap

Hel plangeLied woidl looldzalelijl gevoimd dooi lel lypiscle jonge leide-
onlginningenlandsclap. Kenmeilend zijn de ielalieve openleid. gioolscla-
ligleid en ialionalileil van lel geLied.

Op de lopogialiscle laail van omslieels 19OO (zie liguui 2.2) is le zien dal in
die peiiode lel plangeLied giolendeels uil leide / woesle giond Leslond. Hel
plangeLied voiml van oudslei een landsclappelijle eenleid mel de vooima-
lige leidegeLieden len ooslen en zuiden van lel plangeLied. Hel plangeLied is.
als ielaliel nal leidegeLied. onlgonnen vooi agiaiiscl geLiuil. De diogeie
geLieden len ooslen en zuiden van lel plangeLied zijn daaienlegen opgeLosl.
De smalle weslelijle zone van lel plangeLied (langs de Ganzesliaal en de
Pan) Leslaal uil oud Louwland (mel esdellen). Ool lel geLied len weslen
van lel plangeLied Leslaal uil oude Louwlandcomplexen. Hiei zijn iond Da-
lem en Sleenalleis nog culluuilisloiiscl inleiessanle landsclappen le vin-
den.

Figuur 2.2 Situatie pIangebied omstreeks 1900


Hel plangeLied lenl ielaliel weinig lleine landsclapselemenlen: in lel nooi-
delijl deel van lel plangeLied is paiallel aan de waleiloop een Lomeniij le
vinden en midden in lel plangeLied ligl een LosgeLiedje.


PlonçebleJ
Toelichiing besienningsplan Kenpisch Bedrijvenpark geneenie Bladel 12
2.6 ArcheoIogie en cuItuurhistorische waarden

Archeologie
Volgens de !ndicalieve Kaail Aicleologiscle Waaiden (!KAW) van de
Rijlsdiensl vooi lel Oudleidlundig Bodemondeizoel (ROB. Ameislooil)
en de Culluui Hisloiiscle Waaidenlaail (CHW) van de Piovincie Þooid-
BiaLanl leell ciica een vijlde deel een lage indicalie vooi aicleologiscle
waaiden. Hel oveiige deel van lel plangeLied leell een loge (ciica 15º van
lel plangeLied) ol middelloge indicalie vooi aicleologiscle waaiden.
Delen van lel plangeLied leLLen een esdel. Vanwege de Lescleimende
weiling van lel esdel zijn aicleologiscle spoien uil de peiioden van vooi de
Iale Middeleeuwen in de iegel goed geconseiveeid.
Volgens de gegevens uil Aiclis Levinden zicl in lel plangeLied van lel KBP
viei Lelende vindplaalsen. Aiclis-waainemingsnummei 14131Leliell een
liagmenl aaideweil uil de Þieuwe lijd. Aiclis-waainemingsnummei 35O47
Leliell 2 liagmenlen van 2 veisclillende slijpslenen uil de Sleenlijd/Bionslijd.
Aiclis-waainemingsnummei 31299 Leliell de melding van een aanlal gial-
leuevels en giaven mel aaideweil uil de !1zeilijd en Aiclis-
waainemingsnummei 44958 Leliell een lanspunl/speeipunl uil de Bionslijd
allomslig van een gialleuvel.

Ten ooslen van lel plangeLied van lel KBP Levindl zicl lel aicleologiscl
monumenl Kapelweg (leiiein 5129). Hel Leliell een ieslanl van een giolei
geleel van gialleuvels en ciemaliegiaven uil de Bions- en !1zeilijd. Bij de
gialleuvels leell ool een uinenveld gelegen. De Legienzing van dil uinenveld
is niel duidelijl. Gelel op de aanwezigleid en de aaid van lel aicleologiscl
monumenl is de lans aanwezig dal ool len weslen van dil monumenl aicleo-
logiscle waaiden in de Lodem aanwezig zijn. Op giond van de veiwaclle
aaid van mogelijl aanwezige aicleologiscle waaiden (Legiavingen. depol-
vondslen. nedeizellingen mel een lage vondsldicllleid) is vooi lel wegliace
van de nieuwe piovinciale weg in olloLei 2OO5 een !nvenlaiiseiend Veldon-
deizoel (!VO) in de voim van pioelsleuven uilgevoeid. De iesullalen van dil
ondeizoel zijn neeigelegd in de iappoilage 'Hapeil - De Pan !nvenlaiiseiend
Veldondeizoel dooi middel van pioelsleuven' (BAAC. leLiuaii 2OO6). Hel
ondeizoel leell vooinamelijl spoien opgeleveid die samenlangen mel de
onlginning van lel geLied. Zo zijn in de pioelsleuven peiceelsgienzen in de
voim van gieppels leiuggevonden. Onduidelijl is ol lel geLied len dele als
neciopool in geLiuil is geweesl in de pielisloiie. Lcllei. ielevanle spoien en
vondslen zijn niel gevonden. Dil lan veisclillende ooizalen leLLen. Lijv. de
(leide)onlginnin-gen. de iuilveilaveling in de jaien '6O ol lel diepploegen en
onlgionden. Tocl Leslaal niel de indiul dal de (suL)iecenle Lodemingiepen
de vooinaamsle ooizaal zijn vooi lel nagenoeg onlLielen van aicleologica.
De viijwel lolale alwezigleid van vondslen duidl ei op dal lel ondeizoelsge-
Lied in lel veileden niel vooi Lewoning aanliellelijl was. De conclusie van
lel !nvenlaiiseiend Veldondeizoel lei plaalse van lel wegliace is dal lel
plangeLied nauwelijls lol geen aicleologiscle ieslen Leval ol leell Leval.
Veidei woidl op Lasis van de uillomslen van lel ondeizoel vooi lel peiceel
len weslen van lel aicleologiscl monumenl (5129) nadei ondeizoel in de
voim van pioelsleuven aanLevolen. Dil om de omvang van de mogelijle
aanwezigleid van een uinenveld nog vasl le lunnen slellen.

Vooi lel gelele plangeLied van lel KBP zal een Luieauondeizoel woiden
uilgevoeid dal lol doel leell om een speciliele veiwacllingswaaide vooi lel
plangeLied op le slellen. Bij lel opslellen van deze nieuwe veiwacllingswaai-
de zal ielening woiden gelouden mel de iesullalen van lel !nvenlaiiseiend
Veldondeizoel van de piovinciale weg (Hapeil - De Pan). Veivolgens zal op
Lasis van dil Luieauondeizoel een invenlaiiseiend en waaideiend aicleolo-
giscl ondeizoel woiden uilgevoeid.
PlonçebleJ
Toelichiing besienningsplan Kenpisch Bedrijvenpark geneenie Bladel 13
De iesullalen van lel Luieauondeizoel en lel invenlaiiseiend en waaideiend
aicleologiscl ondeizoel zullen Lij lel opslellen van lel uilweilingsplan
woiden meegenomen. De Lescleiming van evenlueel aanwezige aicleologi-
scle waaiden is in de vooiscliillen van dil Leslemmingsplan ieeds veianleid.

Cultuurhistorische waarden
Op de Culluuilisloiiscle waaidelaail (CHKW 2OO5) van de piovincie
Þooid-BiaLanl zijn de Leslaande culluuilisloiiscle waaiden in lel geLied
aangegeven. Hieiuil Llijll dal alleen de Leslaande wegen (Ganzesliaal. De
Pan. Kapelweg en weslelijl deel van de Leiselsedijl) aangewezen zijn als 'lis-
loiiscl-landsclappelijle lijn' mel iedelijle loge culluuilisloiiscle waaide.
Daainaasl liggen aan de Ganzesliaal lwee (iijls)monumenlen.


2.7 Crondgebruik

Hel plangeLied is looldzalelijl in geLiuil vooi de iundveeloudeiij (gias-
land) alleiLouw en inlensieve veeloudeiij (vailens. lippen). De aanwezige
LeLouwing is geconcenlieeid in de Leslaande linlen De Wijei / piovinciale
weg Þ284 en Ganzesliaal. Daainaasl is veispieid nog LeLouwing le vinden
aan de Kapelweg. de Leiselsedijl en De Pan. Dooigaans woidl een agiaiiscle
lunclie gecomLineeid mel een woonlunclie. Mel name aan de Ganzesliaal is
ool solilaiie woonLeLouwing le vinden. Þaasl lel agiaiiscl geLiuil van de
giond is naLij de A67 een aanlal peicelen in geLiuil vooi lwee moloiciosslei-
ieinen. Hel meesl ooslelijle moloiciossleiiein ligl vooi een deel Luilen lel
plangeLied op lel giondgeLied van de gemeenle Leisel. !n lel plangeLied
Levindl zicl een looldlianspoilwaleileiding van BiaLanl Walei.


2.8 Verkeer

Ontsluitingsstructuur
De Leslaande inliasliucluui in en gienzend aan lel plangeLied (Kapelweg.
Leiselsedijl. Ganzesliaal. De Pan) is volledig loegesneden op lel luidig
agiaiiscl geLiuil van lel geLied. De Kapelweg en de Ganzesliaal woiden
dooi lel (sluip)veileei ool veel geLiuill als veiLindingsweg mel Leisel.
Li ligl geen alzondeilijle lielsinliasliucluui in ol iond lel plangeLied. mel
uilzondeiing van lel lielspad langs de Ganzesliaal iiclling lel VennenLos en
Bladel. Via de weg De Pan (mel Leslaand viaducl) en de Pals woidl aangeslo-
len op ioulesliucluien len zuiden van de A67. Li Leslaan geen (liels)veiLin-
dingen lussen de zuidelijle woonwijl van Hapeil en lel plangeLied.

De exleine (iegio)onlsluiling van lel geLied veiloopl in de luidige silualie via
de oveiLelasle piovinciale weg Þ284. Deze weg leell een aansluiling op de
A67 naLij Leisel en sluil aan op de dooigaande piovinciale veiLinding naai
TilLuig. Vanal de Þ284 is lel plangeLied le Leieilen via de LeLouwde lom
van Hapeil en de Ganzesliaal. Vanal de andeie zijden leell lel geLied de
volgende (ondeigesclille) exleine onlsluilingen:
• dooi lel LosgeLied ooslelijl van lel plangeLied veiLindl de Kapelweg lel
plangeLied mel Leisel. Op deze weg is op dil momenl ielaliel veel dooi-
gaand (sluip)veileei aanwezig;
• vanuil lel zuiden is lel plangeLied onlslolen via de Pan en lel Leslaande
viaducl ovei de A67;
• de Leiselsedijl en de Kapelweg sluilen aan de weslzijde aan op lel lolale
wegenslelsel.
PlonçebleJ
Toelichiing besienningsplan Kenpisch Bedrijvenpark geneenie Bladel 14
Congestie op de N284
De piovinciale wegensliucluui in de iegio is oveiLelasl. !n olloLei 2OO5 is
dooi de piovincie Þooid-BiaLanl de piovinciale Tiace/MLR-sludie Leisel-
Reusel (Þ284) algeiond. waaiin veisclillende oplossingen lei onllasling van
de Þ284 zijn ondeizocll. De vaiianl waaiLij lei loogle van Hapeil-Zuid c.q.
De Pan een nieuwe aansluiling op de A67 woidl geiealiseeid en een nieuwe
piovinciale weg in nooidelijle iiclling lol aan de Þ284. is als vooileuisallei-
naliel gelozen en als zodanig opgenomen in de pailiele slieelplanleiziening.
Als iecenle onlwilleling lan nog woiden gewezen op lel alsluilen van de
lein Aiendonl (Belgie) vooi dooigaand viacllveileei in ielalie lol de aan-
sluiling op de A67. Deze alleinalieve (sluip)ioule vooi de Þ284 vooi viacll-
veileei woidl lieimee opgeleven. zodal de diul op de Þ284 veidei loe-
neeml.


2.9 Recreatie en toerisme

Hoewel de Kempen vanwege lel alwisselende. lleinsclalige landsclap een
ieciealiel aanliellelijl geLied is. zijn de Leslaande ieciealieve mogelijlleden
in en iond lel plangeLied Lepeill.
Vooi ondeilavig geLied zijn de volgende elemenlen van Lelang.
 de Leslaande ioules zijn (polenlieel) ondeideel van ieciealieve ioulesliuc-
luien. Mel name de Ganzesliaal / De Pan is een Lelangiijle sclalel in de
ieciealieve sliucluui in zuidelijle iiclling. geLiuilmalend van lel via-
ducl ovei de A67. De Kapelweg is als dooigaande lielssliucluui. via lel
Leslaande Los len ooslen van lel plangeLied. eveneens een inleiessanle
ioule;
 lel LosgeLied len ooslen van lel plangeLied Liedl mogelijlleden vooi
ieciealie (wandelen). Len Leleie loeganlelijlleid. een gevaiieeideie vege-
lalie en een goede ieciealieve veiLinding mel aanliellelijle ieciealieve
elemenlen in de omgeving malen dil LosgeLied ieciealiel inleiessanlei.
 aan de zuidzijde van lel plangeLied zijn lwee moloiciossleiieinen aanwe-
zig. waaiLij een gedeelle van een leiiein op lel giondgeLied van de ge-
meenle Leisel ligl;
 lel VennenLos (Lungalowpail) en de camping Aclleisle Hoel (Leide
gelegen len weslen van lel plangeLied) zijn Lelangiijle elemenlen vooi
veiLlijlsieciealie in deze omgeving.


2.10 MiIieuaspecten

Bodemkwaliteit
Vooi lel plangeLied is een Lodemlwalileilslaail vooilanden (gemeenle Bla-
del. apiil 2OOO). Hieiuil is lel volgende al le leiden.
De wegen Kapelweg. De Pan en Leiselsedijl Levallen zinlassen. Hel Leliell
in lolaal een oppeivlal van ciica 3.2 la. \il eivaiingen eldeis in Zuidoosl
BiaLanl Llijll dal de Lodem ondei deze wegen veelal veionlieinigd is mel een
ol meeideie zwaie melalen (mel name zinl en cadmium).
Tei plaalse van een agiaiiscl Lediijl aan de Pan 5 is in lel veileden een Lo-
demondeizoel veiiicll. Hieiuil Llijll dal de ondeigiond lei plaalse een vei-
loogd gelalle aan LOX Leval. Dil lan duiden op een Lodemveionlieiniging
mel Lesliijdingsmiddelen.
\il eivaiing Llijll dal agiaiiscle Lediijven vanwege lun min ol meei geïso-
leeide ligging veelal Liandslollanls op lel leiiein leLLen. die aanleiding
lunnen geven lol een Lodemveionlieiniging mel mineiale olie. Via aiclielon-
deizoel is de aanwezigleid van Liandslollanls geïnvenlaiiseeid. Dil ondei-
zoel leell geleid lol een lijsl mel veidaclle localies.
PlonçebleJ
Toelichiing besienningsplan Kenpisch Bedrijvenpark geneenie Bladel 15
Vooi deze localies dienl een veilennend ondeizoel conloim ÞLÞ 574O le
woiden veiiicll. Vooialgaand aan de uilweiling van dil Leslemmingsplan
dan wel vooialgaand aan de iealiseiing van de Leslemming zal dil veilen-
nend milieulundig Lodemondeizoel lei plaalse van veidaclle localies woi-
den uilgevoeid. Mogelijl le nemen maaliegelen en veivolgaclies zullen op de
uillomslen van dil ondeizoel woiden geLaseeid.

Geur
!n en iondom lel plangeLied zijn (inlensieve) veeloudeiijen aanwezig. Vooi
deze veeloudeiijen gelden. op Lasis van de vigeiende milieuveigunning.
slanlciilels. Deze ciilels woiden geLiuill om nieuw le plannen (slanlgevoe-
lige) oLjeclen le Leooidelen op lun aanvaaidLaaileid in de Luuil van vee-
loudeiijen. De slanlgevoeligleid van oLjeclen vaiieeil van calegoiie ! vooi
sledelijl geLied en zeei slanlgevoelige oLjeclen. zoals zielenluizen. sanaloiia
en inleinalen. lol calegoiie !V vooi andeie agiaiiscle Lediijven en Lepeille
niel-agiaiiscle LeLouwing.

Externe Veiligheid
Sinds 2OO4 is lel Besluil exleine veiligleid iniiclling (Bevi) van liacll. Hel
Bevi leell als doel om Luigeis een minimum Lescleimingsniveau le Lieden.
Hel exleine veiligleidsLeleid lieiLij is geiicll op lel Leleeisen van iisico's en
de elleclen van calamileilen en lel Levoideien van de veiligleid van peisonen
in de omgeving van aclivileilen (Lediijven en lianspoil) mel gevaailijle slol-
len. Dil geLeuil ondeimeei dooi:
 le vooilomen dal le dicll Lij (Lepeill) gevoelige Leslemmingen aclivilei-
len mel gevaailijle slollen plaalsvinden;
 de zelliedzaamleid le Levoideien;
 de calamileilenLesliijding le oplimaliseien.

Hel Bevi ondeiscleidl noimen en oiienleiende waaides vooi lel:
• Plaaisgebonden risico (PF). de Leielende lans pei jaai. dal een peisoon
oveilijdl als iecllslieels gevolg van een ongeval Lij een iisicoLion. aan-
genomen dal die peisoon op die plaals peimanenl en onLescleimd vei-
Llijll.
• Groepsrisico (GF). de lans dal een lele gioep peisonen oveilijdl dooi
een ongeval mel een iisicovolle aclivileil. !n lel gioepsiisico woidl iele-
ning gelouden mel lel aanlal peisonen dal in de Luuil van een ongeval
aanwezig lan zijn.

!n de geLieden gienzend aan lel plangeLied zijn geen iniicllingen gevesligd
die mogelijle iisico's vooi de omgeving mel zicl meeLiengen.

Vooi de piovinciale weg Þ284 geldl in de luidige silualie dal op Lasis van de
gelanleeide veivoeisgegevens ei geen spiale is van een plaalsgeLonden iisi-
co. Ool is lel gioepsiisico van de piovinciale weg in de luidige silualie. mede
dooi een lage Levollingsdicllleid. veiwaailoosLaai (MLR Þ284. Aclualise-
iing veileei. geluid. lucll en veiligleid geiicll op Hapeilvaiianl. Aicadis.
leLiuaii 2OO5).
PlonçebleJ
Toelichiing besienningsplan Kenpisch Bedrijvenpark geneenie Bladel 16Toelichiing besienningsplan Kenpisch Bedrijvenpark geneenie Bladel 17
3 Programma, ambities en uitgangspunten
3.1 AIgemeen

\ilgangspunl vooi lel Kempiscl Bediijvenpail is lel lunnen voldoen aan
de Leloelle van Kempiscle Lediijven aan lavels mel een oppeivlalle van
meei dan 5.OOO m
2
. HieiLij leLLen de viei Leliollen Kempiscle gemeenlen
Lewusl gelozen vooi een loog amLilieniveau. geLaseeid op de volgende uil-
gangspunlen:
 geLiedsonlwilleling die aansluil Lij de iuimlelijle laialleiisliel van de
Kempen en is veianleid in lel ondei- en omliggende landsclap;
 inlegiale onlwilleling van lel geLied waaiin gezocll woidl naai een
iuimlelijle- en lunclionele samenlang van de alzondeilijle ondeidelen;
 onlwilleling van een duuizaam Lediijvenpail (lel gaal daaiLij ondei
meei om segmenleiing en clusleiing. zoigvuldig iuimlegeLiuil. duuizaam
waleiysleem. duuizame eneigieleclnielen en pailmanagemenl).


3.2 Programma

Sociaal-maatschappeliike analyse
!n de vooialgaande lasen (Kempiscl Bediijvenleiiein Iocaliesludie+. apiil
1999; Kempiscl Bediijvenleiiein. Iocaliesludie-plus. januaii 2OOO; Onlwil-
lelingsplan Kempiscl Bediijvenleiiein. auguslus 2OOO) is ondei meei uilge-
Lieid aandacll Lesleed aan de sociaal-maalsclappelijle sliucluui van de
Kempen.
!n de viei Kempiscle gemeenlen zijn iuim 4.OOO Lediijven en inslellingen ge-
vesligd waaiLij de secloien landLouw. Louwnijveileid en liadilionele voimen
van indusliie sleil veilegenwooidigd zijn. Len Lelangiijl deel van de Le-
ioepsLevolling is weilzaam in de indusliie. zij voiml iuim 3Oº van de lolale
weilgelegenleid in de Kempen. Mel een weilloosleid van 5º van de Le-
ioepsLevolling ligl de weilloosleid in de Kempen lagei dan lel Þedeilands
gemiddelde en dal van Zuidoosl-BiaLanl. Li is looldzalelijl Leloelle aan
lagei gescloold weil. De secloien die in de Kempen aanwezig zijn. diagen Lij
aan lel leiugdiingen van de weilloosleid.
Ongeveei de lelll van lel aanlal peisonen is weilzaam Linnen de eigen ge-
meenle ol in een van de diie andeie Kempiscle gemeenlen. Hieimee veivullen
de gemeenlen in de Kempen een Lelangiijle weilgelegenleidslunclie vooi
laai inwoneis.

Aanbod en behoefte aan bedriiventerrein
Toekonsiig aanbod in De Kenpen
De Lasis vooi lel KBP als iegionaal Lediijvenleiiein vooi de Kempen is gele-
gen in lel Slieelplan 2OO2. Hieiin is opgenomen dal de landelijle iegio's
Iand van Cuijl. Iand van Heusden en Allena en viei gemeenlen in de lande-
lijle iegio Giool-Kempen (Bladel. Beigeijl. Leisel en Reusel de Mieiden) de
Leloelle aan iuimle vooi Lediijven die vanwege lun aaid. sclaal ol lunclie
eigenlijl zouden moelen veiluizen naai een sledelijle iegio. zell zullen op-
vangen op een le onlwillelen iegionaal Lediijvenleiiein.

Prcçrommo. ombltles en µltçonçsµµnten
Toelichiing besienningsplan Kenpisch Bedrijvenpark geneenie Bladel 18
Op 8 maail 2OO5 leell Gedepuleeide Slalen van de piovincie Þooid-BiaLanl
lel 'Regionaal Sliucluuiplan Regio Lindloven (RSP) / Piovinciaal uilwei-
lingsplan Zuid-OoslBiaLanl' vaslgesleld. Hieiin is de laalslelling/plannings-
opgave vooi de deelnemende gemeenlen. waaiondei de Kempengemeenlen
lol 2O15/2O2O vaslgesleld. Vooi De Kempen (gemeenlen Bladel. Beigeijl.
Leisel. Oiisclol en Reusel-De Mieiden) is deze planningsopgave als volgl
gedelinieeid:
• segmenl lleinsclalig lolaal: 29 leclaie
• segmenl gemengd: 89 leclaie
Vooi de peiiode lol 2O15 gaal lel daaiLij in lolaal om 118 leclaie en vooi de
peiiode lol 2O2O gaal lel om lolaal 148 leclaie.

Op Lasis van de laide en zaclle plannen Linnen de landelijle iegio de Kem-
pen woidl in lel Regionaal Sliucluuiplan geconcludeeid dal ei iuim vol-
doende Lediijvenleiieinonlwilleling lol 2O15 aanwezig is en een minimaal
leloil van 2.5 leclaie lol 2O2O. De enige lwee leiieinen die lavels gaan aan-
Lieden vooi de Lediijven mel een Leloelle van 5.OOO m
2
zijn een uilLieiding
van Lediijvenleiiein De Sclepei (Oiisclol) en lel Kempiscl Bediijvenpail.
De andeie leiieinen zijn Ledoeld vooi de opvang van lleinsclalige Lediijvig-
leid (lleinei dan 5.OOO m
2
).

Fecenie uiigifies groier dan 5.000 n
2

De laalsle jaien leLLen ei nauwelijls gionduilgilles in de Kempen plaalsge-
vonden. Dil is mede veiooizaall dooi lel Lepeille aanLod van Lediijvenlei-
iein in de algelopen viei jaai. Hieidooi is een aanlal Lediijven in de lnel ge-
lomen. zodal zij eldeis moeslen woiden gelolpen (Beigeijl 'Waleilaal').

Fuiniebehoevende bedrijven
!n januaii 2OO5 is de lijsl vooi geïnleiesseeiden vooi lel Kempiscl Bediijven-
pail geaclualiseeid. Hel Leliellen Lediijven die leLLen aangegeven inleiesse
le leLLen vooi een lavel op lel Kempiscl Bediijvenpail. !n lolaal leLLen 32
Lediijven scliillelijl aangegeven Lij de viei Kempengemeenlen op zoel le zijn
naai een lavel giolei dan 5.OOO m
2
. Gezamenlijl leLLen deze Lediijven een
Leloelle aan 698.OO m
2
(ongeveei 7O leclaie).

Herkonsi van de bedrijven
De Lediijven die zicl gemeld leLLen vooi inleiesse in een lavel lomen gio-
lendeels uil de Kempengemeenlen. Zes Lediijven mel een gezamenlijle Le-
loelle van iuim 6 leclaie. zijn niel allomslig uil een van de Kempengemeen-
len. Hel meiendeel (iuim 6Oº) van de iuimleLeloevende Lediijven is momen-
leel gevesligd in de gemeenle Bladel. Hieiuil lan woiden geconcludeeid dal
spiale is van aan de Kempen geLonden Lediijvigleid.

Huidige leegsiand in De Kenpen
!n novemLei 2OO5 leell ondeizoel plaalsgevonden naai de leegsland op de
Leslaande Lediijvenleiieinen in de Kempengemeenlen. Dil ondeizoel is uil-
gevoeid dooi een plaalselijle malelaai. !nzicll in deze cijleis leeil dal ei op
dal momenl 53.759 m
2
(5.3 leclaie) leeg slond op de Leslaande leiieinen. Hel
Leliellen lavels mel daaiop een pand dal le luui ol le loop is lussen de 5OO
m
2
en 2.5OO m
2
. Deze lavels voimen geen alleinaliel vooi de Lediijven die
momenleel op de waclllijsl vooi lel Kempiscl Bediijvenpail zijn veimeld.
Bovendien zijn de gionden op de Leslaande Lediijvenleiieinen geen eigendom
van de oveileid en is de invulling van deze leegslaande Lediijlpanden allan-
lelijl van de desLeliellende eigenaai. De oveileid lan. indien wenselijl. de
lei plaalse geldende Louwmogelijlleden veiiuimen. Dil leveil vooidelen op
als de individuele Lediijven en eigenaien deze mogelijlleden wensen le ge-
Liuilen en daaiLij willen samenweilen.
Prcçrommo. ombltles en µltçonçsµµnten
Toelichiing besienningsplan Kenpisch Bedrijvenpark geneenie Bladel 19
3.3 Ambities en uitgangspunten

Vooi de onlwilleling van lel KBP als duuizaam Lediijvenpail lunnen de
volgende sclaalniveaus/lasen woiden ondeiscleiden:
• localieleuze;
• plansliucluui en iniiclling;
• laseiing en uilgille;
• Leleei.

Bij de afweging van locaiies in de Iocaliesludie-plus en lel milieuiappoil
SMB is 'duuizaamleid' aan de oide geweesl en nadiullelijl Lij de gemaalle
leuzes Leliollen. DaaiLij zijn vesligingsplaalslacloien. iuimlelijle ciileiia
en moLilileilsciileiia leidend geweesl.

Vooi duuizaamleid op lel schaalniveau van plansiruciuur en inrichiing zijn in
de Iocaliesludie-plus iuimlelijle Louwslenen vooi lel onlwillelingsplan
vooi de localie Hapeil-Zuid geloimuleeid. Deze Louwslenen Lieden inzicll in
de eeisle conlouien van lel plan:
• de onlwilleling van lel Lediijvenpail lan samengaan mel Los en na-
luuionlwilleling. Hieidooi lunnen de Los- en naluuigeLieden len ooslen
en len zuiden van de localie ecologiscl en visueel-iuimlelijl mel ellaai
woiden veiLonden;
• lussen de Leslaande woonLeLouwing van Hapeil en lel Lediijvenpail
woidl een gioene Lulleizone in comLinalie mel de onlwilleling van een
aanlal woonlavels gevoimd;
• de Leslaande compailimenleiing in lel landsclap is sliucluieiend vooi
de nieuwe invulling;
• de onlwilleling van lel KBP vindl Lij vooileui plaals in aansluiling op
de Leslaande LeLouwing en de nieuwe piovinciale weg lussen de A67 en
de Þ284 (zie ool : 4.6);
• de nieuwe piovinciale weg lussen de A67 en de Þ284 is uilgangspunl vooi
de indeling van lel KBP. Hel leiiein woidl vanal deze wegen onlslolen;
• lel Lediijvenpail liijgl een inlioveil laiallei mel Losiijle en naluuilijle
ianden.

Op Lasis van deze Louwslenen zijn dooi de inleigemeenlelijle weilgioep
Duuizaamleid (4 seplemLei 2OO2) uilgangspunlen vooi duuizaamleid vasl-
gesleld vooi de volgende aspeclen:
• zoneiing. segmenleiing en clusleiing;
• iuimlegeLiuil;
• Lodem. walei en gioen;
• veileei. paileien en eneigie.

Deze vaslgeslelde uilgangspunlen zijn weeigegeven in de ondeislaande laLel-
len (laLel 3.1 l/m 3.4). Hieiin zijn de maaliegelen ondeislieepl die ol diiecl
(gloLaal uil le weilen Leslemmingsplan) dan wel indiiecl (uilweilingsiegel)
consequenlies leLLen vooi lel Leslemmingspan. Ten aanzien van de oveiige.
niel-ondeislieeple maaliegelen dienl nog le woiden vaslgesleld op welle wij-
ze en op well momenl implemenlalie mogelijl aan de oide is. LijvooiLeeld
via loppeling aan de uilgille van lavels.

Prcçrommo. ombltles en µltçonçsµµnten
Toelichiing besienningsplan Kenpisch Bedrijvenpark geneenie Bladel 20
1abeI 3.1 Zonering, segmentering en cIustering
MaatregeI Keuzes
Ìnterne en externe
milieuzonering
Milieucategorieën:
• 3 ÷ 4 direct toelaten
• 5 indirect toelaten (via vrijstelling)
• 2 indirect toelaten (via vrijstelling) als blijkt dat vanwege grootte
van het bedrijf en verkeersaantrekkende werking handha-
ving/vestiging in een woonomgeving onwenselijk is
Ìn Werk-/woonbos ruimte voor bedrijfskavels nabij provinciale weg
Segmentering
Bedrijventerrein segmentering:
• productie en industrie
• dienstverlening
• logistiek en distributie
Bij vestiging zullen aspecten als clustering en afstanden tot gevoe-
lige functies worden meegenomen teneinde het bedrijf op de juiste
plek te kunnen vestigen
Clustering
Clusteren van bedrijven teneinde:
• ruimte te winnen
• bedrijfsprocessen af te kunnen stemmen en onderlinge hinder
tussen bedrijven te voorkomen
• industriële netwerken tot stand te brengen

1abeI 3.2 Ruimtegebruik
MaatregeI Keuzes
Bebouwingshoogte
(minimumhoogte
hanteren)
Bouwhoogten mede afstemmen op boomhoogte:
• minimale hoogtemaat 7 m ('eindfase')
• maximale hoogtemaat 16 m
De maximale hoogtemaat zal voor de bedrijfskavels grenzend aan
Kapelweg, Ganzestraat en De Pan op 9 meter worden gesteld. De
breedte van de zone waarover deze maximale hoogtemaat van 9
meter geldt, zal worden vastgesteld in het op te stellen uitwer-
kingsplan en is mede afhankelijk van de ligging van kavelgrenzen
en de ontsluitingsstructuur van het bedrijventerrein. Vooralsnog
wordt gedacht aan een breedte van circa 100 meter, gerekend
vanaf de buitenste bestemmingsgrens
Meerlaags bouwen
Verplichten voor zover type bedrijvigheid en/of specifieke functies
dit toelaten
Ondergronds bouwen
Bevorderen maar niet verplichten voor geschikte bedrijfsfuncties,
zoals opslag en parkeren (verlaging grondwaterpeil en/of extra
ophoging is niet aan de orde). Ondergronds bouwen is slechts
mogelijk nadat uit een inventariserend en waarderend archeolo-
gisch onderzoek is gebleken dat geen onevenredige afbreuk wordt
gedaan aan (potentieel) aanwezige archeologische waarden. Het
bevoegd gezag bepaalt of de aanwezige archeologische waarden
behoudenswaardig zijn. Ìndien deze behoudenswaardig zijn dient
te worden overwogen of deze in situ dan wel ex situ (=opgraven)
bewaard dienen te worden
Schakelen van be-
drijfsgebouwen
Verplichting tot schakelen waar mogelijk vanuit aard van de be-
drijfsprocessen, zoals logistiek en dienstverlening
Noot: aandacht voor juridische regeling, brandveiligheid en be-
reikbaarheid voor brandweer en calamiteitsdiensten in uitwer-
kingsplan(nen)
Stapelen van functies
Verplicht situeren van kantoren, opslagruimten en parkeervoorzie-
ningen òf op hiervoor geschikte bedrijfsgebouwen dan wel boven
rangeerhoven, parkeerterreinen en infrastructuur
Bebouwingspercenta-
ge (minimaal percen-
tage hanteren)
Minimale en maximale bebouwingspercentages:
• 65 ÷ 85 handel en dienstverlening
• 60 ÷ 85 industrie
• 50 ÷ 70 transport en distributie
Noot: Ìn uitwerkingsplan(nen) effecten van collectieve parkeer-
voorzieningen op deze percentages in beschouwing nemen
Prcçrommo. ombltles en µltçonçsµµnten
Toelichiing besienningsplan Kenpisch Bedrijvenpark geneenie Bladel 21
VervoIg tabeI 3.2 Ruimtegebruik
Floor space index Mogelijk voor kantoordelen van bedrijfsgebouwen toe te passen
Verticale uitbreidings-
ruimte
Dakconstructie van bedrijfspanden dimensioneren op toevoeging
extra bouwlaag voor zover zulks in de rede ligt
Flexibel bouwen (2
e

gebruiker)
Bedrijfspanden afstemmen op algemene gebruikseisen i.v.m.
toekomstige gebruiksmogelijkheden; zoveel mogelijk flexibele en
demontabele bouwsystemen toepassen
Limiteren strategische
reserve
Limiet stellen aan individuele strategische reserve qua percentage
van kaveloppervlakte en tijdsduur
Optie: gezamenlijke reservecapaciteit voor uitbreiding in ruimtelijk
plan waarbij tijdelijk gebruik door derden van gezamenlijke reser-
veruimte mogelijk is. Onderzoeksvraag: Hoe omgaan met 'strate-
gisch lege nieuwbouw?'
Verkaveling (flexibel
verkavelen)
Kavelgrootte en -vorm afstemmen op gebruik strategische reserve
of bij vestiging van nieuw bedrijf (naast bestaande bebouwing)
Gezamenlijke voor-
zieningen voor laden/
lossen (rangeerhof)
Meerdere bedrijven dienen gebruik te maken van een gezamenlijk
rangeerterrein
Meervoudig ruimtege-
bruik
Ìn beginsel naast werkfuncties mogelijk ook (onder voorwaarden)
andere functies toelaten op het KBP, zoals restauratieve voorzie-
ningen, alarmmasten (C2000), communicatiemasten (max. 50
meter hoogte) en eventueel reclamemasten
Beeldkwaliteit
Voor uitwerking van plandelen is een beeldkwaliteitplan vereist
waarin wordt ingegaan op:
• streven naar samenhang en kwaliteit in vormgeving van private
en openbare delen
• vastleggen representatieve zijde naar weg
• positionering, maat en verhouding kantoor / bedrijfsruimte (m.n.
in zone langs provinciale weg)
• vormgeving van de bedrijfspanden aan de randen van het plan-
gebied op de overgang naar het landelijk gebied
• aanvullende eisen (ligging bevoorradingsdeuren / materiaal /
kleur / massa / volume e.d.)
(Ruimtereservering
voor) Aanvullende
ondergrondse infra-
structuur
Ondergrondse infrastructuur voor grijswaternet of tussen een
aantal bedrijven uitwisseling van stromen (warmte, stoffen, water)

1abeI 3.3 ßodem, water en groen
MaatregeI Keuzes
Toepassen gesloten
grondbalans / benutten
bodempotentie
Uitgaan van partiële / selectieve ophoging en beoogd gebruik
zoveel mogelijk afstemmen op draagkracht bodem en grondwa-
terpeil
Vermijden archeolo-
gisch waardevolle
locaties
Voorafgaande aan de uitwerking plandelen aanvullend archeolo-
gisch onderzoek verrichten en ÷ afhankelijk van uitkomst ÷ speci-
fieke oplossingen overwegen, zoals kruipruimtevrij bouwen en
speciale funderingstechnieken
Riolering
Uitgaan van een verbeterd gescheiden stelsel met afkoppeling
'schone' neerslag, zoveel mogelijk beperken van verhard opper-
vlak en ÷ waar mogelijk ÷toepassen doorlatende verharding (zie
ook paragraaf 4.7)
Grijs watersysteem
Haalbaarheid nagaan van grijswatersysteem voor laagwaardige
toepassingen (proceswater, sanitair, bluswater)
Gezamenlijke blusvoor-
ziening op basis van
oppervlaktewater
Haalbaarheid onderzoeken van gezamenlijke opslag van hemel-
water voor bluswater en individuele sprinklerinstallaties

Prcçrommo. ombltles en µltçonçsµµnten
Toelichiing besienningsplan Kenpisch Bedrijvenpark geneenie Bladel 22
VervoIg tabeI 3.3 ßodem, water en groen
Groenstructuur
Uitgangspunten ten aanzien van de groenstructuur:
 breng een robuust ecologische netwerk aan (i.p.v. verspreid
snippergroen)
 breng variatie aan in groen- en waterelementen, maak ge-
bruik van gradiënten, pas inheemse vegetatie toe
 pas natuurvriendelijke oevers en duikers toe en een op de
ecologische functie afgestemd waterpeil
 bevorder gelegenheden voor broeden (nestelvoorzieningen)
en verblijven

1abeI 3.4 Verkeer, parkeren en energie
MaatregeI Keuzes
Parkeernorm Reële parkeernorm hanteren
Parkeren boven ran-
geerhof of op daken
Bevorderen als groei in de tijd
Centrale parkeervoor-
ziening
Collectief parkeren op daarvoor specifiek aangelegde voorzienin-
gen in het openbaar gebied dan wel op de private kavels
Volgtijdelijk gebruik
van parkeerruimte
(overdag personeel en
weekend vrachtwa-
gens)
Vastleggen door segmentering
(Hoogwaardig) Open-
baar vervoer
Overleg voeren met de aanbieder van het openbaar vervoer over
de mogelijkheden voor het KBP
Langzaam verkeer-
routes (bij voorkeur
vrijliggend)
Vastleggen
Centrale fietsvoorzie-
ningen (douches,
beveiligde stalling,
reparatiewerkplaats)
Toelaten
Bevorderen verkeers-
veiligheid
Uitgangspunten:
 duurzaam veilig principes
 beperken aantal inritten (combineren van inritten)
 rijbaan vrijhouden van rangeren, laden/lossen en parkeren
(zie hierna)
Collectieve laad- en
losvoorziening
Gezamenlijke voorzieningen voor parkeren, laden en lossen, cen-
trale wachtplaats voor vrachtwagens om blokkeren van wegen met
wachtende vrachtwagens te voorkomen
Gezamenlijk service-
station
Toelaten van een tankstation, wasplaats & onderhoudsgarage met
mogelijkheden voor parkeren en eventueel restauratieve voorzie-
ningen en vergaderfaciliteiten
PV zonnecollectoren Toelaten
Windenergie
Toelaten; mag overigens de voor bedrijvigheid benodigde geluids-
ruimte niet beperken

Aan de lieivooi weeigegeven uilgangspunlen op lel vlal van 'duuizaamleid'
woidl een giool gewicll loegelend. Þiellemin is een nadeie alweging nood-
zalelijl. Deze alweging dienl le woiden geiicll op evenluele sliijdigleid mel
Lelangen van iecllszeleileid (loelsing van uilvoeiLaaileid en landlaal-
Laaileid). veiligleid (o.a. mogelijlleden lol Lepeiling van elleclen van ca-
lamileilen) en sledenLouwlundige lwalileil.

Prcçrommo. ombltles en µltçonçsµµnten
Toelichiing besienningsplan Kenpisch Bedrijvenpark geneenie Bladel 23
!n lel ladei van de veideie invulling van lel KBP zullen de gemeenle Bladel
en de sluuigioep KBP Lovengenoemde alweging Lij lel opslellen van lel
sledenLouwlundig plan en lel Leeldlwalileilsplan malen. !n deze documen-
len zal. op Lasis van de uilgangspunlen in laLel 3.2. ondei meei aandacll
woiden gegeven aan lel aspecl zuinig. ellicienl en zoigvuldig iuimlegeLiuil.
Dil zal ondei meei lol uiling lomen in een loge uilgeelLaaileid van de delen
die vooi lel leilelijle Lediijvenleiiein (de Bediijlsvlallen) Leslemd zijn. Hel
openLaai geLied (gioen. walei) spilsl zicl loe op de ianden van lel geLied en
in clusleis in lel Weil-/woonLos. Hieidooi woidl de le onlwillelen naluui-
lwalileil gemaximaliseeid en woidl een zo ellicienl mogelijl ingeiicll Lediij-
venleiieindeel veiliegen. Vooi de leilelijle Lediijvenleiieindelen zal deilalve
spiale van een loge Liulo/nelloveilouding.

Þaasl lel Lediijvenleiieinniveau zal ool op lavelniveau woiden loegeweill
naai zuinig iuimlegeLiuil. Als conciele vooislellen lunnen (in aanvulling op
laLel 3.2) LijvooiLeeld woiden genoemd:
• een iniil pei lwee lavels;
• gezamenlijle iangeeiloven;
• gezamenlijle paileeiplaalsen (Lijv. op een gemeensclappelijl piivaal
aclleileiiein);
• lleine iepiesenlalieve iuimlen inlegieien in de Lediijlslal;
• gezamenlijlleid in een Louwvolume;
• slapelen van lunclies.
Len en andei zal woiden geloelsl dooi de Louwplannen veiplicll veigezeld le
doen lalen gaan van iniicllingsplannen (van de onLeLouwde delen van de
piivale lavel). !n lel gionduilgillepiolocol (zie lieiondei) zal veivolgens de
loppeling woiden gelegd mel deze loels en een deliniliel allooid van deze
plannen vooialgaand aan lel nolaiieel lianspoil van lel eigendom van de
lavel.

Op lel sclaalniveau van de fasering en uiigifie van lel KBP is lel slieven ool
geiicll op zoigvuldig en inlensiel iuimlegeLiuil. Op dil sclaalniveau is lel
van giool Lelang is om lel juisle Lediijl op de juisle plel (segmenleiing) le
lunnen oiganiseien.
!n lel ladei van laseiing spelen. naasl de giole Lelangslelling. ool aspeclen
als veiweilLaaileid. in eigendom zijnde peicelen. segmenleiing en milieuas-
peclen (geluid. exleine veiligleid) een Lelangiijle iol. Op Lasis van deze as-
peclen en om een Lediijl op de juisle plel le lunnen vesligen (vanuil milieu.
zoigvuldig iuimlegeLiuil en alslemming mel nog le vesligen Lediijlslypen)
woidl vooi lel KBP geen van le voien vaslomlijnde laseiing (in welle voim
dan ool) vooigesleld.
Om de uilgangspunlen van een segmenleiing en zoigvuldig iuimlegeLiuil le
lunnen veianleien woidl vooi lel KBP een zoigvuldige gionduilgille vooi-
gesleld dooi de onlwilleling van gionduilgilleLeleid en een gionduilgillepio-
locol. Deze insliumenlen. Lieden in aanvulling op lel Leslemmingsplan. een
waaiLoig vooi een oplimale invulling van lel KBP.

Vooi lel schaalniveau beheer lan woiden opgemeill dal op lel KBP pail-
managemenl zal woiden ingevoeid. Belangiijle molieven lieivooi zijn lel
cieeien van een duuizame en aanliellelijle weillocalie op Lasis van samen-
weiling lussen Lediijven. lel vooilomen van lwalileilsveilies in lel open-
Laai geLied en lel op peil louden van de vaslgoedwaaide op lel Lediijven-
leiiein.
Prcçrommo. ombltles en µltçonçsµµnten
Toelichiing besienningsplan Kenpisch Bedrijvenpark geneenie Bladel 24
!n lel iappoil Pailmanagemenl KBP. Adviesdocumenl (Gionlmij. novem-
Lei 2OO3) is lieivooi ieeds een aanzel gegeven in de voim van een Lasis- en
oplioneel pallel en een lensclels van de oiganisaliesliucluui. Hel Lasispal-
lel zal veiplicll woiden gesleld Lij de uilgille van lel KBP. !n dil Lasispallel
zijn ondei meei lel Leleei- en ondeiloud van lel openLaai geLied. Leveili-
ging. advies veivoeismanagemenl en een veipliclle milieuscan opgenomen. !n
looldslul 4 (: 4.1O) woidl. als ondeideel van de planLescliijving. nadei op
lel ondeiweip pailmanagemenl ingegaan.

Toelichiing besienningsplan Kenpisch Bedrijvenpark geneenie Bladel 25
4 PIanbeschrijving
4.1 AIgemeen

Mel lel Kempiscl Bediijvenpail woidl een inlegiale geLiedsonlwilleling
nageslieeld waaiLij een Lediijvenpail woidl onlwilleld. een aanlal woonla-
vels woidl geiealiseeid. Los- en naluuigeLied woidl aangelegd en woidl vooi-
zien in een nieuwe aansluiling op de A67 en een piovinciale onlsluilingsweg
(looldonlsluiling).
!n dil looldslul woiden alle (iniicllings)aspeclen van de inlegiale geLieds-
onlwilleling van lel KBP loegelicll. Aan de land van de le ondeiscleiden
diageis en elemenlen en lenmeilen van lel KBP (Lediijlslypen. segmenle-
iing. milieuzoneiing. onlsluilingssliucluui. ecologiscle sliucluui. duuizaam
waleisysleem. ieciealie en loeiisme. duuizame eneigie en pailmanagemenl)
woidl lel plan Lesclieven.


