MVRDV

DEFINITIEF ONTWERP

PARK FORUM
EINDHOVEN 010904

locatie Park Forum ten opzichte van Eindhoven
2

inhoud Introductie Plan Clusters - West - Oost - Zuid Colophon blz. 5 blz. 11 blz. 31 blz. 33 blz. 47 blz. 65 blz. 79

3

Parklane
4

INTRODUCTIE

5

Locatie Park Forum in Meerhoven
6

Park Forum
Definitief Stedenbouwkundig Ontwerp voor een bedrijventerrein in Meerhoven, gemeente Eindhoven.
Park Forum, een terrein van ruim 95 hectare binnen het bestemmingsplan Meerhoven wordt ontwikkeld ten behoeve van bedrijven en daaraan gekoppelde woon- en kantoorfaciliteiten. Het ligt ten zuiden en in het verlengde van het bedrijventerrein Flight Forum. Naast het Definitief Stedenbouwkundig ontwerp is er voor elk cluster een beeldkwaliteitsplan opgesteld. Het principe van Flight Forum's ‘elastische’ ontsluitingssysteem van eenrichtingverkeerswegen wordt voor de ontwikkeling van Park Forum doorgezet. Hierdoor profiteert ook Park Forum van de directe en snelle verbinding met de A2 via een deel van de de hoofdinfrastructuur van Meerhoven: de Parklane. Ter plaatse van Park Forum splitst de Parklane zich in twee richtingen rond een bestaand stuk bos en vormt zo een groene passage. De opbouw van de Parklane wordt gevormd door de verkeerskundige bepaling van de splitsingen. Zij zijn ontworpen en gedimensioneerd als weefzones zoals die ook te zien zijn in Flight Foum. Bij de gegeven snelheid van 50 km per uur en bij de gegeven intensiteit leidt dit tot weefzones van zo'n 180 meter. Door ze uit te voeren zonder lijnvoeringen en aanduidingen garanderen ze voldoende voorzichtigheid en veiligheid. Tegelijkertijd worden verkeerslichten overbodig. De Parklane vormt de ruggengraat van Park Forum waaraan 3 bedrijvenclusters worden ontwikkeld: het West-, Oost- en Zuidcluster. Het West-cluster biedt ruimte aan reguliere gemengde bedrijvigheid. Hier heerst een industriële sfeer door de continuïteit van het asfaltkarakter en door de gebouwen die als een verzameling containers, zich in kleur van elkaar onderscheidend, staan opgesteld. Toegankelijkheid voor auto- en vrachtverkeer wordt hier versterkt door directe toegang tot parkeerplaatsen en inritten vanaf de ontsluitingswegen. Het Oostcluster is geschikt voor gemengde berijvigheid met een hoogwaardige uitstraling, het programma per kavel binnen het Oost-cluster bestaat uit hoogwaardige bedrijfsfuncties met een relatief hoog aandeel kantoorvoorzieningen. Het Oost-cluster krijgt, door zoveel mogelijk behoud van de bestaande bomen en door het inzaaien van gras, een parkachtig karakter. Daarbij wordt de openheid gewaarborgd door het opleggen van een maximale bebouwingsenveloppe en door het parkeren te situeren onder de bedrijfsgebouwen. Door de kavelgrenzen te bestraten met 1 meter brede paden wordt deze openheid gecombineerd met maximale toegankelijkheid van het bedrijvenpark. Hierdoor wordt alzijdigheid van de gebouwen gestimuleerd en de kans op het ontstaan van oncontroleerbare plekken verkleind. Het Zuid-cluster is door zijn kleinschaligheid en zijn ligging naast de de woonwijk Waterrijk bij uitstek geschikt voor de ontwikkeling van een combinatie van wonen en bedrijvigheid. Deze combinatie komt behalve in traditionele kop-hals-romp types tot uitdrukking in een aantal bijzondere woon-werk gebouwen. De openbare ruimte krijgt karakter door de kavelgrenzen te beplanten met hagen en door de oriëntatie van de woningen en de voortuinen. 's Avonds zullen de clusters zich van elkaar onderscheiden door de kleur van de straatverlichting. De Parklane loopt dan als een blauwe ader langs de gele, blauwe en witte gloed van respectievelijk Park Forum West, Oost en Zuid.

