Bedrij fslocaties in Amsterdam 2003

Een overzicht van de voorraad uitgeefbare kantoor-, bedrijven- en haventerreinen per 1 januari 2003

Gemeentelijk Havenbedrijf, Ontwikkelingsbedrijf, Economische Zaken, Dienst Ruimtelijke Ordening

Inhoud
1 Inleiding 2 Kantoorlocaties in 2003
De oplevering van kantoorruimte in Amsterdam De nieuwbouwcapaciteit van kantoorruimte op 1 januari 2003 Projectbladen kantoorlocaties 2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 Amsterdam Teleport e.o. Sloterdijk I Alfa-driehoek Spaarndammerhout Westergasfabriek Bilderdijkkade Mercatorpark Bos en Lommerplein Bos en Lommerweg Sportparkstad August Allebéplein Cornelis Lelylaan e.o. Koningin Wilhelminaplein Jacques Veltmanstraat Delflandpleinbuurt RID-gebied Riekerpolder Oude Haagseweg Sloterzoom Bedrijvencentrum Osdorp Osdorp Midden Noord Osdorp Centrum Meer en Oever Schinkel Zuidas Zuiderhof De Cuserstraat Centrum Amsterdam Noord Nieuwendam-Noord Strekkerweg Cornelis Douwes-terrein NDSM-werf Buiksloterham Shell-terrein Van Hasseltzone Centrum Zuidelijke IJ-oever Zeeburgerpad Zeeburgereiland IJburg Science Park Amsterdam Polderweg Wibautstraat Eenhoorn Amstelstation Overamstel Amstel Business Park Centrumgebied Amsterdam Zuidoost Amstel III Hoofdcentrum Zuidoost Karspeldreef

5 7
7 8 10 10 10 10 11 11 12 12 13 13 13 14 14 14 15 15 15 16 16 16 17 17 18 18 18 19 20 20 21 21 22 22 22 23 23 23 24 25 25 26 26 27 27 28 28 28 29 29 30 31 32 32

3 Bedrijven- en haventerreinen in 2003
De uitgifte van bedrijven- en haventerreinen in Amsterdam De voorraad uitgeefbare bedrijven- en haventerreinen in Amsterdam in 2003 Uitgeefbaar terrein naar grondbeheerder Projectbladen bedrijven- en haventerreinen in 2003 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U Afrikahaven Atlaspark Zuidoost Atlaspark West Atlaspark Oost Amerikahaven Noordwest Amerikahaven Zuidwest Amerikahaven Noordoost Amerikahaven Zuidoost Westhaven West Westhaven Oost Petroleumhaven e.o. Mercuriushaven e.o. Sloterdijk III Lutkemeerpolder Spaarndammerhout Buiksloterham Noorder IJ-plas Cornelis Douweterrein Zeeburgereiland Amstel Business Park oost Amstel III

33
33 34 35 36 36 36 37 37 38 38 39 39 40 40 41 41 42 43 44 44 45 45 46 47 47

4 Bedrijfruimte in de woonomgeving
De Baarsjes Bos en Lommer Centrum Geuzenveld/Slotermeer Noord Oost Watergraafsmeer Osdorp Oud-West Oud-Zuid Slotervaart/Overtoomse Veld Westerpark Zeeburg Zuidoost

49
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62

Bijlage
Adressen stadsdelen Colofon

64
67 68

1
Inleiding
Deze rapportage geeft een overzicht van de voorraad uitgeefbare en te ontwikkelen kantoor-, bedrijven- en haventerreinen in Amsterdam. Een goed inzicht in het aanbod is noodzakelijk om tijdig te kunnen voorzien in de behoefte aan deze terreinen. Dit is van groot belang voor een gezonde economische ontwikkeling en werkgelegenheidsgroei. De rapportage biedt geïnteresseerde bedrijven, beleggers, projectontwikkelaars en makelaars een goed overzicht van de vestigings- en ontwikkelingsmogelijkheden in Amsterdam. Daarnaast is dit jaar voor het eerst een overzicht van de uitgifte- en ontwikkelingscapaciteit van bedrijfsruimte gelegen binnen de woonomgeving opgenomen. De voorraad uitgeefbare kantoor-, bedrijven- en haventerreinen en bedrijfsruimte binnen de woonomgeving wordt verdeeld in drie categorieën: • direct uitgeefbaar/te ontwikkelen (binnen één jaar); • niet-direct uitgeefbaar, maar wel binnen vijf jaar uitgeefbaar te maken/te ontwikkelen; • niet binnen vijf jaar uitgeefbaar te maken/te ontwikkelen. Bij het wel of niet-direct uitgeefbaar zijn van een terrein spelen verschillende factoren een rol. Genoemd kunnen worden: verwerving van de grond, bodemsanering, planologische procedures, vergunningen, technisch bouwrijp maken en de aanleg van infrastructuur. Volledig uitgegeven locaties zijn niet in deze rapportage opgenomen. Herstructureringsterreinen zijn wel meegenomen. In het overzicht zijn zowel bestaande locaties als plannen voor nieuwe terreinen opgenomen. Hiermee wordt inzicht verkregen in de omvang van de voorraad uitgeefbare en te ontwikkelen terreinen op dit moment en in de toekomst. Het aanbod is continu in beweging door onder meer de uitgifte van terreinen, de ontwikkeling van nieuwe locaties en de herbestemming of herstructurering van bestaande gebieden. Deze rapportage is daarom slechts een momentopname. Het geeft een beeld van het aanbod op 1 januari 2003. Het kan derhalve voorkomen dat een terrein inmiddels is uitgegeven. Wijzigingen in het aanbod, die in de loop van het jaar plaatsvinden, worden meegenomen in de inventarisatie van volgend jaar.

Segmenteringsmodel
Gewerkt wordt met een segmenteringsmodel voor bedrijfslocaties in Amsterdam (zie de bijlage voor een nadere toelichting). Op basis hiervan kunnen drie typen terreinen worden onderscheiden: kantoorlocaties, bedrijventerreinen en haventerreinen. Deze kunnen nader worden onderverdeeld in de volgende subtypen: • kantoorlocaties: • bedrijventerreinen: kantoren kantoorachtig kleinschalig gemengde schaal grootschalig havengerelateerd kadegebonden

• haventerreinen:

Bij de inventarisatie van kantoorlocaties wordt gekeken naar het nieuw te ontwikkelen oppervlak kantoorvloer (in vierkante meters bruto vloeroppervlak). Daarbij worden alle bekende plannen in de stad voor nieuwe kantoorruimten in beeld gebracht. Hetzelfde is dit jaar voor de bedrijfsruimte binnen de woonomgeving gebeurd. Verspreid over de stad bestaan diverse plannen voor veelal kleinschalige bedrijfsruimten. Het gaat daar vaak om gemengde projecten (bedrijfsruimten in combinatie met woningbouw, winkels, kantoren, e.d.) De bedrijven- en haventerreinen in Amsterdam worden in deze rapportage apart behandeld. Hierbij is het uitgeefbare terreinoppervlak (in hectaren) geïnventariseerd.

Opzet
In hoofdstuk 2 van deze rapportage wordt een beeld geschetst van de totale nieuwbouwcapaciteit voor kantoorruimten in Amsterdam. Dit hoofdstuk bevat voor alle te ontwikkelen kantoorlocaties een projectblad met daarop een aantal algemene gegevens, het te ontwikkelen kantoorvloeroppervlak en een contactpersoon voor actuele informatie. In hoofdstuk 3 wordt op vergelijkbare wijze ingegaan op de voorraad uitgeefbare bedrijven- en haventerreinen in

bedrijfslocaties 2003

5

Amsterdam. In hoofdstuk 4 wordt een overzicht gegeven van de nieuwbouwcapaciteit voor bedrijfsruimten gelegen binnen de woonomgeving. In deze rapportage is een losse overzichtskaart van Amsterdam opgenomen. Hierop staan alle geïnventariseerde uitgiftemogelijkheden aangegeven. Daarbij wordt ook de relatie met de hoofdinfrastructuur, de uitgegeven bedrijven- en haventerreinen en de belangrijkste kantoorlocaties duidelijk. De nummers en letters op de kaart verwijzen naar het nummer of de letter van het projectblad uit hoofdstuk 2 of 3 met de bijbehorende informatie. In de bijlage wordt tenslotte een aantal definities gegeven. Hiermee wordt inzichtelijk op welke wijze de voorraad uitgeefbare bedrijfslocaties is geïnventariseerd.

6

bedrijfslocaties 2003

2
Kantoorlocaties in 2003
De oplevering van kantoorruimte in Amsterdam
In 2002 is in Amsterdam 491.300 m2 kantoorruimte opgeleverd: • 142.900 m2 in Zuidoost: Amstel III (83.500 m2), Centrumgebied (36.100 m2), Hoofdcentrum (14.600 m2) en Ganzenhoef (8.700 m2) 2 in Westpoort: Amsterdam Teleport (128.400 m2), Alfa-driehoek (5.700 m2) en Radarweg (4.800 m2) • 138.900 m • 64.100 m2 in Slotervaart/Overtoomse Veld: Riekerpolder (63.100 m2) en Nieuw-Sloten (1.000 m2) • 51.400 m2 in Zuideramstel: Zuiderhof (34.000 m2) en Zuidas (17.400 m2) • 35.000 m2 in Oost/Watergraafsmeer: Omval (30.000 m2) en Science Park (5.000 m2) • 29.000 m2 in Zeeburg: Oostelijke Handelskade (22.500 m2) en Oostelijk Havengebied (6.500 m2) • 19.300 m2 in Centrum (verspreid) • 7.000 m2 in Westerpark: Haarlemmerweg • 2.400 m2 in Noord • 1.300 m2 in Oud-Zuid Sinds 1981 is in Amsterdam 3.105.900 m2 kantoorruimte opgeleverd. Dit komt neer op gemiddeld 141.000 m2 per jaar. De nieuwbouw van kantoren heeft zich in sterke mate binnen de grotere kantoorgebieden en het centrum voltrokken. Sinds 1981 is vooral kantoorruimte opgeleverd in de stadsdelen Zuidoost: 1.110.000 m2 (36 procent), Westpoort (Amsterdam Teleport en Alfa-driehoek): 575.000 m2 (19 procent), Zuideramstel: 432.000 m2 (14 procent), Oost/Watergraafsmeer: 252.000 m2 (8 procent), Centrum: 251.000 m2 (8 procent) en Slotervaart-Overtoomse Veld: 229.000 m2 (7 procent). Figuur 1 ontwikkeling van de kantorenmarkt in Amsterdam
x 1.000 m2 bruto kantoorruimte

900 800 700 600 500

nieuwbouw

400 300 200 100 0 -100 ‘81 ‘82 ‘83 ‘84 ‘85 ‘86 ‘87 ‘88 ‘89 ‘90 ‘91 ‘92 ‘93 ‘94 ‘95 ‘96 ‘97 ‘98 ‘99 ‘00 ‘01 ‘02

groei kantoorgebruik totale leegstand per 31/12 leegstand per 31/12 exclusief voorverhuur betrokken

Figuur 2 aanbouw en oplevering van kantoorruimte in Amsterdam
700 600 500 400 300 200 100 0
januari in aanbouw oplevering x 1.000 m2 bruto kantoorruimte

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

bedrijfslocaties 2003

7

Figuur 3 kwartaalgegevens start bouw en oplevering van kantoorruimte in Amsterdam

x 1.000 m2 bruto kantoorruimte

250

200

150

100

50

0

jan-mrt 1999

apr-jun 1999

jul-sep 1999

okt-dec 1999

jan-mrt 2000

apr-jun 2000

jul-sep 2000

okt-dec 2000

jan-mrt 2001

apr-jun 2001

jul-sep 2001

okt-dec 2001

jan-mrt 2002

apr-jun 2002

jul-sep 2002

okt-dec 2002

start bouw

oplevering

Binnen de nieuwbouw kan onderscheid worden gemaakt in vier perioden. In de periode 1981 t/m 1986 werd gemiddeld 85.000 m2 kantoorruimte per jaar opgeleverd. Hierop volgde een nieuwbouwgolf, waarbij in de periode 1987 t/m 1992 gemiddeld 181.000 m2 per jaar werd opgeleverd. Omdat de voorraad kantoorruimte hierdoor jaren achtereen veel sneller groeide dan het kantoorgebruik, werd het evenwicht op de kantorenmarkt ingrijpend verstoord. In reactie op het overaanbod dat hiervan het gevolg was, viel de nieuwbouw in de periode 1993 t/m 1998 sterk terug tot gemiddeld 62.000 m2 kantoorruimte per jaar. Deze beperkte nieuwbouwproductie heeft geleid tot een grote schaarste op de Amsterdamse kantorenmarkt en een forse toename van bouwinitiatieven. Na 1999 (169.000 m2), 2000 (273.000 m2) en 2001 (204.000 m2) zijn in 2002 met een oplevering van 491.000 m2 alle records gebroken. Ten opzichte van de voorraad aan het begin van het jaar is 8,7 procent opgeleverd. De groei van het kantoorgebruik viel door de stagnerende economie in 2002 terug naar 1 procent. Hierdoor is de leegstand vorig jaar opgelopen van 6,8 naar 13,2 procent van de voorraad en de leegstand waarvoor nog geen gebruiker bekend is van 5,3 naar 11,0 procent. Nog steeds wordt er in Amsterdam veel kantoorruimte in aanbouw genomen. In 2002 was dit 344.000 m2. Samen met de al voor 2002 in aanbouw genomen kantoorruimte was januari 2003 in Amsterdam 560.000 m2 kantoorruimte in aanbouw. Ten opzichte van de voorraad komt dit neer op 9,1 procent. Daarvan zal naar verwachting 225.000 m2 in 2003 worden opgeleverd. Ten opzichte van de voorraad komt dit neer op 3,7 procent. Van de kantoorruimte in aanbouw is voor 40 procent de toekomstige gebruiker bekend. Er wordt derhalve volop op risico voor de verhuurmarkt gebouwd. Met name in Zuideramstel (Zuidas), Zuidoost (Amstel III), Centrum (Storkterrein), en Westpoort (Sloterdijk I) is vorig jaar veel kantoorruimte in aanbouw genomen waarvoor nog geen gebruikers bekend zijn.

De nieuwbouwcapaciteit van kantoorruimte op 1 januari 2003
Op basis van de planinventarisatie is becijferd dat de totale nieuwbouwcapaciteit van kantoor- en kantoorachtige ruimte in Amsterdam (direct plus niet-direct beschikbaar) exclusief als p.m. opgenomen plannen 3.750.000 m2 kantoorruimte beslaat. Deze nieuwbouwcapaciteit maakt een theoretische uitbreiding van de voorraad kantoorruimte met 61 procent mogelijk. Begin 2003 was in Amsterdam 559.500 m2 kantoorruimte in aanbouw. Daarvan betreft 152.500 m2 Amsterdam Zuidoost (Amstel III, Centrumgebied), 145.600 m2 Zuideramstel (Zuidas, Zuiderhof), 113.600 m2 Westpoort (Amsterdam Teleport e.o., Sloterdijk I), 40.500 m2 Slotervaart/Overtoomse Veld (Riekerpolder, Jacques Veltmanstraat), 30.000 m2 Centrum (Stork-terrein), 27.700 m2 Bos en Lommer (Bos- en Lommerplein), 27.200 m2 Zeeburg (Zuidelijke IJ-oever, IJburg), 13.500 m2 De Baarsjes (Mercatorpark), 3.400 m2 Oost/Watergraafsmeer (Polderweg), 2.000 m2 Noord (Strekkerweg) en 1.500 m2 Oud Zuid (Schinkel).

8

bedrijfslocaties 2003

Figuur 4 ontwikkeling van de nieuwbouwcapaciteit en oplevering van kantoorruimte in Amsterdam
x 1.000 m2 bruto kantoorruimte

1998

1999

2000
in aanbouw, oplevering binnen het jaar in aanbouw, oplevering niet binnen het jaar direct uitgeefbaar/voorbereiding

2001

2002

direct uitgeefbaar/vrij binnen 5 jaar uitgeefbaar/voorbereiding

2003 0 1000 2000 3000 4000 5000

binnen 5 jaar uitgeefbaar/vrij niet binnen 5 jaar uitgeefbaar

Naast de 559.500 m2 kantoorruimte in aanbouw is een (potentiële) ontwikkelingscapaciteit geïnventariseerd van 3.190.500 m2 op locaties waar nog niet met de bouw is begonnen. Daarvan kan op locaties waar direct met de bouw kan worden gestart (zoals in Centrumgebied Zuidoost en Amstel III, Amsterdam Teleport, Riekerpolder en Koningin Wilhelminaplein) in totaal 934.100 m2 worden gerealiseerd. Deze capaciteit was januari 2003 op 105.300 m2 na in voorbereiding/optie. Van de niet direct te ontwikkelen nieuwbouwmogelijkheden kan 1.174.600 m2 naar verwachting binnen 5 jaar beschikbaar worden gemaakt (zoals een gedeelte van de Zuidas, Zuidelijke IJ-oever, Shell-terrein, Centrum Amsterdam Noord, Amsterdam Teleport en het Science Park). Daarvan is 559.700 m2 in voorbereiding/ optie (zoals in de Zuidas en aan de Zuidelijke IJ-oever). Op locaties waar pas op langere termijn kan worden gebouwd (zoals een gedeelte van de Zuidas, IJburg, Centrum Amsterdam Noord en Cornelis Lelylaan) wordt uitgegaan van een nieuwbouwcapaciteit voor 1.044.800 m2 kantoorruimte. Vaak worden de locaties gefaseerd ontwikkeld, waarbij het ontwikkelingstempo afgestemd wordt op de marktvraag. Daarnaast zijn er nog enkele locaties (zoals NDSM-werf, Buiksloterham en Westelijk Stationseiland) waar (een deel van) de ontwikkelingsmogelijkheden in afwachting van nadere planuitwerking als p.m. zijn opgenomen. De nieuwbouwcapaciteit in Amsterdam kan indicatief worden onderscheiden naar topsegment, middensegment en kantoorachtig segment. Het topsegment en middensegment betreft panden met meer dan 70 procent kantoorruimte; het kantoorachtig segment betreft combinatiegebouwen met kantoor- en bedrijfsruimte (panden met tussen 50 en 70 procent kantoorruimte). Omdat er naast de voorbereiding van projecten op (vrijwel) direct te ontwikkelen terreinen ook zeer veel projecten in voorbereiding zijn op niet direct te ontwikkelen terreinen is deze voorbereiding in de tabellen afzonderlijk weergegeven..

in aanbouw

(vrijwel) direct te ontwikkelen

binnen 5 jaar te ontwikkelen

niet binnen 5 jaar te ontwikkelen

totale nieuwbouwcapaciteit

waarvan ontwikkelingscapaciteit

in voorbereiding/optie topsegment middensegment kantoorachtig segment totaal 145.600 m2 380.500 m2 33.400 m2 559.500 m2 142.200 m2 601.400 m2 85.200 m2 828.800 m2

overig 0 m2 40.200 m2 65.100 m2 105.300 m2

in voorbereiding/optie 152.300 m2 406.600 m2 800 m2 659.700 m2

overig 33.000 m2 553.800 m2 65.100 m2 651.900 m2 544.300 m2 404.300 m2 96.200 m2 1.044.800 m2 1.017.400 m2 2.386.800 m2 345.800 m2 3.750.000 m2 871.800 m2 2.006.300 m2 312.400 m2 3.190.500 m2

bedrijfslocaties 2003

9

1 Amsterdam Teleport e.o. 2 Sloterdijk I 3 Alfa-driehoek
Contactpersoon
Amsterdam Teleport e.o. Ontwikkelingsbedrijf Westpoort/Zuidas Joop van Hofwegen (Stationsgebied) 020-552 56 35 j.vanhofwegen@oga.amsterdam.nl Sloterdijk I Ontwikkelingsbedrijf Sloterdijk I/Donauweg Marleen Steegstra 020-552 56 31 m.steegstra@oga.amsterdam.nl Sloterdijk I Alfa-driehoek Gemeentelijk Havenbedrijf afdeling Exploitatie 020-523 45 82

Amsterdam Teleport e.o. type bebouwing huidige bedrijvigheid

Alfa-driehoek kantoren en kantoorachtig zakelijke dienstverlening, informatie- en telecommunicatie

kantoren kantoren en kantoorachtig telecommunicatie, zakelijke dienstverlening, grafische sector, bedrijven sociaal-maatschappelijk NS-knooppunt (Sloterdijk), Ringlijn, tramlijn, diverse buslijnen en spitslijnen Ringweg A10-west, Basisweg, Haarlemmerweg A/B

huidige bereikbaarheid per openbaar vervoer

Ringlijn, buslijnen Ringweg A10-west Basisweg B

Ringlijn, buslijn, spitslijnen Ringweg A10-west Basisweg B

per auto bereikbaarheidsprofiel

nieuwbouwcapaciteit 1-1-2003

in aanbouw

(vrijwel) direct te ontwikkelen

binnen 5 jaar te ontwikkelen

niet binnen 5 jaar te ontwikkelen

totaal nieuwbouwcapaciteit

waarvan ontwikkelingscapaciteit

in voorbereiding/optie stationsgebied Teleport Donauweg Sloterdijk I (kantoren) Sloterdijk I (kantoorachtig) Alfa-driehoek (kantoren) Alfa-driehoek (kantoorachtig) 49.700 m2 43.100 m2 22.800 m2 0 m2 0 m2 0 m2 57.000 m2 0 m2 0 m2 18.300 m2 43.000 m2 27.800 m2

overig 22.200 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 21.800 m2

in voorbereiding/optie 59.900 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2

overig 24.100 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 212.900 m2 43.100 m2 22.800 m2 18.300 m2 43.000 m2 49.600 m2 163.200 m2 0 m2 0 m2 18.300 m2 43.000 m2 49.600 m2

De waardering van Amsterdam Teleport en omgeving wordt onder meer bepaald door de bereikbaarheid per openbaar vervoer én auto, de ligging binnen de agglomeratie Amsterdam ten opzichte van de forenzengebieden ten noorden van het Noordzeekanaal en de positie als vestigingsgebied voor telecommunicatie-intensieve kantooractiviteiten. De aanleg van de Westrandweg (in procedure) zal op termijn leiden tot een betere bereikbaarheid over de weg. Amsterdam Teleport en omgeving is samengesteld uit de kantorenstroken aan de Haarlemmerweg (Boldootstrook), Kabelweg (de kantorenstrook van Sloterdijk I), Basisweg (SFB, Telegraaf), Radarweg/Donauweg en het stationsgebied Amsterdam Teleport. In Amsterdam Teleport en omgeving is momenteel zo'n 676.000 m2 kantoorvloer aanwezig, waarvan 409.000 m2 binnen het stationsgebied Teleport. Op basis van de huidige planinvulling kan nog 256.000 m2 worden ontwikkeld, waarvan 212.900 m2 binnen het stationsgebied Teleport. In het stationsgebied is 49.700 m2 kantoorruimte in aanbouw (La Guardiaweg en Arlandaweg) en is op direct uitgeefbare kavels 57.000 m2 kantoorruimte in voorbereiding. Voorts zijn in dit gebied onderwijsvoorzieningen (ROC) en hotels in voorbereiding. Direct ten noorden van het stationsgebied is bij de Donauweg 43.100 m2 kantoorruimte in aanbouw (Millennium Towers voor Reed Elsevier). Momenteel worden in het stationsgebied Teleport de mogelijkheden bezien voor de bouw in hogere dichtheden op de nog uit te geven kavels. In afwachting van nadere besluitvorming hierover en door benodigd werkterrein voor aanleg van de Hemboog zijn deze kavels niet-direct beschikbaar. Op het bedrijventerrein van Sloterdijk I wordt aan de Generatorstraat de bouw voorbereid van 14.400 m2 kantoorachtige ruimte en aan de Isolatorweg van 3.900 m2 en een partycentrum. Aan de Kabelweg/Transformatorweg is 22.800 m2 kantoorruimte in aanbouw alsmede 7.800 m2 bedrijfsruimte, 4.000 m2 hotel en 500 m2 restaurant. De Alfa-driehoek is in de jaren tachtig aangewezen als speerpuntlocatie voor de vestiging van hoogwaardige bedrijfsactiviteiten. De westkant van het gebied is bestemd voor kantoren; de oostkant voor de bouw van combinatiegebouwen met kantoor- en bedrijfsruimte (met minimaal 30 % en maximaal 70 % kantoorruimte). Aan de Kabelweg is 43.000 m2 kantoorruimte in voorbereiding voor de verhuurmarkt (Trinity building). Aan de Westhavenweg is 27.800 m2 aan verzamelgebouwen (kantoor- en bedrijfsruimte) in voorbereiding. Aan de Dynamostraat is 21.800 m2 vrij uitgeefbaar.

