Richting Tilburg

Faciliteiten en voorzieningen
y Fo thon An kk

eg erw

Het kloppend hart van Meerhoven wordt gevormd door Meerrijk. Dit veelzijdige centrum, dat begin 2009 gereed is, grenst aan het geplande landschapspark Meerland. Naast een veelzijdig horeca- en winkelaanbod komen in Meerrijk uitgebreide faciliteiten op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg en vrije tijd. Meerland wordt een aangenaam rustpunt in het dynamische Meerhoven. Ook hier vindt u in de nabije toekomst diverse sport- en recreatievoorzieningen. Accommodaties voor zakelijke bijeenkomsten bevinden zich eveneens op korte afstand
Luchtmachtterrein
5

Eindhoven Airport

Gemeente Eindhoven

A2

Bosrijk

Meerland

Meerrijk

A2

Poot van Met z A2 - E25

4

Landelijk gebied Strijp
Tilb
Flight Forum

urg

Meerbos

s ew eg

A2 -

E25

OOST WEST ZUID

Be rix at al na ka

Zandrijk

Park Forum
an

Park Forum West geeft richting aan industrieel ondernemen. Met ca. 41 hectare is Park
Grasrijk Land Forum Oost
No Brab ord tla an

Forum West het grootste cluster binnen Park Forum. Dit gebied is gereserveerd voor reguliere gemengde bedrijvigheid en geschikt voor middelgrote tot grote regionale bedrijven. Voor de bestemming 'Bedrijventerrein l (Btl)' geldt milieucategorie 1 t/m 3 met een vrijstelling voor categorie 4 onder bepaalde voorwaarden; voor bestemming 'Bedrijventerrein ll (Btll)' geldt milieucategorie 1 t/m 4. Er zijn ca. 100 kavels, variërend in grootte van 2.000 m2 tot 10.000 m2. Park Forum West is het eerste gebied dat binnen Park Forum

Waterrijk

van Park Forum. Bijvoorbeeld op Eindhoven Airport, waar u in het business centre gebruik kunt maken van diverse vergaderzalen. Voor een sportief-zakelijke ontmoeting kunt u terecht op de nabij gelegen golfbaan
Poot van Metz

Meerrijk

Land Forum Zuid

Trade Forum

Richting Veldhoven

Welschap. Het spreekt voor zich dat er ook in en rondom Eindhoven op dit gebied diverse mogelijkheden te vinden zijn.

A2 - E25

Parkmanagement op Park Forum Oost Park Forum Oost wordt een aantrekkelijk en Op weg naar Park Forum Oost Vanaf de A2 wordt Park Forum ontsloten via de Anthony Fokkerweg. Bovendien is er vanuit Park Forum een verbinding met Veldhoven via de Oersebaan. Park Forum Oost wordt maximaal toegankelijk gemaakt voor auto- en vrachtverkeer. Daarvoor zorgt de eenrichtingsweg die rondom het bedrijvencluster loopt en direct toegang biedt tot de kavels aan de buitenrand. De overige kavels bereikt u via de drie wegen die door Park Forum Oost snijden en zijn aangesloten op de rondweg. Langs de oostelijk gelegen boskavels loopt een aparte weg. Doordat elk bedrijfsgebouw beschikt over ruime halfverdiepte parkeervoorzieningen en de kavelgrenzen worden gevormd door 1 meter brede paden, kan het toestromend verkeer op Park Forum Oost snel de weg vrij maken. Transport- en of personenvervoer naar internationale bestemmingen kan vanaf Park Forum Oost snel worden gerealiseerd via de nabij gelegen luchthaven Eindhoven Airport. Door Park Forum zullen een of meerdere buslijnen lopen die aansluiten op Eindhoven Airport. Vanaf Eindhoven Airport kunt u verder reizen met de Phileas-lijndienst (Hoogwaardig Openbaar Vervoer) naar de centra van Veldhoven en Eindhoven. De Stichting Parkmanagement Organisatie draagt zorg voor de uitvoering van het parkmanagement. Ze wordt bestuurd door de voorzitters van de deelgebiedverenigingen van Park Forum Oost, West en Zuid. De Stichting biedt u een basispakket parkmanagement aan, bestaande uit een aantal diensten op het gebied van veiligheid, service en onderhoud. De gezamenlijke inkoop van deze diensten levert u een aantal collectieve kostenvoordelen op. Om 'onbetaald profiteren' te voorkomen, is deelname aan parkmanagement opgenomen in de akte van levering. U betaalt jaarlijks een bijdrage aan de Stichting Parkmanagement Organisatie. Meer gedetailleerde informatie over het parkmanagement op Park Forum vindt u in de bijlage over parkmanagement. Basispakket parkmanagement Het basispakket voor Park Forum Oost ziet er als volgt uit: onderhoud en beheer private terreinen (zichtzijde) collectieve beveiliging aanwezigheid van parkmanager bewegwijzering milieuscan goed geoutilleerd bedrijvenpark voor hoogwaardige, innovatieve bedrijven en instituten. Om dit optimale vestigingsklimaat voor de lange termijn te behouden, zal parkmanagement worden geïntroduceerd. Zodra 10% van de kavels is uitgegeven wordt voor Park Forum Oost een deelgebiedvereniging opgericht.