7

8

Door het plangebied, langs de zuidgrens van het West-cluster en tussen het Oost en Zuidcluster door, loopt een ecologische verbindingszone die is ingericht als natte extensief beheerde corridor, specifiek ingericht voor amfibiën. In deze eco-zone bevindt zich een sloot ten behoeve van berging van een gedeelte van het regenwater dat binnen de clusters wordt opgevangen. De minimale breedte van de eco-zone, afgezien van de duikers t.p.v. de kruisingen met wegen, is 20 meter. Elk cluster is omringd door een eerichtingverkeers weg die toegang geeft tot de kavels aan de randen en tot de doorsnijdingswegen. Door de richting van deze doorsnijdingswegen wordt uitzicht geboden op de omringende groenstructuur. De stramienmaat van de wegenstructuur bepaalt de kaveldiepte en is daarom specifiek per cluster. Het geeft per bedrijfstype een maximum aan flexibiliteit ten aanzien van de verkaveling. Door het systeem van eenrichtingsveerkeerswegen in het mogelijk om de openbare ruimte binnen de clusters te beperken. Dit komt enerzijds ten goede aan het uit te geven terrein, anderzijds wordt het hierdoor mogelijk om ruimte te laten voor kwalitatieve ingrepen zoals de Parklane, de Ecozone en het te behouden bosgebied in het Oostcluster. Ten behoeve van de ontwikkeling van de individuele kavels in Park Forum is er voor elk cluster een specifieke set regels opgesteld. Deze regels zijn samengevat in aparte beeldwaliteitsplannen.

9

0 25 50

100

200

HUIDIGE SITUATIE

10

PLAN

11

0 25 50

100

200

TOEKOMSTIGE SITUATIE

Toekomstige situatie met verkavelingssuggestie

12

50 m. parallel

80 m. invoegen

50 m. uitvoegen

PARK LANE (21.50 + NAP)

De opbouw van de Parklane wordt bepaald door het verkeerskundige principe van de splitsingen. Ze zijn ontworpen en gedimensioneerd als weefzones. Ter plaatse van Park Forum splitst de Parklane zich in twee richtingen rond een bestaand stuk bos en vormt zo een groene passage.
13

toegang uitgang calamiteiten uitgang
0 25 50 100 200

AUTOBEWEGINGEN

Door het systeem van éénrichtingverkeerswegen ontstaat een veiliger en comfortabeler wegtracé. De clusters worden zonder oponthoud en zonder verkeerslichten ontsloten. De bochtstralen van de Parklane en de clusterrondwegen zijn gebaseerd op een snelheid van 50 kilometer per uur.

14

0 25 50

100

200

FIETSBEWEGINGEN

Vrijliggende fietspaden doorkruisen het gebied en takken op de clusters aan. In de clusters zullen fietsers gebruik maken van de ring- en doorsnijdingswegen.
15

0 25 50

100

200

VOETBEWEGINGEN

Door het gebied lopen geen doorgaande wandelroutes. Binnen de clusters is voetgangersverkeer tussen de kavels mogelijk over de trottoirs langs de ring- en doorsnijdingswegen.

16

0 25 50

100

200

BELEMMERINGEN

De aanwezigheid van vliegverkeer en munitiedepot bepalen een groot deel van de belemmeringen in het gebied. Voor een gedetailleerde beschrijving wordt verwezen naar het bestemmingsplan.
17

LEGENDA
bos,gemiddelde stamdiameter min 40 cm bos, gemiddelde stamdiameter min 20 cm overig bos bos, positief bestemd in bestemmingsplan waardevolle boom, stamdiameter min 40 cm waardevolle boom, stamdiameter min 30 cm overige bomen 0 25 50 100 200

BESTAANDE BOMEN 2004

Ter plaatse van de Parklane en binnen het Oostcluster bevinden zich waardevolle bomen die gedeeltelijk in de verdere planvorming van Park Forum worden opgenomen.