10

bedrijfslocaties 2003

4 Spaarndammerhout 5 Westergasfabriek
Contactpersoon
Spaarndammerhout Stadsdeel Westerpark, afdeling Grondzaken Peter Ekels 020-581 03 95 wwpee@westerpark.amsterdam.nl Westergasfabriek Stadsdeel Westerpark Evert Verhage 020-581 03 59 evert@westergasfabriek.nl

Spaarndammerhout type bebouwing huidige bedrijvigheid huidige bereikbaarheid per openbaar vervoer per auto bereikbaarheidsprofiel kantoren

Westergasfabriek kantoorachtig culturele functies

buslijnen Nieuwe Hemweg C

tramlijn, buslijn Haarlemmerweg C

nieuwbouwcapaciteit 1-1-2003

in aanbouw

(vrijwel) direct te ontwikkelen

binnen 5 jaar te ontwikkelen

niet binnen 5 jaar te ontwikkelen

totaal nieuwbouwcapaciteit

waarvan ontwikkelingscapaciteit

in voorbereiding/optie Spaarndammerhout (Houthavens) Westergasfabriek Haarlemmerweg 0 m2 0 m2 21.000 m2 3.500 m2

overig 0 m2 0 m2

in voorbereiding/optie 0 m2 0 m2

overig 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 21.000 m2 3.500 m2 21.000 m2 3.500 m2

Aan de Haparandaweg wordt als onderdeel van het project SpaarndammerHout de bouw voorbereid van van 21.000 m2 kantoorruimte, 15.000 m2 showrooms/perifere detailhandel en 34.000 m2 multifunctionele bedrijfsruimte (met maximaal 50 % kantoorruimte). De kantoorruimte zal in belangrijke mate worden gerealiseerd binnen een strook met 33.000 m2 vloeroppervlak die een afschermende functie krijgt voor de woningbouw in Spaarndammerhout (Houthavens). Het bestemmingsplan voor het gebied is in 2001 door de gemeenteraad vastgesteld. Op het terrein van de Westergasfabriek wordt 15.000 m2 gerenoveerd voor culturele activiteiten. In vervolg hierop is binnen het nieuw aan te leggen park 3.500 m2 kantoorachtige ruimte in voorbereiding specifiek voor culturele bedrijven.

bedrijfslocaties 2003

11

6 Bilderdijkkade 7 Mercatorpark
Contactpersoon
Bilderdijkkade Stadsdeel Oud-West Ineke Karemaker 020-589 37 01 i.karemaker@oudwest.amsterdam.nl/ i.karemaker@oga.amsterdam.nl Bilderdijkkade type bebouwing huidige bedrijvigheid huidige bereikbaarheid per openbaar vervoer per auto bereikbaarheidsprofiel kantoren overheid, winkels Mercatorpark Stadsdeel De Baarsjes Henk van Houtrijve 020-589 24 76 h.van.houtrijve@baarsjes.amsterdam.nl

Mercatorpark kantoren zwembad, onderzoeksinstituut

tramlijnen Kinkerstraat B

Ringlijn, tramlijnen, buslijnen Ringweg A10-west B

nieuwbouwcapaciteit 1-1-2003

in aanbouw

(vrijwel) direct te ontwikkelen

binnen 5 jaar te ontwikkelen

niet binnen 5 jaar te ontwikkelen

totaal nieuwbouwcapaciteit

waarvan ontwikkelingscapaciteit

in voorbereiding/optie Bilderdijkkade Mercatorpark 0 m2 13.500 m2 0 m2 0 m2

overig 0 m2 0 m2

in voorbereiding/optie 11.200 m2 0 m2

overig 0 m2 p.m. 0 m2 0 m2 11.200 m2 13.500 m2 11.200 m2 p.m.

In samenhang met de herstructurering van de voormalige GVB-werkplaats aan het Bellamyplein (project De hallen) is aan de Bilderdijkkade (vanaf 2005) sloop/nieuwbouw/renovatie in voorbereiding van maximaal 8.000 m2 kantoorruimte voor het stadsdeel en 3.200 m2 kantoorruimte voor de verhuurmarkt. Voorts is 4.100 m2 ondergrondse werf, 8.900 m2 bedrijfsruimte, woningen en een parkeergarage onder de gracht in voorbereiding. Voor het gebied is oktober 2002 een Stedenbouwkundig Plan vastgesteld. Aan de Jan van Galenstraat hoek Einsteinweg (A10) is in het Mercatorpark (Jan van Galenbad en omgeving) 13.500 m2 kantoorruimte in aanbouw voor de Sociale Dienst. Voorts komen er een feest- en evenementenzaal en een nieuw binnenbad/therapiebad.

12

bedrijfslocaties 2003

8 Bos en Lommerplein
Contactpersoon

9 Bos en Lommerweg

10 Sportparkstad

Bos en Lommerplein Stadsdeel Bos en Lommer projectbureau Bos- en Lommerplein Jacky Loermans 020-485 94 06 j.loermans@bosenlommer.amsterdam.nl

Bos en Lommerweg Stadsdeel Bos en Lommer afdeling Economische Zaken Louise Ronner 020-581 28 23 l.ronner@bosenlommer.amsterdam.nl Bos en Lommerweg kantoren winkels

Sportparkstad Projectmanagementbureau Cees van Ruyven 06-227 883 06/020-581 28 43 cvruyven@pmb.nl

Bos en Lommerplein type bebouwing huidige bedrijvigheid kantoren sociaal-maatschappelijk, zakelijke dienstverlening

Sportparkstad kantoren sportpark

huidige bereikbaarheid per openbaar vervoer per auto bereikbaarheidsprofiel

Ringlijn, tramlijnen, buslijnen Ringweg A10-west B

Ringlijn tramlijn, buslijn Ringweg A10-west B

Ringlijn, tramlijn, buslijn Ringweg A10-west B

nieuwbouwcapaciteit 1-1-2003

in aanbouw

(vrijwel) direct te ontwikkelen

binnen 5 jaar te ontwikkelen

niet binnen 5 jaar te ontwikkelen

totaal nieuwbouwcapaciteit

waarvan ontwikkelingscapaciteit

in voorbereiding/optie Bos en Lommerplein Bos en Lommerweg (indicatief) Sportparkstad (Jan van Galenstraat) 27.700 m2 0 m2 0 m2 1.100 m2 0 m2 0 m2

overig 6.000 m2 0 m2 0 m2

in voorbereiding/optie 0 m2 0 m2 14.000 m2

overig 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 3.000 m2 0 m2 34.800 m2 3.000 m2 14.000 m2 7.100 m2 3.000 m2 14.000 m2

De omgeving van het Bos en Lommerplein wordt gekenmerkt door een combinatie van kantoren, winkelvoorzieningen, dagmarkt en woningen. Voor de versterking van de integratie van de aan de oost- en westkant van de Ringweg A10west gelegen buurten in Bos en Lommer is boven en langs de A10-west bij het Bos- en Lommerplein gestart met de bouw van woningen, winkels, sociaal-culturele voorzieningen en kantoorruimte. Daarnaast is de verplaatsing van de brandweerkazerne in voorbereiding. In aanbouw is 19.500 m2 kantoorruimte in twee bruggebouwen over de A10. Voorts is 8.200 m2 kantoorruimte in aanbouw bij het winkelcentrum, waarvan 5.700 m2 bestemd is voor het stadsdeelkantoor. Bij de Hoofdweg/Bos en Lommerweg is onder 108 woningen als plintfunctie 1.100 m2 in voorbereiding voor een wijkbureau van de politie. Er is naast bruggebouw zuid nog 6.000 m2 aan kantoorruimte direct vrij uitgeefbaar. Voor de Kolenkitbuurt is door de stadsdeelraad een Stedelijk vernieuwingsplan vastgesteld. Aan de Bos en Lommerweg-west kan nabij de metrohalte Burgemeester de Vlugtlaan circa 3.000 m2 worden ontwikkeld. In afwachting van nadere uitwerking wordt indicatief uitgegaan van nieuwbouwmogelijkheden voor kleinschalige kantoren, dan wel (een combinatie met) bedrijfsruimte, horeca, winkels of sociaal-culturele voorzieningen. Aan de Jan van Galenstraat wordt de bouw voorbereid van SportParkStad. In 2002 is het Stedenbouwkundig Programma van Eisen door het stadsdeel vastgesteld. De bouw is voorzien vanaf 2004. Het programma gaat uit van 650 woningen, 28.000 m2 bedrijfs- en kantoorruimte, waarvan 14.000 m2 kantoorruimte, en 23.300 m2 sport, onderwijs en jongerenvoorzieningen. Onderzocht wordt of het kantorenprogramma langs de A10 (dat een geluidsafschermende functie voor de woningbouw heeft) kan worden omgezet naar woningbouw/studentenhuisvesting.

bedrijfslocaties 2003

13

11 August Allebéplein
Contactpersoon

12 Cornelis Lelylaan e.o.

13 Koningin Wilhelminaplein

August Allebéplein Stadsdeel Slotervaart/Overtoomse Veld Ruimtelijke Ordening projectbureau stedelijke vernieuwing Jantine Gerbscheid, 020-7996 564 j.gerbscheid@slotervaart.nl

Cornelis Lelylaan e.o Stadsdeel Slotervaart/Overtoomse Veld projectbureau Marcel van Kol 020-7996 545 m.vankol@slotervaart.nl Cornelis Lelylaan e.o. kantoren banken en verzekeringen, zakelijke diensten, maatschappelijk, onderwijs

Koningin Wilhelminaplein Stadsdeel Slotervaart/Overtoomse Veld afdeling Grondzaken Elly de Jonge 020-5111 659 e.dejonge@slotervaart.nl Koningin Wilhelminaplein kantoren media, confectie, zakelijke diensten

August Allebéplein type bebouwing huidige bedrijvigheid kantoorachtig winkels, maatschappelijk

huidige bereikbaarheid per openbaar vervoer

Ringlijn, buslijnen

per auto bereikbaarheidsprofiel

Ringweg A10-west B

sneltreinstation NS (Lelylaan), Ringlijn, tramlijnen, buslijnen, spitslijn Ringweg A10-west B

sneltreinstation NS (Lelylaan), Ringlijn, tramlijnen, buslijnen, spitslijn Ringweg A10-west B

nieuwbouwcapaciteit 1-1-2003

in aanbouw

(vrijwel) direct te ontwikkelen

binnen 5 jaar te ontwikkelen

niet binnen 5 jaar te ontwikkelen

totaal nieuwbouwcapaciteit

waarvan ontwikkelingscapaciteit

in voorbereiding/optie August Allebéplein Andreasterrein Cornelis Lelylaan-A10 Cornelis Lelylaan/Schipluidenlaan Koningin Wilhelminaplein 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 1.200 m2 0 m2 0 m2 0 m2 63.000 m2

overig 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2

in voorbereiding/optie 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2

overig 0 m2 17.500 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 55.500 m2 45.000 m2 0 m2 1.200 m2 17.500 m2 55.500 m2 45.000 m2 63.000 m2 1.200 m2 17.500 m2 55.500 m2 45.000 m2 63.000 m2

Bij het August Allebéplein wordt begin 2003 de bioscoop gesloopt. Op deze plek is circa 1.200 m2 kantoorruimte voor de politie in voorbereiding. Voor het gebied langs de Cornelis Lelylaan is februari 2002 door de Gemeenteraad een Ruimtelijk Programma van Eisen vastgesteld. Gestreefd wordt naar de ontwikkeling van een gemengd stedelijk milieu met hogere dichtheden. In het programma wordt naast wonen, bedrijven, hotel, voorzieningen en onderwijs uitgegaan van kantoorfuncties. Voor kantoorfuncties wordt rekening gehouden met het in 2005 beschikbaar komen van vestigingsmogelijkheden op het Andreasterrein. Hiervoor is een bestemmingsplan in procedure. Uitgegaan wordt van nieuwbouwmogelijkheden voor 17.500 m2 kantoorruimte langs de Cornelis Lelylaan. Er wordt een uitwerkingsplan gemaakt waarin dit eventueel wordt gewijzigd in 10.500 m2 kantoorruimte en 7.000 m2 onderwijs. De ontwikkelingsmogelijkheden bij de knoop Cornelis Lelylaan-A10 en in het gebied tussen Schipluidenlaan en Cornelis Lelylaan hangen samen met de aanpassing van de verkeersstructuur en het beschikbaar komen van terreinen, waardoor deze pas na 2010 beschikbaar kunnen komen. Op het Koningin Wilhelminaplein is de gefaseerde ontwikkeling in voorbereiding van 63.000 m2 kantoorruimte in combinatie met een parkeergarage, 1.500 m2 winkelruimte, woningen, een sportvoorziening en horeca. Mogelijk wordt het bouwplan in 2003 gewijzigd waarbij de kantoorruimte wordt teruggebracht naar 15.000 m2 ten gunste van wonen. De waardering van het gebied wordt onder meer bepaald door de nabijheid van luchthaven Schiphol, zichtbaarheid vanaf de A10-west en de uitstraling van het World Fashion Centre.

14

bedrijfslocaties 2003

14 Jacques Veltmanstraat
Contactpersoon
Jacques Veltmanstraat Stadsdeel Slotervaart/Overtoomse Veld afdeling Grondzaken Elly de Jonge 020-511 16 59 e.dejonge@slotervaart.nl

15 Delflandpleinbuurt

16 RID-gebied

Delflandpleinbuurt Stadsdeel Slotervaart/Overtoomse Veld afdeling Economische Zaken Ankie Groot 020-511 17 71 a.groot@slotervaart.nl Delflandpleinbuurt kantoren sociaal-maatschappelijk, zakelijke diensten, verzekeringen, media

RID-gebied Stadsdeel Slotervaart/Overtoomse Veld afdeling Grondzaken Elske van Caspel 020-511 16 75 e.vancaspel@slotervaart.nl RID-gebied kantoren automatisering

Jacques Veltmanstraat type bebouwing huidige bedrijvigheid kantoren sociaal-maatschappelijk

huidige bereikbaarheid per openbaar vervoer

per auto bereikbaarheidsprofiel

intercitystation NS (Lelylaan), Ringlijn, tramlijn, buslijnen, Ringlijn, tramlijnen, buslijnen, spitslijn spitslijn Ringweg A10-west Ringweg A10-west C. Lelylaan/Henk Sneevlietweg Henk Sneevlietweg B B

Ringlijn, tramlijn, buslijnen, spitslijn, expressebussen Ringweg A10-west Henk Sneevlietweg B

nieuwbouwcapaciteit 1-1-2003

in aanbouw

(vrijwel) direct te ontwikkelen

binnen 5 jaar te ontwikkelen

niet binnen 5 jaar te ontwikkelen

totaal nieuwbouwcapaciteit

waarvan ontwikkelingscapaciteit

in voorbereiding/optie Jacques Veltmanstraat Delflandpleinbuurt (indicatief) Vlaardingenlaan/Overschiestraat Riekerhaven-IBM-driehoek 6.700 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 17.300 m2 0 m2

overig 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2

in voorbereiding/optie 0 m2 0 m2 0 m2 50.000 m2

overig 0 m2 40.000 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 p.m. 6.700 m2 40.000 m2 17.300 m2 50.000 m2 0 m2 40.000 m2 17.300 m2 50.000 m2

Aan de Jacques Veltmanstraat is 6.700 m2 kantoorruimte in aanbouw voor het stadsdeel, alsmede 210 woningen en 600 m2 sociaal-culturele ruimte. In de Delflandpleinbuurt wordt indicatief uitgegaan van een toevoeging (vanaf 2007) van 30.000 m2 kantoorruimte bij het Delflandplein langs de A10 en 10.000 m2 voor kleinschalige kantoren verspreid binnen het stedelijk vernieuwingsgebied. Voor de stedelijke vernieuwing is een vernieuwingsplan opgesteld en wordt gewerkt aan een uitwerkingsplan. Aan de Vlaardingenlaan/Overschiestraat is de bouw van 17.300 m2 kantoorruimte in voorbereiding. In het gebied Riekerhaven-IBM-Driehoek worden op het IBM-terrein ontwikkelingsmogelijkheden voorbereid voor de bouw van 50.000 m2 kantoorruimte. Voor de langere termijn worden de mogelijkheden bezien voor nieuwbouw van kantoorruimte aan de noordkant van de Riekerhaven langs een nieuw aan te leggen wegverbinding tussen Overschiestraat en Sloterweg

bedrijfslocaties 2003

15

17 Riekerpolder
Contactpersoon

18 Oude Haagseweg

19 Sloterzoom

Riekerpolder en Oude Haagseweg Ontwikkelingsbedrijf Westpoort/Zuidas Mariolein Hoevenaar 020-552 56 41 m.hoevenaar@oga.amsterdam.nl Riekerpolder type bebouwing huidige bedrijvigheid huidige bereikbaarheid per openbaar vervoer kantoren

Sloterzoom Stadsdeel Slotervaart/Overtoomse Veld afdeling Grondzaken Elly de Jonge 020-511 16 59 e.dejonge@slotervaart.nl Oude Haagseweg kantoren en kantoorachtig hotel, benzineverkoop Sloterzoom kantoren zakelijke dienstverlening

zakelijke dienstverlening

per auto bereikbaarheidsprofiel

Ringlijn, tramlijn, buslijnen, spitslijn, expressebussen Rijksweg A4 B

Ringlijn, buslijnen, spitslijn, expressebussen Rijksweg A4 B/C

Tramlijn, buslijnen

Rijksweg A4 C

nieuwbouwcapaciteit 1-1-2003

in aanbouw

(vrijwel) direct te ontwikkelen

binnen 5 jaar te ontwikkelen

niet binnen 5 jaar te ontwikkelen

totaal nieuwbouwcapaciteit

waarvan ontwikkelingscapaciteit

in voorbereiding/optie Riekerpolder Oude Haagseweg-Oost (indicatief) Oude Haagseweg-West (indicatief) Sloterzoom 33.400 m2 0 m2 0 m2 0 m2 60.900 m2 0 m2 0 m2 0 m2

overig 12.000 m2 0 m2 0 m2 0 m2

in voorbereiding/optie 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2

overig 40.000 m2 0 m2 0 m2 6.000 m2 0 m2 36.500 m2 73.600 m2 0 m2 146.300 m2 36.500 m2 73.600 m2 6.000 m2 112.900 m2 36.500 m2 73.600 m2 6.000 m2

Riekerpolder en Oude Haagseweg maken deel uit van de Schipholzone. De gebieden zijn bestemd voor internationaal georiënteerde (Schipholgebonden) kantoren. Eén kavel betreft particulier terrein. Rondom het toekomstige centrale plein zijn inmiddels de meeste kavels in aanbouw of voorbereiding. Voorts is een hotel in voorbereiding. Er is nog een kavel direct vrij beschikbaar. Voor de tweede fase van de Riekerpolder is een Stedenbouwkundig Programma van Eisen vastgesteld. Voor Oude Haagseweg (de strook tussen Rijksweg A4 en de Oude Haagseweg) wordt uitgegaan van een ontwikkeling op lange termijn. De ontwikkelingsmogelijkheden zijn indicatief en mede afhankelijk van de benodigde ruimte voor uitbreiding van weg- en railinfrastructuur. Op lange termijn wordt voor Riekerpolder en Oude HaagsewegOost rekening gehouden met een halte op de Noord-Zuidlijn (gedeelte Zuid/WTC-Schiphol). In Nieuw-Sloten kan aan de Anderlechtlaan, na de beoogde bouw van een multifunctioneel gebouw/school, vanaf 2005 de plek waar eerst een noodschool zal worden gebouwd beschikbaar komen voor de bouw van circa 6.000 m2 kantoorruimte. De waardering van de gebieden Riekerpolder, Oude Haagseweg en Nieuw-Sloten wordt onder meer bepaald door de gunstige situering binnen Amsterdam in de directe nabijheid van Schiphol en de Zuidas. De voor Riekerpolder beoogde gebiedskwaliteit en hoogwaardige inrichting van de openbare ruimte kunnen bijdragen aan de waardering van dit gebied als vestigingslocatie voor kantoren.

16

bedrijfslocaties 2003

20 Bedrijvencentrum Osdorp
Contactpersoon
Stadsdeel Osdorp afdeling ruimtelijke ordening en beleid Elly Schouten 020-5180 885 eschouten@osdorp.amsterdam.nl

21 Osdorp Midden Noord

Bedrijvencentrum Osdorp type bebouwing huidige bedrijvigheid kantoren bedrijven, groothandel, zakelijke diensten, perifere detailhandel

Osdorp Midden Noord kantoorachtig

huidige bereikbaarheid per openbaar vervoer per auto bereikbaarheidsprofiel

tramlijn, buslijn Ookmeerweg C

tramlijn, buslijn Ookmeerweg C

nieuwbouwcapaciteit 1-1-2003

in aanbouw

(vrijwel) direct te ontwikkelen

binnen 5 jaar te ontwikkelen

niet binnen 5 jaar te ontwikkelen

totaal nieuwbouwcapaciteit

waarvan ontwikkelingscapaciteit

in voorbereiding/optie Bedrijvencentrum Osdorp Osdorp Midden Noord (kantoorachtig) 0 m2 0 m2 2.500 m2 0 m2

overig 0 m2 0 m2

in voorbereiding/optie 0 m2 800 m2

overig 9.300 m2 6.000 m2 0 m2 0 m2 11.800 m2 6.800 m2 11.800 m2 6.800 m2

Voor het bedrijvencentrum Osdorp (Keurenplein) is februari 2002 door het stadsdeel een bestemmingsplan vastgesteld waarin wordt uitgegaan van nieuwbouwmogelijkheden voor 7.300 m2 kantoorruimte. Daarvan is 2.500 m2 in voorbereiding. Direct ten zuidwesten van bedrijvencentrum Osdorp kan aan de Osdorperban 4.500 m2 kantoorruimte worden ontwikkeld in 8 paviljoens. Voor de stedelijke vernieuwing van Osdorp Midden Noord is een vernieuwingsplan opgesteld. Bij de uitwerking wordt indicatief uitgegaan van nieuwbouwmogelijkheden (vanaf 2004) aan Tussen Meer van 800 m2 kleinschalige kantooren bedrijfsruimte en (vanaf 2007) aan de Ookmeerweg voor een verzamelgebouw van 6.000 m2 kantoor- en bedrijfsruimte (met 50 tot 70 % kantoorruimte).

bedrijfslocaties 2003

17

22 Osdorp Centrum
Contactpersoon

23 Meer en Oever

24 Schinkel

Osdorp Centrum, Meer en oever Stadsdeel Osdorp afdeling ruimtelijke ordening en beleid Elly Schouten 020-518 08 85 eschouten@osdorp.amsterdam.nl

Schinkel Stadsdeel Oud Zuid afdeling Grondzaken Cees Baneke (Schinkel) 020-678 19 47 banekec@oudzuid.amsterdam.nl Meer en Oever kantoren Schinkel kantoren research, zakelijke diensten, perifere detailhandel, groothandel, productie tramlijn, buslijnen Cornelis Lelylaan C Ringlijn, spitslijn Ringweg A10-west B

Osdorp Centrum type bebouwing huidige bedrijvigheid kantoren winkels, overheid, zakelijke diensten

huidige bereikbaarheid per openbaar vervoer per auto bereikbaarheidsprofiel

tramlijn, buslijnen Cornelis Lelylaan C

nieuwbouwcapaciteit 1-1-2003

in aanbouw

(vrijwel) direct te ontwikkelen

binnen 5 jaar te ontwikkelen

niet binnen 5 jaar te ontwikkelen

totaal nieuwbouwcapaciteit

waarvan ontwikkelingscapaciteit

in voorbereiding/optie Osdorp Centrum (indicatief) Meer en Oever Schinkel 0 m2 0 m2 1.500 m2 0 m2 0 m2 0 m2

overig 0 m2 0 m2 0 m2

in voorbereiding/optie 0 m2 2.500 m2 0 m2

overig 30.000 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 30.000 m2 2.500 m2 1.500 m2 30.000 m2 2.500 m2 0 m2

Osdorp Centrum kan uitgroeien tot het belangrijkste voorzieningencentrum van de Westelijke Tuinsteden met winkels, horeca en vrijetijdsvoorzieningen. Bij de voorbereiding van het vernieuwingsplan wordt uitgegaan van het meer betrekken van de oever van de Sloterplas bij het Centrum, waarbij op markante locaties kantoren met een representatieve uitstraling kunnen komen. Indicatief wordt uitgegaan van nieuwbouwmogelijkheden voor 30.000 m2 kantoorruimte. Voor de stedelijke vernieuwing van Meer en Oever is een vernieuwingsplan vastgesteld. In voorbereiding zijn nieuwbouwmogelijkheden (vanaf 2005) voor 2.500 m2 kleinschalige kantoorruimte in plinten. In het bedrijfsgebied Schinkel is aan de Anthony Fokkerweg 1.500 m2 in aanbouw voor het NLR.