4.2 Dragers en eIementen

De amLilies en Louwslenen vooi lel Kempiscl Bediijvenpail zijn in lel
Onlwillelingsplan Kempiscl Bediijvenpail veilaald in zogenaamde diageis
en elemenlen. Hel onlwillelingsplan zal nadei woiden uilgeweill in een in-
legiaal sledenLouwlundig plan vooi lel KBP.

Hei bos- en naiuurkader
Hel Kempiscl Bediijvenpail woidl Legiensd en dooisneden dooi land-
sclappelijle Los- en naluuizones. Deze geven lel leiiein vanal de Luilenzijde
en vanal de Leslaande wegen in lel plangeLied een gioen laiallei. De Le-
langiijlsle elemenlen lieiin zijn lel Weil-/woonLos (in lel nooiden) en de
gioene zones mel Los. sliuweel en walei om de Bediijlsvlallen in lel mid-
den- en zuidelijl deel van lel plangeLied.
Deze elemenlen zoigen. samen mel de Liede Los- en naluuigeLieden. vooi een
leldeie (landsclappelijle) geleding en compailimenleiing van lel plangeLied.

Hei ½erk-/woonbos
Hel Weil-/woonLos (lolaal ciica 55 la): Leliell lel nooidelijl deel van lel
plangeLied waai vooizien is in de aanleg van Los. naluui en waleipailijen
waaiLinnen Lepeill LeLouwingsmogelijlleden (1Oº van lel oppeivlalle van
dil deelgeLied) woiden loegeslaan (lel uilgeelLaie deel Lediaagl dus 5.5 la).
Hel Weil-/woonLos vooiziel in een gioene en Losiijle enliee van lel geLied
en zoigl vooi een Liede Lulleizone naai de LeLouwing van Hapeil. Hel Los
en de naluui zoigl vooi een gelijlmalige oveigang lussen lel eigenlijle Le-
diijvenleiiein en de omgeving. Ool veivull lel geLied een ciuciale plel in de
ecologiscle en ieciealieve sliucluui alsmede in lel duuizaam waleisysleem.
Hel Weil-/woonLos is opgeLouwd uil lwee lagen: een 'naluuilijle laag'. die
aansluil Lij de naluuilijle leiieinomslandigleden lei plaalse (Los. naluui.
plassen. poelen) en een 'culluuilijle laag' die zicl op lwee localies geconcen-
lieeid manilesleeil (de woonlavels geloppeld aan de Leslaande lein Hapeil
en lel weilcluslei geloppeld aan de piovinciale weg. inclusiel de LijLeloien-
de inliasliucluui).
Plonbeschrljvlnç
Toelichiing besienningsplan Kenpisch Bedrijvenpark geneenie Bladel 26
De Bedrijfsvlakken
!n lel middengeLied en zuidelijle deel van lel Kempiscl Bediijvenpail ligl
lel eigenlijle Lediijvenleiiein. de zogenaamde Bediijlsvlallen. Deze Be-
diijlsvlallen zijn in diie gedeellen van ellaai gescleiden dooi een gioene
Lulleizone. Hel Lediijvenleiiein lenl een inlensiel iuimlegeLiuil. De uil-
geelLaaileid is loog: in lolaal leiLeigen de Bediijlsvlallen samen ciica 65
lol 7O leclaie aan uilgeelLaie lavels.
De Bediijlsvlallen woiden onlslolen vanal de nieuwe piovinciale weg. Iangs
de looldonlsluiling zijn mogelijlleden vooi ziclllocalies.

Uiigeefbaarheid KBP
De Lovenslaand Lesclieven diageis en elemenlen leLLen ell een eigen loe-
veelleid aan uilgeelLaie lavels vooi wonen en weilen. !n ondeislaande laLel
is deze uilgeelLaaileid pei deelgeLied (lel Weil-/woonLos en de Bediijls-
vlallen) samengeval weeigegeven. Ool is in de laLel aangegeven loeveel
leclaie de 5O melei Liede gioenzone langs de Ganzesliaal/De Pan omval.

deeIgebied totaaI uitgeefbaar
groenzone
Ganzestraat/de Pan
Werk-/woonbos 55 ha
5,5 ha
(voor bedrijven en wonen)
nvt
Bedrijfsvlakken 105 ha 65 à 70 ha 8 ha


4.3 ßedrijvigheid en segmentering

Segmentering
Op looldlijnen is Lelend welle lypen Lediijven zicl gaan vesligen op lel
Kempiscl Bediijvenpail. De 'indusliiele secloi' is daaiLij sleil veilegen-
wooidigd (51º). waaiLij spiale is van een ielaliel giool aanlal Lediijven in
de melaalpioduclie en maclineLouw. Daainaasl Leloien ielaliel veel Lediij-
ven lol lel Lediijlslype 'landel. lianspoil en dienslveilening'.

Vooi de indeling en segmenleiing van lel leiiein zijn de volgende uilgangs-
punlen geloimuleeid:
• clusleiing van Lediijven pei Lediijlslype;
• Lediijlslypen mel een ielaliel giole veileeispioduclie van en naai de
snelweg aan de zuidzijde van lel leiiein;
• Lediijlslypen mel een ielaliel giole veileeispioduclie van en naai de lei-
nen aan de nooidzijde van lel leiiein;
• Lediijlslypen mel ielaliel loge milieucalegoiie op alsland van de woon-
LeLouwing (zie milieuzoneiing).

Len en andei leell geleid lol lel volgende vooilopige Leeld. dal in lel ladei
van de planuilweilingen nadei zal woiden ingevuld en dus pas lalei deliniliel
zijn Leslag zal liijgen.

Handel en diensiverlening
 ielaliel liclle Lediijvigleid mel waaisclijnlijl een ielaliel giole veileeis-
pioduclie naai de Leslaande leinen
 Lediijlslypen: ondeideel van lel Lediijlslype 'landel. lianspoil en diensl-
veilening'
 mogelijle vesliging: lel Lediijvencluslei in lel Weil-/woonLos

Plonbeschrljvlnç
Toelichiing besienningsplan Kenpisch Bedrijvenpark geneenie Bladel 27
Tradiiionele indusirie (produciie, bouw)
 een giool gedeelle van de viaag woidl gevoimd dooi dil Lediijlslype
 Lediijlslype mel een giole vaiieleil aan milieucalegoiieen. veileeispio-
duclie. aaid van Lediijvigleid en uilslialing
 Lediijlslypen: ondeideel van lel Lediijlslypen 'indusliie en Louw';
 mogelijle vesliging: de Bediijlsvlallen

Transpori en indusirie (i/n nilieucaiegorie 4)
 deze Lediijlslypen leLLen een ielaliel giole veileeispioduclie en milieu-
calegoiie
 Lediijlslypen: ondeideel van lel Lediijlslypen '!ndusliie en Louw'. 'Han-
del. lianspoil en dienslveilening' (lianspoil)
 mogelijle ligging: lel zuidelijl deel van de Bediijlsvlallen (naLij de A67)

De lieiLoven gesclelsle gloLale zoneiing Leliell een eeisle aanzel waaiin nog
de nodige llexiLilileil aanwezig is. opdal een zodanige vesligingplaals van de
Lediijven lan woiden geselecleeid dal geLiuil lan woiden gemaall van syn-
eigie-elleclen in de voim van liinglopen. pioduclielelens ol (duuizame) nel-
weilen (eneigie. walei en ieslslollen) en de posilie len opziclle van milieu-
lindeigevoelige lunclies zo oplimaal mogelijl is.
!n de zone langs de nieuwe piovinciale weg is spiale van 'ziclllocalies' mel
vesligingsmogelijlleden vooi Lediijven die lecllen aan een loogwaaidige.
iepiesenlalieve uilslialing.

Op lel KBP zal op een ol lwee plaalsen de mogelijlleid woiden geLoden om
een lacililypoinl le iealiseien. Als localies zijn lel Lediijvencluslei in lel
Weil-/woonLos en de lavels iondom de liuisingsvlallen mel de nieuwe
piovinciale weg in de Bediijlsvlallen in Leeld.
Hel lacililypoinl zal dienslen ondeiLiengen die dooi de Lediijven op lel KBP
lunnen woiden algenomen. Gedacll lan woiden aan loiecalunclies. ovei-
nacllingslacilileilen. lindeiopvangmogelijlleden. lanloien. veigadeilacili-
leilen. spoillacilileilen. cenliale Leveiligingslunclies. Lalielunclies elc. in lel
ene lacililycenlium. leiwijl een lweede lacililycenlium meei geiicll lan zijn
op veivoeislunclies. zoals een lanlslalion en een seiviceslalion vooi viacll-
wagens.
Ten lijde van de gionduilgille lan woiden Lepaald aan welle dienslen in een
deigelijl lacililypoinl Leloelle is (allanlelijl van de lype Lediijvigleid die
zicl vesligen op lel KBP).

Woonbebouwing
!n lel Weil-/woonLos zijn. naasl lel Lediijvencluslei aan de piovinciale weg.
mogelijlleden vooi een aanlal woonlavels. Deze nieuwe woonlavels liggen
len zuiden van de Leslaande lein Hapeil en zijn lei compensalie van eldeis
Linnen lel plangeLied veivallen woningen en eeidei geplande Lediijlswonin-
gen. Op de planlaail is aangegeven Linnen well geLied ('Zoeliuimle Wonen')
deze woonlavels zullen woiden onlwilleld. Realisalie van de woningen zal
plaals lunnen vinden nadal de pilol 'Bouwen Linnen slialle conlouien' in
2OO8 is algeiond.
De Leslaande woonLeLouwing langs de Ganzesliaal woidl. vooi zovei moge-
lijl en wenselijl gelandlaald. ingepasl in de Losiijle aliondingen van lel
KBP.


Plonbeschrljvlnç
Toelichiing besienningsplan Kenpisch Bedrijvenpark geneenie Bladel 28
4.4 MiIieuzonering

Algemeen
Om le lomen lol een iuimlelijl ielevanle loelsing van Lediijlsvesligingen op
milieulygieniscle aspeclen woidl lel Legiip milieuzoneiing gelanleeid.
Hieiondei woidl veislaan een voldoende iuimlelijle scleiding lussen enei-
zijds milieuLelaslende Lediijven en andeizijds milieugevoelige geLieden zoals
woon- en naluuigeLieden. Om lel Legiip lanleeiLaai le malen is geLiuil
gemaall van de dooi de VÞG opgeslelde Iijsl van Bediijlsaclivileilen (Be-
diijven en milieuzoneiing. VÞG. Den Haag 2OO1). Dooi lel aanLiengen van
een zoneiing lussen Lediijvigleid en woonLeLouwing woidl de oveilasl len
gevolge van de Lediijlsaclivileilen zo laag mogelijl gelouden.

!n de Liocluie 'Bediijven en milieuzoneiing' woiden Lediijlsaclivileilen inge-
deeld in calegoiieen. Dil Leliell een indicalieve indeling. die geLaseeid is op
een lweeledige invalsloel. le welen:
• emissies die zicl lalen veilalen in een iuimlelijle maal. le welen emissies
van geui. geluid. slol en gevaai;
• een indeling geLaseeid op een index die de aspeclen veileeisaanliellende
weiling en visuele lindei weeigeell. Vooi Lodemveionlieiniging en
lucllveionlieiniging is aangegeven ol een Lediijlslype een veiloogde lans
daaiop geell.

Liist van bedriifsactiviteiten
De indeling van de Lediijven en Lediijlsaclivileilen is vaslgelegd in de Iijsl
van Bediijlsaclivileilen. waaiin de diveise aspeclen van de Lediijven in noi-
maliel opzicll zijn weeigegeven. Op giond van deze lijsl lan men een Le-
leidsmalige seleclie malen van de op een leiiein loe le lalen Lediijlsaclivilei-
len. De Lediijven en Lediijlsaclivileilen zijn op Lasis van de SB!-code in deze
lijsl opgenomen. Pei Lediijl woidl een waaideiing gegeven op de Lovenge-
noemde aspeclen en woidl aangegeven wal de gewensle minimale alsland lol
woongeLieden is. Deze gegevens mel de op de diveise aspeclen genoemde
alslanden leiden veivolgens lol de indeling in een milieucalegoiie van de Le-
liellende Lediijlsaclivileil (zie laLel 4.1).

1abeI 4.1 MiIieuzonering VNC-uitgave 'ßedrijven en miIieuzonering'(2001)
Milieucalegoiie Gioolsle genoemde aan le louden alsland in meleis
1 1O
2 3O
3 5O - 1OO
4 2OO - 3OO
5 5OO - 1OOO
6 15OO

De genoemde alslanden Leliellen de gewensle alsland lol een iuslige woon-
wijl. Vooi lel omgevingslype 'landelijl geLied mel woningen' woidl in de
VÞG-uilgave 'Bediijven en milieuzoneiing' (Den Haag. 2OO1) aangegeven dal
de milieuaspeclen visueel en geluid gevoelig lunnen liggen. Vooi de oveiige
milieuaspeclen (geui. slol. gevaai en veileei) woidl vooi dil omgevingslype
aangegeven dal spiale lan zijn van een veimindeide gevoeligleid len opzicl-
le van een iuslige woonwijl. Daaimee zou een gioleie alsland lunnen woi-
den loegepasl len opziclle van de aangegeven le lanleien alsland in de VÞG-
uilgave.

Plonbeschrljvlnç
Toelichiing besienningsplan Kenpisch Bedrijvenpark geneenie Bladel 29
Het Kempisch Bedriivenpark
De nadiul op lel KBP ligl op Lediijvigleid in milieucalegoiieen 3 en 4 (Be-
diijven en milieuzoneiing. VÞG. Den Haag 2OO1). Veidei lunnen zicl ondei
vooiwaaiden via viijslelling Lediijven vesligen die iessoileien ondei cale-
goiie 5 vooizovei lun milieuelleclen veigelijlLaai zijn mel die van Lediijven
in een lageie calegoiie. iespeclievelijl calegoiie 2 vooizovei de omvang van
deigelijle Lediijven en de veileeisaanliellende weiling landla-
ving/vesliging in doipscenlia en woonwijlen onacceplaLel malen (oppei-
vlalle > 5.OOO m
2
).

Bij de veideie invulling van lel leiiein woiden de gewensle alslanden len
opziclle van omliggende woongeLieden in acll genomen. zodal lan woiden
voldaan aan de geldende noimen vooi de aanwezige woningen in de omge-
ving. Bovendien woidl visuele alscleiming veiliegen dooi de aanleg van een
gioenzone lussen de woonLeLouwing aan de Ganzesliaal en de Lediijven.
Vooi de aangienzende naluuigeLieden is als gevolg van mogelijl opliedende
veisloiing naluuicompensalie aan de oide (zie ool : 5.3).


4.5 DntsIuitingsstructuur

De onlsluiling van lel Kempiscl Bediijvenpail vindl plaals vanal de nieuwe
piovinciale weg.
Li is gelozen vooi een volledig gescleiden onlsluiling van lel Lediijvenpail
en de omliggende geLieden. Daainaasl zal woiden vooizien in een sliucluui
van langzaam veileeisveiLindingen. Van deze sliucluui lan zowel ulililaii
als ieciealiel (liels)veileei geLiuil malen. Bovendien zullen deze veiLindin-
gen zodanig woiden ingeiicll dal zij lijdens calamileilen ool lunnen woiden
geLiuill dooi Liandweei en andeie spoedeisende dienslen (polilie. amLulan-
ce).

Ontsluitingsstructuur
De nieuwe piovinciale weg Þ284 gaal vooizien in de onlsluiling van lel Le-
diijvenpail. Aan de zuidzijde lall deze nieuwe weg aan op de A67. aan de
nooidzijde op de Leslaande Þ284.
De aansluiling op de iijlsweg liijgl alleen een allalling in nooidelijle iicl-
ling naai lel KBP en ligl lei loogle van lel Leslaande. meesl weslelijl gele-
gen moloiciossleiiein. Aan de nooidzijde zal de nieuwe piovinciale weg (de
looldonlsluiling van lel KBP) via een lnooppunl woiden aangelall op de
Leslaande piovinciale weg. Dil lnooppunl zal mel veileeisiegelinslallalies
(VR!) en LijLeloiende opslelvallen woiden voimgegeven. De voimgeving
en alslelling van de VR!'s gaan uil van een dooigaande ioule van de piovin-
ciale weg ovei lel KBP. zodal veileei ovei de Leslaande piovinciale weg
iiclling Leisel zal woiden onlmoedigd. Hel gedeelle van de Leslaande Þ284
len weslen van de nieuwe piovinciale weg Þ284 zal daailoe woiden veiLieed
ovei een lengle van ciica 7OO melei.
De piovinciale weg liijgl op lel KBP lwee lnooppunlen die vooizien in de
onlsluiling van lel Lediijvenpail. Deze lnooppunlen liggen lei loogle van
de gioensliolen (langs Kapelweg en Leiselsedijl) en woiden eveneens mel
veileeisiegelinslallalies (VR!) en LijLeloiende opslelvallen voimgegeven.
Vanuil deze lnooppunlen vooizien inleine onlsluilingslussen in de onlslui-
ling van lel Lediijvenpail. Vanuil deze sliucluui is geen veiLinding mel de
omliggende geLieden en wegen mogelijl.
De nieuwe piovinciale weg zal in Leginsel woiden uilgevoeid als een geLieds-
onlsluilingsweg mel een iijLaan mel lwee iijsliolen. waaiLij op leimijn een
uilvoeiing mel lwee iijLanen mel ell lwee iijsliolen lol de mogelijlleden
Lelooil (zie liguui 4.1).
Plonbeschrljvlnç
Toelichiing besienningsplan Kenpisch Bedrijvenpark geneenie Bladel 30
Iangs de piovinciale weg zullen. mel uilzondeiing van lel nooidelijle (lel
Weil-/woonLos) en meesl zuidelijle deel (naai de aansluiling op de A67). aan
Leide zijden lwee iijen Lomen woiden geplanl. Daaimee liijgl de weg een
monumenlale. pailacllige uilslialing.

Figuur 4.1 VoorgesteId dwarsprofieI nieuwe provinciaIe weg (schematische weergave)


een rijbaan nei iwee rijsiroken(gebiedsonisluiiingsweg 1\2)iwee rijbanen nei elk iwee rijsiroken (gebiedsonisluiiingsweg 2\2)


Verkeersproductie en capaciteit
Op Lasis van een in leLiuaii 2OO5 dooi Aicadis uilgevoeide aclualisalie van
lel MLR Þ284 lan woiden veimeld dal op Lasis van iecenle lelcijleis (2OO4).
een gioeipeicenlage van 2.25º pei jaai en lel piognosejaai 2O2O de Leielen-
de inlensileilen in lel aclualisalieiappoil duidelijl logei liggen dan de in de
MLR-sludie Leielende inlensileilen. Als gevolg van deze logeie inlensileilen
zal ool de spilsLelasling logei woiden.
Om goed inzicll le liijgen in de veileeispioduclie van lel Lediijvenpail en
aulonome onlwilleling van de veileeisinlensileilen op de nieuwe piovinciale
weg is dooi de piovincie Þooid-BiaLanl een nadei ondeizoel mel Lelulp
van een dynamiscl veileeismodel uilgevoeid. Op Lasis van de uillomslen
van dil ondeizoel is de Lenodigde capacileil van de loeleidende inliasliuc-
luui en de voimgeving van de lnooppunlen (mel VR!) deliniliel Lepaald.

Bestaande wegen
De Leslaande wegen Llijven lungeien als onlsluiling vooi lel omliggende
geLied. Deze wegen liijgen geen lunclie om lel veileei naai lel Lediijvenge-
deelle al le willelen.
De Kapelweg en de Leiselsedijl woiden alleen loeganlelijl gemaall vooi
langzaam veileei en vooi lulp- en calamileilsdienslen lijdens calamileilen.
Hieimee woidl ongewensl sluipveileei naai lel Lediijvenpail vooilomen.
Deze wegen liijgen een Lelangiijle lunclie in de ieciealieve sliucluui.

Langzaam verkeersontsluiting
!n lel KBP woiden nieuwe langzaamveileeisioules geiealiseeid. Op enlele
plaalsen zijn lielsveiLindingen geiealiseeid lussen de Leslaande wegen / liels-
paden en de wegen op lel Lediijvenpail. Deze veiLindingen liggen zodanig
dal vanal alle zijden lel Lediijvenpail goed LeieilLaai is.
De Leslaande linlen gaan een Lelangiijle iol spelen in lel Lovenlolale ieciea-
lieve lielsnelweil. Tei loogle van de lwee lnooppunlen naLij de Bediijls-
vlallen woidl vooizien in oosl-weslveiLinding. de Kapelweg en de Lei-
selsedijl Llijven dooigaande lielssliucluien. De lunclie van lel Leslaande
viaducl ovei de A67 Llijll ongewijzigd en lan dooi lielseis woiden Lenul om
de zuidelijl gelegen LosgeLieden le Leieilen.
Plonbeschrljvlnç
Toelichiing besienningsplan Kenpisch Bedrijvenpark geneenie Bladel 31
!n lel Weil-/woonLos woiden ieciealieve paden (mel name wandelpaden)
aangelegd en waai mogelijl aangelall op de Leslaande sliucluui van Hapeil.

Openbaar vervoer
Op de Leslaande piovinciale weg is een LusveiLinding aanwezig. !n de veideie
planuilweiling van lel KBP en de piovinciale weg zal in oveileg mel de lijn-
dienslmaalsclappij woiden nagegaan ol een (nieuwe) Luslalle langs de pio-
vinciale weg lan woiden geplaalsl (LijvooiLeeld naLij lel lnooppunl van lel
nieuwe deel van de piovinciale weg).
!n aanvulling lieiop lan in lel ladei van pailmanagemenl woiden ondei-
zocll ol een collecliel veivoeisysleem vanal deze lalle lel peisonenveivoei
naai lel Lediijvenpail zal lunnen veizoigen.


4.6 £coIogische structuur

Hoewel de luidige naluuiwaaiden in lel plangeLied Lepeill zijn. liggen ei
lansen om de ecologiscle sliucluien in lel geLied le veisleilen. Bij de onl-
willeling van lel Kempiscl Bediijvenpail woidl nadiullelijl geslieeld
naai veisleiling van deze ecologiscle sliucluien dooi in le spelen op aanwe-
zige polenlies. Daaidooi zal (op leimijn) spiale zijn van een loename van de
ecologiscle waaiden Linnen lel plangeLied. Deze ecologiscle lansen en po-
lenlies zijn geLaseeid op de volgende geLiedslenmeilen:
• ondiepe lwelsliomen en zwal zuie. voedselaime lol malig voedseliijle
omslandigleden (uilgaande van Leeindiging agiaiiscle lunclie);
• van naluie (malig) voedselaime omslandigleden;
• lel naluuilijle ieliel (loogleligging veisus giondwaleislanden);
• de aanwezige vocllgiadienl van dioog naai nal (in laaglen; vooimalige
wijslgionden en vennen in nooidelijl deel).
Bij de veisleiling van de ecologiscle sliucluien op lel Kempiscl Bediijven-
pail woidl ondeiscleid gemaall in de onlwilleling van een nalle en een
dioge sliucluui.

!n lel Weil-woonLos (nooidelijl deel) Leslaal de Lossliucluui uil een nal lol
vocllig Los in de laaglen. dal geleidelijl oveigaal in dioge Lossen van De
DonlsLeigen. De vocllige lol nalle loolLossen Leslaan uil winleieil en lo-
laal lulsl. sleedooin en wilde liuilsooilen (iijleie lype) en zomeieil. iuwe
Leil. wilg en els (vocllige lol nalle lype). De Lossen zijn vooizien van een
gevaiieeide zoom- en manlelvegelalie. die de oveigang voimen naai giaslan-
den ol leiden.
Hel Weil-woonLos Leslaal naasl Los ool uil lallopen lol open landsclap
mel een giole alwisseling van vennen. nalle lol vocllige leide. naluuilijle
giaslanden. nalle iuiglen en sliuweel. Li zijn exlia nalle ecolopen Linnen lel
plangeLied opgenomen in de voim van ielaliel Liede waleilopen en nalle
laaglen. Op enlele plaalsen woiden speciliele poelen aangelegd. vooizien van
een moeiassige oveigangszone. Dil deel van lel 'Weil- woonLos' is iijl aan
amliLieen. dagvlindeis. spiinllanen. sliuweel-. moeias- en waleivogels. Hel
deelgeLied speell een Lelangiijle iol Linnen lel duuizame waleisysleem van
lel Lediijvenpail. Hel iegenwalei allomslig van lel Lediijvenpail woidl ei
vooi een deel geLoigen. !n lel KBP woidl lel naluuilijle waleisysleem vei-
sleill en. mede dooi veinalling en een loename van de oppeivlallige lwel in
de lageie delen. een goede Lasis gelegd vooi de veideie onlwilleling van de
llans Lepeille naluuiwaaiden. De luncliecomLinalie waleiLeiging en na-
luuionlwilleling zijn ei goed le veienigen. !n comLinalie mel lel uilliedende
giondwalei is ei een giole naluuilijle vaiialie le veiwacllen. Ool zullen in
dil geLied voel- en lielspaden woiden aangelegd.

Plonbeschrljvlnç
Toelichiing besienningsplan Kenpisch Bedrijvenpark geneenie Bladel 32
Len Lijzondei elemenl in lel plangeLied is de iealisalie van een waaidevolle
Lovenloop van de Gioole Beeize. Aan de weslzijde van lel Lediijvenpail is
iuimle geseiveeid vooi lel onlwillelen van een ciica 5O melei Liede gioen-
sliool. Binnen deze gioensliool woidl vooigesleld om een nieuwe Loven-
loop le giaven in de voim van een licll slingeiend. smal en ondiep Leelje. Hel
is le laialleiiseien als een langzaam sliomend en peimanenl waleivoeiend
Leelje mel een iijle moilologie. Dil Leelje is vooi maciolauna en liLellen
zeei waaidevol. Deze silualie lennen we LijvooiLeeld van lel Dalems-
slioompje Linnen de naLijgelegen Cailieileide.

Vooigesleld woidl om Linnen lel plangeLied een Lossliucluui le onlwillelen
die aansluil op de Leslaande LosgeLieden van De DonlsLeigen en indiiecl de
Cailieileide len zuiden van de A67. !eilelijl woidl lel gelele Lediijvenpail
omzoomd dooi Los en sliuweel. Dal zoigl vooi een goede landsclapsecologi-
scle samenlang vooi ondei andeie Los- en sliuweelvogels. dagvlindeis en
lleine zoogdieien waaiondei vleeimuizen. Þaasl vesligingsplaals lungeeil de
opgaande gioensliucluui als migialieioule.
!n lel zuidelijl deel (enliee Lediijvenpail) zullen vooial dioge Loslypen onl-
willeld woiden. Leslaande uil zomeieil. Leil. lijsleiLes en vuilLoom. De
nieuwe Lossliolen in lel KBP sluilen qua sliucluui aan Lij de dioge Los-
complexen aan de oosl- en zuidzijde van lel plangeLied. De giadienliijle
oveigangen van dioge vegelalies naai de Leslaande Lossen in ooslelijle iicl-
ling woiden Lenul. De inpassing van de Leslaande 'scliale Leimen' is lieiLij
van Lelang. Hel accenl ligl op de dioge naluui. Onlwilleld woiden dioog
Los. sliuweel. liuideniijle iuiglen en giaslanden.

De gioengeLieden iondom lel Lediijvenpail leiLeigen in de loelomsl enlele
speciliel doelsooilen. le welen:
• Poelen en nalle laaglen: lamsalamandei. poellillei. alpenwaleisala-
mandei. geelvlel. zweivende panlseijullei en smaiagdliLel
• Bovenloop: LandleideliLel. LeeloeveiliLel. Los- en weideLeeljullei.
Leimpje
• Þalle iuigle en sliuweel: giasmus. LlauwLoisl en ioodLoisllapuil en Lonl
dillopje. moeiasspiinllaan. zomp en gouden spiinllaan
• Bos en sliuweel: Loompiepei. geelgois. gioene en lleine Lonle specll.
Lonl zandoogje. lazelwoim. lianjeslaail. waleivleeimuis


4.7 Duurzaam watersysteem

Algemeen
Om inzicll le veiliijgen in de waleiluisloudlundige consequenlies van de
onlwilleling en ingeLiuilname van lel Kempiscl Lediijvenpail is een wa-
leiloels uilgevoeid. De iesullalen van deze waleiloels zijn neeigelegd in de
iappoilage 'Waleiloels Kempiscl Bediijvenpail. de waleipaiagiaal'
(Gionlmij. novemLei 2OO4). Bij Liiel van 17 januaii 2OO6 leell lel walei-
sclap De Dommel meegedeeld dal zij zicl lan vinden in de vooigeslelde Le-
nadeiing van lel loelomslig waleisysleem van lel KBP.

Mel lel waleisclap De Dommel vindl in lel ladei van de veideie planuil-
weiling (ondei meei lel waleiluisloudingsplan) oveileg plaals ovei de wa-
leiluisloudlundige aspeclen van de onlwilleling van lel Kempiscl Bediij-
venpail. !n dil oveileg is ondei meei geconcludeeid dal als Lij de planvoi-
ming de in de iappoilage 'Waleiloels Kempiscl Bediijvenpail. de waleipa-
iagiaal' Lesclieven waleiluisloudlundige onlweipiiclllijnen woiden gelan-
leeid. de onlwilleling een posilieve invloed zal leLLen op lel waleisysleem.

Plonbeschrljvlnç
Toelichiing besienningsplan Kenpisch Bedrijvenpark geneenie Bladel 33
Doelstellingen
Binnen lel ladei van lel luidige Leleid op lel geLied van duuizaam (slede-
lijl) waleiLeleei. dienl Lij de iealisalie van lel Kempiscl Bediijvenpail op
z'n minsl lel Leslaande waleisysleem gelandlaald le Llijven en. indien moge-
lijl. lel naluuilijl waleisysleem le woiden leisleld. Hieiloe woidl ingezel op
iuimle vooi lolale inlillialie en lwel. DaaiLij woidl geslieeld naai veislei-
ling van lel naluuilijle waleisysleem en loename van de ondiepe lwel. Dil
lwelwalei voiml de Lasis vooi naluuionlwilleling in lageie delen van lel
leiiein.
Dil Lelelenl dal geslieeld woidl naai een gecomLineeide onlwilleling van
Lediijvenleiiein en waleiallanlelijle naluui op de meesl lansiijle localies.

Samengeval lan woiden gesleld dal Linnen lel Kempiscl Bediijvenpail
spiale zal zijn van een duuizaam sledelijl waleisysleem waaiLij de iand-
vooiwaaiden woiden Lepaald dooi lel naluuilijl waleisysleem. HieiLij woi-
den de volgende doelslellingen nageslieeld:
• slieven naai lwalilalieve veiLeleiing van lel luidige waleisysleem en de
daaiin opliedende piocessen (iuimle Lieden vooi inlillialie en lolale
lwel);
• slieven naai leislel van lel 'naluuilijle laiallei' van lel geLied (ondei-
scleid lussen ielaliel loge en dioge gionden veisus de ielaliel lage en nal-
le gionden);
• vooilomen van veisnelde alvoei van scloon iegenwalei. en Lelasling van
de pielalvoei in lel oppeivlallewaleislelsel. dooi waleiconseiveiing;
• Lepeilen van de alvoei van scloon iegenwalei naai de RWZ!. dooi mid-
del van 'alloppeling' van veilaide oppeivlallen. inlillialie en veiliaagde
alvoei naai lel oppeivlallewalei;
• onlwillelen van een zo scloon mogelijl inlein en/ol onlvangend walei-
sysleem;
• loppelen van nalle naluuionlwilleling aan lel waleisysleem van lel
Lediijvenleiiein;
• waai mogelijl Lepeilen van lel geLiuil van diinlwalei vooi laagwaai-
dige loepassingen. dooi Lenulling van iegenwalei en pioceswalei.

Ontwerprichtliinen watersysteem KBP
¹lgeneen
Om de doelslellingen zoals Lovenslaand Lesclieven le lunnen iealiseien.
dienl Lij de iniiclling van lel plangeLied ielening le woiden gelouden mel
de Leslaande sliucluien en lel ieeds aanwezige ieliel. Daainaasl zijn op de
uilweiling van de aspeclen onlwaleiing. iegenwaleialvoei. vuilwaleialvoei
en waleiveiLiuil een aanlal iiclllijnen van loepassing. Deze iiclllijnen zijn
ondeislaand Lesclieven.

Oniwaiering
Vooi een Lediijvenleiiein woidl een onlwaleiingsdieple gelanleeid van mi-
nimaal O.7 m ondei LeLouwing en 1.O m ondei wegen. Op Lasis van lel veld-
ondeizoel lan woiden geconcludeeid dal mel name in lel nooidelijle ge-
deelle van lel plangeLied niel zondei meei aan deze onlwaleiingseisen lan
woiden voldaan.
Op Lasis van lel luidige waleiLeleid dienl lel luidige giondwaleiiegime
minimaal gelandlaald le Llijven. ollewel ei dienl 'lydiologsicl neuliaal' le
woiden geLouwd. Dil Lelelenl dal ool de Louwaclivileilen niel lol veidio-
ging mogen leiden. Aangezien 'lydiologiscl neuliaal' Louwen als uilgangs-
punl dienl le woiden gelanleeid. is veilaging van de giondwaleislanden
middels diainage niel wenselijl. Dil Lelelenl dal lel maaiveld plaalselijl
dienl le woiden opgeloogd om aan de onlwaleiingseis le lunnen voldoen.
Plonbeschrljvlnç
Toelichiing besienningsplan Kenpisch Bedrijvenpark geneenie Bladel 34
Vooi lel oplogen van de le laag gelegen gedeelles lan geLiuil woiden ge-
maall van viijlomende giond Lij lel iealiseien van de iegenwaleiLulleis.

Fegenwaierafvoer
Hel iegenwalei allomslig van de veilaide oppeivlallen Linnen lel Lediij-
venleiiein dienl gescleiden van lel (luisloudelijl) alvalwalei le woiden al-
gevoeid. Allanlelijl van de dooilalendleid van de Lodem en de dieplelig-
ging van lel giondwalei. zal lel iegenwalei woiden geïnlillieeid in de Lodem
ol veiliaagd woiden geloosd op lel oppeivlallewalei.

Daainaasl gelden de volgende onlweipiiclllijnen:
• de alvoei en Leiging van oveilollige neeislag dienl Linnen lel plangeLied
le woiden opgelosl;
• Lij de iniiclling van lel Lediijvenleiiein woidl voldoende iuimle geiesei-
veeid vooi lianspoil. inlillialie en Leiging van iegenwalei;
• Lij de indeling van lel Lediijvenleiiein woidl zoveel mogelijl ielening
gelouden mel de male waaiin de Lediijlsaclivileilen een Lelasling vooi
lel waleisysleem lunnen voimen;
• de iniiclling van de waleisyslemen woidl zoveel mogelijl algeslemd op
lel laiallei van de inleemse (nalle) naluuiwaaiden.

!n oveileg mel lel waleisclap De Dommel is vaslgesleld dal lel iegenwalei-
alvoeisysleem aan de volgende uilgangspunlen dienl le voldoen:
• de alvoei vanuil lel geLied naai lel onlvangende oppeivlallewalei mag
maximaal 1.O l/s pei leclaie Lediagen Lij een neeislaggeLeuilenis mel een
leilalingslijd van T=1O jaai. dil Lelelenl dal de Leigingscapacileil van
inlillialie- en ielenlievooizieningen loeieilend dienl le zijn om een neei-
slagloeveelleid van 4O mm le lunnen Leigen;
• de waleipeilen mogen lluclueien conloim de naluuilijle vaiialie. ei woidl
geen walei ingelalen len Leloeve van peilLeleei;
• sclone en vuile waleisliomen dienen le woiden gescleiden;
• de dalen van de geLouwen mogen diiecl woiden algeloppeld; een zuive-
iingsslap is niel noodzalelijl;
• lel lemelwalei allomslig van wegen en paileeileiieinen dienl een zuive-
iingsslap le ondeigaan (LijvooiLeeld via een Lodempassage). Deze vooi-
ziening is Lij vooileui (gedeellelijl) oppeivlallig gelegen in veiLand mel
de zicllLaaileid en LeieilLaaileid Lij evenluele veionlieiniging.

Bij de onlwilleling van een zo scloon mogelijl waleisysleem dienl inslioom
van veionlieinigingen en menging van veionlieinigd en scloon walei zoveel
mogelijl le woiden vooilomen. Dil lan. in aanvulling op de lieiLoven vei-
melde iuimlelijle onlweipiiclllijnen. woiden Leieill dooi:
• lolale zuiveiing van in meei ol mindeie male veionlieinigd walei;
• vooilomen van lel geLiuil van veivuilende (uillogende) Louwmaleiia-
len;
• vooilomen van lel geLiuil van clemiscle onliuidLesliijdingsmiddelen;
• Lepeilen van sliooien Lij gladleid.
Vooi de onliuid- en gladleidsLesliijding lunnen alleinalieve maaliegelen
woiden opgesleld die geen Lelasling voimen vooi lel milieu.

Toekomstig watersysteem
Hel KBP Leslaal uil lwee deelgeLieden: lel Weil-/woonLos en lel eigenlijle
Lediijvenleiiein. de Bediijlsvlallen. gelegen lussen de Los- en naluuielemen-
len. De looldonlsluiling. de nieuwe piovinciale weg. voiml de 'diagei' en
enige onlsluilingsmogelijlleid vooi gemoloiiseeid veileei van lel Lediijven-
pail. Ondeislaand woidl vooi deze lwee deelgeLieden en de piovinciale weg
lel loelomslig waleisysleem op looldlijnen Lesclieven.
Plonbeschrljvlnç
Toelichiing besienningsplan Kenpisch Bedrijvenpark geneenie Bladel 35
½erk-/woonbos
!n lel nooidelijl deel van lel plangeLied woidl lel Weil-/woonLos geieali-
seeid. !n dil deelgeLied is vooizien in de aanleg van Los. naluui en waleipai-
lijen waaiLinnen Lepeill LeLouwingsmogelijlleden (1Oº van lel oppeivlal-
le van dil deelgeLied) woiden loegeslaan (lel uilgeelLaie deel Lediaagl 5.5
la. aangezien de omvang van dil deelgeLied 55 la is). De LeLouwing concen-
lieeil zicl op lwee localies: de woonlavels geloppeld aan de Leslaande lein
Hapeil en lel weilcluslei geloppeld aan de piovinciale weg.
Iangs lel weilcluslei lomen gieppels le liggen. waaiop lel veilaid oppei-
vlal van de Lediijven lan woiden aangeslolen. Deze gieppels voeien lun
walei al naai een Lullei aan de weslzijde van lel Weil-/woonLos. Vooi uil-
slioming van de gieppels in de Lullei woidl een dammelje in de gieppels ge-
iealiseeid. Hieidooi lungeien de gieppels als Lodempassage. De Lullei Le-
slaal vooi een llein gedeelle uil open walei. dal diensl lan doen als Lluswa-
leivooiziening. Hel oveiige deel van de Lullei vall (giole) delen van lel jaai
dioog. De Lenodigde iuimle vooi de Lullei Lediaagl 79.OOO m
2
(ca. 8 la). Hel
LesclilLaie oppeivlalle in lel Weil-/woonLos is giolei dan de Lenodigde
oppeivlalle van ciica 8 la. Dal Lelelenl dal ei iuimle is om in de iniiclling
van lel geLied vaiialie aan le Liengen mel logeie en lageie gedeelles. De lo-
geie gedeelles gaan len losle van de iuimle om walei le Leigen. maai leLLen
een ecologiscle meeiwaaide als gevolg van de alwisseling in dioge en nalle
delen.
Hel veilaid oppeivlal van lel wooncluslei woidl iecllslieels ol via golen
langs de weg aangeslolen op de Lullei. Vanuil de Lullei lan lel walei inlil-
lieien ol veiliaagd alsliomen iiclling lel Dalemslioompje.

De Bedrijfsvlakken
Midden lussen Los- en naluuielemenlen woidl len zuiden van lel Weil-
/woonLos een inlensiel. compacl en goed geoulilleeid Lediijvenleiiein van
ciica 65 lol 7O la onlwilleld. de zogenaamde Bediijlsvlallen.
Hel iegenwalei van dalen en wegen woidl via een iegenwaleiiioleiing naai
de Lullei in lel Weil-/woonLos geleid. Dil geLeuil via een Lodempassage die
zoigl vooi een waleilwalileilsveiLeleiing van lel alsliomende iegenwalei.
Aan de oosl- en weslzijde van lel plangeLied woidl een gieppel geiealiseeid.
die zoigdiaagl vooi de alvoei van iegenwalei van de dalen van de aangien-
zende Lediijven. Dil iegenwalei is ielaliel scloon en woidl iecllslieels naai
de Lullei in lel Weil-/woonLos geleid. !n de Lullei woidl lel walei opge-
vangen en lan lel inlillieien ol veiliaagd alsliomen iiclling lel Dalem-
slioompje.
Hel zuidelijl deel van de Bediijlsvlallen lenl goede mogelijlleden vooi
inlillialie. Hel iegenwalei dal op lel veilaid oppeivlal in dil deel van de
Bediijlsvlallen vall. woidl iecllslieels. ol via een iegenwaleiiioleiing. naai
een ielenlievooiziening middenin dil deel van lel Lediijvenpail geleid. Van
daaiuil lan lel walei inlillieien. De vooiziening Leslaal vooi een gedeelle uil
open walei dal ool diensl lan doen als Lluswaleivooiziening. Hel andeie
gedeelle van de ielenlievooiziening Leliell een gioene laagle die Lij levige
iegenval ondei walei lan lopen. Op veizoel van lel waleisclap is lel aan-
deel open walei in de Lullei zo Lepeill mogelijl gelouden. Dil Lelelenl dal
ei voldoende peimanenl open walei woidl geiealiseeid om de Lullei als
Lluswaleivooiziening le lunnen lalen lunclioneien. maai dal lel oveiige ge-
deelle 'dioog' woidl ingeiicll. De Lenodigde iuimle vooi deze ielenlievooi-
ziening Lediaagl 6.4OO m
2
.
Dil zuidelijl deel van lel Lediijvenpail lunclioneeil gescleiden van de iesl
van lel plangeLied. mel andeie wooiden: al lel iegenwalei woidl veizameld
in de ielenlievooiziening en ei vindl geen alvoei plaals naai de oveiige delen
van lel plangeLied.
Plonbeschrljvlnç
Toelichiing besienningsplan Kenpisch Bedrijvenpark geneenie Bladel 36
Hieidooi woidl lel giondwalei zoveel mogelijl aangevuld. wal een posilieve
invloed zal leLLen op lwel in de omgeving. Sleclls vooi zeei exlieme silua-
lies woidl een alvoeimogelijlleid uil dil deel van lel Lediijvenpail gecie-
eeid.

Provinciale weg
Iangs de piovinciale weg loml aan Leide zijden een waleigang le liggen. Via
de Leim van de weg sliooml lel iegenwalei naai deze waleigangen en veivol-
gens woidl lel walei naai de Lullei in lel Weil-/woonLos geleid.
De gieppels langs lel gedeelle van de weg in lel zuidelijl deel van de Be-
diijlsvlallen monden uil in de lei plaalse aanwezige ielenlievooiziening.

½agenbroeks 1oopje
!n de luidige silualie is spiale van lwel op lel WagenLioels Ioopje. Hel
Lelouden van lel WagenLioels Ioopje pasl niel Linnen lel planconcepl van
lel KBP. Als veivanging vooi lel WagenLioels Ioopje woidl een waleigang
geiealiseeid aan de weslzijde van lel plangeLied: de 'ecologiscle waleigang'.
Binnen een zone van 5O melei woidl een smalle slingeiende waleigang geiea-
liseeid (zie liguui 4.2). Deze waleigang is viijwel peimanenl waleivoeiend als
gevolg van lwel. Rondom de waleigang lan zicl lwelallanlelijle naluui
onlwillelen. De ecologiscle waleigang woidl geviijwaaid van iegenwalei uil
lel Lediijvenleiiein. Bij de voimgeving van de ecologiscle waleigang en lel
naaslgelegen lalud dienl ielening le woiden gelouden mel de mogelijlleden
vooi ondeiloud van de waleigang.
!n liguui 4.2 is een sclels van lel pioliel van deze zone weeigegeven. Deze
sclels zal in de planuilweiling als uilgangspunl dienen en waai mogelijl
woidl geoplimaliseeid om oplimale alscleiming le Lieden.

Figuur 4.2 Schets profieI 'ecoIogische watergang'De waleigang loopl Lij vooileui iecllslieels naai lel Dalemsslioompje len
weslen van lel plangeLied. Dil zou een conlinue aanvoei van lwelwalei naai
lel Dalemsslioompje en de Gioole Beeize Lelelenen. Hel Kempiscl Bediij-
venpail lungeeil zo. nog meei dan in de luidige silualie. als LiongeLied vooi
lel Leelsysleem van de Gioole Beeize.