18

DROGE ECO-ZONE

NATTE ECO-ZONE

A
0 25 50 100 200

ECOLOGISCHE VERBINDINGSZONE

Langs de zuidgrens van het West-cluster en tussen het Oost en Zuidcluster door, loopt een ecologische verbindingszone die is ingericht als nat, extensief beheerde corridor, specifiek ingericht voor amfibiën. De noordelijke tak wordt als droge ecologische verbindingszone ingericht.
19

A

Ecozone Doorsnede van de ecozone ten zuiden van Parkforum-West.

20

0 25 50

100

200

AFWATERING

Het regenwater dat binnen de clusters wordt opgevangen zal voor een groot gedeelte worden afgevoerd in de richting van de ecologische verbindingszone.
21

0 25 50

100

200

KABELS & LEIDINGEN

22

Het hoofdtracé van de ondergrondse kabels en leidingen loopt parallel aan de Parklane door het gebied en takt af naar de clusters. Binnen de clusters wordt voor de subtracés een twee meter brede zone onder de trottoirs aangehouden.

0 25 50

100

200

UITGEEFBAAR CIRCA 65 HA

23

referentiebeeld van de blauwe verlichting
24

BLAUW type: metaalhalogeenlampen HPL-pro

GEEL type: Hogedruk natriumlampen son WIT type: metaal halogeenlampen CDM-T

0 25 50

100

200

PARKLANE blauwe verlichting, gelijk aan Flight Forum

VERLICHTING

25

26

Vogelvlucht over het gebied vanuit de zuidwestelijke hoek van het plangebied. Op de voorgrond met de gekleurde blokken ligt Park Forum West.

0 25 50

100

200

MOGELIJKE BOUWVLAKKEN

27

Brede inritbanden, inritten en trottoirbanden vormen gezamenlijk een uniforme strook.
28

Bestratingsmateriaal bestaande uit asfalt en koperslaksplittegels van 20 x 20 cm. Dit is een afbeelding van de koperslaksplittegel.
29

OOST WEST ZUID
0 25 50 100 200

30

CLUSTERS

31

32

33

WEST UITGEEFBAAR CA. 41 HA.

34

0 25 50

100

200

VERKAVELINGSUGGESTIE WESTCLUSTER

35

VOGELVLUCHT

36

optie

min. 6 m

verplicht

optie

18 m

(6 of 18)

6m

2m 6m

KAVELOPBOUW WEST

Bij de ontwikkeling van de kavels kan, afhankelijk van de parkeerbehoefte, worden gekozen uit twee rooilijnen: op 6 of 18 meter. De rooilijn dient voor minimaal 70% van de totale perceelsbreedte te worden bebouwd vanuit de kavelgrens die het verst ligt ten opzichte van de rijrichting. Langs de tegenoverliggende kavelgrens wordt een zone van minimaal 6 meter vrijgelaten.
37

In het beeldkwaliteitsplan wordt nader op individuele kavels en o.a. hoekkavels ingegaan.

18

6

MINIMAAL 6 M.

6

Deze diagrammen laten zien hoe deze maatvoering zich verhoudt tot een inrit voor vrachtverkeer in het West cluster.

38

minimaal 50 % van het kavel en maximaal 100% van het bouwvlak dient te worden bebouwd.

H min. 4 m. H max. 20 m

min. 70 % van perceelbreedte ter plaatse van de rooilijn bebouwen.

BOUWVLAK

Het maximale bouwvlak binnen deze 'proefverkaveling' wordt bepaald door de randvoorwaarden die ten behoeve van de kavelontwikkelingen worden gesteld. zie voor details het beeldkwaliteitsplan van Cluster West.
39

West met Verbiezen

West zonder Verbiezen

wal Verbiezen

materialen puin & asfalt

principe doorsnede talud

Doordat de maatvoering van één van de kavels die van de maaswijdte van het cluster overstijgt krijgt deze een alzijdig karakter. Om het alzijdige effect te versterken wordt voorgesteld om dit kavel af te sluiten door een rondgaande puin-wal en vervolgens te omsingelen door de doorsnijdingweg.