18

bedrijfslocaties 2003

25 Zuidas
Contactpersoon
Projectbureau Zuidas Robert Dijckmeester 020-575 21 11 rdr@zuidas.nl Ontwikkelingsbedrijf Westpoort/Zuidas Gregor Heemskerk 020-552 56 44 g.heemskerk@oga.amsterdam.nl

Zuidas type bebouwing huidige bedrijvigheid kantoren zakelijke diensten, banken en verzekeringen, openbaar bestuur, congres, tentoonstelling, universiteit

huidige bereikbaarheid per openbaar vervoer per auto bereikbaarheidsprofiel

intercitystation NS (Zuid/WTC), NS-station (RAI), Ringlijn, Amstelveenlijn, tramlijnen, buslijnen, spitslijnen Ringweg A10-Zuid A/B

nieuwbouwcapaciteit 1-1-2003

in aanbouw

(vrijwel) direct te ontwikkelen

binnen 5 jaar te ontwikkelen

niet binnen 5 jaar te ontwikkelen

totaal nieuwbouwcapaciteit

waarvan ontwikkelingscapaciteit

in voorbereiding/optie Strawinskylaan Kop Rivierenbuurt Mahlerlaan De Boelelaan (kerngebied) Drentestraat e.o. overig Zuidas (indicatief) toevoeging dokmodel (indicatief) 39.300 m2 0 m2 86.300 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 73.700 m2 39.000 m2 24.000 m2 0 m2 0 m2

overig 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2

in voorbereiding/optie 25.500 m2 25.000 m2 0 m2 0 m2 101.800 m2 0 m2 0 m2

overig 0 m2 25.000 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 17.600 m2 138.000 m2 388.700 m2 64.800 m2 50.000 m2 160.000 m2 39.000 m2 143.400 m2 138.000 m2 388.700 m2 25.500 m2 50.000 m2 73.700 m2 39.000 m2 143.400 m2 138.000 m2 388.700 m2

Voor het gebied langs Ringweg A10-Zuid tussen Amstel en Nieuwe Meer is een ontwerp gemaakt voor een geïntegreerde ontwikkeling van kantoren, woningen en voorzieningen. De uitbreiding en herinrichting van weg- en railinfrastructuur speelt een cruciale rol voor de ontwikkelings- en faseringsmogelijkheden. Als aanzet voor de discussie over de na te streven ontwikkeling is in 1998 door de gemeenteraad het Masterplan Zuidas vastgesteld. Vervolgens is begin 2000 door de gemeenteraad de Visie Zuidas vastgesteld. Op grond van uitwerking van de volumestudie uit de Visie Zuidas kan een indicatie worden gegeven van de potentiële ontwikkelingsmogelijkheden. De te realiseren capaciteit voor kantoren is mede afhankelijk van wijzigingen in de inpassing van het oppervlak voor wonen en andere economische functies. Uitgegaan wordt van een gefaseerde ontwikkeling die zich over enkele decennia uitstrekt en wordt afgestemd op uitbreiding van weg- en railcapaciteit en de veronderstelde vraag vanuit de vastgoedmarkt. De status van de Zuidas is zeer hoog. Binnen de vastgoedwereld wordt het gebied onbetwist gezien als dé nationale toplocatie voor kantoren. Dit uit zich in hoge huurprijzen voor kantoorruimte. De Zuidas wordt gekenmerkt door grootschalige kantoorpanden. Er is op wijkniveau sprake van een sterke menging van kantoorfuncties met andere economische activiteiten en woonfuncties. De waardering van de Zuidas wordt onder meer bepaald door deze menging, de uitstraling van internationaal georiënteerde hoofdkantoren en van kantoorverzamelgebouwen zoals het WTC en Atrium, de ligging binnen de als kwalitatief hoogwaardige woon- en werklocatie gewaardeerde Zuidlob, de nabijheid van Schiphol en de goede bereikbaarheid per openbaar vervoer en auto. Bij het WTC is 39.300 m2 in aanbouw (gedeeltelijk voor Nauta Dutilh). Voorts is aan de Gustav Mahlerlaan 86.300 m2 in aanbouw (gedeeltelijk voor Boekel de Nereé en Houthoff Buruma) en 73.700 m2 in voorbereiding. Tevens is 25.500 m2 in voorbereiding bij het Atrium en 25.000 m2 bij de kop van de Rivierenbuurt, alsmede 29.000 m2 aan de De Boelelaan in combinatie met een hotel, 10.000 m2 in Gershwin (in combinatie met woningbouw en voorzieningen) en 125.800 m2 aan de Drentestraat (waarvoor 30.000 m2 zal worden gesloopt). Het gebied rondom NS-station Zuid/WTC heeft een bereikbaarheidsprofiel A, de gebieden aan de flanken hebben een bereikbaarheidsprofiel B. De aanleg van de Noord-Zuidlijn zal leiden tot een verdere verbetering van de bereikbaarheid.

bedrijfslocaties 2003

19

26 Zuiderhof
Contactpersoon

27 De Cuserstraat

Stadsdeel Zuideramstel afdeling Grondzaken Tineke van der Munnik 020-546 47 06 tineke.vd.munnik@zuideramstel.amsterdam.nl

Zuiderhof type bebouwing huidige bedrijvigheid huidige bereikbaarheid per openbaar vervoer per auto bereikbaarheidsprofiel kantoren zakelijke diensten, banken

De Cuserstraat kantoren zakelijke diensten

Ringlijn, buslijnen, spitslijnen Ringweg A10-zuid B

buslijnen, spitslijnen Amstelveenseweg C

nieuwbouwcapaciteit 1-1-2003

in aanbouw

(vrijwel) direct te ontwikkelen

binnen 5 jaar te ontwikkelen

niet binnen 5 jaar te ontwikkelen

totaal nieuwbouwcapaciteit

waarvan ontwikkelingscapaciteit

in voorbereiding/optie Zuiderhof De Cuserstraat/Doornburg 20.000 m2 0 m2 0 m2 5.500 m2

overig 0 m2 0 m2

in voorbereiding/optie 0 m2 0 m2

overig 0 m2 8.000 m2 0 m2 0 m2 20.000 m2 13.500 m2 0 m2 13.500 m2

In het gebied Zuiderhof is aan de Jachthavenweg 20.000 m2 kantoorruimte in aanbouw. In het Bestemmingsplan Buitenveldert is bij de De Cuserstraat/Doornburg voor Schipholgebonden activiteiten een uitbreidingsmogelijkheid opgenomen voor maatschappelijke voorzieningen, alsmede voor 10.000 m2 kantoorruimte. Daarvan is bij Doornburg de bouw in voorbereiding van 4.800 m2 kantoorruimte in combinatie met 2.250 m2 voorzieningen en 250 m2 galerie, alsmede 700 m2 kantoorruimte voor de ASKO. Bij de De Cuserstraat is bij sloop van de huidige 3.500 m2 nieuwbouw van 8.000 m2 kantoorruimte mogelijk .

20

bedrijfslocaties 2003

28 Centrum Amsterdam Noord
Contactpersoon
Centrum Amsterdam Noord Stadsdeel Amsterdam-Noord, projectbureau Centrum Amsterdam Noord Charles Mann 020-435 09 08 c.mann@noord.amsterdam.nl

29 Nieuwendam-Noord

Nieuwendam-Noord Projectmanagementbureau Dick ter Berg 020-621 41 01/06-2383 93 61 dtberg@pmb.nl

Centrum Amsterdam Noord type bebouwing huidige bedrijvigheid kantoren winkelcentrum, horeca, openbaar bestuur, banken en verzekeringen, sociaalmaatschappelijk, zakelijke dienstverlening

Nieuwendam-Noord kantoren winkels, horeca, sociaal-maatschappelijk, banken en verzekeringen

huidige bereikbaarheid per openbaar vervoer per auto bereikbaarheidsprofiel

diverse buslijnen, spitslijnen Ringweg A10-noord, Nieuwe Leeuwarderweg B/C

buslijnen, spitslijn Ringweg A10-noord, Zuiderzeeweg C

nieuwbouwcapaciteit 1-1-2003

in aanbouw

(vrijwel) direct te ontwikkelen

binnen 5 jaar te ontwikkelen

niet binnen 5 jaar te ontwikkelen

totaal nieuwbouwcapaciteit

waarvan ontwikkelingscapaciteit

in voorbereiding/optie Centrum Amsterdam Noord (indicatief) Nieuwendam-Noord 0 m2 0 m2 5.700 m2 0 m2

overig 0 m2 0 m2

in voorbereiding/optie 0 m2 0 m2

overig 0 m2 5.000 m2 144.300 m2 0 m2 150.000 m2 5.000 m2 150.000 m2 5.000 m2

Het Buikslotermeerplein heeft zich ontwikkeld tot een belangrijk stadsdeelwinkelcentrum in Amsterdam. In 1999 is een nieuw stadsdeelkantoor opgeleverd. Voorts hebben zich diverse kleinschalige, grotendeels op Noord gerichte kantoren en baliefuncties gevestigd. In het Stedenbouwkundig Programma van Eisen voor Centrum Amsterdam Noord staat het ontwikkelen van een gemengd milieu met wonen, voorzieningen, kantoren en een vernieuwd winkelcentrum centraal. Er wordt uitgegaan van een gefaseerde ontwikkeling van 150.000 m2 kantoorruimte. In het Stedenbouwkundig plan dat in 2003 wordt opgesteld zullen de ontwikkelingsmogelijkheden nader worden uitgewerkt. Vooralsnog wordt (vanaf 2005) uitgegaan van nieuwbouwmogelijkheden nabij het stadsdeelhuis van 5.700 m2 voor CWI. De overige nieuwbouwcapaciteit komt vanaf circa 2010 voor uitgifte beschikbaar, zodat kantoren kunnen worden opgeleverd wanneer de Noord-Zuidlijn gaat rijden. De plannen voor een Chinees handelscentrum met 10.000 m2 kantoor, 10.000 m2 hotel en 10.000 m2 appartementen maken daar onderdeel van uit. Momenteel is het Buikslotermeerplein een belangrijk knooppunt van buslijnen. Door de aanleg van de Noord-Zuidlijn tussen het Centraal Station en het Buikslotermeerplein zal de bereikbaarheid van het gebied per openbaar vervoer verder verbeteren. Voor de vernieuwing van Nieuwendam-Noord is een Plan van Aanpak vastgesteld waarbij, naast woningen, winkels en voorzieningen, ontwikkelingsmogelijkheden zijn opgenomen voor de (eventuele) bouw vanaf 2005 van 5.000 m2 kantoorruimte aan de kop van de Zuiderzeeweg en bedrijfsruimten in plinten langs de Zuiderzeeweg. Hiervoor worden uitwerkingsplannen gemaakt.

bedrijfslocaties 2003

21

30 Strekkerweg
Contactpersoon

31 Cornelis Douwes-terrein

32 NDSM-werf

NDSM-werf Stadsdeel Noord Projectbureau Noordelijke IJ-oever Rob Vooren 020-5191050 r.vooren@noord.amsterdam.nl Strekkerweg type bebouwing huidige bedrijvigheid huidige bereikbaarheid per openbaar vervoer per auto bereikbaarheidsprofiel kantoren

Cornelis Douwesterrein Stadsdeel Noord Projectbureau Noordelijke IJ-oever Rutger Krabbendam 020-5191010 r.krabbendam@noord.amsterdam.nl Cornelis Douwes-terrein kantoren bedrijfsactiviteiten NDSM-werf kantoren en kantoorachtig bedrijfsactiviteiten

woningcorporaties, drukkerij

buslijnen Klaprozenweg C

buslijnen Klaprozenweg C

buslijnen Klaprozenweg C

nieuwbouwcapaciteit 1-1-2003

in aanbouw

(vrijwel) direct te ontwikkelen

binnen 5 jaar te ontwikkelen

niet binnen 5 jaar te ontwikkelen

totaal nieuwbouwcapaciteit

waarvan ontwikkelingscapaciteit

in voorbereiding/optie Strekkerweg Cornelis Douwes-terrein NDSM-werf Zuid (kantoren) NDSM-werf Zuid (kantoorachtig) 2.000 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 13.000 m2 10.000 m2 27.000 m2

overig 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2

in voorbereiding/optie 0 m2 0 m2 p.m. p.m.

overig 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 p.m. p.m. 2.000 m2 13.000 m2 10.000 m2 27.000 m2 0 m2 13.000 m2 10.000 m2 27.000 m2

In de kantoren- en bedrijvenstrook tussen Klaprozenweg en Strekkerweg is 2.000 m2 kantoorruimte in aanbouw voor de Algemene ambulante zorg Amsterdam-noord. De herstructurering van het Cornelis Douwes-terrein is gericht op het bieden van nieuwe vestigingsmogelijkheden voor bedrijfsactiviteiten. Bij de toegangen tot het terrein worden hoogteaccenten nagestreefd. Bij de entrees van deelgebied 3 is 13.000 m2 kantoorruimte in voorbereiding. Voor de Noordelijke IJ-oever is een Voorontwerp Masterplan opgesteld. Daarin wordt uitgegaan van een gefaseerde transformatie tot een stedelijk gebied met wonen, voorzieningen, bedrijven en kantoren. Voor de voormalige NDSM-hal wordt gestreefd naar een inrichting met ateliers en culturele voorzieningen. In het gebied NDSM-werf is 10.000 m2 kantoorruimte in voorbereiding in het project Kraanbaan en 27.000 m2 kantoorachtige ruimte als eerste fase van project XXL. In afwachting van uitwerking in volumestudies worden de overige nieuwbouwmogelijkheden voor kantoren en kantoorachtige ontwikkelingen in het gebied NDSM-werf voorlopig als p.m. opgenomen.

22

bedrijfslocaties 2003

33 Buiksloterham
Contactpersoon

34 Shell-terrein

35 Van Hasseltzone

Buiksloterham Stadsdeel Noord Projectbureau Noordelijke IJ-oever Ineke Bakker, 020-5191014 i.bakker@noord.amsterdam.nl

Shell-terrein Stadsdeel Noord Projectbureau Noordelijke IJ-oever Willem van Leuven 020-5191000 w.van.leuven@noord.amsterdam.nl Shell-terrein kantoren en kantoorachtig laboratoria

Van Hasseltzone Stadsdeel Noord Projectbureau Centrum Amsterdam Noord Robert Barendse 020-4350933 r.barendse@noord.amsterdam.nl Van Hasseltzone kantoren en kantoorachtig

Buiksloterham type bebouwing huidige bedrijvigheid huidige bereikbaarheid per openbaar vervoer per auto bereikbaarheidsprofiel kantoren en kantoorachtig bedrijfsactiviteiten

buslijnen, spitslijn Johan van Hasseltweg C

pont naar CS, buslijnen, spitslijn Johan van Hasseltweg B

diverse buslijnen Nieuwe Leeuwarderweg B/C

nieuwbouwcapaciteit 1-1-2003

in aanbouw

(vrijwel) direct te ontwikkelen

binnen 5 jaar te ontwikkelen

niet binnen 5 jaar te ontwikkelen

totaal nieuwbouwcapaciteit

waarvan ontwikkelingscapaciteit

in voorbereiding/optie Buiksloterham Shell-terrein (kantoren, indicatief) Shell-terrein (kantoorachtig, indicatief) Van Hasseltzone (kantoren) Van Hasseltzone (kantoorachtig) 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2

overig 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2

in voorbereiding/optie 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2

overig p.m. 0 m2 0 m2 1.300 m2 0 m2 p.m. 36.000 m2 17.000 m2 11.500 m2 5.600 m2 p.m. 36.000 m2 17.000 m2 12.800 m2 5.600 m2 p.m. 36.000 m2 17.000 m2 12.800 m2 5.600 m2

Voor de Noordelijke IJ-oever is een Voorontwerp Masterplan opgesteld. Daarin wordt uitgegaan van een gefaseerde transformatie tot een stedelijk gebied met wonen, voorzieningen, bedrijven en kantoren. Voor het gebied Buiksloterham worden de nieuwbouwmogelijkheden voor kantoren in afwachting van uitwerking in volumestudies voorlopig als p.m. opgenomen. Voor het Shell-terrein is in 2001 een Masterplan vastgesteld. Voor het New Technology Center van Shell (65.000 m2 laboratoria met maximaal 40 procent kantoorruimte) is inmiddels een ontwerp bestemmingsplan in procedure. Voor het deelgebied Overhoeks/Tolhuislaan wordt in 2003 een Projectbesluit opgesteld. Vooralsnog wordt indicatief uitgegaan van 2.200 woningen, 70.000 m2 werkfuncties (indicatief onder te verdelen in 36.000 m2 kantoren, 17.000 m2 kantoorachtige activiteiten en 17.000 m2 bedrijfsruimte) alsmede 60.000 m2 voorzieningen. Het terrein kan gefaseerd beschikbaar komen vanaf 2006 à 2010. Binnen het gebied “Van Hasseltlaan” tussen Mosplein en Meeuwenlaan worden drie deelgebieden onderscheiden: Van Hasseltlaan, Stationsknoop en Albatrosterrein. Uitgegaan wordt van verlaging van de Nieuwe Leeuwarderweg en Van Hasseltweg, en van functiemenging van 734 woningen, 900 m2 bedrijfsruimte, 15.000 m2 niet-commerciële voorzieningen, 12.000 m2 hotel, 4.300 m2 winkels, 300 m2 horeca en kantoorruimte. Voor kantoren wordt bij de Van Hasseltlaan uitgegaan van 1.300 m2 kantoorruimte vanaf 2005 en van 2.200 m2 kantoorachtige ruimte vanaf 2009. Bij de stationsknoop wordt uitgegaan van 11.500 m2 kantoorruimte en 4.100 m2 kantoorachtige ruimte vanaf 2008. Met de komst van de Noord-Zuidlijn en een halte bij de Van Hasseltweg zal de bereikbaarheid van het gebied per openbaar vervoer sterk gaan verbeteren.

bedrijfslocaties 2003

23

36 Centrum
Contactpersoon
Stadsdeel Amsterdam Centrum Ed Slotboom 020-552 44 19 eslotboom@centrum.amsterdam.nl

Centrum type bebouwing huidige bedrijvigheid bedrijven/kantoorachtig openbaar bestuur, zakelijke diensten, banken en verzekeringen, kernwinkelapparaat, horeca en cultuur

huidige bereikbaarheid per openbaar vervoer per auto bereikbaarheidsprofiel

NS-knooppunt (Centraal Station), metrolijnen, Amstelveenlijn, diverse tramlijnen buslijnen en spitslijnen Singelgracht, Weesperstraat, Vijzelstraat, Rozengracht, Haarlemmer Houttuinen, Piet Heinkade/De Ruijterkade A/B

nieuwbouwcapaciteit 1-1-2003

in aanbouw

(vrijwel) direct te ontwikkelen

binnen 5 jaar te ontwikkelen

niet binnen 5 jaar te ontwikkelen

totaal nieuwbouwcapaciteit

waarvan ontwikkelingscapaciteit

in voorbereiding/optie Oostenburg-Noord 30.000 m2 0 m2

overig 0 m2

in voorbereiding/optie 0 m2

overig 0 m2 0 m2 30.000 m2 0 m2

Het centrum is met een kantorenvoorraad van 1,4 miljoen m2 ofwel een kwart van de stedelijke voorraad het belangrijkste kantorengebied van Amsterdam. In Oostenburg-Noord is op het Storkterrein aan de Czaar Peterstraat 17.000 m2 stadsdeelwerf in aanbouw in combinatie met 30.000 m2 bedrijven/kantoorachige ruimte. De kantoorlocaties in het centrum worden gekenmerkt door een omgeving die zeer sterk gemengd is met andere economische functies en met wonen. De waardering van de locaties wordt onder meer bepaald door de sterke functiemenging, de monumentale uitstraling van de grachtengordel en de centrale ligging binnen de agglomeratie. In het centrum is overwegend sprake van kleinschalige tot middelgrote kantoorpanden, afgewisseld met grootschalige panden. De bereikbaarheid per openbaar vervoer zal worden verbeterd door de toekomstige aanleg van de Noord-Zuidlijn, de IJ-tram en een nieuw busstation bij het Centraal Station. Via de Piet Heintunnel is de Binnenstad vanaf de Ringweg A10-Oost in vijf minuten per auto bereikbaar. Langs de IJ-weg komen openbare parkeergarages.

24

bedrijfslocaties 2003

37 Zuidelijke IJ-oever
Contactpersoon
Zuidelijke IJ-oever Ontwikkelingsbedrijf Zuidelijke IJ-oever/Zuidoos Anneke de Bont (Westerdokseiland) 020-552 61 71 a.debont@oga.amsterdam.n

38 Zeeburgerpad

Robert Verschoor (Oosterdokseiland) 020-552 61 96 r.verschoor@oga.amsterdam.nl Ron Konijnendijk (Oostelijke Handelskade ten oosten van de Jan Schaeferbrug) 020-552 61 73 r.konijnendijk@oga.amsterdam.nl

Ben-Willem Boswijk (Oostelijke Handelskade ten westen van de Jan Schaeferbrug) 020-552 61 79 b.boswijk@oga.amsterdam.nl Zeeburgerpad Stadsdeel Zeeburg Eric ten Napel 020-608 08 65 e.ten.napel@zeeburg.nl

Ron Karssing (Westelijk Stationseiland) 020-552 61 96 r.karssing@oga.amsterdam.nl

Zuidelijke IJ-oever type bebouwing huidige bedrijvigheid kantoren verzekeringen, zakelijke diensten, openbaar bestuur, horeca

Zeeburgerpad kantoren bedrijfsfuncties

huidige bereikbaarheid per openbaar vervoer

per auto bereikbaarheidsprofiel

NS-knooppunt (Centraal Station), metrolijnen, Amstelveenlijn, diverse tramlijnen en buslijnen Piet Heinkade/De Ruijterkade A/B

tramlijnen, buslijnen

Piet Heintunnel C

nieuwbouwcapaciteit 1-1-2003

in aanbouw

(vrijwel) direct te ontwikkelen

binnen 5 jaar te ontwikkelen

niet binnen 5 jaar te ontwikkelen

totaal nieuwbouwcapaciteit

waarvan ontwikkelingscapaciteit

in voorbereiding/optie Kop Westerdokseiland Westerdokseiland Westelijk Stationseiland Oosterdokseiland (zuidkant) Oosterdokseiland (noordkant) Oostelijke Handelskade Zeeburgerpad/Panamalaan 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 24.700 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 7.900 m2 30.300 m2 5.400 m2

overig 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2

in voorbereiding/optie 36.300 m2 6.600 m2 p.m. 76.900 m2 0 m2 0 m2 0 m2

overig 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 14.000 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 3.000 m2 0 m2 0 m2 36.300 m2 6.600 m2 p.m. 76.900 m2 24.900 m2 55.000 m2 5.400 m2 36.300 m2 6.600 m2 p.m. 76.900 m2 24.900 m2 30.300 m2 5.400 m2

De kantoorlocaties aan de Zuidelijke IJ-oever worden gekenmerkt door een omgeving die sterk gemengd wordt met andere economische functies en wonen. De waardering wordt onder meer bepaald door de nagestreefde functiemenging, het uitzicht over het IJ en de centrale ligging binnen de agglomeratie. De Zuidelijke IJ-oever maakt een versnelde ontwikkeling door. In diverse deelgebieden vindt voorbereiding van kantoorruimte, voorzieningen en woningen plaats. In het centrum betreft dit de deelgebieden Westerdokseiland, Westelijk Stationseiland en Oosterdokseiland; in stadsdeel Zeeburg de Oostelijke Handelskade. Het betreft gedeeltelijk particulier eigendom. Bij het Westerdokseiland is (vanaf 2004) 42.900 m2 in voorbereiding, waaronder voor de Rijksgebouwendienst en Politie te water. Op het Westelijk stationseiland worden de mogelijkheden bezien voor verdichting van de bebouwing bij het Havengebouw, Hoge Huys, Kamer van Koophandel en NS, in combinatie met publieksfuncties en wonen. In afwachting van nadere uitwerking wordt het te realiseren vloeroppervlak vooralsnog als p.m. opgenomen. Voor het Oosterdokseiland is in 2003 door de gemeenteraad een Stedenbouwkundig Plan vastgesteld. In 2003 wordt aan de zuidkant begonnen met sloop van de laagbouw en bouwrijp maken. Na aanleg van een parkeergarage kan (vanaf 2006) met de bouw worden begonnen. Aan kantoorruimte is 76.900 m2 nieuwbouw in voorbereiding (waaronder Network facility Center en New China Center) en zal circa 25.000 m2 worden verbouwd tot kantoorruimte. Aan de noordkant van het Oosterdokseiland komen nieuwbouwmogelijkheden beschikbaar voor 24.900 m2 kantoorruimte. Aan de Oostelijke Handelskade is 24.700 m2 in aanbouw en wordt 4.500 m2 verbouwd tot kantoorruimte (pakhuis Afrika). Voorts is aan de Oostelijke Handelskade 30.300 m2 nieuwe kantoorruimte in voorbereiding (Nieuw Europa en De Loodsen). De bereikbaarheid per openbaar vervoer zal worden verbeterd door de toekomstige aanleg van de IJ-tram, de NoordZuidlijn, een tramlijn naar de Houthavens en een nieuw busstation bij het Centraal Station. Via de Piet Heintunnel is de Binnenstad vanaf de Ringweg A10-Oost in vijf minuten per auto bereikbaar. Langs de IJ-weg komen openbare parkeergarages. Het Oostelijk Havengebied is inmiddels grotendeels getransformeerd tot woongebied, met handhaving van enkele bedrijfslocaties (Veemarktterrein, Cruquiusweg, Zeeburgerpad). Aan het Zeeburgerpad zijn bij de Panamalaan twee panden in voorbereiding. Via de Piet Heintunnel heeft het gebied een directe aansluiting op Ringweg A10-Oost. De bereikbaarheid van het gebied per openbaar vervoer zal de komende jaren verbeteren. In 2003 zal de tramlijn 10 worden doorgetrokken (Czaar Peterstraat-Azartplein); in 2004 zal de IJ-tram van het Centraal Station naar IJburg in gebruik worden genomen. Het gebied krijgt daarmee een bereikbaarheidsprofiel B.
bedrijfslocaties 2003

25

39 Zeeburgereiland
Contactpersoon

40 IJburg

Zeeburgereiland Projectbureau IJburg Alfons Oude Ophuis 020-6214 253 a.oudeophuis@oga.amsterdam.nl

IJburg Projectbureau IJburg Winneke van Wiggen (Steigereiland) 020-6214 294 w.vanwiggen@oga.amsterdam.nl

Ruud Hilhorst (Haveneiland west, Centrumeiland, Midden/Strandeiland) 020-6214 255 r.hilhorst@oga.amsterdam.nl Jeroen Wiemer (Haveneiland oost) 020-6214 080 j.wiemer@oga.amsterdam.nl

Zeeburgereiland type bebouwing huidige bedrijvigheid huidige bereikbaarheid per openbaar vervoer per auto bereikbaarheidsprofiel kantoren n.v.t.