Informatie Wilt u meer weten over de ontwikkeling van Park Forum Oost? De gemeente Eindhoven beantwoordt graag uw vragen. Neem daarvoor contact op met het secretariaat van Economische Zaken van de gemeente Eindhoven, tel. (040) 238 66 66. Kijk ook op www.parkforum.nl of breng een bezoek aan het Informatiecentrum Meerhoven. Informatiecentrum Meerhoven Zandkasteel 43 5658 BE Eindhoven Tel: (040) 234 80 40 Fax: (040) 234 80 43 www.meerhoven.net Openingstijden Dinsdag t/m vrijdag Zondag 13.00 tot 18.00 uur 11.00 tot 16.00 uur
informatiecentrum Meerhoven

wordt ontwikkeld.

Park Forum Zuid geeft richting aan ondernemend wonen. Het is de plek waar woon- en werkfuncties vloeiend in elkaar overgaan. Park Forum grenst aan het woongebied Waterrijk en is met ca. 50 kavels verdeeld over ongeveer 4 hectare het kleinste cluster binnen Park Forum. Woonvriendelijke bedrijven in milieucategorie 1 en 2 krijgen alle ruimte om zich hier te vestigen.

GEEFT RICHTING AAN INNOVATIEF ONDERNEMEN

Foto: Norbert van Onna

Gemeente Eindhoven, Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, 2006 Hoewel deze brochure met uiterste zorgvuldigheid is samengesteld, kan aan de inhoud van deze uitgave geen rechten worden ontleend.

Een bedrijvenpark voor de toekomst Duurzaamheid loopt als een rode draad door de ontwikkeling van bedrijventerrein Park Forum heen. In Park Forum Oost komt dat duurzame karakter met name sterk tot uiting in de ruimtelijke inrichting. Maximaal behoud van bestaand groen is één van de belangrijkste doelstellingen bij de ontwikkeling van dit deelgebied. Zonder afbreuk te doen aan de natuurlijke omgeving wordt Park Forum Oost zorgvuldig ingericht op de komst van Brainport-bedrijven met een relatief hoog aandeel kantoorvoorzieningen.

PARK FORUM OOST FEITEN: Duurzaam bedrijvenpark Oppervlakte ca. 20 hectare Voor hoogwaardige bedrijven en instituten Milieucategorie 2 t/m 4 Kavelgroottes van 2.000 m2 tot 8.000 m2 Parkachtige, groene opzet

ST E D E N B O U W K U N D I G E R A N DVO O RWA A R D E N
Om te kunnen ontwikkelen volgens de vastgestelde duurzaamheidsprincipes, heeft architectenbureau MVRDV voor Park Forum Oost een aantal stedenbouwkundige randvoorwaarden opgesteld. De belangrijkste vindt u in de onderstaande opsomming. Voor nadere details verwijzen wij u naar het beeldkwaliteitsplan van Park Forum Oost. - Er geldt een vaste voorgevelrooilijn van tot de minimale (constructieve) voorzieningen. Er is een voorgeschreven maatvoering voor de toegangshelling en het kolommenstramien van de parkeerbak. - De verharding rondom gebouwen wordt uitgevoerd in dezelfde tegel en hetzelfde patroon als de trottoirs. - Om zoveel mogelijk waardevolle bomen te behouden, dienen bouwvolumes 3 meter uit de boomkruin verwijderd te zijn. Voor het sparen van bomen zijn niet-kubisvormige bouwvolumes toegestaan. - Het voorterrein dient vrij te zijn van opstallen. - Loading docks en entrees dienen inpandig te worden opgelost, fietsenstallingen in de parkeergarage onder het bouwvolume. - Paden tussen en achter de kavels zijn 1 meter en uitgevoerd in dezelfde tegel en patroon als het trottoir. Onzichtbare transformatorhuisjes Om Park Forum Oost een prettige werkomgeving te laten zijn, wordt er ook op detailniveau veel aandacht besteed aan de ruimtelijke inrichting. Storende elementen worden zoveel mogelijk aan het zicht onttrokken. Zo zullen ook de transformatorhuisjes op Park Forum Oost worden gecamoufleerd. 10 meter. - De bouwvolumes dienen kubusvormige te zijn. Dit betekent een (nagenoeg) horizontale daklijn en geen schuine gevels. Zichtbare opbouwen zijn niet toegestaan. - Elk bouwvolume dient in één materiaal, één kleur en alzijdig te worden uitgevoerd. - Parkeren vindt plaats halfverdiept onder het bouwvolume. De bouwwijze van deze halfverdiepte parkeergelegenheid wordt beperkt Bos blijft behouden Een groot gedeelte van de gronden in Park Forum Oost werd vroeger gebruikt voor militaire luchtvaartdoeleinden. Ooit stonden in dit bosrijke gebied kazernegebouwen, hangars en werkplaatsen. De gebouwen zijn inmiddels afgebroken, maar het loofbos is gebleven en ingepast in het plan.