¹fvoer vanuii hei plangebied
De alvoei vanuil lel plangeLied woidl in de luidige silualie veizoigd dooi
lel WagenLioels Ioopje. Deze waleiloop sliooml dwais dooi Hapeil en
leell Lepeille almelingen. De Lullei in lel Weil-/woonLos is gedimensio-
neeid op een silualie die eens in de 1O jaai vooiloml. Bij nog exliemeie ge-
Leuilenissen lan de alvoei vanuil lel plangeLied als gevolg van de aanleg van
lel Lediijvenpail veel giolei zijn dan in de luidige silualie.
Plonbeschrljvlnç
Toelichiing besienningsplan Kenpisch Bedrijvenpark geneenie Bladel 37
Die exlieme alvoeien zullen lol pioLlemen leiden in lel WagenLioels Ioop-
je. Li woidl daaiom op zoel gegaan naai een alleinalieve alvoei vanuil lel
plangeLied. De vooileui gaal uil naai een alvoei via lel Dalemsslioompje
(gelegen len weslen van lel plangeLied).
!n noimale silualies is de enige alvoei uil lel plangeLied de alvoei via de 'eco-
logiscle waleigang' in lel weslen van lel plangeLied. !n deze waleigang lwell
(scloon) giondwalei op. Dooi lel lwelwalei uil lel Lediijvenpail iiclling
lel Dalemslioompje al le voeien. woidl lel 'LiongeLied' van lel Dalems-
slioompje veigiool en woidl lel ecologiscl lunclioneien van deze Leel vei-
Leleid. Bij (levige) iegenval lan deze alvoei naai lel Dalemsslioompje lel
alleinaliel voimen vooi de alvoei via lel WagenLioels Ioopje. Vanuil de
Lullei sliooml lijdens en na levige iegenLuien een deel van lel iegenwalei
veiliaagd al naai de Leliellende veiLinding mel lel Dalemsslioompje.
De veiwaclling van lel waleisclap is dal lel Dalemsslioompje de exlia al-
voei uil lel Kempiscl Bediijvenpail aan lan. Daaivooi zijn de capacileil
van lel Dalemsslioompje en de Lenodigde almelingen van de waleigang lus-
sen lel Dalemsslioompje en lel Kempiscl Bediijvenpail leel gloLaal Le-
paald. !n oveileg mel lel waleisclap dienl. vooiuillopend op de iealisalie
vooi de vooigeslelde nieuwe waleigang naai lel Dalemslioompje. mel mo-
delmalige Leieleningen le woiden Lepaald welle almelingen nodig zijn en
wal de impacl is op lel Dalemsslioompje en de Gioole Beeize.

Grondwaier
Hel KBP mag geen negalieve invloed leLLen op lel giondwalei. Hel zuide-
lijl deel van de Bediijlsvlallen is in de luidige silualie een inlillialiegeLied en
voiml een Lion vooi lwelwalei vooi lel Leelsysleem van de Gioole Beeize.
Þa iealisalie van lel plan woidl deze lunclie als inlillialiegeLied veisleill. Li
woiden geen slolen en waleigangen geiealiseeid die walei vanuil dil deel van
lel plangeLied alvoeien (mel uilzondeiing van zeei exlieme silualies). De
enige maniei waaiop walei uil dil deel van lel plangeLied veidwijnl is via
veidamping en via lel giondwalei. De veidamping zal alnemen als gevolg
van de omvoiming van landLouwgeLied naai Lediijvenpail. Dil Lelelenl dal
de alvoei via lel giondwalei zal loenemen. wal gunslig is vooi lel Leelsys-
leem van de Gioole Beeize.
!n lel oveiige deel van de Bediijlsvlallen en lel Weil-/woonLos is lel van-
wege de peiiodiel loge giondwaleislanden niel mogelijl om een sysleem le
iealiseien zondei alvoei. De alvoei woidl ecllei Lepeill dooidal de eeisle 2
lol 1O mm woidl opgevangen in Lodempassages en nog eens ciica 5 mm in de
Lullei vooidal ei alvoei vanuil de Lullei plaalsvindl. Kleineie Luien liijgen
dus de lans om lel giondwalei aan le vullen. Vanuil de Lullei in lel Weil-
/woonLos zal een zeei giool gedeelle van lel iegenwalei inlillieien en via lel
giondwalei lel lele jaai dooi als Lion dienen vooi lel Leelsysleem van de
Gioole Beeize.
Hel leil dal lel loelomslige waleisysleem van lel gelele Lediijvenpail leidl
lol meei aanvulling van lel giondwalei (in veigelijling lol de luidige silua-
lie) Lelelenl dal ei geiinge logeie giondwaleislanden op lunnen lieden in de
omgeving van Leide ielenlievooizieningen. AanLevolen woidl om lussen lel
plangeLied en de lein van Hapeil een waleigang le iealiseien die veiloogde
giondwaleislanden alvangl. Ovei een giole lengle is deze waleigang in de
luidige silualie al aanwezig.

½aierkwaliieii
Al lel iegenwalei woidl naai lel oppeivlallewalei geleid. Hel iegenwalei
vanal dalen is ielaliel scloon en lan iecllslieels in de Lullei uilsliomen.
Wel dienl als vooiwaaide aan de vesligende Lediijven le woiden meegegeven
dal geen uillogende Louwmaleiialen woiden geLiuill.
Plonbeschrljvlnç
Toelichiing besienningsplan Kenpisch Bedrijvenpark geneenie Bladel 38
Op lel 'giondoppeivlal' iond de Lediijven en op de wegen lan zicl enig vuil
veizamelen. dal mel lel iegenwalei lan meesliomen. Om lel iisico op vei-
vuild oppeivlallewalei zoveel mogelijl le Lepeilen. sliooml lel iegenwalei
vanuil de iegenwaleiiioleiing via een Lodempassage naai de waleigangen.
De le vesligen Lediijven dienen zicl ei van Lewusl le zijn dal lel vuil dal zicl
op lun leiiein Levindl mel lel iegenwalei iecllslieels naai lel oppeivlalle-
walei lan spoelen. Dil veigl Lij de uilgille van peicelen een goede communi-
calie naai de Lediijven.
Gelel op de waleilwalileil dienen geen clemiscle onliuidLesliijdingsmidde-
len le woiden geLiuill en dienl gladleid Lij vooileui niel mel zoul le woiden
Leslieden.

1uilwaierafvoer
Als uilgangspunl woidl gelanleeid dal iegenwalei en vuilwalei via gesclei-
den syslemen woidl algevoeid. Hel vuilwalei allomslig van lel Lediijvenlei-
iein woidl via een dwa-iioleiing veizameld en geloosd in lel Leslaande iiole-
iingssysleem om veivolgens le woiden algevoeid naai de RWZ!.
Vooiuillopend op de nadeie uilweiling van lel vuilwaleisysleem leell lel
waleisclap De Dommel ondeizocll ol lel le veiwacllen vuilwaleiaanLod
van lel Kempiscl Bediijvenpail op de iioolwaleizuiveiingsinslallalie van
Hapeil lan woiden veiweill. De conclusie is dal de exlia aanvoei vanal lel
Kempiscl Bediijvenpail geen pioLlemen zal opleveien vooi lel lunclioneien
van de RWZ! Hapeil en geen veisleclleiing zal veiooizalen van de lwalileil
van lel ellluenl van de RWZ! Hapeil (Liiel van 17 januaii 2OO6 van walei-
sclap De Dommel). HieiLij is uilgegaan van insclallingen van de gemeenle
Bladel ovei de le vesligen Lediijven op lel KBP. Mocll zicl een giole veian-
deiing vooidoen in lel lype Lediijven dal zicl op lel KBP wil vesligen en als
gevolg daaivan spiale zijn van een oneveniedige loename van lel vuilwalei-
aanLod dan zal mel lel waleisclap lieiovei oveileg dienen le woiden ge-
voeid.

Hergebruik van waier
Benulling van iegenwalei vooi pioces- ol geLiuilswalei is vanuil lel oog-
punl van duuizaamleid gewensl. Hieimee woidl lel geLiuil van diinlwalei
Lepeill en lan de Lenodigde Leiging lleinei woiden. De mogelijlleden vooi
(lei)geLiuil van iegenwalei ol pioceswalei zijn sleil allanlelijl van lel
lype Lediijvigleid en de Leloelle aan walei mel 'B-lwalileil'. Len adequaal
vesligingsLeleid op lel KBP lan de mogelijlleden vooi leigeLiuil oplimali-
seien.

Calaniieiien
Mocll zicl een calamileil vooidoen. dan Leslaal lel gevaai dal veionlieini-
gende slollen viijlomen en mel lel iegenwalei leiecll lunnen lomen in lel
oppeivlallewalei. Om een deigelijle calamileil in de Bediijlsvlallen le lun-
nen Leleeisen is lel gewensl om de veisclillende gieppels al le lunnen sluilen
(Lijv. llepconsliuclie ol dam). Dooi de waleigang zo snel mogelijl na lel
oplieden van een calamileil al le sluilen woidl de veionlieiniging geïsoleeid
en woidl lel scloon le malen geLied zo llein mogelijl gelouden.
Bij een calamileil in lel zuidelijl deel van de Bediijlsvlallen lan een veionl-
ieiniging in de vooigeslelde ielenlievooiziening/vijvei leiecll lomen. De vij-
vei is geïsoleeid. dus liei zijn geen aanvullende vooizieningen nodig om de
gevolgen van een calamileil op lel oppeivlallewalei le Lepeilen. Wel dienl
na een calamileil snel in aclie le woiden gelomen om lel veivuilde walei in
de vijvei weg le pompen en om veispieiding via lel giondwalei le vooilo-
men.

Plonbeschrljvlnç
Toelichiing besienningsplan Kenpisch Bedrijvenpark geneenie Bladel 39
Bluswaiervoorzieningen
De ielenlievooiziening/vijvei in lel zuidelijl deel van de Bediijlsvlallen en
lel peimanenl waleivoeiende gedeelle van de Lullei in lel Weil-/woonLos
zullen diensl doen als Lluswaleivooiziening. De vooigeslelde piolielen en
capacileilen voldoen aan de wensen van de Liandweei (Lij de laagsle giond-
waleislanden lan 15OO m
3
walei uil de vooiziening onlliollen woiden en
Llijll een minimale waleisclijl van O.5 melei ovei.)


4.8 Recreatie en toerisme

Geloppeld aan de onlwilleling van lel KBP woiden de ieciealieve polenlies
van lel geLied veisleill:
 dooi onlwilleling van lel Los-en naluuiladei onlslaal langs de Leslaan-
de linlen een aanliellelijl decoi vooi ieciealiel (liels)veileei lussen de
veisclillende naluui- en LosgeLieden;
 in de gioene zones woiden wandel (en liels)paden aangelegd;
 lel Weil-/woonLos woidl een sledelijle uilloopgeLied vooi Hapeil;
 lel Leslaande moloiciossleiiein in lel plangeLied woidl veiplaalsl en
indien mogelijl geclusleid mel lel le landlaven moloiciossleiiein in lel
LosgeLied in de uileisle ooslloel van lel plangeLied van lel KBP.


4.9 Duurzame energie

!n ondeilavig Leslemmingsplan woidl op diveise manieien ingespeeld op lel
llema 'duuizaamleid'. Vooi lel Kempiscl Lediijvenpail zal Lij de nadeie
planuilweiling (de iniiclling) en Lij de uilgille aandacll woiden Lesleed aan
lel minimaliseien van lel eneigieveiLiuil en lel implemenleien van duuiza-
me eneigie. Momenleel woidl in dil ladei een sludie veiiicll naai laalLaie
duuizame eneigieleclnielen vooi lel KBP. zoals zonne-eneigie. waimle-
liacllloppeling en windeneigie.
Mel name opwelling van duuizame eneigie in de voim van windluiLines
viaagl om een zoigvuldige inpassing gezien de lieivooi veieisle loogle en
milieuiuimle. Om oveilasl van luiLines c.q. Lepeiling van indusliiele aclivi-
leilen als gevolg van cumulalie van geluid zoveel mogelijl le vooilomen. lan
lieivooi mogelijl ondei sliille vooiwaaiden iuimle woiden geLoden in lel
zuidelijl deel van lel Lediijvenleiiein.

Bij de uilgille zullen zogenaamde milieuscans woiden uilgevoeid. Bij deze
scans woidl vooi lel le vesligen Lediijl ondeizocll ol en in welle male laal-
Laie milieuwinsl (eneigie. alval. geluid. lucll) lan woiden Leieill. Op Lasis
van dil ondeizoel zal. in oveileg mel lel Lediijl. woiden vaslgelegd welle
maaliegelen lel Lediijl viijwillig dan wel veiplicll (op Lasis van wellelijle
noimen) lan liellen. mede in ielalie lol duuizame eneigie.


4.10 Parkmanagement

¹lgeneen
!n looldslul 3 (: 3.3) is aangegeven dal pailmanagemenl op lel KBP zal
woiden ingevoeid. Dil om de genoemde lwalileilen ool in de loelomsl le
lunnen waaiLoigen en daaimee de zogenaamde levenscyclus van lel KBP le
compleleien. De pailmanagemenloiganisalie van lel KBP lan mogelijl ool
len diensle slaan van de Leslaande Lediijvenleiieinen in de Kempen.

Plonbeschrljvlnç
Toelichiing besienningsplan Kenpisch Bedrijvenpark geneenie Bladel 40
Figuur 4.3 LevenscycIus bedrijventerreinenPailmanagemenl is een voim van Leleei op Lediijvenleiieinen waaiLij de
Lediijven ondeiling en mel de gemeenle(n) samenweilen om op lel Lediij-
venleiiein de gewensle lwalileil le iealiseien en deze op lange leimijn le Le-
louden.
Pailmanagemenl Liengl daainaasl syneigie lol sland lussen Lediijven op
opeialioneel niveau dooi lel inilieien oiganiseien en uilvoeien van gezamen-
lijle piojeclen. Deze piojeclen lunnen zeei diveis van aaid zijn. zoals geza-
menlijl Leleei. lacilily-slaiing (Leveiliging en ieiniging). ulilily-slaiing (wa-
lei. eneigie. ieslslollen). lennisuilwisselingspiogiamma's lussen Lediijven en
lennisinslellingen. opiicllen van slaileiscenlia elc. Mel lel aanLieden van
deigelijle dienslen. slell pailmanagemenl de ondeinemeis op lel Lediijven-
leiiein in slaal zicl meei op lun leinaclivileilen le iicllen: de eigen Lediijls-
voeiing.

Parknanagenenidiensien
Vooi nieuwe Lediijvenleiieinen is lel geLiuilelijl om de dienslen die de
pailmanagemenloiganisalie aanLiedl ondei le veidelen in een Lasispallel en
een oplioneel pallel. zo ool vooi lel KBP. Alle ondeinemeis die zicl op lel
KBP willen vesligen. dienen veiplicll de dienslen uil lel Lasispallel al le
nemen. en lieivooi een Lijdiage (seiviceloslen) le Lelalen. Deze veipliclle
alname van lel Lasispallel zal piivaaliecllelijl woiden vaslgelegd dooi deze
op le nemen in de uilgillevooiwaaiden en de loopoveieenlomsl van de Le-
diijlslavel. De alname van de dienslen uil lel oplionele pallel geLeuil op
viijwillige Lasis.

!n de 'menulaail pailmanagemenl' (liguui 4.4) woidl een niel uilpullend
oveizicll gegeven van mogelijle dienslen die pailmanagemenl lan aanLie-
den.

PIanvorming
• rulmtellìke vlsle
• locatleonderzoek
• mllleu-effectrapportage
• bestemmlngsplan
Marktverkenning
• behoefteramlng
• segmenterlng
• flnanclele haalbaarheld
Parkmanagement
• terrelnbeheer
• facllltymanagement
• utllltymanagement
• ontwlkkellngsmanagement
• vestlglngsmanagement
• monltorlng
ReaIisatie
• ontwerp en englneerlng
• bouwrlìp maken
• ultglfte
• opstalontwlkkellng
Plonbeschrljvlnç
Toelichiing besienningsplan Kenpisch Bedrijvenpark geneenie Bladel 41
Figuur 4.4 Menukaart parkmanagementMede op Lasis van de menulaail pailmanagemenl is dooi de weilgioep
pailmanagemenl KBP een vooislel gedaan vooi de gewensle ondeidelen van
lel Lasis- en lel oplionele pallel (zie ool de iappoilage 'Pailmanagemenl
KBP. Adviesdocumenl' (Gionlmij. novemLei 2OO3).

Hel vooigeslelde Lasispallel is amLilieus (zie liguui 4.5). zelei in veigelij-
ling lol veigelijlLaie leiieinen eldeis. De vooigeslelde veipliclle scans zullen
woiden geïnlegieeid in de gionduilgille van lel KBP. Ool woidl vooigesleld
om in lel ladei van de onlwilleling van lel KBP glasvezel aan le leggen.

Figuur 4.5 ßasispakket en optioneeI pakket Parkmanagement kßP

ßasispakket
• Oprlchtlng PMO (bestuurllìk),
aanwezlgheld parkmanager
• |nrlchtlng, beheer en onderhoud
openbare rulmte (bewegwlìze-
rlng, verllchtlng, meubllalr, ver-
hardlng, groen)
• Openbare parkeerplaatsen (dub-
belzlìdlg haaks parkeren aan de
rand van het terreln)
• 8evelllglng openbare rulmte
• Collectleve afvallnzamellng
• Advles vervoersmanagement
(verpllchte moblllteltsscan)
• Afval, energle (restwarmte),
grondstoffenpreventle, grlìswa-
tersysteem (verpllchte scan)
• Promotle/PP van het K8P
• AP8O/8Hv
• Glasvezel (aanleg blì ontwlkke-
llng K8P)
DptioneeI pakket
• |nrlchtlng, beheer en onderhoud
prlvate bultenrulmte
• 8evelllglng prlvate (bulten)rulmte
• Gebouwonderhoud (blnnen en
bulten)
• Caterlng, klnderopvang, gezamen-
llìk vergaderrulmte
• Gezamenllìke lnkoop materlalen
• |ntermedlalr samenwerklng ln
bedrlìfsmlddelen
• Ontwlkkellngsmanagement
• vestlglngsmanagement
• Dlverse andere dlensten, afhanke-
llìk van de vraag van de bedrlìven
Plonbeschrljvlnç
Toelichiing besienningsplan Kenpisch Bedrijvenpark geneenie Bladel 42
Hel vooislel van lel Lasis- en oplionele pallel is ool geloelsl Lij de geiaad-
pleegde landidaal-Lediijven. \il deze loels Llijll dal lieivooi diaagvlal
Leslaal en de wens vooi een lacililypoinl. ondeimeei vooi viacllveileei en
lieiaan gelieeide vooizieningen (Lenzineveilooppunl. cai/liuclwasl. weeg-
Liug en/ol loiecavooiziening). Leslaal. Op lel KBP zal deilalve op een ol
lwee plaalsen de mogelijlleid woiden geLoden om een lacililypoinl le iealise-
ien (zie : 4.3).

Organisaiiesiruciuur
Vooi lel vooigeslelde Lasispallel dienl een passende oiganisalievoim le
woiden gezocll. Bij de leuze vooi de meesl wenselijle oiganisaliesliucluui
vooi de pailmanagemenloiganisalie op lel KBP is de iol van de ondeine-
meis ciuciaal. Len mogelijle en goed denlLaie oiganisaliesliucluui van lel
pailmanagemenl op lel KBP is in ondeislaande liguui weeigegeven.

Figuur 4.6 MogeIijke organisatiestructuur parkmanagement kßP


!n deze oiganisaliesliucluui is een duidelijl ondeiscleid lussen de Lesluuilij-
le en de uilvoeiende oiganisalie van lel pailmanagemenl. De Lesluuilijle
oiganisalie loudl zicl Lezig mel de onlwilleling van lel concepl van pail-
managemenl (onlwilleling van nieuwe dienslen en oplimaliseien van Le-
slaande dienslen). De uilvoeiende oiganisalie loudl zicl Lezig mel de uilvoe-
iing van de dienslen van lel pailmanagemenl. Aangezien de uilvoeiende
lunclie zicl dagelijls lussen de ondeinemeis. de alnemeis van lel pailmana-
gemenl. Levindl zal deze ool signalen opvangen ovei oplimalisalie en uil-
Lieiding van lel pailmanagemenl. Deze signalen zullen woiden leiuggelop-
peld naai de Lesluuilijle oiganisalie van lel pailmanagemenl.


advles,
concepten,
etc.
8estuur Parkmanagement K8P
• gemeenten
• bedrlìven c.q. bedrlìvenverenlglng
• vastgoedelgenaren
(conceptontwlkkellng, beleldsbepalend)
Parkmanagementorganlsatle (PMO)
(ultvoerend)
8aslspakket
Optloneel
pakket

Toelichiing besienningsplan Kenpisch Bedrijvenpark geneenie Bladel 43
5 MiIieuaspecten
5.1 AIgemeen

!n dil looldslul lomen de veisclillende milieuaspeclen die samenlangen mel
de onlwilleling van lel Kempiscl Bediijvenpail aan Lod. Vooi een uilge-
Lieide Lescliijving van de milieuelleclen die als gevolg van de onlwilleling
van lel KBP lunnen oplieden. zowel in posilieve als in negalieve zin. woidl
lieiLij veiwezen naai lel milieuiappoil SMB dal vooi lel KBP is opgesleld.


5.2 ßodem

Ontwatering
Vooi de onlwilleling van lel KBP op deze localie is de onlwaleiingsdieple
een Lelangiijle lacloi. De onlwaleiingsdieple Leliell lel veisclil lussen lel
maaiveld en de giondwaleisland. De diooglegging (veisclil lussen maaiveld
en oppeivlallewaleiniveau) en de Lodemgesleldleid zijn van invloed op de
onlwaleiingsdieple. Vooi een Lediijvenleiiein woidl een onlwaleiingsdieple
gelanleeid van minimaal O.7 m ondei wegen en LeLouwing in veiLand mel
voldoende diaagliacll en lel vooilomen van voislsclade. Op Lasis van de
LesclilLaie inloimalie is een eeisle insclalling gemaall van de Lodemge-
sleldleid en de onlwaleiingniveaus van lel plangeLied. Mel name lei plaalse
van (ielaliel de lage gedeellen van) de gooieeidgionden en de veldpodzol-
gionden lan niel zondei meei aan de onlwaleiingseis woiden voldaan. Dei-
lalve dienl lel maaiveld plaalselijl le woiden opgeloogd. Dooi 'liuipiuim-
leviij' le Louwen lan de oploging woiden Lepeill.

Doorlatendheid
Bij lel Louwiijp malen van lel leiiein dienl ei ielening mee gelouden le
woiden dal in lel plangeLied leemlagen vooilomen in de Lovengiond. Deze
lagen lunnen Lepeilend weilen op de dooilalendleid van de giond.


5.3 Natuur

Soortcompensatie
Hel plangeLied woidl in de luidige silualie zeei inlensiel agiaiiscl geLiuill
lol aan de ianden loe. DaaiLij geldl dal de giondwaleisland laag slaal. waai-
dooi oppeivlallewalei giolendeels onlLieell. Þaluuilijle Liolopen onlLie-
len dan ool giolendeels. Alleen de Leimen van de slialen De Pan en de Gan-
zesliaal leLLen enige Lieedle en zijn viij naluuilijl. Mogelijl als gevolg van
deze inlensiveiing en sclaalveigioling leell lel geLied weinig naluuiwaai-
den.

Op Lasis van de uilgevoeide naluuiinvenlaiisalies ('Þaluuiwaaiden van
Kempiscl Lediijvenleiiein le Bladel'. AdviesLuieau Meilens. seplemLei 2OO5
en 'Quicl scan ecologiscle waaiden'. Buieau Þaluuiveilenningen. Piovincie
Þooid-BiaLanl. mei 2OO5) lan woiden geconcludeeid dal geen onllelling in
lel ladei van de !loia en launawel noodzalelijl is.
Vllleµosµecten
Toelichiing besienningsplan Kenpisch Bedrijvenpark geneenie Bladel 44
Vooi de aanwezige Lioedvogels geldl wel een gediagscode. Hel is veislandig
om de weilzaamleden Luilen lel Lioedseizoen (1 maail -15 juli) uil le voe-
ien. De gioeiplel van de Iiggende vleugelljesLloem (zie : 2.4) dienl Lij weil-
zaamleden le woiden veimeden en andeis is lel iaadzaam de sooil le vei-
plaalsen.

Beleidsmatige status en compensatie
Hel plangeLied maall geen deel uil van Vogel- en/ol HaLilaliiclllijngeLieden
en is niel Legiensd in de LHS (inclusiel zoelgeLied 'Ruime 1as').
Hel oveigiole deel van lel plangeLied is Legiensd in de AHS-IandLouw. Len
lleine Losje in lel plangeLied maall deel uil van de GHS-naluui. oveiig Los-
en naluuigeLied. Hel oveiige deel van lel plangeLied lenl een agiaiiscle Le-
slemming.

Zwaarwegend naaischappelijk belang
!n lel geval van aanlasling van de GHS dienl eeisl Lepaald le woiden ol de
aanlasling vanuil een zwaaiwegend maalsclappelijl Lelang plaalsvindl en ol
ei alleinalieven le vinden zijn. Op Lasis van uilgeLieide localiesludies leell
Gedepuleeide Slalen inmiddels Lepaald dal lel KBP zal woiden aangelegd
op de localie Hapeil-Zuid en dal ei een nieuwe aansluiling van lel Lediijven-
pail op de A 67 zal woiden geiealiseeid. Hieimee is de discussie ovei zwaai-
wegend maalsclappelijl Lelang en lel Leooidelen van alleinalieven niel meei
aan de oide.
Compensalie is van Lelang vooi de lysiele aanlasling van Lossen en loulsin-
gels en als gevolg van mogelijle veisloiing dooi geluid en licll allomslig van
de nieuwe piovinciale weg (incl. aansluiling) en lel Lediijvenleiiein.

Provinciale weg en conpensaiie
1

De oppeivlalle Los die als gevolg van de nieuwe aansluiling op de iijlsweg
lysiel gaal veivallen Leliell deels oude Lossen mel een leellijd lussen 25 en
1OO jaai (gesclal 8O jaai oud). waaivooi een loeslag van 2/3 nodig is in op-
peivlalle. Deze oppeivlalle is O.89 la en de loeslag Lediaagl O.6O la. Veidei
is ei jong Los mel een leellijd van ongeveei 1O jaai. waaivooi geen loeslag
Lenodigd is. De oppeivlalle van dil lype Lediaagl O.12 la.
De weg leell dooi lel inlensieve geLiuil een uilslialingsellecl op de omge-
ving. Dil ellecl Leslaal uil een geluidsLelasling en licllLelasling die geielend
lan woiden als een zone van 1OO melei aan iedeie zijde van lel wegdel vooi
LosgeLieden. Vooi deze zone zal levens gecompenseeid moelen woiden. De
naluuiwaaiden die oveiLlijven in deze zone Leslaan uil een onvolledig ecosys-
leem. waaiLij vogels en zoogdieien de meesle negalieve elleclen lalen zien. De
compensalie lan op een 1 : 1 Lasis. De Leliellende oppeivlalle is O.95 la. De
lolale compensalie Lediaagl lieimee 2.56 la.
De compensalie van lel LeleeisgeLied dal veiloien gaal dienl le geLeuien
dooi opname van eenzellde oppeivlalle LeleeisgeLied in de pol 'Leleeisge-
Lied iuime jas'. Deze opname zal woiden veizoigd de piovincie Þooid-
BiaLanl. Luieau naluui en landsclap. De oppeivlalle LeleeisgeLied Le-
diaagl O.98 la.

Bedrijvenierrein en conpensaiie
Op Lasis van de luidige inzicllen ovei de planopzel van lel KBP zal lel llei-
ne Losje in lel plangeLied (GHS-naluui. oveiig Los- en naluuigeLied) ge-
landlaald Llijven. Vooi lel KBP is deilalve alleen spiale zijn van naluui-
compensalie als gevolg van mogelijle veisloiing (geluid/liclllindei).

1
(Lion: nolilie 'Advies van Þaluui en Iandsclap vooi aanleg veiLinding Þ284 mel A 67'. 14
seplemLei 2OO5)

Vllleµosµecten
Toelichiing besienningsplan Kenpisch Bedrijvenpark geneenie Bladel 45
Len mogelijle veisloiing van GHS-elemenlen als gevolg van mogelijle ge-
luidpioduclie en liclllindei van de le vesligen Lediijven woidl genomen op
Lasis van de oppeivlalle waai de geluidsLelasling de 5O dB(A) oveiscliijdl.
Vooi lel KBP is ovei een oppeivlalle van ciica 29 leclaie mogelijl spiale
van veisloiing van ondeidelen van de GHS (LosgeLiedje in lel plangeLied en
de Lossen len ooslen van lel plangeLied). !n gangLaie gevallen woidl uilge-
gaan van compensalie van 35º van de oppeivlalle Linnen de 5O dB(A)-
conloui. Dil Lelelenl dal vooi ciica 1O leclaie compensalie als gevolg van
mogelijle veisloiing dienl plaals le vinden.

Conpensaiielocaiie
Ovei lel geLied waai de naluuicompensalie dienl le woiden uilgevoeid. is op
4 novemLei 2OO5 oveileg gevoeid mel de piovincie Þooid-BiaLanl. !n dil
oveileg is vaslgesleld dal naluuicompensalie als gevolg van de aanleg van de
nieuwe piovinciale weg (incl. aansluiling iijlsweg) en de onlwilleling van lel
Lediijvenleiiein zal plaalsvinden in lel Weil-/woonLos.
Om de iealisalie van de Lenodigde naluuicompensalie zelei le slellen. zijn
lieivooi in de vooiscliillen van dil Leslemmingsplan Lij de uil le weilen
Leslemming 'Gioendoeleinden. weil-/woonLos - Gww\ (uil le weilen)' uil-
weilingsiegels opgenomen.
Þaai aanleiding van de ingediende zienswijzen is ondei nummei 2 van lel
oveizicll van wijzigingen opgenomen dal in lel uilweilingsplan 12.56 la in
de Leslemming 'Þaluuidoeleinden' woidl vaslgelegd. Aanvullend is opgeno-
men dal in een Þaluuicompensalieplan in oveileg mel de piovincie de na-
luuidoellypen woiden vaslgelegd. !n de linanciele exploilalie is mel de ieali-
salie van de compensalie ielening gelouden. 1uisl nu lel liei gaal om een
aanlasling van de Gioene Hooldsliucluui is een duidelijle loppeling lussen
iealiseien van LediijlsLeslemmingen en de daaiaan veiLonden compensalie
van Lelang. Hieiaan is aandacll Lesleed in de Bescliijving in looldlijnen
(aililel 3). Þaasl de planologiscle zeleislelling van de omvang en de Le-
slemming van de naluuicompensalie is de iealisalie van de compensalie Le-
langiijl. Hel slieven is om deze zo spoedig mogelijl le iealiseien nadal lel
uilweilingsplan vooi lel Weil-/woonLos is vaslgesleld. !n lel geval dil on-
veiloopl sleile veiliaging oploopl zal in oveileg mel de piovincie de com-
pensalie eldeis woiden geiealiseeid.

Food nei groen-beleid
De piovincie leell onlangs lel zogenaamde Rood mel Gioen-Leleid vaslge-
sleld. \ilgangspunl is dal lel plan zoveel gioen Leval dal aulomaliscl aan dil
Leleid woidl voldaan. Te denlen is daaiLij aan de iuime gioensliolen aan de
wesl- en zuidzijde van lel plangeLied en de gioengeLieden in lel Weil-
/woonLos. !n de exploilalie is lieimee ielening gelouden. Toeielening van
gioen aan lel Rood mel Gioen-Leleid is alleen mogelijl vooizovei dil de
noimale landsclappelijle inpassing en de veipliclle compensalie le Loven
gaal. De landsclappelijle inpassing die woiden aangelegd in lel Weil-
/woonLos lan in dal ladei ool een Lijdiage leveien aan de iniiclling van lel
geLied mede in ielalie lol de aldaai le iealiseien naluuicompensalie.
Realiseiing zal zo spoedig mogelijl plaalsvinden na uilweiling van lel plan-
geLied Gioendoeleinden weil-woonLos (uil le weilen).

Miiigerende naairegelen
Als ondeideel van lel iniicllingsplan vooi lel nieuwe liace zal gelelen moe-
len woiden naai miligeiende (veizacllende) maaliegelen. Len lans die zicl
vooidoel Lij de aansluiling van de Þ 284 op de A 67 is gelijleilijd uilvoeien
van onlsnippeiing van de A 67. die een Laiiieie voiml lussen de Cailieileide
len zuiden van deze weg en lel Leeldal van de Kleine Beeize len nooiden
eivan.
Vllleµosµecten
Toelichiing besienningsplan Kenpisch Bedrijvenpark geneenie Bladel 46
Ondeizocll lan woiden ol lel aanleggen van een ecoduilei mel giool pioliel
(1 melei) mel licllinval in de middenLeim lol de mogelijlleden Lelooil.

Vooi de iniiclling van lel KBP lan de veisleiling van de ecologiscle sliuc-
luien en de onlwilleling van nieuwe gioensliucluien als miligeiende (vei-
zacllende) maaliegel woiden gezien. Þaasl de Leoogde naluuionlwilleling
in lel Weil-/woonLos woidl lel gelele Lediijvenpail omzoomd dooi Los en
sliuweel. Dal zoigl vooi een goede landsclapsecologiscle inLedding. (Op
leimijn) zal. als gevolg van de onlwilleling van lel KBP. spiale zijn van een
loename van de ecologiscle waaiden Linnen lel plangeLied (zie ool : 4.6).


5.4 CeIuid

Bedriiven
Vooi lel geluid allomslig van de Lediijven woidl lel insliumenl milieuzone-
iing loegepasl (zie : 4.4). Hieiondei woidl veislaan een voldoende iuimlelijle
scleiding lussen eneizijds milieuLelaslende Lediijven en andeizijds milieuge-
voelige geLieden zoals woon- en naluuigeLieden.

Provinciale weg
!n lel ladei van de aanleg van de nieuwe piovinciale weg is een aloesliscl
ondeizoel uilgevoeid. Doel van lel ondeizoel is lel Lepalen van de geluidLe-
lasling vanwege lel wegveileei lei plaalse van de woningen gelegen Linnen
de geluidzone van de nieuw aan le leggen piovinciale weg en de Leslaande
Þ284. HieiLij zijn de silualies 2OO8 (vooi iealisalie van lel KBP) en 2O2O (1O
jaai na iealisalie van lel KBP) ondeiscleiden. Aan de land lieivan is Le-
paald ol vanwege de piovinciale weg op lel KBP de vooileuisgienswaaide
van 5O dB(A) woidl geiealiseeid dan wel woidl oveisclieden. Ten aanzien
van de Leslaande Þ284 is nagegaan ol mel de vooigenomen aanleg van lel
KBP spiale zal zijn van een ieconsliuclie in de zin van de Wel geluidlindei
(loename geluidLelasling mel lenminsle 2 dB). Vooi Leide silualies (KBP en
Þ284) is ielening gelouden mel de aulonome gioei van de veileeisinlensileil
geduiende een peiiode van 1O jaai na aanleg van de nieuwe piovinciale weg.
Op Lasis van lel uilgevoeide ondeizoel lan vooi de (loelomslige) aloesli-
scle silualie in de omgeving van de nieuwe piovinciale weg op lel KBP enei-
zijds en de Leslaande Þ284 andeizijds lel volgende woiden geconcludeeid.

De opliedende geluidLelasling lei plaalse van alle Lesclouwde woningen
welle ielevanl zijn len aanzien van lel wellelijle iegime 'nieuwe wegaanleg'
zal in de nieuwe silualie (piovinciale weg op lel KBP) niel meei Lediagen dan
49 dB(A). Mel de Leielende geluidLelasling woidl de vooileuisgienswaaide
van 5O dB(A). 1O jaai na aanleg van de piovinciale weg op lel KBP (2O2O).
aldus geiealiseeid. De gepiojecleeide wegveilaiding Leslaal lieiLij uil dicll
aslallLelon (ieleienlie wegdel)

Vooi de (oveiige) woningen welle ondeilevig zijn aan lel wellelijl iegime
'ieconsliuclie Wel geluidlindei' lan geconcludeeid woiden dal vooi de silua-
lie 2O2O veisus 2OO8 ei vooi alle ondeizoclle woningen gelegen Linnen de
geluidzone van de Þ284 spiale is van een lageie dan wel gelijle geluidLelas-
ling. Li is vooi deze oveiige woningen deilalve geen spiale van een loename
van de geluidLelasling van 2dB(A) ol meei en lieimee geen ieconsliuclie in de
zin van de Wel geluidlindei. !n de silualie 2O2O is ielening gelouden mel
zowel de aulonome gioei van lel veileei als de veileeisaanliellende wei-
ling van (de piovinciale weg op) lel KBP. Hel gepiojecleeide veilaidingsad-
vies loml oveieen mel dicll aslallLelon (llans lijn geLezemd Lelon).

Vllleµosµecten
Toelichiing besienningsplan Kenpisch Bedrijvenpark geneenie Bladel 47
Tegen de vooigenomen aanleg van lel KBP (incl. de nieuwe piovinciale weg)
Leslaan op Lasis van lel llans vooiliggende plan. inclusiel de uilvoeiing van
de Leslaande Þ284 als dicll aslallLelon. geen aloesliscle Lezwaien. Len lo-
geie-waaide-pioceduie (onllelling gienswaaiden Wgl) loell niel le woiden
gevolgd.
De Lovengenoemde conclusies en de LijLeloiende ieleniesullalen zijn opge-
nomen in de iappoilage 'Aloesliscl ondeizoel ieconsliuclie Wel geluidlin-
dei Wegveileeislawaai Kempiscl Bediijvenpail le Hapeil' (Piovincie
Þooid-BiaLanl. mei 2OO6).

Motorcrossterrein De Ketelberg
Hel Leslaande moloiciossleiiein De KelelLeig (MC Leisel) in lel zuidooslen
van lel plangeLied is een geluidzoneiingsplicllige iniiclling. Dal wil zeggen
een iniiclling waaivooi. ingevolge de Wel geluidlindei. iondom lel leiiein
van vesliging in een Leslemmingsplan een geluidzone moel woiden vaslge-
sleld. Deze geluidzone (5O dB(A)) is op de planlaail van dil Leslemmingsplan
aangegeven. Binnen deze geluidzone zijn in lel ladei van de onlwilleling
van lel KBP geen geluidgevoelige Leslemmingen gepiojecleeid.

!n lel ladei van de onlwilleling van lel KBP zal lel Leslaande moloicioss-
leiiein van MC Hapeil in lel plangeLied veidwijnen. Hel vooislel is om de
aclivileilen van MC Hapeil. indien mogelijl. le clusleien mel lel le landla-
ven moloiciossleiiein De KelelLeig van MC Leisel. De gemeenle Bladel vei-
lenl momenleel. in nauw oveileg mel de Leide moloiciossveienigingen en de
gemeenle Leisel. lieivooi de mogelijlleden. Ool woiden lieiLij de evenluele
aloesliscle gevolgen van een inlensievei geLiuil van lel moloiciossleiiein
ondeizocll.


5.5 Ceur

\il juiispiudenlie (Sinl-Anllonis. I1Þ ni. AÞ7226. zaalni. 2OO2O6439/1)
Llijll dal ondei slanlgevoelige Lediijvigleid woidl veislaan. Lediijven die
naai lun aaid slanlgevoelig zijn. Lediijven waai giole concenlialies mensen
weilzaam zijn vanwege de geLiuille aiLeidsinlensieve pioducliewijze en Le-
diijven mel een loge Lezoelinlensileil.
Hel gaal daaiLij in iedei geval om Lediijven die woiden geielend lol voe-
dings- en genolsmiddelenindusliie. zellslandige lanloien. gioollandels in
voedings- en genolmiddelen. laimaceuliscle. mediscle en cosmeliscle ailile-
len alsmede wasseiijen. sliijliniicllingen. lexlielindusliie. lledingindusliie.
lappeiszalen. scloonleidsinslilulen en uilvaailcenlia.
Vooi zovei deze Lediijven oveieenlomslig de Slaal van Lediijlsaclivileilen
vooi vesliging op lel Kempiscl Bediijvenpail in aanmeiling lomen. zijn
deze slanlgevoelige Lediijven op deze Slaal van Lediijlsaclivileilen als zoda-
nig aangegeven.

De slanlgevoeligleid van de Lovengenoemde lypen Lediijvigleid woidl aan-
gemeill als calegoiie !!. De slanlciilels van de aanwezige (inlensieve) vee-
loudeiijen in en iondom lel plangeLied zijn Lepaald vooi calegoiie !! (delen
mel Leslemming Lediijvigleid) en calegoiie ! (delen mel Leslemming wei-
len/wonen) (zie ool planlaail van dil Leslemmingsplan).


Vllleµosµecten
Toelichiing besienningsplan Kenpisch Bedrijvenpark geneenie Bladel 48
5.6 LuchtkwaIiteit

Algemeen
De Lionnen die de lucllveionlieiniging veiooizalen lunnen vaiieien in lijd
(LijvooiLeeld een ocllend- ol avondspils) ol lunnen geLonden zijn aan een
seizoen (LijvooiLeeld aan- en aliijdend veileei Lij een suileilaLiiel in de
oogslpeiiode). !n sledelijle geLieden leLLen lolale Lionnen zoals wegen en
Lepaalde Lediijlsaclivileilen vaal een maalgevende invloed op de luclllwali-
leil. Sommige scladelijle slollen die in de almosleei aanwezig zijn. woiden
niel diiecl algegeven dooi een lucllveionlieinigingsLion. maai woiden ge-
voimd dooi clemiscle ieaclies die in de almosleei plaalsvinden. De lucll-
lwalileil woidl vooi een Lelangiijl deel Lepaald dooi de zogenaamde acllei-
giondconcenlialie. Mel de aclleigiondconcenlialie woidl Ledoeld de aanwe-
zige concenlialie lucllveionlieinigende slollen zondei de Lijdiage van de
lolale Lionnen. maai inclusiel de slollen die 'van naluie' ol dooi Lionnen
eldeis (LijvooiLeeld in lel Luilenland) in de almosleei lei plaalse vooilomen.

Vooi een aanlal slollen in de lucll (zwaveldioxide (SO
2
). slilsloldioxide
(ÞO
2
). zwevende deelljes (PM1O ol 'lijn slol') en lood (PL). Lenzeen (C
6
H
6
) en
loolmonoxide (CO)) zijn wellelijle gienswaaiden opgenomen. Deze giens-
waaiden zijn vaslgeld in lel Besluil luclllwalileil 2OO5. Vooi de slollen ÞO
2

(slilsloldioxide) en Lenzeen lenl lel Lesluil lijdelijl veiloogde gienswaai-
den. ollewel plandiempels.

!n Þedeiland zijn de lucllveionlieinigende slollen slilsloldioxide (ÞO2) en
lijn slol (PM1O) maalgevend.
Slilsloldioxide loml viij Lij de veiLianding van lossiele Liandslollen en
soms als piocesemissie van de indusliie. Veiuil de Lelangiijlsle Lion van slil-
sloldioxide in de Luilenlucll is lel gemoloiiseeide veileei. Andeie Lionnen
zijn de indusliie (mel name sloolinslallalies vooi eneigieopwelling). land-
Louw. luisloudens (CV-lelel. open laaid) en Lionnen in lel Luilenland.
De laalsle jaien daall de slilsloldioxideconcenlialie in de sledelijle Luilen-
lucll enigszins. ÞaLij diulle veileeiswegen lunnen de noimen oveisclieden
woiden.

!ijn slol (PM1O) is lel lele jaai een Lelangiijle componenl van smog. !ijn
slol is nel als zwaile iool. Lenzo(a)pyieen (Bap) en zwaie melalen een ondei-
deel van deelljesvoimige lucllveionlieiniging. !ijn slol is de Lelangiijlsle
indicaloislol vooi gezondleidsiisico's. !n Þedeiland zijn de (zwaie) indusliie
en lel veileei de Lelangiijlsle Lionnen vooi lijn slol. !ijn slol leell een lan-
ge levensduui in de almosleei. waaidooi de Lijdiage van Luilenlandse Lion-
nen (Belgie) aan de gemiddelde concenlialie in leel Þedeiland giool is (ciica
1/3 deel loml uil lel Luilenland). \il ondeizoel/melingen Llijll dal de ge-
middelde concenlialie lijn slol in lel zuiden van Þedeiland logei is dan ge-
middeld in Þedeiland. Mel uilzondeiing van lel nooiden van Þedeiland
woiden momenleel in giole delen van Þedeiland de noimen vooi lijn slol
oveisclieden. Dil geldl ool vooi de gemeenle Bladel.

Luchtkwaliteit en het KBP
Vooi lel Lepalen van de luclllwalileil op lel Kempiscl Bediijvenpail zijn
zowel de veileeisaanliellende weiling van lel KBP als de aanleg van de
nieuwe piovinciale weg in ogensclouw genomen. Hel ondeizoel is uilgevoeid
dooi Aicadis (Ondeizoel Iuclllwalileil Kempiscl Bediijvenpail. novemLei
2OO5 en Aanvullend ondeizoel luclllwalileil. 11 apiil 2OO6 en 3 mei 2OO6) en
daaiLij is aangeslolen op lel luclllwalileilsondeizoel vooi de pailiele
slieelplanleiziening Þ284 Hapeil (Ondeizoel luclllwalileil wegomlegging
Þ284. Aicadis olloLei 2OO5).

Vllleµosµecten
Toelichiing besienningsplan Kenpisch Bedrijvenpark geneenie Bladel 49
Vooi de invloed van de le vesligen Lediijven op de luclllwalileil lan uil de
iappoilage 'Regionale luclllwalileil SRL-gemeenlen 2OO2' woiden algeleid
dal de Linnen de gemeenle gelegen Lediijven op lolaal niveau veiwaailoos-
Laai Lijdiagen aan lel aclleigiondniveau. !n lel plangeLied ol de naLije
omgeving zijn geen Lediijven aanwezig waaivan de emissies naai de lucll van
invloed zijn op de woonomgeving.
Toelsing van de in lel ondeizoelsgeLied leeisende concenlialies slilsloldi-
oxide en lijn slol aan de noimen uil lel Besluil luclllwalileil 2OO5 leveien
vooi Leide slollen oveiscliijdingen van de gienswaaiden op. Dal geldl zowel
vooi de luidige silualie als vooi de silualie in 2O1O en 2O15. Daainaasl lan
woiden geconslaleeid dal de aanleg van lel KBP en de daaimee samenlan-
gende geplande wegomlegging op Lepaalde plaalsen in lel plangeLied zoigl
vooi een veisleclleiing van de luclllwalileil. Deze veisleclleiing doel zicl
vooi op de weg van lel le iealiseien Kempiscl Bediijvenpail naai de nieuwe
opiil van de A67 en langs de snelweg in nooidooslelijle iiclling lol de ieeds
Leslaande opiil 32 Lij Leisel.
Conloim lel Besluil luclllwalileil 2OO5 mag een veisleclleiing van een Lo-
ven de gienswaaiden liggende concenlialie woiden geaccepleeid als deze vei-
sleclleiing zoigl vooi ol gecompenseeid woidl dooi een veiLeleiing van de
luclllwalileil eldeis in lel plangeLied. zodanig dal de luclllwalileil in lel
plangeLied pei saldo gelijl Llijll ol veiLeleil.