40

De rooilijn kan op 6 of 18 meter. De straatkolk van 30 cm komt naast de stoeprand de strook er naar toe wordt gelegd in koperslaksplit tegels van 30 x 30 cm.

41

Terreininrichting en dwarsprofiel cluster West.
42

6m

9m 3m 6m 18 m

Trafo huisje West

Het asfalt-karakter op West wordt doorgezet over de transformatorgebouwtjes (trafo). Deze worden opgebouwd uit platen van koperslaksplit-tegels van 3 x 3 meter en gesitueerd aan de doorsnijdingswegen. Ter plaatse van de trafo zal bij de kavelontwikkeling een rooilijn van 18 meter gelden. De trafo zelf staat daarbij op 6 meter vanaf de openbare weg.
43

Vogelvlucht over een straat in West
44

Straatbeeld in West
45

46

47

OOST UITGEEFBAAR CA. 20 HA.

48

0 25 50

100

200

VERKAVELINGSSUGGESTIE OOSTCLUSTER

49

1/2 H

10 m. vast 1/2 H

1/2 H 1/2 H

10 m. vast 2 m. 6 m.

10 m.

Kavelopbouw Oost Bij de ontwikkeling van de kavels geldt een vaste voorgevel rooilijn van 10 meter. De min. afstand tot de overige kavelgrenzen = 0,5 x hoogte gebouw. (gemeten tussen daklijn en maaiveld)

50

max. 100 %

H min. 8 m. H max. 20 m.

Bouwvlak Het maximale bouwvlak kan geheel worden bebouwd. De toegestane hoogte ligt tussen 8 en 20 meter.

51

0 25 50

100

200

Groen Om het groene karakter van Oost te versterken worden zoveel mogelijk bestaande bomen in het plan opgenomen. Er worden hierbij drie verschillende gebieden onderscheiden: A. Het bestaande bos zal worden gehandhaafd. B. De kavels in dit gebied worden als boskavels ontwikkeld. Dit betekent dat het oppervlak van het bouwvlak wordt beperkt en dat alleen de bomen 3 meter uit de gevellijn worden gekapt. C. De overige kavels hebben tenminste 1 boom per 1000 m2. Bij gebrek aan bestaande bomen zal er dus moeten worden aangeplant.
52

Opties voor sparen bomen Er wordt naar gestreefd om zoveel mogelijk bestaande waardevolle bomen in te passen bij de ontwikkeling van de individuele bouwkavels. De bouwvolumes dienen tenminste 3 meter uit de boomkruin verwijderd te zijn om de kans op schade voor de bomen te beperken. Ten behoeve van het sparen van bomen worden ter plaatse van de boom afwijkende, niet ‘kubische’, bouwvolumes toegestaan. Bij het handhaven van bestaande bomen dient het huidige maaiveld gerespecteerd te worden ter plaatse van de kroonprojectie.
53

Referentiebeeld voor blauwe verlichting aan onderzijde van de gebouwen in Oost .
54

Vogelvlucht over cluster Oost vanuit zuidwestelijke richting.
55

56

Terreininrichting en dwarsprofiel cluster Oost.
57

50% kantoor & 50% bedrijf Pnodig=12 =>footprint = 16x15=240m2 240x4=960m2 BVO H=14 kavelmaat=30x32=960 m2

25% kantoor & 75% bedrijf Pnodig=12 =>footprint=16x15= 240 m2 240x4=960 m2 BVO H=14 kavelmaat=30x32=960 m2

50% kantoor & 50% bedrijf Pnodig=50 => footprint = 32x32,5=1040m2 1040x4=4160m2 BVO H=14 kavelmaat=46x49,5= 2277 m2

10% kantoor & 90% bedrijf Pnodig=11 footprint = 16x15=240m2 240x4=960m2 BVO H=14 kavelmaat=30x32=960 m2