IJburg kantoren en kantoorachtig n.v.t.

buslijn Ringweg A10-oost C

n.v.t. Ringweg A10-oost C

nieuwbouwcapaciteit 1-1-2003

in aanbouw

(vrijwel) direct te ontwikkelen

binnen 5 jaar te ontwikkelen

niet binnen 5 jaar te ontwikkelen

totaal nieuwbouwcapaciteit

waarvan ontwikkelingscapaciteit

in voorbereiding/optie Zeeburgereiland (indicatief) IJburg Steigereiland IJburg Haveneiland west IJburg Haveneiland oost IJburg Centrumeiland IJburg Midden/Strandeiland (indicatief) 0 m2 0 m2 2.600 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 5.000 m2 0 m2 0 m2 0 m2

overig 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2

in voorbereiding/optie 0 m2 17.000 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2

overig 40.000 m2 0 m2 0 m2 50.000 m2 40.000 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 32.000 m2 40.000 m2 17.000 m2 7.600 m2 50.000 m2 40.000 m2 32.000 m2 40.000 m2 17.000 m2 5.000 m2 50.000 m2 40.000 m2 32.000 m2

Door de verplaatsing van de Rioolwaterzuiveringsinrichting Oost naar Westpoort is de planvorming voor het Zeeburgereiland aangepast. Voor het gebied is recent een ontwikkelingsvisie gemaakt. In 2003 zal een ontwikkelingsplan (Nota van Uitgangspunten) worden opgesteld. Vooralsnog wordt uitgegaan van het (vanaf 2006) beschikbaar komen van vestigingsmogelijkheden voor 40.000 m2 kantoorruimte, eventueel aangevuld met 80.000 m2 bedrijfsruimte. In 2004 zal de IJ-tram naar IJburg in gebruik worden genomen, waardoor de bereikbaarheid van het Zeeburgereiland per openbaar vervoer zal verbeteren. IJburg wordt ontwikkeld als nieuw woongebied met 18.000 woningen, in combinatie met voorzieningen, bedrijfsruimte en kantoren. Op het Steigereiland komen vanaf 2004 vestigingsmogelijkheden beschikbaar voor 17.000 m2 kantoorruimte en 18.500 m2 bedrijfsruimte met kantoorruimte. Hiervoor wordt een verkaveling gemaakt en zijn partijen benaderd. Op Haveneiland-west is langs de IJburglaan 2.600 m2 in aanbouw en 5.000 m2 kantoorruimte in voorbereiding. Voor Haveneiland-oost is een Stedenbouwkundig Plan in procedure. Daarin wordt (vanaf 2005) uitgegaan van 50.000 m2 kantoorruimte (waarvan 10.000 m2 kantoorruimte langs de ontsluitingswegen, gedeeltelijk in combinatie met woningen, 10.000 m2 kantoorruimte als onderdeel van een nutsgebouw gecombineerd met stadsdeelwerf en 10.000 m2 bedrijfsruimte, en 30.000 m2 kantoorruimte en 10.000 m2 bedrijfsruimte in zelfstandige gebouwen. Voor het Centrumeiland is een Stedenbouwkundig Programma van Eisen in procedure waarin (vanaf 2006 à 2007) wordt uitgegaan van 40.000 m2 zelfstandige kantoorruimte, 10.000 m2 bedrijfsruimte, 20.000 m2 detailhandel en 7.000 m2 horeca. Voor het Midden/Strandeiland wordt (vanaf 2008) indicatief uitgegaan van een bouwcapaciteit van 32.000 m2 kantoorruimte. De nieuwbouwmogelijkheden worden vooral geconcentreerd op locaties waar de Diemertak of de IJ-tram toekomstige haltes krijgen.

26

bedrijfslocaties 2003

41Science Park Amsterdam
Contactpersoon
Science Park Projectbureau Zuidoostlob Cor Brandsema 020-552 7844 bra@dro.amsterdam.nl

42 Polderweg

Science Park Ontwikkelingsbedrijf, Zuidoost/ Zuidelijke IJ-oever Frans van Vliet 020-552 5634 f.vanvliet@oga.amsterdam.nl Science Park Amsterdam Polderweg kantoorachtig

Polderweg Stadsdeel Oost/Watergraafsmeer Projectbureau Polderweggebied Tineke van der Pol 020-4636 842 polderweg@freeler.nl

type bebouwing huidige bedrijvigheid

kantoren, kantoorachtig instellingen en bedrijven gericht op wetenschappelijk onderzoek, informatie- en communicatietechnologie

onderwijs, bedrijven, winkels

huidige bereikbaarheid per openbaar vervoer per auto bereikbaarheidsprofiel

buslijn Middenweg R

NS-station (Muiderpoort), tramlijn, buslijnen Middenweg B

nieuwbouwcapaciteit 1-1-2003

in aanbouw

(vrijwel) direct te ontwikkelen

binnen 5 jaar te ontwikkelen

niet binnen 5 jaar te ontwikkelen

totaal nieuwbouwcapaciteit

waarvan ontwikkelingscapaciteit

in voorbereiding/optie Science Park (kantoren) Science Park (kantoren/laboratoria) Polderweggebied 0 m2 0 m2 3.400 m2 0 m2 0 m2 0 m2

overig 0 m2 43.300 m2 0 m2

in voorbereiding/optie 0 m2 0 m2 20.000 m2

overig 117.100 m2 59.100 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 117.100 m2 102.400 m2 23.400 m2 117.100 m2 102.400 m2 20.000 m2

Voor de ontwikkeling van het Science Park Amsterdam (voorheen Wetenschap & Technologie Centrum Watergraafsmeer) is door Gemeenteraad en Provincie een bestemmingsplan vastgesteld. Daarbij wordt uitgegaan van een uitbreiding van op wetenschap gerichte onderwijsactiviteiten van de Universiteit van Amsterdam (faculteit Natuurkunde, Wiskunde en Informatica, gereed in 2007), alsmede instellingen, kantoren, bedrijven, hotel/congresruimte, voorzieningen, 400 woningen en 700 studenteneenheden. Het Science Park is gericht op uitwisseling van kennis en samenwerking van wetenschappelijke instellingen en het bedrijfsleven. De uitbreidingscapaciteit van kantoren en laboratoria is afgestemd op de toekomstige verbetering van de bereikbaarheid per openbaar vervoer en auto. Het Science Park Amsterdam is nu nog maar matig bereikbaar per openbaar vervoer en auto. De aanleg van een NS-station Watergraafsmeer is in de planstudiefase. Een nieuwe onsluitingsweg naar de Molukkenstraat is in aanleg. Een extra wegontsluiting naar de A10-oost is in voorbereiding. Door de verbetering van openbaar vervoer en wegontsluiting kan het gebied een bereikbaarheidsprofiel B krijgen. Vooruitlopend hierop mag maximaal voor 1.700 werknemers aan kantoren en laboratoria worden gerealiseerd. Aan de Polderweg/Linnaeusstraat is 3.400 m2 kantoorachtige ruimte in aanbouw voor de politie. Voor de herstructurering van het Polderweggebied is door de gemeenteraad maart 2003 het Stedenbouwkundig Programma van Eisen vastgesteld. Aan de Polderweg komt naar verwachting eind 2005 de eerste fase beschikbaar waar 12.500 m2 kantoorruimte in voorbereiding is voor het stadsdeel en mogelijk 7.000 à 8.000 m2 voor CWI. Voorts komen in het gebied woningen, 9.800 m2 winkels, 11.500 m2 sport en leisure, 13.500 m2 bedrijfsruimte met kantoorruimte, 17.800 m2 culturele bedrijvigheid en 11.500 m2 voorzieningen. Voor de ontwikkeling is bodemsanering noodzakelijk.

bedrijfslocaties 2003

27

43 Wibautstraat
Contactpersoon

44 Eenhoorn

45 Amstelstation

Wibautstraat Stadsdeel Oost/Watergraafsmeer Jaap Have 020-7744 347 jhave@oost-wgm.amsterdam.nl

Eenhoorn Stadsdeel Oost/Watergraafsmeer Patrick Folmer 020-7744345 pfolmer@oost-wgm.amsterdam.nl

Amstelstation Projectmanagementbureau Peter Jan Kannegieter 020-6214 213 pjkannegieter@pmb.nl

Wibautstraat

Eenhoorn

Amstelstation

type bebouwing huidige bedrijvigheid

kantoren media, onderwijs, zakelijke dienstverlening,

kantoren banken, zakelijke diensten, overheid, maatschappelijke diensten, autobedrijven

kantoren banken en verzekeringen, zakelijke dienstverlening onderwijs

huidige bereikbaarheid per openbaar vervoer

per auto bereikbaarheidsprofiel

NS-intercitystation (Amstel), metrolijnen, Amstelveenlijn, tramlijn, buslijnen, spitslijnen Gooiseweg, Wibautstraat B

NS-intercitystation (Amstel) metrolijnen, amstelveenlijn, tramlijn, buslijnen, spitslijnen Gooiseweg, Wibautstraat B

NS-intercitystation (Amstel), metrolijnen, Amstelveenlijn, tramlijn, buslijnen, spitslijnen Gooiseweg, Spaklerweg, Wibautstraat B

nieuwbouwcapaciteit 1-1-2003

in aanbouw

(vrijwel) direct te ontwikkelen

binnen 5 jaar te ontwikkelen

niet binnen 5 jaar te ontwikkelen

totaal nieuwbouwcapaciteit

waarvan ontwikkelingscapaciteit

in voorbereiding/optie Wibautstraat (Luyksterrein) Wibautstraat (Parooldriehoek e.o.) Eenhoorn (indicatief) Amstelstation (Julianaplein) (indicatief) 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 1.700 m2 0 m2 0 m2 0 m2

overig 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2

in voorbereiding/optie 0 m2 62.200 m2 0 m2 0 m2

overig 0 m2 0 m2 29.000 m2 40.000 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 1.700 m2 62.200 m2 29.000 m2 40.000 m2 1.700 m2 62.200 m2 29.000 m2 40.000 m2

In 2003 wordt gestart met sloop van bebouwing op het Luyksterrein aan de Schollenbrugstraat. In voorbereiding is de ontwikkeling van 1.700 m2 kantoorruimte in combinatie met 1.300 m2 bedrijfsruimte en woningbouw. Voor de Parooldriehoek zal een Stedenbouwkundig Programma van Eisen worden opgesteld. Uitgegaan wordt van sloop van 120 woningen en nieuwbouw van minimaal 300 woningen, 3000 m2 voorzieningen en kantoorruimte. Er worden initiatieven voorbereid voor de bouw van in totaal 62.200 m2 kantoorruimte. Naar verwachting kan vanaf 2005 worden gestart met nieuwbouw van 25.000 m2 kantoorruimte voor PCM. Vanaf 2007 komen dan bouwmogelijkheden beschikbaar voor 37.200 m2 kantoorruimte. Voor het gebied De Eenhoorn is een Stedenbouwkundig Programma van Eisen opgesteld waarin mogelijkheden worden geschetst voor herontwikkeling (vanaf 2005) van delen van het gebied voor kantoren, onderwijs, hotel, overige voorzieningen en wonen. Indicatief wordt uitgegaan van nieuwbouwmogelijkheden voor circa 29.000 m2 kantoorruimte. Het Amstelstation vormt een knooppunt van hoogwaardig (en overig) openbaar vervoer. Nabij het Amstelstation is het voormalige bedrijfsgebied aan de Omval omgezet naar een woon- en werkgebied. In 2001 is de Mondriaantoren opgeleverd (Delta Lloyd, Rabo Amsterdam, CMS Derks Star Busmann). Voor de omgeving van het Julianaplein wordt een nieuw Stedenbouwkundig Programma van Eisen opgesteld. Indicatief werd in het vorige programma uitgegaan van nieuwbouwmogelijkheden voor 40.000 m2 kantoorruimte, 10.000 m2 hotel, 500 m2 detailhandel, en 10.000 m2 voorzieningen in de plinten gericht op bewoners, werknemers en passanten, alsmede woningen.

28

bedrijfslocaties 2003

46 Overamstel
Contactpersoon

47 Amstel Business Park

Ontwikkelingsbedrijf Zuidoost/Zuidelijke IJ-oever Rinia Chedi 020-552 5659 r.chedi@oga.amsterdam.nl

Overamstel type bebouwing huidige bedrijvigheid kantoren energie, zakelijke diensten

Amstel Business Park kantoorachtig audio-visuele sector, zakelijke diensten, opslag en distributie, grafische industrie, groothandel, productiebedrijven

huidige bereikbaarheid per openbaar vervoer per auto bereikbaarheidsprofiel

metrolijnen, Ringlijn, Amstelveenlijn Ringweg A10-zuid B

metrolijnen, Ringlijn, Amstelveenlijn Ringweg A10-zuid B

nieuwbouwcapaciteit 1-1-2003

in aanbouw

(vrijwel) direct te ontwikkelen

binnen 5 jaar te ontwikkelen

niet binnen 5 jaar te ontwikkelen

totaal nieuwbouwcapaciteit

waarvan ontwikkelingscapaciteit

in voorbereiding/optie Overamstel (indicatief) 0 m2 m2 27.000 m2 8.300 m2

overig 0 m2 0 m2

in voorbereiding/optie 50.000 m2 0 m2

overig p.m. 0 m2 p.m. 0 m2 77.000 m2 8.300 m2 77.000 m2 8.300 m2

Amstel Business Park (Weespertrekvaart-Zuid) 0

Voor het gebied Overamstel (Amstel I en Weespertrekvaart-Noord) wordt een transformatie voorzien tot gemengd stedelijk gebied met woningen, kantoren, bedrijven en voorzieningen. Door de verplaatsing van de Rioolwaterzuiveringsinstallatie en mogelijk vrijkomen van het NUON-terrein en de penitentiare inrichting kan een begin worden gemaakt met een nieuwe inrichting van het gebied. Vooruitlopend hierop is aan de Korte Ouderkerkerdijk 27.000 m2 kantoorruimte in voorbereiding voor het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi- en Vecht. Mogelijk kan vanaf 2007 een nieuw hoofdkantoor voor NUON worden gerealiseerd. In Amstel Business Park ligt het zuidelijke deel (Weespertrekvaart-Zuid) gedeeltelijk binnen Amsterdam, gedeeltelijk binnen de gemeente Ouder-Amstel. Weespertrekvaart-Zuid is opgedeeld in een gemengde kantoren/bedrijvenzone langs de ontsluitingswegen en een bedrijvenzone ten noorden daarvan. Op Amsterdams terrein is 8.300 m2 in voorbereiding. Het betreft particulier grondeigendom.

bedrijfslocaties 2003

29

48 Centrumgebied Amsterdam Zuidoost
Contactpersoon
Ontwikkelingsbedrijf Zuidoost/Zuidelijke IJ-oever Bas Boeker, 020-552 5655 b.boeker@oga.amsterdam.nl.

Centrumgebied Amsterdam Zuidoost type bebouwing huidige bedrijvigheid kantoren banken en verzekeringen, zakelijke diensten, openbaar bestuur, stadsdeelwinkelcentrum, stadion

huidige bereikbaarheid per openbaar vervoer per auto bereikbaarheidsprofiel

NS-station (Bijlmer), metrolijn, Ringlijn, buslijnen, spitslijn, expressebussen, shuttlebussen Rijksweg A2 en A9, Gooiseweg B

nieuwbouwcapaciteit 1-1-2003

in aanbouw

(vrijwel) direct te ontwikkelen

binnen 5 jaar te ontwikkelen

niet binnen 5 jaar te ontwikkelen

totaal nieuwbouwcapaciteit

waarvan ontwikkelingscapaciteit

in voorbereiding/optie Centrumgebied Amsterdam Zuidoost 47.800 m2 40.000 m2

overig 0 m2

in voorbereiding/optie 0 m2

overig 0 m2 30.000 m2 117.800 m2 70.000 m2

In stadsdeel Zuidoost zijn de kantooractiviteiten geconcentreerd in Amstel III, Centrumgebied Zuidoost en Hoofdcentrum Zuidoost. Momenteel is hier zo'n 1.120.000 m2 kantoorvloer aanwezig. Op basis van de huidige planvorming kan in het Centrumgebied nog 166.900 m2 worden ontwikkeld. Daarvan is 47.800 m2 in aanbouw (Acanthus en ROC nabij de Bijlmerdreef). Voorts is de bouw van 40.000 m2 in voorbereiding. Vanaf 2009 komen wellicht mogelijkheden beschikbaar voor 30.000 m2 kantoorruimte nabij de Holterbergweg. De waardering van Centrumgebied Amsterdam Zuidoost wordt onder meer bepaald door de goede bereikbaarheid per openbaar vervoer én auto, en de gunstige ligging binnen de agglomeratie Amsterdam ten opzichte van overig Nederland. Het centrumgebied Amsterdam Zuidoost wordt ontwikkeld tot een nieuw uitgaanscentrum. Bij het stadion en de boulevard zijn inmiddels de megabioscoop, evenementenhal, grootschalige detailhandel en woonthemacentrum in gebruik genomen. Er wordt een Gezondheid, Entertainment, Theater en Zakelijk centrum GETZ (hotel, leisure, detailhandel, horeca, wonen) beoogd dat over enkele jaren kan worden ontwikkeld. De bereikbaarheid van Centrumgebied Amsterdam Zuidoost per openbaar vervoer zal tussen 2005 en 2007 nog verder verbeteren door aanleg van de Utrechtboog, de spoorverdubbeling en de vernieuwing van NS-station Bijlmer.

30

bedrijfslocaties 2003

49 Amstel III
Contactpersoon
Ontwikkelingsbedrijf Zuidoost/Zuidelijke IJ-oever André Vermeer 020-552 5647, a.vermeer@oga.amsterdam.nl

Ruud Antonius 020-552 5656 r.antonius@oga.amsterdam.nl

Michel Cossee (Plaza Arena) 020-552 6107 m.cossee@oga.amsterdam.nl

Amstel III type bebouwing huidige bedrijvigheid huidige bereikbaarheid per openbaar vervoer per auto bereikbaarheidsprofiel NS-station (Bijlmer), metrolijn, Ringlijn, buslijnen, spitslijn, expressebussen, shuttlebussen Rijksweg A2 en A9, Gooiseweg B kantoren en kantoorachtig zakelijke diensten, automatiseringsbranche, banken

nieuwbouwcapaciteit 1-1-2003

in aanbouw

(vrijwel) direct te ontwikkelen

binnen 5 jaar te ontwikkelen

niet binnen 5 jaar te ontwikkelen

totaal nieuwbouwcapaciteit

waarvan ontwikkelingscapaciteit

in voorbereiding/optie Amstel III-Noord (kantoren) Amstel III-Zuid (kantoren) 61.500 m2 43.200 m2 85.700 m2 72.000 m2

overig 0 m2 0 m2

in voorbereiding/optie 0 m2 0 m2

overig p.m. 0 m2 0 m2 0 m2 147.200 m2 115.200 m2 85.700 m2 72.000 m2

In stadsdeel Zuidoost zijn de kantooractiviteiten geconcentreerd in Amstel III, Centrumgebied Zuidoost en Hoofdcentrum Zuidoost. Momenteel is hier zo'n 1.120.000 m2 kantoorvloer aanwezig. In Amstel III is aan de Hoogoorddreef 61.500 m2 voor de verhuurmarkt in aanbouw (Plaza Arena). Aan de Paalbergweg is 10.200 m2 in aanbouw voor de verhuurmarkt (Aqua Plaza) en 33.000 m2 voor ABN AMRO. De overige bouwmogelijkheden voor kantoren in Amstel III zijn volledig in voorbereiding. Mogelijk kan de komende jaren door verplaatsing van bedrijfsactiviteiten extra nieuwbouwcapaciteit beschikbaar komen. De waardering van Amstel III wordt onder meer bepaald door de goede bereikbaarheid per openbaar vervoer én auto, en de gunstige ligging binnen de agglomeratie Amsterdam ten opzichte van overig Nederland. De bereikbaarheid van Amstel III per openbaar vervoer zal tussen 2005 en 2007 nog verder verbeteren door aanleg van de Utrechtboog, de spoorverdubbeling en de vernieuwing van NS-station Bijlmer. Een nieuw NS-station Holendrecht/AMC is in onderzoek.

bedrijfslocaties 2003

31

50 Hoofdcentrum Zuidoost
Contactpersoon
Hoofdcentrum Zuidoost Stadsdeel Zuidoost Projectgroep Amsterdamse Poort Zeger Woudenberg 020-3118 450 z.woudenberg@zuidoost.amsterdam.nl

51 Karspeldreef

Karspeldreef Stadsdeel Zuidoost afdeling Economische Zaken Roos Ramautar 020-5670 681 r.ramautar@zuidoost.amsterdam.nl Karspeldreef kantoren en kantoorachtig

Hoofdcentrum Zuidoost/Amsterdamse Poort e.o. type bebouwing huidige bedrijvigheid kantoren banken en verzekeringen, zakelijke diensten, openbaar bestuur, stadsdeelwinkelcentrum

huidige bereikbaarheid per openbaar vervoer per auto bereikbaarheidsprofiel

NS-station (Bijlmer), metrolijn, Ringlijn, buslijnen, spitslijn, expressebussen, shuttlebussen Rijksweg A2 en A9, Gooiseweg B

metrolijn, buslijnen Rijksweg A9, Gooiseweg B

nieuwbouwcapaciteit 1-1-2003

in aanbouw

(vrijwel) direct te ontwikkelen

binnen 5 jaar te ontwikkelen

niet binnen 5 jaar te ontwikkelen

totaal nieuwbouwcapaciteit

waarvan ontwikkelingscapaciteit

in voorbereiding/optie Amsterdamse Poort / Marktplein Karspeldreef (zuidkant) Karspeldreef (K-midden) Karspeldreef (Bijlmerpark) 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 31.000 m2 0 m2 0 m2 0 m2

overig 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2

in voorbereiding/optie 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2

overig 3.000 m2 25.000 m2 15.000 m2 7.500 m2 0 m2 0 m2 0 m2 7.500 m2 34.000 m2 25.000 m2 15.000 m2 15.000 m2 34.000 m2 25.000 m2 15.000 m2 15.000 m2

In stadsdeel Zuidoost zijn de kantooractiviteiten geconcentreerd in Amstel III, Centrumgebied Zuidoost en Hoofdcentrum Zuidoost. Momenteel is hier zo'n 1.120.000 m2 kantoorvloer aanwezig. Op basis van de huidige planvorming kan in Hoofdcentrum Zuidoost (exclusief centrumgebied) nog 34.000 m2 worden ontwikkeld. Aan de Bijlmerdreef is 11.000 m2 in voorbereiding voor een nieuw stadsdeelkantoor. Bij de Dolingadreef/Bijlmerdreef is circa 20.000 m2 in optie voor de verhuurmarkt. Bij het Marktplein vindt planvorming plaats voor 3.000 m2 kleinschalige kantoorruimte. De waardering van Hoofdcentrum Zuidoost wordt onder meer bepaald door de sterke menging van kantoorfuncties met woon- en winkelfuncties, de ontwikkeling van voorzieningen in het Centrumgebied, de goede bereikbaarheid per openbaar vervoer én auto, en de gunstige ligging binnen de agglomeratie Amsterdam ten opzichte van overig Nederland. De bereikbaarheid van Hoofdcentrum Zuidoost per openbaar vervoer zal tussen 2005 en 2007 nog verder verbeteren door aanleg van de Utrechtboog, de spoorverdubbeling en de vernieuwing van het NS-station Bijlmer. Langs de Karspeldreef kan mogelijk bij Kraaiennest, Kralenbeek, Kempering, Klieverink en Kouwenoord 20.000 à 30.000 m2 nieuwe kantoor- en bedrijfsruimte worden gerealiseerd en parkeergebouwen en onderdelen van woongebouwen worden omgezet tot kantoor- en bedrijfsruimte. De ontwikkeling is afhankelijk van de uitwerking van sloopplannen voor de woonflats. Voor het gebied wordt een Stedenbouwkundig Programma van Eisen opgesteld. Bij de vernieuwing van K-midden wordt uitgegaan van nieuwbouwmogelijkheden voor 15.000 m2 kantoorachtige ruimte. In de planvorming voor het Bijlmerpark wordt bij de Gooiseweg/Karspeldreef uitgegaan van nieuwbouwmogelijkheden voor 15.000 m2 kantoorruimte. Voor het gebied wordt een Nota van Uitgangspunten opgesteld.