Hel ondeizoel naai de luclllwalileil leell aangeloond dal de geplande weg-
omlegging van de Þ284 leidl lol een veiLeleiing van de luclllwalileil langs
de Leslaande Þ284 lussen Hapeil en de Leslaande opiil naai de A67 Lij Lei-
sel. Ten eeisle Llijll dal in lolalileil ei in de silualie mel wegomlegging min-
dei wegen mel een oveiscliijding van de luclllwalileilsnoimen zijn dan in de
silualie zondei wegomlegging. !n lel ondeizoel loml duidelijl naai voien
dal mel aanleg van de wegomlegging de luclllwalileil langs de Leslaande
Þ284 aanzienlijl veiLeleil.
Zo Llijll dal zicl in de silualie mel wegomlegging langs de Leslaande Þ284
geen oveiscliijdingen van de gienswaaide vooi slilsloldioxide meei vooi
doen. leiwijl die oveiscliijdingen zicl nog wel vooidoen als de wegomlegging
niel woidl geiealiseeid. Daainaasl Llijll ool dal de concenlialies lijn slol
dalen langs de Leslaande weg Lij aanleg van de wegomlegging. De concenlia-
lies lijn slol lomen ecllei niel Leneden de gienswaaide.
Gezien de liggingen van de woningen in lel ondeizoelsgeLied is de daling van
de concenlialies langs de Leslaande Þ284 een Lelangiijle conslaleiing. aan-
gezien langs die weg de woningen mel de loogsle Lloolslelling zijn gesilueeid.
Ten aanzien van die Lloolslelling Llijll dal de mensen mel de gioolsle sliuc-
luiele Lloolslelling aan le loge concenlialies lucllveionlieiniging. in de silua-
lie mel wegomlegging geconlionleeid woiden mel lageie concenlialies aan
slilsloldioxide en lijn slol dan in de silualie zondei wegomlegging.
Hel lucllondeizoel leell. ondanls de veisleclleiing in een Lepeill gedeelle
van lel plangeLied. aangeloond dal in lel gelele ondeizoelsgeLied (zoals
Lesclouwd vooi dil lucllondeizoel) pei saldo een veiLeleiing van de lucll-
lwalileil oplieedl. Mel deze geconslaleeide veiLeleiing van de luclllwalileil
in lel ondeizoelsgeLied woidl voldaan aan de eisen van lel nieuwe Besluil
luclllwalileil 2OO5.

Tol slol woidl nog opgemeill dal de geconslaleeide oveiscliijdingen van de
plandiempel slilsloldioxide en van de gienswaaide van lijn slol viagen om
lel opslellen en uilvoeien van een aclieplan luclllwalileil lei plaalse. !n dil
dooi de gemeenle Bladel op le slellen plan dienl le zijn uilgeweill mel welle
maaliegelen de gienswaaide van slilsloldioxide in 2O1O zal woiden gelaald
en op welle wijze de Lesliijding van de oveiscliijding van de gienswaaide lijn
slol lei land woidl genomen.
Vllleµosµecten
Toelichiing besienningsplan Kenpisch Bedrijvenpark geneenie Bladel 50
HieiLij dienl wel le woiden opgemeill dal de gelalles aan slilsloldioxide en
lijn slol vooi een Lelangiijl deel dooi Luilen de gemeenle gesilueeide Lion-
nen woiden veiooizaall. Op gemeenlelijl niveau lan maai een Lepeill aan-
lal maaliegelen woiden genomen om deze gelalles leiug le Liengen. De Le-
langiijlsle maaliegelen op lolaal niveau zijn veileeismaaliegelen lei Levoi-
deiing van de dooislioming van lel veileei. De aanleg van de nieuwe pio-
vinciale weg dooi lel KBP lan als een deigelijle maaliegel woiden gezien.

Ool lel onlwillelen van lel KPB zell Liengl posilieve onlwillelingen vooi
de luclllwalileil in de Kempen mel zicl mee. \ilgangspunl Lij de vesliging
van Lediijven op lel KBP is. is dal deze Lediijven allomslig moelen zijn uil
de iegio Kempen. !n de iegio Kempen zal de lolale loeveelleid uil le slolen
slol in Leginsel gelijl Llijven aangezien ei vooinamelijl spiale is van Le-
diijlsveiplaalsing en niel van loename van Lediijvigleid. Bediijlsveiplaalsing
Liengl mel zicl mee dal Lij een aanlal Lediijven dal momenleel gevesligd op
Linnensledelijle localies de Lloolslelling vooi de diiecle omgeving veiandeid.
Bediijven mel in de diiecle omgeving woningen ol andeie gevoelige Leslem-
mingen zullen Lij Lediijlsveiplaalsing naai lel KBP (incl. lun veileeisaan-
liellende weiling) de luncliegeLonden luclllwalileil 'meenemen'. Daaimee
onlslaal ei een veiLeleiing van de luclllwalileil op de veiliellocalies (daaiLij
uilgaande van de onlwilleling van woningen op de leeggevallen localies).

De vesliging van Leslaande Lediijven op nieuwe localies Liengl lwee vooi
luclllwalileil ielevanle aspeclen mel zicl mee:
1. nieuwe vesliging nodigl uil lol sclaalveigioling. Die sclaalveigioling
zoigl ovei lel algemeen vooi meei uilslool van lucllveionlieinigende
slollen;
2. nieuwe vesliging veiooizaall veinieuwing en innovalie. ÞieuwLouw en
nieuwe veigunningveilening van de Lediijvigleid leidl ovei lel algemeen
lol ieduclie van de loeveelleid uil le slolen slol.
Vooialsnog woidl veiondeisleld dal vooi lel KBP de elleclen van Loven-
slaande onlwillelingen ellaai in evenwicll zullen louden en Leslaande Le-
diijven op lun nieuwe vesligingplaals ondanls evenluele sclaalveigioling
geen exlia emissie zullen leLLen.

Van een aanlal Lediijven is ieeds Lelend dal zij lol Lediijlsveiplaalsing ovei
zullen gaan en zicl op lel KBP zullen vesligen. De Lelangiijlsle elleclen van
die Lediijven op de luclllwalileil zijn die van lel al- en aaniijdend veileei
van weilnemeis en llanlen. Dal exlia veileei is ieeds veidisconleeid in de
veileeisinlensileilen zoals geLiuill Lij lel ARCAD!S-lucllondeizoel van
lel Kempiscl Bediijvenpail.

Daainaasl zoigl lel amoveien van agiaiiscle Lediijven in lel plangeLied
eivooi dal deze Lediijven (en lun veileeisaanliellende weiling) niel langei
de luclllwalileil lei plaalse negaliel Leïnvloeden. Van agiaiiscle Lediijlsacli-
vileilen is immeis Lelend dal zij een Lijdiage leveien aan de concenlialie lijn
slol. Ool woidl legelijleilijd de veizuiing als gevolg van lel wegnemen van
de ammonialuilslool veidei leiuggediongen.

De GGD Zuidoosl-BiaLanl leell lel vooionlweipLeslemmingsplan en lel
luclllwalileilsondeizoel Leooideeld op gezondleidaspeclen. !n laai Liiel
van 3 mei 2OO6 deell zij lel volgende mee:
Vllleµosµecten
Toelichiing besienningsplan Kenpisch Bedrijvenpark geneenie Bladel 51
"Vanuil oogpunl van gezondleid veiwacllen wij dal de locale loename van
lucllveionlieiniging zodanig llein is dal deze een veiwaailoosLaie invloed op
de gezondleid van omwonenden leell en niel lol noimoveiscliijding leidl in
de woon- en leelomgeving. De posilieve elleclen len aanzien van milieu en
gezondleid. op andeie localies. zijn giolei. zodal pei saldo naai onze insclal-
ling spiale zal zijn van winsl op lel geLied van gezondleid en milieu in de
Kempen".


5.7 VeiIigheid

Sociale veiligheid. criminaliteitspreventie en brandveiligheid
Bij de onlwilleling van lel KBP woidl de pioceduie van lel Keuimeil Vei-
lig Ondeinemen gevolgd. Hel KVO maall lel mogelijl om dooi middel van
een slappenplan gesliucluieeid maaliegelen le liellen vooi de veiligleid op
Lediijvenleiieinen en winlelgeLieden (zowel ciiminalileilspievenlie -aanpal
als Liandveiligleid). Doel van lel leuimeil is om Lediijvenleiieinen als ge-
leel veilig le malen.

Hel Keuimeil Veilig Ondeinemen woidl geconcieliseeid in lel op le slellen
sledenLouwlundig plan van lel KBP. de uilgille en lel pailmanagemenl
(colleclieve Leveiliging is ondeideel van lel veiplicll al le nemen Lasispal-
lel). !n dal ladei zal ool oveileg mel de lulpdienslen plaalsvinden. Aspeclen
die lieiLij aan de oide lomen zijn: LeleeisLaaileid. LeieilLaaileid. Lluswa-
leivooiziening en zelliedzaamleid. Mel deze maaliegelen woiden de veisclil-
lende veiligleidsaspeclen op lel KBP oplimaal gewaaiLoigd.

Externe Veiligheid
¹lgeneen
!n lel Ieelomgevingsplan 2OO5 2O3O van de gemeenle Bladel is exleine vei-
ligleid gedilleienlieeid naai geLiedslype. HieiLij is ielening gelouden mel
lel nalionale veiligleidsLeleid. de wellelijle uilgangspunlen van lel Besluil
Lxleine Veiligleid !niicllingen (Bevi) en de veiplicllingen in lel ladei van
de landelijle iegislialie van iisicovolle iniicllingen. Veidei is gelelen naai de
veisclillende iisicoconlouien waaiondei lel plaalsgeLonden iisico en lel
gioepsiisico en de LijLeloiende (Lepeill) lwelsLaie oLjeclen. Vooi lel ge-
Liedslype '!ndusliie' en 'Lxlensiel weilen' woiden iespeclievelijl de lwalileil
'slecll' en 'voldoende' gelanleeid. Vooi wonen woidl de lwalileil 'goed' ge-
lanleeid. !n ondeislaande laLel zijn deze lwalileilen nadei omsclieven. Deze
lwalileilen woiden in dil plan geiealiseeid.

1abeI 5.1 Differentiatie kwaIiteit externe veiIigheid LeefomgevingspIan
Kwaliieii Onschrijving
Goed KwelsLaie oLjeclen woiden niel Ledieigd dooi exleine veiligleids-
lacloien. Len Lepeill iisico dooi lianspoil gevaailijle slollen
voiml lieiop een uilzondeiing
Voldoende Lvenluele Ledieiging dooi gevaailijle silualie is Lepeill lol Lepeill
lwelsLaie oLjeclen
Slecll Bedieiging dooi gevaailijle silualies is mogelijl docl Lepeill lol
gioepsiisico's

Fisico´s
Llle (Lediijlsmalige)aclivileil leell iisico's. Op Lasis van de aaid en omvang
van de aclivileilen lan de lans giolei ol lleinei zijn. Daainaasl zal elle ca-
lamileil. weei als gevolg van aaid en omvang. meei dan wel mindei einslig
zijn (elleclen). Hel daadweilelijle iisico Leslaal uil de samenlang van vooi-
noemde lwee elemenlen: Risico = Kans x Gevolg.

Vllleµosµecten
Toelichiing besienningsplan Kenpisch Bedrijvenpark geneenie Bladel 52
De eivaiing leeil dal een iisico nooil lelemaal 'nul' is. Vooi Lediijlsmalige
aclivileilen dienen de iisico's daaiom in elle plan- en Leleidsvoiming meege-
nomen le woiden.

Hel Rijl leell Leleid onlwilleld vooi 'exleine veiligleid'. Dil Leleid is vei-
wooid in de 'Þola omgaan mel iisico's' en is veidei uilgeweill in lel loold-
slul 'Beleidsveinieuwing exleine veiligleid' van lel Þalionaal MilieuLeleids-
plan 4 en lel 'KaLinelsslandpunl Lxleine Veiligleid'. Hel doel is de iisico's en
elleclen le Leleeisen en de veiligleid le waaiLoigen van mensen in de omge-
ving van aclivileilen mel gevaailijle slollen. Dil geLeuil ondei meei dooi:
• Lepeiling/veiLod van (Lepeill) lwelsLaie oLjeclen iondom gevaailijle
aclivileilen;
• de zelliedzaamleid le Levoideien;
• de calamileilenLesliijding le oplimaliseien.
Hel Levoegd gezag dienl deze aspeclen le Leliellen Lij de Lesluilvoiming
ovei milieu en iuimlelijle oidening (veianlwooidingsplicll).

Vooi exleine veiligleid zijn lwee lypen iisico's gedelinieeid: lel plaalsgeLon-
den iisico (PR) en lel gioepsiisico (GR).
Hel plaalsgeLonden iisico is Ledoeld vooi de Lescleiming van individuen
legen de lans op oveilijden len gevolge van een ongeval mel gevaailijle slol-
len en woidl Lepaald dooi de aaid en omvang van lel veivoei. Vooi nieuwe
silualies geldl een laide gienswaaide (1O
-6
-conloui) waaiLinnen geen plan-
voiming mogelijl is. Tussen de 1O
-6
-conloui en de 1º-lellalileilsgiens zijn
sleclls Lepeill lwelsLaie oLjeclen mogelijl.
Hel gioepsiisico geldl vooi de Lescleiming van (gioepen in) de samenleving
legen lel onlwiicllende ellecl van een iamp mel een giolei aanlal slacllol-
leis en woidl Lepaald dooi de aanwezigleid van gioepen peisonen naLij de
lianspoilioules. Dil iisico woidl weeigegeven in een zogenaamde ln-gialiel
(lans veisus slacllolleis). Op Lasis van veiligleidsiedenen mag de oiienle-
iende waaide. lelgeen een slieelwaaide is. niel oveisclieden woiden. Llle
loename van lel gioepsiisico dienl veidei veianlwooid le woiden.

Bronnen van E\ierne 1eiligheid
Vooialeei le lijlen naai vooinoemde iisico's dienen de Lionnen die een iisico
geneieien geïnvenlaiiseeid le woiden. Deze lunnen als volgl geiangsclill
woiden:
1. Lediijven;
2. veivoei van gevaailijle slollen (ovei de weg. lel walei. pei spooi);
3. loogspanningsmaslen;
4. ondeigiondse (gas)leidingen (c.q. Luisleidingen).

Vooi lel plan KBP zijn enlel de iisico's ieeel aangaande de geplande Lediij-
ven en lel lianspoil van gevaailijle slollen ovei de weg. De andeie iisico's
(ondeigiondse Luisleidingen en loogspanningsleidingen) zijn niel ielevanl
aangezien Leide Lionnen zicl op giole(ie) alsland Levinden.

Bediijven
Vooi ell Leslemmingsplan en nieuwe aclivileilen dienen de iisico's Leooi-
deeld le woiden. Van Lelang is lieiLij dal de zogenaamde 1O
-6
-conloui
(gienswaaide iisico`s) zicl Linnen de gienzen van de Leliellende iniiclling
Levindl. Sinds 2OO4 is lel Besluil exleine veiligleid iniiclling (Bevi) van
liacll. Hel Bevi lenl (veiligleids)iegels vooi eneizijds calegoiiale iniicllin-
gen (opslag van ammonial. CPR 15-2 en IPG-lanlslalions) en niel calegoii-
ale iniicllingen (iangeeiemplacemenlen. elc.).
Vllleµosµecten
Toelichiing besienningsplan Kenpisch Bedrijvenpark geneenie Bladel 53
Via de Regeling exleine veiligleid iniicllingen (Revi) gelden vooi de calego-
iiale iniicllingen allanlelijl van de aaid en omvang van de aclivileilen ol
vasle alslanden ol is een lwanlilalieve iisicoanalyse (QRA) veiplicll. Vooi
niel-calegoiiale iniicllingen is allijd een QRA noodzalelijl.

Veivoei gevaailijle slollen
Hel veivoei van gevaailijle slollen lan via lel walei. de weg ol lel spooi
plaalsvinden. De iisico's van lel veivoei van gevaailijle slollen is eig diveis
en eig allanlelijl van de localies waailangs lel veivoei zicl alspeell. Hel is
deilalve van Lelang de iisico's le oLjecliveien.

Middels Leieleningen mel lel piogiamma RBM-!! (iisicoLeielenings-
mellodiel !!) dal geLaseeid is op de iiclllijnen CPR 18L (Guidelines loi
quanlilalive iisl assessmenl) en CPR 14L (Mellods loi lle calculalion ol
plysical ellecls) zijn Lij een nadei ondeizoel de plaalsgeLonden- en gioepsii-
sico's van lel KBP-leiiein ondeizocll.
Hieiuil volgde dal de iisico's Leloiende Lij lel lianspoil van lel veivoei van
gevaailijle slollen via de Þ284 en A67 vooi zowel de luidige als de loelom-
slige silualie (2O2O. onlwilleling KBP-leiiein en gewijzigde ioule Þ284) geen
Lepeilingen oplegl aan de iniiclling van lel Kempiscl Bediijvenpail.
Hel plaalsgeLonden iisico Lleel in alle Leielende vaiianlen duidelijl ondei
de geldende 1O
-6
-conloui le liggen. De veiliegen gioepsiisico's lagen lieiLij
vei ondei de oiienleiende waaide. !n geval van de nieuwe ioule van de Þ284
zal lel lolale gioepsiisico dalen. Len veianlwooiding van lel gioepsiisico is
deilalve niel noodzalelijl.
HieiLij is geLiuil gemaall van de veileeisgegevens lianspoil gevaailijle
slollen zoals gelanleeid in lel MLR Þ284 (MLR Þ284. Aclualiseiing vei-
leei. geluid. lucll en veiligleid geiicll op Hapeilvaiianl. Aicadis. leLiuaii
2OO5).

Rouleiing lianspoil gevaailijle slollen
Op giond van de wel Veivoei gevaailijle slollen (1996) dienen lianspoileuis
de LeLouwde lom zoveel mogelijl le mijden. lenzij ei iedelijleiwijs geen iou-
le Luilen de LeLouwde lom LesclilLaai is. Dooidal alleen Leslemmingsvei-
leei vooi lel KBP. en in Lepeille male vooi omliggende indusliieleiieinen.
gevaailijle slollen veivoeien is iouleiing waaisclijnlijl niel noodzalelijl.
Hel plangeLied ligl vei Luilen lel invloedsgeLied van iisico's die veiLonden
zijn aan lel veivoei van gevaailijle slollen ovei lel spooi. waleiwegen en via
Luisleidingen.

Vllleµosµecten
Toelichiing besienningsplan Kenpisch Bedrijvenpark geneenie Bladel 54Toelichiing besienningsplan Kenpisch Bedrijvenpark geneenie Bladel 55
6 1uridische vormgeving
6.1 AIgemeen

Ondeilavig Leslemmingsplan lenl een zogenoemde 'gloLale nadei uil le wei-
len iegeling'. Dil loudl in dal weliswaai spiale is van een posilieve Leslem-
ming docl dal iealisalie pas mogelijl is na vaslslelling van een uilweiling van
de plandelen. Deze iegeling leell Lelielling op lel Weil-/woonLos en de
Bediijlsvlallen.
De nieuwe piovinciale weg (incl. de aansluiling op de iijlsweg) is in lel vooi-
liggende Leslemmingsplan als eindLeslemming 'Veileeisdoeleinden' opgeno-
men. !mmeis. de aanleg van de piovinciale weg woidl in de naLije loelomsl
noodzalelijl geacll om de luidige capacileilspioLlemen op de Þ284 duui-
zaam op le lossen en lan veivolgens ool als looldonlsluiling vooi lel Kem-
piscl Bediijvenpail dienen.
De langs de ianden le landlaven LeLouwing (posilieve Leslemming). alsmede
de gioensliucluui. lel Leslaande Los en lel meesle ooslelijl gelegen moloi-
ciossleiiein leLLen een (eind) Leslemming (zie : 6.4). De Leslemming van
deze peicelen is vooiuillopend op alspialen mel Leliollenen zoveel mogelijl
geenl op de llans vigeiende Leslemming.


6.2 Uitwerkingsvoorwaarden

De uilweiling van de gloLale Leslemmingen is ondei vooiwaaiden mogelijl.
le welen:
• lel opslellen van een sledenLouwlundig plan waaiLij alle lwalileilsLoi-
gende elemenlen in een ladei woiden algewogen en dal als Lasis dienl
vooi een gedelailleeide iegeling;
• lel nadei uilweilen van de aanzel (Onlwillelingsplan) van lel Leeld-
lwalileilsplan. waaidooi een loelsingsladei vooi de le iealiseien iuimle-
lijle lwalileil woidl veiliegen;
• lel uilvoeien van noodzalelijl ondeizoel. zoals aicleologiscl. exleine
veiligleid en Lodemlundig ondeizoel.


6.3 Nader uit te werken bestemmingen

Algemeen
Hel Leslemmingsplan omval de volgende gloLale nadei uil le weilen Le-
slemmingen:
• Lediijlsdoeleinden;
• gioendoeleinden. weil-/woonLos.

Bedriifsdoeleinden
Hel eigenlijle Kempiscl Lediijvenpail. de Bediijlsvlallen. is veival in deze
Leslemming. De Leslemming Liedl mogelijlleden vooi lel accommodeien
van Lediijvigleid.
1µrlJlsche vcrmçevlnç
Toelichiing besienningsplan Kenpisch Bedrijvenpark geneenie Bladel 56
Mel lel oog op in de omgeving aanwezige milieulindeigevoelige Leslemmin-
gen en op de een (evenluele) gelaseeide iealisalie is lel leiiein gezoneeid naai
Lediijlscalegoiie. Op minimaal 5O melei alsland van (Luigei)woningen zijn
milieulindeicalegoiie 3 Lediijven loegeslaan en op een alsland van minimaal
2OO melei zijn milieulindeicalegoiie 4 Lediijven loegeslaan.
Veidei is lel niel loegeslaan om Linnen de op de planlaail aangegeven
slanlciilel(s) slanlgevoelige Lediijvigleid op le iicllen (zie ool Lijlage 'Slaal
van Lediijlsaclivileilen).

Groendoeleinden. werk-/woonbos
Bij deze Leslemming ligl de nadiul op de iealisalie van een Los- en naluuige-
Lied in comLinalie mel waleiLeiging. Hel geLied dienl als gioene Lullei naai
de lom van Hapeil waaidooi liei een gioen uilloopgeLied onlslaal.
Ondeigesclill aan deze gioene lunclies zijn LeLouwingsmogelijlleden (1Oº
van de oppeivlalle van dil deelgeLied) aanwezig vooi weilen en wonen (lel
uilgeelLaie deel Lediaagl 5.5 la. aangezien de omvang van dil deelgeLied 55
la is). De Lediijven en woningen lunnen sleclls woiden loegeslaan Linnen de
op de planlaail aangegeven aanduidingen 'Zoeliuimle Lediijven' iespeclieve-
lijl 'Zoeliuimle wonen'. Veidei is lel niel loegeslaan om Linnen de op de
planlaail aangegeven slanlciilel(s) woningen op le iicllen.


6.4 £indbestemmingen

Algemeen
Hel Leslemmingsplan omval de volgende (eind)Leslemmingen:
• Los;
• gioenvooizieningen;
• maalsclappelijle doeleinden. Lijzondeie doeleinden;
• ieciealieve doeleinden. moloiciossleiiein;
• veileeisdoeleinden;
• woondoeleinden.

Bos
De gionden Linnen deze Leslemming zijn Leslemd vooi loulleell. lel Leloud.
leislel en/ol onlwilleling van landsclapswaaiden en lel Leloud. leislel
en/ol onlwilleling van landsclapselemenlen en lel Leloud van lel aanwezi-
ge aicleologiscle monumenl. Binnen deze Leslemming mag niel woiden ge-
Louwd.

Groenvoorzieningen
Binnen deze Leslemming is iealisalie mogelijl van lel 'gioene casco' waaiLin-
nen lel Lediijvenleiiein lan woiden geiealiseeid.

Maatschappeliike doeleinden. kapel
De gionden Linnen deze Leslemming zijn Leslemd vooi geLouwen len Leloe-
ve van maalsclappelijle vooizieningen. inclusiel de daaiLij Leloiende vooi-
zieningen. De maalsclappelijle vooiziening Leliell een lapel mel een lislo-
iiscl-Louwlundig laiallei.

Recreatieve doeleinden. motorcrossterrein
De gionden die zijn aangewezen als 'Reciealieve doeleinden. moloiciosslei-
iein' zijn Leslemd vooi lel uiloelenen van de moloiciossspoil en lel Leloud
van Leslaande gioenvooizieningen. Bediijlswoningen zijn niel loegeslaan. Wel
zijn ondei vooiwaaiden lleine Louwweilen vooi lel moloiciossleiiein moge-
lijl.
1µrlJlsche vcrmçevlnç
Toelichiing besienningsplan Kenpisch Bedrijvenpark geneenie Bladel 57
Verkeersdoeleinden
De gionden Linnen deze Leslemming zijn Leslemd vooi de piovinciale weg die
een veiLinding voiml lussen de A67 en de Þ284. inclusiel de LijLeloiende aan-
sluilingen op de inleine onlsluilingssliucluui van lel KBP. de aansluiling op
de iijlsweg en de daaiLij Leloiende vooizieningen (waaiondei nulsvooizie-
ningen). GeLouwen van openLaai nul (Lijv. vooi lelecommunicalie. walei- en
eneigiedisliiLulie) mel een Lepeille omvang zijn loegeslaan.

Woondoeleinden
De aanwezige woningen. die in de geldende iegeling ieeds posiliel zijn Le-
slemd. Lelouden lun iecllen.
1µrlJlsche vcrmçevlnç
Toelichiing besienningsplan Kenpisch Bedrijvenpark geneenie Bladel 58Toelichiing besienningsplan Kenpisch Bedrijvenpark geneenie Bladel 59
7 FinanciëIe haaIbaarheid
7.1 AIgemeen

Op Lasis van in dil Leslemmingsplan gepiesenleeide iuimlegeLiuilveideling
van lel KBP is een veilaling gemaall naai de linanciele laalLaaileid. Deze
laalLaaileidsLeielening Leslaal uil een lweelal componenlen. een analyse
van lel iuimlegeLiuil en een iaming van de loslen en opLiengslen.


7.2 Ruimtegebruik

Hel lolale plangeLied (inclusiel Leslaande inliasliucluui. le landlaven Le-
Louwing en piovinciale weg) Leslaal ciica 17O la. Hel nooidelijl deel van lel
plangeLied is looldzalelijl ingeiicll als Los en naluui mel waleiLeiging.
Vooi dil deel van lel plangeLied. lel Weil-/woonLos. woidl uilgegaan van
een uilgillepeicenlage van 1Oº van de oppeivlalle van dil deelgeLied (lel
uilgeelLaie deel Lediaagl 5.5 la. aangezien de omvang van dil deelgeLied 55
la is).
Ten zuiden van de Kapelweg woidl een inlensiel. compacl en goed geoulil-
leeid Lediijvenleiiein onlwilleld. de Bediijlsvlallen. mel 63.5 leclaie aan
uilgeelLaai leiiein.


7.3 kosten en opbrengsten

Om inzicll in de loslen en opLiengslen van de iealisalie van lel 'Kempiscl
Bediijvenpail' le liijgen. zijn op Lasis van vooiliggend plan eeisle gloLale
iamingen gemaall. Deze zijn 'in de lijd uilgezel' leneinde de elleclen van ienle
en inllalie inzicllelijl le malen. HieiLij is geLiuil gemaall van de conlanle
waaide mellodiel. Op Lasis lieivan zijn zowel de loslen als de opLiengslen
geiaamd en is vaslgesleld dal ondeilavig plan linancieel laalLaai is. HieiLij
is eivan uilgegaan dal een deel van de giondveiweiving vooi en iniiclling van
Los- en naluuigeLieden suLsidiaLel is. De aanleg van de nieuwe piovinciale
weg maall geen ondeideel uil van de giondexploilalie van lel Kempiscl Be-
diijvenpail. Daaivooi is de piovincie opdiacllgevei en de gemeenlen diagen
daaiaan Lij. Ovei de linancieiing van de piovinciale weg Leslaal een allooid
op looldlijnen lussen de sluuigioep Kempiscl Bediijvenpail en de piovincie
Þooid-BiaLanl. dal nog nadei woidl uilgeweill.
\il een eeisle veilenning is geLlelen dal ei mogelijl spiale is van plaalselijle
Lodemveivuiling (als gevolg van (vooimalige) ondeigiondse luisLiandolie-
lanls en veionlieiniging dooi zinlassen ondei Leslaande wegen). Lvenluele
loslen vooi Lodemsaneiing zijn niel opgenomen in vooigaande Leielening.
!n ielalie lol de giondveiweving en de delinilieve iniiclling van lel plange-
Lied (o.a. wegen- en padensliucluui) zal vooi dil aspecl aanvullend ondei-
zoel woiden gedaan en woiden de saneiingsloslen in de exploilalie meege-
nomen. Þaai veiwaclling Leliell lel ecllei geen suLslanlieel Lediag.
llnonclele hoolboorhelJ
Toelichiing besienningsplan Kenpisch Bedrijvenpark geneenie Bladel 60
1abeI 7.1 Dverzicht kosten en opbrengsten kßP

Tei iealiseiing van lel KBP woidl op Lasis van de Wel gemeensclappelijl
iegelingen samengeweill. De vooigeslelde samenweiling loudl in dal ei een
openLaai liclaam mel iecllspeisoonlijlleid woidl gecieeeid. De 4
gemeenlen leLLen aangegeven de samenweiling le oiganiseien vanuil lel
uilgangspunl van gezamenlijle en gelijlelijle zeggensclap en iisicoveideling
vooi de deelnemende gemeenlen.


Koslen (minimaal) L 82.26 mln
OpLiengslen (nominaal) L 96.22 mln
Saldo (nominaal) L 13.98 mln
Piijsslijging loslen L 7.92 mln
Piijsslijging opLiengslen L 16.5O mln
Renlelaslen L -18.61 mln
Saldo Lindwaaide (31-12-2O15) L 3.94 mln
Saldo Conlanle waaide (O1-O1-2OO6) L 2.2O mln

Toelichiing besienningsplan Kenpisch Bedrijvenpark geneenie Bladel 61
8 kesuItaten overIeg en inspraak
8.1 AIgemeen

!n dil looldslul woidl ingegaan op de pioceduie van lel Leslemmingsplan
Kempiscl Bediijvenpail en de iesullalen van oveileg en inspiaal.


8.2 Procedure

Algemeen
!n de Wel op de Ruimlelijle Oidening (WRO) is de Leslemmingsplanpioce-
duie vaslgelegd. Daainaasl is de inspiaalveioidening van de gemeenle Bladel
van loepassing.

Voorbereidingsprocedure
Als eeisle slap is een vooionlweip-Leslemmingsplan opgesleld dal in lel la-
dei van de inspiaal van 12 decemLei 2OO5 lol en mel 23 januaii 2OO6 vooi
een iedei lei inzage leell gelegen. De uillomslen van de inspiaal zijn vaslge-
legd in lel 'Lindveislag inspiaal Vooionlweip-Leslemmingsplan Kempiscl
Bediijvenpail' en vaslgesleld dooi lel college van Luigemeeslei en wellou-
deis op 21 leLiuaii 2OO6. Hel Lindveislag inspiaal is als alzondeilijle Lijlage
Lij dil Leslemmingsplan gevoegd.
Hel veislag Leval:
a. een oveizicll van de gevolgde pioceduie;
L. een weeigave van de inspiaalieaclies die lijdens de inspiaal mondeling ol
scliillelijl naai voien zijn geLiacll;
c. een ieaclie op deze inspiaalieaclies waaiLij mel iedenen omlleed woidl
aangegeven op welle punlen al dan niel lol aanpassing van lel Leleids-
vooinemen is oveigegaan.

Daainaasl leell in dil sladium lel wellelijl vooioveileg plaalsgevonden mel
inslanlies als waleisclap. dienslen van lel Rijl en piovincie. !n lel 'Veislag
wellelijl vooioveileg' is lel iesullaal van lel oveileg vaslgelegd. Hel veislag
is op 14 maail 2OO6 dooi lel college vaslgesleld. Hel veislag is in paiagiaal
8.3 van dil looldslul opgenomen

Alle wijzigingen len opziclle van lel vooionlweip-Leslemmingsplan zijn op-
genomen in een 'Oveizicll van wijzigingen' (zie paiagiaal 8.4). Hel onlweip-
Leslemmingsplan is naai aanleiding lieivan aangepasl.

Vaststellingsprocedure
Vanal 17 maail 2OO6 leell lel onlweip-Leslemmingsplan geduiende zes we-
len lei visie gelegen en is daaimee de loimele vaslslellingspioceduie van lel
Leslemmingsplan geslail. Ovei lel onlweipLeslemmingsplan zijn 65 zienswij-
zen ingediend. De Lelnople weeigave van de zienswijze en de Leooideling
daaivan zijn opgenomen in de 'Þola Belandeling Zienswijzen Onlweip-
Leslemmingsplan Kempiscl Bediijvenpail. Gemeenle Bladel.'
kesµltoten cverleç en lnsµrool
Toelichiing besienningsplan Kenpisch Bedrijvenpark geneenie Bladel 62
De wijzigingen len opziclle van lel onlweip-Leslemmingsplan die vooil-
vloeien uil de lei visie legging zijn opgenomen in een 'Oveizicll van wijzigin-
gen' in de Þola Lelandeling zienswijze . Daainaasl zijn de amLlslalve wijzi-
gingen opgenomen in de Þola amLlslalve wijzigingen'.
De indieneis van een zienswijze zijn in de gelegenleid gesleld om lun ziens-
wijze loe le licllen len oveislaan van de commissie GiondgeLied op 22 mei
2OO6. De gemeenleiaad leell de Þola Lelandeling zienswijzen en mede als
gevolg daaivan lel Leslemmingsplan gewijzigd vaslgesleld op 22 juni 2OO6.
Hel Leslemmingsplan is naai aanleiding van deze wijzigingen aangepasl.
De Þola Lelandeling zienswijzen en de nola amLlslalve wijzigingen zijn als
alzondeilijle Lijlage Lij dil Leslemmingsplan gevoegd.

Goedkeuringsprocedure
Hel vaslgeslelde plan woidl lei goedleuiing loegezonden aan Gedepuleeide
Slalen van Þooid-BiaLanl. Tevens woidl lel vaslgeslelde plan vanal 18 juli
2OO6 geduiende zes welen lei visie gelegd. Geduiende deze peiiode (18 juli lol
en mel 28 auguslus 2OO6) lunnen Leliollenen die eeidei zienswijzen legen
lel onlweip-Leslemmingsplan leLLen ingeLiacll scliillelijl ol mondeling
Ledenlingen inLiengen Lij Gedepuleeide Slalen. Tegen een in lel plan aan-
geLiaclle wijziging lan dooi een iedei Ledenlingen Lij Gedepuleeide Slalen
woiden ingediend.

Beroep
Þa goedleuiing van lel Leslemmingsplan dooi Gedepuleeide Slalen woidl
lel plan vooi de deide maal lei visie gelegd. Tegen lel Lesluil van Gedepu-
leeide Slalen lan uilsluilend dooi LelangleLLenden Leioep woiden ingesleld
Lij de Aldeling Besluuisiecllspiaal van de Raad van Slale. Op Lasis van de
pei 1 juli 2OO5 gewijzigde welgeving is dil iecll nadiullelijl Lepeill lol die
LelangleLLenden die zowel een zienswijze op lel onlweip-Leslemmingsplan
als een Ledenling op lel dooi de gemeeniaad vaslgeslelde Leslemmingsplan
leLLen ingediend.

Procedure vaststelling tracé provinciale weg
!n lel Leslemmingsplan is lel nieuwe liace van de piovinciale weg Þ284.
vanal de aansluiling mel lel Leslaande liace lol en mel de aansluiling op de
A67. opgenomen. Dil ondeideel van lel Leslemmingsplan vindl zijn giond-
slag in de conciele LeleidsLeslissing Þ284 Hapeil. vaslgesleld dooi Piovincia-
le Slalen van Þooid-BiaLanl op 1O maail 2OO6.
Op giond van lel Lepaalde in aililel 24 van de Wel op de Ruimlelijle Oide-
ning was lel niel mogelijl om zienswijzen ovei dil ondeideel in lel ladei van
de pioceduie van lel Leslemmingsplan Kempiscl Bediijvenpail in le dienen.
Tevens is lel niel mogelijl lieiovei Ledenlingen in Liengen.
Tegen lel Lesluil van de Piovinciale Slalen van 1O maail 2OO6 ovei de concie-
le LeleidsLeslissing Þ284 Hapeil is Leioep ingesleld Lij de Aldeling Besluuis-
iecllspiaal van de Raad van Slale.


8.3 VersIag wetteIijk vooroverIeg

Reactie Minister van Verkeer en Waterstaat. de Hoofdingenieur-Directeur
Riikswaterstaat voor noord-Brabant. het hoofd van de afdeling Verkeer en
Ruimte. de heer Ir. H.M.M. Latour. Postbus 90157 5200 MJ 's-
Hertogenbosch
Biiel d.d. 19 januaii 2OO6. lenmeil VR2OO5.3173

Sanenvaiiing
Beooideling Linnen looldveianlwooiding vooi dioge en nalle looldinlia-
sliucluui. mel name Lelangen aangaande A67.
kesµltoten cverleç en lnsµrool
Toelichiing besienningsplan Kenpisch Bedrijvenpark geneenie Bladel 63
1. De A 67 is genoemd als weg waai nieuwe inliasliucluui moel woiden
Lelaald dooi de gemeenle. waai de uilLieiding plaalsvindl.
2. Tenminsle 75 melei van de lanl van de Leslaande veilaiding van de A67
dienl viij le Llijven van LeLouwing. Hel doel is om mogelijl in de loe-
lomsl noodzalelijl aanpassingen le lunnen iealiseien. als deze alsland
niel in acll woidl genomen woiden meeiloslen in de loelomsl veilaald
op de gemeenle. Deze moliveiing opnemen in de loeliclling Lij lel Le-
slemmingsplan.
3. Relening louden mel eeidei dooi de minislei geslelde iandvooiwaaiden.
4. Li dienen nadeie alspialen ovei Leleei- en ondeiloud gemaall le woi-
den
5. Aandacll vooi landlaven iegionale lunclie. LijvooiLeeld mel lellingLe-
ding. Dil lei vooiloming van vesliging van giole logisliel ol Luilen iegi-
onale Lediijven.

Feaciie
Mel de gemaalle opmeilingen woidl ielening gelouden. De 75 melei woidl
Lepaald vanal de luidige wegveilaiding.
Hel oveileg ovei ondeiloud en Leleei is een lweslie lussen de piovincie en
Rijlswaleislaal.
De iandvooiwaaiden van de minislei woiden in acll genomen.
De iegionale lunclie slaal vooiop. Via lel pailmanagemenl zal dil nadeie
aandacll liijgen en veiweill woiden in de gionduilgillevooiwaaiden en
loopoveieenlomslen. !n lel Leslemmingsplan is de iegionale lunclie ieeds
opgenomen.

Conclusie
De sliool van lenminsle 75 melei vanal de Leslaande wegveilaiding lol aan
lel Lediijlsgedeelle woidl ingeplanl. Dil gedeelle liijgl de Leslemming ¨Bos¨.


Riiksdienst voor de Monumentezorg
Len onlvangslLevesliging.


PPC Noord-Brabant
Len onlvangslLevesliging.


Ministerie van Defensie. Dienst Gebouwen. Werken en Terreinen. directie Zuid.
hoofd van de afdeling Ruimteliike Ordening en Milieu. sectie RO/JB.
Eerstaanwezend Ingenieur Directeur Directie Zuid. heer mr R.J. van Bokhoven.
Postbus 412. 5000 AK Tilburg
Biiel d.d. 2O decemLei 2OO5. lenmeil 2OO5O1338O.

Sanenvaiiing
Mededeling dal Leloudens de nooidooslelijle punl. lel plangeLied is gelegen
in de lunnel van de vliegLasis Lindloven mel lei plaalse een oLslalelloogle-
Lepeiling van 172m+ÞAP. Genoemd mililaii Lelang is niel in sliijd mel lel
plan.

Feaciie
Geen ieaclie noodzalelijl.

Conclusie
Geen wijzigingen.


kesµltoten cverleç en lnsµrool
Toelichiing besienningsplan Kenpisch Bedrijvenpark geneenie Bladel 64
Samenwerkingsverband Regio Eindhoven. Het Dageliiks Bestuur. directielid
REZ. de heer J.P. Kroeze. Postbus 985 te 5600 AZ Eindhoven
Biiel d.d. 22 decemLei 2OO5. lenmeil O5/3189/CB/HB

Sanenvaiiing
De piognose uil de moniloiing Lediijvenleiieinen 2OO5 ondeiscliijll de Le-
loelle aan dil leiiein. in dil plan is veel aandacll Lesleed aan duuizaamleid.
Gewezen woidl op de clecllisl inlensiel iuimlegeLiuil op Lediijvenleiieinen.
De linanciele paiagiaal is weinig ondeiLouwd. Giaag aanvulling.

Feaciie
De clecllisl woidl in acllgenomen Lij de vooiLeieiding en iealiseiing van lel
KBP.
De linanciele paiagiaal woidl Lij de vaslslelling van lel plan aangevuld en
Lijgevoegd. De vooilopige exploilalie is sluilend.

Conclusie
Geen wijzigingen.


Kempisch Ondernemers Platform. de heer P. van der Wolk. Wilhelminalaan ..
Reusel
Biiel d.d. 2O januaii 2OO6.

Sanenvaiiing
Geen inloudelijle opmeilingen ovei lel vooionlweip-Leslemmingsplan.
Slieven naai een zo spoedig mogelijle iealisalie
Giaag lel plalloim Leliellen Lij lel sliucluieel veivolg oveileg om alle
openslaande zalen veidei uil le weilen.

Feaciie
Hel slieven is geiicll op iealisalie vanal 2OO8. Hel plalloim zal daai waai
nodig en nullig Leliollen woiden Lij lel oveileg. !n welle voim dil geLeuil
is nog niel duidelijl.

Conclusie
Geen wijzigingen.


Kamer van Koophandel Oost-Brabant. algemeen directeur. de heer drs B.A.S.
Pollmann. Postbus 735 te 5600 AS Eindhoven
Biiel d.d. 18 januaii 2OO6

Sanenvaiiing
Li is een Lelangiijle slap gezel in dil moeizame liajecl om le lomen lol lel
KBP.
Op Lasis van inlensiel oveileg lussen de 4 deelnemende gemeenlen de piovin-
cie en de iijlsoveileid zijn Lesluilen genomen ovei: 1. de noodzaal van een
iegionaal Lediijvenleiiein; 2. de leuze vooi Hapeil-Zuid; 3. onlsluiling via de
A67 en 4. de linancieiingsalspialen. Dil deel is algeiond.
Hel is uil economiscl oveiwegingen Lelangiijl om vooi de gioleie Lediijven
in de iegio dooigioeimogelijlleden le cieeien. om le vooilomen dal ze moe-
len veiluizen naai de sledelijle iegio. Dil Llijll ool uil de Sleile-zwalle
analyse die in samenweiling mel BZW en MKB enige jaien geleden vooi de
iegio de Kempen is opgesleld. Vooial gioleie Lediijven diagen Lij aan Lin-
ding van jongeien aan de Kempen. \ilslel van iealiseiing is niel acceplaLel.
Li zijn de volgende lanlleleningen le plaalsen:
kesµltoten cverleç en lnsµrool
Toelichiing besienningsplan Kenpisch Bedrijvenpark geneenie Bladel 65
a. Þagaan ol veileeisleclniscl de onlsluiling van Hapeil-nooid en de nieu-
we alslag naai lel zuiden gecomLineeid lunnen woiden.
L. Bij de onlsluilingssliucluui aandacll vooi aspeclen Leveiliging en ciimi-
nalileil in lel ladei van lel leuimeil veilig ondeinemen
c. De comLinalie wonen en weilen in lel weil-woonLos leidl lol pioLle-
men. Hel landlaven van een juiidiscle loppeling lussen woning en Le-
diijlsiuimle is moeilijl le landlaven en leveil op leimijn een Lepeiling
op.
d. Hel KBP moel zicl qua opzel en planning iicllen op Lediijven giolei dan
5.OOO m
2
omdal de oveiige voldoende mogelijlleden liijgen op de Le-
slaande leiieinen in de deelnemende gemeenlen.
e. Hel loeslaan van volumineuze delaillandel leveil een conllicl op mel lel
piovinciaal Leleid. De viaag is ol de exlia veileeisaanliellende weiling
van deze lunclies wenselijl op lel KBP.
l. Vooidal een leuze vooi windeneigie woidl gemaall eeisl alwegen welle
alleinalieven vooi eneigievooiziening. inclusiel de liadilionele. mogelijl
zijn. Hel Lediijlsleven Lij deze leuze Leliellen.
Li woiden nog een giool aanlal zalen opengelalen. die nadei uilgeweill
moelen woiden. Ool Luilen lel Leslemmingsplan moelen nog veel zalen
woiden geiegeld. o.a. pailmanagemenl. uilgille ciileiia. Levoideien diveisi-
leil Lediijvigleid. Veizoel om Lediijlsleven en Kamei van Kooplandel liei-
Lij le Leliellen.