25% kantoor & 75% bedrijf Pnodig=45 =>footprint = 32x30=960 960x4=3840 m2 BVO H=14 kavelmaat= 46x47= 2162 m2 10% kantoor & 90% bedrijf Pnodig=42 =>footprint = 32x27,5=880m2 880x4=3520m2 BVO H=14 kavelmaat=46x44,5= 2047 m2

In dit voorbeeld is de maatvoering van de parkeergarage in overeenstemming gebracht met een economische kolommenstructuur ten behoeve van de bedrijfsfuncties erboven. Deze structuur heeft een stramienmaat van 8,10 meter.
58

Kolommenstramien parkeerbak

Voorbeeld maatvoering voor de toegangshelling & het kolommenstramien van de parkeerbak.
59

Om het hoogteverschil tussen maaiveld en entree te overbruggen kunnen verschillende oplossingen worden gebruikt.
60

1 3 3 2

Trafohuisje Oost De tansformatorhuisjes worden ingepast in het groene landschap door ze met kunstgras te bedekken. Ze worden aan de doorsnijdingswegen gesitueerd.

61

Straatbeeld in oost
62

63

64

65

ZUID UITGEEFBAAR CA. 4 HA.

66

minimum 2 x type geïntegreerd & 2 x type gestapeld

A

2 x type geïntegreerd & 2 x type gestapeld 2 x type geïntegreerd & 2 x type gestapeld

B

C

1 x type geïntegreerd

Verkavelingssuggestie Zuidcluster & woon-werk typologieën Het Zuidcluster zal een woon-werk bestemming krijgen. In het Zuidcluster is een drietal woon-werk typologiën te onderscheiden. Naast het standaard type ‘kop-hals-romp’ (A) liggen verspreid over dit cluster 7 kavels met 'geïntegreerde bebouwing' (B) en 8 kavels met 'gestapelde bebouwing' (C). Voor deze kavels zullen in ruimtelijke zin specifieke eisen worden gesteld aan de combinatie van de functies wonen en werken.
67

6m 2m

optie 5m

min. 6 m optie

verplicht

5m 2m 6m

5m 6 m.

Kavelopbouw Zuid De rooilijn ligt op 5 meter, langs de clusterrondweg zal deze afstand ook gelden. Van de rooilijn dient langs de clusterrondweg 50 % bebouwd te zijn.

68

H max. 10

H 4 -8

H min. 4 m. H max. 18 m. H 4 -8

H max. 10 H max. 8

H max. 18

bouwvlak Het kavel zal minimaal voor 50% worden bebouwd. Het bouwvlak mag voor 100% worden bebouwd. De eisen ten aanzien van de bouwhoogte zijn afhankelijk van het type woon-werk bebouwing. Door het instellen van maximale hoogtes krijgt de gestapelde variant in elk geval de mogelijkheid om boven de omringende bebouwing uit te komen waardoor bijvoorbeeld dubbel grondgebruik in de vorm van een daktuin optimale privacy en uitzicht over de omgeving op kan leveren. Meer informatie is te vinden in het beeldkwaliteitsplan

69

70

op dak achterzijde voorzijde

geintegreerd

gestapeld

kop-hals-romp

Varianten in bedrijfswoningtypes voor zuid

71

72

Terreininrichting en dwarsprofiel cluster Zuid. Het type verharding achter de rooilijn is vrij te bepalen.
73

3m 1m 2m

6m

Trafohuisje Zuid De transformatorhuisjes worden 'ingepakt' in een 3 meter hoge beukenhaag en worden aan de doorsnijdingswegen gesitueerd.

74

Woningtype ‘gestapeld’ in zuid met aan de voorzijde een omhaagde trafo.

75

Straatbeeld in Zuidcluster
76

Zicht vanaf dakterras in Zuid
77

78

Colophon Opdrachtgever: Gemeente Eindhoven, Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, afdeling Meerhoven Definitief Ontwerp: MVRDV: Winy Maas, Jacob van Rijs, Nathalie de Vries Met Stefan Witteman, René Blom, Uli Queisser, Nina la Cour Sell, Kamilla Heskje en Guillermo Reynes

79