32

bedrijfslocaties 2003

3
Bedrijven- en haventerreinen in 2002
De uitgifte van bedrijven- en haventerreinen in Amsterdam
Bij de uitgifte van terreinen wordt een onderscheid gemaakt naar ‘droge’ bedrijventerreinen en ‘natte’ haventerreinen. Een deel van de droge bedrijventerreinen bevindt zich in het havengebied. In het havengebied bevinden zich daarnaast haventerreinen met een havengerelateerd karakter en kadegebonden terreinen. Een uitgebreide toelichting op de definities van deze begrippen is in de bijlage van deze publicatie terug te vinden. In Amsterdam is in 2002 in totaal 42 hectare terrein uitgegeven, waarvan 8,5 hectare op droge bedrijventerreinen en 33,5 hectare op haventerreinen. Hiermee is het totale uitgiftecijfer licht gestegen ten opzichte van 2001, waarin in totaal 40,4 hectare is uitgegeven. Daarnaast ligt de uitgifte boven het langjarig gemiddelde van in totaal 34 hectare terrein. Sinds 1980 is er in Amsterdam gemiddeld 10 hectare per jaar aan droge bedrijventerreinen uitgegeven en 24 hectare per jaar aan haventerreinen. Jaarlijks loopt de uitgifte sterk uiteen. Het langjarig gemiddelde wordt daardoor in sterke mate beïnvloed door incidentele uitgiften met een groot oppervlak. Het afgelopen jaar vonden uitgiften van terreinen op de volgende locaties plaats: Figuur 1 Uitgifte op bedrijventerreinen en haventerreinen in 2002
Terrein Westhaven Oost Amerikahaven Zuidoost Sloterdijk I Sloterdijk III Zuid Sloterdijk III Noord Schinkel Cornelis Douwesterrein 3 Cruquiusweg Totaal bedrijventerreinen Amerikahaven Noordwest Amerikahaven Noordoost Amerikahaven Zuidwest Amerikahaven Zuidoost Westhaven West Petroleumhaven e.o. Totaal haventerreinen Uitgifte in ha 0,5 0,3 0,8 1,3 4,0 0,4 0,2 1,0 8,5 haventerreinen 7,1 11,4 7,1 7,2 0,4 0,3 33,5 Kadegebonden terrein Kadegebonden terrein Kadegebonden terrein Kadegebonden terrein Kadegebonden terrein Kadegebonden terrein Type terrein bedrijventerreinen Gemengd terrein Gemengd terrein Gemengd terrein Gemengd terrein Grootschalig terrein Kleinschalig terrein Gemengd terrein Kleinschalig terrein

Bedrijventerreinen
In 2002 lag de uitgifte van droge bedrijventerreinen met 8,5 hectare onder het Iangjarige gemiddelde (circa 10 hectare). Gezien de economische neergang van het afgelopen jaren loopt deze uitgifte in de pas met de verwachting. De uitgifte is tevens gedaald ten opzichte van 2001 toen ruim 13 hectare werd uitgegeven. In 2002 is er in Amsterdam 1,4 hectare op kleinschalige terreinen uitgegeven, 3,1 hectare op terreinen met een gemengde schaal en 4,0 hectare op grootschalige terreinen. Van de uitgiften op bedrijventerreinen heeft het Ontwikkelingsbedrijf 6,1 hectare uitgegeven en het Gemeentelijk Havenbedrijf 0,8 hectare. De stadsdelen namen in totaal 1,6 hectare van de uitgifte voor hun rekening.

Haventerreinen
In 2002 heeft het Gemeentelijk Havenbedrijf 33,5 hectare kadegebonden terrein uitgegeven. Er zijn vorig jaar geen havengerelateerde terreinen uitgegeven. De totale uitgifte van 2002 ligt ruim boven het langjarig gemiddelde van uitgifte van haventerreinen (circa 24 hectare). Dit komt door een aantal uitgiften met een groot oppervlak, waaronder de uitgifte aan Voorbij Beton in Amerikahaven Noordoost, die in totaal 11,4 hectare omvat.

bedrijfslocaties 2003

33

Figuur 2 De uitgifte van bedrijven- en haventerreinen 1991 t/m 2002

hectare

60

50

40

30

20

10

0

1991

1992

1993

1994
haventerreinen

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

bedrijventerreinen

De voorraad uitgeefbare bedrijven- en haventerreinen in Amsterdam in 2003
Op 1 januari 2003 bedraagt de totale voorraad uitgeefbare bedrijven- en haventerreinen 721 hectare. De voorraad aan droog bedrijventerrein beslaat 40% van alle uitgeefbare terreinen (‘droog’ en ‘nat’). Van de totale terreinvoorraad is 80% direct uitgeefbaar. Circa 11% van het aanbod kan binnen vijf jaar beschikbaar worden gemaakt voor uitgifte en ongeveer 9% van de grondvoorraad kan over vijf jaar of meer beschikbaar worden gemaakt voor uitgifte. Op 1 januari 2003 rust op circa 34% van de direct uitgeefbare voorraad een optie. In vergelijking met 1 januari 2002 is de totale voorraad uitgeefbare bedrijventerreinen met bijna 50 hectare afgenomen. Deze afname van de uitgiftecapaciteit komt voornamelijk doordat enkele geplande bedrijventerreinen niet ontwikkeld worden.

Figuur 3 De voorraad uitgeefbare bedrijven- en haventerreinen naar type segment per 1 januari 2003 (in hectare netto terrein)

direct uitgeefbaar optie kleinschalig gemengde schaal grootschalig subtotaal bedrijventerreinen havengerelateerd kadegebonden subtotaal haventerreinen totaal 3,4 13,7 22,5 39,6 30,0 140,5 170,5 210,1 overig binnen 1 jaar 4,7 64,1 79,8 148,6 95,4 160,3 255,7 404,3

niet-direct uitgeefbaar binnen 5 jaar 0,0 58,9 19,1 79,0 0,0 0,0 0,0 79,0 niet binnen 5 jaar 0,0 28,8 0,0 28,8 0,0 0,0 0,0 28,8

Totaal

8,1 165,5 121,4 295,0 125,4 300,8 426,2 721,2

Droge bedrijventerreinen
Voor de droge bedrijventerreinen wordt onderscheid gemaakt naar kleinschalige terreinen, terreinen met een gemengde schaal en grootschalige terreinen (zie bijlage voor begripsdefinities).

34

bedrijfslocaties 2003

Haventerreinen
Voor haventerreinen wordt onderscheid gemaakt naar havengerelateerde en kadegebonden terreinen. Daarnaast beschikt het Havenbedrijf over droge bedrijventerreinen. Deze droge terreinen vallen niet onder de haventerreinen. Reeds een reeks van jaren is het Gemeentelijk Havenbedrijf bezig het terreingebruik zo efficiënt mogelijk te reguleren en te intensiveren. Revitalisering en herstructurering zoals sinds 1999 bij de Hemhavens gebeurt, zijn hierbij de meest gebruikte gereedschappen. Met de ontwikkeling van de Afrikahaven is het tekort aan kadegebonden terreinen opgelost.

Uitgeefbaar terrein naar grondbeheerder
In Amsterdam zijn vier typen beheerders die grond kunnen uitgeven: het Havenbedrijf, het Ontwikkelingsbedrijf, de stadsdelen en particulieren. De onderstaande tabel geeft weer welke typen terreinen de verschillende beheerders in eigendom hebben. Figuur 4 De voorraad uitgeefbare bedrijven- en haventerreinen naar grondbeheerder per 1 januari 2003 (in hectare netto terrein)
bedrijventerreinen kleinschalig gemengde schaal Ontwikkelingsbedrijf Havenbedrijf Stadsdelen Particulier Totaal 0,0 4,7 3,4 0,0 8,1 40,9 60,0 64,6 0,0 165,5 grootschalig 60,8 47,8 12,8 0,0 121,4 haventerreinen havengerelateerd 0,0 125,4 0,0 0,0 125,4 kadegebonden 0,0 276 0,0 24,8 300,8 94,7 513,9 80,8 24,8 721,2 totaal

Droge bedrijventerreinen
Van de voorraad uitgeefbaar droog bedrijventerrein valt circa 35% binnen het beheersgebied van het Ontwikkelingsbedrijf en 38% binnen het beheersgebied van het Havenbedrijf en 27% binnen het beheersgebied van de stadsdelen.

Haventerreinen
De voorraad uitgeefbaar haventerreinen is gelegen in Westpoort. Het Havenbedrijf beheert 94% van de uitgeefbare voorraad haventerreinen en 6% is particulier eigendom.

bedrijfslocaties 2003

35

A Afrikahaven
Contactpersoon

B Atlaspark Zuidoost

Gemeentelijk Havenbedrijf Amsterdam, afdeling Exploitatie 020-523 45 82

Afrikahaven bruto oppervlak (ha) netto oppervlak (ha) w.v. uitgeefbaar (ha) type terrein huidige bedrijvigheid huidige bereikbaarheid, per (vracht)auto overig bereikbaarheidsprofiel 266,7 173,2 152,5 kadegebonden en havengerelateerd terrein, kleinschalig bedrijventerrein opslag/overslag, distributie en bewerking (indirect) Ringweg A10-West buslijn, Westpoorttaxi C

Atlaspark Zuidoost 25,0 18,3 18,3 gemengd bedrijventerrein n.v.t. (indirect) Ringweg A10-West buslijn, Westpoorttaxi C

uitgeefbaar terrein per 1-1-2003

direct uitgeefbaar (ha) (binnen 1 jaar) in onderhandeling overig vrij uitgeefbaar 109,7 0,0

niet-direct uitgeefbaar (ha) binnen 5 jaar 0,0 0,0 meer dan 5 jaar 0,0 18,3

totaal (ha)

Afrikahaven Atlaspark Zuidoost

42,8 0,0

152,5 18,3

Direct aan de in 2001 gereedgekomen Afrikahaven liggen kadegebonden terreinen om te kunnen voldoen aan de vraag naar grootschalige natte haven- en industrieterreinen. Daarnaast, ingesloten tussen het voormalige kunstenaarsdorp Ruigoord en de Westpoortweg liggen grootschalige bedrijventerreinen. Deze terreinen zijn bedoeld voor havengebonden activiteiten, basisindustrieën die oeverfront nodig hebben voor onder meer transport over water en overslagmogelijkheden. Verder is er dichter bij het dorp nog ruimte voor enige kleinschalige bedrijfsactiviteit. Voor Atlaspark Zuidoost is nog geen inrichtingsplan opgesteld. De Afrikahaven en Atlaspark Zuidoost (de voormalige slibvelden) vormen een onderdeel van het bedrijfsgebied Westpoort. De gebieden liggen op ongeveer 15 kilometer van Schiphol en zullen gaan beschikken over een aansluiting op het landelijke goederenspoornet. De gebieden hebben een indirecte aansluiting op het Nederlandse rijkswegennet (Ringweg A10 West) via de huidige Westpoortweg en op termijn direct via de (toekomstige) Westrandweg (A5).

36

bedrijfslocaties 2003

C Atlaspark West
Contactpersoon

D Atlaspark Oost

Gemeentelijk Havenbedrijf Amsterdam, afdeling Exploitatie 020-523 45 82

Atlaspark West bruto oppervlak (ha) netto oppervlak (ha) w.v. uitgeefbaar (ha) type terrein huidige bedrijvigheid huidige bereikbaarheid, per (vracht)auto overig bereikbaarheidsprofiel 116,0 85,2 85,2 havengerelateerd terrein, grootschalig en gemengd bedrijventerrein n.v.t. (indirect) Ringweg A10-West buslijn, Westpoorttaxi C

Atlaspark Oost 51,5 35,7 35,7 havengerelateerd terrein, grootschalig bedrijventerrein n.v.t. (indirect) Ringweg A10-West buslijn, Westpoorttaxi C

uitgeefbaar terrein per 1-1-2003

direct uitgeefbaar (ha) (binnen 1 jaar) in onderhandeling overig vrij uitgeefbaar 85,2 30,7

niet-direct uitgeefbaar (ha) binnen 5 jaar 0,0 0,0 meer dan 5 jaar 0,0 0,0

totaal (ha)

Atlaspark West Atlaspark Oost

0,0 5,0

85,2 35,7

Het gebied Atlaspark West is met name bestemd voor grootschalige havengerelateerde logistieke activiteiten zoals opslagloodsen, handels- en distributiebedrijven. Ook worden kwalitatief hoogwaardige bedrijfs- en productieruimten gelegen in een groene omgeving langs de rand van het gebied ontwikkeld. Om aan de wensen van de toekomstige gebruikers te voldoen zal een systeem van parkmanagement worden ingevoerd. In het gebied Atlaspark Oost zal naast de voornoemde bestemming zoals genoemd in Atlaspark West een belangrijk deel (circa 18 hectare) worden ontwikkeld in samenwerking met Schiphol Real Estate op het gebied van logistiek, milieu, telematica en bedrijventerreinontwikkeling. Een convenant daartoe is in voorbereiding. De aanleg van de Westrandweg is een essentiële voorwaarde om de relatie tussen Schiphol en de haven te verbeteren. Atlaspark West en Atlaspark Oost vormen een onderdeel van het bedrijfsgebied Westpoort. De gebieden liggen op ongeveer 15 kilometer van Schiphol en zullen gaan beschikken over een aansluiting op het landelijke goederenspoornet. De gebieden hebben een indirecte aansluiting op het Nederlandse rijkswegennet (Ringweg A10 West) via de huidige Westpoortweg en op termijn direct via de (toekomstige) Westrandweg (A5).

bedrijfslocaties 2003

37

E Amerikahaven Noordwest
Contactpersoon
Gemeentelijk Havenbedrijf Amsterdam, afdeling Exploitatie 020-523 45 82

F Amerikahaven Zuidwest

Amerikahaven Noordwest bruto oppervlak (ha) netto oppervlak (ha) w.v. uitgeefbaar (ha) type terrein huidige bedrijvigheid huidige bereikbaarheid, per (vracht)auto overig bereikbaarheidsprofiel 216,5 168,2 40,4 kadegebonden en havengerelateerd terrein grootschalige havengebonden opslag/ overslag, distributie en industrie (indirect) Ringweg A10-West buslijn, goederenspooraansluiting, Westpoorttaxi C

Amerikahaven Zuidwest 143,0 87,5 26,7 kadegebonden en havengerelateerd terrein grootschalige zware industrie (olie), opslag en distributie (indirect) Ringweg A10-West buslijn, goederenspooraansluiting, Westpoorttaxi C

uitgeefbaar terrein per 1-1-2003

direct uitgeefbaar (ha) (binnen 1 jaar) in onderhandeling overig vrij uitgeefbaar 15,6 18,6

niet-direct uitgeefbaar (ha) binnen 5 jaar 0,0 0,0 meer dan 5 jaar 0,0 0,0

totaal (ha)

Amerikahaven Noordwest Amerikahaven Zuidwest

24,8 8,1

40,4 26,7

Amerikahaven Noordwest is bestemd voor havengeoriënteerde bedrijven en industrie; tevens voor opslagloodsen en distributiebedrijven zoals het multimodale transportcentrum Westpoint met een openbare zee- coaster- en binnenvaartkade. Hier is tevens een openbare railterminal aanwezig. De containerterminal Ceres Paragon is voltooid en gereed voor ingebruikname. Amerikahaven Zuidwest is bestemd voor grootschalige zeehavengebonden bedrijven, basisindustrie met behoefte aan oeverfront en (milieu)ruimte. In dit deelgebied liggen terreinen met oeverfront aan diep water die direct uitgeefbaar zijn. Door intensief en rationeel ruimtegebruik wordt de uitbreiding van Oil Tanking zodanig gerealiseerd, dat de achterliggende terreinen in de toekomst als nat terrein zonder beperkingen door het olieregime, uitgegeven kunnen worden. Amerikahaven Noordwest en Zuidwest vormen onderdeel van het bedrijfsgebied Westpoort. De gebieden liggen op ongeveer 15 kilometer van Schiphol en beschikken over een aansluiting op het landelijke goederenspoornet. De gebieden hebben een indirecte aansluiting op het Nederlandse rijkswegennet (Ringweg A10 West) via de huidige Westpoortweg en op termijn direct via de (toekomstige) Westrandweg (A5).

38

bedrijfslocaties 2003

G Amerikahaven Noordoost
Contactpersoon
Gemeentelijk Havenbedrijf Amsterdam, afdeling Exploitatie 020-523 45 82

H Amerikahaven Zuidoost

Amerikahaven Noordoost bruto oppervlak (ha) netto oppervlak (ha) w.v. uitgeefbaar (ha) type terrein huidige bedrijvigheid huidige bereikbaarheid, per (vracht)auto overig bereikbaarheidsprofiel 332,8 215,0 62,9 kadegebonden en havengerelateerd terrein bewerking van olieproducten, zuiveringsinstallatie, assemblage en halfproducten (indirect) Ringweg A10-West spitslijn naar NS-station Sloterdijk, goederenspooraansluiting, Westpoorttaxi C

Amerikahaven Zuidoost 226,4 128,6 24,7 kadegebonden en havengerelateerd terrein, gemengd bedrijventerrein basisindustrieën (zand, grind, kolen), milieuruimte-vragende bedrijvigheid (indirect) Ringweg A10-West spitslijn naar NS-station Sloterdijk, goederenspooraansluiting, Westpoorttaxi C

uitgeefbaar terrein per 1-1-2003

direct uitgeefbaar (ha) (binnen 1 jaar) in onderhandeling overig vrij uitgeefbaar 42,5 0,0 4,9

niet-direct uitgeefbaar (ha) binnen 5 jaar 0,0 0,0 0,0 meer dan 5 jaar 0,0 0,0 0,0

totaal (ha)

Amerikahaven Noordoost Voormalig ADM-terrein (particulier) Amerikahaven Zuidoost

20,5 24,8 19,8

63,0 24,8 24,7

Een groot deel van het direct uitgeefbare terrein in Amerikahaven Noordoost is bestemd voor overslag, industrie en hoogwaardige recyclingbedrijven. Het overige terrein is in gebruik bij Mobil Oil en Mobil Chemical, Nichia Europe en de assemblagefabriek van Hitachi. Daarnaast wordt een terrein aangeboden dat het eigendom is van een vastgoedmaatschappij en bestemd is voor kadegebonden activiteiten. Amerikahaven Zuidoost is bestemd voor basisindustrieën die oeverfront nodig hebben voor transport over water. Daarnaast zijn grootschaligheid (minimaal terreinoppervlak 5 hectare) en de behoefte aan milieuruimte belangrijke kenmerken. De delen tussen de Australiëhaven en de Aziëhaven zijn vooral uitgegeven aan bedrijven in de sector bouwgrondstoffen (zand, grind, graniet). In dit gebied zijn op het bedrijventerrein (Nieuw Zeelandweg) bedrijven met gemengde bedrijfsactiviteit gevestigd op kavels van 0,5-2,0 hectare en verloopt de uitgifte voorspoedig. Er zijn nog slechts enkele kavels beschikbaar. Amerikahaven Noordoost en Zuidoost zijn onderdeel van het bedrijfsgebied Westpoort. De gebieden liggen op ongeveer 15 kilometer van Schiphol en beschikken over een aansluiting op het landelijke goederenspoornet. De gebieden een indirecte aansluiting op het Nederlandse rijkswegennet (Ringweg A10 West) en op termijn direct via de (toekomstige) Westrandweg (A5).

bedrijfslocaties 2003

39

I Westhaven West J Westhaven Oost
Contactpersoon
Gemeentelijk Havenbedrijf Amsterdam, afdeling Exploitatie 020-523 45 82

Westhaven West bruto oppervlak (ha) netto oppervlak (ha) w.v. uitgeefbaar (ha) type terrein huidige bedrijvigheid 225,3 154,7 28,0 kadegebonden terrein opslag/overslag auto’s, chemische industrie, opslag/overslag diepvriesproducten, controleen veembedrijven, kleinschalige bedrijven (indirect) Ringweg A10-West spitslijnen naar NS-station Sloterdijk, goederenspooraansluiting, Westpoorttaxi C

Westhaven Oost 325,4 184,4 20,2 kadegebonden terrein, gemengd bedrijventerrein opslag/overslag stukgoed en massagoed, industrie/productie, kleinschalige laagwaardige bedrijvigheid Ringweg A10-West spitslijnen naar NS-station Sloterdijk, goederenspooraansluiting, Westpoorttaxi C

huidige bereikbaarheid, per (vracht)auto overig bereikbaarheidsprofiel

uitgeefbaar terrein per 1-1-2003

direct uitgeefbaar (ha) (binnen 1 jaar) in onderhandeling overig vrij uitgeefbaar 21,9 4,4

niet-direct uitgeefbaar (ha) binnen 5 jaar 0,0 0,0 meer dan 5 jaar 0,0 0,0

totaal (ha)

Westhaven West Westhaven Oost

6,1 15,8

28,0 20,2

Het gebied Westhaven West is gelegen tussen het Hemspoor en de Westhaven. Op de terreinen zijn vooral havengeoriënteerde bedrijven gevestigd, waaronder overslag van auto’s. Op een deel van het teruggekochte terrein van Nissan is de tweede uitbreiding van de All Weather Terminal geprojecteerd. In de strook tussen de Hornweg en de Hemspoorlijn zijn kleinschalige, niet hinderlijke bedrijven gevestigd. De terreinen in het gebied Westhaven Oost hebben een gevarieerde havenbestemming waarbij het accent ligt op de relatie met het water. Overslag, opslag en bewerking van stukgoed en massagoed zijn de belangrijkste activiteiten. Daarnaast zijn in het gebied industriële ondernemingen gevestigd die een directe relatie hebben met de haven en bedrijven die hier nauw mee verbonden zijn. De terreinen van "de Zaanse Poort" zijn bestemd voor kleinschalige en middelgrote, minder hoogwaardige bedrijfsactiviteiten, waarbij open opslag is toegestaan. In het gebied Westhaven Oost zijn nog enkele watergerelateerde kavels beschikbaar. Westhaven Oost en Westhaven West zijn een onderdeel van het bedrijfsgebied Westpoort. De gebieden liggen op ongeveer 15 kilometer van Schiphol en beschikken over een aansluiting op het landelijke goederenspoornet. Westhaven West heeft een indirecte aansluiting via de Basisweg op het Nederlandse rijkswegennet (Ringweg A10 West). Westhaven Oost heeft een directe aansluiting op de Ringweg A10 West.

40

bedrijfslocaties 2003

K Petroleumhaven e.o. L Mercuriushaven e.o.
Contactpersoon
Gemeentelijk Havenbedrijf Amsterdam, afdeling Exploitatie 020-523 45 82

Petroleumhaven e.o. bruto oppervlak (ha) netto oppervlak (ha) w.v. uitgeefbaar (ha) type terrein huidige bedrijvigheid 247,0 165,0 9,2 kadegebonden terrein, gemengd bedrijventerrein opslag/overslag en veredeling van olieproducten, elektriciteitcentrale, afvalverwerkingsinstallatie, chemische industrie

Mercuriushaven e.o. 299,9 104,2 10,0 kadegebonden en havengerelateerd terrein opslag/overslag en verwerking van hout en houtproducten kleinschalige productie opslag/overslag van stukgoed en massagoed, bewerking mineralen en grondstoffen, distributie Ringweg A10-West spitslijn, goederenspooraansluiting, Westpoorttaxi C

huidige bereikbaarheid, per (vracht)auto overig bereikbaarheidsprofiel

Ringweg A10-West spitslijn, goederenspooraansluiting, Westpoorttaxi C

uitgeefbaar terrein per 1-1-2003

direct uitgeefbaar (ha) (binnen 1 jaar) in onderhandeling overig vrij uitgeefbaar 8,4 7,4

niet-direct uitgeefbaar (ha) binnen 5 jaar 0,0 0,0 meer dan 5 jaar 0,0 0,0

totaal (ha)

Petroleumhaven e.o. Mercuriushaven e.o.