Feaciie
Kennis woidl genomen van de mening van de Kamei dal lel KBP noodzale-
lijl is.
Ovei de gemaalle lanlleleningen lel volgende:
a. Len comLinalie van de alslag De Wijei/indusliieleiiein Hapeil en de
nieuwe alslag naai lel zuiden is pioLlemaliscl. vanwege een geLiel aan
iuimle. Ool de dooislioming van lel veileei woidl daaimee niel Levoi-
deid.
L. Bij lel onlweipen van de onlsluilingssliucluui woidl ielening gelouden
mel lel leuimeil veilig ondeinemen.
c. !n de uilweiling zal uilgangspunl zijn dal ei geen Lediijlswoningen woi-
den geiealiseeid. !n lel ooslelijl deel zal Lepeille Lediijvigleid mogelijl
zijn op leiieinen van minimaal 5.OOO m
2
in lel weslelijl deel is iuimle
vooi ca 15 Luigeiwoningen op iuime lavels. Op de planlaail zal meei in-
zicllelijl woiden gemaall waai Lediijven zijn loegelalen en waai wo-
ningLouw zal lunnen plaalsvinden. Ovei de veideie invulling zal nog na-
dei oveileg mel omwonenden plaalsvinden.
d. Hel KBP zal zicl uilsluilend iicllen op Lediijven giolei dan 5.OOO m
2
.
mogelijl mel uilzondeiing vooi zogenaamde ¨lacilily-poinls¨. die ondei-
sleunende dienslen veilenen aan Lediijven en lun peisoneel op lel KBP.
e. Volumineuze delaillandel lan een veileeisaanliellende weiling leL-
Len. Dil woidl niel Leoogd. Vooigesleld woidl nu om deze lunclie uilslui-
lend mogelijl le malen op de Lediijlsvlallen in lel weil-/woonLos.
l. Via een eneigievisie woidl duidelijl welle voimen van eneigie lei plaalse
ielevanl zijn en op welle wijze deze lel meesl ellicienl . mede gezien de
loslen en de iealiseiingsmogelijlleden. lunnen woiden loegepasl.

Waai nodig en nullig woidl lel Lediijlsleven Lij lel oveileg Leliollen. De
voim waaiin is nog niel duidelijl.

Conclusie
Hel plan woidl zodanig aangepasl dal volumineuze delaillandel uilsluilend
in de Lediijlsvlallen in lel weil-/woonLos mogelijl woidl gemaall. Mel de
oveiige opmeilingen woidl ielening gelouden. mel uilzondeiing van de Le-
pleile comLinalie van aansluilingen in de Þ 284.
kesµltoten cverleç en lnsµrool
Toelichiing besienningsplan Kenpisch Bedrijvenpark geneenie Bladel 66
Waterschap de Dommel. Stroomgebiedmanager Beerze Reusel. de heer ing
J.P.M. van Riien MSc. Postbus 10.001te 5280 DA Boxtel
Biiel d.d. 25 januaii 2OO6

Sanenvaiiing
1. !n paiagiaal 3.3 een veiwijzing malen naai paiagiaal 4.7 i.v.m. amLilies
en uilgangspunlen vooi walei. Oveinemen in paiagiaal 3.3. lieivan mag
ool.
2. !n paiagiaal 4.7 onlLieell oppeivlalle dal geieseiveeid woidl vooi de
Leigingsvooiziening Linnen lel snelwegweilLos
3. !n paiagiaal 4.7 van de loeliclling opnemen welle maaliegelen geliollen
woiden om waleioveilasl in de LeLouwde geLieden woidl vooilomen.
mel name Lij pielalvoei.
4. Relening louden mel de iuimlelijle gevolgen van de alleinalieven in de
alvoei van walei uil lel plangeLied
5. !n aililel 5.1. 7.1. 8.1 en 11.1 van de vooiscliillen dienl de Leslemming
¨inlillialie- en ielenliegeLieden lemelwalei¨ le woiden loegevoegd.
6. !n aililel 8.3.4 ondei a en L van de vooiscliillen woidl geieleieeid aan
een onjuisl aililel (8.4.1. suL d en e).

Feaciie
1. Aanpassen loeliclling in paiagiaal 3.3.
2. !n pai 4.7. woidl oppeivlalle van de Leigingsvooiziening
3. Paiagiaal 4.7. woidl aangevuld mel de maaliegelen om le vooilomen dal
waleioveilasl onlslaal.
4. !n de vooiscliillen woidl ielening gelouden mel iuimlelijle gevolgen-
van alvoei walei naai Luilen lel plangeLied (aanpassen uilweilingsie-
gels'). vooi lel oveiige zal dil veidei geiegeld dienen le woiden in lel Le-
slemmingsplan vooi lel LuilengeLied ol in een piojeclpioceduie.
5. De Leslemming ¨inlillialie- en ielenliegeLied lemelwalei¨ pasl niel in de
syslemaliel. Wel zal lieimee ielening woiden gelouden in de uilwei-
lingsiegels.
6. De onjuisle veiwijzing woidl veiwijdeid c.q.. aangepasl

Conclusie
Aan de gemaalle opmeilingen woidl volledig gevolg gegeven.


Riiksdienst voor het oudheidkundig bodemonderzoek. mw. drs E. Romeiin. be-
leidsmedewerker Planvorming en Ruimteliike Ordening. Postbus 1600 te 3800
BP Amersfoort
Biiel d.d. 3O januaii 2OO6

Sanenvaiiing
Wanneei zal de speciliele veiwacllingswaaiden woiden opgesleld. in welle
voim en well sclaalniveau.
Wal is lel Leoogde doel:
- Lasis vooi seleclie van leiieindelen die Lelouden Llijven uil le weilen;
- opslellen welensclappelijl ladei l.L.v. noodzalelijle opgiavingen
- ladei vooi iniicllingsmaaliegelen lei Lescleiming aicleologiscle waai-
den
- inspiialieLion vooi de landsclappelijl en sledeLouwlundige voimge-
ving( zie aililel 3.5 van de vooiscliillen)
!n laLel 3.2. (pai. 3.3.): loe veiloudl zicl ondeigionds Louwen lol aanwezige
ol veiwaclle aicleologiscle waaiden.
!n laLel 3.3 (pai 3.3.) !n lel plan woidl ielening gelouden mel wellelijl ei-
sen. Dal is weinig amLilleus. !s lel mogelijl om Lij de iniiclling ielening le
louden mel de iesullalen van lel ondeizoel.
kesµltoten cverleç en lnsµrool
Toelichiing besienningsplan Kenpisch Bedrijvenpark geneenie Bladel 67
!n de vooiscliillen is niel opgenomen dal aicleologiscl ondeizoel algeiond
dienl le zijn vooidal een sledenLouwlundig plan zal woiden opgesleld ol de
Leslemming zal woiden geiealiseeid. dil geldl vooi de aililelen 1O. 11 en 12.
Advies om lel momenl op le nemen dal lel aicleologiscl ondeizoel alge-
iond dienl le zijn.

Feaciie
!n oveileg mel de piovincie is vooi de inloud van lel vooionlweipLeslem-
mingsplan (ondeideel aicleologie) algespiolen dal op Lasis van de iesullalen
van lel !nvenlaiiseiend Veldondeizoel Hapeil - De Pan de ondeizoelsme-
llodiel vooi lel oveiige deel van lel plangeLied van lel KBP zal woiden
vaslgesleld. !nmiddels zijn deze ondeizoelsiesullalen Lelend en is dooi de
piovinciaal aicleoloog vooigesleld om eeisl een Luieauondeizoel le lalen
uilvoeien om een speciliele aicleologiscle veiwacllingswaaide op le slellen
en lieiLij ielening le louden mel de iesullalen van lel !nvenlaiiseiend Veld-
ondeizoel Hapeil - De Pan.
De uillomslen van dil Luieauondeizoel zullen woiden opgenomen in lel
vasl le slellen onlweipLeslemmingsplan.
Len invenlaiiseiend en waaideiend aicleologiscl ondeizoel om daadweile-
lijl aangeliollen aicleologiscle waaiden le Lescleimen dan wel veilig le slel-
len dooi een opgiaving is. gezien de eigendomsveiloudingen nog niel moge-
lijl. !n dal ladei zal lel advies van de piovinciaal aicleoloog woiden opge-
volgd om vooi de nadei uil le weilen Leslemmingen een iegeling op le nemen
die veisloiing van lel Lodemaicliel sleclls loelaal nadal uil een invenlaiise-
iend en waaideiend aicleologiscl ondeizoel is geLlelen dal geen onevenie-
dige alLieul woidl gedaan aan polenlieel aanwezige aicleologiscle waaiden.
Li Leslaal op dil momenl geen aanleiding om in de voimgeving mel de aicle-
ologiscle waaiden ielening le louden.
De loeliclling en vooiscliillen zullen lieiop woiden aangepasl.

Conclusie
De aililelen 1O. 11 en 12 woiden aangepasl zoals veizocll. De oveiige op-
meilingen leiden niel lol aanpassing.


Dienstadvies Directie Ruimteliike Ontwikkeling en Handhaving d.d. 22 februari
2006 kenmerk 1148754/1171702 . wnd bureauhoofd ir. M.A. Brinksma. Postbus
90191 5200 MA 's-Hertogenbosch
Onlvangen op 23 leLiuaii 2OO6

Sanenvaiiing
1. !n lel vooiliggende plan is lel leiiein 5129 mel Lelende aicleologiscle
waaiden. zoals opgenomen op de Aicleologiscle Monumenlenlaail
(AMK). niel Lenoemd en Lescleimd. Geadviseeid woidl dil leiiein mel
Leliellende waaiden vooi zovei lel een oveilap leell mel lel plangeLied
oveieenlomslig lel slieelplanLeleid op een adequale wijze le Lescleimen
(Cal. !).
2. Geadviseeid woidl om lel vaslgeslelde plan le vooizien van de iesullalen
van een invenlaiiseiend en waaideiend aicleologiscl ondeizoel om
daadweilelijl aangeliollen aicleologiscle waaiden planologiscl le Le-
scleimen dan wel veilig le slellen dooi een opgiaving (Cal. !). !ndien dil
vooi de nadei uil le weilen Leslemmingen niel lol de mogelijlleden Le-
looil adviseien wij u vooi deze geLieden een iegeling op le nemen die vei-
sloiing van lel Lodemaicliel sleclls loelaal nadal uil een invenlaiiseiend
en waaideiend aicleologiscl ondeizoel is geLlelen dal geen oneveniedi-
ge alLieul woidl gedaan aan polenlieel aanwezige aicleologiscle waai-
den.
kesµltoten cverleç en lnsµrool
Toelichiing besienningsplan Kenpisch Bedrijvenpark geneenie Bladel 68
Wij adviseien vooi lel gelele plangeLied eeisl een Luieauondeizoel le la-
len uilvoeien om een speciliele aicleologiscle veiwacllingswaaide op le
slellen en lieiLij ielening le louden mel de iesullalen van lel !nvenlaii-
seiend Veldondeizoel Hapeil - De Pan.
3. Wij geven u in oveiweging om de lisloiiscl-Louwlundige waaiden van
lel pand Ganzesliaal 25 en 29. iespeclievelijl een lapel en een langge-
velLoeideiij. zoals aangeduid op de CHW. le Lescleimen (Cal. !!!).
4. Len nadei Lodemondeizoel vooi lel plangeLied is noodzalelijl. Ge-
viaagd woidl dil loe le voegen (Cal. !!).
5. Geviaagd woidl lel advies van lel waleisclap aan lel plan loe le voegen
(Cal.!!).
6. Hel is noodzalelijl om ielevanle geluidconlouien op de planlaail dan
wel in loeliclling op le nemen (Cal. !!).
7. Geadviseeid woidl lel onlLielende iappoil luclllwalileil nauw aan le
lalen sluilen op lel luclllwalileilondeizoel vooi de slieelplanleiziening
Þ284 Hapeil en de paiagiaal mel Lelielling lol de luclllwalileil op lel
momenl van vaslslelling aan le passen aan de dan geldende luclllwali-
leilseisen (Cal. !!).
8. De planloeliclling geell aan dal mel Lelielling lol lel gioepsiisico len
aanzien van lel veivoei van gevaailijle slollen een nadei ondeizoel
gaande is. Geviaagd woidl zoals lel plan al aangeell de consequenlies in
Leeld le Liengen en deze le veianleien in lel vasl le slellen Leslemmings-
plan (Cal. !!).
9. Geviaagd woidl de acluele en de le veiwaclle viaag vooi de lomende 5
jaai en vooi de jaien daaina in Leeld le Liengen (Cal. !). Geviaagd woidl
de capacileil aan Lediijvenleiieinen naai geLied le veiduidelijlen (Cal. !).
HieiLij is lel van Lelang pei geLied de andeie iuimlelijle claims in oppei-
vlalle in Leeld le Liengen. zoals waleiLeiging. naluuionlwilleling en vi-
suele alscleiming. Len laseiing lijll mindei vooi de land le liggen. Vei-
zoel om zuinig le zijn mel uilgille vanwege de loge viaag. De duuizame
iniiclling voim le geven via piivaaliecllelijle alspialen in lel ladei van
Pailmanagemenl.
1O. Doelslelling van lel plan is een duuizaam Lediijvenpail mel loog amLi-
lieniveau. Belangiijl daaiLij is aansluilen Lij Ruimlelijle laialleiislie-
len. zuinig iuimle geLiuil. duuizame eneigieleclnielen. pailmanage-
menl en Leeldlwalileil. Hel veidienl aanLeveling de veisledelijling in de
deelgeLieden Weil-/woonLos en snelwegweilLos le clusleien om naluui.
gioen en ieciealie een lans le geven (Cal. !!). !n dil geval lan de Leslem-
ming naluui en ieciealie voldoende omvang en Lelelenis liijgen.
11. Len duidelijle ondeiLouwing van de male van aanlasling van de GHS en
de wijze en male van compensalie onlLieell. Geviaagd woidl Loven-
slaande in lel plan op le nemen en le veianleien in de vooiscliillen van
lel Leslemmingsplan. Mel name dienl deze vooiwaaide in de wijzigings-
Levoegdleid le woiden opgenomen(Cal. !!).
12. !n lel plan woidl Los in comLinalie mel wonen en weilen vooigesleld.
Dil woidl Lesclouwd als een lwalileilsveiLeleiing. Dil plan woidl levens
Lesclouwd als uilvoeiing geven aan de viaag van Piovinciale Slalen om
de Leleidslijn `iood mel gioen` loe le passen.
13. !n lel weil-/woonLos woidl de vesliging van Lediijven mogelijl gemaall
in de milieucalegoiieen 1 l/m 3. Milieucalegoiie 3 looil in piincipe lluis
op een Lediijvenleiiein en niel in een oveigangszone lussen de woonLe-
Louwing van Hapeil en lel leilelijle Lediijvenleiiein en is niel veienig-
Laai mel gepiojecleeide (Lediijls-)woningen. Milieucalegoiie ! Lediijven
loien lluis in de diiecle woonomgeving (Cal !!). Li lan een zellslandig
lanloien geLied onlslaan. Li onlLieell een leiugloudende iegeling len
aanzien van Lediijlswoningen op lel Lediijvenleiiein (Cal !!).
kesµltoten cverleç en lnsµrool
Toelichiing besienningsplan Kenpisch Bedrijvenpark geneenie Bladel 69
Vaslleggen van een planning len aanzien van de le Louwen woningen in
ielalie lol de pilol ¨Bouwen Linnen slialle conlouien¨ (Cal !!). Li is
spiale van een LediijlsveizamelgeLouw in de loeliclling.
14. De Leslemming Bediijlsdoeleinden (nadei uil le weilen) Leliell lel eigen-
lijle Lediijvenleiiein. Volgens de vooiscliillen zijn maximaal Lediijven
uil milieucalegoiie 3 en 4 loegeslaan. Dil geell aan dal ool Lediijven uil
de milieucalegoiieen 1 en 2 zijn loegeslaan. Dil is sliijdig mel lel piovin-
ciale Leleid (Cal. !!). !n de loeliclling woidl via een viijslelling en ondei
vooiwaaiden de vesliging van Lediijven uil milieucalegoiie 5. mils veige-
lijlLaie milieuelleclen en calegoiie 2. mils oppeivlalle giolei dan 5.OOO
m2 genoemd. Dil vooinemen leell geen dooiveilaling geliegen (Cal. !!).
15. De vooiscliillen vooi de Leslemming ¨Bediijlsdoeleinden¨ geven aan dal
ei vesligingsmogelijlleden zijn vooi de uiloelening van dienslveilening
op adminislialieve. linancieel-zalelijl. Lediijlslundig. juiidiscl en ai-
LeidsLemiddelend geLied alsmede lindeiopvang. ieslauialieve vooizie-
ningen en spoillacilileilen lei ondeisleuning van Lediijven (Ail. 11.2.2.d).
Deze lunclies zijn op een Lediijvenleiiein niel loelaalLaai (Cal. !).
16. !n lel snelwegweilLos is de aanleg van Los en naluui vooizien in comLi-
nalie mel de vesliging van Lediijvigleid. Tevens is volgens de loeliclling
de veiplaalsing van de luidige meesl weslelijl gelegen moloiciossac-
commodalie Linnen dil deelgeLied vooizien. Volgens de vooiscliillen zijn
maximaal Lediijven uil milieucalegoiie 3 en 4 loegeslaan. Dil geell aan
dal ool Lediijven uil de milieucalegoiieen 1 en 2 zijn loegeslaan. Dil is
sliijdig mel lel piovinciale Leleid (Cal. !!).
17. !n de uil le weilen Leslemming woidl middels een viijslelling ondei
vooiwaaiden de Louw van windluiLines mogelijl gemaall. Hieivooi is
speciliel piovinciaal Leleid van loepassing. Hiei is niel op ingegaan. Ge-
adviseeid woidl liei aandacll aan le sclenlen (Cal. !!). Mel Lelielling
lol duuizame eneigie woidl lel aspecl zonne-eneigie niel Lelicll (Cal.
!!!).
18. !n de vooiscliillen is opgenomen dal de Leslemmingen: Gioendoelein-
den. weil-/woonLos. Bediijlsdoeleinden en Gioendoeleinden. snelweg-
weilLos uilgeweill woiden op Lasis van aililel 11 van de Wel op de
Ruimlelijle Oidening. Veimeld dienl le woiden dal deze uilweilingen
ondei goedleuiing van Gedepuleeide Slalen dienen plaals le vinden (Cal.
!).
19. !ndien zowel De Pan als lel naLijgelegen moloiciossleiiein De KelelLeig
woiden opgeleven is een nieuw leiiein in de zuidooslloel van lel plan-
geLied denlLaai. Piovinciaal uilgangspunl is lieiLij dal de geluidsLelas-
ling op de omliggende Gioene Hooldsliucluui (GHS) niel loeneeml. Ge-
adviseeid woidl lel slieelplanLeleid in acll le nemen (Cal. !). De Le-
slaande moloiciossleiieinen zijn gezoneeide leiieinen en lei plaalse zijn
geluidsconlouien vaslgesleld. !n lel vooiliggend plan onlLieell lel
aloesliscle ondeizoel en de geluidsconloui vooi de nieuwe silualie. Ool
dienl lel nieuwe moloiciossleiiein speciliel le woiden Leslemd. Geluids-
conlouien dienen in lel Leslemmingsplan le woiden opgenomen. Li
dienl vooi de vaslslelling van lel Leslemmingsplan oveieenslemming le
zijn ovei deze geluidsconlouien. Geadviseeid woidl de speciliele Le-
slemming en de geluidsconloui aan lel plan loe le voegen (Cal. !).
2O. !n aililel 3.2. a woidl middels een viijslelling de vesliging mogelijl ge-
maall vooi Lediijven in milieucalegoiie 2 en 5. Geadviseeid woidl deze
viijslelling speciliel vooi de veisclillende deelgeLieden op le nemen (Cal.
!!).
21. !n aililel 3.2.c. woidl op lel KBP iuimle gegeven aan delaillandel in
volumineuze aililelen. Hel piovinciale Leleid slaal geen volumineuze de-
laillandel loe op Lediijvenleiieinen.(Cal. !).
22. Vooiscliill 3.4.d: opnemen: ¨en Lelangen van deiden niel oneveniedig
woiden gesclaad¨ (Cal.!!)
kesµltoten cverleç en lnsµrool
Toelichiing besienningsplan Kenpisch Bedrijvenpark geneenie Bladel 70
23. Vooiscliill 8.3.3.: in dil aililel woidl genoemd 8.4.1. Dil moel zijn 8.3.1
(Cal. !!!). Lveneens woidl in aililel 8.3.4. en 8.3.5. naai lel veileeide ai-
lilel veiwezen;
24. De linanciele laalLaaileid is mede dooi de gemaalle opmeilingen mel
Lelielling lol Leloelle. plancapacileil. laseiing en loe le slane lunclies in
de veisclillende deelgeLieden niel duidelijl. Ool dienl de linancieiing van
de aanleg van de nieuwe piovinciale weg evenals de duie ongelijlvloeise
aansluiling le zijn aangeloond (Cal. !!).

Feaciie
1. Hel leiiein 5129 mel aicleologiscle waaiden woidl in lel onlweipLe-
slemmingsplan meegenomen. Aanpassen loeliclling. vooiscliillen en
planlaail
2. Bij lel opslellen van lel vooionlweipLeslemmingsplan waien de iesulla-
len van lel !nvenlaiiseiend Veldondeizoel Hapeil - De Pan. zoals uilge-
voeid dooi de piovincie Þooid-BiaLanl vooi de Slieelplanleiziening
Þ284-Hapeil. nog niel Lelend. !n oveileg mel de piovincie is vooi de in-
loud van lel vooionlweipLeslemmingsplan (ondeideel aicleologie) al-
gespiolen dal op Lasis van de iesullalen van lel !nvenlaiiseiend Veld-
ondeizoel Hapeil - De Pan de ondeizoelsmellodiel vooi lel oveiige
deel van lel plangeLied van lel KBP zal woiden vaslgesleld. !nmiddels
zijn deze ondeizoelsiesullalen Lelend en is dooi de piovinciaal aicleo-
loog vooigesleld om eeisl een Luieauondeizoel le lalen uilvoeien om een
speciliele aicleologiscle veiwacllingswaaide op le slellen en lieiLij ie-
lening le louden mel de iesullalen van lel !nvenlaiiseiend Veldondei-
zoel Hapeil - De Pan. De uillomslen van dil Luieauondeizoel zullen
woiden opgenomen in lel vasl le slellen onlweipLeslemmingsplan.Len
invenlaiiseiend en waaideiend aicleologiscl ondeizoel om daadweile-
lijl aangeliollen aicleologiscle waaiden le Lescleimen dan wel veilig le
slellen dooi een opgiaving is. gezien de eigendomsveiloudingen nog niel
mogelijl. !n dal ladei zal lel advies van de piovinciaal aicleoloog woi-
den opgevolgd om vooi de nadei uil le weilen Leslemmingen een iege-
ling op le nemen die veisloiing van lel Lodemaicliel sleclls loelaal na-
dal uil een invenlaiiseiend en waaideiend aicleologiscl ondeizoel is ge-
Llelen dal geen oneveniedige alLieul woidl gedaan aan polenlieel aan-
wezige aicleologiscle waaiden. De loeliclling en vooiscliillen zullen
lieiop woiden aangepasl.
3. De Kapel en de woning Ganzesliaal 29 Llijven gelandlaald mel een
posilieve Leslemming. die de Leslaande waaiden iespecleeil. Aanpassen
planlaail en vooiscliillen
4. Hel veilennend Lodemondeizoel is vooialsnog niel mogelijl vanwege
lel onlLielen van eigendom. Te zijnei lijd zal. vooialgaand aan de uil-
weiling c.q. iealiseiing van de Leslemming lel Lenodigde (veilennend)
Lodemondeizoel woiden uilgevoeid. !n de wijzigingsvooiwaaiden woidl
dil opgenomen.
5. Hel advies van lel waleisclap woidl loegevoegd aan de loeliclling.
6. Op de planlaail woidl de 5O dB(A) conloui aangegeven op Lasis van lel
lei zale uilgevoeide ondeizoel van de piovincie.
7. Hel uilgevoeide ondeizoel naai de luclllwalileil woidl loegevoegd aan
de loeliclling. lieiLij is aangeslolen Lij lel luclllwalileilondeizoel vooi
de slieelplanleiziening Þ284 Hapeil. Tevens lijll de GGD Zuidoosl-
BiaLanl naai gezondleidselleclen van dil plan. De conclusie van de
GGD zijn nog niel LesclilLaai len lijde van lel Lesluil ovei lel onl-
weip-plan.
8. De gevolgen van lel veivoei van gevaailijle slollen woidl in Leeld ge-
Liacll. De iesullalen zullen woiden meegenomen Lij de vaslslelling van
lel Leslemmingsplan.
kesµltoten cverleç en lnsµrool
Toelichiing besienningsplan Kenpisch Bedrijvenpark geneenie Bladel 71
9. OndeiLouwing Leloelle
Bruio of neiio? ¹ciuele en de ie verwachie vraag voor de konende 5 jaar en
daarna
De Lasis vooi lel KBP als iegionaal Lediijvenleiiein vooi de Kempen is
gelegen in lel Slieelplan 2OO2. Hieiin is opgenomen dal de landelijle ie-
gio`s Iand van Cuijl. Iand van Heusden en Allena en viei gemeenlen in
de landelijle iegio Giool-Kempen (Bladel. Beigeijl. Leisel en Reusel de
Mieiden) de Leloelle aan iuimle vooi Lediijven die vanwege lun aaid.
sclaal ol lunclie eigenlijl zouden moelen veiluizen naai een sledelijle
iegio. zell zullen opvangen op een le onlwillelen iegionaal Lediijvenlei-
iein.

Toekonsiig aanbod in De Kenpen
Op 8 maail 2OO5 leell Gedepuleeide Slalen van de piovincie Þooid-
BiaLanl lel Regionaal Sliucluuiplan iegio Lindloven vaslgesleld. Hiei-
in is de laalslelling/ planningsopgave vooi de deelnemende gemeenlen.
dus ool de Kempengemeenlen lol 2O15/2O2O vaslgesleld (Bijlage 3. p.
234. laLel 12)
De Kempen (gemeenlen Bladel. Beigeijl. Leisel. Oiisclol en Reusel-De
Mieiden:
Segmenl lleinsclalig lolaal: 29 leclaien
Segmenl Gemengd: 89 leclaien
Tolaal lol 2O15: 118 leclaien
Tolaal lol 2O2O: 148 leclaien

Op Lasis van de laide en zaclle plannen Linnen de landelijle iegio de
Kempen woidl in lel Regionaal Sliucluuiplan geconcludeeid dal ei
iuim voldoende Lediijvenleiieinonlwilleling lol 2O15 aanwezig is en een
minimaal leloil van 2.5 leclaie lol 2O2O. De enige lwee leiieinen die la-
vels gaan aanLieden vooi de Lediijven mel een Leloelle van 5.OOO m2 De
Sclepei in Oiisclol en lel Kempiscl Bediijvenpail. De andeie leiieinen
zijn Ledoeld vooi de opvang van lleinsclalige Lediijvigleid.

Fuiniebehoevende bedrijven
!n januaii 2OO5 is de lijsl vooi geïnleiesseeiden vooi lel Kempiscl Be-
diijvenpail geaclualiseeid. Hel Leliellen Lediijven die leLLen aangege-
ven inleiesse le leLLen vooi een lavel op lel Kempiscl Bediijvenpail.
!n lolaal leLLen 32 Lediijven scliillelijl aangegeven Lij de viei Kempen-
gemeenlen aangegeven op zoel le zijn naai een lavel giolei dan 5.OOO
m2. Gezamenlijl leLLen deze Lediijven een Leloelle aan 698.OO m2 (dus
ongeveei 7O leclaien). !n lel vooijaai van 2OO6 woidl een vooiinscliij-
ving geslail vooi Lediijlslavels. Op Lasis lieivan woidl de Leloelle ge-
aclualiseeid.

Herkonsi van de bedrijven
De Lediijven die zicl gemeld leLLen vooi inleiesse in een lavel lomen
giolendeels uil de Kempengemeenlen. Zes Lediijven mel gezamenlijl een
Leloelle van iuim 6 leclaie. zijn niel allomslig uil een van de Kempen-
gemeenlen. Hel meiendeel (iuim 6Oº) van de iuimleLeloevende Lediij-
ven is momenleel gevesligd in de gemeenle Bladel. Geconcludeeid woidl
dal spiale is van aan de Kempen geLonden Lediijvigleid.

Huidige 1eegsiand in De Kenpen
!n novemLei 2OO5 leell ondeizoel plaalsgevonden naai de leegsland op
de Leslaande Lediijvenleiieinen in de Kempengemeenlen. Dil ondeizoel
is uilgevoeid dooi een plaalselijle malelaai. !nzicll in deze cijleis leeil
dal ei op dal momenl 53.759 m2 (dus 5.3 leclaie) leeg slaal op de Le-
slaande leiieinen.
kesµltoten cverleç en lnsµrool
Toelichiing besienningsplan Kenpisch Bedrijvenpark geneenie Bladel 72
Hel Leliellen lavels mel daaiop een pand dal le luui ol le loop is lussen
de 5OO m2 en 2.5OO m2. De gionden op de luidige Lediijlsleiieinen zijn
geen eigendom van de oveileid. Hel veiiuimen van Louwmogelijlleden
leveil daaiom alleen vooidelen op als individuele Lediijven deze moge-
lijlleden wensen le geLiuilen en daaiLij willen samenweilen.

Fecenie uiigifies groier dan 5.000 n2
De laalsle jaien leLLen ei nauwelijls gionduilgilles in de Kempen
plaalsgevonden. Dil is mede veiooizaall dooi lel Lepeille aanLod van
Lediijvenleiiein in de algelopen viei jaai. Hieidooi zijn een aanlal Le-
diijven in de lnel gelomen dal zij eldeis moeslen woiden gelolpen (Bei-
geijl `Waleilaal`). Len Lelangiijl signaal dal de Leloelle aan lavels gio-
lei dan 5.OOO m2 aclueel is.

Fasering
Op Lasis van de waclllijsl vooi lel KBP Llijll giole Lelangslelling le Le-
slaand vooi lel Lediijvenpail. Om meei zicll le veiliijgen in de laid-
leid van deze Lelangslelling zal in lel vooijaai van 2OO6 een vooiin-
scliijving vooi de Lediijlslavels woiden geslail.
Vooi de invulling van lel KBP spelen. naasl de giole Lelangslelling. ool
aspeclen als veiweilLaaileid. in eigendom zijnde peicelen. segmenleiing
en milieuaspeclen (geluid. exleine veiligleid).
Hel slieven is ool geiicll op zoigvuldig en inlensiel iuimlegeLiuil.
waaiLij lel van giool Lelang is om lel juisle Lediijl op de juisle plel
(segmenleiing) le lunnen oiganiseien.
Op Lasis van Lovenslaande aspeclen zal de gemeenle Bladel en de sluui-
gioep KBP lel KBP onlwillelen en lijll een laseiing (in welle voim dan
ool) mindei vooi de land le liggen. BijvooiLeeld om een Lediijl op de
juisle plel le lunnen vesligen (vanuil milieu. zoigvuldig iuimlegeLiuil
en alslemming mel nog le vesligen Lediijlslypen) zal laseiing eeidei als
lasl dan als waaide woiden eivaien. Vanuil lel llema van zoigvuldig
iuimlegeLiuil en een zoigvuldige gionduilgille Leieiden de gemeenle
Bladel en de sluuigioep KBP momenleel lel gionduilgilleLeleid en -
piolocol vooi. Deze insliumenlen. Lieden in aanvulling op lel Leslem-
mingsplan. een waaiLoig vooi een oplimale invulling van lel KBP.
1O. !n lel ladei van de veideie invulling van lel KBP Leieiden de gemeenle
Bladel en de sluuigioep KBP momenleel lel sledenLouwlundig plan en
lel Leeldlwalileilsplan vooi. !n deze documenlen woidl ool aandacll
gegeven aan lel aspecl zuinig. ellicienl en zoigvuldig iuimlegeLiuil. !n
de loeliclling zal dil veidei woiden veiduidelijll en loelicll.
11. Aanvulling van de ondeiLouwing len aanzien van naluuicompensalie
zal plaalsvinden in de loeliclling op Lasis van de nolilie "Advies van Þa-
luui en Iandsclap vooi aanleg veiLinding Þ 284 mel A 67" van 14 sep-
lemLei 2OO5.
12. De Leleidslijn Rood mel Gioen is uilgangspunl vooi dil plan.
13. Hel onlweipLeslemmingsplan veigiool alsland lussen wonen en weilen.
Daaidooi zijn calegoiie 3 Lediijven loelaalLaai. De vooiscliillen woi-
den aangepasl zodal calegoiie 1 en 2 Lediijven niel loelaalLaai zijn. Bo-
vendien woidl vooi de veideie planvoiming niel langei meei uilgegaan
van Lediijlswoningen. Wel zal lel weil-/woonLos nog plaals Lieden aan
alzondeilijle woonlavels. waaisclijnlijl in lel nooid-weslelijle deel
van lel plangeLied. WoningLouw woidl pas mogelijl na alloop pilolpe-
iiode omdal Louw op z`n vioegsl in 2OO8 lan plaalsvinden. Bovendien
dienen de woningen deels lei compensalie van eldeis veivallen woningen
Linnen lel plangeLied. Len LediijlsveizamelgeLouw pasl niel in de ge-
lozen opzel van lel Lediijvenpail.
kesµltoten cverleç en lnsµrool
Toelichiing besienningsplan Kenpisch Bedrijvenpark geneenie Bladel 73
14. De Leslemming ¨Bediijlsdoeleinden (nadei uil le weilen) aanpassen
zodal calegoiie 1 Lediijven niel zijn loegeslaan en calegoiie 2 Lediijven
alleen mel viijslelling mils giolei dan 5.OOO m
2
en niel passend Linnen
woongeLieden vanuil veileeisaanliellende weiling.
15. !n loeliclling woidl aangeven dal lel om maximaal lwee lacililypoinls
gaal. waaivan de uileindelijle localie zal woiden vaslgelegd in de uil-
weilingsplannen. De lacililypoinls woiden Lij vooileui op loile al-
sland van de geLiuileis (de Lediijven op lel KBP) geiealiseeid.
16. !n lel geLied van lel snelwegweilLos woiden geen calegoiie ! en !! Le-
diijven loegeslaan.
17. Aan windeneigie zal nog apail aandacll woiden gesclonlen in ielalie
mel lel Leleid van lel SRL en lel eneigieLeleid op lel KBP. Li is een
eneigievisie. Li zal nadeie aandacll woiden Lesleed op de
(on)mogelijlleden vooi zonne-eneigie.
18. Aan de uilweilingsLevoegdleid zal de vooiwaaide ¨ondei goedleuiing
van Gedepuleeide Slalen¨ woiden loegevoegd.
19. Li is een speciliele Leslemming vooi moloiciossleiiein opgenomen.
Geslieeld woidl naai lel oplellen van Leide moloiciossleiiein en lel
iniicllen van een nieuw leiiein in de zuidooslloel mel gezamenlijl ge-
Liuil van dal leiiein dooi Leide veienigingen. Hel vooigaande ondei
vooiLeloud dal voldaan lan woiden aan geluidspioLlemaliel. De lui-
dige geluidsconlouien woiden op de laail van lel onlweipLeslem-
mingsplan opgenomen. Li vindl nadei aloesliscl ondeizoel plaals. Mel
de piovincie en de Leliellende veienigingen woidl oveileg gevoeid.
2O. Gelel op gewensle segmenleiing en clusleiing van Lediijven en ielening-
loudend mel oveiige eisen (eneigie geLiuil. lindei. veiligleid. enzo-
vooils) is een nadeie uilweiling pei deelgeLied niel laalLaai. Wel zal le-
iugloudend mel viijslellingen woiden omgegaan.
21. !ngeslemd woidl mel lel veivallen van de mogelijlleid vooi lel vesli-
gen van volumineuze delaillandel. Mede ool gezien lel advies van de
Kamei van Kooplandel.
22. Vooiscliill 3.4.d woidl aangevuld mel: ¨en Lelangen van deiden niel
oneveniedig woiden gesclaad¨.
23. De aililelen 8.3.3. en 8.3.4 en 8.3.5 woiden aangepasl.
24. Bij de vaslslelling van lel plan zal een sluilende exploilalie woiden ge-
loond

Conclusie
Alle opmeilingen woiden veiweill in de amLlslalve wijzigingen. Daaimee
woidl volledig legemoel gelomen aan de vooigeslelde aanpassingen.

GeLlelen is dal de PPC op 8 maail 2OO6 leell ingeslemd mel lel dienslad-
vies. De scliillelijle Levesliging daaivan is nog niel onlvangen Lij de alion-
ding van dil veislag. Geadviseeid woidl lel plan mel in acll neming van de
gemaalle opmeilingen veidei in pioceduie le Liengen.


8.4 Dverzicht van wijzigingen voorontwerp-bestemmingspIan kßP

Wiizigingen als gevolg van inspraak
1. De Leslemming ¨Agiaiiscle doeleinden. neven- en lulpLediijven¨
(Al/Al!!) op lel peiceel De Ganzesliaal 23 le veivangen dooi de Le-
slemming ¨Gioendoeleinden. weil-/woonLos (nadei uil le weilen)¨
(\gww) en ¨Woondoeleinden¨ lei plaalse van de Leslaande woning.
2. De Leslemming ¨Agiaiiscle doeleinden. neven- en lulpLediijven¨
(Al/Al!!) op lel peiceel De Ganzesliaal 27 le veivangen dooi de Le-
slemming ¨Gioendoeleinden. weil-/woonLos (nadei uil le weilen)¨
(\gww) en ¨Woondoeleinden¨ lei plaalse van de Leslaande woning.
kesµltoten cverleç en lnsµrool
Toelichiing besienningsplan Kenpisch Bedrijvenpark geneenie Bladel 74
3. !n ooslelijl deel van de Leslemming ¨Gioendoeleinden. weil-/woonLos
(nadei uil le weilen)¨ (\gww) alleen calegoiie 3 Lediijven loelalen.
4. !n de Leslemming ¨Bediijlsdoeleinden (nadei uil le weilen)¨ (\B) de
Louwloogle Lepeilen lol 9 melei in een sliool van ca 1OO m vanal de
Kapelweg en de Ganzesliaal en De Pan (geielend vanal de Luilensle Le-
slemmingsgiens). Dil woidl meegenomen in de uilweilingsvooiwaaiden
via opneming in laLel 3.2 van de loeliclling. De exacle dieplemaal van de
sliool is mede allanlelijl van loelomslige onlsluilingssliucluui en la-
velgienzen.
5. Len geiinge aanpassing in de ligging van lel liace van de nieuwe piovin-
ciale weg. Hel nooidelijl deel van lel liace zal. Linnen de LandLieedle
van lel Onlweip Slieelplan leiziening Omlegging Þ284. ovei een Le-
peille alsland in ooslelijle iiclling veiscluiven.
6. Op de planlaail zal Linnen Leslemming ¨Gioendoeleinden. weil-
/woonLos (nadei uil le weilen)¨ (\gww) gloLaal woiden aangegeven in
well deel van deze Leslemming de vesliging van Lediijven en waai de
Louw van Luigeiwoningen zal woiden loegeslaan.
7. De maximale LeLouwing in de Leslemming ¨Gioendoeleinden. weil-
/woonLos (nadei uil le weilen)¨ (\gww) le veilagen van 15º naai 1Oº.
8. !n een sliaal van 1OO melei van de nooid-ooslelijle loel van de Leslem-
ming ¨Bediijlsdoeleinden (nadei uil le weilen)¨ (\B) alleen calegoiie 3
Lediijven loelalen
9. De Leslaande woningen aan de Ganzesliaal 29. 31 en 31a posiliel le Le-
slemmen als ¨Woondoeleinden. eengezinswoning¨ (We) en in comLinalie
daaimee de Leslemming ¨Gioendoeleinden. gioensliucluui¨ (Gg) en ool
de aanduiding milieucalegoiie Lediijven 3 Leiden 7O melei in ooslelijle
iiclling le veiscluiven.
1O. De Leslemming ¨Gioendoeleinden. gioensliucluui¨ (Gg) len ooslen van
De Ganzesliaal en De Pan woidl veilengd lei loogle van de Leslemming
"Bediijlsdoeleinden (nadei uil le weilen)¨ (\B) lol aan lel Leslaande
Losje Lij lel viaducl De Pan en liijgl een Lieedle van 5O melei in plaals
van 3O melei
11. De Leslemming ¨Bediijlsdoeleinden¨(B) op lel peiceel de Pan 3 le lalen
veivallen.
12. De Leslemming ¨Agiaiiscle doeleinden. neven- en lulpLediijven¨
(Al/Al!!) op lel peiceel De Pan 5 le lalen veivallen.
13. De Leslemming ¨Gioendoeleinden. snelweg-weilLos (nadei uil le wei-
len)¨ (\Gsw) le veivangen dooi ¨Bediijlsdoeleinden (nadei uil le wei-
len)¨ (\B) en ¨Gioendoeleinden. gioensliucluui¨ (Gg)
14. Aanpassing van de vooiscliillen en loeliclling als gevolg van de veimel-
de wijzigingen. ondei andeie veivallen aililelen 4. 5 en 12 en daaimee
veiLand loudende LegiipsLepalingen.

Wetteliik vooroverleg
½aierschap
15. aililel 7: doeleindenomscliijving aanvullen mel lunclie ¨inlillialie- en
ielenliegeLieden lemelwalei¨
16. aililel 11: doeleindenomscliijving aanvullen mel lunclie ¨inlillialie- en
ielenliegeLieden lemelwalei¨
17. aililel 8.3.4 ondei a en L: veiwijzen naai aililel 8.3.1.
18. in de uilweilingsiegels vooi lel weil-/woonLos ielening louden mel de
iuimlelijle gevolgen van de alleinalieven in de alvoei van walei uil lel
plangeLied

Fijkswaiersiaai
19. De sliool van lenminsle 75 melei vanal de Leslaande wegveilaiding lol
aan lel Lediijlsgedeelle woidl ingeplanl. Dil gedeelle liijgl de Leslem-
ming ¨Gioendoeleinden. gioensliucluui¨.
kesµltoten cverleç en lnsµrool
Toelichiing besienningsplan Kenpisch Bedrijvenpark geneenie Bladel 75
¹rcheologie
2O. aililel 1O: opnemen dal aicleologiscl ondeizoel algeiond moel zijn
vooidal uilweiling c.q. iealiseiing Leslemming mogelijl is.
21. aililel 11opnemen dal aicleologiscl ondeizoel algeiond moel zijn vooi-
dal uilweiling c.q. iealiseiing Leslemming mogelijl is.

