Project

Bedrijvenpark Medel (Tiel)

Aanvrager: Industrieschap Medel Posbus 6325 4000 HH Tiel Wbs-nummer: 0388-02-06-02-052 Projecttype: Oriënteringsproject Projectkosten: € 35.821 Subsidie: € 32.239 Jaar van uitvoering: 2002 Status: Afgerond Naar een duurzaam bedrijvenpark Medel Samenvatting Bij de duurzame onwikkeling van het nieuwe bedrijvenpark Medel in Tiel zijn de kansen onderzocht om de milieu-ambities te laten vormgeven door middel van een parkmanagement-organisatie. Een aantal collecieve maatregelen kan direct worden uitgevoerd, andere vragen om een verdere uitwerking. Aanleiding en doelstelling In Tiel wordt het bedrijvenpark Medel op duurzame wijze ontwikkeld door Industrieschap Medel. Naar verwachting zal het terrein in 2010 geheel voltooid zijn. Het Industrieschap wil verschillende collectieve diensten op het terrein door een parkmanagementorganisatie laten uitvoeren. Eerst wilde het Industrieschap inzicht hebben in de kansen en mogelijkheden van parkmanagement in relatie tot de milieuambities. Bij de inventarisatie zijn de volgende themas in beschouwing genomen:

• • • • • • • • • • •

Energie; Water; Afval; Goederenvervoer; Grond- en hulpstoffen; (Openbare) ruimte; Communicatie; Beveiliging; Kinderopvang; Milieuscan; overige diensten als horeca en intensief ruimtegebruik.

Resultaten Uit de inventarisatie blijkt dat er diverse kansrijke opties zijn. De kansen voor collectieve maatregelen liggen met name op het vlak van energie, water, grond- en hulpstoffen, afval en goederenvervoer, openbare ruimte, telecommunicatie en beveiliging. Een deel van de maatregelen is eenvoudig te realiseren . Andere maatregelen moeten nog wel verder worden uitgewerkt, alvorens een definitieve keuze kan worden gemaakt. Inmiddels is de Coöperatie Medel UA, een verplichte coöperatieve vereniging opgericht om gezamenlijk diverse zaken aan te pakken. Hierbij gaat het om • Afvalmanagement; • Bewegwijzering; • Vervoersmanagement; • Gezamenlijke inkoop van energie, telefoon, signaal, materialen en diensten; • Beheer van het bedrijventerrein. Aanpak

Het proces was verdeeld in de volgende fasen: • Opstellen van een Programma van Eisen op basis waarvan een beoogd parkmanager een aanbieding kan doen; • Vormgeven van het parkmanagement; • Vastleggen van afspraken in overeenkomsten, zodat een en ander wordt geborgd ten aanzien van realisatie, kwaliteit en garanties; • Besluitvormingstraject binnen het Industrieschap, de gemeente Tiel en de gemeente Kesteren. Het vaststellen van de (duurzame) themas en maatregelen die kansrijk zijn voor parkmanagement heeft in twee stappen plaatsgevonden. Allereerst zijn de themas en maatregelen beoordeeld aan de hand van criteria als investering en jaarlasten, technische betrouwbaarheid, verkoopbaarheid, ruimtelijke inpassing en planning. Het resultaat was een uitgebreide lijst van (collectieve) maatregelen (gesorteerd op thema) die kansen bieden voor parkmanagement. Per thema zijn de maatregelen in de tweede stap beoordeeld door de situatie met een parkmanagementorganisatie af te zetten tegen een referentiesituatie (situatie zonder parkmanager). Voor zover mogelijk zijn hierbij berekeningen gemaakt met behulp van aannamen en kengetallen.

Betrokken actoren: - bedrijvenvereniging - gemeente Milieumaatregelen: - Gezamenlijke verwerking/hergebruik afvalwater t.g.v. afspoeling - gezamenlijke inkoop van energie - gezamenlijke inkoop - Collectieve beveiliging - Toepassen duurzame bronnen in processen (b.v. hemelwater, oppervlaktewater, cascadering, kwaliteitsverbetering water) - Collectieve voorzieningen (b.v. collectief afvalcontract, collectieve inzameling, collectieve opslag) - Toepassen duurzame bronnen (b.v. wind- of zonne-energie) Terrein(en) informatie: Gemeente: Tiel Naam: Bedrijvenpark Medel Bedrijvenprofiel: Gemengd bedrijventerrein Bedrijventerrein omvang: 210 ha Totaal (toekomstig) aantal bedrijven: (nog) niet bekend Totaal (toekomstig) aantal personen: (nog) niet bekend

(c) Copyright SenterNovem 2005 Dit PDF bestand is gegenereerd op: 21 december 2005 ( originele url )