0,8 2,6

9,2 10,0

De terreinen in het gebied Petroleumhaven zijn primair bestemd voor havengebonden opslag- en overslagbedrijven en industrie met een directe binding met het water. Door herstructurering van dit verouderde haventerrein worden bestaande nog vrije terreinen en nieuw uit te geven terreinen beter ontsloten, waardoor zij meer voldoen aan eisen die door de markt gesteld worden. Middelen die hierbij o.a. gebruikt worden zijn het dempen van kleinere havens die niet meer in gebruik zijn; herstructurering van inefficiënte en brede infrastructuurstroken en een actief terugnamebeleid voor reserveterreinen van gevestigde bedrijven. Delen van het gebied nabij de energiecentrale zijn bestemd voor switchhouses en/of datahotels. Het gebied Mercuriushaven e.o. bestaat uit twee clusters. Het Minervahavengebied, direct grenzend aan de binnenstad, is een gebied met veel kleinschalige ten dele havengebonden bedrijvigheid. In het Mercuriushaven- en Coenhavengebied vindt opslag en overslag plaats van stukgoed en massagoed. Daarnaast zijn in dit cluster distributie- en havengebonden bedrijfs- en industrieactiviteiten aanwezig. Op ongeveer 500 m van de A10 is ruim 2,5 hectare kadegebonden terrein beschikbaar gekomen wat hoogstwaarschijnlijk als Houtterminal (in twee lagen) ontwikkeld zal gaan worden. In dit gebied zijn eveneens optimaliseringsmaatregelen in uitvoering. Petroleumhaven e.o. en Mercuriushaven e.o. zijn onderdeel van het bedrijfsgebied Westpoort. Voor beide gebieden wordt uitvoering gegeven aan een plan tot herstructurering. Door de ruimtelijke herstructureringsen intensiveringmaatregelen wordt een ruimtewinst van circa 12 hectare geboekt. De gebieden liggen op ongeveer 15 kilometer van Schiphol en beschikken over een aansluiting op het landelijke goederenspoornet. Beide gebieden hebben een directe aansluiting op de Ringweg A10 West.

bedrijfslocaties 2003

41

M Sloterdijk III
Contactpersoon
Ontwikkelingsbedrijf Sector Projecten Jacky van den Bosch 020-552 56 38 j.vandenbosch@oga.amsterdam.nl

Zuid bruto oppervlak (ha) netto oppervlak (ha) w.v. uitgeefbaar (ha) type terrein huidige bedrijvigheid huidige bereikbaarheid, per (vracht)auto overig bereikbaarheidsprofiel 94,8 62,2 18,2 kleinschalig/gemengd bedrijventerrein lichte productie, groothandel, autohandel en garages, bouwmarkten, perifere detailhandel Noordzeeweg, Australiëhavenweg, (indirect) Ringweg A10-West spitslijn, buslijn C

Noord 90,2 66,8 60,8 grootschalig bedrijventerrein grootschalige distributiebedrijven

Noordzeeweg, Australiëhavenweg, (indirect) Ringweg A10-West spitslijn, buslijn C

uitgeefbaar terrein per 1-1-2003

direct uitgeefbaar (ha) (binnen 1 jaar) in onderhandeling overig vrij uitgeefbaar 3,3 31,0

niet-direct uitgeefbaar (ha) binnen 5 jaar 3,8 13,0 meer dan 5 jaar 0,0 0,0

totaal (ha)

Sloterdijk III Zuid Sloterdijk III Noord

11,1 16,8

18,2 60,8

Sloterdijk III is onderdeel van het bedrijvengebied Westpoort. Het profiteert van de nabijheid van de zeehaven en het kantorengebied Teleport. Sloterdijk III is ingedeeld in twee functionele zones: Zuid voor kleinschalige bedrijven, perifere detailhandel en autoboulevard en Noord voor grootschalige distributie- en transportbedrijven. Per mei 2003 is de Motorcrossbaan opgeheven die gedoogd werd in Sloterdijk III Zuid en heeft B&W met instemming van de raadscommissie Grondzaken een besluit genomen over beëindiging van het grondgebruik door de crossbaan. De aldaar gevestigde kartbaan blijft nog 3 jaar bestaan in een gedraaide vorm op twee uitgeefbare kavels. Deze kavels houdt de gemeente als strategische voorraad aan en wil hier nog nader segmenteringsonderzoek naar doen. Ten aanzien van de terreinen in deelgebied Noord zal 16 hectare in gebruik genomen worden ten behoeve van de Rioolwaterzuiveringsinstallatie (start bouw mei 2003). Daarnaast is in Noord een gronddepot gevestigd dat eind 2003 ontruimd zal zijn. Dit gebied komt dan beschikbaar voor uitgifte. Door de geplande aanleg van de Westrandweg zal de bereikbaarheid van het gebied per auto sterk worden verbeterd. Naar verwachting zal in november 2003 een tracébesluit genomen worden over de Westrandweg en kan er na het vaststellen van het Bestemmingsplan gestart worden met de aanleg van de weg. Bovendien ontstaan hierdoor in Sloterdijk een aantal zichtlocaties. Op deze kavels zullen bijzondere eisen aan de kwaliteit van de bedrijfsbebouwing worden gesteld. Als gevolg van de grondreservering ten behoeve van de Westrandweg zullen na aanleg van het definitieve tracé mogelijk nog enkele terreinen uitgeefbaar worden, bovenop de hoeveelheid uitgeefbaar terrein, zoals in de tabel is opgenomen.

42

bedrijfslocaties 2003

N Lutkemeerpolder
Contactpersoon
Stadsdeel Osdorp Afdeling grondzaken/EZ Maarten Rosenland 020-5180 961 mrosenland@osdorp.amsterdam.nl

Lutkemeerpolder bruto oppervlak (ha) netto oppervlak (ha) w.v. uitgeefbaar (ha) type terrein huidige bedrijvigheid huidige bereikbaarheid, per (vracht)auto overig bereikbaarheidsprofiel 60,0 46,3 44,7 gemengd bedrijventerrein hoveniers (verlengde) Ookmeerweg buslijn C

uitgeefbaar terrein per 1-1-2003

direct uitgeefbaar (ha) (binnen 1 jaar) in onderhandeling overig vrij uitgeefbaar 19,7

niet-direct uitgeefbaar (ha) binnen 5 jaar 25,0 meer dan 5 jaar 0,0

totaal (ha)

Lutkemeerpolder

0,0

44,7

De Lutkemeerpolder bestaat uit drie deelgebieden. Deelgebied 1 beslaat bijna 20 hectare en wordt als eerste uitgeefbaar (eind 2003). Acquisitie loopt via Schiphol Area Development Company. De uitgifte is gericht op Schipholgebonden bedrijvigheid. Het betreft kavels tot 2 hectare voor logistieke luchthavengebonden bedrijven met maximaal 30% kantoorvloer (klein gedeelte tot 50% kantoorvloer). In relatie tot de ecologische hoofdstructuur zal de inrichting van deelgebied 2 worden aangepast. Dit gebied wordt ontwikkeld als een ecologisch groen- en watergebied. In deelgebied 3 is 25 hectare bestemd als bedrijventerrein. Dit terrein is over 4 jaar uitgeefbaar. De bestemming is gelijk aan die van deelgebied 1. Het gebied heeft een directe verbinding met Schiphol (via Rijksweg A9).

bedrijfslocaties 2003

43

O Spaarndammerhout
Contactpersoon
Spaarndammerhout Stadsdeel Westerpark afdeling Grondzaken/EZ Bart Maas 020-5810 130 b.maas@westerpark.nl

P Buiksloterham

Buiksloterham Stadsdeel Noord Ineke Bakker 020-5191014 i.bakker@noord.amsterdam.nl

Spaarndammerhout bruto oppervlak (ha) netto oppervlak (ha) w.v. uitgeefbaar (ha) type terrein huidige bedrijvigheid huidige bereikbaarheid, per (vracht)auto overig bereikbaarheidsprofiel 6,2 3,4 3,4 kleinschalig bedrijventerrein Industrie, productie, perifere detailhandel, groothandel, kantoorachtige bedrijfsruimte Spaarndammerdijk, (indirect) Nieuwe Hemweg, Transformatorweg, Ringweg A10-West buslijnen C

Buiksloterham 19,0 13,0 13,0 gemengd bedrijventerrein n.v.t. Klaprozenweg, (indirect) Ringweg A10-Noord en Nieuwe Leeuwarderweg, Johan van Hasseltlaan Spitslijn, Pontverbinding Distelweg – Houthaven C

uitgeefbaar terrein per 1-1-2003

direct uitgeefbaar (ha) (binnen 1 jaar) in onderhandeling overig vrij uitgeefbaar 0,0 0,0

niet-direct uitgeefbaar (ha) binnen 5 jaar 0,0 7,5 meer dan 5 jaar 0,0 3,5

totaal (ha)

Spaarndammerhout Buiksloterham

3,4 2,0

3,4 13,0

Als onderdeel van het IJ-oeverproject bestaan voor de Houthavens vergevorderde plannen voor woningbouw in combinatie met niet-woonfuncties. Deze uitgiftemogelijkheden zijn bedoeld voor zowel reeds in het gebied gevestigde als nieuwe bedrijven. Het bedrijvengedeelte ten zuiden van de Haparandaweg kan als eerste worden ontwikkeld. De plannen worden ontwikkeld op basis van een stedenbouwkundig plan. Uitgaande van de huidige planning kan in de 2e helft van 2003 worden gestart met de bouw. Grenzend aan het bedrijventerrein Spaarndammerhout is in het woningbouwplan een aantal bedrijfsverzamelgebouwen opgenomen. Daarnaast zal bedrijfsruimte in de plint onder woningen worden gerealiseerd, mogelijk in combinatie met een hotelontwikkeling. Voor het bedrijventerrein Buiksloterham staat een grootschalige herstructureringsoperatie op stapel. De herstructurering gaat gepaard met een ingrijpende verbetering van de interne en externe verkeersontsluiting. In de eerste fase zijn enkele bedrijven reeds verplaatst binnen Buiksloterham en het Cornelis Douwesterrein, maar ook buiten de gemeentegrenzen. Mede als gevolg van het Masterplan Noordelijke IJ-oever zal de infrastructuur verder worden aangepast. Het Johan van Hasseltkanaal zal niet meer worden gedempt, waardoor in eerdere jaren gemaakte prognoses voor extra uit te geven grond niet meer relevant zijn. De herstructureringsfase is inmiddels begonnen. De demping van het Papaverkanaal is voor een groot deel afgerond.

44

bedrijfslocaties 2003

Q Noorder IJ-plas R Cornelis Douwesterrein
Contactpersoon
Noorder IJ-plas Stadsdeel Noord Sylva Meester 020-6349 259 s.meester@noord.amsterdam.nl Cornelis Douwesterrein Stadsdeel Noord Rutger Krabbendam 020-5191010 r.krabbendam@noord.amsterdam.nl

Noorder IJ-plas bruto oppervlak (ha) netto oppervlak (ha) w.v. uitgeefbaar (ha) type terrein huidige bedrijvigheid huidige bereikbaarheid, per (vracht)auto overig bereikbaarheidsprofiel 75,0 p.m. p.m. gemengd bedrijventerrein n.v.t.

Cornelis Douwesterrein 52,0 45,5 19,7 grootschalig en gemengd bedrijventerrein, havengerelateerd terrein industrie, productie, zakelijke diensten, showrooms Cornelis Douwesweg, (indirect) Ringweg A10-Noord buslijnen C

(indirect) Ringweg A10-Noord buslijnen C

uitgeefbaar terrein per 1-1-2003

direct uitgeefbaar (ha) (binnen 1 jaar) in onderhandeling overig vrij uitgeefbaar 0,0 0,0 1,0 0,0

niet-direct uitgeefbaar (ha) binnen 5 jaar 0,0 6,1 0,0 6,9 meer dan 5 jaar p.m. 0,0 0,0 0,0

totaal (ha)

Noorder IJ-plas CD terrein 0 CD terrein 1 CD terrein 2

0,0 5,7 0,0 0,0

p.m. 11,8 1,0 6,9

Eind 1998 is de tweede tussenrapportage Noorder IJ-plas door het stadsdeelbestuur vastgesteld. Uitgaande van verdere besluitvorming komt hier op zijn vroegst vanaf 2007 ongeveer 45 hectare bedrijventerrein gefaseerd beschikbaar voor industrie-, productie-, groothandels- en transportactiviteiten. Behalve dat hier een bedrijventerrein is gepland, maakt de Noorder IJ-plas ook deel uit van een groen- en recreatiezone. Het Cornelis Douwesterrein is een herstructureringsgebied op de noordelijke IJ-oever, dat onderverdeeld is in deelgebieden die gefaseerd worden aangepakt. Door de grote vraag naar watergebonden bedrijventerreinen wordt deelgebied 0 versneld ontwikkeld. Het gronddepot is eind 2002 verdwenen van het Cornelis Douwesterrein. Het westelijke deel van deelgebied 0 is direct uitgeefbaar. Het andere deel is gedempt en nog aan het ‘zetten’ en daardoor niet-direct uitgeefbaar. Deelgebied 2 is nu totaal gedempt en de verbindingsdam (tt. Vasumweg) wordt in de 2e helft van 2003 opengesteld. Het westelijke deel van deelgebied 2 is vanaf begin 2003 uitgeefbaar.

bedrijfslocaties 2003

45

S Zeeburgereiland
Contactpersoon
Zeeburgereiland Projectbureau IJburg Alfons Oude Ophuis 020-6214253 a.oudeophuis@oga.amsterdam.nl

Zeeburgereiland bruto oppervlak (ha) netto oppervlak (ha) w.v. uitgeefbaar (ha) type terrein huidige bedrijvigheid huidige bereikbaarheid, per (vracht)auto overig bereikbaarheidsprofiel p.m. 7,0 7,0 kleinschalig/gemengd bedrijventerrein lichte productie, groothandel, scheepsbouw, autohandel en garages Ringweg A10 Oost, Zuiderzeeweg buslijn C

uitgeefbaar terrein per 1-1-2003

direct uitgeefbaar (ha) (binnen 1 jaar) in onderhandeling overig vrij uitgeefbaar 0,0

niet-direct uitgeefbaar (ha) binnen 5 jaar 0,0 meer dan 5 jaar 7,0

totaal (ha)

Zeeburgereiland

0,0

7,0

Door de verplaatsing van de rioolwaterzuiveringsinstallatie op het Zeeburgereiland zijn er inrichtingsmogelijkheden gekomen op het eiland. De concept-onwikkelingsvisie voor het gebied is gereed. Vooralsnog wordt uitgegaan van 80.000 m2 bedrijfsruimte. Het gebied wordt ontsloten door de Ringweg A10 en de Zuiderzeeweg. De verbinding met de binnenstad is in 1997 verbeterd door de openstelling van de Piet Heintunnel. In 2004 zal de IJ-tram naar IJburg in gebruik worden genomen waardoor de bereikbaarheid van het Zeeburgereiland per openbaar vervoer sterk zal verbeteren.

46

bedrijfslocaties 2003

T Amstel Business Park oost
Contactpersoon
Amstel Businesspark Oost Ontwikkelingsbedrijf, sector projecten Rinia Chedi 020-552 5659 r.chedi@oga.amsterdam.nl

U Amstel III

Amstel III Ontwikkelingsbedrijf, sector projecten Ruud Antonius 020-552 5656 r.antonius@oga.amsterdam.nl

Amstel Business Park Oost bruto oppervlak (ha) netto oppervlak (ha) w.v. uitgeefbaar (ha) type terrein huidige bedrijvigheid 20,0 10,0 9,0 gemengd bedrijventerrein groothandel, transportbedrijven, drukkerij, autohandel

Amstel III 150,0 108,0 6,7 gemengd bedrijventerrein zakelijke dienstverlening, groothandel/ distributie, autohandel, transportindustrie/ productie Rijksweg A2/A9, Ringweg A10 metro, bus, NS-station Bijlmer B/C

huidige bereikbaarheid, per (vracht)auto overig bereikbaarheidsprofiel

Ringweg A10-zuid, H.J.E. Wenckebachweg metro, Amstelveenlijn B

uitgeefbaar terrein per 1-1-2003

direct uitgeefbaar (ha) (binnen 1 jaar) in onderhandeling overig vrij uitgeefbaar 0,0 0,0 0,0

niet-direct uitgeefbaar (ha) binnen 5 jaar 9,0 4,8 1,9 meer dan 5 jaar 0,0 0,0 0,0

totaal (ha)

Amstel Business Park Oost Amstel III C- en D-strook Amstel III B-strook

0,0 0,0 0,0

9,0 4,8 1,9

Amstel Business Park Oost is een herstructureringsterrein aan de zuidoostkant van Amsterdam. Het gebied ligt in de directe omgeving van de Ringweg, het Amstelstation, de Amstelveenlijn en de metrolijn naar Zuidoost. Het noordelijke deel van dit gebied wordt in de ontwikkelingsvisie Overamstel meegenomen. In de komende vijf jaar wordt ongeveer 9 hectare grond herontwikkeld voor de huidige huurders van bedrijfsruimten in dit gebied. Amstel III is een werkgebied in Amsterdam Zuidoost, dat in de jaren tachtig in hoog tempo is uitgegeven. Het gebied wordt ontsloten door de A9 en de A2, de NS-verbinding Schiphol-Amsterdam-Utrecht, de metroverbinding tussen de binnenstad en Gein en de Ringlijn die Teleport via de Zuidas verbindt met Amsterdam Zuidoost. De bedrijventerreinen in Amstel III profiteren van de allure van de kantorenstrook direct aan het spoor en van Rijksweg A2. In totaal is nog ongeveer 7 hectare bedrijventerrein beschikbaar voor uitgifte.

bedrijfslocaties 2003

47

4
Bedrijfsruimte in de woonomgeving
Dit jaar is er voor het eerst informatie opgenomen over de nieuwbouwcapaciteit van bedrijfsruimte die niet gelegen is op bedrijventerreinen, maar in woongebieden. In de voorgaande versies van dit rapport werd een overzicht gegeven van alle nieuwbouwmogelijkheden van kantoorruimte in Amsterdam, zowel op kantoorlocaties als verspreid in de stad. Daarnaast werd een overzicht gegeven van het aanbod van uitgeefbare haven- en bedrijventerreinen. Een overzicht van het de nieuwbouwmogelijkheden van bedrijfsruimte in woongebieden ontbrak. Gezien het feit dat functiemenging hoog op de agenda staat in Amsterdam en de uitgiftemogelijkheden op bedrijventerreinen op diverse plekken in de stad beperkt zijn, is de ontwikkelingscapaciteit van bedrijfsruimte in woongebieden de laatste jaren steeds belangrijker geworden. Een overzicht van het aanbod van nieuw te ontwikkelen bedrijfsruimte in de woonomgeving mag dan ook niet ontbreken in dit rapport.

Bedrijfsruimte in de woonomgeving
Onder bedrijfsruimte wordt verstaan een ruimte die gebruikt wordt ten behoeve van productie, groothandel, transport, distributie, opslag, reparatie en/of onderhoudswerkzaamheden. Bedrijfsruimte kan voorkomen op een bedrijventerrein, maar kan ook in de woonomgeving gelegen zijn. In dit hoofdstuk gaat het om de laatste categorie. Hierbij gaat het om ondermeer om ambachtelijke bedrijven, productiebedrijven, groothandel, ateliers, broedplaatsen en dergelijke. Het gaat nadrukkelijk niet om ruimte ten behoeve van kantoren, detailhandel en voorzieningen. Bedrijfsruimte die gelegen is in de woonomgeving is met name geschikt voor kleinschalige bedrijvigheid, die gezien de nabijheid van woningen weinig milieuhinder veroorzaken. De bedrijfsruimten worden vaak in de plinten onder de woningen gerealiseerd of in solitaire bedrijfsverzamelgebouwen nabij de woningen. In een vroeg stadium van planvorming wordt echter regelmatig gesproken over bedrijfsruimte, waarbij het nog niet altijd bekend welke functie er daadwerkelijk in komt. Veelal blijkt gaandeweg de planuitwerking dat de ruimte bedoeld is als kantoorruimte, winkelruimte of ruimte voor voorzieningen. Plannen waarvan de uiteindelijke invulling nog niet bekend is, maar die worden bestempeld als bedrijfsruimte zijn in dit overzicht wel meegenomen. Ruimten waarvan bekend is dat ze niet bestemd zijn voor bedrijven zijn in dit overzicht niet meegenomen. De nieuwbouwcapaciteit van kantoorruimte is immers al in hoofdstuk 2 van dit rapport weergegeven.

De nieuwbouwcapaciteit van bedrijfsruimte op 1 januari 2003
Op 1 januari 2003 bedraagt de totale capaciteit van nieuw te ontwikkelen bedrijfruimte in woongebieden 620.000 m2. Daarvan was begin dit jaar 24.300 m2 bedrijfsruimte in aanbouw. Van de totale capaciteit van bedrijfsruimte die nog in aanbouw genomen kan worden is ruim 68.800 m2 direct te ontwikkelen en dit is inmiddels nagenoeg in voorbereiding. Van de totale nieuwbouwcapaciteit van bedrijfsruimte kan ongeveer tweederde niet direct, maar wel binnen vijf jaar ontwikkeld worden. Ongeveer 20% kan pas na vijf jaar in ontwikkeling genomen worden.

Tabel 4.1. Overzicht van totale nieuwbouwcapaciteit van bedrijfsruimte in de woonomgeving per 1 januari 2003
per 1-1-2003 Direct te ontwikkelen In aanbouw Bedrijfsruimte in woongebieden 24.300 m2 In optie/ voorbereiding 62.200 m2 6.600 m2 overig Niet-direct te ontwikkelen binnen 5 jaar, in optie 318.700 m2 binnen 5 jaar, overig 88.800 m2 niet binnen 5 jaar 119.400 m2 Totale nieuwbouwcapaciteit 620.000 m2 Waarvan ontwikkelingscapaciteit 595.700 m2

In stadsdeel Centrum en op IJburg bevindt zich meer dan de helft van de totale nieuwbouwcapaciteit van bedrijfsruimte in woongebieden. Stadsdeel Centrum heeft de grootste ontwikkelingscapaciteit van bedrijfsruimte in het woongebied, namelijk 147.600 m2. Daarnaast is 17.800 m2 reeds in aanbouw in het centrum. Op IJburg bevindt zich een nieuwbouwcapaciteit van 141.000 m2. Ook stadsdeel Noord herbergt met 16% een aanzienlijk deel van de totale nieuwbouwcapaciteit van bedrijfsruimte. De overige stadsdelen hebben ieder minder dan 6% van de totale nieuwbouwcapaciteit van bedrijfsruimte.

Tot slot
Het is de eerste keer dat in dit rapport een overzicht wordt gegeven van de nieuwbouwcapaciteit van bedrijfsruimte in de woonomgeving. Hoewel de samenstellers van het rapport hun uiterste best gedaan hebben een zo volledig mogelijk beeld van het aanbod te geven, zijn zij zich er van bewust dat het mogelijk is dat locaties ontbreken of informatie van een locatie inmiddels gewijzigd is. Regelmatig monitoren van het aanbod in de toekomst zal de betrouwbaarheid van de gegevens verbeteren.

bedrijfslocaties 2003

49

De Baarsjes
Contactpersoon
Stadsdeel De Baarsjes Mevr. Ç. Özdemir 020-589 24 38 C.Ozdemir@baarsjes.amsterdam.nl

nieuwbouwcapaciteit 1-1-2003

(vrijwel) direct te ontwikkelen

binnen 5 jaar te ontwikkelen

niet binnen 5 jaar te ontwikkelen

totaal nieuwbouwcapaciteit

waarvan ontwikkelingscapaciteit

in aanbouw Aya Sofia Edelsmedenschool (functieverandering) Witte de Withplein De Admiraliteit 0 m2 0 m2 0 m2 500 m2

in voorbereiding/optie 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2

overig 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2

in voorbereiding/optie 1.000 m2 (3.000 m2) 0 m2 0 m2

overig 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 pm 0 m2 1.000 m2 (3.000 m2) pm 500 m2 1.000 m2 (3.000 m2) pm 0 m2

Het plan ‘Aya Sofia’ aan de Baarsjesweg (op het Riva-terrein) voorziet in de realisatie van een moskee, 1.000 m2 maatschappelijke voorzieningen, 1.000 m2 ruimte voor kleinschalige bedrijven, koopwoningen en parkeerplaatsen. Met de sloop van de huidige bebouwing wordt naar verwachting september 2003 begonnen. De Edelsmedenschool aan de Postjesweg wordt omgevormd tot een centrum voor kennisontwikkeling en ondernemerschap in de multimediasector. Doelstelling is het realiseren van minimaal 3.000 m2 kleinschalige studio, kantoor- en werkruimte. Het centrum moet een incubatiemilieu scheppen. Het gebouw wordt in 2005 gerenoveerd. Tot die tijd is de school tijdelijk beschikbaar gesteld aan kunstenaars en artiesten. Het toekomstige Witte de Withplein zal als centrum van de buurt fungeren. Er is plaats voor horeca en bedrijvigheid. Op 28 november 2002 werd de eerste paal van het project ‘de Admiraliteit’ aan de Jan van Galenstraat geslagen. In het project worden 28 luxe koopappartementen, een parkeergarage en een bedrijfsruimte van 500 m2 gerealiseerd.