Kaner van Koophandel
22. aililel 1O: lalen veivallen mogelijlleden vesliging volumineuze delail-
landel
23. aililel 11: lalen veivallen mogelijlleden vesliging volumineuze delail-
landel


Ambtshalve wiizigingen
24. Opnemen aicleologiscl monumenl 5129 en Lescleimingsiegime (AMK)
25. Þieuwe (indicalieve) aicleologiscle vondslen Lescleimen
26. De Leslaande lapel De Ganzesliaal 25 posiliel Leslemmen mel de Le-
slemming ¨Maalsclappelijle Doeleinden. Lijzondeie doeleinden¨
27. Opnemen ielevanle geluidsconloui nieuwe liace Þ 284
28. Aanpassen vooiscliillen van aililel 11 (Bediijvendoeleinden) zodal mili-
eucalegoiie 1 Lediijven niel zijn loegeslaan en calegoiie 2 Lediijven alleen
mel viijslelling. mils giolei dan 5.OOO m
2
in Lediijvendoeleinden
29. Þadeie iegeling vooi lacililypoinls opnemen in de vooiscliillen om pio-
Llemen mel veiligleid en andeie aspeclen le vooilomen
3O. De Leslemming ¨Gioendoeleinden. gioensliucluui¨ (Gg) aanwezig lus-
sen de Leslemmingen ¨Bediijlsdoeleinden¨ veivall mel uilzondeiing van
lel Leslaande Losje. !n comLinalie daaimee woidl de aililel 11.2 uilwei-
lingsiegels Leslemming ¨Bediijlsdoeleinden (nadei uil le weilen)¨ aan-
gevuld zodanig dal ool ielening moel woiden gelouden mel de lunclie
gioenvooizieningen en walei in lel Leeldlwalileilplan en lel sleden-
Louwlundig plan.
31. aililel 4: loevoegen vooiwaaide: landlaven Leslaande culluuilisloiiscle
waaiden en laiallei LeLouwingssliucluui langs De Ganzesliaal.
32. Toevoegen dal nadeie uilweilingsplannen op Lasis van aililel 11 van de
Wel op de Ruimlelijle Oidening. Allen mogelijl zijn ondei goedleuiing
van Gedepuleeide Slalen.
33. opnemen luidige geluidsconloui moloiciossleiiein op planlaail
34. aililel 3.2.a.: veivallen viijslelling vooi milieucalegoiie 2 en 5 Lediijven.
Viijslellingsmogelijlleden opnemen ondei speciliele Leslemmingen in
¨Gioendoeleinden. weil-/woonLos (nadei uil le weilen)¨ en ¨Bediijls-
doeleinden (nadei uil le weilen)¨
35. aililel 3.2.c.: lalen veivallen viijslelling vooi volumineuze delaillandel.
36. aililel 5 ¨Bediijlsdoeleinden¨ lalen veivallen
37. aililel 12 ¨Gioendoeleinden snelweg-weilLos .¨ lalen veivallen
38. aililel 3.4.d: loevoegen: ¨en Lelangen van deiden niel oneveniedig woi-
den gesclaad¨
39. aililel 8.3.3.: veivangen veiwijzing naai aililel 8.4.1. dooi aililel 8.3.1
(calegoiie !!!).
4O. aililel 8.3.5.: juisle veiwijzing naai aililel 8.3.1 opnemen
41. nieuwe liace Þ284 en aansluiling op A67 als delailLeslemming ¨Vei-
leeisdoeleinden¨ opnemen.
42. aanpassen LegiipsLepalingen i.v.m. veivallen aililel 5
43. opnemen Leslemming ¨Veileeisdoeleinden¨
44. opnemen Leslemming ¨Bos¨ vooi Leslaand Los in lel nooidelijle geLied
aan de ooslgiens mel Leisel.
45. wijzigen plangiens en opnemen Leslemming ¨Agiaiiscle doeleinden. ne-
ven- en lulpLediijven¨ (A(sn) op lel peiceel De Wijei 5O/52
kesµltoten cverleç en lnsµrool
Toelichiing besienningsplan Kenpisch Bedrijvenpark geneenie Bladel 76
46. Mogelijl malen plaalsen een communicaliemasl lol 4O melei loogle in
de Leslemming ¨Bediijlsdoeleinden (nadei uil le weilen)
47. Mogelijl malen plaalsen alaimmasl in de Leslemming ¨Bediijlsdoelein-
den (nadei uil le weilen)
48. digilaal malen van lel plan via landLoel Kempengemeenle c.q. iegels
D\RP
49. De Leslemming ¨Gioendoeleinden. gioensliucluui¨ (Gg) len weslen van
de Leslemming ¨Gioendoeleinden. weil-/woonLos (nadei uil le weilen)¨
(\gww) veivall.
5O. De sliool mel de aanduiding \B 3 aan de weslzijde van lel plangeLied le
Lepeilen lol 2OO melei vanal de aansluiling (l.o. De Pan)
51. meenemen gedeelle Þ284 lussen V-O Lp KBP en aansluiling De Wijei
mel Leslemming ¨Veileeisdoeleinden¨ (Lieedle aanpassen aan piovincia-
le uilweilingsplannen)

Algemeen
Aanpassing loeliclling


Voorschriften


1oorschrifien besienningsplan Kenpisch Bedrijvenpark geneenie Bladellnhoudsopgave - voorschriften
PAPAGPAAP |. |NLL|DLNDL 8LPAL|NGLN........................................................ 1
Aililel 1. BegiipsLepalingen ............................................................... 1
Aililel 2. Wijze van melen .................................................................. 6
PAPAGPAAP ||. 8LSTLMM|NGLN..................................................................... 7
Aililel 3. Bescliijving in looldlijnen.................................................. 7
Aililel 4. Bediijlsdoeleinden (uil le weilen) - B\............................. 1O
Aililel 5. Bos - BO............................................................................ 14
Aililel 6. Gioendoeleinden. weil-/woonLos (uil le weilen) - Gww\17
Aililel 7. Gioenvooizieningen - G.................................................... 21
Aililel 8. Maalsclappelijle doeleinden. lapel - M(l) ....................... 25
Aililel 9. Reciealieve doeleinden. moloiciossleiiein - R(m) ............. 27
Aililel 1O. Veileeisdoeleinden - V...................................................... 3O
Aililel 11. Woondoeleinden - W......................................................... 33
PAPAGPAAP |||. AANvULLLNDL 8LPAL|NGLN................................................ 37
Aililel 12. Anli-duLLellelLepaling...................................................... 37
Aililel 13. \ilsluiling aanvullende weiling Bouwveioidening ........... 37
Aililel 14. WijzigingsLevoegdleid mel nummei 1............................... 37
Aililel 15. Algemene viijslellingsLevoegdleid .................................... 38
Aililel 16. Algemene wijzigingsLevoegdleid....................................... 38
Aililel 17. Algemene geLiuilsLepaling............................................... 39
Aililel 18. OveigangsLepalingen ........................................................ 4O
Aililel 19. Pioceduieiegels Lij viijslelling........................................... 4O
Aililel 2O. Pioceduieiegels Lij wijziging en uilweiling ....................... 4O
Aililel 21. SlialLepaling..................................................................... 41
Aililel 22. SlolLepaling ...................................................................... 411oorschrifien besienningsplan Kenpisch Bedrijvenpark geneenie Bladel 1PARACRAAF I.INL£ID£ND£ ߣPALINC£NArtikeI 1. ßegripsbepaIingen

!n deze vooiscliillen woidl veislaan ondei:

1. plan.
lel Leslemmingsplan 'Kempiscl Bediijvenpail'. veival in de plan-
laail en deze vooiscliillen;
2. plankaari.
leleningnummei 172764.elv.TOO5e mel de LijLeloiende veillaiing.
waaiop de Leslemmingen van de in lel plan Legiepen gionden zijn
aangegeven;
3. ¹lgenene wei besiuursrechi.
Wel van 4 juni 1992. SlL. 315. loudende algemene iegels van Le-
sluuisiecll. zoals deze luidde op lel momenl van de leiinzagelegging
van lel onlweip van dil plan;
4. aardkundige waarden.
landsclapswaaiden die samenlangen mel (aLioliscle) milieulen-
meilen. zoals LodemopLouw/-samenslelling. geomoilologie. ieliel.
giondwaleiluislouding (lwelgeLieden). alzondeilijl ol in ondeilin-
ge samenlang;
5. agrarisch bedrijf.
een Lediijl dal is geiicll op lel vooilLiengen van pioduclen dooi
middel van lel lelen van gewassen en/ol lel louden van dieien;
6. agrarisch verwani bedrijf.
een Lediijl ol inslelling geiicll op lel veilenen van dienslen aan pai-
liculieien ol niel-agiaiiscle Lediijven dooi middel van lel lelen van
gewassen. lel louden van dieien ol de loepassing van andeie land-
Louwlundige melloden. VooiLeelden van agiaiiscl veiwanle Le-
diijven zijn: dieienasiels. dieienllinielen. gioencomposleiingsLediij-
ven. londenlennels. lovenieisLediijven. maneges. paaidenpensions.
slalloudeiijen. inslellingen vooi agiaiiscl piallijlondeiwijs. pioel-
Lediijven. vollsluinen;
7. archeologische waarde.
culluuilisloiiscle waaide die Leslaal uil de aanwezigleid van een
Lodemaicliel mel spoien van vioegeie menselijle Lewoning en/ol
giondgeLiuil daaiin. en als zodanig lel culluuilisloiiscl eilgoed
veilegenwooidigd;
8. bebouwing.
een ol meei geLouwen en/ol Louwweilen. geen geLouwen zijnde;
9. bedrijfsgebouw.
een geLouw. dal dienl vooi de uiloelening van een Lediijl;
10. begane grond vloer.
de Louwlaag van een geLouw. die iecllslieels onlslolen woidl vanal
lel sliaalniveau dan wel waaivan de Lovenlanl van de vloei maxi-
maal 1.5O m. Loven peil is gelegen;
11. besiaande bebouwing.
LeLouwing. zoals deze Leslaal ol iecllens mag Leslaan op lel lijdslip
van de leiinzagelegging van lel onlweipLeslemmingsplan;
1oorschrifien besienningsplan Kenpisch Bedrijvenpark geneenie Bladel
  

2
12. besiaand gebruik.
lel geLiuil van giond en opslallen. zoals aanwezig op lel lijdslip dal
lel plan iecllsliacll leell veiliegen;
13. besienningsvlak.
een op de planlaail als zodanig aangegeven aaneengeslolen vlal.
mel Lelulp waaivan aan gionden een Lepaalde Leslemming is loege-
lend;
14. bijgebouw.
een viijslaand ol aan lel looldgeLouw aangeLouwd geLouw. dal
dooi zijn silueiing en/ol almelingen ondeigesclill is aan een op lel-
zellde Louwpeiceel gelegen looldgeLouw;
15. bouwvlak.
een op de planlaail aangegeven vlal. waaimee gionden zijn aange-
duid waaiop geLouwen zijn loegelalen;
16. bouwperceel.
een aaneengeslolen slul giond. waaiop liacllens lel plan een zell-
slandige. Lij ellaai Leloiende LeLouwing is loegeslaan;
17. bouwwerk.
elle consliuclie van enige omvang van loul. sleen. melaal ol andei
maleiiaal. welle lelzij diiecl ol indiiecl mel de giond is veiLonden.
lelzij diiecl ol indiiecl sleun vindl in ol op de giond;
18. culiuurhisiorische waarde.
de aan een Louwweil ol geLied loegelende waaide. gelenmeill
dooi lel Leeld dal is onlslaan en dooi lel geLiuil dal de mens in de
loop van de gescliedenis van dal Louwweil ol dal geLied leell ge-
maall. zoals dal ondeimeei lol uildiulling loml in de Leplanling.
lel ieliel. de veilaveling. lel slolen- ol wegenpalioon en/ol de aicli-
lecluui;
19. deiailhandel.
lel Lediijlsmalig le loop aanLieden. waaiondei Legiepen de uilslal-
ling len veiloop. lel veilopen en/ol leveien van goedeien aan pei-
sonen die goedeien lopen vooi geLiuil. veiLiuil ol aanwending an-
deis dan in de uiloelening van een Leioeps- ol Lediijlsaclivileil;
20. diensiverlening.
lel veilenen van economiscle en maalsclappelijle dienslen aan dei-
den;
21. erfbeplaniing.
alscleimende (iand)Leplanling Linnen ol diiecl aansluilend op lel Le-
slemmingsvlal ol Louwpeiceel van een agiaiiscl Lediijl. een niel-
agiaiiscl Lediijl ol een woning;
22. funciie.
doeleinden len Leloeve waaivan geLiuil van geLouwen en/ol gion-
den ol aangewezen delen daaivan is loegeslaan;
23. gebouw.
ell Louwweil. dal een vooi mensen loeganlelijle. oveidelle. geleel
ol gedeellelijl mel wanden omslolen iuimle voiml;
24. gebruiken.
lel geLiuilen. doen en lalen geLiuilen;
1oorschrifien besienningsplan Kenpisch Bedrijvenpark geneenie Bladel
  

3
25. geluidgevoelige funciies.
Lewoning ol andeie geluidgevoelige lunclies zoals Ledoeld in de Wel
geluidlindei c.q. lel Besluil gienswaaiden Linnen zones iond indu-
sliieleiieinen. lel Besluil gienswaaiden Linnen zones langs wegen
en/ol lel Besluil geluidlindei spooiwegen;
26. geluidzoneringsplichiige inrichiing.
een iniiclling. Lij welle ingevolge de Wel geluidlindei iondom lel
leiiein van vesliging in een Leslemmingsplan een zone moel woiden
vaslgesleld;
27. grooihandel.
lel Lediijlsmalig le loop aanLieden. waaiondei Legiepen de uilslal-
ling len veiloop. lel veilopen en/ol leveien van goedeien aan we-
deiveilopeis. inslellingen dan wel aan peisonen in een aanwending
in een andei Lediijl;
28. hoofdfunciie.
een lunclie waaivooi lel looldgeLouw als zodanig mag woiden ge-
Liuill;
29. hoofdgebouw.
een geLouw dal op een Louwpeiceel. dooi zijn consliuclie. Louw-
massa. iuimlelijle uilslialing en/ol almelingen dan wel gelel op de
Leslemming als lel Lelangiijlsle Louwweil is aan le meilen;
30. houiieeli.
de Lediijlsmalige uiloelening van uilsluilend de lunclie loulpioduc-
lie op gionden die in piincipe lieivooi lijdelijl woiden geLiuill en
waaivooi daailoe onllelling is veileend van de melding- en lei-
planlplicll ex aililel 2 en 3 van de Boswel;
31. Inrichiingen- en vergunningenbesluii nilieubeheer.
Besluil van 5 januaii 1993. SlL. 5O. loudende uilvoeiing van de
looldslullen 1 en 8 van de Wel milieuLeleei en looldslul V van de
Wel geluidlindei. zoals dil luidde op lel momenl van de leiinzage-
legging van lel onlweip van lel plan;
32. iniensieve veehouderij.
een Lediijl mel een in looldzaal niel-giondgeLonden agiaiiscle Le-
diijlsvoeiing die is geiicll op lel louden van dieien. zoals iundvee-
mesleiij (exclusiel velweideiij). vailens-. vleeslalvei-. pluimvee- ol
pelsdieiloudeiij ol een comLinalie van deze Lediijlsvoimen. alsmede
naai de aaid daaimee gelijl le slellen Lediijlsvoimen;
33. kanioor.
lanlooi mel Lalielunclie:
een lanlooi mel een puLlielsaanliellende looldlunclie zoals een
Lanl. posllanlooi. ieisLuieau en uilzendLuieau;
lanlooi zondei Lalielunclie:
een lanlooi zondei puLlielsaanliellende looldlunclie zoals een
lanlooi in assuianlien en veizeleiingen;
34. kelder.
een oveidelle. mel wanden omslolen. vooi mensen loeganlelijle
iuimle. Leneden ol lol len loogsle O.2O m Loven de loogle van de
weg. waaiaan lel Louwpeiceel is gelegen;
35. landschapselenenien.
ecologiscle en/ol landsclappelijle waaidevolle elemenlen zoals Los-
jes. loulwallen. poelen en moeiasjes. in de iegel lleinei dan 2 la;
1oorschrifien besienningsplan Kenpisch Bedrijvenpark geneenie Bladel
  

4
36. landschapswaarden/landschappelijke waarden.
Lijzondeie landsclappelijle lenmeilen van een geLied ol oLjecl in de
zin van aanliellelijlleid. leilenLaaileid/idenlileil en diveisileil Le-
slaande uil aaidlundige. culluuilisloiiscle en visueel-iuimlelijle
waaiden. alzondeilijl ol in ondeilinge samenlang;
37. naiuurwaarden of ecologische waarden.
de aan een geLied loegelende waaiden in veiLand mel de aanwezige
Liolopen Lijzondeie lloia en launa. ecologiscle samenlangen en sliuc-
luien;
38. recreaiie.
lel ondeinemen van aclivileilen vooi diens pleziei;
39. recreaiief nedegebruik.
een ieciealiel geLiuil van gionden dal ondeigesclill is aan de lunc-
lie van de Leslemming waaiLinnen dil ieciealieve geLiuil is loege-
slaan;
40. recreaiiewoning.
een geLouw Leslemd vooi veiLlijlsieciealie len diensle van een luis-
louden dal zijn looldveiLlijl eldeis leell;
41. seksinrichiing.
de vooi lel puLliel loeganlelijle Leslolen iuimle waaiin Lediijlsma-
lig. ol in de omvang alsol zij Lediijlsmalig was. selsuele landelingen
woiden veiiicll. ol veiloningen van eioliscl/poinogialiscle aaid
plaalsvinden. Ondei selsiniiclling woidl in iedei geval veislaan: een
(iaam)pioslilulieLediijl. alsmede een eioliscle massagesalon. een
selsLioscoop. selsaulomalenlal. selsllealei ol een paiencluL. al
dan niel in comLinalie mel ellaai;
42. siacaravan.
een ondeilomen. ondei welle Lenaming ool aangeduid. dal uilslui-
lend ol in looldzaal dienl ol lan dienen lol logies-. dag- ol nacll-
veiLlijl van een ol meei peisonen en dal dooi de aanwezigleid van
een classis. assenslelsel en wielen wel ovei loile alsland naai een
vasle slandplaals lan woiden veiieden. docl dal niel Leslemd is om
iegelmalig en op noimale wijze op de veileeiswegen als aanlangsel
van een peisonenaulo le woiden vooilLewogen. Ool indien dil on-
deilomen wegens daaiaan ol daaiLij aangeLiaclle wijzigingen ol
vooizieningen niel ol niel meei gesclill is om le woiden veiieden.
woidl lel vooi de loepassing van dil plan aangemell als slacaiavan;
43. siedenbouwkundig beeld.
lel dooi de omvang. de voim en de silueiing van de Louwmassa's
Lepaalde Leeld inclusiel de lei plaalse dooi de inliasliucluui. de Le-
gioeiing en andeie dooi de mens aangeLiaclle (lunslmalige) elemen-
len gevoimde iuimle(n);
44. iuin.
de gionden van een Louwpeiceel Leloiende Lij een woning. vooizo-
vei gelegen Luilen lel op de planlaail aangewezen Louwvlal;
45. uiigangspunien inzake duurzaanheid.
uilgangspunlen leizale die zijn vaslgesleld op 4 seplemLei 2OO2 dooi
de weilgioep Duuizaamleid en zijn weeigegeven in paiagiaal 3.4
van de Toeliclling op ondeilavig Leslemmingsplan;
1oorschrifien besienningsplan Kenpisch Bedrijvenpark geneenie Bladel
  

5
46. verblijfsdoeleinden.
gionden waaiLij de nadiul ligl op lel veiLlijl van peisonen in lel
openLaai geLied en die levens een veileeislunclie leLLen vooi liel-
seis en voelgangeis;
47. verblijfsrecreaiie.
een voim van ieciealiel veiLlijl. waaiLij spiale is van oveinacllin-
gen andeis dan mel geLiuilmaling van een lolel. pension ol woning
danwel een vaailuig;
48. voorgevel.
de gevel van een geLouw. die geleeid is naai de weg ol lel openLaai
geLied mel uilzondeiing van insleellavens;
49. ½ei geluidhinder.
Wel van 16 leLiuaii 1979. SlL. 99. loudende iegels inzale lel vooi-
lomen ol Lepeilen van geluidlindei. zoals deze luidl op lel momenl
van de leiinzagelegging van lel onlweip van dil plan;
50. ½ei op de econonische delicien.
Wel van 22 juni 195O. loudende vaslslelling van iegelen vooi de op-
spoiing. de veivolging en de Leieclling van economiscle deliclen.
zoals deze luidl op lel momenl van de leiinzagelegging van lel onl-
weip van dil plan;
51. ½ei op de Fuinielijke Ordening.
wel van 5 juli 1962. SlL. 286. loudende vaslslelling van nieuwe vooi-
scliillen omlienl de iuimlelijle oidening. zoals deze luidl op lel
momenl van de leiinzagelegging van lel onlweip van dil plan;
52. woning.
een complex van iuimlen. gesclill en Leslemd vooi de luisvesling
van een ol meeideie peisonen;
53. ½oningwei.
wel van 29 auguslus 1991. (SlL. 1991. ni. 439). lol leiziening van de
Woningwel. zoals deze luidl op lel momenl van de leiinzagelegging
van lel onlweip van dil plan.


1oorschrifien besienningsplan Kenpisch Bedrijvenpark geneenie Bladel 6ArtikeI 2. Wijze van metenBij de loepassing van deze vooiscliillen woidl als volgl gemelen:

1. de afsiand ioi de zijdelingse perceelsgrens.
de loilsle alsland van een Louwweil lol de zijdelingse giens van lel
Louwpeiceel;
2. bebouwd oppervlak van een bouwperceel.
de oppeivlalle van alle op een Louwpeiceel aanwezige Louwweilen
lezamen;
3. de breedie, diepie c.q. lengie van een bouwwerk.
lussen de Luilenweilse looldgevelvlallen en/ol de lailen van ge-
meensclappelijle scleidingsmuien;
4. de dakhelling.
langs lel dalvlal len opziclle van lel loiizonlale vlal;
5. de gooihoogie van een bouwwerk.
vanal lel peil lol aan de Lovenlanl van de gool. c.q. de diuiplijn. lel
LoeiLooid. ol een daaimee gelijl le slellen consliucliedeel;
6. de inhoud van een bouwwerk.
lussen de ondeizijde van de Legane giondvloei. de Luilenzijde van de
gevels (en/ol lel lail van de scleidingsmuien) en de Luilenzijde van
dalen en dallapellen;
7. de bouwhoogie van een bouwwerk.
vanal lel peil lol aan lel loogsle punl van een geLouw ol van een
Louwweil. geen geLouw zijnde. mel uilzondeiing van ondeigesclil-
le Louwondeidelen. zoals sclooislenen. anlennes en naai de aaid
daaimee gelijl le slellen Louwondeidelen;
8. de oppervlakie van een bouwwerk.
lussen de Luilenweilse gevelvlallen en/ol lel lail van scleidings-
muien op 1 melei Loven peil. dan wel indien lel Louwweil uil meei-
deie Louwlagen Leslaal. ovei de laag mel lel gioolsle oppeivlal;
9. peil.
vooi geLouwen waaivan de looldloegang onmiddellijl aan de weg
giensl: de loogle van die weg lei plaalse van de looldloegang vei-
meeideid mel O.2O m;
- in andeie gevallen: de gemiddelde loogle van lel aansluilende
maaiveld ol lel algeweille Louwleiiein veimeeideid mel O.2O m;
10. de hoogie van een windnolen.
vanal lel peil lol aan de (wielen)as van de windmolen.

Bij de loepassing van lel Lepaalde len aanzien van lel Louwen woiden
ondeigesclille Louwdelen. als plinlen. pilasleis. lozijnen. gevelveisie-
iingen. venlilalielanalen. sclooislenen. gevel- en lioonlijslen. luilels.
Lallons en oveislelende dalen Luilen Lesclouwing gelalen. mils de
oveiscliijding van Louw-. c.q. Leslemmingsgienzen niel meei dan 1 me-
lei Lediaagl.
1oorschrifien besienningsplan Kenpisch Bedrijvenpark geneenie Bladel 7

PARACRAAF II.ߣS1£MMINC£N


ArtikeI 3. ßeschrijving in hoofdIijnen


3.1 AIgemeen

Vooi lel plangeLied woidl geslieeld naai een inlegiale geLiedsonlwille-
ling waaiLij een Lediijvenleiiein woidl onlwilleld. Los- en naluuigeLied
woidl aangelegd en woidl vooizien in een piovinciale onlsluilingsweg in
comLinalie mel een nieuwe aansluiling op de A67 (looldonlsluiling).
Hel plangeLied omval daaimee de volgende elemenlen:
a. Len iegionaal Lediijvenleiiein. lel Kempiscl Bediijvenpail. dal
iuimle Liedl aan Lediijven die piimaii allomslig zijn uil de Kempen
mel een peiceelsoppeivlalle van lenminsle 5.OOO m
2
. Vanwege lel
loge amLilieniveau van de Kempiscle gemeenlen om een loogwaai-
dig iegionaal Lediijvenleiiein aan le leggen. zal Lijzondeie aandacll
moelen woiden Lesleed aan de Leeldlwalileil van lel le iealiseien
Lediijvenleiiein alsmede lel landlaven daaivan. Vooi lel Leieilen
van deze lwalileil zal een Leeldlwalileilplan woiden opgesleld. Ade-
quaal Leleei zal woiden zelei gesleld dooi de opiiclling van een.
mede daaiop geiiclle. pailmanagemenloiganisalie.
L. De onlwilleling van lel iegionale Lediijvenleiiein loopl paiallel aan
de aanleg van een nieuwe aansluiling op de A67 lei loogle van Ha-
peil-zuid en een nieuwe piovinciale veiLinding lussen deze aanslui-
ling en de piovinciale weg Þ284. Deze 'lweede Kempenaansluiling'
op lel nalionale wegennelweil is mel name Leslemd vooi veileei
van en naai lel weslelijl deel van de Kempen (geLied lussen Hapeil
en Reusel) waaidooi de congeslie en de lieiaan geloppeld oveilasl
zal veidwijnen. De iuimlelijle looldsliucluui van de Kempen woidl
lieidooi veisleill omdal de nieuwe inliasliucluui de nooid-zuid ge-
iiclle Lelensliucluui en veisledelijlingssliucluui ondeisleunl.
c. Hel veisleilen van de aanwezige landsclappelijle sliucluien in lel
geLied.
d. Omvangiijle naluuionlwilleling en Losaanleg. waaiLij een loppe-
ling mel lel 'Slialegiscle gioenpiojecl' (conloim lel Sliucluuiscle-
ma Gioene Ruimle) mogelijl is en woidl vooizien in voldoende na-
luuionlwilleling en Losaanleg lei compensalie van de veiloien na-
luuiwaaiden als gevolg van de aanleg van lel Lediijvenpail en de
piovinciale weg.

3.2 ProfieI

Hel Kempiscl Bediijvenpail woidl onlwilleld vooi Lediijvigleid mel
de volgende aspeclen als uilgangspunl:
a. Bediijven in de calegoiieen 3 en 4 van de Slaal van Bediijlsaclivilei-
len (zie Lijlage 'Slaal van Lediijlsaclivileilen').
L. Hel Leliell piimaii de opvang van de iegionale Leloelle uil de Kem-
pen vooi Lediijvigleid mel een lavelgioolle van lenminsle 5.OOO m
2
.
c. Vesliging van (volumineuze) delaillandel is uilgeslolen.
1oorschrifien besienningsplan Kenpisch Bedrijvenpark geneenie Bladel 8

3.3 RuimteIijke en functioneIe hoofdstructuur

Hel concepl gaal uil van een inlioveile onlwilleling van de localie.
Vanal de omgeving oogl lel alsol lel Kempiscl Bediijvenpail een Los-
en naluuigeLied is. !n lel geLied is de veisledelijling goed waaineem-
Laai vanal de nieuwe looldonlsluiling (de nieuwe piovinciale weg). Deze
looldonlsluiling 'iijgl' de lwee veisclillende deelgeLieden in lel KBP
aan ellaai.
De volgende deelgeLieden zijn le ondeiscleiden.
a. ½erk-/woonbos: lel geLied woidl onlwilleld als naluui- en Losge-
Lied en ielenliegeLied vooi walei. Ondeigesclill aan deze gioene
lunclies zijn LeLouwingsmogelijlleden (1Oº van de oppeivlalle
van dil deelgeLied) aanwezig vooi weilen en wonen. Hel geLied
dienl als gioene Lullei naai de lom van Hapeil waaidooi liei een
gioen uilloopgeLied onlslaal.
L. Bedrijvenierrein: midden lussen Los- en naluuielemenlen woidl een
inlensiel. compacl en goed geoulilleeid Lediijvenleiiein van ciica 65
lol 7O la onlwilleld. De looldonlsluiling. de nieuwe piovinciale
weg. voiml de 'diagei' en enige onlsluilingsmogelijlleid vooi gemo-
loiiseeid veileei van dil Lediijvenleiiein. Hel zuidelijl deel van lel
geLied zal levens als de zuidelijle enliee van lel KBP lungeien.


3.4 Zonering bedrijfscategorieën

Bij de iniiclling van lel Lediijvenleiiein woidl uilgegaan van een inleine
zoneiing. waaiLij de zoneiing eneizijds is geLaseeid op de milieuplano-
logiscle aspeclen van Lediijven/iniicllingen en andeiszins de zoneiing is
geLaseeid op de aaid van de Lediijven/iniicllingen. De op de planlaail
aangegeven zoneiing lenl len aanzien van de Legienzingen een gloLaal
laiallei; aanpassingen/alwijlingen van de zonegienzen zijn daaiLij mo-
gelijl. indien:
a. zulls gewensl ol noodzalelijl is in veiLand mel de veilave-
ling/inpassing van Lediijven;
L. zulls veiLand loudl mel de gionduilgille oppeivlalle van de Lediij-
ven;
c. zulls veiLand loudl mel de viaag/aanLod van Lediijlsleiieinen;
d. geen alLieul woidl gedaan aan de doelslellingen van zoneiing op lel
geLied van geui. slol. geluid en gevaai en Lelangen van deiden niel
oneveniedig woiden gesclaad.


3.5 MiIieukundige, IandschappeIijke en ecoIogische aspecten

a. Li dienl Lij de onlwilleling. aanleg en Leleei van lel Lediijvenlei-
iein expliciel aandacll le woiden Lesleed aan sociale veiligleid. ly-
siele veiligleid en veileeisveiligleid. HieiLij is lel Keuimeil Veilig
Ondeinemen van loepassing.
1oorschrifien besienningsplan Kenpisch Bedrijvenpark geneenie Bladel 9

L. Li woidl ingezel op een duuizame en lwalilaliel loogwaaidige onl-
willeling. waaiLij. volgens de uilgangspunlen van duuizaamleid
vooi lel KBP. geslieeld woidl naai:
• zoigvuldige landsclappelijle inpassing. ielening loudend mel
de lwalileilen van de plel en de ieeds aanwezige aaidlundige
en/ol culluuilisloiiscle waaiden;
• duuizaam Leleei van de waleiluislouding;
• ellicienl en zoigvuldig iuimlegeLiuil;
• minimale Lelasling van de omgeving (geui. geluid. slol en ge-
vaai);
• vasllouden aan de lwalileil vooi de loelomsl.
1oorschrifien besienningsplan Kenpisch Bedrijvenpark geneenie Bladel 10


ArtikeI 4. ßedrijfsdoeIeinden (uit te werken) - ßU4.1. DoeIeindenomschrijving

De op de planlaail als 'Bediijlsdoeleinden (uil le weilen) - B\' aange-
wezen gionden zijn Leslemd vooi:
 Lediijven. mel een peiceelsoppeivlalle giolei dan 5.OOO m
2
;
 veileeis- en paileeivooizieningen;
 voel- en iijwielpaden;
 gioenvooizieningen;
 waleiluislouding (o.a. inlillialie- en ielenliegeLieden vooi lemelwa-
lei en de aan- en alvoei van lemelwalei);
 nulsvooizieningen;
 ieciealieve vooizieningen len Leloeve van moloicioss;
een en andei mel de LijLeloiende vooizieningen.


4.2. UitwerkingsregeIs

Buigemeeslei en welloudeis weilen de Leslemming 'Bediijlsdoeleinden
(uil le weilen) - B\' oveieenlomslig aililel 11 van de Wel op de Ruim-
lelijle Oidening nadei uil ondei goedleuiing van Gedepuleeide Slalen
en mel inacllneming van de volgende iegels en de Lescliijving in loold-
lijnen als opgenomen in aililel 3 van de vooiscliillen. Buigemeeslei en
welloudeis zijn Levoegd deze Leslemming in veisclillende lases uil le
weilen.


4.2.l. Algemeen

a. Li dienl een sledenLouwlundig plan le woiden opgesleld waaiLij
alle lwalileilsLoigende elemenlen in een ladei woiden algewogen.
uilmondend in een sledenLouwlundige sliucluui mel een leidiaad
vooi de onlsluilingssliucluui. de veilaveling. silueiing van geLou-
wen en gioen- en waleiluisloudingsvooizieningen dal als Lasis dienl
vooi een gedelailleeide iegeling.
L. Li dienl een Leeldlwalileilsplan le woiden opgesleld waaidooi een
loelsingsladei vooi de le iealiseien iuimlelijle en Leeldlwalileil
woidl veiliegen alsmede een leidiaad vooi lel Lepalen van de silue-
iing en voimgeving van de geLouwen op de lavel alsmede de iniicl-
ling van de Lediijlslavel.
c. Bij lel opslellen van lel uilweilingsplan dienen de iesullalen van lel
invenlaiiseiend en waaideiend aicleologiscl ondeizoel le woiden
veianleid. Hel Levoegd gezag Lepaall ol de aanwezige aicleologi-
scle waaiden Leloudenswaaidig zijn. !ndien deze Leloudenswaaidig
zijn. dienl le woiden oveiwogen ol deze in silu (onlzien dooi passen-
de iniicllingsmaaliegelen) dan wel ex silu (=opgiaven) dienen le
woiden Lewaaid.
1oorschrifien besienningsplan Kenpisch Bedrijvenpark geneenie Bladel 11

d. Vooialgaand aan de uilweiling dan wel de iealiseiing van de Le-
slemming dienl lel Lenodigde veilennend milieulundig Lodemon-
deizoel (conloim ÞLÞ 574O) lei plaalse van veidaclle localies le
woiden uilgevoeid.
e. Mel de uilweiling woidl naluuicompensalie mel een omvang van
lenminsle 12.56 la in de Leslemming 'Þaluuidoeleinden' vaslgesleld.
!n oveileg mel de piovincie woidl lel lype naluui vaslgelegd in een
Þaluuicompensalieplan.


4.2.2. 8edrlìven

a. Binnen deze Leslemming zijn Linnen de daailoe op de planlaail
aangegeven zones Lediijven uil calegoiie 3 ol calegoiie 3 en 4 van de
Slaal van Lediijlsaclivileilen loegeslaan. zoals op de planlaail is
aangegeven. DaaienLoven lunnen ondei vooiwaaiden -via viijslel-
ling- Lediijven zicl vesligen die iessoileien ondei een logeie calego-
iie (maximaal calegoiie 5) dan de ieguliei loegeslane calegoiie (cale-
goiie 3 ol 4) zoals aangegeven op de planlaail. vooi zovei lun mili-
euelleclen veigelijlLaai zijn mel die van Lediijven in een lageie cale-
goiie. iespeclievelijl calegoiie 2 vooizovei de omvang van deigelijle
Lediijven en lun veileeisaanliellende weiling de vesliging in
doipscenlia en woonwijlen onacceplaLel malen (oppeivlalle >
5.OOO m
2
).
L. Bediijven welle vallen ondei aililel 2.4. van lel !niicllingen- en
veigunningenLesluil milieuLeleei zijn niel loegeslaan.
c. Bediijven in de volgende secloien lomen vooi vesliging in aanmei-
ling: (maal)indusliie. Louwnijveileid en -inslallalieLediijven. loul-
Lediijven. gioollandel en iepaialie vooi geLiuilsgoedeien. lians-
poil-. opslag- en communicalieLediijven.
d. Binnen lel plangeLied dienl Lepeill de mogelijlleid le woiden ge-
Loden vooi de uiloelening van dienslveilening op adminislialieve.
linancieel-zalelijl. Lediijlslundig. juiidiscl en aiLeidsLemiddelend
geLied alsmede ieslauialieve vooizieningen. oveinacllingslacililei-
len. LediijlsgeLonden spoillacilileilen. wasplaals en seiviceslalion
vooi gemoloiiseeid veileei lei ondeisleuning van Lediijven in de
voim van een ol lwee lacililypoinl(s). Len lacililypoinl is qua lunclie
en sclaal nadiullelijl geielaleeid aan de Lediijven op lel KBP.
waaiLij de lieiin ondei le Liengen aclivileilen geen oneveniedige Le-
peilingen mogen opleggen aan de geLiuilmogelijlleden van de uil
le geven Lediijlslavels. De Lenodigde peiceelsoppeivlalle mag llei-
nei zijn dan 5.OOO m
2
.
e. Buigemeeslei en welloudeis zijn Levoegd viijslelling le veilenen van
lel Lepaalde ondei a vooi lel loeslaan van niel op de Slaal van Le-
diijlsaclivileilen vooilomende Lediijven die naai aaid en milieuLe-
lasling veigelijlLaai zijn mel de loegeslane Lediijven. mel inacllne-
ming van de volgende Lepalingen:
1. een oneveniedige loename van de aanlasling van lel woon- en
leelllimaal is niel loegeslaan;
2. ei vindl geen oneveniedige aanlasling van de geLiuilsmogelijl-
leden van aangienzende gionden en Louwweilen plaals.
1oorschrifien besienningsplan Kenpisch Bedrijvenpark geneenie Bladel 12

l. Vooi die geLieden gelegen Linnen de aanduiding '!ndividuele slanl-
ciilel (inlensieve veeloudeiij)' is vesliging van Lediijven die in de Lij
deze vooiscliillen Leloiende Slaal van Lediijlsaclivileilen (Lijlage)
zijn aangemeill als slanlgevoelig uilgeslolen.
g. Bij de uilweiling lunnen nadeie eisen woiden gesleld aan de alme-
lingen en oppeivlalles van de Lediijlspeicelen. waaiLij lel oppei-
vlalle van een Lediijlspeiceel minimaal 5.OOO m
2
Lediaagl.
l. Bij de uilweiling dienen LeLouwings- en geLiuilsvooiscliillen le
woiden opgenomen. die aansluilen Lij de vaslgeslelde uilgangspun-
len inzale duuizaamleid zoals opgenomen in paiagiaal 3.3. van de
loeliclling van dil plan.
i. Bij de uilweiling dienen LeLouwings- en geLiuilsvooiscliillen le
woiden opgenomen die. Leloudens viijslelling van B&W. veizeleien
dal de iisicoconloui van iisicovolle Lediijven en/ol aclivileilen Lin-
nen de peiceelsgiens van lel Leliollen Lediijl dienl le vallen.
j. Binnen lel plangeLied zal vooizien moelen woiden in voldoende
paileeigelegenleid op eigen leiiein ol voldoende colleclieve pai-
leeigelegenleid Linnen lel openLaai aieaal.
l. !n de uilweiling moel dooi middel van een op le nemen viijslelling
ondei vooiwaaiden woiden Lepaald dal windluiLines geplaalsl lun-
nen woiden. De vooiwaaiden Leliellen:
1. de ielevanle piovinciale en iegionale Leleidsiegels inzale wind-
eneigie in acll le nemen;
2. de geLiuilsmogelijlleden en naluuiwaaiden van de aangienzen-
de gionden en Louwweilen niel oneveniedig woiden aangelasl;
3. geen oneveniedige geluidlindei onlslaal Llijlend uil aloesliscl
ondeizoel;
4. de Lenodigde veiligleidsalslanden woiden gelanleeid zowel in
de ondeilinge opslelling van de windluiLines als de plaalsing van
de windluiLines len opziclle van andeie lunclies (Louwweilen.
wegen) conloim lel HandLoel iisicozoneiing windluiLines (Þo-
vem. 2OO2);
5. in lel ladei van lel opslellen van lel uilweilingsplan dienl le
woiden ondeizocll ol de mogelijlleid lol lel plaalsen van wind-
luiLines m.e.i.-(Leooidelings)plicllig is volgens lel Besluil mili-
euellecliappoilage 1994. Len en andei is allanlelijl van lel ge-
zamenlijl veimogen ol lel aanlal windluiLines.


4.2.3. verkeers- en parkeervoorzlenlngen

a. Binnen de uil le weilen Leslemming woiden vooi de onlsluiling van
de Lediijlspeicelen onlsluilingswegen geiealiseeid die lei plaalse van
de aanduiding op de planlaail aanlallen op de piovinciale weg.
L. Bij de nadeie uilweiling van de ondei a Ledoelde onlsluilingswegen
woidl geslieeld naai een doelmalige en duuizaam veilige iniiclling.
c. Op de vooi veileeis- en veiLlijlsdoeleinden aan le wijzen gionden
mogen vooizieningen vooi de veileeisgeleiding en -veiliclling als-
mede andeie in de veileeisLeslemming passende lunclies alsmede
nulsvooizieningen en vooizieningen vooi waleiielenlie en inlillialie
woiden geLouwd.

1oorschrifien besienningsplan Kenpisch Bedrijvenpark geneenie Bladel 13

4.2.4. Nutsvoorzlenlngen

a. !n de uilweiling woiden iegels gesleld len aanzien van de silueiing
van nulsvooizieningen.
L. !n de uilweiling woiden iegels gesleld len aanzien van de maalvoe-
iing van nulsvooizieningen. waaiLij in iedei geval de mogelijlleid
woidl geLoden vooi lel plaalsen van een alaimmasl mel een nadei le
Lepalen maximale loogle en lel plaalsen van een communicaliemasl
mel een maximale loogle van 4O melei.
c. !n de uilweiling woiden iegels gesleld len aanzien van de silueiing
en maalvoeiing van Louwweilen geen geLouwen zijnde.


4.2.5. Pecreatleve voorzlenlngen ten behoeve van motorcross

Bij de nadeie uilweiling lan woiden Lepaald welle gionden Leslemd
woiden lol Reciealieve doeleinden len Leloeve van lel iniicllen van een
moloiciossleiiein ondei de vooiwaaiden. dal:
a. lel le wijzigen geLied aansluil aan lel Leslaande moloiciossleiiein
'De KelelLeig';
L. voldaan lan woiden aan de milieuleclniscle eisen;
c. de alscleimende weiling van de gioenvooiziening len opziclle van
de A67 in sland Llijll.


4.3. ReaIisering van de bestemming

4.3.l. Algemeen

Op de in dil aililel Ledoelde gionden mag uilsluilend woiden geLouwd
oveieenlomslig lel plan zoals dooi Luigemeeslei en welloudeis op
giond van aililel 11 van de Wel op de Ruimlelijle Oidening is uilge-
weill ondei goedleuiing van Gedepuleeide Slalen.

1oorschrifien besienningsplan Kenpisch Bedrijvenpark geneenie Bladel 14

ArtikeI 5. ßos - ßD5.1. DoeIeindenomschrijving

De op de planlaail als 'Bos - BO' aangewezen gionden zijn Leslemd vooi:
a. Los en LeLossing;
L. gioenvooizieningen;
c. Leloud. leislel en/ol onlwilleling van landsclapswaaiden;
d. Leloud. leislel en/ol onlwilleling van landsclapselemenlen;
e. Leloud van de aanwezige aicleologiscle waaiden;
mel daaiaan ondeigesclill:
l. paden en wegen;
g. waleilopen en waleipailijen;
l. exlensiel ieciealiel medegeLiuil.


5.2. ßouwvoorschriften

Beloudens viijslelling mag op de lol 'Los' Leslemde giond niel woiden
LeLouwd.


5.3. VrijsteIIing van de bouwvoorschriften

Buigemeeslei en welloudeis zijn Levoegd viijslelling le veilenen van lel
Lepaalde in aililel 5.2. vooi:
a. Hel Louwen van geLouwen en Louwweilen. geen geLouwen zijnde.
zoals scluilgelegenleden. veld- en opslagscluien mils:
 de noodzaal vooi een doelmalige iniiclling en Leleei als na-
luuigeLied/LosgeLied lan woiden aangeloond;
 aangeloond lan woiden dal de aaid. de inlensileil van lel Leleei
en lel leiiein een opslagscluui noodzalelijl malen;
 de aanwezige aicleologiscle waaiden lei plaalse van de aandui-
ding 'Lescleimd aicleologiscl monumenl' van aanlasling ol vei-
sloiing geviijwaaid Llijven.
L. Vooi lel Louwen van geLouwen. zoals Lepaald in suL a. van dil aili-
lel. gelden de volgende vooiwaaiden:
 de oppeivlalle mag niel meei dan 5O m
2
Lediagen.
 de goolloogle mag niel meei dan 3.5 m Lediagen.
 de loogle mag niel meei dan 5 m Lediagen.
Vooi lel Louwen van Louwweilen. geen geLouwen zijnde geldl dal
de loogle niel meei dan 3 m mag Lediagen.


1oorschrifien besienningsplan Kenpisch Bedrijvenpark geneenie Bladel 15

5.4. AanIegvergunning

5.4.l. Algemeen

Hel is veiLoden zondei ol in alwijling van een scliillelijle veigunning
van Buigemeeslei en Welloudeis (aanlegveigunning) de volgende wei-
len. geen Louwweilen zijnde. en weilzaamleden uil le voeien:
a. lel aanleggen ol veilaiden van wegen ol paden en lel aanLiengen
van andeie oppeivlalleveilaidingen. Leloudens lei plaalse van de
op de planlaail aangeduide langzaamveileeisioules;
L. lel onlginnen. veilagen. algiaven. oplogen ol egaliseien van de Lo-
dem;
c. lel vellen ol iooien van loulgewas;
d. lel dempen van slolen en gieppels. Lemalen ol aanLiengen van diai-
nageLuizen dan wel lel aanLiengen van wijzigingen in lel giondwa-
leipeil;
e. lel giaven. veiLieden ol uildiepen van waleigangen.


5.4.2. Ultzonderlngen

Hel in aililel 5.4.1. veivalle veiLod is niel van loepassing op weilen en
weilzaamleden welle:
a. lel noimale ondeiloud Leliellen mel inacllneming van de aanwezi-
ge naluui- en ol landsclapswaaiden en de aanwezige aicleologiscle
waaiden lei plaalse van de aanduiding 'Lescleimd aicleologiscl
monumenl';
L. ieeds in uilvoeiing zijn op lel lijdslip van lel van liacll woiden van
dil plan.


5.4.3. 8eschermlng waarden van de gronden

De in aililel 5.4.1. Ledoelde weilzaamleden zijn sleclls loelaalLaai
indien lieidooi dan wel dooi de daaivan lelzij diiecl. lelzij indiiecl le
veiwacllen gevolgen de in aililel 5.1. genoemde waaiden van de gion-
den niel oneveniedig woiden aangelasl dan wel mogelijlleden lol leislel
van die waaide niel oneveniedig woiden ol lunnen woiden veilleind.


5.5. Cebruiksvoorschriften

5.5.l. Algemeen

Hel is veiLoden de gionden en Louwweilen le geLiuilen ol le lalen ge-
Liuilen op een wijze ol lol een doel. sliijdig mel deze Leslemming.


1oorschrifien besienningsplan Kenpisch Bedrijvenpark geneenie Bladel 16

5.5.2. Strlìdlg gebrulk

Tol een geLiuil. sliijdig mel deze Leslemming. zoals Ledoeld in aililel
5.5.1.. woidl in iedei geval geielend lel geLiuil:
a. vooi paileien. laden en lossen;
L. als opslag ol Leigplaals van geLiuille. algedanlle c.q. aan de ooi-
spionlelijle Leslemming onlliollen vooiweipen en/ol slollen en/ol
maleiialen Leloudens vooi zovei noodzalelijl in veiLand mel lel op
de Leslemming geiiclle geLiuil van de giond;
c. vooi lel sloilen ol lozen van vasle ol vloeiLaie alvalslollen. Lelou-
dens vooi zovei noodzalelijl in veiLand mel lel op de Leslemming
geiiclle geLiuil van de giond in ol op daaivooi ingeiiclle vooizie-
ningen.


5.5.3. vrlìstelllng

Buigemeeslei en welloudeis veilenen viijslelling van lel Lepaalde in
aililel 5.5.1. indien sliille loepassing daaivan zou leiden lol een Lepei-
ling van lel meesl doelmalige geLiuil. welle Lepeiling niel dooi diin-
gende iedenen woidl geiecllvaaidigd.


5.6. Procedure

Bij lel veilenen van viijslelling dienl de pioceduieLepaling opgenomen
in aililel 19 in acll le woiden genomen.1oorschrifien besienningsplan Kenpisch Bedrijvenpark geneenie Bladel 17


ArtikeI 6. CroendoeIeinden, werk-/woonbos (uit te werken)
- CwwU6.1. DoeIeindenomschrijving

De op de planlaail als 'Gioendoeleinden. weil-/woonLos - Gww\ (uil
le weilen)' aangewezen gionden zijn Leslemd vooi:
 onlwilleling Los- en naluuiwaaiden (incl. Lenodigde naluuicom-
pensalie);
 inlillialie- en ielenliegeLieden lemelwalei en de alvoei van lemelwa-
lei uil lel plangeLied;
 Lediijven en (oveiige) dienslveilening mel een peiceeloppeivlalle
giolei dan 5.OOO m2;
 woningen;
 alscleimende (gioen) Lulleizone
 veileei- en paileeivooizieningen;
 voel- en iijwielpaden;
 nulsvooizieningen;
een en andei mel de LijLeloiende vooizieningen.