In het westen van Meerhoven krijgt Eindhoven er een modern bedrijventerrein bij: Park Forum. Onderverdeeld in drie bedrijvenclusters en ontwikkeld volgens de principes van een duurzaam bedrijventerrein (dbt). Voor hoogwaardige

GEEFT RICHTING AAN INNOVATIEF ONDERNEMEN

De aanwezigheid van parkmanagement is een ander kenmerk van de duurzame aanpak die de gemeente Eindhoven voor Park Forum heeft gekozen. Het is een belangrijke waarborg voor de toekomst van Park Forum Oost en de aangrenzende 'zustergebieden' Park Snelle ontsluiting vanaf en naar A2 Centraal in Brainport-regio Nabij Eindhoven Airport Kavels voor moderne bedrijvigheid Park Forum Oost zal worden opgedeeld in ca. 50 kavels van verschillende grootte. De kleinste kavel is ongeveer 2.000 m2, het grootste maar liefst 8.000 m2. De kavels op Park Forum Oost zijn beschikbaar voor bedrijven in milieucategorie 2 tot en met 4. De opzet van Park Forum Oost biedt mogelijkheden om per te realiseren gebouw maximaal 50% van het aantal bruto vloeroppervlak (bvo's) te Ondernemen in een park Park Forum Oost mag met recht een park voor bedrijven worden genoemd. Bestaande bosstroken en bomen zullen vloeiend opgaan in het ontwikkelingsplan en op alle kavels staat ten minste 1 boom per 1000 m2. Waar nu nog geen bomen staan, zullen bomen worden aangeplant. Voor de stedenbouwkundige invulling van Park Forum Oost is een kubusvormige invalshoek gekozen. Om waardevolle bomen te sparen, mag echter van deze kubusvorm worden afgeweken. Park Forum Oost krijgt het aanzicht van een breed assortiment bedrijfsgebouwen met minimale verschillen tussen voor-, achter- en zijgevel. De kavels waarop de gebouwen komen te staan, zullen hoofdzakelijk worden bedekt door gazon. Om het groene straatbeeld van Park Forum Oost zo min mogelijk te verstoren, vindt parkeren plaats halfverdiept onder de gebouwen. Half verdiept parkeren Forum West en Park Forum Zuid. Parkmanagement Doordachte infrastructuur

en technologisch innovatieve bedrijvigheid is binnen Park Forum een verrassend groen bedrijvenpark gereserveerd: Park Forum Oost. Het is de ideale setting voor Brainportgerelateerde bedrijven.

Groen wordt de kleur van Park Forum Oost. Door het behoud van bestaand loofbos en het inpassen van waardevolle bomen, zal op Park Forum Oost een parkachtige sfeer heersen. In totaal zullen er ca. 50 kavels worden uitgegeven, verdeeld over een oppervlakte van ongeveer 20 hectare. Bedrijven en instituten die voor hun core business behoefte hebben aan een evenwichtige verdeling van werk- en denkruimte kiezen de richting van Park Forum Oost.

gebruiken voor kantoordoeleinden. Om waardevol loofbos te behouden, worden in de oostelijke hoek van Park Forum Oost zogenaamde boskavels ontwikkeld.

E E N B E D R I J V E N PA R K VO O R D E TO E KO M ST