50

bedrijfslocaties 2003

Bos en Lommer
Contactpersoon
Stadsdeel Bos en Lommer Mevr. L. Ronner 020-581 28 23 l.ronner@bosenlommer.amsterdam.nl

nieuwbouwcapaciteit 1-1-2003

(vrijwel) direct te ontwikkelen

binnen 5 jaar te ontwikkelen

niet binnen 5 jaar te ontwikkelen

totaal nieuwbouwcapaciteit

waarvan ontwikkelingscapaciteit

in aanbouw Sportparkstad Noordzijde Van Galen Sportterrein Peristylium Voormalige HTS-locatie Zuidelijk veld Kolenkitbuurt Kolenkitbuurt langs de A10 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2

in voorbereiding/optie 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2

overig 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2

in voorbereiding/optie 14.000 m2 1.000 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2

overig 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 4.600 m2 9.000 m2 800 m2 10.000 m2 14.000 m2 1.000 m2 4.600 m2 9.000 m2 800 m2 10.000 m2 14.000 m2 1.000 m2 4.600 m2 9.000 m2 800 m2 10.000 m2

Het Jan van Galen Sportterrein zal een ware metamorfose ondergaan. Wonen, werken en ontspannen en vooral ook sporten krijgen er een plek. Het ligt tussen de ringspoorlijn en de Ringweg A10. In het gebied worden ongeveer 650 woningen gebouwd. Daarnaast is er plaats voor sportvelden, kantoren, commerciële voorzieningen, detailhandel, horeca en onderwijsvoorzieningen. In 2004 kan worden gestart met de bouw van de woningen en Sportparkstad. Het gebied zal naar verwachting in 2008 gereed zijn. De 14.000 m2 bedrijfsruimte wordt als broedplaats/bedrijfsverzamelgebouw ingericht. Daarnaast bestaat het programma uit 1.000 m2 bedrijfsruimte of voorzieningen aan de noordzijde van het gebied. Het Peristylium betreft een ruimte onder de A10, die op termijn mogelijkerwijs als broedplaats ontwikkeld kan worden. Het doorgaan van het project hangt onder meer af van toestemming van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Het voormalige schoolgebouw van de HTS is momenteel tijdelijk ingericht als broedplaats voor kunstenaars (3.600 m2). Tevens worden op termijn ruimten voor ambachtelijk werk gecreëerd. Indien het asielzoekerscentrum, dat nu eveneens op de locatie is gevestigd, wordt gesloten (naar verwachting 2008), ontstaat een extra capaciteit van 9.000 m2. Op de langere termijn wordt er aan een bedrijfsverzamelgebouw gedacht. Aan het zuidelijke veld van de Kolenkitbuurt staat 750 m2 kleinschalige bedrijfsruimte op het programma. Op de lange termijn is het de bedoeling om voor de doorgroei van bedrijven een bedrijfsverzamelgebouw te ontwikkelen in de Kolenkitbuurt langs de A10. Het concept van het vernieuwingsplan gaat uit van 10.000 m2 bedrijfsruimte.

bedrijfslocaties 2003

51

Centrum
Contactpersoon
Stadsdeel Amsterdam Centrum Dhr. P. Knip 020-552 44 23 pknip@binnenstad.amsterdam.nl

nieuwbouwcapaciteit 1-1-2003

(vrijwel) direct te ontwikkelen

binnen 5 jaar te ontwikkelen

niet binnen 5 jaar te ontwikkelen

totaal nieuwbouwcapaciteit

waarvan ontwikkelingscapaciteit

in aanbouw Zuidelijke IJ-oever Westerdokseiland Stork-terrein /Oostenburg-Noord Czaar Peterbuurt N53 Groenmarkt/Appeltjesmarkt 0 m2 17.000 m2 0 m2 0 m2

in voorbereiding/optie 0 m2 10.000 m2 0 m2 0 m2 1.600 m2

overig 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2

in voorbereiding/optie 3.000 m2 130.000 m2 3.000 m2 0 m2 0 m2

overig 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 pm 0 m2 0 m2 3.000 m2 157.000 m2 pm 2.400 m2 3.000 m2 3.000 m2 140.000 m2 3.000 m2 pm 1.600 m2

Blaauwlakenblok (verbouwing, atelierruimte) 800 m2

Aan de Stadszijde van het Westerdokseiland is ruimte voor commerciële voorzieningen. Deze ruimten, zowel huur als koop, zijn bestemd voor kleinschalige bedrijvigheid (vanaf 50 m2; in totaal ongeveer 3.000 m2), middelgrote kantoren, diverse publieksfuncties en ruimten voor creatieve beroepen. Ten noordwesten van de Czaar Peterbuurt ligt het terrein Oostenburg-Noord. In november 2001 is de eerste paal geslagen. Er is een indicatief programma opgesteld dat voorziet in de ontwikkeling van het zogenaamde INIT-gebouw, waarbij ongeveer 15.000 m2 is bestemd voor de remise van de Gemeentelijke Reinigingsdienst en waarschijnlijk ongeveer 10.000 m2 als ‘broedplaats’ voor kleine, startende ondernemers. Dit project wordt gerealiseerd in 2003. Daarnaast wordt de basis van de huidige Van Gendthallen (16.000 m2) gehandhaafd en wordt nog op nieuwe locaties 130.000 m2 nieuwe werkruimte toegevoegd. Op het terrein Blankenstraat 382-384 (‘Czaar Peterbuurt N53’) wil de gemeente een gebouw voor kleinschalige ambachtelijke bedrijvigheid bouwen. Ook wordt een deel van het terrein gebruikt voor de Borneo-ontsluiting. De planvorming voor de Groenmarkt/Appeltjesmarkt loopt nog. In dit stadium is nog niet bekend hoeveel bedrijfsruimte er gerealiseerd kan worden. Het Blaauwlakenblok ligt nabij de Dam, tussen de Warmoesstraat, Oudezijds Voorburgwal, Sint Annenstraat en Sint Janssstraat. De meeste panden zijn sinds lange tijd in gebruik als woningen en ateliers. Daarnaast zijn er onder meer een aantal winkels, een theater/dansstudio, een klooster en een studentensociëteit. De panden die nu nog van de gemeente zijn, zijn in zeer slechte staat. In totaal kunnen in het deel van het Blaauwlakenblok ongeveer 120 woningen en 60 ateliers/bedrijfsruimten worden gerealiseerd. Naar verwachting zal het project Blaauwlakenblok begin 2005 gereed zijn.

52

bedrijfslocaties 2003

Geuzenveld/Slotermeer
Contactpersoon
Stadsdeel Geuzenveld/Slotermeer Dhr. H. Welling 020-889 84 17 hwelling@geuzenveld.amsterdam.nl

nieuwbouwcapaciteit 1-1-2003

(vrijwel) direct te ontwikkelen

binnen 5 jaar te ontwikkelen

niet binnen 5 jaar te ontwikkelen

totaal nieuwbouwcapaciteit

waarvan ontwikkelingscapaciteit

in aanbouw Buurtring (buurt Ne9en) Buurtring (Geuzenveld-Zuid) Buurt 5 Haspelsstraat Osdorper Binnenpolder Spieringhorn 800 m2 0 m2 0 m2 2.000 m2 0 m2 0 m2

in voorbereiding/optie 0 m2 0 m2 500 m2 0 m2 0 m2 0 m2

overig 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2

in voorbereiding/optie 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2

overig 0 m2 4.000 m2 2.500 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 2.000 m2 15.000 m2 800 m2 4.000 m2 3.000 m2 2.000 m2 2.000 m2 15.000 m2 0 m2 4.000 m2 3.000 m2 0 m2 2.000 m2 15.000 m2

De eerste fase van de vernieuwing van Buurt Ne9en is inmiddels in uitvoering. Voor de tweede fase is het vernieuwingsplan eind 2002 gereed gekomen. Het economisch programma bestaat uit een bedrijfsverzamelgebouw van 750 m2 aan de Buurtring en de ontwikkeling van 10 woon-werkeenheden. Het vernieuwingsplan voor Geuzenveld-Zuid komt in 2003 gereed. Het project Buurtring Geuzenveld Zuid omvat 4.000 m2 bedrijfsruimte. Daarnaast worden in Geuzenveld-Zuid minimaal 25 woon-werkeenheden gerealiseerd. De locatie van de woon-werkeenheden is nog niet bekend. Het vernieuwingsplan voor Buurt 5 wordt eveneens in 2003 vastgesteld. Het economische programma omvat in totaal circa 3.000 m2 bedrijfsruimte, verdeeld over de locaties Confuciusplein/de Savornin Lohmanstraat (2.000 m2), Burgemeester Roëllstraat (500 m2) en de Hoek Lodewijk v. Deijsselstraat/Melis Stokehof (500 m2). De eerste paal voor deze laatste locatie, een bedrijfsverzamelgebouw, wordt juni 2003 geslagen. Het is bedoeling dat - gezien het huidige tekort aan kleinschalige bedrijfsruimte - 80% van de bedrijfsruimte uit kleine bedrijfsunits bestaat (< 500 m2). Verder worden in Buurt 5 minimaal 20 woon-werkeenheden gerealiseerd. De locatie van de woon-werkeenheden is nog niet bekend. In Slotermeer-Noord wordt op de locatie Haspelsstraat bijna 2.000 m2 bedrijfsruimte ontwikkeld. In het structuurplan staat voor de Osdorper Binnenpolder het behoud van de recreatieve en groene functie centraal. Het stadsdeel wil graag 2.000 m2 groene bedrijvigheid als bijdrage aan het plantagemodel opnemen. Daarnaast is in het structuurplan de mogelijkheid opgenomen circa 15.000 m2 bedrijfsruimte aan de Naritaweg (‘Spieringhorn’) te realiseren.

bedrijfslocaties 2003

53

Noord
Contactpersoon
Stadsdeel Amsterdam Noord Mevr. S. Meester 020-634 92 59 s.meester@noord.amsterdam.nl

nieuwbouwcapaciteit 1-1-2003

(vrijwel) direct te ontwikkelen

binnen 5 jaar te ontwikkelen

niet binnen 5 jaar te ontwikkelen

totaal nieuwbouwcapaciteit

waarvan ontwikkelingscapaciteit

in aanbouw Shell-terrein Van Hasseltzonelaan De Banne Nieuwendam-Noord 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2

in voorbereiding/optie 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2

overig 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2

in voorbereiding/optie 65.000 m2 0 m2 0 m2 0 m2

overig 17.000 m2 900 m2 3.700 m2 12.300 m2 0 m2 0 m2 4.000 m2 0 m2 82.000 m2 900 m2 7.700 m2 12.300 m2 82.000 m2 900 m2 7.700 m2 12.300 m2

Het Shell-terrein wordt ontwikkeld tot een multifunctionele locatie aan het IJ. De verhouding tussen wonen en werken wordt ongeveer 55%/45%. Gestart wordt met New Technology Center voor Shell. De mogelijkheden voor een kweekvijver voor startende ondernemingen op het gebied van innovatieve, duurzame technologie in de nabijheid van het nieuw te bouwen technologiecentrum van Shell worden onderzocht. De Van Hasseltzone vormt een hoofdstraat met een multifunctioneel, hoogwaardig en omvangrijk programma. De aanleg van de Noord-Zuidlijn vormt de aanleiding voor een kwaliteitsslag. Voor de invulling van het programma wordt gedacht aan kleinschalige bedrijven, kantoorachtige bedrijven, consumentenverzorgende bedrijven, ambachtelijke bedrijvigheid en (door)startende bedrijven. Daarvan betreft circa 900 m2 bedrijfsruimte. De Banne maakt deel uit van een stedelijk vernieuwingsgebied, waarbij een kleine 8.000 m2 aan bedrijfsruimte (met name plinten) wordt ontwikkeld. De te ontwikkelen bedrijfsruimten worden in Nieuwendam Noord op drie locaties geconcentreerd: het Waterlandplein beslaat de ontwikkeling van 3.000 m2 commercieel onroerend goed (waarvan 1.800 m2 vervanging), eventueel in een bedrijfsverzamelgebouw (voorgestelde fasering: 2005 –2009). Daarnaast wordt aan de Boulevard aan de IJdoornlaan 3.000 m2 bedrijfsruimte in de plinten, deels in de vorm van woonwerkunits opgeleverd (voorgestelde fasering: 20052009). Tenslotte wordt aan de Zuiderzeeweg (‘de Stadsentree’) 12.300 m2 ruimte voor kleinschalige bedrijvigheid ontwikkeld, waarvan 2.000 m2 is gereserveerd voor startende ondernemers (voorgestelde fasering: 2005-2009).

54

bedrijfslocaties 2003

Oost-Watergraafsmeer
Contactpersoon
Stadsdeel Oost-Watergraafsmeer Mevr. H. Bunck 020-774 43 20 HBunck@oost-wgm.amsterdam.nl

nieuwbouwcapaciteit 1-1-2003

(vrijwel) direct te ontwikkelen

binnen 5 jaar te ontwikkelen

niet binnen 5 jaar te ontwikkelen

totaal nieuwbouwcapaciteit

waarvan ontwikkelingscapaciteit

in aanbouw Luycksterrein Polderweggebied De EenhoornOveramstel (Amstel I) 0 m2 0 m2 0 m2

in voorbereiding/optie 1.300 m2 0 m2 0 m2

overig 0 m2 0 m2 0 m2

in voorbereiding/optie 0 m2 p.m. p.m.

overig 0 m2 0 m2 0 m2 p.m. 0 m2 0 m2 1.300 m2 p.m. p.m. 1.300 m2 p.m. p.m.

Op het Luycksterrein zijn reeds ateliers opgeleverd. Verder staat de start van de bouw van ruim 700 m2 bedrijfsruimte gepland voor de 2e helft van 2003. De bedrijfsruimte zal in het najaar 2004 worden opgeleverd. Het betreft een mix met woningen en kantoren. Het Polderweggebied ligt in Amsterdam Oost, ingeklemd tussen twee drukke spoorlijnen, een ringvaart en een winkelstraat (Linnaeusstraat). Het gebied biedt nu plaats aan diverse functies (o.a. dierenasiel, zwembad, muziekstudio’s). Het Polderweggebied zal veel intensiever bebouwd gaan worden dan nu het geval is, met een gemengde invulling van winkelcentrum, woningen, bedrijven en voorzieningen. Het aantal vierkante meters te ontwikkelen bedrijfsruimte wordt in 2003 bekend. Het gebied ‘de Eenhoorn’ ligt op een steenworp afstand van station Amsterdam Amstel. De Eenhoorn omvat in de huidige situatie een (ietwat) rommelige mix van bedrijfsgebouwen, kantoren en woningen. De locatie wordt herontwikkeld als stedelijk gemengd gebied met woningen, kantoren en voorzieningen. De netto toevoeging van nieuwe bedrijfsruimte ligt nog niet definitief vast.

bedrijfslocaties 2003

55

Osdorp
Contactpersoon
Stadsdeel Osdorp Mevr. E. Schouten 020-518 08 85 e.schouten@osdorp.amsterdam.nl

nieuwbouwcapaciteit 1-1-2003

(vrijwel) direct te ontwikkelen

binnen 5 jaar te ontwikkelen

niet binnen 5 jaar te ontwikkelen

totaal nieuwbouwcapaciteit

waarvan ontwikkelingscapaciteit

in aanbouw Pieter Calandlaan (Zuidwestkwadrant) 0 m2

in voorbereiding/optie 0 m2

overig 0 m2

in voorbereiding/optie 12.000 m2

overig 0 m2 0 m2 12.000 m2 12.000 m2

De vernieuwing van het Zuidwest-Kwadrant is in uitvoering. Het project aan de Pieter Calandlaan beslaat 12.000 m2 kleinschalige bedrijfsruimten dat aan weerskanten van de Pieter Calandlaan (tussen Koos Vorrinkweg en Baden Powellweg) wordt ontwikkeld. Het betreft voorts winkels. De bedrijfsruimten worden vanaf 2003 gebouwd.

56

bedrijfslocaties 2003

Oud-West
Contactpersoon
Stadsdeel Oud-West Dhr. B. van Dijk 020-589 35 91 b.dijk@oudwest.amsterdam.nl

nieuwbouwcapaciteit 1-1-2003

(vrijwel) direct te ontwikkelen

binnen 5 jaar te ontwikkelen

niet binnen 5 jaar te ontwikkelen

totaal nieuwbouwcapaciteit

waarvan ontwikkelingscapaciteit

in aanbouw De Hallen (functieverandering) Bilderdijkkade Tweede Kostverlorenkade (Houtsmaterrein) 0 m2 0 m2 0 m2

in voorbereiding/optie 0 m2 0 m2 0 m2

overig 0 m2 0 m2 0 m2

in voorbereiding/optie (9.500 m2) 9.200 m2 p.m.

overig 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 (9.500 m2) 9.200 m2 p.m. (9.500 m2) 9.200 m2 p.m.

Een oude tramremise wordt omgebouwd tot een levendige ontmoetingsplek (‘de Hallen’). Er komt op deze locatie over een aantal jaren een gevarieerd aanbod aan bedrijfsruimten, deels in dit monumentale pand. De ruimten zijn met name geschikt voor publiekstrekkende, consumentverzorgende en bedrijfsondersteunende bedrijven. Daarnaast komen er een sportvoorziening, een theater, een bibliotheek, een voorlichtingscentrum van het stadsdeel en een wintertuin. In de nieuwbouw komen kleinere bedrijfsunits en woon-werkvoorzieningen met ateliers. De Bilderdijkkade wordt op deze plek opgeknapt met nieuwe woningen, een ondergrondse werf (4.200 m2), en een nieuw stadsdeelkantoor met op de begane grond ruimte voor kleinschalige bedrijvigheid. Hierdoor zal de gehele gevelwand aan de Bilderdijkkade een nieuwe uitstraling krijgen. Naar verwachting is het project rond 2005 gereed. Begin 2003 wordt voor het Houtsmaterrein een stedenbouwkundig programma van eisen opgesteld. Doel is om 50% van de locatie voor wonen te bestemmen, en 50% voor een mix van werken, ateliers en voorzieningen. De verhouding van deze mix is nog niet bekend. De bouw start waarschijnlijk in 2005 en wordt in 2007 opgeleverd.

bedrijfslocaties 2003

57

Oud-Zuid
Contactpersoon
Stadsdeel Amsterdam Oud-Zuid Dhr. K. Baneke 020-678 19 47 banekec@oudzuid.amsterdam.nl

nieuwbouwcapaciteit 1-1-2003

(vrijwel) direct te ontwikkelen

binnen 5 jaar te ontwikkelen

niet binnen 5 jaar te ontwikkelen

totaal nieuwbouwcapaciteit

waarvan ontwikkelingscapaciteit

in aanbouw Baarsstraat 29-31 Schinkel (stadsdeelwerfterrein) Schinkel (zuidwesthoek Pilotenstraat) Aalsmeerplein Generaal Vetterstraat 600 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2

in voorbereiding/optie 0 m2 0 m2 2.000 m2 0 m2 0 m2

overig 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 6.600 m2

in voorbereiding/optie 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2

overig 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 6.000 m2 0 m2 5.000 m2 0 m2 600 m2 6.000 m2 2.000 m2 5.000 m2 6.600 m2 0 m2 6.000 m2 2.000 m2 5.000 m2 6.600 m2

De 600 m2 bedrijfsruimte die in aanbouw is aan de Baarsstraat wordt in 2003 opgeleverd. Op het stadsdeelwerfterrein (Schinkel) kan ongeveer 6.000 m2 bedrijfsruimte worden ontwikkeld. De verwachting is dat hiermee vanaf 2008 kan worden begonnen. Op de locatie zuidwesthoek Pilotenstraat is in wordt vanaf mei 2003 gestart met de bouw van ongeveer 12 bedrijfsunits. Het gebied dat behoort tot het Aalsmeerplein ligt ten noorden van het bedrijventerrein Schinkel. Het uiteindelijk realiseren van het project hangt af van het al dan niet ontwikkelen van een afslag van de A10 onder de Schinkel door. Doel is dat dit gebied geheel opnieuw ontwikkeld zal worden, waarbij er woningen, bedrijven en kantoren komen. In juni 2003 wordt een tender uitgeschreven voor de bebouwing van de Generaal Vetterstraat 82, naast de nieuwe Uiverbrug. Op dit terrein kan 6.600 m2 bedrijfsruimte worden gebouwd.

58

bedrijfslocaties 2003

Slotervaart/Overtoomse Veld
Contactpersoon
Stadsdeel Slotervaart/Overtoomse Veld Servicepunt Bedrijven 020-511 17 84 ez.contact@slotervaart.nl

nieuwbouwcapaciteit 1-1-2003

(vrijwel) direct te ontwikkelen

binnen 5 jaar te ontwikkelen

niet binnen 5 jaar te ontwikkelen

totaal nieuwbouwcapaciteit

waarvan ontwikkelingscapaciteit

in aanbouw Ottho Heldringstraat Staalmanpleinbuurt Hart Delflandplein Huygenslocatie 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2

in voorbereiding/optie 6.000 m2 0 m2 0 m2 8.100 m2

overig 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2

in voorbereiding/optie 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2

overig 0 m2 0 m2 10.000 m2 0 m2 0 m2 10.000 m2 0 m2 0 m2 6.000 m2 10.000 m2 10.000 m2 8.100 m2 6.000 m2 10.000 m2 10.000 m2 8.100 m2

Als vervangende nieuwbouw van de Haustlocatie kan aan de Ottho Heldringstraat 6.000 m2 bedrijfsruimte worden ontwikkeld. Naar verwachting komt het aanbod nog in 2003 op de markt. Deze locatie maakt net zoals de locaties Staalmanpleinbuurt en het Hart Delflandplein deel uit van het vernieuwingsgebied Staalmanplein- en Delflandpleinbuurt. Op een nog niet exact bekende locatie in de Staalmanpleinbuurt (Staalmanplein of aan de Ottho Heldringstraat) kan na 2010 ongeveer 10.000 m2 kleinschalige kantoor- of bedrijfsruimte aan de voorraad worden toegevoegd. In het vastgestelde deelplan voor het Hart Delflandplein wordt –naast een toevoeging van 40.000 m2 kantoorruimteuitgegaan van een toevoeging van 10.000 m2 kleinschalige bedrijfsruimte. Het aanbod wordt na 2006 voorzien. In het noordelijke deel van het vernieuwingsgebied Overtoomse Veld staat op de Huygenslocatie 8.100 m2 bedrijfsruimte voor startende ondernemers gepland (‘culturele broedplaats’). Dit kan op korte termijn worden gerealiseerd.

bedrijfslocaties 2003

59

Westerpark
Contactpersoon
Stadsdeel Westerpark Dhr. B. Maas 020-581 03 11 B.Maas@westerpark.nl

nieuwbouwcapaciteit 1-1-2003

(vrijwel) direct te ontwikkelen

binnen 5 jaar te ontwikkelen

niet binnen 5 jaar te ontwikkelen

totaal nieuwbouwcapaciteit

waarvan ontwikkelingscapaciteit

in aanbouw Barentszplein-kop van Diemenstraat Spaarndammerhout (woongebied) Buyskade Houtmankade Gillis van Ledenberchstraat I Gillis van Ledenberchstraat II Laatste Hendrik Meander II Marcanti Phoenix (2 atelierruimten) 0 m2 0 m2 1.500 m2 0 m2 0 m2 0 m2 100 m2 0 m2 0 m2 0 m2

in voorbereiding/optie 0 m2 0 m2 0 m2 2.100 m2 0 m2 0 m2 0 m2 1.900 m2 1.100 m2 100 m2

overig 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2

in voorbereiding/optie 4.000 m2 18.000 m2 0 m2 0 m2 0 m2 1.300 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2

overig 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 10.000 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 4.000 m2 18.000 m2 1.500 m2 2.100 m2 10.000 m2 1.300 m2 100 m2 1.900 m2 1.100 m2 100 m2 4.000 m2 18.000 m2 0 m2 2.100 m2 10.000 m2 1.300 m2 0 m2 1.900 m2 1.100 m2 100 m2