6.2. UitwerkingsregeIs

Buigemeeslei en welloudeis weilen de Leslemming 'Gioendoeleinden.
weil-/woonLos-Gww\' oveieenlomslig aililel 11 van de Wel op de
Ruimlelijle Oidening nadei uil ondei goedleuiing van Gedepuleeide
Slalen en mel inacllneming van de volgende iegels en de Lescliijving in
looldlijnen als opgenomen in aililel 3 van de vooiscliillen. Buigemees-
lei en welloudeis zijn Levoegd deze Leslemming in veisclillende lases uil
le weilen.


6.2.l. Algemeen

a. Li dienl een sledenLouwlundig plan le woiden opgesleld waaiLij
alle lwalileilsLoigende elemenlen in een ladei woiden algewogen.
uilmondend in een sledenLouwlundige sliucluui mel een leidiaad
vooi de onlsluilingssliucluui. veilaveling. silueiing van Lediijlsge-
Louwen en woningen en gioen- en waleiluisloudingsvooizieningen
dal als Lasis dienl vooi een gedelailleeide iegeling.
L. Li dienl een Leeldlwalileilsplan le woiden opgesleld waaidooi een
loelsingsladei vooi de le iealiseien iuimlelijle en Leeldlwalileil
woidl veiliegen alsmede een leidiaad vooi lel Lepalen van de silue-
iing en voimgeving van de LediijlsgeLouwen en woningen op de la-
vel alsmede de iniiclling van de Lediijlslavel en de woonlavel.
c. Þieuwe onlwillelingen langs de Ganzesliaal dienen de lei plaalse
aanwezige lenmeilende linlLeLouwingsliucluui en culluuilisloii-
scle waaiden le iespecleien en waai mogelijl le veisleilen.
1oorschrifien besienningsplan Kenpisch Bedrijvenpark geneenie Bladel 18

d. Li dienl een alscleimende (gioene) Lulleizone van 5O lol 1OO m le
woiden aangelegd lussen de Leslaande woonpeicelen len nooiden
van lel plangeLied en de le onlwillelen Lediijven in lel weil-
/woonLos.
e. Maximaal 1Oº van oppeivlalle van de in aililel 6.1. Leslemde gion-
den. lan woiden Lenul vooi Lediijvigleid en woningen.
l. Bij lel opslellen van lel uilweilingsplan dienen de iesullalen van lel
invenlaiiseiend en waaideiend aicleologiscl ondeizoel le woiden
veianleid. Hel Levoegd gezag Lepaall ol de aanwezige aicleologi-
scle waaiden Leloudenswaaidig zijn. !ndien deze Leloudenswaaidig
zijn. dienl le woiden oveiwogen ol deze in silu (onlzien dooi passen-
de iniicllingsmaaliegelen) dan wel ex silu (=opgiaven) dienen le
woiden Lewaaid.
g. Vooialgaand aan de uilweiling dan wel de iealiseiing van de Le-
slemming dienl lel Lenodigde veilennend milieulundig Lodemon-
deizoel (conloim ÞLÞ 574O) lei plaalse van veidaclle localies le
woiden uilgevoeid.


6.2.2. Wonlngen

a. Woningen lunnen sleclls woiden loegeslaan Linnen de op de plan-
laail aangegeven aanduiding 'Zoeliuimle wonen'.
L. Binnen de op de planlaail aangegeven 5O dB(A)-conloui van de
piovinciale weg zijn geen nieuwe woningen ol andeie geluidgevoelige
Leslemmingen loegeslaan.
c. Vooi delen van de 'Zoeliuimle wonen' gelegen Linnen de aanduiding
'Cumulalieve slanlciilel (inlensieve veeloudeiij)' is de vesliging van
nieuwe woningen pas mogelijl als de Leliellende slanlciilel(s) dooi
LediijlsLeeindiging van de inlensieve veeloudeiij (en) is/zijn opgele-
ven.
d. Bij de uilweilingsiegels dienen LeLouwings- en geLiuilsvooiscliil-
len opgenomen le woiden. Daaiin woiden vooiscliillen opgenomen
die iegelen dal ei maximaal 15 woningen geLouwd woiden en lel uil-
sluilend viijslaande giondgeLonden woningen Leliell en de maalvoe-
iing en Louwvooisclillen aansluilen Lij de vooiscliillen vooi sooil-
gelijle woningen in lel Leslemmingsplan 'Hapeil'. vaslgesleld op 22
juni 2OO6.
e. Realisalie van de woningen zal plaals lunnen vinden nadal de pilol
'Bouwen Linnen slialle conlouien' in 2OO8 is algeiond.


6.2.3. 8edrlìven

a. Binnen deze Leslemming zijn Lediijven uil calegoiie 3 van de Slaal
van Lediijlsaclivileilen loegeslaan. DaaienLoven lunnen ondei
vooiwaaiden -via viijslelling- Lediijven vesligen die iessoileien on-
dei calegoiie 4 vooi zovei lun milieuelleclen veigelijlLaai zijn mel
die van Lediijven in een lageie calegoiie. iespeclievelijl calegoiie 2
vooizovei de omvang van deigelijle Lediijven en lun veileeisaan-
liellende weiling landlaving/vesliging in doipscenlia en woonwij-
len onacceplaLel malen (oppeivlalle > 5.OOO m
2
).
1oorschrifien besienningsplan Kenpisch Bedrijvenpark geneenie Bladel 19

L. Bediijven lunnen sleclls woiden loegeslaan Linnen de op de plan-
laail aangegeven aanduiding 'Zoeliuimle Weilen'.
c. Bediijven welle vallen ondei aililel 2.4. van lel !niicllingen- en
veigunningenLesluil milieuLeleei zijn niel loegeslaan.
d. Bediijven welle vallen ondei lel Besluil exleine veiligleid iniiclling
(Bevi-Lediijven) zijn niel loegeslaan.
e. Bediijven in de volgende secloien lomen vooi vesliging in aanmei-
ling: (maal)indusliie. Louwnijveileid en -inslallalieLediijven. loul-
Lediijven. gioollandel en iepaialie vooi geLiuilsgoedeien. lians-
poil-. opslag- en communicalieLediijven en (oveiige) dienslveilening.
l. Binnen lel plangeLied dienl Lepeill de mogelijlleid le woiden ge-
Loden vooi de uiloelening van dienslveilening op adminislialieve.
linancieel-zalelijl. Lediijlslundig. juiidiscl en aiLeidsLemiddelend
geLied alsmede ieslauialieve vooizieningen. oveinacllingslacilileilen
en LediijlsgeLonden spoillacilileilen lei ondeisleuning van Lediijven
in de voim van een lacililypoinl. Len lacililypoinl is qua lunclie en
sclaal nadiullelijl geielaleeid aan de Lediijven op lel KBP. waai-
Lij de lieiin ondei le Liengen aclivileilen geen oneveniedige Lepei-
lingen mogen opleggen aan de geLiuilmogelijlleden van de uil le
geven Lediijlslavels en woonlavels. De Lenodigde peiceelsoppei-
vlalle mag lleinei zijn dan 5.OOO m
2
.
g. Buigemeeslei en welloudeis zijn Levoegd viijslelling le veilenen van
lel Lepaalde ondei a vooi lel loeslaan van niel op de Slaal van Le-
diijlsaclivileilen vooilomende Lediijven die naai aaid en milieuLe-
lasling veigelijlLaai zijn mel de loegeslane Lediijven. mel inacllne-
ming van de volgende Lepalingen:
1. een oneveniedige loename van de aanlasling van lel woon- en
leelllimaal is niel loegeslaan;
2. ei vindl geen oneveniedige aanlasling van de geLiuilsmogelijl-
leden van aangienzende gionden en Louwweilen plaals;
l. Bij de uilweiling dienen LeLouwings- en geLiuilsvooiscliillen le
woiden opgenomen. die aansluilen Lij de vaslgeslelde uilgangspun-
len inzale duuizaamleid zoals opgenomen in paiagiaal 3.3. van de
loeliclling van dil plan.
i. Binnen lel plangeLied zal vooizien moelen woiden in voldoende in
voldoende paileeigelegenleid op eigen leiiein. dan wel in colleclieve
paileeigelegenleid Linnen lel openLaai aieaal.


6.2.4. 8os, natuur en lnflltratlegebleden

a. Bij de nadeie uilweiling woidl Lepaald welle gionden in iedei geval
dienen le woiden geieseiveeid vooi de aanleg van Los.
L. Bij de nadeie uilweiling woidl Lepaald welle gionden in iedei geval
dienen le woiden geieseiveeid vooi de onlwilleling van naluui. niel
zijnde Los.
c. Bij de nadeie uilweiling woidl Lepaald welle gionden in iedei geval
dienen le woiden geieseiveeid vooi de aanleg van (de loevoei- en al-
voeilanalen naai) de inlillialie- en ielenliegeLieden van lemelwalei.
1oorschrifien besienningsplan Kenpisch Bedrijvenpark geneenie Bladel 20

d. Vooi de Lenodigde naluuicompensalie als gevolg van de iealisalie
van lel KBP en daaimee gepaaid gaande aanlasling en/ol veisloiing
van de GHS dienl een naluuicompensalieplan in oveileg mel de pio-
vincie Þooid-BiaLanl le woiden opgesleld. Dil plan dienl lei ondei-
Louwing van de noodzaal lol en de omvang de naluuicompensalie
en de leiug le Liengen sooil naluui. Op Lasis van dil plan zal de Le-
nodigde naluuicompensalie dienen le woiden vaslgesleld en woiden
vaslgelegd als Leslemming 'Þaluui'. waai mogelijl in comLinalie mel
de vooizieningen vooi ielenlie en inlillialie van lemelwalei.


6.2.5. verkeers- en parkeervoorzlenlngen

a. Binnen de uil le weilen Leslemming woiden vooi de onlsluiling van
de Lediijlspeicelen op een doelmalige en duuizame veilige wijze onl-
sluilingswegen geiealiseeid.
L. Op de vooi veileeis- en paileeivooizieningen aan le wijzen gionden
mogen vooizieningen vooi de veileeisgeleiding en -veiliclling als-
mede andeie in deze Leslemming passende lunclies. zoals paileeilei-
ieinen. wegen en iolondes alsmede nulsvooizieningen. gioenvooizie-
ningen en vooizieningen vooi waleiielenlie en -inlillialie woiden ge-
iealiseeid.


6.2.6. Nutsvoorzlenlngen

a. !n de uilweiling woiden iegels gesleld len aanzien van de silueiing
van nulsvooizieningen.
L. !n de uilweiling woiden iegels gesleld len aanzien van de maalvoe-
iing van nulsvooizieningen.
c. !n de uilweiling woiden iegels gesleld len aanzien van de silueiing
en maalvoeiing van Louwweilen geen geLouwen zijnde.


6.3. ReaIisering van de bestemming

6.3.l. Algemeen

Op de in dil aililel Ledoelde gionden mag uilsluilend woiden geLouwd
oveieenlomslig lel plan zoals dooi Luigemeeslei en welloudeis op
giond van aililel 11 van de Wel op de Ruimlelijle Oidening is uilge-
weill ondei goedleuiing van Gedepuleeide Slalen.


1oorschrifien besienningsplan Kenpisch Bedrijvenpark geneenie Bladel 21

ArtikeI 7. Croenvoorzieningen - C7.1. DoeIeindenomschrijving

De op de planlaail als 'Gioenvooizieningen - G' aangewezen gionden
zijn Leslemd vooi:
 gioenvooizieningen
 Leimen en (Los) Leplanling;
 (voel- en iijwiel)paden;
 nulsvooizieningen;
 waleiluislouding (o.a. inlillialie- en ielenliegeLieden vooi lemelwa-
lei en de aan- en alvoei van lemelwalei in/uil lel geLied);
mel daaiaan ondeigesclill:
 veilaidingen;
mel de daaiLijLeloiende:
 Louwweilen. geen geLouwen zijnde.


7.2. ßouwvoorschriften

7.2.l. Op de gronden als bedoeld ln artlkel 7.l. zlìn ultslultend toegestaan:

a. GeLouwen en Louwweilen geen geLouwen zijnde van openLaai nul
zoals geLouwen vooi lelecommunicalie. alaimeiing. walei- en enei-
giedisliiLulie. e.d.
L. GeLouwen en Louwweilen geen geLouwen zijnde die len diensle
slaan van de Leslemming.
c. Bouwen is sleclls mogelijl nadal uil een invenlaiiseiend en waaide-
iend aicleologiscl ondeizoel is geLlelen dal geen oneveniedige al-
Lieul woidl gedaan aan (polenlieel) aanwezige aicleologiscle
waaiden. Hel Levoegd gezag Lepaall ol de aanwezige aicleologiscle
waaiden Leloudenswaaidig zijn. !ndien deze Leloudenswaaidig zijn
dienl le woiden oveiwogen ol deze in silu dan wel ex silu
(=opgiaven) Lewaaid dienen le woiden.


7.2.2. Gebouwen

Vooi lel Louwen van geLouwen gelden de volgende Lepalingen:
a. de inloud van lel geLouw len Leloeve van Leleei mag niel meei
Lediagen dan 5O m
3
;
L. de goolloogle Lediaagl maximaal 3 m;
c. de LeLouwde oppeivlalle van geLouwen vooi lelecommunicalie.
walei- en eneigiedisliiLulie mag pei geLouw niel meei Lediagen dan
1O m´;
d. de Louwloogle van geLouwen vooi lelecommunicalie. walei- en
eneigiedisliiLulie Lediaagl maximaal 3.5 m.


1oorschrifien besienningsplan Kenpisch Bedrijvenpark geneenie Bladel 22

7.2.3. 8ouwwerken, geen gebouwen zlìnde

Vooi lel Louwen van Louwweilen. geen geLouwen zijnde gelden de vol-
gende Lepalingen:

Bouwwerk, geen gebouw zijnde Ma\inale hoogie in n
Bewegwijzeiingen 7
Iicll- en andeie maslen lei plaalse van de op de
planlaail aangegeven aanduiding 'Iangzaam-
veileeiioule'
12
Oveiige Louwweilen. geen geLouwen zijnde 4


7.3. Nadere eisen

Buigemeeslei en welloudeis lunnen nadeie eisen aan de silueiing en
almelingen van de LeLouwing. len Leloeve van:
a. de geLiuilsmogelijlleden van de ondei 7.1. Ledoelde gionden;
L. de veileeisveiligleid;
c. de sociale veiligleid; en
d. een samenlangend sliaal- en LeLouwingsLeeld.


7.4. AanIegvergunning

7.4.l. Algemeen

Hel is veiLoden zondei ol in alwijling van een scliillelijle veigunning
van Buigemeeslei en Welloudeis (aanlegveigunning) ingiepen in ol aan
de Lodem le veiiicllen welle de LodemopLouw veisloien. zoals onlgin-
nen. veilagen. algiaven ol egaliseien van de Lodem en lel giaven veiLie-
den ol uildiepen van waleigangen.


7.4.2. Ultzonderlngen

Hel in aililel 7.4.1. opgenomen veiLod is niel van loepassing op:
a. weilen en weilzaamleden welle lel noimale ondeiloud Leliellen
ol ieeds in uilvoeiing zijn op lel lijdslip van lel van liacll woiden
van dil plan;
L. peicelen en ol peiceelsgedeellen waai op Lasis van een invenlaiise-
iend en waaideiend aicleologiscl ondeizoel is geLlelen dal geen
oneveniedige alLieul woidl gedaan aan (polenlieel) aanwezige ai-
cleologiscle waaiden. Hel Levoegd gezag Lepaall ol de aanwezige
aicleologiscle waaiden Leloudenswaaidig zijn. !ndien deze Lelou-
denswaaidig zijn dienl le woiden oveiwogen ol deze in silu dan wel
ex silu (=opgiaven) Lewaaid dienen le woiden.


1oorschrifien besienningsplan Kenpisch Bedrijvenpark geneenie Bladel 23

7.4.3. 8eschermlng waarden van de gronden

De in 7.4.2. Ledoelde weilzaamleden zijn sleclls loelaalLaai indien
lieidooi dan wel dooi de daaivan lelzij diiecl. lelzij indiiecl le vei-
wacllen gevolgen vooi de aanwezige aicleologiscle veiwacllingswaai-
den van de gionden niel oneveniedig woiden aangelasl.


7.5. VrijsteIIing van de bouwvoorschriften

7.5.l. Grotere maatvoerlng nutsvoorzlenlngen

Buigemeeslei en welloudeis zijn Levoegd viijslelling le veilenen van lel
Lepaalde in aililel 7.2.2. leneinde len Leloeve van nulsgeLouwen een
LeLouwde oppeivlalle van maximaal 15 m´ en een Louwloogle van
maximaal 4 m loe le slaan. mel inacllneming van de volgende Lepalin-
gen:
a. ei vindl geen oneveniedige aanlasling plaals van de geLiuilsmoge-
lijlleden van aangienzende gionden en de Lelangen van deiden mo-
gen niel oneveniedig woiden gesclaad;
L. ei vindl geen oneveniedige aanlasling plaals van de in de omgeving
aanwezige aiclilecloniscle en/ol culluuilisloiiscle waaiden;
c. de veileeisveiligleid mag niel in lel gediang lomen.


7.6. Cebruiksvoorschriften

7.6.l. Algemeen

Hel is veiLoden de gionden en Louwweilen le geLiuilen ol le lalen ge-
Liuilen op een wijze ol lol een doel. sliijdig mel deze Leslemming.


7.6.2. Strlìdlg gebrulk

Tol een geLiuil. sliijdig mel deze Leslemming. zoals Ledoeld in aililel
7.6.1.. woidl in iedei geval geielend lel geLiuil:
a. vooi paileien. laden en lossen;
L. als opslag ol Leigplaals van geLiuille. algedanlle c.q. aan de ooi-
spionlelijle Leslemming onlliollen vooiweipen en/ol slollen en/ol
maleiialen Leloudens vooi zovei noodzalelijl in veiLand mel lel op
de Leslemming geiiclle geLiuil van de giond;
c. vooi lel sloilen ol lozen van vasle ol vloeiLaie alvalslollen. Lelou-
dens vooi zovei noodzalelijl in veiLand mel lel op de Leslemming
geiiclle geLiuil van de giond in ol op daaivooi ingeiiclle vooizie-
ningen.


1oorschrifien besienningsplan Kenpisch Bedrijvenpark geneenie Bladel 24

7.6.3. vrlìstelllng

Buigemeeslei en welloudeis veilenen viijslelling van lel Lepaalde in
aililel 7.6.1. indien sliille loepassing daaivan zou leiden lol een Lepei-
ling van lel meesl doelmalige geLiuil. welle Lepeiling niel dooi diin-
gende iedenen woidl geiecllvaaidigd.


7.7. Procedure

Bij lel veilenen van viijslelling dienl de pioceduieLepaling opgenomen
in aililel 19 in acll le woiden genomen.1oorschrifien besienningsplan Kenpisch Bedrijvenpark geneenie Bladel 25

ArtikeI 8. MaatschappeIijke doeIeinden, kapeI - M(k)8.1. DoeIeindenomschrijving

De op de planlaail als 'Maalsclappelijle doeleinden. lapel - M(l)' aan-
gewezen gionden zijn Leslemd vooi:
a. lel Leloud van de Leslaande lapel. mede vanuil lel oogpunl van de
culluuilisloiiscl-Louwlundige waaide;
mel de daaiLijLeloiende:
L. luinen en eiven;
c. Louwweilen. geen geLouwen zijnde.


8.2. ßouwvoorschiften

8.2.l. Gebouwen

Op ol in deze gionden dienl lel Leslaande geLouw mel culluuilisloiiscl-
Louwlundige waaide. de lapel. le woiden gelandlaald. Þieuwe geLou-
wen zijn niel loegeslaan. Len uilLieiding van de lapel mel maximaal
1Oº van de Leslaande malen is loegeslaan. mils de culluuilisloiiscl-
Louwlundige waaide Lelouden Llijll dan wel woidl veisleill.


8.2.2. 8ouwwerken, geen gebouwen zlìnde

Vooi lel Louwen van Louwweilen. geen geLouwen zijnde. geldl dal de
loogle van eil- en leiieinalscleidingen maximaal 2 m mag Lediagen.


8.3. Cebruiksvoorschriften

8.3.l. Algemeen

Hel is veiLoden de gionden en Louwweilen le geLiuilen ol le lalen ge-
Liuilen op een wijze ol lol een doel. sliijdig mel deze Leslemming.

8.3.2. Strlìdlg gebrulk

Tol een geLiuil. sliijdig mel deze Leslemming. zoals Ledoeld in aililel
8.3.1.. woidl in iedei geval geielend lel geLiuil:
a. vooi paileien. laden en lossen;
L. als opslag ol Leigplaals van geLiuille. algedanlle c.q. aan de ooi-
spionlelijle Leslemming onlliollen vooiweipen en/ol slollen en/ol
maleiialen Leloudens vooi zovei noodzalelijl in veiLand mel lel op
de Leslemming geiiclle geLiuil van de giond;
1oorschrifien besienningsplan Kenpisch Bedrijvenpark geneenie Bladel 26

c. vooi lel sloilen ol lozen van vasle ol vloeiLaie alvalslollen. Lelou-
dens vooi zovei noodzalelijl in veiLand mel lel op de Leslemming
geiiclle geLiuil van de giond in ol op daaivooi ingeiiclle vooizie-
ningen.


8.3.3. vrlìstelllng

Buigemeeslei en welloudeis veilenen viijslelling van lel Lepaalde in
aililel 8.3.1. indien sliille loepassing daaivan zou leiden lol een Lepei-
ling van lel meesl doelmalige geLiuil. welle Lepeiling niel dooi diin-
gende iedenen woidl geiecllvaaidigd.


8.4. Procedure

Bij lel veilenen van viijslelling dienl de pioceduieLepaling opgenomen
in aililel 19 in acll le woiden genomen.


1oorschrifien besienningsplan Kenpisch Bedrijvenpark geneenie Bladel 27

ArtikeI 9. Recreatieve doeIeinden, motorcrossterrein - R(m)9.1. DoeIeindenomschrijving

De op de planlaail als 'Reciealieve doeleinden. moloiciossleiiein - R(m)'
aangewezen gionden zijn Leslemd vooi:
 moloiciossleiiein. levens aangemeill als geluidzoneiingsplicllige
iniiclling;
 lel Leloud en onlwilleling van Leslaande gioenvooizieningen mel
name lel Lelouden en veisleilen van de alscleimende lunclie vanal
de Leslemming Veileeisdoeleinden aan de zuidzijde van de Leslem-
ming;
een en andei mel dien veislande dal Lediijlswoningen niel zijn loege-
slaan.


9.2. ßouwvoorschriften

De lol 'Reciealieve doeleinden. moloiciossleiiein - R(m)' Leslemde giond
mag woiden LeLouwd mel geLouwen en Louwweilen. geen geLouwen
zijnde. uilsluilend len diensle van deze Leslemming. mel dien veislande
dal:
a. de maximale oppeivlalle niel meei dan 1OO m
2
mag Lediagen;
L. de loogle van geLouwen maximaal 6 m Lediaagl;
c. de dallelling van geLouwen Lediaagl O`;
d. de loogle van Louwweilen. geen geLouwen zijnde. maximaal 4 m
Lediaagl mel dien veislande dal leiieinalscleidingen maximaal 2 m
loog mogen zijn;
e. de alsland lol de peiceelsgiens:
 vooi LeLouwing lagei dan 3 m minimaal 3 m Lediaagl;
 vooi LeLouwing logei dan 3 m minimaal 1O m Lediaagl;
 vooi leiieinalscleidingen minimaal 2 m Lediaagl;
l. de alsland van de geLouwen lol de as van de weg Lediaagl minimaal
18 m vooi de op de planlaail aangeduide 'langzaamveileeiioules';
g. de alsland van de geLouwen lol lel midden van de Leslemming Vei-
leeisdoeleinden aan de zuidzijde Lediaagl minimaal 8O m


9.3. Nadere eisen

Buigemeeslei en welloudeis zijn Levoegd op giond van en mel inacllne-
ming van lel Lepaalde in aililel 15 van de Wel op de Ruimlelijle Oide-
ning nadeie eisen le slellen len aanzien van:
a. de alsland van LeLouwing lol de peiceelsgienzen;
L. de silueiing van LeLouwing;
c. de almelingen en lapvoimen van geLouwen.
len Leloeve van:
1. de gewensle concenlialie van de LeLouwing op lel Louwvlal;
2. lel Leloud en leislel van culluuilisloiiscle waaiden;
3. een goede landsclappelijle inpassing;
1oorschrifien besienningsplan Kenpisch Bedrijvenpark geneenie Bladel 28

4. Leloud en leislel van ecologiscle waaiden;
5. een goede sledenLouwlundige inpassing;
6. een goede veileeislundige inpassing;
7. iuimle vooi nog aan le Liengen eilLeplanling;
8. de geLiuilsmogelijlleden van de aangienzende gionden
vooizovei is aangegeven mel een 'x' in ondeislaand sclema. waaiLij geldl
dal een doelmalig geLiuil niel oneveniedig mag woiden Lemoeilijll.

Sclema nadeie eisen:
a. L. c.
1. x x
2. x x
3. x x x
4. x x
5. x x x
6. x x
7. x x
8. x x


9.4. AanIegvergunning

9.4.l. Algemeen

Hel is veiLoden zondei ol in alwijling van een scliillelijle veigunning
van Luigemeeslei en welloudeis (aanlegveigunning) de volgende wei-
len. geen Louwweilen zijnde. en weilzaamleden uil le voeien:
a. lel veiwijdeien van Leplanling;
L. lel veigiaven van waleigangen en waleipailijen.


9.4.2. Ultzonderlngen

Hel in aililel 9.4.1.veivalle veiLod is niel van loepassing op weilen en
weilzaamleden welle:
a. lel noimale ondeiloud Leliellen;
L. ieeds in uilvoeiing zijn op lel lijdslip van lel van liacll woiden van
dil plan.


9.4.3. 8eschermlng rulmtellìke kwalltelten

De in aililel 9.4.1. genoemde veigunning lan sleclls woiden veileend.
mils geen oneveniedige aanlasling plaalsvindl van de iuimlelijle lwali-
leilen van lel leiiein.

1oorschrifien besienningsplan Kenpisch Bedrijvenpark geneenie Bladel 29

9.5. Cebruiksvoorschriften

9.5.l. Algemeen

Hel is veiLoden de gionden en Louwweilen le geLiuilen ol le lalen ge-
Liuilen op een wijze ol lol een doel. sliijdig mel deze Leslemming.


9.5.2. Strlìdlg gebrulk

Tol een geLiuil. sliijdig mel deze Leslemming. zoals Ledoeld in aililel
9.5.1.. woidl in iedei geval geielend:
a. als opslag ol Leigplaals van geLiuille. algedanlle c.q. aan de ooi-
spionlelijle Leslemming onlliollen vooiweipen en/ol slollen en/ol
maleiialen Leloudens vooi zovei noodzalelijl in veiLand mel lel op
de Leslemming geiiclle geLiuil van de giond;
L. vooi lel sloilen ol lozen van vasle ol vloeiLaie alvalslollen. Lelou-
dens vooi zovei noodzalelijl in veiLand mel lel op de Leslemming
geiiclle geLiuil van de giond in ol op daaivooi ingeiiclle vooizie-
ningen.


9.5.3. vrlìstelllng

Buigemeeslei en welloudeis veilenen viijslelling van lel Lepaalde in
aililel 9.5.1. indien sliille loepassing daaivan zou leiden lol een Lepei-
ling van lel meesl doelmalige geLiuil. welle Lepeiling niel dooi diin-
gende iedenen woidl geiecllvaaidigd.


9.6. Procedure

Bij lel veilenen van viijslelling dienl de pioceduieLepaling opgenomen
in aililel 19 in acll le woiden genomen.


1oorschrifien besienningsplan Kenpisch Bedrijvenpark geneenie Bladel 30

ArtikeI 10. VerkeersdoeIeinden - V10.1. DoeIeindenomschrijving

De op de planlaail als 'Veileeisdoeleinden -V' aangewezen gionden. zijn
Leslemd vooi:
 de piovinciale weg (geLiedsonlsluilingsweg) die een veiLinding voiml
lussen de A67 en de Þ284 inclusiel LijLeloiende aansluilingen op lel
wegennel;
 de veileeislundige aansluiling van de piovinciale weg op de iijlsweg
volgens lel model algemeen Lelend als 'Haailemmeimeeiaansluiling'
inclusiel viaduclen en op - en aliillen;
 voel- en iijwielpaden;
 ondeiloudspaden;
 gioenvooizieningen;
 waleiluislouding (o.a. inlillialie- en ielenliegeLieden vooi lemelwa-
lei en de aan- en alvoei van lemelwalei);
mel daaiaan ondeigesclill
 nulsvooizieningen;
mel de daaiLij Leloiende:
 Louwweilen. geen geLouwen zijnde.


10.2. DetaiIIering van de doeIeinden

Vooi de iniiclling van de wegen gelden de piolielen zoals opgenomen in
paiagiaal 4.5 van de loeliclling als uilgangspunl. De piovinciale weg
Leslaal uil maximaal 2 iijLanen mel ell maximaal 2 iijsliolen. de aan-
sluilingen op lel aansluilende wegennel en de LijLeloiende vooizienin-
gen zoals gioenvooizieningen en waleigangen. De piovinciale weg woidl
ingeiicll volgens de piincipes van Duuizaam Veilig. Dil Lelelenl ondei
meei dal de aanliggende peicelen niel iecllslieels op de piovinciale weg
woiden onlslolen.


10.3. ßouwvoorschriften

l0.3.l. Algemeen

Op de gionden als Ledoeld in aililel 1O.1. zijn uilsluilend loegeslaan:
a. geLouwen en Louwweilen geen geLouwen zijnde van openLaai nul
zoals geLouwen vooi lelecommunicalie. walei- en eneigiedisliiLulie.
e.d.;
L. geLouwen en Louwweilen geen geLouwen zijnde die len diensle
slaan van de Leslemming.


1oorschrifien besienningsplan Kenpisch Bedrijvenpark geneenie Bladel 31

l0.3.2. Gebouwen

Vooi lel Louwen van geLouwen gelden de volgende Lepalingen:
a. de Louwloogle van geLouwen vooi lelecommunicalie. walei- en
eneigiedisliiLulie mag niel meei Lediagen dan 3.5 m;
L. de LeLouwde oppeivlalle van geLouwen vooi lelecommunicalie.
walei- en eneigiedisliiLulie mag pei geLouw niel meei Lediagen dan
1O m´.


l0.3.3. 8ouwwerken, geen gebouwen zlìnde

Vooi lel Louwen van Louwweilen. geen geLouwen zijnde gelden de vol-
gende Lepalingen:

Bouwwerk, geen gebouw zijnde Ma\inale hoogie in n
Bewegwijzeiingen 9
Iicll- en andeie maslen 12
Viaduclen: - consliucliedeel
- veilicllingsmaslen/Lalusliades
6
6
Oveiige Louwweilen. geen geLouwen zijnde 4
Alaimmaslen 4O


10.4. Nadere eisen

Buigemeeslei en Welloudeis lunnen nadeie eisen slellen aan de plaals
en de almelingen van de LeLouwing. len Leloeve van:
a. de verkeersveiligheid
lei waaiLoiging van de veileeisveiligleid en in lel Lijzondei de Le-
nodigde uilzicllloelen op loelen van wegen;
L. de sociale veiligheid
lei waaiLoiging en lei vooiloming van een iuimlelijle silualie die
onoveizicllelijl. onleilenLaai en niel-sociaal conlioleeiLaai is;
c. een sanenhangend siraai- en bebouwingsbeeld
in lel Lelang van een veianlwooide. evenwicllige en samenlangende
sledenLouwlundige en aiclilecloniscle inpassing zoals inlegiaal le
nemen in een nog vasl le slellen Leeldlwalileilplan. mel aandacll
vooi:
een goede veilouding lussen Louwmassa en gevelLeelden;
de samenlang mel naLij gelegen LeLouwing;
de loogledilleienlialie;
een goede veilouding lussen Louwmassa en iniiclling van de om-
geving.


1oorschrifien besienningsplan Kenpisch Bedrijvenpark geneenie Bladel 32

10.5. VrijsteIIing van de bouwvoorschriften

l0.5.l. Maatvoerlng nutsvoorzlenlngen

Buigemeeslei en welloudeis zijn Levoegd viijslelling le veilenen van lel
Lepaalde in aililel 1O.3.2. leneinde len Leloeve van nulsgeLouwen een
LeLouwde oppeivlalle van maximaal 1O m´ en een Louwloogle van
maximaal 4 m loe le slaan. mel inacllneming van de volgende Lepalin-
gen:
a. ei vindl geen oneveniedige aanlasling plaals van de geLiuilsmoge-
lijlleden van aangienzende gionden en de Lelangen van deiden mo-
gen niel oneveniedig woiden gesclaad;
L. ei vindl geen oneveniedige aanlasling plaals van de in de omgeving
aanwezige aiclilecloniscle en/ol culluuilisloiiscle waaiden;
c. de veileeisveiligleid mag niel in lel gediang lomen.


10.6. Cebruiksvoorschriften

l0.6.l. Algemeen

Hel is veiLoden de gionden en Louwweilen le geLiuilen ol le lalen ge-
Liuilen op een wijze ol lol een doel. sliijdig mel deze Leslemming.


l0.6.2. Strlìdlg gebrulk

Tol een geLiuil. sliijdig mel deze Leslemming. zoals Ledoeld in aililel
1O.6.1.. woidl in iedei geval geielend lel geLiuil:
c. vooi paileien. laden en lossen;
d. als opslag ol Leigplaals van geLiuille. algedanlle c.q. aan de ooi-
spionlelijle Leslemming onlliollen vooiweipen en/ol slollen en/ol
maleiialen Leloudens vooi zovei noodzalelijl in veiLand mel lel op
de Leslemming geiiclle geLiuil van de giond;
e. vooi lel sloilen ol lozen van vasle ol vloeiLaie alvalslollen. Lelou-
dens vooi zovei noodzalelijl in veiLand mel lel op de Leslemming
geiiclle geLiuil van de giond in ol op daaivooi ingeiiclle vooizie-
ningen.


l0.6.3. vrlìstelllng

Buigemeeslei en welloudeis veilenen viijslelling van lel Lepaalde in
aililel 1O.6.1. indien sliille loepassing daaivan zou leiden lol een Lepei-
ling van lel meesl doelmalige geLiuil. welle Lepeiling niel dooi diin-
gende iedenen woidl geiecllvaaidigd.


10.7. Procedure

Bij lel veilenen van viijslelling dienl de pioceduieLepaling opgenomen
in aililel 19 in acll le woiden genomen.
1oorschrifien besienningsplan Kenpisch Bedrijvenpark geneenie Bladel 33

ArtikeI 11. WoondoeIeinden - W11.1. DoeIeindenomschrijving

De op de planlaail vooi 'Woondoeleinden - W' aangewezen gionden zijn
Leslemd:
a. woonluizen al dan niel in comLinalie mel iuimle vooi een aan-luis-
veiLonden Leioep;
L. aan- en uilLouwen en LijgeLouwen;
mel de daaiLijLeloiende:
c. luinen en eiven;
d. Louwweilen. geen geLouwen zijnde.
mel dien veislande dal de lenmeilende linlLeLouwingsliucluui en Le-
slaande culluuilisloiiscle waaiden langs de Ganzesliaal in sland woidl
gelouden dan wel woidl veisleill.


11.2. ßouwvoorschriften

ll.2.l. Hoofdgebouw

Vooi lel Louwen van looldgeLouwen gelden de volgende Lepalingen:
a. als looldgeLouw mogen uilsluilend woonluizen woiden geLouwd;
L. een looldgeLouw mag uilsluilend Linnen een Louwvlal woiden ge-
Louwd;
c. de inloud van een looldgeLouw mag niel meei Lediagen dan 6OO
m
3
;
d. indien de inloud van een Leslaand looldgeLouw ieeds meei Le-
diaagl dan 6OO m
3
geldl die inloud als maximum;
e. de goolloogle van een looldgeLouw Lediaagl maximaal 5.5 m;
l. de Louwloogle van een looldgeLouw Lediaagl maximaal 1O m;
g. vooi zovei de Leslaande gool- iespeclievelijl Louwloogle van een
looldgeLouw logei is. geldl deze Leslaande loogle als maximum;
l. de alsland van een looldgeLouw lol de peiceelsgiens Lediaagl mi-
nimaal 5 m;
i. een goede landsclappelijle en sledenLouwlundige inpassing veize-
leid is;
j. lel Leslaande lisloiiscl-Louwlundige laiallei van lel looldge-
Louw gewaaiLoigd Llijll.


ll.2.2. Aan-, en ultbouwen en blìgebouwen

Vooi lel Louwen van aan- en uilLouwen en LijgeLouwen gelden de vol-
gende Lepalingen:
a. de gezamenlijle oppeivlalle van de aan- en uilLouwen en LijgeLou-
wen mag pei looldgeLouw niel meei dan 9O m´ Lediagen;
L. de goolloogle van een aan- en uilLouw en een LijgeLouw Lediaagl
maximaal 3 m;
1oorschrifien besienningsplan Kenpisch Bedrijvenpark geneenie Bladel 34

c. de Louwloogle van een aan- en uilLouw en een LijgeLouw Lediaagl
maximaal 5.5 m;
d. vooi zovei de Leslaande gool- iespeclievelijl Louwloogle van een
aan- en uilLouw en een LijgeLouw logei is. geldl deze Leslaande
loogle als maximum;
e. de alsland van een aan- en uilLouw en een LijgeLouw dienen op een
alsland van minimaal 3 m acllei de vooigeveliooilijn van lel loold-
geLouw le woiden geLouwd;
l. Lij viijslaande looldgeLouwen dienl een dei zijsliolen viij van aan-
en uilLouwen en LijgeLouwen le Llijven lol de lijn evenwijdig aan en
op een alsland van 25 m acllei de vooigeveliooilijn.


ll.2.3. Ondergronds bouwen

Vooi lel ondeigionds Louwen geldl dal de veilicale dieple van een on-
deigionds Louwweil niel meei mag Lediagen dan 4 m Leneden peil.


ll.2.4. 8ouwwerken, geen gebouwen zlìnde

Vooi lel Louwen van Louwweilen. geen geLouwen zijnde. gelden de
volgende Lepalingen:
a. Louwweilen. geen geLouwen zijnde. mogen woiden geLouwd Linnen
en Luilen lel Louwvlal;
mel Lelielling lol lel Louwen van oveilappingen gelden de volgende
Lepalingen:
L. een oveilapping mag vooi de vooigeveliooilijn woiden geLouwd.
mils de oveiscliijding maximaal 3 m Lediaagl;
c. de alsland lol de Leslemminggiens Lediaagl minimaal 1 m;
d. de oppeivlalle Lediaagl maximaal 25 m´;
e. de Louwloogle Lediaagl maximaal 3 m
l. de (LouwOloogle van eil- en leiieinalscleidingen Lediaagl maxi-
maal 2 m. mel dien veislande dal de (Louw)loogle vooi eil- en lei-
ieinalscleidingen vooi de naai de weg geleeide gevel maximaal 1 m
mag Lediagen;
g. de (Louw)loogle van oveiige Louwweilen. geen geLouwen zijnde.
Lediaagl maximaal 4 m.


11.3. Nader eisen

Buigemeeslei en welloudeis lunnen nadeie eisen slellen aan de plaals en
de almelingen van de LeLouwing. len Leloeve van:
a. een samenlangend sliaal- en LeLouwingsLeeld;
L. lel Leloud van Leslaande culluuilisloiiscle waaiden ol lel lislo-
iiscl-Louwlundige laiallei van Leslaande geLouwen;
c. een goede woonsilualie;
d. de veileeisveiligleid;
e. de sociale veiligleid; en
l. de geLiuilsmogelijlleden van de aangienzende gionden.
1oorschrifien besienningsplan Kenpisch Bedrijvenpark geneenie Bladel 35

11.4. VrijsteIIing van de bouwvoorschriften

ll.4.l. vergrotlng oppervlakte hoofdgebouw en aan- en ultbouwen en blìge-
bouwen

Buigemeeslei en welloudeis zijn Levoegd viijslelling le veilenen van lel
Lepaalde in aililel 11.2.1. en 11.2.2. vooi lel veigiolen van de inloud
van een looldgeLouw lol maximaal 75O m
3
ol lel uilLieiden van de op-
peivlalle aan aan- en uilLouwen en LijgeLouwen lol maximaal 2OO m
2
pei
looldgeLouw. mils:
− de oppeivlalle aan aan- en uilLouwen en LijgeLouwen Lenul vooi
aan luis geLonden Leioepen niel meei Lediaagl dan 75 m
2
;
− Lovenmalige Leslaande vooimalige agiaiiscle LediijlsgeLouwen
woiden gesloopl en dal vooi:
− maximaal 2Oº van de gesloople oppeivlalle Loven de diiecl loe-
geslane oppeivlalle aan aan- en uilLouwen en LijgeLouwen (9O
m´) is loegeslaan. olwel
− maximaal 1Oº van de gesloople inloud Loven de diiecl loege-
slane inloud (6OO m
3
) van lel looldgeLouw is loegeslaan;


ll.4.2. Splltsen bestaand hoofdgebouw

Buigemeeslei en welloudeis zijn Levoegd viijslelling le veilenen vooi
lel splilsen van een Leslaand looldgeLouw mel dien veislande dal:
− een goede landsclappelijle en sledenLouwlundige inpassing veize-
leid is;
− lel Leslaande looldgeLouw niel woidl veigiool en lel agiaiiscl vooi-
lomen gelandlaald Llijll;
− Leide delen van lel looldgeLouw na de splilsing ell een inloud van
lenminsle 35O m
3
dienen le Lezillen;
− de inloud van lel Leslaande looldgeLouw dooi de splilsing niel mag
woiden veigiool;
− vooimalige LediijlsgeLouwen dienen le woiden algeLiolen lol een
oppeivlalle van maximaal 9O m
2
pei looldgeLouw iesleeil. lenzij de
LediijlsLeLouwing culluuilisloiiscle. landsclappelijle en/ol aicli-
lecloniscle waaiden Lezil. in well geval deze LediijlsLeLouwing als
LijgeLouw in sland mag woiden gelouden.


ll.4.3. voorwaarden voor vrlìstelllng

De in aililel 11.4.1. en 11.4.2.genoemde viijslellingen lunnen sleclls
woiden veileend. mils geen oneveniedige aanlasling plaalsvindl van:
a. lel sliaal- en LeLouwingsLeeld;
L. lel lisloiiscl-Louwlundige laiallei van Leslaande geLouwen;
c. de woonsilualie;
d. de veileeisveiligleid;
e. de sociale veiligleid;
l. de milieusilualie;
g. de geLiuilsmogelijlleden van de aangienzende gionden.
1oorschrifien besienningsplan Kenpisch Bedrijvenpark geneenie Bladel 36

11.5. Cebruiksvoorschriften

ll.5.l. Algemeen

Hel is veiLoden de gionden en Louwweilen le geLiuilen ol le lalen ge-
Liuilen op een wijze ol lol een doel. sliijdig mel deze Leslemming.


ll.5.2. Strlìdlg gebrulk

Tol een geLiuil. sliijdig mel deze Leslemming. zoals Ledoeld in aililel
11.5.1. woidl in iedei geval geielend:
a. lel geLiuil van LijgeLouwen vooi Lewoning;
L. lel geLiuil van gionden en Louwweilen len Leloeve van een sels-
iniiclling.


ll.5.3. vrlìstelllng

Buigemeeslei en welloudeis veilenen viijslelling van lel Lepaalde in
aililel 11.5.1.. indien sliille loepassing daaivan zou leiden lol een Le-
peiling van lel meesl doelmalige geLiuil. welle Lepeiling niel dooi
diingende iedenen woidl geiecllvaaidigd.


11.6. Procedure

Bij lel veilenen van viijslelling dienl de pioceduieLepaling opgenomen
in aililel 19 in acll le woiden genomen.


1oorschrifien besienningsplan Kenpisch Bedrijvenpark geneenie Bladel 37


PARACRAAF III.AANVULL£ND£ ߣPALINC£NArtikeI 12. Anti-dubbeIteIbepaIing

Giond welle eenmaal in aanmeiling is genomen Lij lel loeslaan van een
Louwplan waaiaan uilvoeiing is ol alsnog lan woiden gegeven. Llijll Lij
de Leooideling van laleie Louwplannen Luilen Lesclouwing.


ArtikeI 13. UitsIuiting aanvuIIende werking ßouwverorde-
ning

De vooiscliillen van de Bouwveioidening len aanzien van ondeiweipen
van sledenLouwlundige aaid Llijven oveieenlomslig lel geslelde in ai-
lilel 9 lid 2 van de Woningwel Luilen loepassing. Leloudens len aanzien
van de volgende ondeiweipen:
a. de iiclllijnen vooi lel veilenen van viijslelling van de sledenLouw-
lundige Lepalingen;
L. de LeieilLaaileid van geLouwen vooi wegveileei;
c. de LeieilLaaileid van geLouwen vooi gelandicaplen;
d. lel Louwen Lij loogspanningsleidingen en ondeigiondse loold-
lianspoilleidingen;
e. de paileeigelegenleid en laad- en losmogelijlleden; en
l. de iuimle lussen Louwweilen.