Aan het Barentzplein/Kop van Diemenstraat worden 40 woningen, 4.000 m2 bedrijfsruimte en 180 inpandige parkeerplaatsen ontwikkeld. Spaarndammerhout is een nieuw bedrijvencomplex in het meest westelijke gedeelte van de Houthaven. Het ligt tussen de nieuwe woonwijk in de Houthaven en het bestaande havengebied Westpoort. Er wordt een nieuwe woonwijk met circa 950 woningen en 18.000 m2 bedrijvigheid en voorzieningen op 8 pieren in de Houthaven gerealiseerd. De eerste woningen en bedrijfsruimten worden waarschijnlijk in 2006 opgeleverd Het project aan de Buyskade beslaat in totaal circa 1.500 m2 vloeroppervlak voor kleine bedrijven (huur en koop) in eenheden van omstreeks 50 m2 en ruimte voor kunstenaars (huur van atelierruimte). De oplevering is gepland voor medio 2003. Naast 45 woningen wordt aan de Houtmankade ongeveer 2.100 m2 ( de plannen variëren tussen de 1.700 en 2.500 m2) bedrijfsruimte en 48 inpandige parkeerplaatsen ontwikkeld. De boekbinderij Stokkink aan de Gillis van Ledenberchstraat zal op termijn plaats maken voor woningen en nieuwe bedrijfjes. Het plan is om een project te ontwikkelen met woningen en (kleinschalige) bedrijven. Het gaat om circa 10.000 m2 bedrijfsruimte en circa 5.000 m2 voor woningen. De ontwikkeling van het project kan alleen doorgang vinden als Stokkink plaatsvervangende huisvesting elders vindt. Elders aan de Gillis van Ledenberchstraat is voor de locatie van de firma Deko een plan opgesteld voor herontwikkeling. Het plan gaat uit van 24 appartementen langs de Kostverlorenvaart en 8 appartementen aan de Gillis van Ledenberchstraat. Tussen deze woonbebouwing zijn 5 ateliers ontworpen aan een binnenhof. Onder de appartementen aan de waterzijde is ruimte voor 1.300 m2 bedrijfsruimte. Het project kent ongeveer 40 inpandige parkeerplaatsen. Er zal dus ook hier sprake zijn van menging van woningen en bedrijfsruimten. Naast 76 woningen, bestaat het project de Laatste Hendrik uit 22 inpandige parkeerplaatsen en 2 bedrijfsruimten van respectievelijk 65 en 30 m2 aan de Frederik Hendrikstraat. In het voorjaar van 2004 worden de panden opgeleverd. Nadat in 2001 het eerste deel van het Meander-complex werd opgeleverd, is in februari 2003 begonnen met de bouw van Meander II, op de hoek van de Kostverlorenvaart en de Van Hallstraat. Dit tweede deel omvat 48 koopappartementen en 24 sociale huurwoningen voor ouderen. Daarnaast zullen een school, een kinderdagverblijf en een bibliotheek in het complex gevestigd worden, en zijn aan de Van Hallstraat enkele kleine bedrijfsruimten beschikbaar (in totaal 1.900 m2) in eenheden vanaf 200 m2 met diverse huurniveaus bestemd voor verschillende typen bedrijven. De geplande oplevering van het project is medio 2004. Het project ‘Marcanti’ bestaat uit 146 woningen, het Marcanti College, 1.100 m2 bedrijfsruimte en 114 inpandige parkeerplaatsen Naast 58 woningen en 43 inpandige parkeerplaatsen worden in het project Phoenix twee ateliers ontwikkeld.
60
bedrijfslocaties 2003

Zeeburg
Contactpersonen
Zeeburg Stadsdeel Zeeburg Dhr. R. Polak 020-608 07 35 rpolak@zeeburg.amsterdam.nl IJburg Ontwikkelingsbedrijf Sector Projecten, IJburg Hanko Ploeger 020 621 4076 h.ploeger@oga.amsterdam.nl
binnen 5 jaar te ontwikkelen niet binnen 5 jaar te ontwikkelen in aanbouw Nieuwe Vaart Fountainhead Van Lohuizenlaan Steigereiland IJburg Haveneiland west IJburg Haveneiland oost IJburg Centrumeiland IJburg Midden/Strandeiland 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 in voorbereiding/optie 18.000 m2 4.000 m2 3.500 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 overig in voorbereiding/optie 0 m2 0 m2 0 m2 18.500 m2 39.000 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 20.000 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 10.000 m2 28.000 m2 18.000 m2 4.000 m2 3.500 m2 18.500 m2 39.000 m2 20.000 m2 10.000 m2 28.000 m2 18.000 m2 4.000 m2 3.500 m2 18.500 m2 39.000 m2 20.000 m2 10.000 m2 28.000 m2 overig totaal nieuwbouwcapaciteit waarvan ontwikkelingscapaciteit

nieuwbouwcapaciteit 1-1-2003

(vrijwel) direct te ontwikkelen

Aan het eind van 2003 wordt waarschijnlijk gestart met de bouw van het bedrijfsverzamelgebouw Nieuwe Vaart met in totaal 18.000 m2 bedrijfsruimte. Het project Fountainhead bestaat uit drie 60 meter hoge torens omhoog, met gevels gemaakt van glas. In de onderste verdiepingen van de torens is zo’n 4.000 m2 bedrijfsruimte beschikbaar. Aan de Van Lohuizenlaan wordt eind 2003 een multifunctioneel gebouw ontwikkeld, met op de begane grond een kinderdagverblijf. Het gebouw bevat 3.500 m2 bedrijfsruimte. IJburg is vooral aantrekkelijk voor kleine en middelgrote bedrijven. Door hun geringe omvang kunnen ze eenvoudig temidden van de woonhuizen een plaats krijgen. Daarom zijn er verspreid over de wijk bedrijfsruimten. Dat maakt ook combinaties van wonen en werken mogelijk, zoals praktijkruimten aan huis, verhuur van bedrijfsruimten in bedrijfsverzamelgebouwen en telewerk. Daarnaast zijn er bedrijfsverzamelgebouwen, die ook wel ‘solids’ worden genoemd. Het zijn forse, hoge gebouwen, waarin vooral voorzieningen, bedrijfsruimten en kantoren komen, gemengd ook met woningen. De bedrijfslocaties worden gespreid over de wijk. Ze zijn dichtbij het openbaar vervoer en goed bereikbaar per auto.

bedrijfslocaties 2003

61

Zuidoost
Contactpersoon
Stadsdeel Zuidoost Mevr. R. Ramautar 020-567 06 81 r.ramautar@zuidoost.amsterdam.nl

nieuwbouwcapaciteit 1-1-2003

(vrijwel) direct te ontwikkelen

binnen 5 jaar te ontwikkelen

niet binnen 5 jaar te ontwikkelen

totaal nieuwbouwcapaciteit

waarvan ontwikkelingscapaciteit

in aanbouw Kromwijkdreef D-buurt Karspeldreef Geinoord Gerenstein K-buurt 1.000 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2

in voorbereiding/optie 0 m2 0 m2 0 m2 2.000 m2 0 m2 0 m2

overig 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2

in voorbereiding/optie 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2

overig 0 m2 0 m2 pm 0 m2 1.400 m2 7.000 m2 0 m2 15.000 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 1.000 m2 15.000 m2 pm 2.000 m2 1.400 m2 7.000 m2 0 m2 15.000 m2 pm 2.000 m2 1.400 m2 7.000 m2

De bedrijfsruimte aan de Kromwijkdreef is in aanbouw genomen. Er bestaan plannen om op de langere termijn in de D-buurt 15.000 m2 bedrijfsruimte te ontwikkelen. Het project aan de Karspeldreef bestaat uit een mix van 15.000 m2 kantoor- en bedrijfsruimte. Een gedeelte van de bedrijfsruimte zal bestaan uit een bedrijfsverzamelgebouw voor kunst en cultuur Naar verwachting zal in 2004 het project Klein Geinoord op de markt komen, met 2.000 m2 bedrijfsruimte, die bedoeld is voor bedrijven met een baliefunctie. De bouw start maart 2003. In Gerenstein bestaan er plannen voor de ontwikkeling van 1.400 m2 bedrijfsruimte (2005). In de K-buurt wordt mogelijk deels in parkeergarages 7.000 m2 bedrijfsruimte ontwikkeld. Het project kan rond 2006 worden opgeleverd.

62

bedrijfslocaties 2003

Tabel: Overzicht van de nieuwbouwcapaciteit van bedrijfsruimte in de woonomgeving per 1 januari 2003 (in m2)

stadsdeel

direct te ontwikkelen in aanbouw in optie/ voorbereiding overig

niet-direct te ontwikkelen binnen 5 jaar in optie/ voorbereiding 0 0 0 0 0 0 0 0 6.600 0 0 0 0 6.600 1.000 15.000 136.000 0 65.000 0 12.000 9.200 0 0 23.300 57.500 0 318.700 binnen 5 jaar overig 0 0 0 6.500 33.900 0 0 0 0 10.000 10.000 20.000 8.400 88.800 0 24.400 0 17.000 4.000 0 0 0 11.000 10.000 0 38.000 15.000 119.400 na 5 jaar

totaal nieuwbouwcapaciteit 1.500 39.400 165.400 26.800 102.900 1.300 12.000 9.200 20.200 34.100 40.100 141.000 26.400 620.000 waarvan ontwikkelingscapaciteit 1.000 39.400 147.600 24.000 102.900 1.300 12.000 9.200 19.600 34.100 38.500 141.000 25.400 595.700

De Baarsjes Bos en Lommer Centrum Geuzenveld/Slotermeer Noord Oost Watergraafsmeer Osdorp Oud-West Oud Zuid Slotervaart/Overtoomse Veld Westerpark Zeeburg Zuidoost Totaal

500 0 17.800 2.800 0 0 0 0 600 0 1.600 0 1.000 24.300

0 0 11.600 500 0 1.300 0 0 2.000 14.100 5.200 25.500 2.000 62.200

bedrijfslocaties 2003

63

Bijlage
Sinds 1994 brengt de Werkgroep Bedrijfslocaties de voorraad uitgeefbare kantoor- en bedrijfsgebieden in Amsterdam jaarlijks in beeld. Hierbij wordt een momentopname gemaakt van de situatie op 1 januari. Het doel van deze inventarisatie is het verkrijgen van een eenduidig overzicht van het huidige en toekomstige aanbod van kantoor- en bedrijfslocaties in Amsterdam. Tegelijkertijd wordt op deze manier een volledig overzicht geboden van de verschillende vestigingsmogelijkheden in de stad. Dit beeld is in de praktijk nog wel eens onduidelijk door de aanwezigheid van verschillende grondbeheerders in Amsterdam (Gemeentelijk Havenbedrijf, Ontwikkelingsbedrijf, stadsdelen, particulieren). In deze rapportage wordt een overzicht gegeven van de voorraad uitgeefbare kantoor-, bedrijven- en haventerreinen en bedrijfsruimte in de woonomgeving in Amsterdam op 1 januari 2003. Hiervoor is actuele informatie verzameld bij de projectleiders en uitgevers van de verschillende terreinen. Daarbij zijn afspraken gemaakt over een aantal definities. Voor een goede interpretatie van de inhoud van deze rapportage is het belangrijk om kort op deze definities in te gaan.

Voorraad uitgeefbare/te ontwikkelen kantoor-, bedrijven- en haventerreinen
Deze rapportage geeft een overzicht van de Amsterdamse uitgeefbare voorraad op 1 januari 2003. De voorraad is continu in beweging door onder meer de uitgifte van terreinen, het ontwikkelen van nieuwe locaties en het herstructureren of herbestemmen van bestaande gebieden. In het voorraadoverzicht wordt onderscheid gemaakt in drie categorieën: 1 direct uitgeefbaar/te ontwikkelen: alle (delen van) terreinen die nu aan een klant kunnen worden aangeboden en waar binnen 1 jaar kan worden begonnen met de bouw - in onderhandeling/optie/in voorbereiding: een gedeelte van de terreinen is in optie/in voorbereiding. Het betreft terreinen waarover met partijen in gesprek is tot de waarborgsom is betaald; terreinen kunnen (tijdelijk) niet aan andere partijen worden aangeboden - overig vrij uitgeefbaar Het betreft terreinen die direct uitgeefbaar zijn, maar waarop nog geen optie rust; 2. niet-direct uitgeefbaar, maar wel binnen 5 jaar uitgeefbaar te maken/te ontwikkelen: alle (delen van) terreinen die naar verwachting binnen 5 jaar direct uitgeefbaar te maken/te ontwikkelen zijn (de harde planvoorraad); 3. niet binnen 5 jaar uitgeefbaar te maken/te ontwikkelen: alle (delen van) terreinen die naar verwachting over 5 jaar of langer direct uitgeefbaar te maken/te ontwikkelen zijn (de zachte planvoorraad).

Uitgifte
De uitgifte van terreinen speelt een belangrijke rol bij veranderingen in de voorraad. Meestal gaat het om een langdurige uitgifte in erfpacht. In dat geval wordt het betreffende terrein aan de uitgeefbare voorraad onttrokken. Soms worden terreinen ook voor een kortere periode verhuurd. Alléén bij tijdelijke contracten die nog meer dan 5 jaar lopen, is sprake van een onttrekking aan de voorraad. Loopt het contract binnen 5 jaar af, dan wordt het terrein meegerekend bij de voorraad direct of niet-direct (< 5 jaar) uitgeefbare terreinen.

Bruto vloeroppervlak
Bij kantoorlocaties en bedrijfsruimte in de woonomgeving wordt het te ontwikkelen bruto vloeroppervlak kantoorruimte (in m2) geïnventariseerd. Onder bruto vloeroppervlak wordt verstaan: de som van de omsloten buitenwerks gemeten vloeroppervlakten van alle bouwlagen van het gebouw op vloerniveau.

Netto terreinoppervlak
Bij bedrijven- en haventerreinen wordt gekeken naar het uitgeefbare terreinoppervlak (in hectaren). Onderscheid kan worden gemaakt tussen het netto uitgeefbaar terrein (alleen de kavels) en het bruto terrein (inclusief de kavels, wegen, openbaar parkeerareaal, openbaar groen e.d.). In het overzicht van de voorraad wordt uitgegaan van het oppervlak netto uitgeefbaar terrein. Bij enkele terreinen die pas op lange termijn uitgeefbaar zijn is dit niet altijd bekend. In dat geval is uitgegaan van gemiddeld 60% van het bruto oppervlak.
bedrijfslocaties 2003

64

Segmenteringmodel bedrijfslocaties
De vraag naar bedrijfslocaties wordt uitgeoefend door een heterogene groep bedrijven met uiteenlopende vestigingsplaatseisen. Om goed op de vraag te kunnen inspelen is een gevarieerd aanbod van terreinen belangrijk. De Werkgroep Bedrijfslocaties heeft hiervoor een segmenteringmodel ontwikkeld. Dit model is ook toegepast op de in deze rapportage opgenomen terreinen. Het segmenteringmodel is weergeven in de matrix. Hierin worden drie typen terreinen (kantoor-, bedrijven- en haventerreinen) onderscheiden op basis van vijf criteria. Deze typen terreinen zijn weer onderverdeeld in een aantal subtypen: • Bij kantoorlocaties wordt een nader onderscheid gemaakt in ‘zuiver’ kantoorterrein en kantoorachtig terrein. Bij het laatste gaat het om een mengvorm tussen kantoor- en bedrijfsruimte (bijvoorbeeld kantoor in combinatie met opslag). Het aandeel kantoor heeft daarbij echter wel de overhand (meer dan 50% van het vloeroppervlak). Overigens komen kantoorachtige functies ook bij het hoofdtype bedrijfsterrein voor. Op deze terreinen is echter het aandeel bedrijfsruimte het grootst (minder dan 50% van het vloeroppervlak is kantoor). • Bij bedrijventerreinen wordt een onderscheid in drie subtypen gemaakt op basis van de schaalgrootte. Het gaat hierbij om verschillen in de gemiddelde kavelomvang en daaraan gekoppeld de bebouwingsintensiteit (vooral bebouwingspercentage en floor space index). Daarnaast is ook de maximaal toegestane milieuhinder van belang. De verschillen komen tot uitdrukking in de ligging van de verschillende subtypen. Kleinschalige bedrijventerreinen bevinden zich vooral in de bestaande stad. Gemengde en grootschalige terreinen zijn gelegen aan de rand van de stad. • Bij haventerreinen wordt onderscheid gemaakt in havengerelateerde en kadegebonden terreinen. Voor de ontwikkeling van het havengebied is het essentieel dat er naast kadegebonden terreinen voldoende ruimte is voor havenondersteunende bedrijven. Op die manier kan de overslag van goederen goed worden gecombineerd met de daaraan onlosmakelijk verbonden industrie-, handels- en distributieactiviteiten. Bij havengerelateerde terreinen gaat het om terreinen die via het stedelijk hoofdwegennet zijn aangesloten op het Rijkswegennet zonder dat het transport daarbij door woonwijken heen moet. Daarnaast hebben deze terreinen de mogelijkheid voor een aansluiting op het goederenspoornet en liggen ze maximaal 2,5 kilometer hemelsbreed van een havenbekken. Kadegebonden terreinen zijn direct gelegen aan een (zee)havenbekken en hebben een kade of steiger voor het laden en lossen van schepen. Doel van het segmenteringmodel is de afstemming van de vraag naar en het aanbod van bedrijfslocaties op stedelijk en regionaal niveau. Belangrijk is te beseffen dat het daarbij gaat om de ‘grote lijn’ en om een indicatie van de gewenste ontwikkelingsrichting. Afwijkingen van de positionering van een bepaald terrein zijn dus mogelijk.

Locatiebeleid en bereikbaarheidsprofielen
In Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra heeft het ministerie van VROM een locatiebeleid ontwikkeld met bijbehorende bereikbaarheidsprofielen. Activiteiten met een hoge arbeids- en/of bezoekersintensiteit moeten op A- en B-locaties worden gevestigd; bedrijven die afhankelijk zijn van goederenvervoer op C-locaties. De locaties hebben de volgende typering met bijbehorende parkeernormen: • Een A-locatie is zeer goed bereikbaar per openbaar vervoer (NS-intercity/sneltrein-station). Aan de autobereikbaarheid van A-locaties worden geen specifieke eisen gesteld. De parkeernorm voor deze locatie bedraagt voor kantoren 1 parkeerplaats op 250 m2 vloeroppervlak. • Een B-locatie is goed bereikbaar per openbaar vervoer (NS-station), fiets en auto. De parkeernorm voor deze locatie bedraagt 1 parkeerplaats op 125 m2 vloeroppervlak. • Een C-locatie is zeer goed bereikbaar per auto. Aan de bereikbaarheid met het openbaar vervoer worden geen specifieke eisen gesteld.

Noot: Het Ministerie van VROM is momenteel bezig met de ontwikkeling van de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening waarin het locatiebeleid aangepast zal worden.

65

bedrijfslocaties 2003

Segmenteringsmodel bedrijfslocaties


Terreintype kantoorterrein


bedrijventerrein


haventerrein grootschalig


Gebouw- en terreinkenmerken > gemiddeld bebouwingsperc.

kantoor

kantoorachtig

kleinschalig

gemengd

▲ havengerelateerd
50%-75% < 30% 0,5-1 10-25m ** > 1 ha *** max. 5 wel hinder in omgeving C-locatie

kadegebonden

50%

50% 50%-70% 0,75-1,5 5-15m ≤ 1 ha Max. 3 geen hinder in omgeving A/B-locatie - zakelijke dienstverl. - (groot)handel - (hoogwaard.) productie - R&D

≥ 75% < 50% * ≥ 0,75% 5-15m ≤ 0,5 ha max. 4 geen hinder in omgeving B/C-locatie

75% < 50% * 0,5-1 5-15m ≤ 1 ha max. 5 wel hinder in omgeving B/C-locatie

50%-75% < 30% 0,5-0,75 5-15m > 1 ha max. 5 wel hinder in omgeving C-locatie

25%-55% < 30% < 0,75 10-25m ** > 2 ha *** max. 5 wel hinder in omgeving C-locatie

> gemiddeld aandeel kantoorvloer≥ 70% > gemiddeld FSI > gemiddeld bouwhoogte Gemiddelde kavelgrootte Milieuhindercategorie 1-4 varieert varieert max. 3 geen hinder in omgeving Bereikbaarheidsprofiel Bedrijfsactiviteit A/B-locatie - zakelijke en financiële dienstverl. - administratie - management - overheid

- groothandel/transport/distributie **** - industrie/productie - volumineuze detailhandel - (gesloten) op/overslag

- groothandel/transport/distributie ***** - industrie/productie - op/overslag - havenondersteunende dienstverlening

* ** *** **** *****

op C-locaties maximaal 30% kantoorvloer toegestaan installaties toegestaan tot 50m. (havengerelateerd) en 70m. (kadegebonden) met uitzondering van servicebedrijven distributie inclusief VAL (Value Added Logistics) distributie inclusief VAL, groothandel komt i.h.a. niet voor op kadegebonden terrein

bedrijfslocaties 2003

66

Adressen Stadsdelen
AMSTERDAM CENTRUM Stadhuis Postbus 202 1000 AE Amsterdam (bezoekadres) Amstel 1 020-552 44 44 AMSTERDAM-NOORD Postbus 37608 1030 BB Amsterdam (bezoekadres) Buikslotermeerplein 2000 020-634 99 11 DE BAARSJES Postbus 9410 1006 AK Amsterdam (bezoekadres) Baarsjesweg 224 020-589 24 11 BOS EN LOMMER Postbus 57239 1040 BC Amsterdam (bezoekadres) Leeuwendalerweg 21 020-581 27 11 GEUZENVELD/SLOTERMEER Postbus 67018 1060 JA Amsterdam (bezoekadres) Plein '40-'45 nr. 1 020-889 80 00 OOST/WATERGRAAFSMEER Postbus 94801 1090 GV Amsterdam (bezoekadres) Helmholtzstraat 61 (bezoekadres) Linnaeusstraat 89 020-774 44 44 OSDORP Postbus 90460 1006 BL Amsterdam (bezoekadres) Osdorpplein 1000 020-518 08 00 OUD-WEST Postbus 57129 1040 BA Amsterdam (bezoekadres) Kwakersstraat 3 020-589 35 11 OUD ZUID Postbus 51160 1007 ED Amsterdam (bezoekadres) Koninginneweg 1 (bezoekadres) Generaal Vetterstraat 27 (bezoekadres) Karel du Jardinstraat 65 020-678 16 78 SLOTERVAART/OVERTOOMSE VELD Postbus 2010 1000 CA Amsterdam (bezoekadres) Jan Tooropstraat 15b 020-511 16 66 WESTERPARK Postbus 141 1000 AC Amsterdam (bezoekadres) Haarlemmerweg 8-10 020-581 03 11 ZEEBURG Postbus 380 1000 AJ Amsterdam (bezoekadres) Cruquiusweg 5 020-608 07 11 ZUIDERAMSTEL Postbus 74019 1070 BA Amsterdam (bezoekadres) Zwaansvliet 5 (bezoekadres) Pr. Kennedyplantsoen 1-3 020-546 44 64 ZUIDOOST Postbus 12491 1100 AL Amsterdam (bezoekadres) Bijlmerdreef 101 020-567 05 11

67

bedrijfslocaties 2003

Colofon
Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam Rhijnspoorplein 1 Postbus 1104 1000 BC Amsterdam 020-552 61 11 Gemeente Amsterdam, Economische Zaken Servicedesk Bedrijfsvestiging Gebouw Metropool Weesperstraat 89 Postbus 2133 1000 CC Amsterdam 020-552 31 01 Gemeente Amsterdam, dienst Ruimtelijke Ordening Jodenbreestraat 25 Postbus 2758 1000 CT Amsterdam 020-552 77 11

Gemeentelijk Havenbedrijf Amsterdam Havengebouw De Ruijterkade 7 Postbus 19406 1000 GK Amsterdam 020-523 45 82 Websites www.bedrijfsvestiging.amsterdam.nl www.amsterdam.nl www.portofamsterdam.com www.dro.amsterdam.nl www.oga.amsterdam.nl

Deze rapportage is, onder auspiciën van de Stuurgroep Bedrijfslocaties, opgesteld door de Werkgroep Bedrijfslocaties. Aan de rapportage hebben meegewerkt Ad Wagemakers, dienst Ruimtelijke Ordening Frits Wolters, dienst Ruimtelijke Ordening Niels van Wonderen, Economische Zaken Sabine ten Brinke, Ontwikkelingsbedrijf Piet de Feijter, Gemeentelijk Havenbedrijf alsmede de betreffende stadsdelen. Voor algemene vragen over deze rapportage kunt u zich wenden tot: Piet de Feijter, Gemeentelijk Havenbedrijf (haventerreinen) Afdeling Realisatie, Ontwikkeling en Milieu 020-523 45 32 Sabine ten Brinke, Ontwikkelingsbedrijf (bedrijventerreinen) Afdeling Beleid & Strategie 020-552 56 20 s.tenbrinke@oga.amsterdam.nl

Niels van Wonderen, Economische Zaken (bedrijfsruimte) Afdeling Research 020-552 32 29 vanwonderen@ez.amsterdam.nl Ad Wagemakers, dienst Ruimtelijke Ordening (kantoorlocaties) Economie en Werkgebieden 020-552 78 55 wks@dro.amsterdam.nl

Voor vragen over specifieke terreinen kunt u zich wenden tot de op de projectbladen genoemde contactpersonen. Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend. Vormgeving: RoVorm Druk: Joh. Enschedé Amsterdam

juni 2003
bedrijfslocaties 2003

68