ArtikeI 14. Wijzigingsbevoegdheid met nummer 1

Buigemeeslei en welloudeis zijn Levoegd om. mel loepassing van aililel
2O van deze vooiscliillen. lel plan le wijzigen vooi lel geLied aangege-
ven op de planlaail mel de aanduiding 'WijzigingsLevoegdleid mel
nummei 1' waaiLij de Leslemmingen 'Gioenvooizieningen' lan woiden
gewijzigd in de Leslemming 'Reciealieve doeleinden. moloiciossleiiein'
len Leloeve van de iniiclling van een moloiciossleiiein mel LijLeloien-
de vooizieningen. mils:
a. lel le wijzigen geLied aansluil aan lel Leslaande moloiciossleiiein
'De KelelLeig';
L. voldaan lan woiden aan de milieuleclniscle eisen;
c. de alscleimende weiling van de gioenvooiziening len opziclle van
de A67 in sland Llijll.
1oorschrifien besienningsplan Kenpisch Bedrijvenpark geneenie Bladel 38

ArtikeI 15. AIgemene vrijsteIIingsbevoegdheid

Buigemeeslei en welloudeis lunnen. mils geen oneveniedige alLieul
woidl gedaan aan lel sliaal- en LeLouwingsLeeld. de woonsilualie. de
milieusilualie. de veileeisveiligleid. de sociale veiligleid en de ge-
Liuilsmogelijlleden van de aangienzende gionden. viijslelling veilenen
van:
a. de Lij iecll in de vooiscliillen gegeven malen. almelingen. peicen-
lages lol niel meei dan 1Oº van die malen. almelingen en peicenla-
ges;
L. de LeslemmingsLepalingen en loeslaan dal lel Leloop ol lel pioliel
van wegen ol de aansluiling van wegen ondeiling in geiinge male
woidl aangepasl. indien de veileeisveiligleid en/ol inlensileil daai-
loe aanleiding geven;
c. de LeslemmingsLepalingen en loeslaan dal Louwgienzen woiden
oveisclieden. indien een meelveisclil daailoe aanleiding geell;
d. de LeslemmingsLepalingen len aanzien van de loogle van Louwwei-
len. geen geLouwen zijnde. en loeslaan dal de loogle van de Louw-
weilen. geen geLouwen zijnde. woidl veigiool lol niel meei dan
1O.OO m;
e. de LeslemmingsLepalingen len aanzien van de loogle van Louwwei-
len. geen geLouwen zijnde. en loeslaan dal de loogle van Louwwei-
len. geen geLouwen zijnde. len Leloeve van lunslweilen. geen ge-
Louwen zijnde. en len Leloeve van zend-. onlvang- en/ol siienemas-
len. woidl veigiool lol niel meei dan 4O.OO m;
l. lel Lepaalde len aanzien van de maximale (Louw)loogle van ge-
Louwen en loeslaan dal de (Louw)loogle van de geLouwen len Le-
loeve van plaalselijle veilogingen. zoals sclooislenen. lucllloleis.
lillloleis en liclllappen. mils:
1. de oppeivlalle van de veigioling niel meei dan 1O m´ Lediaagl;
2. de loogle niel meei dan 1.25 maal de maximale (Louw)loogle
van lel Leliellende geLouw Lediaagl.

Bij lel loepassen van de viijslellingsLevoegdleid als Ledoeld in dil aili-
lel geldl de pioceduie zoals veival in aililel 19 van dil Leslemmingsplan.


ArtikeI 16. AIgemene wijzigingsbevoegdheid

Buigemeeslei en welloudeis zijn Levoegd om. mel loepassing van aililel
2O van deze vooiscliillen. lel plan wijzigen len aanzien van de Leslem-
mingsgiens. vooi zovei de alwijling van geiinge aaid is en len aanzien
van ondeigesclille punlen. wanneei dil mel lel oog op de pialliscle
uilvoeiing geiecllvaaidigd is iespeclievelijl de aanpassing aan de leiiein
gesleldleid dil noodzalelijl maall en de Lelangen van deiden niel one-
veniedig woiden gesclaad.1oorschrifien besienningsplan Kenpisch Bedrijvenpark geneenie Bladel 39

ArtikeI 17. AIgemene gebruiksbepaIing

17.1. Cebruik

Hel is veiLoden gionden en Louwweilen le geLiuilen op een wijze ol lol
een doel in sliijd mel de Leslemming(en).
Ondei sliijdig geLiuil als Ledoeld in lid 1 van dil aililel woidl in iedei
geval veislaan; vooizovei niel iecllslieels dienend vooi lel noimale
geLiuil oveieenlomslig de Leslemming:
- lel geLiuilen van onLeLouwd Llijvende gionden ol lel geLiuil van
opslallen len Leloeve van doeleinden van opslag. sloil ol lozing;
- lel in geLiuil nemen van onLeLouwd Llijvende gionden ol lel ge-
Liuil van opslallen vooi doeleinden van landel ol Lediijl;
- lel in geLiuil nemen van onLeLouwd Llijvende gionden ol lel ge-
Liuil van opslallen len Leloeve van geluidlindeilijle iniicllingen;
- lel in geLiuil nemen van onLeLouwd Llijvende gionden ol lel ge-
Liuil van opslallen len Leloeve van veiLlijlsieciealie;
- lel zellslandig wonen in een LijgeLouw;
- lel geLiuil van een geLouw len Leloeve van een selsiniiclling;
- lel peimanenl Lewonen van een ieciealiewoning/slacaiavan;
- lel aanleggen/veilaiden van wandel-. iijwiel- en iuileipaden mel een
Lieedle van meei dan 1.5 m;
- lel in geLiuil nemen van onLeLouwd Llijvende gionden ol lel ge-
Liuil van opslallen vooi loiecadoeleinden;
- lel geLiuil van gionden Luilen de Louwvlallen len Leloeve van
peimanenle loge en lage andeie leellvooizieningen. vooizovei deze
niel als Louwweilen zijn aan le meilen.

17.2. Strijdig gebruik

Buigemeeslei en welloudeis veilenen viijslelling van lel in lel eeisle lid
veivalle veiLod indien sliille loepassing daaivan zou leiden lol een Le-
peiling van lel meesl doelmalige geLiuil. die niel dooi diingende iede-
nen woidl geiecllvaaidigd.

17.3. VrijsteIIing

Bij loepassing van de viijslellingspioceduie als Ledoeld in lel lweede lid
geldl de pioceduie zoals veival in aililel 19 van dil Leslemmingsplan.1oorschrifien besienningsplan Kenpisch Bedrijvenpark geneenie Bladel 40

ArtikeI 18. DvergangsbepaIingen

18.1. DvergangsbepaIingen ten aanzien van bouwwerken

Bouwweilen. welle op lel lijdslip van de eeisle leiinzagelegging van dil
plan Leslaan dan wel woiden geLouwd ol lunnen woiden geLouwd mel
inacllneming van lel Lepaalde in ol liacllens de Woningwel. en in eni-
geilei opzicll van lel plan alwijlen. mogen. mils de Leslaande alwijlin-
gen naai de aaid en omvang niel woiden veigiool:
a. gedeellelijl woiden veinieuwd ol veiandeid;
L. na lel lenielgaan len gevolge van een calamileil geleel woiden vei-
nieuwd ol veiandeid. mils de aanviaag van de Louwveigunning ge-
scliedl Linnen lwee jaai na lel lenielgaan.
Deze Lepalingen zijn niel van loepassing op Louwweilen. die weliswaai
Leslaan op lel lijdslip van de leiinzagelegging van lel onlweip van dil
plan. docl zijn geLouwd in sliijd mel lel loen geldende plan. daaiondei
Legiepen de oveigangsLepaling van dal plan.


18.2. DvergangsbepaIingen ten aanzien van het gebruik

Hel geLiuil van gionden en Louwweilen dal Leslond op lel lijdslip van
lel van liacll woiden van dil plan. mag woiden vooilgezel ol gewijzigd.
zolang en vooi zovei de sliijdigleid van dal geLiuil len opziclle van lel
geLiuil oveieenlomslig de Leslemmingen in dil plan. naai de aaid en
omvang niel woidl veigiool.
Deze Lepaling is niel van loepassing op lel geLiuil dal ieeds in sliijd
was mel lel vooileen geldende Leslemmingsplan. daaiondei Legiepen
de oveigangsLepaling van dal plan.


ArtikeI 19. ProcedureregeIs bij vrijsteIIing

Bij lel veilenen van viijslelling oveieenlomslig een in lel plan opgeno-
men viijslellingsLevoegdleid dienl Lij de vooiLeieiding van lel Lesluil
lol viijslelling de pioceduie als Ledoeld in aldeling 3.4 van de Algemene
wel Lesluuisiecll le woiden gevolgd.


ArtikeI 20. ProcedureregeIs bij wijziging en uitwerking

!ndien lel plan oveieenlomslig aililel 11 van de Wel op de Ruimlelijle
Oidening woidl gewijzigd ol uilgeweill. dienl Lij de vooiLeieiding van
lel Lesluil lol wijziging ol uilweiling de pioceduie als Ledoeld in Alde-
ling 3.4. van de Algemene wel Lesluuisiecll le woiden gevolgd.1oorschrifien besienningsplan Kenpisch Bedrijvenpark geneenie Bladel 41

ArtikeI 21. StrafbepaIing

Oveilieding van lel Lepaalde in:
− aililel 5.4.1.;
− aililel 5.5.1.;
− aililel 7.4.1.;
− aililel 7.6.1.;
− aililel 8.3.1.;
− aililel 9.4.1.;
− aililel 9.5.1.;
− aililel 1O.6.1.;
− aililel 11.5.1.;
− aililel 17. lid 1;
woidl aangemeill als een slialLaai leil als Ledoeld in aililel 1a. suL 2`
van de Wel op de Lconomiscle Deliclen.


ArtikeI 22. SIotbepaIing

Deze vooiscliillen lunnen woiden aangelaald ondei de lilel:
bestemmingsplan Kempisch Bedriivenpark gemeente Bladel.

Aldus vaslgesleld in de iaadsveigadeiing van 22 juni 2OO6

De vooizillei. De giilliei........ ........

1oorschrifien besienningsplan Kenpisch Bedrijvenpark geneenie Bladel 42


  

BijIage

$taat van bedrijfsactiviteiten
SBI NR Omschrijving bedrijfsactiviteit geur stof geIuid C gevaar verkeer visueeI afstand CAT B D L
stank-
gevoeIig
01 -
LANDBOUW EN DÌENSTVERLENÌNG T.B.V.
DE LANDBOUW
0112 5 - champignonkwekerijen met mestfermentatie 100 10 30 C 30 1 1 100 3 B
0121 Fokken en houden van rundvee 100 30 30 C 0 1 1 100 3
0122 0 Fokken en houden van overige graasdieren:
0122 1 - paardenfokkerijen 50 30 30 C 0 1 1 50 3
0122 2 - overige graasdieren 50 30 30 C 0 1 1 50 3
0123 Fokken en houden van varkens 300 30 50 C 0 1 1 300 4 D
0124 0 Fokken en houden van pluimvee:
0124 1 - legkippen 300 30 50 C 0 1 1 300 4 D
0124 2 - opfokkippen en mestkuikens 300 30 50 C 0 1 1 300 4
0124 3 - eenden en ganzen 300 50 50 C 0 1 1 300 4
0124 4 - overig pluimvee 100 30 50 C 0 1 1 100 3 D
0125 0 Fokken en houden van overige dieren:
0125 1 - nertsen en vossen 200 30 30 C 0 1 1 200 4
0125 2 - konijnen 100 30 30 C 0 1 1 100 3
0125 3 - huisdieren 30 0 50 C 10 1 1 50 3
0125 4 - maden, wormen e.d. 100 0 30 C 10 1 1 100 3
014 Dienstverlening t.b.v. de landbouw 30 10 50 10 2 1 50 3 D
0142 KÌ-stations 50 10 50 C 0 2 1 50 3
02 -
BOSBOUW EN DÌENSTVERLENÌNG T.B.V.
BOSBOUW
020 Bosbouwbedrijven 10 10 50 0 1 1 50 3
05 - VÌSSERÌJ- EN VÌSTEELTBEDRÌJVEN
0501.1 Zeevisserijbedrijven 100 0 100 C 50 2 2 100 3 V
0501.2 Binnenvisserijbedrijven 50 0 50 C 30 1 1 50 3 V
0502 0 Vis- en schaaldierkwekerijen
0502 1 - oester-, mossel- en schelpenteeltbedrijven 100 30 50 C 0 1 1 100 3 V
0502 2 - visteeltbedrijven 50 0 50 C 0 1 1 50 3 V
10 - TURFWÌNNÌNG
103 Turfwinningbedrijven 50 50 100 C 10 2 2 100 3
11 - AARDOLÌE- EN AARDGASWÌNNÌNG
111 0 Aardolie- en aardgaswinning:
SBI NR Omschrijving bedrijfsactiviteit geur stof geIuid C gevaar verkeer visueeI afstand CAT B D L
stank-
gevoeIig
111 1 - aardoliewinputten 100 0 200 C 200 1 2 200 4 B L
14 -
WÌNNÌNG VAN ZAND, GRÌND, KLEÌ, ZOUT,
E.D.
1421 0 Steen-, grit- en krijtmalerijen (open lucht):
1421 1 - algemeen 10 100 200 10 2 1 200 4 D
144 Zoutwinningbedrijven 50 10 100 C 30 1 1 100 3 B
15 -
VERVAARDÌGÌNG VAN
VOEDÌNGSMÌDDELEN EN DRANKEN
151 0 Slachterijen en overige vleesverwerking:
151 1 - slachterijen en pluimveeslachterijen 100 0 100 C 30 2 1 100 3 D V
151 3
- bewerkingsinrichting van darmen en
vleesafval 300 0 100 C 30 2 2 300 4 V
151 4 - vleeswaren- en vleesconservenfabrieken 100 0 100 C 50 2 2 100 3 V
151 5 - loonslachterijen 50 0 50 10 1 1 50 3 V
152 0 Visverwerkingsbedrijven:
152 2 - conserveren 200 0 100 C 30 2 2 200 4 V
152 3 - roken 300 0 50 C 0 1 2 300 4 V
152 4 - verwerken anderszins 300 10 50 C 30 2 2 300 4 D V
1531 Aardappelprodukten fabrieken 300 30 200 C 50 2 2 300 4 V
1532, 1533 0 Groente- en fruitconservenfabrieken:
1532, 1533 1 - jam 50 10 100 C 10 1 1 100 3 V
1532, 1533 2 - groente algemeen 100 10 100 C 10 2 2 100 3 V
1532, 1533 3 - met koolsoorten 200 10 100 C 10 2 2 200 4 V
1532, 1533 4 - met drogerijen 300 10 200 C 30 2 2 300 4 V
1532, 1533 5 - met uienconservering (zoutinleggerij) 300 10 100 C 10 2 2 300 4 V
1541 0
Vervaardiging van ruwe plantaardige en dierlijke
oliën en vetten:
1541 1 - p.c. < 250.000 t/j 200 30 100 C 30 3 2 200 4 B V
1542 0
Raffinage van plantaardige en dierlijke oliën en
vetten:
1542 1 - p.c. < 250.000 t/j 200 10 100 C 100 3 2 200 4 B V
1543 0 Margarinefabrieken:
1543 1 - p.c. < 250.000 t/j 100 10 200 C 30 3 2 200 4 V
1551 0 Zuivelprodukten fabrieken:
SBI NR Omschrijving bedrijfsactiviteit geur stof geIuid C gevaar verkeer visueeI afstand CAT B D L
stank-
gevoeIig
1551 3 - melkprodukten fabrieken v.c. < 55.000 t/j 50 0 100 C 30 2 1 100 3 V
1551 5 - overige zuivelprodukten fabrieken 50 50 300 C 50 3 2 300 4 V
1552 Consumptie-ijsfabrieken 50 0 100 C 50 2 2 100 3 V
1561 Grutterswarenfabrieken 50 100 200 C 50 2 2 200 4 D V
1561 0 Meelfabrieken:
1561 1 - p.c. < 500 t/u 100 50 200 C 50 2 2 200 4 V
1562 0 Zetmeelfabrieken:
1562 1 - p.c. < 10 t/u 200 50 200 C 30 1 2 200 4 V
1571 0 Veevoerfabrieken:
1571 3 - drogerijen (gras, pulp, groenvoeder, veevoed 300 100 200 C 30 2 2 300 4
1571 5 - mengvoeder, p.c. < 100 t/u 200 50 200 C 30 3 3 200 4
1572 Vervaardiging van voer voor huisdieren 200 100 200 C 30 2 2 200 4
1581 0 Broodfabrieken, brood- en banketbakkerijen:
1581 2 - Brood- en beschuitfabrieken 100 30 100 C 30 2 2 100 3 V
1582 Banket, biscuit- en koekfabrieken 100 10 100 C 30 2 2 100 3 V
1584 0
Verwerking cacaobonen en vervaardiging
chocolade- en suikerwerk:
1584 3 - Suikerwerkfabrieken met suiker branden 300 30 50 30 2 2 300 4 V
1585 Deegwarenfabrieken 50 30 10 10 2 2 50 3 V
1586 0 Koffiebranderijen en theepakkerijen:
1586 2 - theepakkerijen 100 10 30 10 2 1 100 3 V
1589 Vervaardiging van overige voedingsmiddelen 200 30 50 30 2 2 200 4 D V
1589.1 Bakkerijgrondstoffenfabrieken 200 50 50 50 2 2 200 4 V
1589.2 Bakmeel- en puddingpoederfabrieken 200 50 50 30 2 2 200 4 V
1589.2 0 Soep- en soeparomafabrieken:
1589.2 1 - zonder poederdrogen 100 10 50 10 2 2 100 3 V
1589.2 2 - met poederdrogen 300 50 50 50 2 2 300 4 V
1591 Destilleerderijen en likeurstokerijen 300 30 200 C 30 2 2 300 4 V
1592 0 Vervaardiging van ethylalcohol door gisting:
1592 1 - p.c. < 5.000 t/j 200 30 200 C 30 1 2 200 4 V
1592 2 - p.c. >= 5.000 t/j 300 50 300 C 50 2 3 300 4 B V
1596 Bierbrouwerijen 300 30 100 C 50 2 2 300 4 V
1597 Mouterijen 300 50 100 C 30 2 2 300 4 V
1598 Mineraalwater- en frisdrankfabrieken 10 0 100 10 3 2 100 3 V
SBI NR Omschrijving bedrijfsactiviteit geur stof geIuid C gevaar verkeer visueeI afstand CAT B D L
stank-
gevoeIig
16 - VERWERKÌNG VAN TABAK
160 Tabakverwerkende industrie 200 30 50 C 30 2 1 200 4
17 - VERVAARDÌGÌNG VAN TEXTÌEL
171 Bewerken en spinnen van textielvezels 10 50 100 30 2 1 100 3 V
172 0 Weven van textiel:
172 1 - aantal weefgetouwen < 50 10 10 100 0 2 1 100 3 V
173 Textielveredelingsbedrijven 50 0 50 10 2 2 50 3 B V
174, 175 Vervaardiging van textielwaren 10 0 50 10 1 1 50 3 V
1751 Tapijt-, kokos- en vloermattenfabrieken 100 30 200 10 2 2 200 4 B L V
176, 177
Vervaardiging van gebreide en gehaakte stoffen
en artikelen 0 10 50 10 1 2 50 3 V
18 -
VERVAARDÌGÌNG VAN KLEDÌNG; BEREÌDEN
EN VERVEN VAN BONT
181 Vervaardiging kleding van leer 30 0 50 0 1 1 50 3 V
183
Bereiden en verven van bont; vervaardiging van
artikelen van bont 50 10 10 10 1 1 50 3 B L V
19 -
VERVAARDÌGÌNG VAN LEER EN
LEDERWAREN (EXCL. KLEDÌNG)
191 Lederfabrieken 300 30 100 10 2 2 300 4 B L V
192
Lederwarenfabrieken (excl. kleding en
schoeisel) 50 10 30 10 2 2 50 3 D V
193 Schoenenfabrieken 50 10 50 10 2 1 50 3 V
20 -
HOUTÌNDUSTRÌE EN VERVAARDÌGÌNG
ARTÌKELEN VAN HOUT, RÌET, KURK E.D.
2010.1 Houtzagerijen 0 50 100 10 2 2 100 3
2010.2 0 Houtconserveringsbedrijven:
2010.2 1 - met creosootolie 200 30 50 10 2 2 200 4 B L
2010.2 2 - met zoutoplossingen 10 30 50 10 2 1 50 3 B
202 Fineer- en plaatmaterialenfabrieken 100 30 100 10 3 2 100 3 B
203, 204 Timmerwerkfabrieken 0 30 100 0 2 2 100 3
21 -
VERVAARDÌGÌNG VAN PAPÌER, KARTON EN
PAPÌER- EN KARTONWAREN
2111 Vervaardiging van pulp 200 100 200 C 50 3 2 200 4
2112 0 Papier- en kartonfabrieken:
SBI NR Omschrijving bedrijfsactiviteit geur stof geIuid C gevaar verkeer visueeI afstand CAT B D L
stank-
gevoeIig
2112 1 - p.c. < 3 t/u 50 50 50 C 30 1 2 50 3
212 Papier- en kartonwarenfabrieken 30 30 100 C 30 2 2 100 3
2121.2 0 Golfkartonfabrieken:
2121.2 1 - p.c. < 3 t/u 30 30 100 C 30 2 2 100 3
22 -
UÌTGEVERÌJEN, DRUKKERÌJEN EN
REPRODUKTÌE VAN OPGENOMEN MEDÌA
2221 Drukkerijen van dagbladen 30 0 100 C 10 3 2 100 3 B L
2222 Drukkerijen (vlak- en rotatie-diepdrukkerijen) 30 0 100 10 3 2 100 3 B
23 -
AARDOLÌE-/STEENKOOLVERWERK. ÌND.;
BEWERKÌNG SPLÌJT-/KWEEKSTOFFEN
2320.2 A Smeeroliën- en vettenfabrieken 50 0 100 30 2 2 100 3 B L
2320.2 B Recyclingbedrijven voor afgewerkte olie 300 0 100 50 2 2 300 4 B L
2320.2 C Aardolieproduktenfabrieken n.e.g. 300 0 200 50 2 2 300 4 B D L
24 -
VERVAARDÌGÌNG VAN CHEMÌSCHE
PRODUKTEN
2412 Kleur- en verfstoffenfabrieken 200 0 200 C 200 3 3 200 4 B D L
2413 0 Anorg. chemische grondstoffenfabrieken:
2413 1 - niet vallend onder "post-Seveso-richtlijn" 100 30 300 C 300 2 3 300 4 B D L
2414.1 A0 Organ. chemische grondstoffenfabrieken:
2414.1 A1 - niet vallend onder "post-Seveso-richtlijn" 300 10 200 C 300 2 3 300 4 B D L
2414.1 B0 Methanolfabrieken:
2414.1 B1 - p.c. < 100.000 t/j 100 0 200 C 100 2 2 200 4 B
2414.2 0 Vetzuren en alkanolenfabrieken (niet synth.):
2414.2 1 - p.c. < 50.000 t/j 300 0 200 C 100 2 2 300 4 B L
243 Verf, lak en vernisfabrieken 300 30 200 C 300 3 2 300 4 B D L
2441 0 Farmaceutische grondstoffenfabrieken:
2441 1 - p.c. < 1.000 t/j 200 10 200 C 300 1 2 300 4 B L V
2442 0 Farmaceutische produktenfabrieken:
2442 1 - formulering en afvullen geneesmiddelen 50 10 50 50 2 1 50 3 B L V
2451 Zeep-, was- en reinigingsmiddelenfabrieken 300 100 200 C 100 3 2 300 4 B V
2452 Parfumerie- en cosmeticafabrieken 300 30 50 C 50 2 2 300 4 V
2462 0 Lijm- en plakmiddelenfabrieken:
2462 1 - zonder dierlijke grondstoffen 100 10 100 50 3 2 100 3 B L
2464 Fotochemische produktenfabrieken 50 10 100 50 3 2 100 3 B L
SBI NR Omschrijving bedrijfsactiviteit geur stof geIuid C gevaar verkeer visueeI afstand CAT B D L
stank-
gevoeIig
2466 A Chemische kantoorbenodigdhedenfabrieken 50 10 50 50 3 2 50 3 B
2466 B Overige chemische produktenfabrieken n.e.g. 200 30 100 C 200 2 2 200 4 B D L
247
Kunstmatige synthetische garen- en
vezelfabrieken 300 30 300 C 200 3 3 300 4 B L
25 -
VERVAARDÌGÌNG VAN PRODUKTEN VAN
RUBBER EN KUNSTSTOF
2511 Rubberbandenfabrieken 300 50 300 C 100 2 2 300 4 B
2512 0 Loopvlakvernieuwingsbedrijven:
2512 1 - vloeropp. < 100 m2 50 10 30 30 1 1 50 3
2512 2 - vloeropp. >= 100 m2 200 50 100 50 2 2 200 4 B
2513 Rubber-artikelenfabrieken 100 10 50 50 1 2 100 3 D
252 0 Kunststofverwerkende bedrijven:
252 1 - zonder fenolharsen 200 50 100 100 2 2 200 4
252 2 - met fenolharsen 300 50 100 200 2 2 300 4 B L
26 -
VERVAARDÌGÌNG VAN GLAS, AARDEWERK,
CEMENT-, KALK- EN GÌPSPRODUKTEN
261 0 Glasfabrieken:
261 1 - glas en glasprodukten, p.c. < 5.000 t/j 30 30 100 30 1 1 100 3 L
261 3 - glaswol en glasvezels, p.c.< 5.000 t/j 300 100 100 30 1 1 300 4 L
2615 Glasbewerkingsbedrijven 10 50 50 30 1 1 50 3
262, 263 0 Aardewerkfabrieken:
262, 263 1 - vermogen elektrische ovens totaal < 40 kW 10 50 30 10 1 1 50 3 L
262, 263 2 - vermogen elektrische ovens totaal >= 40 kW 30 100 100 30 2 2 100 3 L
264 A Baksteen en baksteenelementenfabrieken 30 200 200 30 2 2 200 4 L
264 B Dakpannenfabrieken 50 200 200 30 2 2 200 4
2652 0 Kalkfabrieken:
2652 1 - p.c. < 100.000 t/j 30 200 200 30 2 2 200 4
2653 0 Gipsfabrieken:
2653 1 - p.c. < 100.000 t/j 30 200 200 30 2 2 200 4
2661.1 0 Betonwarenfabrieken:
2661.1 1 - zonder persen, triltafels en bekistingtrille 10 100 200 30 2 2 200 4 B
SBI NR Omschrijving bedrijfsactiviteit geur stof geIuid C gevaar verkeer visueeI afstand CAT B D L
stank-
gevoeIig
2661.1 2 - met persen, triltafels of bekistingtrillers, 10 100 300 30 2 2 300 4 B
2661.2 0 Kalkzandsteenfabrieken:
2661.2 1 - p.c. < 100.000 t/j 10 100 100 30 2 2 100 3
2662 Mineraalgebonden bouwplatenfabrieken 50 100 100 30 2 2 100 3
2663, 2664 0 Betonmortelcentrales:
2663, 2664 1 - p.c. < 100 t/u 10 100 100 10 3 2 100 3
2665, 2666 0
Vervaardiging van produkten van beton,
(vezel)cement en gips:
2665, 2666 1 - p.c. < 100 t/d 10 100 100 100 2 2 100 3
267 0 Natuursteenbewerkingsbedrijven:
267 1 - zonder breken, zeven en drogen 0 30 100 0 1 2 100 3 D
267 2
- met breken, zeven of drogen, v.c. < 100.000
t/j 10 100 300 10 1 2 300 4
2681 Slijp- en polijstmiddelen fabrieken 10 50 50 10 1 2 50 3 D
2682 A0 Bitumineuze materialenfabrieken:
2682 A1 - p.c. < 100 t/u 300 100 100 30 3 2 300 4 B L
2682 B0 Ìsolatiematerialenfabrieken (excl. glaswol):
2682 B2 - overige isolatiematerialen 200 100 100 C 50 2 2 200 4
2682 C Minerale produktenfabrieken n.e.g. 50 100 100 50 2 2 100 3 D
2682 D Asfaltcentrales 100 50 200 30 3 2 200 4 B L
27 - VERVAARDÌGÌNG VAN METALEN
273 0
Draadtrekkerijen, koudbandwalserijen en
profielzetterijen:
273 1 - p.o. < 2.000 m2 30 30 300 30 2 2 300 4
274 A0 Non-ferro-metaalfabrieken:
274 A1 - p.c. < 1.000 t/j 100 100 300 30 1 2 300 4 B
2751, 2752 0 ÌJzer- en staalgieterijen/ -smelterijen:
2751, 2752 1 - p.c. < 4.000 t/j 100 50 300 C 30 1 2 300 4 B
2753, 2754 0 Non-ferro-metaalgieterijen/ -smelterijen:
2753, 2754 1 - p.c. < 4.000 t/j 100 50 300 C 30 1 2 300 4 B
28 -
VERVAARD. VAN PRODUKTEN VAN METAAL
(EXCL. MACH./TRANSPORTMÌDD.)
281 0 Constructiewerkplaatsen:
SBI NR Omschrijving bedrijfsactiviteit geur stof geIuid C gevaar verkeer visueeI afstand CAT B D L
stank-
gevoeIig
281 1 - gesloten gebouw 30 30 100 30 2 2 100 3 B
281 2 - in open lucht, p.o. < 2.000 m2 30 50 200 30 2 2 200 4 B
2821 0 Tank- en reservoirbouwbedrijven:
2821 1 - p.o. < 2.000 m2 30 50 300 30 2 2 300 4 B
2822, 2830
Vervaardiging van verwarmingsketels,
radiatoren en stoomketels 30 30 200 30 2 2 200 4 B
284 A Stamp-, pers-, dieptrek- en forceerbedrijven 10 30 200 30 1 2 200 4 B
284 B Smederijen, lasinrichtingen, bankwerkerijen e.d. 50 30 100 30 2 2 100 3 B D
2851 0 Metaaloppervlaktebehandelingsbedrijven:
2851 1 - algemeen 50 50 100 50 2 2 100 3 B L
2851 2 - scoperen (opspuiten van zink) 50 50 100 30 2 2 100 3 B D L
2851 3 - thermisch verzinken 100 50 100 50 2 2 100 3 B L
2851 4 - thermisch vertinnen 100 50 100 50 2 2 100 3 B L
2851 5
- mechanische oppervlaktebehandeling (slijpen,
polijsten) 30 50 100 30 2 2 100 3 B
2851 6 - anodiseren, eloxeren 50 10 100 30 2 2 100 3 B
2851 7 - chemische oppervlaktebehandeling 50 10 100 30 2 2 100 3 B
2851 8 - emailleren 100 50 100 50 1 1 100 3 B L
2851 9
- galvaniseren (vernikkelen, verchromen,
verzinken, verkoperen ed) 30 30 100 50 2 2 100 3 B
2851 10 - stralen 30 200 200 30 2 2 200 4 B D L
2851 11 - metaalharden 30 50 100 50 1 2 100 3 B D
2851 12 - lakspuiten en moffelen 100 30 100 50 2 2 100 3 B D L
2852 Overige metaalbewerkende industrie 10 30 100 30 1 2 100 3 B D
287 A0 Grofsmederijen, anker- en kettingfabrieken:
287 A1 - p.o. < 2.000 m2 30 50 200 30 2 2 200 4 B
287 B Overige metaalwarenfabrieken n.e.g. 30 30 100 30 2 2 100 3 B
29 -
VERVAARDÌGÌNG VAN MACHÌNES EN
APPARATEN
29 0 Machine- en apparatenfabrieken:
29 1 - p.o. < 2.000 m2 30 30 100 30 2 1 100 3 B D
29 2 - p.o. >= 2.000 m2 50 30 200 30 3 2 200 4 B D
SBI NR Omschrijving bedrijfsactiviteit geur stof geIuid C gevaar verkeer visueeI afstand CAT B D L
stank-
gevoeIig
30 -
VERVAARDÌGÌNG VAN KANTOORMACHÌNES
EN COMPUTERS
30 A Kantoormachines- en computerfabrieken 30 10 50 30 1 1 50 3
31 -
VERVAARDÌGÌNG VAN OVER. ELEKTR.
MACHÌNES, APPARATEN EN BENODÌGDH.
311 Elektromotoren- en generatorenfabrieken 200 30 30 50 1 2 200 4 B L
312 Schakel- en installatiemateriaalfabrieken 200 10 30 50 1 2 200 4 B L
313 Elektrische draad- en kabelfabrieken 100 10 200 50 2 2 200 4 D L
314 Accumulatoren- en batterijenfabrieken 100 30 100 50 2 2 100 3 B L
315 Lampenfabrieken 200 30 30 300 2 2 300 4 B L
316 Elektrotechnische industrie n.e.g. 30 10 50 30 1 1 50 3
32 -
VERVAARDÌGÌNG VAN AUDÌO-, VÌDEO-,
TELECOM-APPARATEN EN -BENODÌGDH.
321 t/m 323
Vervaardiging van audio-, video- en telecom-
apparatuur e.d. 30 0 50 30 2 1 50 3 B D
3210 Fabrieken voor gedrukte bedrading 50 10 50 30 1 2 50 3 B
34 -
VERVAARDÌGÌNG VAN AUTO'S,
AANHANGWAGENS EN OPLEGGERS
341 0 Autofabrieken en assemblagebedrijven
341 1 - p.o. < 10.000 m2 100 10 200 C 30 3 2 200 4 B D
3420.1 Carrosseriefabrieken 100 10 200 30 2 2 200 4 B
3420.2 Aanhangwagen- en opleggerfabrieken 30 10 200 30 2 2 200 4 B
343 Auto-onderdelenfabrieken 30 10 100 30 2 2 100 3
35 -
VERVAARDÌGÌNG VAN
TRANSPORTMÌDDELEN (EXCL. AUTO'S,
AANHANGWAGENS)
351 0 Scheepsbouw- en reparatiebedrijven:
351 1 - houten schepen 30 50 50 10 1 1 50 3 B
351 2 - kunststof schepen 100 50 100 50 1 1 100 3 B
351 3 - metalen schepen < 25 m 50 100 200 30 1 2 200 4 B
352 0 Wagonbouw- en spoorwegwerkplaatsen:
352 1 - algemeen 50 30 100 30 2 2 100 3 B
353 0 Vliegtuigbouw en -reparatiebedrijven:
SBI NR Omschrijving bedrijfsactiviteit geur stof geIuid C gevaar verkeer visueeI afstand CAT B D L
stank-
gevoeIig
353 1 - zonder proefdraaien motoren 50 30 200 30 2 2 200 4 B
354 Rijwiel- en motorrijwielfabrieken 30 10 100 30 2 2 100 3 B
355 Transportmiddelenindustrie n.e.g. 30 30 100 30 2 2 100 3 B D
36 -
VERVAARDÌGÌNG VAN MEUBELS EN
OVERÌGE GOEDEREN N.E.G.
361 Meubelfabrieken 50 50 100 30 2 2 100 3 B D
364 Sportartikelenfabrieken 30 10 50 30 2 2 50 3
365 Speelgoedartikelenfabrieken 30 10 50 30 2 2 50 3
366 Vervaardiging van overige goederen n.e.g. 30 10 50 30 2 2 50 3 D
37 - VOORBEREÌDÌNG TOT RECYCLÌNG
372 A0 Puinbrekerijen en -malerijen:
372 A1 - v.c. < 100.000 t/j 30 100 300 10 2 2 300 4
372 B Rubberregeneratiebedrijven 300 50 100 50 2 2 300 4
372 C Afvalscheidingsinstallaties 200 200 300 C 50 3 2 300 4 B
40 -
PRODUKTÌE EN DÌSTRÌB. VAN STROOM,
AARDGAS, STOOM EN WARM WATER
40 B0
Elektriciteitsdistributiebedrijven, met
transformatorvermogen:
40 B2 - 10 - 100 MVA 0 0 50 C 30 1 1 50 3 B
40 B3 - 100 - 200 MVA 0 0 100 C 50 1 2 100 3 B
40 C0 Gasdistributiebedrijven:
40 C1 - gascompressorstations vermogen < 100 MW 0 0 300 C 100 1 1 300 4
40 C4 - gasontvang- en -verdeelstations, cat. D 0 0 100 C 50 1 1 100 3
40 D0 Warmtevoorzieningsinstallaties, gasgestookt:
40 D1 - stadsverwarming 30 10 100 C 50 1 2 100 3
41 - WÌNNÌNG EN DÌTRÌBUTÌE VAN WATER
41 A0 Waterwinning-/ bereiding- bedrijven:
41 A2 - bereiding met chloorbleekloog e.d. en/of s 10 0 50 C 50 1 2 50 3
41 B0 Waterdistributiebedrijven met pompvermogen:
41 B2 - 1 - 15 MW 0 0 100 C 10 1 1 100 3
41 B3 - >= 15 MW 0 0 300 C 10 1 2 300 4
SBI NR Omschrijving bedrijfsactiviteit geur stof geIuid C gevaar verkeer visueeI afstand CAT B D L
stank-
gevoeIig
45 - BOUWNÌJVERHEÌD
45 A
Bouwbedrijven en aannemersbedrijven met
werkplaats 10 30 50 10 1 1 50 3 B D
50 -
HANDEL/REPARATÌE VAN AUTO'S,
MOTORFÌETSEN;
BENZÌNESERVÌCESTATÌONS
5020.4 A Autoplaatwerkerijen 10 30 100 10 1 1 100 3
5020.4 C Autospuitinrichtingen 50 30 30 30 1 1 50 3 B L
505 0 Benzineservisestations:
505 1 - met LPG 30 0 30 100 3 1 100 3 B
51 - GROOTHANDEL EN HANDELSBEMÌDDELÌNG
5123 Grth in levende dieren 50 10 100 C 0 2 1 100 3 V
5124 Grth in huiden, vellen en leder 50 0 30 0 2 1 50 3 V
5148.7 0 Grth in vuurwerk:
5148.7 3
- consumentenvuurwerk, onverpakt, opslag 2 -
5 ton 10 0 10 50 1 1 50 3
5151.1 0 Grth in vaste brandstoffen:
5151.1 1 - klein, lokaal verzorgingsgebied 10 100 50 30 2 2 100 3
5151.2 0 Grth in vloeibare en gasvormige brandstoffen:
5151.2 1 - vloeistoffen, o.c. < 100.000 m3 50 0 50 200 2 2 200 4 B D L
5151.2 3 - tot vloeistof verdichte gassen 50 0 50 300 2 2 300 4 D
5151.3 Grth minerale olieprodukten (excl. brandstoffen) 100 0 30 50 2 2 100 3 B
5152.1 0 Grth in metaalertsen:
5152.1 1 - opslag opp. < 2.000 m2 30 300 300 10 3 3 300 4 B
5152.2 /.3 Grth in metalen en -halffabrikaten 0 10 100 10 2 2 100 3
5153 Grth in hout en bouwmaterialen 0 10 50 10 2 2 50 3
5154
Grth in ijzer- en metaalwaren en
verwarmingsapparatuur 0 0 50 10 2 2 50 3
5155.1 Grth in chemische produkten 50 10 30 100 2 2 100 3 B D
5157 Autosloperijen 10 30 100 30 2 2 100 3 B
5157.2 /.3 Overige groothandel in afval en schroot 10 30 100 10 2 2 100 3 B D
SBI NR Omschrijving bedrijfsactiviteit geur stof geIuid C gevaar verkeer visueeI afstand CAT B D L
stank-
gevoeIig
55 -
LOGÌES-, MAALTÌJDEN- EN
DRANKENVERSTREKKÌNG
552
Kampeerterreinen, vakantiecentra, e.d. (met
keuken) 30 0 50 C 10 2 1 50 3 V
554 Café's, bars, discotheken 0 0 50 C 10 2 1 50 3 D V
60 - VERVOER OVER LAND
601 0 Spoorwegen:
601 1 - stations 0 0 100 C 50 3 2 100 3 D
601 2
- rangeerterreinen, overslagstations (zonder
rangeerheuvel) 30 30 300 C 300 3 2 300 4 D
6021.1 Bus-, tram- en metrostations en -remises 0 10 100 C 0 2 2 100 3 D
6023 Touringcarbedrijven 10 0 100 C 0 2 1 100 3
6024
Goederenwegvervoerbedrijven (zonder
schoonmaken tanks) 0 0 100 C 30 3 1 100 3
603 Pomp- en compressorstations van pijpleidingen 0 0 50 C 10 1 1 50 3 B D
63 - DÌENSTVERLENÌNG T.B.V. HET VERVOER
6311.1 0
Laad-, los- en overslagbedrijven t.b.v.
zeeschepen:
6311.1 2 - stukgoederen 0 30 300 C 100 3 3 300 4 B D
6311.1 7 - tankercleaning 300 10 100 C 200 1 2 300 4 B
6311.2 0
Laad-, los- en overslagbedrijven t.b.v.
binnenvaart:
6311.2 1 - containers 0 10 300 50 2 2 300 4
6311.2 2 - stukgoederen 0 10 100 50 2 2 100 3 B D
6311.2 3 - ertsen, mineralen, e.d., opslagopp. < 2.000 30 200 300 30 2 2 300 4 B
6311.2 5 - granen of meelsoorten , v.c. < 500 t/u 50 300 200 50 2 2 300 4
6311.2 7 - steenkool, opslagopp. < 2.000 m2 50 300 300 50 2 2 300 4 B
6311.2 10 - tankercleaning 300 10 100 200 1 2 300 4 B
6312 Veem- en pakhuisbedrijven, koelhuizen 30 10 50 C 30 2 2 50 3 D
71 -
VERHUUR VAN TRANSPORTMÌDDELEN,
MACHÌNES, ANDERE ROERENDE
GOEDEREN
SBI NR Omschrijving bedrijfsactiviteit geur stof geIuid C gevaar verkeer visueeI afstand CAT B D L
stank-
gevoeIig
712
Verhuurbedrijven voor transportmiddelen (excl.
personenauto's) 10 0 50 10 2 1 50 3 D
713 Verhuurbedrijven voor machines en werktuigen 10 0 50 10 2 1 50 3 B D
73 - SPEUR- EN ONTWÌKKELÌNGSWERK
74 - OVERÌGE ZAKELÌJKE DÌENSTVERLENÌNG
747 Reinigingsbedrijven voor gebouwen 50 10 30 50 1 1 50 3 B D
7484.3 Veilingen voor landbouw- en visserijprodukten 50 30 200 C 10 3 2 200 4
75 -
OPENBAAR BESTUUR,
OVERHEÌDSDÌENSTEN, SOCÌALE
VERZEKERÌNGEN
7522 Defensie-inrichtingen 30 30 200 C 100 3 1 200 4 B D V
7525 Brandweerkazernes 0 0 50 C 0 1 1 50 3 V
90 - MÌLÌEUDÌENSTVERLENÌNG
9000.1 0
RWZÌ's en gierverwerkingsinricht., met
afdekking voorbezinktanks:
9000.1 1 - < 100.000 i.e. 200 10 100 C 10 2 1 200 4
9000.2 A Vuilophaal-, straatreinigingsbedrijven e.d. 50 30 50 10 2 1 50 3
9000.2 B Gemeentewerven (afval-inzameldepots) 30 50 50 10 2 1 50 3 B
9000.3 A0 Afvalverwerkingsbedrijven:
9000.3 A2 - kabelbranderijen 100 50 30 10 1 1 100 3 B L
9000.3 A4
- pathogeen afvalverbranding (voor
ziekenhuizen) 50 10 30 10 1 2 50 3 L
9000.3 A5 - oplosmiddelterugwinning 100 0 10 30 1 2 100 3 B D L
9000.3 B Vuilstortplaatsen 300 300 300 10 3 3 300 4 B
9000.3 C Vuiloverslagstations 200 300 300 30 3 3 300 4 B
9000.3 D0 Composteerbedrijven:
9000.3 D2 - gesloten 100 50 100 50 3 1 100 3 B
91 - DÌVERSE ORGANÌSATÌES
9133.1 A Buurt- en clubhuizen 0 0 50 C 0 2 1 50 3 D V
9133.1 B Hondendressuurterreinen 0 0 50 0 1 1 50 3 V
92 - CULTUUR, SPORT EN RECREATÌE
9233 Recreatiecentra, vaste kermis e.d. 30 10 300 10 3 3 300 4 D V
SBI NR Omschrijving bedrijfsactiviteit geur stof geIuid C gevaar verkeer visueeI afstand CAT B D L
stank-
gevoeIig
9253.1 Dierentuinen 100 10 50 C 0 3 1 100 3
9261.1 0 Zwembaden:
9261.1 1 - overdekt 10 0 50 C 10 3 1 50 3 V
9261.1 2 - niet overdekt 30 0 200 10 3 1 200 4 V
9261.2 A Sporthallen 0 0 50 C 0 2 1 50 3 V
9261.2 C Overdekte kunstijsbanen 0 0 100 C 100 2 1 100 3 V
9261.2 D Stadions en open-lucht-ijsbanen 0 0 300 C 0 3 2 300 4 V
9261.2 E Maneges 50 30 30 0 2 1 50 3
9261.2 F Tennisbanen (met verlichting) 0 0 50 C 0 2 2 50 3 V
9261.2 G Veldsportcomplex (met verlichting) 0 0 50 C 0 2 2 50 3 V
9262 0 Schietinrichtingen:
9262 1 - binnenbanen: geweer- en pistoolbanen 0 0 200 C 10 2 1 200 4
9262 3 - vrije buitenbanen: kleiduiven 0 0 200 300 2 1 300 4 L V
9262 7 - vrije buitenbanen: boogbanen 0 0 10 200 1 1 200 4 V
9262 G Jachthavens met diverse voorzieningen 10 10 50 C 30 3 1 50 3 B V
9272.2 Modelvliegtuig-velden 10 0 300 100 1 1 300 4 V
93 - OVERÌGE DÌENSTVERLENÌNG
9301.1 A Wasserijen en strijkinrichtingen 30 0 50 C 30 2 1 50 3 V
9301.1 B Tapijtreinigingsbedrijven 30 0 50 30 2 1 50 3 L V
9303 0 Begrafenisondernemingen:
9303 3 - crematoria 100 10 30 10 2 2 100 3 L V
9305 A Dierenasiels en -pensions 30 0 100 C 0 1 1 100 3 V
  




Verantwoording

Titel Titel Titel Titel  8estemmingsplun Kempisch 8edrijvenpurk
gemeente 8ludel

Documentnummer Documentnummer Documentnummer Documentnummer  172764/51/l/002d
lrojectnummer lrojectnummer lrojectnummer lrojectnummer  172764
Dutum Dutum Dutum Dutum  4 juli 2006